DW085 | DeWalt DW085 SPOTLINE LASER instruction manual

371000-91 LV
DW085
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
14
Attēls / Рисунок 1
a
b
d
s
j
g
f
h
i
c
e
Attēls / Рисунок 2
b
r
3
Attēls / Рисунок 3
t
a
Attēls / Рисунок 4
>4°
4
Attēls / Рисунок 5
7,5 м
(25')
Attēls / Рисунок 6
Attēls / Рисунок 7
Attēls / Рисунок 8
Attēls / Рисунок 9
Attēls / Рисунок 10
5
Attēls / Рисунок 11a
Attēls / Рисунок 11b
k
k
l
n
l
o
1
2
m
m
Attēls / Рисунок 11c
Attēls / Рисунок 11d
k q
p k
1
n
2
l
m
6
o
n
l
m
o
LATVIEŠU
PIECSTARU PAŠLĪMEŅOJOŠS LĀZERA
LĪMEŅRĀDIS DW085
Apsveicam! Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
DW085
Spriegums
V
6
Veids
1
Akumulatoru izmērs
4 x LR6 (AA)
Lāzera jauda
mW
< 1,5
Lāzera klase
2
Viļņa garums
nm
630 ~ 680
Aizsardzības klase
IP54
Pašlīmeņošanas diapazons °
+/- 4
Darba temperatūra
°C
-10–50
Ligzdas vītne
6,35 mm (1/4 collas)
x 20 TPI
Svars
kg
0,66
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Drošības norādījumi lāzeriem
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet un izprotiet
visus norādījumus. Ja netiek ievēroti
visi turpmāk redzamie norādījumi, var
saņemt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu
ievainojumu.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
• Lāzeru nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā
vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var
aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
• Lietojiet lāzeru tikai ar paredzētajiem
akumulatoriem. Ja izmantosiet citus
akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.
• Glabājiet lāzeru, kas netiek darbināts,
bērniem un neapmācītām personām
nepieejamā vietā. Lāzeri ir bīstami
neapmācītu lietotāju rokās.
• Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus,
kas piemēroti šim modelim. Piederumi, kas
paredzēti vienam lāzeram, var būt bīstami un
izraisīt ievainojumus, ja tos izmanto ar citiem
lāzeriem.
• Instrumenta remonts un apkope JĀVEIC
tikai kvalificētiem remonta speciālistiem.
Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi
veic nekvalificēti darbinieki, var rasties
ievainojuma risks. Lai noskaidrotu tuvāko
pilnvaroto DEWALT remonta darbnīcu, skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku, kur pieejams
pilnvaroto DEWALT remonta darbnīcu
saraksts, vai apmeklējiet tīmekļa vietni
www.2helpU.com.
• Lāzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem
līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai teodolītu. Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
• Lāzeru nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka
citas personas varētu apzināti vai nejauši
skatīties lāzera starā. Citādi var gūt smagus
acu ievainojumus.
• Lāzeru nedrīkst novietot atstarojošu
virsmu tuvumā, kas varētu atstarot lāzera
staru un novirzīt citu personu acīs. Citādi
var gūt smagus acu ievainojumus.
• Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to.
Ja atstāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds
skatīsies lāzera starā.
7
LATVIEŠU
• Nestrādājiet ar lāzeru, ja tuvumā ir bērni,
kā arī neļaujiet bērniem darboties ar lāzeru.
Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
• Nedrīkst noņemt vai sabojāt brīdinājuma
uzlīmes. Ja brīdinājuma uzlīmes ir noņemtas,
operators vai citas personas var nejauši
pakļaut sevi radiācijas iedarbībai.
• Novietojiet lāzeru stabili uz līdzenas
virsmas. Ja lāzers ir sabojāts vai saņēmis
smagu triecienu, tas var apgāzties.
• Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
vaļīgu apģērbu vai juvelierizstrādājumus.
Sasieniet garus matus. Kustīgajām detaļām
netuviniet ne matus, ne apģērbu, ne
cimdus. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās. Bieži vien
gaisa atveres nosedz kustīgās detaļas, tādēļ
arī no tām ir jāuzmanās.
BRĪDINĀJUMS! Kontrolējot,
regulējot vai veicot pasākumus, kas
šeit nav norādīti, var izraisīt smagu
radiācijas starojumu.
• Ja konstatējat šķidruma noplūdi, rīkojieties
šādi – Uzmanīgi ar lupatiņu noslaukiet šķidrumu.
Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas vai acīs.
Šķidrumu nedrīkst norīt.
– Gadījumā, ja šķidrums nokļuvis uz ādas vai
acīs, vismaz 10 sekundes skalojiet skarto
vietu ar tekošu ūdeni un pēc tam meklējiet
medicīnisku paslīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks!
Neizraisiet īssavienojumu atvienota
akumulatora kontaktos.
Atlikušie riski
Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi riski: – ievainojumi, kas radušies, skatoties lāzera
starā.
MARĶĒJUMI UZ INSTRUMENTA
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas: BRĪDINĀJUMS! LĀZERU NEDRĪKST
IZJAUKT. Instrumentā nav tādu
detaļu, kam lietotājs pats var
veikt apkopi. Ja lāzers ir izjaukts,
izstrādājuma garantijas vairs
nav spēkā. Instrumentu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot.
Pārveidojot instrumentu, var izraisīt
bīstamu lāzera radiācijas starojumu.
Papildu drošības norādījumi
lāzeriem
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
• Šis lāzers atbilst 2. klasei atbilstoši EN 608251: 2007. Lāzera diodi nedrīkst nomainīt pret
cita veida diodi. Ja lāzers bojāts, to drīkst
remontēt tikai pilnvarota remonta darbnīca.
• Lāzeru drīkst izmantot tikai lāzera līniju
projicēšanai, un nekādiem citiem mērķiem.
Ja acis ir pakļautas 2. klases lāzera stara
iedarbībai ne ilgāk kā 0,25 sekundes,
šo iedarbību uzskata par nekaitīgu. Acu
plakstiņu refleksi parasti nodrošina pienācīgu
aizsardzību. Vairāk nekā 1 m attālumā lāzers
atbilst 1. klasei un tādējādi uzskatāms par
pilnīgi nekaitīgu.
• Nekad tieši un ilgstoši neskatieties lāzera
starā.
• Lāzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem
līdzekļiem.
• Lāzers ir jāuzstāda tādā pozīcijā, lai lāzera
stars nevarētu iekļūt nevienas personas acīs.
• Neļaujiet bērniem aiztikt lāzeru.
8
Brīdinājums par lāzeru.
Neskatieties lāzera starā.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (s), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2013 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
akumulatoriem
BRĪDINĀJUMS! Akumulatori var
eksplodēt vai tiem var rasties noplūde,
tādējādi izraisot ievainojumus vai
ugunsgrēku. Lai mazinātu risku: LATVIEŠU
• rūpīgi ievērojiet visus norādījumus
un brīdinājumus, kas norādīti uz
akumulatora uzlīmes un iepakojuma;
• akumulatori jāievieto pareizi,
ievērojot polaritāti (+ un –);
• neizraisiet akumulatora spailēs
īssavienojumu;
• akumulatorus nedrīkst uzlādēt;
• nelietojiet vienlaicīgi lietotus
akumulatorus ar jauniem. Tie visi ir
jānomaina vienlaicīgi un jāaizvieto
ar jauniem tā paša zīmola un veida
akumulatoriem;
• tukšie akumulatori ir nekavējoties
jāizņem un no tiem jāatbrīvojas
atbilstīgi vietējiem noteikumiem;
• akumulatorus nedrīkst sadedzināt;
• glabājiet akumulatorus bērniem
neaizsniedzamā vietā;
• ja instruments netiek lietots vairākus
mēnešus, izņemiet akumulatorus.
Akumulatori
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DW085 darbojas ar četriem LR6
(AA izmēra) akumulatoriem.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst: 1 piecstaru pašlīmeņojošs lāzera līmeņrādis
4 LR6 (AA izmēra) akumulatori
1 piederumu kārba (tikai K modeļiem)
1 lietošanas rokasgrāmata
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
APRAKSTS (1. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a.
b.
c.
d.
e.
akumulatoru nodalījuma vāciņš
zemas akumulatoru jaudas indikators
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
lāzera atvere augšupejošajam staram
lāzera atvere lejupejošajam staram
f. lāzera atvere pa kreisi novirzītam
horizontālajam staram
g. lāzera atvere pa labi novirzītam horizontālajam
staram
h. lāzera atvere uz priekšu novirzītam
horizontālajam staram
i. iebūvēts magnētisks grozāmais kronšteins
j. magnēti
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Lāzera līmeņrādis DW085 ir pašlīmeņojošs
lāzera instruments, ko var izmantot izlīdzināšanai
horizontālā un vertikālā plaknē, kā arī taisna leņķa
veidošanai. Instruments ir iepakojumā iesaiņots
pilnībā saliktā veidā. Tas ir aprīkots ar ērtas un
ātras uzstādīšanas funkcijām. Pirms ekspluatācijas
izlasiet un izprotiet visus šīs lietošanas
rokasgrāmatas norādījumus.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis lāzers ir profesionālai lietošanai paredzēts
instruments. NEĻAUJIET bērniem aiztikt
instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatē
nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lāzeru nedrīkst
novietot tādā pozīcijā, ka citas
personas varētu apzināti vai nejauši
skatīties lāzera starā. Skatoties
lāzera starā, var gūt smagus acu
ievainojumus.
Brīdinājuma uzlīmes
pielīmēšana
Brīdinājuma uzlīmēm, kas atrodas uz instrumenta,
jābūt formulētām lietotājam saprotamā vai dzimtā
valodā.
Šim nolūkam instrumenta komplektācijā ir
atrodama atsevišķa loksne ar pašlīmējošām
uzlīmēm.
BRĪDINĀJUMS! Pārbaudiet, vai uzlīmē
norādītie brīdinājumi ir arī jūsu valodā.
Brīdinājumiem jābūt šādiem: LĀZERA STAROJUMS
NESKATIETIES LĀZERA STARĀ
2. KLASES LĀZERA INSTRUMENTS
• Ja šie brīdinājumi ir svešvalodā, rīkojieties
šādi: – atlobiet vajadzīgo uzlīmi no loksnes;
– rūpīgi pielīmējiet to virs uzlīmes, kas ir
svešvalodā;
9
LATVIEŠU
– piespiediet uzlīmi, lai tā pieliptu.
Akumulatoru maiņa (3. att.)
Šis lāzers darbojas ar četriem LR6 (AA izmēra)
akumulatoriem.
•
•
Atveriet akumulatoru nodalījuma vāciņu (a).
Nomainiet akumulatorus (t). Jaunie
akumulatori jāievieto tā, kā norādīts.
• Aizveriet akumulatoru nodalījuma vāciņu.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr jānomaina
visi trīs akumulatori. Nelietojiet
vienlaicīgi lietotus akumulatorus ar
jauniem. Ieteicams izmantot sārmainos
akumulatorus.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
•
Vienmēr atzīmējiet lāzera punktu centru.
•
Pārbaudiet, vai instruments ir cieši
nostiprināts.
•
Ja notiek straujas temperatūras maiņas,
instrumenta iekšējās detaļas kustās un var
mazināt precizitāti. Šādos apstākļos vienmēr
jāpārbauda instrumenta precizitāte.
•
Lai arī instruments pats noregulē mazas
līmeņošanas neprecizitātes, instrumentu var
nākties no jauna līdzsvarot vai uzstādīt, ja
tas ir saņēmis triecienu.
•
Ja instruments ir bijis nomests zemē vai ir
apgāzies, kvalificētā remonta darbnīcā ir
jāveic lāzera galviņas kalibrēšana.
Zemas akumulatoru jaudas
indikators (2. att.)
DW085 ir aprīkots ar zemas akumulatoru jaudas
indikatoru (b), kā norādīts 2. attēlā. Instrumenta
augšpusē atrodas sarkanā indikatora lampiņa. Ja
lampiņa mirgo, tad akumulatoru jauda ir zema un
akumulatori ir jānomaina. Lāzers darbojas īsu brīdi
pēc tam, kad akumulatora jauda ir zema. Ievietojot
jaunus akumulatorus un no jauna ieslēdzot
lāzeru, vairs nedeg sarkanā indikatora lampiņa.
(Ja mirgo lāzera stars, tam par iemeslu nav
zema akumulatoru jauda; sk. sadaļu Pārāk liela
sagāzuma leņķa indikators.)
Lāzera ieslēgšana un
izslēgšana (1. att.)
Novietojiet izslēgtu lāzeru uz stabilas un līdzenas
virsmas. Ieslēdziet lāzeru, pagriežot ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (c) uz augšu. Tas projicē piecus
starus: vienu augšup (d), vienu lejup (e), vienu
horizontāli uz kreiso pusi (f), vienu horizontāli uz
labo pusi (g) un vienu horizontāli uz priekšu (h).
Izslēdziet lāzeru, pagriežot ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (c) atpakaļ horizontālā pozīcijā.
Stari vairs netiek projicēti.
Svārsta bloķēšana (1. att.)
DW085 ir aprīkots ar svārsta bloķēšanas
mehānismu. Šī funkcija ir aktīva tikai tad,
kad lāzers ir izslēgts. Pagriežot ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (c) ieslēgtā pozīcijā, svārsts tiek
atbloķēts un pašlīmeņojas.
Lāzera lietošana
Ja ir veikta pārbaudes kalibrēšana, lāzera stari
tiek projicēti vertikāli un horizontāli (sk. sadaļu
Pārbaudes kalibrēšana darba apstākļos) un
nemirgo (sk. sadaļu Pārāk liela sagāzuma leņķa
indikators).
Instruments projicē punktus jebkurā piecu staru
kombinācijā.
IEBŪVĒTS MAGNĒTISKS GROZĀMAIS
KRONŠTEINS (1. ATT.)
UZMANĪBU! Nestāviet zem lāzera,
ja tas ir piestiprināts ar magnētisko
grozāmo kronšteinu. Ja lāzers nokrīt,
var gūt smagus ievainojumus vai
lāzers var tikt sabojāts.
Modelim DW085 ir iebūvēts magnētisks grozāmais
kronšteins (i), ko nevar noņemt. Ar šī kronšteina
palīdzību instrumentu var piestiprināt pie
vertikālas dzelzs vai tērauda virsmas, izmantojot
magnētus (j), kas iestrādāti grozāmā kronšteina
aizmugurē. Dažas piemērotas virsmas ir,
piemēram, tērauda spraišļi, tērauda durvju rāmji
un konstrukciju tērauda sijas. Novietojiet lāzeru
uz stabilas virsmas. Ja lāzers nokrīt, var gūt
smagus ievainojumus vai lāzers var tikt sabojāts.
Grozāmais kronšteins nodrošina aptuveni 4,5 cm
(1 3/4 collas) lielu distanci no grīdas, tādējādi ir
vieglāk uzstādīt tērauda rāmja konstrukcijas.
PĀRĀK LIELA SAGĀZUMA LEŅĶA
INDIKATORS (4. ATT.)
Lāzeram DW085 ir pašlīmeņošanas funkcija.
Ja lāzers ir sagāzts tiktāl, ka nespēj veikt
pašlīmeņošanas funkciju (sagāzums > 4°), mirgo
lāzera stars. Stara mirgošana liecina par to, ka ir
10
LATVIEŠU
pārsniegts sagāzuma leņķis un ka lāzera stars
nav horizontāli (vai vertikāli), tāpēc to nevar
izmantot horizontālas (vai vertikālas) līnijas
atzīmēšanai. Novietojiet lāzeru uz taisnākas
virsmas.
TAISNĀ LEŅĶA VEIDOŠANA — PRECĪZA
REGULĒŠANA (2. ATT.)
DW085 sānā esošā precīzas regulēšanas poga
(r) ir paredzēta horizontālo staru savietošanai.
Novietojiet DW085 uz līdzenas virsmas un
pagrieziet pogu uz labo pusi, lai staru pārvietotu
pa labi, vai pagrieziet uz kreiso pusi, lai staru
pārvietotu pa kreisi. Griežot precīzas regulēšanas
pogu, tiek noregulēts viss iekšējais mehānisms,
saglabājot 90° leņķi starp trim horizontālajiem
punktiem.
3. Nogaidiet, līdz lāzers nostabilizē vertikālo
virzienu un atzīmējiet uz griestiem punktu,
kas pārnests ar augšupejošā stara
palīdzību.
4. Pagrieziet lāzeru par 180°, kā norādīts
6. attēlā, raugoties, lai lejupejošais stars
joprojām būtu projicēts pret iepriekš
atzīmēto punktu uz grīdas.
5. Nogaidiet, līdz lāzers nostabilizē vertikālo
virzienu un atzīmējiet uz griestiem punktu,
kas pārnests ar augšupejošā stara
palīdzību.
Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā
norādīts tabulā, lāzers nav kalibrēts.
Griestu augstums
Mērījums starp
atzīmēm
3,5 m
1,5 mm
7,5 m
3 mm
LĀZERA LĪMEŅOŠANA
Šis instruments pašlīmeņojas. Tam ir rūpnīcā
veikta kalibrēšana, lai tas varētu projicēt
horizontālu līniju, atrodoties uz līdzenas virsmas 4°
sagāzuma robežās. Ja vien instruments ir pareizi
kalibrēts, to nedrīkst manuāli regulēt.
APKOPE
Lai darbs būtu paveikts precīzi, regulāri pārbaudiet
lāzera kalibrāciju. Sk. sadaļu Pārbaudes
kalibrēšana darba apstākļos.
Pārbaudes kalibrēšanu un citus apkopes darbus
var veikt DEWALT apkopes centros.
Ja lāzeru nelietojat, glabājiet to piederumu kārbā,
kas atrodas komplektācijā. Lāzeru nedrīkst glabāt
temperatūrā, kas zemāka par -20 °C (-5 °F) vai
augstāka par 60 °C (140 °F).
Ja lāzers ir mitrs, to nedrīkst ievietot piederumu
kārbā. Lāzers vispirms ir jānosusina ar mīkstu,
sausu lupatiņu.
Pārbaudes kalibrēšana darba
apstākļos
PRECIZITĀTES PĀRBAUDE — VERTIKĀLAIS
VIRZIENS (5.–6. ATT.)
Lāzera vertikālo kalibrāciju var visprecīzāk pārbaudīt tad, ja ir pietiekami augsta vertikālā siena, vislabāk — 7,5 m (25 collas); šajā gadījumā viena persona uz grīdas pozicionē lāzeru, bet otra persona
uz griestiem atzīmē lāzera stara projicēto punktu
(5. att.). Svarīgi veikt kalibrēšanas pārbaudi tādā
attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu
uz projicējamās virsmas, kam lāzers tiks izmantots.
1. Vispirms atzīmējiet punktu uz grīdas.
2. Novietojiet lāzeru tā, lai lejupejošais stars
būtu projicēts pret atzīmi uz grīdas.
PRECIZITĀTES PĀRBAUDE —
HORIZONTĀLAIS VIRZIENS (7.–10. ATT.)
Lai pārbaudītu lāzera horizontālo līmeni, jāizmanto
divas paralēlas sienas, kas atrodas vismaz 6 m
(20 pēdu) attālumā. Svarīgi veikt kalibrēšanas
pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par
attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam
lāzers tiks izmantots.
1. Novietojiet instrumentu 5–8 cm (2–3 collu)
attālumā no pirmās sienas ar skatu pret
sienu (7. att.).
2. Atzīmējiet uz šīs sienas projicēto staru.
3. Pagrieziet instrumentu pa 180° un atzīmējiet
projicēto staru uz otras sienas (8. att.).
4. Novietojiet instrumentu 5–8 cm (2–3 collu)
attālumā no otrās sienas ar skatu pret sienu
(9. att.).
5. Noregulējiet instrumenta augstumu, līdz
stars ir notēmēts pret atzīmi, kas minēta
3. punktā.
6. Pagrieziet instrumentu pa 180° un
notēmējiet staru pret pirmo sienu tuvumā tai
atzīmei, kas minēta 2. punktā (10. att.).
7. Izmēriet attālumu starp staru un atzīmi.
8. Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks
nekā norādīts tabulā, lāzers jānogādā
pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu
apkopi.
Lai pārbaudītu uz priekšu novirzīto staru, pa kreisi
novirzīto staru un pa labi novirzīto staru, atkārtojiet
1.–8. darbību.
11
LATVIEŠU
Attālums starp
sienām
12. Izmēriet attālumu starp punktiem (k) un
(q) (11. att., d). Ja attālums starp abiem
punktiem ir lielāks nekā norādīts tabulā,
lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā,
lai tam veiktu apkopi.
Mērījums starp
atzīmēm
7,5 m (25 pēdas)
3,0 mm (1/8 collas)
15 m (50 pēdas)
6,0 mm (1/4 collas)
23 m (75 pēdas)
9,0 mm (3/8 collas)
TAISNĀ LEŅĶA PRECIZITĀTES PĀRBAUDE —
90° LEŅĶIS (11. ATT., A–D)
Sk. 11. attēlu, kur norādīta lāzera un atzīmēto
punktu atrašanās vieta katrā darbībā. Visas
atzīmes var veikt uz grīdas, novietojot pret
horizontāliem vai taisnā leņķa stariem priekšmetus
un pārnesot tajos projicētās atzīmes uz grīdas.
1. Izvēlieties vismaz 10 m (35 pēdas) garu
telpu. Vienā telpas galā uz grīdas atzīmējiet
punktu (k) (11. att., a).
2. Uzstādiet lāzeru tā, lai lejupejošais stars
būtu vērsts pret punktu (k). Uz priekšu
vērstajam staram jābūt notēmētam pret
telpas otru, tālāko, sienu (11. att., a).
5. Novietojiet lāzeru pie punkta (l) un vēlreiz
savietojiet uz priekšu vērsto staru ar punktu
(m) (11. att., b.).
6. Atzīmējiet uz grīdas abu staru veidotā
taisnā leņķa punktus (n, o).
PIEZĪME. Precizitātes nolūkā attālumiem starp (k)
un (l), starp (l) un (m), starp (l) un (n), starp (l) un
(o) jābūt vienādiem.
7. Pagrieziet lāzeru par 90° tā, lai uz priekšu
vērstais stars būtu savietots ar punktu (n)
(11. att., c).
8. Atzīmējiet uz grīdas pirmā taisnā leņķa
stara (p) atrašanās vietu pēc iespējas tuvāk
punktam (k) (11. att., c).
9. Izmēriet attālumu starp punktiem (k) un
(p) (11. att., c). Ja attālums starp abiem
punktiem ir lielāks nekā norādīts tabulā,
lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā,
lai tam veiktu apkopi.
Mērījumi starp
atzīmēm
(k) un (p); (k) un (q)
7,5 m (25 pēdas)
3,0 mm (1/8 collas)
15 m (50 pēdas)
6,0 mm (1/4 collas)
23 m (75 pēdas)
9,0 mm (3/8 collas)
Problēmu novēršana
LĀZERU NEVAR IESLĒGT
•
Akumulatori jāievieto atbilstīgi (+), (-) atzīmēm
akumulatoru nodalījuma vāciņā.
•
Akumulatoriem jābūt labā darba kārtībā. Ja tie ir
izlādējušies, ievietojiet jaunus akumulatorus.
•
Akumulatoru saskarvietām jābūt tīrām, un
uz tām nedrīkst būt rūsas traipu. Lāzera
instrumentam jābūt sausam, un tajā jāievieto
vienīgi jauni, kvalitatīvi akumulatori, lai mazinātu
noplūdes rašanos.
•
Ja lāzers ir uzglabāts ļoti karstā vidē, nogaidiet,
līdz tas atdziest.
3. Telpas vidū uz grīdas atzīmējiet punktu (l),
novietojot pret staru priekšmetu un pārnesot
tajā projicēto atzīmi uz grīdas (11. att., a).
4. Atzīmējiet punktu (m) uz tālākās sienas vai
pārnesiet uz priekšu vērstā stara atzīmi uz
grīdas (11. att., a).
Attālums starp
atzīmēm
(k) un (m)
LĀZERA STARI MIRGO (4. ATT.)
Lāzera līmeņrādis DW085 veic pašlīmeņošanu,
ja tā sagāzums nepārsniedz 4° visos virzienos un
tas ir novietots tā, kā norādīts 4. attēlā. Ja lāzers
ir pārmērīgi sagāzts un iekšējais mehānisms
nespēj veikt pašlīmeņošanu, lāzera stari sāk
mirgot, liecinot par to, ka sagāzums ir pārāk liels.
STARU MIRGOŠANA LIECINA PAR TO, KA
STARI NAV NOLĪMEŅOTI HORIZONTĀLI VAI
VERTIKĀLI, TĀPĒC TOS NEVAR IZMANTOT
HORIZONTĀLAS VAI VERTIKĀLAS LĪNIJAS
ATZĪMĒŠANAI. Novietojiet lāzeru uz taisnākas
virsmas.
LĀZERA STARI TURPINA PĀRVIETOTIES
DW085 ir precīzijas instruments. Tāpēc tas turpina
meklēt vertikālo līmeni, ja neatrodas uz stabilas (un
nekustīgas) virsmas. Ja stari turpina pārvietoties,
novietojiet instrumentu uz stabilākas virsmas.
Tāpat virsmai jābūt relatīvi līdzenai, lai lāzers
nostabilizētos.
10. Pēc tam pagrieziet lāzeru par 90° tā, lai
uz priekšu vērstais stars būtu savietots ar
punktu (o) (11. att., d).
11. Atzīmējiet uz grīdas otrā taisnā leņķa stara
(q) atrašanās vietu pēc iespējas tuvāk
punktam (k) (11. att., d).
12
Tīrīšana
• Pirms instrumenta tīrīšanas izņemiet
akumulatorus.
LATVIEŠU
• Ventilācijas atveres nedrīkst būt nosprostotas,
un korpuss ir regulāri jātīra ar mīkstu lupatiņu.
• Ja vajadzīgs, notīriet lēcu ar mīkstu lupatiņu
vai spirtā samērcētu vati. Neizmantojiet citus
tīrīšanas līdzekļus.
Papildpiederumi
Lāzera apakšpusē atrodas 6 mm (1/4 collas) x
20 iekšējā vītne. Tā ir paredzēta tam, lai lāzeram
uzstādītu patlaban pieejamos un turpmāk
iespējamos DEWALT piederumus. Lietojiet vienīgi
tādus DEWALT piederumus, kas paredzēti šim
instrumentam. Ievērojiet piederumam pievienotos
norādījumus.
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Akumulatori
Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem videi
nekaitīgā veidā. Sīkāku informāciju par to, kā droši
atbrīvoties no akumulatoriem, jautājiet vietējām
iestādēm.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
5-ТИ ЛУЧЕВОЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ
ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ DW085
Поздравляем Вас!
Вы выбрали прибор фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Типоразмер батарейки питания
Мощность лазерного
излучателя
мВт
Класс лазера
Длина волны
Нм
Класс защиты
Угол самовыравнивания
°
Рабочая температура
°C
Резьба
Вес
кг
DW085
6
1
4 х LR6 (АА)
< 1,5
2
630 ~ 680
IP54
+/- 4
10 - 50
6,35 мм (1/4»)
x 20 TPI
0,66
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
14
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Меры безопасности при
работе с лазерными
приборами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не используйте лазерный прибор,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроприбор создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для него
батарейками питания. Использование
батареек иного типа может привести
к возникновению пожара.
• Храните не используемый лазерный
прибор в месте, недоступном для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
• Используйте только те
дополнительные приспособления,
которые рекомендованы
производителем для Вашей модели
лазера. Дополнительные принадлежности
и аксессуары, подходящие для одного
прибора, при использовании с другой
моделью могут стать причиной
получения травмы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
• Ремонт инструмента ДОЛЖЕН
производиться только
квалифицированным ремонтным
РУССКИЙ ЯЗЫК
персоналом. Ремонт или техническое
обслуживание, произведенное
неквалифицированным персоналом,
может привести к получению
травмы. Местоположение ближайшего
авторизованного сервисного центра
DEWALT см. в списке авторизованных
сервисных центров DEWALT в конце
данного руководства по эксплуатации или
на сайте www.2helpU.com.
• Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические
приборы, такие как телескоп или
теодолит. Это может привести
к серьезному поражению глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор в положении, при котором
возможно умышленное или случайное
попадание лазерного луча в глаза. Это
может привести к серьезному поражению
глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут
отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица.
Это может привести к серьезному
поражению глаз.
• Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включенный
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
• Никогда не используйте лазерный
прибор в присутствии детей и не
позволяйте детям пользоваться
прибором. Это может привести
к серьезному поражению глаз.
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие этикетки.
При отсутствии предупреждающих
этикеток пользователь или случайное
лицо могут непредумышленно
подвергнуться облучению.
• Устанавливайте лазерный прибор
на устойчивой ровной поверхности.
Падение лазерного прибора может привести к его повреждению или получению
пользователем тяжёлой травмы.
• Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Убирайте длинные волосы.
Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от
движущихся частей прибора. Свободная
одежда, украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
прибора. Движущиеся части часто
скрываются за вентиляционными
прорезями; избегайте контакта с ними.
ВНИМАНИЕ: Использование
иных средств управления или
регулирующих устройств
или нарушение инструкций,
обозначенных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к опасному
радиационному облучению.
ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ
ПРИБОР! Внутри нет
обслуживаемых пользователем
деталей. Разборка лазерного
прибора делает гарантию на
продукт недействительной. Ни
в коем случае не видоизменяйте
прибор. Модификация данного
прибора может стать причиной
опасного лазерного облучения.
Дополнительные правила
безопасности при работе
с лазерными приборами
• Данный лазерный прибор относится
к классу 2, в соответствии со
стандартом EN 60825-1: 2007.
Не заменяйте лазерный диод ни
на какой другой тип. В случае
повреждения лазерный прибор
должен ремонтироваться только
в авторизованном сервисном центре.
• Используйте лазерный прибор только
для проецирования лазерных линий.
Прямое попадание луча лазера 2-го
класса в глаз считается безопасным
в течение не более 0,25 секунды. В этом
случае ответная реакция глазного
века обеспечивает достаточную
защиту глаза. На расстоянии более
1 метра данный лазерный прибор
можно рассматривать как полностью
безопасный лазер 1-го класса.
• Ни в коем случае не смотрите
преднамеренно на лазерный луч.
• Не рассматривайте лазерный луч через
оптические приборы.
• Устанавливайте лазерный прибор
в таком положении, чтобы лазерный луч
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
не проходил на уровне глаз окружающих
Вас людей.
• Не разрешайте детям прикасаться
к лазерному прибору.
• Если Вы заметили вытекшую жидкость,
поступите следующим образом:
– Аккуратно удалите салфеткой
жидкость. Избегайте контакта
с кожей или с глазами. Не глотайте
жидкость.
– В случае попадания жидкости на кожу
или в глаза, промойте их чистой
проточной водой в течение не менее
10 минут и обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара! Избегайте
короткого замыкания контактов
извлечённых батареек питания.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании лазерных приборов:
– Травмы в результате поражения лазерным
лучом.
МАРКИРОВКА ПРИБОРА
На приборе имеются следующие знаки:
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Важные правила безопасности при использовании
батареек питания
ВНИМАНИЕ: Батарейки могут
взорваться или протечь, и могут
стать причиной травмы или
возникновения пожара. Для
снижения риска:
• Строго следуйте всем
инструкциям и предупреждениям,
содержащимся в маркировке
батареек питания и на упаковке.
• Всегда вставляйте батарейки
питания с соблюдением
полярности (+ и -).
• Не допускайте короткого
замыкания контактов батарейки
питания.
• Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать батарейки питания.
• Не смешивайте старые и новые
батарейки питания. Заменяйте
одновременно все батарейки
питания новыми батарейками
такой же марки и типоразмера.
• Отработанные батарейки
немедленно вынимайте из
устройства и утилизируйте
их в соответствии с местным
законодательством.
• Не бросайте батарейки питания
в огонь.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации.
Внимание! Лазер!
Не смотрите на лазерный луч.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (s), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
16
• Держите батарейки питания
в не доступном для детей
месте.
• Извлекайте батарейки питания
из прибора, если Вы не будете
им пользоваться в течение
нескольких месяцев.
Батарейки питания
ТИП БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ
DW085 работает от четырёх батареек питания
LR6 (АА).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 5-х лучевой самовыравнивающийся
лазерный указатель
4 Батарейки питания LR6 (AA)
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
ОПИСАНИЕ (РИС. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроприбор
или какую-либо его деталь. Это
может привести к получению
травмы или повреждению прибора.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Крышка отсека для батареек питания
Индикатор разрядки батареек питания
Пусковой выключатель
Апертура излучающей части лазера лазерный луч направлен вверх
Апертура излучающей части лазера лазерный луч направлен вниз
Апертура излучающей части лазера
– горизонтальный лазерный луч,
направленный влево
Апертура излучающей части лазера
– горизонтальный лазерный луч,
направленный вправо
Апертура излучающей части лазера
– горизонтальный лазерный луч,
направленный вперёд
Встроенный магнитный поворотный
кронштейн
Магниты
НАЗНАЧЕНИЕ
Лазерный уровень DW085 является
самовыравнивающимся лазерным прибором,
и может использоваться для горизонтального
(уровневого), вертикального (отвесного)
и перпендикулярного выравнивания. Данный
прибор поставляется в полной комплектации.
Данный прибор оснащен функциями,
позволяющими быстро и легко производить
настройку. Перед использованием прибора
внимательно прочтите все инструкции данного
руководства по эксплуатации.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный лазерный прибор является
профессиональным инструментом. НЕ
РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к прибору.
Неопытные пользователи должны использовать
данный прибор под руководством опытного
инструктора.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Никогда не
устанавливайте лазерный
прибор в положении, при
котором возможно умышленное
или случайное попадание
лазерного луча в глаза.
Попадание лазерного луча в глаза
привести к серьезному поражению
глаз.
Наклейка этикетки
с предупреждением
Меры безопасности на этикетке, наклеенной
на лазерный прибор, должны быть
сформулированы на языке пользователя.
В комплект поставки прибора входит
отдельный лист с самоклеящимися этикетками
с надписями на разных языках.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
требования безопасности на
этикетке сформулированы на
Вашем языке.
Предупреждения должны быть следующими:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2
• Если предупреждения сформулированы на
иностранном языке, поступите следующим
образом:
– Снимите с листа нужную этикетку.
– Аккуратно приложите этикетку
к поверхности существующей этикетки.
– Прижмите этикетку, приклеивая ее на
место.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Замена батареек питания
(Рис. 3)
Данный прибор работает от батареек питания
типа LR6 (АА).
•
Откройте крышку отсека для батареек
питания (а).
•
Замените батарейки питания (t).
Проследите, чтобы новые батарейки
питания были вставлены в положении, как
показано на рисунке.
•
Закройте крышку отсека для батареек
питания.
ВНИМАНИЕ: При обновлении
батареек питания, каждый
раз заменяйте весь комплект.
Не смешивайте старые
и новые батарейки питания.
Рекомендуется использовать
щелочные батарейки питания.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
•
Каждый раз отмечайте центр лазерной
точки.
•
Следите, чтобы прибор был надежно
зафиксирован.
•
Большие перепады температуры
окружающей среды могут вызвать
перемещение внутренних деталей, что
может привести к снижению точности
прибора. При работе прибора в таких
условиях регулярно проверяйте точность
его настройки.
•
Несмотря на автоматическую коррекцию
прибором небольших неточностей
выравнивания, для приведения прибора
в исходное состояние после удара
может потребоваться его повторное
регулирование.
•
Если Вы уронили или опрокинули прибор,
проведите калибровку головки лазера
в авторизованном сервисном центре.
Индикатор разрядки
батареек питания (Рис. 2)
Лазерный прибор DW085 оборудован
индикатором разрядки батареек питания
18
(b), изображённым на Рисунке 2. Красный
индикатор расположен в верхней части
прибора. Мигание индикатора указывает на
необходимость замены батареек питания.
Лазерный прибор может продолжить работать
ещё какое-то время при почти разряженных
батарейках питания. После установки новых
батареек питания лазерный прибор снова
включится, а красный индикатор погаснет.
(Мерцание лазерного луча не зависит от
степени разрядки батареек питания; см. раздел
Индикатор выхода за пределы амплитуды
наклона.)
Включение и выключение
лазерного прибора (Рис. 1)
Установите выключенный лазерный прибор
на ровную и устойчивую поверхность. Чтобы
включить лазерный прибор, поверните пусковой
выключатель (с) так, чтобы он указывал
вверх. Прибор будет излучать 5 лучей:
направленный вверх (d), направленный вниз
(е), горизонтальный, направленный влево (f),
горизонтальный, направленный вправо (g)
и горизонтальный, направленный вперёд (h).
Чтобы выключить лазерный прибор,
поверните пусковой выключатель (с) вниз
в его изначальное горизонтальное положение.
Прибор больше не будет излучать лучи.
Блокировка маятникового
механизма (Рис. 1)
Лазерный прибор DW085 имеет функцию
блокировки маятникового механизма.
Данная функция задействуется только при
выключенном приборе. При включении
лазерного прибора с помощью пускового
выключателя (с) маятниковый механизм
разблокируется и самовыравнивается.
Использование лазерного
прибора
Лазерные лучи будут уровневыми или
отвесными только после проведения
калибровки (см. раздел Проверка локальной
калибровки). Лазерный луч не должен мерцать
(см. раздел Выход за пределы амплитуды
наклона).
Прибор может использоваться для
проецирования лазерных точек
с использованием любой комбинации пяти
лучей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВСТРОЕННЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ
КРОНШТЕЙН (РИС. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не стойте
под лазерным прибором,
прикреплённым к поверхности
при помощи магнитного
поворотного кронштейна.
Падение лазерного прибора может
привести к его повреждению или
получению пользователем тяжёлой
травмы.
Лазерный прибор DW085 оборудован
встроенным магнитным поворотным
кронштейном (i). Данный кронштейн позволяет
закреплять прибор на любых вертикальных
поверхностях из стали или чугуна при помощи
магнитов (j), расположенных на задней
стороне поворотного кронштейна. Типичными
примерами подходящих поверхностей являются
стальные рамы, дверные стальные рамы
и строительные стальные балки. Установите
лазерный прибор на устойчивой ровной
поверхности. Падение лазерного прибора
может привести к его повреждению или
получению пользователем тяжёлой травмы.
Поворотный кронштейн также обеспечивает
зазор между полом приблизительно 4,5 см, что
помогает в установке нижней колеи стальной
рамы.
ИНДИКАТОР ВЫХОДА ЗА ПРЕДЕЛЫ
АМПЛИТУДЫ НАКЛОНА (РИС. 4)
Лазерный прибор DW085 спроецирован
с функцией самовыравнивания. При слишком
большом наклоне лазерного прибора, когда
самовыравнивание невозможно (наклон > 4°),
начнет мерцать лазерный луч. Мерцание
лазерного луча указывает на превышение
амплитуды наклона, следовательно, луч
не является показателем уровня (или
отвесности) и не должен использоваться для
определения или отметки уровня (или отвеса).
Переустановите лазерный прибор на более
ровной поверхности.
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ЛУЧЕЙ – ТОНКАЯ
НАСТРОЙКА (РИС. 2)
Колесо тонкой настройки (r), расположенное на
боковой стороне DW085, предназначено для
выравнивания горизонтальных лазерных лучей.
Расположите DW085 на плоской поверхности
и поворачивайте колесо вправо, чтобы
переместить луч вправо, или влево, чтобы
переместить луч влево. Поворачивание колеса
тонкой настройки регулирует весь внутренний
механизм, устанавливая угол 90° между тремя
горизонтальными лазерными точками.
ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА
Данный прибор оборудован функцией
самовыравнивания. Он калибруется на заводеизготовителе в режиме поиска отвеса, при
условии нахождения на плоской поверхности
с уровнем в пределах 4°. При условии
правильной калибровки ручную настройку не
выполнять.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для обеспечения максимальной точности
в работе регулярно проверяйте лазерный
прибор на правильность калибровки. См.
раздел Проверка локальной калибровки.
Проверку калибровки и прочие виды
технического обслуживания можно произвести
в авторизованном сервисном центре DEWALT.
Храните не используемый лазерный прибор
в чемодане, входящем в комплект поставки.
Не храните лазерный прибор при температуре
ниже –20 °C или выше 60 °C.
Не убирайте в чемодан влажный лазерный
прибор. Сначала полностью высушите
лазерный прибор при помощи мягкой сухой
ткани.
Проверка локальной
калибровки
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ – ОТВЕС (РИС. 5-6)
Наиболее точную калибровку отвесности
можно произвести при наличии значительного
количества вертикальной высоты, в идеале
7,5 м., при этом, один человек должен стоять
на полу для позиционирования лазерного
прибора, а второй человек должен находиться
максимально близко к потолку, чтобы отметить
на нем точку, спроецированную лазерным
лучом (Рис. 5). Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии не короче
расстояния, для которого предполагается
использование прибора.
1. Сделайте отметку на полу.
2. Поместите лазерный прибор таким
образом, чтобы направленный вниз луч
точно совпадал с отметкой на полу.
3. Подождите, пока лазерный прибор
не спроецирует вертикальную линию,
и отметьте центр лазерной точки,
спроецированной лучом, направленным
вверх.
4. Разверните лазерный прибор на 180° ,
как показано на Рис. 6, чтобы убедиться,
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
что направленный вниз луч по-прежнему
совпадает с отметкой на полу.
5. Подождите, пока лазерный прибор
не спроецирует вертикальную линию,
и отметьте центр лазерной точки,
спроецированной лучом, направленным
вверх.
Если расстояние между двумя отметками
превышает приведённые ниже значения,
лазерный прибор нуждается в калибровке.
Высота потолка
Расстояние между
отметками
3,5 м
1,5 мм
7,5 м
3 мм
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ – УРОВЕНЬ
ПЛОСКОСТЕЙ (РИС. 7-10)
Для проверки уровневой калибровки лазерного
прибора потребуется 2 параллельные стены,
расположенные на расстоянии минимум
6 м друг от друга. Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии не короче
расстояния, для которого предполагается
использование прибора.
1. Поместите лазерный прибор на
расстоянии 5-8 см от первой стены,
направив его в сторону стены (Рис. 7).
2. Отметьте на первой стене позицию
лазерного луча.
3. Разверните прибор на 180° и отметьте
позицию лазерного луча на второй стене
(Рис. 8).
4. Поместите лазерный прибор на
расстоянии 5-8 см от второй стены,
направив его в сторону стены (Рис. 9).
5. Отрегулируйте высоту прибора, пока луч
не совпадёт с отметкой из пункта 3.
6. Разверните прибор на 180° и направьте
лазерный луч на отметку на первой стене
из пункта 2 (Рис. 10).
7. Измерьте вертикальное расстояние
между лучом и отметкой.
8. Если расстояние превышает
приведённые ниже значения, лазерный
прибор должен быть откалиброван
в авторизованном сервисном центре.
Для проверки лучей, направленных вперёд,
влево и вправо, повторите пункты 1-8.
20
Расстояние между
стенами
Расстояние между
отметками
7,5 м
3,0 мм
15 м
6,0 мм
23 м
9,0 мм
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ЛУЧЕЙ ПОД УГЛОМ
90° (РИС. 11 A-D)
Расположение DW085 и сделанных отметок
при выполнении каждого пункта настройки см.
на Рисунке 11. Все отметки могут делаться
на полу при расположении контрольной точки
перед уровнем или перпендикулярным лучом
с последующим переносом расположения
отметки на пол.
1. Выберите помещение длиной не менее
10 м. Отметьте точку (k) на полу в одном
из торцов помещения (Рис. 11а).
2. Настройте лазерный прибор таким
образом, чтобы луч, направленный
вниз, указывал на точку k.
Убедитесь, что горизонтальный луч,
направленный вперёд, указывает точно
в противоположный торец помещения
(Рис. 11а).
3. Отметьте на полу в центре помещения
точку (l), используя контрольную
точку для переноса расположения
направленного вперёд горизонтального
луча на пол (Рис. 11а).
4. Отметьте точку (m) на противоположной
стене или перенесите расположение
направленного вперёд горизонтального
луча на пол (Рис. 11а).
5. Переместите DW085 на точку l и снова
направьте указывающий вперёд
горизонтальный луч на точку m
(Рис. 11b).
6. Отметьте расположение двух
перпендикулярных лучей отметками n
и о.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для максимальной точности,
расстояние между точками k и l, l и m, l и n, и l
и o должно быть одинаковым.
7. Разверните DW085 на 90°, чтобы
направленный вперёд горизонтальный
луч указывал на точку n (Рис. 11с).
8. Отметьте расположение первого
перпендикулярного луча (р) на полу
в максимальной близости от точки
k (Рис. 11с).
РУССКИЙ ЯЗЫК
9. Измерьте расстояние между точками
k и р (Рис. 11с). Если расстояние
превышает значения из таблицы,
лазерный прибор должен быть отдан
в ремонт в авторизованный сервисный
центр.
10. Разверните DW085 на 90°, чтобы
направленный вперёд горизонтальный
луч указывал на точку о (Рис. 11d).
11. Отметьте расположение второго
перпендикулярного луча (q) на полу
в максимальной близости от точки
k (Рис. 11d).
12. Измерьте расстояние между точками
k и q (Рис. 11d). Если расстояние
превышает значения из таблицы,
лазерный прибор должен быть отдан
в ремонт в авторизованный сервисный
центр.
Расстояние между
точками (k) и (m)
Расстояние между
точками (k) и (p) или
(k) и (q)
7,5 м
3,0 мм
15 м
6,0 мм
23 м
9,0 мм
Возможные неисправности
и способы их устранения
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
лазерный прибор наклонён слишком
сильно и внутренний механизм не может
произвести самостоятельное выравнивание,
лазерный луч начнёт мерцать, указывая
на превышение амплитуды наклона.
МЕРЦАЮЩИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПОКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСНОСТИ
И НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ИЛИ
ОТВЕСА. Переустановите лазерный прибор на
более ровной поверхности.
ЛАЗЕРНЫЕ ЛУЧИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТ
ДВИГАТЬСЯ
Лазерный прибор DW085 является
инструментом высокой точности. Поэтому,
будучи расположенным на неустойчивой
(и подвижной) поверхности, прибор будет
продолжать поиск отвесности. Если лазерный
луч не прекращает своего движения,
попробуйте установить лазерный прибор на
более устойчивой поверхности. Кроме этого,
проверьте, что поверхность является абсолютно
плоской и лазерный прибор находится
в устойчивом положении.
Чистка
• Перед чисткой прибора извлеките из него
батарейки питания.
•
Убедитесь, что батарейки питания вставлены
в прибор в соответствии с отметками (+), (-)
на крышке отсека.
• Следите за тем, чтобы вентиляционные
отверстия прибора оставались чистыми,
и регулярно протирайте его корпус мягкой
тканью.
•
Убедитесь, что батарейки питания находятся
в рабочем состоянии. Если сомневаетесь,
попробуйте установить новые батарейки
питания.
• При необходимости, протирайте линзы
мягкой тканью или смоченной в спирте
ватной палочкой. Не используйте никакие
другие чистящие средства.
•
Убедитесь, что контакты батареек питания
чистые и без признаков ржавчины или
коррозии. Следите, чтобы лазерный уровень
оставался сухим, и всегда используйте
только высококачественные батарейки
питания, чтобы свести к минимуму риск их
протечки.
•
Если лазерный прибор хранился при очень
высокой температуре, дождитесь его
полного остывания.
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ МЕРЦАЕТ (РИС. 4)
Лазерный прибор DW085 был сконструирован
для самовыравнивания до 4° во всех
направлениях, при его расположении,
как показано на Рисунке 4. Если
Дополнительные
принадлежности
В нижней части лазерного прибора имеется
внутренняя резьба 6 мм (1/4») x 20. Данная
резьба подходит для использования
существующих или спроектированных
в будущем дополнительных принадлежностей
DEWALT. Используйте только дополнительные
принадлежности DEWALT, специально
предназначенные для использования
с данным продуктом. Следуйте инструкциям,
приложенным к дополнительной
принадлежности.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Батарейки питания
Утилизируйте отработанные батарейки питания
безопасным для окружающей среды способом.
Узнайте в ближайшем учреждении органов
власти о безопасном для окружающей среды
способе переработки и утилизации батареек
питания.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
zst00204610 - 27-05-2013
22
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
24
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
25
26
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising