FSM1620 | Black&Decker FSM1620 STEAM MOP instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113-04 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
FSM1620S
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Upozornenie! Ak nebudete s parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte s násadou rukoväti (4) vo
zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.
Váš parný mop Black & Decker je určený na dezinfekciu a čistenie lakovaných povrchov tvrdých driev,
vrstvených dosiek, linoleí, vinylových a keramických
obkladov, kamenných a mramorových podláh a kobercov. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie v domácnostiach.
Vybratie čistiacej podložky (obr. E)
Upozornenie! Pri výmene čistiacej podložky vášho
mopu vždy noste vhodnú obuv. Nenoste papuče alebo
obuv s otvorenou špičkou.
♦
Vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy a vypnite parný mop.
♦
Počkajte, pokým nedôjde k úplnému vychladnutiu
parného mopu. (približne päť minút)
♦
Šliapnite špičkou topánky na výstupok pre zloženie čistiacej podložky (14) a pevne ho prišliapnite.
♦
Zdvihnite parný mop z podložky.
Upozornenie! Ak nebudete s parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte s násadou rukoväti (4) vo
zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.
Varovanie! Pred použitím tohto výrobku
si riadne prečítajte príručky týkajúce sa
bezpečnosti, údržby a opráv. Pred použitím
tohto výrobku si pozorne preštudujte celý
tento návod na obsluhu.
Popis
Toto náradie sa skladá z niekoľkých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Otočný volič Autoselect™
3. Vyberateľná nádržka na vodu
4. Rukoväť
5. Parná hlavica
6. Čistiaca podložka parnej hlavice
7. Spodná príchytka prívodného kábla
8. Horná príchytka prívodného kábla
9. Príchytka kábla na rukoväti
Plnenie nádržky vodou (obr. F)
Na uľahčenie plnenia vodou je možné nádržku na
vodu vášho parného mopu vybrať. Tento parný mop je
vybavený systémom, ktorý bráni usadzovaniu vodného
kameňa, čo predlžuje životnosť mopu.
Poznámka: Nádržku na vodu naplňte čistou vodou
z vodovodného kohútika.
Poznámka: V oblastiach s veľmi tvrdou vodou sa
odporúča použiť vodu deionizovanú.
♦
Vyberte nádržku na vodu (3).
♦
Otvorte plniaci otvor (16) zdvihnutím viečka smerom hore.
♦
Naplňte nádržku (3) vodou.
Varovanie! Nádržka na vodu má objem 460 ml. Nedoplňujte do nádržky nadmerné množstvo vody.
♦
Nasaďte späť viečko plniaceho otvoru (16).
♦
Nasaďte nádržku (3) späť do mopu.
Poznámka: Uistite sa, či je viečko plniaceho otvoru
riadne zaistené.
Poznámka: Nepoužívajte v tomto parnom mope chemické čistiace prostriedky.
Zostavenie
Varovanie! Pred vykonaním nasledujúcich operácií
sa uistite, či je zariadenie vypnuté, či je odpojené
od zdroja napätia, či je vychladnuté a či neobsahuje
žiadne zvyšky vody.
Nasadenie rukoväti (obr. A)
♦
Nasuňte spodnú časť rukoväti (4) do hornej časti
tela mopu (12) tak, aby došlo k riadnemu zaisteniu. Šípka na rukoväti (4) by mala byť zarovnaná
s hornou časťou parného mopu (12).
Nasadenie parnej hlavice (obr. B)
♦
♦
Nasuňte spodnú časť tela parného mopu (12)
do parnej hlavice (5) tak, aby došlo k riadnemu
zaisteniu.
Parná hlavica môže byť z tela parného mopu
zložená po stlačení uvoľňovacieho tlačidla parnej
hlavice (13) a po zložení tela mopu (12) z parnej
hlavice (5).
Vloženie nádobky s parfumom (obr. J a K)
Varovanie! Vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy a vypnite parný mop. Počkajte, pokým nedôjde k úplnému
vychladnutiu parného mopu. (približne päť minút)
♦
Posuňte uvoľňovacie tlačidlo (20), aby došlo k otvoreniu krytu.
♦
Vložte nádobku s parfumom do úložného priestoru
(21).
♦
Pri zatváraní kryt (22) stlačte riadne dole.
Nasadenie nádobky na vodu (obr. C)
♦
♦
Zatlačte nádobku na vodu (3) do rukoväti (4).
Zasuňte nádobku na vodu (3) dole do tela parného
mopu (12) a uistite sa, či je táto nádobka riadne
usadená.
Použitie
Dôležité! Toto zariadenie zabije 99,9 % baktérií a choroboplodných zárodkov, ak sa používa podľa pokynov
uvedených v tomto návode na obsluhu, s podložkou
s mikrovlákien a súvisle počas 90 sekúnd.
Nasadenie čistiacej podložky (obr. D)
Výmenné čistiace podložky môžete zakúpiť u autorizovaného predajcu Black & Decker: (kat. č. FSMP20-XJ).
♦
Položte čistiacu podložku (6) na podlahu tak, aby
bola rýchloupínacia strana otočená nahor.
♦
Pritlačte zľahka parný mop dole na čistiacu podložku (6).
Zapnutie a vypnutie
♦
4
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1). Parný mop sa rozohrieva približne
15 sekúnd.
♦
♦
Pripojte mop k elektrickej sieti.
Voličom Autoselect™ (2) vyberte požadované
nastavenie.
♦
Stlačte hlavný vypínač (1). Parný mop sa rozohrieva približne 15 sekúnd.
♦
Priťahovaním rukoväti (4) smerom dozadu aktivujete čerpadlo pary. Po niekoľkých sekundách
začne z parnej hlavice vychádzať para.
Poznámka: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude
na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.
♦
Niekoľko sekúnd potrvá, než sa para dostane do
čistiacej podložky. Teraz bude parný mop zľahka
kĺzať po dezinfikovanom/čistenom povrchu.
♦
Pomaly parným mopom pohybujte po podlahe
dopredu a dozadu tak, aby bolo každé miesto
dôkladne vyčistené.
Poznámka: Počas použitie môžete parné čerpadlo
vypnúť nastavením rukoväti do zvislej polohy. Táto
praktická funkcia vám umožní na krátko odložiť parný
mop bez vypnutia na odkladaciu podložku, aby ste
mohli premiestniť jednotlivé kusy nábytku a aby ste
potom mohli pokračovať v čistení bez vypnutia mopu.
♦
Po skončení práce s parným mopom vráťte násadu rukoväti (4) do zvislej polohy a mop vypnite.
Počkajte, pokým parný mop úplne nevychladne.
(približne päť minút)
Upozornenie! Sledovanie množstva vody v nádržke
je veľmi dôležité. Ak chcete doliať vodu do nádržky
a pokračovať v dezinfekcii/čistení, vráťte rukoväť (4)
do zvislej polohy a vypnite parný mop. Odpojte parný
čistič od sieťovej zásuvky a naplňte nádržku (3) vodou.
Upozornenie! Nikdy neponechávajte parný mop v prevádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Ak nebudete
s parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte s násadou rukoväti (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je
parný mop vypnutý.
Poznámka: Ak je parný mop zapnutý prvýkrát, nádržka na vodu sa sfarbí do červena. Hneď ako je
parný mop pripravený na použitie, nádržka na vodu
sa sfarbí na modro.
♦
Ak chcete parný mop vypnúť, stlačte hlavný vypínač (1).
Upozornenie! Nikdy neponechávajte parný mop v prevádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Ak nebudete
s parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte s násadou rukoväti (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je
parný mop vypnutý.
Upozornenie! Po použití parný mop vždy vyprázdnite.
Poznámka: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude
na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.
Technológia Autoselect™
Tento parný mop je vybavený otočným voličom Autoselect™ (2), ktorý zobrazuje rôzne typy čistenia.
Používa sa na voľbu správneho prevádzkového režimu
pre určitý druh čistenia.
Pomocou voliča Autoselect™ (2) zvoľte jeden z nasledujúcich typov čistenia:
Drevo/Vrstvená doska
Kameň/Mramor
Dlaždice/Vinyl
Parný mop zvolí pre dané čistenie správne množstvo
pary.
Poznámka: Pred použitím parného mopu sa vždy
uistite, či bola vykonaná správna voľba.
Rady na optimálne použitie
Po použití (obr. H a I)
♦
Vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy a vypnite parný mop.
♦
Počkajte, pokým nedôjde k úplnému vychladnutiu
parného mopu. (približne päť minút)
♦
Odpojte prívodný kábel parného mopu od sieťovej
zásuvky.
♦
Vyprázdnite nádržku na vodu (3).
♦
Odstráňte čistiacu podložku (6) a omyte ju, aby
bola pripravená na ďalšie použitie. (Riaďte sa
pokynmi vyznačenými na čistiacej podložke).
♦
Naviňte prívodný kábel okolo príchytiek (7 a 8).
Poznámka: Horná príchytka kábla (8) môže byť natočená, aby bolo uľahčené zloženie navinutého kábla
pri ďalšom použití.
♦
Upevnite prívodný kábel pomocou príchytky kábla
(17) v blízkosti zástrčky.
Poznámka: Ak bude rukoväť (4) vo zvislej polohe a ak
bude prívodný kábel úhľadne omotaný okolo príchytiek
(7 a 8) a ak bude zaistený v príchytke kábla (17), parný
mop bude stáť bez ďalšej opory. Alternatívne je možné
použiť závesný držiak (18), ktorý je súčasťou rukoväti
(19) a vďaka ktorému môžete váš parný mop zavesiť
Všeobecné
Upozornenie! Nikdy nepoužívajte parný mop bez
upevnenej čistiacej podložky.
♦
Počas použitia parného mopu môžete využiť príchytku na upevnenie prívodného kábla (9), ktorá
zaistí, že sa kábel nebude nachádzať v pracovnom priestore.
♦
Pred použitím parného mopu podlahu vždy vysajte alebo zameťte.
♦
Najjednoduchší spôsob použitia mopu je sklonenie rukoväti v uhle 45° a pomalé čistenie malej
plochy.
♦
Nepoužívajte v parnom mope chemické čistiace
prostriedky. Pri odstraňovaní odolných nečistôt
z vinylových krytín alebo linolea môžete pred použitím parného čističa vykonať predbežné čistenie
jemným saponátom a vodou.
Parné čistenie
♦
Položte čistiacu podložku (6) na podlahu tak, aby
bola rýchloupínacia strana otočená nahor.
♦
Pritlačte zľahka parný mop dole na čistiacu podložku (6).
5
na vhodný hák na stene. Vždy zaistite, aby váš hák
na stenu bezpečne uniesol hmotnosť parného mopu.
Technické údaje
FSM1620S (Typ 1)
Napájacie napätie
V 230
Výkon
W 1600
Objem nádržky
ml 460
Hmotnosť
kg 3,06
Poruchy a postupy na ich odstránenie
Ak Vaše náradie nepracuje správne, postupujte podľa krokov uvedených ďalej. Ak nebude porucha odstránená, spojte sa s Vaším servisným zástupcom
Black & Decker.
Problém
Parný mop nie je
možné zapnúť.
Krok Možné riešenia
1
Skontrolujte, či je zástrčka prívodného kábla parného mopu
pripojená k sieťovej zásuvke.
2
Pomocou hlavného vypínača
(1) skontrolujte, či je parný mop
zapnutý.
3
Skontrolujte poistku v zástrčke
prívodného kábla.
4
Parný mop bude vytvárať paru
iba v prípade, ak bude rukoväť
vyklonená zo zvislej polohy.
5
Skontrolujte, či je nádržka na
vodu (3) plná.
POZNÁMKA: Po prvom naplnení
nádržky alebo v prípade doplnenia po úplnom spotrebovaní vody
bude na vytvorenie pary nutný
čas až 45 sekúnd.
6
Skontrolujte, či je parná hlavica
(5) riadne uložená v parnom
mope (12).
7
Skontrolujte krok 1, potom 2
a potom 3.
Parný mop
prestane počas
práce vytvárať
paru.
8
Skontrolujte krok 4, potom 5, potom 6 a potom 3.
Parný mop vytvára počas práce
príliš mnoho
pary.
9
Parný mop má k dispozícii 3 nastavenia. Otočte ovládačom Autoselect (2) tak, aby sa množstvo
vytváranej pary zvýšilo.
Parný mop vytvára počas práce
príliš málo pary.
10
Skontrolujte krok 5.
11
Parný mop má k dispozícii 3 nastavenia. Otočte ovládačom Autoselect (2) tak, aby sa množstvo
vytváranej pary znížilo.
Para uniká z neobvyklých miest
parného mopu.
12
Montážne pokyny na správne
zostavenie všetkých súčastí
a príslušenstva nájdete v tomto
návode v časti Montáž.
Kde môžem
získať ďalšie
informácie/príslušenstvo pre tento
parný mop.
13
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Parný mop nevytvára paru.
6
Bezpečnosť, údržba, opravy
www.blackanddecker.eu
7
Použitie výrobku
♦
Váš parný mop Black & Decker je určený na dezinfekciu a čistenie lakovaných povrchov tvrdých driev,
vrstvených dosiek, linoleí, vinylových a keramických
obkladov, kamenných a mramorových podláh a kobercov. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie v domácnostiach.
Váš parný čistič Black & Decker (iba modely FSMF1621
a FSS1600) je určený na dezinfekciu a čistenie dlaždíc, pracovných dosiek, kuchynských plôch a povrchov
v kúpeľniach. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie v domácnostiach.
Varovanie! Nepoužívajte na drevené a laminátové podlahy bez povrchovej úpravy. Pri
voskovaných povrchoch a niektorých nevoskovaných podlahách môže dôjsť pôsobením
tepla a pary k odstráneniu lesku. Vždy sa
odporúča pred pokračovaním spraviť test
na oddelenej ploche. Odporúčame sa tiež
zoznámiť s pokynmi pre použitie a údržbu
výrobku podlahovej krytiny.
♦
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
♦
♦
♦
♦
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného káblom by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku
požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom
alebo iného poranenia a materiálnych škôd.
♦
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento
návod.
V tomto návode je popísané určené použitie
tohto zariadenia. Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií, než je odporúčané týmto
návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.
Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Použitie výrobku
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nepoužívajte na kožu, voskom ošetrený nábytok
alebo podlahy, syntetické tkaniny, zamat alebo iné
chúlostivé materiály citlivé na vodnú paru.
Nesmerujte paru priamo na osoby, zvieratá, elektrické spotrebiče alebo elektrické zásuvky.
Nevystavujte výrobok dažďu.
Neponárajte toto zariadenie do vody.
Nenechávajte tento výrobok bez dozoru.
Ak výrobok nepoužívate, nenechávajte ho pripojený k elektrickej zásuvke.
Nikdy neodpájajte zástrčku od zásuvky ťahaním za
prívodný kábel. Veďte kábel tak, aby neprechádzal
cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.
Nemanipulujte s parným čističom, ak máte mokré
ruky.
Neprenášajte tento výrobok za prívodný kábel,
neťahajte za tento kábel, nepoužívajte kábel ako
rukoväť, neprivierajte kábel dvermi, neveďte kábel
cez ostré hrany a horúce povrchy.
Nepoužívajte tento výrobok v uzatvorených priestoroch s výskytom výparov olejových riedidiel,
niektorých chemických prostriedkov proti moliam,
horľavého prachu alebo iných výbušných a jedovatých výparov.
Overte si typ podlahy u výrobcu.
V parnom čističi nikdy nepoužívajte odhrdzovače,
aromatické látky, alkohol alebo saponáty, pretože
môžu výrobok poškodiť alebo ohroziť jeho bezpečné použitie.
Ak dôjde pri použití parnej funkcie k vypnutiu elektrického ističa, ihneď výrobok prestaňte používať
a kontaktujte centrum na podporu zákazníkov.
(Zabráňte úrazu elektrickým prúdom.)
Toto zariadenie pri dezinfekcii čisteného miesta
vytvára veľmi horúcu paru. To znamená, že sú
parné hlavice, čistiace podložky a nástavce na
koberec pri použití veľmi horúce.
Pozor! Pri použití Vášho parného mopu a pri
výmene jeho príslušenstva noste vhodnú obuv.
Nenoste papuče alebo obuv s otvorenou špičkou.
Viečko sa môže počas prevádzky zahrievať.
Počas použitia môže z tohto zariadenia unikať
para.
Pri použití tohto výrobku buďte opatrní. NEDOTÝKAJTE SA žiadnych častí, ktoré sa môžu pri
práci zahrievať.
Pred odobratím nádržky na vodu toto zariadenie
vypnite a nastavte rukoväť späť do zvislej polohy.
Ak uniká z ručného parného čističa počas použitia
para, vypnite tento čistič, odpojte zariadenie od
sieťového napájania a nechajte ho riadne vychladnúť. Kontaktujte, prosím, najbližší autorizovaný
servis. Nepokračujte v používaní takého prístroja.
Po použití
♦
♦
♦
Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej
siete a počkajte, až vychladne.
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uložené
na suchom mieste.
Uložené zariadenie musí byť vhodne zabezpečené pred deťmi.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
8
Pred vykonaním údržby alebo opravy odpojte toto
zariadenie od elektrickej siete a počkajte na jeho
vychladnutie.
Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené alebo či nie sú poškodené jeho
časti. Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či
nie sú poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré
by mohli ovplyvniť jeho prevádzku.
Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel.
♦
♦
♦
Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho
časť poškodená.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servise.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť
iné diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
♦
Štítky na zariadení
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Toto zariadenie môžu používať osoby staršie ako
8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak budú pod
dozorom alebo ak boli oboznámené s bezpečným
použitím výrobku a ak pochopili, aké nebezpečenstvá hrozia pri jeho použití. S týmto výrobkom sa
nesmú hrať deti. Čistenie a používateľskú údržbu
by nemali robiť deti bez dozoru.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s týmto
zariadením nehrali.
Varovanie! Nebezpečenstvo obarenia.
Údržba a čistenie
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia zariadenia
závisí od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
alebo čistenia zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
♦
Utrite zariadenie mäkkou navlhčenou handričkou.
♦
Pri odstránení odolných nečistôt môžete s navlhčenou handričkou použiť jemný roztok mydla
a vody.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
horúcou časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene akejkoľvek časti
alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím zariadenia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
Údržba a čistiace podložky
Pokyny na umývanie – Žiadne avivážne prostriedky –
Pred opätovným použitím nechajte celkom vyschnúť.
Upozornenie! Riaďte sa pokynmi pre čistenie, ktoré
sú vyznačené na štítku čistiacej podložky.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
♦
Žlto-zelený vodič pripojte k uzemňovacej svorke.
Varovanie! Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Elektrická bezpečnosť
Varovanie! Tento výrobok musí byť uzemnený. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku.
Ochrana životného prostredia
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať
zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Predlžovacie káble a výrobok
konštrukčnej triedy 1
♦
Môže sa použiť predlžovací kábel s dĺžkou až
30 m bez toho, aby dochádzalo k výkonovým
stratám.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pretože je tento výrobok chránený uzemnením
a pretože ide o výrobok konštrukčnej triedy 1,
musí sa použiť prívodný kábel s 3 vodičmi.
9
Pri zakúpení nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení
ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý
zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje
v snahe o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú
výmenu chybných dielov, opravu alebo výmenu celého
výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením, inými predmetmi alebo nehodou.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
tu váš nový výrobok Black & Decker, aby ste
mohli byť informovaní o nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie o značke
Black & Decker a o celom rade našich ďalších
výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
10
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00223463 - 17-12-2013
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising