D21160 | DeWalt D21160 RIGHT ANGLE DRILL Type 2 instruction manual

544666-01 SK
Preložené z pôvodného návodu
D21160
Obr. 1
c
b
a
d
e
h
2
Obr. 2
c
e
f
b
Obr. 3
g
Obr. 4
b
e
d
3
Obr. 5
4
PRAVOUHLÁ VŔTAČKA
D21160
Blahoželáme Vám!
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však náradie
používa pre rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa nerobí dostatočná údržba, veľkosť vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže
počas pracovnej doby značne predĺžiť
doba pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Zvolili ste si elektrické náradie spoločnosti
DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj
výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti
DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie zdroja
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. priemer otvoru pri
vŕtaní do ocele / mäkkého
dreva
Priemer vretena
Minimálny priemer
upínacej stopky
Maximálny priemer
upínacej stopky
Hmotnosť
LpA (akustický tlak)
KpA (odchýlka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
D21160
V 230
2
W 350
min-1 1200
mm 10 / 20
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s dobou,
kedy je náradie vypnuté alebo kedy je
v chode, ale nerobí žiadnu prácu. Tak
sa môže počas pracovnej doby značne skrátiť doba pôsobenia vibrácií na
obsluhu.
mm 3/8 x 24
mm 0,8
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred účinkom vibrácií: údržba
náradia a jeho príslušenstvo, udržovanie rúk v teple, organizácia spôsobu práce.
mm 10
Poistky
Náradie 230 V
kg 1,7
dB(A) 89
dB(A) 3,0
10 A v napájacej sieti
Vysvetlenie pojmov: Bezpečnostné
pokyny
dB(A) 97
dB(A) 3,2
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
Celková úroveň vibrácií (priestorový
vektorový súčet) podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do kovu
ah,D =
m/s2 < 2,5
m/s2 1,5
Odchýlka K =
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota môže byť použitá na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich
na obsluhu.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie v prípade, že sa tomu nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k spôsobeniu ľahkého
alebo stredne vážneho zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
5
Všeobecné bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranení, ktorý
môže viesť k poškodeniu zariadení
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
ES Prehlásenie o zhode vrámci EÚ
NARIADENIE PRE STROJNÉ ZARIADENIA
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané
zo siete (s prívodným káblom) alebo náradie napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
09
D21160
Spoločnosť DeWALT týmto prehlasuje, že výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a)
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/EC a 2011/65/EU.
b)
Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca spoločnosti DeWALT na nasledujúcej adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane
tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
prehlásenie v zastúpení spoločnosti DeWALT.
c)
Pracovný priestor udržujte čistý
a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazu.
S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných priestoroch, ako sú
napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť zapálenie prachu alebo
výparov.
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných
osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť
stratu kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a)
Horst Grossmann
Viceprezident pre konštrukciu
a vývoj produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
30. 7. 2009
b)
VAROVANIE: Prečítajte si tento návod
na obsluhu, aby sa obmedzilo riziko
zranení.
c)
6
Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku
neupravujte. Pri náradí, ktoré je
chránené uzemnením, nepoužívajte žiadne redukcie zástrčiek.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených
povrchov, ako sú napr. potrubia,
radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení Vášho tela vzrastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie
dažďu alebo vlhkému prostrediu.
d)
e)
f)
Ak do náradia vnikne voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte
prívodný kábel na prenášanie
náradia, jeho posúvanie alebo
za neho neťahajte pri odpájaní
náradia od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi
a pohyblivými časťami náradia.
Poškodený alebo zapletený prívodný
kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí,
používajte prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
d)
e)
f)
g)
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a)
b)
c)
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče
alebo nastavovacie prípravky.
Kľúče alebo nastavovacie prípravky
zabudnuté na pohyblivých častiach
náradia môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na
to, aby sa Vaše vlasy, odev alebo
rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené
adaptérom na pripojenie zariadení
na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte ochranu
zraku. Ochranné prostriedky, ako
respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu
náradia. Pred pripojením k zdroju
napätia alebo pred vložením akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickému rozvodu, ak je
hlavný vypínač náradia v zapnutej
polohe, môže spôsobiť úraz.
a)
b)
c)
d)
e)
7
Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia pre
Vašu prácu. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonaná
lepšie a bezpečnejšie .
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím
nepracujte. Akékoľvek náradie
s nefunkčným hlavným vypínačom
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od
zásuvky alebo z náradia vyberte
akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte
ho mimo dosahu detí a zabráňte
osobám neoboznámeným s jeho
obsluhovaním alebo s týmto návodom, aby s náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie
f)
g)
pohyblivých častí, poškodenie
jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Veľa nehôd býva
spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré
a čisté. Riadne udržiavané rezné
nástroje s ostrými reznými nožmi sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď. používajte
podľa týchto pokynov a berte do
úvahy podmienky pracovného
prostredia a prácu, ktorú budete
vykonávať. Použitie náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
•
Ostatné riziká
Pri práci s vŕtačkami vznikajú nasledovné riziká:
- Zranenia spôsobené dotknutím sa otáčajúcich sa dielov alebo horúcich dielov
nástroja.
Napriek použitiu príslušných bezpečnostných
nariadení a zavedeniu bezpečnostných zariadení sa nedá predchádzať určitým zostávajúcim
rizikám.
Tieto riziká sú:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene príslušenstva.
–Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
–Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko fyzického zranenia z dôvodu dlhodobého používania.
5) OPRAVY
a)
Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa vhodné náhradné diely.
Tak zaistíte bezpečný chod náradia.
Označenia na náradí
Špecifické doplnkové bezpečnostné
predpisy pre vŕtačky
•
•
•
•
•
Dbajte na to, aby boli rukoväte náradia
suché, čisté a aby neboli znečistené olejom alebo mazivom. Odporúčame Vám
používať gumené rukavice. Tak bude
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia.
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte náradie za izolované rukoväte. Pri kontakte
so „živým“ vodičom spôsobia neizolované
kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a podopretie obrobku
k stabilnému povrchu používajte svorky
alebo iné praktické pomôcky. Držanie
obrobku rukou alebo jeho opretie o Vaše
telo je nestabilné a môže viesť k strate
kontroly.
Používajte bezpečnostné okuliare alebo
inú ochranu zraku. Pri vŕtaní dochádza
k odlietavaniu úlomkov. Letiace čiastočky
môžu spôsobiť trvalé poškodenie zraku.
Pri používaní dochádza k veľkému zahriatiu vrtákov i vŕtačiek. Pri manipulácii
preto používajte rukavice.
Používajte ochranu sluchu.
Vždy používajte prostriedky na ochranu
zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
(Obr. 1)
Dátumový kód (h), ktorý obsahuje tiež rok výroby, je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2009 XX XX
Rok výroby
8
Obsah balenia
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Balenie obsahuje:
1 pravouhlú vŕtačku
Použitie predlžovacieho kábla
1 skľučovadlo s kľúčikom
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Vždy používajte schválený typ
predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný pre
príkon tohto náradia (viď technické údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm2 a maximálna
dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
1 držiak kľúčika
1 návod na použitie
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
•
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu a pochopeniu tohto návodu.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VA R O VA N I E : V ž d y d o d r ž u j t e
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy tohto náradia alebo akejkoľvek
jeho časti. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo
k poškodeniu náradia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením či zmenou nastavenia
alebo pred vykonávaním opráv. Uistite
sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej
polohe (OFF). Pri náhodnom zapnutí
náradia môže dôjsť k zraneniu.
a. Hlavný vypínač
b. Skľučovadlo
c. Kryt skľučovadla
d. Držiak kľúčika
e. Kľúčik skľučovadla
POUŽITIE VÝROBKU
Táto pravouhlá vŕtačka je určená na profesionálne vŕtanie.
Vloženie a vybratie pracovného
nástroja (obr. 2)
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vlhkom prostredí
alebo v prostredí s výskytom horľavých kvapalín a plynov.
1. Zarovnajte otvor pre kľúčik (f) v skľučovadle
s otvorom na kryte skľučovadla (c).
Táto pravouhlá vŕtačka je určená na profesionálne vŕtanie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajúi toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
2. Vložte kľúčik skľučovadla do otvoru (f).
3. Otvorte čeľuste skľučovadla (g) otáčaním
objímky proti smeru pohybu hodinových
ručičiek.
4. Vložte upínaciu stopku nástroja do skľučovadla.
Elektrická bezpečnosť
5. Utiahnite skľučovadlo pomocou všetkých
troch otvorov v skľučovadle.
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Ak chcete nástroj zo skľučovadla vybrať, postupujte v opačnom poradí.
Vaše elektrické náradie DEWALT je
chránené dvojitou izoláciou v súlade
s normou EN 60745. Preto nie je nutné
použitie zemniaceho vodiča.
9
Držiak kľúčika skľučovadla
(obr. 3)
Vŕtanie
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko
vážneho fyzického zranenia, vypnite nástroj a odpojte ho od zdroja
napájania skôr, ako vykonáte akékoľvek nastavenia alebo odpojíte/
nainštalujete nástavce, prípadne
príslušenstvo.
Zasuňte kľúčik (e) do držiaku (d) ako je uvedené
na obrázku.
Demontáž skľučovadla (obr. 4)
1. Do skľučovadla (b) upnite šesťhranný kľúč
a udrite doň kladivom tak, ako je znázornené na obrázku.
VAROVANIE: Ak chcete obmedziť
riziko spôsobenia zranenia, VŽDY sa
uistite, či je obrobok riadne pripevnený
alebo upnutý. Ak vŕtate do tenkého materiálu, použite ako podložku drevený
hranol, aby ste zabránili poškodeniu
materiálu.
2. Skľučovadlo odskrutkujte rukou.
Pred zahájením prevádzky:
1. Do skľučovadla upnite požadovaný vrták.
2. Označte si miesto vŕtania diery.
OBSLUHA
1. Používajte iba nabrúsené vrtáky. Pri vŕtaní
do DREVA používajte nízke otáčky a špirálové vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky
alebo korunkové vrtáky. Pri vŕtaní do KOVU
používajte nízke otáčky a oceľové špirálové
vrtáky alebo korunkové vrtáky.
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko
vážneho fyzického zranenia, vypnite nástroj a odpojte ho od zdroja
napájania skôr, ako vykonáte akékoľvek nastavenia alebo odpojíte/
nainštalujete nástavce, prípadne
príslušenstvo.
2. Vždy vyvíjajte na náradie tlak v osi vrtáku.
Vyvíjajte taký tlak, aby bolo stále umožnené
vŕtanie vrtáku a netlačte na náradie tak, aby
dochádzalo k zastavovaniu motora alebo
k vychyľovaniu vrtáku.
3. Držte náradie pevne oboma rukami, aby ste
mohli regulovať pohyby vrtáku.
UPOZORNENIE: Preťaženie vŕtačky
môže spôsobiť jej spomalenie a náhle
stočenie. Pri práci vždy očakávajte,
že môže dôjsť k tejto situácii. Držte
vŕtačku pevne, aby ste mohli reagovať
na túto situáciu a aby ste zabránili
spôsobeniu zranenia.
Správna poloha rúk (obr. 5)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY správne držte
náradie, ako je uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte nezvyklé
reakcie.
4. AK DÔJDE K ZASTAVENIU VŔTAČKY,
je to obvykle spôsobené preťažením alebo
nesprávným použitím. IHNEĎ UVOĽNITE
VYPÍNAČ, vytiahnite vrták z obrobku a určite príčinu zastavenia vŕtačky. NEZAPÍNAJTE A NEVYPÍNAJTE VYPÍNAČ, ABY
STE SA POKÚSILI ZAPNÚŤ ZASTAVENÚ
VŔTAČKU — TAK BY MOHLO DÔJSŤ
K POŠKODENIU VŔTAČKY.
Vŕtačka sa môže použiť v rôznych polohách,
ktoré sú znázornené na obrázku 5, čo zaručuje
jej optimálnu ovládateľnosť.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač (a). Otáčky náradia sú určené tlakom vyvíjaným na vypínač. Ak chcete náradie vypnúť,
vypínač uvoľnite.
5. Ak chcete minimalizovať zaseknutie vrtáku
alebo prevŕtanie materiálu, počas poslednej
fázy vŕtania znížte tlak vyvíjaný na vŕtačku
a odľahčite vrták.
10
6. Pri vyťahovaní vrtáku z vyvŕtaného otvoru
udržujte motor v otáčkach. Týmto spôsobom zabránite zaseknutiu vrtáku.
7. Ak má vŕtačka k dispozícii reguláciu otáčok,
použitie prierazového vrtáku na označenie
bodu vŕtania nie je nutné. Pri začatí vŕtania použite nízke otáčky a akonáhle bude
vŕtaný otvor dostatočne hlboký, silnejším
stlačením vypínača zvyšujte otáčky, čo
umožní vŕtanie bez poskakovania vrtáku.
Mazanie
VŔTANIE DO KOVU
Čistenie
Toto náradie nevyžaduje žiadne mazanie.
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne tieto
otáčky zvyšujte na maximálny výkon a súčasne
vyvíjajte stály tlak na náradie. Plynulé vŕtanie
a rovnomerný odvod nečistôt z vŕtanej diery
signalizuje správnu rýchlosť vŕtania. Pri vŕtaní
do kovu používajte mazivo. Výnimkou sú liatina
a mosadz. Tieto kovy nevyžadujú popužitie
žiadneho maziva.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie.
Tieto chemické látky môžu poškodiť
materiál týchto častí. Používajte handru navlhčenú v mydlovom roztoku.
Dbajte na to, aby sa do náradia nikdy
nedostala žiadna kvapalina. Žiadne
časti náradia neponárajte do kvapaliny.
POZNÁMKA: Veľké diery v oceli (8 až 13 mm)
sa môžu vyvŕtať jednoduchšie, ak sú najskôr
vyvŕtané vodiace otvory (4 až 5 mm).
VAROVANIE: Akonáhle dôjde vo vetracích drážkach a v ich okolí k nahromadeniu nečistôt a prachu, vyfúknite
ich suchým stlačeným vzduchom. Pri
vykonávaní tohto úkonu údržby používajte schválenú ochranu zraku a masku
proti prachu.
VŔTANIE DO DREVA
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne tieto
otáčky zvyšujte na maximálny výkon a súčasne
vyvíjajte stály tlak na náradie.
Otvory do dreva je možné vŕtať rovnakými
špirálovými vrtákmi, aké sa používajú pri vŕtaní
do kovu. Tieto vrtáky sa môžu prehrievať, ak sa
často nevyťahujú z vŕtaných otvorov, aby sa
z ich drážok odstraňovali piliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takého príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou DEWALT.
Obrobky, ktoré majú sklon k rozštiepeniu, by sa
mali podložiť dreveným hranolom.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
správnej údržby a pravidelného čistenia.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, v ypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením či zmenou nastavenia
alebo pred vykonávaním opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej
polohe (OFF). Pri náhodnom zapnutí
náradia môže dôjsť k zraneniu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte
11
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
S p o l o č n o s ť D E WA LT p o s k y t u j e s l u ž bu zberu a recyklácie výrobkov D E WALT
po skončení ich technickej životnosti. Ak
chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte
prosím Vaše náradie akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu D E WALT sa dozviete na príslušnej
adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam servisných stredísk
DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
zst00226695 - 24-01-2014
12
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising