FSM1620 | Black&Decker FSM1620 STEAM MOP instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-68 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
FSM1620S
2
3
ČESKY
Použití výrobku
Upozornění! Nebudete-li s vaším parním mopem
pracovat, vždy jej odkládejte s násadou rukojeti (4) ve
svislé poloze a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý.
Váš parní mop Black & Decker je určen k dezinfekci
a čištění lakovaných povrchů tvrdých dřev, vrstvených
desek, linoleí, vinylových a keramických obkladů, kamenných a mramorových podlah a koberců. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnostech.
Sejmutí čisticí podložky (obr. E)
Upozornění! Při výměně čisticí podložky u vašeho
mopu vždy noste vhodnou obuv. Nenoste pantofle
nebo obuv s otevřenou špičkou.
♦
Vraťte rukojeť (4) do svislé polohy a vypněte parní
mop.
♦
Počkejte, dokud nedojde k úplnému vychladnutí
parního mopu. (přibližně pět minut)
♦
Šlápněte špičkou boty na výstupek pro sejmutí
čisticí podložky (14) a pevně jej přišlápněte.
♦
Zvedněte parní mop z podložky.
Upozornění! Nebudete-li s vaším parním mopem
pracovat, vždy jej odkládejte s násadou rukojeti (4) ve
svislé poloze a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý.
Varování! Před použitím tohoto výrobku
si řádně přečtěte příručky týkající se bezpečnosti, údržby a oprav. Před použitím
tohoto výrobku si řádně prostudujte celý tento
návod k obsluze.
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo za všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Otočný volič Autoselect™
3. Vyjímatelná nádržka na vodu
4. Rukojeť
5. Parní hlavice
6. Čisticí podložka parní hlavice
7. Spodní příchytka napájecího kabelu
8. Horní příchytka napájecího kabelu
9. Příchytka kabelu na rukojeti
Plnění nádržky vodou (obr. F)
Pro usnadnění plnění vodou lze nádržku na vodu
vašeho parního mopu vyjmout. Tento parní mop je
vybaven systémem, který brání usazování vodního
kamene, což prodlužuje životnost mopu.
Poznámka: Nádržku na vodu naplňte čistou vodou
z vodovodního kohoutku.
Poznámka: V oblastech s velmi tvrdou vodou se doporučuje použít vodu deionizovanou.
♦
Vyjměte nádržku na vodu (3).
♦
Otevřete plnicí otvor (16) zvednutím víčka směrem nahoru.
♦
Naplňte nádržku (3) vodou.
Varování! Nádržka na vodu má objem 460 ml. Nedoplňujte do nádržky nadměrné množství vody.
♦
Nasaďte zpět víčko plnicího otvoru (16).
♦
Nasaďte nádržku (3) zpět do mopu.
Poznámka: Ujistěte se, zda je víčko plnicího otvoru
řádně zajištěno.
Poznámka: Nepoužívejte v tomto parním mopu chemické čisticí prostředky.
Sestavení
Varování! Před provedením následujících operací
se ujistěte, zda je zařízení vypnuto, zda je odpojeno
od zdroje napětí, zda je vychladlé a zda neobsahuje
žádné zbytky vody.
Nasazení rukojeti (obr. A)
♦
Nasuňte spodní část rukojeti (4) do horní části
těla mopu (12) tak, aby došlo k řádnému zajištění.
Šipka na rukojeti (4) by měla být srovnána s horní
částí parního mopu (12).
Nasazení parní hlavice (obr. B)
♦
♦
Nasuňte spodní část těla parního mopu (12) do
parní hlavice (5) tak, aby došlo k řádnému zajištění.
Parní hlavice může být z těla parního mopu sejmuta po stisknutí uvolňovacího tlačítka parní hlavice
(13) a po sejmutí těla mopu (12) z parní hlavice
(5).
Vložení nádobky s parfémem (obr. J a K)
Varování! Vraťte rukojeť (4) do svislé polohy a vypněte
parní mop. Počkejte, dokud nedojde k úplnému vychladnutí parního mopu. (přibližně pět minut)
♦
Posuňte uvolňovací tlačítko (20), aby došlo k otevření krytky.
♦
Vložte nádobku s parfémem do úložného prostoru
(21).
♦
Při zavírání krytku (22) stlačte řádně dolů.
Nasazení nádobky na vodu (obr. C)
♦
♦
Zatlačte nádobku na vodu (3) do rukojeti (4).
Zasuňte nádobku na vodu (3) dolů do těla parního
mopu (12) a ujistěte se, zda je tato nádobka řádně
usazena.
Použití
Důležité! Toto zařízení zabije 99,9 % bakterií a choroboplodných zárodků, je-li používáno podle pokynů
uvedených v tomto návodu k obsluze, s podložkou
s mikrovláken a souvisle po dobu 90 sekund.
Nasazení čisticí podložky (obr. D)
Výměnné čisticí podložky můžete zakoupit u autorizovaného prodejce Black & Decker: (kat. č. FSMP20-XJ).
♦
Položte čisticí podložku (6) na podlahu tak, aby
byla rychloupínací strana otočena nahoru.
♦
Přitlačte lehce parní mop dolů na čisticí podložku
(6).
Zapnutí a vypnutí
♦
4
Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1). Parní mop se rozehřívá přibližně 15 sekund.
Poznámka: Pokud je parní mop zapnut poprvé, nádržka na vodu se zbarví do červena. Jakmile je parní mop
připraven k použití, nádržka na vodu se zbarví modře.
♦
Chcete-li parní mop vypnout, stiskněte spínač
zapnuto/vypnuto (1).
Upozornění! Nikdy neponechávejte parní mop v provozu na jednom místě po delší dobu. Nebudete-li
s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte
s násadou rukojeti (4) ve svislé poloze a ujistěte se,
zda je parní mop vypnutý.
Upozornění! Po použití parní mop vždy vyprázdněte.
Poznámka: Po prvním naplnění nádržky nebo v případě doplnění po úplném spotřebování vody bude pro
vytvoření páry nutná doba až 45 sekund.
Voličem Autoselect™ (2) vyberte požadované
nastavení.
♦
Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1). Parní mop
se rozehřívá přibližně 15 sekund.
♦
Přitahováním rukojeti (4) směrem dozadu aktivujete čerpadlo páry. Po několika sekundách začne
z parní hlavice vycházet pára.
Poznámka: Po prvním naplnění nádržky nebo v případě doplnění po úplném spotřebování vody bude pro
vytvoření páry nutná doba až 45 sekund.
♦
Několik sekund potrvá, než se pára dostane
do čisticí podložky. Nyní bude parní mop lehce
klouzat po dezinfikovaném/čištěném povrchu.
♦
Pomalu parním mopem pohybujte po podlaze dopředu a dozadu tak, aby bylo každé místo pečlivě
vyčištěno.
Poznámka: Během použití můžete parní čerpadlo
vypnout nastavením rukojeti do svislé polohy. Tato
praktická funkce vám umožní na krátkou dobu odložit
parní mop bez vypnutí na odkládací podložku, abyste
mohli přemístit jednotlivé kusy nábytku a abyste potom
mohli pokračovat v čištění bez vypnutí mopu.
♦
Po skončení práce s parním mopem vraťte násadu rukojeti (4) do svislé polohy a mop vypněte.
Počkejte, dokud parní mop zcela nevychladne.
(přibližně pět minut)
Upozornění! Sledování množství vody v nádržce je
velmi důležité. Chcete-li dolít vodu do nádržky a pokračovat v dezinfekci/čištění, vraťte rukojeť (4) do svislé
polohy a vypněte parní mop. Odpojte parní čistič od
síťové zásuvky a naplňte nádržku (3) vodou.
Upozornění! Nikdy neponechávejte parní mop v provozu na jednom místě po delší dobu. Nebudete-li
s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte
s násadou rukojeti (4) ve svislé poloze a ujistěte se,
zda je parní mop vypnutý.
♦
Technologie Autoselect™
Tento parní mop je vybaven otočným voličem Autoselect™ (2), který zobrazuje různé typy čištění. Používá
se pro volbu správného provozního režimu pro určitý
druh čištění.
Pomocí voliče Autoselect™ (2) zvolte jeden z následujících typů čištění:
Dřevo/Vrstvená deska
Kámen/Mramor
Dlaždice/Vinyl
Parní mop zvolí pro dané čištění správné množství
páry.
Poznámka: Před použitím parního mopu se vždy
ujistěte, zda byla provedena správná volba.
Rady pro optimální použití
Po použití (obr. H a I)
♦
Vraťte rukojeť (4) do svislé polohy a vypněte parní
mop.
♦
Počkejte, dokud nedojde k úplnému vychladnutí
parního mopu. (přibližně pět minut)
♦
Odpojte napájecí kabel parního mopu od síťové
zásuvky.
♦
Vyprázdněte nádržku na vodu (3).
♦
Sejměte čisticí podložku (6) a omyjte ji, aby byla
připravena pro další použití. (Řiďte se pokyny
vyznačenými na čisticí podložce).
♦
Naviňte napájecí kabel kolem příchytek (7 a 8).
Poznámka: Horní příchytka kabelu (8) může být natočena, aby bylo usnadněno sejmutí navinutého kabelu
při dalším použití.
♦
Upevněte napájecí kabel pomocí příchytky kabelu
(17) v blízkosti zástrčky.
Poznámka: Bude-li rukojeť (4) ve svislé poloze a bude-li napájecí kabel úhledně omotán kolem příchytek
(7 a 8) a bude-li zajištěn v příchytce kabelu (17), parní
mop bude stát bez další opěry. Alternativně lze použít
závěsný držák (18), který je součástí rukojeti (19)
a díky kterému můžete váš parní mop zavěsit na vhodný hák na zdi. Vždy zajistěte, aby váš hák na stěnu
bezpečně unesl hmotnost parního mopu.
Všeobecné
Upozornění! Nikdy nepoužívejte parní mop bez upevněné čisticí podložky.
♦
Během použití parního mopu můžete využít příchytku pro upevnění napájecího kabelu (9), která
zajistí, že se kabel nebude nacházet v pracovním
prostoru.
♦
Před použitím parního mopu podlahu vždy vysajte
nebo zameťte.
♦
Nejjednodušší způsob použití mopu je sklonění
rukojeti v úhlu 45° a pomalé čištění malé plochy.
♦
Nepoužívejte v parním mopu chemické čisticí
prostředky. Při odstraňování odolných nečistot
z vinylových krytin nebo linolea můžete před použitím parního čističe provést předběžné čištění
jemným saponátem a vodou.
Parní čistění
♦
Položte čisticí podložku (6) na podlahu tak, aby
byla rychloupínací strana otočena nahoru.
♦
Přitlačte lehce parní mop dolů na čisticí podložku
(6).
♦
Připojte mop k elektrické síti.
5
Technické údaje
FSM1620S (Typ 1)
Napájecí napětí
V 230
Výkon
W 1600
Objem nádržky
ml 460
Hmotnost
kg 3,06
Závady a postupy pro jejich odstranění
Pokud vaše zařízení nepracuje správně, postupujte
podle dále uvedených kroků. Pokud nebude závada odstraněna, spojte se s autorizovaným servisem
Black & Decker.
Problém
Parní mop nelze
zapnout.
Krok Možná řešení
1
Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu parního mopu
připojena k síťové zásuvce.
2
Pomocí spínače zapnuto/vypnuto
(1) zkontrolujte, zda je parní mop
zapnutý.
3
Zkontrolujte pojistku v zástrčce
napájecího kabelu.
4
Parní mop bude vytvářet páru
pouze v případě, bude-li rukojeť
vykloněna ze svislé polohy.
5
Zkontrolujte, zda je nádržka na
vodu (3) plná.
POZNÁMKA: Po prvním naplnění nádržky nebo v případě doplnění po úplném spotřebování
vody bude pro vytvoření páry
nutná doba až 45 sekund.
6
Zkontrolujte, zda je parní hlavice (5) řádně uložena v parním
mopu (12).
7
Zkontrolujte krok 1, potom 2
a potom 3.
Parní mop přestane během práce
vytvářet páru.
8
Zkontrolujte krok 4, potom 5, potom 6 a potom 3.
Parní mop vytváří
během práce příliš
mnoho páry.
9
Parní mop má k dispozici 3 nastavení. Otočte ovladačem Autoselect (2) tak, aby množství
vytvářené páry vzrostlo.
Parní mop vytváří
během práce příliš
málo páry.
10
Zkontrolujte krok 5.
11
Parní mop má k dispozici 3 nastavení. Otočte ovladačem Autoselect (2) tak, aby se množství
vytvářené páry snížilo.
Pára uniká z neobvyklých míst
parního mopu.
12
Montážní pokyny pro správné sestavení všech součástí a příslušenství naleznete v tomto návodu
v části Montáž.
Kde mohu získat
další informace/
příslušenství pro
tento parní mop.
13
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Parní mop nevytváří páru.
6
Bezpečnost, údržba, opravy
www.blackanddecker.eu
7
Použití výrobku
♦
Váš parní mop Black & Decker je určen k dezinfekci
a čištění lakovaných povrchů tvrdých dřev, vrstvených
desek, linoleí, vinylových a keramických obkladů, kamenných a mramorových podlah a koberců. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnostech.
Váš parní čistič Black & Decker (pouze modely
FSMF1621 a FSS1600) je určen pro dezinfekci a čištění dlaždic, pracovních desek, kuchyňských ploch
a povrchů v koupelnách. Tento výrobek je určen pouze
pro spotřebitelské použití v domácnostech.
Varování! Nepoužívejte na dřevěných a laminátových podlahách bez povrchové úpravy. U voskovaných povrchů a u některých
nevoskovaných podlah může dojít působením tepla a páry k odstranění lesku. Vždy
se doporučuje před pokračováním provést
test na oddělené ploše. Doporučujeme se
také seznámit s pokyny pro použití a údržbu
výrobce podlahové krytiny.
♦
Bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy a pokyny. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů může
vést k způsobení úrazu elektrickým proudem,
k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
♦
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného kabelem by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně
následujících, abyste snížili riziko vzniku
požáru, riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného poranění a materiálních škod.
♦
♦
♦
♦
♦
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento
návod.
V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto
zařízení. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno tímto návodem, může
způsobit poranění obsluhy.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
♦
♦
♦
♦
♦
Použití výrobku
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nepoužívejte na kůži, voskem ošetřený nábytek
nebo podlahy, syntetické tkaniny, samet nebo jiné
choulostivé materiály citlivé na vodní páru.
Nesměrujte páru přímo na osoby, zvířata, elektrické spotřebiče nebo elektrické zásuvky.
Nevystavujte výrobek dešti.
Neponořujte toto zařízení do vody.
Nenechávejte tento výrobek bez dozoru.
Pokud výrobek nepoužíváte, nenechávejte jej
připojený k elektrické zásuvce.
Nikdy neodpojujte zástrčku od zásuvky taháním
za napájecí kabel. Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo horké a mastné
povrchy.
Nemanipulujte s parním čističem, máte-li mokré
ruce.
Nepřenášejte tento výrobek za napájecí kabel,
netahejte za tento kabel, nepoužívejte kabel jako
rukojeť, nepřivírejte kabel dveřmi, neveďte kabel
přes ostré hrany a horké povrchy.
Nepoužívejte tento výrobek v uzavřených prostorách s výskytem výparů olejových ředidel,
některých chemických prostředků proti molům,
hořlavého prachu nebo jiných výbušných a jedovatých výparů.
Ověřte si typ podlahy u výrobce.
V parním čističi nikdy nepoužívejte odrezovače,
aromatické látky, alkohol nebo saponáty, protože
mohou výrobek poškodit nebo ohrozit jeho bezpečné použití.
Dojde-li při použití parní funkce k vypnutí elektrického jističe, ihned výrobek přestaňte používat
a kontaktujte centrum pro podporu zákazníků.
(Zabraňte úrazu elektrickým proudem.)
Toto zařízení při dezinfekci čištěného místa vytváří
velmi horkou páru. To znamená, že jsou parní
hlavice, čisticí podložky a nástavce na koberec
během použití velmi horké.
Pozor! Při použití vašeho parního mopu a při
výměně jeho příslušenství noste vhodnou obuv.
Nenoste pantofle nebo obuv s otevřenou špičkou.
Víčko se může během provozu zahřívat.
Během použití může z tohoto zařízení unikat pára.
Při použití tohoto výrobku buďte opatrní. NEDOTÝKEJTE SE žádných částí, které se mohou
během provozu zahřívat.
Před sejmutím nádržky na vodu toto zařízení
vypněte a nastavte rukojeť zpět do svislé polohy.
Uniká-li z ručního parního čističe během použití
pára, vypněte tento čistič, odpojte zařízení od síťového napájení a nechejte jej řádně vychladnout.
Kontaktujte prosím nejbližší autorizovaný servis.
Nepokračujte v používání takového přístroje.
Po použití
♦
♦
♦
Před čištěním zařízení odpojte od elektrické sítě
a počkejte, až vychladne.
Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo
na suchém místě.
Uložené zařízení musí být vhodně zabezpečeno
před dětmi.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
8
Před provedením údržby nebo opravy odpojte
toto zařízení od elektrické sítě a počkejte na jeho
vychladnutí.
Před použitím vždy zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nejsou poškozeny jeho části.
Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda
nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které
by mohly ovlivnit jeho provoz.
Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel.
♦
♦
♦
♦
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo
vyměnit v autorizovaném servisu.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Štítky na zařízení
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Toto zařízení mohou používat osoby starší 8 let
a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či
duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, budou-li pod dozorem nebo
pokud byly seznámeny s bezpečným použitím
výrobku a pokud pochopily, jaká nebezpečí hrozí
při jeho použití. S tímto výrobkem si nesmí hrát
děti. Čištění a uživatelská údržba by neměly být
prováděny dětmi bez dozoru.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto
zařízením nehrály.
Varování! Nebezpečí opaření.
Údržba a čištění
Vaše zařízení Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce zařízení závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nebo
čištění zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
♦
Otřete zařízení měkkým navlhčeným hadříkem.
♦
Při odstranění odolných nečistot můžete s navlhčeným hadříkem použít jemný roztok mýdla
a vody.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou
se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Údržba a čisticí podložky
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli horkou
částí.
♦
Zranění způsobená při výměně jakékoli části nebo
příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím zařízení. Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
Pokyny k mytí - Žádné avivážní prostředky - Před
opětovným použitím nechejte zcela vyschnout.
Upozornění! Řiďte se pokyny pro čištění, které jsou
vyznačeny na štítku čistící podložky.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
♦
Žluto/zelený vodič připojte k uzemňovací svorce.
Varování! Dodržujte montážní pokyny dodávané
s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Elektrická bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Varování! Tento výrobek musí být uzemněn. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Prodlužovací kabely a výrobek
konstrukční třídy 1
♦
Může být použit prodlužovací kabel s délkou až
30 m, aniž by docházelo k výkonovým ztrátám.
Protože je tento výrobek chráněn uzemněním
a protože se jedná o výrobek konstrukční třídy 1,
musí být použit napájecí kabel se 3 vodiči.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
9
informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete
na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
zde váš nový výrobek Black & Decker, abyste
mohli být informováni o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
Black & Decker a o celé řadě našich dalších výrobků
naleznete na adrese www.blackanddecker.co.uk.
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00223461 - 13-12-2013
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising