DCF680 | DeWalt DCF680 SCREWDRIVER instruction manual

372001-96 EST
DCF680
DCF682
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
16
Joonis / Рисунок 1
DCF680
h
j
g
c
d
i
a
b
e
f
d
DCF682
c
g
h
a
Joonis / Рисунок 2
e
f
f
x
e
y
3
Joonis / Рисунок 3
1
3
5
7
i
DCF680
j
b
Joonis / Рисунок 4
h
Joonis / Рисунок 5a
Joonis / Рисунок 5b
Joonis / Рисунок 5c
1
3
5
7
4
EESTI KEEL
7,2 V RASKETÖÖSTUSE JUHTMETA KRUVIKEERAJA
DCF680, DCF682
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Koormata kiirus
Max pöördemoment
Tööriistahoidik
Kaal (patareideta)
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
min-1
Nm
mm
kg
DCF680
7,2
1
0-430
4,0
6,35 kuuskant
0,42
DCF682
7,2
1
0-430
4,0
6,35 kuuskant
0,40
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
60
3,7
71
1,5
60
3,7
71
1,5
VDC
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus ah
Kruvikeeraja ilma löögita
ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
Määramatus K =
m/s2
1,5
1,5
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab
tööriista põhirakendusi. Kui aga
tööriista kasutatakse muul viisil,
erinevate lisatarvikutega või kui
seda on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonitugevus erineda. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Akupatarei
Patarei tüüp
Pinge
Võimsus
Mass
VDC
Ah
kg
DCB080
Li-Ion
7,2
1,0
0,08
Laadija
Võrgupinge
Laadimisaeg
Mass
VAC
min
kg
DCB095
230
60
0,2
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
Suurbritannia ja Iirimaa
230 V tööriistad
3 amprit, pistikus
5
EESTI KEEL
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat
ohtlikku olukorda, mis vältimata
jätmisel lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
PANGE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib
põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
JUHTMETA KRUVIKEERAJA
DCF680, DCF682
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks
kontakteeruge DEWALTIGA aadressil või vaadake
kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest
ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
15.01.2014
6
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamise
kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu
või aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui
teie keha on maaga ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud
või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögiohtu.
EESTI KEEL
e)
f)
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise
ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või
aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja
õigesti kasutatavad. Äratõmbesüsteemi
kasutamine võib vähendada tolmuga
seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE
JA HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab
b)
c)
d)
e)
f)
g)
paremini ja ohutumalt võimsusel, milleks
see on ette nähtud.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista hoiule asetamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga või
kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel
seda elektritööriista käitada. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge,
et liikuvad osad on õiges asendis ega
ole kinni kiilunud, detailid on terved ja
puuduvad muud tingimused, mis võivad
mõjutada tööriista tööd. Kui tööriist
on kahjustunud, laske enne kasutust
elektritööriist ära parandada. Mitmete
põhjuste taga on halvasti hooldatud
elektritööriistad.
Hoidke lõikekettad teravad ja
puhtad. Õigesti hooldatud ja teravate
servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
otsakuid jne vastavalt käesolevas juhendis
toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda
kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista
kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Kasutage laadimiseks ainult tootja
määratud laadijat. Ühele akule sobiv
laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b) Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Teist tüüpi
akude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohtu.
c) Kui aku ei ole kasutusel, hoidke
seda eemal metallesemetest, näiteks
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest ja muudest väikestest
metallesemetest, mis võivad klemmid
lühistada. Aku klemmide lühistamine võib
põhjustada põletusi ja tulekahju.
7
EESTI KEEL
d)
Valedes tingimustes võib akust eralduda
vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist.
Juhusliku kokkupuute korral loputage
see veega maha. Kui vedelik satub
silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust
eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust
ja põletusi.
6) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad ohutusnõuded
juhtmeta kruvikeerajate jaoks
• Kruvikeerajate kasutamisel kandke
kuulmiskaitset. Liigne müra võib kahjustada
kõrvakuulmist.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
Muud ohud
Drellide kasutamisega kaasnevad järgmised
ohud:
– Tööriista pöörlevate või kuumade osade
puudutamisest tulenevad vigastused.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud puidu
töötlemisel tekkiva tolmu sissehingamisest.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
8
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka
valmistamisaastat, on trükitud korpusele tööriista
ja aku kinnituskoha juures.
Näiteks:
2014 XX XX
Tootmisaasta
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: Selles
kasutusjuhendis on akulaadija DCB095 olulised
ohutus- ja kasutusjuhised.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja laadijal ning akul ja akut kasutaval tootel
olevaid märgistusi.
HOIATUS: Elektrilöögioht. Ärge laske
mingitel vedelikel laadijasse pääseda.
See võib põhjustada elektrilöögi.
ETTEVAATUST: Põletuse oht.
Vigastuse ohu vähendamiseks
laadige ainult DEWALTI laetavaid
akusid. Teist tüüpi akud võivad
plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
ETTEVAATUST: Laste üle tuleb
pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
PANGE TÄHELE: Teatud
tingimustel, kui laadija on vooluvõrku
ühendatud, võivad laadijasse
sattunud võõrkehad selle kontaktid
lühistada. Elektrit juhtivad võõrkehad,
nagu näiteks, kuid mitte ainult,
terasvill, foolium või igasugused
kogunenud metallosad tuleb laadija
pesast eemal hoida. Ühendage
laadija alati vooluvõrgust lahti, kui
selle pesas pole akut. Ühendage
laadija lahti ka enne puhastamist.
• ÄRGE proovige akut laadide mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis
toodute. Laadija ja aku on projekteeritud
koos töötama.
• Need laadijad pole mõeldud muuks
tarbeks kui DEWALT laetavate patareide
laadimiseks. Muu kasutuse tagajärjeks on
tulekahju-, elektrilöögioht või surmamine
elektrilöögiga.
• Vältige laadija kokkupuudet vihma või
lumega.
EESTI KEEL
• Tõmmake pistikust mitte juhtmest, kui
eemaldage laadija vooluvõrgust. See
vähendab pistiku ja juhtme kahjustamise
ohtu.
• Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda
ei kahjustata ega kulutata muul viisil.
• Ärge kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Ebasobiva
pikenduskaabli kasutamine võib tuua kaasa
tule ja (surmava) elektrilöögi ohu.
Laadimisprotseduur (joonis 2)
1. Ühendage laadija (x) sobiva pistikupesaga
enne patareide sisestamist.
2. Sisestage patareid (f) laadijasse. Tagage,
et aku asetseb nii, et vabastusnupp (e) on
laadimistulega (y) samal poolel. Punane tuli
(laadimine) (y) vilgub pidevalt, mis tähendab,
et laadimine on alanud.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja
seda võib kasutada või laadijasse jätta.
• Ärge paigutage ühtegi objekti laadijale
ning ärge paigutage laadijat pehmele
pinnale, mis võib blokeerida selle
ventilatsiooniavad ja kaasa tuua
ülekuumenemise. Paigutage laadija nii, et
see on eemal kõigist soojaallikatest. Laadija
ventilatsioon on tagatud korpuse pealmisel
ja alumisel küljel olevate avade kaudu.
MÄRKUS: Liitium-ioon patareide maksimaalse
võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei
enne esmakordset kasutamist täis.
• Ärge kasutage laadijat, mille juhe või
pistik on kahjustunud — laske need kohe
välja vahetada.
Laadimine
• Ärge kasutage laadijat, mis on saanud
tugeva löögi, maha kukkunud või muul
viisil kahjustunud. Viige see volitatud
teeninduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koost; viige see
volitatud hoolduskeskusesse, kui seda
tuleb hooldada või remontida. Vale
kokkupanemine võib põhjustada (surmava
elektrilöögi) või tulekahju ohtu.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab
tootja, tema esindaja või muu sarnane
kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks kohe
välja vahetama.
• Enne laadija mis tahes viisil puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust. See
vähendab elektrilöögi ohtu. Aku
eemaldamine ei vähenda seda ohtu.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke 2 laadijat
kokku ühendada.
• Laadija on mõeldud kasutamiseks
tavalises 230 V koduses elektrivõrgus.
Ärge püüdke kasutada seda teistsuguse
pingega. See ei kehti autolaadija puhul.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
DCB095 laadija on mõeldud 7,2 V Li-Ion akud.
Need laadijad ei vaja reguleerimist ning nende
kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat
kasutamist.
MÄRKUS: Gaaslahenduse (EDF) impulsi
esinemise korral on laadija funktsioon häiritud,
kuid jätkub ilma operaatori sekkumiseta, kui ESD
impulss eemaldatakse.
Aku laetuse kohta vaadake allpool olevat tabelit.
Laetus
laeb
– – – –
täis laetud
–––––––––––
kuuma/külma akupatarei
viivitus
–– – –– –
vaheta patareid välja
•••••••••••
Kuuma/külma aku viivitus
Kui laadija tuvastab liiga kuuma või liiga külma
aku, siis see käivitab automaatselt kuuma/külma
aku viivituse, lükates laadimist edasi kuni aku on
sobiva temperatuuri saavutanud. Laadija lülitub
seejärel automaatselt aku laadimise režiimi. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.
AINULT LI-IOONAKUD
Li-ioonakudel on elektrooniline kaitsesüsteem,
mis kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise
ja liigse tühjenemise eest.
Tööriist lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi rakendumisel välja. Kui see toimub, siis asetage Li-Ion
aku laadijasse, kuni see on täielikult täis laetud.
Olulised ohutusjuhised
kõikide akude kohta
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge.
Aku ei ole ostes täielikult laetud. Enne akupatarei
ja laadija kasutamist, lugege allpool toodud
ohutusjuhised läbi, siis järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
9
EESTI KEEL
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige ega kasutage akut
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Aku asetamine laadijasse või sealt
eemaldamine võib tolmu või aurud süüdata.
• Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga
laadijasse. Ärge muutke akupatareid
mitte mingil viisil, et see ühilduks
laadijaga, kuna akupatarei võib rebeneda,
põhjustades raskeid kehavigastusi.
• Laadige akusid ainult DEWALTI laadijatega.
• ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikkesse ning vältige pritsmeid.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut
kohtades, kus temperatuur võib ületada
40 °C (105 °F) (näiteks suvel kuuride või
metallehitiste läheduses).
HOIATUS: Ärge kunagi üritage akut
mingil põhjusel avada. Kui aku on
pragunenud või kahjustatud, siis
ärge sisestage seda laadijasse.
Ärge purustage, visake maha ega
kahjustage akut. Ärge kasutage
akut või laadijat, mis on saanud
järsu löögi, mis on maha kukkunud,
millest on üle sõidetud või mida on
muul viisil kahjustatud (nt naelaga
läbistatud, peale astutud). See võib
kaasa tuua elektrilöögi või surmava
elektrilöögi. Kahjustunud akupatareid
tuleb tagastada teeninduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST: Kui te tööriista
ei kasuta, asetage see külili
stabiilsele pinnale, kus see
ei põhjusta komistamise ega
kukkumise ohtu. Mõned suurte
akudega tööriistad seisavad aku peal
püsti, kuid neid võib olla kerge ümber
lükata.
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED
LIITIUMIOONAKUDELE (Li-Ion)
• Ärge põletage akut, isegi kui see on raskelt
kahjustada saanud või täiesti kulunud. Aku
võib tules plahvatada. Liitiumioonakude
põletamisel eritub mürgiseid aure ja
materjale.
• Kui aku sisu satub nahale, peske saastunud
piirkonda kohe õrnatoimelise seebi ja veega.
Kui akuvedelik satub silma, siis loputage
avatud silma veega 15 minutit või kuni ärritus
lakkab. Meditsiiniline märkus: aku elektrolüüt
koosneb vedelate orgaaniliste süsivesinike ja
liitiumisoolade segust.
10
• Avatud akuelementide sisu võib põhjustada
hingamisteede ärritust. Tagage värske õhu
juurdepääs. Sümptomite püsimisel pöörduge
arsti poole.
HOIATUS: Põletuse oht. Aku vedelik
võib sädeme või leegiga kokku
puutudes olla tuleohtlik.
Aku kork (joonis 2)
Kaasasolev kaitsekork on mõeldud
lahtiühendatud aku kontaktide katmiseks.
Kui kaitsekate pole oma kohal, võivad vabad
metallobjektid põhjustada kontaktides lühise,
kutsudes esile tulekahju ja kahjustades
akupatareid.
1. Enne aku paigaldamist laadijasse või
tööriista eemaldage kate.
2. Asetage kate klemmide peale kohe pärast
aku eemaldamist laadijast või tööriistast.
HOIATUS: Enne eemaldatud aku
hoiule asetamist ja teise kohta viimist
veenduge, et kate on oma kohal.
Akupatarei
AKU TÜÜP
DCF680 ja DCF682 töötavad 7,2-voldiste
akupatareiga.
Ladustamissoovitused
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisel hoiule asetamisel
soovitatakse aku täielikult laadida ning
asetada see jahedasse ja kuiva ning
päikesevalguse eest kaitstud kohta.
MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult
tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.
Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele on
laadija ja aku siltidel järgmised sümbolid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
100%
Aku laadimine.
EESTI KEEL
100%
Aku laetud.
Aku defektne.
Viivitus liiga kuuma või külma aku
puhul.
Ärge puudutage elektrit juhtivate
esemetega.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. Liikumiskontrolli aktivatsioonipäästik
Ärge laadige kahjustatud akusid.
b. Lukustuslüliti
Laadige DEWALTi akupatareisid
vaid selle jaoks mõeldud DEWALTi
laadijatega. Kui laete akupatareisid,
mis pole DEWALTi patareid, DEWALTi
laadijaga, võivad need puruneda või
põhjustada muid ohtlikke olukordi.
d. Aku kütusemõõdik
c. LED-töötuli
Mitte lasta veega kokku puutuda.
e. Aku vabastamise nupp
f. Akupatarei
g. Kiirvabastuspadrun
h. Padruni võru
i. Pöördemomendi muutmise rõngas (vaid
DCF680)
j. Vabastusnupp (vaid DCF680)
Laske defektsed juhtmed viivitamatult
välja vahetada.
KASUTUSOTSTARVE
Laadige ainult vahemikus 4 ˚C ja
Need kruvikeerajad on loodud professionaalsete
kruvikeeramistööde jaoks.
40 ˚C.
Kõrvaldage akupatareid keskkonda
arvestades.
Ärge süütage akupatareid.
Laadimisaja leiate tehniliste andmete
osast.
Vaid siseruumides kaustamiseks.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Juhtmeta kruvikeeraja
1 Laadija
1 Akupatareid (G1 mudel)
2 Akupatareid (G2 mudel)
1 Komplektikott (G1 mudel)
1 Komplektikarp (G2 mudel)
1 Kasutusjuhend
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need kruvikeerajad on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
11
EESTI KEEL
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et aku pinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab võrgupingele.
Teie DEWALT laadija on
topeltisolatsiooniga vastavalt
standardile EN 60335; seetõttu pole
maandusjuhet vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see
vahetada spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu,
mis on saadaval DEWALTI hooldusorganisatsiooni
kaudu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS:Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Kasutage
heakskiidetud pikenduskaablit, mis sobib
laadija sisendvõimsusega (vt Tehnilised
andmed). Minimaalne juhtme suurus on 1 mm2;
maksimaalne pikkus on 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Enne kokkupanemist
ja reguleerimist eemaldage alati
aku. Enne aku paigaldamist ja
eemaldamist lülitage tööriist alati
välja.
HOIATUS: Kasutage ainult DEWALTI
akupatareisid ja laadijaid.
Aku paigaldamine ja tööriistast
eemaldamine (joonis 2)
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
MÄRKUS: Veenduge, et teie akupatarei (f) on
täielikult laetud.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage akupatarei (f) tööriista käepidemes
olevate süvenditega.
2. Libistage akupatarei kindlalt käepidemesse,
kuni kuulete lukustumist.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMEST
1. Vajutage vabastusnuppe (e) ja tõmmake
kindlalt akupatarei tööriist käepidemest välja.
2. Sisestage akupatarei laadijasse, nagu
kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadija osas.
Aku kütusemõõdik (joonis 1, 2)
DEWALTI juhtmeta kruvikeerajal on akupatareid
sisaldavad kütusemõõdik (d), mis sisaldab kolme
rohelist valgusdioodi, mis viitavad akupatarei
järelejäänu laetusele.
Kütusemõõdiku aktiveerimiseks vajutage ja
hoidke all liikumiskontrolli aktivatsioonipäästikut
(a). Kolme rohelise valgusdioodi kombinatsioon
valgustab, näidates järelejäänud laetuse taset.
Kui patarei laetuse tase jääb alla kasutuspiiri,
siis kütusemõõdik ei valgusta ning patarei tuleb
uuesti täis laadida.
MÄRKUS: Kütusemõõdik on vaid akupatarei
järelejäänud laetuse näitaja. See ei näita tööriista
funktsionaalsust ning see varieerub, sõltuvalt
toote komponentidest, temperatuurist
ja lõppkasutaja rakendusest.
Kiirvabastuspadrun (joonis 1, 4)
MÄRKUS: Padrunisse saab kinnitada ainul 6,35
mm kuuskanttarvikuid.
Otsaku paigaldamiseks sisestage otsak
padrunisse, kuni klamber liigub oma kohale.
Otsaku eemaldamiseks tõmmake padruni krae
(h) edasi. Eemaldage otsak ja vabastage hülss.
12
EESTI KEEL
Kahe asendiga kruvikeeraja
(joonis 3)
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle ootamatut liikumist.
DCF680
Et muuta tööriist nurgaga kruvikeerajaga
vajutage vabastusnuppu (j) ja keerake tööriista
ülemist osa, nagu näidatud joonisel 3.
DCF680
Õige käe asendi korral on üks käsi
põhikäepidemel, nagu pildil näidatud joonisel 5a.
PANGE TÄHELE: Ärge kasutage
kruvikeerajat kangina kummaski
asendis.
ETTEVAATUST: Et kruvikeeraja
ei lülituks kogemata sisse, viige
lukustuslüliti (b) ülemisse, lukustatud
asendisse.
Pöördemomendi muutmise
rõngas (joonis 1, 3)
DCF680
Pöördemomendi muutmise rõngas (i) on
märgistatud numbritega ja MAX sümboliga.
Pöördemomendi seadistamiseks joondage
soovitud seadistus tööriista korpusele märgitud
noolega. Mida suurem on krael toodud number,
seda suurem on pöördemoment. Et lukustada
ühenduslüli raskesti kinnitatavateks töödeks,
liigutage MAX asendisse. Kui see peaks
ebaõnnestuma laske ühenduslülil libiseda, kui
püüate samal ajal kinnitada.
Enne kasutamist
• Veenduge, et teie akupatarei on (täielikult
täis) laetud.
• Sisestage sobiv puuripea.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku.
Õige käte asend (joonis 5a-5c)
HOIATUS: Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS: Kui tööriista kasutatakse
pikendatud asendis ja suurima MR-ga
palun hoidke tööriista kahe käega,
nagu näidatud joonisel 5b.
DCF682
Õige käe asendi korral on kaks kätt tööriistal,
nagu pildil näidatud joonisel 5a.
Kruvikeeramine (joonis 1, 5)
Teie kruvikeeraja kasutab güroskoopilist
tehnoloogiat, et tunnetada teie käe liigutusi.
Kasutamiseks aktiveerige liikumiskontrolli
aktivatsioonipäästik ja viige oma käsi selles
suunas, milles tahate et kruvikeeraja töötaks.
ESIALGSE STARDIPUNKTI SEADISTAMINE
1. Haarake kruvikeeraja, nagu näidatud pildil 5.
2. Vajutage ja hoidke all liikumiskontrolli
aktivatsioonipäästikut.
3. Kui LED helendab, on tööriist kasutusvalmis.
4. Esialgse stardipunkti lähtestamiseks
vabastage kõigepealt liikumiskontrolli
aktivatsioonipäästik. Viige tööriist uude
asendisse, seejärel vajutage ja hoidke all
liikumiskontrolli aktivatsioonipäästikut.
EDASPIDI LIIKUMINE
1. Haarake kruvikeeraja, nagu näidatud pildil 5.
2. Ühendage kinniti pea kruvikeeraja tarvikuga
töödetailil. Järgige juhiseid esialgse
stardipunkti seadistamiseks.
3. Pöörake oma kätt päripäeva ja kruvikeeraja
aktiveerub edasiliikumissuunas.
TAGURPIDI LIIKUMINE
1. Haarake kruvikeeraja, nagu näidatud pildil 5.
2. Ühendage kinniti pea kruvikeeraja tarvikuga
töödetailil. Järgige juhiseid esialgse
stardipunkti seadistamiseks.
3. Pöörake tööriista vastupäeva ja kruvikeeraja
aktiveerub tagasiliikumissuunas.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage
liikumiskontrolli aktivatsioonipäästik.
13
EESTI KEEL
MÄRKUS: Kui tööriista ei kasutata või kui
seda transporditakse, tuleb kõik tarvikud
tööriista küljest eemaldada ja lukustada
aktivatsioonipäästik (b).
KIIRUSE MUUTMINE
• Spindli kiirus sõltub teie käe keeramise kiirusest.
• Mida aeglasemalt liigub teie käsi, seda
aeglasemalt liigub kruvikeeraja.
• Mida kiiremalt liigub teie käsi, seda kiiremalt
liigub kruvikeeraja.
• Kui soovite suurendada spindli kiirust,
liigutage oma käsi samas suunas edasi.
• Kui soovite vähendada spindli kiirust, viige
oma käsi tagasi esialgsesse stardipunkti.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
Laadija ja aku ei vaja hooldust.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS:Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
14
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see pistikupesast. Mustuse ja õli
võib laadija välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTI
soovitatud tarvikuid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
DEWALTI toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete
hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
EESTI KEEL
Laetav akupatarei
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see
ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem
käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see
kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see tööriista küljest.
• Li-Ion rakud on taaskasutatavad. Viige need
edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama.
Kokkukogutud akud võetakse ringlusse või
kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
МОЩНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ШУРУПОВЕРТ 7,2 В
DCF680, DCF682
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из самых надежных партнеров для
пользователей профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Скорость без нагрузки
Макс. крутящий момент
Держатель инструмента
Вес (без аккумуляторной
батареи)
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность звукового
давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность
акустической мощности)
мин-1
Нм
мм
DCF680
7,2
1
0-430
4,0
6,35 (шестигранный)
DCF682
7,2
1
0-430
4,0
6,35 (шестигранный)
кг
0,42
0,40
дБ(A)
60
60
дБ(A)
3,7
3,7
дБ(A)
71
71
дБ(A)
1,5
1,5
В
пост.тока
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со
стандартом EN 60745:
Значение вибрации ач
Безударный шуруповерт
aч =
м/с2
< 2,5
< 2,5
Погрешность К =
м/с2
1,5
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное значение
эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
16
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
РУССКИЙ ЯЗЫК
работы, хорошая организация
рабочего места.
Аккумуляторная батарея
Тип аккумулятора
Напряжение
Впост.тока
Емкость
Aч
Вес
кг
DCB080
Литий ионный
7,2
1,0
0,08
Зарядное устройство
Сетевое
напряжение
Вперем. тока
Время зарядки
мин
Вес
кг
DCB095
230
60
0,2
Предохранители
Европа
230 В, инструменты
10 Ампер, эл. сеть
Великобритания и Ирландия
230 В инструменты
3 Ампер в вилке
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНОСТЬ: Обозначает
опасную ситуацию, которая
неизбежно приведет к смерти
или серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не
избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
БЕСПРОВОДНОЙ ШУРУПОВЕРТ
DCF680, DCF682
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским и
технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.01.2014
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов
ВНИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
b)
c)
d)
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин "электроинструмент"
в предупреждениях относится
к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его хорошую
освещенность. Захламленное или
плохо освещенное рабочее место
может стать причиной несчастного
случая.
b) Не используйте электроинструменты
во взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c) Не разрешайте детям находиться
в рабочей зоне при работе с
электроинструментом. Отвлекаясь
от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники
к вилкам для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
18
e)
f)
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем или
в условиях повышенной влажности.
При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент от
сети. Держите кабель подальше от
источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур
питания повышает риск поражения
электротоком.
При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуром-удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию
вне помещения. Использования
шнура питания, предназначенного
для использования вне помещения,
снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного опьянения
или под воздействием лекарственных
средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом
может привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте
защитные очки. Средства защиты,
такие как противопылевая маска,
обувь с не скользящей подошвой, каска
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем,
как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента ваш палец
находится на выключателе или если
электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные
случаи.
Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной, чтобы вы
всегда могли сохранять равновесие.
Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных
ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите
за тем, чтобы волосы, одежда и
перчатки не попадали под движущиеся
детали. Возможно наматывание
свободной одежды, ювелирных изделий
и длинных волос на движущиеся
детали.
Если устройства предусматривают
возможность подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для сбора
пыли сокращает риски, связанные
с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент, в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте электроинструмент
с неисправным выключателем.
Любой инструмент, управлять
c)
d)
e)
f)
g)
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим
соответствующих навыков или
не ознакомленным с данными
инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не
предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа
для зарядки других батарей может
привести к возгоранию.
b) Используйте для электроинструмента
только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других мелких
металлических предметов, которые
могут вызывать замыкание ее
контактов. Короткое замыкание
контактов батареи может привести
к возгоранию или получению ожогов.
d) При повреждении батареи, из нее
может вытечь электролит. При
случайном контакте с электролитом
смойте его водой. При попадании
электролита в глаза обратитесь за
медицинской помощью. Жидкость,
находящаяся внутри батареи, может
вызвать раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
Дополнительные меры
безопасности при работе
с беспроводными
шуруповертами
• Надевайте средства защиты органов
слуха при работе с шуруповертом. Шум
может стать причиной снижения слуха.
• Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности при
выполнении работ, во время
которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Контакт с проводом
под напряжением приводит к подаче
напряжения на соприкасающиеся
с ним металлические детали
электроинструмента и к поражению
оператора электрическим током.
20
Остаточные риски
При использовании сверла присутствуют
следующие риски:
– Травмы в результате контакта
с вращающимися или горячими деталями
инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
оснастки.
– Риск здоровью, вызываемый вдыханием
пыли, которая образуется при работе
с деревом.
– Разлетающиеся частицы могут
привести к травмам.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, в котором также указывается год
производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом
и аккумуляторной батареей.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
РУССКИЙ ЯЗЫК
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ:Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
в зарядное устройство. Это
может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Во избежание травм,
следует использовать только
аккумуляторные батареи
производства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DЕWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
• Не используйте удлинитель без
необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• Не ставьте на зарядное
устройство никакие предметы
и не устанавливайте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
которая может закрыть
вентиляционные отверстия
и привести к перегреву. Не
располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
Вентиляция зарядного устройства
происходит с помощью отверстий
в верхней и нижней части корпуса.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки — в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный
центр если нужно провести
обслуживание или ремонт инструмента.
Неправильная сборка может стать
причиной пожара или поражения
электрическим током.
• В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить
у производителя, в его сервисном
центре или с привлечением другого
специалиста аналогичной квалификации
для предотвращения несчастного
случая.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
В зарядном устройстве DCB095 можно
заряжать 7,2 В Li-Ion аккумуляторы.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты в
использовании.
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство (х)
к соответствующей розетке.
2. Вставьте батарею (f) в зарядное
устройство. Убедитесь в том, что
аккумулятор правильно вставлен
в защелку (e) на той стороне, где
находится индикатор зарядки (y). Красный
индикатор зарядки (y) начнет мигать. Это
означает, что процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, ровно, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
ПРИМЕЧАНИЕ: При возникновении
электростатического разряда (ESD)
зарядка прерывается, но возобновляется
без вмешательства оператора после его
устранения.
22
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Состояние зарядки
зарядка
– – – –
полностью заряжен
–––––––––––
температурная
задержка
–– – –– –
замена аккумуляторной
батареи
•••••••••••
Температурная задержка
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
ТОЛЬКО LI-ION АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед использованием аккумулятора
и зарядного устройства внимательно
прочитайте инструкции по технике
безопасности и следуйте им при зарядке
аккумулятора.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
РУССКИЙ ЯЗЫК
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не вносите
изменения в аккумулятор,
с целью установить их в зарядное
устройство, к которому они не
подходят. Это может привести
к серьезным травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (105 °F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
ВНИМАНИЕ:Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте
ее в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные батареи
необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
БАТАРЕЙ (Li-Ion)
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании
в огонь батареи могут взорваться.
При сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее содержимое
может вызвать раздражение
дыхательных путей. Обеспечьте
наличие свежего воздуха. Если симптомы
сохраняются, обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ:Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Крышка батареи (рис. 2)
Чтобы закрывать контакты снятой
аккумуляторной батареи предусмотрена
защитная крышка батареи. Без установленной
защитной крышки возможно короткое
замыкание контактов металлическими
предметами, что может привести к возгоранию
и повреждению аккумуляторной батареи.
1. Снимите защитную крышку аккумулятора
перед установкой аккумулятора в
зарядное устройство или инструмент.
2. Наденьте защитный колпачок на контакты
сразу же после извлечения аккумулятора
из зарядного устройства или дрели.
ВНИМАНИЕ: Перед хранением или
переноской батареи проследите,
чтобы защитная крышка
находилась на месте.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCF680 и DCF682 работают на 7,2 В
аккумуляторах.
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА
НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
100%
Зарядка батареи.
100%
Батарея заряжена.
Батарея неисправна.
Температурная задержка.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
24
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Заряжайте аккумуляторы DEWALT,
используя только соответствующие
зарядные устройства DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на зарядных
устройствах DEWALT может привести
к возгоранию аккумуляторов
и возникновению других опасных
ситуаций.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Зарядку осуществляйте только при
температуре от 4 ˚C до 40 ˚C.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики .
Для использования внутри
помещений.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Беспроводной шуруповерт
1 Зарядное устройство
1 Аккумуляторы (модель G1)
2 Аккумуляторы (модель G2)
1 Аккумуляторы (модель G1)
1 Набор инструментов (модель G2)
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ВНИМАНИЕ:Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
a. Спусковой курок с контролем частоты
вращения
b. Выключатель
c. Светодиодная подсветка
d. Датчик зарядки аккумулятора
e. Кнопка открывания аккумуляторного
отсека
f. Аккумуляторная батарея
g. Быстросъемный зажимной патрон
h. Фиксатор патрона
i. Кольцо установки крутящего момента
(только для модели DCF680)
j. Кнопка разблокировки (только для модели
DCF680)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Эти шуроповерты предназначены для
завинчивание/отвинчивания шурупов и винтов.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Эти шуруповерты являются
профессиональными инструментами.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Ваше зарядное устройство DEWALT
имеет двойную изоляцию
в соответствии с EN 60335; поэтому
не требуется заземления при работе
с ним.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
Использование кабеляудлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см. Т.ехнические
характеристики). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
должно составлять 1 mm2; максимальная
длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед любыми
работами по сборке и
регулировке необходимо
извлечь батарею. Каждый
раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать дрель.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Используйте только
аккумуляторные батареи
и зарядные устройстваDEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что
аккумуляторы (f) полностью заряжены.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (f) с выемкой на
внутренней стороне рукоятки.
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Быстросъемный зажим
патрона (рис. 1, 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный патрон подходит
только для дополнительных приспособлений
с шестигранным 6,35 мм креплением.
Чтобы установить бит, вставьте его в патрон
до щелчка.
Чтобы извлечь бит, потяните кольцо
зажимного патрона (h) вперед. Снимите
дополнительное приспособление и отпустите
кольцо.
Два положения шуруповерта
(рис. 3)
DCF680
Чтобы изменить угол завинчивания
с помощью шуруповерта, нажмите на кнопку
разблокировки (j) и поверните верхнюю часть
инструмента как показано на рисунке 3.
2. Проталкивайте батарею внутрь рукоятки
до тех пор, пока она не защелкнется на
месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте
шуруповерт как монтировку
в любом положении.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С
ИНСТРУМЕНТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
избежать случайного включения
шуруповерта, установите
выключатель (b) в верхнее
положение, положение блокировки.
1. Нажмите кнопки извлечения батареи (e)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
Датчик уровня заряда
аккумулятора (рис. 1, 2)
В некоторых аккумуляторах DEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (a).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
26
Кольцо регулировки
момента (рис. 1, 3)
DCF680
На кольце регулировки момента (i) есть
маркировка с цифрами и символом MAX.
Чтобы установить крутящий момент,
совместите нужное значение со стрелкой
на корпусе инструмента. Чем больше число
на кольце, тем больше крутящий момент.
Чтобы зафиксировать муфту для выполнения
операций, требующих больших усилий,
установите кольцо в положение MAX. Если
этого не сделать, муфта будет проскальзывать
при попытке закрепить насадку.
Подготовка к эксплуатации
• Убедитесь, что батарея (полностью)
заряжена.
• Вставьте соответствующий бит.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления.
Правильное положение рук
(рис. 5a-5c)
ВНИМАНИЕ:Во избежании риска
получения серьезных травм,
ВСЕГДА используйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм, всегда крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
DCF680
При правильном положении рук одна рука
должна находиться на ручке инструмента.
ВНИМАНИЕ: Если инструмент
используется в расправленном
положении и на самых высоких MR,
держите его обеими руками как
показано на рисунке 5b.
DCF682
При правильном положении рук обе руки
должны находиться на инструменте, как
показано на рисунке 5с.
Работа с шуруповертом
(рис. 1, 5)
В этом шуруповерте используются технологии
гироскопа, которая позволяет чувствовать
движение рук. При работе нажмите на
кнопку управления вращением и поверните
руку в том направлении в котором хотите
завинчивать.
УСТАНОВКА НА НАЧАЛЬНУЮ ТОЧКУ
1. Возьмите шуруповерт как показано на
рисунке 5.
2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку
управления вращением.
3. Когда загорится светодиодный индикатор
работы, инструмент готов к работе.
4. Чтобы поменять место работы сначала
отпустите кнопку управления вращением.
Перенесите инструмент в новое
положение, затем нажмите и удерживайте
в нажатом положении кнопку управления
вращением.
РАБОТА В НАПРАВЛЕНИИ ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКИ
1. Возьмите шуруповерт как показано на
рисунке 5.
2. Установите головку патрона
с установленной в нем отверткой на
рабочем месте. Следуйте инструкциям
для установки на исходную точку работы.
3. Поворачивая инструмента по часовой
стрелке, шуруповерт будет работать
в прямом направлении.
РАБОТА В НАПРАВЛЕНИИ ПРОТИВ
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
1. Возьмите шуруповерт как показано на
рисунке 5.
2. Установите головку патрона
с установленной в нем отверткой на
рабочем месте. Следуйте инструкциям
для установки на исходную точку работы.
3. Поворачивая инструмента по часовой
стрелке, шуруповерт будет работать
в обратном направлении.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда инструмент не
используется или во время переноски его,
снимите оснастку с инструмента
и заблокируйте (b).
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
• Скорость вращения оси зависит от
скорости вращения вашей руки.
• Чем медленнее вы поворачиваете рукой,
тем медленнее вращается шуруповерт.
• Чем быстрее вы поворачиваете рукой, тем
быстрее вращается шуруповерт.
• Если вы хотите увеличить скорость
вращения оси, поворачивайте рукой
быстрее в нужном направлении.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Если вы хотите уменьшить скорость
вращения оси, поворачивайте рукой
назад, в направлении исходной точки.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
28
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание
травм следует использовать
для данного инструмента
только, рекомендованную
DEWALTоснастку.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALTпо адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
zst00240608 - 14-07-2014
29
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising