RS890 | Black&Decker RS890 CUT SAW instruction manual

382013-49 BAL
www.blackanddecker.eu
RS890
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
10
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
17
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
23
2
4
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
BLACK+DECKER žaga je namenjena rezanju lesa,
plastike in metala. To orodje je namenjeno samo
osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
Pozor! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril
in napotkov, lahko to povzroči električni
udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“, uporabljen
v opozorilih, se nanaša na vaše električno orodje
(z napajalnim kablom) ali akumulatorsko orodje (brez
napajalnega kabla).
1. Varnost v delovnem prostoru
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih
so nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte
v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha,
ker obstaja nevarnost eksplozije. Električno
orodje v času delovanja povzroča iskrenje, kar
lahko privede do požara ali eksplozije.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni
in otroci dovolj daleč od delovnega
območja. Motnje lahko povzročijo, da izgubite
nadzor nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča.
Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli
ne uporabljajte adapterskih vtikačev.
Nepredelani vtiči in ustrezne vtičnice
zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se telesnemu stiku
z ozemljenimi površinami, kot so
vodovodna napeljava, radiatorji, štedilniki
in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in
vlažnim vremenskim pogojem. Vdor
vode v električno orodje poveča nevarnost
električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja iz
omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni
oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov
in premikajočih se delov. Poškodovan ali
4
zavozlan električni kabel povečuje možnost
električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
f. Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
RCD inštalacijskega odklopnika zmanjšuje
možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali
pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne
opreme, kot je zaščitna maska proti prahu,
nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita
sluha, ki jo uporabljate v ustreznem okolju,
zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varno in trdno stojišče.
To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne
nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
premikajočim se delom. Ohlapna oblačila,
nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo
v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in
SLOVENSKI
da jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav
za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira
orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to
predpisano.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga
je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja
so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso
usposobljeni, zelo nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite,
ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Poškodovano električno orodje popravite
pred uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki
ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba
električnega orodja za dela, ki za orodje niso
predvidena, lahko povzroči nevarnost.
5. Servis
a. Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne dele.
To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Pozor! Dodatna varnostna opozorila za
rezbarske in recipročne žage
♦
♦
Ko opravljate dela, kjer se lahko
pripomoček za rezanje dotakne skrite
napeljave ali lastnega napajalnega kabla,
električno orodje vedno držite za izolirano
površino. Dotik rezalnega orodja s kablom,
ki je pod napetostjo, bo povzročilo, da bodo
vsi metalni deli orodja pod napetostjo in
posledično električni šok upravljavcu
Uporabite sponke ali kako drugo orodje
za pritrditev obdelovanca na stabilno
delovno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in
lahko povzroči izgubo nadzora.
Pozor! Stik s prahom ali inhalacija praha, ki
se pojavlja pri rezanju lahko ogrozi zdravje
upravljavcu in vsem prisotnim osebam.
Uporabljajte zaščitno masko za prah, ki je
namenjena zaščiti pred prašnimi delci in
dimom in se prepričajte, da so osebe v delovnem območju ali ki prihajajo v delovno
območje tudi zaščitene.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Roke zadržujte proč od rezalnega
območja. Nikoli z rokami ne segajte pod
obdelovanec. Ne potiskajte prstov v bližino
premikajočega se lista žage in spone lista.
Ne stabilizirajte žage, tako da bi jo držali za
čevelj.
Rezila ohranjajte ostra. Topo ali
poškodovano rezilo lahko povzroči, da se
rezilo nepričakovano odkloni ali zaustavi pod
napetostjo. Vedno uporabljajte ustrezno vrsto
lista glede na material obdelovanca in vrsto
reza.
Če režete cev ali napeljavo, se v njej ne sme
nahajati voda, električne žice ipd.
Ne dotikajte se rezila ali odrezanega materiala
takoj po delovni operaciji. Predmeti so lahko
zelo vroči.
♦ Pred začetkom rezanja v steno, tla ali
strop bodite pozorni na skrite nevarnosti,
ki vam pri tem pretijo. Preverite za
električno napeljavo in cevi.
♦ Po sprostitvi stikala se bo rezilo še vedno
pomikalo za določen čas. Vedno izključite
orodje in počakajte, da se list popolnoma
ustavi, preden odložite orodje.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih.
V kolikor uporaba rezalnih dodatkov,
nastavkov ali način delovanja ni v skladu
s predpisanimi navodili v tem priročniku,
obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali
poškodb orodja ali opreme.
Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali kadite.
5
SLOVENSKI
Obrezovanje
Vibracije
Pred poskusom obrezovanja drevesa preverite, ali
ne obstajajo dodatni zakoni in predpisi, ki prepovedujejo ali nadzirajo podiranje dreves.
♦ Bodite pozorni na smer padca veje.
Upoštevajte vse okoliščine, ki lahko vplivajo
na smer padca drevesa, vključno z:
♦ Dolžina in teža veje, ki jo boste odrezali
♦ Nameravana smer padca
♦ Morebitna nenavadno težka veja ali
odmrlost drevesa
♦ Prisotnost okoliških dreves in ovir,
♦ Vključno z nadzemnimi vodi
♦ Prepletenost z drugimi vejami
♦ Hitrost in smer vetra.
♦ Preverite dostop do drevesne veje.
Drevesne veje se lahko zazibljejo proti deblu drevesa. Poleg uporabnika so lahko v nevarnosti tudi
ljudje v okolici, zgradba ali drugi objekti pod vejo,
da vanje udari veja.
Deklarirana stopnja vibracij v tehničnih podatkih in
deklaraciji o skladnosti je bila izmerjena skladno
s standardnim testnim postopkom, ki ga zagotavlja
EN 60745 in se lahko uporablja za primerjavo z drugimi orodji. Deklarirana vrednost vibracij se lahko
uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Varnost drugih ljudi
Oznake na orodju
♦
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi
otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
mentalnimi sposobnostmi, s pomanjkljivim
znanjem ali izkušnjami, razen če delajo pod
nadzorstvom ali so prejeli napotke glede
uporabe orodja s strani osebe, ki je odgovorna
za njihovo varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti,
da bi se igrali z napravo.
♦
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Pozor! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Pozor! Ni ročaj. Ne uporabljajte kot ročaj.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali napetost vira napajanja ustreza
tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov,
rezil ali dodatkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem dalj časa, poskrbite za
redne odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo
z lesom, posebej hrastovim, bukovim in
s stiskalnicami).
6
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz
varnostnih razlogov zamenja proizvajalec ali
pooblaščeni BLACK+DECKERjev servisni
center.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje
sestavne dele:
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Gumb za zaklep
3. Stikalo za samodejno izbiro
4. Gumb za sprostitev rezila
5. Čevelj / predloga za obrezovanje vej
6. Vpenjalo rezila
7. Glavni ročaj
8. Pomožni ročaj za rezanje
9. Pomožni ročaj za vbodno žaganje
SLOVENSKI
Slika A
Rezanje (sl. C)
10. Rezilo visoke kapacitete
11. Fini rezalni zob za rezanje lesa
12. Fini rezalni zob za rezanje kovine
♦
Sestava
♦
Če je možno, vedno držite orodje z obema
rokama, pri tem uporabite glavni ročaj (7) in
pomožni ročaj (8).
Preden zarežete, naj nekaj sekund list prosto
deluje.
Med rezanjem na orodje vzpostavljajte samo
rahel pritisk.
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da
je orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
♦
Montaža in demontaža rezila
Obrezovanje vej (sl. D in E)
Opozorilo! Bodite pozorni ko rokujete z ostrimi
rezili. Vedno nosite rokavice, ko montirate rezilo.
♦
Montaža
♦ Pritisnite in zadržite gumb za sprostitev rezila
(4).
♦ Pritisnite rezilo čvrsto v vpenjalo rezila (6).
♦ Sprostite gumb za sprostitev rezila (4).
♦ Prepričajte se, da je rezilo trdno pritrjeno.
Poskušajte ga odstraniti brez pritiska na gumb
za sprostitev rezila (4).
Demontaža
Opozorilo! Rezilo se med uporabo lahko segreje.
Vedno nosite rokavice, ko montirate rezilo.
♦ Pritisnite in zadržite gumb za sprostitev rezila
(4).
♦ Povlecite rezilo z vpenjala rezila (6).
♦ Sprostite gumb za sprostitev rezila (4).
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Opozorilo! Pred rezanjem v stene, tla ali v strop
preverite lokacije električnih in drugih napeljav.
Vklop in izklop
♦
♦
Za vklop orodja, pritisnite gumb za zaklep
(2) v odklenjen položaj in pritisnite stikalo za
spreminjanje hitrosti (1).
Orodje izključite tako, da sprostite stikalo za
spreminjanje hitrosti(1).
Samodejna izbira delovanja (sl. B)
Funkcija za samodejno izbiro delovanja omogoča
nastavitev optimalne hitrosti orodja, odvisno od
materiala, ki ga režete.
♦ Pomaknite stikalo za samodejno izbiro (3) na
zgornji položaj za rezanje pločevine.
♦ Pomaknite stikalo za samodejno izbiro (3) na
srednji položaj za rezanje plastike.
♦ Pomaknite stikalo za samodejno izbiro (3) na
spodnji položaj za rezanje lesa in kovinskih
cevi.
Če je možno, vedno držite orodje z obema
rokama, pri tem uporabite glavni ročaj (7) in
pomožni ročaj (8).
♦ Zavrtite predlogo za obrezovanje vej (5), da
klikne v svoj položaj.
♦ Preden zarežete, naj nekaj sekund list prosto
deluje.
♦ Orodje nastavite tako, da je rezilo na veji in
predloga za obrezovanje vej (5) pod vejo.
♦ Med rezanjem na orodje vzpostavljajte samo
rahel pritisk.
♦ Da je rezanje pravilno, mora biti veja, ki jo
režete v stiku z obema deloma obrezovalnega
čevlja. Rez mora biti pravokoten na vejo in
ne poševen. Če je potrebno, dodatno zavrtite
orodje, da dosežete potrebno hitrost, ki je
potrebna za rez.
Opozorilo! Predloga za obrezovanje vej (5) ni ročaj
in ne sme biti nikoli uporabljena kot ročaj. Orodje
vedno držite za glavni ročaj (7) in pomožni ročaj
(8 ali 9).
Način za vvbodno žaganje (sl. F)
♦
♦
♦
Če je možno, vedno držite orodje z obema
rokama, pri tem uporabite glavni ročaj (7) in
pomožni ročaj (9).
Zavrtite predlogo za obrezovanje vej (5), da
klikne v svoj položaj.
Montirajte ustrezno rezilo.
Priporočila za optimalno učinkovito
uporabo
♦
♦
Ne pritiskajte premočno na orodje.
Redno preverjajte stanje vseh nastavkov. Po
potrebi jih zamenjajte.
Žaganje lesa
♦ Trdno pritrdite obdelovanec in odstranite iz
njega vse žeblje in kovinske predmete.
♦ Če želite zmanjšate možnost odkruškov, npr.
pri rezanju laminatov, vpnite obdelovanec med
dva kosa odpadnega lesa ali dve deščici in
režite skozi sendvič.
7
SLOVENSKI
Rezanje kovine
♦ Upoštevajte, da traja rezanje kovine mnogo
dalj časa kot rezanje lesa.
♦ Uporabite rezilo, ki je primerno za rezanje
kovine.
♦ Če režete tanko pločevino, vpnite
obdelovanec med dva kosa odpadnega lesa in
režite skozi sendvič.
♦ Nanesite sloj olja vzdolž linije nameravanega
reza.
Žaganje vej
♦ Žagajte navzdol in proč od telesa.
♦ Žagajte v neposredni bližini glavne veje ali
debla.
Vzdrževanje
Vaša BLACK+DECKER baterijska ali električna
naprava/orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo
brez posebnega vzdrževanja. Trajno in učinkovito
delovanje naprave je odvisno predvsem od nege in
rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem na baterijskem
(brez kabla) ali električnem (s kablom) orodju storite
naslednje:
♦ Izključite napravo/orodje in izvlecite napajalni
kabel.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz naprave/
orodja, če ima naprava/orodje vložen ločen
baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni
del orodja, nato orodje izključite.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v napravi/
orodju/polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali
suhe krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo
vlažne krpe. Ne uporabljajte abrazivnega ali
kemičnega čistila.
Zamenjava električnega napajalnega vtikača (samo Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
♦ Priključite rjavo žico na fazni terminal novega
vtiča.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 5 A.
8
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov.
Naprava ne sme biti odložena med mešane
komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš BLACK+DECKER izdelek
ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Omogočite, da bo izdelek
primeren za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo
nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel
namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
BLACK+DECKERjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih BLACK+DECKERjevih serviserjev
in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com.
Tehnični podatki
Vhodna napetost
Vhodna moč
Število gibov
Dolžina giba
Maks. globina reza
Les
Jeklo
Plastična cev
Obrezovanje
Masa
Vizmenična
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
RS890 (Tip 1)
230
500
0 - 2700
23
100
3
Ø 50
Ø 50
2,7
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 88,5 dB(A), odstopanje (K)
3 dB(A), Raven zvočne moči (LpA) 95,5 dB(A), odstopanje
(K) 3 dB(A)
SLOVENSKI
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745: (Način za vbodno žaganje)
Rezanje desk (ah, B) 6,4 m/s², odstopanje (K) 1,5 m/s², Rezanje kovinske plošče (ah, M) 11,6 m/s², odstopanje (K) 1,5 m/s²
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745: (Način za recipročno žaganje)
Rezanje desk (ah, B) 5,9 m/s², odstopanje (K) 1,5 m/s²,
Rezanje lesenega trama (ah, WB) 8,5 m/s², odstopanje (K)
1,5 m/s²
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
RS890
BLACK+DECKER izjavlja, da so izdelki, opisani
pod „tehničnimi podatki“ v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-11. Ti izdelki so v skladu
tudi z direktivo 2014/30/EU in 2011/65/EU.
Za več informacij kontaktirajte BLACK+DECKER
na spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo
stran navodil.
♦
♦
♦
Izdelek ni bil pravilno uporabljan ali
vzdrževan;
Izdelek je bil poškodovan zaradi tujih
predmetov, snovi ali zaradi nezgod;
Popravila so poskušali opraviti ljudje, ki niso
pooblaščeni serviserji BLACK+DECKERja.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da
kontaktirate z lokalno BLACK+DECKERjevo
pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih
BLACK+DECKERjevih serviserjev in vsi podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš
novi BLACK+DECKER izdelek, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij glede blagovne znamke
BLACK+DECKER in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to izjavo v korist BLACK+DECKERja.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04/08/2014
Garancija
BLACK+DECKER na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo.
To garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se BL ACK+DECKERjev izdelek pok vari
zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa,
BLACK+DECKER jamči, da bo zamenjal okvarjene
dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni
obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel
za čim manj težav za kupce, razen v naslednjih
okoliščinah:
♦ Izdelek je bil v uporabi za namene obrti, za
profesionalno uporabo ali za najem;
9
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ova pila tvrtke BLACK+DECKER predviđena je za
piljenje drva, plastike i metala. Ovaj je alat predviđen
isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na
vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
10
zapleteni kabel povećat će rizik od električnog
udara.
e. Pri radu s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom
budite oprezni, usredotočeni na rad
i primjenjujte zdravorazumski pristup.
Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od osobnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije, kao
i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite
je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na
prekidaču ili priključivanje električnog alata
kojemu je prekidač uključen priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat,
uklonite s njega sve ključeve ili alate
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Održavajte ravnotežu
i stabilan stav. To pruža bolji nadzor
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja
HRVATSKI
za skupljanje prašine može smanjiti opasnosti
vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati.
Upotrijebite odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate. Prikladan električni alat
bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za
koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni alat
kojim se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je
popraviti.
c. Prije prilagođavanje, zamjene pribora ili
pohrane električnog alata, isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku
bateriju. Te sigurnosne preventivne mjere
smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputama. Električni
alati opasni su u rukama neobučenih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona ili savinutih pokretnih
dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih
drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke i sl.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih
alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. Na taj ćete
način održati sigurnost upotrebe električnog
alata.
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za pile i recipročne pile
♦
♦
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi pribor mogao
doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slučaju kontakta reznog
pribora sa žicom pod naponom, taj se napon
može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati strujni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom
tijekom rezanja ili njezino udisanje može
ugroziti zdravlje rukovatelja i osoba u blizini.
Nosite zaštitnu masku posebno namijenjenu
za zaštitu od prašine i para te osigurajte zaštitu drugih osoba koje se nalaze u radnom
području ili njime prolaze.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ruke držite podalje od područja rezanja.
Ruke nikad i ni iz kojeg razloga nemojte
postavljati ispod radnog materijala. Prste
nemojte postavljati blizu oštrice koja se
okreće i njezine stezaljke. Pilu nemojte
pridržavati hvatanjem za papučicu.
Oštrice održavajte oštrima. Tupe
ili oštećene oštrice mogu uzrokovati
podrhtavanje pile ili njezino blokiranje pod
pritiskom. Upotrijebite vrstu oštrice pile koja
odgovara radnom materijalu i vrsti reza koji
izvodite.
Prilikom rezanja cijevi ili provodnog kanala
provjerite da ne sadrže vodu, električna
ožičenja itd.
Ne dodirujte radni materijal ili list neposredno
nakon upotrebe alata. Mogu biti vrlo vrući.
♦ Obratite pažnju na skrivene opasnosti.
Prije rezanja u zidu, podu ili stropu
provjerite raspored ožičenja i cijevi.
♦ List će nastaviti s kretanjem nakon
puštanja prekidača. Isključite alat
i pričekajte da se oštrica pile potpuno
zaustavi prije nego što ga ostavite bez
nadzora.
Predviđena namjena opisana je u ovom
priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog
dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih
radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu
opisane u ovom priručniku može predstavljati
opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja
imovine.
U radnom području nemojte jesti, piti ni pušiti.
11
HRVATSKI
Obrezivanje
Vibracije
Prije nego što pokušate obrezivati stabla, provjerite
postoje li zakoni ili propisi kojima se zabranjuje ili
nadzire obrezivanje stabala.
♦ Obratite pažnju na smjer u kojem bi grana
mogla pasti. Razmotrite sve uslove koji mogu
uticati na smer pada, uključujući:
♦ Duljinu i težinu grane koju je potrebno
odrezati
♦ Odabrani smjer pada
♦ Bilo kakvo neuobičajeno propadanje ili
strukturu grana
♦ Prisutnost okolnih stabala i prepreka
♦ Nadzemne električne vodove
♦ Ispreplitanje s drugim granama
♦ Smjer i brzinu vjetra
♦ Uzmite u obzir pristup deblu
Grane se lako povijaju prema deblu. Pored korisnika,
bilo koji promatrač, građevina ili objekt ispod grane
izloženi su riziku od udara granom.
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su
navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa standardiziranom
metodom ispitivanja navedenom u dokumentu
EN 60745 i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisije vibracija
može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje
izloženosti.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu
ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se
odnose na sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe i način korištenja alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Upozorenje! Nije rukohvat. Nemojte koristiti
kao rukohvat.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede nastale tijekom promjene dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Radite redovite pauze tijekom upotrebe bilo
kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom uporabe alata (npr.
tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
12
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
BLACK+DECKER radi izbjegavanja opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač s regulacijom brzine
2. Gumb za otključavanje
3. Prekidač za automatski odabir
4. Gumb za oslobađanje oštrice
5. Papučica / sklop za pridržavanje grana
6. Stezaljka oštrice
7. Glavni rukohvat
8. Način piljenja uz pomoćni rukohvat
9. Ubodno piljenje uz pomoćni rukohvat
HRVATSKI
Crtež A
Piljenje (sl. C)
10. Oštrica velikog kapaciteta
11. List za rezanje drva s finim zupcima
12. List za rezanje metala s finim zupcima
♦
Sastavljanje
♦
Upozorenje!˝Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje i uklanjanje lista pile
♦
Ako je moguće, alat uvijek držite objema
rukama za glavni (7) i pomoćni rukohvat (8).
Prije započinjanja rezanja pustite list pile da
nekoliko sekundi radi bez opterećenja.
Tijekom rezanja na alat primjenjujte samo
blagi pritisak.
Obrezivanje grana (sl. D i E)
Uklanjanje
Upozorenje! List može postati vruć tijekom upotrebe. Prilikom uklanjanja lista uvijek nosite zaštitne
rukavice.
♦ Držite pritisnut gumb za oslobađanje lista (4).
♦ Izvucite list iz stezaljke (6).
♦ Pustite gumb za oslobađanje lista (4).
Ako je moguće, alat uvijek držite objema
rukama za glavni (7) i pomoćni rukohvat (8).
♦ Zakrenite naslon za grane (5) tako da se
učvrsti u svom položaju.
♦ Prije započinjanja rezanja pustite list pile da
nekoliko sekundi radi bez opterećenja.
♦ Postavite pilu tako da list bude iznad grane,
a naslon (5) ispod grane.
♦ Tijekom rezanja na alat primjenjujte samo
blagi pritisak.
♦ Za pravilno rezanje, grana koju režete treba
biti u kontaktu so obje strane papučice za
podrezivanje. Rez treba biti okomit na granu,
a ne pod kutom. Ako je potrebno, za dodatno
povećanje brzine podrezivanja moguće je
upotrijebiti rotacioni rad.
Upozorenje! Naslon za grane (5) nije rukohvat
i ne smije se kao takav koristiti. Alat uvijek držite za
glavni rukohvat (7), a ne za pomoćni (8 ili 9).
Upotreba
Upotreba ubodne pile (sl. F)
Upozorenje! Budite oprezni prilikom rukovanja
oštrim listovima. Tijekom postavljanja lista uvijek
nosite zaštitne rukavice.
Postavljanje
♦ Držite pritisnut gumb za oslobađanje lista (4).
♦ List čvrsto pritisnite u stezaljku lista (6).
♦ Pustite gumb za oslobađanje lista (4).
♦ Provjerite je li list dobro postavljen tako da ga
pokušate ukloniti bez pritiskanja gumba za
oslobađanje (4).
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Alat nemojte preopterećivati.
♦
♦
♦
Ako je moguće, alat uvijek držite objema
rukama za glavni (7) i pomoćni rukohvat (9).
Zakrenite naslon za grane (5) tako da se
učvrsti u svom položaju.
Postavite potreban list.
Upozorenje! Prije rezanja u zidu, podu ili stropu
provjerite raspored ožičenja i cijevi.
♦
Uključivanje i isključivanje
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦
♦
Da biste uključili alat, pritisnite gumb za (de)
blokiranje (2) u otključani položaj i stisnite
regulator brzine (1).
Za isključivanje alata pustite prekidač za
regulaciju brzine (1).
Automatski odabir (sl. B)
Funkcija automatskog odabira omogućuje podešavanje optimalne brzine alata, ovisno o materijalu
koji režete.
♦ Pomaknite prekidač za automatski odabir (3)
u gornji položaj za rezanje lima.
♦ Pomaknite prekidač za automatski odabir (3)
u srednji položaj za rezanje plastike.
♦ Pomaknite prekidač za automatski odabir
(3) u donji položaj za rezanje drva i metalnih
cijevi.
♦
♦
Na alat ne primjenjujte prevelik pritisak.
Redovito provjeravajte stanje pribora. Po
potrebi zamijenite.
Piljenje drva
♦ Radni materijal čvrsto osigurajte i uklonite sve
čavle i metalne predmete.
♦ Da biste pojavu iveraka sveli na minimum, npr.
prilikom rezanja laminata, pritegnite komad
drva ili šperploče za obje strane radnog
materijala i pilite kroz ovaj „sendvič“.
Piljenje metala
♦ Imajte na umu da piljenje metala traje dulje
nego piljenje drva.
♦ Upotrijebite oštricu pile prikladnu za piljenje
metala.
13
HRVATSKI
♦
♦
Prilikom rezanja tankog lista metala pritegnite
komad drva na stražnju površinu radnog
materijala i režite kroz ovaj „sendvič“.
Nanesite film ulja duž predviđene linije reza.
Rezanje grana
♦ Režite prema dolje i od svoga tijela.
♦ Obavite rez blizu glavne grane ili debla.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER žični/akumulatorski električni
uređaj/alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:
♦ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj i uklonite akumulator, ako je
akumulator poseban dio.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan
dio te isključite uređaj.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/
punjaču redovito čistite mekim kistom ili
suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom
krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili
sredstva za čišćenje na bazi otapala.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Pripremite ovaj proizvod za odvojeno prikupljanje. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati
kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako je Vaš BLACK+DECKER proizvod potrebno
zamijeniti ili za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje otpada.
14
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem vašeg
lokalnog ureda tvrtke BLACK+DECKER, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih BLACK+DECKER servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Broj udaraca
Duljina hoda
Najveća dubina rezanja
Drvo
Čelik
Plastična cijev
Obrezivanje
Težina
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
RS890 (Tip 1)
230
500
0 - 2700
23
100
3
ø 50
ø 50
2,7
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 88,5 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A),
Zvučna snaga (LWA) 95,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745: (Upotreba ubodne pile)
Rezanje ploča (ah, B) 6,4 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s², Rezanje metalnog lima (ah, M) 11,6 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
HRVATSKI
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745: (Način rada s recipročnom pilom)
Rezanje ploča (ah, B) 5,9 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s², Rezanje drvenih greda (ah, WB) 8,5 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
RS890
BLACK+DECKER izjavljuje da su donji proizvodi
opisani u odjeljku „tehnički podaci“ u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11. Ovi proizvodi također su usklađeni
s Direktivama 2014/30/EU i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontak tirajte t vr tku
BLACK+DECKER putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04/08/2014
♦
♦
Proizvod pretrpio značajna oštećenja
izazvana stranim predmetima, tvarima ili
u nezgodi;
Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog
osoblja tvrtke BLACK+DECKER.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
kupnje. Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog
servisnog agenta možete provjeriti kontaktiranjem
vašeg lokalnog ureda tvrtke BLACK+DECKER,
na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također,
potpuni popis ovlaštenih BLACK+DECKER
servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama
nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem
interneta na adresi: www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi BLACK+DECKER proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o tvrtki
BLACK+DECKER i našem rasponu proizvoda
dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk.
Jamstvo
Tvrtka BLACK+DECKER sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano
je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš BLACK+DECKER proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca
od dana kupnje, tvrtka BLACK+DECKER jamči
zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova
izloženih znatnom habanju i trošenju ili zamjenu
takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje
neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju,
profesionalnoj upotrebi ili u svrhu
unajmljivanja;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
15
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim
navedenim u uputama ili mehaničkim
oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje
servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
16
♦
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
R ADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaša BLACK+DECKER testera je dizajnirana za
sečenje drveta, plastike i lima. Ovaj alat je namenjen
samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa
kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je prikladan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije,
uzimanja uređaja ili nošenja alata. Nošenje
električnog alata sa prstom na prekidaču ili
električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
17
SRPSKI
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
Upozorenje!Dodatna bezbednosna upozorenja za ubodne testere i testere lisičji rep
♦
18
Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da rezni pribor
dodirne skrivene vodove ili preseče
♦
sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne
strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične
načine da osigurate i poduprete predmet
obrade na stabilnu platformu. Držanje
radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem
u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Upozorenje! Kontakt sa prašinom ili udisanje prašine koja se stvara prilikom sečenja
mogu da ugroze zdravlje rukovaoca i eventualnih posmatrača. Nosite zaštitnu masku
koja je specijalno dizajnirana za zaštitu od
prašine i isparenja i osigurajte da osobe
koje ulaze u radno područje takođe budu
zaštićene.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kabl udaljite iz zone rezanja. Nikad ne
posežite ispod radnog komada. Ne stavljajte
prste ili palac blizu ubodnog lista testere
i stege lista testere. Ne stabilizujte testeru
hvatanjem papučice.
Održavajte listove testere oštrim. Tupi ili
oštećeni listovi testere mogu da dovedu do
naglog skretanja ili blokiranja pod pritiskom.
Uvek koristite list testere koji odgovara
materijalu radnog komada i tipu reza.
Kada sečete cev ili vodovodnu cev, uverite se
da u njima nema vode, električnih kablova, itd.
Ne dodirujte radni komad ili list testere odmah
nakon rada. Oni mogu biti vreli.
♦ Vodite računa o skrivenim opasnostima,
pre sečenja u zidovima, podovima ili
plafonima, proverite da li na tim mestima
ima električnih ili cevnih instalacija.
♦ List testere će nastaviti da se vrti nakon
puštanja prekidača. Uvek isključite alat
i sačekajte da se list testere potpuno
zaustavi pre nego što spustite alat.
Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih
pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge
operacije ovim alatom koja nije preporučena
u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne
štete.
Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom
području.
Potkresivanje
Pre nego što pokušate da potkrešete drvo, uverite se
da nema lokalnih propisa ili zakona koji zabranjuju
ili regulišu seču drveća.
SRPSKI
♦
Vodite računa o smeru u kom grana može
pasti. Razmotrite sve uslove koji mogu uticati
na smer pada, uključujući:
♦ Dužinu i težinu grane koju treba iseći
♦ Željeni pravac pada
♦ Bilo kakve neobične strukture ili znake
propadanja velike grane
♦ Postojanje okolnog drveća i prepreka,
♦ Uključujući visoke vodove
♦ Zaplitanja sa drugim granama
♦ Brzinu i smer vetra.
♦ Razmotrite pristup grani na drvetu.
Grane drveta su sklone da se kreću ka stablu drveta.
Osim korisnika, bilo koji posmatrač, zgrada ili predmet ispod grane u opasnosti su od udara granom.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa uređajem.
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati
od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji
se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća
iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Upozorenje! Nije ručka. Ne koristiti kao
ručku.
Električna bezbednost
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da
li napon izvora napajanja odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Dugme za otključavanje
3. Prekidač za automatsko biranje
4. Dugme za oslobađanje lista
5. Papučica
6. Stezač lista testere
7. Glavna drška
8. Sekundarna ručka u režimu sečenja
9. Sekundarna ručka u režimu ubodne testere
Sl. A
10. List velikog kapaciteta
11. List za sečenje drveta sa finim zupcima
12. List za sečenje metala sa finim zupcima
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat
isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
19
SRPSKI
Nameštanje i skidanje lista testere
Upozorenje! Budite oprezni kada rukujete sa oštrim
listovima testere. Uvek nosite rukavice prilikom
nameštanje lista.
Montaža
♦ Pritisnite i držite pritisnutim dugme za
oslobađanje lista testere (4).
♦ Gurnite list čvrsto u stezač lista (6).
♦ Otpustite dugme za oslobađanje lista (4).
♦ Uverite se da je list bezbedno namešten tako
što ćete pokušati da ga skinete bez pritiska na
dugmetu za oslobađanje lista (4).
Demontaža
Upozorenje! List testere može da se zagreje tokom
korišćenja. Uvek nosite rukavice prilikom skidanja
lista.
♦ Pritisnite i držite pritisnutim dugme za
oslobađanje lista testere (4).
♦ Izvucite list iz stezača lista (6).
♦ Otpustite dugme za oslobađanje lista (4).
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
♦
Obrezivanja grana (sl. D i E)
♦
Ukoliko postoji mogućnost, onda uvek držite
alat obema rukama na glavnoj ručici (7)
i sekundarnoj ručici (8).
♦ Rotirajte papučicu za granje (5) dok ne klikne
u svom mestu.
♦ Pre nego što započnete rez, pustite da list
testere radi bez opterećenja nekoliko sekundi.
♦ Postavite testeru tako da se list nalazi iznad
grane a papučica za granu (5) ispod grane.
♦ Primenjujte samo blagi pritisak na alat
prilikom sečenja.
♦ Za pravilno sečenje grana treba da bude
u dodiru sa obema stranama papučice za
obrezivanje. Rez treba da bude pod pravim
uglom. Po potrebi možete rotirati testeru da
biste poboljšali brzinu reza.
Upozorenje! Papučica za grane (5) nije ručica i nikada nemojte da je koristite kao ručicu. Držite alat
uvek za glavnu ručicu (7) i sekundarnu ručicu (8 ili 9).
Rad u režimu ubodne testere
♦
Upozorenje! Pre sečenja u zidovima, podovima
ili plafonima, proverite da li na tim mestima ima
električnih ili cevnih instalacija.
♦
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
Za uključivanje alata pritisnite dva dugmeta
(2) u otključanu poziciju i stisnite regulator
brzine (1).
Da biste isključili alat, pustite prekidač za
uključivanje i isključivanje i regulator brzine
(1).
Automatsko biranje (sl. B)
Karakteristika automatskog biranja vam omogućava
da podesite optimalnu brzinu alata u zavisnosti od
materijala za sečenje.
♦ Pomerite prekidač za automatsko biranje (3)
u najvišu poziciju za sečenje lima.
♦ Pomerite prekidač za automatsko biranje (3)
u srednju poziciju za sečenje plastike.
♦ Pomerite prekidač za automatsko biranje (3)
u najnižu poziciju za sečenje drveta i metala.
Testerisanje (sl. C)
♦
♦
20
Ukoliko postoji mogućnost, onda uvek držite
alat obema rukama na glavnoj ručici (7)
i sekundarnoj ručici (8).
Pre nego što započnete rez, pustite da list
testere radi bez opterećenja nekoliko sekundi.
Primenjujte samo blagi pritisak na alat
prilikom sečenja.
Ukoliko postoji mogućnost, onda uvek držite
alat obema rukama na glavnoj ručici (7)
i sekundarnoj ručici (9).
Rotirajte papučicu za granje (5) dok ne klikne
u svom mestu.
Namestite neophodan list testere.
Saveti za optimalnu upotrebu
♦
♦
Ne primenjujte preveliki pritisak na alat.
Redovno proveravajte stanje pribora.
Zamenite po potrebi.
Testerisanje drveta
♦ Radni komad stegnite tako da bude bezbedan
i uklonite sve eksere i metalne predmete.
♦ Da biste cepanje sveli na najmanju meru,
stegnite komad otpadnog drveta ili tvrdu ploču
sa obe strane radnog komada i secite „kroz
sendvič“h.
Sečenje metala
♦ Imajte na umu da sečenje metala traje mnogo
duže od sečenja drveta.
♦ Koristite list testere koji odgovara metalu koji
se seče.
♦ Prilikom sečenja lima, stegnite komad
otpadnog drveta sa zadnje strane radnog
komada i secite „kroz sendvič“.
♦ Nanesite tanak sloj ulja duž planirane linije
rezanja.
SRPSKI
Sečenje granja
♦ Sečite naniže i udaljeno od tela.
♦ Uverite da sečete blizu glavnog granja ili
stabla drveta.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava,
na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga
ste kupili novi proizvod.
Održavanje
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Vaš BLACK+DECKER uređaj/alat sa kablom ili
bežični dizajniran je za rad u dužem vremenskom
periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi
od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite i izvucite utikač aparata/alata iz
utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/
alata ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena
u alat, a zatim isključite alat.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju/alatu/punjaču pomoću mekane četke
ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći
vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva
za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže
rastvarač.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
BLACK+DECKER proizvod treba da se zameni ili
ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
BLACK+DECKER servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći
ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Broj hodova
Hod
Maks. dubina sečenja
Drvo
Čelik
Plastična cev
Obrezivanje
Težina
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
kg
RS890 (tip 1)
230
500
0 - 2700
23
100
3
ø 50
ø 50
2,7
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 88,5 dB(A), odstupanje(K) 3 dB(A),
Zvučna snaga (LWA) 95,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
prema EN 60745: (Režim ubodne testere)
Sečenja ploča (ah, B) 6,4 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²,
Rezanje lima (ah, M) 11,6 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
prema EN 60745: (Režim testere lisičji rep)
Sečenja ploča (ah, B) 5,9 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²,
Sečenje drvenih greda (ah, WB) 8,5 m/s², odstupanje (K)
1,5 m/s²
21
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
RS890
BLACK+DECKER izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11. Ovi proizvodi su takođe
usklađeni sa direktivom 2014/30/EU i 2011/65/EU.
Za više informacija kontaktirajte BLACK+DECKER
na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za
upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04/08/2014
Garancija
BLACK+DECKER je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova
garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne
osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi
na teritorijama država članica Evropske Unije i na
slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme BLACK+DECKER
postane neispravan zbog greške u materijalu,
izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci od
datuma kupovine, BLACK+DECKER garantuje da
će zameniti neispravne delove, popraviti proizvode
koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve
proizvode kako bi obezbedila što je moguće manje
neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatsku
delatnost, profesionalne svrhe ili najam;
♦ Da je proizvod bio izložen nenamenskoj
upotrebi ili nemaru;
♦ Da je proizvod pretrpeo oštećenja usled
dejstva stranih predmeta, supstanci ili
nezgoda;
♦ Da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme BLACK+DECKER.
22
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
BLACK+DECKER servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte
naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi BLACK+DECKER proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o BLACK+DECKER brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER пила е наменета за
сечење на дрво, пластика и метал. Алатката
е наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
О п ш т и м е р к и з а б е зб е д н о с т п р и
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може
да доведе до електричен удар, пожар
или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во мерките за безбедност
се однесува на Вашата електрична алатка која
работи на струја (преку кабел), или на електрична алатка која работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако Вашето тело е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето
на вода во електричната алатка го
зголемува ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на
дрога, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на струја
или на батериски пакет, или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
прст на прекинувачот или приклучување
на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка. Клуч или
алатка за подесување што е закачена на
23
МАКЕДОНСКИ
ротирачкиот дел на електричната алатка
може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана. Собирањето
на правот може да ги намали опасностите
поврзани со прав.
состојба што би можела да влијае
врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со
овие упатства, имајќи ги во предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна за
Вашата работа. Соодветната електрична
алатка ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не ја
вклучува и исклучува. Секоја електрична
алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната
алатка.
24
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност за убодни и потезни пили
♦
♦
Фаќајте ги електричните алатки за
изолираните површини за држење
кога вршите работа при која додатокот
за сечење може да дојде во допир
со скриени жици или со сопствениот
кабел. Доколку додатокот за сечење
допре жица под напон, тоа може да ги
доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот
Употребувајте стегачи или други
практични начини да го прицврстите
предметот на обработка на стабилна
подлога. Придржувањето на предметот
на обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
МАКЕДОНСКИ
Предупредување! Допирањето или
вдишувањето на правта што се створа при сечењето може да го загрози
здравјето на ракувачот или на присутните лица. Носете маска за прав што
е посебно направена за заштита од прав
и испарувања и осигурајте лицата што
стојат или влегуваат во зоната на работа
да бидат исто така заштитени.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Држете ги рацете подалеку од местото
на сечење. Никогаш не посегајте под
работниот материјал поради било
каква причина. Не ги ставајте прстите
или палецот во близина на подвижниот
лист или на спојката на листот. Не ја
стабилизирајте пилата со држење на
педалот.
Одржувајте ги листовите остри. Тапите
или оштетени листови може да доведат
до скршнување или блокирање на пилата.
Секогаш користете соодветен тип на
листови за работниот материјал и видот
на сечење.
Кога сечете цевка или спроводник,
осигурајте се дека во нив нема вода,
електрична инсталација и слично.
Не го допирајте работниот материјал
или листот веднаш по работењето со
алатката. Може да се вжештат.
♦ Внимавајте од скриените опасности;
пред дупчење во ѕидови, подови или
плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
♦ Листот ќе продолжи да се движи откако
ќе го отпуштите прекинувачот. Секогаш
исклучете ја алатката и почекајте
листот целосно да запре пред да ја
спуштите алатката.
Намената е опишана во ова упатство
за употреба. Употребата на било која
помошна опрема или додаток, или
извршувањето на било кои работи со оваа
алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика
ризик од повреда на ракувачот или
оштетување на имот.
Немојте да јадете, пиете или пушите во
зоната на работа.
Кроење
Пред да започнете да кроите дрво, осигурајте
се дека нема подзакони или правила што го забрануваат сечењето на дрвото.
♦
Бидете свесни за насоката на паѓање
на гранката. Земете ги во предвид сите
услови што може да влијаат на насоката
на паѓање, вклучувајќи ги тука:
♦ Должината и тежината на гранката што
ќе се сече
♦ Саканата насока на паѓање
♦ Премногу тешки гранки или гниење
♦ Присуството на околни дрва и пречки,
♦ Вклучувајќи и надземни кабли
♦ Испреплетеност со други гранки
♦ Брзината и насоката на ветерот.
♦ Земете го во предвид пристапот до
гранката на дрвото.
Можно е гранките да се занишаат кон стеблото
на дрвото. Покрај ракувачот, сите набљудувачи,
градби и предмети под гранката се во ризик да
бидат удрени од гранката.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој уред не е наменет за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство
и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на
уредот од страна на лице кое е одговорно
за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во приложените предупредувања. Овие ризици може
да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на алатката.
Кога користите алатка подолг период,
осигурајте се дека правите повремени
паузи.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани
од дишење на прав произведен од
употребата на Вашата алатка (на пример:25
МАКЕДОНСКИ
обработка на дрво, особено даб, бука
и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за
споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој
алатката се употребува. Нивото на вибрации
може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност
на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката
е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена,
и времето на работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Предупредување! Не е рачка. Немојте
да го користите како рачка.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали струјното
напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен,
мора да биде заменет од страна на
производителот или на овластен сервисен
центар на BLACK+DECKER за да се
избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина
2. Копче за блокирање
3. Прекинувач за автоматско избирање
4. Копче за отпуштање на листот
5. Потпирач / Задржувач на гранка
6. Стегач за лист
7. Главна рачка
8. Споредна рачка при режим на работа како
пила
9. Споредна рачка при режим на работа како
убодна пила
Скица А
10. Лист со голем опсег
11. Лист за сечење на дрво со ситни запци
12. Лист за сечење на метал со ситни запци
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот
изваден од приклучницата.
Монтирање и отстранување на лист
Предупредување! Бидете внимателни додека
ракувате со остри листови. Секогаш носете
ракавици кога монтирате лист.
Монтирање
♦ Притиснете и задржете го копчето за
отпуштање на листот (4).
♦ Силно турнете го листот во стегачот за
лист (6).
♦ Ослободете го копчето отпуштање на
листот (4).
♦ Обезбедете дека листот е добро
наместен со тоа што ќе се обидете да го
отстраните без да го притиснете копчето
за отпуштање на листот (4).
Отстранување
Предупредување! Листот може да се вжешти
при употреба. Секогаш носете ракавици кога
отстранувате лист.
♦ Притиснете и задржете го копчето за
отпуштање на листот (4).
♦ Извлечете го листот од стегачот за лист
(6).
♦ Ослободете го копчето отпуштање на
листот (4).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
26
МАКЕДОНСКИ
Предупредување! Пред сечење во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Вклучување и исклучување
♦
♦
За вклучување на алатката, турнете го
копчето за блокирање (2) во отклучена
положба и притиснете го прекинувачот за
менување на брзина (1).
За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот (1).
Автоматско избирање (скица В)
Опцијата за автоматско избирање ви овозможува да ја поставите оптималната брзина на
алатката зависно од материјалот што го сечете.
♦ Лизнете го прекинувачот за автоматско
избирање (3) најгоре за сечење на лим.
♦ Лизнете го прекинувачот за автоматско
избирање (3) до средина за сечење на
пластика.
♦ Лизнете го прекинувачот за автоматско
избирање (3) најдолу за сечење на дрво
и метални цевки.
Сечење (скица С)
♦
♦
♦
Ако е можно, секогаш држете ја алатката
со двете раце со употребување на
главната рачка (7) и споредната рачка (8).
Дозволете му на листот да работи
слободно неколку секунди пред да
започнете со сечењето.
Нанесете само лесен притисок врз
алатката додека сечете.
Кроење на гранки (скици D и E)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ако е можно, секогаш држете ја алатката
со двете раце со употребување на
главната рачка (7) и споредната рачка (8).
Вртете го задржувачот на гранка (5)
додека не се намести.
Дозволете му на листот да работи
слободно неколку секунди пред да
започнете со сечењето.
Наместете ја пилата така што листот
да биде над гранката и задржувачот на
гранка (5) да биде под гранката.
Нанесете само лесен притисок врз
алатката додека сечете.
За соодветно сечење, гранката што се
сече треба да се допира со двете страни
на потпирачот за кроење. Засекот треба
да биде праволиниски по гранката, а не да
се прави под агол. Ако има потреба, може
да се направи кружно движење за да се
зголеми брзината на кроењето.
Предупредување! Задржувачот на гранка (6)
не е рачка и никогаш не треба да се употребува како рачка. Секогаш држете ја алатката со
употребување на главната рачка (7) и споредната рачка (8 или 9).
Ракување во режим на работа како убодна пила (скица F)
♦
♦
♦
Ако е можно, секогаш држете ја алатката
со двете раце со употребување на
главната рачка (7) и споредната рачка (9).
Вртете го задржувачот на гранка (5)
додека не се намести.
Монтирајте го соодветниот лист.
Совети за оптимална употреба
♦
♦
Не ја притискајте алатка премногу.
Постојано проверувајте ја состојбата
на додатоците. Заменете ја кога е тоа
потребно.
Сечење на дрво
♦ Стегнете го работниот материјал цврсто
и извадете ги сите клинци и метални
делови.
♦ Кога расцепувањето треба да се
намали, на пример, кога сечете ламинат,
зацврстете неупотребливо дрвено парче
или панел плоча на двете страни од
работниот материјал и сечете низ овој
сендвич.
Сечење на метал
♦ Имајте на ум дека пресекувањето на метал
трае подолго од пресекувањето на дрво.
♦ Користете лист што е соодветен за сечење
на метал.
♦ Кога сечете тенок лим, зацврстете
неупотребливо дрвено парче на задната
површина на работниот материјал
и сечете низ овој сендвич.
♦ Нанесете тенок слој масло врз саканата
линија на сечење.
Сечење на гранки
♦ Сечете надолу и подалеку од вашето тело.
♦ Направете го сечењето блиску до
главната гранка или стеблото на дрвото.
Одржување
Вашиот BLACK+DECKER уред или алатка, со или
без кабел, е направен да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
27
МАКЕДОНСКИ
Пре дупре дување! Пре д извршување на
одржување на електрични алатки со или без
кабел:
♦ Исклучете ја алатката/уредот и извадете
го приклучокот од приклучницата.
♦ Или, исклучете ја алатката/уредот
и извадете ја батеријата доколку алатката/
уредот има одвоен батериски пакет.
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата
доколку таа е составен дел од алатката
и тогаш исклучете ја.
♦ Редовно чистете ги отворите за
вентилација на вашиот уред/алатка/
полнач со употреба на мека четка или сува
крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на
моторот со употреба на влажна крпа. Не
употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот проводник на
приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на терминалот за заземјување. Следете ги
упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден зак лучите дека Вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде заменет или дека повеќе не Ви е од корист, не го
фрлајте со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пак увања овозмож ува
материјалите да бидат рецик лирани и повторно употребени. Повторното употребување на рецик лирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
28
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
BLACK+DECKER има објекти за собирање
и рециклирање на BLACK+DECKER производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, Ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на BLACK+DECKER
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
BLACK+DECKER сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
RS890 (Тип 1)
Влезен напон
Vнаизменична струја
Влезна моќност
W
Број на удари
min-1
Должина на удар
mm
Максимална длабочина на сечење
Дрво
mm
Челик
mm
Пластична цевка
mm
Кроење
mm
Тежина
kg
230
500
0 - 2700
23
100
3
ø 50
ø 50
2,7
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 88,5 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A), Звучна моќност (LWA) 95,5 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по
три оски) спрема EN 60745: (Режим на работа како
убодна пила)
Сечење на штици (ah, B) 6,4 m/s², отстапување (K)
1,5 m/s², Сечење на лим (ah, M) 11,6 m/s², отстапување (K)
1,5 m/s²
МАКЕДОНСКИ
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по
три оски) спрема EN 60745: (Режим на работа како
потезна пила)
Сечење на штици (ah, B) 5,9 m/s², отстапување (K)
1,5 m/s², Сечење на дрвени греди (ah, M) 8,5 m/s²,
отстапување (K) 1,5 m/s²
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
RS890
BLACK+DECKER декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/EЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-11. Овие
производи исто така се во склад со Директивата
2014/30/EУ и 2011/65/EУ.
За повеќе информации Ве молиме да стапите
во контакт со BLACK+DECKER преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
н а т ех н и ч к и т е п о д а т о ц и и ј а д а в а о в а а
декларација во име на BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04/08/2014
купувачот да има минимум на непријатности,
освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на
лица кои не се овластени сервисери или
сервисен персонал на BLACK+DECKER.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
BLACK+DECKER преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени BLACK+DECKER
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате Вашиот нов BLACK+DECKER
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка
BLACK+DECKER и за нашата понуда на
производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
Гаранција
BLACK+DECKER верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
Доколку производ на BLACK+DECKER стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
BLACK+DECKER гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на нормална употреба, или ќе
ги замени таквите производи за да осигура
zst00246126 - 09-09-2014
29
30
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising