DW085 | DeWalt DW085 SPOTLINE LASER instruction manual

372001-18 EST
DW085
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
14
Joonis / Рисунок 1
a
b
d
s
j
g
f
h
i
c
e
Joonis / Рисунок 2
b
r
3
Joonis / Рисунок 3
t
a
Joonis / Рисунок 4
>4°
4
Joonis / Рисунок 5
7,5 м
(25')
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 7
Joonis / Рисунок 8
Joonis / Рисунок 9
Joonis / Рисунок 10
5
Joonis / Рисунок 11a
Joonis / Рисунок 11b
k
k
l
n
l
o
1
m
2
m
Joonis / Рисунок 11c
Joonis / Рисунок 11d
k q
p k
1
n
2
l
m
6
o
n
l
m
o
EESTI KEEL
VIIEKIIRELINE ISENIVELLEERUV
PUNKTLASER DW085
Õnnitleme! Laserite ohutusjuhised
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Patareid
Laseri võimsus
Laseri klass
Lainepikkus
Kaitseklass
Isenivelleerumisvahemik
Töötemperatuur
Sisekeere
Mass
V
mW
nm
°
°C
kg
DW085
6
1
4 x LR6 (AA)
< 1,5
2
630–680
IP54
±4
–10 kuni +50
6,35 mm (1/4”)
x 20 TPI
0,66
Definitsioonid. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
HOIATUS! Lugege kõiki juhiseid ja
tehke need endale selgeks. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
• Ärge kasutage laserit plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
• Kasutage laseris ainult kindlaks määratud
patareisid. Teist tüüpi patareide kasutamine
võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
• Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele
ja väljaõppeta isikutele kättesaamatus
kohas. Oskamatutes kätes võivad laserid olla
väga ohtlikud.
• Kasutage ainult neid tarvikuid, mida
seadme tootja soovitab teie mudelile.
Tarvikud, mis sobivad ühele laserile, võivad
põhjustada kehavigastuse ohtu, kui neid
kasutatakse koos mõne teise laseriga.
HOIATUS! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
• Tööriista võivad hooldada AINULT
vastava kvalifikatsiooniga parandajad.
Remondi-, teenindus- või hooldustööd
kvalifikatsioonita töötajate poolt võivad
põhjustada kehavigastuse. Lähima DEWALTi
volitatud remonditöökoja leidmiseks vaadake
DEWALTi remonditöökodade loendit selle
kasutusjuhendi tagaküljel või külastage
internetis aadressi www.2helpU.com.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
• Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks
optilisi vahendeid, näiteks teleskoopi
või teodoliiti. See võib põhjustada raskeid
silmavigastusi.
OHT! Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
• Ärge asetage laserit asendisse, mis võib
põhjustada mõne isiku tahtlikku või
tahtmatut laserkiirde vaatamist. See võib
põhjustada raskeid silmavigastusi.
• Ärge paigutage laserit peegeldavate
pindade lähedusse, mis võib põhjustada
laserkiire peegeldumise teise isiku silma.
See võib põhjustada raskeid silmavigastusi.
• Kui laserit ei kasutata, lülitage see välja.
Kui jätate laseri sisselülitatud olekusse,
suureneb laserkiirde vaatamise oht.
7
EESTI KEEL
• Ärge kasutage laserit laste läheduses
ega lubage lastel seda kasutada. See võib
põhjustada raskeid silmavigastusi.
• Ärge laske lastel laseriga kokku puutuda.
• Kui märkate välja lekkivat vedelikku, toimige
järgmiselt. • Ärge eemaldage ega rikkuge hoiatussilte.
Kui sildid on eemaldatud, võivad kasutaja või
kõrvalseisjad puutuda kokku kiirgusega.
– Pühkige vedelik hoolikalt lapiga ära. Vältige
selle nahale ja silma sattumist. Ärge
neelake seda alla.
• Asetage laser kindlalt seisma rõhtsale
pinnale. Laseri kukkumisel võib see
kahjustuda või põhjustada raske
kehavigastuse.
– Vedeliku nahale või silma sattumisel
loputage vedelikku vähemalt 10 minutit
puhta voolava veega maha ja pöörduge
arsti poole.
• Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Katke pikad
juuksed. Hoidke juuksed, riided ja kindad
eemal liikuvatest osadest. Lotendavad
rõivad, ehted või pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni. Liikuvate osade
katetel on sageli ventilatsiooniavad, mida tuleb
samuti vältida.
HOIATUS! Juhtseadiste kasutamine,
seadme reguleerimine ja
protseduurid, mida pole kirjeldatud
selles kasutusjuhendis, võivad
tuua kaasa kokkupuute ohtliku
kiirgusega.
HOIATUS! Tuleoht! Vältige
eemaldatud patarei klemmide
lühistumist.
Muud ohud
Seadme kasutamisega kaasnevad järgmised ohud. – Vigastused, mida põhjustab laserkiirde
vaatamine.
TÖÖRIISTAL OLEVAD SILDID
Tööriistal on kasutatud järgmisi piltsümboleid. HOIATUS! ÄRGE VÕTKE LASERIT
KOOST LAHTI. Selle sees pole
kasutaja poolset hooldust vajavaid
osi. Laseri lahtivõtmine muudab
kehtetuks kõik tootega seotud
garantiid. Ärge kunagi muutke
toodet mis tahes moel. Seadme
muutmine võib põhjustada kokkupuute
ohtliku laserkiirgusega.
Lisaohutusjuhised laserite
kohta
• See laser vastab 2. klassi nõuetele vastavalt
standardile EN 60825-1: 2007. Ärge asendage
laserdioodi teist tüüpi dioodiga. Kahjustumise
korral laske laser parandada volitatud
remonditöökojal.
• Ärge kasutage laserit muul eesmärgil peale
laserjoonte projitseerimise. Silma kokkupuudet
2. klassi laseri kiirega peetakse ohutuks seni,
kuni see kestab maksimaalselt 0,25 sekundit.
Pilgutusrefleks pakub tavaliselt piisavat kaitset.
Kui vahemaa on suurem kui 1 m, vastab
laser 1. klassile ja sellisel juhul peetakse seda
täiesti ohutuks.
• Ärge kunagi vaadake otse laserkiirde.
• Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks optilisi
vahendeid.
• Ärge kunagi seadke tööriista asendisse, milles
laserkiir võib tabada inimest pea kõrgusel.
8
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Laserit puudutav hoiatus.
Ärge vaadake laserkiirde.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
Kuupäevakood (s), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2013 XX XX
Tootmisaasta
Olulised ohutusjuhised
patareide kohta
HOIATUS! Patareid võivad plahvatada,
lekkida ning põhjustada vigastusi või
EESTI KEEL
tulekahju. Selle ohu vähendamiseks
toimige järgmiselt. • Järgige hoolikalt kõiki juhiseid ja
hoiatusi patarei märgistusel ja
pakendil.
• Paigaldage patareid alati õige
polaarsusega (+ ja –).
• Ärge lühistage patarei klemme.
• Ärge laadige patareisid.
ETTENÄHTUD OTSTARVE
• Ärge kasutage koos uusi ja vanu
patareisid. Vahetage kõik patareid
samaaegselt sama tootja ja sama
tüüpi patareide vastu.
DW085 on isenivelleeruv lasertööriist, mida
saab kasutada horisontaalseks, vertikaalseks
ja täisnurkseks rihtimiseks. Tööriist ei vaja
kokkupanemist. Tööriist on kavandatud nii, et seda
saab kiiresti ja hõlpsalt üles seada. Palun lugege
enne kasutamist läbi kõik selles kasutusjuhendis
sisalduvad juhised ja tehke need endale selgeks.
• Võtke tühjad patareid kohe välja
ja kõrvaldage need vastavalt
kohalikele õigusaktidele.
• Ärge visake patareisid tulle.
• Hoidke patareisid lastele
kättesaamatus kohas.
• Kui seadet ei ole plaanis mitme
kuu vältel kasutada, võtke sellest
patareid välja.
Patareid
PATAREI TÜÜP
DW085 töötab nelja LR6 (AA-tüüpi) patareiga.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab 1 viiekiireline isenivelleeruv punktlaser
4 patareid LR6 (AA)
1 varustuse kast (ainult K-mudelitel)
1 kasutusjuhend
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
KIRJELDUS (JOONIS 1)
HOIATUS! Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
a.
b.
c.
d.
e. Allapoole suunatud laserkiire ava
f. Horisontaalse vasakule suunatud laserkiire
ava
g. Horisontaalse paremale suunatud laserkiire
ava
h. Horisontaalse ette suunatud laserkiire ava
i. Külgeehitatud magnetiline liigendklamber
j. Magnetid
Patareipesa kate
Patareide tühjenemise indikaator
Toitelüliti
Ülespoole suunatud laserkiire ava
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
See laser on professionaalne tööriist. ÄRGE
laske lastel tööriista puudutada. Kogenematute
kasutajate puhul on vajalik juhendamine.
KOKKUPANEMINE JA
REGULEERIMINE
HOIATUS! Ärge paigutage laserit
asendisse, mis võib põhjustada
mõne isiku tahtlikku või tahtmatut
laserkiirde vaatamist. Laserkiirde
vaatamine võib põhjustada raskeid
silmavigastusi.
Hoiatussiltide paigaldamine
Sildil olevad hoiatused peavad olema kasutajale
mõistetavas keeles.
Seetõttu on tööriistaga kaasas eraldi leht
kleebistega.
HOIATUS! Veenduge, et sildil olevad
hoiatused on teile mõistetavas keeles.
Hoiatused peavad olema järgmised. LASERKIIRGUS ÄRGE VAADAKE
LASERKIIRDE 2. KLASSI
LASERSEADE
• Kui hoiatused on võõrkeeles, toimige
järgmiselt. – Eemaldage lehelt vajalik silt.
– Asetage see ettevaatlikult olemasoleva sildi
peale.
– Suruge silt oma kohale.
9
EESTI KEEL
Patareide väljavahetamine
(joonis 3)
Selles laseris kasutatakse patareisid LR6
(suurus AA).
•
•
Avage patareipesa kate (a).
Vahetage patareid (t) välja. Veenduge,
et uued patareid paiknevad nii, nagu on
näidatud.
• Sulgege patareipesa kate.
HOIATUS! Vahetage alati välja
kõik patareid. Ärge kasutage koos
uusi ja vanu patareisid. Eelistage
leelispatareisid.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS! Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
•
Märkige alati laserpunktide keskkoht.
•
Veenduge, et tööriist on üles seatud ohutult.
•
Temperatuuri suure kõikumise korral võivad
sisemised osad liikuda, mis võib mõjuda
tööriista täpsusele. Sellistes tingimustes
kasutamisel kontrollige regulaarselt tööriista
täpsust.
•
Kuigi tööriist parandab väikesed
asendivead automaatselt, võib selle vastu
minemisel olla vajalik uuesti reguleerimine
tasakaalustamiseks või ülesseadmine.
•
Kui tööriist on maha kukkunud või ümber
läinud, laske laser kalibreerida volitatud
remonditöökojas.
Patareide tühjenemise
indikaator (joonis 2)
DW085 on varustatud patareide tühjenemise
indikaatoriga (b), nagu näidatud joonisel 2. Punane
indikaator asub tööriista peal. Vilkuv indikaator
tähendab, et patareid on tühjenemas ja need tuleb
välja vahetada. Laser võib patareide tühjenedes
veel lühikest aega töötada. Pärast uute patareide
paigaldamist ja laseri sisselülitamist põleb
punane indikaator pidevalt. (Laserkiire vilkumine
ei tähenda, et patareid on tühjaks saamas, vt
Kaldevahemikust väljasoleku indikaator.)
Laseri sisse- ja väljalülitamine
(joonis 1)
Asetage väljalülitatud laser stabiilsele ja rõhtsale
pinnale. Lülitage laser sisse, pöörates toitelülitit
10
(c) nii, et see on suunatud üles. Tekib viis kiirt
– üks on suunatud üles (d), üks alla (e), üks
horisontaalselt vasakule (f), üks horisontaalselt
paremale (g) ja üks horisontaalselt ette (h).
Laseri väljalülitamiseks pöörake toitelüliti (c) alla
horisontaalasendisse. Kiired kaovad.
Lukustuv pendel (joonis 1)
DW085 on varustatud lukustuva
pendelmehhanismiga. See on aktiveeritud ainult
siis, kui laser on välja lülitatud. Toitelüliti (c) viimisel
asendisse ON vabastatakse pendel lukustatud
asendist ja see nivelleerub.
Laseri kasutamine
Kiired on horisontaalsed või vertikaalsed
juhul, kui on kontrollitud kalibreeritust (vt
Kalibreerituse kontrollimine) ja laserkiir ei vilgu
(vt Kaldevahemikust väljasoleku indikaator).
Tööriista saab kasutada punktide ülekandmiseks
viie kiire suvalise kombinatsiooniga.
KÜLGEEHITATUD MAGNETILINE
LIIGENDKLAMBER (JOONIS 1)
ETTEVAATUST! Ärge seiske laseri
all, kui see on kinnitatud magnetilise
liigendklambri abil. Laseri kukkumisel
võib see kahjustuda või põhjustada
raske kehavigastuse.
Seadmel DW085 on magnetiline liigendklamber
(i), mis on püsivalt seadme külge kinnitatud. See
klamber võimaldab seadme kinnitamist mis tahes
püstisele rauast või terasest pinnale, kasutades
liigendklambri tagaosas asuvaid magneteid (j).
Sobivad pinnad on muuhulgas sõrestikupostid,
terasest ukseraamid ja terastalad. Asetage
laser stabiilsele pinnale. Laseri kukkumisel
võib see kahjustuda või põhjustada raske
kehavigastuse. Liigendklamber tagab ühtlasi
umbes 4,5 cm vahemaa põrandaga, millest on abi
teraskarkasside paigaldamisel.
KALDEVAHEMIKUST VÄLJASOLEKU
INDIKAATOR (JOONIS 4)
Laser DW085 on kavandatud isenivelleeruvana.
Kui laser on nii kaldu, et see ei suuda ennast
ise nivelleerida (üle 4° kalde puhul), siis hakkab
laserkiir vilkuma. Laserkiire vilkumine tähendab,
et kaldevahemik on ületatud ning kiir ei ole
horisontaalne (või vertikaalne) ja seda ei saa
kasutada horisontaalsuse (või vertikaalsuse)
kindlakstegemisel ega märkimisel. Püüdke
asetada laser rõhtsamale pinnale.
EESTI KEEL
TÄISNURGA ALL OLEVATE KIIRTE TÄPNE
RIHTIMINE (JOONIS 2)
DW085 ülaosas olev täppisreguleerimise nupp
(r) on mõeldud horisontaalsete kiirte rihtimiseks.
Asetage DW085 rõhtsale pinnale ning keerake
nuppu paremale või vasakule kiire liigutamiseks
samas suunas. Täppisreguleerimise nupu
keeramisel toimub kogu sisemise mehhanismi
reguleerimine, mille juures kolme horisontaalse
kiire vahele jääb alati 90° nurk.
LASERI NIVELLEERIMINE
See tööriist on isenivelleeruv. See on tehases
kalibreeritud leidma vertikaalasendit, kui
see on asetatud pinnale, mille kõrvalekalle
horisontaalasendist on ± 4°. Kui tööriist on
korralikult kalibreeritud, ei ole seda vaja käsitsi
reguleerida.
HOOLDAMINE
5. Laske laseril taastada oma vertikaalsus ning
seejärel märkige ülespoole suunatud kiire
tekitatud punkti keskkoht.
Kui kahe märgi vaheline kaugus on allpool
näidatust suurem, siis ei ole laser enam
kalibreeritud.
Lae kõrgus
Märkide vaheline
kaugus
3,5 m
1,5 mm
7,5 m
3 mm
HORISONTAALSE TÄPSUSE KONTROLLIMINE
(JOONISED 7–10)
Laserseadme horisontaalse kalibreerituse
kontrollimiseks on tarvis kaht teineteisest
vähemalt 6 m kaugusel asuvat paralleelselt seina.
Kalibreeritust on oluline kontrollida vahemaaga,
mis ei ole väiksem kui tööriista kasutamisel.
Töö täpsuse tagamiseks laske sageli kontrollida,
kas laser on kalibreeritud. Vt Kalibreerituse
kontrollimine.
1. Asetage seade 5–8 cm kaugusele
esimesest seinast, nii et seade on suunatud
seina poole (joonis 7).
Kalibreerimisteste ja muid hooldustöid võivad teha
ainult DEWALTi hoolduskeskused.
2. Märkige kiire asukoht esimesele seinale.
Kui te laserit ei kasuta, hoidke seda komplektis
olevas varustuse kastis. Ärge hoidke laserit
temperatuuril alla –20 °C ega üle 60 °C.
Ärge pange laserit varustuse kasti, kui laser on
märg. Kõigepealt tuleb laser kuivatada pehme
kuiva lapiga.
Kalibreerituse kontrollimine
VERTIKAALSE TÄPSUSE KONTROLLIMINE
(JOONISED 5 JA 6)
Laseri vertikaalset kalibreeritust saab kõige
paremini kontrollida, kui on võimalik kasutada
kõrget (ideaaljuhul vähemalt 7,5 m kõrgust)
lage ning üks inimene liigutab põrandal laserit
ja teine märgib laele laserkiire tekitatud punkti.
Kalibreeritust on oluline kontrollida vahemaaga,
mis ei ole väiksem kui tööriista kasutamisel.
1. Kõigepealt märkige põrandale üks punkt.
2. Asetage laser nii, et allapoole suunatud
kiir on tsentreeritud põrandale märgitud
punktile.
3. Laske laseril taastada oma vertikaalsus ning
seejärel märkige ülespoole suunatud kiire
tekitatud punkti keskkoht.
4. Pöörake laserit 180°, nagu näidatud
joonisel 6, nii et allapoole suunatud kiir on
endiselt tsentreeritud põrandale märgitud
punktile.
3. Pöörake seadet 180° ja märkige kiire
asukoht teisele seinale (joonis 8).
4. Asetage seade 5–8 cm kaugusele teisest
seinast, nii et seade on suunatud seina
poole (joonis 9).
5. Muutke seadme kõrgust nii, et kiir tabaks
3. sammus tehtud märki.
6. Pöörake seadet 180° ja suunake kiir
2. sammus esimesele seinale tehtud märgi
lähedale (joonis 10).
7. Mõõtke kiire ja märgi vaheline vertikaalne
vahekaugus.
8. Kui mõõtetulemus ületab allpool olevaid
väärtusi, siis peab laserit hooldama volitatud
teeninduskeskus.
Korrake 1. kuni 8. sammu eesmise, vasakpoolse ja
parempoolse kiire puhul.
Seinte vaheline
kaugus
Märkide vaheline
kaugus
7,5 m
3,0 mm
15 m
6,0 mm
23 m
9,0 mm
HORISONTAALSETE KIIRTE VAHELISE
90° NURGA TÄPSUSE KONTROLLIMINE
(JOONISED 11a–11d)
Iga sammu juures paigutage DW085 ja tehke
asukohamärgid vastavalt joonisele 11. Kõik märgid
11
EESTI KEEL
võib teha põrandale, asetades kiire ette sihtmärgi
ja kandes kiire asukoha üle põrandale.
1. Leidke vähemalt 10 m pikkune ruum.
Märkige ruumi ühte otsa põrandale punkt
(k) (joonis 11a).
2. Seadke laser nii üles, et selle allapoole
suunatud kiir on punkti (k) kohal. Veenduge,
et eesmine horisontaalne kiir on suunatud
ruumi kaugema otsa poole (joonis 11a).
3. Märkige ruumi keskele põrandale punkt
(l), kasutades eesmise horisontaalse
kiire asukoha põrandale ülekandmiseks
sihtmärki (joonis 11a).
4. Märkige kaugemale seinale punkt (m) või
kandke eesmise horisontaalse kiire asukoht
üle põrandale (joonis 11a)
MÄRKUS. Täpsuse tagamiseks peavad (k) ja
(l), (l) ja (m), (l) ja (n) ning (l) ja (o) vahelised
kaugused olema võrdsed.
7. Pöörake seadet DW085 90°, nii et eesmine
horisontaalne kiir on rihitud punkti (n)
(joonis 11c).
8. Märkige esimese risti oleva kiire asukoht (p)
põrandale punktile (k) võimalikult lähedale
(joonis 11c).
9. Mõõtke punktide (k) ja (p) vaheline kaugus
(joonis 11c). Kui mõõtetulemus ületab
allpool olevas tabelis sisalduvaid väärtusi,
siis peab laserit hooldama volitatud
teeninduskeskus.
10. Seejärel pöörake seadet DW085 90°, nii et
eesmine horisontaalne kiir on rihitud punkti
(o) (joonis 11d).
Märkide vaheline
kaugus
k ja p või k ja q vahel
7,5 m
3,0 mm
15 m
6,0 mm
23 m
9,0 mm
Tõrkeotsing
LASER EI LÜLITU SISSE
•
Veenduge, et patareid on paigaldatud vastavalt
patareipesa kattel olevatele märkidele + ja –.
•
Veenduge, et patareid on töökorras. Kahtluse
korral proovige uusi patareisid.
•
Veenduge, et patareide klemmid on puhtad ning
rooste- ja korrosioonivabad. Patareide lekkimise
ohu vähendamiseks hoidke laserit kuivana
ja kasutage ainult uusi kõrge kvaliteediga
patareisid.
•
Kui laserit on hoitud äärmiselt kõrge
temperatuuri käes, laske laseril jahtuda.
5. Viige DW085 punkti (l) ja rihtige eesmine
horisontaalne kiir jälle punkti (m)
(joonis 11b).
6. Märkige kahe risti oleva kiire asukohad
põrandale puntidena (n) ja (o).
Märkide vaheline
kaugus
k ja m-i vahel
LASERKIIR VILGUB (JOONIS 4)
Kui laser DW085 on asetatud joonisel 4
näidatud asendisse, nivelleerib see end kõigis
suundades kuni 4° võrra. Kui laser on nii kaldu,
et selle sisemine mehhanism ei suuda end ise
vertikaalasendisse viia, siis hakkavad laserkiired
vilkuma – see tähendab, et kaldevahemik on
ületatud. LASERI VILKUVAD KIIRED EI OLE
HORISONTAALSED EGA VERTIKAALSED JA
NEID EI SAA KASUTADA HORISONTAALSUSE
EGA VERTIKAALSUSE KINDLAKSTEGEMISEL
EGA MÄRKIMISEL. Püüdke asetada laser
rõhtsamale pinnale.
LASERKIIRED EI JÄÄ PAIGALE
11. Märkige teise risti oleva kiire asukoht (q)
põrandale punktile (k) võimalikult lähedale
(joonis 11d).
DW085 on täppismõõteriist. Kui see ei ole asetatud
stabiilsele (ja liikumatule) pinnale, siis püüab
tööriist leida vertikaalset asendit. Kui kiir ei jää
paigale, proovige paigaldada tööriist stabiilsemale
pinnale. Samuti püüdke tagada, et pind oleks
võimalikult sile, nii et laser on stabiilne.
12. Mõõtke punktide (k) ja (q) vaheline kaugus
(joonis 11d). Kui mõõtetulemus ületab
allpool olevas tabelis sisalduvaid väärtusi,
siis peab laserit hooldama volitatud
teeninduskeskus.
Puhastamine
• Enne tööriista puhastamist eemaldage
patareid.
• Hoidke ventilatsiooniavasid puhtana ja
puhastage korpust korrapäraselt pehme
lapiga.
12
EESTI KEEL
• Vajadusel puhastage läätse alkoholiga
niisutatud pehme lapi või vatitikuga. Ärge
kasutage mingeid muid puhastusvahendeid.
Lisatarvikud
Laseri põhjal on 6 mm (1/4”) x 20 sisekeere. See
keere on mõeldud olemasolevate või tulevaste
DEWALTi tarvikute jaoks. Kasutage ainult selle
toote jaoks määratud DEWALTi tarvikuid. Järgige
tarvikuga kaasas olevaid juhiseid.
Patareid
Patareide kõrvaldamisel pidage silmas keskkonna
kaitsmist.Küsige kohalikust omavalitsusest teavet
patareide keskkonnasäästliku kõrvaldamise kohta.
HOIATUS! Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTi pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastuste ohu
vähendamiseks võib selle tootega
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmejäätmetega. Viige toode
vastavasse eraldi kogumise kohta.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine võimaldab
materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna
saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või
nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on
DEWALTi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad internetis aadressil www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
5-ТИ ЛУЧЕВОЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ
ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ DW085
Поздравляем Вас!
Вы выбрали прибор фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Типоразмер батарейки питания
Мощность лазерного
излучателя
мВт
Класс лазера
Длина волны
Нм
Класс защиты
Угол самовыравнивания
°
Рабочая температура
°C
Резьба
Вес
кг
DW085
6
1
4 х LR6 (АА)
< 1,5
2
630 ~ 680
IP54
+/- 4
10 - 50
6,35 мм (1/4»)
x 20 TPI
0,66
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
14
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Меры безопасности при
работе с лазерными
приборами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не используйте лазерный прибор,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроприбор создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для него
батарейками питания. Использование
батареек иного типа может привести
к возникновению пожара.
• Храните не используемый лазерный
прибор в месте, недоступном для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
• Используйте только те
дополнительные приспособления,
которые рекомендованы
производителем для Вашей модели
лазера. Дополнительные принадлежности
и аксессуары, подходящие для одного
прибора, при использовании с другой
моделью могут стать причиной
получения травмы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
• Ремонт инструмента ДОЛЖЕН
производиться только
квалифицированным ремонтным
РУССКИЙ ЯЗЫК
персоналом. Ремонт или техническое
обслуживание, произведенное
неквалифицированным персоналом,
может привести к получению
травмы. Местоположение ближайшего
авторизованного сервисного центра
DEWALT см. в списке авторизованных
сервисных центров DEWALT в конце
данного руководства по эксплуатации или
на сайте www.2helpU.com.
• Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические
приборы, такие как телескоп или
теодолит. Это может привести
к серьезному поражению глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор в положении, при котором
возможно умышленное или случайное
попадание лазерного луча в глаза. Это
может привести к серьезному поражению
глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут
отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица.
Это может привести к серьезному
поражению глаз.
• Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включенный
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
• Никогда не используйте лазерный
прибор в присутствии детей и не
позволяйте детям пользоваться
прибором. Это может привести
к серьезному поражению глаз.
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие этикетки.
При отсутствии предупреждающих
этикеток пользователь или случайное
лицо могут непредумышленно
подвергнуться облучению.
• Устанавливайте лазерный прибор
на устойчивой ровной поверхности.
Падение лазерного прибора может привести к его повреждению или получению
пользователем тяжёлой травмы.
• Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Убирайте длинные волосы.
Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от
движущихся частей прибора. Свободная
одежда, украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
прибора. Движущиеся части часто
скрываются за вентиляционными
прорезями; избегайте контакта с ними.
ВНИМАНИЕ: Использование
иных средств управления или
регулирующих устройств
или нарушение инструкций,
обозначенных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к опасному
радиационному облучению.
ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ
ПРИБОР! Внутри нет
обслуживаемых пользователем
деталей. Разборка лазерного
прибора делает гарантию на
продукт недействительной. Ни
в коем случае не видоизменяйте
прибор. Модификация данного
прибора может стать причиной
опасного лазерного облучения.
Дополнительные правила
безопасности при работе
с лазерными приборами
• Данный лазерный прибор относится
к классу 2, в соответствии со
стандартом EN 60825-1: 2007.
Не заменяйте лазерный диод ни
на какой другой тип. В случае
повреждения лазерный прибор
должен ремонтироваться только
в авторизованном сервисном центре.
• Используйте лазерный прибор только
для проецирования лазерных линий.
Прямое попадание луча лазера 2-го
класса в глаз считается безопасным
в течение не более 0,25 секунды. В этом
случае ответная реакция глазного
века обеспечивает достаточную
защиту глаза. На расстоянии более
1 метра данный лазерный прибор
можно рассматривать как полностью
безопасный лазер 1-го класса.
• Ни в коем случае не смотрите
преднамеренно на лазерный луч.
• Не рассматривайте лазерный луч через
оптические приборы.
• Устанавливайте лазерный прибор
в таком положении, чтобы лазерный луч
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
не проходил на уровне глаз окружающих
Вас людей.
• Не разрешайте детям прикасаться
к лазерному прибору.
• Если Вы заметили вытекшую жидкость,
поступите следующим образом:
– Аккуратно удалите салфеткой
жидкость. Избегайте контакта
с кожей или с глазами. Не глотайте
жидкость.
– В случае попадания жидкости на кожу
или в глаза, промойте их чистой
проточной водой в течение не менее
10 минут и обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара! Избегайте
короткого замыкания контактов
извлечённых батареек питания.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании лазерных приборов:
– Травмы в результате поражения лазерным
лучом.
МАРКИРОВКА ПРИБОРА
На приборе имеются следующие знаки:
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Важные правила безопасности при использовании
батареек питания
ВНИМАНИЕ: Батарейки могут
взорваться или протечь, и могут
стать причиной травмы или
возникновения пожара. Для
снижения риска:
• Строго следуйте всем
инструкциям и предупреждениям,
содержащимся в маркировке
батареек питания и на упаковке.
• Всегда вставляйте батарейки
питания с соблюдением
полярности (+ и -).
• Не допускайте короткого
замыкания контактов батарейки
питания.
• Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать батарейки питания.
• Не смешивайте старые и новые
батарейки питания. Заменяйте
одновременно все батарейки
питания новыми батарейками
такой же марки и типоразмера.
• Отработанные батарейки
немедленно вынимайте из
устройства и утилизируйте
их в соответствии с местным
законодательством.
• Не бросайте батарейки питания
в огонь.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации.
Внимание! Лазер!
Не смотрите на лазерный луч.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (s), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
16
• Держите батарейки питания
в не доступном для детей
месте.
• Извлекайте батарейки питания
из прибора, если Вы не будете
им пользоваться в течение
нескольких месяцев.
Батарейки питания
ТИП БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ
DW085 работает от четырёх батареек питания
LR6 (АА).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 5-х лучевой самовыравнивающийся
лазерный указатель
4 Батарейки питания LR6 (AA)
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
ОПИСАНИЕ (РИС. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроприбор
или какую-либо его деталь. Это
может привести к получению
травмы или повреждению прибора.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Крышка отсека для батареек питания
Индикатор разрядки батареек питания
Пусковой выключатель
Апертура излучающей части лазера лазерный луч направлен вверх
Апертура излучающей части лазера лазерный луч направлен вниз
Апертура излучающей части лазера
– горизонтальный лазерный луч,
направленный влево
Апертура излучающей части лазера
– горизонтальный лазерный луч,
направленный вправо
Апертура излучающей части лазера
– горизонтальный лазерный луч,
направленный вперёд
Встроенный магнитный поворотный
кронштейн
Магниты
НАЗНАЧЕНИЕ
Лазерный уровень DW085 является
самовыравнивающимся лазерным прибором,
и может использоваться для горизонтального
(уровневого), вертикального (отвесного)
и перпендикулярного выравнивания. Данный
прибор поставляется в полной комплектации.
Данный прибор оснащен функциями,
позволяющими быстро и легко производить
настройку. Перед использованием прибора
внимательно прочтите все инструкции данного
руководства по эксплуатации.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный лазерный прибор является
профессиональным инструментом. НЕ
РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к прибору.
Неопытные пользователи должны использовать
данный прибор под руководством опытного
инструктора.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Никогда не
устанавливайте лазерный
прибор в положении, при
котором возможно умышленное
или случайное попадание
лазерного луча в глаза.
Попадание лазерного луча в глаза
привести к серьезному поражению
глаз.
Наклейка этикетки
с предупреждением
Меры безопасности на этикетке, наклеенной
на лазерный прибор, должны быть
сформулированы на языке пользователя.
В комплект поставки прибора входит
отдельный лист с самоклеящимися этикетками
с надписями на разных языках.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
требования безопасности на
этикетке сформулированы на
Вашем языке.
Предупреждения должны быть следующими:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2
• Если предупреждения сформулированы на
иностранном языке, поступите следующим
образом:
– Снимите с листа нужную этикетку.
– Аккуратно приложите этикетку
к поверхности существующей этикетки.
– Прижмите этикетку, приклеивая ее на
место.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Замена батареек питания
(Рис. 3)
Данный прибор работает от батареек питания
типа LR6 (АА).
•
Откройте крышку отсека для батареек
питания (а).
•
Замените батарейки питания (t).
Проследите, чтобы новые батарейки
питания были вставлены в положении, как
показано на рисунке.
•
Закройте крышку отсека для батареек
питания.
ВНИМАНИЕ: При обновлении
батареек питания, каждый
раз заменяйте весь комплект.
Не смешивайте старые
и новые батарейки питания.
Рекомендуется использовать
щелочные батарейки питания.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
•
Каждый раз отмечайте центр лазерной
точки.
•
Следите, чтобы прибор был надежно
зафиксирован.
•
Большие перепады температуры
окружающей среды могут вызвать
перемещение внутренних деталей, что
может привести к снижению точности
прибора. При работе прибора в таких
условиях регулярно проверяйте точность
его настройки.
•
Несмотря на автоматическую коррекцию
прибором небольших неточностей
выравнивания, для приведения прибора
в исходное состояние после удара
может потребоваться его повторное
регулирование.
•
Если Вы уронили или опрокинули прибор,
проведите калибровку головки лазера
в авторизованном сервисном центре.
Индикатор разрядки
батареек питания (Рис. 2)
Лазерный прибор DW085 оборудован
индикатором разрядки батареек питания
18
(b), изображённым на Рисунке 2. Красный
индикатор расположен в верхней части
прибора. Мигание индикатора указывает на
необходимость замены батареек питания.
Лазерный прибор может продолжить работать
ещё какое-то время при почти разряженных
батарейках питания. После установки новых
батареек питания лазерный прибор снова
включится, а красный индикатор погаснет.
(Мерцание лазерного луча не зависит от
степени разрядки батареек питания; см. раздел
Индикатор выхода за пределы амплитуды
наклона.)
Включение и выключение
лазерного прибора (Рис. 1)
Установите выключенный лазерный прибор
на ровную и устойчивую поверхность. Чтобы
включить лазерный прибор, поверните пусковой
выключатель (с) так, чтобы он указывал
вверх. Прибор будет излучать 5 лучей:
направленный вверх (d), направленный вниз
(е), горизонтальный, направленный влево (f),
горизонтальный, направленный вправо (g)
и горизонтальный, направленный вперёд (h).
Чтобы выключить лазерный прибор,
поверните пусковой выключатель (с) вниз
в его изначальное горизонтальное положение.
Прибор больше не будет излучать лучи.
Блокировка маятникового
механизма (Рис. 1)
Лазерный прибор DW085 имеет функцию
блокировки маятникового механизма.
Данная функция задействуется только при
выключенном приборе. При включении
лазерного прибора с помощью пускового
выключателя (с) маятниковый механизм
разблокируется и самовыравнивается.
Использование лазерного
прибора
Лазерные лучи будут уровневыми или
отвесными только после проведения
калибровки (см. раздел Проверка локальной
калибровки). Лазерный луч не должен мерцать
(см. раздел Выход за пределы амплитуды
наклона).
Прибор может использоваться для
проецирования лазерных точек
с использованием любой комбинации пяти
лучей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВСТРОЕННЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ
КРОНШТЕЙН (РИС. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не стойте
под лазерным прибором,
прикреплённым к поверхности
при помощи магнитного
поворотного кронштейна.
Падение лазерного прибора может
привести к его повреждению или
получению пользователем тяжёлой
травмы.
Лазерный прибор DW085 оборудован
встроенным магнитным поворотным
кронштейном (i). Данный кронштейн позволяет
закреплять прибор на любых вертикальных
поверхностях из стали или чугуна при помощи
магнитов (j), расположенных на задней
стороне поворотного кронштейна. Типичными
примерами подходящих поверхностей являются
стальные рамы, дверные стальные рамы
и строительные стальные балки. Установите
лазерный прибор на устойчивой ровной
поверхности. Падение лазерного прибора
может привести к его повреждению или
получению пользователем тяжёлой травмы.
Поворотный кронштейн также обеспечивает
зазор между полом приблизительно 4,5 см, что
помогает в установке нижней колеи стальной
рамы.
ИНДИКАТОР ВЫХОДА ЗА ПРЕДЕЛЫ
АМПЛИТУДЫ НАКЛОНА (РИС. 4)
Лазерный прибор DW085 спроецирован
с функцией самовыравнивания. При слишком
большом наклоне лазерного прибора, когда
самовыравнивание невозможно (наклон > 4°),
начнет мерцать лазерный луч. Мерцание
лазерного луча указывает на превышение
амплитуды наклона, следовательно, луч
не является показателем уровня (или
отвесности) и не должен использоваться для
определения или отметки уровня (или отвеса).
Переустановите лазерный прибор на более
ровной поверхности.
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ЛУЧЕЙ – ТОНКАЯ
НАСТРОЙКА (РИС. 2)
Колесо тонкой настройки (r), расположенное на
боковой стороне DW085, предназначено для
выравнивания горизонтальных лазерных лучей.
Расположите DW085 на плоской поверхности
и поворачивайте колесо вправо, чтобы
переместить луч вправо, или влево, чтобы
переместить луч влево. Поворачивание колеса
тонкой настройки регулирует весь внутренний
механизм, устанавливая угол 90° между тремя
горизонтальными лазерными точками.
ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА
Данный прибор оборудован функцией
самовыравнивания. Он калибруется на заводеизготовителе в режиме поиска отвеса, при
условии нахождения на плоской поверхности
с уровнем в пределах 4°. При условии
правильной калибровки ручную настройку не
выполнять.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для обеспечения максимальной точности
в работе регулярно проверяйте лазерный
прибор на правильность калибровки. См.
раздел Проверка локальной калибровки.
Проверку калибровки и прочие виды
технического обслуживания можно произвести
в авторизованном сервисном центре DEWALT.
Храните не используемый лазерный прибор
в чемодане, входящем в комплект поставки.
Не храните лазерный прибор при температуре
ниже –20 °C или выше 60 °C.
Не убирайте в чемодан влажный лазерный
прибор. Сначала полностью высушите
лазерный прибор при помощи мягкой сухой
ткани.
Проверка локальной
калибровки
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ – ОТВЕС (РИС. 5-6)
Наиболее точную калибровку отвесности
можно произвести при наличии значительного
количества вертикальной высоты, в идеале
7,5 м., при этом, один человек должен стоять
на полу для позиционирования лазерного
прибора, а второй человек должен находиться
максимально близко к потолку, чтобы отметить
на нем точку, спроецированную лазерным
лучом (Рис. 5). Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии не короче
расстояния, для которого предполагается
использование прибора.
1. Сделайте отметку на полу.
2. Поместите лазерный прибор таким
образом, чтобы направленный вниз луч
точно совпадал с отметкой на полу.
3. Подождите, пока лазерный прибор
не спроецирует вертикальную линию,
и отметьте центр лазерной точки,
спроецированной лучом, направленным
вверх.
4. Разверните лазерный прибор на 180° ,
как показано на Рис. 6, чтобы убедиться,
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
что направленный вниз луч по-прежнему
совпадает с отметкой на полу.
5. Подождите, пока лазерный прибор
не спроецирует вертикальную линию,
и отметьте центр лазерной точки,
спроецированной лучом, направленным
вверх.
Если расстояние между двумя отметками
превышает приведённые ниже значения,
лазерный прибор нуждается в калибровке.
Высота потолка
Расстояние между
отметками
3,5 м
1,5 мм
7,5 м
3 мм
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ – УРОВЕНЬ
ПЛОСКОСТЕЙ (РИС. 7-10)
Для проверки уровневой калибровки лазерного
прибора потребуется 2 параллельные стены,
расположенные на расстоянии минимум
6 м друг от друга. Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии не короче
расстояния, для которого предполагается
использование прибора.
1. Поместите лазерный прибор на
расстоянии 5-8 см от первой стены,
направив его в сторону стены (Рис. 7).
2. Отметьте на первой стене позицию
лазерного луча.
3. Разверните прибор на 180° и отметьте
позицию лазерного луча на второй стене
(Рис. 8).
4. Поместите лазерный прибор на
расстоянии 5-8 см от второй стены,
направив его в сторону стены (Рис. 9).
5. Отрегулируйте высоту прибора, пока луч
не совпадёт с отметкой из пункта 3.
6. Разверните прибор на 180° и направьте
лазерный луч на отметку на первой стене
из пункта 2 (Рис. 10).
7. Измерьте вертикальное расстояние
между лучом и отметкой.
8. Если расстояние превышает
приведённые ниже значения, лазерный
прибор должен быть откалиброван
в авторизованном сервисном центре.
Для проверки лучей, направленных вперёд,
влево и вправо, повторите пункты 1-8.
20
Расстояние между
стенами
Расстояние между
отметками
7,5 м
3,0 мм
15 м
6,0 мм
23 м
9,0 мм
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ЛУЧЕЙ ПОД УГЛОМ
90° (РИС. 11 A-D)
Расположение DW085 и сделанных отметок
при выполнении каждого пункта настройки см.
на Рисунке 11. Все отметки могут делаться
на полу при расположении контрольной точки
перед уровнем или перпендикулярным лучом
с последующим переносом расположения
отметки на пол.
1. Выберите помещение длиной не менее
10 м. Отметьте точку (k) на полу в одном
из торцов помещения (Рис. 11а).
2. Настройте лазерный прибор таким
образом, чтобы луч, направленный
вниз, указывал на точку k.
Убедитесь, что горизонтальный луч,
направленный вперёд, указывает точно
в противоположный торец помещения
(Рис. 11а).
3. Отметьте на полу в центре помещения
точку (l), используя контрольную
точку для переноса расположения
направленного вперёд горизонтального
луча на пол (Рис. 11а).
4. Отметьте точку (m) на противоположной
стене или перенесите расположение
направленного вперёд горизонтального
луча на пол (Рис. 11а).
5. Переместите DW085 на точку l и снова
направьте указывающий вперёд
горизонтальный луч на точку m
(Рис. 11b).
6. Отметьте расположение двух
перпендикулярных лучей отметками n
и о.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для максимальной точности,
расстояние между точками k и l, l и m, l и n, и l
и o должно быть одинаковым.
7. Разверните DW085 на 90°, чтобы
направленный вперёд горизонтальный
луч указывал на точку n (Рис. 11с).
8. Отметьте расположение первого
перпендикулярного луча (р) на полу
в максимальной близости от точки
k (Рис. 11с).
РУССКИЙ ЯЗЫК
9. Измерьте расстояние между точками
k и р (Рис. 11с). Если расстояние
превышает значения из таблицы,
лазерный прибор должен быть отдан
в ремонт в авторизованный сервисный
центр.
10. Разверните DW085 на 90°, чтобы
направленный вперёд горизонтальный
луч указывал на точку о (Рис. 11d).
11. Отметьте расположение второго
перпендикулярного луча (q) на полу
в максимальной близости от точки
k (Рис. 11d).
12. Измерьте расстояние между точками
k и q (Рис. 11d). Если расстояние
превышает значения из таблицы,
лазерный прибор должен быть отдан
в ремонт в авторизованный сервисный
центр.
Расстояние между
точками (k) и (m)
Расстояние между
точками (k) и (p) или
(k) и (q)
7,5 м
3,0 мм
15 м
6,0 мм
23 м
9,0 мм
Возможные неисправности
и способы их устранения
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
лазерный прибор наклонён слишком
сильно и внутренний механизм не может
произвести самостоятельное выравнивание,
лазерный луч начнёт мерцать, указывая
на превышение амплитуды наклона.
МЕРЦАЮЩИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПОКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСНОСТИ
И НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ИЛИ
ОТВЕСА. Переустановите лазерный прибор на
более ровной поверхности.
ЛАЗЕРНЫЕ ЛУЧИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТ
ДВИГАТЬСЯ
Лазерный прибор DW085 является
инструментом высокой точности. Поэтому,
будучи расположенным на неустойчивой
(и подвижной) поверхности, прибор будет
продолжать поиск отвесности. Если лазерный
луч не прекращает своего движения,
попробуйте установить лазерный прибор на
более устойчивой поверхности. Кроме этого,
проверьте, что поверхность является абсолютно
плоской и лазерный прибор находится
в устойчивом положении.
Чистка
• Перед чисткой прибора извлеките из него
батарейки питания.
•
Убедитесь, что батарейки питания вставлены
в прибор в соответствии с отметками (+), (-)
на крышке отсека.
• Следите за тем, чтобы вентиляционные
отверстия прибора оставались чистыми,
и регулярно протирайте его корпус мягкой
тканью.
•
Убедитесь, что батарейки питания находятся
в рабочем состоянии. Если сомневаетесь,
попробуйте установить новые батарейки
питания.
• При необходимости, протирайте линзы
мягкой тканью или смоченной в спирте
ватной палочкой. Не используйте никакие
другие чистящие средства.
•
Убедитесь, что контакты батареек питания
чистые и без признаков ржавчины или
коррозии. Следите, чтобы лазерный уровень
оставался сухим, и всегда используйте
только высококачественные батарейки
питания, чтобы свести к минимуму риск их
протечки.
•
Если лазерный прибор хранился при очень
высокой температуре, дождитесь его
полного остывания.
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ МЕРЦАЕТ (РИС. 4)
Лазерный прибор DW085 был сконструирован
для самовыравнивания до 4° во всех
направлениях, при его расположении,
как показано на Рисунке 4. Если
Дополнительные
принадлежности
В нижней части лазерного прибора имеется
внутренняя резьба 6 мм (1/4») x 20. Данная
резьба подходит для использования
существующих или спроектированных
в будущем дополнительных принадлежностей
DEWALT. Используйте только дополнительные
принадлежности DEWALT, специально
предназначенные для использования
с данным продуктом. Следуйте инструкциям,
приложенным к дополнительной
принадлежности.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Батарейки питания
Утилизируйте отработанные батарейки питания
безопасным для окружающей среды способом.
Узнайте в ближайшем учреждении органов
власти о безопасном для окружающей среды
способе переработки и утилизации батареек
питания.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
zst00204611 - 27-05-2013
22
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
24
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
25
26
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising