DCD795 | DeWalt DCD795 C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

DCD732
DCD737
DCD790
DCD795
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
17
English (original instructions)
33
Español (traducido de las instrucciones originales)
46
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
61
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
76
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
91
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
106
Português (traduzido das instruções originais)
119
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
134
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
147
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
161
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
176
Copyright DEWALT
2
Figure 1
c
f
d
DCD795
b
a
i
k
e
g
h
j
h
Figure 2
j
k
l
1
Figure 3
m
n
Figure 4
Figure 5
Figure 6
c
c
Figure 8
Figure 7
f
2
Figure 9
DANSK
BØRSTELØS LEDNINGSFRI KOMPAKT 13 mm (1/2")
BOR/DRIVVÆRK DCD732, DCD790
BØRSTELØS LEDNINGSFRI KOMPAKT 13 mm (1/2")
BOR/DRIVVÆRK/HAMMERBOR DCD737, DCD795
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Afgiven effekt
Hastighed uden belastning
1, gear
2, gear
Slaghastighed
1, gear
2, gear
Maks. drejemoment (hård/blød)
Borepatronydeevne
Maksimal boreydeevne
Træ
Metal
Murværk
Vægt (uden batteripakke)
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)
W
DCD732
14,4
1
Li-Ion
310
DCD737
14,4
1
Li-Ion
310
DCD790
18
1
Li-Ion
360
DCD795
18
1
Li-Ion
360
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/19
1,5–13,0
0–9 500
0–33 200
57/19
1,5–13,0
–
–
60/23
1,5–13,0
0–10 200
0–34 000
60/23
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VDC
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i metal
ah,D =
Usikkerhed K
m/s²
m/s²
2,8
1,5
3,3
1,5
2,8
1,5
3,3
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i beton
ah,ID =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
–
–
23
1,5
–
–
23
1,5
3
DANSK
Vibrationsemissionsværdi ah
Skruning
ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
2,6
1,5
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
VDC
Ah
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
min
Vægt
kg
230 V værktøj
VAC
30
(1,5 Ah-)
batteripakker)
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
4
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca, opladningstid
Sikringer
Europa
2,6
1,5
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
< 2,5
1,5
40
(2,0 Ah
batteripakker)
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah
batteripakker)
0,49
70
90
(4,0 Ah
5,0 Ah
batteripakker) batteripakker)
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der – hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
DANSK
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
KOMPAKT BOR/DRIVER/HAMMERBOR
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
08.03.2013
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
5
DANSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
6
e)
f)
g)
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
kontakt. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
DANSK
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
bor/drivværk/hammerbor
• Bær høreværn når du arbejder med
slagboring. Udsættelse for støj kan medføre
høretab.
• Anvend hjælpehåndtag, der leveres sammen
med værktøjet. Tab af kontrol kan medføre
personskade.
• Hold kun fast i det elektriske værktøj på de
isolerede håndtagsflader under udførelse af
arbejdet, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger. Kommer skæreværktøjet
i kontakt med en strømførende ledning, kan
blotlagte metaldele på elværktøjet gøres
strømførende og give stød til brugeren.
• Brug klemmer eller en anden praktisk måde
på at sikre og understøtte arbejdsemnet
til et stabilt underlag. Hvis du holder fast i
arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil det
være ustabilt, og det kan medføre, at du mister
kontrollen over det.
• Bær sikkerhedsbriller eller anden beskyttelse
af øjnene. Hammer- og borefunktioner kan
medføre flyvende splinter. Flyvende partikler kan
forårsage permanente øjenskader.
• Tilbehør og værktøj kan blive varme under
drift. Bær handsker under arbejde med dem,
hvis du udfører varmefremkaldende opgaver
som fx hammerboring og boring af metaller.
• Arbejd ikke med dette værktøj i længere
tid ad gangen. Vibrationer fra hammeren
kan beskadige dine hænder og arme. Brug
handsker som ekstra stødpude og begræns
risikoen ved at holde hyppige pauser.
• Udluftningshuller dækker ofte bevægelige
dele og bør undgås. Løst tøj, smykker eller
langt hår kan blive fanget af de bevægelige dele.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
boremaskiner:
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2014 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB105 batterioplader.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For
at reducere risikoen for kvæstelser,
oplad kun DEWALT genopladelige
batteripakker. Andre batterityper kan
blive overophedet og kan eksplodere
og medføre person- og produktskader.
Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
7
DANSK
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Når en oplader benyttes udendørs, find
altid et tørt sted og brug en passende
forlængerledning til udendørs brug. Brug
af en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
• Blokér ikke ventilationshullerne på
opladeren. Ventilationshullerne findes oven
på og på siderne af opladeren. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230 V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB105 opladeren accepterer 10,8 V, 14,4 V og
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 og DCB184)
batteripakker.
Denne oplader kræver ingen justering og er designet
til at være så brugervenlig som mulig.
Opladningsprocedure (fig. 2)
1. Indsæt opladeren i en passende 230 V udgang,
før batteripakken indsættes.
2. Indsæt batteripakken (j) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op,
før den anvendes første gang.
ADVARSEL: Risiko for brand. Oplad
ikke batterierne inde i værktøjskassen.
Oplad alle batterierne på afstand af
værktøjskassen.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
8
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
x
oplader
–– ––
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri
problem pakke
eller oplader
–––––––––––––––––––––
––
––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
problem ledningsnet •• •• •• •• •• •• ••
Denne oplader vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
DANSK
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter
for at blive kontrolleret.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen
af hastigheden for en varm batteripakke.
Batteripakken vil oplade ved den lavere hastighed
gennem hele opladningscyklussen og vil ikke vende
tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(105 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
• For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet før brug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR LITHIUMION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCD732 og DCD737 kører på 14,4 volt
batteripakker.
9
DANSK
DCD790 og DCD795 kører på 18 volt batteripakker.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB180, DCB181 DCB182, DCB183 eller DCB184
batteripakker kan bruges. Se Tekniske data for
flere informationer.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
Oplad kun DEWALT batteripakker
med de specielle DEWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DEWALT batterier
med en DEWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre farlige
situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Bor/drivværk eller 1 bor/drivværk/hammerbor
1 Oplader
2 Li-Ion-batteripakke (M2, L2, C2, P2-modeller)
3 Li-Ion-batteripakke (M3, L3, C3, P3-modeller)
1 Li-Ion-batteripakke (M1, L1, C1, P1-modeller)
Læs brugsvejledningen før brug.
1 Værktøjskasse
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
100%
Batteri oplader.
100%
Batteri opladt.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og
værktøjskasser er ikke inkluderede i N-modeller.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Udløserkontakt
b. Forlæns-/baglæns styreknap
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må ikke udsættes for vand.
c. Justeringskravens drejemoment
d. Gearskifter
e. Arbejdslys
f. Patron uden nøgle
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
10
g. Bæltekrog
DANSK
h. Monteringsskrue
i. Boreclips
j. Batteripakke
k. Batteriets udløsningsknap
inden batteripakken isættes eller
fjernes.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALTbatteripakker og -opladere.
TILSIGTET BRUG
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (fig. 2)
Disse bor/skruemaskiner/hammerbor er fremstillet til
professionel boring, slagboring og iskruning.
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
Disse boremaskiner/skruemaskiner/
slagboremaskiner er professionelt el-værktøj.
1. Ret batteripakken (j) ind efter rillerne inde i
håndtaget (fig. 2).
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at den
ikke river sig løs.
l. Brændstofmålerknap
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og
justering skal batteripakken altid
tages ud. Sluk altid for værktøjet,
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på udløsningsknappen (k) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 2)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (l) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Variabel hastighedsudløserkontakt
(fig. 1)
Tryk på udløserkontakten (a) for at starte værktøjet.
Tryk på udløserkontakten for at slå værktøjet fra.
Dit værktøj er forsynet med en bremse. Patronen vil
stoppe, lige så snart udløserknappen er helt udløst.
BEMÆRK: Vedvarende brug af det variable
hastighedsområde anbefales ikke. Det kan
ødelægge kontakten og bør undgås.
11
DANSK
Forlæns/baglæns styreknap
(fig. 1)
dobbelte områdegearskifter enten er skubbet helt
fremad eller helt tilbage.
En forlæns/baglæns styreknap (b) bestemmer
værktøjets retning og virker også som en
startspærreknap.
Arbejdslys (fig. 1)
Du vælger forlænsrotation ved at udløse
udløserkontakten og trykke på forlæns/baglæns
styreknappen på højre side af værktøjet.
Der findes et arbejdslys (e) nederst på værktøjet.
Arbejdslysene aktiveres, når udløserkontakten
trykkes ned. Når udløserkontakten er udløst, vil
arbejdslyset stadig lyse i op til 20 sekunder.
Du vælger omvendt ved at trykke på forlæns/
baglæns styreknappen på venstre side af værktøjet.
BEMÆRK: Arbejdslysene er til belysning af den
aktuelle arbejdsoverflade og er ikke beregnet til brug
som en lommelygte.
Midterpositionen på styreknappen låser værktøjet
i off position. Når positionen på styreknappen
ændres, sørg for at udløseren er udløst.
Enkelt bøsningspatron uden nøgle
(fig. 7–9)
BEMÆRK: Første gang værktøjet køres efter
ændring af rotationsretningen, kan du høre et klik
ved opstart. Dette er normalt og angiver ikke et
problem.
Justeringskravens drejemoment
(fig. 1)
Dit værktøj har en indstillelig
drejemomentskruetrækker mekanisme til at bore og
fjerne en imponerende række af fastgørelsesformer
og -størrelser, og i nogle modeller er der en
hammermekanisme til boring i muværk. I cirkler
omkring kraven (c) findes tal, et borehovedsymbol,
og på nogle modeller et hammersymbol.
Disse tal bruges til at indstille koblingen til et
drejemomentsområde. Jo højere tallet er på
kraven, jo højere drejemoment og jo hurtigere går
fastgørelsen. Du vælger et af tallene ved at dreje,
indtil det ønskede tal flugter med pilen.
BEMÆRK: Drejningsmomentets justeringskrave er
kun aktiveret under skruningsfunktion og ikke i boreog hammerborefunktioner.
Dobbelt områdegearing (fig. 1)
Den dobbelte områdefunktion på dit bor/drivværk
gør det muligt for dig at skifte gear til større
alsidighed.
1. Du vælger hastighed 1 (høj
drejemomentindstilling) ved at slå værktøjet fra
og få det til at stoppe. Skub gearskifteren (d)
fremad (imod patronen).
2. Du vælger hastighed 2 (lav
drejemomentindstilling) ved at slå værktøjet
fra og få det til at stoppe. Skub gearskifteren
tilbage (væk fra patronen).
BEMÆRK: Skift ikke gear når værktøjet kører. Lad
altid boret stoppe helt før gearene skiftes. Hvis du
har problemer med at skifte gear, sørg for at den
12
ADVARSEL: Forsøg ikke at stramme
borehoveder (eller andet tilbehør)
ved at gribe fat i den forreste del
af patronen og dreje værktøjet.
Resultatet kan blive beskadigelse af
patronen og personskader. Udløs altid
udløserkontakten og frakobl værktøjet fra
strømkilden ved udskiftning af tilbehør.
ADVARSEL: Sørg altid for, at boret er
sikret, før værktøjet startes. Et løst bor
kan blive udkastet fra værktøjet og kan
medføre personskader.
Dit værktøj består af en patron uden nøgle (f) med
en roterende bøsning til betjening af patronen med
en hånd. Du indsætter et borehoved eller andet
tilbehør ved at følge disse trin.
1. Slå værktøjet fra og frakobl værktøjet fra
strømkilden.
2. Hold fast ved patronens sorte bøsning med
den ene hånd og brug den anden til at sikre
værktøjet. Rotér bøsningen i retning mod
uret så langt, at den accepterer det ønskede
tilbehør.
3. Indsæt tilbehøret ca. 19 mm (3/4") ind i
patronen og stram godt til ved at rotere
patronbøsningen i retning med uret med den
ene hånd, mens du holder fast ved værktøjet
med den anden. Dit værktøj er forsynet med en
automatisk spindellåsemekanisme. Denne gør
det muligt for dig at åbne og låse patronen med
en hånd.
BEMÆRK: Sørg for at stramme patronen
med den ene hånd på patronbøsningen og
den anden hånd på værktøjet for maksimal
stramning.
Du udløser tilbehøret ved at gentage trin 1 og 2 som
nævnt ovenfor.
DANSK
Bæltekrog og boreclips (fig. 1)
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, skal
du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager
justeringer eller fjerner/installerer
tilbehør.
Korrekt håndposition kræver, at den ene hånd
anbringes oven på boret (m) som vist, mens den
anden hånd holder om hovedhåndtaget (n).
Anvendelse af boret (fig. 1, 4)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade, sørg ALTID for
at arbejdsemnet er grundigt forankret
eller fastgjort. Hvis der bores i tyndt
materiale, anvend en træ “backup”
blok for at forhindre, at materialet bliver
beskadiget.
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader MÅ DU
IKKE hænge værktøjet op i loftet eller
hænge objekter i bæltekrogen. Du
måKUN hænge værktøjets bæltekrog i
et arbejdsbælte.
1. Drej kraven (fig. 4, c) til boresymbolet.
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, skal du
sikre, at skruen, der holder bæltebøjlen,
er fastskruet.
2. Vælg den ønskede hastighed/momentområde
ved hjælp af gearvælgeren (fig. 1, d), så den
svarer til hastighed og moment for den planlagte
brug.
VIGTIGT: Ved fastgørelse eller fjernelse af
bæltekrogen eller boreclips, brug kun den skrue (h),
der medleveres. Sørg for at spænde skruen godt.
Bæltekrogen (g) og boreclipsen (i) kan monteres på
begge sider af værktøjet blot med den medfølgende
skrue (h), så både venstre- og højrehåndede kan
bruge den. Hvis krogen eller clipsen slet ikke skal
bruges, kan den fjernes fra værktøjet.
Du kan fjerne bæltekrogen eller boreclipsen ved
at fjerne skruen (h), der holder den på plads og
montere den igen på den anden side. Sørg for at
spænde skruen godt.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
Korrekt håndposition (fig. 3)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
3. Til TRÆ skal du bruge sneglebor, spadebor,
stenbor eller hulsave. Til METAL skal du bruge
højhastigheds stålbor eller hulsave. Brug et
smøremiddel ved boring i metal. Undtagelserne
er støbejern og messing, der skal bores i tør
tilstand.
4. Anvend altid tryk i en lige linie med bitten.
Anvend tryk nok til at fastholde boringsgrebet,
men skub ikke så hårdt at motoren sætter ud
eller bitten afbøjes.
5. Hold værktøjet godt fast med begge hænder
for at kontrollere borets drejebevægelse. Hvis
modellen ikke er udstyret med et sidehåndtag,
tag fat om boret med en hånd på håndtaget og
en hånd på batteriet.
FORSIGTIG: Boret kan sætte ud, hvis
det overbelastes og dermed forårsage
en pludselig drejning. Forvent altid at
det går i stå. Tag godt fat i boret for at
kontrollere drejebevægelsen og undgå
skade.
6. HVIS BORET GÅR I STÅ, er det som regel fordi
det er blevet overbelastet eller anvendt forkert.
SLIP ØJEBLIKKELIGT TRIGGEREN, fjern
bitten fra emnet og fastslå årsagen til, at det gik
i stå. KLIK IKKE TRIGGEREN ON OG OFF I
ET FORSØG PÅ AT STARTE ET STANDSET
BOR - DET KAN BESKADIGE BORET.
7. For at minimere standsning eller
gennembrydning af materialet, reducer presset
på boret og lemp bitten gennem den sidste
brøkdel af hullet.
8. Hold motoren i gang, mens bitten trækkes
ud igen af et boret hul. Det hjælper med at
forhindre blokering.
13
DANSK
9. For bor med regulerbar hastighed er det ikke
nødvendigt at slå det punkt, der skal bores,
ned i midten. Anvend en lav hastighed til at
starte hullet og øg hastigheden ved at presse
hårdere på triggeren, når hullet er dybt nok til at
forhindre, at bitten hopper ud under boring.
Anvendelse af slagboret (kun
DCD737 og DCD795) (fig. 1, 5)
1. Drej kraven (c) til slagborsymbolet.
2. Vælg indstillingen til den høje hastighed (2)
ved at skubbe gearstang (d) tilbage (væk fra
patronen).
4. Foretag nogle træningsboringer på
skrotmateriale eller på skjulte områder for at
fastslå den rigtige position for grebskraven.
5. Start altid med lavere momentindstillinger,
for dernæst at gå videre til højere
momentindstillinger for at undgå at beskadige
arbejdsemnet eller skruesikringen
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
VIGTIGT: Anvend kun karbidståls- eller
murværksbits.
3. Brug kun lige tilstrækkelig megen kraft på
slagboret til at forhindre, at det bumper
overdrevent eller “stiger” ud af bitten. For megen
kraft vil medføre langsommere borehastigheder,
overophedning og lavere boretempo.
4. Bor lige ved at holde bitten i en ret vinkel på
arbejdsemnet. Udøv ikke tryk fra siden af bitten
under boring, da det vil forårsage tilstopning
af bittens kannelurer og en langsommere
borehastighed.
5. Hvis hammerhastigheden begynder at falde
ved boring af dybe huller, træk bitten delvist ud
af hullet, mens værktøjet stadig er i gang for at
hjælpe med at rydde boreaffald fra hullet.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele indeni, der kan
serviceres af brugeren.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
BEMÆRK: En glat, jævn støvstrøm fra hullet tyder
på et korrekt boretempo.
Anvendelse af skruetrækkeren
(fig. 1, 6)
1. Vælg den ønskede hastighed/momentområde
ved at anvende dobbeltområde gearvælgeren
til at matche hastigheden og den planlagte
anvendelses vridningsmoment.
2. Vælg det ønskede hastigheds-/
drejemomentsområde ved hjælp af gearskifteren
(d) for at matche hastigheden og drejemomentet
til den planlagte opgave.
BEMÆRK: Brug den laveste
drejemomentindstilling, der kræves for
at indsætte fastgørelsen i den ønskede
dybde. Jo lavere tallet er, jo lavere er
drejemomentudgangen.
3. Indsæt det ønskede skruesikringstilbehør i
borepatronen på samme måde som med alle
bits.
14
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
DANSK
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
15
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
16
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
BÜRSTENLOSER KOMPAKTER 13 mm (1/2")
AKKU-BOHRER/BOHRSCHRAUBER, DCD732, DCD790
BÜRSTENLOSER KOMPAKTER 13 mm (1/2")
AKKU-BOHRER/BOHRSCHRAUBER/BOHRHAMMER,
DCD737, DCD795
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung
und Innovation machen DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von
Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Schlagzahl
1. Gang
2. Gang
Max. Drehmoment (hart/weich)
Bohrfutter-Spannweite
Maximale Bohrleistung
Holz
Metall
Mauerwerk
Gewicht (ohne Akku)
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (Schalldruckpegel-Messungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (Schallleistung-Messungenauigkeit)
W
DCD732
14,4
1
Li-Ion
310
DCD737
14,4
1
Li-Ion
310
DCD790
18
1
Li-Ion
360
DCD795
18
1
Li-Ion
360
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/19
1,5–13,0
0–9 500
0–33 200
57/19
1,5–13,0
–
–
60/23
1,5–13,0
0–10 200
0–34 000
60/23
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VGS
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Metall
ah,D =
Messungenauigkeit K =
m/s²
m/s²
2,8
1,5
3,3
1,5
2,8
1,5
3,3
1,5
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Beton
ah,ID =
Messungenauigkeit K =
m/s²
m/s²
–
–
23
1,5
–
–
23
1,5
17
DEUTSCH
Schwingungsemissionswert ah
Schrauben
ah =
Messungenauigkeit K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
2,6
1,5
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
VGS
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
VGS
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
70
(4,0 Ah-Akkus)
90
(5,0 Ah-Akkus)
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit
min
Gewicht
kg
VWS
30
(1,5 Ah-Akkus)
40
(2,0 Ah-Akkus)
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
18
< 2,5
1,5
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
2,6
1,5
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah-Akkus)
0,49
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
DEUTSCH
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
KOMPAKTER BOHRER/SCHRAUBENDREHER/
SCHLAGBOHRER
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
08.03.2013
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
19
DEUTSCH
f)
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
20
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Ein Ladegerät, das für einen bestimmten
Akkutyp geeignet ist, kann zu Brandgefahr
führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
DEUTSCH
b)
c)
d)
Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den
speziell vorgesehenen Akkus. Der Einsatz
anderer Akkus kann zu Verletzungs- und
Brandgefahr führen.
Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen, z.
B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallteilen fern, die eine Verbindung
zwischen den Polen verursachen können.
Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem
Brand führen.
Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden
Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem
Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die
Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen
Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Bohrer/Schrauber/Bohrhammer
• Tragen Sie bei der Arbeit mit einem
Schlagbohrer einen Gehörschutz. Lärm kann
Gehörschäden verursachen.
• Benutzen Sie die mit dem Werkzeug
gelieferten Zusatzgriffe. Der Verlust der
Kontrolle kann Verletzungen verursachen.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidgerät versteckte Leitungen berühren
könnte. Der Kontakt des Schneidewerkzeugs
mit einer spannungsführenden Leitung kann
auch metallene Geräteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
• Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen
Plattform. Das Werkstück ist instabil, wenn es
mit der Hand oder dem Körper abgestützt wird,
was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder anderen
Augenschutz. Beim Hämmer- und Bohrbetrieb
werden Späne in die Luft befördert. Fliegende
Partikel können zu Augenverletzungen führen.
• Zubehör und Werkzeug können während
des Betriebs heiß werden. Tragen Sie
beim Umgang damit Handschuhe, wenn
wärmeerzeugende Anwendungen wie Hämmern
oder Bohren in Metall durchgeführt werden.
• Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über
lange Zeiträume. Durch das Hämmern
verursachte Vibrationen können für Ihre
Hände und Arme schädlich sein. Tragen
Sie Handschuhe als zusätzlichen Dämpfer
und legen Sie häufig Pausen ein, um den
Schwingungen nicht zu lange Zeit ausgesetzt zu
sein.
• Luftöffnungen decken häufig bewegliche
Teile ab und sollten freigehalten werden.
Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen
verfangen.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Bohrmaschinen untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren rotierender oder
heißer Teile des Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel
von Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
21
DEUTSCH
Beispiel:
2014 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für das Ladegerät DCB105.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können sich überhitzen und bersten,
was zu Verletzungen und Sachschäden
führen kann. Nicht aufladbare
Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen
werden.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
22
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben,
tun Sie dies an einem trockenen Ort und
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz
geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz
geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze
am Ladegerät. Die Lüftungsschlitze
befinden sich oben und an den Seiten des
Ladegeräts. Stellen Sie das Ladegerät von
Hitzequellen entfernt auf.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
DEUTSCH
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das Ladegerät DCB105 kann folgende Akkus laden:
10,8 V, 14,4 V und 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 und DCB184).
An diesem Ladegerät müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und es wurde für eine
möglichst einfache Bedienung konzipiert.
Ladevorgang (Abb. [fig.] 2)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose mit 230 V, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Legen Sie den Akku (j) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
WARNUNG: Brandgefahr. Laden Sie
in dieser Zubehörbox keine Akkus auf.
Laden Sie alle Akkus entfernt von der
Zubehörbox auf.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
x
wird geladen
––
vollständig geladen
–––––––––––––––––––
––
––
––
Temperaturverzögerung –– • –– • –– • –– •
Problem mit Akku
oder Ladegerät
•••••••••••••
Problem mit der
Stromversorgung
•• •• •• •• •• ••
Dieses Ladegerät lädt keine defekten Akkus auf.
Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem
es nicht leuchtet oder indem das Blinkmuster für
Probleme mit dem Akku oder dem Ladegerät
angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die sich
auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
23
DEUTSCH
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
• Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vor der Verwendung vollständig
aufgeladen werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
24
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Akku
AKKUTYP
Für die Modelle DCD732 und DCD737 wird ein
14,4 Volt Akku eingesetzt.
Für die Modelle DCD790 und DCD795 wird ein
18 Volt Akku eingesetzt.
Die Akkus DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183
oder DCB184 können verwendet werden. Weitere
Informationen finden Sie unter Technische Daten.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
DEUTSCH
Schilder am Ladegerät und Akku
Packungsinhalt
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
Die Packung enthält:
1 Bohrschrauber oder 1 Bohrschrauber/
Bohrhammer
1 Ladegerät
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
2 Li-Ionen-Akkusätze (Modelle M2, L2, C2, P2)
3 Li-Ionen-Akkusätze (Modelle M3, L3, C3, P3)
1 Li-Ionen-Akkusatz (Modelle M1, L1, C1, P1)
Die Ladezeit ist den Technischen Daten
zu entnehmen.
100%
100%
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
1 Transportkoffer
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen
sind im Lieferumfang von N-Modellen nicht
enthalten.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1, 2)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
a. Auslöseschalter
b. Drehrichtungsknopf
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
c. Drehmomenteinstellring
d. Gangschalter
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
e. Arbeitsleuchte
Nur in Innenräumen verwenden.
g. Riemenhaken
f. Schnellspannfutter
h. Montageschraube
Akku umweltgerecht entsorgen.
i. Bitclip
j. Akku
Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den
dazu bestimmten DEWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DEWALT-Akkus mit einem
DEWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
k. Akku-Löseknöpfe
l. Taste Kraftstoffanzeige
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Diese Bohrer / Schrauber / Schlagbohrer wurden für
professionellen Einsatz bei Bohr-, Schlagbohr- und
Schraubarbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Bohrmaschinen/Bohrschrauber/Bohrhämmer
sind professionelle Elektrowerkzeuge.
25
DEUTSCH
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
26
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Entfernen Sie immer
den Akku vor dem Zusammenbau
und der Einstellung. Schalten Sie
das Werkzeug immer aus, bevor Sie
den Akku einsetzen oder entfernen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 2)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vollständig aufgeladen sein.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Akku (j) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. 2).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass
er sich nicht lösen kann.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf (k) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 2)
Einige DEWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (l) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Verstellbarer Drehzahlregler (Abb. 1)
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den
Auslöseschalter (a) zusammen. Zum Ausschalten
des Gerätes lassen Sie den Auslöseschalter los. Ihr
Werkzeug ist mit einer Bremse ausgestattet. Das
DEUTSCH
Spannfutter stoppt, sobald der Auslöseschalter ganz
losgelassen wird.
HINWEIS: Dauereinsatz im variablen
Drehzahlbereich ist nicht empfohlen. Dies kann den
Schalter beschädigen und sollte vermieden werden.
Drehrichtungsknopf (Abb. 1)
Ein Drehrichtungsknopf (b) bestimmt die
Drehrichtung des Werkzeugs und dient auch als
Verriegelungsschalter.
Für Rechtsdrehung (vorwärts) lassen Sie den
Auslöseschalter los und drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der rechten Seite des
Werkzeugs.
Für Linksdrehung (rückwärts) lassen Sie den
Auslöseschalter los und drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der linken Seite des
Werkzeugs.
In der mittleren Stellung des Reglers ist das
Werkzeug in der AUS-Stellung verriegelt. Achten
Sie darauf, dass der Auslöseschalter entriegelt ist,
wenn Sie diesen Regler verstellen.
HINWEIS: Wenn das Gerät zum ersten Mal nach
einem Drehrichtungswechsel gestartet wird, hören
Sie eventuell ein Klicken beim Starten. Dies ist
normal und weist nicht auf ein Problem hin.
Drehmomenteinstellring (Abb. 1)
Ihr Werkzeug verfügt über einen einstellbaren
Drehmomentschlüssel-Mechanismus zum Anziehen
und Entfernen verschiedenster Formen und Größen
von Befestigungsmitteln, und bei einigen Modellen
über einen Hammermechanismus zum Bohren
in Mauerwerk. Um den Spannring (c) herum
befinden sich Zahlen, ein Bohrersymbol, und bei
einigen Modellen ein Hammersymbol. Diese Zahlen
dienen dazu, die Kupplung auf einen bestimmen
Drehzahlbereich einzustellen. Je höher die Zahl
am Spannfutter, um so höher ist das Drehmoment
und umso größer können die Schrauben sein. Zur
Auswahl einer der Zahlen drehen Sie, bis der Pfeil
auf die gewünschte Zahl zeigt.
HINWEIS: Der Drehmomenteinstellring ist nur im
Schraubendreherbetrieb und nicht im Betrieb als
Bohrer oder Bohrhammer aktiv.
Zweiganggetriebe (Abb. 1)
Das Zweiganggetriebe an Ihrem Bohrschrauber
ermöglicht den Gangwechsel für eine größere
Anpassungsfähigkeit.
1. Zur Auswahl von Geschwindigkeit 1 (hoher
Drehzahl) schalten Sie das Gerät aus und lassen
es auslaufen. Schieben Sie den Gangschalter
(d) nach vorne (in Richtung Spannfutter).
2. Zur Auswahl von Geschwindigkeit 2 (niedrige
Drehzahl) schalten Sie das Gerät aus und lassen
es auslaufen. Schieben Sie den Gangschalter
zurück (vom Spannfutter weg).
HINWEIS: Ändern Sie nicht den Gang, während das
Gerät sich dreht. Warten Sie, bis der Bohrer völlig
zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Gänge
wechseln. Bei Problemen beim Gangwechsel prüfen
Sie, dass der Gangschalter entweder komplett nach
vorne oder hinten geschoben ist.
Arbeitsleuchte (Abb. 1)
Unten am Werkzeug befindet sich eine
Arbeitsleuchte (e). Die Arbeitsleuchte schaltet sich
ein, wenn der Auslöseschalter gedrückt wird.
Wenn der Auslöseschalter entriegelt ist, bleibt die
Arbeitsleuchte bis zu 20 Sekunden beleuchtet.
HINWEIS: Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare
Arbeitsfläche ausleuchten und ist nicht dazu
bestimmt, als Taschenlampe zu fungieren.
Spannfutter mit ungeteilter
Manschette (Abb. 7–9)
WARNUNG: Versuchen Sie nicht,
Bohrvorsätze (oder anderes Zubehör)
einzusetzen, indem Sie das Spannfutter
vorne fassen und das Gerät einschalten.
Das Ergebnis können Schäden
am Bohrfutter und Verletzungen
sein. Verriegeln Sie immer den
Auslöseschalter und trennen Sie das
Werkzeug vom Netz, wenn Sie Zubehör
austauschen.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass das Bohrbit fest sitzt, bevor Sie
das Werkzeug einschalten. Ein lockeres
Bohrbit kann aus dem Werkzeug
ausgeworfen werden und Verletzungen
verursachen.
Ihr Gerät ist mit einem Schnellspannfutter (f) mit
einer Drehmanschette für die Einhandbedienung des
Bohrfutters ausgestattet. Um ein Bohrbit oder ein
anderes Zubehörteil einzusetzen, befolgen Sie diese
Schritte.
1. Schalten Sie das Werkzeug aus und trennen Sie
es vom Netz.
2. Umfassen Sie die schwarze Manschette
des Spannfutters mit der einen Hand und
stabilisieren Sie das Werkzeug mit der
anderen Hand. Drehen Sie die Manschette
entgegen dem Uhrzeigersinn, bis das
gewünschte Zubehörteil hineinpasst.
27
DEUTSCH
3. Setzen Sie das Zubehörteil etwa 19 mm (3/4")
in das Spannfutter und ziehen Sie es durch
Drehen des Spannfutters im Uhrzeigersinn
mit der einen Hand an, während die andere
Hand das Gerät hält. Ihr Werkzeug ist mit einer
automatischen Spindelarretierung ausgestattet.
Hierdurch können Sie das Spannfutter mit einer
Hand öffnen und schließen.
HINWEIS: Denken Sie daran, für maximale
Anzugskraft das Spannfutter mit der einen Hand
an der Spannfuttermanschette festzuziehen,
während die andere Hand das Gerät hält.
Um das Zubehör zu entfernen, wiederholen Sie die
obigen Schritte 1 und 2.
Riemenhaken und Bitclip (Abb. 1)
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Werkzeug aus
und entfernen Sie den Akku oder
trennen Sie ihn vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
WARNUNG: Halten Sie zur
Vermeidung von schweren
Verletzungen das Werkzeug NIE
über Kopf oder lassen Sie Gegenstände
vom Riemenhaken hängen. Hängen Sie
den Riemenhaken des Werkzeugs NUR
an einen Arbeitsgürtel.
WARNUNG: Stellen Sie zur
Vermeidung von schweren
Verletzungen sicher, dass die
Schraube, die den Riemenhaken hält,
sicher ist.
WICHTIG: Verwenden Sie beim Befestigen oder
Austauschen des Riemenhakens oder des Bitclips
nur die mitgelieferte Schraube (h). Stellen Sie sicher,
dass die Schraube gut festgezogen ist.
Der Riemenhaken (g) und der Bitclip (i) können
an jeder Werkzeugseite einfach mit Hilfe der
mitgelieferten Schraube (h) befestigt werden,
damit das Werkzeug für Links- oder Rechtshänder
verwendbar ist. Wenn der Haken oder Bitclip gar
nicht verwendet werden soll, kann er vom Werkzeug
abgenommen werden.
Um die Position des Riemenhakens oder Bitclips zu
ändern, entfernen Sie die Schraube (h), durch die
er befestigt ist, und montieren Sie ihn dann an der
gegenüberliegenden Seite. Stellen Sie sicher, dass
die Schraube gut festgezogen ist.
28
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 3)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand wie abgebildet oben auf dem Bohrer (m) liegt,
während die andere Hand den Hauptgriff (n) hält.
Bohrarbeiten (Abb. 1, 4)
WARNUNG: Zur Reduzierung des
Risikos von Verletzungen IMMER
gewährleisten, dass das Werkstück
fest verankert oder mit Klemmen
gesichert ist. Falls Sie dünnes Material
bohren, benutzen Sie einen „Unterleg-”
Block, um Schäden am Material zu
verhindern.
1. Drehen Sie den Spannring (Abb. 4, c) auf das
Bohrersymbol.
2. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den Gangschalter
(Abb. 1, d), um die für die vorgesehene Arbeit
passende Geschwindigkeit und das passende
Drehmoment einzustellen.
3. Bei HOLZ verwenden Sie Schlangenbohrer,
Flachbohrer, Maschinenbohrbits oder
Lochsägen. Bei METALL verwenden Sie
Schlangenbohrer aus Stahl für hohe Drehzahlen
oder Lochsägen. Verwenden Sie Bohröl beim
Bohren in Metall. Ausnahmen bilden Gusseisen
und Messing, die trocken gebohrt werden
sollten.
DEUTSCH
4. Üben Sie Druck stets in einer geraden Linie zum
Bohrer aus. Verwenden Sie genügend Druck,
um die Bohrmaschine voranzutreiben, aber
drücken Sie nicht so fest, dass Sie den Motor
abwürgen oder den Bohrer abbiegen.
Gangschalter (d) nach hinten schieben (vom
Spannfutter weg).
WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich
hartmetallbestückte Bohrer oder
Mauerwerkbohrer.
5. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen
fest, um die Drehbewegung der Bohrmaschine
zu kontrollieren. Falls das Modell nicht mit
einem Zusatzgriff ausgestattet ist, fassen Sie die
Bohrmaschine mit einer Hand am Griff und mit
der anderen Hand um den Akku.
3. Bohren Sie mit gerade ausreichender Kraft auf
dem Hammer, damit es zu keiner übermäßigen
Hüpfbewegung oder einem „Steigen” weg vom
Bohrer kommt. Zu viel Krafteinsatz verursacht
geringere Bohrgeschwindigkeiten, Überhitzung
und eine geringere Bohrfrequenz.
VORSICHT: Der Bohrer kann
blockieren, was zu einer plötzlichen
Drehbewegung der Bohrmaschine führt.
Seien Sie stets darauf gefasst, dass der
Bohrer blockieren kann. Halten Sie die
Bohrmaschine in einem festen Griff, um
die Drehbewegung zu kontrollieren und
eine Verletzung zu vermeiden.
4. Bohren Sie geradlinig, halten Sie den Bohrer
in einem rechten Winkel zur jeweiligen Arbeit.
Üben Sie beim Bohren keinen seitlichen Druck
auf den Bohrer aus, da diese Art von Bohren
ein Verstopfen der Bohrrillen und eine geringere
Bohrgeschwindigkeit verursacht.
5. Falls beim Bohren von tiefen Löchern die
Bohrhammergeschwindigkeit abfällt, ziehen Sie
den Bohrer bei laufendem Werkzeug teilweise
aus dem Loch, um die Ablagerungen beseitigen
zu helfen.
6. FALLS DER BOHRER BLOCKIERT, ist das
gewöhnlich darauf zurückzuführen, dass
die Maschine überlastet oder unsachgemäß
eingesetzt wurde. LASSEN SIE SOFORT
DEN AUSLÖSER LOS, ziehen den Bohrer aus
dem Werkstück und ermitteln die Ursache der
Blockierung. SCHALTEN SIE DEN AUSLÖSER
NICHT EIN UND AUS, UM EINEN
BLOCKIERTEN BOHRER ZU BEWEGEN
– DIES KANN DIE BOHRMASCHINE
BESCHÄDIGEN.
HINWEIS: Ein leichtgängiger, gleichmäßiger Abfluss
von Staub aus dem Loch zeigt die ordnungsgemäße
Bohrgeschwindigkeit an.
7. Um ein Blockieren oder Abbrechen des
Materials zu minimieren, vermindern Sie den
Druck auf die Bohrmaschine und geben Sie
den Bohrer beim letzten Bruchstück des Lochs
leicht nach.
2. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den Gangschalter
(d), um die für die vorgesehene Arbeit
passende Geschwindigkeit und das passende
Drehmoment einzustellen.
8. Lassen Sie den Motor laufen, wenn Sie
den Bohrer aus einem gebohrten Loch
zurückziehen. Das verhindert ein Einklemmen.
HINWEIS: Verwenden Sie die niedrigste
mögliche Drehmomenteinstellung, um das
Befestigungsmittel in die gewünschte Tiefe
zu bringen. Je niedriger die Nummer, desto
niedriger ist das gelieferte Drehmoment.
9. Bei Bohrmaschinen mit variabler
Geschwindigkeit ist es nicht notwendig, den zu
bohrenden Punkt vorher anzukörnen. Wählen
Sie eine niedrige Geschwindigkeit, um das Loch
anzubohren und beschleunigen Sie, indem
Sie den Auslöser fester drücken, wenn das
Loch tief genug zum Bohren ist, ohne dass der
Bohrer herausspringt.
Bohrhammerbetrieb (nur DCD737
und DCD795) (Abb. 1, 5)
1. Drehen Sie den Ring (c) auf das
Bohrhammersymbol.
2. Wählen Sie die hohe
Geschwindigkeitseinstellung (2), indem Sie den
Schraubbetrieb (Abb. 1, 6)
1. Stellen Sie den Einstellring (c) für das
Drehmoment auf die gewünschte Position.
3. Setzen Sie das gewünschte
Befestigungszubehör ins Bohrfutter ein, so wie
sie das mit jedem Bohrer tun würden.
4. Nehmen Sie einige Übungsläufe mit
Abfallstücken oder in nicht einsehbaren
Bereichen vor, um die richtige Position des
Einstellrings zu bestimmen.
5. Beginnen Sie immer mit niedrigen
Drehmomenteinstellungen und gehen Sie
dann zu höheren Drehmomenteinstellungen
über, um Schäden beim Werkstück oder dem
Befestigungswerkzeug zu vermeiden.
29
DEUTSCH
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Schmierung
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
30
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
DEUTSCH
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
31
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
32
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
BRUSHLESS CORDLESS COMPACT 13 mm (1/2")
DRILL/DRIVER, DCD732, DCD790
BRUSHLESS CORDLESS COMPACT 13 mm (1/2")
DRILL/DRIVER/HAMMERDRILL, DCD737, DCD795
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery Type
Power output
No-load speed
1st gear
2nd gear
Impact rate
1st gear
2nd gear
Max. torque (hard/soft)
Chuck capacity
Maximum drilling capacity
Wood
Metal
Masonry
Weight (without battery pack)
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power uncertainty)
W
DCD732
14.4
1
Li-Ion
310
DCD737
14.4
1
Li-Ion
310
DCD790
18
1
Li-Ion
360
DCD795
18
1
Li-Ion
360
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/19
1.5–13.0
0–9500
0–33200
57/19
1.5–13.0
–
–
60/23
1.5–13.0
0–10200
0–34000
60/23
1.5–13.0
mm
mm
mm
kg
38
13
–
1.20
38
13
13
1.27
38
13
–
1.20
38
13
13
1.27
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VDC
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:
Vibration emission value ah
Drilling into metal
ah,D =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
2.8
1.5
3.3
1.5
2.8
1.5
3.3
1.5
Vibration emission value ah
Drilling into concrete
ah,ID =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
–
–
23
1.5
–
–
23
1.5
33
EN GLI S H
Vibration emission value ah
Screwdriving
ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
<2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
VDC
Ah
kg
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB144
Li-Ion
14.4
5.0
0.52
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
DCB183
Li-Ion
18
2.0
0.40
DCB184
Li-Ion
18
5.0
0.62
70
(4.0 Ah
battery packs)
90
(5.0 Ah
(battery packs)
min
Weight
kg
VAC
230 V tools
230 V tools
30
(1.5 Ah
battery packs)
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
34
<2.6
1.5
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
<2.5
1.5
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
<2.6
1.5
40
(2.0 Ah
battery packs)
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3.0 Ah
battery packs)
0.49
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
ENGLISH
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
COMPACT DRILL/DRIVER/HAMMERDRILL
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more
information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
08.03.2013
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
35
EN GLI S H
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e)
f)
g)
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Drill/Driver/Hammerdrill
• Wear ear protectors when impact drilling.
Exposure to noise can cause hearing loss.
• Use auxiliary handle(s), if supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
36
ENGLISH
where the cutting accessory may contact
hidden wiring. Cutting accessory contacting a
“live” wire may make exposed metal parts of the
power tool “live” and could give the operator an
electric shock.
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering and drilling operations cause chips
to fly. Flying particles can cause permanent eye
damage.
• Accessories and tool may get hot during
operation. Wear gloves when handling them if
performing heat producing applications such as
hammerdrilling and drilling metals.
Example:
2014 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB105 battery charger.
• Before using the charger, read all instructions
and cautionary markings on charger, battery
pack and product using the battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by hammer action may
be harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable battery packs. Other types
of batteries may overheat and burst
resulting in personal injury and property
damage.
• Air vents often cover moving parts and
should be avoided. Loose clothes, jewelry or
long hair can be caught in moving parts.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of drills:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing
accessories.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminium foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
DATE CODE POSITION
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over or otherwise
subjected to damage or stress.
37
EN GLI S H
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock or electrocution.
Charging Procedure (fig. 2)
1. Plug the charger into an appropriate 230 V
outlet before inserting the battery pack.
• When operating a charger outdoors, always
provide a dry location and use an extension
cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.
2. Insert the battery pack (j) into the charger,
making sure the pack is fully seated in the
charger. The red (charging) light will blink
continuously indicating that the charging
process has started.
• Do not block the ventilation slots on the
charger. The ventilation slots are located
on the top and sides of the charger. Place
the charger in a position away from any heat
source.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble the charger; take it to
an authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
WARNING: Fire hazard. Do not charge
batteries within the kit box. Charge all
batteries away from the kit box.
Charging Process
Refer to the table below for the state of charge of
the battery pack.
State of charge
x
charging
––
fully charged
–––––––––––––––––
––
––
––
hot/cold pack delay
–– • –– • –– • –– •
problem pack or charger • • • • • • • • • • • •
problem powerline
•• •• •• •• •• ••
This charger will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to
light or by displaying problem pack or charger blink
pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
Chargers
Hot/Cold Pack Delay
The DCB105 charger accepts 10.8 V, 14.4 V and
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 and
DCB184) battery packs.
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a hot/cold pack
delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
This charger requires no adjustment and is designed
to be as easy as possible to operate.
38
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
ENGLISH
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
A cold battery pack will charge at about half the rate
of a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery warms.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include the catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below and then follow
the charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use the battery pack
in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery pack
from the charger may ignite the dust or fumes.
• Never force the battery pack into charger.
Do not modify the battery pack in any way
to fit into a non-compatible charger as
battery pack may rupture causing serious
personal injury.
• Charge the battery packs only in designated
DEWALT chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
• For best results, make sure the battery pack is
fully charged before use.
WARNING: Never attempt to open
the battery pack for any reason. If
the battery pack case is cracked or
damaged, do not insert it into the
charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery
pack or charger that has received a
sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (e.g., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should
be returned to the service centre for
recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash the area with
mild soap and water. If the battery liquid gets
into the eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCD732 and DCD737 operate on 14.4 volt
battery packs.
The DCD790 and DCD795 operate on 18 volt
battery pack.
The DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
or DCB184 battery packs may be used. Refer to
Technical Data for more information.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
39
EN GLI S H
Labels on Charger and Battery Pack
Package Contents
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
The package contains:
Read instruction manual before use.
1 Drill/driver or 1 drill/driver/hammerdrill
1 Charger
2 Li-Ion battery packs (M2, L2, C2, P2 models)
3 Li-Ion battery packs (M3, L3, C3, P3 models)
1 Li-Ion battery pack (M1, L1, C1, P1 models)
1 Kitbox
See Technical Data for charging time.
100%
100%
Battery charging.
Battery charged.
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not
included with N-models.
Battery defective.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
Hot/cold pack delay.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Do not probe with conductive objects.
Description (fig. 1, 2)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Do not charge damaged battery packs.
a. Trigger switch
Do not expose to water.
b. Forward/reverse control button
Have defective cords replaced
immediately.
d. Gear shifter
c. Torque adjustment collar
e. Worklight
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
f. Keyless chuck
g. Belt hook
Only for indoor use.
h. Mounting screw
i. Bit clip
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Charge DEWALT battery packs only with
designated DEWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DEWALT batteries with a DEWALT charger
may make them burst or lead to other
dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
j. Battery pack
k. Battery release button
l. Fuel gauge button
INTENDED USE
These drills/drivers/hammerdrills are designed
for professional drilling, percussion drilling and
screwdriving applications.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These drills/drivers/hammerdrills are professional
power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
40
ENGLISH
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the
battery pack. Always switch off the
tool before inserting or removing
the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 2)
NOTE: For best results, make sure your battery
pack is fully charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the battery pack (j) with the rails inside the
tool’s handle (fig. 2).
2. Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure that it does
not disengage.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the battery release button (k) and firmly
pull the battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 2)
Some DEWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (l). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Variable Speed Trigger Switch (fig. 1)
To turn the tool on, squeeze the trigger switch (a).
To turn the tool off, release the trigger switch. Your
tool is equipped with a brake. The chuck will stop as
soon as the trigger switch is fully released.
NOTE: Continuous use in variable speed range is
not recommended. It may damage the switch and
should be avoided.
Forward/Reverse Control Button
(fig. 1)
A forward/reverse control button (b) determines the
direction of the tool and also serves as a lock-off
button.
To select forward rotation, release the trigger switch
and press the forward/reverse control button on the
right side of the tool.
41
EN GLI S H
To select reverse, press the forward/reverse control
button on the left side of the tool.
The centre position of the control button locks
the tool in the off position. When changing the
position of the control button, be sure the trigger is
released.
NOTE: The first time the tool is run after changing
the direction of rotation, you may hear a click on
start up. This is normal and does not indicate a
problem.
Torque Adjustment Collar (fig. 1)
Your tool has an adjustable torque screwdriver
mechanism for driving and removing a wide array of
fastener shapes and sizes and in some models, a
hammer mechanism for drilling into masonry. Circling
the collar (c) are numbers, a drill bit symbol, and in
some models, a hammer symbol. These numbers
are used to set the clutch to deliver a torque range.
The higher the number on the collar, the higher the
torque and the larger the fastener which can be
driven. To select any of the numbers, rotate until the
desired number aligns with the arrow.
NOTE: The torque adjustment collar is only engaged
during screwdriving mode and not in drill and
hammerdrill modes.
Dual Range Gearing (fig. 1)
The dual range feature of your drill/driver allows you
to shift gears for greater versatility.
1. To select speed 1 (high torque setting), turn
the tool off and permit it to stop. Slide the gear
shifter (d) forward (towards the chuck).
2. To select speed 2 (low torque setting), turn the
tool off and permit it to stop. Slide the gear
shifter back (away from the chuck).
NOTE: Do not change gears when the tool is
running. Always allow the drill to come to a complete
stop before changing gears. If you are having trouble
changing gears, make sure that the dual range
gear shifter is either completely pushed forward or
completely pushed back.
Worklight (fig. 1)
There is a worklight (e) located on the foot of the
tool. The worklight is activated when the trigger
switch is depressed. When the trigger switch is
released, the worklight will stay illuminated for up to
20 seconds.
NOTE: The worklight is for lighting the immediate
work surface and is not intended to be used as a
flashlight.
42
Keyless Single Sleeve Chuck
(fig. 7–9)
WARNING: Do not attempt to tighten
drill bits (or any other accessory) by
gripping the front part of the chuck
and turning the tool on. Damage to
the chuck and personal injury may
result. Always lock off trigger switch
and disconnect tool from power source
when changing accessories.
WARNING: Always ensure the bit
is secure before starting the tool. A
loose bit may eject from tool causing
possible personal injury.
Your tool features a keyless chuck (f) with one
rotating sleeve for one-handed operation of the
chuck. To insert a drill bit or other accessory, follow
these steps.
1. Turn tool off and disconnect tool from power
source.
2. Grasp the black sleeve of the chuck with one
hand and use the other hand to secure the
tool. Rotate the sleeve counterclockwise far
enough to accept the desired accessory.
3. Insert the accessory about 19 mm (3/4") into
the chuck and tighten securely by rotating
the chuck sleeve clockwise with one hand
while holding the tool with the other. Your tool
is equipped with an automatic spindle lock
mechanism. This allows you to open and close
the chuck with one hand.
NOTE: Be sure to tighten chuck with one hand
on the chuck sleeve and one hand holding the
tool for maximum tightness.
To release the accessory, repeat steps 1 and 2
above.
Belt Hook and Bit Clip (fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, DO NOT
suspend tool overhead or suspend
objects from the belt hook. ONLY hang
tool’s belt hook from a work belt.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ensure the
screw holding the belt hook is secure.
ENGLISH
IMPORTANT: When attaching or replacing the
belt hook or bit clip, use only the screw (h) that is
provided. Be sure to securely tighten the screw.
The belt hook (g) and bit clip (i) can be be attached
to either side of the tool using only the screw (h)
provided, to accommodate left- or right- handed
users. If the hook or bit clip is not desired at all, it
can be removed from the tool.
To move belt hook or bit clip, remove the screw
(h) that holds it in place then reassemble on the
opposite side. Be sure to securely tighten the screw.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
Proper Hand Position (fig. 3)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the top
of the drill (m) as shown, with the other hand on the
main handle (n).
Drill Operation (fig. 1, 4)
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS ensure
workpiece is anchored or clamped
firmly. If drilling thin material, use a wood
“back-up” block to prevent damage to
the material.
1. Turn the collar (fig. 4, c) to the drill symbol.
2. Select the desired speed/torque range using the
gear shifter (fig. 1, d) to match the speed and
torque to the planned operation.
3. For WOOD, use twist bits, spade bits, power
auger bits or hole saws. For METAL, use highspeed steel twist drill bits or hole saws. Use
a cutting lubricant when drilling metals. The
exceptions are cast iron and brass which should
be drilled dry.
4. Always apply pressure in a straight line with the
bit. Use enough pressure to keep drill biting, but
do not push hard enough to stall the motor or
deflect the bit.
5. Hold tool firmly with both hands to control
the twisting action of the drill. If model is not
equipped with side handle, grip drill with one
hand on the handle and one hand on the
battery pack.
CAUTION: Drill may stall if overloaded
causing a sudden twist. Always expect
the stall. Grip the drill firmly to control
the twisting action and avoid injury.
6. IF DRILL STALLS, it is usually because
it is being overloaded or improperly used.
RELEASE TRIGGER IMMEDIATELY, remove
drill bit from work, and determine cause of
stalling. DO NOT CLICK TRIGGER ON AND
OFF IN AN ATTEMPT TO START A STALLED
DRILL — THIS CAN DAMAGE THE DRILL.
7. To minimise stalling or breaking through the
material, reduce pressure on drill and ease the
bit through the last fractional part of the hole.
8. Keep the motor running when pulling the bit
back out of a drilled hole. This will help prevent
jamming.
9. With variable speed drills there is no need to
centre punch the point to be drilled. Use a
slow speed to start the hole and accelerate by
squeezing the trigger harder when the hole is
deep enough to drill without the bit skipping
out.
Hammerdrill Operation (DCD737 and
DCD795 only) (fig. 1, 5)
1. Turn the collar (c) to the hammerdrill symbol.
2. Select the high speed (2) setting by sliding the
gear shifter (d) back (away from the chuck).
IMPORTANT: Use carbide-tipped or masonry
bits only.
3. Drill with just enough force on the hammer to
keep it from bouncing excessively or “rising” off
the bit. Too much force will cause slower drilling
speeds, overheating and lower drilling rate.
4. Drill straight, keeping the bit at a right angle to
the work. Do not exert side pressure on the bit
when drillling as this will cause clogging of the
bit flutes and a slower drilling speed.
5. When drilling deep holes, if the hammer speed
starts to drop off, pull the bit partially out of the
43
EN GLI S H
hole with tool stil running to help clear debris
from the hole.
NOTE: A smooth, even flow of dust from the hole
indicates proper drilling rate.
Screwdriver Operation (fig. 1, 6)
1. Turn the torque adjustment collar (c) to the
desired position.
2. Select the desired speed/torque range using the
gear shifter (d) to match the speed and torque
of the planned operation.
NOTE: Use the lowest torque setting required
to seat the fastener at the desired depth. The
lower the number, the lower the torque output.
3. Insert the desired fastener accessory into the
chuck as you would any drill bit.
4. Make some practice runs in scrap or on unseen
areas to determine the proper position of the
clutch collar.
5. Always start with lower torque settings, then
advance to higher torque settings to avoid
damage to the workpiece or fastener.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
44
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
ENGLISH
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
45
ESPAÑOL
TALADRO/DESTORNILLADOR DCD732, DCD790
SIN ESCOBILLAS, INALÁMBRICO, COMPACTO DE 13 mm (1/2")
TALADRO/DESTORNILLADOR/ROTOTALADRO DCD737, DCD795
SIN ESCOBILLAS, INALÁMBRICO, COMPACTO DE 13 mm (1/2")
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DEWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Potencia de salida
Velocidad sin carga
1º velocidad
2º velocidad
Velocidad de impact
1º velocidad
2º velocidad
Par máximo (duro/blando)
Capacidad del mandril
Capacidad máxima de perforación
Madera
Metal
Mampostería
Peso (sin la batería)
LPA
KPA
LWA
KWA
(presión acústica)
(incertidumbre de la presión acústica)
(potencia acústica)
(incertidumbre de la potencia acústica)
W
DCD732
14,4
1
Litio-Ion
310
DCD737
14,4
1
Litio-Ion
310
DCD790
18
1
Litio-Ion
360
DCD795
18
1
Litio-Ion
360
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/19
1,5–13,0
0–9 500
0–33 200
57/19
1,5–13,0
–
–
60/23
1,5–13,0
0–10 200
0–34 000
60/23
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VDC
Valores de vibración totales (cantidad vectorial triaxial) determinados según la norma EN 60745:
46
Valor de emisión de vibración ah
Perforación en metal
ah,D =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
2,8
1,5
3,3
1,5
2,8
1,5
3,3
1,5
Valor de emisión de vibración ah
Perforación en cemento
ah,ID =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
–
–
23
1,5
–
–
23
1,5
ESPAÑOL
Valor de la emisión de vibración ah
Atornillado
ah =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
< 2,5
1,5
2,6
1,5
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
2,6
1,5
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento
de la herramienta y los accesorios,
mantener las manos calientes y
organizar los patrones de trabajo.
VDC
Ah
kg
DCB140
Litio-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Litio-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Litio-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Litio-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Litio-Ion
14,4
5,0
0,52
VDC
Ah
kg
DCB180
Litio-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Litio-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Litio-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Litio-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Litio-Ion
18
5,0
0,62
70
(baterías
de 4,0 Ah)
90
(baterías
de 5,0 Ah)
Cargador
Tipo de batería
Akkutyp
Tiempo de carga aprox
min
Peso
kg
VAC
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
30
(baterías
de 1,5 Ah)
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
40
(baterías
de 2,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(baterías
de 3,0 Ah)
0,49
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
47
ESPAÑOL
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
TALADRADORA/ATORNILLADORA/TALADRADORA DE
PERCUSIÓN COMPACTA
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
08.03.2013
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
48
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que
pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
ESPAÑOL
e)
f)
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
g)
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
49
ESPAÑOL
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas
puede ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que sea adecuado para un tipo
de batería puede ocasionar un riesgo de
incendio si se utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos de
metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños
de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un
cortacircuito en los terminales de la batería
puede causar quemaduras o un incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido
puede salirse de la batería, evite el
contacto. Si se produce un contacto de
forma accidental, enjuague con agua. Si
el líquido entra en contacto con los ojos,
busque atención médica. El líquido que
sale de la batería puede causar irritación
o quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad
específicas adicionales para las
direccionadoras/taladros/martillos
• Lleve protección acústica al realizar
operaciones de perforación de impacto.
La exposición ante ruidos podrá provocar una
pérdida de su audición.
• Utilice las asas auxiliares, si han sido
suministradas con la herramienta. La pérdida
de control podría provocar daños personales.
• Sostenga la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas cuando
50
realice una operación en la que el accesorio
de corte pueda estar en contacto con un
cable oculto. El contacto de los accesorios de
corte con un cable cargado, puede cargar las
partes metálicas expuestas de la herramienta
eléctrica y producir una descarga eléctrica al
operador.
• Utilice fijaciones u otro tipo de método para
fijar y apoyar la pieza de trabajo en una
plataforma estable. Si sostiene el trabajo con
las manos o con su cuerpo estará inestable y
podrá hacer que pierda el control.
• Lleve gafas de seguridad u otro tipo
de protección visual. Las operaciones
de taladrado y perforado provoca el vuelo
de astillas. Las partículas en vuelo pueden
provocar daños oculares permanentes.
• Los accesorios y la herramienta podrán
alcanzar grandes temperaturas durante el
funcionamiento. Lleve guantes cuando los
manipule si realiza operaciones que produzcan
calor como el taladrado con martillo o la
perforación de metales.
• No opere esta herramienta durante largos
periodos de tiempo. Las vibraciones
provocadas por la acción del taladro pueden
resultar dañinas para sus brazos y manos.
Utilice guantes para ofrecer una protección
adicional y limite la exposición tomando
periodos de descansos frecuentes.
• Las ventilaciones cubren a menudo las
piezas móviles y deberán evitarse. La ropa
suelta, las joyas y el pelo largo pueden quedar
atrapados en las piezas en movimiento.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los taladros:
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad correspondientes y del uso de
dispositivos de seguridad, existen determinados
riesgos residuales que no pueden evitarse. Los
riesgos son los siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar los
accesorios.
– Los riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
ESPAÑOL
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2014 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para el cargador de
pilas DCB105.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo los paquetes de pilas recargables
de DEWALT. Otros tipos de pilas
podrán sobrecalentarse y quemarse
dando lugar a daños personales y
materiales. No recargue las pilas
no recargables.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• Cuando opere un cargador en el exterior,
garantice siempre un lugar seco y utilice un
cable de extensión adecuado para el uso en
exteriores. La utilización de un cable adecuado
para el uso en exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
• No bloquee las ranuras de ventilación del
cargador. Las ranuras de ventilación se
encuentran ubicadas en la parte superior y
lateral del cargador. Coloque el cargador en
una posición lejos de cualquier fuente de calor.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
51
ESPAÑOL
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
ADVERTENICA: Peligro de incendio.
No cargue las baterías dentro de la
caja de la herramienta. Cargue todas
las baterías lejos de la caja de la
herramienta.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230 V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DCB105 acepta los paquetes de pilas
de 10,8 V, 14,4 V y 18 V de litio-ión (DCB121,
DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183 y DCB184).
Este cargador no necesita ningún ajuste y está
diseñado para ofrecer el funcionamiento más fácil al
usuario.
Procedimiento de carga (fig. 2)
1. Conecte el cargador a una toma adecuada de
230 V antes de introducir el paquete de pilas.
2. Introduzca el paquete de pilas (j) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
52
x
cargando
––
––
––
––
completamente cargado
retraso por batería
caliente/fría
problema en el paquete
o el cargador
problema de la línea
de alimentación
––––––––––––––––––––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Este cargador no cargará un paquete de pilas
defectuoso. El cargador indicará la pila defectuosa
negándose a encenderlo o mostrando el problema
del paquete o del cargador mediante un pestañeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y el paquete de pilas a un centro de reparación
autorizado para que los pruebe.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
Las herramientas XR de litio-ión han sido diseñadas
con un Sistema de Protección Electrónica
que protege a la pila frente a la sobrecarga, el
sobrecalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Un paquete de pilas frío se cargará a la mitad
de la velocidad de un paquete de pilas caliente.
El paquete de pilas se cargará a una velocidad
inferior mediante el ciclo completo de recarga y no
regresará a la máxima velocidad recarga incluso
cuando la pila se caliente.
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 °C (105 ˚F) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
• Para obtener mejores resultados, compruebe
que el paquete de pilas está completamente
cargado antes de utilizarlo.
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Batería
TIPO DE BATERÍA
Los DCD732 y DCD737 funcionan con paquetes de
pilas de 14,4 voltios.
Los DCD790 y DCD795 funcionan con paquetes de
pilas de 18 voltios.
Los paquetes de pilas de DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183 o DCB184 podrán utilizarse.
Véase la sección de Datos técnicos para obtener
más información.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
53
ESPAÑOL
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
indicadas por DEWALT en un cargador
DEWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
Etiquetas del cargador y la batería
Contenido del embalaje
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
El embalaje contiene:
1 Broca/direccionadora o 1 Broca/direccionadora/
martillo
1 Cargador
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
2 Baterías de Litio-Ion (modelo M2, L2, C2, P2)
3 Baterías de Litio-Ion (modelo M3, L3, C3, P3)
1 Batería de Litio-Ion (modelo M1, L1, C1, P1)
1 Caja de herramientas
1 Manual de instrucciones
100%
100%
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
1 Dibujo despiezado
NOTA: Los paquetes de pilas, los cargadores y las
cajas no están incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de activación
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
b. Botón de control de avance/retroceso
c. Collar de ajuste de par
d. Palanca de velocidades
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
e. Luz de trabajo
Sólo para uso en interior.
g. Gancho de cinturón
f. Mandril sin llave
h. Tuerca de montaje
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
i. Clip de broca
j. Bloque de baterías
Cargue los paquetes de baterías
DEWALT únicamente con los cargadores
DEWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
54
k. Botón de liberación de batería
l. Botón de nivel de combustible
ESPAÑOL
USO PREVISTO
Estos taladros/percutores/martillos perforadores
están diseñados para aplicaciones profesionales de
taladrado, taladrado por percusión y atornillado.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos taladros/atornilladores/taladros percutores son
herramientas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes del montaje
y el ajuste, quite siempre la batería.
Apague siempre la herramienta
antes de poner o sacar la batería.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DEWALT.
Introducir y retirar el paquete de
pilas de la herramienta (fig. 2)
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de pilas está
completamente cargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1. Alinee el paquete de pilas (j) con los rieles
ubicados en el interior del mango de la
herramienta (fig. 2).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete
de pilas se haya ubicado firmemente en la
herramienta y compruebe que no se libera.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE PILAS DE LA
HERRAMIENTA
1. Pulse el botón de liberación de pilas (k) y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo
del asa de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
PAQUETES DE PILAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. 2)
Algunos paquetes de pilas de DEWALT incluyen un
indicador de carga que consiste en tres luces LED
que indican el nivel de carga restante en el paquete
de pilas.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga
pulsado el botón del indicador de carga (l). Un grupo
de tres luces LED verdes se iluminará, indicando
el nivel que queda de carga. Cuando el nivel de
carga de la pila esté por debajo del límite necesario
para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el paquete
de pilas. No indica ninguna funcionalidad de la
herramienta y podrá registrar variaciones en función
de los componentes del producto, de la temperatura
y de la aplicación del usuario final.
Interruptor de velocidad variable
(fig. 1)
Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor (a). Para apagar la herramienta, suelte el
interruptor. Su herramienta está equipada con un
freno. El mandril se detendrá en cuanto el interruptor
se haya liberado al completo.
NOTA: No se aconseja el uso continuo de la serie
de velocidad variable. Podrá dañar el interruptor y
esto debe evitarse.
55
ESPAÑOL
Botón de control de avance/
retroceso (fig. 1)
Un botón de control de avance/retroceso (b)
determina la dirección de la herramienta y también
sirve como botón de desbloqueo.
Para seleccionar el giro hacia delante, suelte el
interruptor y pulse el botón de control de avance/
retroceso ubicado en la parte derecha de la
herramienta.
Para seleccionar el sentido de retroceso, pulse el
botón de control de avance/retroceso ubicado en
la parte izquierda de la herramienta.
La posición central del botón de control bloquea
la herramienta en posición de apagado. Cuando
cambie la posición del botón de control,
compruebe que ha soltado el interruptor.
NOTA: La primera vez que active la herramienta tras
cambiar el sentido de giro, podrá oír un ligero clic
inicial. Esto es normal y no indica ningún problema.
Collar de ajuste de par (fig. 1)
Su herramienta tiene un mecanismo destornillador
de par ajustable para dirigir y retirar sujeciones
de una amplia variedad de tamaños y formas y
en algunos modelos, un mecanismo de martillo
para la perforación en materiales de mampostería.
Alrededor del collar (c) se encuentran números, un
símbolo de broca y en algunos modelos, un símbolo
de martillo. Estos números se utilizan para fijar el
mandril de forma que ofrezca una serie de pares.
Cuanto mayor sea el número del collar, mayor
será el par de apriete y mayor será la sujeción que
podrá dirigirse. Para seleccionar cualquiera de los
números, gírelo hasta que el número deseado se
alinee con la flecha.
NOTA: El collarín de ajuste del par de torsión se
acciona solamente durante el modo destornillador,
pero no en modo taladro y rototaladro.
NOTA: No cambie las velocidades cuando la
herramienta esté funcionando. Siempre deje que el
taladro se pare al completo antes de cambiar los
engranajes. Si registra algún problema a la hora de
cambiar las velocidades, compruebe que la palanca
de engranajes de doble serie está completamente
colocada hacia delante o completamente hacia
atrás.
Luz de trabajo (fig. 1)
La herramienta tiene una luz de trabajo (e) en la
parte delantera. La luz de trabajo se enciende al
pulsar el activador. Después de soltar el activador,
la luz de trabajo permanece encendida durante
20 segundos.
NOTA: La luz de trabajo sirve para alumbrar la
superficie de trabajo inmediata y no puede utilizarse
como luz de alumbrado.
Mandril de manguito único sin llave
(fig. 7–9)
ADVERTENCIA: No intente apretar
las puntas de brocas (ni cualquier otro
accesorio) agarrando la parte frontal del
mandril y encendiendo la herramienta.
Podrá provocar daños al mandril y
daños personales. Bloquee siempre el
interruptor de activación y desconecte la
herramienta de la fuente de alimentación
cuando cambie los accesorios.
ADVERTENCIA: Compruebe siempre
que la broca está fija antes de arrancar
la herramienta. Una broca suelta podrá
salir de la herramienta, provocando
daños personales posibles.
Su herramienta goza de un mandril sin llave (f) con
un solo manguito giratorio para la activación con una
sola mano del mandril. Para introducir una broca u
otro accesorio, aplique las siguientes etapas.
Engranaje de doble serie (fig. 1)
1. Apague la herramienta y desconéctela de la
fuente de alimentación.
La función de doble serie de su broca/
direccionadora le permite aumentar las velocidades
para gozar de una mayor versatilidad.
2. Agarre el manquito negro del mandril con
una mano y utilice la otra mano para fijar
la herramienta. Gire el manguito en sentido
contrario al de las agujas del reloj lo más lejos
posibles para aceptar el accesorio deseado.
1. Para seleccionar la velocidad 1 (configuración
de alto par), apague la herramienta y deje que
se detenga. Ponga la palanca del engranaje (d)
hacia delante (frente al mandril).
2. Para seleccionar la velocidad 2 (configuración
de bajo par), apague la herramienta y deje que
se detenga. Ponga la palanca de engranajes
hacia detrás (lejos del mandril).
56
3. Introduzca el accesorio en unos 19 mm (3/4")
en el mandril y apriete con firmeza girando
el manguito del mandril en sentido de las
agujas del reloj con una mano y sosteniendo
la herramienta con la otra. Su herramienta está
equipada con un mecanismo de bloqueo del
eje automático. Esto le permite abrir y cerrar el
mandril con una mano.
ESPAÑOL
NOTA: Compruebe que aprieta el mandril con
una mano en el manguito del mandril y con
la otra, sostiene la herramienta para lograr el
máximo apriete.
Para soltar el accesorio, repita las etapas 1 y 2
indicadas previamente.
Gancho del cinturón y clip de broca
(fig. 1)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte el paquete de baterías
antes de realizar ajuste alguno o
de poner o quitar acoplamientos o
accesorios.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de daños personales graves,
NO cuelgue la herramienta por el cuello
ni suspenda objetos del gancho del
cinturón. SÓLO cuelgue el gancho
del cinturón de la herramienta en un
cinturón de trabajo.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de daños personales graves,
compruebe que la sujeción de la tuerca
del gancho del cinturón es segura.
IMPORTANTE: Al unir o sustituir el gancho del
cinturón o el clip de broca, utilice sólo la tuerca (h)
suministrada. Compruebe que aprieta firmemente
la tuerca.
El gancho del cinturón (g) y el clip de broca (i)
pueden unirse a ambos lados de la herramienta
utilizando exclusivamente la tuerca (h) suministrada,
para facilitar su uso a los usuarios diestros y zurdos.
Si no desea utilizar el gancho o el clip de broca,
podrá retirarlo de la herramienta.
Para retirar el gancho del cinturón o el clip de
broca, retire la tuerca (h) que lo sostiene en su
lugar y a continuación, móntela en el lado opuesto.
Compruebe que aprieta firmemente la tuerca.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Posición adecuada de las manos
(fig. 3)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano por encima del taladro (m) como
se muestra, y la otra en la empuñadura principal (n).
Funcionamiento del taladro (fig. 1, 4)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones personales,
asegúrese SIEMPRE de que la
pieza de trabajo esté anclada o sujeta
firmemente. Si está perforando un
material delgado, utilice un bloque de
madera “de soporte” para evitar daños
al material.
1. Gire el collarín (fig. 4, c) hacia el símbolo del
taladro.
2. Seleccione el rango de velocidad/par motor
deseado utilizando la palanca (fig. 1, d) de
cambio para que se corresponda con la
velocidad y el par motor para la operación
planeada.
3. Para MADERA, use brocas helicoidales, brocas
de pala, brocas de taladro a motor o brocas
huecas cilíndricas. Para METAL, use brocas de
taladro helicoidales de acero de alta velocidad o
brocas huecas cilíndricas. Use un lubricante de
corte al taladrar metales. Las excepciones son
hierro fundido y latón, que deben ser taladrados
en seco.
4. Aplique siempre presión en línea recta con la
broca. Utilice suficiente presión para mantener
la broca picando, pero no presione demasiado
fuerte ya que puede atascar el motor o doblar
la broca.
5. Sostenga la herramienta firmemente con ambas
manos para controlar la acción de enroscado
de la broca. Si el modelo no está equipado con
un mango lateral, sostenga el taladro con una
mano en el mango y la otra en el paquete de
baterías.
57
ESPAÑOL
ATENCIÓN: Si se sobrecarga el taladro
puede atascarse provocando una
torcedura repentina. Piense siempre que
puede atascarse. Sostenga el taladro
firmemente para controlar la acción de
enroscado y evitar lesiones.
6. SI EL TALADRO SE ATASCA, por lo general
puede ser porque se está sobrecargando o
usando incorrectamente. LIBERE EL GATILLO
INMEDIATAMENTE, quite la broca del trabajo
y determine la causa del atascamiento.
NO PRESIONE EL GATILLO HASTA LA
POSICIÓN DE ENCENDIDO O APAGADO
INTENTANDO ARRANCAR EL TALADRO
ATASCADO: ESTO PODRÍA PROVOCAR
DAÑOS EN EL MISMO.
7. Para minimizar el atascamiento o la penetración
profunda en el material, reduzca la presión
sobre el taladro y facilite el paso de la broca a
través de la última parte del orificio.
8. Mantenga el motor en funcionamiento cuando
saque la broca de un orificio taladrado. Esto
impedirá el atascamiento.
9. Con taladros de velocidad variable no es
necesario marcar con un punzón el punto a
perforar. Utilice baja velocidad para empezar
a hacer el orificio y acelere apretando más
el gatillo cuando éste sea lo suficientemente
profundo para perforar sin que se salga la
broca.
Funcionamiento del taladro percutor
(solamente DCD737 y DCD795)
(fig. 1, 5)
1. Gire el anillo (c) hasta el símbolo del taladro
percutor.
2. Seleccione la configuración de velocidad alta
(2) haciendo deslizar hacia atrás el cambio de
velocidad (d) (alejándolo del portabrocas).
IMPORTANTE: Utilice brocas con punta de
carburo o de mampostería únicamente.
3. Taladre utilizando sólo la fuerza suficiente sobre
el percutor para evitar que rebote demasiado o
se “levante” la broca. Demasiada fuerza puede
provocar menores velocidades de perforación,
el recalentamiento de la herramienta y la
disminución del índice de perforación.
4. Taladre de forma recta, manteniendo el taladro
en ángulo recto con respecto al trabajo. No
ejerza presión lateral sobre la broca cuando
taladre ya que esto podría provocar la
obstrucción de las acanaladuras de la broca y
disminuir la velocidad de perforación.
58
5. Cuando perfore grandes orificios, si la velocidad
del taladro comienza a disminuir, saque la broca
parcialmente del orificio con la herramienta aún
funcionando para ayudar a eliminar los residuos
del orificio.
NOTA: El flujo de polvo suave y parejo del orificio
indica la velocidad de perforación adeudada.
Funcionamiento del destornillador
(fig. 1, 6)
1. Gire el anillo (c) de ajuste de torsión hasta la
posición deseada.
2. Seleccione el rango de velocidad/par que
desee utilizando el cambio de velocidad (d)
para hacer que el par y la velocidad coincidan
con la operación prevista.
NOTA: Aplique el par inferior de ajuste
necesario para apretar el sujetador a la
profundidad que desee. Cuanto menor sea el
número, menor será el par de salida.
3. Inserte el accesorio de seguridad deseado en el
mandril como lo haría con cualquier broca.
4. Haga alguna pruebas en una pieza de descarte
o zonas que no estén a la vista para determinar
la posición correcta del anillo del mandril.
5. Comience siempre con configuraciones bajas
de torsión, luego avance a configuraciones más
altas para evitar dañar la pieza de trabajo o el
tornillo.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
ESPAÑOL
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de litio-ión son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de pilas recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
59
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
60
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
PERCEUSE/VISSEUSE COMPACTE SANS FIL ET SANS BALAI
13 mm (1/2"), DCD732, DCD790
PERCEUSE/VISSEUSE/PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE
SANS FIL ET SANS BALAI 13 mm (1/2"), DCD737, DCD795
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses
produits ont fait de DEWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Puissance utile
Régime à vide
1re vitesse
2e vitesse
Cadence de frappe
1re vitesse
2e vitesse
Couple max. (dur/tendre)
Capacité du mandrin
Capacité de perçage max,
Bois
Métal
Maçonnerie
Poids (sans batterie)
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance acoustique)
W
DCD732
14,4
1
Li-Ion
310
DCD737
14,4
1
Li-Ion
310
DCD790
18
1
Li-Ion
360
DCD795
18
1
Li-Ion
360
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/19
1,5–13.0
0–9 500
0–33 200
57/19
1,5–13.0
–
–
60/23
1,5–13.0
0–10 200
0–34 000
60/23
1,5–13.0
mm
mm
mm
kg
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VDC
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées d’après la norme EN 60745 :
Valeur de l’émission vibratoire ah
Perçage dans le métal
ah,D =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
2,8
1,5
3,3
1,5
2,8
1,5
3,3
1,5
Valeur de l’émission vibratoire ah
Perçage dans le béton
ah,ID =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
–
–
23
1,5
–
–
23
1,5
61
FRANÇAIS
Valeur d’émission de vibration ah
Vissage
ah =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de charge approx,
Poids
Fusibles
Europe
< 2,5
1,5
2,6
1,5
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB105
230 V
Li-Ion
min
30
40
55
70
90
(batteries 1,5 Ah) (batteries 2,0 Ah) (batteries 3,0 Ah) (batteries 4,0 Ah) (batteries 5,0 Ah)
kg
0,49
VAC
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
62
2,6
1,5
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
FRANÇAIS
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
PERCEUSE/VISSEUSE/PERCEUSE À PERCUSSION
COMPACTE
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
08.03.2013
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
63
FRANÇAIS
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
64
c)
d)
e)
f)
g)
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur propre à un certain type de
batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
c) Après utilisation, ranger la batterie
à l’écart d’objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de conduire
l’électricité entre les bornes, car cela pose
des risques de brûlures ou d’incendie.
d) Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors tout
FRANÇAIS
contact. En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer puis consulter
immédiatement un médecin. Le liquide
de la batterie peut engendrer irritation ou
brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles
pour perceuses/visseuses à
percussion
• Porter une protection pour l’ouïe lors du
perçage à percussion. L’exposition au bruit
peut causer des pertes de l’ouïe.
• Utiliser les poignées auxiliaires, si fournies
avec l’outil. La perte de contrôle peut causer
des blessures.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’accessoire de coupe pourrait entrer en
contact avec des fils électriques cachés.
Tout contact de l’organe de coupe avec un fil
sous tension peut mettre les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et électrocuter
l’utilisateur.
• Utilisez les pinces ou un autre moyen
pratique pour fixer et soutenir l’ouvrage sur
une plateforme stable. Tenir l’ouvrage dans
vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
• Portez des lunettes de sécurité ou d’autres
protection pour les yeux. Les opérations de
perçage et de perçage à percussion peuvent
projeter des éclats. Les particules volantes
peuvent provoquer des dégâts permanents aux
yeux.
• Les accessoires et l’outil peuvent devenir
chauds pendant l’utilisation. Porter des gants
pour les manipuler en cas de travail générant de
la chaleur, comme le perçage et le perçage à
percussion des métaux.
• Ne pas utiliser cet outil de manière
prolongée. Les vibrations causées par l’action
de percussion peuvent être dangereuses pour
les mains et les bras. Utiliser des de gants pour
une meilleure protection et limiter l’exposition en
effectuant des pauses fréquentes.
• Les évents d’aération recouvrent souvent
les pièces mobiles et doivent être évités.
Les vêtements lâches, les bijoux ou les cheveux
longs peuvent être happés par les parties
mobiles.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
perceuses :
– Dommages corporels par contact avec les
pièces rotatives ou des parties brûlantes de
l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Ce sont :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires.
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail du bois.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2014 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation du chargeur de batterie
DCB105.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
65
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des blocs batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batterie peut surchauffer et exploser,
entraînant des blessures et des dégâts
matériels. Ne pas recharger les
batteries non rechargeables.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
66
• Lors de l’utilisation d’un chargeur à
l’extérieur, toujours prévoir un lieu sec
et utiliser une rallonge appropriée pour
l’utilisation à l’extérieur. Cela diminuera tout
risque de décharges électriques.
• Ne pas obstruer les fentes de ventilation
sur le chargeur. Les fentes de ventilation
sont situées au-dessus et sur les côtés du
chargeur. Placer le chargeur dans une position
éloignée de toute source de chaleur.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Le chargeur DCB105 est compatible avec les blocs
batterie Li-Ion de 10,8 V, 14,4 V et 18 V (DCB121,
DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183 et DCB184).
Ce chargeur ne nécessite aucun réglage et il est
conçu pour une utilisation la plus simple possible.
FRANÇAIS
Procédure de charge (fig. 2)
1. Branchez le chargeur dans une prise 230 V
appropriée avant d’insérer le bloc batterie.
2. Insérez le bloc batterie (j) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
AVERTISSEMENT : Risque d‘incendie.
Ne pas recharger les batteries dans le
boîtier. Rechercher toutes les batteries
loin du boîtier.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
x
charge en cours
––
pleinement chargée
–––––––––––––––––––––
––
––
––
suspension de charge
problème du bloc
ou du chargeur
problème de ligne
d’alimentation
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système
de protection électronique qui protège la batterie
contre la surcharge, la surchauffe ou la décharge
complète.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Un bloc batterie froid se chargera à environ la
moitié d’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se chargera plus lentement durant tout le cycle de
charge et n’atteindra pas la charge maximale même
si la batterie chauffe.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
Ce chargeur ne peut charger un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique la batterie
défectueuse en refusant de s’allumer ou en affichant
le message problème bloc ou le motif clignotant du
chargeur.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
REMARQUE : Cela peut également signifier un
problème avec un chargeur.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT prévus.
Si le chargeur indique un problème, porter le
chargeur et le bloc batterie pour un essai dans un
centre de service agréé.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105°F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
• Pour un résultat optimal, assurez-vous que le
bloc batterie est complètement chargé avant
l’utilisation.
67
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Les modèles DCD732 et DCD737 fonctionnent avec
des blocs batterie de 14,4 volts.
68
Les modèles DCD790 et DCD795 fonctionnent avec
un bloc batterie de 18 volts.
Les blocs batterie DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 ou DCB184 peuvent être utilisés.
Consultez les Caractéristiques techniques pour
plus d’informations.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
REMARQUE : Les blocs batterie ne doivent pas
être stockés complètement déchargés. Le bloc
batterie devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les
temps de charge.
100%
Charge en cours.
100%
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
FRANÇAIS
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
c. Bague de réglage du couple
d. Sélecteur de vitesse
e. Eclairage
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
f. Mandrin sans clé
g. Crochet pour courroie
Utiliser uniquement à l’intérieur.
h. Vis de montage
i. Attache pour embout
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
j. Bloc batterie
k. Bouton de libération de la batterie
l. Bouton de témoin de batterie
Recharger les blocs batterie DEWALT
uniquement avec les chargeurs DEWALT
appropriés. La recharge des blocs
batterie différents des batteries DEWALT
appropriées avec un chargeur DEWALT
peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Perceuse/visseuse ou 1 perceuse/visseuse à
percussion
1 Chargeur
2 Batteries Li-Ion (modèles M2, L2, C2, P2)
3 Batteries Li-Ion (modèles M3, L3, C3, P3)
1 Batterie Li-Ion (modèles M1, L1, C1, P1)
1 Coffret de transport
UTILISATION PRÉVUE
Ces modèles de perceuse/visseuse/marteauperforateur ont été conçus pour des applications
professionnelles de perçage, perçage à percussion
et vissage.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces perceuses/visseuses/marteaux perforateurs
sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
1 Notice d’instructions
Sécurité électrique
1 Dessin éclaté
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
REMARQUE : Blocs batterie, chargeurs et coffrets
de transport non inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Gâchette
b. Bouton de contrôle vissage/dévissage
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
69
FRANÇAIS
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirer
systématiquement la batterie avant
tout montage ou réglage. Arrêter
systématiquement l’outil avant
d’insérer ou de retirer la batterie.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et
chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait du
bloc batterie de l’outil (fig. 2)
REMARQUE : Pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie est complètement chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez le bloc batterie (j) avec le rail à l’intérieur
de la poignée de l’outil (fig. 2).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce
qu’il soit correctement logé dans l’outil et vérifiez
qu’il ne se libère pas.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1. Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (k) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 2)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé
le bouton du témoin de charge (l). Une combinaison
70
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le
niveau de charge restant. Lorsque le niveau de
charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la
batterie doit être rechargée.
REMARQUE : Le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l’application de l’utlisateur final.
Interrupteur à variateur de vitesse
(fig. 1)
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (a) pour
mettre l’outil en marche. Relâcher l’interrupteur
pour arrêter l’outil. Votre outil est équipé d’un frein.
Le mandrin s’arrêtera dès que l’interrupteur sera
complètement relâché.
REMARQUE : Une utilisation continue avec une
gamme de vitesse variable n’est pas recommandée.
Cela peut endommager l’interrupteur et doit être
évité.
Bouton de contrôle droite/gauche
(fig. 1)
Un bouton de contrôle droite/gauche (b) détermine
la direction de l’outil et sert également de bouton
de déblocage.
Pour sélectionner la rotation à droite, relâcher
l’interrupteur et enfoncer le bouton de contrôle
droite/gauche sur le côté droit de l’outil.
Pour sélectionner l’autre direction, appuyer le
bouton de contrôle droite/gauche sur le côté
gauche de l’outil.
La position centrale du bouton de contrôle verrouille
l’outil en position d’arrêt. Lors du changement de
position du bouton de contrôle, s’assurer que la
gâchette est bien relâchée.
REMARQUE : La première fois que l’outil est utilisé
après le changement de direction de rotation, il est
possible d’entendre un déclic au démarrage. Ceci
est normal et n’indique pas un problème.
Bague de réglage du couple (fig. 1)
Votre outil possède un mécanisme de vissage à
couple réglable pour le vissage et le dévissage d’une
vaste gamme de tailles et de formats de fixations et,
sur certains modèles, un mécanisme de percussion
pour le perçage dans la maçonnerie. Autour de
la bague (c) se trouvent des numéros, le symbole
d’une mèche et, sur certains modèles, le symbole
FRANÇAIS
d’un marteau. Ces numéros sont utilisés pour régler
la plage de couple du mandrin. Plus le numéro de
la bague est élevé, plus le couple est élevé et plus
l’élément de fixation pouvant être utilisé peut être
grand. Pour sélectionner un numéro, faire pivoter
jusqu’à aligner la flèche avec le numéro.
REMARQUE : la bague de réglage du couple
s’engage uniquement en mode visseuse, mais pas
en mode perceuse ou perceuse à percussion.
AVERTISSEMENT : toujours
s’assurer que l’embout est bien fixé
avant de démarrer l’outil. Un embout
desserré peut être éjecté de l’outil et
provoquer des blessures.
Votre outil comprend un mandrin sans clé (f) avec
un manchon rotatif pour l’utilisation du mandrin à
une seule main. Pour insérer une mèche ou un autre
accessoire, suivre les étapes ci-dessous.
Double gamme de vitesses (fig. 1)
1. Arrêter l’outil et le débrancher de la source
d’alimentation.
La fonctionnalité de double gamme de votre
perceuse/visseuse vous permet de sélectionner les
vitesses pour une plus grande polyvalence.
2. Saisir le manchon noir du mandrin avec une
main et utiliser l’autre main pour fixer l’outil.
Faire tourner le manchon dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre jusqu’à pouvoir
insérer l’accessoire désiré.
1. Pour sélectionner la vitesse 1 (couple élevé),
arrêter l’outil et le laisser s’immobiliser. Faire
coulisser le sélecteur de vitesse (d) vers l’avant
(vers le mandrin).
2. Pour sélectionner la vitesse 2 (couple faible),
arrêter l’outil et le laisser s’immobiliser. Faire
coulisser le sélecteur de vitesse vers l’arrière
(l’éloigner du mandrin).
REMARQUE : Ne pas changer de vitesse lorsque
l’outil fonctionne. Toujours laisser la perceuse
s’immobiliser complètement avant de changer
de vitesse. En cas de problème pour changer
les vitesses, s’assurer que le sélecteur de double
gamme est complètement vers l’avant ou vers
l’arrière.
Éclairage (fig. 1)
Un éclairage de travail (e) se trouve sur le pied de
l’outil. L’éclairage est activé lorsque la gâchette
est enfoncée. Lorsque la gâchette est relâchée,
l’éclairage de travail reste allumé pendant 20
secondes.
REMARQUE : L’éclairage sert à illuminer la surface
de travail à proximité et ne doit pas être utilisé
comme lampe torche.
Mandrin sans clé à manchon simple
(fig. 7–9)
AVERTISSEMENT : ne pas tenter
de serrer des mèches (ou tout autre
accessoire) en saisissant la partie
avant du mandrin et en mettant l’outil
en marche. Risque de blessures et de
dommages pour le mandrin. Toujours
débloquer la gâchette et débrancher
l’outil de la source d’alimentation lors du
changement des accessoires.
3. Insérer l’accessoire sur 19 mm (3/4") environ
dans le mandrin et serrer fermement en
tournant le manchon du mandrin dans le sens
des aiguilles d’une montre avec une main et en
tenant l’outil de l’autre. Votre outil est équipé
d’un mécanisme de verrouillage automatique
de la broche. Cela vous permet d’ouvrir et de
refermer le mandrin d’une seule main.
REMARQUE : s’assurer de serrer le mandrin
avec une main sur le manchon du mandrin
et l’autre main tenant l’outil pour un meilleur
serrage.
Pour libérer l’accessoire, répéter les étapes 1 et 2
ci-dessus.
Crochet pour ceinture et attache
pour embout (fig. 1)
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du bloc batterie avant tout réglage
ou avant de retirer ou d’installer
toute pièce ou tout accessoire.
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures graves, NE PAS
suspendre l’outil au-dessus de la tête ni
suspendre d’autres objets au crochet
de ceinture. Accrochez UNIQUEMENT
le crochet de ceinture de l’outil à une
ceinture de travail.
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures graves, assurezvous que la vis qui retient le crochet de
ceinture est bien fixée.
71
FRANÇAIS
IMPORTANT : Lors de la fixation ou du
remplacement du crochet de ceinture ou de
l’attache pour embout, n’utilisez que la vis (h) prévue
à cet effet. Assurez-vous de bien serrer la vis.
Le crochet de ceinture (g) et l’attache pour embout
(i) peut être attaché d’un côté ou de l’autre de l’outil
en utilisant seulement la vis (h) prévue, pour convenir
aux utilisateurs droitiers ou gauchers. Si le crochet
ou l’attache pour embout ne sont pas nécessaires,
ils peuvent être retirés de l’outil.
Pour déplacer le crochet de ceinture ou l’attache
pour embout, retirez la vis (h) qui les retient en place,
puis remontez-les du côté opposé. Assurez-vous de
bien serrer la vis.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (fig. 3)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
1. Tourner la bague (fig. 4, c) sur le symbole de la
perceuse.
2. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré à l’aide
du changeur de vitesse (fig 1, d) pour assortir la
vitesse et le couple à l’opération désirée.
3. Pour le BOIS, utilisez : mèche hélicoïdale,
foret à trois pointes, mèche torsadée ou
emporte-pièce. Pour le MÉTAL, utilisez : mèche
hélicoïdale en acier ou emporte-pièce. Utilisez
un lubrifiant de coupe pour percer les métaux,
à l’exception de la fonte et du laiton qui doivent
être percés à sec.
4. Exercez toujours une pression rectiligne par
rapport à la mèche. Exercez suffisamment
de pression pour faire mordre la mèche, mais
n’appuyez pas à l’excès pour éviter de bloquer
le moteur ou de faire dévier la mèche.
5. Tenez l’outil fermement à deux mains pour
contrôler le mouvement de torsion de la
perceuse. Si le modèle ne comporte pas de
poignée latérale, saisissez la poignée de la
perceuse d’une main et placez l’autre main sur
le bloc-piles.
ATTENTION : la perceuse peut caler
en cas de surcharge provoquant
une torsion brusque. Attendez-vous
toujours à un calage. Tenez fermement
la perceuse pour maîtriser la force de
torsion et éviter les blessures.
6. SI LA PERCEUSE CALE, le problème est
généralement attribuable à une surcharge
ou à une mauvaise utilisation. RELÂCHEZ
IMMÉDIATEMENT LA GÂCHETTE,
retirez la mèche de la pièce et déterminez
la cause du calage. N’APPUYEZ PAS DE
FAÇON RÉPÉTÉE SUR LA GÂCHETTE
POUR TENTER DE DÉMARRER UNE
PERCEUSE CALÉE, CAR CECI POURRAIT
L’ENDOMMAGER.
La position correcte des mains requiert une main
sur le dessus de la perceuse (m), comme illustré, et
l’autre sur la poignée principale (n).
7. Pour diminuer les risques de calage ou éviter
que l’outil traverse le matériau, réduisez la
pression exercée sur la perceuse afin que la
mèche perce lentement la dernière partie du
trou.
Fonctionnement en mode perceuse
(fig. 1, 4)
8. Faites tourner la perceuse pour retirer la mèche
du trou percé. Cela contribuera à empêcher la
mèche de se coincer.
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
les risques de blessures corporelles,
veillez TOUJOURS à ce que la
pièce à travailler soit retenue ou fixée
solidement. Si le matériau à percer est
mince, appuyez-le sur un bloc de bois
pour éviter d’endommager le matériau.
72
9. Pour les perceuses à vitesse variable, il n’est
pas nécessaire de marquer au pointeau le
centre du trou à percer. Démarrez à basse
vitesse pour amorcer le trou, puis accélérez en
enfonçant davantage la gâchette lorsque le trou
est suffisamment profond pour percer sans que
la mèche ne sorte.
FRANÇAIS
Fonctionnement en mode marteau
perforateur (DCD737 et DCD795
uniquement) (fig. 1, 5)
1. Tournez la bague (c) sur le symbole du marteau
perforateur.
2. Sélectionnez le réglage de vitesse élevée (2) en
faisant coulisser le sélecteur de vitesse (d) vers
l’arrière (du côté opposé au mandrin).
IMPORTANT : n’utilisez que des mèches
à plaquette en carbure métallique ou de
maçonnerie.
3. Pour effectuer le perçage, exercez juste assez
de pression sur le marteau pour l’empêcher
de rebondir excessivement ou pour éviter que
la mèche ne se “soulève”. Une trop grande
pression réduira la vitesse de l’outil, diminuera la
cadence de perçage et causera une surchauffe.
4. Maintenez l’outil bien droit, en vous assurant
que la mèche est en angle droit avec la pièce
à percer. N’exercez pas de pression latérale
sur la mèche en cours de perçage, sous peine
de boucher les cannelures de la mèche et de
ralentir le régime de l’outil.
5. Lors du perçage de trous profonds, si la
vitesse du marteau commence à chuter, retirez
partiellement la mèche du trou avec le moteur
toujours en marche pour aider au dégagement
des débris du trou.
REMARQUE : une évacuation de poussière
régulière et homogène du trou indique une cadence
de perçage correcte.
Fonctionnement en mode visseuse
(fig. 1, 6)
1. Tournez la bague (c) de réglage du couple sur la
position voulue.
2. Sélectionner la gamme de vitesse/couple
désirée en utilisant le sélecteur de vitesse (d)
pour adapter la vitesse et le couple à l’opération
prévue.
REMARQUE : Utilisez le réglage de couple
le plus bas requis pour visser la fixation à la
profondeur désirée. Plus le numéro est bas,
plus le couple de sortie est faible.
3. Insérez la vis ou le boulon de votre choix dans le
mandrin, comme pour une mèche quelconque.
4. Faites quelques essais sur une pièce inutilisable
ou à un endroit qui n’est pas apparent afin de
déterminer la position appropriée de la bague
d’embrayage.
5. Démarrez toujours avec des réglages de couple
inférieurs, puis passez à des réglages supérieurs
afin d’éviter d’endommager la pièce de travail,
la vis ou le boulon.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
73
FRANÇAIS
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
74
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
75
ITALIANO
TRAPANO/AVVITATORE COMPATTO CORDLESS SENZA
SPAZZOLE 13 mm (1/2"), DCD732, DCD790
TRAPANO/CACCIAVITE/MARTELLO PNEUMATICO COMPATTO
SENZA SPAZZOLE 13 mm (1/2"), DCD737, DCD795
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del
prodotto fanno di DEWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Potenza resa
Velocità a vuoto
1a velocità
2a velocità
Numero di percussioni
1a velocità
2a velocità
Coppia di serraggio max. (dura/morbida)
Capacità mandrino
Capacità max di foratura
legno
metallol
opere in muratura
Peso (senza pacco batteria)
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
W
DCD732
14,4
1
Li-Ion
310
DCD737
14,4
1
Li-Ion
310
DCD790
18
1
Li-Ion
360
DCD795
18
1
Li-Ion
360
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/19
1,5–13,0
0–9 500
0–33 200
57/19
1,5–13,0
–
–
60/23
1,5–13,0
0–10 200
0–34 000
60/23
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VDC
Valori di vibrazione totali (somma vettoriale triassiale) determinati in base allo standard EN 60745:
Valori di emissione vibratoria ah
Foratura su metallo
ah,D =
m/s²
2,8
3,3
2,8
Incertezza K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Valori di emissione vibratoria ah
Foratura su calcestruzzo
ah,ID =
m/s²
–
23
–
m/s²
–
1,5
–
Incertezza K =
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Avvitamento
ah =
m/s²
< 2,5
2,6
< 2,5
Incertezza K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
76
3,3
1,5
23
1,5
2,6
1,5
ITALIANO
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo
di utilizzo complessivo.
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di carica
approssimativo
Peso
Fusibili
Europa
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
70
(pacchi batteria
da 4,0 Ah)
90
(pacchi batteria
da 5,0 Ah)
VAC
min
30
(pacchi batteria
da 1,5 Ah)
40
(pacchi batteria
da 2,0 Ah)
kg
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(pacchi batteria
da 3,0 Ah)
0,49
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
77
ITALIANO
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
TRAPANO COMPATTO/AVVITATORE/TRAPANO A
PERCUSSIONE
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
08.03.2013
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
78
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
ITALIANO
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c)
d)
e)
f)
g)
Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente con
il caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di batteria può provocare il rischio di
incendio se utilizzato con un pacco batteria
differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo
come fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei
terminali. Il corto circuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o un incendio.
79
ITALIANO
d)
In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido; evitarne
il contatto. In caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il liquido
viene a contatto con gli occhi, consultare
un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita
la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme specifiche aggiuntive di
sicurezza per trapani/avvitatori/
trapani a percussione
• Indossare sempre protezioni per le orecchie
con la sonda a percussione. L’esposizione al
rumore può causare la perdita dell’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie, se fornite
in dotazione con l’apparato. La perdita del
controllo può causare lesioni alla persona.
• Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui l’accessorio di taglio
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti. Gli
accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
• Usare morse o altri metodi pratici per
fissare e bloccare il pezzo da lavorare ad
una piattaforma stabile. Tenere il lavoro con le
mani o contro il corpo non è stabile e potrebbe
portare alla perdita di controllo.
• Le prese d’aria spesso coprono le parti
mobili e devono essere evitate. Abiti larghi,
gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle
parti in movimento.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di questi
apparati:
– Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
o le superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle
polveri prodotte quando si sega il legno.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato
e batteria.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. La foratura con l’uso
del trapano può emettere schegge. Tali schegge
possono causare danni permanenti alla vista.
Esempio:
• Gli accessori e l’apparato potrebbero
scaldarsi durante l’uso. Indossare guanti
durante l’uso se si effettuano applicazioni
che producono calore come la trapanatura a
percussione e la trapanatura di metalli.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
• Non utilizzare questo apparato per periodi
di tempo prolungati. Le vibrazioni generate
dall’azionamento dell’apparato potrebbero
risultare dannose alle mani e alle braccia.
Servirsi di guanti per fornire un supporto in più
e limitare l’esposizione prendendo delle pause
frequenti.
80
2014 XX XX
Anno di fabbricazione
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per il caricatore DCB105.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
ITALIANO
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
surriscaldarsi e scoppiare provocando
lesioni personali e danni materiali. Non
ricaricare batterie non ricaricabili.
ATTENZIONE: I bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Quando si adopera un caricabatteria all’aria
aperta, collocarlo sempre in un luogo
asciutto e usare una prolunga adatta a
uso esterno. L’uso di un cavo adatto ad uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
• Non ostruire i fori di ventilazione sul
caricabatteria. I fori di ventilazione sono
situati in alto e ai lati del caricabatteria.
Tenere il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte
di calore.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
Il caricabatteria DCB105 è compatibile con batterie
da 10,8 V, 14,4 V e 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 e DCB184).
Questo caricabatteria non richiede alcuna
regolazione ed è progettato per funzionare nel modo
più semplice possibile.
Procedura di carica (fig. 2)
1. Collegare il caricatore ad una presa 230 V
adatta prima di inserire il pacco batteria.
81
ITALIANO
2. Inserire il pacco batteria (j) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
AVVERTENZA: Pericolo di incendio.
Non caricare le batterie dentro la
cassetta degli attrezzi. Caricare tutte le
batterie a distanza dalla cassetta degli
attrezzi.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
x
in carica
––
carica completa
ritardo per pacco
caldo/freddo
pacco batteria o
caricabatteria difettoso
problema con la
linea di alimentazione
–––––––––––––––––––––
––
––
––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Questo caricabatteria non caricherà un pacco
batteria difettoso. Il caricabatteria indicherà una
batteria difettosa non illuminandosi o visualizzando
un motivo lampeggiante con la dicitura pacco
batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà alla
velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DEWALT.
Ritardo per pacco caldo/freddo
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40 ˚C (105 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
82
• Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico prima
dell’uso.
ITALIANO
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Pacco batteria
TIPO DI BATTERIA
I modelli DCD790 e DCD795 funzionano con batterie
da 18 volt.
È possibile utilizzare i pacchi batteria DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183 o DCB184. Si rimanda
a Dati tecnici per ulteriori informazioni.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di
ricarica.
100%
Batteria in carica.
100%
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
I modelli DCD732 e DCD737 funzionano con batterie
da 14,4 volt.
83
ITALIANO
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
a. Interruttore di azionamento
b. Pulsante di controllo avanti/indietro
c. Collare regolazione coppia
d. Selettore marce
e. Torcia
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
f. Mandrino autoserrante
g. Gancio a nastro
h. Vite di montaggio
i. Ferma punta
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
j. Gruppo batterie
k. Pulsante di rilascio della batteria
l. Pulsante dell’indicatore di carburante
Caricare i pacchi batteria DEWALT
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DEWALT. Il caricamento
di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DEWALT con un
caricabatteria DEWALT potrebbero
causare un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
UTILIZZO PREVISTO
Non bruciare il pacco batteria.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Trapano/avvitatore o 1 trapano/avvitatore/
trapano a percussione
1 Caricabatteria
2 pacchi batteria Li-Ion (modelli M2, L2, C2, P2)
3 pacchi batteria Li-Ion (modelli M3, L3, C3, P3)
1 pacco batteria Li-Ion (modelli M1, L1, C1, P1)
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno esploso
NOTA: i pacchi batteria, i caricabatteria e le cassette
di trasporto sono inclusi nei modelli-N.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1, 2)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
84
Questi trapani/avvitatori/trapani a percussione sono
stati progettati per eseguire fori e avvitamenti di tipo
professionale.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi trapani/avvitatori/trapani a percussione sono
elettroutensili professionali.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
ITALIANO
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 2)
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di montare
e regolare, rimuovere sempre il
pacco batteria. Spegnere sempre
l’apparato prima di inserire o di
rimuovere il
pacco batteria.
AVVERTENZA: utilizzare
esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione
del gruppo batterie dall’apparato
(fig. 2)
NOTA: Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (l). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Interruttore a velocità variabile
(fig. 1)
Per mettere in funzione l’apparato, premere
l’interruttore di azionamento (a). Per spegnere
l’apparato, rilasciare l’interruttore di azionamento.
L’apparato è dotato di freno. Il mandrino si arresta
non appena l’interruttore di azionamento viene
rilasciato completamente.
NOTA: l’utilizzo continuativo a velocità variabile è
sconsigliato. Può danneggiare l’interruttore e deve
essere evitato.
Pulsante di controllo avanti/indietro
(fig. 1)
Un pulsante di controllo avanti/indietro (b) determina
il verso di rotazione dell’apparato e serve anche
come pulsante di blocco.
1. Allineare il pacco batteria (j) alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (fig. 2).
Per selezionare la rotazione in avanti, rilasciare
l’interruttore di azionamento e premere il pulsante
di controllo avanti/indietro sul lato destro
dell’apparato.
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell’apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
Per selezionare la rotazione inversa, premere il
pulsante di controllo avanti/indietro sul lato sinistro
dell’apparato.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria (k)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
La posizione centrale del pulsante di controllo
blocca l’apparato in posizione spenta. Assicurarsi
di avere rilasciato il grilletto prima di cambiare la
posizione del pulsante di controllo.
NOTA: la prima volta che l’apparato viene messo in
moto dopo un cambio della direzione di rotazione, è
possibile sentire uno scatto al momento dell’avvio.
È un fatto normale che non indica la presenza di
problemi.
85
ITALIANO
Collare di regolazione della coppia
(fig. 1)
L’apparato è munito di un meccanismo di
avvitamento a coppia di serraggio regolabile per
l’inserimento e la rimozione di un’ampia gamma di
forme e dimensioni di dispositivi di fissaggio e, in
alcuni modelli, di un meccanismo a martello per la
trapanatura nei muri. Attorno al collare (c) vi sono
dei numeri, il simbolo della punta di un trapano e,
in alcuni modelli, il simbolo di un martello. Questi
numeri servono per impostare la frizione a un
determinato intervallo della coppia di serraggio.
Maggiore è il numero sul collare, maggiore è la
coppia, con la possibilità di avvitare viti o bulloni di
grandi dimensioni. Per selezionare uno qualsiasi dei
numeri, ruotare finché il numero desiderato non si
allinea alla freccia.
NOTA: il collare di regolazione della coppia è
innestato soltanto durante la modalità di avvitatura e
nelle modalità del martello pneumatico.
Selettore marce a due intervalli
(fig. 1)
La funzione del selettore marce a due intervalli del
trapano/avvitatore a batteria consente di cambiare
marce per una maggiore versatilità.
1. Per selezionare la velocità 1 (impostazione alta
della coppia), spegnere l’apparato e consentirne
l’arresto. Far scorrere il selettore marce (d) in
avanti (verso il mandrino).
2. Per selezionare la velocità 2 (impostazione
bassa della coppia), spegnere l’apparato e
consentirne l’arresto. Far scorrere il selettore
marce indietro (lontano dal mandrino).
NOTA: Non cambiare marce quando l’apparato è
in funzione. Aspettare sempre che il trapano si sia
arrestato completamento prima di cambiare marcia.
In caso di difficoltà con il cambio delle marce,
assicurarsi che il selettore marce a due intervalli sia
completamente spinto in avanti o completamente
spinto indietro.
Torcia (fig. 1)
C’è una torcia (e) situata sulla base dell’apparato.
La torcia viene attivata appena viene premuto
l’interruttore di azionamento. Quando l’interruttore di
attivazione viene rilasciato la torcia rimarrà illuminata
per un massimo di 20 secondi.
NOTA: la torcia è intesa per la superficie immediata
di lavoro e non deve essere usata come torcia per
illuminazione.
86
Mandrino autoserrante a un
manicotto (fig. 7–9)
AVVERTENZA: non tentare di serrare
le punte (o qualsiasi altro accessorio)
afferrando la parte anteriore del
mandrino e accendendo l’apparato.
Potrebbero insorgere danni al mandrino
e lesioni alle persone. Bloccare sempre
l’interruttore di azionamento e scollegare
l’apparato dalla presa di corrente
durante la sostituzione degli accessori.
AVVERTENZA: assicurarsi sempre
che la punta sia ben ferma prima di
avviare l’apparato. Una punta allentata
potrebbe fuoriuscire dall’apparato
causando possibili lesioni personali.
L’apparato è dotato di un mandrino autoserrante
(f) con un manicotto rotante per consentire l’utilizzo
del mandrino con una mano sola. Per inserire una
punta di trapano o altro accessorio, seguire queste
procedure.
1. Spegnere l’apparato e scollegarlo dalla presa di
corrente.
2. Afferrare il manicotto nero del mandrino con
una mano e usare l’altra mano per fissare
l’apparato. Ruotare il manicotto in senso
anti-orario abbastanza lontano da accettare
l’accessorio desiderato.
3. Inserire l’accessorio a una profondità di circa
19 mm (3/4") all’interno del mandrino e serrare
bene ruotando il manicotto del mandrino con
una mano mentre si tiene l’apparato con l’altra.
L’apparato è dotato di un meccanismo di
blocco automatico dell’alberino. Esso consente
di aprire e chiudere il mandrino con una mano.
NOTA: Assicurarsi di serrare il mandrino con
una mano sul manicotto del mandrino e l’altra
che tiene l’apparato per la massima tenuta.
Per rilasciare l’accessorio, ripetere le procedure 1 e 2
di cui sopra.
Gancio per cintura e ferma punta
(fig. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la batteria
o dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori.
ITALIANO
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
NON appendere l’apparato in alto o
fissare oggetti al gancio per la cintura.
Appendere il gancio per cintura
dell’apparato ESCLUSIVAMENTE a
una cintura da lavoro.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, accertarsi
che la vite che fissa il gancio per cintura
sia avvitata saldamente.
IMPORTANTE: Durante il montaggio o la
sostituzione del gancio per cintura o del ferma
punta, utilizzare esclusivamente la vite (h) fornita in
dotazione. Assicurarsi di serrare saldamente la vite.
Il gancio per cintura (g) e il ferma punta (i) possono
essere fissati su entrambi i lati dell’apparato
utilizzando esclusivamente la vite (h) in dotazione,
a seconda che l’utilizzatore sia mancino o
destrimano. Se lo si desidera, è possibile
rimuovere completamente il gancio o il ferma punta
dall’apparato.
Per spostare il gancio per cintura o il ferma punta,
svitare la vite (h) che lo tiene in sede e riavvitarla sul
lato opposto. Assicurarsi di serrare saldamente la
vite.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 3)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione di impugnatura consiste
nel tenere una mano sopra il trapano (m), come
mostrato in figura, e l’altra sull’impugnatura
principale (n).
Funzionamento del trapano (fig. 1, 4)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, accertarsi
SEMPRE che il pezzo sia stato
ancorato o fissato perfettamente.
Durante la foratura di materiali di
piccolo spessore utilizzare un blocco
di legno come supporto per evitare di
danneggiare il materiale.
1. Ruotare il collare (fig. 4, c) portandolo al simbolo
del trapano.
2. Selezionare la combinazione velocità/coppia
desiderata utilizzando il selettore delle marce
(fig. 1, d) per adattare velocità e coppia
all’operazione da eseguire.
3. Per il LEGNO, utilizzare punte elicoidali, a lancia,
a trivella o seghe a tazza. Per il METALLO,
utilizzare punte elicoidali in acciaio rapido o
seghe a tazza. Utilizzare un lubrificante da taglio
quando si forano metalli. Fanno eccezione la
ghisa e l’ottone che vanno forati a secco.
4. Applicare sempre la pressione in linea retta con
la punta. Esercitare una pressione sufficiente
per agevolare l’azione di foratura senza però
spingere eccessivamente, in modo da non
bloccare il motore o deformare la punta.
5. Tenere saldamente l’utensile con entrambe
le mani per controllare il movimento rotatorio
del trapano. Se il modello non è dotato
di impugnatura laterale, afferrare l’utensile
ponendo una mano sul manico e l’altra sul
blocco batteria.
ATTENZIONE: se sovraccaricato,
il trapano può bloccarsi e girare
improvvisamente su se stesso. Tenere
sempre presente questa eventualità e
a tal fine afferrare saldamente il trapano
per controllare l’azione di torsione ed
evitare lesioni.
6. IN CASO DI STALLO DEL MOTORE, il
motivo è da ricercarsi in un sovraccarico o in
un uso improprio dell’utensile. RILASCIARE
IMMEDIATAMENTE L’INTERRUTTORE,
allontanare la punta del trapano dall’area
di lavoro e determinare la causa dello
stallo. NON ACCENDERE E SPEGNERE
L’INTERRUTTORE NEL TENTATIVO DI
AVVIARE UN TRAPANO IN STALLO IN
QUANTO CIÒ PUÒ CAUSARE DANNI AL
MOTORE.
87
ITALIANO
7. Per ridurre al minimo le probabilità di stallo o
di danneggiamento del materiale, ridurre la
pressione esercitata sul trapano e sulla punta
durante le fasi finali della foratura.
8. Continuare a tenere il motore in funzione nel
ritrarre la punta fuori da un foro, in modo da
evitare che questa si inceppi.
9. Con i trapani a velocità variabile non è
necessario utilizzare un punzone per centrare il
punto dove praticare il foro. Utilizzare una bassa
velocità all’avvio, quindi accelerare spingendo
a fondo l’interruttore di azionamento quando il
foro è abbastanza profondo da evitare che la
punta esca fuori.
Funzionamento del trapano a
percussione (solo DCD737 e DCD795)
(fig. 1, 5)
1. Posizionare l’anello (c) sul simbolo a forma di
martello.
2. Selezionare la velocità elevata (2) impostandola
scorrendo il selettore delle marce (d) indietro
(lontano dal mandrino).
IMPORTANTE: utilizzare esclusivamente punte
per muratura o al carbonio.
in modo da far corrispondere la velocità e la
coppia all’operazione che si intende eseguire.
NOTA: utilizzare l’impostazione della coppia più
bassa per sistemare l’avvitatore alla profondità
desiderata. Più basso è il numero, più bassa è
l’uscita della coppia.
3. Inserire l’accessorio di avvitatura desiderato nel
mandrino, con le stesse modalità utilizzate per
l’inserimento di una punta.
4. Eseguire delle prove su un pezzo di materiale
di scarto o su zone non visibili del materiale per
accertarsi di avere scelto la posizione adeguata
del collare della frizione.
5. Avviare sempre il trapano con una coppia
bassa, quindi proseguire con coppie superiori
per evitare di danneggiare il dispositivo di
fissaggio o l’area di lavoro.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
3. Eseguire la foratura esercitando sul trapano una
forza appena sufficiente ad evitare che il trapano
rimbalzi eccessivamente o la punta si “sollevi”.
Una forza eccessiva causerà il rallentamento
della velocità di foratura, il surriscaldamento del
motore e una minore efficacia dell’utensile.
4. Evitare di tenere il trapano in posizione inclinata,
mantenendo la punta perpendicolare al piano
di lavoro. Non esercitare pressioni laterali sulla
punta durante la lavorazione in quanto ciò
provoca l’ostruzione delle scanalature presenti
sulla punta e una diminuzione della velocità del
trapano.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
5. Quando si praticano fori profondi, se la velocità
di percussione comincia a ridursi, estrarre
parzialmente la punta dal foro con l’utensile in
funzione, in modo da far fuoriuscire i detriti dal
foro.
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
NOTA: la fuoriuscita continua e regolare di polvere
dal foro è indice di un funzionamento adeguato.
Operazioni di avvitatura/svitatura
(fig. 1, 6)
1. Ruotare il collare (c) di regolazione della coppia
nella posizione prescelta.
2. Selezionare l’intervallo di velocità/coppia
desiderato utilizzando il selettore marce (d)
88
Lubrificazione
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
ITALIANO
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle al
rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di zona.
I pacchi batteria raccolti verranno riciclati o
smaltiti in modo corretto.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
89
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;;
90
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
KOOLBORSTELLOOS ACCU COMPACT 13 mm (1/2")
BOOR/SCHROEF, DCD732, DCD790
KOOLBORSTELLOOS ACCU COMPACT 13 mm (1/2")
BOOR/SCHROEF/KLOPBOOR, DCD737, DCD795
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Uitgangsvermogen
Snelheid zonder druk
1e versnelling
2e versnelling
Slagsnelheid
1e versnelling
2e versnelling
Max. aanhaalmoment (hard/zacht)
Capaciteit boorhouder
Maximale boorcapaciteit
Hout
Metaal
Metselwerk
Gewicht (zonder accu)
LPA
KPA
LWA
KWA
(geluidsdruk)
(onzekerheidsfactor geluidsdruk)
(akoestisch vermogen)
(onzekerheid akoestisch vermogen)
W
DCD732
14,4
1
Li-Ion
310
DCD737
14,4
1
Li-Ion
310
DCD790
18
1
Li-Ion
360
DCD795
18
1
Li-Ion
360
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/19
1,5–13,0
0–9 500
0–33 200
57/19
1,5–13,0
–
–
60/23
1,5–13,0
0–10 200
0–34 000
60/23
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
2,8
1,5
3,3
1,5
–
–
23
1,5
VDC
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-uitstootwaarde ah
Boren in metaal
ah,D =
m/s²
2,8
3,3
Onzekerheid K =
m/s²
1,5
1,5
Vibratie-uitstootwaarde ah
Boren in cement
ah,ID =
m/s²
–
23
Onzekerheid K =
m/s²
–
1,5
91
NEDERLANDS
Vibratie-emissiewaarde ah
Schroeven draaien
ah =
Onzekerheid K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
< 2,5
1,5
2,6
1,5
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
70
(4,0 Ah accusets)
90
(5,0 Ah accusets)
Lader
Netspanning
Accutype
Geschatte laadtijd
min
Gewicht
kg
VAC
30
40
(1,5 Ah accusets) (2,0 Ah accusets)
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
92
2,6
1,5
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah accusets)
0,49
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
NEDERLANDS
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
COMPACTE BOOR/SCHROEVENDRAAIER/HAMERBOOR
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
08.03.2013
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
93
NEDERLANDS
e)
f)
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
94
g)
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
NEDERLANDS
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP
OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden
tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding van het ene contactpunt
met het andere kunnen maken. Het
kortsluiten van de accucontactpunten samen
kan brandwonden of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt
belast, kan er vloeistof uit de accu
lekken; vermijd contact hiermee. Als u
per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof
in contact met de ogen komt, dient u
daarnaast medische hulp in te roepen.
Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsregels voor
Boormachines/Schroevendraaiers/
Hamerboren
• Draag oorbescherming als u de boorhamer
gebruikt. Blootstelling aan lawaai kan
gehoorverlies veroorzaken.
• Gebruik de hulphandgre(e)p(en) als die bij
het gereedschap worden geleverd. Verlies
van controle kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading.
Accessoires van zaaggereedschap die in
contact komen met bedrading die onder
stroom staat, kunnen metalen onderdelen van
het gereedschap onder stroom zetten en de
gebruiker een elektrische schok geven.
• Zet het werkstuk met klemmen of op
een andere praktische manier vast en
ondersteun het op een stabiele ondergrond.
Wanneer u het werkstuk vasthoudt met de
hand of tegen uw lichaam gedrukt houdt, is het
instabiel en kunt u de controle verliezen.
• Draag een veiligheidsbril of andere
bescherming van uw ogen. Tijdens het
werken met de boor of hamerboor kunnen
er kleine stukjes materiaal in het rond vliegen.
Vliegende deeltjes kunnen permanente
beschadiging van de ogen veroorzaken.
• Accessoires en het gereedschap kunnen
tijdens het werken heet worden. Draag
wanneer u ze hanteert handschoenen als u
toepassingen uitvoert waarbij warmte vrijkomt,
zoals werken met de hamerboor en het boren in
metaal.
• Werk niet lang achtereen met dit
gereedschap. Trilling die wordt veroorzaakt
door de slagboorwerking van het gereedschap
kunnen schadelijk zijn voor uw handen en
armen. Draag handschoenen zodat de trillingen
worden opgevangen en beperk de blootstelling
door regelmatig rustperioden in te lassen.
• Ventilatieopeningen bedekken vaak
bewegende onderdelen en kunnen beter
niet worden aangeraakt. Loszittende kleding,
sieraden of lang haar kunnen door bewegende
delen worden gegrepen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
boren:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
95
NEDERLANDS
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2014 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van de DCB105-acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DEWALT. Andere typen
batterijen kunnen te heet worden en
barsten wat leidt tot persoonlijk letsel en
materiële schade. Laad geen
niet-oplaadbare batterijen op.
96
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Zorg, wanneer u buiten met de lader werkt,
altijd voor een droge locatie en gebruik een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico van een elektrische schok.
• Blokkeer de ventilatiesleuven van de lader
niet. De ventilatiesleuven bevinden zich
bovenop en opzij van de lader. Plaats de
lader niet in de buurt van een warmtebron.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
NEDERLANDS
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
x
bezig met opladen
––
––
––
volledig opgeladen
hete/koude
accuvertraging
probleem met
accu of lader
probleem
elektriciteitssnoer
–––––––––––––––––––––
–– • –– • –– •
––
–– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Deze lader laadt een kapotte accu niet op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de
lader geeft daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
Laders
Hete/koude accuvertraging
De DCB105 lader is geschikt voor Li-Ion-accu’s
van 10,8 V, 14,4 V en 18 V (DCB121, DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 en DCB184).
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo
ontworpen dat hij zeer gemakkelijk in het gebruik is.
Oplaadprocedure [afb. (fig.) 2]
1. Steek de lader in een geschikt
230 V-stopcontact voordat u de accu plaats.
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
2. Plaats de accu (j) in de lader, en let er daarbij op
dat de accu geheel in de lader komt te zitten.
Het rode lampje (opladen) knippert voortdurend
en dat duidt erop dat het laadproces is gestart.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
WAARSCHUWING: Brandgevaar.
Laad batterijen niet op in de
gereedschapskist. Laad alle
batterijen op op enige afstand van de
gereedschapskist.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
97
NEDERLANDS
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DEWALT laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
• Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u
de accu vóór ingebruikname volledig oplaadt.
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
98
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accu
ACCUTYPE
De DCD732 en de DCD737 werken op
14,4 V-accu’s.
De DCD790 en de DCD795 werken op 18 V-accu’s.
De accu’s van het type DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183 of DCB184 kunnen worden
gebruikt. Raadpleeg Technische Gegevens voor
meer informatie.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
NEDERLANDS
Labels op de oplader en accu
Inhoud van de verpakking
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
De verpakking bevat:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
1 Boor/schroefmachine of 1 boor/
schroefmachine/hamerboor
1 Lader
2 Li-Ion accu’s (M2, L2, C2, P2 modellen)
3 Li-Ion accu’s (M3, L3, C3, P3 modellen)
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
1 Li-Ion accu (M1, L1, C1, P1 modellen)
1 Gereedschapskoffer
1 Gebruiksaanwijzing
100%
100%
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Accu defect.
Hete/koude accuvertraging.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
1 Uitvergrote tekening
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu’s, laders en gereedschapskoffers geleverd.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1, 2)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
a. Aan/uit-schakelaar
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
b. Vooruit/achteruit-regelknop
c. Stelkraag voor aanhaalmoment
d. Versnellingswissel
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
e. Werklicht
f. Sleutelloze boorkop
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
g. Riemhaak
h. Montageschroef
i. Bithouder
j. Accu
k. Accu-ontgrendelknop
Laad DEWALT-accu’s alleen op met de
aangewezen DEWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DEWALT-accu’s oplaadt met een
DEWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
GEBRUIKSDOEL
Gooi de accu niet in het vuur.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
l. Accumeter-knop
Deze boren/drillen/klopboren zijn ontworpen voor
toepassingen van professioneel boren, klopboren, en
schroeven draaien.
Deze klop- en hamerboren zijn professionele
elektrische gereedschappen.
99
NEDERLANDS
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via
het DEWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Houd de accu tegenover de rails (j) in de
handgreep van het gereedschap (afb. 2).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de accu-ontgrendelknop (k) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
ACCU’S MET VERMOGENMETER (AFB. 2)
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop
(l) van de vermogenmeter ingedrukt te houden.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
Schakelaar voor variabele snelheid
aan/uit (afb. 1)
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
U kunt het gereedschap in werking zetten door
de Aan/Uit-schakelaar in te knijpen (a). U kunt
het gereedschap uitschakelen door de Aan/Uitschakelaar los te laten. Uw gereedschap is voorzien
van een rem. De boorhouder stopt zodra u de aan/
uit-schakelaar geheel loslaat.
WAARSCHUWING: Verwijder vóór
de montage en aanpassing altijd
de accu. Schakel het gereedschap
altijd uit voordat u de accu plaatst
of verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT accu’s en opladers.
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(afb. 2)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu volledig oplaadt.
100
OPMERKING: U kunt het gereedschap beter
niet voortdurend in het variabele snelheidsbereik
gebruiken. Hierdoor kan de schakelaar beschadigd
raken en u kunt het beter vermijden.
Vooruit/Achteruit-regelknop
(afb. 1)
Een vooruit/achteruit-regelknop (b) bepaalt de
draairichting van het gereedschap en doet ook
dienst als vergrendelknop.
NEDERLANDS
U selecteert de draairichting vooruit door de
aan/uit-schakelaar los te laten en de vooruit/
achteruit-regelknop aan de rechter zijkant van het
gereedschap in te drukken.
U selecteert de draairichting achteruit door de
vooruit/achteruit-regelknop aan de linkerzijde van
het gereedschap in te drukken.
De middelste stand van de regelknop vergrendelt
het gereedschap in de uit-stand. Wanneer u de
stand van de regelknop wijzigt, is het belangrijk dat
u de aan/uit-knop niet indrukt.
OPMERKING: Wanneer u het gereedschap
de eerste keer gebruikt na het wijzigen van de
draairichting, zult u bij het starten misschien een klik
horen. Dit is normaal en wijst niet op een probleem.
Stelkraag draaimoment (afb. 1)
Uw gereedschap heeft een verstelbaar
aanhaalmoment-schroevendraaiermechanisme voor
het in- en uitschroeven van een breed scala van
vormen en formaten van bevestigingsmateriaal en
in sommige modellen een hamerboormechanisme
voor het boren in metselwerk. Rond de kraag (c)
staan getallen en het symbool van een boortje
en bij sommige modellen het symbool van een
hamer. Deze getallen worden gebruikt voor het
instellen van de boorkop voor het gevraagde
aanhaalmomentbereik. Hoe hoger het getal op de
kraag, des te hoger is het aanhaalmoment en des
te groter het bevestigingsmateriaal dat kan worden
geschroefd. Draai, als u één van de getallen wilt
selecteren, de kraag tot het getal van uw keuze
tegenover de pijl staat.
OPMERKING: De draaimoment kraag wordt alleen
gebruikt tijdens het schroeven en niet in boor- en
klopboormodus.
Dubbele versnelling (afb. 1)
Met de dubbele versnelling van uw boormachine/
schroefmachine kunt een andere versnelling kiezen
en dat levert meer toepassingsmogelijkheden op.
1. Zet het gereedschap uit en laat het tot stilstand
komen als u snelheid 1 (een hoog koppel) wilt
kiezen. Schuif de versnellingswissel (d) naar
voren (naar de boorkop toe).
2. Zet het gereedschap uit en laat het tot stilstand
komen als u snelheid 2 (een laag koppel)
wilt kiezen. Schuif de versnellingswissel naar
achteren (weg van de boorkop).
OPMERKING: Wissel geen versnellingen wanneer
het gereedschap draait. Laat de boor altijd tot
stilstand komen voordat u de versnelling wisselt.
Als het wisselen van versnelling niet gemakkelijk
verloopt, is het belangrijk dat u controleert dat de
versnellingswissel geheel naar voren of geheel naar
achteren is geduwd.
Werklicht (afb. 1)
Er bevindt zich een werklicht (e) op de voet van het
gereedschap. Het werklicht wordt ingeschakeld
wanneer u de aan/uit-schakelaar indrukt. Wanneer
de Aan/Uit-schakelaar wordt vrijgegeven, blijft het
werklicht tot 20 seconden branden.
OPMERKING: De werklichten zijn bedoeld voor
het verlichten van het directe werkoppervlak en zijn
niet bedoeld om te worden gebruikt zoals u een
zaklantaarn gebruikt.
Sleutelloze Enkelvoudige boorkop
(afb. 7–9)
WAARSCHUWING: Probeer niet
boortjes (of een ander accessoire) vast
te zetten door het voorste gedeelte
van de boorkop vast te grijpen en het
gereedschap in te schakelen. Dit kan
leiden tot beschadiging van de boorkop
en tot persoonlijk letsel. Vergrendel
altijd de Aan/Uit-schakelaar en trek de
stekker uit het stopcontact wanneer u
accessoires wisselt.
WAARSCHUWING: Controleer altijd
dat het bitje goed vastzit voordat u
het gereedschap start. Een los bitje
kan uit het gereedschap schieten en
dat zou dan persoonlijk letsel kunnen
veroorzaken.
Uw gereedschap is voorzien van een sleutelloze
boorkop (f) met een roterende mof zodat u de
boorkop met één hand kunt bedienen. Ga als volgt
stapsgewijs te werk als u een boortje of een ander
accessoire wilt inzetten.
1. Zet het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Pak de zwarte mof van de boorkop met één
hand vast en houd met de andere hand het
gereedschap vast. Draai de mof zo ver naar
links dat u het accessoire van uw keuze kunt
inzetten.
3. Steek het accessoire ongeveer 19 mm (3/4")
in de boorkop en draai deze stevig vast door
de mof naar rechts te draaien met de ene
hand terwijl u het gereedschap met de andere
vasthoudt. Uw gereedschap is voorzien
van een mechanisme voor automatische
spindelvergrendeling. Zo kunt u de boorkop met
één hand openen en sluiten.
101
NEDERLANDS
OPMERKING: Het is belangrijk dat u de
boorkop vastzet met één hand op de mof van
de boorkop terwijl u het gereedschap met de
andere hand zo goed mogelijk vasthoudt.
U kunt het accessoire losmaken door stap 1 en 2 die
hierboven worden vermeld, te herhalen.
Riemhaak en bithouder (afb. 1)
WAARSCHUWING: Beperk het
gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu
uit, voordat u een aanpassing
uitvoert of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, hang
het gereedschap NIET boven uw
hoofd op en hang geen voorwerpen aan
de riemhaak. Hang de riemhaak van het
gereedschap UITSLUITEND aan een
gereedschapsgordel.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, let erop
dat de schroef waarmee de riemhaak
vastzit goed is bevestigd.
BELANGRIJK: Gebruik voor het bevestigen of
vervangen van de riemhaak of de bithouder alleen
de bijgeleverde schroef (h). Let erop dat de schroef
stevig is vastgedraaid.
Voor links- of een rechtshandig gebruik kunnen de
riemhaak (g) en de bithouder (i) met de bijgeleverde
schroef (h) aan weerszijden van het gereedschap
worden bevestigd. Als u de haak of de bithouder
niet wilt gebruiken, kunt u deze van het gereedschap
afhalen.
U kunt de riemhaak of de bithouder verplaatsen
door de schroef (h) die de riemhaak op z’n plaats
houdt, te verwijderen en aan andere zijde weer
te monteren. Let erop dat de schroef stevig is
vastgedraaid.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen en
de accuset te verwijderen voordat u
hulpstukken of accessoires aan- of
102
afkoppelt. Een toevallige activering kan
letsel toebrengen.
Juiste positie van de handen (afb. 3)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen is wanneer de ene
hand zich bovenaan de boor bevindt (m) zoals
afgebeeld, terwijl de andere hand de hoofdgreep (n)
vast houdt.
Boorbediening (afb. 1, 4)
WAARSCHUWING: Om het risico op
letsel te verkleinen, dient u ALTIJD
ervoor te zorgen dat het werkstuk
verankerd is of goed is vastgezet. Als u
door dun materiaal boort, gebruikt u een
houten “reserveblokkering” om schade
aan het materiaal te voorkomen.
1. Draai de kraag (afb. 4, c) naar het symbool van
de hamer nog veel plezier.
2. Kies het gewenste snelheid/torsie bereik met
de versnellingswisselaar (afb. 1, d) zodat de
snelheid en torsie aan de geplande actie
voldoen.
3. Voor HOUT gebruikt u spiraalboren, steekboren,
grondboren of zaagboren. Voor METAAL
gebruikt u hoge snelheid spiraalboren of
zaagboren. Gebruik een smeermiddel als u
metaal boort. De uitzonderingen hierop zijn
gietijzer en koper, die droog dienen te worden
geboord.
4. Pas altijd druk toe in een rechte lijn met het
boortje. Gebruik genoeg druk om te blijven
boren, maar druk niet zo hard dat de motor
vastloopt of het boortje eruitvliegt.
5. Houd het gereedschap stevig met beide
handen vast om tegengewicht te bieden aan de
draaiende beweging van de boor. Als het model
niet is uitgerust met een zijhandvat, pak dan de
boor met één hand op het handvat en één hand
op de accuset.
VOORZICHTIG: Boor kan vastlopen
als deze te zwaar belast is zodat hij
plotseling uit uw handen kan draaien.
Verwacht altijd dat de motor kan
vastlopen. Pak de boor stevig vast
NEDERLANDS
om tegengewicht te bieden aan de
draaiende beweging en om letsel te
voorkomen.
6. ALS DE BOOR IS VASTGELOPEN, wordt
dit meestal veroorzaakt doordat hij te zwaar
belast is of door onjuist gebruik. LAAT DE
DRUKSCHAKELAAR ONMIDDELLIJK LOS,
verwijder het boortje uit het werkstuk en stel
de reden van het vastlopen vast. KLIK DE
DRUKSCHAKELAAR NIET AAN EN UIT
IN EEN POGING OM DE VASTGELOPEN
BOOR WEER TE STARTEN — HIERMEE
KAN SCHADE AAN DE BOOR WORDEN
TOEGEBRACHT.
7. Om het vastlopen te minimaliseren of om niet
door het materiaal heen te breken, vermindert u
de druk op de boor en haalt u het boortje door
het laatst aangeboorde deel van het gat terug.
8. Laat de motor lopen terwijl u het boortje uit een
boorgat haalt. Hierdoor loopt het niet vast.
9. Met variabele snelheidsboren is het niet nodig
om een gat te maken waar er moet worden
geboord. Gebruik een lage snelheid om het
gat aan te boren en versnel dit door harder op
de drukschakelaar te drukken als het gat diep
genoeg is om te boren zonder dat het boortje
eruit glipt.
Hamerboorbediening (alleen DCD737
en DCD795) (afb. 1, 5)
1. Zet de kraag (c) op het hamerboorsymbool.
2. Selecteer de hoge snelheid (2) instelling door
de versnellingswissel (d) naar achter te schuiven
(weg van de bithouder).
OPMERKING: een soepele, gelijkmatige uitstroom
van stof uit het gat geeft de juiste boorsnelheid aan.
Schroevendraaierbediening
(afb. 1, 6)
1. Draai de draaimoment kraag (c) in de stand van
uw keuze.
2. Pas het gewenste bereik van snelheid/
draaimoment met de versnellingswissel (d)
aan de snelheid en het draaimoment van de
geplande handeling aan.
OPMERKING: Gebruik de laagste
draaimoment instelling die nodig is om de
schroef tot de gewenste diepte te draaien. Hoe
lager het nummer, hoe lager het draaimoment.
3. Plaats het gewenste bevestigingsaccessoire in
de boorhouder zoals u met ieder boortje zou
doen.
4. Voer enkele testruns op een proefstukje uit of
in gebieden die niet zichtbaar zijn om de juiste
positie van de koppelingskraag vast te stellen.
5. Begin altijd met een lagere momentwaardeinstelling, ga vervolgens naar een hogere
momentwaarde-instelling om schade aan het
werkstuk of de bevestiging te voorkomen.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen en
de accuset te verwijderen voordat u
hulpstukken of accessoires aan- of
afkoppelt. Een toevallige activering kan
letsel toebrengen.
BELANGRIJK: Gebruik hardmetalen boortjes
of alleen metselwerkboortjes.
3. Boor met net genoeg kracht op de hamer zodat
deze niet te veel speling heeft of “hoger” dan
het boortje komt. Door te veel kracht worden er
lagere boorsnelheden bereikt, wordt er teveel
hitte ontwikkeld en een lagere boorsnelheid.
4. Boor recht en houd het boortje hierbij in een
rechte hoek ten opzichte van het werk. Oefen
niet teveel druk op het boortje uit als u aan het
boren bent omdat hierdoor de uitsparingen
van het boortje vol met puin of zaagsel
kunnen raken en dat resulteert in een lagere
boorsnelheid.
5. Als de hamersnelheid tijdens het boren van
diepe gaten langzamer wordt, trekt u het boortje
gedeeltelijk uit het gat terwijl u het gereedschap
laat draaien om zo vuil uit het gat te verwijderen.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
103
NEDERLANDS
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
104
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
105
NORSK
BØRSTELØS TRÅDLØS KOMPAKT 13 mm (1/2")
BOREMASKIN/TREKKER, DCD732, DCD790
BØRSTELØS TRÅDLØS KOMPAKT 13 mm (1/2")
BOREMASKIN/TREKKER/BOREHAMMER, DCD737, DCD795
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Utgangseffekt
Turtall, ubelastet
1 gir
2 gir
Slaghastighet
1 gir
2 gir
Maks. moment (hard/myk)
Kjokskapasitet
Makismal borekapasitet
Tre
Metal
Murverk
Vekt (uten batteripakke)
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
W
DCD732
14,4
1
Li-Ion
310
DCD737
14,4
1
Li-Ion
310
DCD790
18
1
Li-Ion
360
DCD795
18
1
Li-Ion
360
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/19
1,5–13,0
0–9 500
0–33 200
57/19
1,5–13,0
–
–
60/23
1,5–13,0
0–10 200
0–34 000
60/23
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VDC
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht, EN 60745:
106
Vibrasjonsutstrålingsverdi ah
Boring i metall
ah,D =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
2,8
1,5
3,3
1,5
2,8
1,5
3,3
1,5
Vibrasjonsutstrålingsverdi ah
Boring i betong
ah,ID =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
–
–
23
1,5
–
–
23
1,5
NORSK
Verdi vibrasjonsstøy ah
Skrutrekking
ah =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
< 2,5
1,5
2,6
1,5
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
70
(4,0 Ah
batteripakker)
90
(5,0 Ah
batteripakker)
Lader
Hovedspenning
Batteritype
Ca, Ladetid
min
Vekt
kg
Sikringer
Europa
2,6
1,5
VAC
30
(1,5 Ah
batteripakker)
40
(2,0 Ah
batteripakker)
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah
batteripakker)
0,49
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
107
NORSK
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
KOMPAKTDRILL/SLAGDRILL/SLAGBOR
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
08.03.2013
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
108
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
NORSK
c)
d)
e)
f)
g)
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f)
g)
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for
en type batteripakke kan føre til brannfare
dersom den brukes med en annen
batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen
med de spesifiserte batteripakkene. Bruk
av andre batteripakker kan skape risiko for
skader eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den borte fra andre metallobjekter som
binders, mynter, nøkler, spikere, skruer
eller andre små metallobjekter som kan
skape en forbindelse fra en batteripol til
en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre
til brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det
komme væske ut fra batteriet. Unngå
kontakt med denne. Dersom du ved et
uhell kommer i kontakt med væsken,
skyll med vann. Dersom du får væsken
i øynene, oppsøk lege umiddelbart.
Batterivæske kan føre til irritasjon eller
forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
boremaskin/trekker/slagboremaskin
• Bruk hørselsvern ved slagboring. Å bli utsatt
for støy kan forårsake hørseltap.
• Bruk hjelpehåndtakene dersom de leveres
med verktøyet. Å miste kontroll kan forårsake
personskade.
• Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger. Kutteutstyr som
kommer i kontakt med en strømførende
109
NORSK
ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
• Bruk tvinger eller annen praktisk måte å
sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt
underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene
eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontroll.
• Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Hammer- og boreoperasjoner gjør at fliser flyr
gjennom luften. Flyvende partikler kan forårsake
permanent øyeskade.
• Tilbehør og verktøy kan bli varme under
bruk. Bruk hansker ved håndtering dersom
det utføres arbeid som generere varme, som
slagboring eller boring i metall.
• Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder.
Vibrasjon forårsaket av slagaksjonen kan skade
hendene og armene. Bruk hansker for å gi
ekstra polstring og begrens risikoen ved å hvile
ofte.
• Luftehull dekker ofte bevegelige deler og
skal unngås. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sager:
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Eksempel:
2014 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DCB105 batteriladeren.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader,
lad kun DEWALT oppladbare
batteripakker. Andre typer batterier kan
overoppvarmes og sprekke og føre til
personskader og materielle skader. Ikke
forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
110
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
NORSK
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid
for tørr plassering og bruk en skjøteledning
som passer for utendørs bruk. Bruk av
en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på
laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert
på toppen og sidene av laderen. Plasser
laderen et sted unna varmekilder.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
ADVARSEL: Brannfare. Ikke skift
batterier i settboksen. Skift alle batterier i
god avstand fra settboksen.
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderen DCB105 kan bruke 10,8 V, 14,4 V og
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 og DCB184)
batteripakker.
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 2)
1. Plugg inn laderen i en passende 230 V
stikkontakt før du setter inn batteripakken.
x
Lader
––
–– –– ––
Fullt ladet
Forsinkelse ved
varm/kald pakke
––––––––––––––––––––
–– • –– • –– •–– •
problem pakke eller lader • • • • • • • • • • • • • •
problem strømkabel
•• •• •• •• •• •• ••
Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke.
Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at
den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for
problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
2. Sett batteripakken (j) i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
111
NORSK
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT
ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCD732 og DCD737 bruker 14,4 volts batteripakker.
DCD790 og DCD795 bruker 18 volts batteripakker.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 eller DCB184
batteripakker kan brukes. Se Tekniske data for mer
informasjon.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
112
Se Tekniske data for ladetid.
100%
Batteriet lader.
NORSK
Batteriet ladet.
100%
Batteri defekt.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
a. Avtrekker-bryter
b. Fremover/bakover kontrollknapp
c. Momentjusteringskrage
d. Gir-skifter
Ikke utsett for vann.
e. Arbeidslys
f. Nøkkelløs chuck
Få byttet defekte ledninger omgående.
g. Beltekrok
h. Monteringsskrue
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
i. Bitclips
j. Batteripakke
Kun for innendørs bruk.
k. Festeknapp for batteriet
l. Ladeindikatorknapp
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
TILTENKT BRUK
Din drill/skrutrekker/meiselhammer er konstruert for
profesjonell boring, slagboring og skrutrekking.
Lad kun DEWALT batteripakker med de
angitte DEWALT laderne. Lading av andre
batteripakker enn de angitte DEWALT
batteriene med en DEWALT lader kan
føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Boremaskin/trekker eller 1 boremaskin/trekker/
slagboremaskin
1 Lader
2 Li-Ion batteripakker (M2, L2, C2, P2-modellene)
3 Li-Ion batteripakker (M3, L3, C3, P3-modellene)
1 Li-Ion batteripakke (M1, L1, C1, P1-modellene)
1 Koffert
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert i N-modeller.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse boremaskinene/skrutrekkerne/slagborene er
profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
113
NORSK
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken
før montering og justering. Alltid slå av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere.
Sette inn og ta av
batteripakke på verktøyet (fig. 2)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken
er helt oppladet før bruk.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS HÅNDTAK
1. Rett inn batteripakken (j) mot skinnene i
håndtaket (fig. 2).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk batteriets festeknapp (k) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 2)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (l). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
114
Avtrekksbryter for variabel hastighet
(fig. 1)
For å bruke verktøyet, klem avtrekksbryteren (a). For
å slå av verktøyet, slipp avtrekksbryteren. Verktøyet
er utstyrt med en brems. Chucken stopper så fort
avtrekksbryteren slippes helt.
MERK: Kontinuerlig bruk ved variabel hastighet
anbefales ikke. Det kan skade bryteren og bør
unngås.
Fremover/bakover kontrollknapp
(fig. 1)
En fremover/bakover kontrollknapp (b) bestemmer
verktøyets retning, og fungerer også som en
låseknapp.
For å velge rotasjon fremover, slipp avtrekksbryteren
og trykk fremover/bakover kontrollknappen mot
høyresiden av verktøyet.
For å velge bakover, trykk fremover/bakover
kontrollknappen mot venstresiden av verktøyet.
Når kontrollknappen står i midten er verktøyet låst.
Når du skifter kontrollknappens posisjon, påse at
avtrekksbryteren er sluppet.
MERK: Første gang verktøyet kjøres etter endring
av rotasjonsretning kan det hende at du hører en
klikk ved oppstart. Dette er normalt og er ikke et
tegn på et problem.
Momentjusteringskrage (fig. 1)
Verktøyet har en skrutrekkermekanisme med
justerbart moment, for innsetting og uttaking av en
rekke skruhodevarianter, og i noen modeller er det
ogst en hammermekanisme for boring i murverk.
Rund hylsen (c) er det tall, et symbol for boring, og
på noen modeller et hammersymbol. Disse tallene
brukes for å sette clutchen til ulike momentområder.
Jo høyere siffer på kragen, desto høyere moment og
desto større skrue kan brukes. For å velge et tall, vri
til ønsket tall står mot pilen.
MERK: Momentjusteringskragen er bare aktivert
ved skrutrekking og ikke i modusene for boring og
borehammer.
To-trinns gir (fig. 1)
To-trinns muligheten lar deg skifte gir på bor/trekker
for større fleksibilitet.
1. For å velge hastighet 1 (stort moment), slå av
verktøyet og la det stoppe. Skyv girskifteren (d)
forover (mot chucken).
2. For å velge hastighet 2 (lavt moment), slå av
verktøyet og la det stoppe. Skyv girskifteren
bakover (bort fra chucken).
NORSK
MERK: Ikke skift gir når verktøyet er i gang. La
alltid boremaskinen stoppe helt før du skifter gir.
Dersom du har problemer med å skifte gir, pass på
at to-trinns girskifter er skjøvet enten helt forover eller
helt bakover.
ADVARSEL: For å redusere faren
for personskade, heng IKKE verktøy
fra deg i beltekroken eller heng objekter
fra beltekroken. Heng KUN verktøyets
beltekrok i et arbeidsbelte.
Arbeidslys (fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlig personskade, sørg for at
skruen som holder beltekroken sitter
godt.
Arbeidslys (e) foran på verktøyet. Arbeidslyset
aktiveres når avtrekkerbryteren trykkes inn. Når
avtrekkeren slippes, vil arbeidslyset være på i opp til
20 sekunder til.
MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste
arbeidsflaten, og er ikke ment å brukes som lykt.
Nøkkelfri en-hylse chuck (fig. 7–9)
ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme
drill-bits (eller annet tilbehør) ved å gripe
rundt fronten av chucken og deretter slå
på verktøyet. Det kan føre til skader på
chucken og til personskader. Lås alltid
avtrekkerbryteren og koble verktøyet fra
strømmen når du skifter tilbehør.
ADVARSEL: Pass alltid på at biten
sitter godt før du starter verktøyet. En
løs bit kan kastes ut av verktøyet og
føre til personskader.
Verktøyet har en nøkkelløs chuck (f) med en
roterende hylse for en-hånds betjening av chucken.
For å sette inn en drill-bit eller annet tilbehør, følg
disse trinnene.
1. Slå av verktøyet og koble verktøyet fra
strømmen.
2. Grip bakre hylse på chucken med en hånd og
bruk den andre hånden for å sikre verktøyet.
Roter hylsen mot klokka så langt at den tar i
mot det ønskede tilbehøret.
3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm (3/4") inn
i chucken og stram godt ved å rotere chuckhylsen med klokka med en hånd mens du
holder verktøyet med andre hånden. Verktøyet
eer utstyrt med en automatisk spindellåsmekanisme. Dette lar deg åpne og lukke
chucken med en hånd.
MERK: Pass på å stramme chucken med en
hånd på chuckhylsen mens den andre hånden
holder verktøyet så hardt som mulig.
For å løsne tilbehøret, gjenta trinn 1 og 2 over.
Beltekrok og bitclips (fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, slå av
verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
VIKTIG: Ved festing eller skifting av beltekroken eller
bitclipset, bruk kun den medfølgende skruen (h).
Påse at skruen strammes godt.
Beltekroken (g) og bitclipset (i) kan festes på hvilken
som helst side av verktøyet kun ved bruk av
medfølgende skrue (h), for å tilpasses venstre- og
høyrehendte brukere. Dersom kroken eller bitclipset
ikke ønskes, kan de fjernes fra verktøyet.
For å flytte beltekroken, fjern skruen (h) som holder
den på plass og monter den på andre siden. Påse
at skruen strammes godt.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 3)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd
på toppen av drillen (m) som vist, med den andre
hånden på hovedhåndtaket (n).
Boreoperasjon (fig. 1, 4)
ADVARSEL: Slik at en kan redusere
risikoen for personlig skade, påse at
arbeidsstykket ALLTID er ankret eller
klemt godt fast. Hvis det bores i tynt
115
NORSK
materiale, bruk en ”sikkerhets” blokk av
tre som vil hjelpe til å forhindre skader
på materialet.
Bruk av slagbor (kun DCD737 og
DCD795) (fig. 1, 5)
1. Vri hylsen (fig. 4, c) til boresymbolet.
1. Snu kraven (c) til slagborsymbolet.
2. Velg ønsket hastighet/momentområde med
girbryteren (fig. 1, d) for å matche hastigheten
og momentet til den planlagte operasjonen.
2. Velg innstilling for høy hastighet (2) ved å skyve
girskifteren (d) bakover (vekk fra chucken).
3. For TRE, bruk spiralbor, flatbor, power-spiralbor
eller hullsag. For METALL, bruk bits av
høyhastighets stålspiralbor eller hullsag. Bruk
skjærevæske når du borer i metall. Unntakene
er støpejern og messing, som skal bores tørt.
4. Trykk alltid på boret etter en rett linje. Bruk nok
trykk til å holde boret i gang, men ikke trykk
så hardt at du kveler motoren eller brekker av
boret.
5. Hold verktøyet godt med begge hendene for å
kontrollere vrideeffekten av boremaskinen. Hvis
modellen ikke er utstyrt med et sidehåndtak, ta
tak i boremaskinen med en hånd på håndtaket
og en hånd på batteripakken.
ADVARSEL: Boremaskinen kan kveles
hvis den blir overbelastet og dette
kan forårsake en plutselig vridning.
Alltid forvent en kveling. Ta godt
tak i boremaskinen for å kontrollere
vridningen samt det å unngå skade.
6. HVIS BOREMASKINEN KVELES er det
vanligvis fordi den er overbelastet eller blir
feilaktig brukt. FRIGJØR AVTREKKEREN
ØYEBLIKKELIG og fjern boret bort fra arbeidet
samt fastsett årsaken for kveling. IKKE TRYKK
AVTREKKEREN PÅ OG AV I ET FORSØK PÅ
å STARTE ET KVELET BOR — DETTE KAN
SKADE BOREMASKINEN.
7. For å minske kveling eller det at boret bryter
seg gjennom materialet, reduser trykket på
boret og gradvis press boret gjennom den siste
brøkdelen av hullet.
8. Hold motoren gående mens du drar boret ut av
et boret hullet. Dette vil være til hjelp til slik at
det ikke setter seg fast.
9. Ved bruk av boremaskiner med vekslende
hastighet er det ikke nødvendig å lage til noe
merke på forhånd der hvor det skal bores. Bruk
sakte hastighet ved start på hullet og akselererer
så ved å klemme avtrekkeren hardere ettersom
hullet blir dypt nok til å bore uten at boret
spretter ut.
116
VIKTIG: Bruk kun hardmetallspiss eller
murverkbiter.
3. Legg akkurat nok trykk på slagboret slik at det
ikke får anledning til å sprette omkring for mye
eller ikke vil ”ta tak”. For mye trykk vil forårsake
saktere borehastighet, overoppheting og lavere
borehastighet.
4. Bor rett, hold boret i rett vinkel i forhold til der
du borer. Ikke trykk på boret fra siden da dette
kan resultere i at borsporene fylles, noe som vil
forårsake at boret arbeider saktere.
5. Hvis slaghastigheten begynner å avta ved
boring, trekk boret delvis av hullet mens
verktøyet fremdeles i gang for å hjelpe til med å
rense rester fra hullet.
MERK: En myk, jevn strøm av støv fra hullet tilsier
riktig borehastighet.
Skrutrekkeroperasjon (fig. 1, 6)
1. Drei kraven (c), som justerer dreiningsmomentet,
til den ønskede posisjonen.
2. Velg ønsket område for hastighet/moment ved
å bruke girskifteren (d) for å stille hastighet/
moment som passer til jobben.
MERK: Bruk laveste momentstilling som mulig
for å sette skruen i ønsket dybde. Desto lavere
tall, desto lavere moment.
3. Innstill det ønskede festetilbehøret i kjoksen på
samme måte som et hvilket som helst bor.
4. Foreta gjerne en test på noen rester eller usatte
steder for å bestemme den riktige posisjonen
for koplingskraven.
5. Start alltid med lavere
dreiningsmomentinnstillinger for så å gå opp
til høyere dreiningsmomentinnstillinger slik
at skader på arbeidet eller festeanordningen
unngås.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
NORSK
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å
ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på
adressen som er oppført i denne brukerhåndboken.
Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
117
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
118
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
BERBEQUIM SEM ESCOVA, SEM FIO, COMPACTO DE
13 mm (1/2"), DCD732, DCD790
BERBEQUIM/MARTELO PERFURADOR SEM ESCOVA, SEM FIO,
COMPACTO DE 13 mm (1/2"), DCD737, DCD795
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso
dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Potência
Velocidade sem carga
1ª engrenagem
2ª engrenagem
Velocidade de impacto
1ª engrenagem
2ª engrenagem
Binário máximo (duro/suave)
Capacidade do mandril
Capacidade de perfuração máxima
Madeira
Metal
Alvenaria
Peso (sem bateria)
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da potência sonora)
W
DCD732
14,4
1
Li-Ion
310
DCD737
14,4
1
Li-Ion
310
DCD790
18
1
Li-Ion
360
DCD795
18
1
Li-Ion
360
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/19
1,5–13,0
0–9 500
0–33 200
57/19
1,5–13,0
–
–
60/23
1,5–13,0
0–10 200
0–34 000
60/23
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VCC
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
Perfurar em metal
ah,D =
K de variabilidade =
m/s²
m/s²
2,8
1,5
3,3
1,5
2,8
1,5
3,3
1,5
Valor de emissão de vibrações ah
Perfurar em betão
ah,ID =
K de variabilidade =
m/s²
m/s²
–
–
23
1,5
–
–
23
1,5
119
PORTUGUÊS
Valor de emissão de vibrações ah
Aparafusamento
ah =
K de variabilidade =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
2,6
1,5
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
VCC
Ah
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
VCC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
min
Peso
kg
VCA
ferramentas de 230 V
DCB105
230 V
Li-Ion
30
40
55
70
(1,5 Ah baterias) (2,0 Ah baterias) (3,0 Ah baterias) (4,0 Ah baterias)
0,49
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
120
< 2,5
1,5
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
Carregador
Voltagem de rede
Tipo de bateria
Tempo de carregamento
Fusíveis
Europa
2,6
1,5
90
(4,0 Ah baterias)
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
PORTUGUÊS
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
BERBEQUIM/MARTELO/PERFURADOR COMPACTO
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1 e
EN 60745-2-2.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
08.03.2013
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
121
PORTUGUÊS
e)
f)
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
122
g)
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
PORTUGUÊS
g)
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
COM BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de
bateria poderá criar um risco de incêndio se
for utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente
indicadas para as mesmas. A utilização de
quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como, por
exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer uma
ligação entre os contactos. Um curtocircuito entre os contactos da bateria poderá
causar queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da
bateria; evite o contacto com este líquido.
No caso de um contacto acidental, passe
imediatamente a zona afectada por água.
Se o líquido entrar em contacto com
os olhos, procure também assistência
médica. O líquido derramado da bateria
pode provocar irritação ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança específicas
adicionais para berbequim/martelo
de perfuração
• Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas para
o efeito ao efectuar uma operação em
que o acessório de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos. O acessório
de corte que entre em contacto com um fio
com tensão eléctrica poderão fazer com que
as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e electrocutem o
utilizador.
• Utilize grampos ou outro sistema para fixar
e apoiar a peça numa plataforma estável.
Segurar a peça com a mão ou contra o corpo
pode causar instabilidade e perda de controlo.
• Use óculos de segurança ou outra
protecção ocular. As operações de batimento
com o martelo ou de perfuração podem
causar a projecção de aparas. As partículas
projectadas podem causar danos oculares
permanentes.
• Os acessórios e a ferramenta podem ficar
quentes durante a operação. Use luvas
quando os utilizar se efectuar aplicações de
produção de calor, tais como perfuração com
martelo e perfuração de metais.
• Não utilize esta ferramenta durante longos
períodos de tempo. A vibração causada pela
acção do martelo pode ser prejudicial às suas
mãos e braços. Use luvas para proporcionar
uma protecção adicional e limite a exposição,
fazendo pausas frequentes.
• As saídas de ventilação frequentemente
obstruem as peças em movimento e devem
ser evitadas. As roupas largas, as jóias ou o
cabelo comprido podem ficar presos nestas
peças.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
berbequins:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
• Use protecção auricular durante a
perfuração de impacto A exposição ao ruído
pode causar perda auditiva.
– Danos auditivos.
• Utilize a(s) pega(s) auxiliar(es), se
fornecida(s) com a ferramenta. A perda de
controlo pode causar lesões pessoais.
– Riscos de saúde causados pela inalação de
partículas produzidas ao trabalhar em madeira.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
123
PORTUGUÊS
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2014 XX XX
Ano de fabrico
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para o carregador de bateria DCB105.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Os outros tipos de baterias podem
sobreaquecer e rebentar, resultando
em lesões pessoais e danos de
propriedade. Não recarregue
baterias não recarregáveis.
124
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Quando utilizar um carregador no exterior,
coloque-o sempre num local seco e utilize
uma extensão adequada para uso ao ar
livre. A utilização de um cabo adequado
para uso ao ar livre reduz o risco de choque
eléctrico.
• Não bloqueie as aberturas de ventilação
no carregador. As aberturas de ventilação
encontram-se na parte superior e laterais do
carregador. Coloque o carregador num local
afastado de fontes de calor.
CUIDADO: As crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
PORTUGUÊS
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
a carregar
x
––
––
–– ––
totalmente carregada
––––––––––––––––––
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria –– • –– • –– •–– •
problema com a
bateria ou o carregador
••••••••••••••
problema com o cabo
de alimentação
•• •• •• •• •• ••
Este carregador não carrega uma bateria defeituosa.
O carregador indica que a bateria está defeituosa
ao não acender-se ou apresentando um problema
na bateria ou aparece um padrão intermitente no
carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
Carregadores
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador
e a bateria um centro de assistência autorizado para
que sejam submetidos a um teste.
O carregador DCB105 aceita baterias de iões de
lítio de 10,8 V, 14,4 V e 18 V (DCB121, DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 e DCB184).
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
Este carregador não requer ajuste e foi concebido
para uma operação tão fácil quanto possível.
Procedimento de carregamento
(fig. 2)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada de
230 V antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria (j) no carregador, certificando-se
de que fica totalmente encaixada no carregador.
O indicador luminoso vermelho (de carga) pisca
continuamente, indicando que o processo de
carga foi iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: Para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Não
carregue as pilhas na embalagem do
kit. Carregue todas as pilhas longe da
embalagem do kit.
125
PORTUGUÊS
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não está totalmente carregada quando
a retira da embalagem. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança
indicadas abaixo e depois siga os procedimentos
de carga realçados.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT concebidos para o efeito.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
• Para obter os melhores resultados, certifiquese de que a bateria está totalmente carregada
antes de a utilizar.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: Quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
126
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Bateria
TIPO DE PILHA
Os carregadores DCD732 e DCD737 funcionam
com pilhas de 14,4 volts.
Os carregadores DCD790 e DCD795 funcionam
com pilhas de 18 volts.
Pode utilizar as pilhas DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 e DCB184. Consulte a secção Dados
técnicos para obter mais informações.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
PORTUGUÊS
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
Não queime a bateria.
Etiquetas no carregador e na bateria
Conteúdo da embalagem
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
A embalagem contém:
1 Broca/berbequim ou 1 broca/berbequim/
martelo de perfuração
1 Carregador
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
2 Baterias de Li-Ion (modelos M2, L2, C2, P2)
3 Baterias de Li-Ion (modelos M3, L3, C3, P3)
1 Bateria de Li-Ion (modelos M1, L1, C1, P1)
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
1 Caixa de ferramentas
100%
Bateria a carregar.
1 Esquema ampliado dos componentes
100%
Bateria carregada.
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de
transporte não são incluídas com os modelos N.
Bateria defeituosa.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
1 Manual de instruções
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor de accionamento
b. Botão de controlo de avanço/recuo
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
c. Anel de ajuste do binário
d. Sistema de mudança de velocidade
e. Indicador luminoso
f. Mandril sem chave
g. Gancho de correia
h. Parafuso de montagem
i. Encaixe da broca
j. Compartimento das pilhas
k. Patilha de libertação das baterias
Carregue as baterias da DEWALT
apenas com os carregadores DEWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DEWALT
com um carregador da DEWALT pode
l. Botão do indicador do nível de carga
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Estes(as) berbequins/aparafusadoras/martelos
perfuradores foram concebidos(as) para trabalhos
profissionais de perfuração, perfuração com
percussão e aparafusamento.
127
PORTUGUÊS
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes aparafusadores/berbequins/martelos
electropneumáticos são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Inserir e retirar a
bateria da ferramenta (fig. 2)
NOTA: Para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria está totalmente
carregada antes de a utilizar.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria (j) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta
(fig. 2).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a
bateria ficar totalmente encaixada na ferramenta
e certifique-se de que não se solta.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima a patilha de libertação da bateria (k) e
puxe a bateria com firmeza para fora da pega
da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL (FIG. 2)
Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (l). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
Interruptor de pressão de velocidade
variável (fig. 1)
MONTAGEM E AJUSTES
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de
pressão (a). Para desligar a ferramenta, liberte o
interruptor de accionamento. A sua ferramenta está
equipada com um travão. O mandril pára de rodar,
assim que o interruptor de pressão for libertado por
completo.
ATENÇÃO: antes de efectuar
qualquer montagem ou ajuste,
retire sempre a bateria. Desligue
sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar a bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores da DEWALT.
128
NOTA: o uso contínuo na gama de velocidade
variável não é recomendada. Pode danificar o
interruptor, devendo assim evitar utilizar este
sistema.
PORTUGUÊS
Botão de controlo de avanço/recuo
(fig. 1)
mudança de velocidade (no sentido oposto ao
do mandril).
Para seleccionar a marcha directa, liberte o
interruptor de pressão e prima o botão de controlo
de avanço/recuo no lado direita da ferramenta.
NOTA: não altere a velocidade quando a ferramenta
estiver em funcionamento. Antes de mudar de
velocidade, aguarde até que o berbequim pare
por completo. Se tiver dificuldade em mudar de
velocidade, certifique-se de que o sistema de
mudança de velocidade dupla está totalmente
empurrado para a frente ou para trás.
Para seleccionar a rotação inversa, prima o botão
de controlo de avanço/recuo no lado esquerdo da
ferramenta.
Indicadores luminosos de
funcionamento (fig. 1)
A posição central do botão de controlo bloqueia
a ferramenta na posição Desligar. Se alterar a
posição do botão de controlo, certifique-se de que
liberta o interruptor.
Existe uma luz de funcionamento (e) na parte de
baixo da ferramenta. A luz de funcionamento é
activada quando o interruptor de accionamento é
premido. Quando o interruptor de accionamento é
libertado, o indicador luminoso permanece aceso
durante um máximo de 20 segundos.
O botão de controlo de avanço/recuo (b) determina
a direcção da ferramenta e funciona também como
botão de desbloqueio.
NOTA: Quando a ferramenta é ligada pela primeira
vez depois de alterar a direcção da rotação, ouve-se
um estalido durante o arranque. Isto é normal e não
representa um problema.
Anel de ajuste do binário (fig. 1)
A sua ferramenta tem um mecanismo ajustável de
chave de fendas dinamométrica para a inserção e
remoção de uma vasta gama de formas e tamanhos
de fixação e, nalguns modelos, um mecanismo com
martelo para perfuração em alvenaria. Em torno do
anel (c) existe uma série de números, um símbolo
de broca e, nalguns modelos, um símbolo de
martelo. Estes números são utilizados para regular
a embraiagem de modo a fornecer um gama de
binários. Quanto maior for o número no anel, maior
é o binário e maior será o ajuste do parafuso de
fixação. Para seleccionar um dos números, rode o
selector até o número pretendido ficar alinhado com
a seta.
NOTA: o anel de ajuste do binário é apenas
activado durante o modo de aparafusamento, não
é activado nos modos de perfuração e perfuração
com martelo.
Mudança de velocidade dupla (fig. 1)
A função de duas velocidades do seu berbequim
permite mudar de velocidade para uma maior
versatilidade.
1. Para seleccionar a velocidade 1 (regulação de
binário elevado), desligue a ferramenta e deixe-a
a rodar até parar. Faça deslizar o sistema de
mudança de velocidade (d) para a frente (na
direcção do mandril).
2. Para seleccionar a velocidade 2 (regulação de
binário baixo), desligue a ferramenta e deixe-a
a rodar até parar. Faça deslizar o sistema de
NOTA: o indicador luminoso permite iluminar a
superfície de trabalho imediata e não foi concebida
como uma lanterna.
Mandril com manga única sem
chave (fig. 7–9)
ATENÇÃO: não tente apertar as
brocas (ou qualquer outro acessório)
segurando na parte frontal do mandril
e ligando a ferramenta. Podem ocorrer
danos no mandril e lesões pessoais.
Bloqueie sempre o interruptor de
accionamento e desligue a ferramenta
da fonte de alimentação quando mudar
de acessório.
ATENÇÃO: certifique-se sempre de
que a fixa está fixa antes de ligar a
ferramenta. Uma broca solta pode
soltar-se da ferramenta, causando
possíveis ferimentos.
A ferramenta está equipada com um mandril sem
chave (f) com uma manga de rotação para uma
operação com uma mão do mandril. Para inserir
uma broca ou outro acessório, siga os seguintes
passos.
1. Desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte
de alimentação.
2. Agarre na manga preta do mandril com uma
mão e, com a outra, agarre com firmeza na
ferramenta. Rode a manga para a esquerda
o suficiente até encaixar o acessório
pretendido.
3. Insira o acessório cerca de 19 mm no mandril
e aperte com firmeza, fazendo rodar para a
direita a manga do mandril com uma mão e
segure a ferramenta com a outra. A ferramenta
129
PORTUGUÊS
está equipada com um mecanismo de bloqueio
automático do veio. Isto permite abrir e fechar o
mandril com uma mão.
NOTA: Certifique-se de que aperta o mandril,
colocando uma mão na manga do mandril e
segurança a ferramenta com a outra mão para
uma máxima fixação.
Para libertar o acessório, repita o passo 1 e 2
indicados acima.
Gancho da correia e encaixe da
broca (fig. 1)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e desligue a pilha antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, NÃO suspenda a
ferramenta nem pendure objectos no
gancho da correia. Pendure o gancho
da correia da ferramenta APENAS
numa correia de trabalho.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, certifique-se de
que o parafuso que fixa o gancho da
correia está fixo.
IMPORTANTE: quando montar ou substituir o
gancho da correia ou o encaixe da broca, utilize
apenas o parafuso (h) fornecido para o efeito.
Certifique-se de que o parafuso fica bem apertado.
O gancho da correia (g) e o encaixe da broca
(i) podem ser montados em qualquer lado da
ferramenta utilizando apenas o parafuso (h)
fornecido, adaptado tanto para pessoas que
utilizem a mão esquerda como a direita. Se não
for necessário utilizar o gancho ou o encaixe do
gancho, pode removê-lo da ferramenta.
Para deslocar o gancho da correia ou o encaixe da
broca, retire o parafuso (h) que o fixa e depois volte
a montá-lo no lado oposto. Certifique-se de que o
parafuso fica bem apertado.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: de forma a reduzir o
risco de lesões pessoais graves,
desligue a ferramenta e desconecte
130
a bateria antes de realizar
quaisquer ajustes ou remover/
instalar acessórios ou extras. Um
arranque acidental pode causar lesões.
Posição correcta das mãos (fig. 3)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição adequada das mãos consiste em segurar
o topo do berbequim (m) com uma mão e o punho
principal (n) com a outra, tal como exemplificado na
figura.
Funcionamento do berbequim
(fig. 1, 4).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos pessoais, certifique-se
SEMPRE que a peça de trabalho está
firmemente ancorada ou presa por
grampos. Se for perfurar material fino,
utilize um bloco de “apoio” em madeira
para evitar danos no material.
1. Rode o anel (fig. 4, c) para o símbolo de broca.
2. Seleccione o intervalo de velocidade/binário
adequado para a operação planeada utilizando
o selector de velocidade (fig. 1, d).
3. Para perfurar MADEIRA, utilize brocas
helicoidais, brocas de fresar, brocas em
serpentina ou coroas. Para perfurar METAL,
utilize coroas ou brocas helicoidais de aço
rápido (HSS). Utilize um lubrificante de corte
ao perfurar metais. As excepções são o
ferro fundido e o latão, os quais devem ser
perfurados a seco.
4. Aplique sempre pressão numa linha recta
com a broca. Utilize pressão suficiente para
continuar a furar, mas não empurre com
demasiada força, pois pode fazer o motor parar
ou empenar a broca.
5. Segure a ferramenta com firmeza com as duas
mãos para controlar a acção de rotação da
broca. Se o modelo não estiver equipado com
pega lateral, segure a ferramenta colocando
uma mão na pega e outra na bateria.
PORTUGUÊS
CUIDADO: A broca pode parar de
estiver sobrecarregada provocando
um movimento súbito de torção. Esteja
sempre à espera de uma paragem.
Agarre a ferramenta com firmeza para
controlar a acção de torção e para
evitar ferimentos.
6. SE A BROCA PARAR, provavelmente está
em sobrecarga ou está a ser utilizada de
modo inadequado. SOLTE IMEDIATAMENTE
O GATILHO, remova a broca do trabalho
e determine a causa da paragem. NÃO
VOLTE A CLICAR NO GATILHO DE LIGAR
E DESLIGAR NUMA TENTATIVA DE
ACCIONAR UMA BROCA PARADA — ISTO
PODE DANIFICAR O BERBEQUIM.
7. Para minimizar a paragem ou travagem no
material, reduza a pressão na broca e dê
alguma folga à broca na última parte fraccional
do orifício.
8. Mantenha o motor a trabalhar quando puxar
a broca para a retirar de um orifício perfurado.
Isto irá ajudar a evitar encravamentos.
9. Com brocas de velocidade variável não é
necessário fazer um punção central no ponto
a perfurar. Utilize uma velocidade baixa para
iniciar o orifício e acelere apertando mais o
gatilho quando o orifício estiver suficientemente
fundo de modo a furar sem que a ponta da
broca saia.
Funcionamento do martelo
electropneumático (apenas nos
modelos DCD737 e DCD795)
(fig. 1, 5)
1. Rode o anel (c) para o símbolo do martelo
electropneumático.
2. Seleccione a definição de velocidade elevada
(2) deslizando o sistema de mudança de
velocidade dupla (d) para trás (na direcção
oposta do mandril).
IMPORTANTE: utilize apenas brocas de ponta
de carboneto ou brocas para alvenaria.
3. Perfure fazendo apenas a força suficiente no
martelo para evitar que ressalte excessivamente
ou que “levante” a bronca. Se utilizar
demasiada força vai diminuir as velocidades de
perfuração, sobreaquecendo e diminuindo a
velocidade de perfuração.
4. Perfure a direito, mantendo a broca num ângulo
recto relativamente ao trabalho. Não exerça
qualquer pressão lateral na broca quando
perfurar pois pode provocar o entupimento das
estrias da broca e uma velocidade mais baixa
de perfuração.
5. Quando fizer orifícios mais fundos, se a
velocidade do martelo começar a baixar, puxe
parcialmente a broca para fora do orifício com
a ferramenta ainda a trabalhar para ajudar a
limpar os resíduos do orifício.
NOTA: se observar um fluxo suave e regular de
pó proveniente do orifício, isto significa que está a
utilizar uma velocidade de perfuração adequada.
Funcionamento da chave de fendas
(fig. 1, 6)
1. Rode o anel (c) de ajuste de binário para a
posição desejada.
2. Seleccione a velocidade/binário pretendido,
utilizando o sistema de mudança de velocidade
dupla (d) para corresponder a velocidade e o
binário à operação pretendida.
NOTA: Utilize a definição de binário mais
reduzida para inserir o fixador na profundidade
pretendida. Quanto menor for o número, menor
será o binário de saída.
3. Insira o acessório de fixação pretendido no
mandril tal como faria com qualquer broca.
4. Execute alguns ensaios num pedaço velho de
madeira ou em áreas ocultas para determinar a
posição adequada do anel da garra.
5. Comece sempre com definições de binário
mais baixas, avançando posteriormente para
definições de binário mais elevadas para evitar
danificar a peça de trabalho ou a fixação.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: de forma a reduzir o
risco de lesões pessoais graves,
desligue a ferramenta e desconecte
a bateria antes de realizar
quaisquer ajustes ou remover/
instalar acessórios ou extras. Um
arranque acidental pode causar lesões.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
131
PORTUGUÊS
Proteger o meio ambiente
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
132
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
133
SUOMI
HARJATON, LANGATON JA KOMPAKTI 13 mm (1/2")
PORA/VÄÄNNIN, DCD732, DCD790
HARJATON, LANGATON JA KOMPAKTI 13 mm (1/2")
PORA/VÄÄNNIN/VASARAPORA, DCD737, DCD795
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton kierrosteho
1. vaihde
2. vaihde
Iskunopeus
1. vaihde
2. vaihde
Maksimivääntö (suuri/pieni)
Istukan aukeama
Maksimiporausteho
Puu
Metalli
Kivi
Paino (ilman akkua)
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
W
DCD732
14,4
1
Li-Ion
310
DCD737
14,4
1
Li-Ion
310
DCD790
18
1
Li-Ion
360
DCD795
18
1
Li-Ion
360
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/19
1,5–13,0
0–9 500
0–33 200
57/19
1,5–13,0
–
–
60/23
1,5–13,0
0–10 200
0–34 000
60/23
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VDC
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Metallin poraus
ah,D =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
2,8
1,5
3,3
1,5
2,8
1,5
3,3
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Betonin poraus
ah,ID =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
–
–
23
1,5
–
–
23
1,5
134
SUOMI
Tärinän päästöarvo ah
Ruuvattaessa
ah =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
< 2,5
1,5
2,6
1,5
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
70
(4,0 Ah:n
akkupakkaukset)
90
(5,0 Ah:n
akkupakkaukset)
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Latausaika
min
Paino
kg
Sulakkeet
Eurooppa
2,6
1,5
VAC
30
(1,5 Ah:n
akkupakkaukset)
230 voltin työkalut
40
(2,0 Ah:n
akkupakkaukset)
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah:n
akkupakkaukset)
0,49
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
135
SUOMI
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
c)
KOMPAKTI PORA/RUUVIVÄÄNNIN/ISKUPORA
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
08.03.2013
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
136
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
SUOMI
d)
e)
f)
g)
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g)
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa latauslaitetta.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä porille/
ruuvinvääntimille/iskuporille
• Käytä kuulonsuojaimia, kun käytät iskuporaa.
Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
• Käytä lisäkahvoja, jos ne on toimitettu
työkalun mukana. Hallinnan menetys voi
aiheuttaa henkilövahingon.
• Tartu kiinni koneen eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikkausvälinettä
käyttäessä on vaara osua piilossa oleviin
johtoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon
tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten
käyttäjä voi saada sähköiskun.
• Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle
137
SUOMI
alustalle. Työn pitäminen käsin tai vartaloa
vasten on epävakaata ja saattaa johtaa kontrollin
menetykseen.
• Käytä suojalaseja tai muita silmäsuojia.
Iskuporaus ja poraaminen voivat aiheuttaa
lastujen lentämisen. Lentävät kappaleet voivat
aiheuttaa pysyvän silmävaurion.
• Lisävarusteet ja työkalu voivat kuumentua
käytön aikana. Käytä suojakäsineitä niiden
käsittelyn aikana, jos käytät työkalua lämpöä
tuottaviin toimintoihin, kuten metallien
iskuporaukseen ja poraukseen.
• Älä käytä tätä työkalua pitkiä aikoja
yhtäjaksoisesti. Työkalun iskutoiminnan
aiheuttama tärinä voi olla haitallista käsillesi
ja käsivarsillesi. Käytä käsineitä tarjoamaan
lisäpehmustetta ja rajoita altistumista tärinälle
pitämällä taukoja.
Esimerkki:
2014 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105akkulaturille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
Vaarat
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT akkuja.
Muut akkutyypit voivat ylikuumentua
ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja,
joita ei voi ladata uudelleen.
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
porakonetta:
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
• Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Niitä ovat
– kuulon heikkeneminen.
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä.
– lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
138
SUOMI
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
2. Aseta akku (j) laturiin ja varmista, että se on
hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen)
merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että
latausprosessi on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
• Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se
aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
vaaraa.
• Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot ensimmäistä käyttöä.
VAROITUS: palovaara. Älä lataa akkuja
laatikossa. Lataa kaikki akut poissa
laatikosta.
sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita
laturi pois lämpölähteiden läheltä.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
x
lataaminen
–– –– ––
täyteen ladattu
liian kuumaa tai
kylmää akkua
ei ladata
ongelma akussa
tai laturissa
ongelma
virransyötössä
–––––––––––––––––––––
––
–– • –– • –– •–– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa
viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Latauslaitteet
DCB105-laturilla voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja
18 V -litiumioniakkuja (DCB121, DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 ja
DCB184).
Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen (kuva [fig.] 2)
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
kuin laitat siihen akun.
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
139
SUOMI
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenesi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen
akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat
turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita
noudattaa.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai höyryt.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT
latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akkuyksikkö
AKKUTYYPPI
DCD732 ja DCD737 toimivat 14,4 voltin akuilla.
DCD790 ja DCD795 toimivat 18 voltin akulla.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 tai DCB184akkuja voidaan käyttää. Katso lisätietoa kohdasta
Tekniset tiedot.
• Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen
ennen käyttöä.
Säilytyssuositukset
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
140
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
SUOMI
3 Litiumioniakkua (M3, L3, C3, P3-mallit)
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
1 Litiumioniakku (M1, L1, C1, P1-mallit)
1 laukku
1 Käyttöohje
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
100%
100%
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
1 Poikkileikkauspiirros
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu
N-malliin.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1, 2)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
a. Liipaisukytkin
b. Suunnanvaihtopainike
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
c. Väännön säätörengas
d. Vaihde
Älä altista vedelle.
e. Työvalo
f. Pikaistukka
Vaihdata vialliset akut heti.
g. Vyökoukku
h. Asennusruuvi
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
i. Terän pidike
j. Akku
Käytettäväksi vain ulkona.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DEWALT-akut ainoastaan
yhteensopivilla DEWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DEWALTakkuja ladataan DEWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 pora/ruuvinväännin tai 1 pora/ruuvinväännin/
vasarapora
1 laturi
2 Litiumioniakkua (M2, L2, C2, P2-mallit)
k. Akun vapautuspainike
l. Polttoainemittarin painike
KÄYTTÖTARKOITUS
Porakone/ruuvinväännin/iskuporakone on tarkoitettu
ammattimaiseen poraamiseen, iskuporaamiseen ja
ruuvien vääntämiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä porat/ruuvinvääntimet/poravasarat
on tarkoitettu ammattilaisten käyttämiksi
sähkötyökaluiksi.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
141
SUOMI
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Irrota akku aina ennen
laitteen kokoamista ja säätämistä.
Katkaise laitteesta virta aina ennen
akun irrottamista tai asettamista
paikoilleen.
VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja
ja -latauslaitteita.
Akun asentaminen ja poistaminen
työkalusta (kuva 2)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku (j) kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva 2).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina akun vapautuspainiketta (k) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 2)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
142
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (l) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Säädettävä nopeuden liipaisukytkin
(kuva 1)
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a).
Sammuta työkalu vapauttamalla liipaisukytkin.
Työkalussa on jarru. Istukka pysähtyy heti, kun
liipaisukytkin vapautetaan kokonaan.
HUOMAA: Säädettävän nopeuden jatkuvaa käyttöä
ei suositella. Se saattaa vahingoittaa kytkintä ja sitä
tulee välttää.
Suunnanvaihtopainike (kuva 1)
Suunnanvaihtopainike (b) määrittää työkalun
suunnan ja toimii myös lukituspainikkeena.
Kiinniruuvausta varten vapauta liipaisukytkin ja
paina alas suunnanvaihtopainike työkalun oikealla
puolella.
Kiinniruuvausta varten paina alas
suunnanvaihtopainike työkalun oikealla puolella.
Suunnanvaihtopainikkeen keskiasento
lukitsee työkalun off-asentoon. Kun muutat
suunnanvaihtopainikkeen asentoa, varmista, että
liipaisin on vapautettu.
HUOMAA: Kun työkalua käytetään ensimmäisen
kerran suunnanvaihdon jälkeen, saatat kuulla
käynnistettäessä kilahduksen. Tämä on normaalia,
eikä ole osoitus ongelmasta.
Väännön säätörengas (kuva 1)
Työkalussa on säädettävän momentin
ruuvausmekanismi muodoltaan ja kooltaan erilaisten
kiinnittimien ruuvaamiseen ja poistamiseen ja
joissakin malleissa työkalussa on vasaramekanismi
kivimateriaaliin porausta varten. Säätörenkaan
(c) ympärillä on numeroita, poranterän kuvake
ja joissakin malleissa vasaran kuvake. Kyseisiä
numeroita käytetään vääntömomentin asettamiseen.
Mitä suurempi numero renkaassa sitä suurempi
vääntö ja sitä suurempi kiinnitin voidaan kiinnittää.
Valitse jokin numero kiertämällä osaa, kunnes haluttu
numero kohdistuu nuoleen.
HUOMAA: Väännön säätörengas on käytössä vain
ruuvinvääntötilassa eikä pora- ja vasaraporatiloissa.
SUOMI
Nopeuskytkin (kuva 1)
Poran/ruuvinvääntimen nopeuskytkimen avulla voit
vaihtaa vaihteista monipuolisesti.
1. Kun haluat valita nopeusasetuksen 1 (korkea
vääntö), sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä.
Liu’uta nopeuskytkintä (d) eteenpäin (istukkaa
kohti).
2. Kun haluat valita nopeusasetuksen 2 (alhainen
vääntö), sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä.
Liu’uta nopeuskytkintä taaksepäin (poispäin
istukasta).
HUOMAA: Älä vaihda vaihdetta, kun työkalu on
käynnissä. Anna poran pysähtyä aina kokonaan
ennen varusteiden vaihtamista. Jos vaihteiden
vaihtamisessa on ongelmia, varmista, että
nopeuskytkin on työnnetty joko kokonaan eteenpäin
tai kokonaan taaksepäin.
Työvalo (kuva 1)
Työkalun etuosassa on työvalo (e). Työvalo
aktivoituu, kun liipaisukytkintä painetaan. Kun liipaisin
vapautetaan, työvalo palaa korkeintaan 20 sekunnin
ajan.
HUOMAA: Työvalot on tarkoitettu välittömän
työpinnan valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu
käytettäväksi taskulamppuna.
Yksivaippainen pikaistukka
(kuvat 7–9)
VAROITUS: Älä yritä kiristää poranteriä
(tai muita lisävarusteita) tarttumalla
istukan etuosaan ja käynnistämällä
työkalun. Se voi vahingoittaa istukkaa
ja aiheuttaa henkilövahingon. Vapauta
aina liipaisukytkin ja irrota työkalu
virtalähteestä lisävarusteita vaihtaessa.
VAROITUS: Varmista aina, että
terä on hyvin kiinni ennen työkalun
käynnistämistä. Löysä terä voi irrota
työkalusta ja aiheuttaa henkilövammoja.
Työkalussa on pikaistukka (f), joka mahdollistaa
istukan käytön yhdellä kädellä. Vaihda poranterä tai
muu lisävaruste seuraavasti.
1. Kytke työkalu pois päältä ja irrota se
virtalähteestä.
2. Tartu istukan mustaan holkkiin yhdellä kädellä
ja pidä toisella kädellä työkalusta. Kierrä
holkkia vastapäivään, jotta haluttu lisävaruste
mahtuu.
3. Laita lisävaruste noin 19 mm istukkaan ja kiristä
tiukasti kiertämällä istukan holkkia myötäpäivään
yhdellä kädellä ja pitämällä työkalua toisella.
Työkalussa on automaattinen karan lukitus. Sen
avulla voit avata ja lukita istukan yhdellä kädellä.
HUOMAA: Muista kiristää istukka yksi käsi
istukan holkissa ja toinen käsi työkalussa, jotta
varmistat parhaan kireyden.
Kun haluat irrottaa lisävarusteen, toista edellä kuvattu
vaihe 1 ja 2.
Vyökoukku ja terän pidike (kuva 1)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS: Jotta vähennetään
vakavan henkilöloukkaantumisen
riskiä, ÄLÄ ripusta työkalua pään
yläpuolelle tai älä ripusta esineitä
vyökoukusta. VAIN työkalun vyökoukku
saadaan ripustaa vyöhön.
VAROITUS: Jotta vähennät vakavan
henkilövahingon riskiä, varmista, että
vyökoukkua kiinnittävät ruuvi on kiinni
varmasti.
TÄRKEÄÄ: Kun kiinnität tai vaihdat vyökoukkua tai
terän pidikettä, käytä vain mukana toimitettua ruuvia
(h). Kiristä ruuvi huolellisesti.
Vyökoukku (g) ja terän pidike (i) voidaan kiinnittää
työkalun molemmille puolille käyttämällä vain mukana
toimitettua ruuvia (h), mikä mahdollistaa sekä oikeaettä vasenkätisten käyttäjien käytön. Jos koukkua
tai terän pidikettä ei haluta lainkaan, sen voi irrottaa
työkalusta.
Irrota vyökoukku tai terän pidike poistamalla ruuvi (h),
joka pitää sen paikallaan ja kokoa sitten uudelleen
vastakkaiselle puolelle. Kiristä ruuvi huolellisesti.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen
tekemistä tai lisävarusteiden ja
apuvälineiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
143
SUOMI
Käsien oikea asento (kuva 3)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut koneen
yläosaan (m) yhdellä kädellä kuvassa näkyvällä
tavalla ja toisella kädellä pääkahvaan (n).
Poran toiminta (kuva 1, 4)
VAROITUS: Henkilövahinkojen riskin
pienentämiseksi tarkista AINA,
että työkalu on kunnolla kiinnitetty
ja sen osat kiristetty paikoilleen. Jos
poraat ohutta materiaalia, käytä puista
suojaosaa materiaalin vaurioitumisen
välttämiseksi.
1. Käännä säätörengas (kuva 4, c) poran
kuvakkeen kohdalle.
2. Valitse haluamasi nopeus ja vääntövoima
valitsemalla vaihde (kuva 1, d) työtehtävän
mukaisesti.
3. Voit porata PUUTA kierreterien, kouruterien,
lusikkaterien tai reikäsahojen avulla. Voit porata
METALLIA suurta nopeutta kestävien terästerien
tai reikäsahojen avulla. Käytä voiteluainetta
metallia porattaessa. Poikkeuksia ovat valurauta
ja pronssi. Niitä porataan kuivana.
4. Kohdista paine aina suoraan laitteen kärjen
suuntaisesti. Käytä riittävää voimaa porausta
varten, mutta älä paina niin, että laitteen
moottori jumiutuu tai sen kärki vääntyy.
5. Pitele työkalua tukevasti molemmin käsin
estääksesi poran kiertymisen. Mikäli
käyttämässäsi mallissa ei ole sivukahvaa, ota
kiinni toisella kädellä poran kahvasta ja toisella
kädellä akkuosasta.
HUOMIO: Pora saattaa pysähtyä
ylikuormituksen johdosta, jolloin laite
tekee äkillisen kiertoliikkeen. Varaudu
aina laitteen sammumiseen. Estä
kiertoliike ja vammat pitämällä poraa
tukevalla otteella.
6. JOS PORA PYSÄHTYY, se johtuu tavallisesti
laitteen liiallisesta tai virheellisestä käytöstä.
VAPAUTA LIIPAISIN VÄLITTÖMÄSTI,
vie poran kärki työkohteesta ja selvitä
jumiutumisen syy. ÄLÄ YRITÄ KÄYNNISTÄÄ
JUMIUTUNUTTA PORAA PAINELEMALLA
LIIPAISINTA PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ —
TÄMÄ SAATTAA VAURIOITTAA PORAA.
144
7. Minimoi laitteen jumiutumisen tai materiaalin
läpi työntymisen vaaraa vähentämällä poraan
kohdistuvaa painetta ja hellittämällä kärjen otetta
reiän viimeisen osan läpi.
8. Pidä laite käynnissä, kun vedät kärjen ulos
poratusta reiästä. Tämä auttaa välttämään
laitteen kiinnijuuttumista.
9. Erilaisten porausnopeuksien ansiosta
porauskohtaa ei tarvitse keskittää. Käytä reiän
aloitukseen alhaista nopeutta ja lisää nopeutta
puristamalla liipaisinta kovempaa, kun reikä on
riittävän syvä poraamiseen ilman kärjen ulos
luiskahtamisvaaraa.
Poravasaran toiminta (vain DCD737
ja DCD795) (kuva 1, 5)
1. Käännä kaulus (c) poravasaran symbolia kohti.
2. Valitse suuren nopeuden (2) asetus liu’uttamalla
vaihdetta (d) taakse (istukasta poispäin).
TÄRKEÄÄ: Käytä ainoastaan karbidikärkiä tai
kivikärkiä.
3. Kohdista porauksessa vasaraan voimaa
juuri sen verran, kun tarvitaan sen liiallisen
pomppimisen tai kärjestä “nousemisen”
estämiseksi. Liika voimankäyttö aiheuttaa
hitaampia porausnopeuksia, laitteen
ylikuumentumista ja alhaisempaa poraustasoa.
4. Poraa suoraan pitämällä laitteen kärki oikeassa
kulmassa työhön nähden. Älä käytä sivupainetta
laitteen kärkeen porauksen aikana, koska
se aiheuttaa kärjen urien tukkeutumista ja
hitaampaa porausnopeutta.
5. Jos poravasaran nopeus alkaa hidastua syviä
reikiä porattaessa, vedä laitteen kärki osittain
ulos reiästä laitteen käynnin aikana jäteaineen
poistamiseksi reiästä.
HUOMAA: porausreiästä tuleva tasainen ja jatkuva
pöly on merkki sopivasta porausnopeudesta.
Ruuvaimen toiminta (kuva 1, 6)
1. Käännä vääntömomentin säätökaulus (c)
haluamaasi asentoon.
2. Valitse haluamasi nopeus-/vääntöväli vaihteella
(d) suunnitellun käytön nopeuden ja väännön
mukaan.
HUOMAA: Käytä alinta vääntöasetusta
asettaaksesi kiinnikkeen halutulle syvyydelle.
Mitä alhaisempi numero, sitä pienempi vääntö.
3. Kiinnitä käyttämäsi kiinnitinosa istukkaan samalla
tavalla kuin kaikki muut poran osat.
SUOMI
4. Harjoittele laitteen käyttöä romulla tai
näkymättömissä oleviin kohtiin kauluksen oikean
asennon määrittämiseksi.
5. Aloita aina pienemmillä vääntömomentin
asetuksilla ja siirry sitten korkeampiin
asetuksiin välttääksesi työkalun tai kiinnittimen
vaurioitumista.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen
tekemistä tai lisävarusteiden ja
apuvälineiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
145
SUOMI
TAKUU
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
146
SVENSKA
BORSTLÖS SLADDLÖS KOMPAKT 13 mm (1/2 TUM)
BORR/DRIVDON, DCD732, DCD790
BORSTLÖS SLADDLÖS KOMPAKT 13 mm (1/2 TUM)
BORR/DRIVDON/SLAGBORR, DCD737, DCD795
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DEWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Strömmatning
Varvtal obelastad
växel 1
växel 2
Slaghastighet
växel 1
växel 2
Max. motstånd (hård/mjukt):
Kapacitet chuck
Maximal borrkapacitet i
Trä
Metall
Murbruk
Vikt (utan batteripaket)
LPA (ljudtryck)
KPA (ljudtryck, osäkerhet)
LWA (ljudstyrka)
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
W
DCD732
14,4
1
Li-jon
310
DCD737
14,4
1
Li-jon
310
DCD790
18
1
Li-jon
360
DCD795
18
1
Li-jon
360
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/19
1,5–13,0
0–9 500
0–33 200
57/19
1,5–13,0
–
–
60/23
1,5–13,0
0–10 200
0–34 000
60/23
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
dB(A)
dB(A)
dB(A
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VDC
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i metall
ah,D =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
2,8
1,5
3,3
1,5
2,8
1,5
3,3
1,5
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i betong
ah,ID =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
–
–
23
1,5
–
–
23
1,5
147
SVENSKA
Vibration, emissionsvärde ah
Skruvdragning
ah =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
VDC
Ah
kg
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
40
(2,0 Ah
batteripaket)
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah
batteripaket)
70
(4,0 Ah
batteripaket)
90
(5,0 Ah
batteripaket)
Vikt
kg
VAC
30
(1,5 Ah
batteripaket)
0,49
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
148
2,6
1,5
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
min
230 Volt verktyg
< 2,5
1,5
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ung. laddningstid
Säkringar
Europa
2,6
1,5
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
SVENSKA
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
KOMPAKT BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE/
SLAGBORRMASKIN
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
08.03.2013
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
149
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
150
e)
f)
g)
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning av andra
batteripaket kan ge upphov till skaderisk och
eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge
upphov till brännskador eller eldsvåda.
d) Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt
inträffar, spola med vatten. Om vätska
kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut
från batteriet kan ge upphov till irritation eller
brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
SVENSKA
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för borrmaskiner/skruvdragare/
slagborrmaskiner
• Använd hörselskydd vid slagborrning. Att
utsättas för buller kan leda till hörselskador.
• Använd hjälphandtag om de medföljer
verktyget. Tappad kontroll kan orsaka
personskador.
• Håll elverktyget i isolerade greppytor under
arbete där sågtillbehöret kan komma i
kontakt med dolda strömförande ledningar.
Kaptillbehör som kommer i kontakt med en
strömförande ledning kan göra att exponerade
metalldelar hos elverktyget blir strömförande
och kan ge användaren en elektrisk stöt.
• Använd klämmor eller något annat praktiskt
sätt att säkra och stödja arbetsstycket vid
ett stabilt underlag. Att hålla arbetet för hand
eller mot kroppen är instabilt och kan göra att
du förlorar kontrollen.
• Använd skyddsglasögon eller annat
ögonskydd. Slagborrning och borrningsarbeten
kan göra att flisor flyger omkring. Flygande
partiklar kan orsaka permanenta ögonskador.
• Tillbehör och verktyg kan bli heta under
arbetet. Använd handskar vid hantering om
arbete görs som producerar hetta såsom
slagborrning eller borrning i metall.
• Arbeta inte med verktyget under långa
perioder. Vibrationer som orsakas av
slagverktygets arbete kan vara skadligt för dina
händer och armar. Använd handskar för att få
extra stötdämpning och begränsa exponeringen
genom att ta regelbunda pausar.
• Luftventiler täcker ofta rörliga delar och bör
undvikas. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i rörliga delar.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av borrar:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar.
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som uppstår vid arbete med trä.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2014 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
DCB105 batteriladdare.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batteripaket.
Andra typer av batterier kan överhettas
och brista vilket kan resultera i
personskador och egendomsskador.
Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
151
SVENSKA
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230 V hushållsström. Försök inte
att använda någon annan spänning. Detta
gäller inte för billaddaren.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• När en laddare hanteras utomhus, gör
detta alltid på en torr plats och använd
en förlängningssladd som är avsedd för
utomhusbruk. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken
för elektrisk stöt.
• Blockera inte ventilationsöppningarna
på laddaren. Ventilationsöppningarna
är placerade ovanpå och på sidorna av
laddaren. Placera laddaren undan från alla heta
källor.
Laddare
DCB105 laddaren accepterar 10,8 V, 14,4 V och
18 V Li-jon (DCB121, DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 och
DCB184) batteripaket.
Dessa laddare kräver inga inställningar och är
skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Laddningsprocedur (bild [fig.] 2)
1. Koppla in laddaren i lämpligt 230 V uttag innan
batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet (j) i laddaren, se till att
paketet är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar)
lampan börjar blinka kontinuerligt för att indikera
att laddningsprocessen har startat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
VARNING: Brandrisk. Ladda inte
batterierna i lådan. Ladda alla batterier
borta från lådan.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
152
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
x
laddar
––
helt uppladdat
–––––––––––––––––––––
––
––
––
het/kall paketfördröjning
problem paket eller
laddare
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
problem strömledning
•• •• •• •• •• •• ••
Denna laddare kommer inte att ladda ett felaktigt
batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller
genom att visa blinkmönster för problempaket eller
laddare.
SVENSKA
OBSERVERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren
och batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddsystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Innan batteripaketet och laddaren används, läs
igenom säkerhetsinstruktionena nedan och följ
laddningsproceduren som anges.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteripaketet i
explosiv atmosfär, såsom i närheten av
brännbara vätskor, gaser eller damm.
Isättning och borttagning av batteripaketet från
laddaren kan antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Ladda endast batteripaketet i därför avsedd
DEWALT laddare.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
• För bästa resultat se till att batteripaketet är
fulladdat innan det används.
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
153
SVENSKA
Batteripaket
Utsätt inte för vatten.
BATTERITYP
DCD732 och DCD737 arbetar med 14,4 volt
batteripaket.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
DCD790 och DCD795 arbetar med 18 volt
batteripaket.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 eller DCB184
batteripaket kan användas. Se Tekniska data för
ytterligare information.
Endast för användning inomhus
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
Ladda endast DEWALT batteripaket med
avsedda DEWALT laddare. Laddning av
batteripaket med andra än de avsedda
DEWALT batterierna med en DEWALT
laddare kan göra att de brister eller så
kan det leda till farliga situationer.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Bränn inte batteripaketet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrmaskin/skruvdragare eller borrmaskin/
skruvdragare/slagborrmaskin
1 Laddare
2 Li-jon batteripaketet (M2, L2, C2,
P2-modellerna)
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
3 Li-jon batteripaketet (M3, L3, C3,
P3-modellerna)
1 Li-jon batteripaketet (M1, L1, C1,
P1-modellerna)
1 Låda
1 Instruktionshandbok
100%
Batteriladdning.
100%
Batteriet laddat.
OBSERVERA: Batteripaket, laddare och
förvaringslåda medföljer inte med N-modeller.
Batteriet defekt.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
Het/kall paketfördröjning.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
154
1 Sprängskiss
Beskrivning (bild 1, 2)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
SVENSKA
a. Vippströmställare
b. Knapp framåt/bakåt
c. Vridmomentreglage
d. Växlare
e. Arbetsbelysning
f. Snabbchuck
g. Remkrok
h. Monteringsskruv
i. Bitshållare
j. Batteripaket
k. Batterilåsknapp
l. Laddningsmätarknapp
AVSEDD ANVÄNDNING
Dessa borrmaskiner/skruvdrivare/slagborrmaskiner
har konstruerats för yrkesmässig borrning,
slagborrning och skruvdragning.
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Före hopmontering och
justering, ta alltid ur batteripaketet.
Stäng alltid av verktyget innan du
sätter in eller tar bort batteripaketet.
VARNING: Använd endast DEWALTs
batteripaket och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (bild 2)
OBSERVERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet är fulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
1. Rikta in batteripaketet (j) mot listerna inuti
verktyget handtag (bild 2).
De här borrmaskinerna/skruvdragarna/slagborrarna
är professionella elverktyg.
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att det inte lossnar.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN VERKTYGSHANDTAGET.
1. Tryck på batterilåsknappen (k) och dra
med en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. 2)
Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att slå till bränslemätaren tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (l). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
OBSERVERA: Bränslemätaren är endast
en indikering på laddning som finns kvar i
batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på
produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Variabel hastighetskontroll (bild 1)
För att slå på verktyget, tryck på strömbrytaren (a).
För att stänga av verktyget, släpp strömbrytaren.
155
SVENSKA
Ditt verktyg är utrustad med en broms. Chucken
kommer att stanna så snart som avtryckaren släpps
helt och hållet.
helt och hållet innan du byter hastighet. Om du har
problem med att växla, se till att hastighetsväljaren är
tryckt antingen helt framåt eller helt bakåt.
OBSERVERA: Kontinuerlig användning inom det
variabla hastighetsområdet rekommenderas inte. Det
kan skada strömbrytaren och bör undvikas.
Arbetsbelysning (bild 1)
En väljarknapp framåt/bakåt (b) avgör riktningen
hos verktyget och fungerar även som en startspärr.
Det finns en arbetsbelysning (e) placerar på
verktygets fot. Arbetsbelysningen är aktiverad
när avtryckaren är nedtryckt. När avtryckaren
släpps fortsätter arbetslampan att lysa i upp till 20
sekunder.
För rotation höger (skruva in) lossa den variabla
hastighetsomkopplaren och tryck på väljaren
höger-/vänstergång på höger sida av verktyget.
OBSERVERA: Arbetsbelysningen är till för belysning
av den direkta arbetsytan och är inte avsedd att
användas som ficklampa.
För rotation vänster tryck på väljaren höger-/
vänstergång på vänster sida av verktyget.
Snabbchuck med Enkel Hylsa
(bild 7–9)
Väljarknapp framåt/bakåt (bild 1)
Den mittersta positionen låser verktyget i avstängt
läge. Vid byte av position av kontrollknappen se till
att avtryckaren är släppt.
OBSERVERA: Första gången som verktyget körs
efter ett byta av rotationsriktning kan du höra ett
klick vid start. Detta är normalt och indikerar inte
något problem.
Vridmomentreglage (bild 1)
Ditt verktyg har en mekanism för inställning av
skruvdragarvridmoment, för att kunna driva in
och ta ut ett stort antal fästelement av olika
form och storlekar och för en del modeller, en
slagborrsmekanism för borrning i murbruk. Runt om
kragen (c) syns siffror, en borrspetssymbol och på
vissa modeller, en slagborrssymbol. De här siffrorna
används för att ställa in kopplingen, för att ge ett
vridmomentsvärde. Ju högre siffra på reglaget desto
högre vridmoment och desto större fästelement kan
skruvas. Välj en siffra genom att rotera kragen tills
den önskade siffran ligger i linje med pilen.
NOTERA: Vridmomenthylsan är endast inkopplad
under skruvdragarläge och inte i borr- och
slaggborrlägena.
Hastighetsväljare med två lägen
(bild 1)
Den här skruvdragaren/ borrmaskinen har två olika
hastighetslägen, vilket gör den mer flexibel.
1. För att välja hastighet 1 (högt vridmoment) stäng
av verktyget och vänta tills det har stannat. Skjut
hastighetsväljaren (d) framåt (mot chucken).
2. För att välja hastighet 2 (lågt vridmoment) stäng
av verktyget och vänta tills det har stannat. Skjut
tillbaka hastighetsväljaren (bort från chucken).
OBSERVERA: Flytta inte hastighetsväljaren när
verktyget är påslaget. Låt borrmaskinen stanna
156
VARNING: Försök inte att dra åt
borrspetar (eller något annat tillbehör)
genom att greppa chuckens framdel
och sätta igång verktyget. Skada på
chucken och personskada kan uppstå.
Lås alltid startspärren och koppla från
verktyget från strömkällan när tillbehör
byts.
VARNING: Se alltid till att bitsen sitter
fast innan verktyget startas. En lös bits
kan kastas ut från verktyget och orsaka
personskador.
Ditt verktyg har en nyckellös chuck (f) med en
roterande hylsa, för enhandsanvändning av chucken.
För att sätta in en borrspets eller annat tillbehör, följ
dessa steg.
1. Stäng av verktyget och koppla bort det från
strömkällan.
2. Greppa chuckens svarta hylsa med en hand,
och använd din andra hand för att hålla fast
verktyget. Vrid hylsan moturs tillräckligt långt
så att chucken öppnar tillräckligt för att ta
emot det önskade tillbehöret.
3. Sätt in tillbehöret cirka 19 mm (3/4 tum) i
chucken, och dra åt ordentligt genom att vrida
chuckhylsan medurs med en hand, medan
du håller verktyget med den andra handen.
Verktyget är utrustat med en automatisk
spindellåsmekanism. Denna gör att du kan
öppna och stänga chucken med en hand.
NOTERA: Se till att dra åt chucken med en
hand på chuckhylsan och den andra handen på
verktyget för maximal åtdragning.
Frigör tillbehöret genom att upprepa steg 1 och 2
ovan.
SVENSKA
Bälteskrok och bitsklämma (bild 1)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador SKALL INTE
verktyget hängas högt eller föremål
hängas i bälteskroken. Häng ENDAST
verktygets bälteskrok i ett arbetsbälte.
VARNING: För att minska risken
för allvarliga personskador se till att
skruven som håller bälteskroken sitter
fast.
VIKTIGT: Vid montering eller byte av bälteskroken
eller bitshållaren använd endast den skruv (h) som
medföljer. Se till att skruven dras åt ordentligt.
Bälteskroken (g) och bitshållaren (i) kan monteras
på båda sidorna av verktyget med endast den
medföljande skruven (h) för att anpassas för
höger- eller vänsterhänta personer. Om kroken
eller bitshållaren inte önskas kan den tas bort från
verktyget.
För att ta bort bälteskroken eller bitshållaren, ta bort
skruven (h) som håller den på plats och montera
den sedan på motsatt sida. Se till att skruven dras
åt ordentligt.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Laktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Korrekt Handplacering (bild 3)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand ovanpå
borren (m) så som visas, och den andra handen på
huvudhandtaget (n).
Borrning (bild 1, 4)
VARNING: För att minska risken för
personskada, skall du ALLTID se till
att arbetsstycket sitter väl förankrat eller
fastklämt. Om du borrar i tunt material,
skall du använda ett ”bakstycke” av trä,
för att hindra att materialet skadas.
1. Vrid kragen (bild 4, c) till önskad borrsymbol.
2. Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda växelbytaren
(bild 1, d), så att det matchar hastigheten
och vridmomentet för det planerade
arbetsmomentet.
3. För TRÄ, använd vridborrspetsar, flatborrar,
eldrivna navarspetsar eller hålsågar. För
METALL, använd höghastighets stålborrspetsar
eller hålsågar. Använd ett skärningssmörjmedel
vid borrning i metaller. Undantagen är gjutjärn
och mässing, som bör borras torra.
4. Pressa alltid in rakt i linje med borrspetsen.
Pressa tillräckligt hårt för att hålla borren
greppande, men inte så hårt att motorn
tjuvstannar eller borrspetsen böjer sig.
5. Håll stadigt i verktyget med båda händerna för
att kontrollera borrens vridrörelse. Om modellen
du använder inte har ett sidohandtag, skall du
greppa borren med ena handen på handtaget
och den andra på batteripaketet
SE UPP: Borren kan tjuvstanna om den
överbelastas, vilket kan förorsaka en
plötslig vridrörelse. Var alltid beredd på
tjuvstopp. Håll stadigt i borrmaskinen,
för att kontrollera vridrörelsen och
undvika personskada.
6. OM BORREN TJUVSTANNAR, beror det
vanligtvis på att den överbelastats eller används
på fel sätt. SLÄPP AVTRYCKARKNAPPEN
OMEDELBART, ta bort borrspetsen från
arbetsstycket och undersök orsaken
till tjuvstoppet. SLÅ INTE PÅ OCH AV
AVTRYCKARKNAPPEN, FÖR ATT
FÖRSÖKA STARTA EN BORRMASKIN
SOM TJUVSTANNAT – DET KAN SKADA
BORRMASKINEN.
7. För att minska risken för tjuvstopp eller att
borren bryter igenom materialet, skall du utöva
mindre tryck på borrmaskinen och försiktigt föra
borrspetsen genom den sista biten av hålet.
157
SVENSKA
8. Håll motorn på medan du drar ut borrspetsen
ur det borrade hålet. Det kommer att förhindra
att den fastnar.
9. Med varierande varvtal behöver du inte göra
ett hål i förväg i borrpunkten. Använd lågt
varvtal för att starta hålet och accelerera genom
att trycka in avtryckarknappen hårdare när
hålet är tillräckligt djupt för att borras utan att
borrspetsen hoppar ut.
Slagborrning (endast DCD737 och
DCD795) (bild 1, 5)
1. Vrid kragen (c) till slagborrssymbolen.
2. Välj den högsta hastighetsinställningen (2)
genom att skjuta växelbytaren (d) bakåt (bort
från chucken).
VIKTIGT: Använd enbart karbidspetsade
spetsar eller murbruksspetsar.
3. Borra med lagom mycket tryck mot slagborren,
för att hindra att den hoppar för mycket,
eller ”reser sig” från borren. För mycket
tryck kommer att sakta ner varvtalet, orsaka
upphettning och lägre borrkraft.
4. Borra rakt och håll borrspetsen i en rak vinkel
mot arbetsstycket. Pressa inte från sidan
mot borrspetsen när du borrar, då det kan få
borrspetsens rännor att fyllas upp och kan sakta
ner borrhastigheten.
5. När du borrar djupa hål och slagborren börjar
sakta ner, skall du dra upp borrspetsen en bit ur
hålet medan verktyget fortfarande är igång, för
att rensa ut skräp från hålet.
OBSERVERA: En jämn fin ström damm från hålet
visar på rätt borrhastighet.
Skruvdragning (bild 1, 6)
1. Vrid kragen (c) för inställning av vridmomentet till
önskat läge.
2. Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda växelbytaren
(d) så att det matchar hastigheten
och vridmomentet för det planerade
arbetsmomentet.
NOTERA: Använd lägsta inställningen för
vridmomentet för att fästa fästdonet på
önskat djup. Ju lägre siffra desto lägre utmatat
vridmoment.
3. Sätt i önskat skruvdragartillbehör i chucken, på
samma sätt som en borrspets.
4. Öva några gånger i restbitar eller gömda
områden, för att avgöra rätt läge för
kopplingskragen.
158
5. Börja alltid med lägre vridmoment och öka det
sedan, för att undvika att arbetsstycket eller
fästelementet skadas.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
SVENSKA
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
159
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
160
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
FIRÇASIZ KABLOSUZ KOMPAKT 13 mm (1/2"),
MATKAP/TORNAVIDA, DCD732, DCD790
FIRÇASIZ KABLOSUZ KOMPAKT 13 mm (1/2"),
MATKAP/TORNAVIDA/DARBELI MATKAP,
DCD737, DCD795
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
DCD732
DCD737
DCD790
DCD795
14,4
14,4
18
18
1
1
1
1
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
W
310
310
360
360
min-1
min-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
–
–
0–9500
0–33200
–
–
0–10200
0–34000
VDC
Tip
Akü tipi
Çıkış gücü
Yüksüz hız
1, vites
2, vites
Darbe oranı
1, vites
2, vites
Maks. tork (sert/yumuşak):
Nm
57/19
57/19
60/23
60/23
Kovan kapasitesi
Maksimum delme kapasitesi
Ahşap
Metal
Duvar
mm
1,5–13,0
1,5–13,0
1,5–13,0
1,5–13,0
mm
mm
mm
38
13
–
38
13
13
38
13
–
38
13
13
kg
1,20
1,27
1,20
1,27
LPA (ses basıncı)
dB(A)
76
90
76
90
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3
3
3
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
87
101
87
101
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3
3
3
3
Ağırlık (akü hariç)
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
Metal delme
ah,D =
Belirsizlik değeri K =
m/s²
m/s²
2,8
1,5
3,3
1,5
2,8
1,5
3,3
1,5
Titreşim emisyon değeri ah
Beton delme
ah,ID =
Belirsizlik değeri K =
m/s²
m/s²
–
–
23
1,5
–
–
23
1,5
161
TÜRKÇE
Titreşim emisyon değeri ah
Vidalama
ah =
Belirsizlik değeri K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
2,6
1,5
Akü tipi
2,6
1,5
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Akü
< 2,5
1,5
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
14,4
Voltaj
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
Ağırlık
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Akü
Akü tipi
Voltaj
VDC
18
18
18
18
18
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
Ağırlık
kg
0,64
0,30
0,61
0,40
0,62
70
(4,0 Ah akü)
90
(5,0 Ah akü)
Şarj Cihazı
DCB105
Ana şebeke voltajı
VAC
230
Akü tipi
Li-İyon
Yaklaşık şarj süresi
dak
Ağırlık
kg
30
(1,5 Ah akü)
40
(2,0 Ah akü)
0,49
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
162
55
(3,0 Ah akü)
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
TÜRKÇE
Elektrik çarpması riskini belirtir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Yangın riskini belirtir.
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
KOMPAKT MATKAP/TORNAVİDA/DARBELİ
MATKAP
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1 ve EN 60745-2-2 normlarına uygun
olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
08.03.2013
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
163
TÜRKÇE
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
164
c)
d)
e)
f)
g)
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
TÜRKÇE
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Matkap/Tornavida/Darbeli Matkaplar
için Özel Ek Güvenlik Önlemleri
• Darbeli matkap işlemleri sırasında kulak
koruması kullanın. Gürültüye maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
• Aletle birlikte verilen yardımcı tutamak(lar)
ı kullanın. Kontrol kaybı yaralanmaya neden
olabilir.
• Kesici aletin gömülü elektrik kablolarına
temas etmesine yol açabilecek durumlarda
aleti izole edilmiş saplarından tutun. Kesim
aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla
temas ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken
metal parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek
elektrik çarpmasına yol açabilir.
• İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek
ve desteklemek için kelepçe veya başka
pratik yöntemler kullanın. İş parçasını el
veya vücudunuzla tutmak dengesizdir, kontrol
kaybına neden olabilir.
• Güvenlik gözlüğü veya başka bir göz
koruması kullanın. Kırma ve delme
çalışmaları etrafta talaşların uçuşmasına
neden olur. Uçuşan partiküller kalıcı göz
zararına neden olabilir.
• Aksesuarlar ve alet çalışma sırasında
ısınabilir. Darbeli delme işlemleri veya metal
malzeme delme gibi ısınmaya yol açan
uygulamaları gerçekleştiriyorsanız aksesuarları
ve aletleri tutarken eldiven kullanın.
• Bu aleti uzun bir süre boyunca
çalıştırmayın. Kırıma hareketinin yarattığı
titreşim el ve kollarınız için zararlı olabilir.
Fazladan koruma amacıyla eldiven kullanın ve
maruz kalmayı azaltmak için sık sık dinlenin.
• Havalandırma delikleri genellikle hareketli
parçaların üstünü örter ve bunlardan
kaçınılmalıdır. Bol elbiseler, takılar veya uzun
saç hareketli parçalara takılabilir.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler matkap kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuarları değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken
meydana gelen tozun yutulması sonucu
oluşan sağlık sorunları.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2014 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB105
şarj cihazları ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
165
TÜRKÇE
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akü takımlarını şarj edin. Diğer tip
aküler aşırı ısınabilir ve yaralanmalara
veya maddi hasara neden olabilecek
şekilde patlayabilir. Yeniden şarj
edilemeyen aküleri şarj etmeyin.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
166
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken,
yabancı maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
taşlama tozu, metal yongalar, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metal
parçacık birikimi gibi yabancı maddeler
şarj cihazının yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuvada akü yokken
şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini
temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Şarj cihazını açık ortamlarda çalıştırırken
her zaman kuru bir mekan sağlayın ve
açık havada kullanmaya uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltır.
Şarj cihazı üzerindeki havalandırma
yuvalarını tıkamayın. Havalandırma
yuvaları şarj cihazının üst ve yan
•
•
•
•
•
•
•
kısımlarına yerleştirilmiştir. Şarj cihazını
herhangi bir ısı kaynağından uzaktaki bir yere
koyun.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB105 şarj cihazı 10,8 V, 14,4 V ve 18 V Li-İyon
(DCB121, DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183 ve DCB184) akü
takımları için uygundur.
Bu şarj cihazının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (şek. [fig.] 2)
1. Akü takımını takmadan önce şarj cihazını 230
V’lik uygun prize takın.
2. Akü (j) takımını şarj cihazına takın, paketin şarj
cihazına tamamen oturduğundan emin olun.
Sürekli yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık, şarj
işleminin başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
TÜRKÇE
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
UYARI: Yangın riski. Kit kutusundaki
bataryaları şarj etmeyin. Tüm
bataryaları kit kutusundan uzaka şarj
edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
x
şarj oluyor
–– –– –– ––
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk
akü gecikmesi
paket veya şarj
cihazında sorun
güç hattında
sorun
–––––––––––––––––––––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Bu şarj cihazı arızalı bir akü takımını şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü takımı ambalajından çıkarıldığında tamamen
şarj edilmiş durumda değildir. Akü takımını ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyun ve belirtilen şarj prosedürlerini
izleyin.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Akü takımını yanıcı sıvı, gaz ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Akü takımını
şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak
toz veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Akü takımlarını yalnızca belirtilen DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (105 °F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde
(yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
• En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
167
TÜRKÇE
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
AKÜ
AKÜ TIPI
DCD732 ve DCD737 14,4 volt batarya paketleriyle
çalışır.
DCD790 ve DCD795 18 volt batarya paketleriyle
çalışır.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 veya
DCB184 batarya paketleri kullanılabilir. Daha fazla
bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
168
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik veriler bölümüne
bakın.
100%
Akü şarj oluyor.
100%
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
edin.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
TÜRKÇE
DEWALT bataryalarını yalnızca
onlar için tasarlanmış olan DEWALT
şarj cihazlarıyla şarj edin. DEWALT
bataryaları haricindeki bataryaların
DEWALT şarj aletleriyle şarj edilmesi
patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Matkap/tornavida veya 1 matkap/tornavida/
darbeli matkap
1 Şarj cihazı
2 Li-Ion akü (M2, L2, C2, P2 modelleri)
3 Li-Ion akü (M3, L3, C3, P3 modelleri)
1 Li-Ion akü (M1, L1, C1, P1 modelleri)
k. Akü serbest bırakma düğmesi
l. Pil göstergesi düğmesi
KULLANIM ALANI
Bu matkap/tornavida/darbeli matkap profesyonel
delme, darbeli delme ve vidalama uygulamaları için
tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu matkaplar/tornavidalar/darbeli matkaplar,
profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
1 Taşıma çantası
Elektrik emniyeti
1 Kullanım kılavuzu
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
1 Parça şeması
NOT: Akü takımları, şarj cihazları ve alet kutuları
N-modellerinde bulunmaz.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1, 2)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Tetik düğmesi
b. İleri/geri kontrol düğmesi
c. Tork ayar rakoru
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
e. Çalışma Işığı
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
f. Anahtarsız mandren
MONTAJ VE AYARLAMALAR
d. Vites değiştirici
g. Kemer kancası
h. Montaj vidası
i. Uç klipsi
j. Akü paketi
UYARI: Montaj ve ayarlama
işleminden önce, her zaman aküyü
çıkarın. Aküyü takıp çıkarmadan
önce her zaman aleti kapatın.
169
TÜRKÇE
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve
şarj aletleri kullanın.
Batarya Paketinin Alete
Takılması ve Çıkarılması
(şek. 2)
NOT: En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
AKÜ PAKETINI ALETIN KOLUNA TAKMA
1. Batarya paketini (j) tutamağın içindeki raylarla
hizalayın (şek. 2).
2. Batarya paketini, alete tamamen oturana
kadar tutamağa doğru kaydırın ve raydan
çıkmadığından emin olun.
AKÜ PAKETINI ALETTEN ÇIKARMA
1. Serbest bırakma düğmesine (k) basın ve
batarya paketini sıkıca çekerek aletin kolundan
çıkarın.
2. Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
YAKIT GÖSTERGESİ AKÜ GRUPLARI (ŞEK. 2)
Bazı DEWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (l) basın ve basılı tutun. Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Değişken Hız Tetik Düğmesi
(şek. 1)
İleri/Geri Kontrol Düğmesi
(şek. 1)
Bir ileri/geri kontrol düğmesi (b) aletin yönünü
belirler ve aynı zamanda kilit açık düğmesi olarak
görev yapar.
İleri dönüşü seçmek için, tetik düğmesini
bırakın ve aletin sağ tarafındaki ileri/geri kontrol
düğmesine basın.
Geriyi seçmek için, aletin sol tarafındaki ileri/geri
kontrol düğmesine basın.
Kontrol düğmesinin ortada konumlandırılması
aleti kapalı konumda kilitler. Kontrol düğmesinin
konumunu değiştirirken, tetiğin serbest
olduğundan emin olun.
NOT: Dönüş yönü değiştirildikten sonra alet
ilk kez çalıştırıldığında, başlangıçta bir tık sesi
duyabilirsiniz. Bu normaldir ve bir sorun olduğunu
göstermez.
Tork Ayar Rakoru (şek. 1)
Aletiniz, çok çeşitli şekillerde ve boyutlarda
sabitleyiciyi vidalamak ve çıkarmak için
ayarlanabilir bir tork tornavidası mekanizmasına,
kimi modellerse duvar delmek için bir çekiç
mekanizmasına sahiptir. Rakorun (c) çevresinde
sayılar, bir matkap ucu sembolü ve kimi modellerde
de bir çekiç sembolü bulunmaktadır. Bu sayılar, bir
tork aralığı sağlamak üzere kavramayı ayarlamak
için kullanılır. Rakorun üzerindeki sayı ne kadar
büyükse, tork o kadar yüksek ve vidalanacak
sabitleyici o kadar büyüktür. Sayılardan herhangi
birini seçmek için, istediğiniz sayı ok ile aynı hizaya
gelene kadar çevirin.
NOT: Tork ayar bileziği yalnızca tornavida
modunda açılır, matkap ve darbeli matkap
modlarında açılmaz.
İki Hızlı Vites (şek. 1)
Matkap/tornavidanın iki hız özelliği daha fazla
kullanışlılık için vites değiştirebilmenizi sağlar.
Aleti açmak için, tetik düğmesine basın (a). Aleti
kapatmak için ise, tetik düğmesini serbest bırakın.
Aletiniz bir frenle donatılmıştır. Kovan, tetik
düğmesi serbest bırakılır bırakılmaz durur.
1. Hız 1’i (yüksek tork ayarı) seçmek için,
aleti kapatın ve durmasını bekleyin. Vites
değiştiriciyi (d) ileri doğru (mandrene doğru)
kaydırın.
NOT: Değişken hız aralığında sürekli kullanım
önerilmez. Düğmeye zarar verebileceğinden
bundan kaçınılmalıdır.
2. Hız 2’yi (düşük tork ayarı) seçmek için,
aleti kapatın ve durmasını bekleyin. Vites
değiştiriciyi geri doğru (mandrenden uzağa)
kaydırın.
170
TÜRKÇE
NOT: Alet çalışırken vites değiştirmeyin. Vites
değiştirmeden önce daima matkabın tamamen
durmasını bekleyin. Vites değiştirmekte zorluk
yaşıyorsanız, iki hızlı vites değiştiricinin tamamen
ileride veya geride olduğundan emin olun.
Çalışma Işığı (şek. 1)
Aletin ayağına yerleştirilmiş bir çalışma lambası
(e) vardır. Çalışma lambası tetik düğmesine
basıldığında devreye girer. Tetik düğmesi serbest
bırakıldığında çalışma lambası 20 saniyeye kadar
ışık vermeye devam eder.
NOT: Çalışma lambası, el feneri olarak kullanılması
için değil yakın çalışma yüzeyinin aydınlatması için
tasarlanmıştır.
Anahtarsız Tek Kovanlı
Mandren (şek. 7–9)
UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup
aleti çevirerek matkap ucu (veya
başka herhangi bir aksesuar) takmayı
denemeyin. Mandren hasarına
veya yaralanmaya neden olabilir.
Aksesuarları değiştirirken daima
tetik düğmesini kilitleyin ve aleti güç
kaynağından ayırın.
UYARI: Aleti başlatmadan önce
daima ucun sağlam bir şekilde
takılmış olduğundan emin olun.
Gevşemiş bir uç, yaralanmaya sebep
olabilecek şekilde aletten fırlayabilir.
Aletiniz mandreni tek elle kullanabilmeniz için,
dönen kovana sahip bir anahtarsız mandren (f)
sunar. Bir matkap ucu veya başka bir aksesuar
takmak için, aşağıdaki adımları izleyin.
1. Aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.
2. Bir elinizle mandreni siyah kısmından
diğer elinizle de aleti tutun. Mandreni saat
yönü tersi istikametinde çevirerek istenen
aksesuarı alacak konuma getirin.
3. Aksesuarı mandren içine yaklaşık 19 mm
(3/4") sokun ve bir elle aleti tutarken diğer elle
mandren kovanını saat yönünde çevirerek
iyice sıkın. Alet bir mil kilidi mekanizmasıyla
donatılmıştır. Bu, mandreni tek elle açıp
kapatmanızı sağlar.
NOT: Maksimum sıkılık için bir elle mandreni
sıkarken diğer elle de aleti tutun.
Aksesuarı çıkarmak için, yukarıdaki 1. ve 2.
adımları tekrarlayın.
Kemer Kancası ve Uç Klipsi
(şek. 1)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküleri çıkartın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, aleti baştan yukarıya
ASMAYIN veya nesneleri kemer
kancasına ASMAYIN. Aletin kemer
kancasını SADECE bir iş kemerine
asın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, kemer kancası tutan
vidanın sağlam olduğundan emin olun.
ÖNEMLI: Kemer kancasını veya uç klipsini
takarken veya değiştirirken, sadece aletle birlikte
verilen vidayı (h) kullanın. Vidanın emniyetli bir
şekilde sıkıldığından emin olun.
Sol veya sağ elini kullanan kullanıcılarla uyumlu
olması açısından kemer kancası (g) ve uç klipsi (i)
sadece birlikte verilen vida (h) kullanılmak suretiyle
aletin her iki tarafına da takılabilir. Kanca veya uç
klipsi istenmiyorsa aletten kaldırılabilir.
Kemer kancasını veya uç klipsini taşımak için
kemer kancasını yerinde tutan vidayı (h) sökün
ardından ters tarafa tekrar monte edin. Vidanın
emniyetli bir şekilde sıkıldığından emin olun.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce aleti kapatın ve aküyü
çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
Uygun El Pozisyonu (şek. 3)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
171
TÜRKÇE
Uygun el pozisyonu şekilde gösterildiği gibi bir elin
matkabın üzerinde (m) ve diğer elin ana tutamakta
(n) olmasını gerektirir.
Matkabın Çalışması (şek. 1, 4)
UYARI: kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, üzerinde çalıştığınız
parçanın HER ZAMAN sıkıca
bağlanmasına veya kenetlenmesine
dikkat edin. İnce malzemeleri delerken,
malzemeye zarar gelmesini önlemek
için bir ahşap “destek” bloğu kullanın.
1. Rakoru (şek. 4, c) matkap sembolüne gelene
kadar çevirin.
2. Planlanan işleme uygun hız ve tork seçmek
için vites mandalını (şek. 1, d) kullanarak
istenilen hız/tork aralığını seçin.
3. AHŞAP için ahşap matkap ucu, geniş ahşap
matkap ucu, burgulu matkap ucu veya delik
testere kullanın. METAL için yüksek hızlı
çelik matkap ucu veya delik testere kullanın.
Metalleri delerken kesim yağı kullanın. Kuru
olarak delinmesi gereken istisnalar dökme
demir ve pirinçtir.
4. Her zaman matkap ucuyla aynı çizgide basınç
uygulayın. Matkabın delmesine yetecek kadar
basınç uygulayın, fakat motorun bayılmasına
veya ucun yön değiştirmesine sebep olacak
şekilde sert itmeyin.
5. Matkabın kıvrılma hareketini kontrol edecek
şekilde her iki elinizle sıkıca tutun. Matkap
modelinde kenar tutamacı yoksa, matkabı
bir eliniz tutamaç üzerinde diğer eliniz ise pil
takımı üzerinde olacak şekilde kavrayın.
DIKKAT: Aşırı yüklenme halinde
matkap bayılarak ani kıvrılmaya
sebep olabilir. Makinenin bayılarak
durmasını her zaman bekleyin.
Kıvrılma hareketini kontrol etmek ve
yaralanmaları önlemek için matkabı
sıkıca kavrayın.
6. MATKAP BAYILARAK DURURSA, bunun
nedeni genellikle aşırı yüklenmesi veya uygun
olmayan şekilde kullanılmasıdır. TETİĞİ
DERHAL BIRAKIN, matkap ucunu üzerinde
çalışılan parçadan çekin ve makinenin durma
sebebini tespit edin. DURAN MATKABI
ÇALIŞTIRMAK İÇİN TETİĞİ AÇIK VE
KAPALI KONUMA GETİRMEYİN — BU
DURUM MATKABA ZARAR VEREBİLİR.
172
7. Bayılarak durma veya malzemeyi delip geçme
olayını en aza indirmek için, matkap üzerindeki
baskıyı azaltın ve matkap ucunu deliğin son
kesir kısmı boyunca dikkatlice hareket ettirin.
8. Matkap ucunu açılan delikten geriye çekerken
motoru çalışır durumda tutun. Bu durum
sıkışmayı önlemede yardımcı olacaktır.
9. Değişken hızlı matkaplarda, delgiyi delinecek
olan noktanın merkezine getirmeye gerek
yoktur. Delik açmaya başlarken yavaş hızda
başlayın ve matkap ucu dışarıya kaçmadan
delmeye yetecek kadar derin delik açıldığında
tetiğe bastırarak hızlandırın.
Darbeli Matkabın Çalışması
(yalnızca DCD737 ve DCD795)
(şek. 1, 5)
1. Bileziği (c) darbeli matkap simgesine çevirin.
2. Vites değiştiriciyi (d) geriye doğru (uçtan
uzağa) kaydırarak yüksek hızı (2) seçin.
ÖNEMLI: Sadece karbür uçlu veya duvar
uçlarını kullanın.
3. Matkabın aşırı zıplamaması veya matkap
ucunun “çıkmaması” için matkaba sadece
yeterli güç uygulayarak delme işlemini
gerçekleştirin. Aşırı güç kullanılması, daha
yavaş delme hızları, aşırı ısınma ve daha
düşük delme oranı ortaya çıkmasına sebep
olacaktır.
4. Matkap ucunu çalışılan parça üzerinde
doğru açıda tutarak düz bir şekilde delin.
Delme esnasında matkap ucuna kenardan
basınç uygulamay ın, aksi halde uç yivlerinin
tıkanmasına ve daha yavaş delme hızına
sebep olabilir.
5. Derin delikler açarken, matkap hızı düşmeye
başlarsa, delik içindeki artıkların temizlenmesi
için alet çalışır durumdayken matkap ucunu
kısmen delik dışına doğru çekin.
NOT: Delikten düzgün ve eşit oranda toz çıkması,
delme hızının uygun olduğunu gösterir.
Tornavidanın Çalışması
(şek. 1, 6)
1. Tork ayarlama bileziğini (c) istenen konuma
çevirin.
2. Planlanan çalışmaya uygun hız/tork aralığını
seçmek için vites değiştiriciyi (d) kullanın.
TÜRKÇE
NOT: Uç tutucuyu istenen derinliğe oturtmak
için gerekli en düşük tork ayarını kullanın. Sayı
küçüldükçe tork çıkışı azalır.
3. İstenen bağlantı parçası aksesuvarını herhangi
bir matkap ucunu takar gibi kovana takın.
4. Kavrama bileziğinin tam konumunu belirlemek
için hurda veya görülmeyen alanlar üzerinde
biraz alıştırma yapın.
5. Üzerinde çalıştığınız parça veya bağlantı
parçasına zarar gelmemesi için, her zaman
düşük tork ayarları ile çalışmaya başlayın ve
daha sonra daha yüksek tork ayarlarına doğru
çıkın.
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
İlave aksesuarlar
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce aleti kapatın ve aküyü
çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
173
TÜRKÇE
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
174
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
175
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 13 mm (1/2")
ΔΡΑΠΑΝΟ/ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΜΟΤΕΡ
ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ, DCD732, DCD790
ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 13 mm (1/2")
ΔΡΑΠΑΝΟ/ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ/ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ, DCD737, DCD795
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
DCD732
DCD737
DCD790
DCD795
14,4
14,4
18
18
1
1
1
1
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
W
310
310
360
360
λεπτά-1
λεπτά-1
0–550
0–2000
0–550
0–2000
0–600
0–2000
0–600
0–2000
λεπτά-1
λεπτά-1
Nm
–
–
0–9350
0–33200
–
–
0–10200
0–34000
57/19
57/19
60/23
60/23
mm
1,5–13,0
1,5–13,0
1,5–13,0
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
38
13
–
38
13
13
38
13
–
38
13
13
1,20
1,27
1,20
1,27
90
VDC
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
1η ταχύτητα
2η ταχύτητα
Ρυθμός κρούσης
1η ταχύτητα
2η ταχύτητα
Μέγ. ροπή (σκληρό/μαλακό):
Χωρητικότητα
κεντροσφίκτη
Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης
Ξύλο
Μέταλλο
Τοίχος
Βάρος (χωρίς την μπαταρία)
dB(A)
76
90
76
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3
3
3
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
87
101
87
101
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος)
dB(A)
3
3
3
3
LPA
(ηχητική πίεση)
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση μετάλλων
ah,D =
Αβεβαιότητα K =
176
m/s2
m/s2
2,8
1,5
3,3
1,5
2,8
1,5
3,3
1,5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση τσιμέντου
ah,ID =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
–
–
23
1,5
–
–
23
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Βίδωμα
ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
2,6
1,5
< 2,5
1,5
2,6
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
14,4
Τάση
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
Βάρος
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
VDC
18
18
18
18
18
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
Βάρος
kg
0,64
0,30
0,61
0,40
0,62
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
DCB105
VAC
Τύπος μπαταριών
Χρόνος φόρτισης
κατά προσέγγιση
Βάρος
230
Li-İyon
λεπτά
30
40
55
70
90
(μπαταρίες των (μπαταρίες των (μπαταρίες των (μπαταρίες των (μπαταρίες των
1,5 Ah)
2,0 Ah)
3,0 Ah)
4,0 Ah)
5,0 Ah)
kg
0,49
177
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ,
ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΠΑΝΟ/
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ/ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-1
EN 60745-2-2.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
178
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
08.03.2013
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
179
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
180
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά,
βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα
που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρική
επαφή μεταξύ των δύο ακροδεκτών
της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση των
ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες
ασφαλείας για δράπανο/
κατσαβίδι/κρουστικό δράπανο
• Φοράτε προστατευτικά ακοής κατά την
κρουστική διάτρηση. Η έκθεση σε θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τη(τις) βοηθητική(-ές)
λαβή(-ές), αν παρέχεται(-ονται) μαζί με
το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να
προκαλέσει σωματική βλάβη.
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με
αθέατα καλώδια. Αν αξεσουάρ κοπής έρθει
σε επαφή με καλώδιο υπό τάση μπορεί να
τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και
να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για να στερεώνετε και να
στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε σταθερό
υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας
με το χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό
δεν είναι σταθερό και μπορεί να προκληθεί
απώλεια ελέγχου.
• Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή άλλη
προστασία των ματιών. Οι εργασίες κρούσης
και διάτρησης προκαλούν την εκτίναξη
θραυσμάτων. Τα εκτινασσόμενα σωματίδια
μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα
μάτια.
• Τα αξεσουάρ και το εργαλείο μπορεί να
αποκτήσουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη
λειτουργία. Φοράτε γάντια όταν τα χειρίζεστε,
αν εκτελείτε εργασίες κατά τις οποίες παράγεται
θερμότητα όπως η κρουστική διάτρηση και η
διάτρηση μετάλλων.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό
για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Οι κραδασμοί που προκαλούνται από την
κρουστική δράση μπορεί να είναι επιβλαβείς
για το άνω και κάτω τμήμα των χεριών
σας. Χρησιμοποιείτε γάντια για πρόσθετη
προστατευτική δράση και περιορίζετε
την έκθεση κάνοντας συχνά διαλείμματα
ξεκούρασης.
• Τα ανοίγματα αερισμού συχνά καλύπτουν
κινούμενα μέρη και θα πρέπει να
αποφεύγονται. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορούν να
πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση δράπανων:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή εξαρτημάτων.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2014 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για το DCB105 φορτιστή μπαταριών.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
181
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
182
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, φορτίζετε μόνο πακέτα
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
μπορούν να υπερθερμανθούν και να
εκραγούν προκαλώντας τραυματισμό
και υλικές ζημιές. Μην επαναφορτίζετε
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
• Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Όταν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή σε
εξωτερικό χώρο, πάντα εξασφαλίζετέ
του μια στεγνή θέση και χρησιμοποιείτε
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση
σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού
του φορτιστή. Τα ανοίγματα αερισμού
βρίσκονται στο πάνω μέρος και στις
πλευρές του φορτιστή. Τοποθετείτε το
φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
• Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DCB105 δέχεται πακέτα μπαταριών
Li-Ion (λιθίου-ιόντων) 10,8 V, 14,4 V και 18 V
(DCB121, DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183 και DCB184).
Αυτός ο φορτιστής δεν απαιτεί καμία ρύθμιση και
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο
απλά.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. [fig.] 2)
Κατάσταση φόρτισης
x
Γίνεται φόρτιση
–– –– –– ––
Πλήρης φόρτιση
Καθυστέρηση λόγω
θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας
πρόβλημα
μπαταριών
ή φορτιστή
πρόβλημα
γραμμής
ρεύματος
–––––––––––––––––––––
––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Αυτός ο φορτιστής δεν θα φορτίσει πακέτο
μπαταριών που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής
θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας
καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας την ακολουθία
αναβοσβησίματος: πρόβλημα μπαταριών ή
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
230 V πριν τοποθετήσετε το πακέτο
μπαταριών.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών (j) μέσα
στο φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο
έχει τερματίσει πλήρως στην κανονική
του θέση μέσα στο φορτιστή. Η κόκκινη
λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει συνεχώς
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία
φόρτισης.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη
απόδοση και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών
Li-Ion, φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών
πριν την πρώτη χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος φωτιάς.
Μη φορτίζετε τις μπαταρίες μέσα στο
κουτί φύλαξης. Να φορτίζετε όλες
τις μπαταρίες μακριά από το κουτί
φύλαξης.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
183
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Το πακέτο μπαταριών δεν είναι πλήρως
φορτισμένο όταν το βγάζετε από τη συσκευασία
του. Πριν χρησιμοποιήσετε το πακέτο μπαταριών
και το φορτιστή, διαβάστε τις πιο κάτω οδηγίες
ασφαλείας και κατόπιν ακολουθήστε τις
αναφερόμενες διαδικασίες φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε το πακέτο
μπαταριών σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
του πακέτου μπαταριών από το φορτιστή
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή
των αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
• Για τα καλύτερα αποτελέσματα, πριν τη χρήση
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
184
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Τα DCD732 και DCD737 λειτουργούν με πακέτα
μπαταριών των 14,4 V.
Τα DCD790 και DCD795 λειτουργούν με πακέτα
μπαταριών των 18 V.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα
μπαταριών DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 ή
DCB184. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα.
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών καλωδίων.
Συστάσεις για την αποθήκευση
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
DEWALT μόνο με τους προβλεπόμενους
φορτιστές DEWALT. Η φόρτιση
πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DEWALT
με χρήση φορτιστή DEWALT μπορεί
να προκαλέσει έκρηξή τους ή άλλες
επικίνδυνες καταστάσεις.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
φωτιά.
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Δραπανοκατσάβιδο ή 1 Δραπανοκατσάβιδο/
κρουστικό δράπανο
1 Φορτιστή
2 Μπαταρία Li-Ion (μοντέλα M2, L2, C2, P2)
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης
100%
100%
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
3 Μπαταρίες Li-Ion (μοντέλα M3, L3, C3, P3)
1 Μπαταρίες Li-Ion (μοντέλα M1, L1, C1, P1)
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών, οι φορτιστές
και τα κουτιά μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα
μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
185
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιγραφή (εικ. 1, 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης σκανδάλης
b. Κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν
c. Κολάρο ρύθμισης ροπής
d. Επιλογέας ταχυτήτων
e. Φως εργασίας
f. Αυτόματο τσοκ
g. Άγκιστρο ζώνης
h. Βίδα στερέωσης
i. Κλιπ αξεσουάρ
j. Πακέτο μπαταριών
k. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
l. Κουμπί ένδειξης στάθμης μπαταρίας
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα δράπανα/οδηγοί/σφυροτρύπανα σχεδιάστηκαν
για επαγγελματικές εφαρμογές διάτρησης,
βιδώματος και διάτρησης με κρουστικό.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα τρυπάνια/οδηγοί/ κρουστικά δράπανα είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
186
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση, να
αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία.
Να απενεργοποιείτε πάντοτε το
εργαλείο προτού τοποθετήσετε ή
αφαιρέσετε την μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε
μπαταρίες και φορτιστές αποκλειστικά
της DEWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο (εικ. 2)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα,
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (j) με τις
ράγες μέσα στη λαβή του εργαλείου (εικ. 2).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να
τερματίσει πλήρως και να ασφαλίσει
στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν θα
απασφαλιστεί.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
(k) και τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών
έξω από τη λαβή του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 2)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DEWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (l) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Διακόπτης σκανδάλης
ρύθμισης ταχύτητας (εικ. 1)
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο,
πατήστε το διακόπτη σκανδάλης (a). Για να
απενεργοποιήσετε το εργαλείο, ελευθερώστε το
διακόπτη σκανδάλης. Το εργαλείο σας διαθέτει
μηχανισμό φρένου. Το τσοκ θα σταματήσει μόλις
ελευθερωθεί πλήρως ο διακόπτης σκανδάλης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται η συνεχής χρήση με
μεταβλητή ταχύτητα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στο διακόπτη και θα πρέπει να αποφεύγεται.
Κουμπί ελέγχου κίνησης
εμπρός/όπισθεν (εικ. 1)
Το κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν
(b) καθορίζει την κατεύθυνση περιστροφής του
εργαλείου και επίσης χρησιμεύει ως κουμπί
ασφάλισης στην απενεργοποιημένη κατάσταση.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός,
απελευθερώστε το διακόπτη σκανδάλης και πιέστε
το κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν στη
δεξιά πλευρά του εργαλείου.
Για να επιλέξετε περιστροφή όπισθεν, πιέστε το
κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν στην
αριστερή πλευρά του εργαλείου.
Η μεσαία θέση του κουμπιού ελέγχου ασφαλίζει
το εργαλείο στη θέση απενεργοποίησης. Όταν
αλλάζετε τη θέση του κουμπιού ελέγχου, να
βεβαιώνεστε ότι έχει ελευθερωθεί η σκανδάλη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που το εργαλείο
λειτουργεί μετά την αλλαγή κατεύθυνσης
περιστροφής, μπορεί να ακούσετε έναν ήχο κλικ
κατά την εκκίνηση. Αυτό είναι κανονικό, δεν είναι
ένδειξη προβλήματος.
Κολάρο ρύθμισης ροπής
(εικ. 1)
Το εργαλείο σας διαθέτει μηχανισμό κατσαβιδιού
ρυθμιζόμενης ροπής για το βίδωμα και ξεβίδωμα
στοιχείων στερέωσης μεγάλου εύρους σχημάτων
και μεγεθών και, σε ορισμένα μοντέλα, ένα
μηχανισμό σφύρας για διάτρηση τοιχοποιίας. Στην
περιφέρεια του κολάρου (c) υπάρχουν αριθμοί, ένα
σύμβολο τρυπανιού και, σε ορισμένα μοντέλα, ένα
σύμβολο σφυριού. Αυτοί οι αριθμοί χρησιμεύουν
για τη ρύθμιση του συμπλέκτη ώστε να αποδίδει
μια περιοχή ροπών. Όσο υψηλότερος είναι ο
αριθμός στο κολάρο, τόσο υψηλότερη είναι η ροπή
και τόσο μεγαλύτερο το στοιχείο στερέωσης που
μπορεί να βιδωθεί. Για να επιλέξετε οποιονδήποτε
από τους αριθμούς, περιστρέψτε μέχρι ο
επιθυμητός αριθμός να ευθυγραμμιστεί με το
βέλος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κολάρο ρύθμισης ροπής
συμπλέκεται μόνο στη λειτουργία βιδώματος και
όχι στις λειτουργίες δραπάνου και κρουστικού
δραπάνου.
Διπλή περιοχή ταχυτήτων
(εικ. 1)
Το χαρακτηριστικό διπλής περιοχής του
δραπανοκατσάβιδου σας επιτρέπει να αλλάζετε
ταχύτητες για μεγαλύτερη ευελιξία χρήσης.
1. Για να επιλέξετε την ταχύτητα 1 (ρύθμιση
υψηλής ροπής), απενεργοποιήστε το εργαλείο
και αφήστε το να σταματήσει. Μετακινήστε τον
επιλογέα ταχυτήτων (d) προς τα εμπρός (προς
το τσοκ).
187
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Για να επιλέξετε την ταχύτητα 2 (ρύθμιση
χαμηλής ροπής), απενεργοποιήστε το
εργαλείο και αφήστε το να σταματήσει.
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα
πίσω (μακριά από το τσοκ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε ταχύτητα με το
εργαλείο εν κινήσει. Πάντα επιτρέπετε στο
δράπανο να σταματήσει τελείως πριν αλλάξετε
ταχύτητα. Αν δυσκολεύεστε στην αλλαγή
ταχυτήτων, βεβαιωθείτε ότι το επιλογέας της
διπλής περιοχής ταχυτήτων έχει μετακινηθεί είτε
τελείως μπροστά είτε τελείως πίσω.
Φως εργασίας (εικ. 1)
Υπάρχει φως εργασίας (e) στη βάση του
εργαλείου. Το φως εργασίας ενεργοποιείται
όταν πιέζετε το διακόπτη σκανδάλης. Όταν
απελευθερωθεί η σκανδάλη, το φως εργασίας θα
παραμείνει αναμμένο για έως 20 δευτερόλεπτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φως εργασίας προορίζεται για το
φωτισμό της άμεσης επιφάνειας εργασίας και δεν
προορίζεται για χρήση ως φακός.
Αυτόματο τσοκ μονού
χιτωνίου (εικ. 7–9)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε
να σφίξετε τα τρυπάνια (ή οποιοδήποτε
άλλο αξεσουάρ) πιάνοντας το
μπροστινό μέρος του τσοκ και
ενεργοποιώντας το εργαλείο. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά στο τσοκ και
τραυματισμός σας. Πάντα ασφαλίζετε
το διακόπτη σκανδάλης σε κατάσταση
απενεργοποίησης και αποσυνδέετε το
εργαλείο από την πηγή ρεύματος όταν
αλλάζετε αξεσουάρ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να
βεβαιώνεστε ότι το αξεσουάρ είναι καλά
στερεωμένο πριν θέσετε σε λειτουργία
το εργαλείο. Ένα χαλαρό αξεσουάρ
μπορεί να εκτιναχτεί από το εργαλείο
προκαλώντας πιθανά τραυματισμό.
Το εργαλείο σας διαθέτει αυτόματο τσοκ (f) με ένα
περιστρεφόμενο χιτώνιο για χειρισμό του τσοκ με
ένα χέρι. Για να εισάγετε τρυπάνι ή άλλο αξεσουάρ,
ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν.
1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.
2. Πιάστε το μαύρο χιτώνιο του τσοκ με το ένα
χέρι και χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για
να στερεώσετε το εργαλείο. Περιστρέψτε το
188
χιτώνιο αριστερόστροφα αρκετά για να μπορεί
να εισαχθεί το αξεσουάρ που επιθυμείτε.
3. Εισάγετε το αξεσουάρ περίπου 19 mm
(3/4") μέσα στο τσοκ και σφίξτε καλά
περιστρέφοντας το χιτώνιο του τσοκ
δεξιόστροφα με το ένα χέρι ενώ κρατάτε
το εργαλείο με το άλλο. Το εργαλείο σας
είναι εξοπλισμένο με αυτόματο μηχανισμό
ασφάλισης άξονα. Αυτό σας επιτρέπει να
ανοίγετε και να κλείνετε το τσοκ με το ένα χέρι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μέγιστη σύσφιξη του
αξεσουάρ, φροντίζετε οπωσδήποτε να
σφίγγετε με το ένα χέρι το χιτώνιο του τσοκ
ενώ με το άλλο χέρι συγκρατείτε το εργαλείο.
Για να απελευθερώσετε το αξεσουάρ, επαναλάβετε
το πιο πάνω βήματα 1 και 2.
Άγκιστρο ζώνης και κλιπ
αξεσουάρ (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε το πακέτο μπαταριών
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
ΜΗΝ αναρτάτε το εργαλείο σε ύψος
πάνω από την κεφαλή και μην
αναρτάτε αντικείμενα από το άγκιστρο
ζώνης. Αναρτάτε το άγκιστρο ζώνης του
εργαλείου ΜΟΝΟ από ζώνη εργασίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
να βεβαιώνεστε ότι είναι καλά
στερεωμένη η βίδα που συγκρατεί το
άγκιστρο ζώνης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν προσαρτάτε ή αντικαθιστάτε
το άγκιστρο ζώνης ή το κλιπ αξεσουάρ
χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη βίδα (h).
Φροντίζετε να στερεώνετε τη βίδα με ασφάλεια.
Το άγκιστρο ζώνης (g) και το κλιπ των αξεσουάρ
(i) μπορεί να προσαρτηθεί σε οποιαδήποτε από
τις δύο πλευρές του εργαλείου με χρήση μόνο
της παρεχόμενης βίδας (h), για ευκολία χρήσης
από αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες. Αν το
άγκιστρο ή το κλιπ αξεσουάρ δεν είναι επιθυμητό
καθόλου, μπορεί να αφαιρεθεί από το εργαλείο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για να μετακινήσετε το άγκιστρο ζώνης ή το
κλιπ των αξεσουάρ, αφαιρέστε τη βίδα (h)
που το συγκρατεί στη θέση του και κατόπιν
συναρμολογήστε τη πάλι στην αντίθετη πλευρά.
Φροντίζετε να στερεώνετε τη βίδα με ασφάλεια.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα/ περιοχή
ροπής στρέψης χρησιμοποιώντας τον
μεταβολέα (εικ. 1, d) ταχύτητας έτσι ώστε να
ταιριάζει στην ταχύτητα και τη ροπή στρέψης
της προγραμματισμένης εργασίας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
3. Για ΞΥΛΟ, χρησιμοποιήστε τρυπάνια με
σπείρωμα, τρυπάνια έμφραξης, μηχανοκίνητα
κοχλιωτά τρυπάνια ή πριόνια διάνοιξης οπών.
Για ΜΕΤΑΛΛΟ, χρησιμοποιήστε υψηλής
ταχύτητας χαλύβδινα τρυπάνια με σπείρωμα
ή πριόνια διάνοιξης οπών. Κατά τη διάτρηση
σε μέταλλα, χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής.
Εξαιρείται ο χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος, στα
οποία η διάτρηση πρέπει να γίνεται ενώ είναι
στεγνά.
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το
σετ μπαταριών προτού προβείτε
σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
παρελκόμενα ή εξαρτήματα. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα
χέρι στο επάνω μέρος του δράπανου (m) , όπως
φαίνεται, και το άλλο χέρι στην κύρια λαβή (n).
Λειτουργία του τρυπανιού
(εικ. 1, 4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, εξασφαλίζετε ΠΑΝΤΑ
ότι το τεμάχιο εργασίας είναι καλά
προσαρτημένο ή σφιγμένο. Εάν
τρυπάτε λεπτό υλικό, χρησιμοποιήστε
ένα «εφεδρικό» μπλοκ ξύλου για
αποτροπή ζημιάς στο υλικό.
4. Εφαρμόζετε πάντα πίεση σε ευθεία γραμμή με
τη μύτη του τρυπανιού. Χρησιμοποιείτε πίεση
αρκετή για διάτρηση, αλλά μην πιέζετε τόσο
ώστε να σταματήσει το μοτέρ ή να εκτραπεί η
μύτη.
5. Κρατάτε το εργαλείο σταθερά με τα δύο
σας χέρια για να ελέγχετε την περιστροφική
ενέργεια του τρυπανιού. Εάν το μοντέλο σας
δεν είναι εξοπλισμένο με πλευρική χειρολαβή,
κρατάτε το τρυπάνι με το ένα χέρι στη
χειρολαβή και το άλλο στο πακέτο μπαταρίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τρυπάνι μπορεί
να σταματήσει εάν υπερφορτωθεί,
προκαλώντας αιφνίδια συστροφή. Να
είστε πάντα έτοιμος/η για τέτοιου είδους
συστροφή. Κρατάτε το τρυπάνι σταθερά
για να ελέγχετε την περιστροφική
ενέργεια και να αποφύγετε τυχόν
τραυματισμό.
6. ΕΝΑ ΤΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ, αυτό
οφείλεται συνήθως σε υπερβολικό φορτίο
ή ακατάλληλη χρήση. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ
ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, rαφαιρέστε τη
μύτη του τρυπανιού από το τεμάχιο εργασίας
και καθορίστε την αιτία του σταματήματος.
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ
ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ –
ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ
ΣΤΟ ΤΡΥΠΑΝΙ.
7. Για ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων
σταματήματος ή της πιθανότητας θραύσης
του υλικού, μειώστε την πίεση στο τρυπάνι και
την πίεση στο μύτη του τρυπανιού κατά την
τελευταία φάση διάνοιξης της οπής.
1. Περιστρέψτε το κολάρο (εικ. 4, c) στο σύμβολο
τρυπανιού.
189
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
8. Διατηρείτε το μοτέρ σε λειτουργία όταν
τραβάτε τη μύτη προς τα πίσω και έξω από
την ανοιγμένη οπή. Αυτό θα βοηθήσει στην
αποτροπή εμπλοκής.
9. Με μεταβλητή ταχύτητα τρυπανισμού, δεν
υφίσταται ανάγκη κεντραρίσματος του σημείου
διάτρησης. Χρησιμοποιήστε χαμηλή ταχύτητα
για να αρχίσετε τη διάνοιξη της οπής και
επιταχύνετε συμπιέζοντας περισσότερο τη
σκανδάλη όταν η οπή είναι αρκετά βαθιά
για διάτρηση χωρίς εκτροπή της μύτης του
τρυπανιού.
Λειτουργία κρουστικού
(DCD737 και DCD795 μόνο)
δραπάνου (εικ. 1, 5)
1. Περιστρέψτε το κολάρο (c) στο σύμβολο του
τρυπάνου.
2. Επιλέξτε τη ρύθμιση υψηλής ταχύτητας (2)
σύροντας τον επιλογέα ταχυτήτων (d) προς τα
πίσω (μακριά από το τσοκ).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιήστε μόνο μύτες
με άκρο καρβιδίου ή μύτες για τρυπανισμό
τοίχων.
3. Τρυπήστε με δύναμη που είναι μόλις επαρκής
ώστε να αποτρέψετε τυχόν αναπήδηση
του εργαλείου ή «ανύψωση» της μύτης
τρυπανισμού. Τυχόν υπερβολική δύναμη
θα προκαλέσει μείωση της ταχύτητας
τρυπανισμού, υπερθέρμανση και χαμηλότερο
ρυθμό τρυπανισμού.
4. Διατρήστε σε ευθεία γραμμή, διατηρώντας τη
μύτη σε ορθή γωνία προς το τεμάχιο εργασίας.
Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική πλευρική
δύναμη στη μύτη κατά τον τρυπανισμό μια κι
αυτό θα προκαλέσει απόφραξη των αυλών της
μύτης και χαμηλότερη ταχύτητα τρυπανισμού.
5. Όταν κάνετε βαθιά διάτρηση οπών, εάν η
ταχύτητα του δραπάνου αρχίζει να μειώνεται,
τραβήξτε λίγο τη μύτη του δραπάνου με το
εργαλείο να λειτουργεί, ώστε να καθαριστούν
τυχόν ακαθαρσίες από την οπή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ομαλή και ομοιόμορφη ροή
σκόνης από την οπή, καθορίζει κατάλληλο ρυθμό
τρυπανισμού.
Λειτουργία κατσαβιδιού
(εικ. 1, 6)
1. Γυρίστε το κολάρο (c) ρύθμισης ροπής στην
επιθυμητή θέση.
190
2. Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή ταχύτητας/
ροπής χρησιμοποιώντας τον επιλογέα
ταχυτήτων (d) ώστε να επιτύχετε την
κατάλληλη ταχύτητα και ροπή για την εργασία
που σχεδιάζετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε την χαμηλότερη
απαιτούμενη ρύθμιση ροπής για την έδραση
της βίδας στο επιθυμητό βάθος. Όσο
μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο μικρότερη
είναι η έξοδος ροπής.
3. Εισάγετε το επιθυμητό παρελκόμενο σύσφιξης
στον κεντροσφίκτη όπως θα κάνατε με
οποιαδήποτε μύτη τρυπανιού.
4. Κάντε ορισμένες δοκιμές σε πρόχειρο τεμάχιο
ή σε μη εμφανείς περιοχές του τεμαχίου
εργασίας για να καθορίσετε την κατάλληλη
θέση του κολάρου μοχλού.
5. Ξεκινάτε πάντα με τις χαμηλότερες ρυθμίσεις
ροπής, κατόπιν συνεχίστε με υψηλότερες
ρυθμίσεις ροπής ώστε να αποφύγετε τυχόν
ζημιά στο τεμάχιο εργασίας ή το σφιγκτήρα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει
σχεδιαστεί για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη
συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία
εξαρτάται από την κατάλληλη φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το
σετ μπαταριών προτού προβείτε
σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
παρελκόμενα ή εξαρτήματα. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό
τους εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
191
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο
192
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
193
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N376324
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
12/13
Download PDF

advertising