RS890 | Black&Decker RS890 CUT SAW instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-41 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
RS890
2
ČESKY
Použití výrobku
e.
Vaše pila BLACK+DECKER je určena k řezání dřeva, plastů a kovů. Toto nářadí je určeno pouze pro
spotřebitelské použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
3.
a.
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího
kabelu).
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory
s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte
u uzemněného elektrického nářadí žádné
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického
nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za
něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické
sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
3
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve
vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj
s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce nebo před vložením baterie a před
zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači
nebo připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu
s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ nářadí.
Při použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je
v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami
a lépe se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů
a berte v úvahu provozní podmínky a práci,
která bude prováděna. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno,
může být nebezpečné.
♦
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Prořezávání
♦
♦
♦
♦
♦
Dříve než se pokusíte provádět prořezávání větví
stromů, ujistěte se, zda neexistují zákony nebo předpisy, které by zakazovaly nebo regulovaly kácení
těchto stromů.
♦
Berte v úvahu směr, kterým mohou padat větve. Vezměte na zřetel všechny podmínky, které
mohou ovlivnit směr pádu větví, včetně následujících:
♦
Délka a hmotnost řezané větve.
♦
Určený směr pádu.
♦
Jakýkoli neobvyklý tvar silné větve nebo
hniloba.
♦
Přítomnost okolních stromů nebo překážek.
♦
Včetně nadzemních vedení.
♦
Propletení s jinými větvemi.
♦
Rychlost a směr větru.
♦
Berte v úvahu přístup k větvi stromu.
Větve stromu se mohou snadno zhoupnout směrem
ke kmenu. Navíc hrozí riziko, že dojde k nárazu větve
do uživatele pily, do osoby stojící v blízkosti, do budovy nebo do předmětu, který se nachází pod větví.
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro přímočaré a mečové pily
♦
♦
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od
řezného prostoru. Ze žádného důvodu nikdy
nesahejte do prostoru pod obrobek. Nevkládejte prsty nebo palec do blízkosti pilového listu
a upínací svorky pilového listu. Nepokoušejte
se stabilizovat pilu uchopením za patku.
Udržujte pilové listy ostré. Tupé nebo poškozené pilové listy mohou při práci způsobit
vychýlení nebo zablokování pilového listu. Vždy
používejte typ pilového listu odpovídající materiálu obrobku a typu řezu.
Při řezání trubek a vedení se ujistěte, zda se
v nich nenachází elektrické vodiče, voda atd.
Nedotýkejte se obrobku nebo pilového listu ihned
po ukončení řezu. Mohou být velmi horké.
♦
Dávejte pozor na skrytá nebezpečí. Před řezáním do stěn, podlah a stropů zkontrolujte
polohu elektrických vodičů a potrubí.
♦
Po uvolnění spínače bude pilový list pokračovat v pohybu. Před odložením nářadí
vždy vypněte a počkejte, dokud nedojde
k úplnému zastavení pilového listu.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem,
může představovat riziko zranění obsluhy nebo
riziko způsobení hmotných škod.
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
Provádíte-li pracovní operace na místech,
kde může dojít ke kontaktu s ukrytými elektrickými vodiči nebo s vlastním napájecím
kabelem, vždy držte nářadí pouze za jeho
izolované části. Při kontaktu pracovního nástroje s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Varování! Kontakt s prachem nebo vdechování prachu, který vzniká během řezání,
může ohrozit zdraví obsluhy a okolo stojících
osob. Používejte protiprachovou masku určenou speciálně na ochranu před toxickým
prachem a podobnými látkami a zajistěte,
aby byly takto chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního
prostoru.
Bezpečnost ostatních osob
♦
4
Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly
poskytnuty instrukce týkající se použití nářadí
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
♦
Elektrická bezpečnost
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto nářadím nebudou hrát.
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika
mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
♦
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo
pohyblivými díly nářadí.
♦
Zranění způsobená při výměně jakýchkoli dílů,
pilových listů nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Odjišťovací tlačítko
3. Spínač Autoselect
4. Uvolňovací tlačítko pilového listu
5. Patka/opěrka
6. Držák pilového listu
7. Hlavní rukojeť
8. Pomocná rukojeť pro režim mečová pila
9. Pomocná rukojeť pro režim přímočará pila
Obr. A
10. Velký pilový list
11. Pilový list na dřevo s jemnými zuby
12. Pilový list na kov s jemnými zuby
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou
normou EN 60745 a může být použita pro srovnání
jednotlivých nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení a vyjmutí pilového listu
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň
vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Varování! Dávejte pozor při manipulaci s pilovými listy. Při upínání pilového listu vždy používejte rukavice.
Nasazení
♦
Stiskněte a držte uvolňovací tlačítko pilového
listu (4).
♦
Zatlačte pilový list řádně do držáku pilového listu
(6).
♦
Uvolněte uvolňovací tlačítko pilového listu (4).
♦
Ujistěte se, zda je pilový list řádně upevněn.
Pokuste se jej vytáhnout, aniž byste stiskli uvolňovací tlačítko (4).
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný
odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části
pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí
vypnuto a kdy běží naprázdno.
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Vyjmutí
Varování! Pilový list může být během provozu horký.
Při vyjímání pilového listu vždy používejte rukavice.
♦
Stiskněte a držte uvolňovací tlačítko pilového
listu (4).
♦
Vytáhněte pilový list z držáku pilového listu (6).
♦
Uvolněte uvolňovací tlačítko pilového listu (4).
Varování! Nejedná se o rukojeť. Nepoužívat
jako rukojeť.
Použití
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před řezáním do stěn, podlah a stropů se
vždy řádně ujistěte, kde se nachází elektroinstalace
a potrubí.
5
Zapnutí a vypnutí
♦
♦
♦
Chcete-li nářadí zapnout, nastavte odjišťovací
tlačítko (2) do polohy odjištěno a stiskněte spínač
s regulací otáček (1).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s regulací otáček (1).
Řezání kovů
♦
Uvědomte si, že řezání kovu vyžaduje mnohem
delší dobu než řezání dřeva.
♦
Používejte pilový list vhodný pro řezání kovu.
♦
Při řezání tenkých kovových plechů upněte na
spodní stranu obrobku kousek odpadového dřeva a proveďte řez přes celou tuto sestavu.
♦
Naneste podél čáry řezu tenký olejový film.
Funkce Autoselect (obr. B)
Funkce Autoselect vám umožňuje nastavení optimálních otáček nářadí v závislosti na řezaném materiálu.
♦
Nastavte spínač funkce Autoselect (3) do horní
polohy určené pro řezání tenkých plechů.
♦
Nastavte spínač funkce Autoselect (3) do střední
polohy určené pro řezání plastů.
♦
Nastavte spínač funkce Autoselect (3) do spodní polohy určené pro řezání dřeva a kovových
trubek.
Řezání větví
♦
Řežte směrem dolů a směrem od vašeho těla.
♦
Provádějte řez v blízkosti hlavní větve nebo kmene stromu.
Řezání (obr. C)
♦
♦
♦
Chcete-li minimalizovat štípání obrobku, například při řezání vrstvených materiálů, upněte
z obou stran obrobku kousky odpadového dřeva
nebo dřevotřísky a proveďte řez přes celou tuto
sestavu.
Je-li to možné, vždy držte nářadí oběma rukama
pomocí hlavní rukojeti (7) a pomocné rukojeti (8).
Před zahájením řezu nechejte pilový list několik
sekund v chodu naprázdno.
Při provádění řezu tlačte na nářadí pouze zlehka.
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Prořezávání větví (obr. D a E)
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí
napájeného baterií nebo napájecím kabelem:
♦
Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě.
♦
Nebo v případě, kdy je zařízení/nářadí vybaveno
snímatelnou baterií, proveďte vypnutí zařízení/
nářadí a vyjměte z něj baterii.
♦
Nebo pokud nelze baterii z nářadí vyjmout, nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití baterie a potom nářadí vypněte.
♦
Větrací otvory na zařízení/nářadí/nabíječce pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým
hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící
prostředky nebo rozpouštědla.
♦
Je-li to možné, vždy držte nářadí oběma rukama
pomocí hlavní rukojeti (7) a pomocné rukojeti (8).
♦
Otočte patku/opěrku (5) tak, aby byla řádně zajištěna.
♦
Před zahájením řezu nechejte pilový list několik
sekund v chodu naprázdno.
♦
Nastavte pilu tak, aby se pilový list nacházel nad
větví a patka/opěrka (5) pod větví.
♦
Při provádění řezu tlačte na nářadí pouze zlehka.
♦
Řezaná větev musí být z obou stran v kontaktu
s patkou/opěrkou pily, aby bylo zaručeno správné řezání. Řez by měl být prováděn v kolmém
směru na větev a ne v úhlu. Je-li to nutné, můžete
použít krouživý pohyb, aby byla zvýšena rychlost
prováděného řezu.
Varování! Patka/opěrka (5) není rukojeť a neměla
by být nikdy jako rukojeť používána. Vždy držte toto
nářadí pomocí hlavní rukojeti (7) a pomocné rukojeti
(8 nebo 9).
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Rady pro optimální použití
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen
žádný vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané
s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
♦
♦
Ochrana životního prostředí
Použití v režimu přímočará pila (obr. F)
♦
♦
♦
Je-li to možné, vždy držte nářadí oběma rukama
pomocí hlavní rukojeti (7) a pomocné rukojeti (9).
Otočte patku/opěrku (5) tak, aby byla řádně zajištěna.
Upevněte požadovaný pilový list.
Nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak.
Pravidelně kontrolujte stav příslušenství. Je-li to
nutné, proveďte výměnu.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Řezání dřeva
♦
Upněte si bezpečně obrobek a před řezáním
z něj odstraňte všechny hřebíky a kovové předměty.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
6
ES Prohlášení o shodě
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
14
RS890
Společnost BLACK+DECKER prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11. Tyto výrobky splňují
také požadavky směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost BLACK+DECKER na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu
sběru a recyklace výrobků BLACK+DECKER po
skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít
výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který
zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti BLACK+DECKER.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené
v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04/08/2014
Technické údaje
RS890 (Typ 1)
Vstupní napětí
V
230
Příkon
W
500
Záruka
Společnost BLACK+DECKER je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
0 - 2 700
Počet zdvihů
min -1
Délka zdvihu
mm
23
100
Maximální hloubka řezu
Dřevo
mm
Ocel
mm
3
Plastové trubky
mm
ø 50
Prořezávání větví
mm
ø 50
kg
2,7
Hmotnost
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost BLACK+DECKER garantuje
ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl vystaven poškození cizími předměty, látkami nebo nehodami.
♦
Nebyl proveden žádný pokus o opravu nářadí
jinými osobami než personálem autorizovaného
servisu nebo zákaznického servisu BLACK+DECKER.
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 88,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 95,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 60745: (Režim přímočará pila)
Řezání desek (ah, B) 6,4 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
Řezání tabulových plechů (ah, M) 11,6 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
Požadujete-li záruční opravu, budete muset
prodejci nebo zástupci autorizovaného
servisu předložit doklad o zakoupení výrobku.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů BLACK+DECKER a podrobnosti
EN 60745: (Režim mečová pila)
Řezání desek (ah, B) 5,9 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
Řezání dřevěných nosníků (ah, WB) 8,5 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
7
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
zde váš nový výrobek BLACK+DECKER, abyste
mohli být informováni o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
BLACK+DECKER a o celé řadě našich dalších
výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
zst00246119 - 09-09-2014
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising