DCF680 | DeWalt DCF680 SCREWDRIVER instruction manual

588778-44 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCF680
DCF682
Obr. 1
DCF680
h
j
g
c
d
i
a
b
e
f
d
DCF682
c
g
h
a
Obr. 2
e
f
f
x
e
y
2
Obr. 3
1
3
5
7
i
DCF680
j
b
Obr. 4
h
Obr. 5a
Obr. 5b
Obr. 5c
1
3
5
7
3
VÝKONNÝ AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK 7,2 V
DCF680, DCF682
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze
společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Otáčky naprázdno
Maximální utahovací moment
Držák nástrojů
Hmotnost (bez baterie)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
min-1
Nm
mm
kg
DCF680
7,2
1
0 - 430
4,0
6,35 (šestihran)
0,42
DCF682
7,2
1
0 - 430
4,0
6,35 (šestihran)
0,40
dB(A)
dB(A)
dB(A)
60
3,7
71
60
3,7
71
dB(A)
1,5
1,5
V
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
šroubování bez příklepu
m/s2
< 2,5
< 2,5
ah =
1,5
1,5
Odchylka K =
m/s2
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
pracovní doby značně prodloužit
doba působení vibrací na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
4
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napájecí napětí
Doba nabíjení
Hmotnost
VDC
Ah
kg
DCB080
Li-Ion
7,2
1,0
0,08
V
min
kg
DCB095
230
60
0,2
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
3 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK
DCF680, DCF682
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývojového oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.01.2014
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění si přečtěte tento návod k
obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A
POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
5
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko způsobení úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do elektrického
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepracujte s elektrickým
nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na spínači
6
d)
e)
f)
g)
nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li spínač v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi
nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
pro prováděnou práci správný typ nářadí.
Při použití správného typu nářadí bude
práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od
zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii.
Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo
toto nářadí použito osobami, které nejsou
seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto
návodem. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje
s ostrými řeznými břity jsou méně
náchylné k zanášení nečistotami
a lépe se s nimi pracuje.
g)
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterie může při vložení jiného
nevhodného typu baterie způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných typů
baterií může způsobit vznik požáru nebo
zranění.
c) Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jejich kontaktů. Zkratování
kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému
kontaktu s touto kapalinou, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí
potřísněné místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací,
která bude používat výhradně originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Doplňující bezpečnostní
pokyny pro akumulátorové
šroubováky
• Při práci s tímto nářadím používejte ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
• Při provádění prací, u kterých může dojít
ke kontaktu pracovního nástroje se skrytým
elektrickým vedením nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte nářadí za
izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“
vodičem se nechráněné kovové části nářadí
stanou také „živé“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým proudem.
Zbytková rizika
Při práci s vrtačkami vznikají následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně
příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci se dřevem.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječku DCB095.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který
je touto baterií napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
7
Jiné typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění osob nebo
k hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že
si s tímto zařízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V určitých
podmínkách, kdy je nabíječka
připojena k napájecímu napětí,
může dojít ke zkratování nabíjecích
kontaktů uvnitř nabíječky cizími
předměty. Cizí vodivé předměty
a materiály, jako jsou ocelová vlna
(drátěnka), hliníkové fólie nebo
jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě.
Před čištěním odpojte nabíječku od
sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT . Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky od zásuvky
ji vždy odpojte uchopením za zástrčku
a netahejte za napájecí kabel. Tímto
způsobem odpojení zabráníte poškození
zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
8
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou — zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému
servisu. Nesprávně provedená opětovná
montáž může vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným
servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby
bylo zabráněno jakémukoli riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DCB095 je určena k nabíjení baterií
Li-Ion s napájecím napětím 7,2 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte napájecí kabel
nabíječky (x) do zásuvky elektrické sítě.
2. Umístěte baterii (f) do nabíječky. Ujistěte se,
zda je baterie v nabíječce vložena tak, aby
se uvolňovací tlačítko baterie (e) nacházelo
na stejné straně jako kontrolka nabíjení (y).
Nepřetržité blikání červené kontrolky (y)
(nabíjení) bude indikovat zahájení procesu
nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
POZNÁMKA: Dojde-li k elektrostatickému výboji
(ESD), funkce nabíječky bude přerušena, ale po
odstranění příčiny elektrostatického výboje bude
funkce nabíječky automaticky obnovena bez
zásahu uživatele.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá/
studená baterie
výměna baterie
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Prodleva zahřátá/studená
baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka
automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato
funkce maximálně prodlužuje provozní životnost
baterie.
POUZE PRO BATERIE TYPU LI-ION
Baterie Li-Ion jsou vybaveny systémem
elektronické ochrany, která je chrání před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie se seznamte s níže
uvedenými bezpečnostními pokyny a dodržujte
uvedené postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy baterii do nabíječky nevkládejte
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí jejího obalu a k následnému
vážnému zranění.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• ZABRAŇTE, aby se baterie dostaly pod
tekoucí vodu, ani je do vody nebo do jiných
kapalin neponořujte.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období).
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterie nebo nabíječky, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozené
baterie by měly být vráceny do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát
na baterii ve svislé poloze, ale může
dojít k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Nelikvidujte baterie spalováním, i když jsou
vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie může v ohni explodovat. Při
spalování baterie typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
9
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo omyjte
mýdlem a opláchněte vodou. Dostane-li se
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po dobu, dokud podráždění neustane. Je-li
nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie
je směs tekutých organických uhličitanů
a solí lithia.
• Výpary z otevřených článků baterie mohou
způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte přísun
čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení.
Kapalina z baterie se může vznítit,
dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem
nebo se zdrojem jiskření.
Krytka baterie (obr. 2)
S baterií je dodávána ochranná krytka, která
umožňuje zakrytí kontaktů odpojené baterie.
Není-li na baterii tato krytka nasazena, odložené
kovové předměty mohou způsobit zkrat jejích
kontaktů, což může vést k požáru a k poškození
baterie.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být
baterie zcela nabita.
Nálepky na nabíječce a na
baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
100%
Nabíjení baterie.
100%
Nabitá baterie.
Poškozená baterie.
Prodleva zahřátá/studená baterie.
1. Před vložením baterie do nabíječky nebo do
nářadí odstraňte z této baterie ochrannou
krytku.
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty.
2. Po vyjmutí baterie z nabíječky nebo z nářadí
nasaďte ihned na její kontakty ochrannou
krytku.
Nenabíjejte poškozené baterie.
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo
před přenášením nepoužívané baterie
se ujistěte, zda je na kontaktech
řádně nasazena ochranná krytka.
Baterie
TYP BATERIE
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT
nabíjeny jiné baterie než baterie
DEWALT, může dojít k jejich prasknutí
nebo k vzniku jiných nebezpečných
situací.
Modely DCF680 a DCF682 pracují s bateriemi
s napájecím napětím 7,2 V.
Zabraňte styku s vodou.
Doporučení pro uložení baterií
Poškozené kabely ihned vyměňte.
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu. Z důvodu zachování optimálního
výkonu a provozní životnosti skladujte
nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
10
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C.
Likvidaci baterie provádějte s ohledem
na životní prostředí.
Baterie nespalujte.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
Není určeno pro venkovní použití.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 akumulátorový šroubovák
1 nabíječku
1 baterie (model G1)
2 baterie (model G2)
1 úložný pytlík (model G1)
1 kufřík (model G2)
1 návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
a. Spouštěcí spínač pro ovládání chodu
b. Pojistka spouštěcího spínače
c. LED diodová svítilna
d. Ukazatel stavu nabití baterie
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
neměly být nikdy ponechány s tímto nářadím
bez dozoru.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
e. Uvolňovací tlačítko baterie
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
f. Baterie
g. Rychloupínací sklíčidlo
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím
na nové zástrčce.
h. Objímka sklíčidla
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
i. Objímka pro nastavení momentu (pouze pro
model DCF680)
j. Uvolňovací tlačítko (pouze pro model
DCF680)
POUŽITÍ VÝROBKU
Tyto šroubováky jsou určeny k profesionálnímu
šroubování.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo
plynů.
Tyto šroubováky jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší
nabíječky (viz Technické údaje). Minimální
průřez vodiče je 1 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
11
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží
a seřízením tohoto nářadí vždy
vyjměte baterii. Před vložením
nebo vyjmutím baterie nářadí vždy
vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie
(obr. 2)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Rychloupínací sklíčidlo
(obr. 1, 4)
POZNÁMKA: Se sklíčidlem může být použito
pouze příslušenství s upínacím šestihranem
6,35 mm.
Chcete-li upnout pracovní nástroj, zasuňte jej do
sklíčidla tak, aby došlo k jeho zacvaknutí
a zajištění.
Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, objímku
sklíčidla (h) vytáhněte směrem vpřed. Vyjměte
pracovní příslušenství a objímku uvolněte.
Dvě pracovní polohy
šroubováku (obr. 3)
DCF680
Chcete-li změnit pracovní polohu tohoto nářadí,
stiskněte uvolňovací tlačítko (j) a otočte horní
část nářadí, jako na uvedeném obrázku 3.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie (f) zcela
nabita.
POZNÁMKA: Nepoužívejte tento
šroubovák v žádné poloze jako
páčidlo.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
UPOZORNĚNÍ: Nastavte zajišťovací
spínač (b) do horní zajišťovací polohy,
abyste zabránili náhodné změně
pracovní polohy šroubováku.
1. Srovnejte baterii (f) s drážkami uvnitř rukojeti
nářadí.
2. Nasuňte baterii řádně do rukojeti tak, abyste
slyšeli kliknutí, což znamená zajištění baterie
v rukojeti nářadí.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (e) a vysuňte
baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
Ukazatel stavu nabití baterie
(obr. 1, 2)
Tento akumulátorový šroubovák DEWALT je
vybaven ukazatelem stavu nabití (d), který se
skládá ze tří zelených LED diod, které indikují
úroveň stavu nabití baterie.
Chcete-li tento ukazatel aktivovat, stiskněte a
držte spouštěcí spínač pro ovládání chodu (a).
Svítící kombinace těchto tří zelených LED diod
určuje úroveň nabití baterie. Je-li úroveň nabití
baterie nižší než požadovaná limitní hodnota pro
použití, ukazatel nebude svítit a baterie musí být
nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
12
Objímka pro nastavení
momentu (obr. 1, 3)
DCF680
Objímka pro nastavení momentu (i) je označena
čísly a symbolem MAX. Při nastavování
momentu srovnejte požadované nastavení se
šipkou na krytu nářadí. Čím vyšší je číslo na
objímce, tím vyšší je hodnota momentu. Chcete-li
zajistit spojku pro náročné utahování, proveďte
nastavení do polohy MAX. Neprovedete-li tento
úkon, při zahájení utahování dojde
k prokluzování spojky.
Před použitím
• Ujistěte se, zda je baterie (zcela) nabita.
• Upněte do sklíčidla požadovaný pracovní
nástroj.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii.
Správná poloha rukou
(obr. 5a - 5c)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
DCF680
Správná poloha úchopu nářadí vyžaduje,
abyste je drželi jednou rukou na hlavní rukojeti
způsobem uvedeném na obrázku 5a.
VAROVÁNÍ: Je-li nářadí používáno
v rovné poloze a s nejvyšší hodnotou
momentu, držte jej oběma rukama,
jak je znázorněno na obr. 5b.
DCF682
Správná poloha úchopu nářadí vyžaduje, abyste
je drželi jednou rukou způsobem uvedeném na
obrázku 5c.
POUŽITÍ PŘI CHODU VPŘED
1. Uchopte šroubovák způsobem uvedeným na
obrázku 5.
2. Nasaďte pracovní nástroj šroubováku
na hlavu montážního prvku na obrobku.
Postupujte podle pokynů na nastavení
počátečního výchozího bodu.
3. Otočte rukou ve směru pohybu hodinových
ručiček a pracovní nástroj šroubováku se
bude pohybovat směrem vpřed.
POUŽITÍ PŘI CHODU VZAD
1. Uchopte šroubovák způsobem uvedeným
na obrázku 5.
2. Nasaďte pracovní nástroj šroubováku
na hlavu montážního prvku na obrobku.
Postupujte podle pokynů na nastavení
počátečního výchozího bodu.
3. Otočte rukou proti směru pohybu hodinových
ručiček a pracovní nástroj šroubováku se
bude pohybovat směrem vzad.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí
spínač pro ovládání chodu.
POZNÁMKA: Není-li nářadí používáno nebo
během jeho přemístění prosím zajistěte, aby
byl z nářadí vyjmut pracovní nástroj a aktivujte
pojistku spouštěcího spínače (b).
NASTAVITELNÉ OTÁČKY
• Otáčky hřídele nářadí závisí na rychlosti
pohybu, jakou otáčíte rukou.
Šroubování (obr. 1, 5)
• Čím pomaleji otáčíte rukou, tím pomaleji se
bude otáčet šroubovák.
Váš šroubovák využívá technologii gyroskopu,
která reaguje na pohyb vaší ruky. Chcete-li
nářadí spustit, stiskněte spouštěcí spínač pro
ovládání chodu a otočte ruku ve směru, v jakém
si přejete, aby šroubovák pracoval.
• Čím rychleji otáčíte rukou, tím rychleji se
bude otáčet šroubovák.
NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO VÝCHOZÍHO
BODU
1. Uchopte šroubovák způsobem uvedeným na
obrázku 5.
2. Stiskněte a držte spouštěcí spínač pro
ovládání chodu.
3. Jakmile se rozsvítí LED diodová pracovní
svítilna, nářadí je připraveno k použití.
4. Chcete-li obnovit počáteční výchozí bod,
nejdříve uvolněte spouštěcí spínač pro
ovládání chodu. Přesuňte nářadí do nové
polohy a potom stiskněte a držte spouštěcí
spínač pro ovládání chodu.
• Přejete-li si zvýšit rychlost otáčení nástroje,
otáčejte rukou dále ve stejném směru.
• Přejete-li si rychlost otáčení snížit, otočte ruku
zpět směrem k počátečnímu výchozímu bodu.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.
13
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty,
odstraňte je proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ:K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno,
může být použití takového
příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto výrobkem pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
14
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné
pracovní operace. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí.
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240597 - 10-07-2014
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
CZ
SK
Dokumentace záruþní opravy
ýíslo
ýíslo
dodávky
Datum pĜíjmu
Dátum príjmu
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising