DCD925 | DeWalt DCD925 COMBINATION UNIT Type 12 instruction manual

www.
.eu
DCD920
DCD925
DCD930
DCD935
DCD940
DCD945
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
18
English (original instructions)
33
Español (traducido de las instrucciones originales)
46
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
61
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
76
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
91
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
106
Português (traduzido das instruções originais)
120
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
135
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
148
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
162
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
176
Copyright DEWALT
2
Figure 1
d
e
f
g
c
b
a
i
DCD920
h
d
e
f
g
c
b
a
i
DCD925
1
Figure 2
k
j
l
Figure 3
B
A
Figure 5
Figure 4
2
Figure 6
e
e
f
f
g
g
Figure 7
Figure 9
Figure 8
d
Figure 10
h
i
3
DANSK
13 mm (1/2") TRÅDLØST BOR/SKRUEMASKINE
DCD920, DCD930, DCD940
13 mm (1/2") TRÅDLØST HAMMERBOR/SKRUEMASKINE
DCD925, DCD935, DCD945
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Afgiven effekt
Tomgangshastighed
1. gear
2. gear
3. gear
Stødhastighed
1. gear
2. gear
3. gear
Maks. moment
Patronkapacitet
Maksimal borekapacitet
Træ
Metal
Murværk
Vægt (uden batteripakke)
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtryk usikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
VDC
W
DCD925
DCD920
18
18
12
11
NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion
450
450
DCD945
12
12
NiMH
285
DCD940
12
11
NiMH
285
min-1
min-1
min-1
0–500
0–1 250
0–2 000
0–500
0–1 250
0–2 000
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0–8 500
0–21 250
0–34 000
55
1,5–13
–
–
–
55
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
50
1,5–13
–
–
–
50
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
44
1,5–13
–
–
–
44
1,5–13
mm
mm
mm
kg
50
13
16
1,82
50
13
16
1,7
45
13
14
1,79
45
13
14
1,68
38
13
13
1,79
38
13
13
1,68
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
10,5
1,8
–
–
10,5
1,8
–
–
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i metal
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Usikkerhed K =
m/s²
1,5
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Slagboring
ah,ID =
m/s²
10,5
–
Usikkerhed K =
m/s²
1,8
–
4
DCD935
DCD930
14,4
14,4
12
11
NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion
325
325
DANSK
Vibrationsemissionsværdi ah
Schrauben
ah,D =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
kg
VDC
Ah
Oplader
Forsyningsspænding
Batteritype
Cirka Opladningstid
min
Vægt
kg
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
VAC
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah batteripakker)
0,52
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt kg
< 2,5
1,5
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah batteripakker)
0,4
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
5
DANSK
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
c)
DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945, DCD940
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30.07.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner -Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
6
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
f)
g)
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, så som papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
berøring. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for boremaskiner/
skruemaskiner/hammerbor
• Brug hørebeskyttelse under slagboring.
Støjeksponering kan forårsage høreskader.
7
DANSK
• Brug de ekstra håndtag, hvis de følger med
værktøjet. Manglende kontrol kan medføre
personskade.
• Hold elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner,
hvor skæreværktøjet kan berøre skjulte
ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på værktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
• Brug klemmer eller andre praktiske metoder
til at fastgøre og støtte arbejdsemnet til
et stabilt underlag. Det er ustabilt at holde
arbejdsemnet i hånden eller mod kroppen og
kan medføre manglende kontrol.
• Brug hørebeskyttelse under hamring i
længere tid. Forlænget eksponering for høj,
intens støj kan forårsage høreskader. Der
kan forekomme midlertidigt høreskab eller
alvorlig trommehindeskade som følge af høje
lydniveauer ved hammerboring.
• Anvend sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Under betjening af
boremaskinen kan der hvirvle savsmuld rundt.
Flyvende partikler kan forårsage permanent
øjenskade.
• Hammerborene og værktøjet bliver varme
under betjening. Anvend handsker, når du
rører ved dem.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
slagboremaskiner:
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer vises på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
8
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2012 XX XX
Produktionsår
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsanvisninger for DE9135/DE9116
batteriopladere.
• Læs alle instruktioner og
sikkerhedsafmærkninger på opladeren,
batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at undgå fare for personskade må
der kun oplades DEWALT genopladelige
batterier. Andre typer risikerer at
sprænges, hvilket kan forårsage personeller materiel skade.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren
er sluttet til ledningsnettet, kan
de fritliggende opladerkontakter
inde i opladeren blive kortsluttet
af udefra kommende materialer.
Udefra kommende materialer, som
kan lede strøm, som f.eks. ståluld,
aluminiumsfolie, eller ophobede
metalpartikler og lignende, skal holdes
i sikker afstand fra opladerens hulrum.
Tag altid opladeren ud af strømstikket,
når der ikke er et batteri i opladeren.
Tag opladeren ud af strømstikket før
rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er vist
her i vejledningen. Opladeren og batteripakken
er konstrueret, så de fungerer som en enhed.
DANSK
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Anden anvendelse
kan medføre brandfare, fare for elektrisk stød og
eventuel livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Placer aldrig andre genstande oven
på opladeren, og placer aldrig
opladeren på et blødt underlag, som
kan blokere ventilationshullerne og
føre til overophedning. Placer ikke
opladeren i umiddelbar nærhed af andre
varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har
været udsat for hårde stød, er blevet tabt
eller på anden måde er blevet beskadiget.
Opladeren skal indleveres til et autoriseret
serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før
eventuel rengøring. Herved undgås risiko
for elektrisk stød. Det er ikke nok at fjerne
batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DE9116-opladeren accepterer 7,2–18 V NiCd- og
NiMH-batterier.
Din DE9135-oplader accepterer 7,2 til 18 V NiCd-,
NiMH- eller Li Ion-batterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er
fremstillet til at være så nemme at betjene som
muligt.
Opladningsprocedure (fig. 1)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande.
Fare for elektrisk stød, muligvis livsfarligt.
1. Forbind opladeren (l) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimale ydelse og liv
for NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier skal batteriet
oplades i minimum 10 timer før første brug.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varm/kold batteripakke
udskift batteripakke
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren
i mindst 10 timer.
Forsinkelse for varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
9
DANSK
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelses system, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedning eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteripakker
Sørg ved bestilling af nye batteripakker for at
inkludere katalognummer og spænding.
Batteripakken er ikke fuldt opladet i den originale
indpakning. Læs inden brug af batteripakken og
opladeren nedenstående sikkerhedsinstruktioner.
Følg derefter de beskrevne opladningsprocedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Undlad at oplade eller bruge batteri i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. i nærhed
af brændbare væsker, gasser eller støv.
Isættelse eller fjernelse af batteriet fra opladeren
kan antænde støvet eller røgen.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Stænk eller nedsænk IKKE batteripakker i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller anvend ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå eller overstige 40˚ C (105° F) (så som
udendørs skure eller metalbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat for
et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt over
eller på anden måde beskadiget (f.eks.
gennemboret af et søm, ramt med en
hammer eller trådt på). Det kan medføre
livsfarligt elektrisk stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til
servicecenteret til genbrug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken af nogen grund. Sæt ikke
i opladeren, hvis batteripakkens kasse
er revnet eller beskadiget. Batteripakken
må ikke udsættes for stød, tabes eller
beskadiges. Anvend ikke en batteripakke
10
eller oplader, som har været udsat for
et hårdt stød, tabt, kørt over eller på
anden vis er blevet beskadiget (dvs.
gennemboret af et søm, ramt med
en hammer, trådt på). Beskadigede
batteripakker skal returneres til
servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Anbring, når det ikke
er i brug, værktøjet på siden på en
stabil overflade, hvor det ikke er til
at snuble eller falde over. Værktøj
med store batteripakker kan stå opret
på batteripakken, men kan let væltes.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL-METAL-HYDRID (NiMH)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand.
• Lidt lækage fra cellerne i batteripakken kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette udgør dog ikke et
batterisvigt.
Men, hvis det udvendige segl er brudt:
a. og batterivæske får kontakt med huden, vask
omgående huden med sæbe og vand i flere
minutter.
b. og batterivæske kommer i øjnene, skyl
øjnene med rent vand i mindst 10 minutter
og søg straks lægehjælp. (medicinsk
notat: Væsken er en 25–35% opløsning af
kaliumhydroxid.)
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand. Giftige
dampe og materialer dannes ved forbrænding
af lithium-ion batteripakker.
• Hvis indholdet af et batteri kommer i kontakt
med huden, vask omgående området
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejlsirritation. Flyt til frisk luft. Søg
lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brandskader.
Batterivæske kan være antændelig ved
udsættelse for gnister eller flammer.
DANSK
Batterihætte (fig. 3)
Batteri defekt.
En beskyttende batterihætte medfølger til at dække
kontakterne på en udtaget batteripakke. Uden den
beskyttende hætte på plads er der risiko for, at
løse metalgenstande kan kortslutte kontakterne,
forårsage brandfare og beskadige batteripakken.
Forsinkelse ved varm/kold batteripakke.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
1. Tag batterihætten af, før batteripakken sættes i
opladeren eller værktøjet (fig. 3A).
Undlad at oplade beskadigede
batteripakker.
2. Sæt beskyttelseshætten over kontakterne
straks efter udtagning af batteripakken fra
opladeren eller værktøjet (fig. 3B).
Brug kun med DEWALT-batteripakker,
andre typer risikerer at sprænges, hvilket
kan forårsage person- eller materiel
skade.
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden en batteripakke, som ikke er i
brug, opbevares eller transporteres.
Batteripakke
Må ikke udsættes for vand.
BATTERITYPE
DCD925 og DCD920 fungerer på 18 volt
batteripakker.
Udskift straks defekter ledninger.
DCD935 og DCD930 fungerer på 14,4 volt
batteripakker.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
DCD945 og DCD940 fungerer på 12 volt
batteripakke.
Bortskaf batteripakken på en
miljøforsvarlig måde.
Anbefalet opbevaring
Brænd ikke NiMH, NiCd+ og Li-Ion
batteripakker.
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt,
hvor den ikke udsættes for direkte sollys
og ekstrem varme eller kulde. For optimal
batteriydelse og - liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
Kan oplade NiMH og NiCd batteripakker.
Oplader Li-Ion batteripakker.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Mærkater på oplader og batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 trådløst slagbor
(DCD945, DCD935, DCD925-modeller)
1 trådløs borskruemaskine med mellemstort
håndtag (DCD940, DCD930, DCD920-modeller)
1 Li-Ion-batteripakke (L1-modeller)
Batteri oplader.
2 Li-Ion-batteripakker (L2-modeller)
2 NiMH-batteripakker (B2-modeller)
Batteri opladet.
3 NiMH-batteripakker (B3-modeller)
1 Kasse
11
DANSK
1 Oplader
1 Sidehåndtag
1 Brugsvejledning
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALTS serviceorganisation.
1 Eksplosionstegning
Brug af forlængerledning
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger
ikke til N-modeller.
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
• Kontrollér for skader på værktøjet, dele og
tilbehør, der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiel- eller personskade.
a. Udløserkontakt
b. Forlæns/baglæns-knap
c. LED-indikator
d. Patron
e. Momentjusteringskrave
f. Tilstandskontrolkrave
g. Gearvælger
h. Sidehåndtag
i. Hovedhåndtag
j. Batteripakke
k. Batteriudløserknapper
l. Oplader
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteriet
indsættes eller fjernes.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALT
batterier og opladere.
Isætning og udtagning af
batteripakken fra værktøjet (fig. 2)
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade, sluk
og tag batteripakken af , inden
der foretages justeringer eller
afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
TILSIGTET BRUG
BEMÆRK: Kontrollér, at batteripakken (j) er helt
opladet.
Disse bor/skruemaskiner/hammerbor er fremstillet til
professionel boring, slagboring og iskruning.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
1. Justér værktøjets base, så den flugter med
kærven indvendigt i værktøjets håndtag (fig. 2).
Disse bor/skruemaskiner/hammerbor er
professionelt værktøj. LAD IKKE børn komme i
kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet,
når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
2. Skub batteripakken helt ind i håndtaget, indtil du
hører låsen klikke på plads.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontroller altid, at batteriets spænding
svarer til spændingen på mærkepladen. Sørg
også for, at din opladers spænding svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
12
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på frigivelsesknapperne (k) og træk
batteripakken ud af værktøjets håndtag.
2. Sæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Variable hastighedskontakt (fig. 1)
Tryk på udløserkontakten (a) for at tænde for
værktøjet. Slip udløserkontakten for at slukke for
værktøjet. Dit værktøj er udstyret med en bremse.
Patronen stopper, så snart udløserkontakten slippes
helt.
DANSK
BEMÆRK: Vedvarende brug i variabelt
hastighedsområde anbefales ikke. Det kan skade
kontakten og bør undgås.
Sidehåndtag (fig. 1)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade SKAL DU ALTID betjene
værktøjet med sidehåndtaget korrekt
monteret. Mangel på at gøre dette kan
resultere i, at sidehåndtaget glider under
betjening af værktøjet og efterfølgende
manglende kontrol. Hold værktøjet med
begge hænder for at øge kontrollen.
Sidehåndtagets (h) klemmer til forsiden af
gearkassen kan drejes 360˚ og kan anvendes af
venstre- og højrehåndede brugere. Sidehåndtaget
skal fastgøres tilpas til at kunne modstå drejning af
værktøjet, hvis tilbehøret binder eller går i stå. Sørg
for at holde sidehåndtaget længst ned for at kunne
kontrollere værktøjet under en motorstop.
Hvis modellen ikke er udstyret med et sidehåndtag,
skal du holde fast i boret med én hånd på håndtaget
og den anden på batteripakken.
BEMÆRK: Sidehåndtaget følger med alle modeller.
Fremad/tilbage-kontrolknap (fig. 1)
En fremad/tilbage-kontrolknap (b) angiver værktøjets
retning og tjener også som en låseknap.
For at vælge rotation fremad skal du slippe
udløserkontakten og trykke på fremad/tilbagekontrolknappen på højre side af værktøjet.
For at vælge rotation bagud skal du slippe
udløserkontakten og trykke på fremad/tilbagekontrolknappen på venstre side af værktøjet.
Kontrolknappens midterposition låser værktøjet
i off-position. Når der skiftes position med
kontrolknappen, skal du sørge for, at udløseren er
sluppet.
BEMÆRK: Første gang værktøjet kører efter et
rotationsskift, kan du høre et klik ved start. Det er
helt normalt og betyder ikke, at der er et problem.
Arbejdslys (fig. 1)
Der er arbejdslys (c) placeret lige over
udløserkontakten (a). Arbejdslyset aktiveres, når der
trykkes på udløserkontakten.
BEMÆRK: Arbejdslyset er til belysning af den
umiddelbare arbejdsoverflade og er ikke tilsigtet brug
som en lygte.
Tilstandskontrolkrave (fig. 4–6)
Din boremaskine er udstyret med en separat
tilstandskontrolkrave (f) til at skifte mellem borings-,
iskrunings- og hammerboringstilstand.
BORING (FIG. 4)
FORSIGTIG: Når tilstandskraven
er i bor-/hammerboringstilstand,
vil boret ikke udkoble uanset
momentjusteringskravens (e) position.
Drej tilstandskontrolkraven (f), således at
boresymbolet flugter med pilen.
BEMÆRK: Momentjusteringskraven (e) kan
indstilles til et hvilket som helst tal.
SKRUNING (FIG. 5)
Drej tilstandskontrolkraven (f), således at
skruesymbolet flugter med pilen.
BEMÆRK: Momentjusteringskraven kan
indstilles til et hvilket som helst tal når som
helst. Momentjusteringskraven aktiveres
dog kun i skruetilstand og ikke i bor- og
hammerboringstilstand.
HAMMERBORING (FIG. 6)
FORSIGTIG: Når tilstandskraven
er i bor-/hammerboringstilstand,
vil boret ikke udkoble uanset
momentjusteringskravens (e) position.
Drej tilstandskontrolkraven (f), således at
hammersymbolet flugter med pilen.
Momentjusteringskrave (fig. 4–6)
Dit værktøj har en justérbar
momentskruetrækkermekanisme til at islå og
fjerne en lang række fastgørelseselementer
i forskellige former og størrelser. Rundt om
momentjusteringskraven (e) findes der tal.
Disse tal anvendes til at indstille koblingen til at
forsyne et momentområde. Jo højere tallet er på
kraven, jo højere er momentet, og jo større er de
fastgørelseselementer, der kan islås. For at vælge et
tal skal du dreje, indtil det ønskede tal flugter med
pilen.
Gear med tre hastigheder (fig. 4–5)
Værktøjets tre hastigheder giver dig mulighed
for at skifte gear for større alsidighed. For at
vælge hastighed 1 (højeste momentindstilling)
skal du slukke for værktøjet og lade det stoppe.
Skub gearvælgeren (g) helt frem. Hastighed
2 (mellem moment- og hastighedsindstilling)
er i midterpositionen. Hastighed 3 (højeste
hastighedsindstilling) er bagtil.
13
DANSK
BEMÆRK: Skift ikke gear, når værktøjet kører.
Lad altid boret standse helt, før du skifter gear.
Hvis du har problemer med at skifte gear, skal du
sikre dig, at gearvælgeren er indkoblet i én af de tre
hastighedsindstillinger.
Nøgleløs patron med enkelt muffe
(fig. 7–9)
ADVARSEL: Forsøg ikke at fastgøre
bor (eller andet tilbehør) ved at holde
fast i den forreste del af patronen og
tænde for værktøjet. Det kan medføre
personskade samt skade på patronen.
Lås altid udløserkontakten og afbryd
værktøjet fra strømkilden, når du skifter
tilbehør.
ADVARSEL: Sørg altid for, at boret
sidder godt fast, før du starter værktøjet.
Et løst bor kan skubbes ud af boret og
forårsage personskade.
Dit værktøj har også en nøgleløs patron med en
roterende muffe til betjening af patronen med én
hånd. For at indsætte et bor eller andet tilbehør skal
du følge disse trin.
1. Lås udløseren i OFF-positionen. Slut for
værktøjet og afbryd det fra strømkilden.
2. Hold fast ved patronens bøsning med den ene
hånd og brug den anden til at sikre værktøjet
som vist i figur 7. Rotér bøsningen i retning
mod uret (som set forfra) så langt, at den
accepterer det ønskede tilbehør.
3. Indsæt tilbehøret ca. 19 mm (3/4") ind i
patronen og fastgør sikkert ved at dreje
patronens muffe med uret med én hånd, mens
du holder værktøjet med den anden hånd.
Fortsæt med at dreje patronens muffe, indtil der
høres en skraldelyd for at sikre, at det sidder
godt fast.
For at udløse tilbehøret skal du gentage trin 1 og 2
ovenfor.
Sørg for at fastgøre patronen med én hånd på
muffen og den anden på værktøjet for maksimal
fastgørelse.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
14
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Korrekt håndposition (fig. 10)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
anvende den rette håndposition som
vist på figur 10.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
hovedhåndtaget (i) og den anden hånd på
sidehåndtaget (h).
Betjening af boremaskinen
1. Vælg den ønskede hastighed/momentområde
ved hjælp af gearvælgeren, så den svarer til
hastighed og moment for den planlagte brug.
Indstil tilstandskontrolkraven til boresymbolet.
2. Til TRÆ skal du bruge sneglebor, spadebor,
stenbor eller hulsave. Til METAL skal du bruge
højhastigheds stålbor eller hulsave. Brug et
smøremiddel ved boring i metal. Undtagelserne
er støbejern og messing, der skal bores i tør
tilstand.
3. Tryk altid i lige linje med boret. Tryk tilstrækkelig
hårdt til at boret bider, men tryk ikke så hårdt, at
motoren blokerer eller boret afbøjes.
4. Hold værktøjet fast med begge hænder for at
kontrollere borets rotation.
5. HVIS BORET, er det normalt, fordi det
bliver overbelastet. SLIP UDLØSEREN
OMGÅENDE, fjern boret fra arbejdet og
afgør årsagen til blokeringen. SLÅ IKKE
UDLØSEREN FRA OG TIL I ET FORSØG PÅ
AT STARTE EN BLOKERET BOREMASKINE
- DET KAN BESKADIGE BOREMASKINEN.
6. Hold motoren i gang, mens boret trækkes ud
af et boret hul. Det hjælper med at forhindre
klemning.
Skruetrækkerbetjening (fig. 4–6)
1. Vælg den ønskede hastighed/momentområde
ved hjælp af gearvælgeren (g) øverst på
værktøjet, så den svarer til den hastighed
og moment for den planlagte brug. Indstil
DANSK
momentjusteringskraven (e) til en lav indstilling
i starten for at sikre, at fastgørelseselementet
indstilles til dine specifikationer.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele inden i, der kan
repareres.
BEMÆRK: Brug den laveste momentindstilling,
der er krævet, for at skrue fastgørelseselementet
i ved den ønskede dybde. Jo lavere tal, jo lavere
er momentudgangen.
2. Drej tilstandskontrolkraven (f), således at
skruesymbolet flugter med pilen.
3. Nulstil momentjusteringskraven (e) til den rette
nummerindstilling for den ønskede moment.
Lav nogle få prøvekørsler i affald eller skjulte
områder for at bestemme den rigtige position
for momentjusteringskraven.
BEMÆRK: Momentjusteringskraven kan
indstilles til et hvilket som helst tal når som
helst. Momentjusteringskraven aktiveres
dog kun i skruetilstand og ikke i bor- og
hammerboringstilstand.
Hammerboringbetjening
1. Vælg den ønskede hastighed/momentområde
ved hjælp af gearvælgeren, så den svarer
til hastighed og moment for den planlagte
brug. Indstil tilstandskontrolkraven til
hammersymbolet.
2. Når der bores, skal du anvende tilpas kraft på
hammeren for at forhindre den i at springe for
meget tilbage. For megen kraft kan nedsætte
borehastigheden, forårsage overopvarmning og
sænke boreintensiteten.
3. Bor lige og hold boret på en lige vinkel på
emnet. Anvend ikke sidetryk på boret, når
du borer, da det vil forårsage blokering af
borspånerne og nedsænke borehastigheden.
4. Hvis hammerhastigheden begynder at falde,
når der bores dybe huller, skal du trække boret
halvvejs ud af hullet, mens værktøjet stadig
kører, for at fjerne snavs fra hullet.
5. Til murværk, brug karbid murbor. En jævn
støvudstrømning angiver korrekt borehastighed.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen former
for justering eller af-/påmontering af
værktøjsdele eller tilbehør. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren
før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes
fra opladerens udvendige flader ved
hjælp af en klud eller en blød børste
(ikke metal). Brug ikke vand eller
rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
15
DANSK
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler kan genbruges.
Bring dem til din forhandler eller nærmeste
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet på
forsvarlig vis.
16
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
17
DEUTSCH
13 mm (1/2") AKKU-BOHRSCHRAUBER
DCD920, DCD930, DCD940
13 mm (1/2") AKKU-SCHLAGBOHRER/SCHRAUBER
DCD925, DCD935, DCD945
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
3. Gang
Schlagfrequenz
1. Gang
2. Gang
3. Gang
Max. Drehmoment
Bohrfutterspannweite
Max. Bohrleistung
Holz
Metall
Mauerwerk
Gewicht (ohne Akkus)
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistungspegel)
KWA (SchallleistungspegelMessungenauigkeit)
VGS
W
DCD925
DCD920
DCD935
DCD930
18
18
14,4
14,4
12
11
12
11
NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion
450
450
325
325
DCD940
12
11
NiMH
285
min-1
min-1
min-1
0–500
0–1 250
0–2 000
0–500
0–1 250
0–2 000
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0–8 500
0–21 250
0–34 000
55
1,5–13
–
–
–
55
1,5–13
0-7 225
0–20 400
0–30 600
50
1,5–13
–
–
–
50
1,5–13
0-7 225
0–20 400
0–30 600
44
1,5–13
–
–
–
44
1,5–13
mm
mm
mm
kg
50
13
16
1,82
50
13
16
1,7
45
13
14
1,79
45
13
14
1,68
38
13
13
1,79
38
13
13
1,68
dB(A)
88
77
88
77
88
77
dB(A)
dB(A)
3
99
3
88
3
99
3
88
3
99
3
88
dB(A)
3
3
3
3
3
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
10.5
1,8
–
–
10.5
1,8
–
–
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah:
Bohren in Metall
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Messungenauigkeit K =
m/s²
1,5
1,5
Schwingungsemissionswert ah:
Schlagbohren
m/s²
10,5
–
ah,ID =
Messungenauigkeit K =
m/s²
1,8
–
18
DCD945
12
12
NiMH
285
DEUTSCH
Schwingungsemissionswert ah
Schrauben
ah,D =
Unsicherheitswert K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Akku
DE9180
DE9503
Batteritype
Li-Ion
NiMH
18
18
Betriebsspannung
VDC
Kapazität
Ah
2,0
2,6
Gewicht
kg
0,68
1,0
Ladegerät
Netzspannung
Batteritype
Ungefähre Ladezeit
Gewicht
Sicherungen:
Europa
VAC
min.
kg
230 V Werkzeuge
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah Akkus)
0,52
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah Akkus)
0,4
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
19
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
b)
DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945, DCD940
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
c)
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
30.07.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen und verstehen
Sie alle Sicherheitswarnungen und
alle Anweisungen. Die Missachtung
der Warnhinweise und Anweisungen
kann zu Stromunfall, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
20
DEUTSCH
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie die Akkus nur in vom Hersteller
angegebenen Ladegeräten auf. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer
Brandgefahr führen, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.
21
DEUTSCH
c)
d)
Halten Sie den nicht benutzten Akku
von Metallgegenständen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen gelangt, diese ausspülen und einen
Arzt aufsuchen. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche spezifische
Sicherheitsvorschriften für Bohrer /
Schrauber / Schlagbohrer
• Tragen Sie Gehörschutz beim Schlagbohren.
Der Einfluss von Lärm kann zu Gehörverlust
führen.
• Verwenden Sie Zusatzgriffe, wenn sie mit
dem Gerät geliefert werden. Kontrollverlust
kann zu Verletzungen führen.
• Halten Sie Elektrowerkzeuge an isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten durchführen,
bei denen das Schneidwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Kabel berühren könnte. Der Kontakt
des Schneidzubehörs mit einer Strom
führenden Leitung kann die Metallteile des
Elektrowerkzeugs unter Strom setzen und zu
einem Stromschlag beim Anwender führen.
• Verwenden Sie Zwingen oder andere
praktikable Methoden, um das Werkstück
auf einer stabilen Basis zu fixieren und
abzustützen. Wenn Sie das Werkstück mit
der Hand oder gegen den Körper halten, ist es
nicht stabil. Sie können die Kontrolle über das
Werkstück verlieren.
• Tragen Sie Gehörschutz, wenn Sie längere
Zeit Schlagbohren. Längerer Einfluss
von Lärm kann zum Gehörverlust führen.
Vorübergehender Gehörverlust oder schwere
22
Trommelfellschäden können durch hohe
Lautstärkepegel beim Schlagbohren entstehen.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder sonstigen
Augenschutz. Schlagbohr- und Bohrarbeiten
verursachen, dass Splitter herumfliegen.
Herumfliegende Teilchen können dauerhafte
Augenverletzungen verursachen.
• Schlagvorsätze und Werkzeuge werden
beim Betrieb heiß. Tragen Sie Handschuhe,
wenn Sie sie berühren.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Schlagbohrmaschinen untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren rotierender oder
heißer Teile des Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel
von Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bezeichnungen am Werkzeug
Am Werkzeug sind folgende Piktogramme
angebracht:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2012 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die DE9135/DE9116
Ladegeräte.
DEUTSCH
• Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise, die am
Ladegerät, Akku und Akkuwerkzeug angebracht
sind.
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall.
Die Ladestationen weisen 230 Volt
auf. Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren. Dies kann
einen elektrischen Schlag oder tödlichen
Stromunfall zur Folge haben.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien, wie
z. B. Stahlwolle, Aluminiumfolie oder
die Ansammlung von Metallpartikeln
von den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit
einem beschädigten Netzkabel oder
Netzstecker — beschädigte Teile sind
unverzüglich auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde, sondern bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch
alleiniges Herausnehmen des Akkus wird dieses
Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt
nicht für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das DE9116 Ladegerät ist für 7,2–18 V NiCd und
NiMH Akkus konstruiert.
Das DE9135 Ladegerät ist für 7,2–18 V NiCd, NiMH
oder Li-Ion-Akkus konstruiert.
23
DEUTSCH
Diese Ladegeräte erfordern keine Einstellungen und
sind konstruiert, um möglichst leicht betrieben zu
werden.
Ladevorgang [Abb. (fig.) 1]
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall. An
den Polen des Ladegeräts liegen
230 Volt an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren.
Gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock möglich.
1. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts
(l) in eine geeignete Steckdose, bevor Sie den
Akku einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein. Die
rote Kontrollleuchte (lädt) blinkt ununterbrochen
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist,
leuchtet die rote Kontrollleuchte kontinuierlich.
Der Akku ist nun vollständig aufgeladen und
kann jederzeit verwendet oder im Ladegerät
belassen werden.
HINWEIS: Laden Sie die Akkus mindestens
10 Stunden vor dem ersten Einsatz, um
höchstmögliche Leistung und Lebensdauer von
NiCd-, NiMH- und Li-Ion-Akkus zu gewährleisten.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
Lädt
Vollständig geladen
Temperaturverzögerung
Akku ersetzen
Problem
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
Zum Aufladen wird der Akku wie gewohnt in das
Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
24
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet eine maximale
Lebensdauer des Akkus.
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku gegen
Überladung, Überhitzung oder Tiefenentladung
schützt.
Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn das
elektronische Schutzsystem eingreift. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist beim Entnehmen aus dem Karton
nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in der sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden,
laden oder verwenden. Beim Einsetzen und
Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät
können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
DEUTSCH
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B., wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht in Gebrauch ist, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und es nicht
herunterfallen kann. Bestimmte
Werkzeuge mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM (NiCd) ODER NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Das
deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit der Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie die Haut sofort
mehrere Minuten lang mit Wasser und Seife
ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens
10 Minuten lang mit klarem Wasser aus
und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
(Hinweis für den Arzt: Bei der Flüssigkeit
handelt es sich um eine 25–35%ige Lösung
aus Kaliumhydroxid.)
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus werden toxische Dämpfe
und Stoffe freigesetzt.
• Wenn die Batterieflüssigkeit mit der Haut
in Kontakt kommt, waschen Sie den
betroffenen Bereich sofort mit Wasser und
einer milden Seife. Falls die Batterieflüssigkeit
mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie
das offen gehaltene Auge 15 Minuten lang oder
bis die Reizung nachlässt mit Wasser aus. Falls
ein Arzt hinzugezogen werden muss, geben Sie
folgende Informationen an: der Batterieelektrolyt
besteht aus einer Mischung aus flüssigen
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Batteriezelle
kann Atemwegreizungen verursachen. Die
betroffene Person an die frische Luft bringen.
Wenn die Symptome anhalten, einen Arzt
aufsuchen.
WARNUNG: Brandgefahr. Die
Batterieflüssigkeit kann bei einer
Aussetzung an Funken oder Flammen
brennbar sein.
Akkuschutzkappe (Abb. 3)
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus liegt eine Schutzkappe bei. Ohne
Schutzkappe können lose Metallteile die Kontakte
kurzschließen, was zu einem Brand sowie einer
Beschädigung des Akkus führen kann.
1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab, bevor Sie den
Akku in das Ladegerät
oder in das Werkzeug stecken (abb. 3A).
2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät bzw.
Werkzeug wieder auf die Kontakte (abb. 3B).
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Schutzkappe richtig aufsitzt,
bevor Sie einen abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Akkus
AKKUTYP
Die Geräte DCD925 und DCD920 werden mit
18-V-Akkus betrieben.
Die Geräte DCD935 und DCD930 werden mit
14,4-V-Akkus betrieben.
Die Geräte DCD945 und DCD940 werden mit
12-V-Akkus betrieben.
Empfehlungen für die Aufbewahrung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für optimale
Akkuleistung und Lebensdauer bewahren Sie
nicht benutzte Akkus bei Raumtemperatur auf.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig
geladen sein, wenn sie aufbewahrt werden.
25
DEUTSCH
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie 5 Jahre gelagert
werden.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Piktogramme in diesem Handbuch und die
Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Akku-Schlagbohrer (Modelle DCD945, DCD935,
DCD925)
1 Akku-Bohrschrauber mit Mittelhandgriff (Modelle
DCD940, DCD930, DCD920)
1 Li-Ionen-Akkusatz (Modelle L1)
2 Li-Ionen-Akkusätze (Modelle L2)
2 NiMH-Akkusätze (Modelle B2)
3 NiMH-Akkusätze (Modelle B3)
1 Transportkoffer
Akku wird geladen.
1 Ladegerät
1 Zusatzgriff
Akku ist geladen.
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine
Akkus und Ladegeräte.
• Prüfen Sie das Werkzeug, die Teile oder
Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, diese Betriebsanleitung
vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und zu
verstehen.
Beschreibung (Abb. 1, 2)
Nur DEWALT-Akkus verwenden; andere
Akkus könnten bersten und Sach- und
Personenschäden verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Auslöseschalter
b. Rechts-/Links-Schalter
Beschädigte Kabel sofort ersetzen lassen.
c. LED-Licht
d. Spannfutter
Nur bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
e. Drehmomenteinstellring
f. Betriebsarteneinstellring
g. Gangschalter
h. Zusatzgriff
NiMH-, NiCd+- und Lithiumionen-Akkus
nicht verbrennen.
i. Hauptgriff
j. Akku
k. Akku-Löseknöpfe
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Lädt Lithiumionen-Akkus.
Die Ladezeit ist den Technische Daten
zu entnehmen.
26
l. Ladegerät
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Diese Bohrer / Schrauber / Schlagbohrer wurden für
professionellen Einsatz bei Bohr-, Schlagbohr- und
Schraubarbeiten konstruiert. .
DEUTSCH
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Bohrer/Schrauber/Schlagbohrer sind
Elektrowerkzeuge für den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Werkzeug verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Ladegeräts angegebenen Spannung entspricht.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass die
Netzspannung Ihres Ladegeräts mit der Ihres
Stromnetzes übereinstimmt.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert und erfordert
deshalb keinen Erdleiter.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT-Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
Einsatz in und Entnahme der Akkus
aus dem Werkzeug (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
verringern, schalten Sie das
Werkzeug aus und trennen Sie
das Werkzeug vom Akku, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Zubehörteile entfernen oder
anbringen. Ein unbeabsichtigter Start
kann zu Verletzungen führen.
HINWEIS: Überprüfen Sie, dass Ihr Akku (j)
vollständig geladen ist.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie die Unterseite des Werkzeugs an
der Öffnung im Werkzeuggriff aus (Abb. 2).
2. Schieben Sie den Akku fest in den Griff, bis er
hörbar einrastet.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUG
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
1. Drücken Sie die Löseknöpfe (k) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt
Ladegerät dieser Betriebsanleitung beschrieben
in das Ladegerät.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Nehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku heraus. Schalten Sie das
Werkzeug immer aus, bevor Sie den
Akku einsetzen oder herausnehmen.
Verstellbarer Drehzahlregler (Abb. 1)
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den
Auslöseschalter (a) zusammen. Zum Ausschalten
des Gerätes lassen Sie den Auslöseschalter los. Ihr
Werkzeug ist mit einer Bremse ausgestattet. Das
Spannfutter stoppt, sobald der Auslöseschalter ganz
losgelassen wird.
HINWEIS: Dauereinsatz im variablen
Drehzahlbereich ist nicht empfohlen. Dadurch
kann der Schalter beschädigt werden und sollte
vermieden werden.
Zusatzhandgriff (Abb. 1)
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu reduzieren, verwenden
Sie das Werkzeug IMMER mit
richtig angebrachtem seitlichen Griff.
Andernfalls besteht die Möglichkeit,
dass der seitliche Griff während
des Betriebs verrutscht, wodurch
die Kontrolle verloren geht. Für
bestmögliche Kontrolle halten Sie das
Werkzeug mit beiden Händen.
27
DEUTSCH
Der Zusatzhandgriff (h) wird vor dem
Getriebegehäuse festgespannt und kann um 360°
gedreht werden, für Rechtshänder oder Linkshänder.
Der Zusatzhandgriff muss fest genug angezogen
werden, um der Drehbewegung des Werkzeugs bei
Festklemmen des Einsatzes zu widerstehen. Prüfen
Sie, dass Sie den Zusatzhandgriff am entfernten
Ende fassen, um das Werkzeug bei Festklemmen
unter Kontrolle zu halten.
Wenn das Modell nicht mit einem Zusatzhandgriff
ausgestattet ist, fassen Sie den Bohrer mit der
einen Hand am Griff und mit der anderen Hand am
Akkugehäuse.
BOHREN (ABB. 4)
VORSICHT: Wenn der
Betriebsarteneinstellring auf
Bohren/Schlagbohren steht,
kuppelt der Bohrer nicht aus, ohne
Rücksicht auf die Position des
Drehmomenteinstellrings (e).
Drehen Sie den Betriebsarteneinstellring (f) so, dass
das Bohrsymbol an dem Pfeil ausgerichtet ist.
HINWEIS: Der Drehmomenteinstellring (e) kann auf
einen beliebigen Wert eingestellt werden.
SCHRAUBERBETRIEB (ABB. 5)
HINWEIS: Alle Modelle sind mit Zusatzhandgriffen
ausgestattet.
Drehen Sie den Betriebsarteneinstellring (f) so, dass
das Schraubensymbol an dem Pfeil ausgerichtet ist.
Regelung der Rechts-/Linksdrehung
(Abb. 1)
HINWEIS: Der Drehmomenteinstellring kann auf
einen beliebigen Wert eingestellt werden. Jedoch
ist der Drehmomenteinstellring nur eingerastet
beim Schraubbetrieb und nicht beim Bohr- und
Schlagbohrbetrieb.
Ein Regler (b) für Rechts- oder Linksdrehung
bestimmt die Drehrichtung des Werkzeugs und dient
auch als Verriegelungsschalter.
Für Rechtsdrehung (vorwärts) lassen Sie den
Auslöseschalter los und drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der rechten Seite des
Werkzeugs.
Für Linksdrehung (rückwärts) lassen Sie den
Auslöseschalter los und drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der linken Seite des
Werkzeugs.
In der mittleren Stellung des Reglers ist das
Werkzeug in der AUS-Stellung verriegelt. Achten Sie
darauf, dass der Auslöseschalter entriegelt ist, wenn
Sie diesen Regler verstellen.
HINWEIS: Wenn das Gerät zum ersten Mal nach
einem Drehrichtungswechsel gestartet wird, hören
Sie eventuell ein Klicken beim Starten. Dies ist
normal und weist nicht auf ein Problem hin.
Arbeitsleuchte (Abb. 1)
Direkt über dem Auslöseschalter (a) ist eine
Arbeitsleuchte (c) angebracht. Die Arbeitsleuchte
schaltet ein, wenn der Auslöseschalter gedrückt
wird.
HINWEIS: Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare
Arbeitsfläche ausleuchten und ist nicht dazu
bestimmt, als Taschenlampe zu fungieren.
Betriebsarteneinstellring (Abb. 4–6)
Ihr Bohrer ist mit einem separaten
Betriebsarteneinstellring (f) für den Wechsel zwischen
Bohren, Schrauben und Schlagbohren ausgestattet.
28
SCHLAGBOHREN (ABB. 6)
VORSICHT: Wenn der
Betriebsarteneinstellring auf
Bohren/Schlagbohren steht,
kuppelt der Bohrer nicht aus, ohne
Rücksicht auf die Position des
Drehmomenteinstellrings (e).
Drehen Sie den Betriebsarteneinstellring (f) so, dass
das Hammersymbol an dem Pfeil ausgerichtet ist.
Drehmomenteinstellring (Abb. 4–6)
Ihr Werkzeug besitzt einen Schraubmechanismus
mit verstellbarem Drehmoment für das Einund Ausschrauben einer breiten Palette von
Schraubenformen und -größen. Um den
Drehmomenteinstellring (e) sind Zahlen angebracht.
Diese Zahlen dienen dazu, das Spannfutter auf
ein bestimmtes Drehmoment einzustellen. Je
höher die Zahl am Einstellring, um so höher ist
das Drehmoment und umso größer können die
Schrauben sein. Um eine der Zahlen auszuwählen,
drehen Sie, bis die gewünschte Zahl mit dem Pfeil
übereinstimmt.
Dreiganggetriebe (Abb. 4–5)
Das Dreiganggetriebe an Ihrem Werkzeug
ermöglicht den Gangwechsel für eine größere
Anpassungsfähigkeit. Um den 1. Gang auszuwählen
(höchste Drehmomenteinstellung), schalten Sie das
Gerät aus und lassen Sie es auslaufen. Schieben Sie
den Gangschalter (g) ganz nach vorne. Der 2. Gang
(mittleres Drehmoment und Drehzahleinstellung)
liegt in der mittleren Position. Der 3. Gang (höchste
Drehzahleinstellung) liegt hinten.
DEUTSCH
HINWEIS: Ändern Sie nicht den Gang, während
das Gerät sich dreht. Lassen Sie den Bohrer immer
vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie den
Gang wechseln. Bei Problemen beim Gangwechsel
prüfen Sie, dass der Gangschalter in einer der drei
Gangpositionen eingerastet ist.
Schnellspannbohrfutter mit
ungeteilter manschette (Abb. 7–9)
WARNUNG: Versuchen Sie nicht,
Bohrvorsätze (oder anderes Zubehör)
einzusetzen, indem Sie das Spannfutter
vorne fassen und das Gerät einschalten.
Das Ergebnis können Schäden
am Bohrfutter und Verletzungen
sein. Verriegeln Sie immer den
Auslöseschalter und trennen Sie das
Werkzeug vom Netz, wenn Sie Zubehör
austauschen.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich
immer, dass das Bit fest eingesetzt ist,
bevor Sie das Gerät starten. Ein loses
Bit kann aus dem Gerät ausgeworfen
werden und Verletzungen verursachen.
Ihr Gerät ist mit einem Schnellspannfutter mit einer
Drehmanschette für die Einhandbedienung des
Bohrfutters ausgestattet. Um ein Bohrbit oder ein
anderes Zubehörteil einzusetzen, folgen Sie diese
Schritte:
1. Verriegeln Sie den Auslöser in der AUS-Position.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Netz.
2. Umfassen Sie die Manschette des Spannfutters
(d) mit der einen Hand und stabilisieren Sie
das Werkzeug mit der anderen Hand, wie
in Abbildung 7 dargestellt. Drehen Sie die
Manschette entgegen dem Uhrzeigersinn (von
vorne aus betrachtet), bis das gewünschte
Zubehörteil hineinpasst.
3. Setzen Sie das Zubehörteil etwa 19 mm (3/4")
in das Spannfutter und ziehen Sie es durch
Drehen des Spannfutters im Uhrzeigersinn mit
der einen Hand an, während die andere Hand
das Gerät hält. Drehen Sie das Spannfutter
solange im Uhrzeigersinn, bis mehrere hörbare
Ratschenklicks das volle Greifvermögen
anzeigen.
Um das Zubehörteil zu entfernen, wiederholen Sie
die obigen Schritte 1 und 2.
Denken Sie daran, für maximale Anzugskraft
das Spannfutter mit der einen Hand an der
Spannfuttermanschette festzuziehen, während die
andere Hand das Gerät hält.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
verringern, schalten Sie das
Werkzeug aus und trennen Sie das
Werkzeug von der Stromversorgung,
bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Zubehörteile entfernen oder
anbringen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 10)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie in Abbildung 10 gezeigt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am Hauptgriff (i) liegt, während die andere
Hand den seitlichen Griff (h) hält.
Bohrbetrieb
1. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den Gangschalter,
um die für die vorgesehene Arbeit passende
Geschwindigkeit und das passende
Drehmoment einzustellen. Stellen Sie den
Betriebsarteneinstellring auf das Bohrersymbol.
2. Bei HOLZ verwenden Sie Schlangenbohrer,
Flachbohrer, Maschinenbohrbits oder
Lochsägen. Bei METALL verwenden Sie
Schlangenbohrer aus Stahl für hohe Drehzahlen
oder Lochsägen. Verwenden Sie Bohröl beim
Bohren in Metall. Ausnahmen bilden Gusseisen
und Messing, die trocken gebohrt werden
sollten.
3. Üben Sie Druck immer in gerader Linie zum
Bohreinsatz aus. Üben Sie genug Druck aus,
dass der Bohreinsatz schneidet, aber drücken
Sie nicht so stark, dass der Motor abgewürgt
wird oder der Bohreinsatz abrutscht.
4. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen
fest, um die Drehwirkung des Bohrers zu
kontrollieren.
29
DEUTSCH
5. WENN DER BOHRER FESTKLEMMT,
ist meistens eine Überlastung die Ursache.
LASSEN SIE DEN AUSLÖSESCHALTER
SOFORT LOS, entfernen Sie den Bohreinsatz
aus dem Werkstück und finden Sie die
Ursache für das Festklemmen. SCHALTEN
SIE NICHT DEN AUSLÖSESCHALTER EIN
UND AUS MIT DEM VERSUCH, EINEN
ABGEWÜRGTEN BOHRER ZU STARTEN DIES KANN DEN BOHRER BESCHÄDIGEN.
6. Lassen Sie den Motor weiterlaufen, während
Sie den Bohreinsatz aus dem Bohrloch
herausziehen. Dies verhindert ein Verklemmen.
Schrauberbetrieb (Abb. 4–6)
1. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich mit dem 3-Gang-Schalter
(g) oben auf dem Gerät, um die für die
vorgesehene Arbeit passende Geschwindigkeit
und das passende Drehmoment einzustellen.
Stellen Sie anfangs den Drehmomenteinstellring
(e) auf einen niedrigen Wert ein, damit die
Schraube Ihren Ansprüchen wie gewünscht
angesetzt werden kann.
HINWEIS: Verwenden Sie das niedrigste
Drehmoment, um die Schraube in der
gewünschten Tiefe einzudrehen. Je
niedriger der Wert, umso geringer ist die
Drehmomentleistung.
2. Drehen Sie den Betriebsarteneinstellring (f)
so, dass das Schraubensymbol an dem Pfeil
ausgerichtet ist.
3. Stellen Sie den Drehmomenteinstellring
(e) auf den Wert, der dem gewünschten
Drehmoment entspricht, zurück. Machen Sie
ein paar Probeumdrehungen in verdeckten
Bereichen, um die passende Position des
Drehmomenteinstellrings zu finden.
HINWEIS: Der Drehmomenteinstellring kann auf
einen beliebigen Wert eingestellt werden. Jedoch
ist der Drehmomenteinstellring nur eingerastet
beim Schraubbetrieb und nicht beim Bohr- und
Schlagbohrbetrieb.
Schlagbohrbetrieb
1. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den Gangschalter,
um die für die vorgesehene Arbeit passende
Geschwindigkeit und das passende
Drehmoment einzustellen. Stellen Sie
den Betriebsarteneinstellring auf das
Hammersymbol.
30
2. Üben Sie beim Bohren nur soviel Kraft auf das
Schlagwerk aus, dass es nicht zu sehr springt.
Zuviel Kraft verringert die Bohrdrehzahl, führt
zur Überhitzung und geringerer Bohrleistung.
3. Bohren Sie gerade, mit dem Bit im rechten
Winkel zum Werkstück. Üben Sie keinen
seitlichen Druck beim Bohren aus, da
andernfalls das Bit sich zusetzt und die
Bohrdrehzahl verringert wird.
4. Wenn sich beim Bohren von tiefen Löchern
die Schlagzahl verringert, ziehen Sie das Bit
ein Stück aus dem Loch, während das Gerät
noch läuft, damit der Bohrstaub aus dem Loch
austreten kann.
5. Bei Mauerwerk verwenden Sie
Hartmetallbohrspitzen für Mauerwerk. Ein feines,
gleichmäßiges Austreten von Staub weist auf
eine richtige Bohrleistung hin.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um das Risiko
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, schalten Sie das
Werkzeug aus und ziehen den
Akku ab, bevor Sie irgendwelche
Einstellungen vornehmen oder Aufsätze
oder Zubehör entfernen/installieren. Ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts
kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
DEUTSCH
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS LADEGERÄT
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Schmutz und Fett
an den Außenseiten des Ladegeräts
können mit einem Tuch oder einer
weichen Bürste (keine Metallbürste)
entfernt werden. Verwenden Sie kein
Wasser und keine Reinigungslösung.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithiumionen-, NiCd- und NiMH-Zellen sind
recycelbar. Geben Sie die gebrauchten Akkus
bei Ihrem Händler oder bei einer kommunalen
Recycling-Sammelstelle ab. Auf keinen Fall
dürfen Akkus im Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
31
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
32
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
1/2" (13 mm) CORDLESS DRILL/DRIVER
DCD920, DCD930, DCD940
1/2" (13 mm) CORDLESS HAMMERDRILL/DRIVER
DCD925, DCD935, DCD945
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery Type
Power output
No-load speed
1st gear
2nd gear
3rd gear
Impact rate
1st gear
2nd gear
3rd gear
Max. torque
Chuck capacity
Maximum drilling capacity
Wood
Metal
Masonry
Weight (without battery pack)
LPA
KPA
LWA
KWA
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
W
DCD925
18
12
NiMH/Li-Ion
450
min-1
min-1
min-1
0–500
0–1,250
0–2,000
0–500
0–1,250
0–2,000
0–425
0–1,200
0–1,800
0–425
0–1,200
0–1,800
0–425
0–1,200
0–1,800
0–425
0–1,200
0–1,800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0–8,500
0–21,250
0–34,000
55
1.5–13
–
–
–
55
1.5–13
0–7,225
0–20,400
0–30,600
50
1.5–13
–
–
–
50
1.5–13
0–7,225
0–20,400
0–30,600
44
1.5–13
–
–
–
44
1.5–13
mm
mm
mm
kg
50
13
16
1.82
50
13
16
1.7
45
13
14
1.79
45
13
14
1.68
38
13
13
1.79
38
13
13
1.68
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
10.5
1.8
–
–
10.5
1.8
–
–
VDC
DCD920 DCD935 DCD930 DCD945
18
14.4
14.4
12
11
12
11
12
NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion
NiMH
450
325
325
285
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:
Vibration emission value ah
Drilling into metal
ah,D =
m/s²
< 2.5
< 2.5
Uncertainty K =
m/s²
1.5
1.5
Vibration emission value ah
Impact drilling
ah,ID =
m/s²
10.5
–
Uncertainty K =
m/s²
1.8
–
DCD940
12
11
NiMH
285
33
EN GLI S H
Vibration emission value ah
Screwdriving
ah,D =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
VDC
Ah
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
min
Weight
kg
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
VAC
230 V tools
230 V tools
DE9180
Li-Ion
18
2.0
0.68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2.0 Ah battery packs)
0.52
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
34
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
< 2.5
1.5
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9140
Li-Ion
14.4
2.0
0.58
DE9502
NiMH
14.4
2.6
0.86
DE9501
NiMH
12
2.6
0.69
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2.0 Ah battery packs)
0.4
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945, DCD940
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
ENGLISH
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more
information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
b)
c)
d)
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.07.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
e)
f)
Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
35
EN GLI S H
g)
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
36
c)
d)
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Drills/Drivers/Hammerdrills
• Wear ear protectors when impact drilling.
Exposure to noise can cause hearing loss.
• Use auxiliary handles, if supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Cutting accessory
contacting a “live” wire may make exposed
metal parts of the power tool “live” and could
give the operator an electric shock.
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
• Wear ear protectors when hammering
for extended periods of time. Prolonged
exposure to high intensity noise can cause
hearing loss. Temporary hearing loss or serious
ear drum damage may result from high sound
levels generated by hammerdrilling.
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering and drilling operations cause chips
to fly. Flying particles can cause permanent eye
damage.
• Hammer bits and tools get hot during
operation. Wear gloves when touching them.
ENGLISH
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of
percussion drills:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing
accessories.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the
power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil, or any buildup of metallic
particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
DATE CODE POSITION
• Do not expose charger to rain or snow.
The date code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
Example:
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
2012 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9135/DE9116 battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
37
EN GLI S H
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DE9116 charger accepts 7.2–18 V NiCd and
NiMH batteries.
The DE9135 charger accepts 7.2–18 V NiCd, NiMH
or Li-Ion batteries.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 1)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or
electrocution.
1. Plug the charger (l) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The red
(charging) light will blink continuously indicating
that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
NiCd, NiMH and Li-Ion batteries, charge the battery
for a minimum of 10 hours before first use.
Charging Process
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
38
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery pack
case is cracked or damaged, do not insert
ENGLISH
into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or
charger that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any way
(i.e., pierced with a nail, hit with a hammer,
stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should
be returned to a service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25–35% solution of potassium hydroxide.)
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Cap (fig. 3)
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
1. Take off the protective battery cap before
placing the battery pack in the charger
or tool (fig. 3A).
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool (fig. 3B).
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCD925 and DCD920 operate on 18 volt
battery packs.
The DCD935 and DCD930 operate on 14.4 volt
battery packs.
The DCD945 and DCD940 operate on 12 volt
battery pack.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual
before use.
Battery charging.
39
EN GLI S H
Battery charged.
1 Charger
1 Side handle
Battery defective.
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Use only with DEWALT battery packs;
others may burst, causing personal injury
and damage.
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1, 2)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Do not expose to water.
a. Trigger switch
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 °C and 40 °C.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
b. Forward/reverse button
c. LED light
d. Chuck
e. Torque adjustment collar
f. Mode control collar
g. Gear shifter
h. Side handle
Do not incinerate the battery pack
(NiMH, NiCd+ and Li-Ion).
Charges NiMH and NiCd
battery packs.
Charges Li-Ion battery packs.
See Technical Data for charging time.
Package Contents
i. Main handle
j. Battery pack
k. Battery release buttons
l. Charger
INTENDED USE
These drills/drivers/hammerdrills are designed
for professional drilling, percussion drilling and
screwdriving applications.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
1 cordless percussion drill
(DCD945, DCD935, DCD925 models)
These drills/drivers/hammerdrills are professional
power tools. DO NOT let children come into
contact with the tool. Supervision is required when
inexperienced operators use this tool.
1 cordless midhandle drill driver
(DCD940, DCD930, DCD920 models)
Electrical Safety
The package contains:
1 Li-Ion battery pack (L1 models)
2 Li-Ion battery packs (L2 models)
2 NiMH battery packs (B2 models)
3 NiMH battery packs (B3 models)
1 Kitbox
40
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
ENGLISH
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 2)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
NOTE: Make sure your battery pack (j) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the base of the tool with the notch inside
the tool’s handle (fig. 2).
2. Slide the battery pack firmly into the handle until
you hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the release buttons (k) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
Variable Speed Switch (fig. 1)
To turn the tool on, squeeze the trigger switch (a).
To turn the tool off, release the trigger switch. Your
tool is equipped with a brake. The chuck will stop as
soon as the trigger switch is fully released.
NOTE: Continuous use in variable speed range is
not recommended. It may damage the switch and
should be avoided.
Side Handle (fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS operate
the tool with the side handle properly
installed. Failure to do so may result
in the side handle slipping during tool
operation and subsequent loss of
control. Hold tool with both hands to
maximize control.
The side handle (h) clamps to the front of the gear
case and may be rotated 360˚ to permit right- or
left-hand use. Side handle must be tightened
sufficiently to resist the twisting action of the tool if
the accessory binds or stalls. Be sure to grip the
side handle at the far end to control the tool
during a stall.
If model is not equipped with side handle, grip drill
with one hand on the handle and one hand on the
battery pack.
NOTE: Side handle comes equipped on all models.
Forward/Reverse Control Button
(fig. 1)
A forward/reverse control button (b) determines the
direction of the tool and also serves as a lock off
button.
To select forward rotation, release the trigger switch
and depress the forward/reverse control button on
the right side of the tool.
To select reverse, release the trigger switch and
depress the forward/reverse control button on the
left side of the tool.
The center position of the control button locks the
tool in the off position. When changing the position
of the control button, be sure the trigger is released.
41
EN GLI S H
NOTE: The first time the tool is run after changing
the direction of rotation, you may hear a click on
start up. This is normal and does not indicate a
problem.
driven. To select any of the numbers, rotate until the
desired number aligns with the arrow.
Worklight (fig. 1)
The three-speed feature of your tool allows you to
shift gears for greater versatility. To select speed 1
(highest torque setting), turn the tool off and permit it
to stop. Slide the gear shifter (g) all the way forward.
Speed 2 (middle torque and speed setting) is in the
middle position. Speed 3 (highest speed setting) is
to the rear.
There is a worklight (c) located just above the trigger
switch (a). The worklight will be activated when the
trigger switch is squeezed.
NOTE: The worklight is for lighting the immediate
work surface and is not intended to be used as a
flashlight.
Mode Control Collar (fig. 4–6)
Your drill is equipped with a separate mode control
collar (f) to switch between drilling, screwdriving and
hammerdrilling mode.
DRILLING (FIG. 4)
CAUTION: When the mode collar is in
the drill/hammerdrill mode, the drill will
not clutch out regardless of the position
of the torque adjustment collar (e).
Rotate the mode control collar (f) so the drill symbol
is aligned with the arrow.
NOTE: The torque adjustment collar (e) may be set
on any number.
SCREWDRIVING (FIG. 5)
Rotate the mode control collar (f) so the screw
symbol is aligned with the arrow.
NOTE: The torque adjustment collar may be
set to any number at any time. However, the
torque adjustment collar is only engaged during
screwdriving mode and not in drill and hammerdrill
modes.
HAMMERDRILLING (FIG. 6)
CAUTION: When the mode collar is in
the drill/hammerdrill mode, the drill will
not clutch out regardless of the position
of the torque adjustment collar (e).
Rotate the mode control collar (f) so the hammer
symbol is aligned with the arrow.
Torque Adjustment Collar (fig. 4–6)
Your tool has an adjustable torque screwdriver
mechanism for driving and removing a wide array
of fastener shapes and sizes. Circling the torque
adjustment collar (e) are numbers. These numbers
are used to set the clutch to deliver a torque range.
The higher the number on the collar, the higher the
torque and the larger the fastener which can be
42
Three-Speed Gearing (fig. 4–5)
NOTE: Do not change gears when the tool is
running. Always allow the drill to come to a complete
stop before changing gears. If you have trouble
changing gears, make sure that the gear shifter is
engaged in one of the three speed settings.
Keyless Single Sleeve Chuck
(fig. 7–9)
WARNING: Do not attempt to tighten
drill bits (or any other accessory) by
gripping the front part of the chuck
and turning the tool on. Damage to
the chuck and personal injury may
result. Always lock off trigger switch
and disconnect tool from power source
when changing accessories.
WARNING: Always ensure the bit is
secure before starting the tool. A loose
bit may eject from tool causing possible
personal injury.
Your tool features a keyless chuck with one rotating
sleeve for one-handed operation of the chuck. To
insert a drill bit or other accessory, follow these steps.
1. Lock the trigger in the OFF position. Turn off
tool and disconnect tool from power source.
2. Grasp the sleeve of the chuck (d) with one
hand and use the other hand to secure the
tool as shown in Figure 7. Rotate the sleeve
counterclockwise (as viewed from the front) far
enough to accept the desired accessory.
3. Insert the accessory about 3/4" (19 mm) into
the chuck and tighten securely by rotating the
chuck sleeve clockwise with one hand while
holding the tool with the other hand. Continue
to rotate the chuck sleeve until several ratchet
clicks are heard to ensure full gripping power.
To release the accessory, repeat Steps 1 and 2
above.
Be sure to tighten chuck with one hand on the
chuck sleeve and one hand holding the tool for
maximum tightness.
ENGLISH
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Proper Hand Position (fig. 10)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS
use proper hand position as shown
in figure 10.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle (i), with the other hand on the side handle (h).
Drill Operation
1. Select the desired speed/torque range using
the gear shifter to match the speed and torque
to the planned operation. Set the mode control
collar to the drill symbol.
2. For WOOD, use twist bits, spade bits, power
auger bits or hole saws. For METAL, use highspeed steel twist drill bits or hole saws. Use
a cutting lubricant when drilling metals. The
exceptions are cast iron and brass which should
be drilled dry.
3. Always apply pressure in a straight line with the
bit. Use enough pressure to keep the drill bit
biting, but do not push hard enough to stall the
motor or deflect the bit.
4. Hold tool firmly with both hands to control the
twisting action of the drill.
5. IF DRILL STALLS, it is usually because it
is being overloaded. RELEASE TRIGGER
IMMEDIATELY, remove drill bit from work,
and determine cause of stalling. DO NOT
CLICK TRIGGER OFF AND ON IN AN
ATTEMPT TO START A STALLED DRILL –
THIS CAN DAMAGE THE DRILL.
6. Keep the motor running when pulling the bit
back out of a drilled hole. This will help prevent
jamming.
Screwdriver Operation (fig. 4–6)
1. Select the desired speed/torque range using the
three-speed gear shifter (g) on the top of tool
to match the speed and torque to the planned
application. Initially set the torque adjustment
collar (e) at a lower setting to ensure the
fastener to be set to your specification.
NOTE: Use the lowest torque setting required
to seat the fastener at the desired depth. The
lower the number, the lower the torque output.
2. Rotate the mode control collar (f) so the screw
symbol is aligned with the arrow.
3. Reset the torque adjustment collar (e) to the
appropriate number setting for the torque
desired. Make a few practice runs in scrap or
unseen areas to determine the proper position
of the torque adjustment collar.
NOTE: The torque adjustment collar may be
set to any number at any time. However, the
torque adjustment collar is only engaged during
screwdriving mode and not in drill and hammerdrill
modes.
Hammerdrill Operation
1. Select the desired speed/torque range using
the gear shifter to match the speed and torque
to the planned operation. Set the mode control
collar to the hammer symbol.
2. When drilling, use just enough force on the
hammer to keep it from bouncing excessively.
Too much force will cause slower drilling
speeds, overheating, and a lower drilling rate.
3. Drill straight, keeping the bit at a right angle to
the work. Do not exert side pressure on the bit
when drilling as this will cause clogging of the
bit flutes and a slower drilling speed.
4. When drilling deep holes, if the hammer speed
starts to drop off, pull the bit partially out of
the hole with the tool still running to help clear
debris from the hole.
5. For masonry, use carbide-tipped masonry
bits. A smooth, even flow of dust indicates the
proper drilling rate.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
43
EN GLI S H
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
44
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion, NiCd and NiMH cells are recyclable. Take
them to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
45
ESPAÑOL
TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 13 mm (1/2")
DCD920, DCD930, DCD940
MARTILLO PERCUTOR INALÁMBRICO 13 mm (1/2")
DCD925, DCD935, DCD945
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DEWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
profesionales.
Datos técnico
Voltaje
VDC
Tipos
Tipo de pila
Potencia de salida
W
Velocidad sin carga
1ª marcha
min-1
2ª marcha
min-1
3a marcha
min-1
Tasa de impacto
1ª marcha
min-1
2ª marcha
min-1
3a marcha
min-1
Par motor máx.
Nm
Capacidad del
portabrocas
mm
Capacidad máxima de taladrado
Madera
mm
Metal
mm
Mampostería
mm
Peso (sin la batería)
kg
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de
potencia acústica)
DCD925
DCD920
DCD935
DCD930
18
18
14,4
14,4
12
11
12
11
NiMH/Litio-Ion NiMH/Litio-Ion NiMH/Litio-Ion NiMH/Litio-Ion
450
450
325
325
DCD945
12
12
NiMH
285
DCD940
12
11
NiMH
285
0–500
0–1 250
0–2 000
0–500
0–1 250
0–2 000
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–8 500
0–21 250
0–34 000
55
–
–
–
55
0–7 225
0–20 400
0–30 600
50
–
–
–
50
0–7 225
0–20 400
0–30 600
44
–
–
–
44
1,5–13
1,5–13
1,5–13
1,5–13
1,5–13
1,5–13
50
13
16
1,82
50
13
16
1,7
45
13
14
1,79
45
13
14
1,68
38
13
13
1,79
38
13
13
1,68
dB(A)
88
77
88
77
88
77
dB(A)
dB(A)
3
99
3
88
3
99
3
88
3
99
3
88
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
Perforación en metal
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Incertidumbre K = m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Valor de la emisión de vibración ah
Taladrado de impacto
ah,ID =
m/s²
10,5
–
10,5
–
10,5
–
Incertidumbre K = m/s²
1,8
–
1,8
–
1,8
–
46
ESPAÑOL
Valor de la emisión de vibración ah
Atornillado
ah,D =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo de carga aprox.
Peso
Fusibles:
Europa
VCC
Ah
kg
VCA
min.
kg
Herramientas de 230 V
DE9180
Litio-Ion
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Litio-Ion
40
(paquetes de
baterías de 2,0 Ah)
0,52
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
Paquete de baterías
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
< 2,5
1,5
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9140
NiCd
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(paquetes de
baterías de 2,0 Ah)
0,4
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
47
ESPAÑOL
Declaración de conformidad CE
b)
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945, CDC940
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
30.07.2009
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
48
c)
No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a
tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
ESPAÑOL
b)
c)
d)
e)
f)
g)
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
c)
d)
e)
f)
g)
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio
si se utiliza con otro paquete de baterías.
b) Utilice herramientas eléctricas sólo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
paquete de baterías puede producir riesgo
de lesiones e incendio.
49
ESPAÑOL
c)
d)
Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de la
batería pueden provocar quemaduras o
incendio.
En condiciones abusivas, puede salir
expulsado líquido de la batería. Evite el
contacto con él. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, obtenga atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras.
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Normas de seguridad específicas
adicionales para taladros/
percutores/martillos perforadores
• Póngase protectores para el oído cuando
use taladros de impacto. La exposición al
ruido puede causar pérdida auditiva.
• Use las empuñaduras auxiliares, si están
suministradas con la herramienta. La pérdida
de control puede ocasionar lesión personal.
• Sostenga las herramientas eléctricas
en superficies de empuñadura aisladas
cuando realice una operación en la cual
la herramienta para cortar pudiera entrar
en contacto con instalaciones eléctricas
ocultas o su propio cable. El contacto de
los accesorios de corte con un cable cargado,
puede cargar las partes metálicas expuestas de
la herramienta eléctrica y producir una descarga
eléctrica al operador.
• Use abrazaderas u otra forma práctica de
asegurar y apoyar la pieza de trabajo a
una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo no
proporciona estabilidad y puede causar una
pérdida de control.
• Póngase protectores para el oído
cuando martille por períodos de tiempo
prolongados. La exposición prolongada al
50
ruido de intensidad elevada puede causar
pérdida auditiva. Los elevados niveles de sonido
de la perforación con martillo pueden ocasionar
pérdida auditiva temporal o lesiones graves al
tímpano.
• Póngase gafas protectoras u otra protección
para los ojos. Las operaciones de martillado
y perforación pueden hacer que salgan
volando astillas. Las partículas volantes pueden
ocasionar daño permanente a los ojos.
• Las brocas del martillo y las herramientas
se calientan durante el funcionamiento. Use
guantes cuando las toque.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los taladros de percusión:
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar los
accesorios.
– Los riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Símbolos en la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2012 XX XX
Año de fabricación
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de baterías
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad
y funcionamiento de los cargadores de baterías
DE9135/DE9116.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en el paquete de baterías y en el
producto que utiliza el paquete de baterías.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen
230 V. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga o de electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: iesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, coloque
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de energía,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro
del cargador. Deben mantenerse fuera
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponja de acero, láminas de
aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Cuando no haya un paquete de baterías
en la cavidad, desenchufe siempre
el cargador de la fuente de energía.
Desenchufe el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
en un cargador distinto de los indicados
en este manual. El cargador y el paquete de
baterías están específicamente diseñados para
funcionar en conjunto.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables de DEWALT. Cualquier otro uso
que se le dé puede provocar un riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectarlo. De esta manera, disminuirá el
riesgo de dañar el enchufe y el cable.
• Asegúrese de que el cable esté ubicado de
modo que no lo pise o se tropiece con él y
que no esté sujeto a daños o tensiones de
alguna otra forma.
• No use un cable prolongador a menos que
sea absolutamente necesario. El uso de un
cable prolongador incorrecto puede provocar
un riesgo de incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos
de cualquier fuente de calor. El cargador se
ventila a través de ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelo de inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un
golpe fuerte, se cayó o presenta algún daño.
Llévelo a un taller de reparación autorizado.
• No desarme el cargador; cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de mantenimiento
autorizado. Si se montase mal el aparato existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, incendio o electrocución.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador
del tomacorriente. Con ello, minimizará
el riesgo de descarga eléctrica. Quitar el
paquete de baterías no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar 2 cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar
de 230 V. No intente utilizarlo con otro
voltaje. Esto no se aplica al cargador vehicular.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DE9116 acepta pilas de NiCd y NiMH
de 7,2 a 18 V.
El cargador DE9135 acepta pilas de NiCd, NiMH o
Litio-Ion de 7,2 a18 V.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
• No lo exponga a la lluvia ni a la nieve.
51
ESPAÑOL
Procedimiento de carga (fig. 1)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen
230 V. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
SÓLO BATERÍAS DE LITIO-ION
Las baterías de Litio-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento
o la descarga completa.
1. Enchufe el cargador (l) en un tomacorriente
apropiado antes de introducir el paquete de
baterías.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Litio-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador. La luz roja (de carga) parpadeará
continuamente para indicar que se ha iniciado
el ciclo de carga.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
paquetes de baterías
3. Se sabrá que ha terminado la carga cuando el
indicador rojo esté encendido continuamente.
El paquete está totalmente cargado y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
Cuando solicite paquetes de baterías de repuesto,
asegúrese de incluir el número de catálogo y el
voltaje.
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de NiCd, NiMH y Litio-Ion, cargue
la batería por un mínimo de 10 horas antes de
usarla por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por paquete caliente/frío
cambie paquete de baterías
problema
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Regeneración automática
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
52
El paquete de baterías incluido en la caja no está
completamente cargado. Antes de utilizar el paquete
de baterías y el cargador, lea las instrucciones
de seguridad a continuación. Luego, siga los
procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes en los que haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Colocar
o retirar la batería del cargador puede encender
el polvo o los vapores.
• Cargue los paquetes de baterías sólo con
cargadores DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua u otros
líquidos.
• No almacene ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 °C (105 °F) (como debajo de toldos al
aire libre o en construcciones de metal en
verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja
de la batería está agrietada o dañada,
no la introduzca en el cargador. No
aplaste, deje caer ni dañe la batería.
No utilice una batería o un cargador
que hayan recibido un golpe fuerte,
se hayan caído, pisado o dañado de
alguna forma (por ejemplo, perforado
con un clavo, golpeado con un martillo,
pisado). Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución. Las
baterías dañadas deben devolverse al
centro de servicio para su reciclado.
ESPAÑOL
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provocará tropezones o caídas.
Algunas herramientas con paquetes
de baterías grandes permanecerán
de forma vertical sobre el paquete
de baterías, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NiCD) O HIDRURO
METÁLICO DE NÍQUEL (NiMH)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extrema se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las celdas
del paquete de batería. Esto no indica una
falla.
Sin embargo, si el sello externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lave inmediatamente con jabón y
agua durante varios minutos.
b. si el líquido de la batería entra en contacto
con sus ojos, lávelos con agua limpia
durante 10 minutos como mínimo y obtenga
atención médica inmediata. (Nota médica:
El líquido es una solución de hidróxido de
potasio al 25%–35%).
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA
LITIO ION (Litio-Ion)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego. Se generan
vapores y materiales tóxicos cuando se queman
paquetes de baterías de litio ion.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lave inmediatamente
con jabón y agua tibia. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua el ojo abierto durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las celdas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemaduras. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Capuchón de la batería (fig. 3)
Para tapar los contactos de un paquete de baterías
suelto, se suministra un capuchón protector para
la batería. Sin el capuchón protector, puede que
ciertos objetos metálicos provoquen cortocircuito
en los contactos, con el consiguiente riesgo de
incendio y daño del paquete de baterías.
1. Retire el capuchón protector de la batería
antes de colocar el paquete de baterías en el
cargador o la herramienta (fig. 3A).
2. Coloque el capuchón protector en los
contactos inmediatamente después de quitar
el paquete de baterías del cargador o la
herramienta (fig. 3B).
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
está colocado antes de proceder a
almacenar o transportar un paquete de
baterías suelto.
Batería (fig. 1)
TIPO DE BATERÍA
El DCD925 y el DCD920 funcionan con baterías de
18 voltios.
El DCD935 y el DCD930 funcionan con baterías de
14,4 voltios.
El DCD945 y el DCD940 funcionan con baterías de
12 voltios.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
NOTA: Las baterías de Litio-Ion deben estar
completamente cargadas cuando están
guardadas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
53
ESPAÑOL
Etiquetas del cargador y el paquete
de baterías
Contenido del embalaje
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y el paquete de
baterías muestran los siguientes dibujos:
1 Taladro de percusión inalámbrico
(modelos DCD945, DCD935, DCD925)
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
El embalaje contiene:
1 Taladro inalámbrico
(modelos DCD940, DCD930, DCD920)
1 Batería de Litio-Ion (modelo L1)
2 Baterías de Litio-Ion (modelo L2)
La batería se está cargando.
2 Baterías NiMH (modelo B2)
3 Baterías NiMH (modelo B3)
La batería está cargada.
1 Maletín
1 Cargador
Batería defectuosa.
1 Empuñadura lateral
1 Manual de instrucciones
Retraso por paquete caliente/frío.
No realice pruebas con objetos
conductores.
No cargue paquetes de baterías
deteriorados.
Use sólo paquetes de baterías DEWALT,
cualquier otro puede estallar, y provocar
lesiones personales y daños materiales.
No lo exponga al agua.
Sustituya inmediatamente los cables
defectuosos.
1 Dibujo despiezado
NOTA: Las baterías y los cargadores no van
incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de puesta en marcha
b. Botón adelante/atrás
c. Luz indicadora LED
Cargue sólo a una temperatura
comprendida entre 4 °C y 40 °C.
d. Portabrocas
Elimine las baterías con el debido respeto
al medio ambiente.
g. Palanca de cambio
e. Abrazadera de ajuste de par motor
f. Abrazadera de control de modo
h. Empuñadura lateral
No incinere el paquete de baterías de
NiMH, NiCd+ y Litio-Ion.
Carga paquetes de baterías de NiMH y
NiCd.
i. Empuñadura principal
j. Paquete de batería
k. Botones de liberación de la batería
l. Cargador
USO PREVISTO
Carga paquetes de baterías de Litio-Ion.
Consulte los Datos técnicos para
conocer el tiempo de carga.
54
Estos taladros/percutores/martillos perforadores
están diseñados para aplicaciones profesionales de
taladrado, taladrado por percusión y atornillado.
ESPAÑOL
NO deben usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos taladros/martillos percutores son herramientas
eléctricas profesionales. NO permita que los niños
toquen la herramienta. El uso de esta herramienta
por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Verifique siempre que el voltaje
de las baterías coincida con el voltaje que figura en
la placa de especificaciones. Asegúrese también de
que el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
El cargador DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60335; por lo que no se necesita un
conductor de tierra.
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Asegúrese de quitar
la batería antes de montar el aparato
y ajustarlo. Apague siempre el aparato
antes de colocar o quitar la batería.
ADVERTENCIA: Use sólo baterías y
cargadores DEWALT.
Cómo poner y sacar la
batería de la herramienta (fig. 2)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
PARA INSTALAR LA BATERÍA EN EL MANGO DE LA
HERRAMIENTA
1. Alinee la base de la herramienta con la muesca
dentro del mango de la herramienta (fig. 2).
2. Deslice la batería firmemente en el mango hasta
que oiga el cierre del bloqueo.
PARA SACAR LA BATERÍA DE LA HERRAMIENTA
1. Apriete los botones de liberación (k) y saque
la batería del mango de la herramienta tirando
hacia afuera con firmeza.
2. Introduzca la batería en el cargador como se
describe en la sección del cargador de este
manual.
Interruptor de velocidad variable
(fig. 1)
Para encender la herramienta, apriete el
interruptor de puesta en marcha (a). Para apagar
la herramienta, suelte el interruptor de puesta
en marcha. La herramienta está equipada con
un freno. El portabrocas se detendrá tan pronto
como el interruptor de puesta en marcha se libere
completamente.
NOTA: No se recomienda el uso continuo en el
intervalo de velocidad variable. Debe evitarse porque
podría dañar el interruptor.
Asa lateral (fig. 1)
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesión personal, SIEMPRE utilice la
herramienta con el asa lateral instalada
adecuadamente. Si esto no se cumple,
el asa lateral puede deslizarse durante
el funcionamiento de la herramienta
y ocasionar la pérdida de control.
Sostenga la herramienta con ambas
manos para maximizar el control.
El asa lateral (h) se sujeta al lado delantero de la caja
de cambios y puede rotarse 360° para permitir su
uso con la mano derecha e izquierda. El asa lateral
debe ajustarse firmemente para que resista la acción
de giro de la herramienta si el accesorio se sujeta o
detiene. Asegúrese de agarrar el asa lateral por el
extremo para controlar la herramienta durante una
parada.
Si el modelo no está equipado con un asa lateral,
sostenga el taladro con una mano en el asa y otra
mano en la batería.
NOTA: El asa lateral viene en todos los modelos.
NOTA: Compruebe que la batería (j) esté totalmente
cargada.
55
ESPAÑOL
Botón de control adelante/atrás
(fig. 1)
Un botón de control adelante/atrás (b) determina la
dirección de la herramienta y también sirve como un
botón de desbloqueo.
Para seleccionar la rotación hacia adelante, libere el
interruptor de puesta en marcha y apriete el botón
de control adelante/atrás en el lado derecho de la
herramienta.
Para seleccionar la rotación hacia atrás, libere el
interruptor de puesta en marcha y apriete el botón
de control adelante/atrás en el lado izquierdo de la
herramienta.
La posición central del botón de control bloquea
la herramienta en la posición de apagado. Cuando
cambie la posición del botón de control, asegúrese
de que haya liberado el interruptor.
NOTA: Es posible que se escuche un clic al poner
en funcionamiento la herramienta por primera vez
después de cambiar la dirección de rotación. Esto
es normal y no indica ningún problema.
Foco de trabajo (fig. 1)
Hay un foco de trabajo (c) situado justo arriba del
interruptor de puesta en marcha (a). El foco de
trabajo se activará cuando se apriete el interruptor
de puesta en marcha.
NOTA: El foco de trabajo es para iluminar la
superficie de trabajo inmediata, y no está destinado
para ser utilizado como linterna.
Abrazadera de control de modo
(figs. 4–6)
El taladro está equipado con una abrazadera de
control de modo (f) para cambiar entre los modos
de taladrado, atornillado y perforación con martillo.
TALADRADO (FIG. 4)
ATENCIÓN: Cuando la abrazadera
de modo se encuentra en el modo
taladrado/perforación con martillo, el
taladro no puede embragar sin importar
la posición de la abrazadera de ajuste
de par motor (e).
Gire la abrazadera de control de modo (f) para que
el símbolo del taladro se alinee con la flecha.
NOTA: La abrazadera de ajuste de par motor (e)
puede fijarse en cualquier número.
DESTORNILLADO (FIG. 5)
Gire la abrazadera de control de modo (f) de modo
que el símbolo del tornillo se alinee con la flecha.
56
NOTA: La abrazadera de ajuste de par motor puede
fijarse en cualquier número, en cualquier momento.
No obstante, la abrazadera de ajuste de par motor
sólo se acciona durante el modo de destornillado,
y no en los modos de taladrado o perforación con
martillo.
PERFORACIÓN CON MARTILLO (FIG. 6)
ATENCIÓN: Cuando la abrazadera
de modo se encuentra en el modo
taladrado/perforación con martillo, el
taladro no puede embragar sin importar
la posición de la abrazadera de ajuste
de par motor (e).
Gire la abrazadera de control de modo (f) de modo
que el símbolo del martillo se alinee con la flecha.
Abrazadera de ajuste de par motor
(figs. 4–6)
La herramienta cuenta con un mecanismo ajustable
de destornillador de par motor para clavar y retirar
una amplia variedad de formas y tamaños de
pernos. Hay números alrededor de la abrazadera de
ajuste de par motor (e). Estos números se utilizan
para fijar el embrague para que ofrezca un rango
de par motor. Cuanto más elevado sea el número
en la abrazadera, mayor será el par motor y mayor
será el perno que puede clavarse. Para seleccionar
cualquiera de estos números, gire hasta que el
número deseado se alinee con la flecha.
Engranaje de tres velocidades
(figs. 4–5)
La característica de tres velocidades de la
herramienta le permite cambiar de marcha para
obtener mayor versatilidad. Para seleccionar la
velocidad 1 (la configuración mayor de par motor),
apague la herramienta y déjela detenerse. Deslice la
palanca de cambio (g) totalmente hacia adelante. La
velocidad 2 (configuración de par motor y velocidad
media) se encuentra en la posición intermedia. La
velocidad 3 (la configuración de velocidad mayor) se
encuentra en la parte de atrás.
NOTA: No cambie de marcha cuando la
herramienta está en funcionamiento. Siempre
permita que el taladro se detenga por completo
antes de cambiar de marcha. Si tiene problemas
para cambiar de marcha, asegúrese de que la
palanca de cambio esté accionada en alguna de las
tres posiciones de velocidad.
ESPAÑOL
Portabrocas de un solo eje sin llave
(fig. 7–9)
ADVERTENCIA: No intente apretar
las brocas de taladro ( ni ningún otro
accesorio) agarrando la parte delantera
del portabrocas y encendiendo la
herramienta. Puede producirse daño
al portabrocas y lesiones personales.
Cuando cambie accesorios, siempre
apague el interruptor de puesta en
marcha, desconecte la herramienta de
la fuente de suministro eléctrico.
ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de
que la broca esté bien puesta antes de
poner en funcionamiento la herramienta.
Una broca floja puede salirse de
la herramienta y causar lesiones
personales.
La herramienta cuenta con un portabrocas sin llave
con un eje giratorio para operar el portabrocas con
una sola mano. Para introducir una broca de taladro
u otro accesorio, siga los pasos a continuación.
1. Bloquee el interruptor en la posición OFF.
Apague la herramienta y desconéctela de la
fuente de alimentación.
2. Agarre el manguito del mandril (d) con una
mano y utilice la otra mano para fijar la
herramienta tal y como se muestra en la
Figura 7. Gire el manguito en sentido contrario
al de las agujas del reloj (con perspectiva desde
el frente) lo suficientemente lejos para aceptar el
accesorio deseado.
3. Inserte el accesorio aproximadamente
19 mm (3/4") dentro del portabrocas y asegure
firmemente rotando el eje del portabrocas
en el sentido de las agujas del reloj con una
mano, mientras sostiene la herramienta con
la otra mano. Continúe la rotación del eje del
portabrocas hasta que escuche varios clics tipo
trinquete para garantizar un máximo poder de
agarre.
Para sacar el accesorio, repita los pasos 1 y 2
indicados más arriba.
Asegúrese de ajustar el portabrocas en el eje con
una mano y sostener la herramienta firmemente con
la otra mano.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Posición adecuada de las manos
(fig. 10)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra en la
figura 10.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura principal (i) y la
otra en la empuñadura lateral (h).
Funcionamiento del taladro
1. Seleccione el rango de velocidad/par motor
deseado utilizando la palanca de cambio para
que se corresponda con la velocidad y el par
motor para la operación planeada. Posicione la
abrazadera de control de modo en el símbolo
del taladro.
2. Para MADERA, use brocas helicoidales, brocas
de pala, brocas de taladro a motor o brocas
huecas cilíndricas. Para METAL, use brocas de
taladro helicoidales de acero de alta velocidad o
brocas huecas cilíndricas. Use un lubricante de
corte al taladrar metales. Las excepciones son
hierro fundido y latón, que deben ser taladrados
en seco.
3. Aplique siempre presión en línea recta con la
broca. Ejerza suficiente presión para mantener
la broca del taladro calando, pero no empuje lo
suficientemente fuerte como para parar el motor
o desviar la broca.
4. Sujete la herramienta firmemente con ambas
manos para controlar la acción de giro del
taladro.
5. SI EL TALADRO SE PARA, normalmente
es porque se esté sobrecargando. SUELTE
EL DISPARADOR INMEDIATAMENTE,
saque la broca del taladro de la pieza de
trabajo y determine la causa de la parada. NO
ENCIENDA Y APAGUE EL DISPARADOR
57
ESPAÑOL
PARA INTENTAR PONER EN MARCHA UN
TALADRO QUE SE HAYA PARADO. ESTO
PUEDE DAÑAR EL TALADRO.
6. Mantenga el motor en funcionamiento cuando
saque la broca del agujero taladrado. Esto
ayudará a evitar que se bloquee.
Funcionamiento del destornillador
(fig. 4–6)
1. Seleccione el rango de velocidad/par motor
deseado utilizando la palanca de cambio de
tres velocidades (g) en la parte superior de la
herramienta para que coincida la velocidad
y el par motor con la aplicación planeada. Al
comienzo, fije la abrazadera de ajuste de par
motor (e) en una posición inferior para garantizar
que el perno se coloque de acuerdo con su
especificación.
NOTA: Utilice la posición de par motor más
baja necesaria para asentar el perno a la
profundidad deseada. Cuanto menor sea el
número, menor será la salida del par motor.
2. Gire la abrazadera de control de modo (f) de
modo que el símbolo del tornillo se alinee con la
flecha.
3. Vuelva a fijar la abrazadera de ajuste del par
motor (e) en la posición del número adecuado
para el par motor deseado. Practique unas
cuantas veces en restos o zonas que no se
vean para determinar la posición adecuada de
la abrazadera de ajuste del par motor.
NOTA: La abrazadera de ajuste de par motor puede
fijarse en cualquier número, en cualquier momento.
No obstante, la abrazadera de ajuste de par motor
sólo se acciona durante el modo de destornillado,
y no en los modos de taladrado o perforación con
martillo.
Funcionamiento del martillo percutor
1. Seleccione el rango de velocidad/par motor
deseado utilizando la palanca de cambio para
que se corresponda con la velocidad y el par
motor para la operación planeada. Posicione la
abrazadera de control de modo en el símbolo
del martillo.
2. Cuando taladre, ejerza fuerza suficiente sobre
el martillo para evitar que rebote de manera
excesiva. Si aplica demasiada fuerza ocasionará
que se reduzca la velocidad de taladrado, se
sobrecaliente y ofrezca un rango menor de
taladrado.
58
3. Taladre en forma derecha, manteniendo la
broca en un ángulo recto con respecto a la
pieza de trabajo. No ejerza presión lateral
sobre la broca cuando taladre, dado que esto
ocasionará obstrucciones en las astillas de la
broca y una menor velocidad de taladrado.
4. Cuando taladre agujeros profundos, si la
velocidad del martillo comienza a disminuir,
retire la broca parcialmente del orificio con la
herramienta en funcionamiento para limpiar el
polvo del agujero.
5. Para los productos de albañilería, utilice brocas
con punta de carbono para albañilería. Un flujo
suave y uniforme de polvo indica la velocidad
adecuada de taladrado.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
ininterrumpido depende de la limpieza regular y el
cuidado adecuado de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte el paquete de baterías
antes de realizar ningún ajuste o
de quitar/instalar aditamentos o
accesorios. Un encendido accidental
puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiar, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Puede eliminarse la grasa y
la suciedad del exterior del cargador
usando un trapo o pincel no metálico
blando. No use agua ni soluciones de
limpieza.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Paquete de baterías recargable
Debe recargar el paquete de baterías de larga
duración cuando note que no proporciona la
suficiente potencia para realizar trabajos que antes
hacía fácilmente. Al final de su vida técnica, elimínelo
con el debido respeto hacia el medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de baterías, a
continuación extráigalo de la herramienta.
• Las pilas de Litio-Ion, NiCd y NiMH son
reciclables. Llévelas a su distribuidor o a un
centro de reciclaje local. Los paquetes de
baterías recogidos se reciclarán o eliminarán
de modo adecuado.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
59
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
60
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL 13 mm (1/2")
DCD920, DCD930, DCD940
MARTEAU-PERFORATEUR/VISSEUSE SANS FIL 13 mm (1/2")
DCD925, DCD935, DCD945
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses
produits ont fait de DEWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Caractéristiques techniques
Tension
VDC
Types
Type de batterie
Puissance utile
W
Vitesse à vide
1re vitesse
min-1
2e vitesse
min-1
3e vitesse
min-1
Force d’impact
1re vitesse
min-1
2e vitesse
min-1
3e vitesse
min-1
Couple max
Nm
Capacité de mandrin
mm
Capacité maximum de perçage
Bois
mm
Métal
mm
Maçonnerie
mm
Poids (sans batterie)
kg
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
DCD925
DCD920
18
18
12
11
NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion
450
450
DCD935
14,4
12
NiMH/Li-Ion
325
DCD930
14,4
11
NiMH/Li-Ion
325
DCD945
12
12
NiMH
285
DCD940
12
11
NiMH
285
0–500
0–1 250
0–2 000
0–500
0–1 250
0–2 000
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–8 500
0–21 250
0–34 000
55
1,5–13
–
–
–
55
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
50
1,5–13
–
–
–
50
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
44
1,5–13
–
–
–
44
1,5–13
50
13
16
1,82
50
13
16
1,7
45
13
14
1,79
45
13
14
1,68
38
13
13
1,79
38
13
13
1,68
dB(A)
88
77
88
77
88
77
dB(A)
dB(A)
3
99
3
88
3
99
3
88
3
99
3
88
dB(A)
3
3
3
3
3
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
10,5
1,8
–
–
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité) déterminées selon la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
Perçage du métal
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2.5
< 2,5
Incertitude K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Valeur d’émission de vibration ah
Perçage à percussion
ah,ID =
m/s²
10,5
–
10,5
–
Incertitude K =
m/s²
1,8
–
1,8
–
61
FRANÇAIS
Valeur d’émission de vibration ah
Vissage
ah,D =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
VCC
Ah
kg
Chargeur
Tension secteur
Type de piles
Durée de charge approx.
min
Poids
kg
Fusibles :
Europe
VCA
Outils de 230 V
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(Blocs-piles
de 2,0 Ah)
0,52
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
62
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
Bloc-piles
Type de piles
Tension
Capacité
Poids
< 2,5
1,5
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(Blocs-piles
de 2,0 Ah)
0,4
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
FRANÇAIS
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945, DCD940
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-président de l’ingénierie et du développement
des produits
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
30.07.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e) Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
63
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
64
c)
d)
e)
f)
g)
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur prévu pour un certain type de
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie
lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc-piles.
b) Utilisez les outils électriques uniquement
avec les bloc-piles spécifiés. L’utilisation
d’autres blocs-piles peut être à l’origine de
blessures ou d’incendie.
c) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Courtcircuiter les bornes entre elles peut provoquer
des brûlures ou un incendie.
FRANÇAIS
d)
Dans des conditions abusives, du
liquide peut s’échapper de la pile ; en
éviter le contact. En cas de contact
accidentel, rincez à l’eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez
également un médecin. Le liquide qui
s’échappe de la pile peut engendrer une
irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Règles particulières de sécurité
additionnelles propres aux
perceuses/tournevis/
marteaux-perforateurs
• Porter un dispositif de protection auditif
pendant le perçage à percussion. Le bruit
en résultant pourrait occasionner une perte de
l’acuité auditive.
• Utiliser les poignées auxiliaires si fournies
avec l’outil. Une perte de contrôle de l’outil
pourrait occasionner des dommages corporels.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de
coupe avec un fil sous tension met les parties
métalliques exposées de l’outil électrique sous
tension et pose des risques d’électrocution à
l’utilisateur.
• Utiliser des serre-joints, ou tout autre
moyen, pour fixer et immobiliser le matériau
sur une surface stable. Tenir la pièce à la
main ou contre son corps offre une stabilité
insuffisante qui pourrait vous en faire perdre le
contrôle.
• Porter un dispositif de protection auditif
durant les périodes prolongées de
martelage. Toute exposition prolongée à un
haut niveau de décibels peut occasionner la
perte de l’acuité auditive. Le niveau élevé de
décibels produit par les marteaux-perforateurs
peut causer une perte temporaire de l’acuité
auditive ou de graves dommages à la
membrane du tympan.
• Porter des lunettes de protection ou tout
autre dispositif de protection oculaire.
Le martelage et le perçage produisent des
particules volantes. Ces particules peuvent
causer des dommages oculaires permanents.
• Les mèches, forêts et outils chauffent
pendant leur utilisation. Porter des gants pour
les manipuler.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
perceuses à percussion :
– Dommages corporels par contact avec les
pièces rotatives ou des parties brûlantes de
l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail du bois ;
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules ;
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont apposés sur l’outil :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2012 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
pour tous les chargeurs de batterie
CONSERVEZ CES CONSIGNES : ce manuel
renferme des consignes de sécurité et d’utilisation
importantes pour les chargeurs de batterie
DE9135/DE9116.
• Avant d’utiliser le chargeur, lisez toutes les
consignes et règles de prudence indiquées sur
le chargeur, le bloc-piles et le produit utilisant le
bloc-piles.
65
FRANÇAIS
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 volts dans les
terminaux de chargement. Ne pas
insérer d’objets conducteurs. Un choc
électrique ou une électrocution peut en
résulter.
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Ne laissez pas de liquide
pénétrer dans le chargeur. Un choc
électrique peut en résulter.
ATTENTION : risque de brûlure.
Afin de réduire le risque de blessures
corporelles, chargez uniquement des
batteries rechargeables DEWALT. Les
autres types de batteries peuvent
exploser et provoquer des blessures
corporelles ou des dégâts matériels.
ATTENTION : dans certaines
conditions, lorsque le chargeur est
branché sur le réseau d’alimentation
électrique, les contacts de charge à
découvert à l’intérieur du chargeur
peuvent être court-circuités par un
corps étranger. Les corps étrangers
de nature conductrice tels que, mais
sans s’y limiter, la paille de fer, le papier
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
tenus à l’écart des cavités du chargeur.
Débranchez toujours le chargeur de
la prise secteur lorsqu’il n’y a pas de
bloc-piles dans la cavité. Débranchez
le chargeur avant de procéder à son
nettoyage.
• N’essayez PAS de charger le bloc-piles
avec des chargeurs autres que ceux décrits
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc-piles
sont conçus spécifiquement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour des
utilisations autres que le chargement des
batteries DEWALT rechargeables. Toute autre
utilisation peut entraîner un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• N’exposez pas le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon
lorsque vous débranchez le chargeur. Cette
précaution réduira le risque d’endommager la
fiche et le cordon électriques.
• Assurez-vous que le cordon soit placé en
lieu sûr pour que personne ne marche ou ne
66
trébuche dessus, et qu’il ne soit pas sujet à
être endommagé ou soumis à une tension
d’une quelconque autre manière.
• N’utilisez une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
inadéquate peut entraîner un risque d’incendie,
de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne mettez pas d’objet sur le chargeur, et ne
placez pas le chargeur sur une surface molle
qui pourrait obstruer les fentes d’aération
et provoquer une chaleur interne excessive.
Mettez le chargeur à un endroit éloigné de toute
source de chaleur. La ventilation du chargeur
se fait par les fentes pratiquées dans les parties
supérieures et inférieures du boîtier.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur si la
fiche ou le cordon est endommagé ; faitesles remplacer immédiatement.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur s’il a
reçu un choc violent, s’il est tombé, ou s’il
a été autrement endommagé de quelque
manière que ce soit. Apportez le chargeur à
un centre de réparation agréé.
• Ne démontez pas le chargeur ; apportez-le
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire.
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Débranchez le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc-piles ne réduira
pas les risques.
• N’essayez JAMAIS de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. N’essayez pas de l’utiliser sous
n’importe quelle autre tension. Cette directive
ne concerne pas le chargeur véhiculaire.
CONSERVEZ CES CONSIGNES
Chargeurs
Le chargeur DE9116 accepte des batteries NiCd et
NiMH de 7,2 à 18 V.
Le chargeur DE9135 accepte des batteries NiCd,
NiMH ou Li-Ion de 7,2 à 18 V.
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
FRANÇAIS
Processus de charge (fig. 1)
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 V dans les terminaux
de chargement. N’effectuez aucun test
avec des objets conducteurs. Risque de
choc électrique ou d’électrocution.
1. Branchez le chargeur (l) sur une prise secteur
adéquate avant d’insérer le bloc-piles.
2. Insérez le bloc-piles dans le chargeur. Le
voyant rouge (de charge) clignote en continu
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
Le bloc-piles est complètement chargé et peut
être immédiatement utilisé ou laissé dans le
chargeur.
REMARQUE : Pour assurer les performances et la
durée de vie maximales des batteries NiCd, NiMH et
Li-Ion, les recharger pendant un minimum de
10 heures avant toute utilisation initiale.
Processus de charge
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître
l’état de charge du bloc-piles.
État de charge
en charge
complètement chargé
chargement différé, chaud/froid
remplacer le bloc-piles
anomalie
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Équilibrage automatique
Le mode d’équilibrage automatique égalisera
ou équilibrera chaque cellule de la batterie pour
lui permettre de fonctionner à son rendement
optimum. La batterie doit être équilibrée de façon
hebdomadaire ou chaque fois qu’elle perd de sa
capacité.
Pour équilibrer votre batterie, insérez-la, comme
habituellement, dans son chargeur. Laissez la
batterie dans son chargeur un minimum de
10 heures.
Suspension de charge
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui protège la batterie
contre toute surcharge, surchauffe ou fuite
importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placez la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Consignes de sécurité importantes
pour tous les blocs-piles
Lors de la commande de blocs-piles de rechange,
assurez-vous d’inclure le numéro de catalogue et la
tension.
Le bloc-piles n’est pas entièrement chargé à la
sortie de la boîte. Avant d’utiliser le bloc-piles et
le chargeur, veuillez lire les consignes de sécurité
indiquées ci-dessous. Suivez ensuite les procédures
de chargement décrites.
LISEZ TOUTES LES CONSIGNES
• Ne chargez pas ou n’utilisez pas une
pile dans un milieu déflagrant, comme
en présence de liquides, de gaz ou de
poussières inflammables. Insérer ou retirer
le bloc-pile du chargeur peut enflammer la
poussière ou des émanations.
• Chargez les blocs-piles uniquement sur les
chargeurs DEWALT.
• N’éclaboussez PAS le bloc-piles, NE
l’immergez PAS dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne rangez pas ou n’utilisez pas l’outil
et le bloc-piles dans des endroits où la
température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (105 °F) (comme dans les remises
extérieures ou les bâtiments métalliques
l’été).
DANGER : Ne jamais tenter d’ouvrir
la batterie pour quelque raison que ce
soit. Si le boîtier de la batterie est fissuré
ou endommagé, ne pas l’insérer dans
un chargeur. Ne pas écraser, laisser
tomber, ou endommager les batteries.
Ne pas utiliser une batterie ou un
chargeur qui a reçu un choc violent, est
tombé, a été écrasé ou endommagé
de quelque façon que ce soit (p. ex.
percé par un clou, frappé d’un coup
de marteau, piétiné). Il y a risque de
décharge électrique ou d’électrocution.
67
FRANÇAIS
Les batteries endommagées doivent
être renvoyées à un centre de
réparation pour y être recyclées.
ATTENTION : lorsqu’il n’est pas
utilisé, placez l’outil en le faisant
reposer sur le côté sur une surface
stable où il ne risque pas de faire
tomber ou de faire trébucher.
Certains outils qui ont de grands
blocs-piles peuvent tenir debout sur
le bloc-piles mais ils risquent d’être
facilement renversés.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LE
CADMIUM-NICKEL (NiCD) OU LE NICKEL MÉTAL HYDRURE
(NiMH)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser.
• Une petite fuite de liquide en provenance
des cellules du bloc-piles peut se produire
dans des conditions d’utilisation ou de
température extrêmes. Ce fait n’est pas
l’indication d’une défaillance.
Néanmoins, si le film de protection est brisé :
a. et que le liquide de la pile entre en contact
avec votre peau, lavez immédiatement au
savon et à l’eau pendant plusieurs minutes.
b. et que liquide de la pile entre en contact
avec vos yeux, rincez vos yeux avec de
l’eau propre pendant au moins 10 minutes
et consultez immédiatement un médecin.
(Note médicale : le liquide est une solution
d’hydroxyde de potassium à 25–35 %.)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LES
BLOCS-PILES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser. Des vapeurs
et des matières toxiques émanent des blocspiles au lithium-ion lorsqu’ils sont brûlés.
• Si le contenu de la pile entre en contact
avec la peau, lavez immédiatement la zone
touchée au savon doux et à l’eau. Si le liquide
de la pile entre en contact avec les yeux, rincez
l’œil ouvert à l’eau pendant 15 minutes ou
jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des soins
médicaux sont nécessaires, l’électrolyte de la
pile est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules de la pile ouvertes
peut provoquer une irritation respiratoire.
Exposez la personne à l’air frais. Si les
symptômes persistent, consultez un médecin.
68
AVERTISSEMENT : risque de brûlures.
Le liquide de la pile peut s’enflammer
s’il est exposé à des étincelles ou à une
flamme.
Cache protecteur du bloc-piles
(fig. 3)
Un cache protecteur est fourni pour recouvrir les
contacts du bloc-piles lorsque celui-ci est détaché.
Si le cache protecteur n’est pas en place, des objets
métalliques pourraient court-circuiter les contacts, ce
qui causerait un risque d’incendie et endommagerait
le bloc-piles.
1. Enlevez le cache protecteur avant de placer le
bloc-piles dans le chargeur
ou l’outil (fig. 3A).
2. Placez le cache protecteur sur les contacts du
bloc-piles immédiatement après avoir retiré le
bloc-piles du chargeur ou de l’outil (fig. 3B).
AVERTISSEMENT : vérifiez que le
cache protecteur est bien en place
avant de ranger ou de transporter un
bloc-piles détaché.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
La DCD925 et la DCD920 fonctionnent sur des
batteries de 18 volts.
La DCD935 et la DCD930 fonctionnent sur des
batteries de 14,4 volts.
La DCD945 et la DCD940 fonctionnent sur des
batteries de 12 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposez les batteries à température ambiante
après utilisation.
REMARQUE : Les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie
ni au chargeur. Dans les conditions adéquates,
elles peuvent être entreposées jusqu’à 5 ans.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
FRANÇAIS
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
1 perceuse visseuse sans fil à poignée latérale
(modèles DCD940, DCD930, DCD920)
1 Batterie Li-Ion (modèles L1)
Bloc-piles en charge.
2 Batteries Li-Ion (modèles L2)
2 Batteries NiMH (modèles B2)
Bloc-piles chargé.
3 Batteries NiMH (modèles B3)
1 Coffret
Bloc-piles défectueux.
1 Chargeur
1 Poignée latérale
Chargement différé, chaud/froid.
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
N’insérez pas d’objets conducteurs.
REMARQUE : La batterie et le chargeur ne sont
pas inclus avec les modèles N.
Ne chargez pas un bloc-piles
endommagé.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
Utilisez le chargeur uniquement avec des
blocs-piles DEWALT. Tout autre blocpiles risque d’exploser et de provoquer
des blessures corporelles ou des dégâts
matériels.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : Ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
Ne l’exposez pas à l’eau.
Faites immédiatement remplacer les
cordons défectueux.
a. Gâchette
b. Bouton marche avant/arrière
Chargez uniquement à une température
comprise entre 4 °C et 40 °C.
Mettez le bloc-piles au rebut en
respectant l’environnement.
c. Voyant DEL
d. Mandrin
e. Bague de réglage de couple
f. Bague de réglage de mode
g. Bouton de changement vitesse
N’incinérez pas le bloc-pile NiMH, NiCd+
et Li-Ion.
h. Poignée latérale
Charge les batteries NiMH et NiCd.
k. Boutons de déverrouillage de la batterie
i. Poignée principale
j. Batterie
l. Chargeur
Charge les blocs-piles Li-Ion.
Consulter la Caractéristiques
techniques pour les temps de charge.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 perceuse à percussion sans fil
(modèles DCD945, DCD935, DCD925)
UTILISATION PRÉVUE
Ces modèles de perceuse/visseuse/marteauperforateur ont été conçus pour des applications
professionnelles de perçage, perçage à percussion
et vissage.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou liquides inflammables.
Ces perceuses/visseuses/marteaux-perforateurs
sont des outils électriques de professionnels.
69
FRANÇAIS
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifiez toujours que la tension du blocpiles correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifiez également que la tension de
votre chargeur correspond à la tension secteur.
Votre chargeur DEWALT est à double
isolation conformément à la norme
EN 60335 ; un câble de mise à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour
une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirez toujours
le bloc-piles avant de procéder à
l’assemblage et au réglage. Éteignez
toujours l’outil avant d’insérer ou de
retirer le bloc-piles.
AVERTISSEMENT : utilisez uniquement
des blocs-piles et chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait de la batterie de
l’outil (fig. 2)
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
70
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Un démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
REMARQUE : S’assurer que la batterie (j) est
complètement chargée.
POUR INSTALLER LA BATTERIE DANS LA POIGNÉE DE
L’OUTIL
1. Alignez la base de l’outil sur l’encoche de la
face interne de sa poignée (fig. 2).
2. Insérez la batterie fermement dans la poignée
jusqu’à ce qu’elle s’y enclenche complètement.
POUR RETIRER LA BATTERIE DE L’OUTIL
1. Poussez sur le bouton de déverrouillage (k) et
tirez fermement la batterie hors de la poignée
de l’outil.
2. Insérez la batterie dans son chargeur comme
décrit dans la section appropriée de ce manuel.
Interrupteur à vitesse variable
(fig. 1)
Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur
l’interrupteur à gâchette (a). Pour arrêter l’outil,
relâchez la gâchette. Votre outil est équipé d’un frein.
Le mandrin s’arrêtera aussitôt que la gâchette sera
relâchée.
REMARQUE : L’utilisation continue dans la plage
à vitesse variable n’est pas recommandée. C’est à
éviter, car cela pourrait endommager l’interrupteur.
Poignée latérale (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout
risque de dommages corporels, utiliser
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil avec sa
poignée latérale installée correctement.
Tout manquement à cette directive
pourrait faire que la poignée latérale
glisse pendant l’utilisation de l’outil et
entraîner la perte du contrôle de celui-ci.
Maintenir l’outil fermement à deux mains
pour un contrôle maximum.
La poignée latérale (h) s’accroche à l’avant du carter
d’engrenage et peut effectuer une rotation à 360˚
degrés pour permettre d’être utilisée par un gaucher
ou un droitier. Resserrez soigneusement la poignée
latérale pour qu’elle puisse résister à toute torsion de
l’outil en cas d’enrayage ou blocage. Assurez-vous
d’agripper la poignée latérale en bout de poignée
pour pouvoir contrôler l’outil en cas de blocage.
Si le modèle ne comporte aucune poignée latérale,
attrapez la perceuse par sa poignée d’une main et la
batterie de l’autre.
FRANÇAIS
REMARQUE : Tous les modèles sont équipés
d’une poignée latérale.
Bouton de marche avant/arrière
(fig. 1)
Le bouton de marche avant/arrière (b) détermine le
sens de rotation de l’outil et sert aussi de bouton de
verrouillage.
Pour choisir la marche avant, dégagez la gâchette et
appuyez sur le bouton de marche avant/arrière sur le
côté droit de l’outil.
Pour choisir la marche arrière, dégagez la gâchette
et appuyez sur le bouton de marche avant/arrière
sur le côté gauche de l’outil.
La position centrale du bouton de commande
verrouille l’outil à l’arrêt. Pour changer la position
du bouton de commande, assurez-vous que la
gâchette est bien relâchée.
REMARQUE : La première fois que l’outil tournera
après un changement de direction, un clic pourra
se faire entendre au démarrage. C’est normal et ne
représente en aucun cas une défaillance du produit.
Lampe de travail (fig.1)
Une lampe de travail (c) est située juste au-dessus
de la gâchette (a). La lampe de travail est activée
lorsqu’on appuie sur la gâchette.
REMARQUE : Cette lampe de travail a pour
fonction d’éclairer la surface de travail immédiate et
n’a pas été conçue pour servir de lampe de poche.
Bague de réglage de mode
(fig. 4–6)
Votre perceuse est équipée d’une bague de réglage
de mode particulière (f) pour passer du mode de
perçage, au mode de vissage ou de martelage.
PERÇAGE (FIG. 4)
ATTENTION : Lorsque la bague est en
mode perceuse/marteau-perforateur,
la perceuse ne pourra embrayer, peu
importe la position de la bague de
réglage de couple (e).
Faites tourner la bague de réglage de mode (f) pour
aligner le symbole perceuse sur la flèche.
REMARQUE : La bague de réglage de couple (e)
peut être réglée sur n’importe quel numéro.
VISSAGE (FIG. 5)
Faites tourner la bague de réglage de mode (f) pour
aligner le symbole vis sur la flèche.
REMARQUE : La bague de réglage de couple
peut être, à tout moment, réglée sur n’importe quel
numéro. Cependant, la bague de réglage de couple
est seulement activée en mode de vissage et non
pas dans les modes de perçage ou de marteauperforateur.
MARTELAGE-PERFORAGE (FIG. 6)
ATTENTION : Lorsque la bague est en
mode perceuse/marteau-perforateur,
la perceuse ne pourra embrayer, peu
importe la position de la bague de
réglage de couple (e).
Faites tourner la bague de réglage de mode (f) pour
aligner le symbole marteau sur la flèche.
Bague de réglage de couple
(fig. 4–6)
Cet outil est équipé d’un mécanisme ajustable
de couple de vissage pour visser ou dévisser une
grande variété d’attaches de différentes tailles et
formes. Autour de la bague de réglage de couple
(e) se trouve une série de numéros. Ces numéros
servent à ajuster l’embrayage sur une plage de
couple. Plus le numéro sur la bague est élevé, plus
le couple est élevé et plus la taille de l’attache à
visser peut être grande. Pour choisir l’un de ces
numéros, tournez la bague pour aligner le numéro
voulu sur la flèche.
Boîte à trois vitesses (fig. 4–5)
La boîte à trois vitesses de votre outil permet son
changement de vitesse pour un ajout de versatilité.
Pour choisir la 1re vitesse (paramètre de couple
le plus élevé), arrêtez l’outil et attendez son arrêt
complet. Poussez le bouton de changement vitesse
(g) complètement en avant. La 2e vitesse (paramètre
de couple et de vitesse intermédiaire) est au centre.
La 3e vitesse (paramètre de vitesse le plus élevé) est
à l’arrière.
REMARQUE : Ne pas changer la vitesse alors
que l’outil continue à tourner. Laisser la perceuse
s’arrêter complètement avant de changer de vitesse.
Si l’on éprouve des difficultés à changer de vitesse,
s’assurer que le bouton de changement vitesse est
bien réglé sur l’un des trois paramètres de vitesse.
Mandrin automatique à manchon
simple (fig. 7–9)
AVERTISSEMENT : Ne pas essayer
de resserrer les mèches (ou tout autre
accessoire) en agrippant la partie avant
du mandrin tout en mettant l’outil en
marche. Cela pourrait endommager
71
FRANÇAIS
le mandrin et poser des risques de
dommages corporels. Verrouiller
systématiquement la gâchette à l’arrêt
et déconnecter l’outil du secteur avant
tout changement d’accessoire.
AVERTISSEMENT : S’assurer
systématiquement que la mèche est
bien arrimée avant de démarrer l’outil.
Une mèche desserrée pourrait être
éjectée de l’outil et poser des risques de
dommages corporels.
Votre outil est équipé d’un mandrin automatique à
manchon rotatif pour utiliser le mandrin à une main.
Pour insérer une mèche, ou tout autre accessoire,
suivez la procédure ci-après :
1. Verrouillez la gâchette en position d’ARRÊT.
Arrêtez l’outil et déconnectez-le du secteur.
2. Saisissez d’une main le manchon du mandrin
(d) et utilisez l’autre main pour maintenir l’outil,
comme illustré en figure 7. Dévissez le manchon
vers la gauche (regardé de l’avant) assez pour
accepter l’accessoire désiré.
3. Insérez l’accessoire d’environ 19 mm (3/4")
dans le mandrin et resserrez fermement
en vissant le manchon du mandrin vers la
droite d’une main tout en maintenant l’outil
de l’autre. Continuez à visser le manchon
du mandrin jusqu’à ce que plusieurs clics se
fassent entendre pour assurer totale tension
d’adhérence.
Pour libérer l’accessoire, répétez les étapes 1 et 2
ci-dessus.
Pour une prise maximale, assurez-vous de resserrer
le mandrin une main sur le manchon du mandrin et
l’autre maintenant l’outil.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
arrêter et débrancher l’outil avant tout
réglage ou avant de retirer ou installer
toute pièce ou tout accessoire.
Position correcte des mains (fig. 10)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée en figure 10.
72
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée principale (i), et l’autre sur la poignée
latérale (h).
Perçage
1. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré à l’aide
du changeur de vitesse pour assortir la vitesse
et le couple à l’opération désirée. Réglez la
bague de réglage de mode sur le symbole
perceuse.
2. Pour le BOIS, utilisez : mèche hélicoïdale,
foret à trois pointes, mèche torsadée ou
emporte-pièce. Pour le MÉTAL, utilisez : mèche
hélicoïdale en acier ou emporte-pièce. Utilisez
un lubrifiant de coupe pour percer les métaux,
à l’exception de la fonte et du laiton qui doivent
être percés à sec.
3. Appliquez systématiquement une certaine
pression sur la mèche tout en restant dans
l’alignement. Utilisez assez de pression pour
que la perceuse avance, mais sans pousser
trop fort pour éviter de bloquer le moteur ou
dévier la mèche.
4. Maintenez fermement l’outil à deux mains pour
contrôler toute action de torsion de la perceuse.
5. SI LA PERCEUSE CALE, c’est en général
parce qu’elle est surchargée. RELÂCHEZ
ALORS LA GÂCHETTE IMMÉDIATEMENT,
retirez la mèche de la pièce puis déterminez
quelle est la cause du blocage. N’APPUYEZ
PAS RÉPÉTITIVEMENT SUR LA GÂCHETTE
POUR TENTER DE REDÉMARRER UNE
PERCEUSE BLOQUÉE. CELA POURRAIT
ENDOMMAGER LA PERCEUSE.
6. Laissez le moteur en marche alors que vous
retirez la mèche du trou pour éviter qu’elle y
reste coincée.
Vissage (fig. 4–6)
1. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré à l’aide
du bouton de changement vitesse (3 vitesses)
(g) sur le dessus de l’outil pour assortir la
vitesse et le couple à l’opération désirée. Réglez
initialement la bague de réglage de couple
(e) sur une vitesse réduite pour assurer que
l’attache soit vissée à l’endroit désiré.
FRANÇAIS
REMARQUE : Utiliser le paramètre de couple
requis le plus bas pour ajuster l’attache à la
profondeur désirée. Plus le numéro est petit,
plus le couple sera réduit.
2. Faites tourner la bague de réglage de mode (f)
pour aligner le symbole vis sur la flèche.
3. Réajustez la bague de réglage de couple (e) sur
le numéro approprié au couple désiré. Faites
quelques essais sur un rebut ou un endroit
caché pour déterminer la position correcte de la
bague de réglage de couple.
REMARQUE : La bague de réglage de couple
peut être, à tout moment, réglée sur n’importe quel
numéro. Cependant, la bague de réglage de couple
est seulement activée en mode de vissage et non
pas dans les modes de perçage ou de marteauperforateur.
Martelage-perforage
1. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré à l’aide
du changeur de vitesse pour assortir la vitesse
et le couple à l’opération désirée. Réglez la
bague de réglage de mode sur le symbole
marteau.
2. Pour percer, utilisez juste assez de force
pour empêcher le marteau de tressauter
excessivement. Trop de force ralentira la vitesse
de perçage, entrainera la surchauffe de l’outil et
en réduira le rendement.
3. Percer droit devant vous, en maintenant la
mèche à un angle droit. N’exercez aucune
pression latérale sur la mèche pendant le
perçage, car cela encrasserait la mèche et
ralentirait la vitesse de perforation.
4. Pour percer des trous profonds, si le marteau
venait à perdre de la vitesse, sortez la mèche
partiellement du trou alors que l’outil continue
de tourner pour éliminer les débris du trou.
5. Pour la maçonnerie, utilisez des mèches au
carbure de maçonnerie. Un écoulement fluide
et régulier de poussière sera indicateur d’une
vitesse adéquate.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : afin de
diminuer le risque de graves
blessures corporelles, mettez
l’outil hors tension et enlevez le
bloc-piles avant de procéder à des
réglages ou de retirer/d’installer
des accessoires ou des pièces de
fixation. Un démarrage involontaire
peut entraîner des blessures.
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Débranchez le chargeur de la
prise secteur avant de procéder à son
nettoyage. Vous pouvez retirer la saleté
et la graisse sur l’extérieur du chargeur
en utilisant un chiffon ou une brosse
douce non métallique. N’utilisez pas
d’eau ou d’autres solutions nettoyantes.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
73
FRANÇAIS
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT avec ce
produit.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
Bloc-piles rechargeable
Ce bloc-piles longue durée doit être rechargé
lorsqu’il ne fournit plus suffisamment d’énergie pour
des travaux réalisés aisément auparavant. En fin
de vie utile, mettez le bloc-piles au rebut tout en
respectant l’environnement :
74
• Déchargez complètement le bloc-piles, puis
retirez-le de l’outil.
• Les cellules Li-Ion, NiCd et NiMH sont
recyclables. Apportez-les à votre revendeur
ou à un centre de recyclage local. Les blocspiles collectés seront recyclés ou éliminés
correctement.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
75
ITALIANO
TRAPANO/AVVITATORE A BATTERIA DA 13 mm (1/2")
DCD920, DCD930, DCD940
TRAPANO/AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA
DA 13 mm (1/2") DCD925, DCD935, DCD945
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione del prodotto fanno di
DEWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati tecnici
Tensione
Tipi
Tipo di batterie
Potenza resa
Velocità a vuoto
1ª marcia
2ª marcia
3ª marcia
Tasso d’impatto
1ª marcia
2ª marcia
3ª marcia
Coppia massima
Capacità del mandrino
Capacità massima di foratura
Legno
Metallo
Calcestruzzo
Peso (senza pacco batteria)
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressione sonora)
(incertezza livello sonoro)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
W
DCD925
18
12
NiMH/Li-Ion
450
DCD920
18
11
NiMH/Li-Ion
450
DCD935
14,4
12
NiMH/Li-Ion
325
DCD930
14,4
11
NiMH/Li-Ion
325
DCD945
12
12
NiMH
285
DCD940
12
11
NiMH
285
min-1
min-1
min-1
0–500
0–1 250
0–2 000
0–500
0–1 250
0–2 000
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0–8 500
0–21 250
0–34 000
55
1,5–13
–
–
–
55
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
50
1,5–13
–
–
–
50
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
44
1,5–13
–
–
–
44
1,5–13
mm
mm
mm
kg
50
13
16
1,82
50
13
16
1,7
45
13
14
1,79
45
13
14
1,68
38
13
13
1,79
38
13
13
1,68
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
10,5
1,8
–
–
VDC
Valori totali di vibrazione (somma dei tre vettori assiali) calcolati secondo la normativa EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Foratura nel metallo
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Incertezza K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Foratura a percussione
ah,ID =
m/s²
10,5
–
10,5
–
Incertezza K =
m/s²
1,8
–
1,8
–
76
ITALIANO
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Avvitatura
ah,D =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Caricabatteria
Tensione di alimentazione
Tipo batteria
Tempo di carica
approssimativo
Pesot
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
VDC
Ah
kg
VCA
min
kg
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah blocchi batteria)
0,52
10 A, rete elettrica
< 2,5
1,5
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
Blocco batteria
Tipo batteria
Tensione
Capacità
Peso
< 2,5
1,5
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah blocchi batteria)
0,4
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
77
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
c)
DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945, DCD940
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei
Dati tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente ricerca e sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
30.07.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere
attentamente le avvertenze e le
istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scosse
elettriche, incendio e/o gravi lesioni
personali.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
78
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
ITALIANO
c)
d)
e)
f)
g)
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d)
e)
f)
g)
Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO A
BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di blocco batteria può provocare un
rischio di incendio se utilizzato con un altro
blocco batteria.
b) Utilizzare gli elettroutensili solo con
blocchi batteria specifici. L’uso di altri
blocchi batteria può provocare il rischio di
lesioni e incendi.
c) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
d) In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il
liquido entra in contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido espulso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
79
ITALIANO
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Norme di sicurezza aggiuntive
specifiche per trapani/avvitatori/
trapani a percussione
• Indossare le protezioni acustiche durante
l’utilizzo. L’esposizione al rumore può causare
danni all’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie, se fornite
con l’utensile. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
• Sostenere gli utensili con supporti aventi
le superfici di presa isolanti quando si
eseguono operazioni in cui l’utensile
tagliente potrebbe entrare in contatto
con fili elettrici nascosti o con il cavo di
alimentazione. Le punte che vengono a
contatto con un cavo sotto tensione potrebbero
trasmettere la corrente elettrica anche alle parti
metalliche esposte dell’apparato e potrebbero la
scossa all’operatore.
• Usare morse o altre attrezzature adatte per
sostenere e bloccare il pezzo in lavorazione
su un supporto stabile. Il pezzo da lavorare
tenuto con le mani o contro il proprio corpo
è instabile e può far perdere il controllo
dell’utensile.
• Indossare protezioni per le orecchie in
caso di utilizzo prolungato del trapano a
percussione. L’esposizione prolungata a rumori
di alta intensità può causare la perdita dell’udito.
Gli elevati livelli di pressione sonora generati da
un trapano a percussione possono provocare
la temporanea perdita dell’udito o gravi danni al
timpano.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. La operazioni di
percussione e foratura possono provocare
il lancio di schegge. Tali schegge possono
causare danni permanenti alla vista.
• Le punte e gli utensili si surriscaldano con
l’uso. Indossare i guanti prima di toccarli.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo dei trapani a
percussione:
– Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
o le superfici roventi dell’apparato.
80
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle
polveri prodotte quando si lavora il legno.
– Rischio di lesioni causati da schegge volanti.
– Rischio di danni alla persona causati dall’utilizzo
prolungato.
Etichette sul dispositivo
Sull’attrezzo sono riportati i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2012 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: questo
manuale contiene istruzioni importanti per l’uso e la
sicurezza dei caricabatteria DE9135/DE9116.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte
le istruzioni e le avvertenze sul caricabatteria,
sul blocco batteria e sul prodotto in cui viene
utilizzato il blocco batteria.
PERICOLO: pericolo di folgorazione.
Tensione di 230 volt sui terminali
di carica. Non testare con oggetti
conduttori. Pericolo di scosse elettriche
o folgorazioni.
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Non permettere la
penetrazione di liquidi nel caricabatteria.
Pericolo di scosse elettriche.
ATTENZIONE: pericolo di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, ricaricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Altri
tipi di batterie potrebbero esplodere,
provocando lesioni personali e danni.
ITALIANO
ATTENZIONE: in certi casi, con il
caricabatteria collegato alla rete di
alimentazione, i contatti di carica
esposti all’interno del caricabatteria
possono essere cortocircuitati da
oggetti esterni. Gli oggetti esterni di
natura conduttiva, tra cui, ma non solo,
pagliette di ferro, carta in alluminio
o accumuli di particelle metalliche,
devono essere tenuti lontani dai vani
del caricabatteria. Scollegare sempre il
caricabatteria dall’alimentazione quando
il blocco batteria non è inserito nel vano.
Scollegare il caricabatteria prima di
effettuarne la pulizia.
• NON tentare di caricare il blocco batteria
con caricabatteria diversi da quelli descritti
nel presente manuale. Il caricabatteria e il
blocco batteria sono appositamente progettati
per l’uso congiunto.
• Questi caricabatteria non vanno destinati
ad usi diversi dalla carica delle batterie
ricaricabili DEWALT. Qualsiasi altro utilizzo può
provocare il pericolo di incendi, scosse elettriche
o folgorazioni.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Non utilizzare il caricabatteria se ha
subito urti violenti, è caduto o è stato
danneggiato in altro modo. Consegnarlo ad
un centro assistenza autorizzato.
• Quando occorre eseguire operazioni di
manutenzione o riparazione, non smontare
il caricabatteria; consegnarlo ad un centro
di assistenza autorizzato. Un errore nel
rimontaggio può provocare il pericolo di scosse
elettriche, folgorazioni o incendi.
• Scollegare il caricabatteria dalla presa prima
di cercare di pulirlo con qualunque metodo.
In questo modo è possibile ridurre il pericolo
di scosse elettriche. La rimozione del blocco
batteria non riduce tale rischio.
• Non provare MAI a collegare insieme 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con l’alimentazione della rete elettrica
domestica a 230 V. Non provare ad usarlo
con un’altra tensione di alimentazione.
Questo non vale per i caricabatteria per
autoveicoli.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatteria
• Per scollegare il caricabatteria, tirare la
spina, anziché il cavo. In questo modo si
riduce il rischio di danni alla spina elettrica e al
cavo.
Il caricabatterie DE9116 è compatibile con batterie
da 7,2–18 V NiCd e NiMH.
• Assicurarsi che il cavo si trovi in una
posizione in cui non possa essere
calpestato, in cui si possa inciampare, o
comunque essere altrimenti soggetto a
danni o sollecitazioni.
Questi caricabatteria non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
• Non utilizzare una prolunga, salvo ove
assolutamente necessario. L’utilizzo di una
prolunga di tipo improprio può dare luogo
a pericolo di incendi, scosse elettriche o
folgorazioni.
• Non posizionare alcun oggetto sopra il
caricabatteria o posizionare il caricabatteria
su una superficie morbida, che può ostruire
le aperture di ventilazione e provocare
un surriscaldamento interno. Posizionare
il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di
calore. Il caricabatteria è ventilato attraverso
aperture che si trovano in cima e in fondo
all’involucro.
• Non utilizzare il caricabatteria se la spina
o il cavo sono danneggiati; procedere
immediatamente alla loro sostituzione.
Il caricabatteria DE9135 è compatibile con batterie
da 7,2 a 18 V NiCd, NiMH o Li-Ion.
Procedura di carica (fig. 1)
PERICOLO: rischio di folgorazione.
230 volt sui terminali di carica. Non
testare con oggetti conduttori. Pericolo
di scosse elettriche o folgorazioni.
1. Collegare il caricabatteria (l) a una presa di
corrente adeguata prima di inserire il blocco
batteria.
2. Inserire il blocco batteria nel caricabatteria.
La spia rossa (di carica) lampeggia in modo
continuo per indicare che è iniziato il ciclo di
caricamento.
3. Il completamento della ricarica è indicato da una
spia rossa ACCESA in modo fisso. Il blocco è
completamente carico e può essere utilizzato in
questo momento o lasciato nel caricabatteria.
81
ITALIANO
NOTA: Per garantire migliori prestazioni e una
maggiore durata delle batterie NiCd, NiMH e
Li-Ion, caricare la batteria per almeno 10 ore
precedentemente al primo utilizzo.
Procedimento di carica
Fare riferimento alla tabella seguente per verificare il
livello di carica del blocco batteria.
Livello di carica
carica in corso
completamento carica
ritardo dovuto a
riscaldamento/raffreddamento
sostituire il blocco batteria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Refresh automatico
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria
alla propria capacità di picco. I pacchi batteria
dovrebbero essere sottoposti a refresh settimanale
od ogni volta che il pacco non fornisce più la stessa
quantità di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire la
batteria nel caricabatteria come di consuetudine.
Lasciare il pacco batteria nel caricabatteria per
almeno 10 ore.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento
Se il caricabatteria riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento, sospendendo la carica fino a
quando la batteria ha raggiunto una temperatura
appropriata. Il caricabatteria passa allora
automaticamente alla modalità di carica della
batteria. Questa funzionalità assicura la massima
durata delle batterie.
BATTERIE LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) vengono
progettate con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’utensile si spegne automaticamente quando si
attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatteria,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
82
Importanti istruzioni di sicurezza per
tutti i blocchi batteria
Quando si ordinano blocchi batteria di ricambio,
accertarsi di includere numero di catalogo e
tensione.
Il blocco batteria non è completamente carico
appena estratto dalla confezione. Prima di usare il
blocco batteria e caricabatteria, leggere le istruzioni
di sicurezza che seguono. Quindi, seguire il
procedimento di carica indicato.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare le batterie in
atmosfere esplosive, ad esempio in presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili.
L’inserimento o l’estrazione della batteria dal
caricabatteria può incendiare le polveri o i gas.
• Caricare i blocchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON bagnare o immergere in acqua o altri
liquidi.
• Non immagazzinare o usare lo strumento
e il blocco batteria in luoghi dove la
temperatura può raggiungere o superare i
40 ˚ C (105 °F) (come in capannoni o edifici
in metallo durante l’estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se il contenitore del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatteria. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatteria che abbia ricevuto un
forte colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo di
scossa elettrica o folgorazione. I pacchi
batteria danneggiati dovrebbero essere
inviati al centro assistenza
per il riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non si usa lo
strumento, collocarlo su un fianco
su una superficie stabile dove non
possa fare inciampare o cadere.
Alcuni strumenti con grandi blocchi
batteria sono in grado restare dritti se
posti sul blocco batteria stesso, ma
possono facilmente rovesciarsi.
ITALIANO
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE BATTERIE
AL NICHEL-CADMIO (NiCd) O AL NICHEL-IDRURO
METALLICO (NiMH)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra le
fiamme.
• In condizioni estreme di uso o temperatura,
può verificarsi una piccola perdita di liquido
dalle celle del blocco batteria. Questo non è
segno di guasto.
Tuttavia, se il sigillo esterno è rotto:
a. e il liquido della batteria entra in contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. se il liquido della batteria viene a contatto con
gli occhi, lavarli con acqua pulita per almeno
10 minuti e rivolgersi immediatamente a un
medico. (Nota per il medico: il liquido è una
soluzione di idrossido di potassio al 25–35%).
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra
le fiamme. Quando i blocchi batteria a ioni di
litio vengono bruciati si creano gas e materiali
tossici.
• Se il contenuto della batteria entra
in contatto con la pelle, lavare
immediatamente la pelle con acqua e
sapone. Se il liquido della batteria entra in
contatto con gli occhi, sciacquare l’occhio
aperto con acqua per 15 minuti o fino a quando
l’irritazione cessa. Se è necessario l’intervento di
un medico, l’elettrolita della batteria è composto
di una mistura di carbonati organici liquidi e sali
di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria
aperte può provocare irritazione alle vie
respiratorie. Fornire aria fresca. Se i sintomi
persistono, consultare un medico.
AVVERTENZA: pericolo di ustioni.
Il liquido della batteria può essere
infiammabile se esposto a scintille o
fiamme.
Calotta della batteria (fig. 3)
La dotazione comprende una calotta protettiva
per la batteria, da utilizzare per coprire i contatti di
un blocco batteria non in uso. Se non si applica
la calotta protettiva, gli oggetti in metallo possono
provocare un corto circuito dei contatti, creando
pericolo di incendi e danneggiando il blocco batteria.
1. Rimuovere la calotta protettiva della batteria
prima di inserire il blocco batteria nel
caricabatteria o nello strumento (fig. 3A).
2. Posizionare la calotta protettiva sui contatti
subito dopo aver rimosso il blocco batteria dal
caricabatteria o dallo strumento (fig. 3B).
AVVERTENZA: verificare di aver
applicato la calotta della batteria prima
di conservare o trasportare un blocco
batteria non in uso.
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
Il DCD925 e il DCD920 funzionano con pacchi
batteria da 18 volt.
Il DCD935 e il DCD930 funzionano con pacchi
batteria da 14,4 volt.
Il DCD945 e il DCD940 funzionano con pacchi
batteria da 12 volt.
Istruzioni per lo stoccaggio
1. Le batterie si conservano nel modo migliore
in un luogo fresco e asciutto, non illuminato
direttamente dal sole e protetto da temperature
eccessivamente calde o fredde. Per prestazioni
ottimali e per una durata maggiore, quando non
vengono utilizzati i pacchi batteria vanno riposti
a temperatura ambiente.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere conservati completamente carichi.
2. Il pacco batteria e il caricabatteria sopportano
senza danni lo stoccaggio a lungo termine. In
condizioni adatte possono essere conservati
fino a un massimo di 5 anni
Etichette su caricabatteria e blocco
batteria
Oltre alle indicazioni grafiche utilizzate nel manuale,
le etichette sul caricabatteria e sul blocco batteria
riportano i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Batteria in carica.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
83
ITALIANO
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento.
NOTA: I pacchi batteria e i caricabatteria non sono
compresi nei modelli N.
Non testare con oggetti conduttori.
• Verificare eventuali danni all’utensile, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
Non caricare blocchi batteria danneggiat.
• Prima di utilizzare il prodotto, è bene leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Utilizzare solo con blocchi batteria
DEWALT; altri blocchi batteria possono
esplodere, provocando lesioni personali e
danni.
Non esporre all’acqua.
Descrizione (fig. 1, 2)
AVVERTENZA: non modificare
l’utensile o alcuna parte di esso. Ciò
potrebbe causare a danni o a lesioni
personali.
a. Interruttore a grilletto
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
b. Pulsante avvitamento/svitamento
Caricare a temperature comprese tra
4 °C e 40 °C.
d. Mandrino
c. Spia LED
e. Ghiera per la regolazione della coppia
Smaltire il blocco batteria con la dovuta
attenzione all’ambiente.
f. Ghiera di controllo modalità
g. Selettore marce
h. Impugnatura laterale
Non incenerire il blocco batteria NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
Carica blocchi batteria NiMH e NiCd.
i. Impugnatura principale
j. Pacco batterie
k. Pulsanti di rilascio della batteria
l. Caricabatteria
UTILIZZO PREVISTO
Carica i blocchi batteria Li-Ion.
Vedere i Dati tecnici per il tempo di
ricarica.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 trapano a percussione a batteria
(modelli DCD945, DCD935, DCD925)
1 trapano avvitatore a batteria
(modelli DCD940, DCD930, DCD920)
1 pacco batteria Li-Ion (modelli L1)
2 pacchi batteria Li-Ion (modelli L2)
2 pacchi batteria NiMH (modelli B2)
3 pacchi batteria NiMH (modelli B3)
1 valigetta
1 caricabatterie
1 impugnatura laterale
1 manuale d’istruzioni
1 disegno esploso
84
Questi trapani/avvitatori/trapani a percussione sono
stati progettati per eseguire fori, percussione e
avvitamenti di tipo professionale.
NON utilizzare in ambienti umidi o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
Questi trapani/avvitatori/trapani a percussione
sono utensili professionali. NON CONSENTIRE ai
bambini di avvicinarsi all’utensile. Se inesperti, non
utilizzare questo utensile previa sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Verificare sempre che la tensione
del blocco batteria corrisponda alla tensione
sulla targhetta. Verificare inoltre che la tensione
del caricabatteria corrisponda a quella della rete
elettrica.
Il caricabatteria DEWALT è dotato di
doppio isolamento secondo la norma
EN 60335; pertanto non è necessaria la
messa a terra.
ITALIANO
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di effettuare
montaggio e regolazioni, rimuovere
sempre il blocco batteria. Spegnere
sempre l’utensile prima di inserire o
rimuovere il blocco batteria.
AVVERTENZA: usare solo blocchi
batteria e caricabatteria DEWALT.
Inserimento e rimozione del pacco
batteria dall’utensile (fig. 2)
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’utensile e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
NOTA: Assicurarsi che il pacco batteria (j) sia
completamente carico.
INSERIRE IL PACCO BATTERIA NELL’IMPUGNATURA
DELL’UTENSILE
RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’UTENSILE
1. Premere i pulsanti di rilascio (k) ed estrarre il
pacco batteria dal manico dell’utensile.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria,
come descritto nella relativa sezione di questo
manuale.
Interruttore di azionamento a
velocità variabile (fig. 1)
Per accendere l’utensile premere l’interruttore
a grilletto (a). Per spegnere l’utensile rilasciare
l’interruttore a grilletto. L’utensile è dotato di freno.
Il mandrino si arresta non appena l’interruttore a
grilletto viene rilasciato completamente.
NOTA: L’utilizzo prolungato a velocità variabile è
sconsigliato. Ciò potrebbe danneggiare l’interruttore
e deve essere evitato.
Impugnatura laterale (fig. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, utilizzare SEMPRE
l’utensile con l’impugnatura laterale
installata correttamente. In caso
contrario l’impugnatura potrebbe
scivolare durante il funzionamento
causando la perdita di controllo
dell’utensile. Afferrare l’utensile con
entrambe le mani per aumentare il
controllo.
L’impugnatura laterale (h) si aggancia alla parte
anteriore dello scomparto cambio marce e può
essere ruotata per permettere l’uso con la mano
destra o sinistra. L’impugnatura laterale deve essere
abbastanza stretta per resistere alla rotazione
dell’utensile quando l’accessorio si blocca o va in
stallo. Assicurarsi di afferrare l’impugnatura laterale
all’estremità opposta per controllare l’utensile in fase
di stallo.
Se il modello non è dotato di impugnatura laterale,
afferrare l’utensile posizionando una mano sul
manico e l’altra sul pacco batteria.
NOTA: L’impugnatura laterale è in dotazione in tutti
i modelli.
Pulsante avvitamento/svitamento
(fig. 1)
1. Allineare la base dell’utensile alla dentellatura
interna del manico (fig. 2).
Il pulsante avvitamento/svitamento (b) determina la
direzione di rotazione della punta dell’utensile e viene
inoltre utilizzato come pulsante di blocco.
2. Far scorrere il pacco batteria all’interno del
manico fino a sentire lo scatto che la blocca al
suo posto.
Per selezionare la rotazione diretta, rilasciare
l’interruttore a grilletto e premere il pulsante di
avvitamento/svitamento sul lato destro dell’utensile.
85
ITALIANO
Per selezionare la rotazione inversa, rilasciare
l’interruttore a grilletto e premere il pulsante di
avvitamento/svitamento sul lato destro dell’utensile.
La posizione centrale del pulsante di controllo blocca
l’utensile in posizione spenta. Quando si modifica la
posizione del pulsante di controllo assicurarsi di aver
rilasciato il grilletto.
NOTA: La prima volta che l’utensile viene messo in
moto dopo un cambio della direzione di rotazione, è
possibile sentire uno scatto al momento dell’avvio.
Questa è una condizione normale e non indica la
presenza di problemi.
Luce di lavoro (fig. 1)
Una luce (c) è posizionata al di sopra dell’interruttore
a grilletto (a). Questa luce di lavoro si attiva quando
si preme l’interruttore a grilletto.
NOTA: La luce serve a illuminare la superficie di
lavoro e non è adatta per essere utilizzata come
lampada generica.
Ghiera di controllo modalità
(fig. 4–6)
Questo trapano è dotato di una ghiera di controllo
modalità separata (f) per passare fra le modalità
trapano, avvitatore e trapano a percussione.
FORATURA (FIG. 4)
ATTENZIONE: Quando la ghiera di
controllo è nella modalità trapano/
trapano a percussione, il trapano resta
impostato indipendentemente dalla
posizione della ghiera di regolazione
della coppia (e).
Ruotare la ghiera di controllo modalità (f) in modo da
allineare il simbolo del trapano alla freccia.
NOTA: la ghiera di regolazione della coppia (e) può
essere impostata su qualsiasi numero.
AVVITATORE (FIG. 5)
Ruotare la ghiera di controllo modalità (f) in modo da
allineare il simbolo della vite alla freccia.
NOTA: la ghiera di regolazione della coppia può
essere impostata su qualsiasi numero. Tuttavia, la
ghiera di regolazione della coppia si inserisce solo
nella modalità avvitatore e non in quella di trapano e
trapano a percussione.
TRAPANO A PERCUSSIONE (FIG. 6)
ATTENZIONE: Quando la ghiera di
controllo è nella modalità trapano/
trapano a percussione, il trapano resta
impostato indipendentemente dalla
posizione della ghiera di regolazione
della coppia (e).
86
Ruotare la ghiera di controllo modalità (f) in modo da
allineare il simbolo del martello alla freccia.
Ghiera di regolazione della coppia
(fig. 4–6)
L’utensile è provvisto di un meccanismo di
regolazione della coppia per avvitare e svitare viti
di varie forme e dimensioni. Intorno alla ghiera
di regolazione della coppia (e) sono impressi dei
numeri. I numeri servono a tarare la frizione in
modo da erogare una determinata gamma di
coppia. Maggiore è il numero sulla ghiera, maggiore
è la coppia, con la possibilità di avvitare viti o
bulloni di grandi dimensioni. Per selezionare un
numero ruotare la ghiera fino ad allineare il numero
desiderato alla freccia.
Regolazione a tre marce (fig. 4–5)
La possibilità di impostare l’utensile su tre marce
permette di ottenere una maggiore versatilità
di prestazioni. Per selezionare la marcia 1
(impostazione di coppia massima), spegnere
l’utensile fino all’arresto totale. Fare scorrere il
selettore delle marce (g) tutto in avanti. La marcia
2 (impostazione di coppia e velocità medie) è nella
posizione intermedia. La marcia 3 (impostazione
di velocità massima) corrisponde alla posizione
posteriore.
NOTA: non modificare la marcia mentre l’utensile è
in funzione. Consentire sempre l’arresto totale del
trapano prima di cambiare marcia. Per qualsiasi
difficoltà a cambiare le marce, assicurarsi che
sul selettore delle marce sia inserita una delle tre
impostazioni di velocità.
Mandrino autoserrante a manicotto
singolo (fig. 7–9)
AVVERTENZA: non cercare di serrare
le punte (o qualsiasi altro accessorio)
tenendo ferma la parte anteriore del
mandrino e girando l’utensile. Ne
potrebbero derivare danni al mandrino
e lesioni personali. Bloccare sempre
l’interruttore al grilletto e disinserire
l’utensile dall’alimentazione quando si
sostituiscono gli accessori.
AVVERTENZA: assicurarsi che la
punta sia bloccata prima di azionare
l’utensile. Una punta allentata potrebbe
staccarsi dall’utensile e provocare lesioni
personali.
ITALIANO
L’utensile è dotato di un mandrino autoserrante con
un manicotto rotante per poter azionare con una sola
mano il mandrino. Per inserire un’altra punta o un
accessorio, seguire le istruzioni seguenti.
Funzionamento del trapano
1. Bloccare il grilletto in posizione OFF. Spegnere e
scollegare l’utensile dall’alimentazione.
1. Selezionare la combinazione velocità/coppia
desiderata utilizzando il selettore delle marce
per adattare velocità e coppia all’operazione
da eseguire. Impostare la ghiera di controllo
modalità sul simbolo trapano.
2. Afferrare il manicotto del mandrino (d) con una
mano e usare l’altra mano per fissare l’utensile
come indicato in Figura 7. Ruotare il manicotto
in senso anti-orario (come visto da davanti)
abbastanza da poter accomodare l’accessorio
desiderato.
2. Per il LEGNO, utilizzare punte elicoidali, a lancia,
a trivella o seghe a tazza. Per il METALLO,
utilizzare punte elicoidali in acciaio rapido o
seghe a tazza. Utilizzare un lubrificante da taglio
quando si forano metalli. Fanno eccezione la
ghisa e l’ottone che vanno forati a secco.
3. Inserire l’accessorio a circa 19 mm (3/4") nel
mandrino e stringere saldamente ruotando
il manicotto del mandrino con una mano
servendosi dell’altra per tenere l’utensile.
Continuare a ruotare il manicotto del mandrino
fino a sentire gli scatti che lo bloccano
assicurando una forza di presa completa.
3. Applicare sempre una pressione in linea
retta con la punta. Esercitare una pressione
sufficiente da permettere alla punta del trapano
di forare, ma non troppo energica per non far
andar il motore in stallo o deformare la punta.
Per sbloccare l’accessorio, procedere come ai
precedenti punti 1 e 2.
Assicurarsi di serrare il mandrino tenendo con
una mano il manicotto del mandrino e servendosi
dell’altra per tenere l’utensile con una mano per una
tenuta ottimale.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: Osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’utensile e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 10)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato in figura 10.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’impugnatura principale (i),
mentre l’altra sull’impugnatura laterale (h).
4. Tenere saldamente con entrambe le mani
l’utensile per controllare l’azione rotante della
punta.
5. SE LA PUNTA VA IN STALLO, la causa
è generalmente dovuta al sovraccarico.
RILASCIARE IMMEDIATAMENTE
L’INTERRUTTORE, rimuovere la punta dal
foro e individuare la causa che ha provocato lo
stallo. NON PREMERE L’INTERRUTTORE A
GRILLETTO SU E GIÙ NEL TENTATIVO DI
AVVIARE IL TRAPANO IN STALLO - SI PUÒ
DANNEGGIARE IL TRAPANO.
6. Mantenere il motore in funzione quando si
estrae la punta dal foro. Ciò aiuta a evitare che
la punta si incastri.
Funzionamento dell’avvitatore
(fig. 4–6)
1. Selezionare la combinazione velocità/coppia
desiderata utilizzando il selettore a tre velocità
(g) situato sulla parte superiore dell’utensile per
adattare velocità e coppia all’operazione da
eseguire. Posizionare la ghiera di regolazione
della coppia (e) a un’impostazione più bassa per
assicurarsi che il puntale sia come desiderato.
NOTA: Utilizzare le impostazioni della coppia
più basse necessarie a posizionare il puntale
alla profondità desiderata. Minore è il numero,
minore è il valore della coppia.
2. Ruotare la ghiera di controllo modalità (f) in
modo da allineare il simbolo della vite alla
freccia.
3. Reimpostare la ghiera di regolazione della
coppia (e) sul numero corrispondente alla
coppia desiderata. Eseguire delle prove su
87
ITALIANO
materiale di scarto o su zone non visibili per
accertarsi di aver scelto la posizione corretta
della ghiera di regolazione della coppia.
NOTA: la ghiera di regolazione della coppia può
essere impostata su qualsiasi numero in qualsiasi
momento. Tuttavia, la ghiera di regolazione della
coppia si inserisce solo nella modalità avvitatore e
non in quella di trapano e trapano a percussione.
Funzionamento del trapano a
percussione
1. Selezionare la combinazione velocità/coppia
desiderata utilizzando il selettore delle marce
per adeguare velocità e coppia all’operazione
da eseguire. Impostare la ghiera di controllo
modalità sul simbolo del martello.
2. Durante la foratura applicare sul trapano a
percussione una forza tale da evitare che
l’utensile rimbalzi eccessivamente. Una forza
eccessiva provoca il rallentamento del trapano,
surriscaldamento e una velocità ridotta.
3. Forare in modo dritto mantenendo la punta ad
angolo retto rispetto al foro. Durante la foratura
non premere lateralmente sulla punta poiché ciò
può ostruire le volute delle punte e quindi ridurre
la velocità.
4. Quando si eseguono grossi fori, se la velocità
del trapano a percussione diminuisce, spingere
la punta parzialmente fuori dal buco mentre
l’utensile è ancora in funzione per eliminare i
residui.
5. Per la muratura, utilizzarepunte di carburo da
muratura. Un flusso continuo e uniforme di
polvere indica la corretta velocità di foratura.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. Un’operazione soddisfacente
in modo continuo dipende dalla manutenzione
adeguata dell’utensile e regolare pulitura
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’utensile e staccare il
blocco batteria prima di eseguire
regolazioni o staccare/installare
accessori vari. Un avvio accidentale
può causare lesioni personali.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
88
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Scollegare il caricabatteria
dalla presa di rete CA prima di effettuare
la pulizia. Per rimuovere sporcizia
e grasso dalla parte esterna del
caricabatteria, utilizzare un panno o una
spazzola morbida (non in metallo). Non
utilizzare acqua o soluzioni detergenti.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
ITALIANO
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
Blocco batteria ricaricabile
Questo blocco batteria di lunga durata deve essere
ricaricato quando non è in grado di produrre energia
sufficiente per svolgere lavori in precedenza eseguiti
senza problemi. Alla fine della sua durata tecnica,
deve essere smaltito con la dovuta attenzione per
l’ambiente:
• Scaricare completamente il blocco batteria,
quindi estrarlo dallo strumento.
• Le celle Li-Ion, NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarli al rivenditore o ad un servizio di
riciclaggio di zona. I blocchi batteria raccolti
vengono riciclati o smaltiti in modo corretto.
89
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
90
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
13 mm (1/2") DRAADLOZE BOOR/DRIL
DCD920, DCD930, DCD940
13 mm (1/2") DRAADLOZE KLOPBOOR/DRIL
DCD925, DCD935, DCD945
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Types
Batterijtype
Uitgangsvermogen
Snelheid zonder weerstand
1e versnelling
2e versnelling
3e versnelling
Impactratio
1e versnelling
2e versnelling
3e versnelling
Max. torsie
Boorhouder capaciteit
Maximale boorcapaciteit
Hout
Metaal
Metselwerk
Gewicht (zonder accu)
LPA
KPA
LWA
KWA
(geluidsdruk)
(onzekerheidsfactor geluidsdruk)
(akoestisch vermogen)
(onzekerheid akoestisch verm.)
W
DCD925
18
12
NiMH/Li-Ion
450
DCD920
18
11
NiMH/Li-Ion
450
min-1
min-1
min-1
0–500
0–1 250
0–2 000
0–500
0–1 250
0–2 000
0–425
0–1 200
0–1 800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0–8 500
0–21 250
0–34 000
55
1,5–13
–
–
–
55
1,5–13
mm
mm
mm
kg
50
13
16
1,82
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
3
99
3
VDC
DCD935
DCD930
14,4
14,4
12
11
NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion
325
325
DCD945
12
12
NiMH
285
DCD940
12
11
NiMH
285
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–7 225
0–20 400
0–30 600
50
1,5–13
–
–
–
50
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
44
1,5–13
–
–
–
44
1,5–13
50
13
16
1,7
45
13
14
1,79
45
13
14
1,68
38
13
13
1,79
38
13
13
1,68
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
–
–
10,5
1,8
–
–
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Boren in metaal
ah,D =
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah
Boorinslag
ah,ID =
m/s2
10,5
–
10,5
Onzekerheid K =
m/s2
1,8
–
1,8
91
NEDERLANDS
Vibratie-emissiewaarde ah
Schroef indraaien
ah,D =
Onzekerheid K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
VDC
Ah
kg
Lader
Netspanning
Accutype
Geschatte laadtijd
min
Gewicht
kg
Zekeringen:
Europa
VAC
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah accusets)
0,52
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
92
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
< 2,5
1,5
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah accusets)
0,4
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
NEDERLANDS
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945, DCD940
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
30.07.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
93
NEDERLANDS
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
94
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
risico op verwondingen en brand tot gevolg
hebben.
NEDERLANDS
c)
d)
Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor boren/
drilboren/klopboren
• Draag gehoorbescherming tijdens het
boren. Blootstelling aan geluid kan leiden tot
gehoorverlies.
• Gebruik aanvullende handgrepen indien
meegeleverd bij het gereedschap. Als u de
controle over het apparaat verliest, kan dit tot
persoonlijk letsel leiden.
of ernstige schade aan het trommelvlies kan
optreden door hoge geluiden tijdens het
klopboren.
• Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Klopboren en boren zorgen
ervoor dat splinters rondvliegen. Rondvliegende
deeltjes kunnen leiden tot permanente
beschadiging van uw ogen.
• Klopboor onderdelen en het gereedschap
worden heet tijdens het gebruik. Draag
handschoenen als u ze aanraakt.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
klopboormachines:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
• Houd gereedschap vast aan geïsoleerde
handgrepen als u een handeling uitvoert
waarbij het gereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het
eigen stroomsnoer. Snijdaccessoires die
in contact komen met bedrading die onder
stroom staat kunnen ijzeren onderdelen van
het gereedschap onder stroom zetten en de
operator een elektrische schok geven.
Markeringen op gereedschap
• Gebruik klemmen of een andere praktische
oplossing om het werkstuk vast te zetten en
het op een stabiele plaats te ondersteunen.
Als u het werkstuk tegen uw lichaam houdt, is
dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies
van de controle.
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
• Draag gehoorbescherming als u gedurende
langere tijd met de boor werkt. Langdurige
blootstelling aan intense geluiden kan
gehoorverlies veroorzaken. Tijdelijk gehoorverlies
Jaar van fabricage
De volgende pictogrammen worden afgebeeld op
het gereedschap:
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
POSITIE DATUMCODE
Voorbeeld:
2012 XX XX
95
NEDERLANDS
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor de acculaders DE9135/DE9116.
• Lees voor gebruik van de accu en lader eerst
alle instructies en waarschuwingen op de
lader, de accuset en op het product waarin de
accuset wordt gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. 230 volt
is aanwezig op de laadterminals. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken
of elektrocutie.
WAARSCHUWING: Elektrocutiegevaar.
Zorg dat er geen vloeistof in de
werklamp/lader binnendringt. Dit kan
leiden tot elektrische schokken.
VOORZICHTIG: Risico op
brandwonden. Laad, om het risico
op letsel te beperken, uitsluitend
oplaadbare batterijen van DEWALT op.
Andere typen accu’s kunnen barsten.
Dit kan leiden tot lichamelijk letsel en
schade.
VOORZICHTIG: Als de lader is
aangesloten op de voedingsbron,
kunnen de blootliggende contactpunten
in de lader onder bepaalde
omstandigheden kortsluiten onder
invloed van vreemd materiaal. Vreemde
geleidende materialen, waaronder,
maar niet beperkt tot, staalwol,
aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalhoudende deeltjes, moeten uit de
buurt van openingen in de lader worden
gehouden. Koppel de lader altijd los van
de voedingsbron als er geen accuset in
zit. Ontkoppel de lader voordat u deze
reinigt.
• Probeer de accuset NIET op te laden
met andere laders dan de laders in deze
handleiding. De lader en de accuset zijn
specifiek op elkaar afgestemd.
• Plaats het snoer zo dat niemand erop kan
stappen of erover kan struikelen, of het
snoer op een andere andere manier kan
beschadigen.
• Gebruik geen verlengsnoer, tenzij dit echt
noodzakelijk is. Gebruik van een verkeerd
verlengsnoer kan leiden tot risico op brand,
elektrische schokken of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de lader en
plaats de lader niet op een zacht oppervlak.
Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen
geblokkeerd raken, wat kan leiden tot
extreem hoge interne temperaturen. Houd de
lader verwijderd van warmtebronnen. De lader
wordt geventileerd via groeven aan de bovenen onderkant van de behuizing.
• Gebruik de lader niet als het snoer of de
stekker beschadigd is — vervang deze in dat
geval direct.
• Gebruik de lader niet als er hard tegenaan
is gestoten, als hij is gevallen of op enigerlei
wijze is beschadigd. Ga ermee naar een
erkend reparatiepunt.
• Haal de lader niet uit elkaar; ga ermee
naar een erkend reparatiepunt wanneer
onderhoud of reparatie nodig is. Als de lader
verkeerd in elkaar wordt gezet, kan dit leiden
tot risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
• Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u deze reinigt. Zo
beperkt u het risico op elektrische schokken.
U vermindert dit risico niet door de accuset te
verwijderen.
• NOOIT proberen twee laders samen te
verbinden.
• De lader is ontworpen om te functioneren
met de standaard 230V huishoudelijke
stroomvoorziening. Probeer het toestel niet
te gebruiken met een andere spanning. Dit
geldt niet voor de lader van het apparaat.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Opladers
• Deze laders zijn niet bedoeld voor ander
gebruik dan het opladen van DEWALT
herlaadbare accu’s. Bij andere toepassingen
bestaat risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
De DE9116 oplader werkt op 7,2–18V NiCd en
NiMH batterijen.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
Deze opladers hebben geen aanpassingen nodig en
zijn ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
• Trek de stekker niet los aan het snoer
wanneer u de lader ontkoppelt. Zo beperkt u
het risico op beschadiging aan stekker en snoer.
96
De DE9135 oplader werkt op 7,2–18V NiCd, NiMH
of Li-Ion batterijen.
NEDERLANDS
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Laadprocedure (fig. 1)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er is
230 volt aanwezig op laadstations. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Risico van elektrische schok of
elektrocutie.
1. Sluit de lader (l) aan op een geschikt
stopcontact voordat u de accuset erin plaatst.
2. Plaats de accuset in de lader. Het rode (oplaad-)
lampje zal doorlopend knipperen om aan te
geven dat het oplaadproces begonnen is.
3. Als het rode AAN-lampje continu blijft branden,
is het opladen voltooid. De accu is volledig
opgeladen en mag onmiddellijk worden gebruikt
of in de lader blijven.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de NiCd, NiMH en Li-Ion batterijen te
garanderen laadt u de accu tenminste 10 uur voor
het eerste gebruik op.
Oplaadproces
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accusets
Wanneer u vervangingsaccusets besteld, zorg
er dan voor dat u het catalogusnummer en de
spanning vermeldt.
De accuset is niet volledig opgeladen wanneer
die uit de verpakking komt. Vooraleer u de
accuset en de lader gebruikt, dient u de volgende
veiligheidsinstructies te lezen. Volg daarna de
beschreven oplaadprocedure.
LEES ALLE INSTRUCTIES
In onderstaande tabel staat aangegeven hoe u uit de
oplaadindicatoren kunt afleiden in welk stadium van
het opladen de accu zich bevindt.
Stadium van opladen
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
accuset vervangen
probleem
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisch verversen
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit
gelijk of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te
worden opgeladen of telkens als de accu niet meer
dezelfde hoeveelheid werk levert.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de acculader. Laat de accu tenminste
10 uur in de acculader.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
• Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Door
de batterij in de lader te plaatsen of eruit te
halen kunnen stof of dampen ontvlammen.
• Laad de accusets enkel in DEWALT laders.
• GELIEVE NIET met water of andere vloeistoffen
te besprenkelen of hierin onder te dompelen.
• Het werktuig en de accuset niet opbergen of
gebruiken in ruimtes waar de temperatuur
40˚ C (105° F) kan bereiken of overschrijden
(zoals buitenloodsen of metalen gebouwen
in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de acculader wanneer
deze gebroken of beschadigd is Oefen
geen kracht op de accu uit, laat deze
niet vallen en beschadig ze niet. Gebruik
een accu of acculader niet wanneer
deze een zware klap heeft gekregen, is
laten vallen, er overheen is gereden of
op enigerlei wijze is beschadigd (d.w.z.
doorboord met een spijker, geslagen
met een hamer, erop getrapt is). Dit
kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie. Beschadigde accu’s dienen
naar het servicecentrum te worden
gebracht voor recycling.
97
NEDERLANDS
VOORZICHTIG: Wanneer het
werktuig niet gebruikt wordt,
plaats het dan op zijn zijkant op
een stabiele ondergrond waar
niemand er kan over struikelen of
vallen. Sommige werktuigen met grote
accusets staan rechtop op de accuset,
waardoor deze makkelijk omver kan
vallen.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METAAL HYDRIDE (NiMH)
• Verbrand de accuset niet, ook al is deze
ernstig beschadigd of totaal versleten. De
accuset kan ontploffen in vuur.
Accudop (fig. 3)
Een beschermende accudop wordt meegeleverd
om de aansluitpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Zonder de beschermdop zouden
losse metalen voorwerpen de aansluitpunten kunnen
kortsluiten, wat leidt tot een brandrisico en schade
aan de accu veroorzaakt.
1. Verwijder de beschermende accudop voordat
u de accuset in de lader of het apparaat plaatst
(fig. 3A).
2. Plaats de beschermdop onmiddellijk op de
aansluitpunten nadat u de accu uit de lader of
het werktuig hebt verwijderd (fig. 3B).
WAARSCHUWING: Zorg dat de
beschermende accudop op zijn plaats
zit voordat u een losgekoppelde accu
oppakt of opbergt.
• Er kan een klein vloeistoflek optreden uit
de accuset bij extreem gebruik of extreme
temperaturen. Dit wijst niet op een probleem.
Als de buitenste zegel echter gebroken is:
a. en de batterijvloeistof raakt uw huid, was
deze dan onmiddellijk met zeep en water
gedurende verschillende minuten.
b. en de batterijvloeistof komt in uw ogen
terecht, spoel deze dan met schoon water
gedurende minimaal 10 minuten uit en zoek
onmiddellijk medische hulp. (Medische
opmerking: de vloeistof is 25–35%
oplossing van kaliumhydroxide.)
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accuset niet, ook als deze
ernstig beschadigd is of volledig versleten.
De accuset kan ontploffen in vuur. Er ontstaan
giftige dampen en materialen wanneer lithiumion accusets verbrand worden.
• Als de batterij-inhoud in contact komt met
de huid, was deze onmiddellijk met milde
zeep en water. Als de batterij-inhoud in de
ogen terecht komt, spoel water over het open
oog gedurende 15 minuten of totdat de irritatie
stopt. Indien medische hulp noodzakelijk is: de
elektrolyt is samengesteld uit een mengeling
van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
• De inhoud van geopende batterijcellen kan
irritatie bij ademhaling veroorzaken. Zorg
voor frisse lucht. Als de symptomen blijven
aanhouden, schakelt u het beste medische
hulp in.
WAARSCHUWING: Risico op
brandwonden. Batterijvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze blootgesteld
wordt aan vonken of vlammen.
98
Accu
ACCUTYPE
De DCD925 en DCD920 werken op 18 volt accu’s.
De DCD935 en DCD930 werken op 14,4 volt
accu’s.
De DCD945 en DCD940 werken op 12 volt accu’s.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu’s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de
acculader niet beschadigen. Onder de juiste
omstandigheden kunnen ze tot maximaal 5 jaar
worden opgeslagen.
Labels op lader en accu
Naast de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, tonen de labels op de lader en de
accu de volgende pictogrammen:
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Accu opladen.
Accu opgeladen.
NEDERLANDS
Accu beschadigd.
1 gebruiksaanwijzing
1 uitvergrote tekening
Hete/koude accuvertraging.
OPMERKING: Accu’s en opladers zijn niet
inbegrepen bij N-modellen.
Niet sonderen met geleidende
voorwerpen.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
Beschadigde accusets niet opladen.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Uitsluitend gebruiken in combinatie met
accusets van DEWALT, andere kunnen
openbarsten en tot lichamelijk letsel en
schade lijden.
Beschrijving (fig. 1, 2)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
Niet blootstellen aan water.
a. Variabele snelheidsschakelaar
Zorg dat beschadigde snoeren meteen
vervangen worden.
Alleen opladen tussen 4 °C en 40 °C.
Denk aan het milieu wanneer u de
accuset weggooit.
b. Knop vooruit/achteruit
c. LED-lampje
d. Boorklauw
e. Stelring om torsie aan te passen
f. Kraag modusbeheer
g. Versnellingschakelaar
h. Zijgreep
Verbrand de NiMH, NiCd+ en Li-Ion
accusets niet.
Laadt NiMH en NiCd accu’s op.
i. Hoofdgreep
j. Accu
k. Knoppen accuvrijgave
l. Oplader
GEBRUIKSDOEL
Laadt Li-Ion accusets op.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 draadloze klopboormachine
(DCD945, DCD935, DCD925 modellen)
1 draadloze middengreep boordril
(DCD940, DCD930, DCD920 modellen)
Deze boren/drillen/klopboren zijn ontworpen voor
toepassingen van professioneel boren, klopboren, en
schroeven draaien.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze boren/drillen/klopboren zijn professionele
gereedschapsmachines. LAAT GEEN kinderen in
contact met het gereedschap komen. Toezicht is
vereist als onervaren operators dit gereedschap
bedienen.
1 Li-Ion accu (L1 modellen)
Elektrische veiligheid
2 Li-Ion accu’s (L2 modellen)
De elektrische motor werd voor slechts één
spanning ontworpen. Controleer altijd of de spanning
van de accuset overeenstemt met de spanning op
de kenplaat. Zorg ook dat de spanning van uw lader
overeenkomt met die van uw netspanning.
2 NiMH accu’s (B2 modellen)
3 NiMH accu’s (B3 modellen)
1 gereedschapskit
1 oplader
1 zijgreep
99
NEDERLANDS
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: vóór montage
en aanpassing moet u altijd de accu
verwijderen. Schakel het werktuig altijd
uit voordat u de accu aanbrengt of
verwijdert.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van DEWALT.
De accu in het gereedschap plaatsen
of eruit verwijderen (fig. 2)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
OPMERKING: Zorg ervoor dat uw accu (j) volledig
is opgeladen.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
PLAATSEN
2. Plaats de accu in de acculader zoals
beschreven in de paragraaf over de acculader in
deze gebruiksaanwijzing.
Schakelaar variabele snelheid (fig. 1)
Om het gereedschap aan te schakelen knijpt u
de trekkerschakelaar (a) in. Om het gereedschap
uit te schakelen laat u trekkerschakelaar los.
Uw gereedschap is voorzien van een rem. De
boorhouder stops zodra de trekkerschakelaar
volledig wordt losgelaten.
OPMERKING: Het continue gebruik op variabele
snelheden wordt niet aanbevolen. Dit kan de
schakelaar beschadigen en dient te worden
voorkomen.
Zijgreep (fig. 1)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op persoonlijk letsel te verminderen
bedient u het gereedschap ALTIJD als
de zijgreep correct is geïnstalleerd. Als
u dit nalaat kan het ertoe leiden dat de
zijgreep wegglijdt tijdens de bediening
van het gereedschap en u de controle
erover verliest. Houd het gereedschap
met beide handen vast om zoveel
controle te houden.
De zijgreep (h) klemt vast aan de voorzijde van de
versnellingsbehuizing en kan 360º worden gedraaid
voor zowel rechtshandig als linkshandig gebruik.
De zijgreep moet voldoende stevig zijn bevestigd
om weerstand te bieden aan het wegdraaien van
de boor als het accessoire vastzit of vastloopt. Zorg
ervoor dat u de zijgreep aan het uiteinde vastpakt
om het gereedschap tijdens vastlopen onder
controle te houden.
Als het model niet is uitgerust met een zijgreep
houdt u de boor met één hand aan de handgreep
vast en met de andere hand aan de accu.
OPMERKING: Zijgrepen worden bij alle modellen
geleverd.
Knop vooruit/achteruit (fig. 1)
1. Richt de onderkant van het gereedschap op de
inkeping in de handgreep van het gereedschap
(fig. 2).
De knop vooruit/achteruit (b) bepaalt de richting
waarin het gereedschap draait en dient ook als
vergrendelingknop.
2. Schuif de accu stevig in de handgreep totdat u
het slot hoort dicht klikken.
Om vooruit draaien te kiezen laat u de
trekkerschakelaar los en drukt u de vooruit/achteruit
knop aan de rechterkant van het gereedschap in.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP VERWIJDEREN
1. Druk op de vrijgaveknoppen (k) en trek de accu
stevig uit de handgreep van het gereedschap.
100
Om achteruit draaien te kiezen laat u de
trekkerschakelaar los en drukt u de vooruit/achteruit
knop aan de linkerkant van het gereedschap in.
NEDERLANDS
De middenpositie van de controleknop vergrendelt
het gereedschap in de ‘uit’ stand. Zorg ervoor
dat u de trekker loslaat als u de stand van de
controleknop wijzigt.
OPMERKING: De eerste keer als het gereedschap
draait nadat de draairichting is gewijzigd, hoort u
misschien een klik bij het opstarten. Dit is normaal
en betekent niet dat er een probleem is.
Werklicht (fig. 1)
Er bevindt zich een werklicht (c) net boven
de trekkerschakelaar (a). Het werklicht wordt
geactiveerd als de trekkerschakelaar wordt
ingedrukt.
OPMERKING: Het werklicht is bedoeld voor het
bijlichten van het directe werkoppervlak en is niet
bedoeld om als zaklantaarn te worden gebruikt.
Kraag modusbeheer (fig. 4–6)
Uw boor is voorzien van een aparte kraag
modusbeheer (f) om te schakelen tussen de modi
boren, schroeven draaien en klopboren.
BOREN (FIG. 4)
VOORZICHTIG: Als de moduskraag
zich in de modus boren/klopboren
bevindt, kunt u de versnelling niet
gebruik, onafhankelijk van de stand van
de stelring torsieaanpassing (e).
Draai de kraag modusbeheer (f) zodat het
boorpictogram op één lijn met de pijl staat.
OPMERKING: De stelring torsieaanpassing (e) kan
op ieder getal worden ingesteld.
SCHROEVEN DRAAIEN (FIG. 5)
Draai de kraag modusbeheer (f) zodat het
schroefpictogram op één lijn met de pijl staat.
OPMERKING: De stelring torsieaanpassing kan
te allen tijde op ieder getal worden ingesteld. De
stelring torsieaanpassing werkt echter alleen tijdens
de modus schroevendraaien en niet in de modi
boren en klopboren.
KLOPBOREN (FIG. 6)
VOORZICHTIG: Als de moduskraag
zich in de modus boren/klopboren
bevindt, kunt u de versnelling niet
gebruik, onafhankelijk van de stand van
de stelring torsieaanpassing (e).
Draai de kraag modusbeheer (f) zodat het
klopboorpictogram op één lijn met de pijl staat.
Stelring torsieaanpassing (fig. 4–6)
het inschroeven en verwijderen van een breed scala
vormen en afmetingen van schroeven. Rondom de
stelring torsieaanpassing (e) bevinden zich getallen.
Deze getallen worden gebruikt om de versnelling in
te stellen om een torsiebereik te leveren. Hoe hoger
het getal op de stelring, hoe hoger de torsie en hoe
groter de bevestiging die kan worden aangedreven.
Om een getal te kiezen draait u net zolang totdat het
gewenste getal op één lijn met de pijl staat.
Schakelen op drie snelheden
(fig. 4–5)
De functionaliteit schakelen op drie snelheden
van uw gereedschap stelt u in staat te schakelen
tussen versnellingen om meer mogelijkheden te
hebben. Om snelheid 1 te kiezen (hoogste torsieinstelling) zet u het gereedschap uit en laat u het
tot stilstand komen. Schuif de versnellingschuif (g)
geheel naar voren. Snelheid 2 (middelste torsie en
snelheidsinstelling) bevindt zich in de middelste
stand. Snelheid 3 (hoogste snelheidsinstellingen)
bevindt zich achteraan.
OPMERKING: Verander niet van versnelling als
het gereedschap aan staat. Zorg altijd dat de boor
volledig tot stilstand is gekomen voordat u van
versnelling wisselt. Als u problemen ondervindt
bij het wisselen van versnellingen, zorg dan dat
de versnellingsschakelaar zich in één van de drie
snelheidsinstellingen bevindt.
Sleutelloze enkelvoudige huls
boorhouder (fig. 7–9)
WAARSCHUWING: Probeer niet om
boren (of andere accessoires) vast
te draaien door de voorkant van de
boorhouder vast te pakken en het
gereedschap te draaien. Dit kan schade
aan de boorhouder en persoonlijk letsel
veroorzaken. Zet de trekkerschakelaar
altijd uit en sluit het gereedschap van
de stroombron af voordat u accessoires
verwisselt.
WAARSCHUWING: Zorg er altijd
voor dat het boorstuk stevig vast zit
voordat u het gereedschap opstart. Een
los boorstuk kan uit het gereedschap
schieten en op die manier mogelijk
persoonlijk letsel veroorzaken.
Uw gereedschap is voorzien van een sleutelloze
boorhouder met een roterende huls voor bediening
met één hand van de boorhouder. Om een boorstuik
of een ander accessoire te plaatsen, volgt u de
onderstaande stappen op.
Uw gereedschap is voorzien van een instelbaar
torsiemechanisme om schroeven te draaien voor
101
NEDERLANDS
1. Vergrendel de trekker in de positie OFF. Zet
het gereedschap uit en sluit het af van de
stroombron.
2. Pak de kraag van de boorhouder (d) vast
met één hand en zet het gereedschap vast
met de andere hand zoals wordt getoond in
afbeelding 7. Draai de kraag zo ver naar links
(van de voorzijde gezien) dat het accessoire van
uw keuze wordt ingezet.
3. Steek het accessoire ongeveer 19 mm (3/4") in
de boorhouder en draai het stevig vast door de
huls van de boorhouder met één hand met de
klok mee te draaien terwijl u het gereedschap
met de andere hand vasthoudt. Ga verder met
het draaien van de huls van de boorhouder
totdat u meerdere ratelklikjes hoort, om ervoor
te zorgen dat deze volledig vast zit.
Om het accessoire weer los te maken herhaalt u
stappen 1 en 2 hierboven.
Zorg ervoor dat u de boorhouder met één hand op
de huls van de boorhouder vastmaakt, en met één
hand het gereedschap vasthoudt voor maximale
stevigheid.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Juiste positie van de handen (fig. 10)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld in
figuur 10.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de hoofdgreep (i), terwijl u met de andere hand
de zijhandgreep (h) vasthoudt.
102
Boren
1. Kies het gewenste snelheid/torsie bereik met de
versnellingswisselaar zodat de snelheid en torsie
aan de geplande actie voldoen. Stel de kraag
modusbeheer op het boorpictogram in.
2. Voor HOUT gebruikt u spiraalboren, steekboren,
grondboren of zaagboren. Voor METAAL
gebruikt u hoge snelheid spiraalboren of
zaagboren. Gebruik een smeermiddel als u
metaal boort. De uitzonderingen hierop zijn
gietijzer en koper, die droog dienen te worden
geboord.
3. Oefen altijd druk uit in een rechte lijn met de
boor. Gebruik voldoende druk om de boor
verder te laten boren, maar druk niet zo hard
dat de motor vastloopt of de boor doorbuigt.
4. Houd het gereedschap stevig met beide
handen vast om het wegdraaien van de boor te
voorkomen.
5. ALS DE BOOR VASTLOOPT komt dit
meestal omdat hij overbelast wordt. LAAT DE
TREKKER ONMIDDELLIJK LOS, verwijder
de boor uit het werkstuk en stel de reden van
het vastlopen vast. KLIK DE TREKKER NIET
UIT EN AAN IN EEN POGING OM EEN
VASTGELOPEN BOOR OP TE STARTEN –
DIT KAN DE BOOR BESCHADIGEN.
6. Houd de motor draaiende als u de boor uit
een geboord gat trekt. Dit helpt vastzitten te
voorkomen.
Bediening schroevendraaien
(fig. 4–6)
1. Kies het gewenste snelheid/torsie bereik
met behulp van de versnellingschakelaar
drie snelheden (g) aan de bovenkant van
het gereedschap om de gewenste snelheid
en torsie voor de gewenste toepassing te
verkrijgen. Stel de stelring torsieaanpassing
(e) eerst op een lagere stand in om ervoor te
zorgen dat de bevestiging naar uw specificaties
kan worden ingesteld.
OPMERKING: Gebruik de laagste torsieinstelling die vereist is om de bevestiging bij
de gewenste diepte te plaatsen. Hoe lager het
getal, des te lager de torsie-uitgang.
2. Draai de kraag modusbeheer (f) zodat het
schroefpictogram op één lijn met de pijl staat.
3. Stel de stelring torsieaanpassing (e) opnieuw in
op de juiste getalsinstelling voor de gewenste
torsie. Voer een paar tests uit in afval of
onzichtbare gebieden om de juiste positie van
de stelring torsieaanpassing te bepalen.
NEDERLANDS
OPMERKING: De stelring torsieaanpassing kan
te allen tijde op ieder getal worden ingesteld. De
stelring torsieaanpassing werkt echter alleen tijdens
de modus schroevendraaien en niet in de modi
boren en klopboren.
Bediening klopboren
1. Kies het gewenste snelheid/torsie bereik met de
versnellingswisselaar zodat de snelheid en torsie
aan de geplande actie voldoen. Stel de kraag
modusbeheer op het klopboorpictogram in.
2. Oefen bij het boren precies voldoende kracht
op de klopboor uit om te voorkomen dat hij
excessief heen en weer trilt. Teveel druk zorgt
voor lagere boorsnelheden, oververhitting en
een lagere boorratio.
3. Boor recht, houd het boorstuk in een rechte
hoek ten opzichte van het werkstuk. Oefen
geen zijdelingse druk op het boorstuk uit tijdens
het boren, omdat dit ervoor zorgt dat de boor
vastloopt en een lagere boorsnelheid wordt
verkregen.
4. Als u diepe gaten boort en de klopboorsnelheid
afneemt, haalt u de boor gedeeltelijk uit het gat
terwijl het gereedschap nog aan staat om puin
uit het gat te verwijderen.
5. Gebruik voor metselwerk de boortjes met
carbide tip. Een gladde, gelijkmatige stroom van
stof is een aanduiding dat de juiste boorsnelheid
is gekozen.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen en
de accuset te verwijderen voordat u
hulpstukken of accessoires aan- of
afkoppelt. Een toevallige activering kan
letsel toebrengen.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten binnen in het apparaat
geen onderdelen die onderhoudswerkzaamheden
vereisen.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
103
NEDERLANDS
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion, NiCd en NiMH cellen zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
recyclagecentrum. De ingezamelde accu’s
worden gerecycleerd of op de correcte manier
weggegooid.
104
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
105
NORSK
13 mm (1/2") BATTERIDRILL/BORMASKIN
DCD920, DCD930, DCD940
13 mm (1/2") BATTERIDREVET BORHAMMER/BORMASKIN
DCD925, DCD935, DCD945
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Års erfaring gjennom produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en av
de mest pålitelige partene for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type r
Batteritype
Utgangseffekt
Ubelastet hastighet
1. gir
2. gir
3. gir
Slaghastighet
1. gir
2. gir
3. gir
Maks. moment
Chuck-kapasitet
Maksimal borkapasitet
Tre
Metall
Murverk
Vekt uten batteripakke
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
W
DCD925
18
12
NiMH/Li-Ion
450
min-1
min-1
min-1
0–500
0–1 250
0–2 000
0–500
0–1 250
0–2 000
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0–8 500
0–21 250
0–34 000
55
1,5–13
–
–
–
55
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
50
1,5–13
–
–
–
50
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
44
1,5–13
–
–
–
44
1,5–13
mm
mm
mm
kg
50
13
16
1,82
50
13
16
1,7
45
13
14
1,79
45
13
14
1,68
38
13
13
1,79
38
13
13
1,68
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
–
–
10,5
1,8
–
–
10,5
1,8
–
–
VDC
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht, EN 60745:
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Boring i metall
ah,D =
m/s²
< 2,5
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Slagboring
ah,ID =
m/s²
10,5
Usikkerhet K =
m/s²
1,8
106
DCD920
DCD935
DCD930
18
14,4
14,4
11
12
11
NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion
450
325
325
DCD945
12
12
NiMH
285
DCD940
12
11
NiMH
285
NORSK
Vibrasjonsutslippsverdi ah
Bruke som skrutrekker:
ah,D =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
VDC
Ah
kg
Lader
Hovedspenning
Batteritype
Ca, Ladetid
min
Vekt
kg
Sikringer:
Europa
VAC
230 V verktøy
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah batteripakker)
0,52
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
< 2,5
1,5
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah batteripakker)
0,4
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
107
NORSK
Overensstemmelseserklæring
med EU
b)
MASKINERIDIREKTIV
c)
DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945, DCD940
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske Data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
30.07.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk støt, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
108
Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
NORSK
d)
e)
f)
g)
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g)
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ytterligere spesifikke
sikkerhetsregler for driller/trekkere/
meiselhammere
• Bruk hørselsvern når du bruker slagbor.
Eksponering mot støy kan føre til tap av hørsel.
• Bruk hjelpehåndtakene som følger
med maskinen. Tap av kontroll kan føre til
personskade.
• Hold det elektriske verktøyet i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med en
strømførende ledning, vil føre til at eksponerte
metalldeler til verktøyet blir strømførende, og kan
gi operatøren støt.
109
NORSK
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode for å feste og støtte arbeidsstykket
til en stabil plattform. Det er ikke stabilt nok
å holde arbeidsstykket med hånden eller mot
kroppen din. Dette kan føre til at du mister
styringen.
• Bruk hørselsvern hvis du bruker maskinen
over lengre tid. Langvarig eksponering mot
høyintensiv støy kan føre til hørselstap. Det
høye lydnivået fra hammerboring kan føre til
midlertidig hørselstap eller alvorlig skade på
trommehinnen.
• Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Boring og hamring fører til at spon kan fly av
gårde. Flygende spon kan føre til permanent
øyeskade.
• Hammerbor og verktøy blir varme under
bruk. Bruk hansker når du skal berøre disse.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
slagbor:
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Markeringer på verktøyet
De følgende bildene er vist på verktøyet:
Les brukerhåndboken før bruk.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2012 XX XX
Produksjonsår
110
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE: Denne
manualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner
og bruksanvisninger DE9135/DE9116 batteriladere.
• Før du bruker batteriet og laderen, må du lese
alle instruksjonene og advarselsmerker på
laderen, batteripakken, og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Dette
kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Elektrisk
sjokk kan forekomme.
FORSIKTIG: Forbrenningsfare. For
å redusere risikoen for skade, må du
kun lade DEWALT oppladbare batterier.
Andre typer batterier kan sprenges og
forårsake personskade og andre skader.
FORSIKTIG: Under visse
omstendigheter, med laderen
plugget inn i strømforsyningen, kan
de eksponerte ladekontaktene inne i
laderen kortsluttes av fremmedmateriale.
Fremmedmaterialer av en ledende type
kan være, men er ikke begrenset til,
stålull, aluminiumfolie, eller oppbygning
av metalliske partikler skal holdes
bort fra laderommene. Trekk alltid ut
laderen av kontakten når det ikke er en
batteripakke i rommet. Frakoble laderen
før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er angitt i denne
håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å brukes sammen.
• Disse laderne er ikke ment til annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
All annen bruk kan resultere i risiko for brann,
elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i støpselet istedenfor ledningen når du
frakobler laderen. Dette vil redusere risikoen
for skade på støpselet og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke kan bli tråkket på, snublet over, eller på
andre måter skadet eller overbelastet.
NORSK
• Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en feil
skjøteledning kan resultere i brannrisiko, elektrisk
sjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke plasser gjenstander oppå laderen,
laderen må heller ikke plasseres på
en myk overflate som kan blokkere
ventilasjonshullene og resultere i sterk intern
varme. Plasser laderen på god avstand fra
alle varmekilder. Laderen er ventilert gjennom
slissene i toppen og bunnen av beholderen.
• Ikke bruk laderen med en skadet ledning
eller støpsel — de må skiftes ut umiddelbart.
• Ikke bruk laderen om den har blitt
slått hardt, blitt mistet eller på andre
måter skadet. Ta den med til et autorisert
servicesenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når service eller
reparasjon er påkrevd. Feilmontering kan
medføre elektrisk sjokk, dødelig elektrosjokk eller
brann.
• Frakoble laderen fra stikkontakten før
rengjøring. Dette vil redusere risikoen for
elektrisk sjokk. Fjerning av batteripakken vil ikke
redusere denne risikoen.
• ALDRI forsøk å koble 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å brukes på
standard 230 V elektrisk strøm for
husholdningsartikler Ikke forsøk å bruke
den på en annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Ladere
DE9116-laderen bruker 7,2–18 V NiCd og NiMHbatterier.
DE9135-laderen aksepterer 7,2–18 V NiCd, NiMH
eller Li Ion-batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Ladeprosedyre (fig. 1)
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Fare
for elektrisk sjokk eller elektrisk støt.
3. Fullført oppladning indikeres av at den røde
lampen hele tiden lyser PÅ. Pakken er fullstendig
ladet og kan nå brukes eller kan forbli i laderen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i
minimum 10 timer før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen nedenfor når det gjelder ladestatus for
batteripakken.
Ladestatus
lader
Fullstendig ladet
varm/kald pakke forsinkelse
skift ut batteripakke
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakkene
1. Plugg laderen (l) inn i et egnet støpsel før du
setter inn batteripakken.
Når du bestiller batteripakker for utskifting, påse at
du inkluderer katalognummer og spenning.
2. Sett inn batteripakken i laderen. Når den røde
lampen, under oppladning, blinker hele tiden er
det tegn på at selve oppladningen har begynt.
Batteripakken er ikke fullt ladet når den tas ut av
kartongen. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor,
før bruk av batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyren som vist.
111
NORSK
LES ALLE BRUKSANVISNINGER
• Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Innsetting eller fjerning av
batteriet kan sette fyr på støv eller gasser.
• Lad kun batteripakkene i DEWALT ladere.
• IKKE søl eller legg i vann eller annen væske.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 °C (slik som i skjul
eller metallbygninger om sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller
skad batteripakken. Ikke bruk en
batteripakke eller lader som har vårt
utsatt for et kraftig støt, mistet på
gulvet eller skadet på noen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, truffet med
en hammer, tråkket på). Dette kan
føre til elektrosjokk eller elektrisk støt.
Skadede batteripakker må returneres til
serviceverkstedet for å resirkuleres..
FORSIKTIG: Når den ikke er i bruk
må verktøyet plasseres på dets
side på en stabil overflate hvor det
ikke vil forårsake snubling eller
en fallfare. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå rett opp og ned på
batteripakken men kan lett falle ned.
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL METALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten væskelekkasje fra batteripakkens
celler kan oppstå under ekstreme brukseller temperaturbetingelser. Dette er ikke et
tegn på svikt.
112
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM
ION (Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer er produsert når litium-ion
batteri er brent.
• Om batteri-innhold kommer i kontakt med
huden din, vask øyeblikkelig område med
mild såpe og vann. Om batterivæske kommer
inn i øyet, skyll med vann over det åpne øyet i
15 minutter eller til irritasjon stopper.
Om medisinsk tilsyn er nødvendig, er
batterielektrolytt sammensatt av en blanding
med flytende organiske karbonater og litiumsalt.
• Innholdet av åpnede battericeller kan
forårsake åndedrettsirritasjon. Forsyn
frisk luft. Om symptomene vedvarer, oppsøk
medisinsk tilsyn.
ADVARSEL: Forbrenningsfare.
Batterivæske kan være brannfarlig om
eksponert til gnister eller flammer.
Batterihette (fig. 3)
En beskyttende batterihette dekker og beskytter
kontaktene når batteripakken er tatt av. Hvis den
beskyttende batterihetten ikke sitter på, kan løse
metallgjenstander kortslutte kontaktene. Dette er
brannfarlig og kan skade batteripakken.
1. Ta av den beskyttende batterihetten før du
setter batteripakken i laderen eller
verktøy (fig. 3A).
2. Sett den beskyttende batterihetten over
kontaktene med en gang du tar batteripakken
ut av laderen eller verktøyet (fig. 3B).
ADVARSEL: Påse at den beskyttende
batterihetten sitter på før du bærer
en løs batteripakke eller legger den til
oppbevaring.
Batteripakke
Imidlertid, om den ytre forseglingen er ødelagt:
a. og batterivæsken kommer på huden din,
vask øyeblikkelig med såpe og vann i flere
minutter.
BATTERITYPE
b. Om batterivæske kommer inn i dine
øyne bør du skylle dem med rent vann i
minimum 10 minutter og oppsøk medisinsk
hjelp øyeblikkelig. (Medisinsk merknad:
Væsken er en 25–35 % oppløsning med
kaliumhydroksid)
DCD945 og DCD940 drives av 12 volt batteripakker.
DCD925 og DCD920 drives av 18 volt batteripakker.
DCD935 og DCD930 drives av 14,4 volt
batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
NORSK
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet
når de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Se Tekniske data for ladetid.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
Merker på lader og batteripakke
1 batteridrevet slagbormaskin
(modellene DCD945, DCD935, DCD925)
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
1 batteridrevet drill/bormaskin
(modellene DCD940, DCD930, DCD920)
Les brukerhåndboken før bruk.
Batteriet lades.
Batteriet er ladet.
1 Li-Ion batteripakke (L1-modellene)
2 Li-Ion batteripakker (L2-modellene)
2 NiMH batteripakker (B2-modellene)
3 NiMH batteripakker (B3-modellene)
1 Settboks
1 Lader
Defekt batteri.
1 Sidehåndtak
1 Instruksjonshåndbok
Forsinkelse ved varm/kald batteripakke.
1 Sammenstillingstegning
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert ved
N-modeller.
Lad ikke skadde batteripakker.
Skal kun brukes med DEWALT
batteripakker. Andre typer batteripakker
kan sprekke og forårsake personskade
og materiell skade.
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller
tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
Skal ikke utsettes for vann.
Defekte ledninger skal skiftes med en
gang.
a. Utløserbryter
b. Knapp forover/revers
c. Lysdiode
Skal bare lades i temperaturer mellom
4 og 40 °C.
d. Chuck
e. Momentjusteringskrage
f. Modusvelgerkrage
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+
og Li-Ion.
g. Girbryter
h. Sidehåndtak
i. Hovedhåndtak
j. Batteripakke
k. Utløserknapper for batteri
Lader NiMH- og NiCd-batteripakker.
l. Lader
TILTENKT BRUK
Lader Li-Ion batteripakker.
Din drill/skrutrekker/meiselhammer er konstruert for
profesjonell boring, slagboring og skrutrekking.
113
NORSK
IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Denne drillen/skrutrekkeren/slagbormaskinen er
elektrisk verktøy for profesjonelle. IKKE la barn
komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører
trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er kun beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
batteripakken stemmer overens med spenningen
på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. Slå alltid av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Sette inn og ta ut batteripakken fra
verktøyet (fig. 2)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
MERK: Pass på at batteripakken (j) er helt oppladet.
FOR Å INSTALLERE BATTERIPAKKEN I HÅNDTAKET PÅ
VERKTØYET
1. Innrett sokkelen til verktøyet med hakket inne i
håndtaket på verktøyet (fig. 2).
114
2. Skyv batteripakken bestemt inn i håndtaket til
du hører at den låses på plass.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk utløserknappene (k) og trekk
batteripakken bestemt ut av håndtaket på
verktøyet.
2. Før inn batteripakken i laderen som beskrevet i
avsnittet om laderen i denne bruksanvisningen.
Bryter for variabel hastighet (fig. 1)
For å slå på verktøyet, klem på utløserbryteren
(a). For å slå av verktøyet, slipp utløserbryteren.
Verktøyet er utstyrt med en bremse. Chucken vil
stoppe straks utløserbryteren er helt ute.
MERK: Det anbefales ikke med kontinuerlig bruk i
variabel hastighet. Det kan skade bryteren, og bør
unngås.
Sidehåndtak (fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, må du ALLTID bruke
verktøyet med sidehåndtaket skikkelig
montert. Hvis ikke, kan sidehåndtaket
slippe når verktøyet er i bruk, og føre til
at man mister kontrollen. Hold verktøyet
med begge hender for maksimal
kontroll.
Sidehåndtaket (h) klemmes fast foran på girhuset,
og kan roteres 360˚ for å tilpasses høyre- eller
venstrehendte brukere. Sidehåndtaket må
strammes godt slik at det står i mot torsjonskraften
hvis verktøyet stopper eller kjøres fast. Hold
sidehåndtaket i den ytre enden for å kontrollere
verktøyet når det stopper.
Hvis ikke modellen er utstyrt med sidehåndtak, må
du holde drillen med den ene hånden på håndtaket
og den andre på batteripakken.
MERK: Alle modellene leveres med sidehåndtak.
Forover/revers-knapp (fig. 1)
En forover/revers-knapp (b) avgjør retningen til
verktøyet og fungerer også som en låseknapp.
For å velge rotering forover, skal du løse ut
utløserbryteren og trykke ned forover/reversknappen på høyre side av verktøyet.
For å velge revers, skal du løse ut utløserbryteren og
trykke ned forover/revers-knappen på venstre side
av verktøyet.
Midtstillingen til knappen låser verktøyet i
av-posisjonen. Når du endrer posisjonen på
knappen, må du passe på at utløseren er løsnet.
NORSK
MERK: Den første gangen verktøyet kjøres etter at
du har endret rotasjonsretningen, kan det være du
hører et klikk ved oppstart. Dette er normalt og er
ikke tegn på at noe er galt.
Arbeidslampe (fig. 1)
Rett over utløserbryteren (a) er det en arbeidslampe
(c). Arbeidslampen aktiveres når utløserbryteren
trykkes inn.
MERK: Arbeidslampen er beregnet på belysning av
den nærmeste arbeidsflaten, og er ikke beregnet til
bruk som lommelykt.
Modusvelgerkrage (fig. 4–6)
Bormaskinen er utstyrt med en separat
modusvelgerkrage (f) for å veksle mellom bore-,
skrutrekking- og hammerboringsmodus.
BORING (FIG. 4)
FORSIKTIG: Når modusvelgerkragen
er i bore-/slagbormodus, vil
ikke bormaskinen utløse på
clutchen, uansett posisjonen til
momentjusteringskragen (e).
Drei modusvelgerkragen (f) slik at borsymbolet er
innrettet med pilen.
MERK: Momentjusteringskragen (e) kan stilles til
hvilket som helst tall.
SKRUTREKKING (FIG. 5)
Drei modusvelgerkragen (f) slik at skruesymbolet er
innrettet med pilen.
MERK: Momentjusteringskragen kan til
enhver tid stilles til hvilket som helst tall.
Momentjusteringskragen er bare låst når den
er i skrutrekkingsmodus, og ikke i bore- eller
hammerboringsmodus.
HAMMERBORING (FIG. 6)
FORSIKTIG: Når modusvelgerkragen
er i bore-/slagbormodus, vil
ikke bormaskinen utløse på
clutchen, uansett posisjonen til
momentjusteringskragen (e).
Drei modusvelgerkragen (f) slik at hammersymbolet
er innrettet med pilen.
Momentjusteringskrage (fig. 4–6)
Verktøyet har en justerbar momentskrutrekkermekanisme for skruing og fjerning av en lang
rekke fester av ulik form og størrelse. Rundt
momentjusteringskragen (e) er det tall. Disse
tallene brukes når du skal stille inn clutchen til et
momentområde. Jo høyere tall på kragen, jo høyere
moment og raskere kan festeenheten skrues inn. For
å velge et av disse tallene, må du rotere kragen til
ønsket tall er innrettet med pilen.
Gir med tre hastigheter (fig. 4–5)
Giret med tre hastigheter gjør at du kan skifte
gir på verktøyet for større allsidighet. For å velge
hastighet 1 (høyeste momentinnstilling), slå av
verktøyet og la det stanse helt. Skyv girbryteren
(g) helt fram. Hastighet 2 (middels moment- og
hastighetsinnstilling) er i midtposisjonen. Hastighet 3
(høyeste hastighetsinnstilling) er bakover.
MERK: Skift ikke gir når verktøyet er i gang. La
alltid bormaskinen stoppe helt før du skifter gir.
Hvis du har problemer med å skifte gir, må du
kontrollere at girbryteren er i lås i én av de tre
hastighetsinnstillingene.
Nøkkelfri chuck med enkel krage
(fig. 7–9)
ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme til
drillbitser (eller annet utstyr) ved å ta tak
i den fremre delen av chucken og slå på
verktøyet. Dette kan føre til personskade
og materielle skader. Lås alltid av
utløserbryteren og koble verktøyet fra
strømkilden når du bytter tilbehør.
ADVARSEL: Kontroller alltid at bitsen er
festet før du starter verktøyet. En løs bit
kan støtes ut fra verktøyet og forårsake
personskade.
Verktøyet har en nøkkelfri chuck med én roterende
krage, slik at man kan betjene chucken med én
hånd. For å sette inn en drillbits eller annet utstyr,
følg disse trinnene.
1. Lås utløseren i AV-posisjonen. Slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden.
2. Grip hylsen på chucken (d) med en hånd og
bruk den andre hånden for å gripe verktøyet
som vist i figur 7. Roter hylsen mot klokken
(som sett forfra) så langt at du kan sette inn det
ønskede tilbehøret.
3. Sett utstyret ca. 19 mm (3/4") inn i chucken og
stram godt til ved å rotere chuckkragen med
urviseren med den ene hånden mens du holder
verktøyet med den andre hånden. For å sikre
full gripeevne, fortsett å rotere chuckkragen til
du hører flere skralleklikk.
For å frigjøre utstyret, gjentar du trinn 1 og 2 over.
115
NORSK
Pass på å stramme til chucken med den ene
hånden på chuckkragen og den andre hånden på
verktøyet for maksimal fasthet.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
reguleringer.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 10)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist i
figur 10.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd på
hovedhåndtaket (i), med den andre hånden på
sidehåndtaket (h).
Bruk av drillen
1. Velg ønsket hastighet/momentområde med
girbryteren for å matche hastigheten og
momentet til den planlagte operasjonen. Sett
modusvelgerkragen til borsymbolet.
2. For TRE, bruk spiralbor, flatbor, power-spiralbor
eller hullsag. For METALL, bruk bits av
høyhastighets stålspiralbor eller hullsag. Bruk
skjærevæske når du borer i metall. Unntakene
er støpejern og messing, som skal bores tørt.
3. Utøv alltid trykk i rett linje med bitsen. Bruk nok
trykk til at boret griper, men ikke skyv så hardt
at motoren stopper eller bitsen bøyes.
4. Hold verktøyet godt fast med begge hender for
å kontrollere torsjonskraften til drillen.
5. HVIS DRILLEN STOPPER er det vanligvis
fordi den er overbelastet. SLIPP UTLØSEREN
UMIDDELBART, fjern drillbitsen fra
arbeidsstykket, og fastslå årsaken til at den
116
stanset. IKKE TRYKK UTLØSEREN AV OG
PÅ FOR Å FORSØKE Å STARTE EN DRILL
SOM HAR KJŸRT SEG FAST – DETTE KAN
SKADE DRILLEN.
6. Hold motoren i gang når du trekker bitsen
tilbake ut av borehullet. Dette vil bidra til å
forhindre fastsetting.
Skrutrekkerdrift (fig. 4–6)
1. Velg ønsket hastighet/momentområde med
bryteren for giret med tre hastigheter (g) øverst
på verktøyet for å matche hastigheten og
momentet til den planlagte operasjonen. Still
først momentjusteringskragen (e) til en lavere
innstilling for å sikre at festeenheten stilles etter
dine ønsker.
MERK: Bruk den laveste momentinnstillingen
som er nødvendig for å plassere festeenheten
til ønsket dybde. Jo lavere tall, jo lavere
momentytelse.
2. Drei modusvelgerkragen (f) slik at skruesymbolet
er innrettet med pilen.
3. Still så momentjusteringskragen (e) til korrekt
innstilling for ønsket moment. Prøv først et par
ganger på skrap eller usynlige områder for å
fastslå om momentjusteringskragen har riktig
posisjon.
MERK: Momentjusteringskragen kan til
enhver tid stilles til hvilket som helst tall.
Momentjusteringskragen er bare låst når den
er i skrutrekkingsmodus, og ikke i bore- eller
hammerboringsmodus.
Borhammerdrift
1. Velg ønsket hastighet/momentområde med
girbryteren for å matche hastigheten og
momentet til den planlagte operasjonen. Sett
modusvelgerkragen til hammersymbolet.
2. Ved boring skal du bruke akkurat tilstrekkelig
med kraft på hammeren for å unngå at den
hopper for mye. For stor kraft vil gi lavere
borehastigheter, overoppheting og en lavere
borhastighet.
3. Bor med biten i korrekt vinkel mot arbeidet. Ikke
utøv sidetrykk på biten når du borer, da dette
vil føre til tilstopping av bitspon samt lavere
borehastigheter.
4. Ved boring av dype hull og hvis
hammerhastigheten slakker opp, må du
trekke biten delvis ut av hullet mens verktøyet
fremdeles kjører, for å fjerne spon fra hullet.
NORSK
5. For murverk, bruk bits med karbid-tupp for
murverk. En myk, jevn strøm av støv indikerer at
borehastigheten er korrekt.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt
og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og
jevnlig verktøysvedlikehold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personlige skader, skru av
verktøyet og koble fra batteriet før
du endrer verktøyinnstillinger eller
fjerner/installerer komponenter eller
tilbehør. Utilsiktet start kan forårsake
personskade.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Det er ingen deler inne i den som brukeren kan
vedlikeholde.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
117
NORSK
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres.
Ta dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
118
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
119
PORTUGUÊS
BERBEQUIM/APARAFUSADOR SEM FIOS DE 13 mm (1/2")
DCD920/DCD930/DCD940
MARTELO PERFURADOR/APARAFUSADOR DE 13 mm (1/2")
DCD925/DCD935/DCD945
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos
seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DEWALT
um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipos
Tipo de bateria
Potência
Velocidade em vazio
1.ª velocidade
2.ª velocidade
3.ª velocidade
Velocidade de impacto
1.ª velocidade
2.ª velocidade
3.ª velocidade
Binário máximo
Capacidade do mandril
Capacidade de perfuração máxima
Madeira
Metal
Alvenaria
Peso (sem bateria)
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da potência sonora)
W
DCD925
18
12
NiMH/Li-Ion
450
DCD920
18
11
NiMH/Li-Ion
450
min-1
min-1
min-1
0–500
0–1 250
0–2 000
0–500
0–1 250
0–2 000
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0–8 500
0–21 250
0–34 000
55
1,5–13
–
–
–
55
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
50
1,5–13
–
–
–
50
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
44
1,5–13
–
–
–
44
1,5–13
mm
mm
mm
kg
50
13
16
1,82
50
13
16
1,7
45
13
14
1,79
45
13
14
1,68
38
13
13
1,79
38
13
13
1,68
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
10,5
1,8
–
–
VCC
DCD935
DCD930 DCD945
14,4
14,4
12
12
11
12
NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion NiMH
325
325
285
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração de metal
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
K de variabilidade =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração com percussão
ah,ID =
m/s²
10,5
–
10,5
–
K de variabilidade =
m/s²
1,8
–
1,8
–
120
DCD940
12
11
NiMH
285
PORTUGUÊS
Valor de emissão de vibrações ah
Aparafusamento:
ah,D =
m/s²
Instabilidade K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
VDC
Ah
kg
Carregador
Voltagem de rede
Tipo de bateria
Tempo de carregamento
min
Peso
kg
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
VAC
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah baterias)
0,52
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
< 2,5
1,5
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah baterias)
0,4
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que, se
não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
121
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945, DCD940
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento
de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
30.07.2009
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO! Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
122
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c)
d)
e)
f)
g)
Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.A utilização de
outras baterias pode criar o risco de
lesão e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
123
PORTUGUÊS
d)
metálicos que possam estabelecer
ligação entre os contactos.Um curtocircuito entre os contactos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.
Aplicações inadequadas podem
provocar fugas do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, lave
imediatamente com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, procure
também auxílio médico. O líquido que
escapa da bateria pode provocar irritações
ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras adicionais de segurança
específicas para berbequins/
aparafusadoras/martelos
perfuradores
• Use protectores auditivos ao utilizar
berbequins de impacto. A exposição ao ruído
pode causar perda de audição.
• Utilize os punhos auxiliares fornecidos
com a ferramenta. A perda do controlo da
ferramenta pode causar ferimentos.
• Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies isoladas específicas para o
efeito ao efectuar uma operação em que
o acessório de perfuração possa entrar
em contacto com fios ocultos ou com o
próprio cabo da ferramenta. Um acessório
de perfuração que entre em contacto com um
fio com tensão eléctrica poderá fazer com que
as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e electrocutem o
utilizador.
• Utilize grampos ou outra forma prática de
fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a peça de
trabalho com as mãos ou contra o seu corpo
não proporciona uma fixação estável e poderá
resultar na perda do controlo da ferramenta.
• Use protectores auditivos ao perfurar com
percussão durante longos períodos de
tempo. A exposição prolongada a ruídos de
elevada intensidade pode causar perda de
audição. Os níveis sonoros elevados gerados
124
pela perfuração com percussão poderão
resultar numa perda temporária de audição ou
em danos graves nos tímpanos.
• Use óculos de protecção ou uma outra
protecção ocular. As operações de perfuração
normal e com percussão originam a projecção
de detritos. As partículas voadoras podem
causar danos oculares permanentes.
• As brocas, os acessórios e a ferramenta
ficam quentes durante a respectiva
utilização. Use luvas ao manuseá-los.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
berbequins de percussão:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde causados pela inalação de
serradura produzida ao trabalhar em madeira.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Marcações na ferramenta
Os seguintes pictogramas são mostrados na
ferramenta.
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2012 XX XX
Ano de fabrico
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de bateria
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de segurança e funcionamento
importantes para os carregadores de bateria
DE9135/DE9116.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e marcações de advertência no
carregador, na bateria e nos produtos que
funcionam com bateria.
PERIGO: Perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 volts. Não testar com
objectos condutores. Existe o risco de
choque eléctrico ou electrocussão.
ATENÇÃO: Perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos para o
interior do carregador. Existe o risco de
choque eléctrico.
CUIDADO: Perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesão, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
explodir, causando lesões e danos.
CUIDADO: Sob determinadas
condições, com o carregador ligado
à alimentação eléctrica, os contactos
de carga expostos na parte interior
do carregador podem sofrer um
curto-circuito, provocado por material
estranho. Materiais condutores
estranhos como, entre outros, palha
de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas
devem ser mantidos afastados das
cavidades do carregador. Retirar
sempre o carregador da tomada
eléctrica quando não estiver nenhuma
bateria no respectivo compartimento.
Antes de iniciar tarefas de limpeza,
retirar o carregador da tomada eléctrica.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador puxe pela ficha, e
não pelo cabo. Desta forma reduz-se o risco
de danificar a ficha e o cabo eléctrico.
• Certifique-se de que o cabo esteja disposto
de forma que não permita ser pisado,
provocar tropeções ou sujeito a qualquer
tipo de danos ou tensão.
• Não deverá ser utilizado um cabo de
extensão excepto em caso de absoluta
necessidade. A utilização de um cabo de
extensão inadequado pode causar risco de
incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque quaisquer objectos sobre o
carregador e não coloque o mesmo sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e resultar num
calor interno excessivo. Coloque o carregador
em locais distantes de quaisquer fontes de
calor. O carregador é ventilado pelas ranhuras
na parte superior e na parte inferior do
invólucro.
• Não utilize o carregador se existirem danos
no cabo ou na ficha — proceda de imediato à
sua substituição.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido
um golpe intenso, uma queda ou se
tiver sofrido qualquer outro dano. Leve
o equipamento a um centro de assistência
autorizado.
• Não desmonte o carregador, leve-o a um
centro de assistência autorizado quando for
necessária assistência ou reparação. Uma
montagem incorrecta pode causar risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Retire o carregador da tomada, antes de
iniciar quaisquer tarefas de limpeza. Desta
forma reduz-se o risco de choque eléctrico.
Retirar a bateria não reduz o risco.
• Não tente NUNCA ligar 2 carregadores ao
mesmo tempo.
• NÃO tente carregar a bateria com
quaisquer carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual. O carregador e
a bateria foram especialmente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• O carregador foi concebido para funcionar
com alimentação eléctrica doméstica
de 230V standard. Não tente usá-lo com
qualquer outra voltagem. Isto não se aplica
ao carregador para veículos.
• Estes carregadores não se destinam a
outra utilização que não seja a carga das
baterias recarregáveis DEWALT. Qualquer
outra utilização pode causar risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
125
PORTUGUÊS
Carregadores
O carregador DE9116 é compatível com baterias
de NiCd (Níquel-Cádmio) e NiMH (Níquel-Hidreto de
metal) com voltagens entre 7,2 e 18 V.
O carregador DE9135 é compatível com baterias
de NiCd, NiMH e Li-Ion (Iões de lítio) com voltagens
entre 7,2 e 18 V.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste e
foram concebidos para ser utilizados da forma mais
fácil possível.
Procedimento para carregar (fig. 1)
PERIGO: perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 Volts. Não testar com
objectos condutores. Perigo de choque
eléctrico ou electrocussão.
1. Ligue o carregador (l) numa tomada adequada
antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria no carregador. A luz vermelha
(a carregar) irá piscar continuamente indicando
que o ciclo de carga foi iniciado.
3. A carga da bateria é indicada pela luz vermelha
LIGADA continuamente. A bateria está
totalmente carregada e pode ser utilizada agora
ou deixada no carregador.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e a
maior vida útil possível das baterias de NiCd, NiMH
e Li-Ion, carregue-as durante, no mínimo, 10 horas
antes da primeira utilização.
Consulte a tabela seguinte para mais informações
sobre o estado da carga da bateria.
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Restauro automático
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual. Deixe
a bateria no carregador durante, pelo menos, 10
horas.
126
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com
um Sistema de Protecção Electrónico que as
protege contra sobrecargas, sobreaquecimentos e
descargas profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias de substituição, certifiquese de que inclui o número do catálogo e a voltagem.
A bateria não se encontra completamente carregada
quando é retirada da caixa de cartão. Antes de
usar a bateria e o carregador, leia as instruções de
segurança abaixo. Depois siga os procedimentos de
carga descritos sucintamente.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
Processo de carga
Estado da carga
a carregar
totalmente carregada
retardamento de bateria quente/fria
substituir a bateria
problema
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
• Não carregue ou utilize a bateria em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. A
inserção da bateria no carregador ou a sua
remoção do mesmo pode provocar a ignição
das poeiras ou vapores.
• Carregue as baterias somente nos
carregadores DEWALT.
• NÃO salpique nem mergulhe em água ou
outros líquidos.
• Não guarde ou use a bateria em locais
em que a temperatura possa atingir ou
exceder 40˚ C (105° F) (tais como armazéns
exteriores ou edifícios de metal no verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague,
não deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenham caído ou sido
PORTUGUÊS
esmagados, sujeitos a uma pancada
forte ou danificados, seja de que forma
for (por exemplo, furados com um
prego, atingidos com um martelo ou
pisados). Tal poderá resultar em choque
eléctrico ou electrocussão. As baterias
danificadas deverão ser enviadas para
um centro de assistência
para serem recicladas.
CUIDADO: Quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUEL
METAL HÍBRIDO (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com fogo.
• O conteúdo das células de bateria abertas
pode causar irritação respiratória. Forneça
ar fresco. Se os sintomas persistirem, procure
assistência médica.
ATENÇÃO: Perigo de queimadura. O
líquido da bateria pode ser inflamável se
exposto a faíscas ou chamas.
Tampa da bateria (fig. 3)
É fornecida uma tampa de protecção da bateria
para proteger os contactos da bateria quando
esta não estiver a ser utilizada. Sem esta tampa
de protecção, objectos metálicos soltos podem
provocar o curto-circuito dos contactos, podendo
causar perigo de incêndio e danificar a bateria.
1. Retire a tampa de protecção da bateria antes
de colocar a bateria no carregador ou na
ferramenta (fig. 3A).
2. Coloque imediatamente a tampa de protecção
sobre os contactos após retirar a bateria do
carregador ou da ferramenta (fig. 3B).
ATENÇÃO: Certifique-se de que a
tampa de protecção esteja colocada
antes de guardar ou transportar uma
bateria quando não estiver a ser
utilizada.
• Uma pequena fuga de líquido das células
da bateria pode ocorrer em condições
extremas de utilização ou temperatura. Isso
não indicia uma deficiência.
Todavia, se a vedação exterior estiver rompida:
a. e o líquido da bateria penetrar na sua pele,
lave imediatamente com sabão e água
durante vários minutos
b. e o líquido da bateria penetrar nos seus
olhos, enxagúe-os com água limpa
durante 10 minutos, no mínimo, e procure
imediatamente assistência médica. (Nota
médica: O líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25–35%).
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com
fogo. Quando as baterias de iões de lítio são
queimadas, podem produzir-se vapores e
materiais tóxicos.
• Se o conteúdo da bateria entrar em
contacto com a pele, lave imediatamente
a área com um sabão suave e água. Se o
líquido da bateria penetrar nos olhos, enxagúe
com água sobre os olhos abertos, durante
15 minutos ou até a irritação cessar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
Bateria
TIPO DE BATERIA
O DCD925 e o DCD920 funcionam com baterias de
18 volts.
O DCD935 e o DCD930 funcionam com baterias de
14,4 volts.
O DCD945 e o DCD940 funcionam com baterias de
12 volts.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possível das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem
guardadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
127
PORTUGUÊS
Etiquetas no carregador e bateria
Conteúdo da embalagem
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria apresentam
os seguintes pictogramas:
A embalagem contém:
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
1 Berbequim de percussão sem fios
(modelos DCD945, DCD935, DCD925)
1 Berbequim/aparafusador sem fios com punho
central (modelos DCD940, DCD930, DCD920)
1 Bateria de Li-Ion (modelos L1)
Bateria a carregar.
2 Baterias de Li-Ion (modelos L2)
2 Baterias de NiMH (modelos B2)
Bateria carregada.
3 Baterias de NiMH (modelos B3)
1 Caixa de arrumação/transporte
Bateria com defeito.
1 Carregador
1 Punho lateral
1 Manual de instruções
Atraso de bateria quente/fria.
1 Esquema ampliado dos componentes
Não testar com objectos condutores.
NOTA: os modelos N não incluem baterias nem
carregadores.
Não carregar baterias danificadas.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
Utilizar a ferramenta apenas com as
baterias DEWALT, outras poderão
explodir, causando lesões e danos.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar a ferramenta.
Não expor a ferramenta ao contacto com
água.
Substituir imediatamente os cabos
danificados.
A carga deverá ser feita a uma
temperatura entre 4 °C e 40 °C.
Descrição (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Gatilho
b. Botão de rotação para a frente/para trás
c. Luz de trabalho
d. Mandril
Eliminar a bateria com o devido respeito
pelo meio ambiente.
e. Anel de ajuste do binário
f. Anel de selecção do modo
g. Selector de velocidade
Não incinerar as baterias NiMH, NiCd+ e
Li-Ion.
h. Punho lateral
Carrega baterias NiMH e NiCd.
k. Botões de libertação da bateria
i. Punho principal
j. Bateria
l. Carregador
128
Carrega baterias Li-Ion.
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
Estes(as) berbequins/aparafusadoras/martelos
perfuradores foram concebidos(as) para aplicações
profissionais de perfuração, perfuração com
percussão e aparafusamento.
PORTUGUÊS
NÃO utilize a sua ferramenta em ambientes
húmidos ou na presença de gases ou líquidos
inflamáveis.
Estes berbequins/aparafusadores/martelos
perfuradores são ferramentas eléctricas
profissionais. NÃO permita que crianças entrem em
contacto com os mesmos. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
bateria corresponde à voltagem na placa sinalética.
Certifique-se também de que a voltagem do seu
carregador corresponde à voltagem da sua rede.
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60335; como tal, não é necessário
um fio de terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes da montagem e do
ajuste, retire sempre a bateria. Desligue
sempre a ferramenta antes de inserir ou
retirar a bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
Inserir e retirar a bateria da
ferramenta (fig. 2)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Uma activação acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
NOTA: certifique-se de que a sua bateria (j) está
totalmente carregada.
INSTALAR A BATERIA NO PUNHO DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria com a ranhura no punho da
ferramenta (fig. 2).
2. Faça deslizar a bateria com firmeza para dentro
do punho até ouvir o trinco encaixar.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima os botões de libertação (k) e puxe a
bateria com firmeza para fora do punho da
ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador deste manual.
Gatilho de velocidade variável (fig. 1)
Para ligar a ferramenta, prima o gatilho (a). Para
desligar a ferramenta, liberte o gatilho. A sua
ferramenta encontra-se equipada com um travão. O
mandril irá parar logo que o gatilho seja totalmente
libertado.
NOTA: não se recomenda a utilização contínua da
ferramenta com velocidades variáveis. Este tipo de
utilização poderá danificar o gatilho, pelo que deve
ser evitado.
Punho lateral (fig. 1)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos, utilize SEMPRE a
ferramenta com o punho lateral
devidamente instalado. Caso contrário,
o punho lateral poderá soltar-se
durante a utilização da ferramenta e,
consequentemente, causar a perda
do controlo da mesma. Segure a
ferramenta com ambas as mãos para
maximizar o controlo da mesma.
O punho lateral (h) é fixo à dianteira da caixa de
velocidades e pode ser rodado 360˚ para facilitar
a respectiva utilização por parte de utilizadores
dextros ou canhotos. O punho lateral tem de ser
suficientemente apertado para resistir à força de
torção da ferramenta se o acessório instalado
no mandril ficar preso ou encontrar resistência.
Certifique-se de segurar o punho lateral pela
extremidade exterior para controlar a ferramenta
quando esta encontrar resistência.
Se o modelo não tiver o punho lateral instalado,
segure o berbequim com uma mão no punho e a
outra mão na bateria.
NOTA: todos os equipamentos são fornecidos com
um punho lateral.
129
PORTUGUÊS
Botão de rotação para a frente/para
trás (fig. 1)
O botão de rotação para a frente/para trás (b)
determina a direcção da rotação da ferramenta e
funciona também como um botão de bloqueio.
Para seleccionar a rotação para a frente, liberte o
gatilho e prima o botão de rotação para a frente/
para trás do lado direito da ferramenta.
Para seleccionar a rotação para trás, liberte o gatilho
e prima o botão de rotação para a frente/para trás
do lado esquerdo da ferramenta.
A posição central do botão de rotação bloqueia a
ferramenta na posição de ferramenta desligada. Ao
alterar a posição do botão de rotação, certifique-se
de que o gatilho não está premido.
NOTA: quando a ferramenta for ligada pela primeira
vez após alterar a direcção da rotação, poderá ouvir
um estalido. Isto é normal e não indica qualquer
problema.
Luz de trabalho (fig. 1)
Existe uma luz de trabalho (c) instalada
imediatamente acima do gatilho (a). A luz de
trabalho irá acender-se sempre que o gatilho for
premido.
NOTA: a luz de trabalho serve para iluminar a
superfície de trabalho e não se destina a ser
utilizada como uma lanterna.
Anel de selecção do modo (fig. 4–6)
O seu berbequim encontra-se equipado com um
anel de selecção do modo separado (f) para alternar
entre os modos de perfuração, aparafusamento e
perfuração com percussão.
PERFURAR (FIG. 4)
CUIDADO: quando o anel de selecção
do modo estiver configurado para
o modo de perfuração normal/com
percussão, o mandril do berbequim
não irá desengatar-se do motor,
independentemente da posição do anel
de ajuste do binário (e).
Rode o anel de selecção do modo (f) para que o
símbolo da broca fique alinhado com a seta.
NOTA: o anel de ajuste do binário (e) pode ser
configurado para qualquer número.
APARAFUSAR (FIG. 5)
Rode o anel de selecção do modo (f) para que o
símbolo do parafuso fique alinhado com a seta.
130
NOTA: o anel de ajuste do binário pode ser
configurado para qualquer número a qualquer altura.
No entanto, o anel de ajuste do binário só funciona
durante o modo de aparafusamento e não nos
modos de perfuração normal e com percussão.
PERFURAR COM PERCUSSÃO (FIG. 6)
CUIDADO: quando o anel de selecção
do modo estiver configurado para
o modo de perfuração normal/com
percussão, o mandril do berbequim
não irá desengatar-se do motor,
independentemente da posição do anel
de ajuste do binário (e).
Rode o anel de selecção do modo (f) para que o
símbolo do martelo fique alinhado com a seta.
Anel de ajuste do binário (fig. 4–6)
A sua ferramenta possui um mecanismo de
aparafusamento de binário ajustável para aparafusar
e desaparafusar uma vasta gama de parafusos de
todos os tamanhos e feitios. O anel de ajuste do
binário (e) possui vários números. Estes números
são utilizados para configurar o mandril, de forma
a que este empregue um determinado intervalo de
binário. Quando maior for o número seleccionado
no anel, maior será o binário e, consequentemente,
maior será o parafuso que pode ser aparafusado.
Para seleccionar qualquer um dos números, rode
o anel até o número pretendido ficar alinhado com
a seta.
Alternar entre as três velocidades
(fig. 4–5)
A funcionalidade de três velocidades da sua
ferramenta permite-lhe seleccionar a respectiva
velocidade, de forma a usufruir de uma utilização
mais versátil da ferramenta. Para seleccionar a
1.ª velocidade (binário mais elevado), desligue
a ferramenta e deixe-a parar completamente.
Faça deslizar o selector de velocidade (g) para
a frente o máximo possível. A 2.ª velocidade
(binário e velocidade médios) é seleccionada na
posição intermédia. Por seu lado, a 3.ª velocidade
(velocidade mais elevada) é seleccionada na posição
mais atrás.
NOTA: não mude de velocidade quando a
ferramenta estiver a funcionar. Deixe sempre o
berbequim parar completamente antes de mudar de
velocidade. Se tiver alguma dificuldade em mudar
de velocidade, certifique-se de que o selector de
velocidade se encontra numa das três posições de
velocidade.
PORTUGUÊS
Mandril sem chave de manga
simples (fig. 7–9)
ATENÇÃO: não aperte brocas (ou
qualquer outro acessório) segurando
a parte dianteira do mandril e ligando
a ferramenta. Tal poderá resultar
em danos no mandril e ferimentos.
Bloqueie sempre o gatilho e desligue a
ferramenta da fonte de alimentação ao
substituir acessórios.
ATENÇÃO: certifique-se sempre de
que a broca está bem apertada antes
de ligar a ferramenta. Uma broca solta
pode saltar da ferramenta e causar
ferimentos.
A sua ferramenta possui um mandril sem chave
com uma manga rotativa para poder utilizar o
mandril com apenas uma mão. Para inserir uma
broca ou outro acessório, siga os passos indicados
abaixo.
1. Bloqueie o gatilho na posição de ferramenta
desligada. Desligue a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação.
2. Agarre na manga do mandril (d) com uma
mão e, com a outra, segure na ferramenta,
tal como indicado na Figura 7. Rode a manga
para a esquerda (visto de frente) o suficiente até
encaixar o acessório pretendido.
3. Insira o acessório cerca de 19 mm (3/4") dentro
do mandril e aperte-o com segurança rodando
a manga do mandril para a esquerda com uma
mão enquanto segura a ferramenta com a outra
mão. Continue a rodar a manga do mandril
até ouvir vários estalidos da engrenagem para
garantir que o acessório está bem apertado.
Para libertar o acessório, repita os passos 1 e 2
indicados acima.
Certifique-se de apertar o mandril com uma mão
na respectiva manga e a outra mão a segurar
a ferramenta, de forma a apertar o acessório o
máximo possível.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de remover/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Posição correcta das mãos (fig. 10)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos
na posição correcta, tal como
exemplificado na fig. 10.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar
o punho principal (i) com uma mão e o punho lateral
(h) com a outra.
Utilização do berbequim
1. Seleccione o intervalo de velocidade/binário
adequado para a operação planeada utilizando
o selector de velocidade. Configure o anel de
selecção do modo para o símbolo da broca.
2. Para perfurar MADEIRA, utilize brocas
helicoidais, brocas de fresar, brocas em
serpentina ou coroas. Para perfurar METAL,
utilize coroas ou brocas helicoidais de aço
rápido (HSS). Utilize um lubrificante de corte
ao perfurar metais. As excepções são o
ferro fundido e o latão, os quais devem ser
perfurados a seco.
3. Aplique sempre pressão numa linha recta
em relação à broca. Empregue uma pressão
suficiente para manter a broca a perfurar, mas
não empurre a ferramenta com demasiada
força, dado que tal poderá fazer o motor
encontrar resistência e perder velocidade ou
desviar a broca.
4. Segure a ferramenta com firmeza com ambas
as mãos para controlar a força de torção do
berbequim.
5. SE O BERBEQUIM COMEÇAR A PERDER
VELOCIDADE, tal deve-se normalmente
ao facto de estar a ser submetido a um
esforço excessivo. SOLTE O GATILHO
IMEDIATAMENTE, retire a broca do orifício
perfurado e determine a causa da resistência
à perfuração. NÃO PRIMA E LIBERTE O
GATILHO NUMA TENTATIVA DE VOLTAR A
FAZER ARRANCAR UM BERBEQUIM QUE
ENCONTROU RESISTÊNCIA E COMEÇOU
A PERDER VELOCIDADE – ISTO PODE
DANIFICAR O BERBEQUIM.
131
PORTUGUÊS
6. Mantenha o motor a funcionar ao puxar a broca
para fora de um orifício perfurado. Isto irá ajudar
a evitar encravamentos.
Utilização do aparafusador (fig. 4–6)
1. Seleccione o intervalo de velocidade/binário
adequado para a aplicação planeada utilizando
o selector de três velocidades (g) na parte
superior da ferramenta. Inicialmente, configure o
anel de ajuste do binário (e) para um valor mais
baixo, de forma a garantir que o parafuso será
aparafusado de acordo com o pretendido.
5. Para alvenaria, utilize brocas com rebordo de
carboneto. Um fluxo de serradura fina e regular
indica uma taxa de perfuração adequada.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: de forma a reduzir o
risco de lesões pessoais graves,
desligue a ferramenta e desconecte
a bateria antes de realizar
quaisquer ajustes ou remover/
instalar acessórios ou extras. Um
arranque acidental pode causar lesões.
NOTA: utilize a configuração de binário mais
baixa necessária para inserir o parafuso até à
profundidade pretendida. Quanto mais baixo for
o número seleccionado no anel, menor será o
binário.
2. Rode o anel de selecção do modo (f) para que
o símbolo do parafuso fique alinhado com a
seta.
3. Configure o anel de ajuste do binário (e) para o
número correspondente ao binário pretendido.
Efectue alguns testes em sobras ou áreas
ocultas para determinar a posição mais
apropriada do anel de ajuste do binário.
NOTA: o anel de ajuste do binário pode ser
configurado para qualquer número a qualquer altura.
No entanto, o anel de ajuste do binário só funciona
durante o modo de aparafusamento e não nos
modos de perfuração normal e com percussão.
Utilização do martelo perfurador
1. Seleccione o intervalo de velocidade/binário
adequado para a operação planeada utilizando
o selector de velocidade. Configure o anel de
selecção do modo para o símbolo do martelo.
2. Ao perfurar com percussão, exerça sobre
o martelo apenas a força necessária para
evitar que este salte excessivamente.
Aplicar demasiada força irá resultar em
menores velocidades de perfuração e no
sobreaquecimento da ferramenta.
3. Perfure a direito, mantendo a broca num
ângulo recto em relação ao item a perfurar. Não
exerça qualquer pressão lateral sobre a broca
ao perfurar, uma vez que isto irá resultar na
obstrução das estrias da mesma e numa menor
velocidade de perfuração.
4. Ao perfurar orifícios profundos, se a velocidade
do martelo começar a diminuir, puxe a broca
parcialmente para fora do orifício com a
ferramenta a funcionar para retirar os detritos
do orifício.
132
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
PORTUGUÊS
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de Li-Ion, NiCd e NiMH são
recicláveis. Leve-as ao seu revendedor ou ao
centro de reciclagem local. As baterias serão
recicladas ou eliminadas adequadamente.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
133
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
134
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
13 mm (1/2") AKKUPORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN
DCD920, DCD930, DCD940
13 mm (1/2") AKKUISKUPORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN
DCD925, DCD935, DCD945
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyypit
Akkutyyppi
Lähtöteho
Kuormittamaton nopeus
1, vaihteella
2, vaihteella
3. vaihde:
Iskuteho
1 vaihteella
2 vaihteella
3. vaihde:
Enimmäisvääntömomentti
Istukan kapasiteetti
Suurin porauskapasiteetti
Puu
Metalli
Tiili
Paino (ilman akkua)
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(ääniteho vaihtelu)
VDC
W
DCD925
DCD920
DCD935
18
18
14,4
12
11
12
NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion
450
450
325
DCD930
14,4
11
NiMH/Li-Ion
325
DCD945
12
12
NiMH
285
DCD940
12
11
NiMH
285
min-1
min-1
min-1
0–500
0–1 250
0–2 000
0–500
0–1 250
0–2 000
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0–8 500
0–21 250
0–34 000
55
1,5–13
–
–
–
55
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
50
1,5–13
–
–
–
50
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
44
1,5–13
–
–
–
44
1,5–13
mm
mm
mm
kg
50
13
16
1,82
50
13
16
1,7
45
13
14
1,79
45
13
14
1,68
38
13
13
1,79
38
13
13
1,68
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
–
–
10,5
1,8
–
–
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Metallin poraaminen
ah,D =
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Iskuporaaminen
ah,ID =
m/s2
10,5
–
10,5
Vaihtelu K =
m/s2
1,8
–
1,8
135
SUOMI
Tärinän päästöarvo ah
Ruuvien vääntö:
ah,D =
Epävarmuus K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
VDC
Ah
kg
Laturi
Verkkojännite
Akkutyyppi
Arvioitu latausaika
min
Paino
kg
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
VAC
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
136
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah:n akkupakkaukset)
0,52
10 A, verkkovirran varoke
< 2,5
1,5
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
Akkupakkaus
Akkutyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
< 2,5
1,5
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah:n akkupakkaukset)
0,4
HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
SUOMI
EY-yhdenmukaisuusilmoitus
b)
KONEDIREKTIIVI
DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945, DCD940
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Saksa
30.07.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
c)
Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
137
SUOMI
c)
d)
e)
f)
g)
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
138
f)
g)
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Muut porakoneiden/
ruuvinvääntimien/iskuporakoneiden
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulosuojaimia iskuporaamisen
aikana. Altistuminen melulle voi heikentää
kuuloa.
SUOMI
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
kahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
• Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
Esimerkki:
• Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen
alustaan kiinnittimien tai muiden
käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun
pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
• Käytä kuulosuojaimia pitkään jatkuvan
iskuporaamisen aikana. Pitkäaikainen
altistuminen voimakkaalle melulle voi aiheuttaa
kuulonaleneman. Iskuporaamisen aiheuttama
voimakas ääni voi aiheuttaa tilapäisen
kuulonaleneman tai vaurioittaa tärykalvoa
vakavasti.
• Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta.
Poraaminen ja iskuporaaminen aiheuttaa
lentäviä lastuja. Ne voivat vahingoittaa silmiä
pysyvästi.
• Iskuporanterät ja muut työkalut kuumenevat
käytössä. Käytä käsineitä koskiessasi niitä.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
iskuporakonetta:
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen
– Sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
2012 XX XX
Valmistusvuosi
Kaikkia akkulatureita koskevat
tärkeät turvallisuusohjeet
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä opas sisältää
tärkeitä DE9135/DE9116-akkulatureita koskevia
turvallisuus- ja käyttöohjeita.
• Lue kaikki ohjeet sekä laturin, akun ja
akkukäyttöisen laitteen varoitusmerkinnät ennen
laturin käyttämistä.
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi
johtaa kuolemaan.
VAROITUS: sähköiskun vaara.
Älä päästä laturin sisään nestettä.
Seurauksena voi olla sähköisku.
HUOMIO: palovammavaara. Estä
henkilövahingot lataamalla vain
uudelleen ladattavia DEWALT-akkuja.
Muuntyyppiset akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
HUOMIO: Kun laturi on kytkettynä
virtalähteeseen, vieras materiaali
voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa
oikosulun laturin sisällä olevissa
paljaissa latausliittimissä. Huolehdi siksi,
ettei laturin aukkoihin pääse johtavaa
materiaalia, esimerkiksi teräsvillaa,
alumiinifoliota tai metallihiukkasia. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta aina, kun
latausliittimessä ei ole akkua. Irrota laturi
pistorasiasta ennen puhdistusta.
• ÄLÄ lataa akkua muilla kuin tässä
ohjekirjassa mainituilla latureilla. Laturi ja akku
on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.
• Näitä latureita saa käyttää ainoastaan
DEWALTin ladattavien akkujen kanssa.
Muunlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä altista laturia vesi- tai lumisateelle.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
Näin virtapistoke ja -johto eivät vaurioidu.
139
SUOMI
• Sijoita virtajohto siten, ettei kukaan astu sen
päälle, kompastu siihen tai ettei se muutoin
vaurioidu tai kuormitu.
• Käytä jatkojohtoa vain silloin, kun se on
ehdottoman välttämätöntä. Vääränlaisen
jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
1. Kytke laturi (l) sopivaan pistokkeeseen, ennen
kuin asetat akkupakkauksen laturiin.
2. Työnnä akkupakkaus laturiin. Punainen
(latauksen) valo alkaa vilkkua jatkuvasti merkkinä
siitä, että latausprosessi on alkanut.
3. Lataus on päättynyt, kun punainen merkkivalo
palaa yhtäjaksoisesti. Akkupakkaus on
latautunut täysin, ja se voidaan ottaa käyttöön
tai jättää laturiin.
• Älä aseta laturin päälle esineitä äläkä
pane sitä pehmeälle alustalle, joka voi
tukkia tuuletusaukot ja johtaa siten laitteen
ylikuumenemiseen. Aseta laturi kauas
lämmönlähteistä. Laturin ilmastointiaukot ovat
kotelon päällä ja pohjassa.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd-, NiMHtai Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja
pitkään lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen
sen ensimmäistä käyttökertaa.
• Älä käytä laturia, jos virtajohto tai -pistoke
on vaurioitunut — vaihdata ne heti uusiin.
Latausprosessi
• Älä käytä laturia, jos siihen on osunut
kova isku tai jos se on pudonnut tai
muutoin vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Älä pura laturia osiin, vaan vie se tarvittaessa
huollettavaksi tai korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jos kokoat laitteen väärin,
seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku, joka
voi johtaa kuolemaan.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
ennen puhdistusta. Tämä vähentää
sähköiskuvaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskuvaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
toisiinsa.
• Laturi on tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloussähkön 230 voltin vakiojännitteellä.
Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä.
Tämä ei koske ajoneuvojen latureita.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DE9116-latauslaitteessa voi ladata 7,2–18 voltin
NiCd- tai NiMH-akkuja.
DE9135-latauslaitteessa voi ladata 7,2–18 voltin
NiCd-, NiMH- tai litiumioniakkuja.
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Lataus [kuva (fig.) 1]
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Sähköiskun ja tappavan sähköiskun
vaara.
Katso alla olevasta taulukosta akun lataustila.
Lataustila
lataa
täysin latautunut
kuuman/kylmän akun viive
vaihda akku
ongelma
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain
tai kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa
tai purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Kaikkia akkuja koskevat tärkeät
turvallisuusohjeet
Varmista osanumero ja jännite, kun tilaat
vaihtoakkua.
140
SUOMI
Pakkauksesta otettu akku ei ole täyteen ladattu. Lue
seuraavat turvallisuusohjeet ennen akun ja laturin
käyttöä. Noudata annettuja latausohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
liittäminen laturiin tai siitä irrottaminen saattaa
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Lataa akku vain DEWALT-laturilla.
• ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta nestettä laturin
päälle äläkä upota sitä nesteeseen.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua tilassa,
jonka lämpötila voi nousta 40 ˚C:seen tai
sitä korkeammaksi (kuten ulkovajoissa tai
metallisissa rakennuksissa kesällä).
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
se tulee asettaa kyljelleen vakaalle
alustalle, jossa ei ole laukeamis- tai
putoamisvaaraa. Jos työkalussa on
suuri akku, se pysyy pystyasennossa,
mutta se voidaan helposti töytäistä
kumoon.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET
TURVALLISUUSOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa. Litiumioniakkuja
poltettaessa syntyy myrkyllisiä höyryjä ja
materiaaleja.
• Jos akun sisältö pääsee kosketuksiin ihon
kanssa, pese alue välittömästi miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akun nestettä
pääsee silmiin, huuhtele avoinna olevia silmiä
15 minuutin ajan tai kunnes ärsytys loppuu.
Jos lääkärin hoito on tarpeen, lääkärille on
kerrottava, että akun elektrolyytti koostuu
nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja
litiumsuolojen seoksesta.
• Avattujen akkukennojen sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Vie avattu akku tuuletettuun
tilaan. Jos oireet eivät poistu, mene lääkäriin.
VAROITUS: palovammavaara. Akun
neste voi syttyä, jos sen lähellä on
kipinöitä tai liekkejä.
Akun kansi Kuvaus (kuva 3)
Akun suojakannen tarkoituksena on peittää irrotetun
akun liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan,
irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun
liittimiin, mikä johtaa tulipalovaaraan ja vaurioittaa
akkua.
1. Irrota suojakansi ennen kuin asetat akun laturiin
tai työkaluun (kuva 3A).
2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet
ottanut akun pois laturista tai työkalusta
(kuva 3B).
VAROITUS: Varmista ennen irrotetun
akun varastointia tai toiseen paikkaan
siirtämistä, että akun suojakansi on
paikallaan.
NIKKELIKADMIUMAKKUJA (NiCd) JA NIKKELIMETALLIHYDRIDIAKKUJA (NiMH) KOSKEVAT ERITYISTURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa.
• Akkukennoista voi vuotaa pieni määrä
nestettä äärimmäisessä käytössä tai
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole vika.
Jos kuitenkin ulkotiiviste on rikki:
a. ja akun nestettä pääsee ihollesi, pese ihoa
välittömästi saippualla ja vedellä useiden
minuuttien ajan.
b. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia
ja käänny välittömästi lääkärin puoleen.
(Tiedoksi hoitohenkilöstölle: Neste on
25–35-prosenttista kaliumhydroksidiliuosta.)
Akkuyksikkö
AKKUTYYPPI
DCD925 ja DCD920 toimivat 18 voltin akulla.
DCD935 ja DCD930 toimivat 14,4 voltin akulla.
DCD945 ja DCD940 toimivat 12 voltin akulla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
141
SUOMI
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
Lataa Li-ioniakkuja.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Laturin ja akkupakkauksen
kuvakkeet
Pakkauksen sisältö
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat
kuvakkeet:
1 akkukäyttöinen iskuporakone
(malli DCD945, DCD935, DCD925)
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Pakkauksen sisältö:
1 akkukäyttöinen keskikahvalla varustettu porakone
(malli DCD940, DCD930, DCD920)
1 Litiumioniakku (L1-mallit)
Akku latautuu.
2 Litiumioniakkua (L2-mallit)
2 NiMH-akkua (B2-mallit)
Akku on latautunut.
3 NiMH-akkua (B3-mallit)
1 Rasia
Akku on viallinen.
Liian kuuman/kylmän akun latausviive.
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen
kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
1 Laturi
1 Sivukahva
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
HUOMAUTUS: N-mallien kanssa ei toimiteta akkuja
eikä latauslaitetta.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuvat 1, 2)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Älä altista akkuja vedelle.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
a. Liipaisin
b. Pyörintäsuunnan säädin
c. Merkkivalo
Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa.
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
d. Istukka
e. Vääntömomentin säädin
f. Tilanvalitsin
g. Vaihteenvalitsin
Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja.
h. Sivukahva
i. Pääkahva
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
j. Akku
k. Akun vapautuspainike
l. Latauslaite
142
SUOMI
KÄYTTÖTARKOITUS
Porakone/ruuvinväännin/iskuporakone on tarkoitettu
ammattimaiseen poraamiseen, iskuporaamiseen ja
ruuvien vääntämiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä porakoneet/ruuvinvääntimet/iskuporakoneet
on tarkoitettu ammattikäyttöön. ÄLÄ ANNA lasten
koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää
tätä laitetta vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että akkupakkauksen
jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista
myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Poista akkupakkaus
aina ennen työkalun kokoamista
ja säätämistä. Kytke työkalu aina
pois päältä ennen akkupakkauksen
asentamista tai poistamista.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
Akun irrottaminen ja asettaminen
paikoilleen (kuva 2)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Varmista, että akku (j) on ladattu
täyteen.
AKUN ASETTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku työkalun kahvan sisällä olevaan
tappiin (kuva 2).
2. Työnnä akku kahvaan, kunne se napsahtaa
paikalleen.
AKUN IRROTTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina vapautuspainikkeita (k) ja vedä akku ulos
kahvasta.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Ohjeet ovat
lataamisesta kertovassa kohdassa.
Nopeudensäätökytkin (kuva 1)
Käynnistä työkalu painamalla liipaisinta (a). Voit
pysäyttää koneen vapauttamalla liipaisimen. Tämä
työkalu on varustettu jarrulla. Istukka pysähtyy heti,
kun liipaisin vapautetaan.
HUOMAUTUS: Ei ole suositeltavaa vaihtaa
nopeutta jatkuvasti. Muutoin liipaisin voi vaurioitua.
Sivukahva (kuva 1)
VAROITUS: voit vähentää
henkilövahingon vaaraa pitämällä
sivukahvan AINA kiinnitettynä
koneeseen kunnolla. Muutoin sivukahva
voi irrota työkalua käytettäessä. Tällöin
menetät koneen hallinnan. Pitele
työkalua molemmin käsin parhaan
hallinnan varmistamiseksi.
Sivukahva (h) on kiinnitetty vaihteiston etuosaan. Sitä
voidaan kääntää 360˚ oikealla tai vasemmalla kädellä
käytettäväksi. Sivukahva on kiristettävä tiukasti, jotta
kiinnitys ei irtoa koneen pyöriessä terän jäädessä
kiinni. Tartu kahvan päähän koneen hallitsemiseksi
terän jäädessä kiinni.
Jos koneen mukana ei ole toimitettu sivukahvaa,
tartu poraan yhdellä kädellä ja pidä toisella kädellä
kiinni akusta.
HUOMAUTUS: Kaikkien mallien mukana
toimitetaan sivukahva.
Toimintasuunnan valitsin (kuva 1)
Voit valita toimintasuunnan ja lukita koneen
valitsimen (b) avulla..
Terä pyörii myötäpäivään, kun vapautat liipaisimen ja
työnnät valitsimen koneen oikealle puolelle.
Terä pyörii vastapäivään, kun vapautat liipaisimen ja
työnnät valitsimen koneen vasemmalle puolelle.
143
SUOMI
Voit lukita koneen työntämällä valitsimen
keskiasentoon. Varmista ennen valitsimen asennon
muuttamista, että liipaisin on vapautettu.
HUOMAUTUS: Koneesta voi kuulua napsahdus,
kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa
toimintasuunnan muuttamisen jälkeen. Tämä on
normaalia eikä merkki ongelmasta.
Työvalo (kuva 1)
Liipaisimen (a) yläpuolella sijaitsee työvalo (c). Se
syttyy, kun liipaisinta painetaan.
HUOMAUTUS: Tämä työvalo on tarkoitettu
työkohteen valaisemiseen. Se ei ole taskulamppu.
Tilanvalitsin (kuvat 4–6)
Koneessa on erillinen toimintatilan valitsin (f)
poraamisen, iskuporaamisen tai ruuvien vääntämisen
valitsemiseksi.
PORAAMINEN (KUVA 4)
HUOMIO: Kun tilanvalitsin on
poraamis- tai iskuporaamisasennossa,
momentinvalitsimen (e) asennolla ei ole
merkitystä.
Käännä tilanvalitsinta (f), kunnes poraamisen symboli
on nuolen kohdalla.
HUOMAUTUS: Numero valitaan vääntömomentin
säätimen (e) avulla .
RUUVAAMINEN (KUVA 5)
Käännä tilanvalitsinta (f), kunnes ruuvaamisen
symboli on nuolen kohdalla.
HUOMAUTUS: Vääntömomentiksi voidaan valita
mikä numero tahansa. Valinnalla on kuitenkin
merkitys vain ruuvaamisen aikana, ei porattaessa
eikä iskuporattaessa.
ISKUPORAAMINEN (KUVA 6)
HUOMIO: Kun tilanvalitsin on
poraamis- tai iskuporaamisasennossa,
momentinvalitsimen (e) asennolla ei ole
merkitystä.
Käännä tilanvalitsinta (f), kunnes iskuporaamisen
symboli on nuolen kohdalla.
Momentinvalitsin (kuvat 4–6)
Tämän työkalun vääntömomenttia voidaan säätää
erilaisia ruuveja ruuvattaessa. Vääntömomentin
säätimessä (e) näkyy numeroita. Vääntömomentti
valitaan niiden avulla. Mitä suurempi numero, sitä
suurempi vääntömomentti. Voit valita numeron
kääntämällä valitsinta, kunnes numero on nuolen
kohdalla.
144
Kolme vaihdetta (kuvat 4–5)
Kolme vaihdetta lisäävät monikäyttöisyyttä. Voit valita
vaihteen 1 ja samalla suurimman vääntömomentin
pysäyttämällä työkalun. Työnnä vaihteenvalitsin (g)
etuasentoon. Jos valitset keskiasennon, käytössä
on nopeus 2 (normaali vääntömomentti ja nopeus).
Taka-asennossa käytössä on vaihde 3 (suurin
nopeus).
HUOMAUTUS: Älä vaihda vaihdetta työkalun
ollessa toiminnassa. Anna koneen pysähtyä
kokonaan ennen vaihteen vaihtamista. Jos
vaihteen vaihtaminen on hankalaa, varmista, että
vaihteenvalitsin on jossakin kolmesta nopeuden
asennosta.
Avaimeton istukka (kuvat 7–9)
VAROITUS: Älä yritä kiristää poranterää
(tai muuta varustetta) tarttumalla istukan
etuosaan ja käynnistämällä pora.
Muutoin voi aiheutua henkilövahinko
tai istukka voi vaurioitua. Lukitse aina
liipaisin ja irrota työkalu virransyötöstä
ennen terän vaihtamista.
VAROITUS: Ennen työkalun
käynnistämistä on aina varmistettava,
että terä on kunnolla paikallaan. Jos terä
on kiinnitetty huonosti, se voi irrota ja
aiheuttaa henkilövahingon.
Tässä työkalussa on avaimeton yhdellä kädellä
käytettävä istukka. Voit asettaa poranterän tai muun
varusteen paikalleen toimimalla seuraavasti.
1. Lukitse liipaisin OFF-asentoon. Katkaise
työkalusta virta ja irrota virransyöttö.
2. Tartu yhdellä kädellä istukan (d) laippaan
ja kiinnitä työkalu toisella kädellä kuvan 7
mukaisesti. Käännä laippaa vastapäivään
(edestäpäin katsottuna), kunnes haluttu
lisŠvaruste sopii paikoilleen.
3. Työnnä poranterä tai muu varuste istukkaan
noin 19 mm:n (3/4") syvyyteen. Kiristä istukka
pitämällä kiinni työkalusta ja kääntämällä istukan
holkkia myötäpäivään. Jatka kääntämistä,
kunnes kuuluu useita napsauksia sen merkiksi,
että terä on tiukasti paikallaan.
Voit irrottaa varusteen toistamalla edelliset vaiheen 1
ja 2 toimet.
Kiristä istukka kääntämällä sen holkkia yhdellä
kädellä ja pitämällä työkalua paikallaan toisella
kädellä.
SUOMI
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Käsien oikea asento (kuva 10)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa kuvassa 10
näkyvällä tavalla.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (i) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (h).
Poraaminen
1. Valitse haluamasi nopeus ja vääntövoima
valitsemalla vaihde työtehtävän mukaisesti.
Aseta tilanvalitsin porausasentoon.
2. Voit porata PUUTA kierreterien, kouruterien,
lusikkaterien tai reikäsahojen avulla. Voit porata
METALLIA suurta nopeutta kestävien terästerien
tai reikäsahojen avulla. Käytä voiteluainetta
metallia porattaessa. Poikkeuksia ovat valurauta
ja pronssi. Niitä porataan kuivana.
3. Paina terää aina suoraan. Paina riittävästi, jotta
terä puree, mutta älä paina liikaa. Muutoin
moottori pysähtyy tai terä vioittuu.
4. Pitele työkalua tiukasti molemmin käsin, jotta se
pysyy vakaana.
5. JOS PORA PYSÄHTYY, syynä on yleensä
ylikuormitus. VAPAUTA LIIPAISIN HETI,
irrota terä porattavasta kohteesta ja selvitä
pysähtymisen syy. ÄLÄ YRITÄ KÄYNNISTÄÄ
PYSÄHTYNYTTÄ PORAA PAINELEMALLA
LIIPAISINTA. TÄMÄ VOI VAURIOITTAA
PORAA.
6. Pidä moottori käynnissä, kun vedät terän ulos
poratusta reiästä. Tämä auttaa estämään
jumiutumista.
Ruuvinvääntimenä käyttäminen
(kuvat 4–6)
1. Valitse haluamasi nopeus- ja
vääntömomenttialue valitsemalla jokin kolmesta
vaihteesta (g). Valitse aluksi vääntömomentin
säätimen (e) avulla vähäinen vääntömomentti.
HUOMAUTUS: Jos haluat ruuvata ruuvin
tietylle syvyydelle, käytä alhaisinta tarvittavaa
vääntömomenttia. Mitä pienempi numero, sitä
vähäisempi vääntömomentti.
2. Käännä tilanvalitsinta (f), kunnes ruuvaamisen
symboli on nuolen kohdalla.
3. Valitse vääntömomentti säätimen (e) avulla.
Harjoittele muutaman kerran hylkytavaraan tai
piiloon jäävään paikkaan, jotta löydät oikean
vääntömomentin.
HUOMAUTUS: Vääntömomentiksi voidaan valita
mikä numero tahansa. Valinnalla on kuitenkin
merkitys vain ruuvaamisen aikana, ei porattaessa
eikä iskuporattaessa.
Käyttäminen iskuporakoneena
1. Valitse haluamasi nopeus ja vääntövoima
valitsemalla vaihde työtehtävän mukaisesti.
Aseta tilanvalitsin iskuporausasentoon.
2. Käytä vain tarvittava määrä iskuporausvoimaa,
jotta kone ei hypi liikaa. Jos käytät liikaa voimaa,
poraaminen hidastuu, kone ylikuumenee ja
porausteho vähenee.
3. Poraa suoraan ja hieman kulmittain oikealle. Älä
paina terää iskuporaamisen aikana. Muutoin
terä menee tukkoon ja poraaminen hidastuu.
4. Jos poraat syvää reikää ja poraaminen alkaa
hidastua, vedä terä osittain ulos reiästä ja anna
terän pyöriä porausjätteiden poistamiseksi
reiästä.
5. Käytä kivimateriaalissa karbidipäisiä
kivimateriaalin tarkoitettuja teriä. Tasainen pölyn
virtaus on merkki oikeasta porausnopeudesta.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen
tekemistä tai lisävarusteiden ja
apuvälineiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
145
SUOMI
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
146
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
147
SVENSKA
1/2" (13 mm) SLADDLÖS BORR/DRIVARE
DCD920, DCD930, DCD940
1/2" (13 mm) SLADDLÖS SLAGBORRMASKIN/DRIVARE
DCD925, DCD935, DCD945
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DEWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Type r
Batterityp
Strömmatning
Frigångshastighet
1:a växel
2:a växel
3:e växel
Slaghastighet
1:a växel
2:a växel
3:e växel
Max. vridmoment
Chuck-kapacitet
Maximal borrningskapacitet
Trä
Metall
Murverk
Vikt (utan batteripaket)
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
W
DCD925
18
12
NiMH/Li-jon
450
DCD920
18
11
NiMH/Li-jon
450
DCD935
14,4
12
NiMH/Li-jon
325
min-1
min-1
min-1
0–500
0–1 250
0–2 000
0–500
0–1 250
0–2 000
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
0–8 500
0–21 250
0–34 000
55
1,5–13
–
–
–
55
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
50
1,5–13
–
–
–
50
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
44
1,5–13
–
–
–
44
1,5–13
mm
mm
mm
kg
50
13
16
1,82
50
13
16
1,7
45
13
14
1,79
45
13
14
1,68
38
13
13
1,79
38
13
13
1,68
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
10,5
1,8
–
–
10,5
1,8
–
–
VDC
Vibration, totalvärden (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i metall
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah
Slagborrning
ah,ID =
m/s²
10,5
–
Osäkerhet K =
m/s²
1,8
–
148
DCD930 DCD945
14,4
12
11
12
NiMH/Li-jon
NiMH
325
285
DCD940
12
11
NiMH
285
SVENSKA
Vibration, emissionsvärde ah
Inskruvning:
ah,D =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
VDC
Ah
kg
Laddare
Elnätets spänning
Batterityp
Ca, laddningstid
min
Weight
kg
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
VAC
DE9180
Li-jon
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-jon
40
(2,0 Ah batteripaket)
0,52
10 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
< 2,5
1,5
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9140
Li-jon
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah batteripaket)
0,4
SE UPP! Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
149
SVENSKA
EG-deklaration om
överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945, DCD940
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vice Verkställande Direktor, Teknik och
Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
30.07.2009
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
150
c)
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g)
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Ladda enbart med laddare som
specificerats av tillverkaren. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
orsaka brandfara om den används med ett
annat batteripaket.
b) Använd elverktyg enbart med batteripaket
som är speciellt avsedda för verktyget.
Användande av annat batteripaket kan
medföra risk för skada och brand.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
d) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Tillkommande specifika
säkerhetsregler för borrar/
skruvdragare/slagborrmaskiner
• Använd öronskydd vid slagborrning. Att
utsättas för buller kan orsaka hörselförlust.
• Använd extra handtag, om sådana levereras
med verktyget. Förlust av kontroll kan orsaka
personskada.
• Håll verktyget via isolerade greppytor när du
utför ett arbete där kapningsverktyget kan
komma i kontakt med dold tråddragning
eller med sin egen sladd. Sågningstillbehör
som kommer i kontakt med en strömförande
tråd kan göra exponerade metalldelar hos
elverktyget strömförande och ge handhavaren
en elektrisk stöt.
151
SVENSKA
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att förankra och stödja arbetsstycket
på en stabil plattform. Att hålla arbetet med
handen eller mot din kropp är instabilt, och kan
leda till förlust av kontroll.
• Bär öronskydd vid slagborrning under
utdragna tidsperioder. Att utsättas för högt
buller under lång tid kan orsaka hörselförlust.
Temporär förlust av hörseln eller allvarlig
skada på trumhinnan kan orsakas av de höga
ljudnivåer som uppstår genom slagborrning.
• Bär skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Hamrande och borrande verksamhet gör att
flisor flyger omkring. Flygande partiklar kan
orsaka permanent ögonskada.
• Slagborrspetsar och verktyg blir heta under
arbete. Bär handskar när du vidrör dem.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av stötborrar:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar.
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som uppstår vid arbete med trä.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Verktygsmärkning
Följande bildkoder visas på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användandet.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2012 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga säkerhetsinstruktioner för
alla batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
bruksanvisning innehåller viktiga säkerhets- och
användningsinstruktioner för DE9135/DE9116.
• Innan du använder laddaren, läs igenom
alla instruktioner och varningar på laddaren,
batteripaketet och den produkt som
batteripaketet skall användas i.
FARA! Fara för elektrisk stöt.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Det kan orsaka elektrisk stöt eller död
med elektrisk ström.
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Släpp
inte in vätska i laddaren. Det kan leda till
elektrisk stöt.
SE UPP! Fara för brännskada. Minska
risken för personskada genom att
enbart ladda laddningsbara batterier från
DEWALT. Andra batterier kan explodera
och orsaka person- och materialskada.
SE UPP! Under vissa omständigheter,
då laddaren är kopplad till väggkontakt,
kan de blottade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
föremål. Främmande ledande föremål,
så som – men inte begränsat till –
stålull, aluminiumfolie eller ansamling
av metallpartiklar, bör hållas borta från
laddarens håligheter. Koppla alltid ur
laddaren från elkontakten när det inte
finns något batteripaket i hålet. Koppla
ur laddaren före rengöring.
• Försök INTE ladda batteripaketet med
andra laddare än de som ingår i den här
bruksanvisningen. Laddaren och batteripaketet
är specialkonstruerade för att fungera
tillsammans.
• Den här laddaren är inte avsedd att
användas för något annat än laddning av
återladdningsbara batterier från DEWALT. All
annan användning kan orsaka brandfara eller
risk för elektrisk stöt.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i kontakten i stället för i sladden när
laddaren kopplas ur. Det minskar risken för
skada på den elektriska sladden och kontakten.
• Se till att sladden ligger så att den inte går
att trampa på, snava över eller på annat sätt
blir utsatt för skada eller påfrestning.
• Använd inte förlängningssladd om det inte är
absolut nödvändigt. Användande av olämplig
152
SVENSKA
förlängningssladd kan resultera i brandfara eller
elektrisk stöt eller dödande med elektrisk ström.
• Placera inte föremål ovanpå laddaren och
placera inte laddaren på en mjuk yta som
kan blockera ventilationsspringorna och
på så sätt orsaka för stor inre upphettning.
Placera laddaren långt från värmekällor.
Laddaren ventileras genom ventilationsspringor
ovanpå och under laddarens hus.
• Använd inte laddare med skadad sladd eller
stickpropp — byt genast ut dem.
• Använd inte laddaren om den har fått en
kraftig stöt, har tappats i golvet eller på
annat sätt skadats. Ta den till en auktoriserad
reparatör.
• Montera inte isär laddaren. Ta den istället till
en auktoriserad reparatör när service eller
reparation behövs. Felaktig återmontering kan
resultera i risk för elektrisk stöt, dödande med
elektrisk ström eller brand.
• Koppla ur laddaren från eluttagen före
rengöring. Det minskar risken för elektrisk
stöt. Att ta bort batteripaketet minskar inte
risken.
• Försök ALDRIG koppla ihop två laddare.
• Laddaren är utformad för att drivas med
standard 230V hushållsel. Försök inte
använda den med annan spänning. Detta
gäller inte billaddaren.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
Laddare
DE9116-laddaren accepterar NiCd- och NiMHbatterier inom intervallet 7,2 V till 18 V.
DE9135-laddaren accepterar NiCd- NiMH- eller
Li-jon-batterier inom intervallet 7,2 V till 18 V.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fig. 1)
FARA: Risk för död med elektrisk ström.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Fara för elektrisk stöt eller död med
elektrisk ström.
1. Sätt laddaren (l) i ett lämpligt uttag innan du
sätter i batteripaketet.
2. Sätt batteripaketet i laddaren. Den röda
(laddnings)lampan kommer då att blinka
oavbrutet, vilket visar att laddningen har satt
igång.
3. När laddningen är avslutad kommer detta att
visas genom att den röda lampan börjar LYSA.
Paketet är då helt laddat och kan användas
genast eller lämnas i laddaren.
OBS: För att säkerställa maximal prestation och
livslängd hos NiCd-, NiMH- och Li-jon-batterierna,
ladda batteriet under minst 10 timmar före första
användning.
Laddningsprocess
Se tabellen nedan för batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsstatus
laddar
fulladdat
fördröjning för att paketet är varmt/kallt
bytt ut batteripaketet
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk Uppfriskning
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet till
deras topp-kapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Detta verktyg kommer automatiskt att koppla från
det om det elektroniska skyddssystemet aktiveras.
Om detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren
till dess det är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla batteripaket
Se till att inkludera katalognummer och spänning när
du beställer utbytesbatteripaket.
153
SVENSKA
Batteripaketet är inte fullt laddat vid leverans.
Läs säkerhetsinstruktionerna nedan innan du
använder batteripaketet och laddaren. Följ sedan
de laddningsprocedurer som beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Du skall inte ladda eller använda batteriet
i explosiva miljöer, så som i närhet av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Att sätta i eller ta ut batteriet från laddaren kan
antända damm eller rökgaser.
• Ladda batteripaketen enbart i DEWALT-laddare.
• Stänk INTE på batteripaketet med vatten eller
andra vätskor och doppa det inte i dem.
• Verktyget och batteripaketet skall inte
förvaras eller användas i miljöer där
temperaturen kan nå eller överstiga
40 ˚C (105 °F) (så som utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommarmånaderna).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning.
Om batteripaketets fodral är
sprucket eller skadat, sätt inte in det
i laddaren. Krossa, tappa eller skada
inte batteripaketet. Använd inte ett
batteripaket eller en laddare som har fått
ett hårt slag, tappats, blivit överkörda
eller skadade på något sätt (dvs.
genomstuckits med en spik, träffats av
en hammare, trampats på). Elektrisk
stöt eller dödande elchock kan uppstå.
Skadade batteripaket bör återsändas till
servicecenter för återvinning.
SE UPP! När verktyget inte används,
skall det placeras liggande på
sidan, på stabilt underlag och på
ett ställe där det inte kan snavas
över eller falla ner. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men kan lätt vältas.
b. Om du får batterivätska i ögonen skall du
spola med rent vatten i minst 10 minuter
och omedelbart söka läkarvård. (Medicinsk
anmärkning: Vätskan är en lösning med
25–35 procent kaliumhydroxid.)
SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUMJON
(Li-Ion)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld. Giftiga rökångor och ämnen
bildas när litiumjonbatterier brinner.
• Om batteriinnehållet kommer i kontakt med
huden, tvätta omedelbart där med mild tvål
och vatten. Om batterivätska kommer i ett öga,
skölj det öppna ögat med vatten i 15 minuter
eller tills det slutar vara irriterat. Om du behöver
söka medicinsk hjälp, är batteriets elektrolyt
sammansatt av en blandning av vätskor av
organiska karbonat och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan orsaka
irritation hos andningsorganen. Släpp in frisk
luft. Om symptomen kvarstår, sök medicinsk
hjälp.
VARNING! Risk för brännskada
Batterivätskan kan antändas om den
utsätts för gnistor eller lågor.
Batterilock (fig. 3)
Ett batteriskyddslock finns som täcker det losstagna
batteripakets kontakter. Om batteripaketet inte har
skyddslocket på, kan lösa metallföremål kortsluta
kontakterna och orsaka brandfara, samt skada
batteripaketet.
1. Ta av batteriskyddslocket innan du sätter in
batteripaketet i laddaren eller verktyget (fig. 3A).
2. Sätt på skyddslocket omedelbart efter det
att du tagit ut batteripaketet ur laddaren eller
verktyget (fig. 3B).
VARNING! Se till att batteriskyddslocket
sitter på plats innan du lägger undan
eller bär det losstagna batteripaketet.
SPECIELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
NICKELKADMIUM (NiCd) OCH NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld.
• En liten läcka av vätskan från batteripaketets
celler kan uppstå under extrem användning
eller temperatur. Detta betyder inte att
batteripaketet slutat fungera.
Men om den yttre förseglingen går sönder:
a. och du får batterivätska på huden, tvätta
genast med tvål och vatten under flera
minuter.
154
Batteripaket
BATTERITYP
DCD925 och DCD920 arbetar med batteripaket på
18 volt.
DCD935 och DCD930 arbetar med batteripaket på
14,4 volt.
DCD945 och DCD940 arbetar med batteripaket på
12 volt.
SVENSKA
Förvaringsrekommendationer
Laddar batteripaket NiMH och NiCd
batteripaket.
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBS: Batteripaket med li-jon-batterier bör vara
full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet
eller laddaren. Under korrekta förhållanden kan
de förvaras upp till 5 år.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilderna i den här bruksanvisningen, visar
etiketterna på laddaren och batteripaketet följande
symboler:
Läs bruksanvisningen före användandet.
Laddar batteripaket Li-Ion.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 sladdlös stötborr
(modellerna DCD945, DCD935, DCD925)
1 sladdlös borrdrivare med handtag på mitten
(modellerna DCD940, DCD930, DCD920)
1 Li-jon batteripaketet (L1-modellerna)
2 Li-jon batteripaketet (L2-modellerna)
2 NiMH batteripaketet (B2-modellerna)
3 NiMH batteripaketet (B3-modellerna)
Batteri laddas.
Batteri laddat.
Batteri defekt.
Fördröjning för varmt/kallt paket.
1 Satslåda
1 Laddare
1 Sidohandtag
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
OBS: Batteripaket och laddare är inte inkluderade
med N-modellerna.
Stick inte in ledande föremål.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
Ladda inte skadade batteripaket.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Använd enbart med DEWALT
batteripaket, andra kan explodera och
orsaka personskada och materiella
skador.
Utsätt inte för vatten.
Byt omedelbart ut defekta sladdar.
Beskrivning (fig. 1, 2)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Triggeromkopplare
b. Framåt/back-knapp
c. Lysdiodljus
d. Chuck
Ladda enbart i temperaturer mellan 4 °C
och 40 °C.
e. Reglage för vridmomentjustering
Omhänderta batteripaket på ett
miljövänligt sätt.
g. Växelbytare
f. Lägeskontroll-reglage
h. Sidohandtag
i. Huvudhandtag
Bränn inte batteripaketen NiMH, NiCd+
och Li-Ion.
j. Batteripaket
k. Uppsläppsknappar för batteri
l. Laddare
155
SVENSKA
AVSEDD ANVÄNDNING
Dessa borrmaskiner/skruvdrivare/slagborrmaskiner
har konstruerats för yrkesmässig borrning,
slagborrning och skruvdragning.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa borrmaskiner/drivare/slagborrmaskiner är
yrkesmässiga elverktyg. LÅT INTE barn komma i
kontakt med verktyget. Överinseende erfordras när
oerfarna användare använder detta verktyg.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för
1 spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Försäkra dig också om att laddarens spänning
motsvarar elnätets spänning.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad
i enlighet med standard EN 60335 och
behöver därför inte en jordad sladd.
ATT INSTALLERA BATTERIPAKETET I VERKTYGETS
HANDTAG
1. Passa in verktygets bas med skåran inuti
verktygets handtag (fig. 2).
2. Dra batteripaketet med fast hand in i handtaget
tills du hör att låset snäpper på plats.
ATT TA UT BATTERIPAKETET UR VERKTYGET.
1. Tryck på lösgöringsknapparna (k) och dra
batteripaketet med fast hand ut ur verktygets
handtag.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren så som beskrivs
i laddar-avsnittet i denna handbok.
Hastighetsomkopplare (fig. 1)
För att sätta på verktyget, tryck på
avtryckaromkopplaren (a). För att stänga av
verktyget, släpp upp avtryckaromkopplaren. Ditt
verktyg är utrustat med en broms. Chucken kommer
att stanna så snart avtryckaromkopplaren har
släppts helt och hållet.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut
mot en specialgjord sladd, som finns att få från
DEWALTS serviceorganisation.
OBS: Konstant användning inom variabel hastighetintervallet rekommenderas inte. Det kan skada
omkopplaren och bör undvikas.
Användning av Förlängningssladd
Sidohandtag (fig. 1)
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING! Avlägsna alltid batteripaketet
före montering och inställning. Stäng
alltid av verktyget innan du sätter in eller
tar ut batteripaketet.
VARNING! Använd enbart DEWALT
batteripaket och laddare.
Insättning och Borttagning av
Batteripaket från Verktyget (fig. 2)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
OBS: Se till att ditt batteripaket (j) är helt uppladdat.
156
VARNING: För att minska risken
för personskada, använd ALLTID
verktyget med sidohandtaget ordentligt
påmonterat. Underlåtenhet att göra
detta kan resultera i att sidohandtaget
halkar under arbete med verktyget
med påföljande förlust av kontroll. Håll
verktyget med båda händer för att
maximera kontrollen.
Sidohandtaget (h) hålls fast på växellådans framdel,
och kan vridas 360˚ för att tillåta högerhänt eller
vänsterhänt användning. Sidohandtaget måste vara
tillräckligt hårt åtdraget för att motstå verktygets
vridande kraft om tillbehöret fastnar eller överstegrar.
Se till att greppa sidohandtaget vid den bortre
änden för att kunna kontrollera verktyget under en
överstegring.
Om modellen inte är utrustad med sidohandtag,
greppa borren med en hand på handtaget och den
andra handen på batteripaketet.
OBS: Sidohandtaget medföljer alla modeller.
Framåt/back kontrollknapp (fig. 1)
En kontrollknapp för framåt/back (b) bestämmer
verktygets rotationsriktning, och tjänstgör dessutom
som en upplåsningsknapp.
SVENSKA
För att välja framåtrotation, släpp
avtryckaromkopplaren och tryck ner kontrollknappen
för framåt/back på verktygets högra sida.
För att välja bakåtrotation, släpp
avtryckaromkopplaren och tryck ner kontrollknappen
för framåt/back på verktygets vänstra sida.
Kontrollknappens mittläge låser verktyget i avstängt
läge. När du ändrar kontrollknappens läge, se till att
avtryckaren är uppsläppt.
OBS: Första gången verktyget körs efter att du
har bytt rotationsriktning kan du höra ett klick vid
igångsättning. Detta är normalt och indikerar inget
problem.
Arbetsbelysning (fig. 1)
Det finns en arbetsbelysning (c) placerad alldeles
ovanför avtryckaren (a). Arbetsbelysningen blir
aktiverad när man klämmer på avtryckaren.
OBS: Arbetsbelysningen är avsedd för att belysa
den omedelbara arbetsytan, och är inte avsedd för
att användas som ficklampa.
Lägeskontroll-reglage (fig. 4–6)
Din borrmaskin är utrustad med ett separat
inställningsreglage för lägeskontroll (f) som kan
växla mellan lägena borrning, skruvdragning och
slagborrning.
BORRNING (FIG. 4)
SE UPP! När lägesinställningsreglaget
är i borr/slagborr-läget kommer
borren inte att kopplas bort,
oavsett inställningen på reglaget för
vridmomentjustering (e).
Vrid reglaget för lägeskontroll (f) så att borr-symbolen
står mittför pilen.
OBS: Reglaget för vridmomentjustering (e) kan
ställas in på ett godtyckligt nummer.
SKRUVDRAGNING (FIG. 5)
Vrid reglaget för lägeskontroll (f) så att skruvsymbolen står mittför pilen.
OBS: Reglaget för vridmomentjustering kan
närsomhelst ställas in på ett godtyckligt nummer.
Reglaget för vridmomentjustering är emellertid bara
ingreppat i skruvdragningsläge, och inte i lägena för
borrning och slagborrning.
SLAGBORRNING (FIG. 6)
SE UPP! När lägesinställningsreglaget
är i borr/slagborr-läget kommer
borren inte att kopplas bort,
oavsett inställningen på reglaget för
vridmomentjustering (e).
Vrid reglaget för lägeskontroll (f) så att hammarsymbolen står mittför pilen.
Reglage för vridmomentjustering
(fig. 4–6)
Ditt verktyg har en justerbar vridmomentstyrd
skruvmejselmekanism för att driva in och att ta
bort en bred uppsättning former och storlekar
på fästanordningar. Runt om reglaget för
vridmomentjustering (e) finns nummer. Dessa
nummer används för att ställa in kopplingen så att
den ger ett vridmomentintervall. Ju högre nummer
på reglaget, desto högre blir vridmomentet, och
desto större den fästanordning som kan skruvas
fast. För att välja något av dessa nummer, vrid tills
det önskade numret kommer mittför pilen.
Tre-hastighetsväxling (fig. 4–5)
Funktionen för tre hastigheter på ditt verktyg
gör det möjligt för dig att byta växel, för större
mångsidighet. För att välja hastighet 1 (högsta
vridmomentsinställning), stäng av verktyget och låt
det stanna. Drag växelbytaren (g) hela vägen framåt.
Hastighet 2 (mittersta inställningen för vridmoment
och hastighet) finns i mittenläget. Hastighet 3
(högsta hastighetsinställningen) finns längst bak.
OBS: Byt inte växel när verktyget är igång. Låt alltid
borren stanna innan du byter växel. Om du har
problem med att byta växel, se till att växelbytaren
greppar in i en av de tre hastighetsinställningarna.
Nyckellös enkel chuckhylsa
(fig. 7–9)
VARNING: Försök inte att dra åt
borrspetsar (eller något annat tillbehör)
genom att greppa chuckens framdel
och sätta igång verktyget. Skada på
chucken och personskada kan uppstå.
Släpp alltid avtryckaren från sitt låsta
läge och koppla bort verktyget från
strömkällan när du byter tillbehör.
VARNING: Se alltid till att borrspetsen
sitter fast innan du startar verktyget.
En lös borrspets kan skjutas iväg
från verktyget och möjligen orsaka
personskada.
Ditt verktyg har en nyckellös chuck med en roterande hylsa, för enhandsanvändning av chucken.
För att sätta in en borrspets eller annat tillbehör, följ
dessa steg.
1. Lås avtryckaren i AV (OFF)-läget. Stäng av
verktyget och koppla bort det från strömkällan.
157
SVENSKA
2. Greppa hylsan på chucken (d) med ena handen
och använd den andra handen för att fästa
verktyget såsom visas i figur 7. Vrid på hylsan
moturs (såsom visas framifrån) tillräckligt långt
för att ta emot det önskade verktyget.
3. Sätt in tillbehöret cirka 19 mm (3/4") i
chucken, och dra åt ordentligt genom att vrida
chuckhylsan medurs med en hand, medan du
håller verktyget med den andra handen. Fortsätt
att vrida chuckhylsan till dess flera klickar
från spärrhaken hörs, för att säkerställa full
greppkraft.
För att lossa tillbehöret, upprepa stegen 1 och 2
härovan.
Se till att dra åt chucken med en hand på
chuckhylsan och den andra handen hållande
verktyget, för maximal åtdragning.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Korrekt Handplacering (fig. 10)
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas i
figur 10.
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
huvudhandtaget (i), och den andra handen på
sidohandtaget (h).
Borrmaskinens Användning
1. Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda
växelbytaren, så att det matchar hastigheten
och vridmomentet för det planerade
arbetsmomentet. Sätt reglaget för lägeskontroll
mittför borrspets-symbolen.
158
2. För TRÄ, använd vridborrspetsar, flatborrar,
eldrivna navarspetsar eller hålsågar. För
METALL, använd höghastighets stålborrspetsar
eller hålsågar. Använd ett skärningssmörjmedel
vid borrning i metaller. Undantagen är gjutjärn
och mässing, som bör borras torra.
3. Applicera alltid trycket i en rak linje med
borrspetsen. Använd tillräckligt tryck för att
bibehålla borrspetsens bett, men tryck inte så
hårt att motorn överstegras eller borrspetsen
böjs.
4. Håll verktyget i ett stadigt grepp med bägge
händer för att kontrollera borrens vridande
verkan.
5. OM BORREN ÖVERSTEGRAS, beror det
vanligtvis på att den överbelastas. SLÄPP
OMEDELBART AVTRYCKAREN, ta
bort borrspetsen från arbetet, och fastställ
anledningen till överstegringen. KLICKA INTE
PÅ OCH AV PÅ AVTRYCKAREN FÖR ATT
FÖRSÖKA STARTA EN ÖVERSTEGRAD
BORR — DETTA KAN SKADA BORREN.
6. Håll motor gående när du drar tillbaks
borrspetsen ur ett borrat hål. Detta bidrar till att
förebygga att den fastnar.
Skruvmejselarbete (fig. 4–6)
1. Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda trehastighetsväxelbytaren (g), överst på verktyget, så att
det matchar hastigheten och vridmomentet
för det planerade arbetsmomentet. Sätt till att
börja med reglaget för vridmomentjustering
(e) till en lägre inställning, för att säkerställa
att fästanordningen skruvas fast efter din
specifikation.
OBS: Använd den lägsta vridmomentinställning
som behövs för att sätta fast fästanordningen
på det önskade djupet. Ju lägre nummer desto
lägre vridmomentutmatning.
2. Vrid reglaget för lägeskontroll (f) så att skruvsymbolen står mittför pilen.
3. Återställ reglaget för vridmomentjustering (e)
till den tillämpliga nummerinställningen för
önskat vridmoment. Gör några provkörningar
på avskräde eller på osynliga områden för
att fastställa korrekt läge på reglaget för
vridmomentjustering.
OBS: Reglaget för vridmomentjustering kan
närsomhelst ställas in på ett godtyckligt nummer.
Reglaget för vridmomentjustering är emellertid bara
ingreppat i skruvdragningsläge, och inte i lägena för
borrning och slagborrning.
SVENSKA
Slagborrmaskinens Användning
1. Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda
växelbytaren, så att det matchar hastigheten
och vridmomentet för det planerade
arbetsmomentet. Sätt reglaget för lägeskontroll
mittför hammar-symbolen.
2. När du borrar, använd bara tillräcklig kraft
på hammaren så att den inte studsar för
mycket. För mycket kraft kommer att orsaka
långsammare borrningshastigheter, överhettning
och långsammare borrning.
3. Borra rakt, håll borrspetsen i rät vinkel mot
arbetet. Utsätt inte borrspetsen för tryck under
borrningen, då detta kommer att ge upphov
till igentäppning av borrspetsens skär och
långsammare borrningshastighet.
4. När du borrar djupa hål och hammarens
hastighet börjar avta, dra ut borrspetsen delvis
från hålet med verktyget fortfarande gående, för
att hjälpa till att få bort skräp från hålet.
5. För betong, använd betongborr av hårdmetall.
Ett fint, jämnt flöde med damm indikerar korrekt
borrhastighet.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
159
SVENSKA
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-Ion, NiCd och NiMH batterier kan återvinnas.
Ta med dem till din handlare eller lokala
återvinningscentral. De insamlade batteripaketen
återvinns eller avyttras på lämpligt sätt.
160
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
161
TÜRKÇE
13 mm (1/2") ŞARJLI MATKAP/TORNAVİDA
DCD920, DCD930, DCD940
13 mm (1/2") ŞARJLI DARBELİ MATKAP/TORNAVİDA
DCD925, DCD935, DCD945
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
Tipler
Akü tipi
VDC
DCD925
18
12
NiMH/
Li-Ion
450
Çıkış gücü
W
Yüksüz hız
1. vites
dev/dak
0–500
2. vites
dev/dak
0–1 250
3. vites
dev/dak
0–2 000
Darbe oranı
1. vites
darbe/dak0–8 500
2. vites
darbe/dak0–21 250
3. vites
darbe/dak0–34 000
Maksimum tork
Nm
55
Mandren kapasitesi
mm
1,5–13
Maksimum delme kapasitesi
Ahşap
mm
50
Çelik
mm
13
Duvar
mm
16
Ağırlık (akü hariç)
kg
1,82
LPA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı belirsizliği)
LWA (ses gücü)
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
3
99
3
DCD920
18
11
NiMH/
Li-Ion
450
DCD935
14,4
12
NiMH/
Li-Ion
325
DCD930
14,4
11
NiMH/
Li-Ion
325
DCD945
12
12
NiMH
DCD940
12
11
NiMH
285
285
0–500
0–1 250
0–2 000
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
0–425
0–1 200
0–1 800
–
–
–
55
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
50
1,5–13
–
–
–
50
1,5–13
0–7 225
0–20 400
0–30 600
44
1,5–13
–
–
–
44
1,5–13
50
13
16
1,7
45
13
14
1,79
45
13
14
1,68
38
13
13
1,79
38
13
13
1,68
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
88
3
99
3
77
3
88
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
10,5
1,8
–
–
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
Metal delme
m/s² < 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
ah,D =
Belirsizlik değeri K =
m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Titreşim emisyon değeri ah
Darbeli delme
ah,ID =
m/s² 10,5
–
10,5
–
Belirsizlik değeri K =
m/s² 1,8
–
1,8
–
162
TÜRKÇE
Titreşim emisyon değeri ah
Vidalama:
ah,D =
Belirsizlik K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VDC
Ah
kg
Şarj Cihazı
Ana şebeke voltajı
Akü tipi
Yaklaşık şarj süresi
dak
Ağırlık
kg
Sigortalar:
Avrupa
VAC
230 V aletler
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah akü)
0,52
gk10 Amper, ana
şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemleri alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
< 2,5
1,5
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah akü)
0,4
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
163
TÜRKÇE
AT uygunluk beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945,
DCD940
DEWALT, Teknik Veriler bölümünde açıklanan
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1 ve
EN 60745-2-2 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Almanya
30.07.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
164
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRIK GÜVENLIĞI
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
TÜRKÇE
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETLERIN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
d)
e)
f)
g)
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
165
TÜRKÇE
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
– İşitme bozukluğu.
Matkap/Tornavida/Darbeli
Matkaplar için İlave Özel
Güvenlik Kuralları
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
• Darbeli matkapla çalışırken koruyucu
kulaklık kullanın. Gürültüye maruz kalınması,
işitme kaybına yol açabilir.
• Aletle birlikte verilmişse yardımcı tutma
kollarını kullanın. Kontrolü kaybetmeniz,
yaralanmanıza neden olabilir.
• Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Kesim aksesuarı elektrik
akımı bulunan kablolarla temas ettiğinde,
akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
• Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka araçlar
kullanın. Parçanın elinizle veya vücudunuzu
kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
• Darbeli matkap ile uzun süre
çalışacaksanız koruyucu kulaklık kullanın.
Yüksek yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir. Darbeli
matkap ile çalışırken oluşan yüksek seviyeli
gürültü, geçici işitme kaybına veya kulak
zarında ciddi hasara yol açabilir.
• Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Kırma ve delme
işlemleri uçuşan talaşlara neden olur. Uçan
parçacıklar kalıcı göz hasarına neden olabilir.
• Matkap uçları ve araçlar çalışırken
ısınabilir. Bunlara dokunurken eldiven giyin.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler darbeli matkap kullanmanın
özünde mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
166
– Aksesuarları değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken
meydana gelen tozun yutulması sonucu
oluşan sağlık sorunları.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2012 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz,
DE9135/DE9116 akü şarj cihazları için önemli
güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, aküyü
kullanırken şarj cihazıakü ve ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik şoku veya elektrik
sebebiyle ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine
izin vermeyin. Elektrik şokuna yol
açabilir.
DIKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT akülerini
şarj edin. Diğer akü türleri, kişisel
yaralanma veya hasara yol açacak
şekilde infilak edebilir.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
DIKKAT: Belirli şartlar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
cihazının içinde bulunan açıktaki şarj
temas noktaları, yabancı maddelerle
kısa devre yapabilir. Çelik yünü,
alüminyum folyo veya metalik
parçacıklardan oluşan herhangi bir
takviye gibi iletken niteliği olan yabancı
maddeler, şarj etme yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuva akü olmadığında,
daima şarj cihazının güç kaynağı
bağlantısını kesin. Temizlemeye
kalkışmadan önce şarj cihazının fişini
prizden çekin.
Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin
haricinde herhangi başka şarj cihazlarıyla
şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı
ve akü, özel olarak birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT akülerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım,
yangın, elektrik şoku veya elektrikle ölüm
riskine yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazının bağlantısını sökerken
kabloyu değil fişi çekin. Bu, elektrik prizi ve
kablonun hasar görmesi riskini azaltacaktır.
Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma
kablosunun kullanılması, yangına, elektrik
şokuna veya elektrikle ölüme yol açabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını
tüm ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın.
Şarj cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki
yuvalarla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
• Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını açmaya çalışmayın; servis
veya onarım gerekirse yetkili bir servis
merkezine götürün. Hatalı olarak yeniden
kurulması, elektrik şoku, elektrikle ölüm veya
yangın gibi risklere yol açabilir.
• Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Aküyü çıkarmak riski azaltmaz.
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DE9116 şarj cihazı ile 7,2–18 V NiCd ve NiMH
aküler şarj edilebilir.
DE9135 şarj cihazı ile 7,2–18 V NiCd, NiMH veya
Li-Ion aküler şarj edilebilir.
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme [şekil (fig.) 1]
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik çarpması veya
elektrikle ölüm tehlikesi.
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (l) fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: NiCd, NiMH ve Li-Ion pillerden maksimum
performans ve kullanım ömrü elde etmek için pili ilk
defa kullanmadan önce en az 10 saat şarj edin.
167
TÜRKÇE
Şarj işlemi
Akünün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk pil gecikmesi
aküyü değiştirin
sorun
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Otomatik Yenileme
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı hücrelerin
en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler haftada bir
ya da akü artık aynı miktarda iş çıkarmadığı zaman
yenilenmelidir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
SADECE Lİ-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALIMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
168
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü
şarj cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü, sıcaklığın 40 °C’ye
veya üzerine ulaşabileceği yerlerde
(yaz aylarında dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi) saklamayın ve
kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı
aküyü şarj cihazına takmayın. Aküyü
ezmeyin, düşürmeyin ve hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, ezilmiş veya herhangi bir
şekilde hasar görmüş (çiviyle delinmiş,
çekiç darbesi almış, üzerine basılmış)
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın.
Elektrik şokuna veya elektrik sebebiyle
ölüme neden olabilir. Hasarlı aküler,
geri dönüştürülmek üzere yetkili
servise götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
NİKEL KADMİYUM (NiCd) VEYA NİKEL
METAL HİDRÜR (NiMH) İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın.
Akü ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
akü hücrelerinden az miktarda sıvı sızabilir.
Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve akü sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika
boyunca yıkayın.
b. ve akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25–35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
TÜRKÇE
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Akü Kapağı (şekil 3)
Bağlantısız bir akünün ilgili parçalarını örtmek
üzere bir koruyucu akü kapağı başlığı temin
edilmiştir. Koruyucu kapağın yerinde olmaması
halinde, gevşek metal nesneler bu parçalara kısa
devre yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve
aküye zarar verebilir.
1. Aküyü şarj cihazına veya alete yerleştirmeden
önce koruyucu akü kapağını veya aleti çıkarın
(şekil 3A).
2. Aküyü şarj cihazı veya aletten çıkardıktan
hemen sonra koruyucu kapağı bağlantılı
parçaların üzerine yerleştirin
(şekil 3B).
UYARI: Bağlantısız bir aküyü
taşımadan veya saklamadan önce
koruyucu akü kapağının yerinde
olduğundan emin olun.
AKÜ
AKÜ TIPI
DCD925 ve DCD920, 18 voltluk akülerle çalışır.
DCD935 ve DCD930, 14,4 voltluk akülerle çalışır.
DCD945 ve DCD940, 12 voltluk akülerle çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler,
5 yıla kadar saklanabilirler.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın,
diğerleri patlayabilir ve kişisel yaralanma
ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj
edin.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
169
TÜRKÇE
NiMH, NiCd+ ve Li-Ion aküleri ateşe
atmayın.
f. Mod kontrol bileziği
g. Vites mandalı
h. Yan tutamak
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd aküleri
şarj eder.
i. Ana tutamak
j. Akü
k. Akü çıkarma düğmeleri
Şarj cihazı, Li-Ion aküleri
şarj eder.
Şarj süresi için Teknik veriler bölümüne
bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde aşağıdakiler bulunmaktadır:
1 şarjlı darbeli matkap
(DCD945, DCD935, DCD925 modelleri)
1 şarjlı matkap
(DCD940, DCD930, DCD920 modelleri)
1 Li-Ion akü (L1 modelleri)
2 Li-Ion akü (L2 modelleri)
2 NiMH akü (B2 modelleri)
3 NiMH akü (B3 modelleri)
1 Taşıma çantası
1 Şarj cihazı
1 Yan tutamak
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
NOT: N modelleriyle birlikte akü ve şarj cihazı
verilmemektedir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şekil 1, 2)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Tetik düğmesi
b. İleri/geri düğmesi
c. LED lambası
d. Mandren
e. Tork ayarlama bileziği
170
l. Şarj cihazı
KULLANIM ALANI
Bu matkap/tornavida/darbeli matkap profesyonel
delme, darbeli delme ve vidalama uygulamaları için
tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu matkap/tornavida/darbeli matkaplar profesyonel
elektrikli aletlerdir. Çocukların aleti ellemesine
İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının ana şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, her zaman aküyü çıkarın. Aküyü
takıp çıkarmadan önce her zaman aleti
kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve
şarj aletleri kullanın.
TÜRKÇE
Aküyü Alete Takıp Çıkarma
(şekil 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
NOT: Akünün (j) tam şarjı olduğundan emin olun.
AKÜYÜ ALETE TAKMAK İÇİN
1. Aletin kabzasındaki tırnak ile aletin tabanını
hizalayın (şekil 2).
2. Yerine oturduğunu duyuncaya dek aküyü
sıkıca kabzaya sokun.
AKÜYÜ ALETTEN ÇIKARMAK İÇİN
1. Çıkarma düğmelerine (k) basın ve aküyü aletin
kabzasından çekerek çıkarın.
2. Aküyü şarj cihazına bu kılavuzun şarj cihazı
kısmında anlatıldığı şekilde takın.
Değişken Hız Düğmesi (şekil 1)
Aleti çalıştırmak için tetik düğmesine (a) basın.
Aleti kapatmak için tetik düğmesini bırakın. Aletiniz
bir motor freni ile donatılmıştır. Tetik düğmesi tam
olarak bırakılır bırakılmaz mandren durur.
NOT: Değişken hız aralığında kesintisiz kullanım
önerilmez. Düğmeye hasar verebileceğinden
sakınılmalıdır.
Yan Tutamak (şekil 1)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aleti DAİMA yan tutamak düzgün
takılmış durumda kullanın. Aksi
durum aletin çalışması sırasında yan
tutamağın kaymasına ve dolayısıyla
kontrol kaybına neden olabilir. En üst
seviyede kontrol sağlamak için aleti her
iki elinizle tutun.
Yan tutamak (h) vites muhafazasının ön kısmına
bağlanır ve sağ veya sol elini kullananlar için 360˚
döndürülebilir. Aksesuarın takılması veya tutukluk
yapması durumunda aletin burulma hareketine
mukavemet göstermek için yan tutamak yeterince
sıkılmalıdır. Tutukluk yaptığında aleti kontrol etmek
için yan tutamağı uç tarafından kavrayın.
Modelde yan tutamak bulunmuyorsa matkabı bir
elinizle saptan diğer elinizle aküden kavrayın.
NOT: Tüm modellerde yan tutamak donatılmış
olarak gelir.
İleri/Geri Kumanda Düğmesi
(şekil 1)
İleri/geri kumanda düğmesi (b) aletin dönüş
yönünü belirler ve aynı zamanda kapalı durumda
tutma düğmesi olarak da işlev görür.
İleri dönüş hareketini seçmek için tetik düğmesini
bırakın ve aletin sağ tarafındaki ileri/geri kumanda
düğmesine basın.
Geri dönüş hareketini seçmek için tetik düğmesini
bırakın ve aletin sol tarafındaki ileri/geri kumanda
düğmesine basın.
Kumanda düğmesinin ortada bırakılması aleti
kapalı durumda tutar. Kumanda düğmesinin
pozisyonunu değiştirirken tetik düğmesine
basmadığınızdan emin olun.
NOT: Dönüş yönünü değiştirdikten sonra alet
ilk defa çalıştırıldığında başlangıçta bir tık sesi
duyabilirsiniz. Bu normaldir ve sorun olduğunu
göstermez.
Çalışma Işığı (şekil 1)
Tetik düğmesinin (a) hemen üzerinde bir
çalışma ışığı (c) bulunmaktadır. Tetik düğmesine
bastığınızda çalışma ışığı devreye girer.
NOT: Çalışma ışığı, çalışılan yakın yüzeyi
aydınlatmak içindir ve lamba olarak kullanılması
amaçlanmamıştır.
Mod Kontrol Bileziği
(şekil 4–6)
Delme, vidalama ve darbeli delme konumları
arasında geçiş yapmak için matkabınızda ayrı bir
mod kontrol bileziği (f) bulunmaktadır.
DELME (ŞEKİL 4)
DİKKAT: Mod bileziği delme/darbeli
delme konumundayken tork ayarlama
bileziğinin (e) pozisyonu ne olursa
olsun matkap vites değiştirmeyecektir.
Ok işareti matkap ucu simgesini gösterene dek
mod kontrol bileziğini (f) çevirin.
NOT: Tork ayarlama bileziği (e) herhangi bir
rakama ayarlanabilir.
VİDALAMA (ŞEKİL 5)
Ok işareti vida simgesini gösterene dek mod
kontrol bileziğini (f) çevirin.
171
TÜRKÇE
NOT: Tork ayarlama bileziği her zaman herhangi
bir rakama ayarlanabilir. Ancak tork ayarlama
bileziği yalnızca vidalama konumunda devrededir,
delme ve darbeli delme konumlarında devrede
değildir.
DARBELİ DELME (ŞEKİL 6)
DİKKAT: Mod bileziği delme/darbeli
delme konumundayken tork ayarlama
bileziğinin (e) pozisyonu ne olursa
olsun matkap vites değiştirmeyecektir.
Ok işareti çekiç simgesini gösterene dek mod
kontrol bileziğini (f) çevirin.
Tork Ayarlama Bileziği
(şekil 4–6)
UYARI: Aleti çalıştırmadan önce
matkap ucunun sıkıca takıldığını daima
kontrol edin. Gevşek bir matkap ucu
aletten fırlayarak yaralanmaya neden
olabilir.
Aletiniz, mandrenin tek elle kullanılması için tek
döner kovanlı anahtarsız mandren kullanmaktadır.
Matkap ucunu veya başka bir aksesuarı takmak
için aşağıdaki adımları izleyin.
1. Tetik düğmesini kapalı konuma sabitleyin. Aleti
kapatın ve aleti güç kaynağından ayırın.
2. Torna kafasının (d) kovanını bir elinizle
kavrayın ve diğer elinizi Şekil 7’de gšsterildiği
gibi aleti sabitlemekte kullanın. Kovanı,
istenilen aksesuarı kabul etmeye yetecek
kadar uzağa saat yšnünün tersine (önden
göründüğü şekilde) çevirin.
Şekil ve ebat açısından çok sayıda farklı vidayı
vidalamak ve sökmek için aletiniz ayarlanabilir
torklu vidalama mekanizması ile donatılmıştır.
Tork ayarlama bileziğinin (e) etrafında rakamlar
mevcuttur. Bu rakamlar belirli bir tork aralığı
oluşturması için kavramayı ayarlamada kullanılır.
Bilezik üzerindeki rakam ne kadar büyük olursa
tork ve vidalanacak vida o kadar büyük olur.
Herhangi bir rakam seçmek için ok işareti istenilen
rakamı gösterene dek çevirin.
Aksesuarı çıkarmak için yukarıda anlatılan 1. ve 2
adımı tekrarlayın.
Üç Vitesli Şanzıman (şekil 4–6)
Azami sıkılık için mandreni, mutlaka bir elinizle
mandren kovanını diğer elinizle aleti tutarak sıkın.
Aletiniz üç hızlı vites kutusu özelliği ile çok amaçlı
kullanım için vitesler arasında geçiş yapmanızı
sağlar. 1. vitesi (yüksek tork ayarı) seçmek için
aleti kapatın ve durmasını bekleyin. Vites
mandalını (g) en ileri konuma alın. 2. vites
(orta tork ve hız ayarı) düğmenin ortada olduğu
konumdur. 3. vites (yüksek hız ayarı) düğmenin
arkada olduğu konumdur.
NOT: Alet çalışırken vites değiştirmeyin. Vites
değiştirmeden önce daima aletin tamamen
durmasını bekleyin. Vites değiştirmede sorun
yaşıyorsanız vites mandalının üç hız ayarından
birinde olduğunu kontrol edin.
Anahtarsiz tek kovanli
mandren (şeki l 7–9)
UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup
tetiğe basıp aleti çalıştırarak matkap
uçlarını (veya başka aksesuarları)
sıkmaya çalışmayın. Mandren hasarına
ve yaralanmaya neden olabilir.
Aksesuar değiştirirken daima tetiği
emniyete alın ve aleti güç kaynağından
ayırın.
172
3. Aksesuarı mandrene yaklaşık 19 mm (3/4")
sokun ve bir elinizle aleti tutarken diğer elinizle
mandren kovanını saat yönünde döndürerek
sıkın. Tam kavrama gücü elde etmek için
birkaç cırcır sesi duyulana dek mandren
kovanını döndürmeye devam edin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Uygun El Pozisyonu (şekil 10)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekil 10’da gösterilen uygun
el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin ana tutamakta (i) ve
diğer elin yan tutamakta (h) olmasını gerektirir.
TÜRKÇE
Delme İşlemi
1. Planlanan işleme uygun hız ve tork seçmek
için vites mandalını kullanarak istenilen hız/tork
aralığını seçin. Mod kontrol bileziğini matkap
ucu simgesine getirin.
2. AHŞAP için ahşap matkap ucu, geniş ahşap
matkap ucu, burgulu matkap ucu veya delik
testere kullanın. METAL için yüksek hızlı
çelik matkap ucu veya delik testere kullanın.
Metalleri delerken kesim yağı kullanın. Kuru
olarak delinmesi gereken istisnalar dökme
demir ve pirinçtir.
3. Uç ile daima düz bir hatta basınç uygulayın.
Matkap ucunun delmeye devam etmesi için
yeterli basınç kullanın ancak motorun tutukluk
yapması veya ucun sapmasını engellemek için
aşırı güç kullanmayın.
4. Matkabın dönüş hareketini kontrol etmek için
aleti her iki elinizle sıkıca tutun.
5. MATKAP TUTUKLUK YAPARSA bunun
nedeni genellikle aşırı yüklenmedir.
TETİĞİ DERHAL BIRAKIN, matkap ucunu
parçadan çekin ve tutukluk yapmasının
nedenini belirleyin. SIKIŞMIŞ DURUMDAKİ
MATKABI DÖNDÜRMEK İÇİN TETİĞİ
BIRAKIP YENİDEN BASMAYIN – BU İŞLEM
MATKABA HASAR VEREBİLİR.
6. Delinen delikten ucu geri çekerken motoru
çalışır durumda muhafaza edin. Bu işlem
sıkışmayı önlemeye yardımcı olur.
Vidalama İşlemi (şekil 4–6)
1. Planlanan işleme uygun hız ve tork seçmek
için aletin üst kısmındaki üç hızlı vites
mandalını (g) kullanarak istenilen hız/
tork aralığını seçin. Vidanın gerekli şekilde
sıkılmasını sağlamak için tork ayarlama
bileziğini (e) ilk başta düşük bir ayara
ayarlayın.
NOT: Vidayı istenilen derinliğe oturtmak için
gereken en düşük tork ayarını kullanın. Rakam
ne kadar küçük olursa çıkış torku o kadar
düşük olur.
2. Ok işareti vida simgesini gösterene dek mod
kontrol bileziğini (f) çevirin.
NOT: Tork ayarlama bileziği her zaman herhangi
bir rakama ayarlanabilir. Ancak tork ayarlama
bileziği yalnızca vidalama konumunda devrededir,
delme ve darbeli delme konumlarında devrede
değildir.
Darbeli Delme İşlemi
1. Planlanan işleme uygun hız ve tork seçmek
için vites mandalını kullanarak istenilen hız/
tork aralığını seçin. Mod kontrol bileziğini çekiç
simgesine getirin.
2. Delme işlemi yaparken matkabın aşırı
zıplamasını engellemek için yeteri kadar
güç kullanın. Çok fazla güç delme hızında
yavaşlamaya, aşırı ısınmaya ve düşük delme
oranına yol açar.
3. Matkap ucunu delinecek yüzeye dik tutarak
düz bir şekilde delin. Matkap ucunun
yivlerinde tıkanmaya neden olarak delme
hızında yavaşlamaya yol açacağından delme
işlemi sırasında matkap ucuna yan basınç
uygulamayın.
4. Derin delikler açarken matkap hızı düşmeye
başlarsa delikte biriken döküntülerin
temizlenmesine yardımcı olmak için alet
çalışmaya devam ederken matkap ucunu
delikten bir miktar dışarı çekin.
5. Duvarcılık için, karbür uçlu duvarcılık uçlarını
kullanın. Pürüzsüz, dengeli bir toz akışı
düzgün delme hızına işaret eder.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce aleti kapatın ve aküyü
çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
3. Tork ayarlama bileziğini (e) istenilen tork
için uygun rakama getirin. Tork ayarlama
bileziğinin uygun pozisyonunu belirlemek için
kullanılmayan bir parça veya gözükmeyen bir
alan üzerinde birkaç deneme yapın.
173
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Yağlama
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
174
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri
dönüşümlüdür. Bunları yetkili tamir servislerine
veya yerel bir geri dönüşüm istasyonuna
götürün. Toplanan aküler uygun biçimde
yeniden değerlendirilecek veya imha
edilecektir.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
175
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
13 mm (1/2") ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ/ΟΔΗΓΟΣ
DCD920, DCD930, DCD940
13 mm (1/2") ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΦΥΡΟΤΡΥΠΑΝΟ/
ΟΔΗΓΟΣ DCD925, DCD935, DCD945
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας, η προσεκτική ανάπτυξη των προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για τους χρήστες
των επαγγελματικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DCD925
DCD920
DCD935
DCD930 DCD945 DCD940
Τάση
VDC
18
18
14,4
14,4
12
12
Τύποι
12
11
12
11
12
11
Τύπος μπαταρίας
NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion NiMH/Li-Ion NiMH
NiMH
Ισχύς εξόδου
W
450
450
325
325
285
285
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
1η ταχύτητα
min-1 0–500
0–500
0–425
0–425
0–425
0–425
2η ταχύτητα
min-1 0–1 250
0–1 250
0–1 200
0–1 200 0–1 200 0–1 200
3η ταχύτητα
min-1 0–2 000
0–2 000
0–1 800
0–1 800 0–1 800 0–1 800
Ενέργεια κρούσης
1η ταχύτητα
min-1 0–8 500
–
0–7 225
–
0–7 225
–
2η ταχύτητα
min-1 0–21 250
–
0–20 400
–
0–20 400
–
3η ταχύτητα
min-1 0–34 000
–
0–30 600
–
0–30 600
–
Μέγιστη ροπή στρέψης
Nm
55
55
50
50
44
44
Ικανότητα σφιγκτήρα
δράπανου
mm
1,5–13
1,5–13
1,5–13
1,5–13
1,5–13
1,5–13
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης
Ξύλο
mm
50
50
45
45
38
38
Μέταλλο
mm
13
13
13
13
13
13
Τοιχοποιία
mm
16
16
14
14
13
13
Βάρος
(χωρίς την μπαταρία)
kg
1,82
1,7
1,79
1,68
1,79
1,68
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
88
77
88
77
88
77
3
99
3
88
3
99
3
88
3
99
3
88
3
3
3
3
3
3
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση σε μέταλλο
ah,D =
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Αβεβαιότητα K = m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
176
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση με κρούση
ah,ID =
m/s2
Αβεβαιότητα K =
m/s2
10,5
1,8
–
–
10,5
1,8
–
–
10,5
1,8
–
–
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Βίδωμα:
ah,D =
Αβεβαιότητα K =
m/s²
m/s²
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
Μπαταρία
Σετ μπαταριών
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Κατά προσέγγιση
χρόνος φόρτισης
Βάρος
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9135
DE9116
230
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
NiCd/NiMH
40
60
(σετ μπαταριών 2,0 Ah) (σετ μπαταριών 2,0 Ah)
0,52
0,4
Ασφάλειες:
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
177
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DCD925, DCD920, DCD935, DCD930, DCD945,
DCD940
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας και
ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
30.07.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
178
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
179
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς όταν
χρησιμοποιείται με μη συμβατό πακέτο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα
μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων
180
πακέτων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού ή και φωτιάς.
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ
ΔΡΑΠΑΝΑ/ΟΔΗΓΟΥΣ/
ΣΦΥΡΟΤΡΥΠΑΝΑ
• Όταν χρησιμοποιείτε το κρουστικό
δράπανο, φοράτε προστατευτικά για
τα αυτιά. Η έκθεση στο θόρυβο μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές,
εφόσον παρέχονται με το εργαλείο. Η
απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
• Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
τα εργαλεία κοπής ενδέχεται να έρθουν
σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή
με το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή
των βυσμάτων στερέωσης με ηλεκτροφόρο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
καλώδιο μπορεί να καταστήσει ηλεκτροφόρα τα
εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα του ηλεκτρικού
εργαλείου και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
στο χειριστή.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
• Όταν σφυρηλατείτε για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα, να φοράτε
προστατευτικά για τα αυτιά. Η παρατεταμένη
έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής. Τα υψηλά επίπεδα
θορύβου που παράγονται κατά τη λειτουργία
του σφυροτρύπανου μπορεί να προκαλέσουν
προσωρινή απώλεια ακοής ή σοβαρή βλάβη
στα αυτιά.
• Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα
προστατευτικά για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης και διάτρησης έχουν ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση ιπτάμενων
ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα σωματίδια μπορούν
να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα μάτια.
• Τα τρυπάνια της σφύρας και τα εργαλεία
θερμαίνονται αρκετά κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας. Να φοράτε γάντια όταν τα
αγγίζετε.
Άλλοι κίνδυνοι
οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση κρουστικών δράπανων:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή εξαρτημάτων.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Σημάνσεις στο εργαλείο
Πάνω στο εργαλείο βρίσκονται οι παρακάτω
εικόνες:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2012 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλους τους φορτιστές
μπαταριών
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
και λειτουργίας για τους φορτιστές μπαταρίας
DE9135/DE9116.
• Πριν από τη χρήση του φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις
προειδοποιήσεων στο φορτιστή, τις μπαταρίες
και το προϊόν που χρησιμοποιεί τις μπαταρίες.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Οι ακροδέκτες φόρτισης έχουν τάση
230 volt. Μην αγγίζετε με αντικείμενα
που είναι αγωγοί ηλεκτρισμού. Μπορεί
να υποστείτε ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή οποιουδήποτε υγρού εντός
του φορτιστή. Ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών,
φορτίζετε μόνο τις επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες της DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό συγκεκριμένες
συνθήκες, με το φορτιστή συνδεμένο
στην παροχή ηλεκτροδότησης,
181
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
182
οι εκτεθειμένες επαφές φόρτισης
εντός του φορτιστή ενδέχεται να
βραχυκυκλώσουν από την ύπαρξη
ξένου υλικού. Τα ξένα υλικά που
αποτελούν αγωγούς ηλεκτρικού
ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων άχυρου σιδήρου,
αλουμινόχαρτου ή οποιασδήποτε
συσσώρευσης μεταλλικών σωματιδίων,
θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από
τις υποδοχές φόρτισης. Αποσυνδέετε
πάντα το φορτιστή από την παροχή
ηλεκτροδότησης, όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην υποδοχή φόρτισης.
Αποσυνδέετε το φορτιστή, προτού
επιχειρήσετε τον καθαρισμό του.
ΜΗΝ επιχειρείτε τη φόρτιση της μπαταρίας
με οποιουσδήποτε άλλους φορτιστές
εκτός απ’ αυτούς που αναφέρονται στο
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία είναι
ειδικά σχεδιασμένα έτσι, ώστε να λειτουργούν
μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για
καμία άλλη χρήση πέρα από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις
ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το καλώδιο από το φις και όχι από
το ίδιο το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε το
φορτιστή. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο τυχόν
ζημιάς στο βύσμα και το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε
θέση όπου δεν μπορείτε να το πατήσετε,
να σκοντάψετε σε αυτό ή να υποστεί
οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης,
εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
στο επάνω μέρος του φορτιστή και μην
τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να καλύψει
τις γρίλιες εξαερισμού και να προκαλέσει
εσωτερική υπερθέρμανση. Τοποθετείτε το
φορτιστή σε θέση μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής εξαερίζεται
μέσω εγκοπών στο επάνω και κάτω τμήμα του
περιβλήματος.
• Μην λειτουργείτε το φορτιστή με καλώδιο
ή φις ηλεκτροδότησης που έχει υποστεί
ζημιά — αλλά αντικαταστήστε τα αμέσως.
• Μην λειτουργείτε το φορτιστή, εάν έχει
υποστεί απότομο χτύπημα, έχει πέσει κάτω
ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
συντήρησης.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο συντήρησης, όταν απαιτείται
συντήρηση ή επισκευή του. Τυχόν
λανθασμένη συναρμολόγηση ενδέχεται να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα,
προτού επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό του. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της μπαταρίας
δεν θα μειώσει αυτό τον κίνδυνο.
• Μην επιχειρείτε ΠΟΤΕ να συνδέσετε μεταξύ
τους 2 φορτιστές.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για
να λειτουργεί με τυπική ηλεκτρική ισχύ
παρεχόμενη από οικιακό ρεύμα 230 V. Μην
επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε με
οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για
τον φορτιστή οχημάτων.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE9116 μπορεί να δεχτεί μπαταρίες
NiCd και NiMH τάσης 7,2–18 V.
Ο φορτιστής DE9135 μπορεί να δεχτεί μπαταρίες
NiCd, NiMH ή Li-Ion τάσης 7,2–18 V.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να είναι όσο
το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία φόρτισης
[εικ. (fig.) 1]
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Οι ακροδέκτες φόρτισης έχουν τάση
230 volt. Μην αγγίζετε με αντικείμενα
που είναι αγωγοί ηλεκτρισμού.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε τον φορτιστή (l) σε μία κατάλληλη
έξοδο πριν εισαγάγετε το σετ μπαταριών.
2. Εισαγάγετε το σετ μπαταριών στο φορτιστή.
Θα αναβοσβήνει συνεχώς η κόκκινη λυχνία
(φόρτισης), καθορίζοντας ότι έχει αρχίσει ο
κύκλος φόρτισης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι
η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, όταν παραμένει
συνεχώς αναμμένη. Το σετ μπαταριών
έχει φορτιστεί πλήρως και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αμέσως ή να παραμείνει μέσα
στο φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη
απόδοση και διάρκεια ζωής των μπαταριών
NiCd, NiMH και Li-Ion, φορτίστε την μπαταρία επί
τουλάχιστον 10 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
Διαδικασία φόρτισης
Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα για την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
φορτίζει
πλήρης φόρτιση
καθυστέρηση θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
αντικατάσταση της
μπαταρίας
πρόβλημα
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης εξισορροπεί
ή αντισταθμίζει τις ξεχωριστές κυψέλες μιας
μπαταρίας στη μέγιστη χωρητικότητα. Οι μπαταρίες
πρέπει να ανανεώνονται κάθε εβδομάδα ή κάθε
φορά που η μπαταρία δεν αποδίδει στον ίδιο
βαθμό.
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλες τις μπαταρίες
Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πακέτα
μπαταριών, βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε στην
παραγγελία σας τον αριθμό καταλόγου και την
τάση λειτουργίας.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένο, όταν
το αποσυσκευάζετε. Πριν από τη χρήση του
πακέτου μπαταριών και του φορτιστή, διαβάστε
τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. Κατόπιν,
ακολουθήστε τις περιγραφόμενες διαδικασίες
φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη λειτουργείτε ή χρησιμοποιείτε
οποιαδήποτε μπαταρία σε χώρους με
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως παρουσία
εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή σκόνης. Η
εισαγωγή ή αφαίρεση της μπαταρίας από το
φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των ατμών.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε φορτιστές
DEWALT.
• ΜΗΝ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και τις μπαταρίες σε μέρη όπου
η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ή
να ξεπεράσει τους 40 °C (105 °F) (όπως
έξω από υπόστεγα ή μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε
ποτέ να ανοίξετε την μπαταρία για
οποιονδήποτε λόγο. Εάν η θήκη της
μπαταρίας έχει σπάσει ή έχει υποστεί
ζημιά, μην την εισάγετε στον φορτιστή.
Μη συνθλίβετε, μη ρίχνετε κάτω και
μην καταστρέφετε την μπαταρία.
Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή
τον φορτιστή εάν υποστεί απότομο
χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί από
όχημα ή εάν υποστεί άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ.
διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
183
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν το
χρησιμοποιείτε, τοποθετήστε το
εργαλείο σε σταθερή επιφάνεια,
από την οποία δεν κινδυνεύει
να αναποδογυρίσει ή να πέσει.
Ορισμένα εργαλεία με μεγάλες
μπαταρίες μπορούν να τοποθετηθούν
«όρθια» πάνω στις μπαταρίες, αλλά
ενδέχεται να ανατραπούν εύκολα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NiCd) Η
ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NiMH)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω κι
αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν
εκτεθεί σε φωτιά.
• Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια μικρή
διαρροή υγρού από τους συσσωρευτές
της μπαταρίας κάτω από συνθήκες
υπερβολικής χρήσης ή θερμοκρασίας.
Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Παρόλα αυτά, εάν σπάσει το εξωτερικό
προστατευτικό κάλυμμα:
α. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
έλθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε
αμέσως με σαπούνι και νερό για μερικά
λεπτά.
β. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με
καθαρό νερό για τουλάχιστον
10 λεπτά και αναζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια. (Ιατρική σημείωση: Το υγρό
αποτελεί διάλυμα 25–35% υδροξειδίου του
καλίου.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω κι
αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν
εκτεθεί σε φωτιά. Όταν οι μπαταρίες ιόντων
λιθίου καίγονται, δημιουργούνται τοξικά αέρια
και υλικά.
• Αν τα περιεχόμενα της μπαταρίας έλθουν
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
με σαπούνι και νερό. Αν το υγρό της
μπαταρίας εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετέ
τα με άφθονο νερό για 15 λεπτά, μέχρι
να υποχωρίσει ο ερεθισμός. Αν χρειάζεται
ιατρική παρακολούθηση, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μείγμα υγρών
οργανικών ανθράκων και αλάτων λιθίου.
184
• Τα περιεχόμενα των ανοιχτών μπαταριών
ενδέχεται να προκαλέσουν αναπνευστικά
προβλήματα. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Σε
περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν,
αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να εκραγεί, αν εκτεθεί σε
φωτιά ή σπινθήρα.
Καπάκι της μπαταρίας (εικ. 3)
Διατίθεται προστατευτικό καπάκι μπαταρίας για την
προστασία των ακροδεκτών της μπαταρίας που
δεν χρησιμοποιείται. Εάν δεν τοποθετήσετε αυτό
το προστατευτικό καπάκι, τυχόν χαλαρά μεταλλικά
αντικείμενα θα μπορούσαν να βραχυκυκλώσουν
τις επαφές, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς και
ζημιά στη μπαταρία.
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας, προτού τοποθετήσετε τη μπαταρία
στο φορτιστή ή στο εργαλείο
(εικ. 3A).
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι πάνω
από τις επαφές αμέσως μετά την αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή ή το εργαλείο
(εικ. 3B).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε
ότι το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας είναι τοποθετημένο, προτού
αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε τη
μπαταρία που έχετε αφαιρέσει.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Τα DCD925 και DCD920 λειτουργούν με
μπαταρίες των 18 Volt.
Τα DCD935 και DCD930 λειτουργούν με μπαταρίες
των 14,4 Volt.
Τα DCD945 και DCD940 λειτουργούν με μπαταρίες
των 12 Volt.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει
να είναι πλήρως φορτισμένες όταν
αποθηκεύονται.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα
προξενήσει βλάβη στην μπαταρία ή το
φορτιστή. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η
αποθήκευση μπορεί να διαρκέσει για έως και 5
έτη.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών NiMH και
NiCd.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών Li-Ion.
Ετικέτες στο φορτιστή και τη
μπαταρία
Εκτός από τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε
αυτό το εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο φορτιστή και η
μπαταρία έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
Φόρτιση μπαταρίας.
Ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 ασύρματο κρουστικό δράπανο
(μοντέλα DCD945, DCD935, DCD925)
1 ασύρματος οδηγός δράπανου με μεσαία λαβή
(μοντέλα DCD940, DCD930, DCD920)
1 Μπαταρία Li-Ion (μοντέλα L1)
2 Μπαταρίες Li-Ion (μοντέλα L2)
Φορτισμένη μπαταρία.
2 Μπαταρίες NiMH (μοντέλα B2)
3 Μπαταρίες NiMH (μοντέλα B3)
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού.
Μη φορτίζετε μπαταρίες που έχουν
υποστεί ζημιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες της
DEWALT, καθώς διαφορετικές μπαταρίες
ενδέχεται να υποστούν διαρροή
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό.
Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν
ελαττωματικά καλώδια
1 Κιβώτιο
1 Φορτιστής
1 Πλευρική λαβή
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν
περιλαμβάνονται με τα μοντέλα της σειράς N.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα εξαρτήματα, οι οποίες μπορεί να
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1, 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε
τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης
Φορτίζετε μόνο σε περιβάλλον με
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
b. Κουμπί περιστροφής προς τα εμπρός/προς τα
πίσω
Απορρίψτε τη μπαταρία φροντίζοντας
για την προστασία του περιβάλλοντος.
d. Σφιγκτήρας δράπανου
c. Φωτεινή ένδειξη LED
e. Κολάρο ρύθμισης ροπής
f. Κολάρο ελέγχου τρόπου λειτουργίας
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες NiMH,
NiCd+ και Li-Ion.
g. Μεταβολέας ταχύτητας
h. Πλευρική λαβή
185
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
i. Κύρια λαβή
j. Μπαταρία
k. Κουμπιά απελευθέρωσης μπαταρίας
l. Φορτιστής
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα δράπανα/οδηγοί/σφυροτρύπανα σχεδιάστηκαν
για επαγγελματικές εφαρμογές διάτρησης,
βιδώματος και διάτρησης με κρουστικό.
ΜΗΝ τα χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Τα δράπανα/οδηγοί/σφυροτρύπανα είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία. ΜΗΝ αφήνετε
τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό
χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
χρησιμοποιείται από άπειρους χρήστες.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία
συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να φροντίζετε
πάντα, ώστε η τάση του σετ μπαταριών να
αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας τεχνικών
χαρακτηριστικών. Να φροντίζετε επίσης, ώστε η
τάση στο φορτιστή σας να αντιστοιχεί στην τάση
της πρίζας ηλεκτροδότησης.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335, συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
186
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη
συναρμολόγηση και ρύθμιση,
αφαιρείτε πάντα το σετ μπαταριών.
Απενεργοποιείτε πάντα (διακόπτης
σε θέση off) το εργαλείο πριν από την
τοποθέτηση ή την αφαίρεση του σετ
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο σετ μπαταριών και φορτιστές της
DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση της
μπαταρίας από το εργαλείο
(εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση εξαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία (j) είναι
πλήρως φορτισμένη.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε τη βάση του εργαλείου με την
εγκοπή στο εσωτερικό της χειρολαβής του
εργαλείου (εικ. 2).
2. Μετακινήστε την μπαταρία σταθερά στη
χειρολαβή έως ότου ακούσετε τον ήχο κλικ
που υποδηλώνει ότι η μπαταρία ασφάλισε στη
θέση της.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης (k) και
τραβήξτε προσεκτικά την μπαταρία από τη
χειρολαβή του εργαλείου.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή,
όπως περιγράφεται στην ενότητα για το
φορτιστή στο παρόν εγχειρίδιο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Διακόπτης μεταβολής
ταχύτητας (εικ. 1)
Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε
το διακόπτη ενεργοποίησης (a). Για να θέσετε
το εργαλείο εκτός λειτουργίας, απελευθερώστε
το διακόπτη ενεργοποίησης. Το εργαλείο
είναι εξοπλισμένο με φρένο. Ο σφιγκτήρας
θα σταματήσει αμέσως μόλις ο διακόπτης
ενεργοποίησης απελευθερωθεί πλήρως.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός,
απελευθερώστε το διακόπτη ενεργοποίησης και
πιέστε προς τη δεξιά πλευρά του εργαλείου το
κουμπί ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός/προς τα
πίσω.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα πίσω,
απελευθερώστε το διακόπτη ενεργοποίησης και
πιέστε προς την αριστερή πλευρά του εργαλείου
το κουμπί ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός/προς
τα πίσω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται η συνεχής χρήσης
σε μεταβλητό εύρος ταχυτήτων. Ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στο διακόπτη και πρέπει να
αποφεύγεται.
Η κεντρική θέση του κουμπιού κλειδώνει το
εργαλείο στη θέση ασφάλισης. Όταν αλλάζετε τη
θέση του κουμπιού ελέγχου, φροντίστε να έχει
απελευθερωθεί ο διακόπτης ενεργοποίησης.
Πλευρική λαβή (εικ. 1)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που λειτουργείτε
το εργαλείο μετά από αλλαγή της κατεύθυνσης
περιστροφής, μπορεί να ακούσετε έναν ήχο κλικ
κατά την εκκίνηση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν
υποδηλώνει πρόβλημα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου προσωπικού τραυματισμού,
χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ το εργαλείο
με τοποθετημένη την πλευρική λαβή.
Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας
μπορεί να οδηγήσει σε ολίσθηση της
πλευρικής λαβής κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του εργαλείου και απώλεια
ελέγχου. Για βέλτιστο έλεγχο, κρατάτε
το εργαλείο και με τα δύο χέρια.
Η πλευρική λαβή (h) ασφαλίζει στο μπροστινό
μέρος του κιβωτίου ταχυτήτων και μπορεί να
περιστραφεί κατά 360˚ για να επιτρέπει τη χρήση
από δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες. Η πλευρική
λαβή πρέπει να συσφίγγεται επαρκώς για να
αντιστέκεται στην περιστροφική ενέργεια του
εργαλείου εάν το εξάρτημα σφηνώσει ή σταματήσει
απότομα. Φροντίστε να κρατάτε την πλευρική
λαβή από το ακραίο σημείο της για να μπορείτε
να ελέγξετε το εργαλείο σε περίπτωση απότομης
διακοπής.
Εάν το μοντέλο δεν είναι εξοπλισμένο με πλευρική
λαβή, κρατήστε το δράπανο με το ένα χέρι στη
λαβή και το άλλο χέρι στην μπαταρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλευρική λαβή έρχεται
εξοπλισμένη σε όλα τα μοντέλα.
Κουμπί ελέγχου κίνησης προς
τα εμπρός/προς τα πίσω
(εικ. 1)
Ένα κουμπί ελέγχου περιστροφής προς τα
εμπρός/προς τα πίσω (b) καθορίζει τη διεύθυνση
του εργαλείου και επίσης, λειτουργεί ως κουμπί
ασφάλισης.
Προβολέας εργασίας (εικ. 1)
Υπάρχει ένας προβολέας εργασίας (c) που
βρίσκεται ακριβώς πίσω από το διακόπτη
ενεργοποίησης (a). Ο προβολέας εργασίας
ενεργοποιείται όταν πιέζεται ο διακόπτης
ενεργοποίησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προβολέας εργασίας είναι για το
φωτισμό της άμεσης επιφάνειας εργασίας και δεν
προορίζεται για χρήση ως φακός.
Κολάρο ελέγχου τρόπου
λειτουργίας (εικ. 4–6)
Το δράπανό σας είναι εξοπλισμένο με ξεχωριστό
κολάρο ελέγχου του τρόπου λειτουργίας (f)
για εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας
διάτρησης, βιδώματος και σφυρηλάτησης.
ΔΙΑΤΡΗΣΗ (ΕΙΚ. 4)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το κολάρο τρόπου
λειτουργίας είναι σε λειτουργία
διάτρησης/σφυρηλάτησης, δεν θα
είναι δυνατή η αλλαγή θέσης του
συμπλέκτη του δράπανου ανεξάρτητα
από τη θέση του κολάρου ρύθμισης
ροπής (e).
Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου τρόπου
λειτουργίας (f) έτσι ώστε το σύμβολο διάτρησης να
είναι ευθυγραμμισμένο με το βέλος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κολάρο ρύθμισης ροπής (e)
μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιονδήποτε αριθμό.
187
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΒΙΔΩΜΑ (ΕΙΚ. 5)
Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου τρόπου
λειτουργίας (f) έτσι ώστε το σύμβολο βιδώματος να
είναι ευθυγραμμισμένο με το βέλος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κολάρο ρύθμισης ροπής μπορεί
να ρυθμιστεί οποιαδήποτε στιγμή σε οποιονδήποτε
αριθμό. Ωστόσο, το κολάρο ρύθμισης ροπής
συμπλέκεται μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
βιδώματος και όχι στις λειτουργίες διάτρησης και
σφυρηλάτησης.
ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ (ΕΙΚ. 6)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το κολάρο τρόπου
λειτουργίας είναι σε λειτουργία
διάτρησης/σφυρηλάτησης, δεν θα
είναι δυνατή η αλλαγή θέσης του
συμπλέκτη του δράπανου ανεξάρτητα
από τη θέση του κολάρου ρύθμισης
ροπήςx(e).
Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου τρόπου
λειτουργίας (f) έτσι ώστε το σύμβολο
σφυρηλάτησης να είναι ευθυγραμμισμένο με το
βέλος.
Κολάρο ρύθμισης ροπής
(εικ. 4–6)
Το εργαλείο σας διαθέτει έναν μηχανισμό
βιδώματος ρυθμιζόμενης ροπής για την
τοποθέτηση και αφαίρεση συνδετήρων μεγάλης
ποικιλίας σχημάτων και μεγεθών. Κυκλικά γύρω
από το κολάρο ρύθμισης ροπής (e) υπάρχουν
αριθμοί. Οι αριθμοί αυτοί χρησιμοποιούνται για τη
ρύθμιση του συμπλέκτη έτσι ώστε να παρέχεται
τιμή ροπής εντός συγκεκριμένου εύρους. Όσο
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός στο κολάρο, τόσο
υψηλότερη είναι η ροπή και τόσο μεγαλύτερο
είναι το μέγεθος του συνδετήρα που μπορεί να
τοποθετηθεί. Για να επιλέξετε έναν από τους
αριθμούς, περιστρέψτε έως ότου ο επιθυμητός
αριθμός ευθυγραμμιστεί με το βέλος.
Μηχανισμός μετάδοσης
κίνησης τριών ταχυτήτων
(εικ. 4–5)
Η δυνατότητα των τριών ταχυτήτων που διαθέτει
το εργαλείο, σάς επιτρέπει να αλλάζετε ταχύτητες
για μεγαλύτερη ευελιξία. Για να επιλέξετε την 1η
ταχύτητα (ρύθμιση της πιο υψηλής ροπής), θέστε
το εργαλείο εκτός λειτουργίας και αφήστε το να
σταματήσει. Μετακινήστε τον μεταβολέα ταχύτητας
(g) εντελώς προς τα εμπρός. Η 2η ταχύτητα
188
(ρύθμιση ενδιάμεσης ροπής και ταχύτητας)
βρίσκεται στη μεσαία θέση. Η 3η ταχύτητα
(ρύθμιση της πιο υψηλής ταχύτητας) βρίσκεται
στην πίσω θέση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε ταχύτητες ενώ το
εργαλείο λειτουργεί. Αφήνετε πάντοτε το δράπανο
να σταματήσει εντελώς προτού αλλάξετε ταχύτητα.
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την αλλαγή
ταχυτήτων, βεβαιωθείτε ότι ο μεταβολέας
ταχύτητας έχει συμπλεχθεί σε μία από τις τρεις
ρυθμίσεις ταχύτητας.
Σφιγκτήρας δράπανου χωρίς
κλειδί με ένα περίβλημα
(εικ. 7–9)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε
να συσφίξετε τρυπάνια δράπανου (ή
άλλα τυχόν εξαρτήματα) κρατώντας
το μπροστινό τμήμα του σφιγκτήρα
και θέτοντας το εργαλείο σε
λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο σφιγκτήρα και προσωπικός
τραυματισμός. Πάντοτε να ασφαλίζετε
τον διακόπτη ενεργοποίησης και να
αποσυνδέετε το εργαλείο από την
τροφοδοσία όταν αλλάζετε εξαρτήματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να βεβαιώνεστε
πάντοτε ότι το τρυπάνι έχει ασφαλίσει
προτού εκκινήσετε το εργαλείο.
Ένα τρυπάνι που έχει τοποθετηθεί
χαλαρά, μπορεί να εκτοξευθεί από το
εργαλείο προκαλώντας ενδεχομένως
προσωπικό τραυματισμό.
Το εργαλείο διαθέτει έναν σφιγκτήρα δράπανου
χωρίς κλειδί με ένα περιστρεφόμενο περίβλημα
για λειτουργία του σφιγκτήρα με το ένα χέρι. Για να
εισαγάγετε ένα τρυπάνι δράπανου ή κάποιο άλλο
εξάρτημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1. Ασφαλίστε τον διακόπτη ενεργοποίησης
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Θέστε το
εργαλείο εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το
από την τροφοδοσία.
2. Πιάστε το χιτώνιο του τσοκ (d) με το ένα
χέρι και χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για
να στερεώσετε το εργαλείο όπως φαίνεται
στην Εικόνα 7. Περιστρέψτε το χιτώνιο
αριστερόστροφα (όπως φαίνεται από
μπροστά) αρκετά ώστε να δεχθεί το επιθυμητό
αξεσουάρ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Εισάγετε το εξάρτημα κατά περίπου 19 mm
(3/4") στο σφιγκτήρα και συσφίξτε καλά,
περιστρέφοντας με το ένα χέρι δεξιόστροφα
το περίβλημα του σφιγκτήρα και παράλληλα,
κρατώντας το εργαλείο με το άλλο χέρι.
Συνεχίστε να περιστρέφετε το περίβλημα του
σφιγκτήρα έως ότου ακουστούν αρκετά κλικ
καστάνιας, για να διασφαλιστεί η πλήρης ισχύς
κρατήματος.
Για να αποδεσμεύσετε το εξάρτημα, επαναλάβετε
τα παραπάνω βήματα 1 και 2.
Για άριστη σύσφιξη, φροντίστε να συσφίξετε τον
σφιγκτήρα έχοντας το ένα χέρι στο περίβλημα και
κρατώντας το εργαλείο με το άλλο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε
πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τους
ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή εξαρτημάτων.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 10)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται στην εικόνα 10.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην κύρια λαβή (i) και το άλλο χέρι στην πλευρική
λαβή (h).
Λειτουργία δράπανου
1. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα/ περιοχή
ροπής στρέψης χρησιμοποιώντας τον
μεταβολέα ταχύτητας έτσι ώστε να ταιριάζει
στην ταχύτητα και τη ροπή στρέψης της
προγραμματισμένης εργασίας. Ρυθμίστε το
κολάρο επιλογής τρόπου λειτουργίας στο
σύμβολο διάτρησης.
2. Για ΞΥΛΟ, χρησιμοποιήστε τρυπάνια με
σπείρωμα, τρυπάνια έμφραξης, μηχανοκίνητα
κοχλιωτά τρυπάνια ή πριόνια διάνοιξης οπών.
Για ΜΕΤΑΛΛΟ, χρησιμοποιήστε υψηλής
ταχύτητας χαλύβδινα τρυπάνια με σπείρωμα
ή πριόνια διάνοιξης οπών. Κατά τη διάτρηση
σε μέταλλα, χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής.
Εξαιρείται ο χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος, στα
οποία η διάτρηση πρέπει να γίνεται ενώ είναι
στεγνά.
3. Πάντοτε να εφαρμόζετε πίεση σε ευθεία
γραμμή με το τρυπάνι. Να εφαρμόζετε
επαρκή πίεση για να διατηρείτε το τρυπάνι
του δράπανου σε σωστή θέση, αλλά μην το
ωθείτε υπερβολικά ώστε να σβήσει απότομα ο
κινητήρας ή να παρεκκλίνει το τρυπάνι.
4. Κρατάτε το εργαλείο σταθερό με τα δύο
χέρια, προκειμένου να ελέγχετε την ενέργεια
περιστροφής του δράπανου.
5. ΤΟ ΑΠΟΤΟΜΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ οφείλεται συνήθως
σε υπερφόρτωση του εργαλείου.
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, αφαιρέστε
το τρυπάνι του δράπανου από τη θέση
εργασίας και εντοπίστε την αιτία της απότομης
διακοπής. ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΤΕ
ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΑΠΟΤΟΜΑ – Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ
ΔΡΑΠΑΝΟ.
6. Διατηρείτε τον κινητήρα σε λειτουργία ενόσω
τραβάτε το τρυπάνι έξω από την οπή που
διανοίξατε. Έτσι, βοηθάτε στην αποτροπή
εμπλοκών.
Λειτουργία κατσαβιδιού
(εικ. 4–6)
1. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα/ περιοχή
ροπής στρέψης χρησιμοποιώντας τον
μεταβολέα ταχύτητας τριών ταχυτήτων (g) που
βρίσκεται στο επάνω μέρος του εργαλείου έτσι
ώστε να ταιριάζει στην ταχύτητα και τη ροπή
στρέψης της προγραμματισμένης εργασίας.
189
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αρχικώς, θέστε το κολάρο ρύθμισης ροπής (e)
σε χαμηλότερη ρύθμιση για το συνδετήρα που
ορίζεται στις προδιαγραφές.
είναι ακόμη σε λειτουργίας, για να βοηθήσετε
στον καθαρισμό των υπολειμμάτων από την
οπή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη
δυνατή ρύθμιση ροπής που απαιτείται για την
τοποθέτηση του συνδετήρα στο επιθυμητό
βάθος. Όσο πιο χαμηλός είναι ο αριθμός, τόσο
πιο χαμηλή θα είναι η ροπή εξόδου.
5. Για τοιχοποιία, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα
ειδικά για τοιχοποιία με μύτη καρβιδίου. Μια
ομαλή, ομοιόμορφη ροή σκόνης υποδηλώνει
ότι ο ρυθμός διάτρησης είναι σωστός.
2. Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου τρόπου
λειτουργίας (f) έτσι ώστε το σύμβολο
βιδώματος να είναι ευθυγραμμισμένο με το
βέλος.
3. Επαναφέρετε το κολάρο ρύθμισης ροπής (e)
στην κατάλληλη ρύθμιση αριθμού ανάλογα με
την επιθυμητή ροπή. Πραγματοποιήστε λίγες
δοκιμές σε άχρηστες επιφάνειες ή επιφάνειες
που δεν φαίνονται για να προσδιορίσετε την
κατάλληλη θέση για το κολάρο ρύθμισης
ροπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κολάρο ρύθμισης ροπής μπορεί
να ρυθμιστεί οποιαδήποτε στιγμή σε οποιονδήποτε
αριθμό. Ωστόσο, το κολάρο ρύθμισης ροπής
συμπλέκεται μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
βιδώματος και όχι στις λειτουργίες διάτρησης και
σφυρηλάτησης.
Λειτουργία σφυρηλάτησης
1. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα/ περιοχή
ροπής στρέψης χρησιμοποιώντας τον
μεταβολέα ταχύτητας έτσι ώστε να ταιριάζει
στην ταχύτητα και τη ροπή στρέψης της
προγραμματισμένης εργασίας. Ρυθμίστε το
κολάρο επιλογής τρόπου λειτουργίας στο
σύμβολο σφυρηλάτησης.
2. Κατά τη διάτρηση, χρησιμοποιείτε επαρκή
δύναμη στη σφύρα για να αποτρέπεται η
υπερβολική αναπήδηση. Η υπερβολική
δύναμη θα ελαττώσει την ταχύτητα διάτρησης,
θα προκαλέσει υπερθέρμανση και θα έχει ως
αποτέλεσμα χαμηλότερο ρυθμό διάτρησης.
3. Να πραγματοποιείτε τη διάτρηση ίσια,
διατηρώντας το δράπανο υπό ορθή γωνία ως
προς το υπό κατεργασία αντικείμενο. Κατά
τη διάτρηση, μην εξασκείτε πλευρική πίεση
στο δράπανο επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο θα
προκληθεί έμφραξη από τα ροκανίδια και θα
ελαττωθεί ο ρυθμός διάτρησης.
4. Κατά τη διάτρηση οπών μεγάλου βάθους,
εάν η ταχύτητα της σφύρας αρχίσει να
ελαττώνεται, τραβήξτε το τρυπάνι έτσι ώστε να
βγει μερικώς προς τα έξω ενόσω το εργαλείο
190
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το
σετ μπαταριών προτού προβείτε
σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
παρελκόμενα ή εξαρτήματα. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που
επιδέχονται σέρβις στο εσωτερικό τους.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες Li-Ion, NiCd και NiMH είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό
κέντρο ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες που
έχουν συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
191
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
192
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
193
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N177022
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
07/12
Download PDF

advertising