DCD795 | DeWalt DCD795 C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

588778-42 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCD732
DCD737
DCD790
DCD795
Obr. 1
c
f
d
DCD795
b
a
i
e
k
g
h
h
Obr. 2
j
k
l
2
j
Obr. 3
m
n
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
c
c
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
f
3
BEZUHLÍKOVÁ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK
13 MM (1/2”), DCD732, DCD790
BEZUHLÍKOVÁ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK/
S PŘÍKLEPEM 13 MM (1/2”), DCD737, DCD795
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Typ baterie
Výkon
Otáčky naprázdno
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Počet rázů
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Max. moment (tvrdý/měkký)
Kapacita sklíčidla
Maximální průměr vrtáku při vrtání do
dřeva
kovu
zdiva
Hmotnost (bez baterie)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
W
DCD732
14,4
1
Li-Ion
310
DCD737
14,4
1
Li-Ion
310
DCD790
18
1
Li-Ion
360
DCD795
18
1
Li-Ion
360
min-1
min-1
0 – 550
0 – 2 000
0 – 550
0 – 2 000
0 – 600
0 – 2 000
0 – 600
0 – 2 000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/19
1,5–13,0
0 – 9 500
0 – 33 200
57/19
1,5–13,0
–
–
60/23
1,5–13,0
0 – 10 200
0 – 34 000
60/23
1,5–13,0
mm
mm
mm
kg
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
38
13
–
1,20
38
13
13
1,27
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
V
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
4
Hodnota vibrací ah
Vrtání do kovu
ah,D =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
2,8
1,5
3,3
1,5
2,8
1,5
3,3
1,5
Hodnota vibrací ah
Vrtání do betonu
ah,ID =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
–
–
23
1,5
–
–
23
1,5
Hodnota vibrací ah
Šroubování
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
práce doba působení vibrací na
obsluhu značně prodloužit.
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
< 2,5
1,5
< 2,6
1,5
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků,
které jsou uvedeny v normě EN 60745 a může
být použita pro vzájemné srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Tato hodnota může být
použita pro předběžný odhad vibrací působících
na obsluhu.
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
< 2,6
1,5
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
V
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,30
V
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB183
Li-Ion
18
5,0
0,62
70
(Kapacita
4,0 Ah)
90
(Kapacita
5,0 Ah)
Nabíječka
Napětí v síti
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení
min
Hmotnost
kg
V
30
(Kapacita
1,5 Ah)
40
(Kapacita
2,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(Kapacita
3,0 Ah)
0,49
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
3 A v zástrčce napájecího kabelu
5
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
13
KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK/
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA
DCD732, DCD737, DCD790, DCD795
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
6
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
8. 3. 2013
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a pokyny.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
c)
d)
e)
f)
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s nářadím
pracujte s rozvahou. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče
nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
e)
f)
g)
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
7
g)
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterie může při vložení jiného
nevhodného typu způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
c) Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů,
jako jsou kancelářské sponky, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné
drobné kovové předměty, které mohou
způsobit zkratování jejich kontaktů.
Zkratování kontaktů baterie může vést
k způsobení popálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Dojdeli k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Dostane-li se kapalina do
očí, ihned si je vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové specifické bezpečnostní pokyny pro vrtačky/
šroubováky/příklepové vrtačky
• Při práci s příklepem používejte ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti, jsou-li
dodávány s nářadím. Ztráta kontroly nad
nářadím může vést k úrazu.
• Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
nástroje se skrytými elektrickými
8
vodiči, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti. Při kontaktu pracovního
příslušenství s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze
úraz elektrickým proudem.
• Upněte si obrobek k pevné podložce
pomocí svorek nebo jiných praktických
pomůcek. Držení obrobku rukou nebo
opření obrobku o část těla nezajistí jeho
stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
• Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou ochranu zraku. Při vrtání s příklepem
a při vrtání bez příklepu odlétávají úlomky.
Odlétávající úlomky mohou způsobit
poranění zraku s trvalými následky.
• Během práce dochází k zahřátí
nasazeného příslušenství i nářadí.
Provádíte pracovní úkony, při kterých vzniká
teplo, jako jsou vrtání s příklepem a vrtání do
kovu, používejte při manipulaci rukavice.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě
bez přestávek. Vibrace způsobené funkcí
příklepu mohou být pro vaše ruce a paže
nebezpečné. Používejte rukavice, které
zajistí lepší tlumení rázů a omezte působení
vibrací prováděním častých přestávek.
• Větrací otvory často kryjí pohybující se
díly, a proto byste měli na tuto část nářadí
dávat pozor. Volný oděv, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Zbytková rizika
Při práci s vrtačkami vznikají následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně
příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci se dřevem.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječku DCB105.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který
je touto baterií napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Jiné typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění nebo
hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto nářadím nebudou hrát.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové
fólie nebo jakékoli částečky kovu, se
nesmí dostat do vnitřního prostoru
nabíječky. Není-li v úložném prostoru
nabíječky umístěna žádná baterie,
vždy odpojte napájecí kabel nabíječky
od sítě. Dříve než budete provádět
čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiných nabíječek, než jsou
nabíječky uvedené v tomto návodu.
Nabíječka i baterie jsou specificky navrženy
tak, aby mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení baterií
DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky od zásuvky
ji vždy odpojte uchopením za zástrčku
a netahejte za napájecí kabel. Tímto
způsobem zabráníte poškození zástrčky
a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla
umístěna v suchu a používejte
prodlužovací kabel vhodný pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
• Nezakrývejte větrací otvory nabíječky.
Větrací otvory jsou umístěny na horní
části a na bočních stranách nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému
servisu. Nesprávně provedená opětovná
montáž může vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu,
musí být ihned vyměněn výrobcem,
autorizovaným servisem nebo kvalifikovanou
9
osobou, aby bylo zabráněno jakémukoli
riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
Nabíječky
Nabíječka DCB105 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 10,8 V, 14,4 V a 18 V Li-Ion
(DCB121, DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183 a DCB184).
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k příslušné zásuvce s napájecím napětím
230 V.
2. Vložte baterii (j) do nabíječky a ujistěte se,
zda je v nabíječce řádně usazena. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku
požáru. Neprovádějte nabíjení baterií
uvnitř kufru. Nabíjejte baterie v
bezpečné vzdálenosti od kufru.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
10
––
studená baterie
x
–– • –– • –– •
–– •
vadná baterie nebo
nabíječka
••••••••••••
závada v elektrickém
vedení
•• •• •• •• •• ••
V této nabíječce nebude vadná baterie
nabíjena. Nabíječka bude signalizovat vadnou
baterii nerozsvícením kontrolky nabíjení nebo
způsobem blikání, který určuje závadu baterie
nebo nabíječky.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
––
prodleva zahřátá/
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s baterií do autorizovaného servisu
k otestování.
Prodleva zahřátá/studená baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně prodlužuje provozní životnost baterie.
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude
během celého nabíjecího procesu nabíjet
pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální
rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie se seznamte s níže
uvedenými bezpečnostními pokyny a dodržujte
uvedené postupy pro nabíjení.
nabíjení
––
––
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
zcela nabito
–––––––––––––––––
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může jiskřením
způsobit vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy baterii do nabíječky nevkládejte
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
i v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí obalu baterie a k následnému
vážnému zranění.
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po
takovou dobu, dokud podráždění neustane.
Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem
baterie je směs tekutých organických
uhličitanů a solí lithia.
• Obsah výparů z otevřených článků
baterie může způsobit potíže s dýcháním.
Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže
potíže stále přetrvávají, vyhledejte lékařské
ošetření.
• Nabíjejte baterie pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období).
• Z důvodu dosažení nejlepších výsledků se
před použitím ujistěte, zda je baterie zcela
nabita.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterii nebo nabíječku, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozené
baterie by měly být vráceny do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát
na baterii ve svislé poloze, ale může
dojít k jejich snadnému převrhnutí.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení.
Kapalina z baterie se může vznítit,
dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem
nebo se zdrojem jiskření.
Baterie
TYP BATERIE
Modely DCD732 a DCD737 pracují s bateriemi
s napájecím napětím 14,4 V.
Modely DCD790 a DCD795 pracují s bateriemi
s napájecím napětím 18 V.
Mohou být použity baterie DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183 nebo, DCB184. Viz část
Technické údaje, kde naleznete další informace.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu. Z důvodu zachování optimálního
výkonu a provozní životnosti skladujte
nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být
baterie zcela nabita.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION (Li-Ion)
• Nelikvidujte baterie spalováním, i když
jsou vážně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Baterie může v ohni
explodovat. Při spalování baterie typu Li-Ion
dochází k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
z baterie, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se
11
Nálepky na nabíječce
a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 vrtačku/šroubovák nebo 1 vrtačku/šroubovák/
příklepovou vrtačku
1 nabíječku
2 baterie Li-Ion (modely M2, L2, C2, P2)
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
3 baterie Li-Ion (modely M3, L3, C3, P3)
1 baterie Li-Ion (modely M1, L1, C1, P1)
1 kufřík
Doba nabíjení je uvedena v části
technické údaje.
100%
Nabíjení baterie.
100%
Nabitá baterie.
Vadná baterie.
Prodleva zahřátá/studená baterie.
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty.
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s bateriemi, nabíječkou a kufříkem.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Zabraňte styku s vodou.
a. Spouštěcí spínač
b. Tlačítko pro chod vpřed/vzad
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C.
c. Objímka pro nastavení momentu
d. Volič převodů
e. Pracovní svítilna
f. Rychloupínací sklíčidlo
Není určeno pro venkovní použití.
g. Háček na řemen
h. Montážní šroub
Likvidaci baterie provádějte s ohledem
na životní prostředí.
i. Příchytka nástrojů
Nabíjejte baterie DEWALT pouze v
určených nabíječkách DEWALT. Budouli v nabíječkách DEWALT nabíjeny jiné
baterie než baterie DEWALT, může dojít
k jejich prasknutí nebo k vzniku jiných
nebezpečných situací.
k. Uvolňovací tlačítko baterie
Baterie nespalujte.
j. Baterie
l. Tlačítko ukazatele stavu nabití baterie
POUŽITÍ VÝROBKU
Tyto vrtačky/šroubováky/příklepové vrtačky
jsou určeny pro profesionální vrtání, vrtání
s příklepem a šroubování.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto vrtačky/šroubováky/příklepové vrtačky jsou
nářadí pro profesionální použití.
12
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
neměly být nikdy ponechány s tímto nářadím
bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší
nabíječky (viz Technické údaje). Minimální
průřez vodiče je 1 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží
a seřízením tohoto nářadí vždy
vyjměte baterii. Před vložením
nebo vyjmutím baterie vždy
vypněte nářadí.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
nabíječky a baterie DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie
(obr. 2)
POZNÁMKA: Před zahájením provozu se
ujistěte, zda je baterie zcela nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii (j) s drážkami uvnitř rukojeti
nářadí (obr. 2).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby
byla řádně usazena a ujistěte se, zda se
neuvolňuje.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka (k) a vysuňte
baterii ven z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
BATERIE S UKAZATELEM STAVU NABITÍ
(OBR. 2)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití
baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (l). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než použitelná
limitní hodnota, ukazatel nebude svítit a baterie
musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Spouštěcí spínač s plynulou
regulací otáček (obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí
spínač (a). Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte
spouštěcí spínač. Toto nářadí je vybaveno
brzdou. Jakmile je spouštěcí spínač zcela
uvolněn, sklíčidlo se zastaví.
13
POZNÁMKA: Nepřetržité použití v rozsahu
nastavitelných otáček není doporučeno. Mohlo by
dojít k poškození spínače.
Ovládací tlačítko pro chod
vpřed/vzad (obr. 1)
Ovládací tlačítko pro chod vpřed/vzad (b) určuje
směr otáčení pracovního nástroje a slouží také
jako zajišťovací tlačítko.
Chcete-li zvolit otáčení vpřed, uvolněte spouštěcí
spínač a stiskněte ovládací tlačítko pro chod
vpřed/vzad na pravé straně nářadí.
Chcete-li zvolit otáčení vzad, stiskněte ovládací
tlačítko pro chod vpřed/vzad na levé straně
nářadí.
Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze. Provádíte-li
změnu polohy ovládacího tlačítka, ujistěte se,
zda je uvolněn spouštěcí spínač.
POZNÁMKA: Při prvním rozběhu nářadí po
změně směru jeho otáčení se může ozvat
cvaknutí. Jde o běžný jev, který neznamená
žádnou závadu.
Objímka pro nastavení momentu (obr. 1)
Vaše nářadí je vybaveno stavitelným momentem
šroubovacího mechanismu pro zavádění
a vytahování široké řady upínacích prvků
různých tvarů a velikostí a u některých modelů
i příklepovým mechanismem pro vrtání do zdiva.
Po obvodu objímky (c) jsou vyznačeny číselné
symboly, symbol vrtáku, a u některých modelů
symbol kladívka. Tato čísla jsou používána pro
nastavení spojky, aby byl k dispozici požadovaný
rozsah momentu. Čím vyšší je číslo na objímce,
tím vyšší je hodnota momentu a tím větší může
být použit montážní prvek. Chcete-li použít
požadované číslo, otáčejte objímkou, dokud
nedojde k srovnání tohoto čísla se šipkou.
POZNÁMKA: Objímka pro nastavení momentu je
ovšem funkční pouze v režimu šroubování. Není
funkční v režimu vrtání a příklepové vrtání.
Dva převodové stupně (obr. 1)
Možnost volby dvou převodových stupňů u vaší
vrtačky/šroubováku vám umožňuje univerzální
použití vašeho nářadí.
1. Chcete-li zvolit převodový stupeň 1 (vysoká
hodnota momentu), vypněte nářadí
a počkejte na jeho zastavení. Přesuňte
volič převodů (d) zcela dopředu (směrem ke
sklíčidlu).
14
2. Chcete-li zvolit převodový stupeň 2 (nízká
hodnota momentu), vypněte nářadí
a počkejte na jeho zastavení. Přesuňte volič
převodů dozadu (směrem od sklíčidla).
POZNÁMKA: Neprovádějte změnu převodů, je-li
nářadí v chodu. Před změnou převodu počkejte,
až se nářadí zcela zastaví. Máte-li s prováděním
změny převodového stupně problémy, ujistěte se,
zda je volič převodů zatlačen zcela dopředu nebo
zcela dozadu, až do dorazové polohy.
Pracovní svítilna (obr. 1)
Na přední části nářadí je umístěna pracovní
svítilna (e). Pracovní svítilna se rozsvítí po
stisknutí spouštěcího spínače. Po uvolnění
spouštěcího spínače zůstane pracovní svítilna
svítit až po dobu 20 sekund.
POZNÁMKA: Pracovní svítilna je určena pro
okamžité osvětlení pracovního povrchu a není
určena proto, aby byla používána jako svítilna.
Rychloupínací sklíčidlo s jednou objímkou (obr. 7 - 9)
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte
se utahovat vrtáky (nebo jiné
příslušenství) uchopením přední části
sklíčidla a zapnutím nářadí. Mohlo
by dojít k poškození sklíčidla nebo
k zranění. Při výměně příslušenství
vždy zajistěte spínač a odpojte nářadí
od zdroje napájení.
VAROVÁNÍ: Před spuštěním nářadí
se ujistěte, zda je pracovní nástroj
pevně upnutý. Povolený pracovní
nástroj se může z nářadí uvolnit
a může způsobit úraz.
Vaše nářadí je vybaveno rychloupínacím
sklíčidlem (f) s jednou otočnou objímkou, která
umožňuje obsluhu sklíčidla jednou rukou.
Chcete-li do sklíčidla upnout vrták nebo jiné
příslušenství, postupujte podle následujících
kroků.
1. Vypněte nářadí a odpojte jej od napájecího
zdroje.
2. Jednou rukou uchopte černou objímku
sklíčidla a druhou ruku použijte pro zajištění
nářadí. Otáčejte objímkou proti směru
pohybu hodinových ručiček, dokud nebude
možné zasunutí požadovaného pracovního
nástroje do sklíčidla.
3. Zasuňte pracovní nástroj do sklíčidla do
hloubky zhruba 19 mm (3/4”) a jednou
rukou proveďte jeho řádné utažení otáčením
objímky ve směru pohybu hodinových
ručiček, zatímco druhou rukou budete
držet nářadí. Vaše nářadí je vybaveno
mechanismem pro automatické zajištění
hřídele. Tento mechanismus umožňuje
provádět upínání a uvolňování sklíčidla
jednou rukou.
POZNÁMKA: Maximální pevnost utažení
bude zajištěna tak, že jedna ruka bude
otáčet objímkou sklíčidla a druhá ruka bude
držet nářadí.
Chcete-li pracovní příslušenství uvolnit, opakujte
výše uvedené kroky 1 a 2.
Háček na řemen a příchytka
nástroje (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění
NEZAVĚŠUJTE nářadí nad
hlavou a nezavěšujte na háček
jiné předměty. Na pracovní řemen
zavěšujte POUZE háček nářadí.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění
zkontrolujte, zda je řádné zajištěn
šroub háčku na řemen.
DŮLEŽITÉ: Při nasazování a snímání háčku na
řemen nebo příchytky nástrojů používejte pouze
dodaný typ šroubu (h). Ujistěte se, zda je šroub
řádně dotažen.
Háček na řemen (g) a příchytka nástrojů (i)
mohou být připevněny k nářadí pouze pomocí
dodaného šroubu (h), a to na levé nebo
pravé straně nářadí, což vyhovuje pravákům
i levákům. Nebudete-li háček na řemen nebo
příchytku nástrojů používat, mohou být z nářadí
demontovány.
Chcete-li háček na řemen nebo příchytku
nástrojů přemístit, vyšroubujte šroub (h), který je
připevňuje k nářadí a zašroubujte jej na opačné
straně nářadí. Ujistěte se, zda je šroub řádně
dotažen.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Správná poloha rukou (obr. 3)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na horní části vrtačky (m) a druhou
ruku na hlavní rukojeti (n), jako na uvedeném
obrázku.
Vrtání (obr. 1, 4)
VAROVÁNÍ: Chcete-li omezit
riziko způsobení zranění, VŽDY
se ujistěte, zda je obrobek řádně
připevněn nebo upnut. Provádíte-li
vrtání tenkého materiálu, použijte
jako podložku dřevěný hranol, abyste
zabránili poškození materiálu.
1. Nastavte objímku (obr. 4, c) na symbol
vrtáku.
2. Pomocí voliče převodů (obr. 1, d) zvolte
požadovaný rozsah otáček a momentu
tak, aby otáčky i moment odpovídaly
plánovanému úkonu.
3. Pro vrtání do DŘEVA používejte spirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky
a korunové vrtáky. Pro vrtání do KOVU
použijte spirálové vrtáky z rychlořezné oceli
nebo korunové vrtáky. Při vrtání do kovu
používejte mazivo. Výjimkou jsou litina
a mosaz, které musí být vrtány na sucho.
4. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Vyvíjejte takový tlak, aby bylo stále
umožněno vrtání vrtáku a netlačte na nářadí
15
tak, aby docházelo k zastavování motoru
nebo k vychylování vrtáku.
5. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat pohyby vrtáku. Není-li nářadí
vybaveno boční rukojetí, držte nářadí jednou
rukou za rukojeť a druhou rukou za baterii.
UPOZORNĚNÍ: Způsobí-li přetížení
náhlý krut, může dojít k zastavení
vrtačky. Při práci vždy očekávejte,
že může dojít k zablokování nářadí.
Držte vrtačku pevně, abyste mohli
reagovat na tuto situaci a abyste
zabránili způsobení zranění.
6. DOJDE-LI K ZABLOKOVÁNÍ VRTAČKY,
je to obvykle způsobeno přetížením nebo
nesprávným použitím. IHNED UVOLNĚTE
SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ, vytáhněte vrták
z obrobku a určete příčinu zastavení.
NEZAPÍNEJTE A NEVYPÍNEJTE SPOUŠŤ,
ABYSTE SE POKUSILI SPUSTIT
ZASTAVENOU VRTAČKU - TAK BY
MOHLO DOJÍT K POŠKOZENÍ VRTAČKY.
7. Chcete-li minimalizovat zaseknutí vrtačky
nebo porušení materiálu při provrtání, snižte
tlak na vrtačku a nechejte vrták jednoduše
proniknout poslední částí vrtaného otvoru.
8. Při vytahování vrtáku z vyvrtaného otvoru
nechejte motor v chodu. Tak zabráníte
zablokování vrtáku.
9. Má-li vrtačka k dispozici regulované otáčky,
použití průbojníku pro označení bodu vrtání
není nutné. Při zahájení vrtání použijte
nízké otáčky a jakmile bude díra dostatečně
hluboká, aby bylo zamezeno vyskočení
vrtáku z díry, zvyšováním tlaku na spouštěcí
spínač zvyšujte otáčky.
Použití příklepové vrtačky
(pouze modely DCD737
a DCD795) (obr. 1, 5)
1. Nastavte objímku (c) na symbol vrtáku
s kladivem.
2. Posunutím voliče dozadu (směrem od
sklíčidla) nastavte vysoké otáčky (2).
DŮLEŽITÉ: Používejte pouze karbidové
vrtáky nebo vrtáky do zdiva.
3. Vrtejte s příklepem pouze takovou silou,
abyste zabránili nadměrnému odskakování
vrtačky nebo „stoupání“ vrtáku. Příliš velká
síla způsobí nižší otáčky vrtáku, přehřátí
vrtáku a nižší rychlost vrtání.
4. Vrtejte přímo a udržujte vrták v kolmé poloze
vzhledem k pracovní ploše. Během vrtání
16
nevyvíjejte na vrták boční tlak, protože by
došlo k zanesení drážek vrtáku a rychlost
vrtání by se snížila.
5. Dochází-li při vrtání hlubokých otvorů
k poklesu rychlosti vrtání, nechejte nářadí
v chodu a vytáhněte vrták částečně z otvoru,
aby došlo k snadnějšímu odvodu nečistot
z vrtaného otvoru.
POZNÁMKA: Plynulý a rovnoměrný odvod
prachu indikuje správnou rychlost vrtání.
Použití šroubováku (obr. 1, 6)
1. Nastavte do požadované polohy objímku pro
nastavení momentu (c).
2. Pomocí voliče převodů (d) zvolte
požadovaný rozsah otáček a momentu
tak, aby otáčky i moment odpovídaly
plánovanému úkonu.
POZNÁMKA: Pro usazení montážního prvku
do požadované hloubky používejte nejnižší
hodnotu momentu. Čím nižší je číslo, tím
nižší je hodnota momentu.
3. Zasuňte do sklíčidla požadovaný šroubovací
nástavec, jako by se jednalo o vrták.
4. Proveďte několik pokusů na odpadovém
materiálu, abyste se ujistili, zda je nastavení
objímky momentu správné.
5. Abyste se vyvarovali poškození obrobku
nebo upevňovacího prvku, vždy začněte
práci s nižším nastaveným momentem
a postupně moment zvyšujte.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nabíječka a baterie nejsou určeny k opravám.
Uvnitř se nenachází žádné části určené
k opravám.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty,
ofoukejte nářadí proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné
pracovní operace. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí.
zst00240283 - 09-07-2014
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising