RS890 | Black&Decker RS890 CUT SAW instruction manual

509211-80 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL RS890
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Pilarka firmy BLACK+DECKER jest przeznaczona do
cięcia drewna, tworzyw sztucznych i metali. Urządzenie to nie nadaje się do celów przemysłowych.
f.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
3.
a.
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane
tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze
je oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie
się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
c.
d.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym
wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne,
nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda
sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia
ani do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel
może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
e.
f.
g.
4.
a.
3
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz
obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym
różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś
zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem
narkotyków, alkoholu czy też leków. Chwila
nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa,
obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci
lub akumulatora, przed uniesieniem go lub
transportem sprawdź, czy jest wyłączony
wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku
zwiększa ryzyko wypadku.
Pr zed za łączeniem elek tronar zędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu
ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie
postępowanie umożliwia zachowanie lepszej
kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy,
odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub
długie włosy mogą zostać pochwycone przez
obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź,
czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza
zagrożenie zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie
przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia
w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej
nimi pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów
bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Uwaga! Pył powstający przy piłowaniu
różnych materiałów może przy poruszeniu
prowadzić do uszkodzeń zdrowia. Zakładaj
maskę przeciwpyłową przewidzianą specjalnie, jako ochronę przeciw pyłowi i oparom.
Upewnij się również, że osoby postronne
przebywające na obszarze pracy są również
odpowiednio chronione
♦
♦
♦
♦
♦
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów
przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym warunkiem zapewnienia
bezpieczeństwa pracy.
♦
Przycinanie gałęzi drzew
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
Najpierw upewnij się, czy jakieś lokalne rozporządzenia lub postanowienia nie zabraniają przycinania
gałęzi drzew.
♦
Miej świadomość kierunku, w którym może
spaść gałąź. Uwzględnij wszelkie okoliczności,
które mogą wpłynąć na zmianę kierunku upadku,
jak na przykład:
♦
długość i ciężar ścinanej gałęzi,
♦
żądany kierunek upadku,
♦
zgnilizna lub niezwykle ciężkie drewno,
♦
sąsiednie drzewa i inne przeszkody,
♦
np. przewody napowietrzne,
♦
splecenie z innymi gałęziami,
♦
prędkość i kierunek wiatru.
♦
Zapewnij sobie dobry dostęp do gałęzi.
Gałęzie mają tendencję do spadania w kierunku pnia
drzewa. Oprócz samego użytkownika również inne,
znajdujące się w sąsiedztwie osoby, budynek i przedmioty są narażone na trafienie spadającą gałęzią.
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wyrzynarek i pił szablowych.
♦
♦
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia i nie
sięgaj pod przedmiot obrabiany. Nie zbliżaj
palców do poruszającego się brzeszczotu i jego
uchwytu. Nigdy nie próbuj stabilizowania piły,
chwytając za jej stopę.
Używaj ostrych brzeszczotów. Stępione lub
uszkodzone brzeszczoty pod naciskiem mogą
pęknąć lub się zakleszczyć. Zawsze zakładaj
brzeszczot odpowiedni do rodzaju ciętego materiału.
Przy piłowaniu rur lub przewodów najpierw
sprawdź, czy nie ma w nich wody, kabli elektrycznych itp.
Bezpośrednio po użyciu nie dotykaj przedmiotu
obrabianego ani brzeszczotu, gdyż mogą być
bardzo gorące.
♦
Przy piłowaniu ścian, podłóg lub sufitów miej
świadomość grożącego niebezpieczeństwa
i dokładnie poinformuj się, jak przebiegają
ukryte w nich przewody lub rury.
♦
Po wyłączeniu wyłącznika brzeszczot
jeszcze jakiś czas się porusza. Przed odłożeniem piły zawsze najpierw ją wyłączaj
i odczekuj, aż brzeszczot całkowicie się
zatrzyma.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie narzędzia. Używanie innych
nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem grozi doznaniem urazu ciała
i/lub szkód rzeczowych.
Nie jedz, nie pij i nie pal w miejscu pracy.
Trzymaj piłę za izolowane rękojeści, gdy
istnieje niebezpieczeństwo przecięcia niewidocznego kabla sieciowego lub własnego
przewodu przyłączeniowego. Napięcie z przewodu może zostać podane na gołe metalowe
elementy piły, co grozi porażeniem użytkownika
prądem elektrycznym.
Zamocuj przedmiot obrabiany ściskami stolarskimi lub podobnymi środkami na stabilnej powierzchni. Nie przytrzymuj przedmiotu
rękami i nie dociskaj go ciałem, gdyż w ten
sposób łatwo możesz stracić kontrolę nad narzędziem.
4
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Ostrzeżenie: To nie jest uchwyt. Nie używaj
jako uchwytu.
Zabrania się używania tego elektronarzędzia
przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fi zycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne
napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują
dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione
w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą
one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego
używania narzędzia.
♦
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie elementów, noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu
elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu
(np. powstającego podczas obróbki drewna,
a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Elementy pilarki
Wibracje
10. Brzeszczot o dużej wydajności cięcia
11. Brzeszczot o drobnym uzębieniu do cięcia drewna
12. Brzeszczot o drobnym uzębieniu do cięcia metalu
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu BLACK+DECKER.
Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża
użytkownika na niebezpieczeństwo.
Pilarka ta zwiera niektóre lub wszystkie wymienione
niżej elementy
1. Wyłącznik z regulatorem prędkości skokowej
2. Guzik zwalniający
3. Przełącznik „Autoselect”
4. Guzik zwalniający brzeszczotu
5. Stopa/stabilizator pilarki
6. Uchwyt zaciskowy brzeszczotu
7. Rękojeść główna
8. Rękojeść dodatkowa do pracy w trybie piłowania
9. Rękojeść dodatkowa do pracy w trybie wyrzynania
Rys. A
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone
standardową metodą opisaną w normie EN 60745,
dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań
z innymi narzędziami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu
sprawdź, czy pilarka jest wyłączona, a wtyczka
przewodu zasilającego wyjęta z gniazda sieciowego
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań w praktyce może się różnić od podanej
wartości zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da się wykluczyć jej przekroczenia.
Wkładanie i wyjmowanie brzeszczotu
Ostrzeżenie! Zachowuj ostrożność przy obchodzeniu się z brzeszczotami. Przy wkładaniu brzeszczotów zakładaj rękawice ochronne.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków
bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających narzędzi trzeba też uwzględnić
rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak
długo pracowało na biegu jałowym.
Wkładanie
♦
Naciśnij i przytrzymaj guzik zwalniający brzeszczotu (4).
♦
Silnie wciśnij brzeszczot w uchwyt zaciskowy
(6).
♦
Zwolnij guzik (4).
♦
Sprawdź, czy brzeszczot jest dobrze osadzony,
próbując go wyjąć bez naciskania guzika zwalniającego (4).
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
Wyjmowanie
Ostrzeżenie! Bezpośrednio po użyciu pilarki brzeszczot może być gorący. Przy wyjmowaniu brzeszczotów zawsze zakładaj rękawice ochronne.
5
♦
♦
♦
Wyrzynanie (rys. F)
Naciśnij i przytrzymaj guzik zwalniający brzeszczotu (4).
Silnie wyciągnij brzeszczot z uchwytu zaciskowego (6).
Zwolnij guzik (4).
♦
♦
♦
Zastosowanie
W miarę możliwości trzymaj pilarkę obiema rękami, jedną za rękojeść główną (7), a drugą za
rękojeść dodatkową (9).
Obróć stabilizator pilarki (5) aż do zatrzaśnięcia.
Załóż żądany brzeszczot.
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania pilarki.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem cięcia w ścianach, podłogach i sufitach sprawdź, czy nie przebiegają tam ukryte kable lub rury.
♦
♦
Załączanie i wyłączanie
♦
♦
Piłowanie drewna
♦
Dobrze zamocuj przedmiot obrabiany i usuń
z niego wszystkie gwoździe i inne metalowe
przedmioty.
♦
By osiągnąć czyste cięcie, zaciśnij kawałek
drewna lub płyty pilśniowej twardej po obydwu
stronach przedmiotu i razem przepiłuj tę kombinację.
By załączyć pilarkę, naciśnij guzik zwalniający
(2, a następnie wyłącznik z regulatorem prędkości skokowej (1).
By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik (1).
Autoselect (rys. B)
Funkcja Autoselect umożliwia nastawienie optymalnej prędkości skokowej zależnie od rodzaju ciętego
materiału.
♦
W celu cięcia metalu ustaw przełącznik „Autoselect” (3) w górnym położeniu.
♦
W celu cięcia plastiku ustaw przełącznik „Autoselect” (3) w środkowym położeniu.
♦
W celu cięcia drewna ustaw przełącznik „Autoselect” (3) w dolnym położeniu.
Cięcie metalu
♦
Zwraca się uwagę, że cięcie metalu na ogół
zajmuje dużo więcej czasu, niż cięcie drewna.
♦
Używaj specjalnego brzeszczotu do cięcia metalu.
♦
Przy cięciu cienkiej blachy zamocuj kawałek
drewnianego odpadu z tyłu przedmiotu obrabianego i razem przepiłuj tę kombinację.
♦
Przed rozpoczęciem pracy nanieś cienką warstwę oleju na linii cięcia.
Piłowanie (rys. C)
♦
♦
♦
W czasie piłowania wywieraj tylko lekki nacisk
na pilarkę.
Regularnie sprawdzaj stan akcesoriów i w razie
potrzeby wymieniaj je.
W miarę możliwości trzymaj pilarkę obiema rękami, jedną za rękojeść główną (7), a drugą za
rękojeść dodatkową (8).
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by brzeszczot przez kilka sekund pracował na biegu jałowym.
W czasie piłowania wywieraj tylko lekki nacisk
na pilarkę.
Przycinanie gałęzi
♦
Tnij w kierunku do dołu i od swego ciała.
♦
W miarę możliwości tnij w pobliżu konara lub
pnia drzewa.
Konserwacja
Elektronarzędzia sieciowe i akumulatorowe fi rmy
BLACK+DECKER odznaczają się dużą trwałością
użytkową i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest ich regularne czyszczenie.
Przycinanie gałęzi ( rys. D i E)
♦
W miarę możliwości trzymaj pilarkę obiema rękami, jedną za rękojeść główną (7), a drugą za
rękojeść dodatkową (8).
♦
Obróć stabilizator pilarki (5) aż do zatrzaśnięcia.
♦
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by brzeszczot przez kilka sekund pracował na biegu jałowym.
♦
Tak ustaw pilarkę, by brzeszczot znalazł się nad,
a stabilizator (6) pod przycinaną gałęzią.
♦
W czasie piłowania wywieraj tylko lekki nacisk
na pilarkę.
♦
Przy prawidłowym stosowaniu przycinana gałąź
powinna stale stykać się ze stopą/stabilizatorem.
Tnij w kierunku prostopadłym do gałęzi, a nie
ukośnie. W razie potrzeby wykonuj pilarką ruch
obrotowy, by zwiększyć szybkość cięcia.
Ostrzeżenie! Stabilizator (6) nie jest rękojeścią i nie
wolno go w ten sposób wykorzystywać. Zawsze
trzymaj pilarkę za rękojeść główną (7) i rękojeść
dodatkową (8 lub 9).
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji
elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych
wykonaj następujące czynności:
♦
Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
♦
Jeżeli jest to elektronarzędzie akumulatorowe,
wyłącz je i wyjmij z niego akumulator.
♦
Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie
go rozładuj i wyłącz elektronarzędzie.
♦
Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki
lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
w elektronarzędziu.
♦
Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki.
6
Ochrona środowiska
Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
zmierzone według normy EN 60745: (w trybie wyrzynania)
Cięcie desek (ah,B): 6,4 m/s², niepewność pomiaru: (K) 1,5 m/s², Cięcie
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego
zakładu utylizacji odpadów.
blachy metalowej (ah,M): 11,6 m/s², niepewność pomiaru: (K) 1,5 m/s²
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą
być odzyskane i ponownie wykorzystane.
W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce
drewnianych belek (ah,M): 8,5 m/s², niepewność pomiaru: (K) 1,5 m/s²
Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone według normy EN 60745: (w trybie piłowania)
Cięcie desek (ah,B): 5,9 m/s², niepewność pomiaru: (K) 1,5 m/s², Cięcie
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
RS890
BLACK+DECKER deklaruje niniejszym, że wyrób
nr kat. RS890 opisany w „Danych technicznych” został wykonan zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Te produkty są również zgodne z zapisami dyrektyw
2014/30/UE oraz 2011/65/UE.
BLACK+DECKER chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej
usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego
z naszych przedstawicielstw handlowych BLACK+DECKER wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy BLACK+DECKER, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich
listę znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie w imieniu firmy BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04/08/2014
Dane techniczne
RS890 (typ 1)
Napięcie zasilania
Pobór mocy
Prędkość skokowa
Długość skoku
VAC
230
W
500
1/min
mm
0 - 2700
23
Maks. głębokość cięcia
Drewno
mm
100
Stal
mm
3
Rury plastikowe
mm
ø 50
Gałęzie
mm
ø 50
kg
2,7
Masa
Poziom hałasu wg normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa): 88,5 dB(A), niepewność pomiaru:
(K) 3 dB(A), Poziom mocy akustycznej (LWA): 95,5 dB(A), niepewność
pomiaru: (K) 3 dB(A)
zst00246123 - 09-09-2014
7
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising