DWE4120 | DeWalt DWE4120 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

382014-99 BAL
DWE4056
DWE4057
DWE4120
DWE4156
DWE4157
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
21
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
38
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
54
2
5
Slika / Crtež / Slika / Скица 1
A
G
C
P
B
J
C
F
D
E
Slika / Crtež / Slika / Скица 2A
M
Slika / Crtež / Slika / Скица 2B
F
K
F
l
K
L
J
N
L
B
3
DWE4120
Slika / Crtež / Slika / Скица 3
G
I
Slika / Crtež /
Slika / Скица 4
Slika / Crtež /
Slika / Скица 5
H
E
P
E
O
D
B
P
A
D
E
P
O
D
B
B
B
Slika / Crtež / Slika / Скица 6
4
SLOVENSKI
KOTNI BRUSILNIKI SERIJE DWE4056,
DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
Čestitamo!
Zahvaljujemo se vam za nakup orodja DEWALT. Po zaslugi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega
razvoja izdelkov je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Vizmenična
Velika Britanija in Irska
V
Tip
Vhodna moč
W
Nazivna hitrost delovanja brez
obremenitve
min-1
Premer koluta
mm
Premer gredi
Dolžina gredi
mm
Teža
kg
* teža vključuje stranski ročaj in ščitnik
DWE4056
230
230/115
1
800
DWE4057
230
1
800
DWE4120
230
1
900
DWE4156
230
1
900
DWE4157
230
1
900
11 800
115
M14
14,2
1,8*
11 800
125
M14
14,2
1,9*
11 800
115
M14
14,2
2,05*
11 800
115
M14
14,2
2,0*
11 800
125
M14
14,2
2,05*
Vrednosti emisij hrupa in izmerjene vrednosti vibracij (vektorska vsota treh smeri) skladno z EN 60745-2-3:
dB(A)
90,5
90,5
91,5
91,5
LPA (zvočni tlak)
LWA (raven zvočne moči)
dB(A)
101,3
101,3
102,5
102,5
K (negotovost zvočne moči)
dB(A)
3,0
3,0
3,0
3,0
Površinsko brušenje
Vrednost emisij vibracij ah,AG =
Negotovost K =
Brušenje z lamelnimi brusnimi diski
Vrednost emisij vibracij ah,DS =
Negotovost K =
91,5
102,5
3,0
m/s²
m/s²
9,4
1,5
9,4
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
m/s²
m/s²
7,5
1,5
7,5
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi
čas, ko je orodje izklopljeno ali ko je
prižgano, ampak ga ne uporabljamo.
To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje
toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
5
SLOVENSKI
Varovalke:
Evropa
Orodja z napetostjo
230 V
Velika Britanija Orodja z napetostjo
in Irska
230 V
10 A, omrežna
varovalka
3 A, varovalke
v vtičih
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, preprečite, povzročila
smrt ali resno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila poškodbo lastnine.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
KOTNI BRUSILNIKI SERIJE
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156,
DWE4157
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani
v razdelku Tehnični podatki v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014.
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami
direktive 2004/108/ES (do 19.04.2016), 2015/30/
EU (od 20.04.2016) in 2011/65/EU. Za več
informacij se povežite s podjetjem DEWALT
na naslednjem naslovu, ali glejte zadnjo stran
navodil.
6
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v imenu DEWALT.
Markus Rompel
Direktor inženiringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
08.06.2015
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
varnostna opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko to privede
do električnega udara, požara in/ali
telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
Pojem “električno orodje”, ki se pojavlja se
nanaša na vaše omrežje, ki deluje kabelsko
orodje ali orodja, ki delujejo s pomočjo baterije.
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in
dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v eksplozivnem okolju, v katerem se
nahajajo gorljive tekočine, plini ali
prah. Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar
ali eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Njihove motne
lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2) VARNOST PRI DELU Z ELEKTRIČNIM
TOKOM
a) Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča
na kakršnkoli način. Ne uporabljajte
nikakršnih adapterskih vtičev skupaj
z ozemljenimi električnimi orodji.
Originalni oziroma nespremenjeni vtiči
zmanjšujejo tveganje električnega udara.
b) Izogibajte se telesnemu stiku
z ozemljenimi površinami, kot so cevi,
SLOVENSKI
c)
d)
e)
f)
grelci, štedilniki. Obstaja povečano
tveganje električnega udara, če so telesa
ozemljena.
Zavarujte orodje pred dežjem in vlago.
Vdor vode v električno orodje poveča
tveganje električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja
iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na
varni oddaljenosti od vročine, olja,
ostrih robov in premikajočih se delov.
Prepleteni ali poškodovani kabli povečujejo
tveganje za električni udar.
Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na
prostem, zmanjšuje možnost električnega
udara.
Če se uporabi električnega stroja
v vlažnem okolju ni mogoče izogniti,
uporabite napravo diferenčnega toka
(RCD). Uporaba naprave diferenčnega
toka RCD zmanjšuje tveganje za električni
udar.
3) OSEBNA VARNOST
a) Bodite pozorni, pazite kaj delate in
uporabite zdravo pamet, ko rokujete
z električnim ročnim orodjem. Ne
uporabljajte električno orodje, ko ste
utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola
ali zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko
privede do težkih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Zaščitna
oprema, kot so zaščitne maske proti prahu,
nedrseča obutev, čelada ali zaščita sluha
ob uporabi zmanjšujejo telesne poškodbe.
c) Izogibajte se nenamernemu zagonu.
Pred priključitvijo na električno
omrežje, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d) Pred vklopom orodja odstranite orodja
ali ključe za nastavitve. Orodje ali ključ, ki
ste ga pustili na vrtljivem sestavnem delu,
lahko povzroči telesne poškodbe.
e) Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varno stojišče in na
ravnotežje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f)
g)
Oblecite se primerno. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Lasje,
oblačilo in rokavice ne smejo biti
izpostavljeni gibljivim delom orodja.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele
orodja.
Če so na voljo priklopne naprave
za ekstrakcijo praha in zbiralne
naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje
prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE
ELEKTRIČNEGA ORODJA
a) Ne preobremenjujte orodja. Uporabite
pravo orodje za vaše delo. Pravilna izbira
orodja omogoča boljše in varnejše delo.
b) Ne uporabljajte električnega orodja, če
stikalo ne omogoča vklopa in izklopa.
Orodje, ki ne omogoča vklopa in izklopa je
nevarno in ga je potrebno popraviti.
c) Odklopite vtič iz električne vtičnice in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme
ali pred shranjevanjem orodja. Ta
previdnost zmanjšuje tveganje za zagon
električnega orodja po nesreči.
d) Orodje shranjujte izven dosega
otrok in ne dovolite uporabo orodja
otrokom in osebam, ki niso seznanjeni
z delovanjem tega električnega orodja.
Električna orodja so nevarna, če jih ne
uporabljajo izkušene osebe.
e) Električno orodje skrbno negujte.
Redno preverjajte, ali je električno
orodje mogoče poškodovano! Preverite,
ali gibljivi deli pravilno delujejo, ali
so zlomljeni in tako poškodovani, da
aparat ne deluje več pravilno. Če je
električno orodje pokvarjeno, poskrbite
za popravilo orodja pred nadaljnjo
uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih
orodij.
f) Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi
rezili se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
g) Uporabljajte električno orodje, pribor
in orodje, nastavke, itd. v skladu
s temi navodili, pri čemer upoštevajte
delovne pogoje in vrsto dela, ki ga bo
to električno orodje opravljalo. Če se
orodje uporablja za druge namene, kot je
priporočeno, lahko taka uporaba povzroči
poškodbe.
7
SLOVENSKI
5) SERVIS
a) Električno orodje lahko servisira samo
usposobljena oseba, ki bo uporabila
ustrezne rezervne dele v primeru
popravila električnega orodja. To je
zagotovilo, da se ohrani pravilno delovanje
in varnost električnega orodja.
DODATNI VARNOSTNI UKREPI
VARNOSTNA NAVODILA ZA VSE VRSTE
DEL VARNOSTNA OPOZORILA ZA BRUŠENJE
Z BRUSILNIMI KOLUTI, ŽIČNIMI ŠČETKAMI
ALI REZANJE Z GROBIMI REZALNIMI
ORODJI:
a) Orodje je namenjeno brušenju, čiščenju
z žično ščetko ali rezanju. Preberite
vsa varnostna opozorila, navodila,
slikovne prikaze in specifikacije,
priložene električnemu orodju. V primeru
neupoštevanja spodnjih navodil, lahko vodi
do električnega udara, požara in/ali resnih
telesnih poškodb.
b) Uporaba orodja za poliranje ni
priporočljiva. Dela, za katera električno
orodje ni bilo predvideno, lahko povečajo
nevarnost in povzročijo telesne poškodbe.
c) Ne uporabljajte nastavkov, ki niso
specifično zasnovani in odobreni za
uporabo z vašim orodjem. Če je določen
pripomoček/orodje možno pritrditi na
električno orodje, to še ne pomeni, da je
njegova uporaba varna.
d) Nominalna hitrost vrtenja nastavka
mora ustrezati vsaj maksimalni hitrosti
električnega orodja. Pripomočki, ki se vrtijo
hitreje, kot je njihova nominalna hitrost, se
lahko polomijo in razletijo.
e) Zunanji premer in debelina nastavka mora
ustrezati dimenzijam, ki so predpisane
za vašo električno orodje. Orodje ne
nudi ustrezne zaščite, oteženo je pa tudi
rokovanje z orodjem, ki uporablja pripomočke
neustreznih velikosti.
f) Navojni priključek nastavka mora biti
skladen z navojem pogonskega vretena.
Če so nastavki pritrjeni s prirobnico, mora
središčna montažna luknja na nastavku
ustrezati pritrdilnemu premeru prirobnice.
Če so priklopi nastavkov neustrezni in niso
skladni z električnem orodju, se nastavki vrtijo
neenakomerno, niso pravilno uravnoteženi
in lahko povzročijo prekomerne vibracije in
izgubo nadzora nad orodjem.
g) Ne uporabljajte poškodovanih nastavkov.
Pred vsako uporabo preverite morebitne
8
poškodbe pripomočkov, kot so razpoke
in odlomljeni delci na brusilnem kolutu,
razpoke na podložni blazinici, raztrganine
ali prekomerna obraba, popuščene
ali polomljene žice na žični krtači. Če
električno orodje ali pripomoček pade
na tla, preverite morebitne poškodbe
pripomočka ali uporabite nepoškodovani
pripomoček. Po pregledu in zamenjavi
pripomočka se odmaknite skupaj
z drugimi v bližini stran od območja
vrtenja pripomočka, priklopite električno
orodje in ga pustite vklopljenega
eno minuto pri najvišji hitrosti brez
obremenitve. Poškodovan pripomoček/
orodje se običajno v tem preizkusnem času
polomi ali odlomi.
h) Uporabite osebno zaščitno opremo. Glede
na vrsto dela nosite popolno zaščito za
obraz, zaščito za ušesa ali zaščitna očala.
Če je primerno, nosite masko proti prahu,
zaščito za ušesa, rokavice in predpasnik,
ki zmorejo zaustaviti majhne abrazivne
delce obdelovanega predmeta. Zaščitna
očala morajo biti sposobna zadržati leteče
delce, ki nastanejo pri različnih delih. Maska
za zaščito pred prahom ali respirator mora
filtrirati delce, ki nastajajo med delom.
Predolga izpostavljenost hrupu lahko povzroči
poškodbo/izgubo sluha.
i) Ostali prisotni se naj nahajajo na varni
razdalji od delovnega območja. Ljudje,
ki vstopajo v delovno območje orodja,
morajo obvezno nositi osebno zaščitno
opremo. Delci obdelovanega telesa ali
polomljenega pripomočka lahko odletijo proč
in povzročijo poškodbe tudi izven delovnega
območja.
j) Ko opravljate taka dela, kjer se lahko
pripomoček z rezilom dotakne skrite
napeljave ali lastnega napajalnega kabla,
električno orodje vedno držite za izolirano
površino. Dotik rezalnega orodja s kablom,
ki je pod napetostjo, bo povzročilo, da bodo
vsi metalni deli orodja pod napetostjo in
posledično električni šok upravljavcu.
k) Kabel napeljite tako, da bo na varni
razdalji od vrtljivih se nastavkov orodja.
Če izgubite nadzor, lahko prerežete kabel oz.
kabel se lahko ovije okoli roke in jo povleče
v vrteči se nastavek.
l) Nikoli ne položite električnega orodja na
tla, če se vrtenje nastavka ni popolnoma
zaustavilo. Vrteči se nastavek lahko zgrabi
odlagalno površino in vam iztrga električno
orodje iz nadzora.
SLOVENSKI
m) Nikoli ne zaženite električnega orodja,
dokler ga prenašate. Vrteči se pripomoček
lahko ob naključnem stiku z obleko zgrabi
oblačilo in vas poškoduje po telesu.
n) Redno počistite zračne reže orodja.
Ventilator električnega motorja bo nakopičil
prah znotraj ohišja orodja. Prekomerna
količina kovinskih opilkov lahko povzroči
nevarnost električnega šoka.
o) Ne uporabljajte orodja v bližini vnetljivih
materialov. Iskre lahko zanetijo te snovi.
p) Ne uporabljajte pripomočkov, ki
potrebujejo vodno hlajenje. Uporaba vode
ali drugih hladilnih sredstev lahko povzroči
smrt zaradi električnega udara.
DODATNA VARNOSTNA NAVODILA ZA VSE VRSTE DEL
Vzroki in preventivni ukrepi pri
nasprotnem udarcu
Nasprotni udarec ali povratni sunek je nenadna
reakcija ob stisnjenem kolutu, podložnem disku,
krtači ali pri drugem nastavku. V primeru, da
se vrteči pripomoček uklešči ali poškoduje,
bo povzročilo hitro zaustavitev vrtečega se
pripomočka, kar bo vodilo do sprostitev energije
orodja v obliki povratnega udarca.
Na primer, če se brusilni kolut zatakne ob obdelovani del, lahko rob koluta, ki se nahaja na točki
stiska, prodre v površino materiala in povzroči
povratni udarec ali zdrs koluta nazaj. Kolut lahko
glede na smer gibanja v trenutku, ko se zagozdi,
skoči proti ali stran od uporabnika. Pod takimi
pogoji se lahko brusilni kolut tudi odlomi.
Nasprotni udarec je posledica napačne uporabe
orodja in/ali nepravilnega procesa uporabe, čemur
pa se lahko izognete, če upoštevate spodnja
navodila.
a) Električno orodje držite čvrsto, telo pa
mora biti v takšnem položaju, da lahko
obvlada silo povratnega udarca. Vedno
uporabljajte pomožni ročaj, če je priložen,
za maksimalni nadzor nad povratnim
udarcem in reakcijskim navorom pri
delovanju orodja. Uporabnik lahko nadzira
navorne reakcije in sile povratnega udarca,
če upošteva in uporablja varnostne ukrepe.
b) Nikoli ne približujte roke k vrtečim se
nastavkom. Nastavek lahko udari nazaj
v vašo roko.
c) Nikoli ne stojte v smeri povratnega udarca
orodja. Povratni udarec bo potisnil orodje
v nasprotno smer vrtenja koluta.
d) Bodite še posebej pozorni pri obdelovanju
vogalov, ostrih robov, itd. Izogibajte
se poskakovanju ali blokiranju vrtečih
se pripomočkov. Vogali, ostri robovi in
poskakovanje lahko poškodujejo vrteči
pripomoček in povzročijo izgubo nadzora ali
nasprotni udarec.
e) Z orodjem ne uporabljajte rezil verižne
žage za rezanje lesa ali zobate žage. Taki
koluti povzročajo stalne nasprotne udarce in
izgubo nadzora.
Posebni varnostni napotki za
brušenje in abrazivno rezanje
a) Uporabljajte le kolute, ki so priporočeni
za uporabo za vaš model električnega
orodja in ščitnike, ki ustrezajo izbranim
kolutom. Kolutov, ki niso namenjeni uporabi
z električnim orodjem, ni mogoče primerno
zaščititi, zato so nevarni.
b) Brusna površina sredinsko poglobljenih
brusilnih kolutov mora biti nameščena
pod površino zaščitnega roba. Nepravilno
montiran kolut, ki je nameščen preko površine
zaščitnega roba, ne nudi ustrezne zaščite.
c) Ščit mora biti čvrsto pritrjen
k električnemu orodju in nameščen
tako, da zagotavlja maksimalno varnost.
Kolut mora biti čim najmanj izpostavljen
vidnemu polju upravljavca. Zaščita
koluta pomaga zaščititi uporabnika pred
polomljenimi delci koluta in morebitnim
dotikom koluta, oz. pred iskrami, ki lahko
vnamejo obleko.
d) Koluti morajo biti uporabljeni za priporočljive delovne operacije. Npr.: ne brusite
z delom koluta, ki je namenjen rezanju.
Rezalni koluti so namenjeni odstranjevanje
srha; stranske sile, ki bi delovale na te kolute,
lahko povzročijo, da se koluti zlomijo (razletijo).
e) Vedno uporabljajte brezhibne prirobnice
za kolute, ki so pravilne oblike in
velikosti za izbran kolut. Pravilno izbrana
prirobnica bo pravilno pritrjevala kolut,
s tem pa se zmanjšuje možnost razpada
koluta. Prirobnice za rezalne kolute so lahko
drugačne od prirobnic za brusilne kolute.
f) Ne uporabljajte obrabljene kolute, ki so
bili predhodno uporabljeni na večjih
orodjih. Kolut, namenjen za večja električna
orodja, ni primeren za večje hitrosti manjših
električnih orodij in lahko poči.
9
SLOVENSKI
Posebni varnostni napotki za
abrazivno rezanje
a) Ne “blokirajte” rezalnega koluta in ne
izvajajte preveč pritiska na orodje. Ne
izvajajte preglobokih rezov. Prekomerna
obremenitev koluta poveča obremenitev in
občutljivost za zvijanje ali upogibanje koluta
v rezu, zagozdenje in možnost povratnega
udarca ter zloma koluta.
b) Ne stojte tik ob kolutu ali neposredno za
vrtečim se kolutom. Ko se med delovanjem
kolut odmika stran od vašega telesa, lahko
morebitni povratni udarec usmeri in vrže
vrteči se kolut in orodje naravnost v vas.
c) Če se kolut zagozdi ali če je potek
rezanja iz kateregakoli razloga prekinjen,
izključite električno orodje in držite
električno orodje negibno, dokler se
kolut popolnoma ne zaustavi. Nikoli ne
poskušajte odstraniti koluta iz zareze,
medtem ko se kolut vrti; to lahko povzroči
povratni udarec orodja. Preverite in
ustrezno ukrepajte ter odstranite vzrok
upogibanja/zagozdenja koluta.
d) Ne poskušajte nadaljevati rezanje
s kolutom v rezu. Kolut naj najprej doseže
polno hitrost, šele potem ponovno
vstopite v rez. Če boste poskušali vključiti
orodje s kolutom v rezu, se kolut lahko
upogne, odskoči iz reza ali zagozdi in
povzroči povratni udarec.
e) Podprite ploščo ali predmet večje
velikosti, da zmanjšate nevarnost blokade
koluta v rezu in posledično povratni
udarec. Večji predmeti se običajno upognejo
pod vplivom lastne teže. Podpornike morate
podložiti pod obdelovanec blizu linije reza
in blizu roba obdelovanca na obeh straneh
koluta.
f) Bodite še posebej pozorni
pri "zarezovanju" v obstoječe stene in
druge nepoznane konstrukcije. Vdor koluta
lahko preseka plinske ali vodovodne cevi,
električno napeljavo ali druge predmete, ki
lahko povzročijo povratni udarec.
Posebni varnostni napotki za
brušenje z brusnim papirjem
a) Ne uporabljajte brusnega papirja, ki
prekomerno sega preko koluta. Pri izbiri
brusnega papirja upoštevajte navodila
proizvajalca. Brusilni papir, ki močno sega
preko brusilne podloge, vas lahko poreže,
obenem pa lahko povzroči zatikanje,
poškodbe koluta ali povratni udarec.
10
Posebni varnostni napotki za
uporabo žične krtače
a) Bodite oprezni pri žičnem brušenju,
sestavni deli žičnih ščetk se lomijo tudi
pri običajnih delovnih operacijah. Ne
povzročajte prekomerne obremenitve
krtače. Žični delci krtače zlahka predrejo
oblačila in/ali kožo.
b) Če je pri žičnem brušenju priporočena
uporaba ščita, ne dovolite da se brusni
kolut ali krtača dotika ščita. Žična krtača
lahko med delom poveča svoj premer zaradi
centrifugalne sile.
Posebni varnostni napotki za
delo z brusilniki
• Navojni del nastavka mora biti skladen
z navojem pogonskega vretena. Če so
nastavki pritrjeni s prirobnico, mora središčna
montažna luknja na nastavku ustrezati
pritrdilnemu premeru prirobnice. Če so
priklopi nastavkov neustrezni in niso skladni
z električnem orodju, se nastavki vrtijo
neenakomerno, niso pravilno uravnoteženi
in lahko povzročijo prekomerne vibracije in
izgubo nadzora nad orodjem.
• Brusna površina sredinsko poglobljenih
brusilnih kolutov mora biti nameščena
pod površino zaščitnega roba. Nepravilno
montiran kolut, ki je nameščen preko površine
zaščitnega roba, ne nudi ustrezne zaščite.
• Na tem orodju ne uporabljajte kolutov
vrste 11. Uporaba napačnih nastavkov lahko
privede do telesnih poškodb.
• Vedno uporabljajte stranski ročaj. Trdno
zategnite ročaj. Uporaba stranskega ročaja
je nujno potrebna, da se zagotovi popoln
nadzor nad orodjem.
OPOZORILO: Priporočamo, da
uporabite inštalacijski odklopnik
s tokovno zaščito do 30 mA.
Ostala tveganja
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja
pripomočka med delom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
SLOVENSKI
– Nevarnost vdihavanja prahu zdravju škodljivih
materialov.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo natančno preberite
navodila!
I. Varovalna ročica (le DWE4120)
J. Ročica za sprostitev ščitnika
NAMEN UPORABE
Robustni kotni brusilniki serije DWE4056,
DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157 so
zasnovani za profesionalno brušenje s kolutom ali
brusnim papirjem, s kovinsko ščetko in rezanje.
Obvezna uporaba zaščitnih slušalk!
NE uporabljajte drugih brusnih kolutov kot so
sredinsko vdrti brusni koluti in upogibni brusni
koluti.
Obvezna uporaba zaščitnih očal!
NE UPORABLJAJTE orodja v vlažnih pogojih ali
v prisotnosti vnetljivih tekočin in plinov.
LOKACIJA DATUMSKE KODE (SL. 1)
Datumska koda (P), ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišju.
Primer:
2015 XX XX
Leto izdelave
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 Kotni brusilnik
1 Ščitnik
Ti zmogljivi kotni brusilniki so namenjeni
profesionalni uporabi.
NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo, če
jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo
varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci brez
nadzora v prisotnosti orodja.
1 Stranski ročaj
Funkcija mehkega zagona
1 Komplet prirobnic
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
1 Šesterokotni ključ
Funkcija mehkega zagona omogoča počasno
naraščanje hitrosti, kar preprečuje začetni sunek
ob vklopu orodja. Ta funkcija je še posebej
koristna pri delu v zelo omejenem prostoru.
1 Navodila za uporabo
• Prepričajte se, da orodje, sestavni deli in
dodatki med transportiranjem niso utrpeli
materialne škode.
• Vzemite si čas in temeljito preberite in
razumite navodila za uporabo pred začetkom
dela.
Opis (sl. 1, 3)
OPOZORILO: Električnega orodja
ali njegovih delov nikoli ne predelujte.
Lahko povzročite škodo ali telesne
poškodbe.
A. Gumb za zaklep vretena
B. Vreteno
C. Pomožni ročaj
D. Podložna prirobnica
E. Navojna varovalna matica
F. Ščitnik
G. Drsno stikalo
H. Dlansko stikalo (le DWE4120)
Prekinitev napetosti
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Funkcija prekinitve napetosti onemogoča ponovni
vklop brusilnika v primerih izpada električne
energije; za ponovni vklop orodja je potreben
pritisk vklopnega stikala.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali dejanska napetost
ustreza napetosti, navedeni na podatkovni plošči.
Vaše DEWALT orodje je dvojno izolirano
v skladu s standardom EN 60745, zato
dodatna ozemljitev ni potrebna.
OPOZORILO: 115 V naprave
morajo delovati preko odpovedno
varnega izolacijskega transformatorja
z ozemljitvenim zaslonom med
prvotnim in sekundarnim navitjem.
11
SLOVENSKI
Če je poškodovan priključni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo prek servisne organizacije DEWALT.
Zamenjava vtiča priključnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal v vtiču.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki
so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 13 A.
Uporaba podaljška
priključnega kabla
Če je podaljšek kabla nujno potreben, uporabljajte
3-žilni podaljšek kabla, ki je primeren za napetost,
ki jo uporablja to orodje (glejte Tehnični podatki).
Najmanjša velikost prevodnika je 1,5 mm²;
največja dolžina pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov. Preden ponovno
priključite orodje, pritisnite in sprostite
sprožilno stikalo in se tako prepričajte,
da je orodje izključeno.
Namestitev stranskega ročaja
(slika 1)
OPOZORILO: Pred uporabo orodja
preverite, ali je ročaj trdno pritrjen.
Trdno privijte stranski ročaj (C) v eno izmed lukenj
na eni ali drugi strani ohišja. Uporaba stranskega
ročaja je nujno potrebna, da se zagotovi popoln
nadzor nad orodjem.
12
Pripomočki in dodatki
Za uspešno uporabo kotnega brusilnika morate
obvezno izbrati ustrezna ščitnika in priprobnice.
Pri izbiri ustreznih pripomočkov si pomagajte
s tabelo, ki je na koncu poglavja.
OPOMBA: Brušenje vogalov lahko izvajate
s kolutom vrste 27, ki je zasnovan posebej za ta
namen.
OPOZORILO: Nominalno število
vrtljajev pri katerih boste upiorabljali
priključke mora biti skladno
s priporočenim. Če se brusilni koluti
ali drugi pripomočki vrtijo hitreje,
kot je predpisano, se med vrtenjem
lahko razletijo in povzročijo telesne
poškodbe. Pripomočki, ki jih privijete
na vreteno, morajo imeti M14
pesto. Pripomočki, ki jih ne privijete
morajo imeti 22 mm središčno
montažno luknjo. V nasprotnem
primeru morda niso zasnovani za
namestitev na krožno žago, zato jih
ne smete uporabljati. Uporabljajte
le pripomočke, ki so navedeni na
koncu tega poglavja. Tehnične
lastnosti pripomočkov morajo biti pod
navedeno minimalno hitrostjo, kot je
navedena na nazivni ploščici naprave.
Namestitev ščitnikov
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov. Preden ponovno
priključite orodje, pritisnite in sprostite
sprožilno stikalo in se tako prepričajte,
da je orodje izključeno.
PREVIDNO: S tem brusilnikom je
obvezna uporaba ščitnikov.
Če uporabljate brusilnike za rezanje kovine ali
betona serije DWE4056, DWE4057, DWE4120,
DWE4156 ali DWE4157, MORATE uporabiti
ščitnik tipa 1. Ščitniki tipa 1 so na voljo pri
prodajalcih DEWALT.
OPOMBA: Glej Tabela pribora za brušenje in
rezanje, ki se nahaja na koncu tega razdelka
za več nastavkov, ki se lahko uporabljajo s temi
brusilniki.
SLOVENSKI
NAMEŠČANJE IN ODSTRANJEVANJE (TIP 27)
ŠČITNIKA NA DOTIK (SL. 2A)
OPOMBA: Če ima vaš brusilnik ščitnik na dotik,
za katerega ne rabite ključa, pred nameščanjem
ščitnika poskrbite, da bodo vijak, ročica in vzmet
pravilno pritrjeni.
1. Pritisnite ročico za sprostitev ščitnika (J).
2. Medtem, ko držite ročico za sprostitev
ščitnika odprto, poravnajte zatiče (K) na
varovalu z režami (L) na ohišju orodja.
3. Medtem, ko je ročica za sprostitev ščitnika
odprta, potisnite ščitnik proti ohišju, da se
zatiči ujamejo v utore, nato jih potisnite v režo
pesta ohišja. Spustite ročico za sprostitev
ščitnika.
4. Vreteno obrnite proti sebi, ščitnik obrnite proti
desni in ga namestite v želen položaj. Ohišje
ščitnika mora biti med pogonskim vretenom in
upravljavcem, saj le tako lahko nudi ustrezno
zaščito upravljavcu.
5. Zaradi enostavnejšega nameščanja lahko
ščitnik obrnete proti desni. OPOMBA: Ročica
za sprostitev ščitnika se mora zatakniti v eno
od lukenj za poravnavo (M) na ustju ščitnika.
To zagotovi, da je ščitnik trdno nameščen.
Ščitnik lahko prestavite v nasprotno smer
s preprostim pritiskom ročice za sprostitev in
ga obrnete.
6. Za odstranitev ščitnika, sledite korakom 1–3
v nasprotnem vrstnem redu.
ŠČITNIK S PRITRDILNIM VIJAKOM (SLIKA 2B)
1. Položite kotni brusilnik na mizo,
z vretenom (B) obrnjenim navzgor.
2. Poravnajte zatiče (K) z utori (L).
3. Pritisnite ščitnik (F) navzdol in ga obrnite
v pravilni položaj.)
4. Dobro privijte vijak (N).
5. Ščitnik odstranite tako, da odvijete vijak.
PREVIDNO: Če ščitnik ne more biti
zategnjen z nastavitvenim vijakom,
orodja ne uporabljajte. Zaradi
preprečitve telesnih poškodb odnesite
orodje in ščitnik na servis v popravilo
ali zamenjavo okvarjenega ščitnika.
NAMESTITEV ZAPRTEGA ŠČITNIKA (TIP 1)
OPOZORILO: Če je nameščen
ščitnik na dotik, morate pred
namestitvijo zaprtega ščitnika (Tip 1)
obvezno odstraniti vijak, ročico in
vzmet. Odstranjene dele morate
shraniti, sicer ne boste morali več
uporabljati ščitnika na dotik. Če pred
razstavljanjem označite položaje
njihove namestitve, vam bo to
pomagalo pri kasnejšem sestavljanju.
1. Odprite zaporo ščitnika. Poravnajte zatiče (K)
na ščitniku z režami (L) na ohišju.
2. Potisnite ščitnik navzdol, da se zatič zatakne
in prosto umesti v utoru pesta ohišja
pogonskega mehanizma.
3. Obrnite ščitnik v želeni delovni položaj. Ohišje
ščitnika mora biti med pogonskim vretenom in
upravljavcem, saj le tako lahko nudi ustrezno
zaščito upravljavcu.
4. Zaprite ročico ščitnika in ga tako pritrdite
k pokrovu ohišja pogonskega mehanizma.
Ko je ročica v zaklenjenem položaju, ščitnika
ne morete prosto obračati. Če se ščitnik
obrača, privijte nastavitveni vijak, ko je ročica
za sprostitev v zaprtem položaju. Nikoli ne
obratujte z brusilnikom, če ščitnik ni pritrjen
ali če je vpenjalna ročica v odklenjenem
položaju.
5. Ščitnik lahko odstranite tako, da odprete
zaklep ščitnika, ga obrnete, da se poravna
s puščicami in ščitnik povlečete navzgor.
OPOMBA: Če po daljši uporabi orodja postane
zaprt ščitnik (Tip 1) ohlapen, privijte nastavitveni
vijak, ko je vpenjalna ročica v zaprtem položaju.
PREVIDNO: Če ščitnik ne more
biti zategnjen z nastavitvenim
vijakom, orodja ne uporabljajte.
Zaradi preprečitve telesnih poškodb
odnesite orodje in varovalo na servis
v popravilo ali zamenjavo okvarjenega
ščitnika.
OPOMBA: Nastavitvenega vijaka
ne privijajte, ko je vpenjalna ročica
v odprtem položaju. To lahko privede
do nevidnih poškodb ščitnika ali
montažnega pesta.
Namestitev in odstranitev
koluta za brušenje ali rezanje
(sl. 1, 4, 5)
OPOZORILO: Ne uporabljajte
poškodovanih kolutov.
1. Položite orodje na mizo, z gredjo obrnjeno
navzgor.
2. Montirajte podložno prirobnico (D) na
vreteno (B) (sl. 4).
13
SLOVENSKI
3. Položite kolut (P) na podložno prirobnico (D).
Ko nameščate kolut, ki ima dvignjen sredinski
del, zagotovite, da je dvignjen sredinski
del (O) obrnjen proti prirobnici (D).
4. Privijte navojno varovalno matico (E) na
vreteno (B) (sl. 5):
a. Ko nameščate brusilni kolut, mora biti
obroč na navojni varovalni matici (E)
obrnjen proti kolutu (sl. 5A);
b. Ko nameščate kolut za rezanje, mora biti
obroč na navojni varovalni matici (E) mora
biti obrnjen proč od koluta (sl. 5B).
5. Pritisnite gumb za zaklep vretena (A) in
zavrtite vreteno (B) da se zatakne v želeni
položaj.
6. Privijte navojno varovalno matico (E)
s šestrobim ključem ali z ustrezni priloženim
ključem.
7. Sprostite zaklep vretena.
8. Kolut odstranite tako, da odvijete navojno
varovalno matico (E) s šestrobim ključem ali
z ustrezni priloženim ključem.
OPOMBA: Brušenje ali rezanje robov lahko
izvajate s kolutom tipa 27, ki je posebej zasnovan
za tovrstna opravil; koluti debeline 6 mm so
zasnovani za površinsko brušenje, medtem ko
so koluti debeline 3 mm zasnovani za brušenje
robov. Za rezanje uporabljajte kolut za rezanje
tipa 1 in ščitnik tipa 1.
Namestitev žičnih ščetk in
žičnih kolutov
Žične ščetke in žične kolute namestite
neposredno na pogonsko vreteno, brez prirobnic.
Uporabljajte le žične ščetke ali žične kolute, ki so
dobavljeni z navojnim pestom M14. Če uporabljate
žične ščetke in kolute, namestite ščitnik tipa 27.
PREVIDNO: Pri delu z žičnimi
ščetkami in koluti uporabljate
delovne rokavice. Ščetke lahko
postanejo zelo ostre.
PREVIDNO: Po namestitvi ali med
uporabo se kolut ali žična ščetka ne
smeta dotikati ščitnika. V nasprotnem
primeru lahko privede do nevidnih
poškodb nastavka, kar lahko povzroči,
da se žični delčki koluta ali ščetke
odlomijo in odpadejo.
1. Privijte kolut na vreteno z roko.
2. Pritisnite gumb za zaklep vretena in s ključem
na pestu žičnega koluta ali žične ščetke, da
zategnite kolut.
14
3. Kolut odstranite tako, da sledite zgornjim
navodilom v nasprotnem vrstnem redu.
OPOMBA: Napačna namestitev pesta
koluta lahko privede do poškodb
orodja ali koluta, zato slednjega po
namestitvi zavrtite in preverite, če se
prosto vrti.
Pritrditev in odstranitev
podložnega koluta/brusne
plošče (sl. 1)
1. Orodje postavite na mizo ali drugo trdo
podlago tako, da je ščitnik usmerjen navzgor.
2. Odstranite podložni kolut (D).
3. Gumijasti podložni kolut pravilno namestite na
vreteno (B).
4. Brusni list namestite na gumijasti podložni
kolut.
5. Privijte navojno varovalno matico (E)
na vreteno. Obroč na navojni varovalni
matici mora biti obrnjen proti gumijastemu
podložnemu kolutu.
6. Pritisnite gumb za zaklep vretena (A) in
zavrtite vreteno (B) da se zatakne v želeni
položaj.
7. Privijte navojno varovalno matico (E)
s šestrobim ključem ali z ustrezni priloženim
ključem.
8. Sprostite zaklep vretena.
9. Kolut odstranite tako, da odvijete navojno
varovalno matico (E) s šestrobim ključem ali
z ustrezni priloženim ključem.
Namestitev žične ščetke
Privijte žično ščetko neposredno na gred brez
uporabe podložke in navojne prirobnice.
Pred začetkom dela
• Namestite zaščito koluta in ustrezen kolut. Ne
uporabljajte prekomerno obrabljenih kolutov.
• Prepričajte se, da sta zunanja in notranja
prirobnica nameščeni pravilno. Sledite
navodilom v razdelku Tabela pripomočkov
za brušenje in rezanje.
• Prepričajte se, da se kolut vrti v isti smeri, kot
je to narisano na pripomočku in orodju.
• Ne uporabljajte poškodovanih pripomočkov.
Pred vsako uporabo preverite morebitne
poškodbe pripomočkov, kot so razpoke
in odlomljeni delci na brusilnem kolutu,
razpoke na podložni blazinici, raztrganine
SLOVENSKI
ali prekomerna obraba, popuščene ali
polomljene žice na žični krtači. Če električno
orodje ali pripomoček pade na tla, preverite
morebitne poškodbe pripomočka ali uporabite
nepoškodovani pripomoček. Po pregledu in
zamenjavi pripomočka se odmaknite skupaj
z drugimi v bližini stran od območja vrtenja
pripomočka, priklopite električno orodje in ga
pustite vklopljenega eno minuto pri najvišji
hitrosti brez obremenitve. Poškodovan
pripomoček/orodje se običajno v tem
preizkusnem času polomi ali odlomi.
• Ne pritiskajte premočno na orodje.
Ne izvajajte stranskega pritiska na
kolut.
• Ne preobremenjujte orodja. Če se
orodje preveč segreje, pustite, da
nekaj minut deluje brez obremenitve.
• Ne preobremenjujte orodja. Če se
orodje preveč segreje, pustite, da
nekaj minut deluje brez obremenitve.
Pripomočkov se ne dotikajte dokler
se ustrezno ne ohladijo. Koluti se
med uporabo orodja zelo segrejejo.
• Nikoli ne uporabljajte brusilnih
pripomočkov, če na orodju ni
nameščenega ustreznega ščitnika.
• Ne uporabljajte električnih orodij
brez ustreznega rezilnega stojala.
• Nikoli ne uporabljate s filcem
obloženih podlog in grobih podlog
hkrati.
• Upoštevajte, da se bo rezalni kolut
vrtel še nekaj časa po izklopu orodja.
UPORABA ORODJA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov. Preden ponovno
priključite orodje, pritisnite in sprostite
sprožilno stikalo in se tako prepričajte,
da je orodje izključeno.
Pravilni položaj rok (sl. 1, 6)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO:
• Poskrbite, da bodo obdelovanci
dobro pritrjeni.
• Poskrbite za podporo obdelovancev.
Uporabite vpenjalo ali primež za
pritrditev obdelovanca na stabilno
delovno podlago. Zelo je pomembno,
da je obdelovanec trdno vpet in
mu tako onemogočite premikanje
in posledično izgubo nadzora nad
orodjem. Premikanje obdelovanca
lahko privede do izgube nadzora nad
orodjem in posledično do telesnih
poškodb.
• Podprite plošče ali večje
obdelovance, tako da zmanjšate
nevarnost zagozdenja koluta in
povratnega udarca. Večji predmeti
se običajno upognejo pod vplivom
lastne teže. Podpornike morate
podložiti pod obdelovanec blizu linije
reza in blizu roba obdelovanca na
obeh straneh koluta.
• Pri delu z orodjem vedno nosite
običajne delovne rokavice.
• Ohišje pogonskega mehanizma se
med uporabo orodja zelo segreje.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO bodite pripravljeni na možne
nenadne spremembe.
Pravilni položaj rok je ena roka na stranskem
ročaju (C), in druga roka na ohišju orodja, kot
prikazuje slika 1.
Stikala
PREVIDNO: Orodje držite čvrsto
za stranski ročaj in ohišje orodja, da
ohranite nadzor orodja med vklopom,
med uporabo orodja in vse dokler
se vrtenje koluta zaustavi. Preden
položite orodje na tla se prepričajte,
da se je vrtenje koluta popolnoma
zaustavilo.
OPOMBA: Za preprečitev nenadnega premika
orodja, slednjega medtem, ko je obremenjeno
ne izklapljajte ali zaganjate. Preden se
z obdelovalnim pripomočkom dotaknete
obdelovanca, naj orodje doseže polno hitrost.
Pred izklopom orodja slednjega dvignite proč od
obdelovanca. Preden orodje odložite, počakajte,
da se popolnoma zaustavi.
15
SLOVENSKI
DRSNO STIKALO (SL. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
OPOZORILO: Pred priklopom
orodja v omrežje, preverite, če
je drsno stikalo v izklopljenem
položaju tako, da pritisnete zadnji
del stikala in ga sprostite. Po vsaki
prekinitvi napajanja, npr. po aktivaciji
prenapetostne zaščite, nehotenem
odklopu ali izpadu napajanja,
preverite, da bo drsno stikalo
v izklopljenem položaju. Če je drsno
stikalo zaklenjeno ali če je orodje
priklopljeno v omrežje, se bo po
vklopu slednje samodejno zagnalo.
Za zagon orodja, pomaknite drsno stikalo za
VKLOP/IZKLOP (G) proti sprednjemu delu orodja.
Za izklop orodja sprostite stikalo za VKLOP/
IZKLOP.
Za neprekinjeno delovanje pomaknite stikalo
proti sprednjemu delu orodja, zadnji del stikala
pa pritisnite navznoter. Če med neprekinjenim
delovanjem orodja želite srednjega izklopiti,
ponovno pritisnite zadnji del stikala in ga sprostite.
DLANSKO STIKALO (SL. 3) (DWE4120)
1. Za vklop orodja pritisnite ročico za
sprostitev (I) proti zadnjemu delu orodja, nato
sprostite dlansko stikalo (H). Ko boste sprostili
stikalo, se bo orodje še vedno vrtelo.
2. Orodje izklopite, tako da sprostite dlansko
stikalo.
Zaklep pogonskega vretena
(slika 1)
Zaklep pogonskega vretena (A) preprečuje vrtenje
vretena pri nameščanju ali odstranjevanju kolutov.
Z zaklepom vretena rokujte samo, ko je orodje
izključeno, izklopljeno iz vira napajanja in ko je
popolnoma ustavljeno.
OPOMBA: Da bi zmanjšali tveganje
za poškodbe orodja, ne vključujte
zaklepa vretena, medtem ko orodje
obratuje. Posledica bo škoda na
orodju saj se lahko pritrjena oprema
nenadzorovano vrti, kar lahko povzroči
telesne poškodbe.
Zaporo aktivirate tako, da pritisnete na gumb na
zapori gredi in vrtite gred, dokler se ne zagozdi.
Obdelava kovin
Ko obdelujete kovine, morate uporabiti stikalo
za zaščito pred tokovnimi izgubami (RCD); tako
16
preprečite nevarnost, ki je posledica nastajanja
kovinskih ostružkov.
Če zaščitno stikalo prekine dovod električnega
toka, odnesite svoje orodje na pooblaščen
DEWALT servis.
OPOZORILO: V ekstremnih delovnih
pogojih, se lahko v ohišju orodja
nabere prevodni prah, ko obdelujete
kovino. To lahko povzroči poslabšanje
zaščitne izolacije orodja, kar lahko
privede do električnega udara.
Da bi preprečili kopičenje kovinskega prahu
v notranjosti, priporočamo vsakodnevno čiščenje
rež za zračenje. Glejte poglavje Vzdrževanje.
Žaganje kovine
Pri rezanju vedno nastavite glede na material ki
ga režete ustrezno hitrost podajanja. Nikoli ne
spreminjajte sile pritiskanja na rezalni kolut ali
kota nagiba, niti ne nihajte s strojem.
Nikoli ne zmanjšujte hitrosti vrenja koluta tako, da
bi z njim bočno pritiskali ob obdelovanec.
Stroj imejte vedno v pokončnem položaju.
V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bo
stroj nenadzorovano vrglo iz obdelovanca.
Če režete profile ali pravokotne palice,
priporočamo, da najprej odrežete najtanjše dele.
Grobo brušenje
Za grobo brušenje nikoli ne uporabljajte
rezalnega koluta.
Vedno uporabljate ščitnik tipa 27.
Najboljše rezultate boste pri brušenju dosegali,
če boste stroj držali pod kotom 30° do 40°. Stroj
med premikanjem naprej in nazaj pritiskajte
ob obdelovanec z zmerno silo. Na ta način se
obdelovanec ne bo preveč segrel, ne bo se
razbarval, niti ne bodo nastajale raze.
Rezanje kamna
Stroj lahko uporabljate le za suho rezanje.
Pri rezanju kamna, boste dosegli najboljše
rezultate z diamantnim rezalnim kolutom. Orodje
uporabljajte samo z nameščeno masko za zaščito
pred prahom.
Delovni nasvet
Pri rezanju rež v strukturirane zidove bodite
dodatno previdni. Reže v strukturiranih zidovih
so predmet lokalnih zakonodaj. Te predpise je
treba vedno upoštevati. Pred začetkom dela se
posvetujte s pristojnim gradbenim inženirjem,
arhitektom ali delovodjem gradbišča.
SLOVENSKI
Uporaba lamelnih brusov
OPOZORILO: Kopičeneje
kovinskega prahu. Prekomerna
uporaba lamelnih kolutov za
obdelovanje kovin lahko privede do
povečanega tveganja električnega
udara. Nevarnost zmanjšate, tako
da pred uporabo vstavite varnostno
stikalo (RCD) in dnevno čistite
prezračevalne reže s komprimiranim
zrakom v skladu s spodaj navedenimi
navodili za vzdrževanje.
OPOZORILO: Za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
Izbirna dodatna oprema
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih
ne ponuja DEWALT, s tem izdelkom
niso bili testirani, je njihova uporaba
lahko nevarna. Da bi zmanjšali
možnost poškodbe, z izdelkom
uporabljajte samo pripomočke, ki jih
priporoča DEWALT.
VZDRŽEVANJE
Vaša DEWALT električna naprava je zasnovano
tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov. Preden ponovno
priključite orodje, pritisnite in sprostite
sprožilno stikalo in se tako prepričajte,
da je orodje izključeno.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
Maks.
[mm]
d
D
Zamenjava ščetk motorja
Ob premočni obrabljenosti karbonskih ščetk se
motor samodejno izklopi; to pomeni, da orodje
potrebuje servisiranje. Menjava karbonskih ščetk
ni opravilo, ki bi ga lahko opravili sami. Odnesite
orodje k pooblaščenemu DEWALT serviserju.
D
Periferna
hitrost
[m/s]
Globina
navojne
luknje
[mm]
D
b
d
Min.
Vrtenje
[min.-1]
115
6
22,23
11 800
80
-
b 125
6
22,23
11 800
80
-
115
-
-
11 800
80
-
125
-
-
11 800
80
-
30 M14
11 800
45
16,0
115 12 M14
11 800
80
16,0
125 12 M14
11 800
80
16,0
[mm]
d
75
b
D
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
D
Skrb za varovanje okolja
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom, ko
opazite, da se prah nabere v in okoli
odprtin za zračenje. Med opravljanjem
tega postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje
od navadnih komunalnih odpadkov.
17
SLOVENSKI
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate vašo
najbližjo DEWALT predstavništvo. Naslov je
naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
DEWALT serviserjev in opis vseh po prodajnih
storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
18
SLOVENSKI
TABELA PRIPOMOČKOV ZA BRUŠENJE IN REZANJE
Tip ščitnika
Pripomočki
Opis
Namestitev brusilnika
Sredinsko
poglobljeni
brusilni koluti
ŠČITNIK TIPA
27
Ščitnik tipa 27
Lamelni
brusilni kolut
Žični koluti
Podložna prirobnica
Sredinsko poglobljen brusilni
kolut tipa 27
Navojna zaporna matica
Žični koluti
z navojno
matico
Ščitnik tipa 27
Žični kolut
Žična ščetka
z navojno
matico
Ščitnik tipa 27
Žična ščetka
Podložna
blazinica/
brusni papir
Ščitnik tipa 27
Gumijasta podložna blazinica
Brusilni kolut
Navojna zaporna matica
19
SLOVENSKI
TABELA PRIPOMOČKOV ZA BRUŠENJE IN REZANJE (nadalj.)
Tip ščitnika
Pripomočki
Opis
Namestitev brusilnika
Kolut za
rezanje
kovine, ojačan
ŠČITNIK TIPA
1
Ščitnik tipa 1
Plošča za
rezanje
kovine,
ojačana
Podložna prirobnica
Diamantni
koluti
ŠČITNIK TIPA
1
Kolut za rezanje
ALI
Navojna zaporna matica
ŠČITNIK TIPA
27
20
HRVATSKI
KUTNE BRUSILICE DWE4056, DWE4057,
DWE4120, DWE4156, DWE4157
Čestitamo!
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva, od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su
tvrtku DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
DWE4056
230
230/115
1
800
DWE4057
230
1
800
DWE4120
230
1
900
DWE4156
230
1
900
DWE4157
230
1
900
11 800
115
M14
14,2
1,8*
11 800
125
M14
14,2
1,9*
11 800
115
M14
14,2
2,05*
11 800
115
M14
14,2
2,0*
11 800
125
M14
14,2
2,05*
Buka i vibracije (troosni vektorski zbroj) prema smjernici EN 60745-2-3:
dB(A)
90,5
90,5
LPA (zvučni tlak)
LWA (zvučna snaga)
dB(A)
101,3
101,3
K (nesigurnost zvučne snage)
dB(A)
3,0
3,0
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
Napon
U.K. i Irska
Tip
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja / nazivna
brzina
Promjer diska
Promjer osovine
Duljina osovine
Težina
* masa obuhvaća bočni rukohvat i štitnik
Površinsko brušenje
Vibracije ah,AG =
Netočnost K =
Brušenje diskom
Vibracije ah,DS =
Netočnost K =
VAC
V
W
min-1
mm
mm
kg
m/s²
m/s²
9,4
1,5
9,4
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
m/s²
m/s²
7,5
1,5
7,5
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
Razina emisije vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
sa standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se alat
koristi u drugim primjenama, s drugim
nastavcima ili ako je loše održavan,
razine vibracija mogle bi se razlikovati.
To može značajno povećati razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu operatera od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima,
organizacija radnih rasporeda i sl.
21
HRVATSKI
Osigurači:
Europa
U.K. i Irska
230 V alatni
230 V alatni
10 Ampera, mreža
13 Ampera,
u utikačima
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz osobne ozljede koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Naznačuje rizik od strujnog udara.
Naznačuje rizik od požara.
EC-deklaracija usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KUTNE BRUSILICE DWE4056, DWE4057,
DWE4120, DWE4156, DWE4157
DEWALT izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku Tehnički podaci
usklađeni sa smjernicama: 2006/42/
EC, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014.
Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom
2004/108/EC (do 19.4.2016), 2015/30/EU (od
20.4.2016) i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku DEWALT putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
22
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
8.6.2015
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/
ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se
na električni alat napajan iz strujne utičnice (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Radno mjesto održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b) Izbjegavajte tjelesni kontakt
s uzemljenim površinama poput cijevi,
radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
HRVATSKI
c)
d)
e)
f)
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog
udara je povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na
diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik
od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom
pri radu s električnim alatom. Ne
koristite električni alat ako ste umorni
ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv
prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik
od tjelesnih ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako
da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To omogućuje
f)
g)
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite
široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću
i rukavice uvijek držite podalje od
pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu
zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
Ako je omogućeno priključivanje
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja
za prikupljanje prašine može smanjiti
opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
mjere smanjuju rizik od nehotičnog
pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne
upotrebljavaju pohranite izvan dohvata
djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s alatom ili ovim
uputama. Električni alati opasni su ako
njima rade nestručni korisnici.
e) Električne alate treba održavati.
Provjerite ima li otklona ili savijenih
pokretnih dijelova, napuklih dijelova ili
kakvih drugih stanja koja mogu utjecati
na rad električnog alata. Ako je alat
oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f) Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje mogućnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g) Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim
uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti.
Upotreba električnog alata za poslove
23
HRVATSKI
za koje nije predviđen može dovesti do
opasnih situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu alata.
DODATNA POSEBNA
SIGURNOSNA PRAVILA
SIGURNOSNE UPUTE ZA SVE RADOVE
SIGURNOSNA UPOZORENJA ZAJEDNIČKA
ZA RADOVE BRUŠENJA, FINOG BRUŠENJA,
ŽIČANOG BRUŠENJA ILI ABRAZIVNOG
REZANJA.
a) Ovaj električni alat predviđen je za
brušenje, poliranje, radove žičanom
četkom i rezanje. Proučite sva
sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije
i specifikacije isporučene uz ovaj
električni alat. Nepoštivanje svih dolje
opisanih uputa može rezultirati električnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
b) S ovim se alatom ne preporučuju radnje
kao što je poliranje. Korištenje u namjene
za koje ovaj električni alat nije predviđen
mogu izazvati opasnost i prouzrokovati
osobne ozljede.
c) Ne koristite dodatni pribor koji nije
namjenski dizajniran ni preporučen od
strane proizvođača alata. Iako bi se dodatni
pribor mogao postaviti na vaš električni alat,
to ne podrazumijeva sigurnu upotrebu.
d) Najmanja deklarirana brzina dodatnog
pribora mora biti jednaka oznaci najveće
brzine na električnom alatu. Dodatni pribor
koji se koristi pri brzinama koje su veće od
njihove deklarirane brzine može se polomiti
i raspasti.
e) Vanjski promjer i debljina dodatnog
pribora moraju biti unutar deklariranih
vrijednosti električnog alata. Dodatni
pribor nepravilne veličine ne može se
zadovoljavajuće zaštititi ni kontrolirati.
f) Navoj pribora koji postavljate mora
odgovarati navoju osovine brusilice. Za
pribor koji se montira po prirubnicama
provrt pribora mora odgovarati promjeru
prirubnice. Pribor koji ne odgovara
ugradbenim elementima električnog alata
neće biti u ravnoteži, previše će vibrirati
i može uzrokovati gubitak nadzora.
g) Ne koristite oštećeni pribor. Dodatni
pribor pregledajte prije svake upotrebe
24
radi mogućih oštećenja, kao što su
krhotine ili pukotine abrazivnih diskova,
pukotine ili pretjerano habanje podloški,
labavost ili ispucanost žičanih četki.
Ako električni alat ili dodatni pribor
padne na tlo, provjerite radi mogućih
oštećenja ili ugradite neoštećeni pribor.
Nakon pregleda i postavljanja dodatnog
pribora, sebe i druge osobe namjestite
izvan ravnine vrtnje pribora i električni
alat tijekom jedne minute pokrenite pri
najvećoj brzini bez opterećenja. Oštećeni
dodatni pribor uobičajeno će se raspasti
tijekom ove provjere.
h) Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno
o primjeni koristite štitnik za lice ili
zaštitne naočale. Po potrebi nosite masku
protiv prašine, zaštitu za sluh, rukavice
i radnu pregaču koja može zaustaviti
manje fragmente abrazivnog ili radnog
materijala. Zaštita za oči mora zaustavljati
fragmente nastale u različitim načinima
rada. Zaštitna maska protiv prašine mora
filtrirati čestice nastale tijekom vašeg rada.
Produljeno izlaganje zvuku velike jačine može
izazvati oštećenje sluha.
i) Promatrače držite podalje od radnog
područja. Svaka osoba koja ulazi u radno
područje mora nositi osobnu zaštitnu
opremu. Fragmenti radnog materijala ili
dodatnog pribora mogu poletjeti i izazvati
ozljede izvan samog područja rada.
j) Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor mogao doći u dodir sa
skrivenim ožičenjima ili kabelom alata.
U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i uzrokovati strujni udar.
k) Kabel napajanja postavite podalje od
rotirajućeg pribora. Ako izgubite nadzor,
kabel bi mogao biti prerezan ili zahvaćen,
a vaša šaka ili ruka mogla bi biti uvučena
u rotirajući pribor.
l) Električni alat nikad ne odlažite dok
se pribor potpuno ne prestane rotirati.
Rotirajući pribor može zahvatiti površinu
i "povući" električni alat, uslijed čega možete
izgubiti kontrolu nad alatom.
m) Električni alat ne uključujte dok ga
nosite uz tijelo. Slučajan dodir s rotirajućim
priborom može uhvatiti vašu odjeću i alat
povući na vaše tijelo.
n) Redovito čistite otvore za prozračivanje
električnog alata. Ventilator motora uvlači
HRVATSKI
prašinu u kućište. Pretjerano nakupljanje
metalne prašine može uzrokovati opasnost
od električnog udara.
o) Električni alat ne upotrebljavajte u blizini
zapaljivih materijala. Iskrenje može zapaliti
takve materijale.
d) Budite osobito oprezni prilikom rada
na kutevima, oštrim rubovima itd.
Izbjegavajte poskakivanje i pomicanje
pribora. Kutovi, oštri rubovi i poskakivanje
mogu uzrokovati zahvaćanje rotirajućeg
pribora, gubitak nadzora ili povratni udar.
p) Ne upotrebljavajte dodatni pribor koji
zahtijeva hlađenje tekućinom. Korištenje
vode ili drugih tekućih rashladnih sredstava
može rezultirati električnim udarom.
e) Ne postavljajte oštricu za piljenje drva
ili drugih materijala. Ovakve oštrice mogu
izazvati česte povratne udare i gubitke
kontrole.
DODATNE SIGURNOSNE
UPUTE ZA SVE PRIMJENE
Uzroci povratnog udara
i načini njegovog sprječavanja
Povratni udar je iznenadna reakcija uslijed
zaglavljivanja ili zahvaćanja rotirajućeg diska,
podloške, četke ili bilo kojeg drugog pribora.
Zaglavljivanje ili zahvaćanje uzrokuje blokiranje
rotirajućeg pribora, koje potom u točki dodira
s materijalom izaziva nekontroliranu vrtnju
električnog alata u smjeru suprotnom od smjera
rotacije pribora.
Na primjer, ako se abrazivni disk zahvati ili zaglavi
u radnom materijalu, rub diska koji ulazi u procjep
može se ukopati u površinu materijala i uzrokovati
iskakanje diska ili udar. Disk bi mogao poskočiti
prema rukovatelju ili u suprotnom smjeru, ovisno
o smjeru vrtnje diska u točki zaglavljivanja.
Dodatno, abrazivni diskovi mogu se polomiti
u ovim uvjetima.
Povratni udar je rezultat pogrešnih i/ili
nepravilnih radnih procedura ili uvjeta i može
se izbjeći poduzimanjem odgovarajućih mjera
predostrožnosti, kao što je navedeno u nastavku:
a) Električni alat uvijek čvrsto pridržavajte,
a tijelo i ruke postavite tako da se odupiru
silama povratnog udara. Uvijek koristite
pomoćni rukohvat, ako je isporučen,
kako biste imali najveću moguću kontrolu
nad povratnim udarom ili reakcijom
zakretnog momenta tijekom pokretanja
alata. Rukovatelj može kontrolirati reakciju
zakretnog momenta ili povratni udar ako se
poduzmu pravilne protumjere.
b) Ruke nikad ne postavljajte u blizini
rotirajućeg pribora. Dodatni pribor može se
trznuti preko vaših ruku.
c) Tijelo ne postavljajte u području unutar
kojeg bi se električni alat mogao kretati
ako dođe do povratnog udara. Povratni
će udar alat odbaciti u smjeru suprotnom od
smjera rotacije diska u točki zahvaćanja.
Sigurnosna upozorenja
specifična za brušenje
i abrazivno odrezivanje
a) Upotrebljavajte isključivo vrste diskova
koje su preporučene za vaš električni alat,
kao i namjenski štitnik za odabrani disk.
Diskovi za koje električni alat nije projektiran
ne mogu se zadovoljavajuće zaštititi i nisu
sigurni za upotrebu.
b) Brusna površina u središtu udubljenih
diskova mora se postaviti ispod ravnine
zaštitnog jezička. Nepravilno postavljen disk
koji prelazi ravninu zaštitnog jezička ne može
se prikladno zaštititi.
c) Štitnik mora biti čvrsto postavljen na
električni alat i namješten za najveću
razinu zaštite, kako bi što manji dio diska
bio izložen rukovatelju. Štitnik pomaže
zaštiti rukovatelja od odlomljenih fragmenata
diska, slučajnog dodira s diskom i iskri koje
mogu zapaliti odjeću.
d) Diskovi se smiju upotrebljavati isključivo
u preporučene svrhe. Na primjer: ne
brusite bočnom stranom diska za
odrezivanje. Abrazivni diskovi za odrezivanje
namijenjeni su rubnom brušenju i primjena
bočnih sila na ovakve diskove može izazvati
njihov lom.
e) Uvijek upotrebljavajte neoštećene
prirubnice diskova koje su odgovarajuće
veličine i oblika za odabrani disk. Pravilne
prirubnice učvršćuju disk i na taj način
sprječavaju mogućnost loma diska. Prirubnice
za diskove namijenjene odrezivanju mogu se
razlikovati od prirubnica za diskove koji su
namijenjeni brušenju.
f) Ne upotrebljavajte istrošene diskove
preuzete s većih električnih alata. Diskovi
namijenjeni jačim alatima nisu pogodni za
velike brzine vrtnji malih alata i mogu se
polomiti.
25
HRVATSKI
Dodatna sigurnosna
upozorenja specifična za
abrazivno odrezivanje
a) Pazite da se disk ne zaglavi i ne
primjenjujte prevelik pritisak. Ne
pokušavajte izvoditi preduboke
rezove. Prevelik pritisak na disk povećava
opterećenje i sklonost uvijanju diska ili
njegovom zaglavljivanju u rezu, te mogućnost
povratnog udara ili loma diska.
b) Tijelo ne postavljajte u ravnini
s rotirajućim diskom ili iza njega. Kad se
disk u dodirnoj točki pomiče od vas, mogući
povratni udar može potjerati rotirajući disk
i električni alat ravno na vas.
c) Ako se disk zaglavljuje u rezu ili ako iz bilo
kojeg razloga prekidate rezanje, isključite
električni alat i držite ga nepokretnim dok
se rotiranje diska potpuno ne zaustavi.
Rezni disk nikad ne pokušavajte uklanjati
iz ureza dok je disk u pokretu jer bi moglo
doći do povratnog udara. Provjerite razloge
zaglavljivanja diska i poduzmite korektivne
radnje kako biste uklonili uzrok zaglavljivanja.
d) Ne nastavljajte s rezanjem dok je disk
u radnom materijalu. Pričekajte da disk
dostigne punu brzinu vrtnje i pažljivo ga
vratite u rez. Disk bi se mogao zaglaviti,
propeti ili poskočiti ako se električni alat
ponovo pokrene dok je unutar radnog
materijala.
e) Podložite ploče i druge velike komade
radnog materijala kako biste smanjili
rizik od zaglavljivanja ili povratnog udara
diska. Veliki radni materijali imaju sklonost
uvijanja pod vlastitom težinom. Ispod radnog
materijala potrebno je postaviti podloge
u blizini linije reza i u blizini ruba radnog
materijala s obje strane diska.
f) Budite osobito oprezni prilikom
izrezivanja"džepova" u postojećim
zidovima i na nepristupačnim mjestima.
Izbočeni disk može prerezati plinske ili
vodovodne cijevi, strujne vodove ili naići na
tvrde predmete koji mogu uzrokovati povratni
udar.
Sigurnosna upozorenja
specifična za radove finog
brušenja
a) Ne upotrebljavajte pretjerano velike
brusne papire. Prilikom odabira brusnog
papira pridržavajte se preporuka
proizvođača. Veliki brusni papir koji prelazi
26
rub brusne ploče predstavlja opasnost od
reznih ozljeda i može izazvati zaglavljivanje
diska, trganje diska ili povratni udar.
Sigurnosna upozorenja
specifična za radove brušenja
žičanom četkom
a) Imajte na umu da se žica s četke odbacuje
i tijekom uobičajene upotrebe. Žičanu
četku ne opterećuje prevelikim pritiskom
na alat. Žica četke može lako probiti odjeću i/
ili kožu.
b) Ako se uz žičanu četku upotreba štitnika,
uklonite sve smetnje kretanju četke unutar
štitnika. Promjer žičanog diska ili četke može
se povećati uslijed djelovanja centrifugalnih
sila.
Dodatne sigurnosne upute za
brusilice
• Navoj pribora koji postavljate mora odgovarati
navoju osovine brusilice. Za pribor koji se
montira po prirubnicama provrt pribora mora
odgovarati promjeru prirubnice. Pribor koji ne
odgovara ugradbenim elementima električnog
alata neće biti u ravnoteži, pretjerano će
vibrirati i može uzrokovati gubitak nadzora.
• Brusna površina u središtu udubljenih diskova
mora se postaviti ispod ravnine zaštitnog
jezička. Nepravilno postavljen disk koji prelazi
ravninu zaštitnog jezička ne može se priklatno
zaštititi.
• Nemojte rabiti kolutove tipa 11 (stožaste)
s ovim alatom. Uporaba neodgovarajućeg
pribora može rezultirati ozljedom.
• Uvijek rabite bočni rukohvat. Dobro
pritegnite ručku. Bočni rukovaht treba se
uvijek koristiti kako biste zadržali nadzor nad
alatom.
UPOZORENJE: Preporučujemo
upotrebu diferencijalne sklopke
deklarirane strujne snage od 30 mA ili
manje.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Oštećenje sluha.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uzrokovanih letećim
česticama.
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja pribora
tijekom rada.
HRVATSKI
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed duge
upotrebe.
I. Ručica za deblokiranje (samo DWE4120)
J. Poluga za oslobađanje štitnika
– Rizik stvaranja prašine od opasnih tvari.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Koristite zaštitu za sluh.
Koristite zaštitu za oči.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA (SL. 1)
Datumska oznaka (P), koja sadrži i godinu
proizvodnje, otisnuta je s prednje strane kućišta.
Primjer:
2015 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj paketa
U paketu se nalazi:
1 Kutna brusilica
NAMJENA
Kutne brusilice za zahtjevne primjene DWE4056,
DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157
predviđene su za profesionalno brušenje, fino
brušenje, žičano brušenje i rezanje.
NE UPOTREBLJAVAJTE brusne diskove koji
nemaju udubljeno središte ili nisu flap-diskovi.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ove kutne brusilice za teške radove su
profesionalni električni alati.
NE dopustite djeci da dolaze u kontakt s alatom.
Neiskusan korisnik mora biti pod nadzorom
prilikom uporabe ovog alata.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi
od strane osoba (uključujući i djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, kao ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire.
Djecu se nikad ne smije ostaviti samu uz ovaj
proizvod.
1 Štitnik
Meko pokretanje
1 Bočni rukohvat
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
1 Komplet prirubnica
Meko pokretanje omogućuje postupno
povećavanje brzine kako bi se izbjeglo početno
trzanje kod pokretanja. Ova funkcija osobito je
korisna tijekom rada u skučenim prostorima.
1 Imbus ključ
1 Priručnik s uputama
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Dobro proučite ovaj priručnik i upoznajte se
s njime prije same upotrebe alata.
Opis (sl. 1, 3)
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja ili
ozljeda.
A. Gumb za blokiranje osovine
B. Osovina
C. Bočni rukohvat
D. Podložna prirubnica
E. Stezna navojna matica
F. Štitnik
G. Klizni prekidač
H. Sklopka (samo DWE4120)
No-Volt
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Funkcija No-volt sprječava ponovno pokretanje
brusilice bez pomicanja prekidača ako dođe do
prekida napajanja.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj alat tvrtke DEWALT dvostruko
je izoliran u skladu s dokumentom
EN 60745, stoga žica uzemljenja nije
potrebna.
UPOZORENJE: Alate s napajanjem
od 115 V potrebno je upotrebljavati
putem izolacijski osiguranog
transformatora koji između primarnog
i sekundarnog navoja ima zaštitu
uzemljenja.
27
HRVATSKI
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni trožilni produžni kabel koji je pogodan za
ulaznu snagu ovog alata (pregledajte Tehničke
podatke). Minimalni presjek vodiča je 1,5 mm²,
a maksimalna duljina 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE
I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od
izvora napajanja prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja ili
postavljanja/uklanjanja dodataka ili
pribora. Prije ponovnog priključivanja
alata pritisnite i pustite prekidač kako
biste provjerili je li alat isključen.
Postavljanje bočnog rukohvata
(crtež 1)
UPOZORENJE: Prije upotrebe
alata provjerite je li rukohvat dobro
pričvršćen.
Bočni rukohvat (C) čvrsto uvijte u jedan od otvora
sa strane kućišta prijenosa. Bočni rukovaht treba
se uvijek koristiti kako biste zadržali nadzor nad
alatom.
Dodaci i priključci
Važno je izabrati odgovarajuće štitnike, podloške
i prirubnice za uporabu s priborom brusilice. Za
28
odabir odgovarajućeg pribora proučite grafikon na
kraju ovog poglavlja.
NAPOMENA: Kutno brušenje može se izvoditi
pomoću diskova vrste 27 koji su namijenjeni
i određeni za tu svrhu.
UPOZORENJE: Pribor mora
imati barem karakteristike brzine
preporučene na upozoravajućoj
oznaci na alatu. Diskovi i drugi pribor
koji prelaze nazivnu brzinu pribora,
mogu puknuti i prouzročiti ozljede.
Pribor s navojima mora imati glavu
M14. Sav pribor koji nema navoje
mora imati utor za osovinu od 22 mm.
Ako nema, možda je namijenjen za
uporabu s kružnom pilom te se ne
može koristiti. Koristite samo pribor
koji je prikazan u tablici na kraju
ovog poglavlja. Vrijednosti na priboru
moraju biti iznad navedene minimalne
brzine diska, kako je prikazano na
nazivnoj pločici alata.
Montirni štitnici
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od
izvora napajanja prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja ili
postavljanja/uklanjanja dodataka ili
pribora. Prije ponovnog priključivanja
alata pritisnite i pustite prekidač kako
biste provjerili je li alat isključen.
PAŽNJA: Na ovoj se brusilici moraju
koristiti štitnici.
Prilikom upotrebe brusilica DWE4056, DWE4057,
DWE4120, DWE4156 i DWE4157 za rezanje
metala ili građevinskih materijala OBAVEZNO
upotrijebite štitnik tipa 1. Štitnici tipa 1 dostupni su
uz doplatu kod DEWALT prodavača.
NAPOMENA: Pogledajte Tablicu dodataka za
brušenje i rezanje na kraju ovog odjeljka koja
prikazuje ostale dodatke koji se mogu koristiti
s ovim brusilicama.
MONTIRANJE I DEMONTIRANJE (VRSTA 27)
JEDNODODIRNI ŠTITNIK (SL. 2A)
NAPOMENA: Ako je brusilica opremljena
samozateznim One-Touch štitnikom, prije
postavljanja štitnika provjerite jesu li vijak, poluga
i opruga pravilno priključeni.
1. Pritisnite polugu za oslobađanje štitnika (J).
2. Dok polugu za otpuštanje štitnika držite
otvorenom, poravnajte ispupčenja (K) na
štitniku s utorima (L) na kućištu prijenosa.
HRVATSKI
3. Polugu za otpuštanje štitnika držite
otvorenom, gurnite štitnik prema dolje dok
se ispupčenja ne ukopčaju, zatim ih okrenite
u udubinu na kućištu zupčanika. Otpustite
polugu za oslobađanje štitnika.
4. S osovinom okrenutom prema operateru,
okrenite štitnik u smjeru kazaljke sata
u željeni radni položaj. Kućište štitnika treba
postaviti između osovine i korisnika radi
maksimalne zaštite.
5. Radi lakšeg podešavanja štitnik se može
okretati u smjeru kazaljke sata. NAPOMENA:
Poluga za otpuštanje štitnika mora sjesti
u jedan od otvora za poravnavanje (M)
na obodu štitnika. To omogućuje dobro
pričvršćivanje štitnika. Štitnik se može
premjestiti u suprotni smjer pritiskom poluge
za otpuštanje štitnika.
6. Za uklanjanje štitnika slijedite korake 1–3
u ovim uputama u obrnutom smjeru.
ŠTITNIK S OSIGURAVAJUĆIM VIJKOM (SL. 2B)
1. Kutnu brusilicu postavite na stol tako da
osovina (B) bude okrenuta prema gore.
2. Ispupčenja (K) poravnajte s urezima (L).
3. Štitnik (F) pritisnite prema dolje i zakrenite ga
u potreban položaj.)
4. Dobro pritegnite vijak (N).
5. Za otpuštanje štitnika olabavite vijak.
OPREZ: Ako štitnik nije moguće
pritegnuti prilagođavanjem vijka,
ne upotrebljavajte alat. Kako biste
smanjili rizik od tjelesnih ozljeda,
alat i štitnik odnesite u servis radi
popravka ili zamjene štitnika.
POSTAVLJANJE ZATVORENOG ŠTITNIKA
(TIP 1)
UPOZORENJE: Ako su ugrađeni,
vijak, polugu i oprugu jednododirnog
štitnika potrebno je ukloniti prije
pokušaja montiranja zatvorenog
štitnika (tip 1). Uklonjene dijelove
potrebno je zadržati i ponovno
instalirati za uporabu jednododirnog
štitnika. Zabilježite položaj tih dijelova
prije rastavljanja, to će Vam pomoći
pri ponovnom sastavljanju.
1. Otvorite bravu štitnika. Poravnajte
ispupčenja (K) na štitniku s utorima (L) na
kućištu prijenosa.
2. Pritisnite štitnik prema dolje tako da jezičak
štitnika uđe u žlijeb na kućištu prijenosa
u kojem će se slobodno okretati.
3. Zakrenite štitnik u željeni radni položaj.
Kućište štitnika treba postaviti između
osovine i korisnika radi maksimalne zaštite.
4. Zatvorite rezu štitnika kako biste učvrstili
štitnik na poklopcu kućišta prijenosa. Kada je
reza u zatvorenom položaju, ne biste smjeli
moći okretati štitnik rukom. Ako je moguća
rotacija, vijak za podešavanje zategnite
dok je ručica za pritezanje u zatvorenom
položaju. Brusilicu nemojte rabiti ako je
štitnik olabavljen ili ako je ručica stezaljke
u otvorenom položaju.
5. Da biste uklonili štitnik, otvorite rezu štitnika,
zakrenite štitnik kako bi strelice bile poravnate
i povucite štitnik.
NAPOMENA: Ako štitnik s vremenom olabavi
(tip 1), zategnite vijak za podešavanje s ručicom
stezaljke u zatvorenom položaju.
OPREZ: Ako štitnik nije moguće
pritegnuti prilagođavanjem vijka,
ne upotrebljavajte alat. Kako biste
smanjili rizik od osobnih ozljeda,
alat i štitnik odnesite ovlaštenom
predstavniku radi popravka ili zamjene
štitnika.
NAPOMENA: Vijak za podešavanje
nemojte zatezati dok je ručica za
pritezanje u otvorenom položaju.
Može doći do oštećenja štitnika na
pričvrsnoj glavi koje se ne može vidjeti
golim okom.
Postavljanje i uklanjanje diska
za brušenje ili rezanje (sl. 1, 4,
5)
UPOZORENJE: Ne koristite oštećeni
disk.
1. Alat postavite na stol, tako da štitnik bude
okrenut prema gore.
2. Podložnu prirubnicu (D) pravilno namjestite
na osovinu (B) (sl. 4).
3. Disk (P) postavite na podložnu prirubnicu
(D). Tijekom namještanja diska s uzdignutim
središtem pobrinite se da uzdignuto središte
(O) bude okrenuto prema podložnoj prirubnici
(D).
4. Steznu navojnu maticu (E) navijte na osovinu
(B) (sl. 5):
a. Prsten na steznoj matici (E) mora biti
okrenut prema disku prilikom postavljanja
diska za brušenje (sl. 5A).
29
HRVATSKI
5.
6.
7.
8.
b. Prsten na steznoj matici s navojima
(E) mora biti okrenut od diska dok se
priključuje disk za rezanje (sl. 5B).
Pritisnite gumb za blokiranje osovine (A)
i zakrećite osovinu (B) dok se ne zabravi
u svom položaju.
Steznu maticu s navojima (E) zategnite
pomoću priloženog inbus ključa ili dvopinskog
zatezača.
Oslobodite blokadu osovine.
Za uklanjanje diska olabavite steznu maticu
s navojima (E) pomoću priloženog imbus
ključa ili dvopinskog zatezača.
NAPOMENA: Rubno brušenje može se izvoditi
diskovima tipa 27 koji su predviđeni za tu svrhu.
Diskovi debljine 6 mm predviđeni su za površinsko
brušenje, a diskovi debljine 3 mm predviđeni su za
rubno brušenje. Rezanje se može izvoditi pomoću
reznog diska i štitnika tipa 1.
2. Uklonite podložnu prirubnicu (D).
3. Gumenu podlošku postavite pravilno na
osovinu (B).
4. Brusni papir postavite na gumenu podlošku.
5. Navojnu maticu (E) postavite na osovinu.
Prsten na steznoj matici s navojima mora biti
okrenut prema gumenoj podlošci.
6. Pritisnite gumb za blokiranje osovine (A)
i zakrećite osovinu (B) dok se ne zabravi
u svom položaju.
7. Steznu maticu s navojima (E) zategnite
pomoću priloženog inbus ključa ili dvopinskog
zatezača.
8. Oslobodite blokadu osovine.
9. Za uklanjanje gumene podloške olabavite
steznu maticu s navojima (E) pomoću
priloženog imbus ključa ili dvopinskog
zatezača.
Postavljanje žičanih četki
i žičanih diskova
Postavljanje čašaste žičane
četke
Čašaste žičane četke i žičani diskovi uvijaju
se izravno na osovinu brusilice bez prirubnica.
Rabite samo četke i diskove isporučene
s navojnom glavom M14. Prilikom uporabe žičanih
četki i diskova potreban je štitnik tipa 27.
Lončastu žičanu četku postavite izravno
na osovinu, bez upotrebe držača razmaka
i prirubnice s navojem.
PAŽNJA: Pri rukovanju žičanim
četkama i diskovima nosite radne
rukavice. Oni mogu postati oštri.
• Postavite štitnik i odgovarajući disk ili ploču.
Ne upotrebljavajte pretjerano istrošene
diskove ili ploče.
PAŽNJA: Disk ili četka ne smiju
dodirivati štitnik kad su montirani ili
dok su u uporabi. Na priboru mogu
nastati oštećenja koja nisu vidljiva
golim okom, zbog čega mogu otpadati
žice s diska ili iz čašice.
• Provjerite jesu li unutarnja i vanjska prirubnica
pravilno namještene. Slijedite upute u Tablici
pribora za brušenje i rezanje.
1. Ručno zavijte disk na osovinu.
2. Pritisnite gumb za blokiranje osovine
i upotrijebite ključ na glavi žičanog diska ili
četke kako biste zategnuli disk.
3. Da biste uklonili disk, obavite gornji postupak
obrnutim redoslijedom.
NAPOMENA: Ako disk nije pravilno
postavljen prije uključivanja alata, to
može rezultirati oštećenjem alata ili
diska.
Postavljanje i skidanje
podloške/brusnog papira (sl. 1)
1. Alat postavite na stol ili ravnu površinu, tako
da štitnik bude okrenut prema gore.
30
Prije rada
• Provjerite okreće li se disk ili ploča u smjeru
strelica na priboru i na alatu.
• Ne koristite oštećeni pribor. Dodatni pribor
pregledajte prije svake upotrebe radi mogućih
oštećenja, kao što su krhotine ili pukotine
abrazivnih diskova, pukotine ili pretjerano
habanje podloški, labavost ili ispucanost
žičanih četki. Ako električni alat ili dodatni
pribor padne na tlo, provjerite radi mogućih
oštećenja ili ugradite neoštećeni pribor.
Nakon pregleda i postavljanja dodatnog
pribora, sebe i druge osobe namjestite
izvan ravnine vrtnje pribora i električni alat
tijekom jedne minute pokrenite pri najvećoj
brzini bez opterećenja. Oštećeni dodatni
pribor uobičajeno će se raspasti tijekom ove
provjere.
HRVATSKI
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od
izvora napajanja prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja ili
postavljanja/uklanjanja dodataka ili
pribora. Prije ponovnog priključivanja
alata pritisnite i pustite prekidač kako
biste provjerili je li alat isključen.
UPOZORENJE:
• Provjerite je li radni materijal koji
je potrebno brusiti ili rezati dobro
učvršćen.
• Učvrstite i poduprite radni materijal.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi
praktičan način učvrstite radni
materijal za stabilnu platformu.
Važno je dobro pritegnuti i podložiti
radni materijal kako bi se spriječilo
njegovo pomicanje i gubitak nadzora.
Pomicanje radnog materijala
i gubitak nadzora mogu dovesti do
opasnosti i ozljeda.
• Podložite ploče i druge velike
komade radnog materijala
kako biste smanjili rizik od
zaglavljivanja ili povratnog udara
diska. Veliki radni materijali imaju
sklonost uvijanja pod vlastitom
težinom. Ispod radnog materijala
potrebno je postaviti podloge u blizini
linije reza i u blizini ruba radnog
materijala s obje strane diska.
• Uvijek koristite propisne radne
rukavice dok radite s ovim alatom.
• Kućište prijenosa postaje vruće
tijekom upotrebe.
• Na alat primijenite isključivo lagani
pritisak. Na disk ne primjenjujte
bočni pritisak.
• Izbjegavajte preopterećivanje.
Ako alat postane vruć, pustite da
radi nekoliko minuta bez ikakvog
opterećenja.
• Izbjegavajte preopterećivanje.
Ako alat postane vruć, pustite da
radi nekoliko minuta bez ikakvog
opterećenja kako bi se pribor
ohladio. Pribor nemojte dodirivati
dok se ne ohladi. Diskovi postaju vrlo
vrući tijekom upotrebe.
• S brusnom šalicom nemojte raditi
ako nije postavljen odgovarajući
štitnik.
• Električni alat nemojte koristiti
s postoljem za rezanje.
• Nemojte koristiti upijajući papir
s prešanim abrazivnim proizvodima.
• Uzmite u obzir da se disk nastavlja
okretati nakon isključivanja alata.
Pravilan položaj ruku (sl. 1, 6)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj
ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtijeva da jednom rukom
držite bočni rukohvat (C), dok drugom rukom
držite alat, kao što je prikazano na sl. 1.
Prekidači
PAŽNJA: Čvrsto držite bočni rukohvat
alata kako biste zadržali nadzor
nad alatom pri pokretanju i tijekom
uporabe, sve dok se disk i pribor ne
prestanu okretati. Prije odlaganja
alata provjerite je li se disk potpuno
zaustavio.
NAPOMENA: Za smanjenje mogućnosti
neočekivanog pomicanja alata nemojte ga
uključivati ni isključivati u uvjetima opterećenja.
Omogućite da se brusilica kreće do pune brzine
prije dodirivanja radne površine. Prije isključivanja
alata podignite ga od površine. Pričekajte da se
alat zaustavi prije nego što ga odložite.
KLIZNI PREKIDAČ (SL. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
UPOZORENJE: Prije priključivanja
alata na izvor napajanja provjerite je
li prekidač u isključenom položaju.
Provjerite je li klizni prekidač
u isključenom položaju nakon svakog
prekida napajanja, npr. prilikom
aktivacije sigurnosnog prekidača,
prekidača strujnog kruga, slučajnog
iskapčanja ili kvara mreže. Ako je
klizni prekidač prilikom priključivanja
u napajanje blokiran, alat će se
neočekivano pokrenuti.
31
HRVATSKI
Da biste pokrenuli alat, pomaknite klizač za
uključivanje/isključivanje (G) PREMA PREDNJEM
DIJELU ALATA. Da biste isključili alat, otpustite
klizni prekidač UKLJ/ISKLJ.
Za neprekidni rad pomaknite prekidač prema
prednjoj strani alata i pritisnite prednji dio
prekidača prema unutra. Za zaustavljanje rada
dok se alat nalazi u modusu neprekidnog rada
pritisnite stražnji dio kliznog prekidača i otpustite.
PREGIBNA SKLOPKA (SL. 3) (DWE4120)
1. Da biste alat uključili, pritisnite polugu za
blokiranje (I) prema stražnjem dijelu alata,
a zatim pritisnite sklopku (H). Alat će se
kretati dok je sklopka pritisnuta.
2. Alat isključite otpuštanjem pregibne sklopke.
Blokada osovine (sl. 1)
Blokada osovine (A) ugrađena je kako bi se
spriječila rotacija osovine tijekom postavljanja
ili uklanjanja diskova. Blokadu osovine koristite
isključivo dok je alat isključen, odvojen od
električnog napajanja i dok je disk potpuno
zaustavljen.
NAPOMENA: Da biste smanjili rizik
od oštećivanja alata, blokadu osovine
ne primjenjujte dok je alat u upotrebi.
U protivnom može doći do oštećivanja
alata, dok postavljeni pribor može
odletjeti i izazvati ozljede.
Da biste zahvatili blokadu, pritisnite tipku blokade
osovine i zakrećite osovinu rukom dok njezino
daljnje zakretanja ne postane nemoguće.
Primjena na metalima
Tijekom korištenja alata na metalnim materijalima
provjerite je li diferencijalna sklopka (RCD)
ugrađena kako bi se izbjegla opasnost
nepravilnog uzemljenja, koju može izazvati
metalna strugotina.
Ako RCD prekine električno napajanje, alat
odnesite ovlaštenom serviseru tvrtke DEWALT.
UPOZORENJE: U ekstremnim radnim
uvjetima s metalima može se unutar
kućišta alata nakupiti električno
vodljiva prašina. Ovo može rezultirati
degradiranjem zaštitne izolacije
alata i potencijalnom opasnošću od
električnog udara.
Kako biste izbjegli nakupljanje metalne strugotine
unutar alata, preporučujemo svakodnevno
čišćenje otvora za prozračivanje. Pogledajte
poglavlje Održavanje.
32
Rezanje metala
Prilikom rezanja radite s umjerenim punjenjem,
prilagođenim materijalu koji se reže. Namojte
pritiskati na rezni disk, naginjati stroj niti ga
izlagati oscilacijama.
Nemojte smanjivati brzinu reznih diskova
u pokretu bočnim pritiskanjem.
Stroj uvijek mora raditi tako da se brusi
u suprotnom smjeru. U protivnom, stvara se
opasnost da se nekontrolirano odgurne izvan
reza.
Pri izrezivanju profila i četverokutnih greda,
najbolje je započeti s najmanjim presjekom.
Grubo brušenje
Nikada nemojte koristiti rezni disk za grubo
brušenje.
Uvijek koristite štitnik tipa 27.
Najbolji rezultati grubog brušenja postižu se ako
se stroj postavi pod kutem od 30° do 40°. Stroj
pomičite natrag i naprijed s umjerenim pritiskom.
Na taj način, radni materijal se neće zagrijati,
izgubiti boju i neće se formirati usjeci.
Rezanje kamena
Stroj se koristi samo za suho rezanje. Za
rezanje kamena najbolje je koristiti dijamantni
rezni disk. Strojem radite samo s dodatnom
zaštitnom maskom.
Savjet za rad
Posebno pazite prilikom izrezivanja utora
u nosivim zidovima. Utori u nosivim zidovima
podliježu propisima specifičnima za pojedinu
državu. Te propise potrebno je poštivati u svim
okolnostima. Prije početka rada, konzultirajte
se s odgovornim građevinskim inženjerom,
arhitektom ili nadglednikom gradnje.
Upotreba flap-diskova
UPOZORENJE: NAKUPLJANJE
Metalne prašine. Produljena
upotreba flap-diskova tijekom obrade
metala može rezultirati povećanom
potencijalnom opasnošću od
električnog udar. Da biste smanjili
ovu opasnost, prije upotrebe ugradite
RCD sklopku i stlačenim zrakom
svakodnevno čistite otvore za
prozračivanje u skladu s uputama za
održavanje u daljnjem tekstu.
HRVATSKI
ODRŽAVANJE
Dodatni pribor
Električni alat tvrtke DEWALT projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od
izvora napajanja prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja ili
postavljanja/uklanjanja dodataka ili
pribora. Prije ponovnog priključivanja
alata pritisnite i otpustite prekidač
kako biste se uvjerili da je alat
isključen.
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije proizvela tvrtka DEWALT nije
testiran uz ovaj proizvod, upotreba
takvog pribora s ovim alatom može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
Informacije o odgovarajućim dodacima zatražite
od lokalnog dobavljača.
Maks.
[mm]
Četkice
Motor će se automatski zaustaviti i na taj način
naznačiti da su ugljične četkice gotovo potpuno
istrošene i da alat treba servisirati. Ugljične
četkice ne mogu servisirati sami korisnici. Alat
odnesite ovlaštenom serviseru tvrtke DEWALT.
d
D
D
Duljina
Periferna
navojnog
brzina
otvora
[m/s]
[mm]
D
b
d
Min.
rotacija
[min.-1]
115
6
22,23
11 800
80
-
b 125
6
22,23
11 800
80
-
115
-
-
11 800
80
-
125
-
-
11 800
80
-
30 M14
11 800
45
16,0
115 12 M14
11 800
80
16,0
125 12 M14
11 800
80
16,0
[mm]
d
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
75
b
D
D
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz
kućišta ispušite suhim zrakom čim
primijetite nakupljanje nečistoća
oko ventilacijskih otvora. Tijekom
izvođenja ovog postupka nosite
zaštitu za oči i odobrenu masku protiv
prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Te kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
33
HRVATSKI
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka vijeka trajanja.
Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo
da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom
servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše
ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i sve pojedinosti
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima,
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
34
HRVATSKI
TABLICA DODATAKA ZA BRUŠENJE I REZANJE
Tip štitnika
ŠTITNIK TIPA 27
Dodatni pribor
Opis
Sklapanje brusilice
Disk za
brušenje
s udubljenim
središtem
Štitnik tipa 27
Flap-disk
Podložna prirubnica
Žičani diskovi
Disk s udubljenim središtem
tipa 27
Stezna matica
Žičani diskovi
s navojem
Štitnik tipa 27
Žičani disk
Lončasta
žičana četka
s navojem
Štitnik tipa 27
Žičana četka
Podloška / list
za brušenje
Štitnik tipa 27
Gumena podloška
Disk za brušenje
Stezna matica
35
HRVATSKI
TABLICA DODATAKA ZA BRUŠENJE I REZANJE (nastavak)
Tip štitnika
Dodatni pribor
Opis
Sklapanje brusilice
Zidarski rezni
disk, lijepljeni
ŠTITNIK TIPA 1
Štitnik tipa 1
Metalni rezni
disk, lijepljeni
Podložna prirubnica
Dijamantni
rezni diskovi
ŠTITNIK TIPA 1
Disk za rezanje
ILI
Stezna matica
ŠTITNIK TIPA 27
36
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom
roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja
od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte
servis na telefon 01 6539 875, u uredovno
vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
37
SRPSKI
UGAONE BRUSILICE DWE4056, DWE4057,
DWE4120, DWE4156, DWE4157
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
DWE4056
230
230/115
1
800
DWE4057
230
1
800
DWE4120
230
1
900
DWE4156
230
1
900
DWE4157
230
1
900
11 800
115
M14
14,2
1,8*
11 800
125
M14
14,2
1,9*
11 800
115
M14
14,2
2,05*
11 800
115
M14
14,2
2,0*
11 800
125
M14
14,2
2,05*
Vrednosti za buku i vibracije (vektorska suma u tri pravca) prema EN 60745-2-3:
dB(A)
90,5
90,5
91,5
LPA (zvučni pritisak)
LWA (zvučna snaga)
dB(A)
101,3
101,3
102,5
K (zvučna snaga, odstupanje)
dB(A)
3,0
3,0
3,0
91,5
102,5
3,0
91,5
102,5
3,0
Napon
VAC
U.K. i Irska
V
Tip
Ulazna snaga
W
Brzina bez opterećenja/nominalna
brzina
min-1
Prečnik diska
mm
Prečnik vretena
Dužina vretena
mm
Težina
kg
* težina je težina sa bočnom ručkom i štitnikom
Brušenje površine
Emisiona vrednost vibracija ah,AG =
Odstupanje K =
Brušenje diskom
Emisiona vrednost vibracija ah,DS =
Odstupanje K =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
9,4
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
m/s²
m/s²
7,5
1,5
7,5
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
38
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Osigurači:
Evropa
230 V-alati
U.K. i Irska
230 V-alati
10 ampera, mrežno
napajanje
13 ampera, u utikaču
SRPSKI
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usaglašenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
UGAONE BRUSILICE
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156,
DWE4157
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu
Tehnički podaci usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+
A2:2013+A11:2014 +A12:2014.
Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom
2004/108/EC (do 19.04.2016) 2015/30/EU (od
20.04.2016) i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Markus Rompel
Direktor inženjeringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
08.06.2015
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje upozorenja
i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite
sa električnim alatom. Zbog ometanja
možete izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su cevi,
radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća
opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili
vlažnim uslovima. Voda koja prodre
u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje
ili izvlačenje utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
39
SRPSKI
e)
f)
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema,
kao što su maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga
ili zaštita za sluh, koja se koristi pod
odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje
koji je ostao u rotirajućem delu električnog
alata može da dovede do telesne povrede.
e) Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
g) Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
40
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj
rad. Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne
mere smanjuju opasnost od slučajnog
pokretanja električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima
da rukuju električnim alatom. Električni
alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e) Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da
li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se
električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše
održavanim električnim alatima.
f) Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
g) Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata
za radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne
rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
SRPSKI
DODATNA SPECIFIČNA
BEZBEDNOSNA PRAVILA
BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA SVE
RADOVE BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
UOBIČAJENA ZA BRUŠENJE, PESKARENJE,
ČETKANJE METALNOM ŽICOM ILI
ABRAZIVNO REZANJE:
a) Ovaj električni alat je predviđen da
funkcioniše kao alat za brušenje,
četkanje metalnom žicom i rezanje.
Pročitajte sva bezbednosna upozorenja,
uputstva, ilustracije i specifikacije koje
su isporučene uz ovaj električni alat.
Nepoštovanje svih dole navedenih upozorenja
i uputstava može izazvati električni udar,
požar i/ili ozbiljnu povredu.
b) Ne preporučuje se poliranje ovim alatom.
Obavljanje radova za koje električni alat nije
namenjen može izazvati opasnost i telesnu
povredu.
c) Ne koristite pribor koji nije specijalno
projektovan i koji nije preporučen od
strane proizvođača alata. Ako neki pribor
može da se priključi na vaš električni alat, to
ne znači da osigurava bezbedan rad.
d) Nominalna brzina pribora mora da bude
minimalno jednaka maksimalnoj brzini
koja je označena na električnom alatu.
Pribori se kreću brže od njihove nominalne
brzine i mogu da se polome i razlete
u komadićima.
e) Spoljni prečnik i debljina vašeg pribora
mora biti u okviru opsega koji je
deklarisan za vaš električni alat. Pogrešno
dimenzionisan pribor ne može se adekvatno
štititi ili kontrolisati.
f) Montažni navoj pribora mora da odgovara
navoju na vretenu brusilice. Za pribore
montirane pomoću prirubnice, otvor
vretena na priboru mora da odgovara
priključnom otvoru na prirubnici. Pribor
koji ne odgovara montažnom delu električnog
alata biće izbačen iz ravnoteže, jako će
vibrirati i može dovesti do gubitka kontrole.
g) Ne koristite oštećen pribor. Pre svake
upotrebe prekontrolišite pribor; proverite
da li na abrazivnom disku postoje opiljci
i napukline, da li na podmetaču postoje
napukline, pohabanost ili preterana
istrošenost, da li na čeličnoj žici postoje
labave ili naprsle žice. Ako električni alat
ili pribor padnu, proverite da li su oštećeni
i instalirajte neoštećeni pribor. Pošto
prekontrolišete i instalirate pribor, prisutni
posmatrači i vi sami treba da se sklonite
od ravni rotirajućeg pribora, a električni
alat prvo pustite da radi sa maksimalnom
brzinom praznog hoda oko jedan minut.
Oštećeni pribor bi se normalno polomio
tokom ovog vremena testiranja.
h) Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti
od aplikacije, koristite štitnik za lice ili
zaštitne naočare. Ako je potrebno, nosite
masku za prašinu, štitnike za uši, rukavice
i radioničku kecelju koja može da zaustavi
sitne opiljke ili komadiće predmeta
obrade. Zaštita za oči mora da bude u stanju
da zaustavi leteće opiljke koji se stvaraju pri
raznim operacijama. Maska za prašinu ili
respirator moraju da budu u stanju da filtriraju
čestice koje se stvaraju dok radite. Duže
izlaganje visokom nivou buke može dovesti
do gubitka sluha.
i) Udaljite posmatrače na bezbednu
udaljenost od radnog područja. Svako ko
ulazi u radno područje mora da nosi ličnu
zaštitnu opremu. Komadići predmeta obrade
ili polomljenog pribora mogu da se razlete
i izazovu povredu van neposrednog područja
rada.
j) Električni alat držite samo za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da rezni pribor
dodirne skrivene vodove ili preseče
sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne
strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
k) Kabl udaljite od rotirajućeg pribora. Ako
izgubite kontrolu, kabl se može preseći ili
zaglaviti, a vaša šaka ili ruka se mogu uvući
u rotirajući pribor.
l) Nikad ne odlažite alat dok se pribor
potpuno ne zaustavi. Rotirajući pribor može
da se ukopa u površinu i izbaci električni alat
iz vaše kontrole.
m) Ne uključujte električni alat dok ga
prenosite sa strane. Slučajni dodir sa
rotirajućim priborom može da uhvati vašu
odeću i povuče pribor ka vašem telu.
n) Redovno čistite ventilacione otvore
električnog alata. Motor-ventilator će uvlačiti
prašinu u kućište, a preveliko nagomilavanje
metalne prašine može izazvati električne
opasnosti.
o) Ne uključujte električni alat blizu zapaljivih
materijala. Varnice bi mogle da upale takve
materijale.
41
SRPSKI
p) Nemojte da koristite pribor za koji je
potrebna rashladna tečnost. Korišćenjem
vode ili drugih tečnih rashladnih sredstava
može izazvati električni udar.
DODATNA SIGURNOSNA
UPUTSTVA ZA SVE
OPERACIJE
Uzroci i zaštita rukovaoca od
povratnog udara
Povratni udar predstavlja iznenadnu reakciju koja
se javlja kada se rotirajući disk, podmetač, četka
ili drugi pribor uklješte ili ukopaju. Uklještenje ili
ukopavanje izaziva brzo blokiranje rotirajućeg
pribora koji sa svoje strane dovodi do prinudnog
nekontrolisanog kretanja alata u smeru suprotnom
od smera rotacije pribora u trenutku uklještenja.
Na primer, ako se abrazivni disk ukopa ili uklješti
u predmet obrade, ivica diska koja ulazi u tačku
uklještenja može da zaroni u površinu materijala
izazivajući izvlačenje ili odskakanje diska. Disk
može da odskoči ili ka ili od rukovaoca, što zavisi
od smera kretanja diska u trenutku uklještenja.
Pod takvim uslovima, može doći do loma
abrazivnih diskova.
Povratni udar je rezultat pogrešnih i/ili
nepravilnih radnih procedura ili uslova i može se
izbegnuti preduzimanjem odgovarajućih mera
predostrožnosti kao što je navedeno u nastavku:
a) Čvrsto držite alat, a telo i ruku postavite
tako da može izdržati sile povratnog
udara. Uvek koristite pomoćnu ručku, ako
postoji, radi maksimalne kontrole nad
povratnim udarom ili reakcijom na obrtni
moment pri pokretanju. Rukovalac može da
kontroliše sile reakcije na obrtni moment ili
povratnog udara ako preduzme odgovarajuće
mere opreza.
b) Nikada ne stavljajte ruku blizu rotirajućeg
alata. Pribor može da napravi povratni udar
preko vaše ruke.
c) Ne zauzimajte položaj u području kretanja
električnog alata u slučaju povratnog
udara. Povratni udar će prinuditi alat da se
kreće u smeru koji je suprotan od smera
kretanja diska u trenutku uklještenja.
d) Budite naročito pažljivi kada obrađujete
uglove, oštre ivice itd. Izbegavajte
odskakanje i ukopavanje pribora. Uglovi,
oštre ivice ili odskakanje imaju tendenciju
ukopavanja rotirajućeg pribora i mogu da
izazovu gubljenje kontrole ili povratni udar.
42
e) Nemojte priključivati testere za rezanje
drveta ili drugih materijala. Takve testere
često stvaraju povratni udar i dovode do
gubitka kontrole.
Bezbednosna upozorenja
za operacije brušenja
i abrazivnog odsecanja
a) Koristite samo one tipove diskova koji
se preporučuju za vaš električni alat
i specijalne štitnike za izabrani disk.
Diskovi za koje električni alat nije dizajniran
ne mogu se adekvatno zaštititi i nisu
bezbedni.
b) Površina brušenja kod diska koji je
pritegnut na sredini mora da bude
montirana ispod ravni zaštitne usne.
Nepravilno montiran disk koji štrči kroz ravan
zaštitne usne ne može da bude adekvatno
zaštićen.
c) Štitnik se mora sigurno pričvrstiti za
električni alat i postaviti tako da pruži
maksimalnu bezbednost i da disk na
strani rukovaoca bude u što manjoj meri
izložen. Štitnici su pomoćna sredstva za
zaštitu rukovaoca od komadića slomljenog
diska, slučajnog dodira sa diskom i varnica
koje mogu potpaliti odeću.
d) Diskovi se moraju koristiti samo za
preporučene primene. Na primer: nemojte
brusiti stranicom reznog diska. Abrazivni
rezni diskovi su namenjeni za periferijsko
brušenje, pa dejstvo bočnih sila na takve
diskove može izazvati njihovo lomljenje.
e) Za izabrani disk uvek koristite neoštećene
prirubnice diskova, odgovarajuće veličine
i oblika. Pravilno izabrane prirubnice diskova
podržavaju disk i smanjuju mogućnost loma
diska. Prirubnice za rezne diskove mogu se
razlikovati od prirubnica za brusne diskove.
f) Ne koristite istrošene diskove sa većih
električnih alata. Disk koji je namenjen za
veći alat nije podesan za veće brzine manjeg
alata i može se rasprsnuti.
Dodatna bezbednosna
upozorenja za operacije
abrazivnog odsecanja
a) Ne "ometajte" rezni disk i ne primenjujte
preveliki pritisak. Ne pokušavajte
da napravite previše duboki rez.
Prenaprezanje diska povećava opterećenje
i sklonost ka uvrtanju i blokiranju diska u rezu
SRPSKI
i mogućnosti povratnog udara ili lomljenja
diska.
b) Ne postavljajte telo u liniju ili iza
rotirajućeg diska. Kada se na mestu obrade
disk kreće u smeru od vašeg tela, mogući
povratni udar može da izazove prinudno
kretanje rotirajućeg diska i električnog alata
ka vama.
c) Ako je disk blokiran ili ako se rezanje
prekine iz nekog razloga, isključite
električni alat i držite ga bez pomeranja
dok se potpuno ne zaustavi. Nikad ne
pokušavajte da uklonite rezni disk iz
reza dok se disk vrti, jer to može izazvati
povratni udar. Proverite i preduzmite
korektivne mere da biste eliminisali razlog
blokiranja diska.
d) Ne započinjite ponovo rezanje u predmetu
obrade. Sačekajte da disk dostigne punu
brzinu i pažljivo ponovo uđite u rez. Disk
se može blokirati, podići ili izazvati povratni
udar ako se električni alat ponovo pokrene
u predmetu obrade.
e) Poduprite ploče ili bilo koji
predimenzionirani radni predmet da biste
opasnost od uklještenja diska i povratnog
udara sveli na minimum. Veliki predmeti
imaju tendenciju da se uležu pod sopstvenom
težinom. Sredstva za osiguranje se moraju
postaviti ispod predmeta obrade, u blizini
linije rezanja i u blizini ivice predmeta obrade,
sa obe strane diska.
f) Budite posebno oprezni kada pravite
“izrezivanje džepova” u postojeće zidove
ili ostala slepa područja. Disk koji ulazi
u zid može poseći gasni vod ili vodovodne
cevi, električne žice ili predmete koji mogu
prouzrokovati povratni udar.
Bezbednosna upozorenja za
operacije brušenja brusnim
papirom
a) Ne koristite predimenzionisani brusni
disk. Pridržavajte se preporuka
proizvođača pri izboru brusnog papira.
Veći brusni papir koji štrči izvan podmetača
za glačanje može dovesti do zaglavljivanja
i kidanja diska ili do povratnog udara.
Bezbednosna upozorenja za
operacije sa žičanom četkom
a) Imajte na umu da vlakna ispadaju
i prilikom normalnog četkanja. Nemojte da
prenaprežete žice primenjujući preveliko
opterećenje na četku. Žičane čekinje mogu
lako da prodru kroz tanku odeću i/ili kožu.
b) Ako koristite štitnik koji je preporučen za
rad sa žičanom četkom, pazite da štitnik
ne ometa žičani disk ili četku. Žičani disk
ili četka mogu da povećaju svoj prečnik zbog
rada i centrifugalnih sila.
Dodatna bezbednosna pravila
za brusilice
• Montažni navoj pribora mora da odgovara
navoju na vretenu brusilice. Za pribore
montirane pomoću prirubnice, otvor vretena
na priboru mora da odgovara priključnom
otvoru na prirubnici. Pribor koji ne odgovara
montažnom delu električnog alata biće
izbačen iz ravnoteže, jako će vibrirati i može
dovesti do gubitka kontrole.
• Površina brušenja kod diska koji je pritegnut
na sredini mora da bude montirana ispod
ravni zaštitne usne. Nepravilno montiran disk
koji štrči kroz ravan zaštitne usne ne može da
bude adekvatno zaštićen.
• Ne koristite disk tipa 11 (konusni disk)
s ovim alatom. Korišćenje neodgovarajućeg
pribora može dovesti do povreda.
• Koristite uvek bočnu dršku. Pritegnite
bezbedno dršku. Bočnu dršku treba uvek
koristiti radi održavanje kontrole nad alatom.
UPOZORENJE: Preporučujemo
upotrebu FID sklopke sa nominalnom
strujom od 30 mA ili niže.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja
pribora u toku rada.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
– Opasnost od prašine koja potiče od opasnih
materija.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
43
SRPSKI
Nosite zaštitu za sluh.
Nosite zaštitu za oči.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra (P), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2015 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Ugaona brusilica
1 Štitnik
1 Bočna drška
1 Prirubna garnitura
1 Imbus ključ
ISKLJUČIVO koristite brusne diskove i brusne
lamelne diskove sa centralnim udubljenjem.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ove robusne ugaone brusilice su profesionalni
električni alati.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor
je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno
lice.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste
lica (uključujući i decu) sa ograničenim
fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su
dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe
koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Deca se uvek moraju nadzirati kako ne bi
ostala sama sa proizvodom.
Funkcija mekog starta
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
Funkcija mekog starta omogućava postepeno
povećanje brzine kako bi se izbeglo trzanje pri
pokretanju. Ova funkcija je naročito korisna kada
se radi u ograničenim prostorima.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti uputstvo.
Bez napona
1 Uputstvo za upotrebu
Opis (sl. 1, 3)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
A. Dugme za blokadu vretena
B. Vreteno
C. Bočna drška
D. Prihvatna prirubnica
E. Stezna navrtka sa navojem
F. Štitnik
G. Klizni prekidač
H. Prekidač za uključivanje i isključivanje (samo
DWE4120)
I. Poluga za blokadu u isključenom položaju
(samo DWE4120)
J. Poluga za oslobađanje štitnika
NAMENA
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156,
DWE4157 robusne ugaone brusilice su
dizajnirane za profesionalno brušenje, peskarenje,
četkanje metalnom žicom ili odsecanje.
44
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Funkcija bez napona zaustavlja brusilicu od
ponovnog pokretanja bez ponovnog pritiska
na prekidaču ako postoji prekid u električnom
napajanju.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora
napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN 60745; zato nije
potreban kabl za uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na
115 V moraju da se uključuju preko
izolacionog transformatora za zaštitu
od greške sa uzemljenim kablom
između namotaja primara i namotaja
sekundara.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
SRPSKI
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Korišćenje produžnog kabla
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
3-žilni produžni kabl koji je podesan za ulaznu
snagu ovog alata (pogledajte Tehnički podaci).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1,5 mm²;
maksimalna dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Pre ponovnog uključivanja alata,
pritisnite i pustite okidač da biste bili
sigurni da je alat isključen.
Pričvršćivanje bočne drške
(sl. 1)
UPOZORENJE: Pre korišćenja
alata proverite da li je ručka sigurno
učvršćena.
Čvrsto pritegnite bočnu ručku (C) u jednom od
otvora sa obe strane kućišta alata. Bočnu dršku
treba uvek koristiti radi održavanje kontrole nad
alatom.
Pribor i priključci
Važno je da se sa priborom brusilice koriste
pravilni štitnici, podmetači i prirubnice. Pogledajte
tabelu na kraju ovog odeljka za informacije
o izboru pravilnog pribora.
NAPOMENA: Brušenje ivica može se vršiti
pomoću diska tipa 27 koji je konstruisan i određen
za tu namenu.
UPOZORENJE: Pribor mora
da bude predviđen najmanje za
brzinu preporučenu na nalepnici sa
upozorenjem koja se nalazi na alatu.
Diskovi i drugi pribori koji se kreću
brže od nominalne brzine pribora
mogu da prsnu i izazovu povredu.
Navoj pribora mora da ima navojnu
glavčinu M14. Svaki pribor bez
navoja mora da ima priključnu rupu
od 22 mm. Ako je nema, možda je
dizajniran za cirkularnu testeru i ne
treba da se koristi. Koristiti samo
pribor koji je naveden u tabeli na kraju
ovog odeljka. Deklarisane vrednosti
pribora moraju da budu veće od
vrednosti navedene na natpisnoj
pločici alata kao minimalna brzina
diska.
Montažni štitnici
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Pre ponovnog uključivanja alata,
pritisnite i pustite okidač da biste bili
sigurni da je alat isključen.
OPREZ: Sa ovom brusilicom moraju
da se koriste štitnici.
Prilikom korišćenja brusilice DWE4056,
DWE4057, DWE4120, DWE4156 ili DWE4157 za
rezanje metala ili kamena, MORA da se koristi
štitnik tipa 1. Štitnici tipa 1 se mogu nabaviti kod
distributera kompanije DEWALT uz doplatu.
NAPOMENA: Pogledajte Tabelu pribora za
brušenje i rezanje na kraju ovog odeljka u kojoj
su navedeni pribori koji se mogu koristiti sa ovim
brusilicama.
MONTIRANJE I SKIDANJE (TIP 27)
ONE-TOUCH ŠTITNIKA (SL. 2A)
NAPOMENA: Ako je vaša brusilica isporučena sa
One-Touch štitnikom bez ključa, pobrinite se da
zavrtanj, poluga i opruga budu pravilno postavljeni
pre montiranja štitnika.
1. Pritisnite polugu za oslobađanje štitnika (J).
2. Držeći polugu za oslobađanje štitnika
u otvorenom položaju, poravnajte vođice (K)
na štitniku sa žlebovima (L) na kućištu alata.
3. Držeći polugu za oslobađanje štitnika
u otvorenom položaju, pritisnite štitnik
naniže dok se vođice ne uglave na mesto
45
SRPSKI
i zaokrenite ih u žlebu na glavčini kućišta
alata. Pustite polugu za oslobađanje štitnika.
4. Sa vretenom okrenutim prema rukovaocu,
rotirajte štitnik u smeru kazaljke na satu
u željeni radni položaj. Telo štitnika treba da
bude postavljeno između vretena i rukovaoca
za obezbeđivanje maksimalne zaštite
rukovaoca.
5. Štitnik može da se rotira u smeru kazaljke na
satu da bi se lakše prilagodio. NAPOMENA:
Poluga za oslobađanje štitnika treba da
se uglavi u jednu od rupa za poravnanje
(M) na regulatoru štitnika. Na taj način se
obezbeđuje učvršćivanje štitnika. Štitnik
može da se premešta u suprotnom smeru
spuštanjem poluge za oslobađanje štitnika.
6. Za skidanje štitnika, postupite obrnuto uklonili
štitnik, pratite korake 1–3 ovog postupka ali
obrnutim redosledom.
ŠTITNIK SA ZAVRTNJEM ZA FIKSIRANJE
(SL. 2B)
1. Postavite ugaonu brusilicu na sto tako da
vreteno (B) bude okrenuto na gore.
2. Poravnajte vođice (K) sa urezima (L).
3. Pritisnite štitnik (F) na dole i okrenite ga
u željeni položaj.)
4. Dobro pritegnite zavrtanj (N).
5. Da biste skinuli štitnik, olabavite zavrtanj.
OPREZ: Ako se štitnik ne može
pritegnuti putem zavrtnja za
podešavanje, nemojte koristiti taj
alat. Radi smanjenja opasnosti od
telesnih povreda, alat i štitnik odnesite
u servisni centar na popravku ili za
zamenu štitnika.
MONTIRANJE ZATVORENOG (TIP 1)
ŠTITNIKA
UPOZORENJE: Ako postoje, zavrtanj,
poluga i opruga One-Touch štitnika
moraju da se uklone pre montiranja
zatvorenog štitnika (tip 1). Uklonjeni
delovi moraju da se sačuvaju i ponovo
nameste za korišćenje One-Touch
štitnika. Bilo bi dobro zabeležiti
položaj ovih delova pre demontaže
kako bi se olakšala ponovna montaža.
1. Otvorite držač štitnika. Poravnajte vođice (K)
na štitniku sa žlebovima (L) na kućištu alata.
2. Pritisnite štitnik naniže dok se zaporni uređaj
štitnika ne aktivira i rotira slobodno u žlebu na
glavčini kućišta alata.
46
3. Okrenite štitnik u željeni radni položaj. Telo
štitnika treba da bude postavljeno između
vretena i rukovaoca za obezbeđivanje
maksimalne zaštite rukovaoca.
4. Zatvorite držač štitnika da biste osigurali
štitnik na poklopcu kućištu alata. Kada se
držač nalazi u zatvorenoj poziciji, onda niste
u stanju da okrećete štitnik. Ako može da
se okreće, pritegnite vijak za podešavanje
kada je ručica za pritezanje u zatvorenom
položaju. Nemojte puštati u rad brusilicu kada
je štitnik labav ili kada se ručica za pritezanje
nalazi u otvorenoj poziciji.
5. Za skidanje štitnika, otvorite držač štitnika,
okrećite štitnik tako da su strelice u ravni
i povucite uvis štitnik.
NAPOMENA: Ako posle nekog vremena
zatvoreni štitnik (tip 1) postane labav, onda
pritegnite vijak za podešavanje ručicom za
pritezanje u zatvorenom položaju.
OPREZ: Ako se štitnik ne može
pritegnuti putem zavrtnja za
podešavanje, nemojte koristiti taj
alat. Radi smanjenja opasnosti od
telesnih povreda, alat i štitnik odnesite
u ovlašćeni servis na popravku ili za
zamenu štitnika.
NAPOMENA: Nemojte pritezati vijak
za podešavanje kada je ručica za
pritezanje u otvorenom položaju.
Mogu nastati nevidljiva oštećenja na
štitniku ili na montažnoj glavčini.
Postavljanje i uklanjanje
brusnog ili reznog diska
(sl. 1, 4, 5)
UPOZORENJE: Ne koristite oštećeni
disk.
1. Postavite alat na sto tako da štitnik bude
okrenut naviše.
2. Pravilno namestite prihvatnu prirubnicu (D) na
vreteno (B) (sl. 4).
3. Postavite disk (P) na prihvatnu prirubnicu (D).
Kada nameštate disk sa izdignutim centrom,
pobrinite se da izdignuti centar (O) bude
okrenut prema prihvatnoj prirubnici (D).
4. Steznu navrtku sa navojem (E) navrtite na
vreteno (B) (sl. 5):
a. Prsten stezne navrtke sa navojem (E)
mora da bude okrenut prema disku kada
se postavlja brusni disk (sl. 5A);
SRPSKI
5.
6.
7.
8.
b. Prsten stezne navrtke sa navojem (E)
mora da bude okrenut od diska kada se
postavlja rezni disk (sl. 5B).
Pritisnite dugme za blokadu vretena (A)
i rotirajte vreteno (B) dok se ne zaključa
u svoj položaj.
Pritegnite steznu navrtku sa navojem (E)
pomoću imbus ključa ili zatezača sa dva trna.
Pustite dugme za blokadu vretena.
Za uklanjanje diska, olabavite steznu navrtku
sa navojem (E) pomoću imbus ključa ili
zatezača sa dva trna.
NAPOMENA: Brušenje ivica se može vršiti
pomoću diska tipa 27 koje je konstruisan
i određen za tu namenu; diskovi debljine 6 mm su
konstruisani za brušenje površina, dok su diskovi
od 3 mm konstruisani za brušenje ivica. Rezanje
može da se vrši korišćenjem reznog diska
i štitnika tipa 1.
2. Uklonite prihvatnu prirubnicu (D).
3. Pravilno postavite gumeni podmetač na
vreteno (B).
4. Brusni papir postavite na gumeni podmetač.
5. Steznu navrtku sa navojem (E) navrtite
na vreteno. Prsten na steznoj navrtki sa
vretenom mora da bude okrenut prema
gumenom podmetaču.
6. Pritisnite dugme za blokadu vretena (A)
i rotirajte vreteno (B) dok se ne zaključa
u svoj položaj.
7. Pritegnite steznu navrtku sa navojem (E)
pomoću imbus ključa ili zatezača sa dva trna.
8. Pustite dugme za blokadu vretena.
9. Za uklanjanje gumenog podmetača, olabavite
steznu navrtku sa navojem (E) pomoću
priloženog imbus ključa ili zatezača sa dva
trna.
Montiranje žičanih četki
i žičanih diskova
Postavljanje lončaste žičane
četke
Žičane četke i žičane diskove montirajte direktno
na navojno vreteno bez korišćenja prirubnica.
Koristite samo žičane četke i žičane diskove koji
imaju navojnu glavčinu M14. Prilikom upotrebe
žičanih četki i diskova potreban je štitnik tipa 27.
Lončastu žičanu četku navrtite direktno na
vreteno bez korišćenja odstojnika i prirubnice sa
navojem.
Pre radova
OPREZ: Nosite radne rukavice
dok radite sa žičanim četkama
i diskovima. Oni mogu postati oštri.
• Montirajte štitnik i odgovarajući brusni ili rezni
disk. Ne koristite brusne ili rezne diskove koji
su previše istrošeni.
OPREZ: Disk ili četka ne smeju da
dodiruju štitnik kada je montiran
ili tokom upotrebe. Mogu nastati
nevidljiva oštećenja na priboru,
prouzrokujući raspadanje žica od
diska ili konusa.
• Pobrinite se da unutrašnja i spoljašnja
prirubnica budu pravilno montirane. Pratite
uputstva koja su data u Tabeli pribora za
brušenje i rezanje.
1. Navijte rukom disk na vretenu.
2. Pritisnite taster za blokadu vretena i koristite
ključ na glavčini žičanog diska ili četke za
pritezanje diska.
3. Za skidanje diska postupite obrnuto od gore
navedenog postupka.
NAPOMENA: Ako glavčinu diska ne
postavite pravilno pre uključivanja
alata, onda to može dovesti do
oštećenje alata ili diska.
Postavljanje i uklanjanje podmetača / brusnog papira (sl. 1)
• Proverite da li brusni ili rezni disk rotiraju
u smeru strelica na priboru i alatu.
• Ne koristite oštećeni pribor. Pre svake
upotrebe prekontrolišite pribor, na primer,
abrazivne diskove na listanje i naprsline,
podmetače na naprsline, habanje ili preterano
trošenje, žičanu četku na labave ili naprsle
čekinje. Ako električni alat ili pribor padnu,
proverite da li su oštećeni i instalirajte
neoštećeni pribor. Pošto prekontrolišete
i instalirate pribor, prisutni posmatrači i vi
sami treba da se sklonite od ravni rotirajućeg
pribora, a električni alat prvo pustite da radi
sa maksimalnom brzinom praznog hoda oko
jedan minut. Oštećeni pribor bi se normalno
polomio tokom ovog vremena testiranja.
1. Alat položite na sto ili na ravnu površinu tako
da štitnik bude okrenut na gore.
47
SRPSKI
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite
računa o bezbednosnim merama
i primenljivim propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Pre ponovnog uključivanja alata,
pritisnite i pustite okidač da biste bili
sigurni da je alat isključen.
UPOZORENJE:
• Proverite i osigurajte da svi materijali
koje treba brusiti ili seći budu
bezbedno osigurani na mestu.
• Osigurajte i poduprite predmet
obrade. Koristite stezaljke ili stege
za držanje i podupiranje predmeta
obrade na stabilnoj platformi. Važno
je bezbedno pritegnuti i zadržati
predmet obrade da bi se sprečilo
njegovo pomeranje i gubitak
kontrole. Pomeranje predmeta
obrade ili gubitak kontrole može
dovesti do opasnosti i prouzrokovati
lične povrede.
• Poduprite ploče ili bilo koji
predimenzionirani predmet
obrade da biste opasnost od
uklještenja diska i povratnog
udara sveli na minimum. Veliki
predmeti imaju tendenciju da se
uležu pod sopstvenom težinom.
Sredstva za osiguranje se moraju
postaviti ispod predmeta obrade,
u blizini linije rezanja i u blizini ivice
predmeta obrade, sa obe strane
diska.
• Uvek nosite odgovarajuće radne
rukavice dok radite sa ovim alatom.
• Alat se zagreva tokom upotrebe.
• Primenjujte samo blagi pritisak na
alat. Ne primenjujte bočni pritisak na
disk.
• Izbegavajte preopterećenje.
U slučaju da se alat zagreje, pustite
ga da radi nekoliko minuta bez
opterećenja.
• Izbegavajte preopterećenje.
U slučaju da se alat zagreje,
48
pustite ga da radi nekoliko minuta
bez opterećenja da bi se ohladio
pribor. Ne dodirujte pribor dok se ne
ohladi. Diskovi se zagrevaju tokom
upotrebe.
• Nikad ne radite sa brusnim konusom
ako nije postavljen odgovarajući
štitnik.
• Ne koristite električni alat sa stalkom
za rezanje.
• Nikad ne koristite upijače zajedno sa
spojenim abrazivnim proizvodima.
• Imajte na umu da disk nastavlja sa
rotiranjem nakon isključivanja alata.
Pravilan položaj ruke (sl. 1, 6)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK primenjujte pravilan
položaj ruke kao što je pokazano na
slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom
treba uhvatiti bočnu dršku (C), a drugu ruku
postaviti na kućište alata, kao što je pokazano na
slici 1.
Prekidači
OPREZ: Držite bočnu dršku i kućište
alata čvrsto za održavanje kontrole
nad alatom prilikom pokretanja
i tokom upotrebe i dok se disk ili pribor
potpuno ne zaustavi. Pre nego što
odložite alat, uverite se da se disk
kompletno zaustavio.
NAPOMENA: Da bi se smanjilo neočekivano
kretanje alata, nemojte uključivati ili isključivati alat
dok je pod opterećenjem. Dozvolite da brusilica
postigne punu brzinu pre nego što dodirne radnu
površinu. Podignite alat sa radne površine pre
nego što ga isključite. Sačekajte da alat prestane
sa rotiranjem pre njegovog odlaganja.
KLIZNI PREKIDAČ (SL. 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
UPOZORENJE: Pre nego što
povežete alat na izvor napajanja,
pobrinite se da je klizni prekidač
u isključenom položaju tako što ćete
pritisnuti zadnji deo prekidača i pustiti
ga. Pobrinite se da klizni prekidač
SRPSKI
bude u isključenom položaju, kao što
je opisano gore, posle bilo kakvog
prekida u napajanju alata, na primer
zbog aktiviranja sklopke usled kvara
uzemljenja, reagovanja osigurača,
slučajnog izvlačenja utikača iz
utičnice ili nestanka struje. Ako je
klizni prekidač zaključan u uključenom
položaju kada se priključi na
napajanje, doći će do iznenadnog
pokretanja alata.
Da pokrenete alat, pomerite klizni prekidač za
uključivanje i isključivanje (G) prema prednjem
delu alata. Da biste zaustavili alat, pustite klizni
prekidač za uključivanje i isključivanje.
Za neprekidan rad, pomerite prekidač prema
prednjem delu alata i pritisnite prednji deo
prekidača nadole. Da biste zaustavili alat dok radi
u neprekidnom režimu rada, pritisnite zadnji deo
kliznog prekidača i pustite.
PREKLOPNI PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE
I ISKLJUČIVANJE (SL. 3) (DWE4120)
1. Da biste uključili alat, polugu za zaključavanje
u isključenom položaju (I) gurnite prema
zadnjem delu alata, zatim pritisnite preklopni
prekidač (H). Alat će raditi dok je prekidač
pritisnut.
2. Da isključite alat, pustite preklopni prekidač
za uključivanje i isključivanje.
Blokada vretena (sl. 1)
Blokada vretena (A) služi da spreči rotiranje
vretena prilikom nameštanja ili skidanja diskova.
Blokadu vretena aktivirajte samo ako je alat
isključen, odvojen od napona napajanja i potpuno
zaustavljen.
NAPOMENA: Da bi se smanjila
opasnost od oštećenja alata, ne
aktivirajte blokadu vretena dok alat
radi. Doći će do oštećenja alata,
a pričvršćeni pribor može da odleti
i izazove povredu.
Da biste aktivirali blokadu, pritisnite dugme za
blokadu vretena i okrećite vreteno dok je to
moguće.
Obrada metala
Kada alat koristite za obradu metala, pobrinite
se da je postavljena FID zaštitna sklopka za
zaštitu od struje u slučaju kvara kako bi se izbegle
opasnosti koje može da izazove metalna prašina.
UPOZORENJE: U ekstremnim radnim
uslovima, prilikom obrade metala
može da se akumulira provodna
prašina unutar kućišta uređaja. To
može da dovede do slabljenja zaštitne
izolacije uređaja i opasnosti od
električnog udara.
Da bi se izbeglo nagomilavanje metalne prašine
unutar uređaja, preporučujemo svakodnevno
čišćenje ventilacionih otvora. Pogledajte deo
Održavanje.
Rezanje metala
Prilikom rezanja, radite postepeno i prilagođeno
materijalu koji se reže. Nemojte da vršite pritisak
na rezni disk, nemojte naginjati ili njihati mašinu.
Nemojte da smanjujete brzinu reznih diskova
u toku rada primenom bočnog pritiska.
Mašina mora uvek da radi sa pokretima brušenja.
U suprotnom, postoji opasnost da nekontrolisano
odskoči iz reza.
Prilikom rezanja profila i četvrtastih letvi, najbolje
je početi od strane sa najmanjim poprečnim
presekom.
Grubo brušenje
Nikad ne koristite rezni disk za grubo
brušenje.
Uvek koristite štitnik tipa 27.
Najbolji rezultati grubog brušenja se postižu
kada je mašina podešena na ugao od 30° do
40°. Mašinu pomerajte napred-nazad uz umereni
pritisak. Na taj način se predmet obrade neće
zagrejati, neće izgubiti boju i neće doći do
stvaranja udubljenja.
Rezanje kamena i zida
Mašina sme da se koristi samo za suvo
rezanje. Za rezanje kamena, najbolje je koristiti
dijamantski rezni disk. Rukujte mašinom samo sa
dodatnom maskom za zaštitu od prašine.
Savet za rad
Budite pažljivi dok isecate kanale
u strukturalnim zidovima. Kanali u strukturalnim
zidovima podležu propisima specifičnim za datu
zemlju. Ovi propisi se moraju poštovati pod
svim uslovima. Pre početka radova, obratite se
nadležnom građevinskom inženjeru, arhitekti ili
nadzorniku građevinskih radova.
U slučaju da FID sklopka isključi napajanje,
odnesite alat u ovlašćeni DEWALT servis.
49
SRPSKI
Korišćenje brusnih lamelnih
diskova
UPOZORENJE: Stvaranje metalne
prašine. Pri obimnoj upotrebi brusnih
lamelnih diskova za obradu metala
postoji povećan rizik od električnog
udara. Da biste smanjili taj rizik, pre
upotrebe instalirajte FID sklopku
i svakodnevno čistite ventilacione
otvore pomoću komprimovanog
vazduha u skladu sa dole navedenim
uputstvima za održavanje.
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
nemetalnih delova alata. Te hemikalije
mogu da oslabe materijale koji se
koriste za nemetalne delove. Koristite
samo krpu koja je navlažena vodom
i blagu sapunicu. Nikad nemojte
dozvoliti da voda prodre u alat;
nikad ne uranjajte bilo koji deo alata
u tečnost.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporučio DEWALT.
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Pre ponovnog uključivanja alata,
pritisnite i pustite okidač da biste bili
sigurni da je alat isključen.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Maks.
[mm]
Četkice
Motor će se automatski isključiti ukazujući na to
da su ugljenične četkice skoro istrošene i da alat
treba servisirati. Korisnik ne može da servisira
ugljenične četkice. Odnesite alat u ovlašćeni
DEWALT servis.
d
D
D
Dužina
Min. Periferijska
navojnog
rotacija
brzina
otvora
[min.-1]
[m/s]
[mm]
D
b
d
115
6
22,23
11 800
80
-
b 125
6
22,23
11 800
80
-
115
-
-
11 800
80
-
125
-
-
11 800
80
-
30 M14
11 800
45
16,0
115 12 M14
11 800
80
16,0
125 12 M14
11 800
80
16,0
d
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
[mm]
75
b
D
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
50
D
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
SRPSKI
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
51
SRPSKI
TABELA PRIBORA ZA BRUŠENJE I REZANJE
Tip štitnika
Pribor
Opis
Kako se montira štitnik
Brusni disk
sa udubljenim
centrom
ŠTITNIK
TIP 27
Štitnik, tip 27
Brusni lamelni
disk
Žičani disk
Prihvatna prirubnica
tip 27, disk sa udubljenim
centrom
Stezna navrtka sa navojem
Žičani diskovi
sa navojnom
navrtkom
Štitnik, tip 27
Žičani disk
Konusna
četka
navojnom
navrtkom
Štitnik, tip 27
Žičana četka
Podmetač /
brusni papir
Štitnik, tip 27
Gumeni podmetač
Brusni disk
Stezna navrtka sa navojem
52
SRPSKI
TABELA PRIBORA ZA BRUŠENJE I REZANJE (nastavak)
Tip štitnika
Pribor
Opis
Kako se montira štitnik
Rezni disk
za kamen,
zalepljen
ŠTITNIK
TIP 1
Štitnik, tip 1
Rezni disk
za metal,
zalepljen
Prihvatna prirubnica
Dijamantni
rezni diskovi
ŠTITNIK
TIP 1
Rezni disk
ILI
Stezna navrtka sa navojem
ŠTITNIK
TIP 27
53
МАКЕДОНСКИ
АГОЛНИ БРУСИЛКИ DWE4056, DWE4057,
DWE4120, DWE4156, DWE4157
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
DWE4056
Напон
Vнаизменична
230
струја
Велика Британија и Ирска
V
230/115
Тип
1
Влезна моќност
W
800
Брзина без оптоварување/
11 800
декларирана брзина
min-1
Дијаметар на тркалото
mm
115
Дијаметар на вретеното
M14
Должина на вретеното
mm
14,2
Тежина
kg
1,8*
* тежината е со монтирана странична рачка и штитник
DWE4057
DWE4120
DWE4156
DWE4157
230
1
800
230
1
900
230
1
900
230
1
900
11 800
125
M14
14,2
1,9*
11 800
115
M14
14,2
2,05*
11 800
115
M14
14,2
2,0*
11 800
125
M14
14,2
2,05*
91,5
102,5
91,5
102,5
3,0
3,0
Вредности на врева и вибрации (векторска сума по три оски) спрема EN 60745-2-3:
dB(A)
90,5
90,5
91,5
L PA (звучен притисок)
L WA (звучна моќност)
dB(A)
101,3
101,3
102,5
K (отстапување на звучна
моќност)
dB(A)
3,0
3,0
3,0
Површинско брусење
Вредност на емисија на вибрации
ah,AG =
Отстапување К =
Шмирглање со диск
Вредност на емисија на вибрации
ah,DS =
Отстапување К =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
9,4
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
m/s²
m/s²
7,5
1,5
7,5
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија
на вибрации е за главните
режими на работа на алатката.
54
Меѓутоа, доколку алатката се
употребува за други намени,
со други додатоци или лошо се
одржува, емисијата на вибрации
може да се разликува. Ова може
значително да го зголеми нивото
на изложеност на вибрации во
текот на целокупниот период на
работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
МАКЕДОНСКИ
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го
намали нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи:
Европа
Велика
Британија
и Ирска
Алатки за
230 V
Алатки за
230 V
Потребен е осигурувач
од 10 ампери на
електричниот вод
Потребен е осигурувач
од 13 ампери во
приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
EК-Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
АГОЛНИ БРУСИЛКИ DWE4056, DWE4057,
DWE4120, DWE4156, DWE4157
DEWALT декларира дека производите
опишани во делот Технички
податоци се во склад со: 2006/42/
EК, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EК (до 19.04.2016),
2015/30/EУ (од 20.04.2016) и 2011/65/EУ. За
повеќе информации ве молиме да стапите во
контакт со DEWALT преку следнава адреса
или да погледнете од другата страна на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја
дава оваа декларација во име на DEWALT.
Маркус Ромпел
Директор на инженеринг
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
08.06.2015
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
55
МАКЕДОНСКИ
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
д)
Терминот „електрична алатка“во
предупредувањата се однесува на вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со
електрични алатки во експлозивни
окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека
употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако вашето тело
е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електрична алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г) Употребувајте го кабелот
правилно. Никогаш не го
употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете
го кабелот настрана од топлина,
масло, остри рабови или
подвижни делови. Оштетените
или заплетканите каблови го
56
ѓ)
зголемуваат ризикот од електричен
удар.
Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (RCD)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување
на алатката. Обезбедете
прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја или
на батериски пакет, или пред да
ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г) Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување која
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
д) Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
МАКЕДОНСКИ
ѓ)
е)
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не
носете широка облека или накит.
Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од
подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата
коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
Доколку на уредите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со
прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што
е соодветна за вашата работа.
Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или
од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да
правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г) Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
д) Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали
подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или
ѓ)
е)
оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја
на поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за
сечење остри и чисти. Правилно
одржуваните алатки за сечење
со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават
и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОСЕБНИ
ПРАВИЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ДОПОЛНИТЕЛНИ УПАТСТВА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА СИТЕ
ПРИМЕНИ ЗАЕДНИЧКИ МЕРКИ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ БРУСЕЊЕ,
ШМИРГЛАЊЕ, ЧЕТКАЊЕ СО ЧЕЛИЧНИ
ВЛАКНА И АБРАЗИВНО СЕЧЕЊЕ:
a) Оваа електрична алатка е наменета
за брусење, шмирглање, четкање
и сечење. Прочитајте ги сите мерки
за претпазливост, упатства, скици
и технички карактеристики што ќе ги
добиете со оваа електрична алатка.
Непридржување кон предупредувањата
и упатствата може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна
повреда.
б) Операции, како на пр. полирање, не
се препорачува да се вршат со оваа
електрична алатка. Извршувањето
на работи за кои не е наменета
електричната алатка може да биде
опасно и да предизвика повреда.
57
МАКЕДОНСКИ
в) Не употребувајте додатоци кои не
се посебно направени и препорачани
од страна на производителот на
алатката. Тоа што додатокот може
да се прикачи на вашата електрична
алатка не осигурува безбедно
работење.
г) Брзината декларирана на додатокот
мора да биде барем еднаква на
максималната брзина назначена на
електричната алатка. Додатоците
што работат побрзо од нивната
декларирана брзина можат да се скршат
или се одвојат.
д) Надворешниот дијаметар
и дебелината на додатокот мора да
бидат во рамки на декларираните
можности на вашата електрична
алатка. Додатоците со несоодветна
големина не можат соодветно да се
заштитат или контролираат.
ѓ) Монтирање на делови со вметнување
мора да биде соодветно со навојот
на вретеното на брусилката. За
додатоци што се монтираат со
прирабници, внатрешниот отвор на
додатокот мора да биде соодветен
со дијаметарот на прирабникот.
Додатоците што не се соодветни со
монтираниот хардвер на електричната
алатка ќе излезат од рамнотежа,
претерано ќе вибрираат и може да
предизвикаат губење на контрола.
е) Немојте да употребувате оштетени
додатоци. Пред секоја употреба
прегледајте дали резните тркала
се напрснати или откршени, дали
подлогите се напрснати, расцепени
или излитени, и дали четките имаат
испаднати или скршени челични
влакна. Доколку електричната алатка
или додатокот паднат на земја,
прегледајте дали се оштетени или
поставете неоштетен додаток.
По прегледот и монтирањето
на додатокот, обезбедете Вие
и присутните лица да бидете
надвор од рамнината во која работи
вртечкиот додаток и оставете ја
алатката да работи со максимална
брзина без оптоварување во траење
од една минута. Оштетените
додатоци обично се кршат за време на
овој период на тестирање.
ж) Носете опрема за лична заштита.
Во зависност од работата,
58
употребувајте штитник за лице или
заштитни очила. По потреба, носете
маска против прав, штитници за
слух, ракавици и работна престилка
која може да заштити од мали
абразивни парчиња од предметот
кој се обработува. Заштитата за
очите мора да може да запре летечки
отпаднати парчиња кои се ствараат
во работењето. Маската против прав
или респираторот мора да бидат во
можност да ги задржат честичките
кои се ствараат во работењето.
Продолжена изложеност на звук со висок
интензитет може да предизвика губење
на слухот.
з) Држете ги присутните лица
на безбедна оддалеченост од
работното место. Секој што ќе
влезе во работниот простор мора
да носи опрема за лична заштита.
Парчиња од работен материјал или од
скршен додаток можат да одлетаат
и да предизвикаат повреда надвор од
непосредниот круг на работење.
ѕ) Фаќајте ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при
која додатокот за сечење може
да дојде во допир со скриени жици
или со сопствениот кабел. Доколку
додатокот за сечење допре жица
под напон, тоа може да ги доведе
изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може
да предизвика електричен удар кај
ракувачот.
и) Поставете го кабелот подалеку од
вртечкиот додаток. Ако изгубите
контрола, кабелот може да биде
пресечен или закачен и вашата дланка
или рака може да биде повлечена во
вртечкиот додаток.
ј) Никогаш не спуштајте ја
електричната алатка додека
додатокот не запре целосно.
Вртечкиот додаток може да се фати
за површината и да ви ја одземе од
контрола електричната алатка.
к) Не ја вклучувајте електричната
алатка додека ја пренесувате. Случаен
контакт со вртечкиот додаток може да
ја фати вашата облека, привлекувајќи
го додадотокот кон вашето тело.
л) Редовно чистете ги отворите
за вентилација на електричната
МАКЕДОНСКИ
алатка. Вентилаторот на моторот
ќе внесе прав во куќиштето и голема
акумулација на метал во прав може
да предизвика опасности поврзани со
напојувањето.
љ) Не работете со електричната алатка
блиску да запалливи материјали.
Искри може да ги запалат овие
материјали.
м) Не употребувајте додатоци што
бараат течности за ладење. Употреба
на вода или други течности за ладење
може да доведе до електричен удар.
ДОПОЛНИТЕЛНИ УПАТСТВА
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА СИТЕ
ПРИМЕНИ
Причини за повратен удар
и превентивни мерки
Повратен удар е ненадејна реакција поради
приклештен или заглавен вртечки диск,
подлога, четка или било кој друг додаток.
Приклештувањето или заглавувањето
предизвикува нагло забавување на
вртечкиот додаток, кое пак предизвикува
неконтролираната електрична алатка да
биде присилена да се движи во спротивен
правец од вртењето на додатокот во
точката на приклештувањето.
На пример, доколку резното тркало
е приклештено или заглавено во
обработуваниот предмет, работ на
тркалото што влегува во точката
на приклештувањето може да влезе
во површината на материјалот и да
предизвика тркалото да испадне или да
излета од алатката. Дискот може или
да отскокне во правец на ракувачот или
настрана од него, во зависност од правецот
на движењето на дискот во точката на
приклештувањето. Резните тркала исто
така може да пукнат во овие услови.
Повратниот удар е резултат на неправилно
употребување на електричната алатка и/
или на неправилни постапки или услови при
работата, и може да биде избегнат доколку
се применат соодветните долунаведени
мерки за претпазливост:
a) Држете ја цврсто електричната
алатка и поставете ги телото
и раката така да можете да ги
издржите силите од повратниот
удар. Секогаш употребувајте ја
помошната рачка доколку ја има
за да имате максимална контрола
над повратниот удар или да
реагирате на вртежниот момент
при вклучувањето. Ракувачот може
да го контролира вртежниот момент
или силите на повратниот удар ако се
превземени соодветни заштитни мерки.
б) Никогаш не ја ставајте раката блиску
до вртечкиот додаток. Повратен удар
може да предизвика додатокот да прејде
преку вашата рака.
в) Не поставајте го телото во правец
во кој ќе се движи електричната
алатка доколку дојде до повратен
удар. Повратен удар ќе ја придвижи
алатката во насока спротивна на
движењето на тркалото во моментот
на преоптоварувањето.
г) Бидете особено внимателни
кога работите на аголни делови,
остри рабови и др. Избегнувајте
да го отскокнувате и заглавувате
додатокот. Вртечкиот додаток
има обичај да се заглави кај аголните
делови, острите рабови и при
отскокнувањето и да предизвика губење
на контрола или повратен удар.
д) Не прикачувајте ланец за сечење дрва
или назабен лист за пила. Таквите
сечива причинуваат постојани повратни
удари и губење на контрола.
Мерки за безбедност
при вршење операции
за брусење и абразивно
сечење
a) Употребувајте само видови на
тркала кои се препорачани за вашата
електрична алатка и посебни
штитници кои се направени за
избраните тркала. Тркала за кои
што не е дизајнирана електричната
алатка не можат соодветно да бидат
заштитени и не се безбедни.
б) Брусната површина на тркала
со вдлабната средина мора да се
намонтира под линијата на работ на
штитникот. Несоодветно монтирано
тркало што излегува низ линијата на
работ на штитникот не може да биде
соодветно заштитено.
в) Штитникот мора да биде сигурно
прикачен на електричната
59
МАКЕДОНСКИ
алатка и поставен за максимална
безбедност, така да најмал дел од
тркалото е изложен накај ракувачот.
Штитникот помага да го заштити
ракувачот од скршени делови од дискот,
случаен контакт со дискот и искри кои
што би можеле да ја запалат облеката.
г) Тркалата мора да се користат само
за препорачаната намена. На пример:
немојте да брусите со страна од
резно тркало. Резните тркала се
наменети за периферално брусење,
страничните сили што се придодаваат
на овие тркала можат да предизвикаат
нивно кршење.
д) Секогаш употребувајте неоштетени
прирабници кои се со соодветна
големина и облик за избраното
тркало. Соодветните прирабници го
прицврстуваат тркалото и така ја
намалуваат веројатноста за негово
кршење. Прирабниците за резни
тркала може да се разликуваат од
прирабниците за брусни тркала.
ѓ) Не употребувајте истрошени тркала
од поголеми електрични алатки.
Дисковите наменети за поголеми
електрични алатки не се соодветни за
поголемата брзина на помалите алатки
и може да се распукаат.
Дополнителни мерки за
безбедност при вршење
на операции за брусење
и абразивно сечење
a) Немојте да го набивате резнотт
тркало или да нанесувате преголем
притисок. Не пробувајте да
направите преголема длабочина при
сечењето. Преголем притисок врз
дискот го зголемува оптоварувањето
и подложноста на виткање или
навлегување на дискот во материјалот
што се сече и можноста за повратен
удар или кршење на дискот.
б) Не го поставувајте телото во
правец на движењето на вртечкото
тркало или зад него. Додека при
работењето дискот ви се оддалечува
од телото, можниот повратен удар
може да ги насочи ротирачкиот диск
и електричната алатка директно кон
Вас.
60
в) Кога дискот навлегува во
материјалот или кога прекинувате
со сечењето поради каква и да
е причина, исклучете ја електричната
алатка и држете ја неподвижна
додека дискот не престане да се
врти. Никогаш не обидувајте се да
го отстраните резното тркало
од местото на сечењето додека
тркалото е во движење за да не дојде
до повратен удар. Извршете преглед
и преземете мерки да се отстрани
причината за заглавување на тркалото.
г) Немојте повторно да ја
вклучувате алатката додека е во
обработуваниот предмет. Пуштете
тркалото да ја достигне полната
брзина и внимателно навлезете во
местото на сечењето. Тркалото
може да се заглави, испадне или
излета поради повратен удар доколку
електричната алатка се вклучи додека
е во обработуваниот предмет.
д) Поставете потпирачи при обработка
на плочи или преголеми предмети
за да го намалите ризикот од
заглавување на тркалото или
повратен удар. Поголемите предмети
имаат тенденција да се вдлабнуваат
поради својата тежина. Треба да се
постават потпирачи под предметот
на обработка блиску до линијата
на сечењето од двете страни на
тркалото, и блиску до рабовите на
предметот.
ѓ) Бидете особено внимателни кога
вршите „сечење на џеб” во постоечки
ѕидови или други слепи точки.
Испакнатото тркало може да пресече
цевки за гас или вода, електрична
инсталација или предмети што можат
да предизвикаат повратен удар.
Посебни мерки за
безбедност при шмирглање
е) Не употребувајте преголема хартија
за шмирглање со дискот. Следете
ги препораките на производителот
кога избирате хартија за шмирглање.
Хартија за шмирглање која преоѓа преку
подлогата за шмирглање може да се
расцепи и да предизвика заглавување
или отцепување на дискот или
повратен удар.
МАКЕДОНСКИ
Посебни мерки за
безбедност при четкање
a) Знајте дека четката исфрла челични
влакна дури и за време на нормално
работење. Не ги напрегајте премногу
челичните влакна преку нанесување
на преголем притисок врз четката.
Челичните влакна лесно можат да
пробијат тенка облека и/или кожа.
б) Доколку се препорачува употреба
на штитник при четкање, не
дозволувајте допир помеѓу четката
или тркалото со челичните влакна
и штитникот. Дискот со челичните
влакна или четката може да се прошири
во дијаметар како резулатат од
работењето и центрифугалните сили.
Дополнителни безбедносни
правила за брусилки
• Монтирање делови со навртување
мора да биде соодветно со навојот на
вретеното на брусилката. За додатоци
што се монтираат со прирабници,
внатрешниот отвор на додатокот
мора да биде соодветен со дијаметарот
на прирабникот. Додатоците што не
се соодветни со монтираниот хардвер
на електричната алатка ќе излезат од
рамнотежа, претерано ќе вибрираат
и може да предизвикаат губење на
контрола.
• Брусната површина на тркалата
со вдлабната средина мора да се
намонтира под линијата на работ на
штитникот. Несоодветно монтирано
тркало што излегува низ линијата на
работ на штитникот не може да биде
соодветно заштитено.
• Не користете дискови од тип 11
(проширена чашка) со оваа алатка.
Користењето на несоодветни додатоци
може да доведе до повреда.
• Секогаш користете странична
рачка. Добро зацврстете ја рачката.
Страничната рачка секогаш треба да
се употребува за постојано одржување
на контрола врз алатката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Препорачуваме употреба на
заштитна диференцијална
(FID) склопка со рејтинг на
диференцијална струја од 30 mA
или помалку.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
– Ослабување на слух.
– Ризик од повреда на ракувачот поради
излетани парчиња.
– Ризик од изгореници поради загревање
на додатоците при работењето.
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
– Ризик од прав од опасни материи.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за
употреба пред да ја употребите
алатката.
Носете штитници за ушите.
Носете штитници за очите.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (P), кој исто така ја
вклучува и годината на производство,
е испечатена на предниот дел од картерот.
На пример:
2015 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Аголна брусилка
1 Штитник
1 Странична рачка
1 Сет од прирабници
1 Хексагонален клуч
1 Упатство за употреба
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците
при транспортот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
61
МАКЕДОНСКИ
Опис (скици 1 и 3)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било
кој нејзин дел. Тоа може да доведе
до оштетување или повреда.
A. Копче за блокирање на вретеното
B. Вретено
C. Странична рачка
D. Внатрешна прирабница
E. Навртка со навој
F. Штитник
G. Лизгачки прекинувач
H. Прекинувач-мрзливец (само DWE4120)
I. Рачка за блокирање (само DWE4120)
J. Рачка за ослободување на штитникот
НАМЕНА
Моделите аголни брусилки за цврсти
материјали DWE4056, DWE4057, DWE4120,
DWE4156, DWE4157 се дизајнирани за
употреба за професионално брусење,
шмирглање, четкање со челични влакна
и сечење.
НЕ користeте други видови на брусни
дискови освен дискови со вдлабната средина
и ламеласти дискови.
НЕ ja употребуваjте алатката во влажни
услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овие издржливи брусилки се професионални
електрични алатки.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во
допир со алатката. Потребен е надзор кога
неискусни ракувачи ја употребуваат оваа
алатка.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
Постепено забрзување
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Постепеното забрзување овозможува
постепено зголемување на брзината за да
се избегне почетното ненадејно движење
62
при вклучувањето. Оваа карактеристика
е особено корисна при работа во тесни
простории.
Без напон
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
Функцијата „Без напон“ го спречува
рестартирањето на брусилката без да се
вклучи прекинувачот ако има прекин во
напонот.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот
што е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во склад со EN 60745;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки
што работат на 115 V мора
да се употребува сигурносен
изолационен трансформатор
на напон со преграда за
заземјување помеѓу примарниот
и секундарниот калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси на DEWALT.
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со
живиот терминал во приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
МАКЕДОНСКИ
Употреба на продолжен
кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со 3 јадра со
проверен квалитет што одговара на струјниот
приклучок на оваа алатка (погледнете
во Технички податоци). Минималниот
попречен пресек на проводникот е 1,5 mm²;
максималната должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Пред повторно
да ја приклучите алатката,
притиснете и ослободете го
копчето за вклучување за да
се осигурате дека алатката
е исклучена.
Монтирање на страничната
рачка (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред
употреба на алатката,
проверете дали рачката е добро
прицврстена.
Навртете ја страничната рачка (C) цврсто
во една од дупките од која било страна на
картерот. Страничната рачка секогаш треба
да се употребува за постојано одржување на
контрола врз алатката.
Додатоци и приклучување
Важно е да се изберат соодветните штитници,
подлоги и прирабници за употреба со
додатоците на брусилката. Консултирајте ја
табелата на крајот од овој дел за информации
за избирање на соодветните додатоци.
НАПОМЕНА: Брусење на рабови може да се
изврши со дискови тип 27, кои се дизајнирани
специјално за оваа намена.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Додатоците мора да се
соодветни на брзината што
е препорачана на етикетата за
предупредување на алатката.
Тркалата и другите додатоци
што работат над препорачаната
брзина за додатоци може да
напукнат и предизвикаат
повреди. Додатоците со навој
мора да имаат приклучок М14.
Додатоците без навој мора да
имаат внатрешен отвор од
22 mm. Ако еден додаток нема
таков отвор, тогаш можеби
е наменет за циркуларна пила
и не треба да се користи.
Употребувајте ги единствено
додатоците што се прикажани
во табелата на крајот од
овој дел. Карактеристиките
на додатоците мора да се
над минималната брзина на
дискот, како што е прикажано на
етикетата со информации на
алтката.
Монтирање штитници
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Пред повторно да ја
приклучите алатката, притиснете и ослободете го копчето
за вклучување за да се осигурате
дека алатката е исклучена.
ВНИМАНИЕ: Штитници мора да
се користат со оваа брусилка.
Кога ги употребувате моделите брусилки
DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156
или DWE4157 за сечење метал или градежен
материјал, МОРА да се употребува штитник
од тип 1. Штитниците од тип 1 се достапни со
доплата кај дистрибутерите на DEWALT.
НАПОМЕНА: Погледнете во Табела со
додатоци за брусење и сечење на крајот
од овој дел за да видите кои други додатоци
можат да се користат со овие брусилки.
МОНТИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ (ТИП 27)
ПРИЛАГОДЛИВ ШТИТНИК (СКИЦА 2A)
НАПОМЕНА: Доколку вашата брусилка има
во прилог брзостезен прилагодлив штитник,
осигурајте се дека завртката, рачката
и пружината се соодветно наместени пред да
го монтирате штитникот.
63
МАКЕДОНСКИ
1. Притиснете ја рачката за ослободување
на штитникот (J).
2. Додека ја држите рачката за
ослободување на штитникот отворена,
доведете ги рецките (K) на штитникот во
линија со засеците (L) на картерот.
3. Држете ја рачката за ослободување
на штитникот отворена, туркајте го
штитникот надолу додека да се порамнат
рецките и ротирајте ги додека не навлезат
во приклучокот на картерот. Ослободете
ја рачката за ослободување на штитникот.
4. Со вретеното свртено кон ракувачот,
вртете го штитникот во посакуваната
работна положба. Телото на штитникот
треба да биде наместено помеѓу
вретеното и корисникот за да обезбеди
максимална заштита на корисникот.
5. За лесно подесување, штитникот може
да се врти во насока на стрелките на
часовникот. НАПОМЕНА: Рачката за
ослободување на штитникот треба
да навлезе во една од дупките за
порамнување (M) на прстенот на
штитникот. Ова служи за осигурување
на положбата на штитникот. Положбата
на штитникот може да се промени во
спротивната насока со притискање на
рачката за ослободување на штитникот.
6. За да го отстраните штитникот, следете
ги чекорите 1-3 од ова упатство, но во
спротивен редослед.
ШТИТНИК СО ЗАВРТКА ЗА ФИКСИРАЊЕ
(СКИЦА 2Б)
1. Поставете ја аголната брусилка на маса,
со вретеното (B) свртено нагоре.
2. Доведете ги рецките (K) во линија со
засеците (L).
3. Притиснете го штитникот (F) надолу
и завртете го во потребната положба.)
4. Затегнете ја цврсто завртката (N).
5. За да го отстраните штитникот,
разлабавете ја завртката.
ВНИМАНИЕ: Ако штитникот
не може да се зацврсти со
винтот за подесување, не ја
употребувајте алатката. За да
го намалите ризикот за лична
повреда, однесете ги алатката
и штитникот во сервисен центар
за да го поправат или заменат
штитникот.
64
МОНТИРАЊЕ ЗАТВОРЕН ШТИТНИК (ТИП 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Доколку
е присутен прилагодлив
штитник, неговите завртка,
рачка и пружина мора да се
отстранат пред да се монтира
затворениот штитник (тип 1).
Отстранетите делови мора
да се зачуваат и повторно
монтираат за да може да
се користи прилагодливиот
штитник. Паметењето на
положбата на овие делови пред
размонтирањето ќе помогне при
повторното монтирање.
1. Отворете го резето на штитникот.
Порамнете ги рецките (K) на штитникот со
вдлабнатините (L) на картерот.
2. Притиснете го штитникот надолу додека
дршката на штитникот не навлезе и не
се врти слободно во вдлабнатината на
осовината на картерот.
3. Вртете го штитникот до посакуваната
работна положба. Телото на штитникот
треба да биде наместено помеѓу
вретеното и корисникот за да обезбеди
максимална заштита на корисникот.
4. Затворете го резето на штитникот за да
го зацврстите штитникот врз обвивката
на картерот. Не треба да можете да го
вртите штитникот со раце кога резето
е во затворена положба. Доколку
е овозможено вртење, зацврстете го
винтот за подесување со рачката на
спојката во затворена положба. Не ја
употребувајте брусилката со лабав
штитник или со рачката на спојката во
отворена положба.
5. За да го отстраните штитникот, отворете
го резето на штитникот така што
стрелките да се порамнат и да се кренат
врз штитникот.
НАПОМЕНА: Ако, по одредено време,
затворениот штитникот (тип 1) се разлабави,
зацврстете го винтот за подесување со
рачката на спојката во затворена позиција.
ВНИМАНИЕ: Ако штитникот
не може да се зацврсти со
винтот за подесување, не ја
употребувајте алатката. За
да го намалите ризикот за
лична повреда, однесете ги
алатката и штитникот во
МАКЕДОНСКИ
овластен сервисен центар за
да го поправат или заменат
штитникот.
дизајнирани за брусење рабови. Сечење
може да се извршува со употреба на резно
тркало и штитник тип 1.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Не го
зацврстувајте винтот за
подесување со рачката на
спојката во отворена положба.
Може да дојде до незабележливо
оштетување на штитникот или
на монтирачката осовина.
Монтирање четки и тркала
со челични влакна
Монтирање и отстранување
на брусен или резен диск
(скици 1, 4 и 5)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте
да употребувате оштетени
дискови.
1. Поставете ја алатката на маса, со
штитникот свртен нагоре.
2. Поставете ја внатрешната прирабница (D)
правилно на вретеното (B) (скица 4).
3. Поставете го дискот (P) на внатрешната
прирабница (D). Кога го поставувате
дискот со подигнат центар, осигурајте се
дека подигнатиот центар (O) е свртен кон
внатрешната прирабница (D).
4. Навртете ја навртката со навој (E) на
вретеното (B) (скица 5):
a. Прстенот на навртката (E) мора да
биде свртен во насока на дискот кога
монтирате брусен диск (скица 5А);
б. Прстенот на навртката (E) мора да
биде свртен во спротивна насока од
дискот кога монтирате резен диск
(скица 5В).
5. Притиснете го копчето за блокирање на
вретеното (A) и завртете го вретеното (B)
додека не се зацврсти.
6. Зацврстете ја навртката со навој (E) со
хексагоналниот клуч во прилог или со
двопински клуч.
7. Отпуштете го копчето за блокирање на
вретеното.
8. За да го отстраните дискот,
разлабавете ја навртката со навој (E) со
хексагоналниот клуч во прилог или со
двопинскиот клуч.
НАПОМЕНА: Брусење рабови може да
се изведе со тркала тип 27, кои што се
дизајнирани и наменети за оваа цел; тркала
од 6 mm се дизајнирани за површинско
брусење, додека тркала од 3 mm се
Четки или тркала со челични влакна се
зацврстуваат директно врз вретеното на
брусилката без употреба на прирабници.
Користете единствено четки или тркала
снабдени со М14 осовина со навој. Штитник
тип 27 е потребен кога се употребуваат четки
и дискови со челични влакна.
ВНИМАНИЕ: Носете заштитни
ракавици кога ракувате со
четки и тркала со челични
влакна. Тие можат да станат
остри.
ВНИМАНИЕ: Тркалата или
четките не смеат да го
допираат штитникот кога ќе се
монтира или при употреба. Може
да дојде до незабележитечно
оштетување на делот,
предизвикувајќи распарчување
на жиците од тркалото или
чашката.
1. Ставете го дискот на вретеното рачно.
2. Притиснете го копчето за блокирање на
вретеното и употребете рачвест клуч
врз осовината на дискот или четката
со челични влакна за да го зацврстите
дискот.
3. За да го извадите тркалото, направете го
истото само во обратен редослед.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Несоодветното
поставување на осовината
на дискот пред вклучување на
алатката може да доведе до
оштетување на алатката или на
дискот.
Поставување и отстранување подлога/хартија за
шмирглање (скица 1)
1. Поставете ја алатката на маса или рамна
површина, со штитникот нагоре.
2. Отстранете ја внатрешната
прирабница (D).
3. Поставете ја гумената подлога соодветно
на вретеното (B).
65
МАКЕДОНСКИ
4. Поставете ја хартијата за шмирглање на
гумената подлога.
УПОТРЕБА
5. Навртете ја навртката со навој (E) на
вретеното. Прстенот на навртката со навој
мора да е свртен кон гумената подлога.
Упатства за употреба
6. Притиснете го копчето за блокирање на
вретеното (A) и завртете го вретеното (B)
додека не се зацврсти.
7. Зацврстете ја навртката со навој (E) со
хексагоналниот клуч во прилог или со
двопински клуч.
8. Отпуштете го копчето за блокирање на
вретеното.
9. За да го отстраните дискот,
разлабавете ја навртката со навој (E) со
хексагоналниот клуч во прилог или со
двопински клуч.
Монтирање на чашката на
челична четка
Затегнете ја челичната четка директно
на вретеното без употреба на преграда
и прирабницата.
Пред употреба
• Монтирајте го штитникот
и соодветното тркало. Не употребувајте
премногу истрошени дискови или тркала.
• Осигурајте внатрешната и надворешната
прирабница да бидат правилно
монтирани. Следете ги инструкциите
дадени во Табела за додатоци за
брусење и сечењe.
• Осигурајте дискот или тркалото да се
врти во насока на стрелките на додатокот
и на алатката.
• Не употребувајте оштетени додатоци.
Пред секоја употреба прегледајте
дали резните тркала се напрснати или
откршени, дали подлогите се напрснати,
расцепени или излитени, и дали четките
имаат испаднати или скршени челични
влакна. Доколку електричната алатка или
додатокот паднат на земја, прегледајте
дали се оштетени или поставете
неоштетен додаток. По прегледот
и монтирањето на додатокот, обезбедете
Вие и присутните лица да бидете надвор
од рамнината во која работи вртечкиот
додаток и оставете ја алатката да работи
со максимална брзина без оптоварување
во траење од една минута. Оштетените
додатоци обично се кршат за време на
овој период на тестирање.
66
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Секогаш работете во склад
со упатствата за безбедна
употреба и соодветните
правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Пред повторно
да ја приклучите алатката,
притиснете и ослободете го
копчето за вклучување за да
се осигурате дека алатката
е исклучена.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Осигурајте се дека сите
материјали што треба
да се сечат или брусат се
прицврстени.
• Осигурајте и потпрете
го работниот материјал.
Користете стеги или менгеме
за прицврстување и поддршка
на работниот материјал врз
стабилна основа. Важно е добро
да се прицврсти работниот
материјал за да се спречи негово
движење и губење контрола.
Движењето на работниот
материјал или губењето на
контрола може да создаде
опасност и да предизвика лична
повреда.
• Поставете панели за потпора
при обработка на плочи или
преголеми предмети за да
го намалите ризикот од
заглавување на тркалото или
повратен удар. Поголемите
предмети имаат тенденција да
се вдлабнуваат поради својата
тежина. Треба да се постават
потпирачи под предметот на
обработка блиску до линијата на
сечењето од двете страни на
тркалото, и блиску до рабовите
на предметот.
МАКЕДОНСКИ
• Секогаш носете стандардни
работни ракавици додека
работите со оваа алатка.
• Опремата се вжештува при
употреба.
• Нанесете само лесен притисок
врз алатката. Немојте да
нанесувате страничен притисок
на дискот.
• Избегнувајте преоптоварување.
Доколку алатката се прегрее,
оставете ја да работи неколку
минути без оптоварување.
• Избегнувајте преоптоварување.
Доколку алатката се прегрее,
оставете ја да работи неколку
минути без оптоварување за
да се олади додатокот. Не ги
допирајте додатоците пред
да се оладат. Дисковите се
вжештуваат при употреба.
• Никогаш не работете со
брусната чашка без соодветен
штитник.
• Не ја користете алатката нa
место за отсекување.
• Никогаш не користете впивачи
заедно со споени абразивни
производи.
• Имајте во предвид дека
тркалото продолжува да се
врти дури и откако машината
ќе се исклучи.
Правилна положба на рацете
(скици 1 и 6)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Правилната положба на рацете наложува
едната рака да биде на страничната рачка
(C), а другата на телото на алатката, како што
е прикажано на скица 1.
Прекинувачи
ВНИМАНИЕ: Држете ја
страничната рачка и телото
на алатката цврсто за да
одржите контрола врз алатката
при вклучување и за време на
користењето и додека тркалото
или додатокот не престане
да се врти. Осигурајте се дека
тркалото целосно застанало
пред да ја спуштите алатката.
НАПОМЕНА: За да се намалат неочекуваните
движења на алатката, не ја вклучувајте
или исклучувајте алатката кога има
оптеретување. Дозволете брусилката да ја
постигне потребната брзина пред да го допре
работниот материјал. Тргнете ја алатката од
работната површина пред да ја исклучите.
Дозволете алатката да престане да се врти
пред да ја спуштите.
ЛИЗГАЧКИ ПРЕКИНУВАЧ (СКИЦА 3)
(DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред
да ја поврзете алатката со
напојување на електрична струја,
осигурајте се дека лизгачкиот
прекинувач е во позиција за
исклучено со притискање
и ослободување на задниот дел
од прекинувачот. Осигурајте
се дека лизгачкиот прекинувач
е во позиција за исклучено
како што е опишано погоре
по прекинување на доводот
на струја во алатката поради
активација на прекинувачот за
дефект, паѓање фаза, ненадејно
исклучување од доводот на
струја или снемување струја. Ако
лизгачкиот прекинувач е ставен
на вклучено кога ќе се поврзе
струјата, алатката ќе почне да
работи неочекувано.
За да ја вклучите алатката, лизгајте го
лизгачкиот прекинувач ON/OFF (G) кон
предната страна на алатката. За да ја
запрете алатката, ослободете го лизгачкиот
прекинувач ON/OFF.
За континуирана работа, лизгајте го
прекинувачот кон предната страна на
алатката и притиснете го предниот дел на
прекинувачот навнатре. За да ја сопрете
алатката додека работи во континуиран
режим, притиснете го задниот дел од
лизгачкиот прекинувач и ослободете го.
67
МАКЕДОНСКИ
ПРЕКИНУВАЧ-МРЗЛИВЕЦ (СЛИКА 3)
(DWE4120)
1. За да ја вклучите алатката, притиснете
ја рачката за блокирање (I) кон задниот
дел на алатката, а потоа притиснете го
прекинувачот-мрзливец (H). Алатката
ќе работи додека прекинувачот стои
притиснат.
2. За да ја исклучите алатката, ослободете
го прекинувачот-мрзливец.
Копче за блокирање на
вретеното (скица 1)
Копчето за блокирање на вретеното (A)
постои за да се спречи вртење на вретеното
додека се монтираат или отстрануваат тркалата. Употребувајте го копчето за блокирање
на вретеното само кога алатката е исклучена
од извор на струја и е целосно запрена.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
оштетување на алатката,
немојте да го притискате
копчето за блокирање на
вретеното додека алатката
работи. Ќе дојде до оштетување
на алатката, а монтираниот
додаток може да излета и да
доведе до повреда.
За да го блокирате вретеното, притиснете го
копчето за блокирање на вретеното и вртете
го вретеното се додека не се блокира.
Работа со метал
Кога со алатката обработувате метал, осигурајте заштитната диференцијална (FID) склопка да биде вметната за да се избегнат ризиците што настануваат поради триење на метал.
Доколку доводот на струја е прекинат од
страна на RCD, однесете ја алатката кај
овластен сервисер на DEWALT.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: При
екстремни работни услови, прав
што спроведува струја може
да се насобере во куќиштето
на машината кога се работи со
метал. Ова може да резултира
со потенцијален ризик од
електричен удар во заштитната
изолација на машината.
За да избегнете насобирање на метална прав
во машината, препорачуваме секојдневно
да ги чистите отворите за вентилација.
Погледнете во делот Одржување.
68
Сечење метал
Кога сечете, работете со релативна сила,
прилагодена на материјалот што се сече. Не
нанесувајте притисок на резниот диск, ниту,
пак, виткајте ја или осцилирајте ја машината.
Не ја намалувајте брзината на резните
дискови при исклучување со нанесување
страничен притисок.
Машината мора секогаш да работи со
движење нанапред. Во спротивно, секогаш
постои можноста за неконтролирано
отфрлување на алактата од сечењето.
Кога се сечат профили и квадратни делови,
најдобро е да се почне од најмалиот пресек.
Грубо брусење
Никогаш не користете резен диск за грубо
брусење.
Секогаш користете го штитникот тип 27.
Најдобри резултати при грубо брусење се
добиваат кога машината ќе се постави на агол
од 30° до 40°. Движете ја машината нанапред
и наназад со умерен притисок. На овој начин,
работниот материјал нема да се прегрее,
изгуби боја или добие вдлабнатини.
Сечење камен
Машината смее да се користи единствено
за суво сечење. За сечење камен, најдобро
е да се користи дијамантски резен диск.
Ракувајте со машината единствено со
дополнителна маска за заштита од прав.
Совет при ракување
Бидете внимателни кога сечете дупки во
структурни ѕидови. Дупките во структурни
ѕидови се предмет на посебни, национални
регулативи. Овие регулативи мора да се
почитуваат без разлика на околностите. Пред
отпочнување со работа, консултирајте се со
одговорниот инженер, архитект или надзорник
на изградбата.
Употреба на ламеласти
дискови
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Натрупување метален
прав. Долготрајна употреба
на ламеласти дискови при
работа со метал може да
доведе до зголемена можност
за електричен удар. За да го
намалите овој ризик, пред
МАКЕДОНСКИ
употреба вметнете заштитна
диференцијална (FID) склопка
и чистете ги секојдневно
отворите за вентилација со
вдувување на сув компримиран
воздух во отворите за
вентилација, во склад со долу
наведените упатства за
одржување.
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не употребувајте растворувачи
или други силни хемикалии за
чистење на не-металните
делови од алатката. Овие
хемикалии можат да ги
ослабнат материјалите што
се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво зависи од
правилната грижа за алатката и редовното
чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Пред повторно
да ја приклучите алатката,
притиснете и ослободете го
копчето за вклучување за да
се осигурате дека алатката
е исклучена.
Истрошени четки
Моторот автоматски ќе се исклучи и со тоа
ќе означи дека графитните четкички се скоро
истрошени и дека на алатката и е потребно
сервисирање. Графитните четкички не може
да ги менува корисникот. Носете ја алатката
кај овластен сервисер на DEWALT.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасна. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Макс.
[mm]
d
D
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
D
[mm]
ПериМин.
ферна
ротација
брзина
[мин.-1]
[m/s]
Должина
на дупка
со навој
[mm]
D
b
d
115
6
22,23
11 800
80
-
b 125
6
22,23
11 800
80
-
115
-
-
11 800
80
-
125
-
-
11 800
80
-
30 M14
11 800
45
16,0
115 12 M14
11 800
80
16,0
125 12 M14
11 800
80
16,0
d
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
75
b
D
D
69
МАКЕДОНСКИ
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени.
Повторното употребување на
рециклирани материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
DEWALT преку адресата назначена во оваа
упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени сервисери на DEWALT и сите
детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
70
МАКЕДОНСКИ
ТАБЕЛА СО ДОДАТОЦИ ЗА БРУСЕЊЕ И СЕЧЕЊЕ
Тип на штитник
Додаток
Опис
Како се монтира
брусилката
Брусен диск
со вдлабнат
центар
ШТИТНИК
ТИП 27
Штитник тип 27
Ламеласто
тркало
Тркала со
челични
влакна
Внатрешна прирабница
Тркало со вдлабнат центар
тип 27
Навртка со навој
Тркала со
челични
влакна со
навртка
Штитник тип 27
Тркало со челични влакна
Чашка за
челични
влакна
и навртка
Штитник тип 27
Челична четка
Внатрешна
подлога/
шмиргла
Штитник тип 27
Гумена подлога
Диск за шмирглање
Навртка
71
МАКЕДОНСКИ
ТАБЕЛА НА ДОДАТОЦИ ЗА БРУСЕЊЕ И СЕЧЕЊЕ (содр.)
Тип на штитник
ШТИТНИК
ТИП 1
Додаток
Опис
Како се монтира
брусилката
Резен диск
за градежништво,
зацврстен
Штитник тип 1
Резен диск
за метал,
зацврстен
Внатрешна прирабница
Дијамантски
резни тркала
ШТИТНИК ТИП 1
Резно тркало
ИЛИ
Навртка
ШТИТНИК ТИП 27
zst00288829 - 15-12-2015
72
Download PDF

advertising