D21160 | DeWalt D21160 RIGHT ANGLE DRILL Type 2 instruction manual

359203-11 BG
Превод на оригиналните инструкции
D21160
Фигура 1
c
b
a
d
e
h
2
Фигура 2
c
e
f
b
Фигура 3
g
Фигура 4
b
e
d
3
Фигура 5
4
ПРАВОЪГЪЛНА БОРМАШИНА
Честито!
Това може значително да увеличи
нивото на излъчване през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на излъчваните вибрации трябва да се
вземат предвид броя на изключванията на инструмента, или
времето, когато е бил включен,
но без да извършва работа. Това
може значително да намали нивото
на излъчване в рамките на целия
период на работа.
Идентифицирайте допълнителните мерки за сигурност, за да се
защити оператора от ефектите
на вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Вие избрахте инструмент на DEWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на продуктите, както и иновативния
подход, правят DEWALT един от най-надеждните партньори на потребителите на
професионални електроинструменти.
Технически данни
W
мм-1
D21160
230
2
350
1 200
мм
мм
10/20
3/8 x 24
мм
мм
кг
0,8
10
1,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
97
3,2
Напрежение
Тип
Входяща мощност
Обороти без товар
Максимален диапазон на пробиване
в стомана/меко дърво
Диаметър на шпиндела
Минимален капацитет
на патронника
Максимум
Тегло
LPA (звуково налягане)
KPA (звуково налягане колебание)
LWA (звукова мощност)
KWA (звукова мощност колебание)
VDC
D21160
Предпазители
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Дефиниции: Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за
тези символи.
Обща сума на вибрациите (сума на векторите
в трите посоки), утвърдени според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah
Пробиване в метал
ah,D =
м/с² < 2,5
Колебание K =
м/с² 1,5
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могло
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една потенциално опасна ситуация, която, ако не
се избегне, може да доведе до минимални или средни наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не се избегне, може да доведе до повреда
на имущество.
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадена в този документ, са измерени в съответствие със стандартизираните
тестове, дадени в EN 60745 и може да бъде
използвана за сравнение на един инструмент
с друг. Тези данни могат да бъдат използвани
за предварителна оценка на излагането.
ВНИМАНИЕ! Декларираните нива
на излъчваните вибрации представляват основните приложения на
инструмента. Все пак, ако инструмента се използва за различни приложения с различни аксесоари или
има лоша поддръжка, излъчваните
вибрации може да се различават.
5
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ
СПРАВКИ
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Терминът „електроинструмент“ във всички предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
МАШИННА ДИРЕКТИВА
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
б) Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като
например наличието на запалителни
течности, газове или прах. Електроинструментите произвеждат искри,
които могат да възпламенят праха или
изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента. Отвличане на вниманието
може да ви накара да изгубите контрол.
D21160
DEWALT декларира, че продуктите описани
под “технически данни” са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Tези продукти, също така, са съобразени с
Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече информация, моля, свържете с DEWALT
на следния адрес или се обърнете към задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази
декларация от името на DEWALT.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв
начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела
със заземени електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото със
заземени повърхности, като например тръби, радиатори, готварски
печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото
ви е заземено.
в) Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене,
дърпане или изключване на електроинструмента. Пазете кабела далече
от горещина, масло, остри ръбове
или движещи се части. Повредените
или оплетени кабели увеличават риска
от токов удар.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Германия
30.07.2009
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.
Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията
и указанията, може да доведе до
токов удар, пожар и/или тежки
травми.
6
лото време. Това позволява по-добър
контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства за
свързване на изпусканите прашинки
или приспособления за събиране,
уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на тези
средства може да намали опасностите
свързани с праха.
д) Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте
удължителен кабел, удобен за използване на открито. Използването
на кабел, подходящ за употреба на
открито, намалява риска от токов
удар.
е) Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно
място, използвайте захранване
с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current
Device (RCD). Използването на ДТЗ
намалява риска от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте какво
правите и използвайте разума си,
когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени
или сте под влияние на наркотици,
алкохол или лекарства. Един миг
разсеяност при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни
наранявания.
б) Използвайте лично защитно оборудване. Винаги носете защита за
очите. Защитни средства като дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита на
слуха, използвани при подходящи условия, ще намали трудовите злополуки.
в) Предотвратяване на случайно задействане. Преди да вземете или
носите инструмента и преди да го
свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство се уверете, че превключвача
е на позиция „изключен“. Носенето
на електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането на
електроинструменти, когато превключвача е на позиция „включен“, може
да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи или
гаечни ключове преди да включите
електроинструмента. Махнете прикрепените към въртящите се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове, понеже могат да
доведат до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през ця-
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ
електроинструмент за съответната работа. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и побезопасно работата, при темпото, за
което е създаден.
б) Не използвайте електроинструмента, ако превключвача не го включва
и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се контролира
с превключвателя е опасен и трябва да
се поправи.
в) Изключете щепсела от захранването и/или батерийния комплект на
електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране,
смяна на аксесоари или съхраняване
на уреда. Такива предварителни мерки
за безопасност намаляват риска от
нежелателно задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на
деца и не позволявайте на незапознати с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят
с него. Електроинструментите са
опасни в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията на подвижните
други звена, за счупване на части
7
и всички други условия, които могат
да повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди
да го използвате отново. Много трудови злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
е) Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.
Правилно поддържаните режещи
инструменти с остри остриета потрудно могат да се огънат и по-лесно
се контролират.
ж) Използвайте електроинструментите, допълнителните принадлежности и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд и вида
на работа. Използването на електроинструмента за работи, различни от
тези, за които е предназначен, може да
доведе до опасни ситуации.
•
•
•
Допълнителни рискове
При използването на бормашини са присъщи
следните рискове:
– Наранявания, причинени от докосване
на въртящи се или горещи части на
инструмента.
Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди
за безопасност, някои допълнителни рискове
не могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от притискане на пръсти при
смяна на аксесоари.
– Опасности за здравето, причинени
от вдишване на прах, акумулиран при
обработка на дърво.
– Риск от лично нараняване поради летящи частици.
– Риск от лично нараняване поради продължителна употреба.
5) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва
само от квалифицирано лице, като
се използват само оригинални резервни части. Това ще гарантира
безопасната употреба на уреда.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за бормашини
•
•
•
детайла с една ръка или е опрян в тялото ви, го прави нестабилно и може
да доведе до загуба на контрол.
Носете предпазни очила или друга
защита за очите. При пробиване
има опасност от летящи частици.
Летящите частици може да причинят
увреждане на очите.
Инструментите и представките се
нагорещяват по време на работа.
Носете ръкавици, когато ги докосвате.
Пазете дръжките сухи, чисти и без
омазняване по тях. Препоръчително
е да използвате гумени ръкавици.
Това ще подсигури по-добър контрол
над инструмента.
Носете предпазни средства за слуха.
Излагането на шум може да причини
загуба на слуха.
Дръжте електроинструмента за
изолираните повърхности при извършване на операция, при която
представката за рязане може да
засегне скрито окабеляване или
собствения си кабел. Прерязването
на „жив“ кабел от режещ аксесоар може
да зареди с ток металните части на
електроинструмента, в резултат на
което оператора може да получи токов
удар.
Използвайте скоби или друг практически начин да застопорите и укрепите обработвания детайл към
стабилна платформа. Ако държите
Маркировка върху инструментите
На инструмента са показани следните пиктограми:
Преди употреба прочетете ръководството с инструкции.
Винаги носете защита за ушите.
Винаги носете защита за очите.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кода с датата (з), който също така включва
8
годината на производство, е отпечатана на
корпуса.
Вашият инструмент на D E WALT
е двойно изолиран в съответствие
с EN 60745; следователно не се
изисква заземителна жица.
Пример:
2012 XX XX
Година на производство
Ако захранващият кабел е повреден, трябва
да се смени от специално подготвен кабел,
който можете да получите чрез сервиза на
DEWALT.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Правоъгълна бормашина
1 Ключ на патронника
1 Държач на ключ
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
•
•
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен кабел
само, ако е абсолютно необходимо. Използвайте одобрен удължителен кабел, удобен за
входящата мощност на инструмента ви (виж
технически данни). Минималният размер на
проводника е1 мм2; максималната дължина
е 30 м.
Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
Вземете си време да прочетете задълбочено и с разбиране това ръководство
преди започване на работа.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
Описание (фиг. 1)
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не
променяйте инструмента или неговите части. Това може да доведе
до лични наранявания и щети.
а.
b.
c.
d.
e.
ВНИМАНИЕ! Винаги спазвайте
инструкциите за безопасност
и приложимите разпоредби.
ВНИМАНИЕ! За да намалите риска
от нараняване, изключете уреда
и го отделете от захранващия
източник преди да поставяте
или сваляте аксесоари, преди
да регулирате или променяте
настройките, или когато извършвате поправки. Уверете се,
че превключвача е на позиция OFF
„изключен“. Едно нежелано включване може да задейства инструмента
и да предизвика наранявания.
Педален превключвател
Патронник
Предпазител на патронник
Държач на ключ
Ключ на патронник
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашата правоъгълна бормашина е предназначена за професионално пробиване.
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Вкарване и изваждане на бургия
(фиг. 2)
Правоъгълната бормашина е професионален електроинструмент.
1. Подравнете пилотната дупка (f) в патронника (b) с отвора в предпазителя на
патронника (c).
2. Вкарайте ключа на патронника в пилотната дупка (f).
3. Отворете челюстта на патронника (g)
като го завъртите по посока, обратна на
часовниковата стрелка.
4. Вкарайте дръжката на бургията в патронника.
5. Затегнете патронника, като използвате
всичките три дупки.
НЕ допускайте контакт на деца с инструмента. Необходим е надзор, когато този инструмент се използва от неопитен оператор.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за един
волтаж. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.
9
За да свалите представката, следвайте
обратния ред.
определя скоростта на инструмента. За да
спрете инструмента, освободете педалният
превключвател.
Държач на ключа на патронника
(фиг. 3)
За да спрете инструмента, освободете педалният превключвател.
Сложете ключа на патронника (e) към
държача на ключа на патронника (d) както
е показано.
Пробиване
ВНИМАНИЕ! За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете уреда и от захранващия
източник, преди да поставяте
или сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките.
ВНИМАНИЕ! За да намалите риска от лично нараняване, ВИНАГИ
винаги застопорявайте или закрепвайте добре обработвания детайл.
Ако пробивате тънък материал,
използвайте дървен “резервен” блок
за предотвратяване на повреда
в материала.
Сваляне на патронник (фиг. 4)
1. Затегнете шестограмен ключ в патронника (b) и го ударете с чук, както е показано.
2. Отвъртете патронника на ръка.
Преди започване на работа
1. Вкарайте подходящата представка.
2. Отбележете мястото за пробиване на
дупката.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Инструкции за употреба
ВНИМАНИЕ! Винаги спазвайте
инструкциите за безопасност
и приложимите разпоредби.
ВНИМАНИЕ! За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете уреда и от захранващия
източник, преди да поставяте
или сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките.
1. Използвайте само остри приставки за
пробиване. За ДЪРВО използвайте
настройки за ниска скорост и спираловидни бургии, плоски бургии, свредло
или цели триони. За МЕТАЛ използвайте
настройки за ниска скорост и стоманени
спираловидни бургии или цели триони.
2. Винаги прилагайте налягане с приставката в права линия. Използвайте достатъчно налягане за равномерната работа
на приставката, но не натискайте прекалено, за да предотвратите забавяне на
мотора или отклонение на приставката.
3. Дръжте инструмента с двете ръце, за да
контролирате усукващото действие на
бормашината.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 5)
ВНИМАНИЕ! За да намалите риска
от сериозно нараняване, Винаги
използвайте подходяща позиция на
ръцете, както е показано.
ВНИМАНИЕ! За да намалите риска
от сериозно лично нараняване, винаги дръжте здраво в очакване на
внезапна реакция.
ВНИМАНИЕ: Пробиването може да
се забави, ако при натоварване се
появи внезапно усукване. Винаги очаквайте забавяне. Хванете здраво
бормашината, за да контролирате
въртящото се движение и да избегнете наранявания.
Бормашината може да се използва в различни позиции за оптимален контрол, както
е показано на фигура 5.
4. АКО БОРМАШИНАТА ЗАСЕЧЕ, това
е обикновето поради претоварване
или неправилна употреба. ВЕДНАГА
ОСВОБОДЕТЕ ПУСКОВИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ, свалете бургията от работа
и потвърдете причината за забавянето.
Включване и изключване
(фиг. 1)
За да задействате инструмента, натиснете
педалният превключвател (a). Натискът,
оказван върху педалният превключвате
10
ПОДДРЪЖКА
НЕ ЩРАКАЙТЕ С ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ
НАГОРЕ/НАДОЛУ В ОПИТ ДА СТАРТИРАТЕ СПРЯЛА БОРМАШИНА — TОВА
МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ЩЕТИ В БОРМАШИНАТА.
5. За намаляване на забавянето/спирането или пробиването на материала,
намалете натиска върху бормашината
и разхлабете малко приставката чрез
последната част на дупката.
6. Оставете мотора да работи, когато издърпвате приставката обратно навън от
пробитата дупка. Това ще предотврати
засядане.
7. При бормашините с променлива скорост
няма нужда от удар за центриране на
точката на пробиване. Започвайте дупката при ниска скорост и увеличавайте чрез
притискане на превключвателя по-силно,
когато дупката е достатъчно дълбока, за
да пробивате без да отскача бургията.
Вашият електроинструмент на D E WALT
е създаден за работа през продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
ВНИМАНИЕ! За да намалите риска
от нараняване, изключете уреда
и го отделете от захранващия
източник преди да поставяте
или сваляте аксесоари, преди
да регулирате или променяте
настройките, или когато извършвате поправки. Уверете се,
че превключвача е на позиция OFF
„изключен“. Едно нежелано включване може да задейства инструмента
и да предизвика наранявания.
ПРОБИВАНЕ В МЕТАЛ
Започвайте дупката при ниска скорост
и увеличавайте до пълна мощност, докато
прилагате плътно налягане на инструмента.
Правилното темно на пробиване си личи
от равномерния поток от метални частици.
Използвайте смазване при рязането, когато
пробивате метали. Изключенията са ковано
желязо и месинг, които трябва да се пробива
на сухо.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Издухвайте
замърсяванията и праха на основния корпус със сух въздух винаги,
когато забележите събиране на
мръсотия в и около вентилационните отвори. Носете одобрена защита за очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване на неметалните части на инструмента.
Тези химикали могат да влошат качеството на материалите, използвани за тези части. Използвайте
намокрена с вода и мек сапун кърпа.
Никога не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: Големи [5/16“ (8 мм) до 1/2“
(13 мм)] дупки в стомана могат да се правят
по-лесно, ако първо се пробие начална дупка
[5/32“ (4 мм) до 3/16“ (5 мм)].
ПРОБИВАНЕ В ДЪРВО
Започвайте дупката при ниска скорост
и увеличавайте до пълна мощност, докато
прилагате плътно налягане на инструмента.
Дупките в дърво могат да бъдат правени със
същите усукани бургии като използваните
за метал. Тези бургии могат да се прегреят,
ако не се изваждат често за почистване на
отломките от каналчетата.
По-деликатните детайли трябва да се слагат
на дървени блокове.
11
Допълнителни аксесоари
сервизи на DEWALT и пълна информация
за нашето следпродажбено обслужване
и контакти са на разположение на интернет
адрес: www.2helpU.com.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Понеже различните от препоръчаните от
DEWALT аксесоари не са тествани
с този продукт, използването на
такива аксесоари с този продукт
може да е опасно. За да намалите
риска от нараняване, използвайте
само препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Посъветвайте се с вашия доставчик за поподробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт
на DEWALT се нуждае от замяна, или ако
повече не ви трябва, не го изхвърляйте
с битовите отпадъци. Занесете този продукт
в съответния пункт.
Разделното събиране на използвани
продукти позволява на материалите
да бъдат рециклирани и използвани
отново. Повторното използване на
рециклираните материали помага
за предпазване на околната среда
от замърсяване и намалява необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране и рециклиране на продуктите на DEWALT след
като са достигнали края на своя работен
живот. За да се възползвате от тази услуга,
моля, върнете вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме
от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият
най-близък авторизиран сервизен агент,
като се свържете с офиса на вашия местен
DEWALT на указания в ръководството адрес.
Освен това, списъкът на авторизираните
zst00226700 - 24-01-2014
12
Download PDF

advertising