D21160 | DeWalt D21160 RIGHT ANGLE DRILL Type 2 instruction manual

382015-07 BAL
D21160
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
13
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
21
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
28
2
6
Slika / Crtež / Slika / Скица 1
c
b
a
d
e
h
3
Slika / Crtež / Slika / Скица 2
c
e
f
Slika / Crtež / Slika / Скица 3
g
Slika / Crtež / Slika / Скица 4
e
d
4
b
b
Slika / Crtež / Slika / Скица 5
5
SLOVENSKI
KOTNI VRTALNIK (DESNI KOT)
D21160
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev
na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Velika Britanija in Irska
Tip
Vhodna moč
Hitrost delovanja brez obremenitve
Največja kapaciteta vrtanja
v kovino/mehki les
Premer vretena
Najmanjša kapaciteta
vpenjalne čeljusti
Maks.
Teža
W
mm-1
mm
mm
10/20
3/8 x 24
mm
mm
kg
0,8
10
1,7
dB(A)
89
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3,0
97
3,2
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znaka. Prosimo, preberite
navodila in bodite pozorni na te simbole.
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
določene v skladu z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij ah
Vrtanje v kovino
ah,D =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Če orodje
uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
6
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi
čas, ko je orodje izklopljeno ali ko je
prižgano, ampak ga ne uporabljamo.
To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
D21160
230
230
2
350
1 200
VDC
VDC
LPA (raven zvočnega tlaka)
KPA (negotovost ravni
zvočnega tlaka)
LWA (raven zvočne moči)
K WA (negotovost zvočne moči)
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje
toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
Varovalke
Evropa
230 V orodja
10 A, omrežna varovalka
Velika Britanija in Irska
230 V orodja
13 A, v vtiču
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite povzročila smrt ali
resno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite povzročila smrt ali
resno telesno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo
ali srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega
udara.
SLOVENSKI
Pomeni nevarnost požara.
b)
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
c)
D21160
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES in 2011/65/EU. Za več informacij se
posvetujte z DEWALT na spodnjih naslovih ali
poiščite podatke na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v korist DEWALT.
Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa in oddelka za razvoj
izdelkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
30.07.2009
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite
navodila za uporabo.
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
varnostna opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko to privede
do električnega udara, požara in/ali
telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
Izraz “električno orodje” v opozorilih se nanaša
na orodje z omrežnim napajanjem (s kablom)
ali na orodja z akumulatorskim napajanjem
(brezžična).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Poskrbite, da bo delovno mesto vedno
čisto in dobro osvetljeno. Nered
ali neosvetljen delovni prostor lahko
povzročijo poškodbe.
Naprave ne uporabljajte na
eksplozivnih področjih, kot na primer
v bližini gorljivih tekočin, plinov ali
prahu. Električno orodje ustvarja iskrice,
ki lahko povzročijo vžig prahu ali pare.
Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Njihove motne
lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Priključni vtič električnega orodja
mora ustrezati vtičnici. Nikoli ne
spreminjajte vtiča na kakršnkoli način.
Ne uporabljajte nikakršnih adapterskih
vtičev skupaj z ozemljenimi
električnimi orodji. Originalni oziroma
nespremenjeni vtiči zmanjšujejo tveganje
električnega udara.
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Obstaja
povečano tveganje električnega udara, če
so telesa ozemljena.
c) Zavarujte orodje pred dežjem in vlago.
Vdor vode v električno orodje poveča
nevarnost električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega
kabla. Kabla nikoli ne uporabljajte
za prenašanje, vleko ali izklop
električnega orodja iz omrežja.
Poskrbite, da bo kabel na varni
oddaljenosti od vročine, olja, ostrih
robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali prepleten kabel povečuje
nevarnost električnega udara.
e) Ko uporabljajte električno orodje
na prostem, uporabite podaljšek,
ki je namenjen uporabi na prostem.
Uporaba ustreznega podaljška za
uporabo na prostem, zmanjšuje možnost
električnega udara.
f) Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
naprave diferenčnega toka RCD
zmanjšuje možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves
čas pozorni, spremljajte potek
dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog,
alkohola ali zdravil. Že trenutek
nepozornosti med delom z električnim
7
SLOVENSKI
orodjem lahko privede do hudih telesnih
poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Zaščitna
oprema, kot so zaščitne maske proti
prahu, nedrseča obutev, čelada ali
zaščita sluha ob uporabi zmanjšujejo
telesne poškodbe.
c) Izogibajte se nenamernemu zagonu.
Pred priključitvijo na električno
omrežje, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da
bo stikalo v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom
na stikalu za vklop ali priključitev
električnega orodja na električno omrežje
z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d) Pred vklopom orodja odstranite orodja
ali ključe za nastavitve. Orodje ali ključ,
ki ste ga pustili na vrtljivem sestavnem
delu, lahko povzroči telesne poškodbe.
e) Ne precenjujte. Poskrbite za varno
stojišče in na ravnotežje. To omogoča
boljši nadzor nad električnim orodjem
v nepričakovanih situacijah.
f) Nosite primerno obleko. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Lasje,
oblačilo in rokavice ne smejo biti
izpostavljeni gibljivim delom orodja.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele
orodja.
g) Če so na voljo priklopne naprave
za ekstrakcijo praha in zbiralne
naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE
ELEKTRIČNEGA ORODJA
a) Ne preobremenjujte orodja. Uporabite
pravo orodje za vaše delo. Pravilna
izbira orodja omogoča boljše in varnejše
delo.
b) Ne uporabljajte električnega orodja, če
stikalo ne omogoča vklopa in izklopa.
Orodje, ki ne omogoča vklopa in izklopa
je nevarno in ga je potrebno popraviti.
c) Odklopite vtič iz električnega omrežja
in/ali odstranite akumulatorsko
baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo
orodja, menjavo nastavkov ali pred
shranjevanjem orodja. Ta previdnost
zmanjšuje tveganje za zagon električnega
orodja po nesreči.
8
d) Orodje shranjujte izven dosega
otrok in ne dovolite uporabo orodja
otrokom in osebam, ki niso seznanjeni
z delovanjem tega električnega orodja.
Električna orodja so nevarna, če jih ne
uporabljajo izkušene osebe.
e) Električno orodje skrbno negujte.
Redno preverjajte, da so vrtljivi deli
prosto gibljivi oz. niso sprijeti, počeni
ali tako poškodovani, da je funkcija
električnega aparata s tem okrnjena.
Pred uporabo električnega orodja
omogočite, da popravila poškodovanih
delov opravi kvalificirano osebje.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih
orodij.
f) Rezilna orodja vzdržujte čista in ostra.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so
lažje vodljiva in zanesljivejša.
g) Uporabljajte električno orodje, pribor
in orodje, nastavke, itd. v skladu
s temi navodili, pri čemer upoštevajte
delovne pogoje in vrsto dela, ki ga bo
to električno orodje opravljalo. Če se
orodje uporablja za druge namene, kot je
priporočeno, lahko taka uporaba povzroči
poškodbe.
5) SERVIS
a) Popravila vašega aparata prepustite
samo kvalificiranemu strokovnemu
osebju, zamenjava delov pa mora
biti opravljena samo z originalnimi
nadomestnimi deli. To je zagotovilo, da
se ohrani pravilno delovanje in varnost
električnega orodja.
Dodatni varnostni napotki za
delo z vrtalniki
•
•
•
Obvezna uporaba slušalk!
Izpostavljenost hrupu lahko povzroči
izgubo sluha.
Ko opravljate taka dela, kjer se
lahko pribor z rezilom dotakne skrite
napeljave ali lastnega napajalnega
kabla, električno orodje vedno držite
za izolirano površino. Če se pripomoček
za rezanje dotakne žice pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli
električnega orodja, to pa lahko povzroči
hude telesne poškodbe uporabnika.
Uporabite primež ali drug varen način
za pritrditev obdelovanca na stabilno
delovno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, postane
nestabilen in izgubite lahko nadzor.
SLOVENSKI
•
•
•
Nosite zaščitna očala ali drugo zaščito
za oči. Vrtanje lahko povzroči odletavanje
odkruškov. Odletavajoči kosi materiala
lahko povzročijo trajno poškodbo oči.
Med delovanjem se svedri in drug
pribor segrejejo. Če se jih dotikate,
nosite rokavice.
Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti
in brez ostankov olja ali masti.
Priporočena je uporaba gumijastih
rokavic. Tako boste imeli boljši nadzor
nad orodjem.
Ostala tveganja
Naslednje nevarnosti so posebej značilne za
delo z vrtalniki:
– Poškodbe, ki nastanejo ob dotiku vrtečih se
ali vročih delov orodja.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
Vsebina kompleta
Paket vsebuje:
1 Kotni vrtalnik (za desni kot)
1 Ključ vpenjalne glave
1 Držalo za ključ
1 Navodila za uporabo
1 Nazorna risba
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in pred uporabo natančno
preberite ta priročnik, dokler ga v celoti ne
razumete.
Opis (slika 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Lahko povzročite škodo ali telesne
poškodbe.
– Poškodbe sluha.
a. Dlansko stikalo
– Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi
pribora.
b. Vpenjalna glava
c. Ščitnik vpenjalne glave
– Ogrožanje zdravja zaradi vdihavanja prahu,
ki nastane pri delu z lesom.
d. Držalo ključa
e. Ključ vpenjalne glave
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
NAMEN UPORABE
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Vaš kotni vrtalnik je namenjen profesionalnemu
vrtanju.
Oznake na orodju
Sledeča pojmovna znamenja so prikazana na
orodju:
Pred uporabo natančno preberite
navodila!
Obvezna uporaba zaščitnih slušalk!
Obvezna uporaba zaščitnih očal!
LOKACIJA DATUMSKE KODE (SL. 1)
Časovna koda (h), ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišje.
Primer:
2012 XX XX
Leto izdelave
NAPRAVE NE UPORABLJAJTE v mokrih
pogojih in ob prisotnosti vnetljivih tekočin ali
plinov.
Kotni vrtalnik (za desni kot) je profesionalno
električno orodje.
NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali dejanska napetost
ustreza napetosti, navedeni na podatkovni
plošči.
Vaš vrtalnik DEWALT je dvojno izoliran
v skladu z standardom EN 60335;
ozemljitev ni potrebna.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je
potrebno zamenjati s posebej pripravljenim
kablom, ki je na voljo prek servisne organizacije
DEWALT.
9
SLOVENSKI
Zamenjava vtiča priključnega
kabla (samo Velika Britanija in
Irska)
3. Odprite čeljusti vpenjalne glave (g)
z vrtenjem v nasprotno smer gibanja
urinega kazalca.
Če morate vgraditi nov vtič priključnega kabla,
sledite spodnjemu postopku:
5. Privijte vpenjalno glavo z uporabo vseh treh
lukenj.
4. Vstavite vsadnik svedra v vpenjalno glavo.
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
Sveder odstranite, tako da upoštevate zgornje
napotke v obratnem vrstnem redu.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal
v vtiču.
Držalo ključa vpenjalne glave
(sl. 3)
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki
so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 13 A.
Vstavite ključ vpenjalne glave (e) v držalo ključa
vpenjalne glave (d), kot kaže ilustracija.
Odstranitev vpenjalne glave
(sl. 4)
Uporaba podaljška priključnega kabla
1. Privijte šesterorobi stebelni ključ v vpenjalno
glavo (b) in udarite s kladivom, kot kaže
ilustracija.
Podaljška napajalnega kabla ne uporabljajte,
razen če je to nujno potrebno. Uporabite
podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza vhodni
napetosti orodja (glejte tehnične podatke).
Najmanjši premer kabla mora znašati 1 mm²;
maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
2. Odvijte vpenjalno glavo z roko.
Pred uporabo
1. Vstavite ustrezni sveder.
2. Označite mesto, kjer boste izvrtali luknjo.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
UPORABA
SESTAVA IN NASTAVITVE
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz vira
napajanja, preden namestite
ali odstranite pribor ali preden
izberete in zamenjate nastavitve
ter pred popravili. Sprožilno
stikalo mora biti na poziciji IZKLOP.
Nenamerni zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pribora.
Vstavljanje in odstranjevanje
svedra (sl. 2)
1. Poravnajte pilotno luknjo (f) v vpenjalni glavi
(b) z odprtino v pokrovu vpenjalne glave (c).
2. Vstavite ključ vpenjalne glave v pilotno
luknjo (f).
10
Pravilni položaj rok (slika 5)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih
poškodb, VEDNO držite roke
v primerni poziciji, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih
poškodb, VEDNO bodite pripravljeni
na možne nenadne spremembe.
Za doseganje optimalnega nadzora je mogoče
vrtalnik uporabljati v različnih položajih, kot
prikazuje ilustracija 5.
SLOVENSKI
Vklop in izklop (sl. 1)
Za vklop orodja pritisnite na večpozicijsko stikalo
(a). Pritisk, s katerim pritisnete na večpozicijsko
stikalo, določa hitrost vrtenja. Za ustavitev
orodja sprostite večpozicijsko stikalo.
Za ustavitev orodja sprostite večpozicijsko
stikalo.
Vrtanje
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pribora.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb mora
biti obdelovanec, VEDNO pritrjen
ali trdno vpet s primežem. Če vrtate
tanek material, uporabite leseno
“podložno” ploščo in tako preprečite
poškodbe materiala.
1. Uporabljajte samo ostre vrtalne svedre. Za
LES uporabite nastavitev nizke hitrosti in
spiralne vrtalne svedre, lopataste svedre,
svedre za električne vrtalne stroje ali
svedre za luknje. Za KOVINO uporabljajte
nastavitev visoke hitrosti in jeklene spiralne
svedre ali svedre za luknje.
VRTALNIK – TAKO LAHKO
POŠKODUJETE VRTALNIK.
5. Za zmanjšanje nevarnosti zaustavitve ali
preboja skozi material zmanjšajte pritisk na
vrtalnik in počasi potiskajte sveder skozi
zadnji del luknje.
6. Motor naj še naprej deluje, medtem ko
izvlečete sveder iz izvrtane luknje. Tako
boste preprečili, da bi se sveder zagozdil.
7. Pri vrtalnikih s spremenljivimi hitrostmi ni
potrebno namestiti točkala na mesto vrtanja.
Uporabite nizko hitrost za začetek vrtanja
luknje in nato pospešujte s stiskanjem
sprožila čedalje močneje, ko je vrtina že
dovolj globoka za vrtanje brez nevarnosti,
da bi sveder izskočil.
VRTANJE V KOVINO
Začnite vrtati z nizko hitrostjo in zvišujte na
polno moč medtem pa povečujte silo na orodje.
Enakomeren gladek tok kovinskih ostružkov
označuje pravilno hitrost in moč vrtanja. Pri
vrtanju kovin uporabljajte mazivo za vrtanje.
Izjemi sta lito železo in medenina, ki ju morate
vrtati suha.
OPOMBA: Velike [5/16" (8 mm) do 1/2" (13 mm)]
luknje v jeklo lažje izvrtate, če najprej izvrtate
pilotno luknjo [5/32" (4 mm) do 3/16" (5 mm)].
VRTANJE V LES
2. Vedno vzpostavite pritisk v ravni liniji
s svedrom. Uporabite dovolj pritiska, da
sveder vrta, vendar ne pritiskajte premočno,
tako da bi se motor zaustavil ali sveder
upognil.
Začnite vrtati z nizko hitrostjo in zvišujte na
polno moč medtem pa povečujte silo na orodje.
Luknje v les lahko izvrtate z istimi spiralnimi
svedri, kot jih uporabljate za kovino. Ti svedri se
lahko pregrejejo, če jih pogosto ne izvlečete in
odstranite ostružke iz žlebov. Obdelovanec, ki
se lahko razkolje, podprite s kosom lesa.
3. Z obema rokama trdno držite orodje in tako
nadzirajte spiralno vrtenje svedra.
VZDRŽEVANJE
PREVIDNO: Vrtalnik se lahko
zaustavi, če zaradi preobremenitve
pride do nenadnega zasuka. Vedno
delajte v pričakovanju zaustavitve.
Z rokama čvrsto držite vrtalnik in
nadzorujte vrtenje oz. morebiten
zasuk orodja in preprečite telesne
poškodbe.
4. ČE SE VRTALNIK ZAUSTAVI, je vzrok
v večini primerov v preobremenitvi
ali nepravilni uporabi. NEMUDOMA
SPROSTITE STIKALO, odmaknite sveder
iz vrtine in določite vzrok zaustavitve.
NE VKLJUČUJTE/ IZKLJUČUJTE
SPROŽILNEGA STIKALA, DA BI TAKO
PONOVNO ZAGNALI USTAVLJENI
Vaše DEWALT orodje je proizvedeno tako, da
deluje preko dolgega obdobja z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
izključite orodje in ga odklopite
od omrežne napetosti pred
montažo in demontažo pribora,
pred nastavitvijo ali spreminjanje
nastavitev oz. pred servisnimi
posegi. Sprožilno stikalo mora
biti na poziciji IZKLOP. Nenamerni
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
11
SLOVENSKI
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom,
ko opazite, da se prah nabere v in
okoli odprtin za zračenje. Med
opravljanjem tega postopka nosite
ustrezno zaščito za oči in masko za
obraz.
OPOZORILO: Za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
le krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
Izbirni pribori/nastavki
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih
ne ponuja DEWALT, s tem izdelkom
niso bili testirani, je njihova uporaba
lahko nevarna. Da bi zmanjšali
možnost poškodbe, z izdelkom
uporabljajte samo pripomočke, ki jih
priporoča DEWALT.
Če potrebujete več informacij o ustrezni dodatni
opremi, se obrnite na Vašega trgovca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Orodja ne odstranjujte
skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite
za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
12
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov
in embalaže omogoča obnovo
in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje
pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da se povežete z najbližjo
DEWALT pisarno, na naslovu, ki je naveden
v tem priročniku. Poleg tega je seznam vseh
pooblaščenih DEWALT serviserjev skupaj
s podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com.
HRVATSKI
PRAVOKUTNA BUŠILICA
D21160
Čestitamo!
se razlikovati. To može značajno
povećati razinu izloženosti tijekom
ukupnog vremena upotrebe.
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine
iskustva, od razvoja proizvoda do
inovativnosti, učinile su tvrtku DEWALT jednim
od najpouzdanijih partnera za korisnike
profesionalnih električnih alata.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Tehnički podaci
Napon
UK i Irska
Tip
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Maks. dubina bušenja u čelik/drvo
Promjer prstena
Minimalni kapacitet zatezne glave
Maksimalno
Masa
W
mm-1
mm
mm
mm
mm
kg
D21160
230
230
2
350
1 200
10/20
3/8 x 24
0,8
10
1,7
LPA (zvučni tlak)
KPA (nesigurnost zvučnog tlaka)
LWA (zvučna snaga)
K WA (nesigurnost zvučne snage)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
97
3,2
VDC
VDC
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
određene prema EN 60745:
Vibracije ah
Bušenje metala
ah,D =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Razina emisija vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
s standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti
za međusobno uspoređivanje alata. Može
se koristiti za preliminarno procjenjivanje
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se
alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu korisnika od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje
alata i pribora, održavanje ruku
toplima, organizacija radnih
rasporeda i sl.
Osigurači
Europa
U.K. i Irska
230 V za alate
230 V alati
10 Ampera, mreža
13 Ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik
i obratite pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu
koja nije vezana uz tjelesne
ozljede i koja, ako se ne izbjegne,
može rezultirati materijalnom
štetom.
Naznačuje rizik od strujnog udara.
Naznačuje rizik od požara.
13
HRVATSKI
EC-deklaracija usklađenosti
b)
DIREKTIVA O STROJEVIMA
c)
D21160
Tvrtka DEWALT izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Ovi proizvodi također su usklađeni sa
smjernicama 2004/108/EC i 2011/65/EU. Za
dodatne informacije kontaktirajte tvrtku DEWALT
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.7.2009
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa
može rezultirati strujnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se
na električni alat napajan iz strujne utičnice (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Radno mjesto održavajte čistim
i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni
prostori prizivaju nezgode.
14
S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na
koji način ne prepravljajte utikač.
Nemojte rabiti prilagodne utikače
s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog
udara.
b) Izbjegavajte tjelesni kontakt
s uzemljenim površinama poput cijevi,
radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog
udara je povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat
će rizik od strujnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog
alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od
strujnog udara.
e) Prilikom rada s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim
uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD).
Upotreba sklopke na diferencijalnu struju
(RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Tijekom rada s električnim alatom
budite oprezni, usredotočeni
i primjenjujte zdravorazumski pristup.
Ne upotrebljavajte električni alat ako
ste umorni ili pod utjecajem droga,
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih ozljeda.
HRVATSKI
b)
Koristite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv
prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik
od tjelesnih ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako
da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite
široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću
i rukavice uvijek držite podalje od
pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu.
g) Ako je omogućeno priključivanje
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba
uređaja za prikupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat
ako se prekidač ne može prebaciti
u isključeni ili uključeni položaj. Svaki
električni alat kojim se ne može upravljati
pomoću prekidača predstavlja opasnost
i potrebno ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
mjere smanjuju rizik od nehotičnog
pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne
upotrebljavaju pohranite izvan dohvata
djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s alatom ili ovim
uputama. Električni alati opasni su ako
njima rade nestručni korisnici.
e) Električne alate treba održavati.
Provjerite ima li otklona ili savijenih
pokretnih dijelova, napuknutih dijelova
ili drugih okolnosti koje mogu utjecati
na rad električnog alata. Ako je alat
oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f) Rezne dijelove alata održavajte
oštrima i čistima. Pravilno održavanje
reznih alata i njihovih oštrica smanjuje
mogućnost savijanja i olakšava
upravljanje.
g) Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim
uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti.
Upotreba električnih alata za poslove
za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za bušilice
•
•
•
•
Koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci
može uzrokovati gubitak sluha.
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite na
mjestima na kojima bi pribor mogao
doći u dodir sa skrivenim ožičenjima
ili kabelom alata. U slučaju kontakta
reznog pribora sa žicom pod naponom,
taj se napon može prenijeti na metalne
dijelove alata i izazvati električni udar
rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi
praktičan način učvrstite radni
materijal za stabilnu platformu.
Pridržavanje radnog materijala rukom ili
njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno
i može dovesti do gubitka nadzora.
Upotrijebite zaštitne naočale ili drugu
vrstu zaštite za oči. Tijekom bušenja
komadići materijala mogu se odlomiti
i poletjeti. Leteći komadići mogu izazvati
trajno oštećenje vida.
15
HRVATSKI
•
•
Nastavci i alati zagrijavaju se tijekom
rada. Prilikom dodirivanja nosite zaštitne
rukavice.
Ruke održavajte čistima te pazite da ne
budu masne. Preporučuje se uporaba
gumenih rukavica. Time ćete omogućiti
bolje kontroliranje alata.
Stalno prisutni rizici
1 Slika sastavnih dijelova
• Alat, dijelove i pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite ovaj priručnik i upoznajte
se s njime prije same upotrebe alata.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja
ili ozljeda.
Sljedeći rizici neprestano su prisutni tijekom
upotrebe bušilice:
– Ozljede prouzrokovane dodirivanjem
rotirajućih ili vrućih dijelova alata.
Usprkos primjenjivanju važećih sigurnosnih
propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno
prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to su:
a. Papučica okidača
b. Zatezna glava
c. Štitnik zatezne glave
– Oštećenje sluha.
d. Držač ključa
– Rizik od priklještenja prstiju prilikom izmjene
pribora.
e. Ključ za glavu
– Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom rada u drvu.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uzrokovanih
letećim česticama.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Koristite zaštitu za sluh.
Koristite zaštitu za oči.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA (SL. 1)
Šifra datuma (h), koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na kućištu.
Primjer:
2012 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj paketa
U paketu se nalazi:
1 Pravokutna bušilica
1 Ključ za glavu
1 Držač ključa
1 Priručnik s uputama
16
NAMJENA
Vaša kutna bušilica projektirana je za
profesionalne radove bušenja.
NE UPOTREBLJAVAJTE u vlažnim uvjetima ili
u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.
Kutna bušilica profesionalni je električni alat.
NE dopustite djeci da dolaze u kontakt s alatom.
Neiskusan korisnik mora biti pod nadzorom
prilikom uporabe ovog alata.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan
napon. Uvijek provjerite odgovara li električno
napajanje naponu navedenom na opisnoj
oznaci.
Ovaj DEWALT alat dvostruko je izoliran
u skladu s dokumentom EN 60745,
stoga žica uzemljenja nije potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
HRVATSKI
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo
ako je to krajnje potrebno. Upotrijebite odobren
produžni kabel koji je pogodan za ulaznu
snagu vašeg alata (pogledajte tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1 mm²,
a maksimalna duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel
uvijek potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Uvijek se
pridržavajte sigurnosnih uputa
i važećih propisa.
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozljeda,
isključite stroj i odvojite ga od
izvora napajanja prije postavljanja
ili uklanjanja nastavaka,
prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja, promjena položaja
ili popravaka. Provjerite je li okidač
u isključenom položaju (OFF).
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
Postavljanje i uklanjanje nastavaka (sl. 2)
1. Uvodni otvor (f) na glavi (b) poravnajte
s otvorom na štitniku glave (c).
2. Ključ za glavu umetnite u uvodni otvor (f).
3. Otvorite čeljusti glave (g) zakretanjem
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
4. U glavu umetnite prihvatni dio nastavka.
5. Pritegnite glavu u sva tri otvora.
Uklanjanje glave (sl. 4)
1. U glavu (b) pritegnite šesterokutni ključ
i udarite ga čekićem kao što je prikazano na
slici.
2. Glavu odvijte rukom.
Prije rada
1. Umetnite odgovarajući nastavak.
2. Označite mjesto za bušenje rupe.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se
pridržavajte sigurnosnih uputa
i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od
izvora napajanja prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja ili
postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora.
Pravilan položaj ruku (sl. 5)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda
UVIJEK koristite prikazan pravilan
položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
UVIJEK čvrsto pridržavajte kao
mjeru opreza u slučaju nagle
reakcije.
Za optimalnu kontrolu bušilica se može koristiti
u različitim položajima, kako je prikazano na
sl. 5.
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (a).
Jačina pritiska na prekidač određuje brzinu rada
alata. Da biste isključili alat, otpustite prekidač.
Za uklanjanje nastavka primijenite gornji
postupak, ali obrnutim redoslijedom.
Da biste isključili alat, otpustite prekidač.
Držač ključa za glavu (sl. 3)
Bušenje
Ključ za glavu (e) postavite u držač ključa (d),
kako je prikazano na sl.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od
izvora napajanja prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja ili
17
HRVATSKI
postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozljeda, UVIJEK
provjerite je li radni materijal čvrsto
učvršćen ili pritegnut. Ako bušite
tanke materijale, ispod materijala
podmetnite komad drveta kako
biste spriječili oštećivanje radnog
materijala.
1. Upotrebljavajte isključivo oštre nastavke
za bušenje. Za DRVO upotrijebite niske
postavke brzine i spiralna svrdla, svrdla za
drvo, spiralna svrdla ili svrdla za otvore. Za
METAL upotrijebite niske postavke brzine
i čelična spiralna svrdla ili svrdla za otvore.
2. Pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom. Primijenite dovoljno pritiska
kako bi nastavak mogao bušiti, ali ne
pritišćite prejako kako ne biste zaustavili
motor ili pomaknuli nastavak.
3. Alat čvrsto pridržavajte s obje ruke, kako
biste mogli kontrolirati zakretanje bušilice.
OPREZ: Bušilica se može isključiti
u slučaju preopterećenja, što može
izazvati iznenadno uvijanje. Budite
uvijek pripravni na gašenje motora.
Bušilicu čvrsto pridržavajte kako
biste kontrolirali uvijanje i izbjegli
ozljede.
4. AKO SE MOTOR ISKLJUČI, uobičajeni
razlog je preopterećivanje ili nepravilna
upotreba. ODMAH PUSTITE PREKIDAČ,
nastavak za bušenje uklonite s radnog
materijala i ustanovite uzrok gašenja. NE
PRITIŠĆITE PREKIDAČ UZASTOPNO
U POKUŠAJU DA POKRENETE
UGAŠENU BUŠILICU - TIME JE MOŽETE
OŠTETITI.
5. Da biste smanjili mogućnost gašenja motora
ili probijanja radnog materijala, smanjite
pritisak na bušilicu i nastavak za bušenje
lagano pustite kroz završni dio otvora.
BUŠENJE U METALU
Bušenje započnite malom brzinom i povećavajte
do pune snage uz primjenu čvrstog pritiska
na alat. Neprekinuto i ujednačeno istjecanje
metalne strugotine iz otvora je naznaka pravilne
brzine bušenja. Kod bušenja metala upotrijebite
tekućinu za bušenje. Izuzeci su lijevano željezo
i mjed, koji se moraju bušiti suhim načinom.
NAPOMENA: Izrada velikih otvora u čeliku
[8 do 13 mm (5/16" to 1/2")] može se olakšati
prethodnim bušenjem uvodnog otvora [4 do
5 mm (5/32" do 3/16")].
BUŠENJE U DRVU
Bušenje započnite malom brzinom i povećavajte
do pune snage uz primjenu čvrstog pritiska
na alat. Otvori u drvu mogu se izrađivati
korištenjem uvijenih svrdla za metal. Ti se
nastavci mogu pregrijati ako se često ne izvlače
iz radnog materijala i ne čiste ostaci piljevine iz
utora. Radni materijal koji je podložan cijepanju
potrebno je podložiti komadom drva.
ODRŽAVANJE
Ovaj alat tvrtke DEWALT projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozljeda,
isključite stroj i odvojite ga od
izvora napajanja prije postavljanja
ili uklanjanja nastavaka,
prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja, promjena položaja
ili popravaka. Provjerite je li okidač
u isključenom položaju (OFF).
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
Podmazivanje
6. Motor ostavite pokrenutim tijekom izvlačenja
nastavka iz otvora. Na taj se način
sprječava zaglavljivanje.
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
7. Kod bušilica s promjenjivom brzinom nema
potrebe za označavanje mjesta bušenja
pomoću točkala. Upotrijebite malu brzinu
kako biste započeli bušenje otvora, a zatim
jačim pritiskom prekidača ubrzavajte kad
otvor postane dovoljno dubok da nastavak
za bušenje ne može izletjeti.
Čišćenje
18
UPOZORENJE: Prašinu iz
kućišta ispušite suhim zrakom čim
primijetite nakupljanje nečistoća
oko ventilacijskih otvora. Tijekom
HRVATSKI
izvođenja ovog postupka nosite
zaštitu za oči i odobrenu masku
protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Te kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
svog lokalnog ureda tvrtke DEWALT, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni
detalji o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije proizvela tvrtka DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, njegova
upotreba s ovim alatom može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost
od ozljeda, uz ovaj proizvod treba
upotrebljavati isključivo dodatni
pribor preporučen od tvrtke DEWALT.
Informacije o odgovarajućim dodacima zatražite
od lokalnog dobavljača.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućava
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge,
molimo da svoj proizvod vratite bilo kojem
19
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom
roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
20
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja
od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte
servis na telefon 01 6539 875, u uredovno
vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
RUČNA BUŠILICA POD PRAVIM UGLOM
D21160
Čestitamo!
povećati nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje
iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su
da DEWALT postane jedan od najpouzdanijih
partnera korisnicima profesionalnih ručnih
električnih alata.
Procena nivoa izloženosti
vibracijama takođe treba da uzme
u obzir vremena kada je alat
isključen i kada radi u praznom hodu.
To može značajno smanjiti nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Tehnički podaci
Napon
UK i Irska
Tip
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Maksimalni kapacitet bušenja
u čeliku/mekom drvetu
Prečnik vretena
Minimalni kapacitet stezne glave
Maksimum
Težina
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak, odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
K WA (zvučna snaga, odstupanje)
W
mm-1
D21160
230
230
2
350
1 200
mm
mm
mm
mm
kg
10/20
3/8 x 24
0,8
10
1,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3.0
97
3,2
VDC
VDC
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
određene prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija ah
Bušenje u metalu
ah,D =
Odstupanje K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj
informaciji izmeren je prema standardizovanom
postupku iz EN 60745 i može se koristiti
za upoređivanje alata. Može se koristiti za
preliminarnu procenu izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi
za druge aplikacije, sa drugim
priborima ili ako je loše održavan,
emisiona vrednost vibracija se
može razlikovati. To može značajno
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu operatera od efekata
vibracija kao što su: održavajte alat
i pribore, održavajte ruke toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Osigurači
Evropa
U.K. i Irska
230 V alati
230 V alati
10 ampera, mrežni
13 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili
teške povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalnu
opasnu situaciju koja, može ako
se ne izbegne izazvati manju ili
umerenu povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
21
SRPSKI
EC izjava o usaglašenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
c)
D21160
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu
tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za
račun kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke
potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
30.07.2009
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje
upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi
se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom)
ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered
i mračna područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na
primer u prisustvu zapaljivih tečnosti,
22
gasova ili prašine. Električni alati
stvaraju varnice koje mogu da upale
prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite
sa električnim alatom. Zbog ometanja
možete izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su
cevi, radijatori, šporeti i frižideri.
Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili
vlažnim uslovima. Voda koja prodre
u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje
ili izvlačenje utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu
na otvorenom prostoru. Korišćenje
kabla koji je podesan za upotrebu na
otvorenom prostoru umanjuje opasnost
od električnog udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema,
kao što su maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga
ili zaštita za sluh, koja se koristi pod
SRPSKI
odgovarajućim uslovima, smanjiće
telesne povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude
isključen pre povezivanja električnog
napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje
električnog alata sa prstom na prekidaču
ili električnih alata sa prekidačem koji su
priključeni na napajanje izaziva nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili
ključ za pritezanje pre uključivanja
električnog alata. Ključ za pritezanje ili
podešavanje koji je ostao u rotirajućem
delu električnog alata može da dovede do
telesne povrede.
e) Ne posežite. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad
električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
g) Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj
rad. Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima
da rukuju električnim alatom. Električni
e)
f)
g)
alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni
i da li postoji bilo koje drugo stanje
koje može uticati na rad električnih
alata. Ako je oštećen, postarajte se da
se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše
održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni
alati sa oštrim reznim ivicama ređe se
blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor,
nastavke itd. u skladu sa ovim
uputstvima, uzimajući u obzir radne
uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove
za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni
tehničar koji će koristiti samo
originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna specifična bezbednosna pravila za bušilice
•
•
•
•
•
•
Nosite štitnike za uši. Izlaganje buci
može uzrokovati gubitak sluha.
Električni alat držite samo za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da rezni
pribor dodirne skrivene vodove ili
preseče sopstveni kabl. Rezni pribor
koji dodirne strujni kabl može da stavi pod
napon metalne delove električnog alata
i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stege ili druge praktične
načine da osigurate i poduprete
predmet obrade na stabilnu platformu.
Držanje radnog predmeta jednom rukom
ili upiranjem u telo nije stabilno i može
dovesti do gubitka kontrole.
Nosite zaštitne naočare ili druga
sredstva za zaštitu očiju. Operacije
bušenja mogu dovesti do razletanja
opiljaka. Leteći opiljci mogu prouzrokovati
trajno oštećenje oka.
Bitovi i alati se jako zagrevaju tokom
rada. Nosite rukavice kada ih dodirujete.
Drške održavajte tako da budu čiste,
bez masti i ulja. Preporučuje se
23
SRPSKI
korišćenje gumenih rukavica. To će
omogućiti bolju kontrolu nad alatom.
Preostale opasnosti
• Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo
pročitati i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove.
Može doći do oštećenja ili telesne
povrede.
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
bušilica:
– Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova ili vrućih delova alata.
I pored primene relevantnih bezbednosnih
propisa i implementacije bezbednosnih uređaja,
izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
– Slabljenje sluha.
a. Preklopni prekidač
b. Stezna glava
c. Štitnik stezne glave
d. Držač ključa
e. Ključ za steznu glavu
– Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
promene dodatne opreme.
NAMENA
– Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri obradi drveta.
Vaša ručna bušilica pod pravim uglom je
dizajnirana za profesionalne aplikacije bušenja.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
Bušilica pod pravim uglom je profesionalni
električni alat.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Nosite zaštitu za sluh.
Nosite zaštitu za oči.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra (h), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2012 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Ručna bušilica pod pravim uglom
1 Ključ za steznu glavu
1 Držač ključa
1 Uputstvo za upotrebu
1 Sklopni crtež
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
24
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora
napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko
izolovan u skladu sa EN 60745; zato
nije potreban kabl za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača (samo Velika
Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni
kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
SRPSKI
Korišćenje produžnog kabla
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to
nije nužno. Koristite odobreni produžni kabl
koji je pogodan za ulazni priključak vašeg
alata (pogledajte tehničke podatke). Minimalni
poprečni presek provodnika je 1 mm²;
maksimalna dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Uvek vodite
računa o bezbednosnim merama
i primenljivim propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ako i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno
pokretanje može dovesti do povrede.
Stavljanje i skidanje bita (sl. 2)
1. Poravnajte uvodnu rupu (f) u steznoj glavi
(b) sa otvorom na štitniku stezne glave (c).
2. Ključ za steznu glavu umetnite u uvodni
otvor (f).
3. Otvorite čeljust stezne glave (g) okretanjem
u smeru suprotnom od smera kretanja
kazaljke na satu.
4. Umetnite osovinu bita u steznu glavu.
5. Pritegnite steznu glavu pomoću sve tri rupe.
Da biste uklonili bit, postupite obrnutim
redosledom.
Držač ključa za steznu glavu
(sl. 3)
Namestite ključ za steznu glavu (e) u držač
ključa za steznu glavu (d) kao što je pokazano
na slici.
Skidanje stezne glave (sl. 4)
1. Pritegnite imbus u steznu glavu (b) i udarite
ga čekićem kao što je pokazano na slici.
2. Odvrtite steznu glavu rukom.
Pre radova
1. Umetnite odgovarajući bit.
2. Označite mesto na kome treba izbušiti rupu.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite
računa o bezbednosnim merama
i primenljivim propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Pravilan položaj ruke (sl. 5)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK primenjujte pravilan
položaj ruke kao što je pokazano na
slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
Bušilica se može koristiti u raznim položajima
kao što je pokazano na slici 5, da bi se postigla
optimalna kontrola.
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
Da biste uključili alat, pritisnite preklopni
prekidač (a). Pritisak koji se primenjuje na
preklopni prekidač određuje brzinu alata. Da
biste zaustavili alat, pustite preklopni prekidač.
Da biste zaustavili alat, pustite preklopni
prekidač.
Bušenje
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, UVEK se
pobrinite za to da radni komad bude
učvršćen ili čvrsto stegnut. Ako se
25
SRPSKI
buši tanak materijal, koristite drvene
„podloge“ radi sprečavanja oštećenja
materijala.
1. Koristite samo oštre burgije. Za DRVO
koristite malu brzinu i spiralne burgije, ravne
burgije, forstner burgije ili burgije za eksere.
Za METAL koristite malu brzinu i čelične
spiralne burgije ili burgije za bušenje rupa.
NAPOMENA: Velike [5/16" (8 mm) do 1/2"
(13 mm)] rupe u čeliku se lakše prave ako se
najpre izbuši uvodna rupa [5/32" (4 mm) do
3/16" (5 mm)].
BUŠENJE U DRVETU
2. Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu
burgije. Koristite dovoljan pritisak za rad
burgije, ali ne gurajte prejako da se motor
ne bi blokirao ili da ne bi došlo do savijanja
bita.
Počnite bušenje sa malom brzinom
i povećavajte je do maksimuma primenjujući
čvrst pritisak na alat. Rupe u drvetu se mogu
napraviti sa istim spiralnim burgijama koje se
koriste za metal. Te burgije se mogu pregrejati
ako se češće ne izvlače da bi se očistili opiljci
iz žlebova. Ispod radnih komada koji su skloni
cepanju treba podmetnuti komad drveta.
3. Alat držite čvrsto obema rukama radi
kontrole izvijanja bušilice.
ODRŽAVANJE
OPREZ: Bušilica se može blokirati
ako se preoptereti, što izaziva
do naglog izvijanja. Uvek budite
spremni na blokiranje. Alat držite
čvrsto radi kontrole izvijanja bušilice
i izbegavanja povreda.
4. AKO SE BUŠILICA BLOKIRA, razlog
je obično preopterećenje ili nepravilna
upotreba. ODMAH PUSTITE PREKIDAČ
ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE,
uklonite burgiju sa radnog komada
i utvrdite uzrok blokiranja. NEMOJTE DA
PRITISKATE I PUŠTATE PREKIDAČ ZA
UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE KAKO
BISTE POKUŠALI DA POKRENETE
BLOKIRANU BUŠILICU – TO MOŽE DA
OŠTETI BUŠILICU.
5. Da bi se smanjilo blokiranje ili probijanje
materijala, smanjite pritisak na bušilici
i lagano vodite burgiju kroz zadnji deo rupe.
6. Pustite da motor radi prilikom izvlačenja
burgije iz izbušene rupe. To će sprečiti
zaglavljivanje.
7. Kod bušilica sa promenljivom brzinom nema
potrebe obeležavati mesto koje treba bušiti.
Koristite malu brzinu na početku bušenja
rupe, a zatim ubrzavajte jačim pritiskanjem
prekidača za uključivanje i isključivanje
kada je rupa dovoljno duboka za bušenje
bez iskakanja.
BUŠENJE U METALU
Počnite bušenje sa malom brzinom
i povećavajte je do maksimuma primenjujući
čvrst pritisak na alat. Ravnomeran i neprekinut
tok metalnih opiljaka ukazuje na pravilnu brzinu
bušenja. Prilikom bušenja metala koristite
mazivo za rezanje. Izuzetak su liveno gvožđe
i mesing, koje treba bušiti na suvo.
26
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ako i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno
pokretanje može dovesti do povrede.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog
kućišta i iz ventilacionih otvora
zavisno od sakupljanja prašine.
Nosite odobrenu zaštitu za oči
i odobrenu zaštitu od prašine pri
obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
nemetalnih delova alata. Te
SRPSKI
hemikalije mogu da oslabe materijale
koji se koriste za nemetalne delove.
Koristite samo krpu koja je navlažena
vodom i blagu sapunicu. Nikad
nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih DEWALT servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com.
Opciona dodatna oprema i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje
takvih pribora i dodatne opreme sa
ovim alatom bi moglo biti opasno.
Da bi se smanjila opasnost od
povreda, koristite samo DEWALT
pribor i dodatnu opremu sa ovim
proizvodom.
Za više informacija o prikladnim priborima
obratite se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem.
Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno
sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
27
МАКЕДОНСКИ
ЕДНОРАЧНА АГОЛНА ДУПЧАЛКА
D21160
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
D21160
Напон
VЕДНОНАСОЧНА СТРУЈА
230
Велика Британија и Ирска VЕДНОНАСОЧНА СТРУЈА
230
Tип
2
Влезна моќност
W
350
Брзина без оптоварување
mm-1
1 200
Максимален опсег на дупчење во
челик/меко дрво
mm
10/20
Дијаметар на вретено
mm
3/8 x 24
Минимален капацитет на футер mm
0,8
Максимален
mm
10
Тежина
kg
1,7
LPA (звучен притисок)
KPA (отстапување на звучен
притисок)
LWA (звучна моќност)
K WA (отстапување на звучна
моќност)
dB(A)
89
dB(A)
dB(A)
3,0
97
dB(A)
3,2
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по
три оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
Дупчење во метал
ah,D =
m/s²
Отстапување K =
m/s²
< 2,5
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување
на една алатка со друга. Може да се
употребува за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија
на вибрации е за главните
28
режими на работа на алатката.
Меѓутоа, доколку алатката се
употребува за други намени,
со други додатоци или лошо
се одржува, емисијата на
вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го
зголеми нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го
намали нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот
од последиците на вибрации,
треба да се препознаат
дополнителни мерки за
безбедност како што се:
одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи
Европа
алатки од 230 V
осигурувач од 10 ампери на
електричниот вод
Велика Британија и Ирска
алатки од 230 V
осигурувач од 13 ампери во
приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален
збор. Ве молиме да го прочитате упатството
и да обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не
се избегне, би можела да
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
EК-Декларација за сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
D21160
DEWALT изјавува дека производите опишани
под „технички податоци“ се во согласност со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EК и 2011/65/EУ. За
повеќе информации стапете во контакт со
DEWALT на следнава адреса или погледнете
од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја
дава оваа изјава во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
30.07.2009
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување
кон предупредувањата
и упатствата може да доведе
до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка
која работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со
електрични алатки во експлозивни
окружувања, какви што
постојат кога има присуство на
запалливи течности, гасови или
честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат
да ги запалат честичките или
испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека
употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени
електрични алатки.
Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
29
МАКЕДОНСКИ
намалат ризикот од електричен
удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако вашето тело
е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г) Употребувајте го кабелот
правилно. Никогаш не го
употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина,
масло, остри рабови или
подвижни делови. Оштетените
или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен
удар.
д) Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
ѓ) Доколку работењето со
електрична алатка во влажна
средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен
удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
а) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте
уморни или кога сте под влијание
на дрога, алкохол или лекови. Еден
момент на невнимание за време на
работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична
повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за
очите. Заштитната опрема,
како што се маски против прав,
нелизгачки сигурносни обувки,
30
в)
г)
д)
ѓ)
е)
шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни
услови.
Спречете ненамерно вклучување
на алатката. Обезбедете
прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја или
на батериски пакет, или пред да
ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување
што е закачена на ротирачкиот дел
на електричната алатка може да
доведе до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола
над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
Носете соодветна облека. Не
носете широка облека или накит.
Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од
подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата
коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
Доколку на уредите постои
можност за приклучување на
опрема за извлекување и собирање
на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно
употребувана. Собирањето
на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што
е соодветна за вашата работа.
Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која
што била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
МАКЕДОНСКИ
в)
г)
д)
ѓ)
е)
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или
од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да
правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната
алатка.
Одлагајте ги електричните
алатки што не ги употребувате
надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат
лица кои не се запознаени со
нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали
подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја
на поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични
алатки.
Одржувајте ги алатките за
сечење остри и чисти. Правилно
одржуваните алатки за сечење
со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават
и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се
заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни посебни безбедносни правила за дупчалки
•
•
•
•
•
•
Носете штитници за ушите.
Изложеноста на бучава може да
предизвика губење на слухот.
Држете ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при
која додатокот за сечење може да
дојде во допир со скриени жици или
со сопствениот кабел. Додаток
за сечење што се допира на „гола“
жица може да ги наелектризира
изложените метални делови од
електричната алатка и да му нанесе
електричен удар на ракувачот.
Користете стеги или друг
практичен начин за зацврснување
и поддршка на работниот
материјал врз стабилна
платформа. Придржувањето на
предметот на обработка со рака или
со тело го прави нестабилен и може
да доведе до губење на контрола.
Носете заштитни очила
или друг вид на заштита за
очите. Дупчењето предизвикува
излетување на парчиња.
Излетаните парчиња можат да
предизвикаат трајна повреда на
очите.
Додатоците и алатките
се загреваат за време на
работењето. Носете ракавици кога
ги допирате.
Рачките одржувајте ги суви,
чисти и без масло и маснотија.
Се препорачува да се користат
гумени ракавици. Ова ќе овозможи
подобра контрола врз алатката.
Останати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата
на дупчалки:
– Повреди предизвикани заради допирање
на вртечките или загреаните делови
на алатката.
Дури и ако се применат соодветните
правила за безбедност и се воведе
безбедносна опрема, одредени останати
ризици не може да се избегнат. Тоа се:
31
МАКЕДОНСКИ
– Ослабување на слух.
– Ризик од приклештување на прстите
кога се менуваат додатоци.
– Опасности по здравје предизвикани од
вдишување на правта која се создава
при работа со бетон или градежен
материјал.
– Ризик од повреда на ракувачот поради
излетани парчиња.
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за
употреба пред да ја употребите
алатката.
Носете штитници за ушите.
Носете штитници за очите.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (h), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена
на куќиштето.
На пример:
2012 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Еднорачна аголна дупчалка
1 Клуч за футер
1 Држач за клучот
1 Упатство за употреба
1 Детална скица
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците
при транспортот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било
32
кој нејзин дел. Тоа може да доведе
до оштетување или повреда.
a. Прекинувач
b. Футер
с. Штитник на футер
d. Држач за клучот
e. Клуч за футер
НАМЕНА
Вашата еднорачна аголна дупчалка
е наменета за професионално дупчење.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката
во влажни услови или во присуство на
запалливи течности или гасови.
Еднорачната аголна дупчалка
е професионална електрична алатка.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во
допир со алатката. Потребен е надзор кога
неискусни ракувачи ја употребуваат оваа
алатка.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа
со определен напон. Секогаш проверете
дали струјното напојување одговара на
напонот што е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во склад со EN 60745;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
Доколку електричниот кабел е оштетен,
мора да биде заменет со специјално
подготвен кабел што е достапен преку
мрежата на сервиси на DEWALT.
Замена на приклучокот за
струја (само за Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов
приклучок за струја:
• Внимателно фрлете го стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Употреба на продолжен кабел
Продолжен кабел не треба да се употребува
освен ако не е апсолутно потребен.
Употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот
приклучок на Вашата алатка (погледнете
во техничките податоци). Минималниот
попречен пресек на проводникот е 1 mm²;
максималната должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со
упатствата за безбедна
употреба и соодветните
правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во
исклучена положба. Случајно
активирање на алатката може
да предизвика повреда.
Вметнување и отстранување
на додатоци (скица 2)
1. Поставете ја дупката (f) на футерот (b) во
линија со отвор на штитникот на футерот
(c).
2. Вметнете го клучот за футерот во
дупката (f).
3. Отворете ја челуста на футерот (g) така
што ќе ја завртите во спротивна насока
од стрелките на часовникот.
4. Вметнете ја дршката на додатокот во
футерот.
5. Затегнете го футерот низ сите три дупки.
За да го отстраните додатокот, извршете ги
чекорите по обратен редослед.
Држач за клучот за футерот
(скица 3)
Поставете го клучот за футерот (e) на
држачот за клучот за футерот (d) како што
е прикажано.
Отстранување на футерот
(скица 4)
1. Затегнете шестоаголен клуч во футерот
(b) и удрете го со чекан како што
е прикажано.
2. Одвртете го футерот со рака.
Пред употреба
1. Вметнете го соодветниот додаток.
2. Обележете го местото каде што ќе се
врши дупчењето на дупката.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со упатствата за безбедна употреба
и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
приклучокот од изворот
на струја пред да вршите
подесувања или пред да
монтирате и одстранувате
додатоци.
Правилна положба на рацете
(скица 5)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
33
МАКЕДОНСКИ
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Дупчалката може да се употребува во
различни положби заради оптимална
контрола, како што е прикажано на скица 5.
Вклучување и исклучување
(скица 1)
За да ја вклучите алатката, притиснете го
прекинувачот (а). Притисокот што е нанесен
врз прекинувачот ја определува брзината
на алатката. За да ја запрете алатката,
отпуштете го прекинувачот.
За да ја запрете алатката, отпуштете го
прекинувачот.
Дупчење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
приклучокот од изворот
на струја пред да вршите
подесувања или пред да
монтирате и одстранувате
додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
СЕКОГАШ осигурајте предметот
на обработка да биде фиксиран
или цврсто стегнат. Доколку
дупчите тенок материјал,
употребувајте дрвена плоча
како подлога за да спречите
оштетување на материјалот.
1. Употребувајте само остри додатоци
за дупчење. За ДРВО, употребувајте
го подесувањето со мала брзина
и спирални, плочести, сврдлести или
убодни додатоци за дупчење. За МЕТАЛ,
употребувајте го подесувањето со мала
брзина и челични спирални додатоци за
дупчење или пили за дупки.
2. Секогаш нанесувајте притисок во правец
на додатокот за дупчење. Употребувајте
доволно притисок за додатокот да дупчи,
но немојте да гурате многу силно за
да не го блокирате моторот или да го
искривите додатокот.
3. Држете ја алатката цврсто со двете
раце за да го контролирате вртечкото
движење на дупчалката.
34
ВНИМАНИЕ: Дупчалката
може да се блокира доколку се
преоптовари, предизвикувајќи
ненадејно вртење. Секогаш
очекувајте блокирање. Фатете
ја дупчалката цврсто за да
го контролирате вртечкото
движење и да избегнете повреда.
4. ДОКОЛКУ ДУПЧАЛКАТА ЗАПОЧНЕ
ДА СЕ БЛОКИРА, тоа е вообичаено
затоа што е преоптоварена или се
употребува неправилно. ВЕДНАШ
ОТПУШТЕТЕ ГО ПРЕКИНУВАЧОТ,
извадете го додатокот за дупчење од
предметот на обработка и утврдете
ја причината за блокирањето. НЕ ГО
ПРИТИСКАЈТЕ ПРЕКИНУВАЧОТ ЗА
ДА ЈА ВКЛУЧУВАТЕ И ИСКЛУЧУВАТЕ
БЛОКИРАНАТА ДУПЧАЛКАТА ВО ОБИД
ДА ЈА АКТИВИРАТЕ – ОВА МОЖЕ ДА
ЈА ОШТЕТИ ДУПЧАЛКАТА.
5. За да го сведете на минимум бројот
на блокирања или пробивања низ
материјалот, намалете го притисокот
врз дупчалката и полека издупчете го
последниот дел на дупката.
6. Оставете го моторот вклучен кога го
извлекувате додатокот од дупката. Ова
ќе помогне да се спречи заглавување.
7. При употреба на дупчалки со
променлива брзина не постои потреба
да се подготви со шило местото кое
ќе се дупчи. Употребете мала брзина
да ја започнете дупката; зголемете ја
брзината со посилно притискање на
прекинувачот кога дупката ќе биде
доволно длабока да може да се дупчи
без додатокот да излета од неа.
ДУПЧЕЊЕ ВО МЕТАЛ
Започнете да дупчите со мала брзина
па зголемете до полна сила нанесувајќи
постојан притисок врз алатката. Непрекинат
и рамномерен ток на метални парчиња ја
покажува правилната брзина на дупчење.
Кога дупчите метали, употребувајте маст за
подмачкување при сечење. Исклучоци се
леаното железо и месингот кои треба да се
дупчат на суво.
НАПОМЕНА: Големи [5/16" (8 mm) до 1/2"
(13 mm)] дупки во челик може да се направат
полесно ако најпрво се издупчи водечка
дупка [5/32" (4 mm) до 3/16" (5 mm)].
МАКЕДОНСКИ
ДУПЧЕЊЕ ВО ДРВО
Започнете да дупчите со мала брзина
па зголемете до полна сила нанесувајќи
постојан притисок врз алатката. Дупки во
дрво можат да се прават со истите спирални
додатоци за дупчење кои се употребуваат за
метал. Овие додатоци можат да се прегреат
доколку не се извлекуваат често за да се
исчистат парчињата од спиралните жлебови.
Под предмет на обработка што може да се
расцепи треба да се постави подлога од
дрво.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво зависи од
правилната грижа за алатката и редовното
чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во
исклучена положба. Случајно
активирање на алатката може
да предизвика повреда.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не
и е потребно дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта
од главното куќиште со сув
воздух кога нечистотијата ќе се
собере околу отворите за влез
на воздух. Носете квалитетна
заштита за очите и маска
против прав кога ја извршувате
оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не употребувајте растворувачи
или други силни хемикалии за
чистење на не-металните
делови од алатката. Овие
хемикалии можат да ги
ослабнат материјалите што
се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета
само со вода и благ сапун.
Никогаш не дозволувајте било
каква течност да навлезе
во алатката; никогаш не
потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои
се понудени од страна на
DEWALT, не се тестирани со
овој производ, употребата на
таквите додатоци со оваа
алатка може да биде опасна.
За да го намалите ризикот
од повреда, со овој производ
употребувајте само додатоци
препорачани од страна на
DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет
или дека повеќе не ви е од корист, не го
фрлајте со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на
употребени производи и пакувања
овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно
употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
35
МАКЕДОНСКИ
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на
најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното
претставништво на DEWALT преку адресата
назначена на ова упатство. Постои и друга
можност: списокот на овластени сервисери
на DEWALT и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
zst00292136 - 08-01-2016
36
Download PDF

advertising