D21160 | DeWalt D21160 RIGHT ANGLE DRILL Type 2 instruction manual

505202-40 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D21160
Rys. 1
2
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
3
Rys. 5
4
WIERTARKA
D21160
Serdeczne gratulacje!
OSTRZEŻENIE: Podana ważona
wartość skuteczna całkowitego
przyspieszenia drgań dotyczy
podstawowego zastosowania
narzędzia i może się różnić, gdy jest
ono wykorzystywane w inny sposób,
z innymi akcesoriami, lub niewłaściwie
konserwowane. W takich sytuacjach
ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny może być
dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej
trzeba też uwzględnić, jak długo
w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na
biegu jałowym. Ekspozycja drganiowa
w trakcie całego okresu użytkowania
maszyny mogłaby się wtedy okazać
dużo mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły,
że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
D21160
Napięcie
V
230
W
350
Prędkość obrotowa
biegu jałowego:
Maksymalna średnica
wiercenia w
stali/miękkim drewnie
Wielkość wrzeciona
obr/min
1200
mm
mm
10/20
3/8 x 24
Min. rozwarcie szczęk
Maks. rozwarcie
szczęk
Masa
mm
mm
0,8
10
kg
1,7
dB(A)
89
dB(A)
3,0
dB(A)
97
dB(A)
3,2
Typ
Pobór mocy
Poziom ciśnienia
akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy
akustycznej
Niepewność pomiaru
2
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem
o napięciu 230 V
10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
Całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści
(suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone wg normy EN60745
Wiercenie w metalu
Ważona wartość
m/s2
< 2,5
skuteczna
Niepewność pomiaru
m/s2
1,5
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
Podana ważona wartość skuteczna całkowitego
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
5
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE
PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że
wiertarka nr kat. D21160 opisana w „Danych
technicznych” została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Te produkty są również zgodne z zapisami
dyrektyw 2004/106/WE oraz 2011/65/UE.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na końcu instrukcji
obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) U n i k a j d o t y k a n i a u z i e m i o n y c h
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało jest
uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
c) N i e w y s t a w i a j e l e k t r o n a r z ę d z i
na działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
30.07.2009
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, prosimy o przeczytanie
tej instrukcji obsługi.
6
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W r a z i e k o n i e c z n o ś c i u ż y c i a
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) O B S Ł U G A I K O N S E R W A C J A
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) N i e u ż y w a j e l e k t r o n a r z ę d z i a
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) N i e p o t r z e b n e w d a n e j c h w i l i
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) U t r z y m u j e l e k t r o n a r z ę d z i a
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia.
Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem napraw.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
7
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
zachować panowanie nad wiertarką.
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania elektronarzędzia grozi
niebezpieczeństwo:
- oparzenia gorącymi elementami
maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m.in.:
- uszkodzenie narządu słuchu;
- niebezpieczeństwo zgniecenia palców
przy wymianie narzędzi roboczych;
- zagrożenie zdrowia na skutek wdychania
drewnianego pyłu wzbijanego podczas
pracy;
- obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
- zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wiertarek






Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas
może doprowadzić co uszkodzenia narządu
słuchu.
W razie niebezpieczeństwa natrafienia
na przewody elektryczne lub własny
przewód zasilający trzymaj wiertarkę za
izolowane rękojeści. W chwili przecięcia
przewodu elektrycznego napięcie dochodzi
do wszystkich gołych metalowych części
elektronarzędzia, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
Przedmiot obrabiany zawsze mocuj
do stabilnej powierzchni przy użyciu
zacisków lub innych odpowiednich
środków. Nie należy przytrzymywać
przedmiotu obrabianego ręką ani ciałem,
gdyż jest to niepewny sposób i grozi utratą
panowania nad elektronarzędziem.
Zakładaj okulary ochronne lub w inny
sposób chroń oczy. Przy wierceniu mogą
odpryskiwać odłamki i trafić w oczy, co jest
bardzo niebezpieczne.
W czasie pracy narzędzia robocze
nagrzewają się. W razie potrzeby chwytaj
je poprzez rękawice ochronne.
Pilnuj, by rękojeści zawsze były suche,
czyste i niezabrudzone olejem ani
smarem. Zaleca się używanie gumowych
rękawic ochronnych. Dzięki nim łatwiej
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (rys. 1)
Kod daty (h), który zawiera również rok
produkcji, jest wydrukowany na obudowie.
Przykład:
2012 XX XX
Rok produkcji
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wiertarka kątowa
1 klucz do uchwytu wiertarskiego
1 uchwyt na klucz
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wiertarki w rozłożeniu na części
 Sprawdź, czy wiertarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
8

MONTAŻ I REGULACJA
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się, czy
wyłącznik jest wyłączony. Przypadkowe
uruchomienie może doprowadzić do
wypadku.
Opis wiertarki (rys. 1)
OSTRZEŻENIE! By nie narażać
się na doznanie szkód rzeczowych
i osobowych, nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu.
a.
b.
c.
d.
e.
Wyłącznik kołyskowy
Uchwyt wiertarski
Osłona uchwytu wiertarskiego
Uchwyt na klucz
Klucz do uchwytu wiertarskiego
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Mocowanie i wyjmowanie wiertła
lub narzędzia roboczego (rys. 2)
Wiertarka kątowa jest przeznaczona do
profesjonalnego wiercenia otworów.
1. Tak obróć uchwyt wiertarski (b), by
znajdujący się w nim otwór (f) znalazł się
w środku wycięcia w osłonie uchwytu (c).
2. Włóż klucz w otwór (f) uchwytu wiertarskiego.
3. Rozewrzyj szczęki (g) uchwytu przez
obrócenie klucza w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
4. Włóż chwyt narzędzia roboczego w uchwyt
wiertarski.
5. Po kolei wkładaj klucz we wszystkie trzy
boczne otwory w uchwycie i mocno dokręć
uchwyt.
NIE używaj jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Wiertarka ta stanowi elektronarzędzie
profesjonalne. NIE pozwalaj dotykać jej
dzieciom. Osoby niedoświadczone mogą
używać elektronarzędzi tylko pod nadzorem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Uchwyt na klucz (rys. 3)
Tak jak pokazano na rysunku, włóż klucz (e)
w uchwyt (d).
Wiertarka DEWALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Zdejmowanie uchwytu wiertarskiego (rys. 4)
1. Zamocuj klucz trzpieniowy w uchwycie
wiertarskim (b) i uderz klucz młotkiem (patrz
rysunek).
2. Ręcznie wykręć uchwyt.
Uszkodzony kabel sieciowy musi by ć
wymieniony na specjalny kabel, który można
nabyć w przedstawicielstwie firmy DEWALT.
Przedłużacz
Przed rozpoczęciem pracy
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2a
maksymalna długość - 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj kabel.
1. Włóż odpowiednie wiertło w uchwyt
wiertarski.
2. Zaznacz miejsce, w którym ma być
wywiercony otwór.
9
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, ZAWSZE
dobrze mocuj przedmiot obrabiany.
Wiercenie w cienkim materiale grozi
jego uszkodzeniem. By temu zapobiec,
podłóż drewniany klocek.
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
1. Używaj tylko ostrych wierteł. W celu
wiercenia w DREWNIE nastaw małą
prędkość obrotową. Najlepsze do tego
celu są wiertła śrubowe, wiertła piórkowe,
wiertła kręte i wiertła cylindryczne. Do
METALU najlepsze są wiertła śrubowe ze
stali szybkotnącej i wiertła cylindryczne.
2. Wywieraj nacisk tylko w osi wiertła.
Powinien on być wystarczająco duży dla
zapewnienia odpowiedniego postępu
wiercenia, ale też nie za mocny, by nie
przeciążyć silnika ani nie wygiąć wiertła.
3. Wiertarkę trzymaj obiema rękami, by cały
czas mieć nad nią pełną kontrolę.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Utrzymywanie prawidłowej pozycji
rąk (rys. 5)
OSTRZEŻENIE: by zminimalizować
ryzyko doznania poważnego urazu,
Z AW S Z E p r a w i d ł o w o u t r z y m u j
elektronarzędzie, tak jak pokazano
na rysunku.
UWAGA: Wiertło może się zablokować,
co powoduje gwałtowne obrócenie
wiertarki. Zawsze miej to na uwadze
i mocno trzymaj elektronarzędzie za
rękojeść, by nie narazić się na doznanie
urazu.
OSTRZEŻENIE: by zminimalizować
ryzyko doznania poważnego
urazu, ZAWSZE mocno utrzymuj
elektronarzędzie, by w razie potrzeby
móc zawczasu odpowiednio
zareagować w nagłej sytuacji.
4. PRZYCZYNĄ ZABLOKOWANIA SIĘ
WIERTŁA zwykle jest przeciążenie
maszyny lub niefachowe się nią
posługiwanie. NATYCHMIAST ZWOLNIJ
WYŁĄCZNIK, wyjmij wiertło z przedmiotu
obrabianego i spróbuj znaleźć przyczynę
zablokowania. NIE WŁĄCZAJ ANI
NIE WYŁĄCZAJ WYŁĄCZNIKA,
BY W TEN SPOSÓB ROZRUSZAĆ
ZABLOKOWANE WIERTŁO, GDYŻ MOŻE
TO DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA
WIERTARKI.
5. By nie doszło do zablokowania wiertła lub
wyłamania materiału, tuż przed całkowitym
przewierceniem otworu zmniejsz nacisk
wywierany na wiertarkę.
6. Przy wycofywaniu wiertła z otworu nie
wyłączaj silnika, by narzędzie robocze się
nie zakleszczyło.
7. We wiertarkach z regulacją prędkości
obrotowej nie trzeba uprzednio zaznaczać
punktakiem miejsca, w którym ma być
wywiercony otwór. Rozpocznij wiercenie
przy małej prędkości i zwiększ ją, gdy wiertło
przestanie wyskakiwać z rozpoczętego
otworu.
Wyłącznik kołyskowy umożliwia trzymanie
wiertarki w różnych pozycjach, tak jak pokazano
na rysunku 5. Dzięki temu manipulowanie
wiertarką jest łatwiejsze i wygodniejsze.
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
By załączyć wiertarkę, naciśnij wyłącznik
kołyskowy (a). Im silniej go naciśniesz, tym
większa będzie prędkość obrotowa silnika
napędowego.
By wyłączyć wiertarkę, zwolnij wyłącznik.
Wiercenie
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
przed każdym ustawieniem i przed
każdym wyjęciem/włożeniem
narzędzia roboczego wyłączaj
wiertarkę i wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
10
WIERCENIE W METALU
Rozpocznij wiercenie przy małej prędkości
obrotowej i stopniowo ją zwiększ do
maksymalnej, wywierając przy tym silny nacisk
na wiertło. Równomierne wydostawanie się
metalowych wiórów świadczy o prawidłowym
postępie wiercenia. Przy wierceniu w metalu
używaj chłodziwa. Tylko żeliwo i mosiądz
powinno się wiercić na sucho.
WSKAZÓWKA: W celu wiercenia dużych
otworów o średnicy od 6 mm do 13 mm
w stali najlepiej jest najpierw wywiercić otwór
prowadzący o średnicy od 4 do 5 mm.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia nie
używaj żadnych rozpuszczalników ani
innych agresywnych chemikaliów, gdyż
mogą one osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
WIERCENIE W DREWNIE
Rozpocznij wiercenie przy małej prędkości
obrotowej i stopniowo ją zwiększ do
maksymalnej, wywierając przy tym silny nacisk
na wiertło. Można używać takich samych wierteł
jak do metalu, ale trzeba je często wyjmować
z materiału w celu usunięcia zwiercin, by się
nie przegrzewały. Pod materiały, które łatwo
odpryskują, podłuż drewniany klocek.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
KONSERWACJA
Wiertarka firmy DEWALT odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jej regularne
czyszczenie.
By uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, zwróć się do
swojego dilera.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się, czy
wyłącznik jest wyłączony. Przypadkowe
uruchomienie może doprowadzić do
wypadku.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Smarowanie
Wiertarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
11
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego produktu.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com
12
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
DEWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone
w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie
obejmują prawa klienta do domagania się
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany
do miejsca nadania na koszt adresata.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
zst00226697 - 24-01-2014
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising