DCF886 | DeWalt DCF886 IMPACT DRIVER instruction manual

372001-95 EST
DCF836
DCF886
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
16
Joonis / Рисунок 1
g
c
g
d
g
b
a
k
h
e
i
f
j
i
Joonis / Рисунок 2
f
e
l
3
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 3
c
d
c
d
4
EESTI KEEL
HARJASTETA JUHTMETA KOMPAKTNE
LÖÖKKRUVITS DCF836, DCF886
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Patarei tüüp
Väljundvõimsus
Koormuseta kiirus
Löögisagedus
Max pingutusmoment
Tööriista hoidik
Mass (ilma akupatareita)
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
kg
DCF836
14,4
1
Li-Ion
250
0–2800
0–3200
155
6,25 mm (1/4”)
2,07
DCF886
18
1
Li-Ion
280
0–2800
0–3200
165
6,25 mm (1/4”)
2,07
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3
102
3
91
3
102
3
VDC
W
min-1
min-1
Nm
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745.
Vibratsioonitugevus ah
ah =
m/s²
13,5
Määramatus K =
m/s²
3,8
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab
tööriista põhirakendusi. Kui aga
tööriista kasutatakse muul viisil,
erinevate lisatarvikutega või kui
seda on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonitugevus erineda. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
13,5
3,8
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
5
EESTI KEEL
Akupatarei
Patarei tüüp
Pinge
Võimsus
Mass
Akupatarei
Patarei tüüp
Pinge
Võimsus
Mass
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
Laadija
Võrgupinge
Patarei tüüp
Ligikaudne laadimisaeg
min
Mass
kg
VAC
30 (1,5 Ah
akupatareid)
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
Suurbritannia ja Iirimaa
230 V tööriistad
3 amprit, pistikus
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat
ohtlikku olukorda, mis vältimata
jätmisel lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
6
DCB105
230 V
Li-Ion
40 (2,0 Ah
55 (3,0 Ah
akupatareid)
akupatareid)
0,49
70 (4,0 Ah
akupatareid)
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DCF836, DCF886
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks
kontakteeruge DEWALTiga aadressil või vaadake
kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi
nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
11.04.2013
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
EESTI KEEL
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama pistikupesale. Ärge kunagi
muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
oht tõuseb, kui teie keha on maaga
ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge
kunagi kasutage seadme toitekaablit
selle kandmiseks, tõmbamiseks või
pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli,
teravate servade ja liikuvate osade
eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
f)
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista
väsinuna ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või
ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti
on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
7
EESTI KEEL
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida,
on ohtlik ja vajab remonti.
Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
hoiule asetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Nende kaitsemeetmete rakendamine
vähendab elektritööriista soovimatu
käivitamise ohtu.
Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga
või kasutusjuhendiga mittetutvunud
isikutel seda elektritööriista käitada.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad on õiges
asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja puuduvad muud
tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõikekettad teravad ja
puhtad. Õigesti hooldatud ja teravate
servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava
töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada
ohtliku olukorra.
5) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Kasutage laadimiseks ainult tootja
määratud laadijat. Ühele akule
sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b) Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Teist tüüpi akude
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohtu.
c) Kui aku ei ole kasutusel, hoidke
seda eemal metallesemetest, näiteks
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest ja muudest
väikestest metallesemetest, mis võivad
klemmid lühistada. Aku klemmide
lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
8
d)
Valedes tingimustes võib akust
eralduda vedelikku. Vältige sellega
kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute
korral loputage see veega maha. Kui
vedelik satub silma, pöörduge lisaks
arsti poole. Akust eraldunud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletusi.
6) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad ohutuseeskirjad
löökkruvitsa jaoks
• Kui te teete tööd, mille käigus võib kinnitus puutuda kokku varjatud juhtmetega,
hoidke elektritööriista ainult isoleeritud
hoidepindadest. Kui kinnitused puudutavad
pinge all olevat juhet, võivad pinge alla sattuda ka elektritööriista lahtised metallosad ja
kasutaja võib saada elektrilöögi.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
käitamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Tootmisaastat sisaldav kuupäevakood on kantud
korpuse pinnale, mis ühendab tööriista ja akut.
Näiteks:
2013 XX XX
Tootmisaasta
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: Selles
kasutusjuhendis on akulaadija DCB105 olulised
ohutus- ja kasutusjuhised.
EESTI KEEL
• Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik
juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja
tootel, mida kasutatakse akuga.
HOIATUS: Elektrilöögioht. Ärge laske
mingitel vedelikel laadijasse pääseda.
See võib põhjustada elektrilöögi.
ETTEVAATUST: Põletuse oht.
Vigastusriski vähendamiseks
laadige vaid DEWALTi laetavaid
akupatareisid. Teist tüüpi
patareid võivad ülekuumeneda
ning plahvatada, põhjustades
kehavigastusi ja vara kahjusid.
ETTEVAATUST: Laste üle tuleb
pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
MÄRKUS: Teatud tingimustel, kui
laadija on vooluvõrku ühendatud,
võivad laadijasse sattunud võõrkehad
selle kontaktid lühistada. Elektrit
juhtivad võõrkehad, nagu näiteks,
kuid mitte ainult, terasvill, foolium või
igasugused kogunenud metallosad
tuleb laadija pesast eemal hoida.
Ühendage laadija alati vooluvõrgust
lahti, kui selle pesas pole akut.
Ühendage laadija lahti ka enne
puhastamist.
• ÄRGE proovige akut laadide mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis
toodute. Laadija ja aku on projekteeritud
koos töötama.
• Need laadijad pole mõeldud muuks
tarbeks kui DEWALTi laetavate patareide
laadimiseks. Muu kasutuse tagajärjeks on
tulekahju-, elektrilöögioht või surmamine
elektrilöögiga.
• Vältige laadija kokkupuudet vihma või
lumega.
• Tõmmake pistikust mitte juhtmest,
kui eemaldage laadija vooluvõrgust.
Seeläbi väheneb elektripistikute ja juhtme
kahjustamise risk.
• Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda ei
kahjustata ega kulutata muul viisil.
• Ärge kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Ebaõige
pikendusjuhtmete kasutamine võib kaasa
tuua tuleohu, elektrilöögi või surmava
elektrilöögi.
• Kui kasutate laadijat õues, tagage
alati kuiv asukoht ja kasutage väljas
kasutamiseks mõeldud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
• Ärge blokeerige laadija
ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooniavad
asuvad laadija ülaosas ja külgedel.
Paigutage laadija nii, et see on eemal kõigist
soojaallikatest.
• Ärge kasutage laadijat, mille juhe või
pistik on kahjustunud – laske need kohe
välja vahetada.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on
saanud löögi teravalt esemelt, see
on maha kukkunud või muul viisil
kahjustada saanud. Viige see volitatud
teeninduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koost; viige see
volitatud hoolduskeskusesse, kui seda
tuleb hooldada või remontida. Vale
kokkupanemine võib põhjustada (surmava)
elektrilöögi või tulekahju ohtu.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab
tootja, tema esindaja või muu sarnane
kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks kohe
välja vahetama.
• Enne laadija mis tahes viisil puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust. See
vähendab elektrilöögi ohtu. Aku
eemaldamine ei vähenda seda ohtu.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke 2 laadijat
kokku ühendada.
• Laadija on mõeldud kasutamiseks
tavalises 230 V koduses elektrivõrgus.
Ärge püüdke kasutada seda teistsuguse
pingega. See ei kehti autolaadija puhul.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
DCB105 laadija ühildub 10,8 V, 14,4 V ja 18 V
Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182
ja DCB183) akupatareidega.
See laadija ei vaja reguleerimist ning nende
kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat
kasutamist.
Laadimisprotseduur (joonis 2)
1. Ühendage laadija enne aku sisestamist
sobivasse pistikupessa 230 V.
2. Sisestage akupatarei (f) laadijasse veendumaks, et aku asetseb täielikult laadijal.
Punane tuli (laadimine) vilgub pidevalt, mis
tähendab, et laadimine on alanud.
9
EESTI KEEL
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja
seda võib kasutada või laadijasse jätta.
MÄRKUS: Liitium-ioon patareide maksimaalse
võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei
enne esmakordset kasutamist täis.
Laadimine
Aku laetuse kohta vaadake allpool olevat tabelit.
laeb
––
täis laetud
–––––––––––––––––
––
––
––
kuuma/külma akupatarei
viivitus
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge.
Aku ei ole ostes täielikult laetud. Enne
akupatarei ja laadija kasutamist, lugege allpool
toodud ohutusjuhised läbi ja järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
Laetus
x
Olulised ohutusjuhised kõikide akude kohta
–– • –– • –– •
–– •
probleem akupatarei
või laadijaga
••••••••••••
probleem toitega
•• •• •• •• •• ••
See laadija ei lae vigast akupatareid. Laadija
näitab, et patarei on vigane, keeldudes süttimast
või kuvades probleemse akupatarei või laadija
vilkumismustrit.
MÄRKUS: See võib tähendada ka seda, et viga
on laadijas.
• Ärge laadige ega kasutage akupatareid
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Akupatarei asetamine laadijasse
või sealt eemaldamine võib tolmu või aurud
süüdata.
• Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga
laadijasse. Ärge muutke akupatareid
mitte mingil viisil, et see ühilduks
laadijaga, kuna akupatarei võib rebeneda,
põhjustades raskeid kehavigastusi.
• Laadige akupatareisid vaid heaks kiidetud
DEWALTi laadijatega.
• ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikkesse ning vältige pritsmeid.
Kui laadija viitab probleemile, viige laadija
ja akupatarei volitatud teeninduskeskusesse
testimisele.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut
kohtades, kus temperatuur võib ületada
40 °C (105 °F) (näiteks suvel kuuride või
metallehitiste läheduses).
Kuuma/külma aku viivitus
• Parima tulemuse saamiseks veenduge, et
akupatarei on enne kasutamist täis laetud.
Kui laadija tuvastab liiga kuuma või liiga külma
aku, siis see käivitab automaatselt kuuma/külma
aku viivituse, lükates laadimist edasi kuni aku on
sobiva temperatuuri saavutanud. Laadija lülitub
seejärel automaatselt aku laadimise režiimi. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.
XR Li-Ion tööriistadel on sisseehitatud
elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb
akut ülekoormuse, ülekuumenemise või liigse
tühjenemise eest.
Tööriist lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi
rakendumisel välja. Kui see toimub, siis asetage
Li-Ion aku laadijasse, kuni see on täielikult täis
laetud.
Külm akupatarei laeb umbes poole aeglasemalt
kui soe akupatarei. Akupatarei laeb aeglasemalt
kogu laadimistsükli jooksul ja see ei lähe tagasi
maksimaalsele laadimiskiirusele, isegi kui patarei
on soe.
10
HOIATUS: Ärge kunagi üritage akut
mingil põhjusel avada. Kui aku on
pragunenud või kahjustatud, siis
ärge sisestage seda laadijasse.
Ärge purustage, visake maha ega
kahjustage akut. Ärge kasutage
akut või laadijat, mis on saanud
järsu löögi, mis on maha kukkunud,
millest on üle sõidetud või mida on
muul viisil kahjustatud (nt naelaga
läbistatud, peale astutud). See võib
kaasa tuua elektrilöögi või surmava
elektrilöögi. Kahjustunud akupatareid
tuleb tagastada teeninduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST: Kui te tööriista
ei kasuta, asetage see külili
stabiilsele pinnale, kus see
ei põhjusta komistamise ega
kukkumise ohtu. Mõned suurte
akudega tööriistad seisavad aku peal
püsti, kuid neid võib olla kerge ümber
lükata.
EESTI KEEL
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED
LIITIUMIOONAKUDELE (Li-Ion)
Aku laadimine.
• Ärge põletage akut, isegi kui see on
raskelt kahjustada saanud või täiesti
kulunud. Aku võib tules plahvatada.
Liitiumioonakude põletamisel eritub
mürgiseid aure ja materjale.
• Kui aku sisu satub nahale, peske
saastunud piirkonda kohe õrnatoimelise
seebi ja veega. Kui akuvedelik satub silma,
siis loputage avatud silma veega 15 minutit
või kuni ärritus lakkab. Meditsiiniline märkus:
aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste
süsivesinike ja liitiumisoolade segust.
Aku laetud.
Viivitus liiga kuuma või külma aku
puhul.
x
Probleem toitega.
Ärge puudutage elektrit juhtivate
esemetega.
• Avatud akuelementide sisu võib
põhjustada hingamisteede ärritust.
Tagage värske õhu juurdepääs. Sümptomite
püsimisel pöörduge arsti poole.
Ärge laadige kahjustatud akusid.
Kasutage ainult DEWALTi
akupatareisid. Teised võivad
plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
HOIATUS: Põletuse oht. Aku vedelik
võib sädeme või leegiga kokku
puutudes olla tuleohtlik.
Akupatarei
Mitte lasta veega kokku puutuda.
AKU TÜÜP
DCF836 töötab 14,4-voldiste akupatareidega.
Laske defektsed juhtmed viivitamatult
välja vahetada.
DCF886 töötab 18-voldiste akupatareidega.
Kasutada tulebDCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 või
DCB183 akupatareisid. Lugege peatükist
Tehnilised andmed lisateavet.
Laadige ainult temperatuurivahemikus
4 °C kuni 40 °C.
Kõrvaldage akupatareid keskkonda
arvestades.
Ladustamissoovitused
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
Ärge süüdake akupatareid.
Laadib Li-Ion akupatareisid.
Laadimisaja leiate tehniliste andmete
osast.
2. Pikemaajalisel hoiule asetamisel
soovitatakse aku täielikult laadida ning
asetada see jahedasse ja kuiva ning
päikesevalguse eest kaitstud kohta.
MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult
tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.
Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele on
laadija ja aku siltidel järgmised sümbolid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Probleem akupatarei või laadijaga.
Vaid siseruumides kaustamiseks.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Löökruvits
1 Laadija
2 Akud
1 Otsaku magnethoidik
1 Vöökinnitus
11
EESTI KEEL
1 Varustuse kast
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
MÄRKUS: N-mudelite komplekti ei kuulu
akupatareid, laadijad ega varustuse kastid.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1, 2)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. Päästiklüliti
b. Pöörlemisuuna nupp
c. Padruni võru
d. 6,35 mm (1/4”) kuuskant kiirpadrun
e. Aku vabastamise nupp
f. Akupatarei
g. Töövalgustus
h. Vöökinnitus
i. Kruvi
j. Otsaku magnethoidik
k. Põhikäepide
l. Kütusemõõdik
KASUTUSOTSTARVE
Need löökkruvitsad on mõeldud
professionaalseks kasutamiseks kruvide
keeramisel. Tänu löögifunktsioonile on
see tööriist eriti sobiv kinnituselementide
paigaldamisel puidu, metalli ja betooni sisse.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need löökkruvitsad on professionaalsed
elektritööriistad. ÄRGE lubage lastel tööriista
puudutada. Kogenematute kasutajate puhul on
vajalik juhendamine.
• Toode pole mõeldud kasutamiseks isikutele
(k.a. lastele), kellel on vähenenud füüsilised,
tajumuslikud või vaimsed võimed, või
kel puudub kogemus ja/või teadmiste
või oskuste saamiseks, kui neil puudub
juhendaja, kes vastutab nende ohutuse eest.
Lapsi ei tohi kunagi jätta järelevalveta selle
tootega mängima.
12
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et aku pinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab võrgupingele.
Teie DEWALT laadija on
topeltisolatsiooniga vastavalt
standardile EN 60335; seetõttu pole
maandusjuhet vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb
see vahetada spetsiaalselt valmistatud
kaabli vastu, mis on saadaval DEWALTi
hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Kasutage
heakskiidetud pikenduskaablit, mis sobib
laadija sisendvõimsusega (vt Tehnilised
andmed). Minimaalne juhtme suurus on 1 mm²;
maksimaalne pikkus on 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks viige edasitagasinupp lukustusasendisse või
lülitage tööriist enne seadistamist
või lisaseadmete ja tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
ning eemaldage aku. Juhuslik
käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
HOIATUS: Kasutage ainult DEWALTi
akupatareisid ja laadijaid.
EESTI KEEL
Aku paigaldamine ja tööriistast eemaldamine (joonis 2)
MÄRKUS: Parima tulemuse saamiseks
veenduge, et akupatarei on täis laetud.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage akupatarei (f) tööriista käepidemes
olevate reelingutega.
2. Libistage see käepidemesse, kuni akupatarei
asetseb kindlalt tööriistas, ning tagage, et
see ei tule lahti.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMEST
1. Vajutage aku vabastusnuppe (e) ja tõmmake
kindlalt akupatarei tööriist käepidemest välja.
2. Sisestage akupatarei laadijasse, nagu
kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadija osas.
KÜTUSEMÕÕDIKU AKUPATAREID (JOONIS 2)
Mõned DEWALTi akupatareid sisaldavad
kütusemõõdikut, mis sisaldab kolme rohelist
valgusdioodi, mis viitavad akupatarei järelejäänu
laetusele.
Kütusemõõdiku aktiveerimiseks vajutage ja
hoidke all kütusemõõdiku nuppu (l). Kolme
rohelise valgusdioodi kombinatsioon valgustab,
näidates järelejäänud laetuse taset. Kui
patarei laetuse tase jääb alla kasutuspiiri, siis
kütusemõõdik ei valgusta ning patarei tuleb
uuesti täis laadida.
MÄRKUS: Kütusemõõdik on vaid akupatarei
järelejäänud laetuse näitaja. See ei näita
tööriista funktsionaalsust ning see varieerub,
sõltuvalt toote komponentidest, temperatuurist ja
lõppkasutaja rakendusest.
Vöökinnitus ja puuriotsak (joonis 1)
HOIATUS: Raske kehavigastuse
ohu vähendamiseks, ÄRGE riputage
tööriista pea kohale ega esemeid
vöökinnituse külge. RIPUTAGE
TÖÖRIISTA VÖÖKINNITUS VAID
tööriistavöö külge.
HOIATUS: Raske kehavigastuse
ohu vähendamiseks veenduge, et
vöökinnitust hoidev kruvi (l) on kindlalt
kinni.
OLULINE: Kui kinnitate või vahetate vöökinnitust
või puuriotsakut, kasutage vaid kaasa antud kruvi
(i). Veenduge, et kinnitate kruvi tugevalt.
Vöökinnituse (h) ja puuriotsaku (j) saab kinnitada
tööriistal mõlemale küljele, kasutades vaid kaasa
antud kruvi (i), et kasutada saaksid nii paremakui vasakukäelised kasutajad. Kui te ei soovi
vöökinnitust või puuriotsakut üldse, võite selle
tööriist küljest eemaldada.
Vöökinnituse või puuriotsaku liigutamiseks
eemaldage kruvi (i), mis hoiab seda oma kohal,
ning seejärel asetage vastasküljele. Veenduge, et
kinnitate kruvi tugevalt.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks viige edasitagasinupp lukustusasendisse või
lülitage tööriist enne seadistamist
või lisaseadmete ja tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
ning eemaldage aku. Juhuslik
käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Õige käte asend (joonis 1, 4)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamise riski vähendamiseks
kasutage ALATI nõuetekohast
käteasendit, nagu pildil näidatud.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle ootamatut liikumist.
Õige käte asend nõuab, et üks käsi oleks
põhikäepidemel (k).
Kiiruse regulaatoriga käivituslüliti (joonis 1)
Tööriista sisselülitamiseks vajutage käivituslülitit
(a). Tööriista väljalülitamiseks vabastage
käivituslüliti. Teie tööriist on varustatud piduriga.
Padrun peatub niipea, kui käivituslüliti on täielikult
lahti lastud.
Kiiruse regulaatoriga lüliti võimaldab käivitada
rakenduse madalal kiirusel. Mida rohkem te
regulaatorit pigistate, seda kiiremini tööriist
töötab. Tööriista maksimaalse kasutusea
tagamiseks kasutage kiiruse regulaatorit
üksnes aukude puurimise alustamiseks ja
kinnituselementide puhul.
13
EESTI KEEL
MÄRKUS: Reguleeritava kiiruse vahemikus
pidev kasutamine ei ole soovitatav. See võib lülitit
kahjustada ja seda tuleks vältida.
Pöörlemissuuna kontrollnupp
(joonis 1)
Pöörlemissuuna kontrollnupp (b) määrab tööriista
suuna ja samuti töötab lukustusnupuna.
Edaspidise pöörlemissuuna valimiseks vabastage
käivituslüliti ja vajutage tööriist paremal pool
asuvat pöörlemissuuna kontrollnuppu.
Tagurpidise pöörlemissuuna valimiseks
vajutage tööriista vasakpoolset pöörlemissuuna
kontrollnuppu. Kontrollnupu keskasend lukustab
tööriista väljalülitatud asendis. Kui muudate
kontrollnupu asendit, tuleb veenduda, et
käivituslüliti on vabastatud.
MÄRKUS: Esmakordsel tööriista käivitamisel
pärast pöörlemissuuna vahetust, võite kuulda
käivitamisel klõpsatust. See on normaalne ega
viita tõrkele.
Töötuled (joonis 1)
Padruni võru (c) ümber on kolm töötuld (g). Need
töötuled aktiveeritakse, kui käivituslülitit on alla
vajutatud.
Kui päästik on vajutatud, jäävad töötuled
helendama kuni 20 sekundiks.
MÄRKUS: Töötuled on vahetu tööpinna
valgustamiseks ning see pole mõeldud
taskulambina kasutamiseks.
Kiirpadrun (joonis 1, 3)
HOIATUS: Kasutage ainult
lööktarvikuid. Muud tüüpi tarvikud
võivad puruneda ja põhjustada
ohtliku olukorra. Kontrollige tarvikut
enne kasutamist pragude puudumise
suhtes.
MÄRKUS: Padrun sobib vaid 6,35 mm (1/4”)
kuuskanttarvikutega ja 25,4 mm (1”) otsakutega.
Kasutades 25,4 mm (1”) otsakuid, on parem
juurdepääs kitsastesse kohtadesse.
Enne tarvikute vahetamist viige edasi-tagasilüliti
(b) lukustatud (keskmisse) asendisse või
eemaldage akupatarei.
Tarviku paigaldamiseks vajutage tarvik täielikult
padrunisse. Padruni võru ei tule tõmmata üles, et
tarvik oma kohal lukustuks.
Tarviku eemaldamiseks tõmmake padruni hülss
tööriista esiotsast eemale. Eemaldage tarvik ja
vabastage hülss.
14
Kasutamine
Teie löögifunktsiooniga tööriist arendab järgmist
maksimaalset pöördemomenti:
Kat #
DCF836
DCF886
Nm
155
165
Nael-jalg
117
125
Nael-toll
1400
1500
ETTEVAATUST: Veenduge, et kinnitusdetail ja/või -süsteem taluvad
tööriista pöördemomenti. Liiga suur
pöördemoment võib põhjustada purunemise ja kehavigastuse tekkimise.
1. Asetage tarvik kinnituselemendi pea peale.
Hoidke tööriista otse kinnituselemendi poole
suunatuna.
2. Vajutage töö alustamiseks lülitit.
Vabastage lüliti protsessi peatamiseks.
Kontrollige pöördemomenti alati
momendimõõtevõtmega, sest kinnikeeramise
pöördemomenti mõjutab palju tegureid,
sealhulgas järgmised:
•
Pinge: Madal pinge peagi tühjaks saava
aku tõttu vähendab kinnikeeramise
pöördemomenti.
•
Tarviku suurus: Vale suurusega tarviku
kasutamine vähendab kinnikeeramise
pöördemomenti.
•
Poldi suurus: Suurema poldi
diameetrid nõuavad tavaliselt suuremat
kinnitusmomenti. Kinnitusmoment
varieerub ka sõltuvalt pikkusest, astmest
ja pöördemomendi koefitsiendist.
•
Polt: Veenduge õige pöördemomendi
tagamiseks, et keermetel puudub rooste ja
mustus.
•
Materjal: Materjal ja selle pinnatöötlus
mõjutavad kinnikeeramise pöördemomenti.
•
Kinnitusaeg: Pikema kinnitusaja
tulemuseks on kinnitusmoment. Kasutades
soovitatust pikemat kinnitusaega, võib
tagajärjeks olla see, et kinnitused on
ülepingutatud, lõhenenud või kahjustunud.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb
selle eest hoolitseda ja tööriista regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks viige edasitagasinupp lukustusasendisse või
lülitage tööriist enne seadistamist
või lisaseadmete ja tarvikute pai-
EESTI KEEL
galdamist ja eemaldamist välja
ning eemaldage aku. Juhuslik käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Laadija ja aku ei vaja hooldust. Nende sees pole
hooldust vajavaid osi.
Määrimine
korra. Kontrollige tarvikuid enne kasutamist pragude puudumise suhtes.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS! Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust.
Kandke selle töö tegemisel heakskiidetud kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see pistikupesast. Mustuse ja õli
võib laadija välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine aitab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTi pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTi
soovitatud tarvikuid.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks kasutage ainult
DEWALTi löögivalmis tarvikuid.
HOIATUS: Kasutage ainult lööktarvikuid. Muud tüüpi tarvikud võivad
puruneda ja põhjustada ohtliku olu-
Laetav akupatarei
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see
ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem
käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see
kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see tööriista küljest.
• Li-Ion rakud on taaskasutatavad. Viige need
edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama.
Kokkukogutud akud võetakse ringlusse või
kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСЩЕТОЧНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ DCF836, DCF886
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из самых надежных партнеров для
пользователей профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
кг
DCF836
14,4
1
Литий ионный
250
0–2800
0–3200
155
6,25 мм (1/4”)
2,07
DCF886
18
1
Литий ионный
280
0–2800
0–3200
165
6,25 мм (1/4”)
2,07
дБ(A)
дБ(A)
дБ(A)
дБ(A)
91
3
102
3
91
3
102
3
Напряжение
Тип
Тип аккумулятора
Выходная мощность
Частота вращения на холостом ходу
Ударов в минуту
Макс. вращающий момент
Размер держателя инструмента
Вес (без аккумуляторной батареи)
Впост.тока
LPA (акустическое давление)
KPA (погрешность акустического давление)
LWA (акустическое давление)
KWA (погрешность акустического давление)
Вт
мин-1
мин-1
Нм
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Уровень вибрации aчaч =
м/сек²
13,5
13,5
Погрешность K =
м/сек²
3,8
3,8
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было получено
в соответствии со стандартным тестом, приведенным в EN 60745, и может использоваться
для сравнения инструментов. Кроме того, оно
может использоваться для предварительной
оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
16
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
Зарядное устройство
Сетевое напряжение
Тип аккумулятора
Приблизительное
Вес
Впост.тока
Aч
кг
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
Впост.тока
Aч
кг
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
Вперем. тока
мин
30 (1,5 Aч
аккумуляторы)
кг
DCB105
230 В
Li-Ion
40 (2,0 Aч
55 (3,0 Aч
аккумуляторы) аккумуляторы)
0,49
70 (4,0 Aч
аккумуляторы)
Предохранители
Европа
230 В, инструменты 10 Ампер, эл. сеть
Великобритания и Ирландия
230 В инструменты 3 Ампер в вилке
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Обозначения: Правила техники безопасности
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
Указывает на риск пожара.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
DCF836, DCF886
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-2.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Хорст Гроссман (Horst Grossmann)
Хорст Гроссманн
Вице-Президент по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
11.04.2013
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила техники безопасности при использовании электроинструментов
ВНИМАНИЕ! Прочтите
инструкции по технике
безопасности и руководство
по эксплуатации полностью.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ.
Термин «электроинструмент»
в предупреждениях относится
к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность.
Захламление или плохое освещение на
месте работы может стать причиной
несчастного случая.
b) Не используйте
электроинструменты во
взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
18
c)
Не разрешайте детям находиться
в рабочей зоне при работе
с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над
инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b) Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
c) Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
d) Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает
риск поражения электротоком.
e) При работе
с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуромудлинителем, рассчитанным на
эксплуатацию вне помещения.
Использования шнура питания,
пригодного для использования вне
помещения, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю
РУССКИЙ ЯЗЫК
(УЗО). Использование УЗО сокращает
риск поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментом
сохраняйте бдительность,
следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым
смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных препаратов.
Невнимательность при работе
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушника, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
c) Примите меры для
предотвращения случайного
включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при
переноске электроинструмента ваш
палец находится на выключателе или
если электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные
случаи.
d) Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
e) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
f) Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
g)
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства
предусматривают возможность
подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для сбора
пыли сокращает риски, связанные
с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной
нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте
электроинструмент с неисправным
выключателем. Любой инструмент,
управлять выключением и включением
которого невозможно, опасен, и его
необходимо отремонтировать.
c) Перед выполнением
любой регулировки,
заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструмент представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
g)
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии
с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики
работы. Использование
электроинструмента для
выполнения операций, для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование
зарядного устройства определенного
типа для зарядки других батарей
может привести к пожару.
b) Используйте для
электроинструмента только
батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других
мелких металлических предметов,
которые могут вызывать
замыкание ее контактов. Короткое
замыкание контактов батареи может
привести к пожару или получению
ожогов.
d) При повреждении батареи, из
нее может вытечь электролит.
При случайном контакте
с электролитом смойте его водой.
При попадании жидкости в глаза
обратитесь за медицинской
20
помощью. Жидкость, находящаяся
внутри батареи, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит
обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
Дополнительные правила
техники безопасности для
ударных дрелей
• Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется
вероятность контакта инструмента
со скрытой электропроводкой. Если
вы держитесь за металлические детали
инструмента в случае перерезания
находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора
электрическим током.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы в результате
воздействия частиц;
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, в котором также указывается год
производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом
и аккумуляторной батареей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пример:
2013 XX XX
Год производства
Важные инструкции по технике безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ! Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность ожога. Во избежание
получения травмы зарядку
аккумулятора выполняйте
только с использованием
зарядного устройства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DЕWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
который подходит для использования
на улице. Использования шнура питания,
пригодного для использования вне
помещения, снижает риск поражения
электрическим током.
• Не закрывайте вентиляционные
отверстия зарядного устройства.
Вентиляционные отверстия
находятся наверху и по бокам
зарядного устройства. Не
располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки — в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное
устройство, если его роняли либо
если оно подвергалось сильным
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ударам или было повреждено какимлибо иным образом. Обратитесь
в специализированный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный
центр если нужно провести
обслуживание или ремонт
инструмента. Неправильная сборка
может стать причиной пожара или
поражения электрическим током.
• В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить
у производителя, в его сервисном центре или с привлечением другого специалиста аналогичной квалификации для
предотвращения несчастного случая.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
зарядки начнет мигать. Это означает, что
процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет ровно гореть, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, первым
использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Состояние зарядки
зарядка
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
––
––
––
температурная
задержка
x
–– • –– • –– •
–– •
неисправность
аккумулятора или
зарядного устройства
••••••••••••
неисправность с сетью •• •• •• •• •• ••
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядное устройство не может полностью
зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное
устройство показывает неисправность
аккумулятора, если индикатор не загорается
или мигает.
Зарядные устройства
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Зарядное устройство DCB105 работает
с ионно-литиевыми аккумуляторами 10,8 В,
14,4 в и 18 В (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182
и DCB182).
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке с напряжением 230 В.
2. Вставьте аккумулятор (f) в зарядное
устройство, убедившись в том, что он
хорошо установлен. Красный индикатор
22
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
Температурная задержка
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
РУССКИЙ ЯЗЫК
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимум зарядки не удастся
добиться даже после того, как аккумулятор
будет теплым.
Важные инструкции по технике безопасности для всех
батарей
При заказе запасных батарей не забудьте указать номер по каталогу и напряжение питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед использованием аккумулятора
и зарядного устройства внимательно
прочитайте инструкции по технике
безопасности и следуйте им при зарядке
аккумулятора.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не
вносите изменения в аккумулятор,
с целью установить их в зарядное
устройство, к которому они не
подходят. Это может привести
к серьезным травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40 °C (105 °F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
• Для получения наилучших результатов
перед использованием аккумулятора
убедитесь в том, что он полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батареи. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте
ее в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера
стоят сверху на батарее, но
могут легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
БАТАРЕЙ (Li-Ion)
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании
в огонь батареи могут взорваться.
При сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мыльным раствором.
При попадании содержимого батареи
в глаза, необходимо промыть
открытые глаза проточной водой
в течение 15 минут или до тех пор,
пока не пройдет раздражение. При
необходимости обращения к врачу,
может пригодиться следующая
информация: электролит представляет
собой смесь жидких органических
углекислых и литиевых солей.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Зарядка батареи.
Батарея заряжена.
Температурная задержка.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Аккумуляторная батарея
Проблемы с сетью.
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
DCF836 работает от 14,4 вольтового
аккумулятора.
DCF886 работает от 18 вольтового
аккумулятора.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Можно использовать аккумуляторы
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB180, DCB181, DCB182 или DCB183.
Подробную информацию см. в Технических
характеристиках.
Используйте только аккумуляторы
DEWALT. Использование
аккумуляторов другого типа
может привести к взрыву, травме
и повреждениям.
Рекомендации по хранению
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
Маркировка на зарядном
устройстве и аккумуляторе
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Заряжайте батарею при температуре
окружающей среды от 4 °C до 40 °C.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Заряжает Li-Ion аккумулятор.
Чтобы узнать время зарядки,
см.Tехнические характеристики.
Для использования внутри
помещений.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
1 Ударный гайковерт
1 Зарядное устройство
2 Аккумулятор
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
1 Магнитный держатель режущего
инструмента
1 Переставляемый крючок для ремня
1 Набор инструментов
1 Руководство по эксплуатации
1 Схема устройства в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
оснастки, которые могли возникнуть во
время транспортировки.
• Найдите время и внимательно
прочитайте данное руководство
и разберитесь в нем.
Описание (рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
a. Пусковой выключатель
b. Кнопка изменения направления вращения
c. Фиксатор патрона
d. 6,35 мм (1/4”) шестигранный
быстросъемный патрон
e. Кнопка открывания аккумуляторного
отсека
f. Аккумуляторная батарея
g. Рабочая подсветка
h. Переставляемый крючок для ремня
i. Винт
j. Магнитный держатель режущего
инструмента
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Эти ударные гайковерты являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
с EN 60335; поэтому не требуется
заземления при работе с ним.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
k. Основная ручка
• Осторожно снимите старую вилку.
l. Кнопка датчика заряда аккумулятора
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Эти ударные гайковерты разработаны
для профессионального откручивания/
закручивания винтов, болтов и гаек.
Импульсный принцип работы делает этот
инструмент незаменимым при закручивании
крепежных элементов в таких материалах, как
дерево, металл и бетон.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование кабеля-удлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см. Технические
характеристики). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
должно составлять 1 mm²; максимальная
длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
установить переключатель
направления вращения
в положение блокировки или
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройства DEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших
результатов перед использованием
аккумулятора убедитесь в том, что он
полностью заряжен.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (f) с выемкой на
внутренней стороне рукоятки.
2. Задвиньте рукоятку так. чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
закреплен.
26
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите кнопки извлечения батареи (e)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 2)
В некоторых аккумуляторах DEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (I).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и в зависимости от компонентов продукта,
температуры и сфер применения конечного
пользователя.
Крючок и защелка ремня
(рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы НЕ вешайте инструмент
над головой или не вешайте
предметы на крючок ремня.
Вешайте крючок ремня ТОЛЬКО
рабочий ремень.
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезной травмы,
убедитесь в том, что винт
крепления крючка на ремне хорошо
закреплен.
ВАЖНО: Прикрепляя или меняя крючок на
ремне или защелке бита используйте только
входящий в комплектацию винт (i). Убедитесь
в надежности закрепления винта.
Крючок ремня (h) и защелку бита (j) можно
закрепить с любой стороны инструмента
и только предлагаемым винтом (i), как
удобнее пользователю, правша он или
левша. Если крюк не нужен, его можно снять
с инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чтобы переместить крючок ремня или
защелку бита, отвинтите винт (i), который
удерживает его на месте, потом соберите
заново с другой стороны. Убедитесь
в надежности закрепления винта.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
установить переключатель
направления вращения
в положение блокировки или
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Правильное положение рук
(рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм,
ВСЕГДА используйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм, всегда крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
тем быстрее вращается инструмент. Для
обеспечения максимального срока службы
инструмента используйте переменную
скорость только в начале просверливания
отверстий и закручивания/откручивания
крепежных элементов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Постоянное использование
в режиме переменной скорости не
рекомендуется. Это может привести
к повреждению выключателя и поэтому не
допускается.
Кнопка изменения направления вращения (рис. 1)
Кнопка изменения направления вращения
(b) определяет направление вращения
инструмента, а также используется для
блокировки.
Для установки вращения по часовой стрелке
отпустите курковый выключатель и нажмите
кнопку изменения направления вращения на
правой стороне инструмента.
Для установки реверсивного направления
вращения нажмите кнопку изменения
направления вращения на левой стороне
инструмента. Центральное положение
кнопки управления блокирует инструмент
в выключенном положении. При изменении
положения кнопки управления курковый
выключатель должен быть отпущен.
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в первый раз
после смены направления вращения может
быть слышен щелчок. Это нормальное
явление и не указывает на неисправность.
Рабочая подсветка (рис. 1)
Вокруг патрона (с) находится три рабочих
подсветки (g). Она включается автоматически
при нажатии на спусковой курок.
При правильном положении рук одна рука
должна находиться на ручке инструмента.
Когда спусковой курок инструмента
отпускается, рабочая подсветка будет гореть
еще 20 секунд.
Переключатель скорости
(рис. 1)
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка предназначена для
освещения рабочей поверхности и не может
использоваться в качестве фонаря.
Чтобы включить инструмент, нажмите
выключатель (a). Чтобы выключить
инструмент, отпустите выключатель. Ваш
инструмент оснащен тормозом. Патрон
останавливается сразу же после полного
отпускания выключателя.
Быстрозажимной патрон
(рис. 1, 3)
Переключатель частоты оборотов позволяет
вам начать работу на низких оборотах. Чем
сильнее вы давите на курковый выключатель,
ВНИМАНИЕ: Используйте
только оснастку для ударных
инструментов. Использование
обычной оснастки может
представлять опасность. Перед
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
использованием проверьте
оснастку на наличие трещин.
ПРИМЕЧАНИЕ: В патрон можно вставлять
только шестигранную оснастку размером
6,35 мм (1/4”) и биты размером 25,4 мм (1”).
Использование 25,4 мм (1”) битов позволяет
добраться до труднодоступных мест.
Перед сменой дополнительных
приспособлений установите переключатель
направления вращения в выключенное
(центральное) положение или извлеките
батарею.
Чтобы установить оснастку вставьте ее до
конца в патрон. Не нужно тянуть муфту
патрона, чтобы установить оснастку на месте.
Чтобы удалить приспособление, снимите
кольцо патрона в передней части
инструмента, потянув за него. Снимите
дополнительное приспособление и отпустите
кольцо.
Применение
Данный ударный инструмент обеспечивает
следующее значение крутящего момента на
выходе:
Cat #
Nm
Ft.-Lbs.
DCF836
DCF886
155
165
117
125
Дюймыфунты
1400
1500
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь
в том, что крепление и/или
система способны выдержать
крутящий момент, создаваемый
инструментом. Слишком высокое
значение крутящего момента
может вызвать поломку и стать
причиной травмы.
1. Поместите разъем на головку крепления.
Направьте инструмент ровно на
крепление.
2. Нажмите выключатель, чтобы начать
работу. Отпустите выключатель чтобы
прекратить работу. Всегда проверяйте
крутящий момент с помощью
динамометрического ключа, так как
момент затяжки зависит от многих
факторов, включая следующие:
•
Напряжение: Низкое напряжение
в результате низкого заряда батареи
снижает значение момента затяжки.
•
Размер оснастки: Использование
оснастки неподходящего размера
приводит к уменьшению момента
затяжки.
28
•
•
•
•
Размер болта: Чем больше размер
гайки, тем больше нужен момент
затяжки. Момент крепления
также зависит от длины, типа
и коэффициента крутящего момента.
Болта: Для получения нужного
значения момента убедитесь в том,
что на резьбе нет ржавчины и других
частиц.
Материал: На момент крепления
влияет тип материала и его
поверхность.
Время крепления: Чем дольше время
крепления, тем больше момент
затяжки. Если время крепления будет
больше, чем рекомендовано, это
может привести к механическому
перенапряжению или повреждению.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
установить переключатель
направления вращения
в положение блокировки или
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Внутри
установки нет деталей, обслуживаемых
пользователем.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте ткань, смоченную
в мягком мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только,
рекомендованную DEWALT
оснастку.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
травмы используйте
только оснастку DEWALT,
предназначенную для
использования с ударными
инструментами.
ВНИМАНИЕ: Используйте
только оснастку для ударных
инструментов. Использование
обычной оснастки может
представлять опасность. Перед
использованием проверьте
оснастку на наличие трещин.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор использованных
продуктов и упаковки позволяет
осуществлять повторную
переработку и использовать
их снова и снова. Повторное
использование материалов,
подвергаемых вторичной
переработке помогает защитить
окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALT по адресу, указанному
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
zst00223529 - 22-01-2014
30
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
32
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
33
34
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising