FSM1620 | Black&Decker FSM1620 STEAM MOP instruction manual

371001-54 LV
www.blackanddecker.eu
FSM1620S
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Tīrīšanas drāniņas piestiprināšana (D. att.)
Šī Black & Decker tvaika slota ir paredzēta hermētiskas cietkoksnes hermētiska lamināta, linoleja,
vinila, keramikas fl īžu, akmens un marmora grīdu
dezinficēšanai un tīrīšanai, kā arī paklāju atsvaidzināšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai
telpās un mājas apstākļos.
Rezerves tīrīšanas drāniņas varat iegādāties no vietējā Black & Decker izplatītāja (kat. Nr. FSMP20-XJ).
♦ Novietojiet tīrīšanas drāniņu (6) uz grīdas tā,
lai līplentes puse būtu vērsta augšup.
♦ Viegli piespiediet tvaika slotu pie tīrīšanas
drāniņas (6).
Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un
netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz
augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.
Brīdinājums! Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu drošības,
apkopes un apkalpošanas rokasgrāmatu. Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi
izlasiet visu rokasgrāmatu.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Autoselect™ skala
3. Noņemama ūdens tvertne
4. Rokturis
5. Tvaika galviņa
6. Tvaika galviņas tīrīšanas drāniņa
7. Apakšējais vada āķis
8. Augšējais vada āķis
9. Vada savācējs
Salikšana
Brīdinājums! Pirms turpmāk minēto darbu veikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts, atvienots
no barošanas avota un atdzisis, kā arī — vai tajā
nav palicis ūdens.
Roktura piestiprināšana (A. att.)
♦
Iestumiet roktura (4) apakšējo galu tvaika
slotas korpusa (12) augšējā galā, līdz tas
nofiksējas vietā. Bultiņai uz roktura (4) jābūt
savietotai ar tvaika slotas korpusa (12) augšpusi.
Tvaika galviņas piestiprināšana (B. att.)
♦
♦
Uzstumiet tvaika slotas korpusa (12) apakšējo
galu uz tvaika galviņas (5), līdz tas nofiksējas
vietā.
Tvaika galviņu var noņemt no tvaika slotas
korpusa, nospiežot tvaika galviņas atlaišanas
pogu (13) un novelkot tvaika slotas korpusu
(12) nost no tvaika galviņas (5).
Ūdens tvertnes piestiprināšana (C. att.)
♦
♦
Piestipriniet ūdens tvertni (3) pie roktura (4).
Stumiet ūdens tvertni (3) lejup, līdz tā ievietojas tvaika slotas korpusā (12). Pārbaudiet, vai
ūdens tvertne ir cieši nofiksēta.
Tīrīšanas drāniņas noņemšana (E. att.)
Uzmanību! Noņemot tīrīšanas drāniņu nost no
tvaika slotas, jāvalkā piemēroti apavi. Nevalkājiet
čības vai apavus ar vaļējiem purngaliem.
♦ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet
tvaika slotu.
♦ Nogaidiet, līdz tvaika slota atdziest (aptuveni
piecas minūtes).
♦ Ar apava purngalu uzkāpiet uz tīrīšanas
drāniņas noņemšanas cilpiņas (14) un cieši
pieminiet pie zemes.
♦ Noceliet tvaika slotu nost no tīrīšanas drāniņas.
Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un
netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz
augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.
Ūdens tvertnes uzpildīšana (F. att.)
Tvaika slotas ūdens tvertne ir noņemama, lai to būtu
ērtāk un vieglāk uzpildīt.
Šajā tvaika slotā ir iestrādāta pretaizkaļķošanās sistēma, kas palīdz paildzināt slotas kalpošanas laiku.
Piezīme. Uzpildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni.
Piezīme. Ja krāna ūdens ir ļoti ciets, ieteicams lietot
dejonizētu ūdeni.
♦ Noņemiet ūdens tvertni (3).
♦ Atveriet ielietnes vāciņu (16), paceļot augšup.
♦ Uzpildiet tvertnē (3) ūdeni.
Brīdinājums! Ūdens tvertnes tilpums ir 460 ml.
Neuzpildiet tvertnē pārāk daudz ūdens.
♦ Uzlieciet atpakaļ ielietnes vāciņu (16).
♦ No jauna piestipriniet ūdens tvertni (3).
Piezīme. Ielietnes vāciņam jābūt cieši nostiprinātam.
Piezīme. Neuzpildiet tvaika slotu ar ķīmiskiem
tīrīšanas līdzekļiem.
Aromāta kasetnes uzstādīšana (J., K. att.)
Brīdinājums! Paceliet rokturi (4) uz augšu un
izslēdziet tvaika slotu. Nogaidiet, līdz tvaika slota
atdziest (aptuveni piecas minūtes).
♦ Pastumiet vāciņa atlaišanas pogu (20), lai
atvērtu vāciņu.
5
LATVIEŠU
♦
♦
Ievietojiet padziļinājumā (21) aromāta kasetni.
Aizveriet vāciņu (22), uz tā stingri uzspiežot.
Lietošana
Svarīgi! Ar šo tvaika slotu var iznīcināt 99,9 %
baktēriju un mikroorganismu, ja to lieto saskaņā ar
šo rokasgrāmatu un komplektā ar mikrošķiedras
lupatiņu, tīrot 90 sekundes pēc kārtas.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). Tvaika slota uzsilst
aptuveni 15 sekundes.
Piezīme. Ieslēdzot tvaika slotu, ūdens tvertne
izgaismojas sarkanā krāsā. Tiklīdz tvaika slota ir gatava lietošanai, ūdens tvertne izgaismojas zilā krāsā.
♦ Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).
Uzmanību! Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu laiku
vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slota tiek nolikta
malā un netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.
Uzmanību! Pēc lietošanas tvaika slota ir jāiztukšo.
Piezīme. Ja tvaika slota ir uzpildīta pirmoreiz vai ir
izlietots viss ūdens, jānogaida pat 45 sekundes, līdz
no tās sāk nākt tvaiks.
Autoselect™ tehnoloģija
Šī tvaika slota ir aprīkota ar Autoselect™ skalu (2),
kurā attēloti dažādi tīrāmo virsmu veidi. Ar skalas
palīdzību var iestatīt vajadzīgo darba režīmu attiecīgajai tīrāmajai virsmai.
Autoselect™ skalas (2) darba režīmi atbilst šādām
tīrāmajām virsmām:
koks un lamināts
akmens un marmors
fl īzes un vinils
Tvaika slota attiecīgi pielāgo tvaika daudzumu atbilstīgi katram tīrāmas virsmas veidam.
Piezīme. Pirms tvaika slotas lietošanas pārbaudiet,
vai iestatījumi ir pareizi.
Ieteikumi optimālai darbībai
Vispārīgi
Uzmanību! Tvaika slotu nedrīkst darbināt, ja nav
piestiprināta tīrīšanas drāniņa.
♦ Darba laikā vadu var nostiprināt vada savācējā (9), lai tas neatrastos uz apstrādājamās
virsmas.
6
♦
♦
♦
Pirms tvaika slotas lietošanas grīda vispirms ir
jāizslauka vai jāiztīra ar putekļsūcēju.
Ar tvaika slotu visērtāk ir strādāt, noliecot
rokturi 45° leņķī un tīrot lēnām, virzoties pa
maziem virsmas laukumiem.
Neuzpildiet tvaika slotu ar ķīmiskiem tīrīšanas
līdzekļiem. Lai no vinila vai linoleja grīdas
iztīrītu grūti iztīrāmus traipus, tos var vispirms
apstrādāt ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli
un tikai tad tīrīt ar tvaika slotu.
Tīrīšana ar tvaiku
♦ Novietojiet tīrīšanas drāniņu (6) uz grīdas tā,
lai līplentes puse būtu vērsta augšup.
♦ Viegli piespiediet tvaika slotu pie tīrīšanas
drāniņas (6).
♦ Pievienojiet tvaika slotu barošanas avotam.
♦ Pagrieziet Autoselect™ skalu (2) vajadzīgajā
režīmā.
♦ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).
Tvaika slota uzsilst aptuveni 15 sekundes.
♦ Pavelkot rokturi (4) atpakaļ, tiek iedarbināts
tvaika pumpis. Pēc dažām sekundēm no
tvaika galviņas sāk plūst tvaiks.
Piezīme. Ja tvaika slota ir uzpildīta pirmoreiz vai ir
izlietots viss ūdens, jānogaida pat 45 sekundes, līdz
no tās sāk nākt tvaiks.
♦ Vēl pēc dažām sekundēm tvaiks sasniedz
tīrīšanas drāniņu. Tagad tvaika slotu var viegli
virzīt pa tīrāmo vai dezinficējamo virsmu.
♦ Lēnām virziet tvaika slotu turp un atpakaļ pa
grīdu, lai rūpīgi iztīrītu katru virsmas laukumu.
Piezīme. Darba laikā tvaika pumpi var izslēgt,
paceļot rokturi uz augšu. Šī parocīgā funkcija ļauj
uz brīdi nolikt tvaika slotu malā (atbalstot uz balsta
pamatnes), lai pārvietotu mēbeles u.tml., un pēc tam
atsākt tīrīšanu, neizslēdzot tvaika slotu.
♦ Kad darbs ar tvaika slotu ir pabeigts, paceliet
rokturi (4) uz augšu, izslēdziet tvaika slotu un
nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas
minūtes).
Uzmanību! Svarīgi ir ik pa laikam pārbaudīt ūdens
līmeni ūdens tvertnē. Lai uzpildītu ūdens tvertni un
turpinātu tīrīšanu vai dezinficēšanu, paceliet rokturi
(4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu. Atvienojiet
instrumentu no barošanas avota, noņemiet un uzpildiet ūdens tvertni (3).
Uzmanību! Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu laiku
vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slota tiek nolikta
malā un netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.
Pēc ekspluatācijas (H., I. att.)
♦ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet
tvaika slotu.
LATVIEŠU
♦
Nogaidiet, līdz tvaika slota atdziest (aptuveni
piecas minūtes).
♦ Atvienojiet tvaika slotu no barošanas avota.
♦ Iztukšojiet ūdens tvertni (3).
♦ Noņemiet tīrīšanas drāniņu (6) un izmazgājiet,
lai sagatavotu nākamajai lietošanas reizei.
(Ņemiet vērā norādījumus par mazgāšanu,
kas minēti tīrīšanas drāniņas etiķetē.)
♦ Aptiniet barošanas vadu ap āķiem, kas tam
īpaši paredzēti (7, 8).
Piezīme. Augšējo vada āķi (8) var pagriezt uz leju,
lai vadu varētu ērti noņemt nost no āķiem.
♦ Nostipriniet barošanas vadu āķa skavā (17)
pēc iespējas tuvāk kontaktdakšai.
Piezīme. Glabāšanā novietota tvaika slota stāv stabili uz pamatnes, ja rokturis (4) ir pacelts uz augšu
un barošanas vads ir cieši aptīts ap āķiem (7, 8) un
nostiprināts āķa skavā (17). Tvaika slotas spalā (19)
ir iestrādāts arī kronšteins (18) slotas piekarināšanai
pie sienas ar piemērota āķa palīdzību. Sienas āķim
jābūt pietiekami izturīgam, lai droši noturētu tvaika
slotas svaru.
Problēmu novēršana
Ja šķiet, ka instruments nedarbojas pareizi, veiciet
turpmāk redzamos norādījumus. Ja problēma netiek
atrisināta, sazinieties ar vietējo Black & Decker
remonta darbnīcu.
Problēma
Tvaika slotu nevar
ieslēgt.
No tvaika slotas
nenāk tvaiks.
Spriegums
Jauda
Tvertnes tilpums
Svars
Vac
W
ml
kg
1
Pārbaudiet, vai instruments ir pievienots elektrotīkla kontaktligzdai.
2
Pārbaudiet, vai instruments ir ieslēgts ar ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi (1).
3
Pārbaudiet kontaktdakšas drošinātāju.
4
Tvaika slota rada tvaiku tikai tad,
ja rokturis ir pavilkts atpakaļ no
augšējās pozīcijas.
5
Pārbaudiet, vai ūdens tvertne (3)
ir uzpildīta un pareizi uzstādīta.
PIEZĪME. Ja tvaika slota ir uzpildīta pirmoreiz vai ir izlietots viss
ūdens, jānogaida pat 45 sekundes,
līdz no tās sāk nākt tvaiks.
6
Pārbaudiet, vai tvaika galviņa (5)
ir stingri iespiesta tvaika slotas
korpusā (12).
7
Pārbaudiet 1. darbību, tad 2. darbību, tad 3. darbību.
Darba laikā tvaika
slota pārtrauc
tvaika padevi.
8
Pārbaudiet 4. darbību, tad 5. darbību, tad 6. darbību, tad 3. darbību.
Darba laikā tvaika
slotai ir pārāk liela tvaika padeve.
9
Tvaika slotai ir 3 iestatījumi. Pagrieziet Autoselect™ skalu (2), lai
palielinātu tvaika daudzumu.
Darba laikā
tvaika slotai ir
pārāk maza tvaika
padeve.
10
Pārbaudiet 5. darbību.
11
Tvaika slotai ir 3 iestatījumi. Pagrieziet Autoselect™ skalu (2), lai
samazinātu tvaika daudzumu.
Tvaiks nāk ārā no
citām instrumenta vietām, kur nav
paredzēts.
12
Skatiet rokasgrāmatas sadaļu par
salikšanu, kurā minēti norādījumi
par visu detaļu un piederumu
pareizu uzstādīšanu.
Sīkākas informācijas pieejamība
par šo tvaika
slotu, piederumu
iegāde.
13
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Tehniskie dati
FSM1620S
(1. veids)
230
1600
460
3,06
Darbība Iespējamie risinājumi
7
Drošība, apkope un apkalpošana
www.blackanddecker.eu
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Black & Decker tvaika slota ir paredzēta hermētiskas cietkoksnes hermētiska lamināta, linoleja,
vinila, keramikas fl īžu, akmens un marmora grīdu
dezinficēšanai un tīrīšanai, kā arī paklāju atsvaidzināšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai
telpās un mājas apstākļos.
Šis Black & Decker tvaika tīrītājs (tikai FSMF1621 un
FSS1600) ir paredzēts fl īžu, darba virsmu, virtuves
virsmu un vannas istabas virsmu dezinficēšanai un
tīrīšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai
telpās un mājas apstākļos.
♦
♦
♦
Drošības norādījumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Brīdinājums! Lietojot elektriski darbināmus
instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie
drošības norādījumi, tostarp šeit minētie,
lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu
zaudējumu risku.
♦
♦
♦
Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet
visu rokasgrāmatu.
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai
papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām
uzziņām.
Instrumenta ekspluatācija
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nevirziet tvaiku pret cilvēkiem, dzīvniekiem,
elektroiekārtām vai elektriskām kontaktligzdām.
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
Neatstājiet instrumentu bez uzraudzības.
Ja instruments netiek ekspluatēts, neatstājiet
to pievienotu pie elektriskās kontaktligzdas.
Nekādā gadījumā neraujiet vadu, lai atvienotu
instrumentu no kontaktligzdas. Netuviniet
instrumentu karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
Strādājot ar tvaika tīrītāju, rokas nedrīkst būt
slapjas.
Nevelciet vai nepārnēsājiet instrumentu, turot
aiz vada, nelietojiet vadu kā rokturi, neieveriet
vadu durvju spraugā, nenovelciet vadu ap
asiem stūriem, kā arī nenovietojiet vadu uz
karstām virsmām.
Nestrādājiet ar instrumentu noslēgtā telpā, kur
gaisā ir izgarojumi no krāsas šķīdinātāja uz eļļas
bāzes, izsmidzināti pretkožu līdzekļi, uzliesmojoši putekļi vai citi sprādzienbīstami vai toksiski
izgarojumi.
Noskaidrojiet pie ražotāja, no kāda materiāla
ir gatavota grīda.
Šis instruments nav paredzēts ādas, vaskotu
mēbeļu, vaskotu grīdu, sintētisku audumu,
samta un citu smalku, tvaika neizturīgu materiālu tīrīšanai.
Brīdinājums! Nelietojiet tīrītāju nehermetizētas koksnes vai nehermetizētu lamināta
grīdu tīrīšanai. Vaskotas grīdas un pat
dažas nevaskotas grīdas karstuma un
tvaika ietekmē var zaudēt spīdumu. Pirms
tīrīšanas ieteicams izmēģināt instrumentu
uz neliela, norobežota tīrāmās virsmas laukuma. Tāpat ieteicams iepazīties ar grīdas
ražotāja norādījumiem par ekspluatāciju
un kopšanu.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tvaika tīrītāju nedrīkst uzpildīt ar atkaļķošanas, aromātiskiem, spirtotiem vai mazgāšanas
līdzekļiem, jo tie var sabojāt tīrītāju vai padarīt
nedrošu lietošanai.
Ja, tīrot ar tvaiku, tiek aktivizēts vietējā elektrotīkla jaudas slēdzis, nekavējoties pārtrauciet lietot instrumentu un sazinieties ar klientu
dienestu. (Ņemiet vērā, ka pastāv elektriskās
strāvas trieciena risks.)
Instruments rada ļoti karstu tvaiku, ar ko
dezinficē apstrādājamo virsmu. Tādējādi
darba laikā tvaika galviņa, tīrīšanas drāniņa
un paklāja piederums kļūst ļoti karsti.
Uzmanību! Strādājot ar šo instrumentu un
mainot tam piederumus, jāvalkā piemēroti
apavi. Nevalkājiet čības vai apavus ar vaļējiem purngaliem.
Darba laikā vāks var kļūt karsts.
Darba laikā no instrumenta var izdalīties
zināms daudzums tvaika.
Ekspluatējot instrumentu, jāievēro piesardzība. NEPIESKARIETIES detaļām, kas darba
laikā var kļūt karstas.
Pirms ūdens tvertnes noņemšanas izslēdziet
instrumentu un paceliet rokturi uz augšu.
Ja konstatējat, ka no rokas tvaika tīrītāja
korpusa noplūst tvaiks, izslēdziet tīrītāju,
atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet atdzist.
Sazinieties ar tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu. Nelietojiet instrumentu.
9
LATVIEŠU
Pēc ekspluatācijas
♦
♦
♦
Pirms tīrīšanas atvienojiet instrumentu no barošanas avota un nogaidiet, līdz tas atdziest.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā vietā.
Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā
vietā.
♦
♦
Elektrodrošība
Pārbaude un remonts
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pirms apkopes vai remontdarbiem atvienojiet
instrumentu no barošanas avota un nogaidiet,
līdz tas atdziest.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam
nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu.
Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži
nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas
varētu ietekmēt instrumenta darbību.
Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas
vads.
Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir
bojāta vai kā citādi nelietojama.
Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai
salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi
nelietojamās detaļas.
Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas,
kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā
no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai
trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas
vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus
riskus saistībā ar to. Nedrīkst ļaut bērniem
spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam apkopi tikai pieaugušo
uzraudzībā.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties kustīgām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties karstām detaļām;
10
ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas vai
piederumus;
ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot
ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas.
Brīdinājums! Šis instruments ir jāiezemē. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Instrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai.
Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas
trieciena risku.
♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Pagarinājuma vadi un 1. klases
izstrādājums
♦
♦
Instruments jāpievieno trīsstiepļu pagarinājuma vadam, jo instruments ir iezemēts
1. klases izstrādājums.
Lietojiet maksimāli 30 m (100 pēdas) garu
vadu, lai nezustu jauda.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Brīdinājums! Applaucēšanās risks.
Apkope un tīrīšana
Šis Black & Decker instruments ar vadu ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas vai tīrīšanas instruments ar vadu ir jāizslēdz un jāatvieno no
barošanas avota.
♦ Noslaukiet instrumentu ar mitru lupatiņu.
♦ Ja uz instrumenta ir grūti notīrāmi traipi,
samērcējiet lupatiņu maigā ziepjūdenī.
Tīrīšanas drāniņas kopšana
Norādījumi par mazgāšanu: nelietot veļas mīkstinātāju; pirms lietošanas ļaut izžūt.
LATVIEŠU
Uzmanību! Ievērojiet norādījumus par tīrīšanu, kas
minēti tīrīšanas drāniņas etiķetē.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
♦ pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas termināļa.
Brīdinājums! Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Garantija
Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas
paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un
nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā
Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās
tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba
kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības
dēļ, Black & Decker garantē visu bojāto detaļu
nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti
dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu
izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu
liekas neērtības, ja vien:
♦ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
♦ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai nolaidībai;
♦ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu
vai negadījumu ietekmē;
♦ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas, kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu,
ne Black & Decker apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties
ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet
savu Black & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu
par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem
piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par
Black & Decker zīmolu un mūsu izstrādājumu
klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Внимание! Перед использованием
прибора внимательно прочтите руководство «Техника безопасности, техническое обслуживание и ремонт».
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Дисковой переключатель Autoselect™
3. Съёмный резервуар для воды
4. Основная рукоятка
5. Паровая головка
6. Чистящая накладка для паровой головки
7. Нижний крючок для намотки кабеля
8. Верхний крючок для намотки кабеля
9. Зажим для кабеля
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
Установка основной рукоятки (Рис. А)
♦
Вставьте нижний конец рукоятки (4) в верхний торец корпуса прибора (12) и нажмите
до щелчка. Стрелка на рукоятке (4) должна
быть выровнена по верхнему торцу корпуса (12) паровой швабры.
Установка паровой головки (Рис. В)
♦
♦
Вставьте нижний торец корпуса прибора
(12) в паровую головку (5) и нажмите до
щелчка.
Чтобы снять паровую головку с корпуса
прибора, нажмите на отпирающую кнопку
(13), потяните корпус (12) и отсоедините
его от паровой головки (5).
Установка резервуара для воды (Рис. С)
♦
12
Защелкните резервуар для воды (3) на
основной рукоятке (4).
♦
Сдвиньте резервуар для воды (3) вниз
к корпусу прибора (12), и убедитесь, что
резервуар плотно прилегает к корпусу.
Установка чистящей накладки (Рис. D)
Дополнительные чистящие накладки можно
приобрести у Вашего дилера Black & Decker
(номер по каталогу FSMP20-XJ).
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Снятие чистящей накладки (Рис. Е)
Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте
тапочки или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(14), отпирающий чистящую накладку.
♦ Поднимите поровую швабру с чистящей
накладки.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Заполнение резервуара водой (Рис. F)
Ваша паровая швабра оборудована съёмным
резервуаром, который легко и просто заполняется водой. Данная паровая швабра оборудована противоизвестковой системой, которая
помогает продлить срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жёсткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Снимите резервуар для воды (3).
♦ Поднимите и откройте крышку заливочного отверстия (16).
♦ Заполните резервуар (3) водой.
Внимание! Ёмкость резервуара для воды –
460 мл. Не заливайте в резервуар слишком
много воды.
♦ Установите на место крышку заливочного
отверстия (16).
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Установите на место резервуар для воды
(3).
Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.
Примечание: Не используйте с паровой шваброй химические очистители.
Установка ароматизирующей таблетки
(Рис. J и K)
Внимание! Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую
швабру. Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Сдвиньте отпирающую кнопку (20), чтобы
открыть дверцу отсека.
♦ Поместите в отсек (21) ароматизирующую
таблетку.
♦ Сильным нажатием закройте дверцу (22).
Эксплуатация
Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации
и с установленной прокладкой из микроволокна
данный прибор способен уничтожить 99,9%
бактерий и микробов при непрерывном рабочем
цикле продолжительностью 90 секунд.
Включение и выключение
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая
швабра нагреется примерно через 15 секунд.
Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара
с водой. Когда паровая швабра будет готова
к работе подсветка резервуара с водой сменит
свой цвет на синий.
♦ Чтобы выключить прибор, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
Технология Autoselect™
Данная паровая швабра оснащена дисковым переключателем Autoselect™ (2) с изображениями
различных операций по чистке. Данные изображения помогут Вам выбрать правильный режим
работы для выполняемой операции. Поворачивая дисковой переключатель Autoselect™ (2),
выберите одну из следующих операций:
Паркет/Ламинат
Камень/Мрамор
Плитка/Винил
Для каж дого конкретного случая паровая
швабра выберет оптимальную интенсивность
подачи пара.
Примечание: Перед началом использования
паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек.
Рекомендации по оптимальному использованию
Общие требования
Предупреждение! Никогда не используйте
паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.
♦ Во время работы Вы можете использовать
зажим для кабеля (9), который поможет
держать кабель в стороне от обрабатываемой поверхности.
♦ Всегда перед использованием паровой
швабры пылесосьте или подметайте поверхность.
♦ Самый простой способ использования
прибора: наклоните рукоятку под углом
45° и начинайте чистку, обрабатывая поверхность небольшими участками.
♦ Не используйте с паровой шваброй химические очистители. Для удаления сложных
пятен с линолеума или винилового покрытия, предварительно обработайте пятно
мягким чистящим средством и небольшим
количеством воды, затем чистите с использованием паровой швабры.
Чистка паром
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Поверните дисковой переключатель
Autoselect™ (2) напротив необходимого
изображения.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ При переводе рукоятки (4) назад включится паровой насос. Через несколько секунд
из паровой головки начнет выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
♦ В течение следующих нескольких секунд
пар достигнет чистящей накладки. После этого паровая швабра начнет легко
скользить по поверхности, которую следует очистить/продезинфицировать.
♦ Медленно водите паровой шваброй по
полу, тщательно очищая паром каждый
отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно отложить
паровую швабру, чтобы Вы могли передвинуть
мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить
шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистку, переведите рукоятку (4)
в вертикальное положение, выключите
паровую швабру и дождитесь полного
остывания прибора (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар
водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки, снимите
резервуар (3) и заполните его водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
После использования (Рис. H и I)
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Отключите паровую швабру от электрической розетки.
♦ Опорожните резервуар (3).
14
♦
Снимите чистящую накладку (6) и постирайте её, подготовив к следующему
использованию. (Соблюдайте указания
по стирке, напечатанные на чистящей накладке).
♦ Намотайте электрокабель на крючки для
его хранения (7 и 8).
Примечание: Верхний крючок (8) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему
кабель легко снять при последующем использовании прибора.
♦ Прикрепите кабель у вилки к другой его
части при помощи зажима (17).
Примечание: Оптимальное положение паровой
швабры для хранения: рукоятка (4) переведена
в вертикальное положение, кабель плотно
намотан на крючки (7 и 8) и дополнительно закреплен зажимом (17). Кроме этого, в рукоятке
(19) швабры имеется специальное отверстие
для подвешивания (18), которое позволяет
подвесить Вашу паровую швабру на крючок,
вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок
способен выдержать вес половой швабры.
Технические характеристики
Напряжение питания
В перем. тока
Мощность
Вт
Ёмкость резервуара для воды
мл
Вес
кг
FSM1620S
(Тип 1)
230
1600
460
3,06
РУССКИЙ ЯЗЫК
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
прибора, выполняйте приведённые ниже указания. Если неисправность своими силами устранить не удастся, обратитесь в авторизованный
сервисный центр Black & Decker.
Проблема
Паровая швабра
не включается.
Шаг
Возможное решение
1
Проверьте подключение к электрической розетке.
2
Проверьте, включён ли прибор
при помощи пускового выключателя (1).
3
П р о в е р ьт е п р е д ох р а н и т е л ь
в вилке.
4
Паровая швабра будет вырабатывать пар только после перевода рукоятки из вертикального
в заднее положение.
5
Убедитесь, что резервуар для
воды (3) заполнен и правильно
установлен.
ПРИМЕЧАНИЕ: После первого
заполнения водой или после
полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки
пара может занять до 45 секунд.
6
Убедитесь, что паровая головка
(5) до упора установлена в корпус паровой швабры (12).
7
Проверьте Шаг 1, затем Шаг 2,
затем Шаг 3.
Паровая швабра
прекращает выработку пара во
время использования.
8
Проверьте Шаг 4, затем Шаг 5,
затем Шаг 6, затем Шаг 3.
Паровая швабра
вырабатывает
слишком много
пара во время
использования.
9
Паровая швабра работает в 3-х
режимах. Поверните переключатель Autoselect (2), чтобы
уменьшить количество вырабатываемого пара.
Паровая швабра
вырабатывает
слишком мало
пара во время
использования.
10
Проверьте Шаг 5.
11
Паровая швабра работает в 3-х
режимах. Поверните переключатель Autoselect (2), чтобы
уменьшить количество вырабатываемого пара.
Пар выделяется
из неожиданных
участков прибора.
12
Обратитесь к разделу «Сборка»
данного руководства по эксплуатации и убедитесь, что все
части и насадки установлены
в соответствии с инструкциями.
Где я могу
получить дополнительную
информацию
о паровой швабре и дополнительных принадлежностях?
13
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ru/
steammop
Паровая швабра
не вырабатывает пар.
15
Техника безопасности, техническое
обслуживание и ремонт
www.blackanddecker.eu
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Ваш ручной пароочиститель Black & Decker
(только FSMF1621 и FSS1600) предназначен для
дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный
прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Внимание! При использовании электрических приборов соблюдение правил
по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного
имущества.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не направляйте пар на людей, животных,
электрические приборы или электрические розетки.
Не оставляйте прибор под дождем.
Не погружайте прибор в воду.
Не оставляйте прибор без присмотра.
Не оставляйте не используемый прибор
подключенным к электрической розетке.
Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов
и углов.
Не дотрагивайтесь до паровой швабры
мокрыми руками.
Не тяните за кабель, не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве рукоятки, не защемляйте дверью
кабель, не наматывайте кабель на острые
углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых поверхностей.
Не используйте прибор в замкнутом
пространстве, заполненном паровыми
испарениями растворителей масляных
красок, некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью
или другими взрывчатыми или ядовитыми
парами.
Уточните у производителя тип полового
покрытия.
Не используйте паровую швабру для чистки кожаных покрытий, отполированной
воском мебели или покрытых мастикой
полов, синтетических тканей, бархата или
других деликатных и чувствительных к обработке паром материалов.
Внимание! Не используйте прибор для
чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных
воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся
подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара
блеск может исчезнуть. Настоятельно
рекомендуем всегда предварительно
тестировать прибор на небольшом
участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем
получить у производителя инструкции
по эксплуатации и уходу за половым
покрытием.
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным прибором любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование прибора
♦
♦
♦
♦
Никогда не заливайте в паровую швабру
жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие алкоголь, очищающие и моющие
средства, поскольку они могут повредить
прибор или сделать его опасным для использования.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Если при использовании паровой швабры
срабатывает Ваш домашний аварийный
выключатель, немедленно прекратите
использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте
осторожны: риск поражения электрическим током.)
Для дезинфекции поверхности прибор
вырабатывает очень горячий пар. Это
означает, что паровая головка, чистящие
накладки и насадка для чистки ковровых
покрытий во время использования становятся очень горячими.
Предупреждение! При использовании
паровой швабры и замене накладок и насадок всегда надевайте соответствующую
обувь. Не надевайте тапочки или обувь
с открытыми носками.
Во время использования крышка может
сильно нагреться.
Во время использования из прибора может вырываться горячий пар.
Будьте внимательны при использовании
прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей
прибора, которые нагреваются во время
использования.
Перед снятием резервуара для воды,
выключите прибор и переведите рукоятку
в вертикальное положение.
Если замечено выделение пара из корпуса
ручного пароочистителя, выключите
прибор, отсоедините его от источника
питания и оставьте до полного остывания.
Свяжитесь с ближайшим авторизованным
сервисным центром. Прекратите использование прибора.
После использования
♦
♦
♦
Перед чисткой прибора отсоедините его
от источника питания и дождитесь полного
остывания.
Храните не используемый прибор в сухом
месте.
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
Осмотр и ремонт
♦
♦
18
Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите прибор и дождитесь его полного
остывания.
Перед началом эксплуатации, всегда
проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей,
♦
♦
♦
♦
поврежденных включателей и прочих
дефектов, способных повлиять на работу
прибора.
Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие повреждений и признаков
износа.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только
в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей,
указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный прибор может использоваться
детьми старше 8-ми лет и людьми со
сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или
не имеющими необходимого опыта или
навыка, если они выполняют работу под
присмотром или получили инструкции
относительно безопасной работы с этим
прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Не позволяйте детям производить чистку
и техническое обслуживание прибора без
присмотра.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.
♦ Травмы в результате касания горячих
частей прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей прибора или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При использовании прибора в течение
продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
Электробезопасность
Внимание! Данный прибор должен
иметь провод заземления. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке прибора.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического кабеля.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
Удлинительный кабель и Класс 1
защиты изделия
♦
♦
Необходимо использовать трехжильный
кабель, так как Ваш электроприбор соответствует Классу 1 и требует заземления.
Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м без потери мощности.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! Опасность получения ожога.
Техническое обслуживание и чистка
Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦
Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.
Уход за чистящими накладками
Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного
высыхания.
Предупреждение! Соблюдайте указания по
стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00223474 - 30-01-2014
19
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
21
22
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising