D27107XPS | DeWalt D27107XPS COMBINATION SAW Type 3 instruction manual

372001-69 EST
D27107
D27107XPS
Eesti keel
(Originaaljuhend)
16
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
34
2
10
9
8
143
6
5
7
4
3
2
1
142
A1
10
11
12
13 17
14
15
16
A2
3
22
21
20
19
20
23
17
18
A3
34 35 36
39
38 37
30
31
A4
4
A5
33
32
41
A6
A7
42
43
32
A8
A9
5
144
44
A11
A10
54
53
55
52
16
51
B
B1
59
58
15
56
57
58
15
56
57
59
C1
6
C2
15
59
C4
C3
60
14
63
61
62
65
64
66
E
D
19
19
2
F1
F2
68
67
69
F3
F4
70
7
8
9
8
74
73
G2
G1
76
73
75
73
G4
G3
H1
H3
8
77 78
5
83
H2
81 80 79
83
83
H4
7
85
82
84
86
76
17
I1
82
I2
76
81
92
7
91
I3
89
88
90
87
J
94
95
K
88
93
L
88
93
96
8
98
7
20
91
99 97
M1
M2
9
102 101
69
102
M3
70
M4
4
2
68
2 mm
68
67
3-8 mm
N1
M5
21
103
20
O
104
20
108
N2
10
P1
107
22
112
111
110
109
P2
P3
114
114
109
109
113
113
P5
P4
115
116
41
Q2
Q1
120
117
82
76
119
118
41
121
Q3
Q4
11
122
11
1
R1
R2
11
10
9
124
123
126
7
80
127
79
125
81
R3
S1
91
79
80
S3
S2
12
T1
T2
T3
90°
A
U1
T4
45°
U2
U3
23
0°-45°
V1
V2
13
21
13
13
63
128
W1
W2
138
Y1
X
140
Y2
14
141
Y3
139
138
2
1
39
3
Z
15
EESTI KEEL
ÜMBERPÖÖRATAV SAAG
D27107, D27107XPS
Õnnitleme!
Saagimispingi režiim
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTist ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
D27107 D27107XPS
Pinge
V
Tüüp
Sisendvõimsus
Väljundvõimsus
230
230
5
3
(D27107
valgusdioodist
töötulega)
W
2000
2000
W
1080
1080
Max saeketta kiirus
min-1
4000
4000
Lehe diameeter
mm
305
305
Ketta ava
mm
30
30
Ketta keha paksus
mm
2,1 - 2,2
2,1 - 2,2
Kiilnoa paksus
mm
2,5
2,5
Saeketta automaatse
pidurdamise aeg
s
< 10
< 10
Mass
kg
42
42
Lõikeulatused
Eerungisae režiim
Eerung (max asendid)
vasak
parem
48°
48°
48°
48°
Kaldlõige (max asendid)
vasak
parem
48°
2°
48°
2°
mm
Max ristlõike võimsus
90°/90° juures
205 x 63
205 x 63
Max eerunglõike võimsus
45° juures
mm
160
160
Max lõike 90° sügavus
mm
90
90
Max kaldlõike 45° sügavus mm
60
60
Max kaldlõike 45° sügavus,
45° eerung
mm
16
60
60
Max pikilõike võimsus
vasak/parem
mm
120/320
120/320
Lõikesügavus 90° juures
mm
81
81
Lõikesügavus 45° juures
mm
56
56
LPA (helirõhk)
dB(A)
95,0
95,0
KPA (helirõhu
määramatus)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (helivõimsus)
dB(A)
106,0
106,0
KWA (helivõimsuse
määramatus)
dB(A)
3,0
3,0
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 61029:
Vibratsioonitugevus ah
ah =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
2,1
1,5
2,1
1,5
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 61029 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada kokkupuutele
eelnevaks hindamiseks.
HOIATUS: Deklareeritud
vibratsioonitase kehtib tööriista
põhirakendusalade kohta. Kui
tööriista kasutatakse teiste tööde
tegemiseks või teiste lisaseadmetega
või kui tööriist on halvasti hooldatud,
võib vibratsiooni emissioon olla
teistsugune. Sellisel juhul võib
vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel
olla märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
EESTI KEEL
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriistad10 amprit, toitevõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa230 V tööriistad
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest
ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.
13 A, pistikus
MÄRKUS: Seade on mõeldud ühendamiseks
elektrisüsteemiga, mille maksimaalne lubatud
näivtakistus Zmax kasutaja liitumiskohas (kilbis) on
0,28 Ω.
Kasutaja peab veenduma, et seade on ühendatud
vooluvõrguga, mis vastab sellele nõudele.
Vajadusel võib kasutaja küsida süsteemi
näivtakistust liitumiskohas elektrifirmalt.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.12.2011
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
D27107/D27107XPS
HOIATUS! Elektritööriistade
kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi
ohutusnõudeid, et vähendada tule,
elektrilöögi ja kehavigastuste ohtu,
sealhulgas järgmist.
Enne seadme kasutamist lugege kõik need juhised
läbi ja hoidke need alles.
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES
HILISEMAKS KASUTAMISEKS
Üldised ohutusreeglid
1. Hoidke tööala puhas!
Korrast ära tööalad ja pingid võivad
põhjustada õnnetusi.
2. Võtke arvesse töökeskkonda.
Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes. Hoidke tööala hästi valgustatuna
(250 - 300 lux). Ärge kasutage tööriista tule- ja
plahvatusohtlikes kohtades, näiteks tuleohtlike
vedelike ja gaaside läheduses.
3. Kaitske end elektrilöögi eest.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid). Tööriista kasutamisel äärmuslikes
tingimustes (kõrge niikus, tekib metallipuru jne)
saab elektriohutust suurendada, paigaldades
isoleeriva trafo või lekkevoolukaitsme.
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
4. Hoidke kõrvalised isikud eemal!
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ
ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge
DEWALTiga aadressil või vaadake kasutusjuhendi
lõpust.
5. Asetage mittekasutatavad tööriistad hoiule.
Ärge lubage tööga mitteseotud isikutel (eriti
lastel) puudutada tööriista või pikenduskaablit
ning hoidke nad tööalast eemal.
Kui tööriistu ei kasutata, peavad need olema
väljaspool laste käeulatust kuivas kohas
kindlalt luku taga.
17
EESTI KEEL
6. Ärge koormake tööriista üle.
See töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
7. Kasutage õiget tööriista.
Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega tööd,
mille jaoks on mõeldud võimsad tööriistad.
Ärge kasutage tööriistu muuks kui ettenähtud
otstarbeks. Näiteks ärge saagige ketassaega
puuoksi ega tüvesid.
8. Kandke nõuetekohast riietust.
Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid,
kuna need võivad jääda liikuvate osade külge
kinni. Väljas töötamisel on soovitatav kanda
mittelibisevaid jalatseid. Kandke pikkade
juuste katmiseks kaitsvat peakatet.
9. Kasutage kaitsevarustust.
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo- või
tolmumaski, kui töötamisel tekib tolmu või
lendavaid osi. Kui need osad võivad olla
kuumad, kandke lisaks kuumuskindlat põlle.
Kandke kogu aeg nägemiskaitset. Kandke
kogu aeg kiivrit.
10. Ühendage tolmu eemaldamise seade.
Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja
kogumise seadmete ühendamise võimalus,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti.
11. Kasutage toitekaablit õigesti.
Mitte kunagi ärge tõmmake tööriista
pistikupesast eemaldamiseks juhtmest.
Hoidke toitekaabel eemal kuumusest, õlist ja
teravatest servadest. Mitte kunagi ärge kandke
tööriista toitekaablist hoides.
12. Kinnitage detail.
Võimalusel kasutage detaili hoidmiseks
pitskruvisid või kruustange. See on ohutum
kui käega kinnihoidmine ja nii on teil mõlemad
käed töötamiseks vabad.
13. Ärge küünitage.
Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.
14. Hoolitsege tööriistade eest.
Hoidke lõiketarvikuid terava ja puhtana – nii
töötavad need paremini ja ohutumalt. Järgige
juhiseid määrimise ja tarvikute vahetamise
kohta. Kontrollige tööriistu regulaarselt
ning kahjustuste avastamisel laske need
parandada volitatud teeninduskeskuses.
Hoidke käepidemed ning lülitid kuivad, puhtad
ning vabad õlist ja määretest.
18
15. Eemaldage tööriistad vooluvõrgust.
Kui tööriista ei kasutata, enne hooldamist ning
tarvikute (näiteks terad, otsakud ja lõikurid)
vahetamist eemaldage tööriist vooluvõrgust.
16. Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Kujundage endale harjumus kontrollida enne
tööriista kasutamist, kas reguleerimis- ja
mutrivõtmed on selle küljest eemaldatud.
17. Vältige seadme soovimatut käivitumist.
Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil. Enne
tööriista vooluvõrku ühendamist veenduge, et
see on välja lülitatud.
18. Kasutage välitingimustesse sobivaid
pikenduskaableid.
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit
ning kahjustuste avastamisel vahetage välja.
Tööriista kasutamisel väljas kasutage ainult
välitingimustesse mõeldud pikenduskaableid,
millel on vastav tähistus.
19. Säilitage valvsus.
Jälgige, mida te teete. Kasutage tervet
mõistust. Ärge kasutage elektritööriista
väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või
arstimite mõju all olles.
20. Kontrollige kahjustunud osade puudumist.
Enne kasutamist vaadake tööriist ja
toitekaabel hoolega üle, et teha kindlaks,
kas see töötab korralikult ja täidab oma
ettenähtud funktsiooni. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja kinni ning puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kui kaitse või mõni muu osa on
kahjustatud, peab selle parandama või välja
vahetama volitatud teeniduskeskus, v.a. juhul,
kui selles kasutusjuhendis on öeldud teisiti.
Laske vigastatud lülitid välja vahetada volitatud
teeninduskeskusel. Ärge kasutage tööriista,
kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Ärge proovige teha ise parandustöid.
HOIATUS! Mis tahes tarvikute
või lisaseadmete kasutamine või
seadme kasutamine viisil, mida selles
kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
21. Laske oma tööriist remontida
kvalifitseeritud isikul
See elektritööriist on vastavuses kõigi
asjakohaste ohutusnõuetega. Parandustöid
võivad teha ainult kvalifitseeritud isikud
originaalvaruosi kasutades; vastasel korral
võib kasutajale tekkida märkimisväärne oht.
EESTI KEEL
Lisaohutushoiatused eerungisaagide kohta
• Enne töö algust veenduge, et kõik
lukustusnupud ja fikseerimishoovad on kinni.
• Kaldsaagimisel veenduge, et masina konsool
on kindlalt fikseeritud.
• Ärge kasutage masinat, kui kaitsekate pole
oma kohal, või kui kaitsekate ei tööta või kui
seda pole korralikult hooldatud.
• Mitte kunagi ärge viige kätt saelehe lähedale,
kui saag on ühendatud vooluvõrku.
• Mitte kunagi ärge püüdke peatada kiiresti
liikuvat seadet tööriista või muu eseme
surumisega vastu saeketast; see võib
põhjustada raske õnnetuse.
• Valige õige ketas lõigatava materjali jaoks.
• Kandke alati sobivaid kindaid, kui käsitsete
saekettaid ja raskeid materjale.
• Mitte kunagi ärge tehke mingeid puhastusega hooldustöid, kui seade veel töötab ja pea
ei ole algasendis.
• Kaitse eesmine osa on saagimisel nähtavuse
tagamiseks varustatud piludega. Kuigi
piludega osa takistab suurel määral prahi
lendamist, on need siiski avad ja läbi pilude
vaatamisel tuleb alati kanda kaitseprille.
• Kui laser on kokku pandid, ärge vahetage
muud tüüpi laserite vastu välja. Remonditöid
tohivad teha vaid laseri tootja või
autoriseeritud agent.
• Ärge kunagi lõigake alla 200 mm pikkust
töödetaili.
• Lisatoeta on masin projekteeritud kandma
järgmiste maksimummõõtmetega töödetaile:
• Kasutage õigesti teritatud saekettaid. Pidage
kinni saekettale märgitud maksimaalsest
kiirusest. Märgitud maksimaalne kiirus peab
olema alati kõrgem kui nimisildile märgitud
kiirus.
• Ärge kunagi kasutage saagi, ilma et ülemine ja
alumine kaitse on paigas.
• Mitte kunagi ärge viige kätt saelehe lähedale,
kui saag on ühendatud vooluvõrku.
• Katkestage sae ühendus vooluvõrguga enne
ketaste vahetamist või hoolduse läbiviimist.
• Kasutage alati tõukepulka ning tagage, et te ei
aseta käsi lõikamise ajal saelehele lähemal kui
200 mm.
• Ärge püüdke töötada muu kui etteantud
pingega.
• Ärge kandke lehele selle töötamise ajal
määrdeid.
• Ärge sirutage saelehe taha.
• Hoidke tõukepulk alati oma kohal, kui see pole
kasutusel.
• Ärge seiske seadme peal.
• Transportimisel tuleb tagada, et sae ülaosa on
kaetud, nt kaitsekattega.
• Ärge kasutage kaitsekatet käitlemiseks või
transportimiseks.
• Valtsimine, soonimine ja kanalite lõikamine
pole lubatud.
• Tagage, et kiilnuga on õigesti reguleeritud.
Ärge lõigake ilma, et riivnuga on kokku
pandud.
• Ärge kunagi lõigake alla 30 mm töödetaili.
– Kõrgus 63 mm x laius 205 mm x pikkus
500 mm.
• Lisatoeta on masin projekteeritud kandma
järgmiste maksimummõõtmetega töödetaile:
– Pikemaid detaile tuleb toetada sobiva
lauaga, näiteks DE3474 Kinnitage detail
alati kindlalt.
– Kõrgus 81 mm x laius 400 mm x pikkus
600 mm.
• Eerungisae režiimi ajal tagage, et saeketta osa
on kaitsekatte (63) poolt täiesti suletud, nagu
näidatakse joonisel E.
Täiendavad ohutuseeskirjad saepinkide
kasutamisel
• Veenduge, et leht keerleb õiges suunas ja et
hambad on saepingi esikülje suunas.
• Enne töö algust veenduge, et kõik
lukustusnupud ja fikseerimishoovad on kinni.
• Veenduge, et kõik lehed ja äärikud on puhtad
ning rõnga süvendatud küljed on vastu lehte.
Pingutage sae võlli mutrit.
– Pikemaid detaile tuleb toetada sobiva
lauaga, näiteks D271055 või D271058.
Ohutusalased lisahoiatused ümberpööratavate
saagide kohta
• Enne sae kasutamist tuleb tagada, et masin
on stabiilne. Ärge kunagi asetage masina
ebatasasele pinnale. Vajadusel kinnitada
masin tööpingile, kasutades 150 mm pikkuseid
kuuskantpeapolte.
• Ärge kunagi kasutage masinat ilma
kinnitamata kaitseteta, eriti pärast režiimi
muutmist. Hoidke kaitsed heas töökorras ja
hästi hooldatud.
• Asendage kulumise korral pingi vahetükk.
19
EESTI KEEL
• Tagage, et konsool on kindlalt tööasendis
kinnitatud, kui saete saagimispingi režiimil.
• Enne hooldustööde tegemist ja saeketta
vahetamist eemaldage seade vooluvõrgust.
• Tagage, et konsool on kindlalt kinnitatud, kui
lõikate nurgaga saagimispingi režiimil.
• Kasutage vaid saekettaid, mis on tootja poole
täpsustatud. Tagage, et kiilnuga ei ole paksem
kui saeketta soone laius ning mitte peenem
kui saeketta keha.
• Tagage, et laud on õigesti lukustatud, kui
vahetate saagimisrežiimi.
• Ärge kunagi saagige metalseid või
mittemetalseid materjale, kui teete pikilõikeid
saagimispingi režiimis.
• Enne mis tahes tarvikute kasutamist lugege
kasutusjuhendit. Tarvikute vale kasutamine
võib põhjustada kahjustusi.
• Pidage kinni saekettale märgitud
maksimaalsest kiirusest.
• Saeketta käsitsemisel kasutage hoidikut või
kandke kindaid.
• Veenduge, et saeketas pöörleb õiges suunas.
Hoidke saeketas teravana.
• Saeketta max lubatud kiirus peab alati olema
võrdne või suurem kui andmeplaadil toodud
koormuseta kiirus.
• Ärge kasutage saelehti, mis ei vasta tehnilistes andmetestoodud mõõtmetele. Ärge kasutage vahepukse ega spindli rõngaid saelehe
sobitamiseks spindlile. Kasutage ainult selles
kasutusjuhendis kindlaks määratud saelehti,
mis vastavad standardile EN 847-1.
• Kaaluge spetsiaalsete müra vähendavate
saelehtede kasutamist.
• Ärge kasutage KIIRLÕIKETERASEST kettaid.
• Ärge kasutage pragunenud ega muul viisil
kahjustunud saelehti.
• Pärast saagimise lõpetamist vabastage lüliti
ja oodake enne pea tagasi üles algasendisse
viimist, kuni saeketas on täielikult peatunud.
• Kaldsaagimisel veenduge, et konsool on
kindlalt fikseeritud.
• Ärge asetage midagi vastu ventilaatorit
mootori võlli toetamiseks.
• Saeketta kaitsetõuseb automaatselt, kui
konsool tuuakse alla; see läheb alla saeketta
kohale, kui tõsta konsool üles. Kaitset võib
tõsta käsitsi saeketta paigaldamisel ja
eemaldamisel ning sae kontrollimisel. Mitte
kunagi ärge tõstke saeketta kaitset käsitsi, kui
saag ei ole välja lülitatud.
• Hooldage seadet ümbritsevat ala korralikult
ning eemaldage sellelt lahtine materjal, näiteks
laastud ja äralõigatud tükid.
• Kontrollige regulaarselt, et mootori ventilatsiooniavad on puhtad ja vabad laastudest.
20
• Kontrollige, et masin oleks paigaldatud
tasasele ja piisavalt stabiilsele pinnale.
• Ärge kasutage abrasiivseid ega
teemantkettaid.
• Õnnetuse või masina tõrke korral lülitage
seade koheselt välja ning eemaldage
vooluvõrgust.
Teatage tekkinud tõrkest ning tähistage
seade sobival viisil, et vältida teiste inimeste
töötamast vigase seadmega.
• Kui saeketas kiilub saagimisel liiga kõvasti
vajutamise tõttu kinni, lülitage seade välja ja
eemaldage see vooluvõrgust. Eemaldage
detail ja veenduge, et saeketas liigub vabalt.
Lülitage seade sisse ja alustage saagimist
uuesti väiksemat jõudu rakendades.
• Ärge eemaldage äralõigatud tükke ega muid
detaili osasid lõikepiirkonnast, kui seade
töötab ja saepea ei ole algasendis.
• Ärge kasutage masinat ilma jalgu
paigaldamata.
• Tagage, et teie seisate alati lõikejoonest
vasakul või paremal.
• Tagage piisav üld- või kohtvalgustus.
• Veenduge, et kasutajal on asjakohane
ettevalmistus masina kasutamiseks,
reguleerimiseks ning käitamiseks.
• Lülitage masin välja, kui see on järelevalveta.
• Tagage, et LED vastab standardile EN 62471.
Ärge asendage LEDi teise tüübiga.
Kahjustumise korral laske LED-valgusti
parandada volitatud teenindustöökojal.
• Puidu saagimisel ühendage saag
tolmukogumisseadmega. Pidage alati silmas
tolmu mõjutavaid tegureid, näiteks:
-– töödeldava materjali tüüpi (laastuplaat
tekitab puidust rohkem tolmu);
-– saeketta teravust;
-– saeketta õiget reguleeritust;
-– tolmueemaldaja õhu liikumise kiirus peab
olema vähemalt 20 m/s.
Veenduge, et kohalik tolmueemaldusseade,
samuti katted, põrkeplaadid ja kanalid on
korralikult reguleeritud.
EESTI KEEL
• Mitte kunagi ärge saagige kergeid sulameid,
eriti magneesiumisulameid.
Kui kasutate masinat
eerungisae režiimis,
tuleb veenduda, et
kasutate käepidemes
olevat käivituslülitit, kui
lülitate masina SISSE ja
VÄLJA. Ärge kasutage
lülitikasti selles režiimis.
Masinaraamis asuv SISSE/
VÄLJA-lüliti on mõeldud vaid
laudsaagimisrežiimi jaoks.
O /I
Muud ohud
Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised ohud:
- pöörlevate osade puudutamisest tekitatud
vigastused
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
- Kuulmiskahjustused.
Kui kasutada masinat
eerungisae režiimis, tuleb
veenduda, et kiilnuga on
kindlalt oma puhkeasendis.
- Pöörleva saelehe katmata osade poolt
põhjustatud õnnetuste oht.
- Vigastuse oht saeketta vahetamisel.
- Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
Ärge kasutage eerungisaena,
kui kaitsekate pole omal
kohal.
- Puidu (eriti tamme, kase ja MDF-plaatide)
saagimisel tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud.
Mürataset mõjutavad järgmised tegurid:
- lõigatav materjal
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS A1)
- saelehe tüüp
Kuupäevakood (143), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
- etteandejõud
Näiteks:
2013 XX XX
tootmisaasta
Järgmised tegurid suurendavad hingamisraskuste
tekkimise ohtu:
– Puidu saagimisel ei ole ühendatud
tolmueemaldusseadet.
– Saastunud väljapuhkefiltrite põhjustatud
ebapiisav tolmu eemaldamine.
- kulunud saeleht
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Osaliselt kokkupandud masin
1 Karp sisaldab:
- töödetaili ebatäpne juhtimine
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
1 Saepingi asendi ülemine kaitsekate
1 Eerungisae asendi lauaalune kaitsekate
4 Toed
2 Rattad
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
4 Jalad
Kandke kuulmiskaitset.
1 materjali pitskruvi
1 Paralleelne latt
1 Kasutusjuhend
Kandke nägemiskaitset.
Kandekoht
Käed eemal
1 Detailijoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud ei
ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis A1 - A11)
A1
1 Sisse/välja-lüliti (saepingi režiimis)
21
EESTI KEEL
2 Laua vabastushoob
3 Pöörleva laua klamber
4 Eerungisae laud
5 Pöörlev laud
6 Parema käe poolne juhtlatt
7 Vasaku käe poolne juhtlatt
8 alumine liikuv saeketta kaitsekate
9 Kaitsekatte vabastushoob
10 Töökäepide
37 Tugi koos eemaldatava stopperiga
(DE3495)
38 Tugi koos eemaldatud stopperiga
(DE3495)
A6
40 Rullikutega tugilaud (DE3497)
Saepingi režiimis kasutamiseks:
A7
41 Eerungi latt (D271052)
142 Kaitselüliti lähtestusnupp
A8
143 Kuupäevakood
42 Pikenduslaud (D271058)
A2
A9
10 Töökäepide
43 Liuglaud (D271055)
11 Käivituslüliti (eerungisae režiim)
12 Fikseeritud ülemise saelehe kaitse
13 Tolmueraldusadapter
14 Rattad
15 Tugi
16 Jalg
17 Kaldenurga kinnitusnupp
A3
17 Kaldenurga kinnitusnupp
18 Kõrgusregulaator
19 saepingi laud
20 Kiilnuga
21 Ülemine saelehe kaitse
22 Paralleelne latt
23 tõukepulk
Lisavarustus
A4
Eerungisae režiimis kasutamiseks:
30 Lati sisend (DE7120)
A5
31 Reguleeritav tugi 760 mm (max kõrgus)
(DE3474)
32 Tugijuhtsiinid 1000 mm (DE3494)
33 Tugijuhtsiinid 500 mm (DE3494)
34 Kallutatav tugi (DE3495)
35 Pöördpiirik (DE3462)
36 Pikkuspiirik lühikestele töödetailidele
(kasutamiseks juhtsiinidega [33])
(DE3460)
22
Tõukepulgad (DE3454) (pole näidatud)
Kasutamiseks kõigis režiimides:
A10
44 Kolmesuunaline tolmukogumiskomplekt
(D271054)
A11
144 LED-valgustuse süsteem
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Teie DEWALTi D27107 ümberpööratav saag on
disainitud töötama eerungisae või saepingina, et
viia läbi neli põhilist pikisaagimise, ristilõikamise,
nurgaga lõikamise ja kaldlõikamise toimingut
kergelt, täpselt ja ohutult.
Seade on projekteeritud kasutamiseks
ketta nominaalse diameetriga 305 mm
karbiidhammastega saekettaga professionaalseks
puidu, puidutoodete ja plastiku lõikamiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need ümberpööratavad saed on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
HOIATUS! Ärge kasutage seadet
muuks kui ettenähtud otstarbeks.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest vastutav
EESTI KEEL
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle tootega
üksi.
EERUNGISAE REŽIIM
Eerungisae režiimis kasutatakse saagi
vertikaalses, eerunginurgas või kaldega.
SAAGIMISPINGI REŽIIM
Tsentraalteljel ümber pööratuna kasutatakse
saagimismasinat stadardseteks pikilõikamisteks
ning laiade detailide saagimiseks, tuues detaili
manuaalselt ketta juurde.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks.
Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile
märgitud väärtusele.
See tööriist on vastavalt standardile
EN 61029 topeltisolatsiooniga. Seetõttu
ei ole maandusjuhet vaja.
Kaabli võib tööriistal välja vahetada ainult volitatud
remonditöökoda või kvalifitseeritud elektrik.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
KOKKUPANEMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Masina ja selle osade lahtipakkimine
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks otsige alati abi, kui
masinat liigutate.
• Eemaldage lahtine pakkematerjal kastist.
• Tõstke masin kastist välja.
• Eemaldage osade karp masina seest.
• Eemaldage mis tahes muu pakkematerjal
masinast.
Jalgade paigaldamine (joonis A2, B, B1)
Kui jalad ja toed on paigaldatud, on masin
alternatiivselt valmis tööpingile asetamiseks.
Turvalise töö tagamiseks tuleb masin tööpingile
kinnitada.
HOIATUS! Ärge kasutage seda
masinat, kui see pole tööpingi külge
kinnitatud. Etteandejõud muudab sae
ebastabiilseks, kui see pole tööpingi
külge kinnitatud.
• Keerake masin tagurpidi.
• Asetage jalg (16) alusel igasse paigalduskohta
(51).
• Libistage mutter (52) pilusse (53), mis asuvad
paigalduskohtades.
• Sisestage polt (54) koos seibiga (55) jalga.
• Pingutage polte.
• Paigaldage jalad, nagu allpool kirjeldatud.
• Pange jalad kokku, nagu allpool kirjeldatud.
• Keerake masin tagasi jalgadele.
• Sisestage 8 mm ja 120 mm minimaalse
pikkusega polt (49) jalga igas paigalduskohas
(joonis B1).
• Pingutage polte.
Tugede paigaldamine (joonis C1 ja C2)
Kui toed on paigaldatud saab masina iseseisvalt
asetada.
• Keerake masin tagurpidi.
• Paigaldage jalad, nagu allpool kirjeldatud.
Pidage meeles, et eesmised ja tagumised
toed on erineva pikkusega. Tagumised toed on
kergelt pikemad kui eesmised toed. Veenduge,
et paigaldate iga jala õigesse kohta.
• Keerake masin tagasi jalgadele. Veenduge, et
need on tasased; reguleerige vajadusel jalgade
klammerduskõrgust.
23
EESTI KEEL
Tagumised toed
• Asetage tugi (15) igasse paigalduskohta (56),
mis asuvad aluse sees madalamate äärte
juures (joonis C1).
• Asetage kaks kinnitit kaitsekattest vasakule
pilusse (64), mis on ketta pilust (65) vasakul.
Keerake plastkruvisid vastupäeva.
• Juhtige nelikantkaelaga polt (57) väljast läbi
augu raami ja tugedesse.
• Asetage kaitsekate lamedalt lauale ja vajutage
kinniti pilusse (66), mis on ketta pilust paremal.
Keerake plastkruvi vastupäeva.
• Asetage klamber (58) ja lukustusnupp (59)
poldile.
• Eemaldamiseks keerake kruvisid päripäeva ja
eemaldage kaitsekate.
• Pingutage lukustusnuppe.
Eesmised toed
• Asetage tugi (15) igasse paigalduskohta (56),
mis asuvad aluse sees kõrgemate äärte juures
(joonis C2).
• Asetage klamber (58) tugede ümber.
• Juhtige nelikantkaelaga polt (57) seest läbi
aukude klambritesse, tugedesse ja raami.
• Asetage lukustusnupp (59) poltidele.
• Pingutage lukustusnuppe.
Tugede kokkupanek (joonis C3, C4)/pingi
paigaldamine (joonis B1)
Toed saab kokku panna alusesse, et muuta masin
tööpingiga kasutamiseks sobivaks.
• Keerake masin tagurpidi.
• Vabastage lukustusnupp (59) esimesel toel
(15)
• Suunake tugi sissepoole
• Pingutage lukustusnuppu.
• Korrake seda teiste tugedega.
• Keerake masin tagasi jalgadele.
Sae pea ja laua ümber pööramine (joonis F1 F4)
• Hoidke sae lauda (19) ühe käega ja vajutage
laua vabastushoov (2) paremale (joonis F1).
• Vajutage laud alla ette (joonis F2) ning
kallutage see täielikult üle, kuni mootori koost
on kõige ülemises asendis ning plaat (67)
lukustub laua lukustusseadmes (68) (joonis F3).
• Vajutage vabastushoob (69) taha, samal ajal
hoides pead all, kuni vedruga kandeseadet (70)
saab oma kohalt tõsta (joonis F4).
• Keerake kandeseade üles.
• Hoidke pead tugevalt, laske vedrupingel viia
pea üles oma puhkeasendisse.
Saeketta paigaldamine (joonis G1 - G4)
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS:
• Kasutage mõlemat polti (49) tugedes ja
kinnitage masin poltidega, mille diameeter on
8 mm ja minimaalne pikkus on 150 mm.
• Vahetage alati kettaid masinaga, mis
on eerungisae režiimis.
Kinnikiilumise ja ebatäpsuse vältimiseks veenduge,
et kinnituspind ei ole kõver ega muul viisil
ebatasane.
• Mitte kunagi ärge vajutage alla
võllilukusti nuppu, kui saeketas töötab
või pöörleb veel.
Rataste paigaldamine (joonis D)
• Ärge saagige selle eerungisaega
raudmetalle (mis sisaldavad rauda või
terast), müüritist ega kiudtsementi.
• Asetage ratas (14) igale teljele (60) masina igal
küljel.
• Asetage lame seib (61) ja mutter (62) telgede
keermestatud otstesse.
• Keerake mutritega kaasas oleva mutrivõtmega
kinni.
Eerungisae režiimi koost
Lauaaluse kaitsekatte paigaldamine (joonis E)
Lauaalune kaitsekate (63) on paigaldatud
saepingi laua peale.
24
• Uue saelehe hambad on väga teravad
ja võivad ohtlikud olla.
• Vajutage alla pea luku vabastamise
hoob (9), et vabastada alumine kaitse
(8), seejärel tõstke alumine kaitse nii
kaugele kui võimalik (joonis G1).
• Hoidke alumist kaitset ülestõstetud asendis,
vajutage ühe käega alla võllilukusti nupp (74)
ja seejärel keerake teises käes oleva saeketta
võtmega (i) lahti saeketta vasakkeermega
kinnituskruvi (73), keerates seda päripäeva.
EESTI KEEL
HOIATUS! Võllilukusti kasutamiseks
vajutage nuppu näidatud viisil ja
keerake võlli käsitsi, kuni tunnete luku
rakendumist.
• Hoidke lukusti nuppu all, et takistada võlli
pöörlemist. (74, joonis G1).
• Eemaldage saeketta kinnituskruvi (73) ja
välimine võllirõngas (75).
• Paigaldage saeketas (76) õla (77) peale, mis
on tihedalt vastu sisemist võllirõngast (78),
veendudes, et saeketta alumisel serval on
hambad suunatud sae tagumise osa poole
(kasutajast eemale).
• Paigaldage välimine võllirõngas (75).
• Keerake saeketta kinnituskruvi (73) hoolega
kinni, keerates seda vastupäeva ja hoides
teise käega võllilukustit rakendatud asendis.
• Tõstke alumist kaitsekatet.
HOIATUS! Saeketast tohib välja
vahetada ainult kirjeldatud viisil.
Kasutage ainult Tehnilistes
andmetestoodud saekettaid; Kat nr:
DT4260 on soovitatav.
Eerungisae režiimi
reguleerimine
Eerungisaag on tehases täpselt reguleeritud. Kui
transportimise, käitlemise või muu põhjuse tõttu
tuleb saagi uuesti reguleerida, järgige allpool
toodud samme. Pärast reguleerimist peaks saag
jääma täpseks.
Saeketta kontrollimine ja reguleerimine lati
järgi (joonis H1–H3)
• Vabastage eerungi nupp (79) ja vajutage
eerungipiirikut (80), et vabastada pöörlev laud
(5) (joonis H1).
• Pöörake pöörlevat lauda, kuni riiv leiab selle 0°
eerungi asendist. Ärge pingutage nuppu.
• Tõmmake pead täpselt nii palju allapoole, et
saeketas hakkab sisenema lõhikplaati (81).
• Asetage nurgik (82) vastu lati vasakut külge (7)
ja saeketast (76) (joonis H2).
HOIATUS: Ärge puudutage nurgikuga
saeketta hambaid.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt:
• Keerake lahti kruvid (83) (joonis H3) ja nihutage
skaalat/pöörleva laua koostet vasakule või
paremale kuni saeketas on 90° nurga all
mõõdetuna nurgikuga (joonis H2).
• Pingutage kruve uuesti (83) (joonis H3).
Ärge pöörake eerunginäidiku näidule praegu
tähelepanu.
Reguleerige eerunginäidikut (joonis H1 ja H4)
• Vabastage eerungi nupp (79) ja vajutage
eerungipiirikut (80), et vabastada pöörlev laud
(5) (joonis H1).
• Laske vabastatud eerunginupu juures
eerungifiksaatoril oma kohal fikseeruda,
pöörates eerungikonsooli nullpunktist mööda.
• Vaadake näidikut (84) ja eerungiskaalat (85)
(joonis H4). Kui näidik ei näita täpselt null,
keerake lahti kruvi (86), liigutage näidikut, nii et
see näitab 0°, ning keerake kruvi kinni.
Saeketta kontrollimine ja reguleerimine laua
järgi (joonis I1–I3)
• Vabastage kaldenurga riivi nupp (17) (joonis I1).
• Vajutage saepead paremale, tagamaks, et see
on täiesti vertikaalne, ja keerake kaldenurga
riivi nupp kinni.
• Tõmmake pead täpselt nii palju allapoole, et
saeketas hakkab sisenema lõhikplaati (81).
• Asetage nurgik (82) lauale ning vastu saeketast
(76) (joonis I2).
HOIATUS: Ärge puudutage nurgikuga
saeketta hambaid.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt:
• Keerake lahti kaldenurga riivi nupp (17)
(joonis I1) ja keerake vertikaalasendi
reguleerimise fiksaatorkruvi (87) (joonis I3)
sisse või välja kuni saeketas on nurgikuga
mõõdetuna 90° nurga all (joonis I2).
• Kui kaldenäidik (88) ei näita kaldeskaalal
(89) nulli, keerake lahti näidiku kinnituskruvi
(90) ja nihutage näidikut vastavalt vajadusele
(joonis I3).
Tõkke reguleerimine (joonis J)
Tõkke ülemist vasakut osa on võimalik
reguleerida vasakule, nii et saagi oleks võimalik
pöörata 48° vasakule ja paremale. Tõkke (7)
reguleerimine:
• Vabastage tõkke kinnitusnupp (91) ja lükake
tõkke ülemine osa nii kaugele vasakule.
• Pöörake väljalülitatud saagi ja kontrollige
vahekaugust. Reguleerige tõket nii, et see
oleks saekettale võimalikult lähedal ja toetaks
maksimaalselt detaili, kuid ei takistaks konsooli
üles ja alla liikumist.
• Keerake nupp kõvasti kinni.
25
EESTI KEEL
HOIATUS: Saagimisel tekkiv tolm
võib ummistada juhiku sooned (92).
Puhastage need pulga või madala
surve all oleva õhuga.
Kaldenurga kontrollimine ja reguleerimine
(joonised I1, J, K ja L)
• Vajutage alla kaitsekatte vabastamise hoob (9),
et vabastada alumine ketta kaitse (8), seejärel
tõstke ketta kaitse nii kaugele kui võimalik
(joonis A1).
• Libistage kiilnoa klamber (98) paigalduspilusse
(99) (joonis M1). Pingutage klambri nuppu.
• Vabastage tõkke kinnitusnupp (91) ja lükake
tõkke ülemine osa nii kaugele vasakule, kui see
läheb (joonis J).
• Avage nupp (91) ja eemaldage liuglatt (7), nagu
näidatud joonisel M2.
• Vabastage kaldenurga riivi nupp (17) (joonis I1)
ja peatage vahepealse kaldenurga asendiga
(93), mis on keeratud kõrvale, liigutage sae
hõlm vasakule, kuni nurga asendi stopper (94)
puhkab nurgaasendi reguleerstopperil (95)
(joonis K). See on 45° kaldenurgaga asend.
• Vajutage vabastushoov (69) taha (joonis M3).
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt:
• Keerake kaldasendi seadistamise piiriku polti
(95) sisse- või väljapoole, kuni näidik (88)
näitab 45° ja nurgaasendi piirik asub kaldasendi
seadistamise piirikul.
Vahepealse kaldenurga kontrollimine ja
reguleerimine (joonised I1, J ja L)
Vahepealne kaldenurk on eelseadistatud 30°
juurde, mis võimaldab laeliistude lõikamiseks
kiiret seadisamist.
• Vabastage tõkke kinnitusnupp (91) ja lükake
tõkke ülemine osa nii kaugele vasakule, kui see
läheb (joonis J).
• Vabastage kaldenurga riivi nupp (17) (joonis I1)
ja peatage vahepealse kaldenurga asendiga
(93), mis on keeratud kõrvale, liigutage sae
hõlm vasakule, kuni nurga asendi stopper (96)
puhkab vahepealsel nurgaasendi stopperil (93)
(joonis L). See on 30° kaldenurgaga asend.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt:
• Keerake kaldasendi seadistamise piiriku polti
(96) sisse- või väljapoole, kuni näidik (88)
näitab 30° ja kaldeasendi seadistamise piirik
asub kaldasendi piirikul.
Saagimispingi režiimi koost
Eerungisae asendamine saagimispingi
režiimiga (joonis A1, M1 - M5)
• Asetage ketas 0° ristlõikeasendisse koos
kinnitatud pöörleva laua klambriga (3)
(joonis A1).
• Vabastage kiilnoa fikseerimise nupp (97)
vaid niipalju, et võimaldada kiilnoal siseneda
paigalduspilusse (joonis M1).
• Eemaldage kiilnuga (20) oma hoiukohast aluse
sees.
26
• Tõmmake alla sae pea.
• Vajutage kandeseade (70) alla kuni süvendid
(101) oma kohtadel kinnituvad (102)
(joonis M3).
HOIATUS: Ketas ei tohiks reostada
madalamad kettakaitset.
• Tõmmake laua vabastushoob (2) paremale,
tõstke laua esikülge (4) (joonis M4) ja
pöörake siis tagasi 180° pöördega, kuni laua
lukustusseadme plaat (68) automaatselt
laua lukustusseadme fiksaatoriga sulgub, et
kinnitada see saepingi režiimis (joonis M5).
• Eemaldage lauaalune kaitse.
Kiilnoa reguleerimine (joonis N1 ja N2)
HOIATUS: Kui kiilnuga (20) on
reguleeritud, tuleb seadet eerungisae
režiimis keerata (joonis N2). Jätkake
nagu kirjeldatud jaos "Saepingi
režiimile eerungisae režiimile
üleminek".
Kiilnoa ülaosa õige asend on mitte rohkem kui
2 mm allpool saeketta kõrgeimat hammast ja
raadiusenoa korpus peab asuma kuni 3 - 8 mm
saeketta hammastest (joonis N1).
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt:
• Vabastage poldid (104), et reguleerida kiilnoa
horisontaalset asendit.
• Vabastage poldid (103), et reguleerida kiilnoa
vertikaalset asendit.
• Kinnitage poldid tugevalt.
Ülemise ketta kaitsekatte paigaldamine
(joonis O)
Ülemine kettakate (21) on loodud kiireks ja
lihtsaks kinnitamiseks kiilnoa (20) külge, kui
masin on saagimispingi režiimi jaoks üles seatud.
• Hoides kaitsekatet vertikaalselt, joondage pilu
kaitsekatte taga kiilnoaga.
• Langetage kaitsekate üle kiilnoa (20)
veendumaks, et poldi võll siseneb süvendisse.
• Keerake kaitse horisontaalsesse asendisse.
EESTI KEEL
HOIATUS: Ärge kasutage oma saagi
saepingi režiimis ilma ülemist kaitset
korralikult paigaldamata.
Paralleelse lati paigaldamine ja reguleerimine
(joonised P1 - P5)
Paralleelse lati (22) saab paigaldada ketta
mõlemale küljele.
• Libistage klamber (107) paremalt peale
(joonis P1). Klammerdusplaat sulgub laua
esikülje tagant.
• Libistage latt üles ketta vastu.
• Vajutage hoob (108) alla, et kinnitada latt oma
kohale.
• Kontrollige, et latt oleks saelehega paralleelne.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt:
• Vabastage lukustusnupud (109) ja libistage latt
taha, et saada juurdepääs reguleerpoltidele
(110), mis on lati peal (joonis P2).
• 75 mm täispikkuses kasutamiseks, libistage
latt klammerdustoesse koos laia esiküljega
vertikaalses asendis (joonis P4).
HOIATUS: Kasutage 11 mm profiili
madalata detailide pikisaagimiseks, et
võimaldada juurdepääsu ketta ja lati
vahelt tõukepulgale. Lati tagumine ots
peaks olema kiilnoa esiosaga ühetasa.
Eerungi lati paigaldamine ja reguleerimine
(joonised Q1 - Q4)
Eerungi latt (D271052) on valikuliselt saadaval.
Eerungi latti (41) saab kasutada eerungilõike
tegemiseks, kui masin on saepingi režiimis
(joonis Q1).
• Vabastage klammerdusnupp (115) ja viige
juhttala (116) välja (joonis Q2). Pingutage
klambri nuppu.
• Libistage latt laua vasakule küljele (joonis Q3).
• Vabastage lukustusnupp (117).
• Vabastage võtmega reguleerpoldid, mis
kinnitavad lati klambri lati toe külge.
• Asetage nurgik (82) lati (41) ja lehe (76) vastu.
• Reguleerige latti nii, et see oleks saekettaga
paralleelne, kontrollides lati ja saeketta vahelist
kaugust saeketta esi- ja tagaosas.
• Vabastage mutter (118) paari keeruga ja
keerake reguleerstopperi kruvi parempoolne
nurk (119) (joonis Q4) sisse või välja, kuni latt
on 90° juures ketta suhtes, kui mõõta ruuduga
(joonis Q3).
• Pärast reguleerimist keerake reguleerpolt uuesti
kinni ja kontrollige uuesti, kas latt on saekettaga
paralleelne.
• Kontrollige, et näidik (111) on suunatud skaalal
nulli peale (joonis P3). Kui näidik ei näita täpselt
null, keerake lahti kruvi (112), liigutage näidikut,
nii et see näitab 0°, ning keerake kruvi kinni.
Vaikeseadistusena on latt ühendatud
ketta parema käe küljega. Lati kasutamise
ettevalmistamiseks ketta vasaku käe küljel,
toimige järgmiselt (joonis P4):
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt:
• Keerake nupp (117) kõvasti kinni.
• Kontrollige, et näidik (120) on suunatud skaalal
nulli peale (121). Vajadusel reguleerige.
Saagimispingi režiimi asendamine
eerungisaega (joonis A3, E, M1 ja M2)
• Eemaldage paralleelne latt (22) või eerungi latt,
kui paigaldatud (joonis A3).
• Eemaldage ülemise lehe kaitsekate (21).
• Eemaldage lukustusnupud (109).
• Asendage lauaalune kaitse (63) (joonis E).
• Libistage lati profiil (113) klammerdustoest välja.
• Jätkake vastavalt jaos “Saepea ja laua
ümberpööramine” kirjeldatule.
• Keerake klammerdustugi (114) ümber ja
kinnitage lukustusnupud uuesti.
• Libistage latt klammerdustoele.
• Pingutage nuppe.
Varras on pööratav: detaili saab juhtida mööda
75 mm või mööda 11 mm esikülge, et võimaldada
tõukepulga kasutamist, kui saagida õhukesi
detaile pikkupidi (joonis P5).
• 11 mm jaoks seadistamiseks vabastage lati
klammerdusnupp (109) ja libistage latt (113)
klammerdustoest (114) välja.
• Keerake latti ja kinnitage klammerdustugi uuesti
pilusse, nagu näidatud (joonis P5).
• Vabastage kiilnoa fikseerimisnupp (97) ja
eemaldage kiilnuga (20), samal ajal kui hoiate
ketta kaitset (8) (joonis M1).
• Langetage ketta kaitse.
• Eemaldage kiilnuga (20) oma hoiukohast aluse
sees (joonis A3).
• Sisestage liuglatt (7) oma kohale (joonis M2).
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
27
EESTI KEEL
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS:
• Tagage, et saetav materjal on
kinnitatud.
• Avaldage tööriistale ainult kerget
survet ning ärge avaldage saelehele
küljesurvet.
• Vältige ülekoormamist.
Veenduge, et laua kõrgus ja stabiilsus on
seadistatud teile sobivaks. Masina tööpind tuleb
valida nii, et operaatoril oleks tööst hea ülevaade
ning piisavalt vaba liikumisruumi materjali
käsitsemiseks.
Vibratsiooni mõju vähendamiseks hoolitsege
selle eest, et ümbritsev temperatuur ei oleks liiga
madal, seade ja tarvikud oleksid hästi hooldatud
ning detaili suurus sobiks sellele seadmele.
Enne kasutamist:
• Paigaldage sobiv saeketas. Ärge kasutage
väga kulunud saelehti. Tööriista maksimaalne
pöörlemiskiirus ei tohi ületada saelehel oma.
• Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
Saepingi režiim (joonis R2 ja R3)
Sisse/välja-lüliti pakub mitmeid eeliseid:
- kaitse voolukatkestuse eest: kui vool mingil
põhjusel välja lülitatakse, tuleb lüliti teadlikult
uuesti alla vajutada.
- lisakaitse: šarniiridega kaitseplaati (123) saab
lukustada, juhtides tabaluku läbi aukude (124
ja 125). Plaadil on ka "kergesti tuvastatav"
avariiseiskamislüliti, kusjuures esiplaadile
avalduv surve vajutab seiskamislüliti.
• Masina sisselülitamiseks vajutage rohelist
stardinuppu (126).
• Masina väljalülitamiseks vajutage punast
stoppnuppu (127).
Lülitite lukustamine
• Volitamata masina kasutamise vältimiseks
lukustage mõlemad lülitid tabalukuga.
Põhilised saagimisvõtted
HOIATUS: Mõnel ekstreemsemal
nurgal tuleb vasakpoolne latt
eemaldada. Vaata Lati reguleerimine
jaos Reguleerimised olulist teavet
lati reguleerimiseks teatud kaldlõigete
jaoks.
• Ärge püüdke saagida väga väikesi detaile.
Vasaku lati (7) eemaldamiseks kruvige lahti lati
reguleernupp (91) mitme keermega ja libistage latt
välja (joonis S3).
• Laske lehel vabalt saagida. Ärge kasutage
jõudu.
Sisestage latt alati õigesse asendisse
paremapoolsete lõigete jaoks.
• Enne saagimist laske mootoril saavutada
täispöörded.
• Veenduge, et kõik lukustusnupud ja
fikseerimishoovad on kinni.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis A1, R1-R3)
Sellel masinal on kaks eraldi lülitussüsteemi.
Eerungisae režiimis kasutatakse käivituslülitit
(11) (joonis R1). Saepingi režiimis kasutatakse
sisse/välja-lülitit (1) (joonis R2). Lülitikasti on
integreeritud mootori ülepingekaitse koos
manuaalse lähtestusega. Toite väljalülitumise
korral jätkake järgmisel:
- Veenduge, et masin on välja lülitatud.
- Vajutage lähtestusnuppu (142).
Eerungisae režiim (joonis R1)
Käivituses on auk (122) tabaluku sisestamiseks,
et lukustada lüliti.
• Tööriista käivitamiseks vajutage käivituslülitit
(11).
28
Eerungisae režiimis saagimine
Kaitsekateteta on ohtlik saagida. Saagimise ajal
peavad kaitsekatted paigaldatud olema.
• Veenduge, et lauaalune kaitse ei ummistuks
saepuruga.
• Kasutage alati detaili fiksaatorit, kui lõikate
mitteraudmetalle.
Üldine käsitsemine
- Eerungisae režiimis on sae pea automaatselt
ülemisse "parkimise"-asendisse lukustatud.
- Kui pigistada kaitset, vabastab vabastushoob
sae pea lukust. Kui viia sae pea alla, tõmbub
liikub alumine kaitse kokku.
- Ärge püüdke takistada madala kaitsme liikumist
parkimisasendisse, kui lõikamine on lõpetatud.
- Lõigatava materjali miinimumpikkus on 10 mm.
EESTI KEEL
Kui lõikate lühikest materjali (min 190 mm kettast
vasakule või paremale), on soovitatav kasutada
valikulisi materjaliklambreid.
- Kui lõigata UPVC sektsioone, tuleb lõigatava
materjali alla asetada toestav puidust osa koos
lisaprofiiliga, et tagada piisav tugi.
Detaili kinnitamine (joonis A5, Z)
HOIATUS: Klammerdatud,
tasakaalustatud ja kinnitatud
detail võib enne lõikamist minna
tasakaalust välja pärast lõike tegemist.
Tasakaalustamata koorem võib
kallutada saagi või mis tahes muud,
mille külge on saag kinnitatud, nagu
laud või detail. Kui teha lõiget, mille
tagajärel võib tekkida tasakaalutus,
tuleb detail korralikult toestada ning
tagada, et saag on tugevalt stabiilse
pinna külge kinnitatud. Või tekkida
kehavigastusi.
HOIATUS: Klamber peab olema
kinni sae aluse kohal, kui klambrit
kasutatakse. Kinnitage detail alati sae
aluse külge - mitte ühegi muu tööala
külge. Tagage, et klambri jalg pole
kinnitatud sae aluse ääre külge.
ETTEVAATUST: Kasutage alati
tööfiksaatorit, et säilitada kontroll ja
vähendada detaili kahjustamise ja
kehavigastuste ohtu, kui käed peavad
olema lõikamise ajal kettast 160 mm
kaugusel.
Kasutage materjali klambrit (39), mis on teie saega
kaasas. Muud abivahendid, nagu vedruklambrid,
tala klambrid või C-klambrid võivad sobida teatud
suuruses ja kujuga materjalide puhul. Vasak või
parem latt libiseb küljelt küljele, et aidata fikseerida.
KLAMBRI PAIGALDAMINE
1. Sisestage see lati taga olevasse auku.
Klamber peaks olema esiküljega eerungisae
selja suunas. Tagage, et klambri varda süvend
on täiesti eerungisae alusesse sisestatud. Kui
süvend on nähtav, siis pole klamber kinnitatud.
2. Keerake klambrit 180° eerungisae esikülje
suunas.
3. Vabastage nupp, et reguleerida klambrit
üles või alla, siis kasutage detailseks
kohandamiseks nuppu, et kinnitada klamber
tugevalt detaili külge.
MÄRKUS: Asetage klamber latist paremale, kui
lõikate kaldega. TEHKE ALATI VÄLJALÜLITATUD
SAEGA PROOVILIIGUTUSI ENNE
LÕPULÕIKEID, ET KONTROLLIDA KETTA
LIIKUMISRADA. TAGAGE, ET KLAMBER EI
SEGA SAE VÕI KATTE LIIKUMIST.
Vertikaalne sirge ristlõige (joonis S1)
• Vabastage eerungi nupp (79) ja vajutage
eerungipiirikut (80).
• Rakendage eerungifiksaator 0° asendis ja
sulgege eerungi nupp.
Asetage lõigatav puit vastu latti (7).
• Haarake töökäepidemest (10) ja vajutage kaitse
vabastushoova (9).
• Vajutage mootori käivitamiseks alla toitelüliti
(11).
• Vajutage pead, et saeketas saeks läbi puidu ja
siseneks lõhikplaati (81).
• Pärast saagimise lõpetamist vabastage lüliti
ja oodake enne pea tagasi üles algasendisse
viimist, kuni saeketas on täielikult peatunud.
Vertikaalne eerungi ristlõige (joonis S2)
• Vabastage eerungi nupp (79) ja vajutage
eerungipiirikut (80). Liigutage pöörlevat pead
vasakule või paremale soovitud nurga alla.
• Eerungi riiv leiab automaatselt nurgad 15°,
22,5°, 35,3° ja 45° nii paremal kui vasakul. Kui
vajalik on mõni vahepealne nurk, siis hoidke
pead kindlalt ja lukustage see eerungi nuppu
kinnitades.
• Tagage alati enne lõikamist, et eerungi nupp on
kindlalt lukustunud.
• Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike puhul.
HOIATUS: Puitdetaili otsast väikese
tüki kaldlõikamisel paigutage detail nii,
et äralõigatav osa jääb sellele saeketta
poolele, millel on lati suhtes suurem
nurk:
vasak eerung, äralõigatav osa paremal
parem eerung, äralõigatav osa vasakul
Kaldenurgaga ristlõige (joonis A2, S3)
Kaldsaagimisel võib nurk olla alates 48° vasakule
kuni 2° paremale ning pöörlev laud võib olla nulli
kuni maksimaalselt 45° nurga all vasakul või
paremal.
• Vabastage tõkke kinnitusnupp (91) ja lükake
tõkke ülemine osa nii kaugele vasakule, kui see
läheb.
• Keerake lahti kaldenurga riivi nupp (17) ja
seadistage soovitud kaldenurk.
• Keerake kaldenurga riivi nupp kindlalt kinni.
29
EESTI KEEL
• Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike puhul.
Ühendeerung
Ühendeerungi puhul saetakse samaaegselt
eerunginurka (joonis T1) ja kaldenurka (joonis T2)
kasutades. Seda tüüpi saagimist kasutatakse
kaldu olevate külgedega raamide või karpide
tegemiseks, nagu näiteks joonisel T3.
HOIATUS: Kui saagimisnurk muutub,
kontrollige, et kalde fikseerimise nupp
ja eerungi lukustushoob on kõvasti
kinni. Need tuleb kinni keerata peale
iga eerungi- või kaldenurga muutmist.
• Diagramm aitab teil leida õige eerungi- ja
kaldenurga levinud kombineeritud eerungite
saagimiseks. Diagrammi kasutamiseks valige
oma töö soovitud nurk A (joonis T4) ja leidke
see nurk diagrammil vastavalt kaarelt. Sellest
punktist liikuge diagrammil otse alla õige
kaldenurga leidmiseks ja risti õige eerunginurga
leidmiseks.
• Seadke sael vajalikud nurgad ja tehke mõned
proovisaagimised.
• Näide: 4 küljega 25° välisnurkadega (nurk A)
karbi tegemiseks (joonis T4) kasutage ülemist
parempoolset kaart. Leidke kaarelt 25° nurk.
Liikuge mööda horisontaalset lõikuvat joont
ühele küljele, et leida sae eerunginurk (23°).
Samamoodi liikuge mööda vertikaalset lõikuvat
joont üles või alla, et leida sae kaldenurk (40°).
Sae õige reguleerimise kontrollimiseks tehke
alati puidujäätmetega proovisaagimisi.
KARBI KÜLJE NURK (NURK A)
SEADKE SAEL SEE EERUNGINURK
RUUDUKUJULINE
KARP
8 KÜLJEGA
KARP
• Enne saagimist tehke alati väljalülitatud saega
prooviliigutusi.
• Kõigi saagimiste puhul on lebab tagaküljega
vastu saagi.
Sisenurk
- Vasak külg
• Asetage liist ülemise servaga vastu tõket.
• Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
- Parem külg
• Asetage liist alumise servaga vastu tõket.
• Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
Välisnurk
- Vasak külg
• Asetage liist alumise servaga vastu tõket.
• Jätke alles saagimiskohast paremale jääv
pool.
• Katsetage detailide kokkupanemist.
6 KÜLJEGA
KARP
Põrandaliistude saagimine
Põrandaliiste saetakse 45° kaldenurga all.
- Parem külg
• Asetage liist ülemise servaga vastu tõket.
• Jätke alles saagimiskohast paremale jääv
pool.
Laeliistude saagimine
Laeliiste saetakse kombineeritud eerungiga.
Suure täpsuse saavutamiseks on teie sael
eelnevalt määratud 35,3° eerunginurk ja
30° kaldenurk. Need nurgad on mõeldud
standardsete laeliistude jaoks, millel on 45° nurk
üleval ja 45° nurk all.
• Enne saagimist tehke materjalijääkidega
proovisaagimisi.
• Saetakse alati vasakpoolse kaldenurgaga, nii et
liistu tagaosa on vastu alust.
Sisenurk
- Vasak külg
• Liistu ülemine osa vastu tõket.
• Parempoole eerung.
• Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
- Parem külg
SEADKE SAEL SEE KALDENURK
• Liistu alumine osa vastu tõket.
• Vasakpoolne eerung.
• Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
30
EESTI KEEL
Välisnurk
• Toimige nagu pikisaagimise puhul.
- Vasak külg
Ristilõikamine (joonis V1)
• Liistu alumine osa vastu tõket.
• Seadke faasi nurgaks 0°.
• Vasakpoolne eerung.
• Reguleerige saelehe kõrgust.
• Jätke alles saagimiskohast paremale jääv
pool.
• Seadke eerungi latt nurgaks 0°.
- Parem külg
• Liistu ülemine osa vastu tõket.
• Parempoole eerung.
• Jätke alles saagimiskohast paremale jääv
pool.
Pingirežiimis saagimine
• Kasutage alati kiilnuga.
• Tagage alati, et kiilnuga ja lehe kaitsekate on
nõuetekohaselt joondatud.
• Tagage alati, et eerungisaag on seadistatud ja
lukustatud 0° kaldes.
HOIATUS: Ärge lõigake selles režiimis
metalli.
Pikilõikamine (joonis U1 ja U3)
• Seadke faasi nurgaks 0°.
• Reguleerige saelehe kõrgust.
• Seadke paralleelne juhtlatt nõuetekohasele
kaugusele.
• Hoidke detaili lamedalt laual ja juhtlati vastas.
Hoidke detaili lehest umbes 25 mm kaugusel.
• Hoidke mõlemad käed saelehe liikumisrajast
eemal.
• Lülitage masin sisse ja laske saelehel
saavutada maksimaalne kiirus.
• Söötke töödetail aeglaselt saelehe ülemise
ketta kaitsekatte alla, surudes seda kindlalt
vastu latti. Laske hammastel lõigata ja ärge
avaldage detailile saelehtede kaudu survet.
Saelehe kiirus peab olema konstantne.
• Pidage meeles, et kasutate lehe lähedal
tõukepulka (23).
• Pärast lõikamise lõpetamist lülitage masin välja
ja laske saelehel seisma jääda ning eemaldage
siis detail.
HOIATUS: Ärge kunagi lükake ega
hoidke "lahtist" või ära lõigatud detaili
külge.
HOIATUS: Kasutage alati tõuke pulka,
kui saete väikeseid detaili pikkupidi.
Kaldlõiked (joonis U2)
• Määrake vajalik faasinurk.
• Jätkake pikilõikamisega, kasutage ainult
eerungi latti, et lükata detail läbi ketta.
Faasi ristisaagimine
• Määrake vajalik faasinurk.
• Toimige nagu ristisaagimise puhul.
Eerungi lõiked (joonis V2)
• Seadke koonuseline latt nõuetekohasele nurga
alla.
• Toimige nagu ristisaagimise puhul.
Valikulised tarvikud
HOIATUS: Enne mis tahes tarviku
kokkupanekut katkestage masina
ühendus vooluvõrguga.
Tolmueemalduskomplekt (joonis W1 ja W2)
HOIATUS! Selle masinaga tuleb kaks
tolmueemalduspunkti igaks režiimiks.
HOIATUS! Võimaluse korral ühendage
tolmueemaldusseade, mis vastab
asjakohastele tolmu emissiooni
puudutavatele õigusaktidele.
HOIATUS! Kui saete puitu,
ühendage kõigi tööde ajaks
tolmueemaldusseade, mis vastab
asjakohastele tolmu emissiooni
puudutavatele õigusaktidele.
Ühendage tolmukogumisseade, mis
on kavandatud vastavalt asjakohastele
õigusaktidele. Väliste külgeühendatud
süsteemide õhu liikumise kiirus peab olema
20 m/s ±2 m/s. Kiirust mõõdetakse ühendustorus
ühenduskoha juures, kui tööriist on ühendatud,
kuid ei tööta.
Ühendamine - eerungisae asend (joonis W1)
• Ühendage kõigepealt esimese vooliku üks ots
tolmukogumisadapteriga (13).
• Sisestage vooliku teine ots jaotusmagistraali
keskmisesse sisendporti (128).
• Ühendage teise vooliku üks ots lauaaluse
kaitsmega (63).
• Sisestage vooliku teine ots jaotusmagistraali
välimisse sisendporti.
31
EESTI KEEL
Ühendamine - saepingi asend (joonis W2)
• Jätkake nagu eerungisae asendi puhul,
ühendage vaid voolik lauaaluse kaitsme juurest
saeketta kaitsmega (21).
Eerungisae lisatugi/pikkuse stopper (joonis A5)
Lisatoe ja pikkusestopperi saab paigaldada
vasaku käe küljele või parema käe küljele või
kaks komplekti mõlemale küljele.
• Paigaldage ühikud 31 - 38 kahele juhtreelingule
(32 ja 33).
• Kasutage kallutatud tuge (34) ristlõigeteks
210 mm laiuste laudade jaoks (15 mm paksus).
Rullikutega tugilaud (joonis A6)
Rullikutega tugilauda (40) kasutatakse pikkade
detailide toetamiseks. Eerungisae režiimis saab
rullikutega tugilaua paigaldada vasaku käe
küljele või parema käe küljele või kaks komplekti
mõlemale küljele. Saepingi režiimis saab ka selle
saelaua ette või taha paigaldada.
Pikenduslaud küljele (joonis A8)
Pikenduslaud küljele (42) suurendab
vahekaugust juhtlati ja ketta vahel 600 mm võrra
või enam, sõltuvalt varda pikkusest, mis on
paigaldatud masinale ja laua fikseerimisasendist.
Pikenduslauda külje jaoks tuleb kasutada koos
juhtreelingutega (32) (valik). Reguleeritav laud
on varustatud graveeritud skaalaga, mis jookseb
mööda esikülje, ja paigaldatud vastupidavale
alusele, mis fikseerib juhtvardad.
• Paigaldage pikenduslaud masina paremale
küljele kaugusskaala pikendamiseks mõlemal
laual.
Liuglaud (joonis A9)
See liuglaud (43) võimaldab laua suurusi, mis on
kettast vasakul kuni 1200 x 900 mm suured.
Juhrvardad paigaldatakse vastupidavale sulamist
ekstrusioonile, mis on kergest eemaldatav
masinast ja sellegipoolest igal tasandil täiesti
reguleeritav. Latt hõlmab täispikkuses mõõtelinti
reguleerstopperi kiireks paigaldamiseks ja
reguleeritavat tuge kitsaste detailide jaoks.
Transportimine (joonis X)
HOIATUS: Transportige masinat alati
saepingi režiimis koos paigaldatud
ülemise saeketta kaitsekattega.
Tugirullikute rattad muudavad masina transpordi
lihtsamaks.
• Asetage masin aluse paremale küljele.
• Pange tagumised toed alusesse
32
• Pange eesmised toed alusesse
• Keerake masin tagasi jalgadele.
• Tõstke masin esitugedest üles, et rattad
oleksid põrandaga kokkupuutes.
HOIATUS: Kui masinat kannate,
paluge alati abi.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Määrimine
Kõik mootori laagrid on eelnevalt õlitatud ja
veetihedad.
• Määrige regulaarsete intervallidega kergelt
pöörleva laua laagrite pindu sealt, kus need
libisevad fikseeritud laua äärtele.
• Määrige perioodiliselt lõike kruvikeerme
sügavust.
• Puhastage osi, kuhu koguneb saepuru ja
laaste, regulaarselt kuiva harjaga.
Nuki reguleerimine (joonis Y1 - Y3)
Kahe laua vahelise vahemaa eemaldamiseks
toimige järgmisel:
• Pöörake masin saepingi režiimile.
• Eemaldage kruvid (138) ja hoidiku plaat (139).
• Vabastage reguleerimisnuki (141) kruvi (140).
• Pöörake reguleerimisnukki nõelotsaga näpitsate
abil.
• Hoidke reguleernukki näpitsatega ja pingutage
kruvi.
• Asendage hoidiku plaat ja pingutage kruve.
• Pöörake masin eerungisae režiimile. Kontrollige
jõudu, mida on vaja sae eerungi jaoks. Korrake
ülalpool toodud samme, kui vajalik jõud on liiga
suur.
EESTI KEEL
kombinatsioonkettaid või kettaid koos enama kui
10° konksnurgaga.
Puhastamine
Enne kasutamist kontrollige hoolega, kas saeketta
ülemine kaitse, saeketta liikuv alumine kaitse ja
tolmueemaldustoru töötavad korralikult. Hoolitsege
selle eest, et laastud, tolma ja detaili osad ei saaks
nende toimimist takistada.
Kui detaili tükid on jäänud saeketta ja kaitsete
vahele, eemaldage seade vooluvõrgust ja
järgige juhiseid, mis on toodud jaotises Saeketta
paigaldamine. Eemaldage kinnijäänud tükid ja
paigaldage uuesti saeketas.
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid vee ja õrna seebiga
niisutatud riiet. Ärge kunagi laske
ühelgi vedelikul sattuda tööriista
sisse; ärge kastke ühtegi tööriista osa
vedelikku.
KETTA KIRJELDUS
Rakendusala
Diameeter
Hambad
(mm)
Saeketaste ehitus (igasuguseks lõikamiseks)
Üldeesmärk
305
36
Puittoodete saelehed (siledad puhtad lõiked)
Peened ristlõiked
305
60
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
HOIATUS: Kehavigastuse ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt lauda.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või
nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
HOIATUS: Vigastuste ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt tolmukogumissüsteemi.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
SAELEHED: KASUTAGE ALATI 305 MM
SAEKETAST KOOS 30 mm VÕLLIAUKUDEGA.
NIMIKIIRUS PEAB OLEMA VÄHEMALT 4000 p/
min. Ärge kunagi kasutage väiksema või suurema
diameetriga lehte. Seda ei kaitsta nõuetekohaselt.
Kasutage vaid ristlõike kettaid! Ärge kasutage
kettaid, mis on mõeldud kiireks pikisaagimiseks,
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
КОМБИНИРОВАННАЯ ПИЛА
D27107, D27107XPS
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT
одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
D27107 D27107XPS
Напряжение питания
В
Тип
230
230
5
3
(D27107 без
светодиодной
подсветки)
Потребляемая мощность Вт
2000
2000
Выходная мощность
Вт
1080
1080
об./мин.
4000
4000
Макс. скорость
вращения диска
Макс. глубина поперечного
реза с наклоном 45°
мм
60
60
Макс. глубина поперечного
реза с наклоном 45°,
под углом 45°
мм
60
60
Режим распиловки
Макс. продольный рез
влево/вправо
мм
120/320
120/320
Глубина реза
под углом 90°
мм
81
81
Глубина реза
под углом 45°
мм
56
56
LpA (звуковое давление) дБ(А)
95,0
95,0
KpA (погрешность измерения
звукового давления) дБ(А)
3,0
3,0
106,0
106,0
3,0
3,0
Диаметр пильного диска мм
305
305
Диаметр посадочного
отверстия
LwA (акустическая
мощность)
30
30
2,1 - 2,2
2,1 - 2,2
KwA (погрешность измерения
акустической
мощности)
дБ(А)
мм
Толщина пильного диска мм
Толщина расклинивающего
ножа
мм
2,5
2,5
Время автоматического
торможения диска
сек.
<10
<10
кг
42
42
Вес
Режущая способность
Режим торцевания
Угол скоса (макс.)
влево
вправо
48°
48°
48°
48°
Угол наклона (макс.)
влево
вправо
48°
2°
48°
2°
мм
205 x 63
205 x 63
Макс. поперечный рез
под углом 90°/90°
Макс. глубина реза
со скосом 45°
мм
160
160
Макс. глубина реза
под углом 90°
мм
90
90
34
дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 61029:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
2,1
Погрешность K =
м/с²
1,5
2,1
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
РУССКИЙ ЯЗЫК
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Минимальные электрические предохранители:
D27107/D27107XPS
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0,28 Ω в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.12.2011
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности окружающей среды вокруг рабочего места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
36
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ,
например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне помещений
рекомендуется надевать обувь на
нескользящей подошве. Используйте
соответствующий головной убор, чтобы
спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
РУССКИЙ ЯЗЫК
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания, не
выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры,
масла и держите вдали от острых
предметов и углов. Никогда не
переносите электроинструмент, держа
его за кабель.
12. Обеспечивайте безопасность при
работе.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
детали. Это более безопасно,
чем прижимать заготовку руками,
и позволяет освободить обе руки для
управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключайте электроинструмент.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от
источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей или
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
приспособлений, а также
выполнение данным инструментом
любых видов работ, не
рекомендованных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила техники
безопасности при работе торцовочными
пилами
• Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надежно
закреплены.
• Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг надежно
зафиксирован.
• Не используйте инструмент без
установленных защитных кожухов,
а также, если защитные кожухи
повреждены или не установлены должным
образом.
• Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
• Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая
с тяжкими последствиями.
• Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
• Всегда надевайте защитные
перчатки при захвате пильных дисков
и неотшлифованных заготовок.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда станок
еще работает, а пильная головка
находится в рабочем положении.
38
• Передняя секция защитного кожуха
снабжена прорезями типа жалюзи для
обеспечения видимости во время распила.
Несмотря на то, что жалюзийные
прорези заметно сокращают количество
разлетающихся обрезков, они являются
открытыми отверстиями на защитном
кожухе, поэтому при просмотре сквозь
них всегда надевайте защитные очки.
• Если инструмент оснащен лазером,
не меняйте лазер ни на какой другой
тип. Ремонт должен выполняться
только производителем лазера или
в авторизованном сервисном центре.
• Никогда не распиливайте заготовки
короче 200 мм.
• Максимальный размер заготовки
для обработки данным станком без
использования дополнительной опоры:
– Высота 63 мм х ширина 205 мм х длина
500 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом, например, DE3474. Всегда
надежно закрепляйте заготовку.
• При работе в режиме торцевания
убедитесь, что часть пильного диска,
находящаяся под столом, полностью
закрывается защитным кожухом (63), как
показано на Рисунке Е.
Дополнительные правила безопасности
при работе распиловочными станками
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении, а зубья
направлены в сторону передней части
инструмента.
• Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надежно
закреплены.
• Убедитесь, что все диски и фланцы
чистые, а стороны втулки с накаткой
расположены вплотную к диску. Затяните
с усилием гайку распорного кольца.
• Используйте правильно заточенные
пильные диски. Соблюдайте
максимальную скорость, указанную
на пильном диске. Обозначенная
максимальная скорость всегда должна
превышать скорость, обозначенную на
паспортной табличке инструмента.
• Ни в коем случае не работайте станком,
если не установлены нижний и верхний
защитные кожухи.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
станок от источника питания.
• Всегда используйте в работе толкатель
и следите за тем, чтобы в ходе резания
Ваши руки находились на расстоянии не
менее 200 мм от пильного диска.
• Не пытайтесь подключать инструмент
к какому-либо источнику питания, кроме
сети с обозначенным напряжением.
• Не наносите смазку на пильный диск во
время его вращения.
• Во время работы не пытайтесь достать
что-либо за пильным диском.
• Всегда держите неиспользуемый
толкатель в предназначенном для него
месте.
• Не становитесь на верхнюю поверхность
станка.
• Во время транспортировки убедитесь,
что верхняя часть пильного диска
закрыта, например, защитным кожухом.
• Не держите и не переносите инструмент
за защитный кожух.
• Не допускается выполнение пазов,
выборки и канавок.
• Убедитесь, что расклинивающий нож
отрегулирован правильно. Никогда
не работайте инструментом без
установленного расклинивающего ножа.
• Никогда не распиливайте заготовки
размером меньше 30 мм.
• Максимальный размер заготовки
для обработки данным станком без
использования дополнительной опоры:
– Высота 81 мм х ширина 400 мм х длина
600 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом, например, D271055 или
D271058.
Дополнительные правила
техники безопасности при работе
комбинированными пилами
• Перед использованием инструмента
убедитесь в его полной устойчивости
и неподвижности. Никогда не ставьте
инструмент на неровную поверхность.
При необходимости закрепления
инструмента на рабочем столе
используйте болты длиной 150 мм
с шестигранными головками.
• Никогда не работайте инструментом
без установленных защитных кожухов,
особенно, после смены режима.
Содержите защитные кожухи в хорошем
рабочем состоянии и тщательно
отремонтированными.
• Заменяйте изношенную пластину для
пропила.
• При работе в режиме распиловочного
станка всегда проверяйте, что рукоятка
надежно зафиксирована в рабочем
положении.
• При работе в режиме распиловочного
станка всегда проверяйте, что рукоятка
надежно зафиксирована при выполнении
наклонных резов.
• При переходе из одного режима в другой
убедитесь, что стол зафиксирован
в правильном положении.
• При выполнении продольных распилов
в режиме распиловочного станка ни
в коем случае не работайте по черным
и цветным металлам.
• Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование
принадлежностей может стать причиной
повреждения инструмента.
• Соблюдайте максимальную скорость,
указанную на пильном диске.
• При работе с пильными дисками
используйте держатель или надевайте
перчатки.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении. Следите за
остротой заточки пильного диска.
• Максимально допустимая частота
вращения пильного диска должна
соответствовать или превышать
частоту вращения на холостом ходу,
обозначенную на информационной
табличке инструмента.
• Не допускается использование
пильных дисков, размеры которых не
соответствуют размерам, указанным
в технических характеристиках. Не
используйте никаких монтажных
элементов и шпиндельных шайб при
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
установке пильного диска на шпиндель.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Не используйте диски
из БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ.
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• По окончании пиления отпустите
выключатель и ждите, пока пильный
диск полностью не прекратит движение,
затем верните пильную головку
в исходное (верхнее) положение.
• Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг надежно
зафиксирован.
• Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
• Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при
опускании рычага вниз и опускается
путем поднятия рычага. Защитный кожух
можно поднимать вручную при установке
или демонтаже пильных дисков,
а также для осмотра пилы. Никогда
не поднимайте защитный кожух диска
вручную, если инструмент не выключен.
• Следите, чтобы окружающее
пространство вокруг
электроинструмента всегда было
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
• Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Используйте только пильные диски,
указанные изготовителем. Проверьте,
что толщина расклинивающего ножа не
превышает ширины реза пильного диска
и не меньше толщины самого пильного
диска.
• Убедитесь, что станок помещен на
ровную устойчивую поверхность.
• Не используйте абразивные или алмазные
диски.
40
• В случае поломки или выхода станка из
строя немедленно выключите станок
и отключите его от источника питания.
Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние станка,
чтобы предотвратить использование
поврежденного станка другими
пользователями.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия подачи
в процессе распила, выключите станок
и отключите его от источника питания.
Удалите заготовку и убедитесь, что
пильный диск вращается свободно. Снова
включите станок и начните новый цикл
обработки с уменьшенным усилием
подачи.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
станок еще работает, а пильная головка
находится в рабочем положении.
• Не используйте инструмент без
установленных ножек.
• Всегда стойте слева или справа от линии
пропила.
• Обеспечьте достаточное общее или
местное освещение.
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации данного
станка.
• Всегда выключайте инструмент,
оставляемый без присмотра.
• Убедитесь, что светодиоды
соответствуют директиве EN 62471. Не
заменяйте светодиод ни на какой другой
тип. Поврежденный светодиод сдайте
на ремонт в авторизованный сервисный
центр.
• При распиловке древесины подсоединяйте
пилу к устройству пылесборника. Всегда
принимайте во внимание факторы,
влияющие на образование пыли:
-– Тип обрабатываемого материала
(при распиловке древесно-стружечной
плиты образуется больше пыли, чем
при распиловке древесины);
-– Острота пильного диска;
-– Правильная регулировка пильного
диска,
-– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства должна
быть не ниже 20 м/с.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов, в особенности магния.
Место захвата для
переноски
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
Держите руки в стороне.
- Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
При использовании инструмента в режиме торцовочной пилы, включайте/выключайте станок при помощи
куркового выключателя,
расположенного на рукоятке. Не пользуйтесь коробкой
переключений в этом режиме. Пусковой выключатель,
расположенный на раме
инструмента, предназначен
для включения/выключения
инструмента при работе
в режиме распиловочного
станка.
O /I
- Ухудшение слуха;
- Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска;
- Риск получения травмы при смене диска;
- Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов;
При использовании
инструмента в режиме
распиловочного станка,
всегда проверяйте, что
расклинивающий нож
установлен в рабочем
положении.
- Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
На образование шума влияют следующие
факторы:
- Вид разрезаемого материала;
Ни в коем случае не
используйте инструмент
в режиме распиловочного
станка без установленного
защитного кожуха.
- Тип пильного диска;
- Прилагаемое усилие.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
- При распиле древесины не используется
пылеудаляющее устройство;
- Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления
- Изношенность пильного диска;
- Неточная подача заготовки
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А1)
Код даты (143), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Частично собранный станок
1 Коробка, содержащая:
1 Верхний защитный кожух для режима
распиловочного станка
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
1 Нижний защитный кожух для режима
торцовочной пилы
4 Длинные ножки
17 Зажимная рукоятка фиксатора наклона
пильной головки
2 Колеса
18 Регулятор высоты
4 Короткие ножки
19 Стол распиловочного станка
1 Параллельная направляющая
20 Расклинивающий нож
1 Зажим для заготовки
21 Верхний защитный кожух
1 Руководство по эксплуатации
22 Параллельная направляющая
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
23 Толкатель
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. A1 - A11)
A1
1 Пусковой выключатель (режим
распиловочного станка)
2 Рычаг освобождения стола
3 Зажим поворотного стола
4 Стол торцовочной пилы
5 Поворотный стол
6 Правая направляющая
7 Левая направляющая
8 Подвижный нижний защитный кожух
9 Рычаг блокировки защитного кожуха
10 Рабочая рукоятка
Дополнительные принадлежности
A4
Для использования в режиме
торцовочной пилы:
30 Вставка направляющей (DE7120)
A5
31 Регулируемая опора 760 мм (макс.
высота) (DE3474)
32 Опорные направляющие стержни
длиной 1000 мм (DE3494)
33 Опорные направляющие стрежни
длиной 500 мм (DE3491)
34 Передвижная опорная пластина
(DE3495)
35 Поворачивающийся упор (DE3462)
36 Ограничитель длины для
коротких заготовок (используется
с направляющими стержнями [33])
(DE3460)
37 Торцевая пластина (DE3495)
38 Передвижная опорная пластина
(DE3495)
142 Кнопка сброса аварийного
выключателя
A6
143 Код даты
40 Роликовый стол (DE3497)
A2
10 Рабочая рукоятка
Для использования в режиме
распиловочного станка:
11 Курковый выключатель (режим
торцовочной пилы)
A7
12 Неподвижный верхний защитный кожух
A8
13 Переходник для пылесоса
42 Дополнительный стол (D271058)
14 Колеса
15 Ножка рабочего стола
16 Короткая ножка
17 Зажимная рукоятка фиксатора наклона
пильной головки
42
A3
41 Угловой упор (D271052)
A9
43 Передвижная опорная пластина
(D271055)
Толкатели (DE3454) (нет изображения)
РУССКИЙ ЯЗЫК
Для использования во всех режимах:
A10
44 Набор для пылеудаления (D271054)
A11
144 Система светодиодной подсветки
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша комбинированная пила D27107 DEWALT
предназначена для использования в режиме
торцовочной пилы и распиловочного станка
для легкого, точного и безопасного выполнения
четырех основных операций по пилению:
продольный распил, поперечный распил,
наклонный распил и распил под углом вправо/
влево.
Данный инструмент разработан для
использования с пильными дисками диаметром
305 мм с зубьями с твердосплавными
напайками, предназначенными для
профессионального распила древесины,
изделий из дерева и пластиков.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные комбинированные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте данный
инструмент только по назначению.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
РЕЖИМ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ
В режиме торцовочной пилы, станок
используется в вертикальном, торцовочном или
наклонном положении.
РЕЖИМ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА
Трансформированная переворотом вокруг
центральной оси в распиловочный станок,
пила может использоваться для выполнения
стандартного продольного пропила и пиления
широких заготовок, которые подаются под
пильный диск вручную.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент имеет двойную
изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
Распаковка станка и его составных
частей
ВНИМАНИЕ: Во избежание получения травмы, для перемещения
станка воспользуйтесь посторонней помощью.
• Извлеките из коробки освободившийся
упаковочный материал.
• Извлеките из коробки станок.
• Извлеките изнутри станка части коробки.
• Удалите со станка оставшийся упаковочный
материал.
Установка коротких ножек (Рис. А2, В, B1)
С установленными короткими ножками, станок
можно поместить на верстак. Чтобы обеспечить
безопасную работу, станок должен быть
зафиксирован на верстаке.
ВНИМАНИЕ! Никогда не
используйте станок, не закрепив
его на верстаке. Сила подачи
может повлиять на устойчивость
станка, если он не закреплен на
верстаке.
• Переверните станок.
• Установите каждую ножку (16) на место
крепления (51) на основании.
• Вставьте гайки (52) в пазы (53),
предусмотренные над местами крепления.
• Вставьте в ножку болт (54) с шайбой (55).
• Затяните болты.
• Установите длинные ножки, как описано
ниже.
• Сложите длинные ножки, как описано ниже.
ножки немного длиннее передних. Следите
за тем, чтобы ножки были установлены
в правильном порядке.
• Переверните станок и поставьте
в нормальное положение. Проверьте,
что он стоит ровно; при необходимости,
отрегулируйте высоту ножек.
Задние ножки
• Распределите ножки (15) по их местам
крепления (56), расположенным по нижнему
краю внутренней стороны основания
(Рис. C1).
• Вставьте болты с квадратными головками
(57) с наружной стороны в отверстия в раме
и ножках.
• Установите на каждый болт скобу (58)
и зажимную рукоятку (59).
• Затяните зажимные рукоятки.
Передние ножки
• Распределите ножки (15) по их местам
крепления (56), расположенным по верхнему
краю внутренней стороны основания
(Рис. C2).
• Установите поверх каждой ножки скобу (58).
• Вставьте болты с квадратными головками
(57) с внутренней стороны в отверстия
в скобах, раме и ножках.
• Установите на каждый болт зажимную
рукоятку (59).
• Затяните зажимные рукоятки.
Складывание ножек (Рис. С3, С4) /
Крепление на верстаке (Рис. В1)
Ножки можно сложить и убрать в основание,
чтобы станок удобно было устанавливать на
верстак.
• Переверните станок.
• Переверните станок и поставьте
в нормальное положение.
• Ослабьте зажимную рукоятку (59) первой
ножки (15).
• В каждое монтажное отверстие ножек
вставьте болт диаметром 8 мм и длиной
минимум 120 мм (49) (Рис. В1).
• Затяните зажимную рукоятку.
• Затяните болты.
Установка длинных ножек (Рис. С1 и С2)
С установленными длинными ножками, станок
можно поместить автономно.
• Переверните станок.
• Установите длинные ножки, как описано
ниже. Имейте в виду, что передние ножки
и задние ножки имеют разную длину. Задние
44
• Сложите ножку вовнутрь.
• Повторите процедуру для остальных ножек.
• Переверните станок и поставьте
в нормальное положение.
• Используя отверстия (49) в ножках,
закрепите станок болтами диаметром 8 мм
и длиной минимум 150 мм.
Во избежание заклинивания и неточной
работы, проследите за тем, чтобы монтажная
поверхность была ровной.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка колес (Рис. D)
• Насадите колеса (14) на оси (60) с каждой
стороны станка.
• Поместите плоскую шайбу (61) и гайку (62)
на резьбовой конец каждой оси.
• Затяните гайки входящим в комплект
поставки гаечным ключом.
Сборка для режима
торцовочной пилы
Установка нижнего защитного кожуха
(Рис. Е)
Нижний защитный кожух (63) крепится
к верхней поверхности стола распиловочной
пилы.
• Вставьте две крепежные детали с левой
стороны защитного кожуха в пазы (64),
расположенные слева от прорези для диска
(65). Заверните пластиковые винты по
часовой стрелке.
• Положите кожух плашмя на стол
и вставьте крепежную деталь в паз (66),
расположенный справа от прорези для
диска. Заверните пластиковый винт против
часовой стрелки.
• Для снятия, поверните винты по часовой
стрелке и снимите защитный кожух.
Переворачивание пильной головки и стола
(Рис. F1-F4)
• Придерживая одной рукой стол
распиловочного станка (19), отведите рычаг
освобождения стола (2) вправо (Рис. F1).
• Нажмите сверху на переднюю часть
стола (Рис. F2) и переверните его, чтобы
узел двигателя установился в верхнем
положении, а пластина (67) была
блокирована фиксирующим устройством
стола (68) (Рис. F3).
• Удерживая пильную головку, отведите рычаг
освобождения (69) назад пока пружинный
опорный блок (70) не поднимется из своего
гнезда (Рис. F4).
• Переверните опорный блок вверх.
• Крепко удерживая пильную головку, дайте ей
под действием усилия пружины подняться
в верхнее исходное положение.
Установка пильного диска (Рис. G1 - G4)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ:
• Всегда заменяйте пильные
диски, переведя станок в режим
торцовочной пилы.
• Никогда не нажимайте на кнопку
блокировки шпинделя, если пильный
диск находится в движении или под
напряжением.
• Не используйте данную
торцовочную пилу для резки чёрных
металлов (с содержанием чугуна
и стали), камня или изделий из
волокнистого цемента.
• Зубья нового пильного диска очень
острые и могут представлять
опасность.
• Нажмите рычаг блокировки
защитного кожуха (9), чтобы
деблокировать нижний защитный
кожух (8), затем поднимите нижний
защитный кожух на максимальную
высоту (до упора) (Рис. G1).
• Удерживая нижний защитный кожух
в верхнем положении, нажмите одной
рукой на кнопку блокировки шпинделя (74),
затем другой рукой входящим в комплект
поставки ключом ослабьте крепежный
болт пильного диска (73), поворачивая его
в направлении по часовой стрелке.
ВНИМАНИЕ! Для блокировки
шпинделя удерживайте кнопку, как
показано на рисунке, и медленно
поворачивайте рукой шпиндель, до
ощущаемой его фиксации.
• Во избежание вращения шпинделя,
продолжайте удерживать кнопку блокировки
(74, Рис. G1).
• Удалите крепежный болт пильного диска
(73) и наружное распорное кольцо (75).
• Установите пильный диск (76) на буртик
(77) внутреннего распорного кольца (78),
следя за тем, чтобы острия зубьев нижней
части пильного диска были направлены
45
РУССКИЙ ЯЗЫК
в сторону тыльной части электропилы
(в направлении от оператора).
• Установите на место наружное распорное
кольцо (75).
• Удерживая нажатой одной рукой кнопку
блокировки шпинделя, другой рукой
затяните с усилием крепежный болт (73),
поворачивая его в направлении против
часовой стрелки.
• Опустите защитный кожух.
ВНИМАНИЕ! Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте только
диски, обозначенные в разделе
«Технические характеристики».
Номер по каталогу: DT4260
(рекомендуется).
Регулировки для положения
торцовочной пилы
Ваша торцовочная электропила точно
настроена на заводе-изготовителе. Если
после транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
указаниям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
Проверка и регулировка диска
относительно направляющей (Рис. H1 - H3)
• Ослабьте маховичок торцовочной пилы (79)
и нажмите на зажим (80), чтобы освободить
поворотный стол (5) (Рис. Н1).
• Отклоняйте поворотный стол, пока зажим
не зафиксирует его в положении 0°. Не
затягивайте маховичок.
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (81).
• Прижмите угольник (82) к левой
направляющей (7) и к пильному диску (76)
(Рис. Н2).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте винты (83) (Рис. Н3) и двигайте
узел шкалы/поворотного стола влево
или вправо, чтобы измеренный по
46
угольнику угол между пильным диском
и направляющей составил 90° (Рис. Н2).
• Затяните винты (83) (Рис. Н3). На данном
этапе положение указателя угла скоса не
имеет значения.
Регулировка указателя угла скоса (Рис. H1
и H4)
• Ослабьте маховичок торцовочной пилы (79)
и нажмите на зажим (80), чтобы освободить
поворотный стол (5) (Рис. Н1).
• При вывернутом маховичке, дайте зажиму
зафиксироваться на месте в момент, когда
рычаг торцовочной пилы проходит нулевую
отметку.
• Контролируйте положение указателя угла
скоса (84) и шкалу (85) (Рис. Н4). Если
указательная стрелка не указывает точно
ноль, ослабьте винт (86), передвиньте
указатель на отметку 0°, после чего
затяните винт.
Проверка и регулировка диска
относительно стола (Рис. I1 - I3)
• Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (17) (Рис. I1).
• Переведите резак вправо, убедившись, что
он расположен полностью вертикально,
и затяните рукоятку настройки наклона.
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (81).
• Приложите угольник (82) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного
диска (76) (Рис. I2).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте рукоятку настройки наклона (17)
(Рис. I1) и поворачивайте стопорный винт
регулировки вертикального положения
(87) (Рис. I3) влево или вправо, пока
измеренный по угольнику угол между
режущим диском и столом не составит 90°
(Рис. I2).
• Если указатель наклона (88) не указывает
на ноль шкалы (89), ослабьте установочный
винт (90) и установите указательную
стрелку на ноль (Рис. I3).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка направляющей (Рис. J)
Верхняя часть левой направляющей может
быть отрегулирована по левому краю для
обеспечения зазора, который позволит
наклонять пилу на 48° влево. Чтобы
отрегулировать направляющую (7):
• Ослабьте зажимную рукоятку (91)
направляющей, и сдвиньте ее верхнюю
часть насколько возможно влево.
• Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющей.
Отрегулируйте направляющую таким
образом, чтобы она располагалась
наиболее близко к пильному диску,
обеспечивая максимальную поддержку
заготовки и не препятствуя движению
рукоятки вверх или вниз.
• Завинтите с усилием рукоятку.
ВНИМАНИЕ: Направляющий
паз (92) может засориться
опилками. Для чистки используйте
деревянную палочку или сжатый
воздух под низким давлением.
Проверка и регулировка угла наклона
(Рис. I1, J, K и L)
• Ослабьте зажимную рукоятку (91) левой
направляющей, и сдвиньте ее верхнюю
часть насколько возможно влево (Рис. J).
• Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (17) (Рис. I1) и, отвернув в сторону
упор положения промежуточного угла
наклона (93), перемещайте рычаг пилы
влево, пока упор положения наклона (94)
не достигнет упора регулировки положения
(95) (Рис. K). При этом угол наклона будет
равен 45°.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Вкручивайте/выкручивайте винт упора
регулировки положения (95), пока
указатель (88) не укажет 45° при контакте
упора положения угла наклона с упором
регулировки положения.
Проверка и регулировка промежуточного
угла наклона (Рис. I1, J и L)
Промежуточный угол наклона предустановлен
на 30°, что позволяет быстро настраивать пилу
на резание багетов и карнизов.
• Ослабьте зажимную рукоятку (91) левой
направляющей, и сдвиньте ее верхнюю
часть насколько возможно влево (Рис. J).
• Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (17) (Рис. I1) и, отвернув в сторону
упор фиксации положения промежуточного
угла наклона (93), перемещайте рычаг
пилы влево, пока упор положения угла
наклона (96) не достигнет упора фиксации
промежуточного угла наклона (93) (Рис. L).
При этом угол наклона будет равен 30°.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Вкручивайте/выкручивайте винт упора
регулировки положения (96), пока
указатель (88) не укажет 30° при контакте
упора положения угла наклона с упором
положения промежуточного угла наклона.
Сборка для режима
распиловочного станка
Переход из положения торцовочной пилы
в положение распиловочного станка
(Рис. А1, M1 - M5)
• Установите диск в положение 0°
поперечного реза при заблокированном
зажиме поворотного стола (3) (Рис. A1).
• Слегка ослабьте зажимную рукоятку
расклинивающего ножа (97), чтобы он мог
войти в установочный паз (Рис. M1).
• Извлеките расклинивающий нож (20) из
отсека его хранения внутри основания.
• Нажмите на рычаг блокировки защитного
кожуха (9) защитного и освободите кожух
(8), затем переведите защитный кожух
диска в максимальное верхнее положение
(Рис. A1).
• Вставьте держатель (98) расклинивающего
ножа в установочный паз (99) (Рис. M1).
Затяните зажимную рукоятку.
• Отведите рычаг (100), чтобы
подпружиненная верхняя часть
направляющей (7) прижалась
к поворотному столу (Рис. M2).
• Опустите пильную головку.
• Отведите рычаг освобождения (69) назад
(Рис. M3).
• Опускайте опорный блок (70), пока риски
(101) не зафиксируются на местах (102)
(Рис. M3).
ВНИМАНИЕ: Пильный диск не
должен задевать нижний защитный
кожух диска.
• Отведите рычаг освобождения стола (2)
вправо, поднимите верхний край стола
47
РУССКИЙ ЯЗЫК
(4) (Рис. М4) и откидывайте его назад
на 180°, пока пластина фиксирующего
устройства стола (68) автоматически
не войдет в зацепление с зажимом
фиксирующего устройства стола, закрепляя
его в положении распиловочного станка
(Рис. М5).
• Снимите нижний защитный кожух.
Регулировка расклинивающего ножа
(Рис. N1 и N2)
ВНИМАНИЕ: Регулировку
расклинивающего ножа
(20) проводите только при
нахождении станка в положении
торцовочной пилы (Рис. N2).
Выполните операции, описанные
в разделе «Переход из режима
распиловочного станка в режим
торцовочной пилы».
При правильном положении расклинивающего
ножа его кончик не должен быть ниже, чем на
2 мм от самого высокого зуба лезвия диска,
а его корпус должен находиться в радиусе
максимум 3-8 мм от кончиков зубьев лезвия
диска (Рис. N1).
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте болты (104), чтобы
отрегулировать горизонтальное положение
расклинивающего ножа.
• Ослабьте болты (103), чтобы
отрегулировать вертикальное положение
расклинивающего ножа.
• Крепко затяните болты.
Установка верхнего защитного кожуха
(Рис. О)
Верхний защитный кожух диска (21) имеет
конструкцию, позволяющую быстро и легко
прикреплять кожух к расклинивающему ножу
(20), как только инструмент переводится
в положение распиловочного станка.
• Удерживая кожух в вертикальном
положении, совместите паз в задней части
кожуха с расклинивающим ножом.
• Опустите защитный кожух на
расклинивающий нож (20) так, чтобы болт
вошел в прорезь.
• Переведите защитный кожух
в горизонтальное положение.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
эксплуатируйте ваш инструмент
в режиме распиловочного станка
48
без правильно установленного
верхнего защитного кожуха.
Установка и регулировка параллельной
направляющей (Рис. Р1-Р5)
Параллельную направляющую (22)можно
установить с любой стороны от пильного диска.
• Сдвиньте кронштейн (107) с левой или
правой стороны (Рис. P1). Зажимная
планка приходит в контакт за передним
краем стола.
• Передвиньте направляющую вверх
вплотную к пильному диску.
• Опустите рычаг (108) вниз, фиксируя
направляющую на месте.
• Проверьте параллельность направляющей
плоскости диска.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте зажимные рукоятки (109)
и передвиньте направляющую назад, чтобы
открыть доступ к установочным болтам
(110) в верхней части направляющей
(Рис. P2).
• Используя гаечный ключ, ослабьте
установочные болты, крепящие кронштейн
направляющей к ее опоре.
• Отрегулируйте направляющую
параллельно пильному диску, измеряя
расстояния от направляющей к передней
и задней частям диска.
• По окончании регулировки затяните
установочные болты и снова проверьте
параллельность направляющей к пильному
диску.
• Проверьте, что стрелка (111) на шкале
стоит на нулевой отметке (Рис. P3). Если
указательная стрелка не указывает точно
ноль, ослабьте винт (112), передвиньте
указатель до точного указания 0°, после
чего затяните винт.
Направляющая установлена справа от пильного
диска по умолчанию. Чтобы подготовить
направляющую к использованию слева
от пильного диска, выполните следующие
действия (Рис. P4):
• Выверните зажимные рукоятки (109).
• Снимите профиль направляющей (113)
с крепежной опоры.
• Поверните зажимную опору (114) на 180°
и установите зажимные рукоятки на место.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Надвиньте направляющую на зажимную
опору.
• Затяните зажимные рукоятки.
Направляющая является двухсторонней:
заготовку можно подавать по 75-мм или по
11-мм стороне, что позволяет применять
толкатель при продольном распиливании
тонких заготовок (Рис. Р5).
• Для стороны 11 мм, ослабьте зажимную
рукоятку (109) направляющей и вытащите
направляющую (113) из зажимной опоры
(114).
• Переверните направляющую
и зафиксируйте зажимную опору в пазу, как
показано на рисунке (Рис. P5).
• Для использования с полной высотой
75 мм, вдвиньте направляющую в зажимную опору так, чтобы широкая сторона
была в вертикальном положении (Рис. P4).
ВНИМАНИЕ: Распиливайте низкие
заготовки, установив профиль
11 мм, что позволит вставлять
толкатель между диском
и направляющей. Задний конец
направляющей должен находиться
на одном уровне с передней частью
расклинивающего ножа.
Установка и регулировка углового упора
(Рис. Q1 - Q4)
Угловой упор (D271052) можно приобрести
дополнительно. Угловой упор (41) может
использоваться для пиления со скосом при
работе инструмента в режиме распиловочного
станка (Рис. Q1).
• Ослабьте зажимную рукоятку (115)
и отведите направляющий стержень (116)
в сторону (Рис. Q2). Затяните зажимную
рукоятку.
• Переместите направляющую на левую
сторону стола (Рис. Q3).
• Ослабьте фиксатор (117).
• Приложите угольник (82) вплотную
к направляющей (41) и пильному диску (76).
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте гайку (118) на несколько оборотов
и вкручивайте/выкручивайте правый винт
упора регулировки угла (119) (Рис. Q4),
пока направляющая не встанет под углом
90° к диску по показаниям угольника
(Рис. Q3).
• Затяните фиксатор (117).
• Проверьте, что стрелка (120) на шкале
(121) стоит на нулевой отметке. При
необходимости, отрегулируйте.
Переход из положения распиловочного
станка в положение торцовочной пилы
(Рис. A3, E и M1)
• Снимите параллельную направляющую
(22) угловой упор, если он установлен
(Рис. A3).
• Снимите верхний защитный кожух (21).
• Установите нижний защитный кожух (63)
(Рис. E).
• Следуйте описаниям в разделе
«Переворачивание пильной головки
и стола».
• Ослабьте зажимную рукоятку
расклинивающего ножа (97) и снимите
расклинивающий нож (20), придерживая
защитный кожух диска (8) (Рис. M1).
• Опустите защитный кожух диска.
• Поместите расклинивающий нож (20)
в отсек его хранения внутри основания
(Рис. А3).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ:
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена на
месте.
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент и не
49
РУССКИЙ ЯЗЫК
прилагайте боковое усилие
к пильному диску.
• Избегайте перегрузки.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений. Для уменьшения уровня вибрации
проследите, чтобы температура в рабочей зоне
не была слишком низкой, инструмент и насадки
были хорошо отрегулированы, а размер
заготовки подходил для данного инструмента.
Перед началом работ
• Установите пильный диск
соответствующего типа. Не используйте
чрезмерно изношенные пильные диски.
Максимальная скорость инструмента не
должна превышать предельно допустимую
скорость пильного диска.
• Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали.
• Не форсируйте режим резки. Не прилагайте
чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надежно закреплены.
Включение и выключение (Рис. A1, R1 - R3)
Данный станок имеет две независимые
системы включения. В режиме торцовочной
пилы используется курковый выключатель (11)
(Рис. R1). В режиме распиловочного станка
используется клавиша пускового выключателя
(1) (Рис. R2). В соединительную коробку входит
устройство защиты двигателя от перегрузок
с ручным сбросом. В случае самопроизвольного
выключения станка, поступите следующим
образом:
- Убедитесь, что станок выключен.
- Нажмите на кнопку сброса (142).
Режим торцовочной пилы (Рис. R1)
Отверстие (122) в курковом выключателе
предназначено для вставки замка, чтобы
заблокировать инструмент.
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (11).
• Чтобы выключить инструмент, отпустите
курковый выключатель.
50
Режим распиловочного станка (Рис. R2 & R3)
Пусковой выключатель имеет различные
преимущества:
- Отключение питающего напряжения: если
подача электрического тока по какойлибо причине прервется, для включения
инструмента необходимо будет заново
нажать выключатель.
- Повышенная безопасность: откидная
защитная крышка (123) фиксируется
с помощью навесного замка, вдеваемого
в отверстия (124 и 125). Крышка также
используется как легко находимая
аварийная кнопка останова; так при нажатии
на переднюю часть крышки нажимается
и кнопка останова.
• Чтобы включить станок, нажмите на зеленую
кнопку запуска (126).
• Чтобы выключить станок, нажмите на
красную кнопку останова (127).
Блокировка пусковых выключателей
• Во избежание несанкционированного
использования станка, оба пусковых
выключателя можно заблокировать при
помощи висячего замка.
Основные типы резов
ВНИМАНИЕ: При выполнении резов
под некоторыми углами левая
направляющая должна сниматься
со станка. Важную информацию
касаемо регулировки направляющих
для резания с наклоном см.
в разделе «Регулировка»,
подраздел «Регулировка
направляющей».
Чтобы снять левую направляющую (7),
ослабьте на несколько оборотов зажимную
рукоятку (91) и сдвиньте направляющую со
станка (Рис. S3).
При выполнении резов под прямым углом
всегда устанавливайте направляющую на
место.
Работа в режиме торцовочной пилы
Опасно работать без защитного кожуха.
Защитный кожух обязательно должен быть
установлен при резании.
• Проверьте, что нижний защитный кожух не
забит опилками.
• При пилении цветных металлов всегда
используйте зажим для заготовки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие указания
- В режиме торцовочной пилы пильная
головка автоматически фиксируется
в верхнем «парковочном» положении.
- Нажатие рычага освобождения кожуха
приводит к разблокировке пильной головки.
При перемещении пильной головки вниз
убирается подвижный нижний защитный
кожух.
- Никогда не мешайте нижнему защитному
кожуху возвращаться в его «парковочное»
положение после того, как Вы завершите
рез.
- Минимальная длина обрезков материала –
10 мм.
- При распиливании коротких заготовок
(мин. 190 мм слева или справа от
диска) рекомендуется использование
дополнительного зажима.
- При распиливании секций из UPVC под
материал необходимо подкладывать
поддерживающий деревянный профиль,
чтобы заготовка находилась на уровне,
удобном для распиливания.
Зажим заготовки (Рис. А5, Z)
ВНИМАНИЕ: До выполнения реза
зафиксированная на месте, отбалансированная и поддерживаемая
заготовка по завершении реза
может прийти в разбалансированное состояние. Неуравновешенная
нагрузка может стать причиной
наклона пилы или места, на котором она закреплена - рабочего
стола или верстака. При выполнении резов, которые могут привести к неуравновешенной нагрузке,
надёжно закрепляйте заготовку
и проследите, чтобы пила была
крепко прикреплена болтами
к устойчивой поверхности. В противном случае, повышается риск
получения травмы.
ВНИМАНИЕ: Каждый раз при
использовании зажима ножка
зажима всегда должна упираться
в основание пилы. Всегда
закрепляйте заготовку только на
основании пилы, и больше ни на
каком другом месте рабочей зоны.
Убедитесь, что ножка зажима не
упирается в край основания пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если во время
реза Ваши руки должны находиться
в пределах 160 мм от пильного
диска, всегда используйте зажим,
чтобы обеспечить контроль
в управлении инструментом
и снизить риск повреждения
заготовки и получения травмы.
Используйте зажим (39), входящий в комплект
поставки Вашего инструмента. В зависимости
от размера и формы заготовки можно также
использовать вспомогательные средства, такие
как пружинные струбцины, брусковые зажимы
или зажимные скобы. При установке зажима
направляющую можно передвинуть в сторону.
УСТАНОВКА ЗАЖИМА
1. Вставьте зажим в отверстие позади
направляющей. Зажим должен быть
обращен к задней стороне пилы.
Убедитесь, что канавка на штанге зажима
полностью вошла в основание торцовочной
пилы. Если канавка видна, зажим
установлен неправильно.
2. Поверните зажим на 180° в сторону
передней части торцовочной пилы.
3. Для регулировки зажима вверх или вниз
ослабьте рукоятку; для надежного зажатия
заготовки используйте рукоятку тонкой
настройки.
ПРИМЕЧАНИЕ: При распиле с наклоном
устанавливайте зажим справа от
направляющей. ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ
ХОД ДИСКА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, ВСЕГДА
СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОБНЫЕ РАЗРЕЗЫ
(ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ИНСТРУМЕНТЕ).
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ НЕ МЕШАЕТ
ДЕЙСТВИЯМ ПИЛЫ ИЛИ ЗАЩИТНЫХ
КОЖУХОВ.
Вертикальный прямой поперечный рез
(Рис. S1)
• Ослабьте зажимную рукоятку (79) и нажмите
на зажим (80).
• Установите зажим на позицию 0° и затяните
зажимную рукоятку.
• Прижмите деревянную заготовку
к направляющей (7).
• Возьмитесь за рабочую рукоятку (10)
и нажмите на рычаг блокировки защитного
кожуха (9).
• Для запуска электродвигателя, нажмите
курковый пусковой выключатель (11).
• Опустите пильную головку, чтобы пильный
диск распилил древесину и вошел в паз
пластины для пропила (81).
51
РУССКИЙ ЯЗЫК
• По окончании пиления отпустите
выключатель и ждите, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
верните пильную головку в исходное
(верхнее) положение.
ВНИМАНИЕ: Если угол пиления
постоянно изменяется, следите,
чтобы винты фиксаторов наклона
и скоса были надежно затянуты.
Затягивайте их после каждого
изменения угла наклона или угла
скоса.
Вертикальный косой поперечный рез
(Рис. S2)
• Зажим автоматически зафиксирует стол на
положениях 15°, 22,5°, 35,3° и 45° вправо
или влево. Если требуется промежуточный
угол, крепко держите пильную головку
и зафиксируйте ее в нужном положении,
затянув зажимную рукоятку.
• Каждый раз перед началом работы
проверяйте надежность затяжки зажимной
рукоятки.
• Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
ВНИМАНИЕ: При отпиливании под
углом конца деревянной заготовки,
положите заготовку так, чтобы
отрезанная часть была со
стороны диска, которая больше
отклонена от направляющей:
левый срез под углом - отходы
справа
правый срез под углом - отходы
слева.
Поперечное резание с наклоном (Рис. А2, S3)
Угол наклона может быть задан от 48° влево
до 2° вправо, и резы могут выполняться при
фиксации поворотного стола между нулевым
положением и максимальным положением 45°
влево или вправо.
• Ослабьте зажимную рукоятку (17)
и установите нужный угол наклона.
• Крепко затяните зажимную рукоятку
фиксатора наклона.
• Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
Комбинированное пиление (Рис. Т1-Т4)
Комбинированное пиление - это одновременное
пиление со скосом (Рис. Т1) и с наклоном
(Рис. Т2). Этот метод пиления используется при
изготовлении рам или ящиков с наклонными
стенками наподобие того, что изображен на
Рис. T3.
52
• Установите на пиле указанные углы
и выполните несколько пробных разрезов.
• Попробуйте совместить отрезанные
компоненты.
• Пример: Для изготовления
четырехстороннего ящика с внешним
углом 25° (угол «A») (Рис. Т4), используйте
правую верхнюю кривую. Найдите метку
25° на кривой диаграммы. Проведите
горизонтальную линию до любой из сторон
для определения угла скоса, который
следует установить на пиле (23°). Таким же
образом проведите вертикальную линию до
нижнего или верхнего края для определения
угла наклона, который следует установить
на пиле (40°). Всегда выполняйте пробные
разрезы на нескольких обрезках дерева для
проверки настроек пилы.
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ЯЩИК
6-ТИ СТОРОННИЙ
ЯЩИК
8-МИ СТОРОННИЙ
ЯЩИК
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ НАКЛОНА НА ПИЛЕ
УГОЛ СТОРОНЫ ЯЩИКА (УГОЛ «А»)
• Ослабьте установочный винт (91)
направляющей, и сдвиньте ее верхнюю
часть насколько возможно влево.
• На приведенной ниже диаграмме можно
выбрать правильный угол наклона и угол
скоса для комбинированного пиления.
Для этого сначала выберите необходимый
для Вашего изделия угол «A» (Рис. Т4)
и поместите этот угол на соответствующую
кривую диаграммы. Из этой точки
опустите вниз перпендикулярную линию
для определения нужного угла наклона
и горизонтальную для определения угла
скоса.
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ СКОСА НА ПИЛЕ
• Ослабьте зажимную рукоятку (79) и нажмите
на зажим (80). Переместите поворотный
стол влево или вправо на требуемый угол.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пиление плинтусов
Пиление плинтусов производите с углом
наклона 45°.
• Каждый раз перед пилением, не включая
электропилу, делайте пробное движение
пильной головки.
• При пилении, плинтус должен лежать на
столе электропилы задней стороной.
Внутренний угол
- Левая сторона
• Прижмите верхнюю сторону
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
- Правая сторона
• Прижмите нижнюю поверхность
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
Наружный угол
- Левая сторона
• Прижмите нижнюю поверхность
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
- Правая сторона
• Прижмите верхнюю сторону
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
Пиление багетов
Пиление багетов производится
комбинированным методом. Для достижения
высокой точности, данная электропила имеет
предварительно установленный угол скоса
35,3° и угол наклона 30°. Эти параметры
предназначены для стандартных багетов
с верхним углом 45° и нижним углом 45°.
• Перед пилением заготовок потренируйтесь
на древесных обрезках.
• Пиление должно производиться с левым
наклоном, при этом багет должен лежать на
столе электропилы обратной стороной.
Внутренний угол
• Верхняя сторона багета прижата
к направляющей.
• Скос вправо.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
- Правая сторона
• Нижняя сторона багета прижата
к направляющей.
• Скос влево.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
Наружный угол
- Левая сторона
• Нижняя сторона багета прижата
к направляющей.
• Скос влево.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
- Правая сторона
• Верхняя сторона багета прижата
к направляющей.
• Скос вправо.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
Работа в режиме распиловочного станка
• Всегда устанавливайте расклинивающий нож.
• Всегда проверяйте, что расклинивающий
нож и защитный кожух диска находятся на
одной линии.
• Всегда проверяйте, что торцовочная пила
установлена и зафиксирована в позиции 0°.
ВНИМАНИЕ: Не работайте по
металлу в этом режиме.
Продольный распил (Рис. U1 и U3)
• Установите угол наклона 0°.
• Отрегулируйте высоту подъема пильного
диска.
• Установите параллельную направляющую
на требуемом расстоянии.
• Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Поместите
заготовку на расстоянии приблизительно
25 мм от пильного диска.
• Следите за тем, чтобы Ваши руки находились на безопасном расстоянии от диска.
- Левая сторона
53
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Включите станок и подождите, пока диск
достигнет максимальных оборотов.
• Медленно двигайте заготовку под верхний
защитный кожух диска, крепко прижимая
ее к направляющей. Дайте зубьям диска
врезаться и больше не прилагайте
к заготовке никаких усилий. Диск будет
вращаться с постоянной скоростью.
• Не забывайте пользоваться толкателем (23)
при приближении к диску.
• По окончании пиления выключите станок
и ждите, пока пильный диск полностью
не прекратит движение, затем удалите
заготовку.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
подталкивайте и не держите
свободную или отпиленную
сторону заготовки.
ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь
толкателем при резании коротких
заготовок.
Распил под наклоном (Рис. U2)
• Установите нужный угол наклона.
• Далее действуйте как при продольном
распиле.
Поперечный распил (Рис. V1)
• Установите угол наклона 0°.
• Отрегулируйте высоту подъема пильного
диска.
• Установите угловой упор на 0°.
• Действуйте как при продольном распиле, но
для подачи заготовки под диск используйте
угловой упор.
Поперечный распил под наклоном
• Установите нужный угол наклона.
• Далее следуйте указаниям для поперечного
распила.
Распил под углом (Рис. V2)
• Установите угловой упор на нужный угол.
• Далее следуйте указаниям для поперечного
распила.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Перед установкой
любой принадлежности всегда
отключайте станок от сети.
54
Набор для пылеудаления (Рис. W1 & W2)
ВНИМАНИЕ! Этот станок
оборудован двумя портами для
пылеудаления для использования
в каждом режиме.
ВНИМАНИЕ! По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ! При пилении
древесины всегда подключайте
пылеудаляющее устройство,
разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
Подключите устройство для сбора пыли,
разработанное в соответствии с действующими
нормативами. Скорость воздушного потока
от подключенных внешних систем должна
составлять 20 м/с +/-2 м/с. Эта скорость
должна измеряться в точке соединения
вентиляционного канала с инструментом
(в точке соединения), инструмент должен быть
подключен, но не должен при этом работать.
Подсоединение – положение торцовочной
пилы (Рис. W1)
• Подсоедините конец первого шланга
к переходнику пылеудаления (13).
• Вставьте другой конец шланга в средний
впускной порт патрубка (128).
• Подсоедините конец второго шланга
к нижнему защитному кожуху (63).
• Вставьте другой конец шланга в наружный
впускной порт патрубка.
Подсоединение – положение
распиловочного станка (Рис. W2)
• Выполните действия, как для положения
торцовочной пилы, но подсоединяйте
шланг не к нижнему кожуху, а к верхнему
защитному кожуху пильного диска (21).
Дополнительная опора/ограничитель
длины торцовочной пилы (Рис. А5)
Дополнительная опора и ограничитель длины
могут устанавливаться как на правой, так
и на левой стороне, или по набору на каждой
стороне.
• Закрепите детали 31-39 на двух
направляющих стержнях (32 и 33).
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Используйте передвижную опорную
пластину (34) для поперечного резания плит
шириной 210 мм (толщиной 15 мм).
Роликовый стол (Рис. A6)
Роликовый стол (40) используется в качестве
опоры для длинных заготовок. В режиме
торцовочной пилы, роликовый стол можно
устанавливать с левой или правой стороны,
или по комплекту с каждой стороны. В режиме
распиловочного станка, он также может
устанавливаться перед и за столом пилы.
Дополнительный стол (Рис. А8)
Дополнительный стол (42) увеличивает
расстояние между направляющей и пильным
диском до 600 мм и более, в зависимости
от длины стержня, закрепленного в станке,
и зафиксированного положения стола.
Дополнительный стол должен использоваться
вместе с направляющими стержнями
(32) (дополнительная принадлежность).
Регулируемый стол оснащен шкалой
с нанесенными по передней кромке
отметками и установлен на прочной пластине,
закрепленной на направляющих стержнях.
• Переверните станок и поставьте
в нормальное положение.
• Поднимите станок за ножки и поставьте
колесами на пол.
ВНИМАНИЕ: Для перемещения
станка воспользуйтесь
посторонней помощью.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Размещайте дополнительный стол с правой
стороны станка для продолжения шкалы для
определения расстояния.
Передвижной стол (Рис. А9)
Передвижной стол (43) позволяет размещать
слева от пильного диска плиты размером до
1200 х 900 мм.
Направляющие стержни смонтированы на
прочных профилях, которые легко снимаются
со станка, при этом полностью регулируются во
всех плоскостях.
Направляющая имеет по всей длине линейку
для быстрого позиционирования регулируемого
ограничителя длины и регулируемой опоры для
коротких заготовок.
Транспортирование (Рис. Х)
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите
инструмент в режиме
распиловочного станка
с установленным верхним
защитным кожухом пильного диска.
Поворотные колеса облегчают транспортировку
станка.
• Переверните станок на правую сторону
основания.
• Сложите задние ножки в основание.
• Сложите передние ножки в основание.
Смазка
Подшипники электродвигателя предварительно
смазаны и влагонепроницаемы.
• Регулярно смазывайте опорную поверхность
поворотного стола в местах, где он скользит
по краю стационарного стола.
• Регулярно смазывайте резьбу винтов
установки высоты.
• При скоплении обрезков и опилок в частях
инструмента, периодически чистите их сухой
щеткой.
Регулировка кулачка (Рис. Y1 - Y3)
Для устранения зазора между обоими столами,
поступите следующим образом:
• Переведите инструмент в положение
распиловочного станка.
• Удалите винты (138) и прижимную планку
(139).
55
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Ослабьте винт (140) регулировочного
кулачка (141).
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
• Поверните кулачок при помощи
плоскогубцев.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте верхнюю часть
стола.
• Удерживая регулировочный кулачок
плоскогубцами, затяните винт.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте систему для сбора
пыли.
• Установите на место прижимную планку
и затяните винты.
• Переведите станок в положение
торцовочной пилы. Проверьте усилие,
затраченное на соединение пилы. Если
требуется слишком большое усилие,
повторите вышеуказанные шаги.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента внимательно
исследуйте верхний защитный кожух диска,
подвижный нижний защитный кожух диска,
а также трубу пылеудаления, чтобы убедиться,
что они функционируют должным образом.
Убедитесь, что опилки, пыль или обрезки
заготовки не блокируют перечисленные
устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе «Установка пильного диска».
Удалите застрявшие частицы и установите на
место пильный диск.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
56
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДИАМЕТРОМ 305 мм
С ПОСАДОЧНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ
30 мм. НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДИСКА НЕ
ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ 4000 об/мин. Никогда
не используйте диски меньшего или большего
диаметра. Они не будут закрываться защитным
кожухом должным образом. Используйте
только диски для поперечного распила! Не
используйте диски, предназначенные для
продольного распила, комбинированные диски
или диски, угол зубьев которых превышает 10°.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
Применение
Диаметр
(мм)
Кол-во
зубьев
Пильные диски по строительным материалам (любой
тип пиления)
Общее применение
305
36
Пильные диски по дереву (точный, чистый рез)
Точные поперечные резы
305
60
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00211664 - 15-07-2013
57
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising