DCS331 | DeWalt DCS331 CORDLESS JIGSAW Type 2 instruction manual

DCS331
DCS332
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
6
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
19
English (original instructions)
34
Español (traducido de las instrucciones originales)
46
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
60
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
74
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
88
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
102
Português (traduzido das instruções originais)
115
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
129
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
141
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
154
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
168
Copyright DEWALT
2
Figure 1
p
d
a
q
c
e
b
f
g
h
Figure 2
i
j
1
Figure 3
Figure 4
a
b
r
Figure 6
Figure 5
l
d
k
d
2
e
b
Figure 7
f
g
Figure 9
Figure 8
i
h
3
Figure 10
Figure 11
g
m
g
n
j
j
Figure 12
4
Figure 13
Figure 14
5
DANSK
OPLADELIG STIKSAV
DCS331, DCS332
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tillyke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring
og indgående produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere til
professionelle brugere af elektrisk værktøj.
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tekniske Data
Spænding
Type
Batteritype
Udgangseffekt (max)
Omdrejningstal ubelastet
Slaglængde
Skæredybde i:
– træ
– aluminium
– stål
Justering af smigvinkel (l/r)
Vægt (uden batteri)
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtryk usikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
VDC
W
min-1
mm
DCS332 DCS331
14,4
18
2
2
Li-Ion
Li-Ion
340
400
0–2500 0–3000
26
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
100
3,0
89
3,0
100
3,0
Samlede værdier for vibration (tre-akse vektorsum) fastslået
ifølge EN 60745:
Vibrationsværdier ah
Under skæring af pap
ah,B =
m/s²
Usikkerhed K =
m/s²
Vibrationsemissionsværdi ah
ved skæring af metalplader
ah,M =
m/s²
usikkerhed K =
m/s²
10,5
10,5
3,0
3,0
5,5
1,5
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141 DCB142
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
1,5
4,0
0,30
0,54
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
3,0
DCB181 DCB182
Li-Ion
Li-Ion
18
18
1,5
4,0
1,5
4,0
Oplader
Netspænding
VAC
Batteritype
Ca, opladningstid min
5,5
1,5
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
6
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Vægt
Sikringer
Europa
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah
(batteripakker)
55
(3,0 Ah
(batteripakker)
70
(4,0 Ah batteripakker)
0,49
230 V værktøj
10 ampere, hovedpanel
DANSK
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der, medmindre den
undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der, medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der, medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DCS331, DCS332
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og instruktioner Hvis
ikke advarsler og instruktioner følges kan
det resultere i elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE.
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
10.02.2012
7
DANSK
e)
f)
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, så som papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
DANSK
d)
kontaktflader.Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
berøring. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere sikkerhedsregler for
stiksave
i fingre, hænder og arme. Brug handsker som
ekstra stødpude, hold hyppige pauser og
begræns den daglige brug.
Øvrige farer
• Selvom relevante sikkerhedsforskrifter
overholdes og passende sikkerhedsanordninger
bringes i anvendelse, kan der ikke undgås at
være yderligere risici.
Disse er:
– Nedsat hørelse.
– Risiko for ulykker forårsaget af de udækkede
dele af savklingen, når den er i bevægelse.
– Risiko for personskade, når klingen udskiftes.
– Risiko for indånding af støv fra materialer, der
kan være skadelige, når de skæres.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
• Hold el-værktøjet i de isolerede greb
under udførelse af arbejdsprocesser, hvor
skæreværktøjet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller værktøjets
egen ledning. Kontakt med en strømførende
ledning vil også gøre uafdækkede metaldele
på værktøjet strømførende og give brugeren
elektrisk stød.
• Anvend skruetvinger eller anden praktisk
anordning til at fastgøre og understøtte
arbejdsemnet til en stabil platform. At holde
emnet med hånden eller mod kroppen er en
ustabil løsning, der kan føre til tab af kontrollen.
• Vent indtil motoren stopper helt, før du
trækker klingen tilbage fra savsnittet (den
kærv der blev oprettet ved skæring). En
bevægelig klinge kan presse arbejdsemnet
sammen og kan forårsage en brækket klinge,
beskadigelse af arbejdsemnet eller tab af kontrol
og mulig personskade.
• Hold håndtag tørre, rene, fri for olie og
smørelse. Dette vil give bedre kontrol over
værktøjet.
• Hold klingerne skarpe. Sløve klinger kan få
saven til at dreje til siden eller gå i stå under tryk.
• Rengør tit dit værktøj, specielt efter hårdt
brug. Støv og sandkorn, der indeholder
metalpartikler, samler sig tit på indvendige
overflader og kan medføre risiko for elektrisk
chok.
• Arbejd ikke med dette værktøj i længere tid
ad gangen. Vibrationer, der opstår under brug
af dette værktøj, kan give vedvarende skader
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2013 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB105 batterioplader.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
9
DANSK
FORSIGTIG: Risiko for brand. For
at reducere risikoen for kvæstelser,
oplad kun DEWALT genopladelige
batteripakker. Andre batterityper kan
blive overophedet og kan eksplodere
og medføre person- og produktskader.
Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Når en oplader benyttes udendørs, find
altid et tørt sted og brug en passende
forlængerledning til udendørs brug. Brug
af en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
• Blokér ikke ventilationshullerne på
opladeren. Ventilationshullerne findes oven
på og på siderne af opladeren. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder.
10
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230 V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB105 opladeren accepterer 10,8 V, 14,4 V
og 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 og DCB182)
batteripakker.
Denne oplader kræver ingen justering og er designet
til at være så brugervenlig som mulig.
Opladningsprocedure (fig. 3)
1. Indsæt opladeren i en passende 230 V udgang,
før batteripakken indsættes.
2. Indsæt batteripakken (b) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op,
før den anvendes første gang.
DANSK
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
x
oplader
––
––
––
––
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri
problem pakke eller
oplader
–––––––––––––––––
•••••••••••
problem ledningsnet
•• •• •• •• •• ••
–– • –– • –– • –– •
Denne oplader vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter
for at blive kontrolleret.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(105 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
• For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet før brug.
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
11
DANSK
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
x
Problem pakke eller oplader.
Problem ledningsnet.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
BATTERITYPE
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan eksplodere og
medføre person- og materielskader.
DCS332 kører på en 14,4 volt batteripakke.
Må ikke udsættes for vand.
Batteripakke
DCS331 kører på en 18 volt batteripakke.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
eller DCB182 batteripakker kan bruges. Se
Tekniske data for flere informationer.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
Anbefalet opbevaring
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
Destruér ikke batteripakken.
Kan oplade Li-Ion-batteripakker.
Se tekniske data vedrørende
opladningstid.
Kun til indendørs brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Pakkens indhold
1 Ledningsfri stiksav
1 Anti-ridse skodæksel
1 Støvåbning
2 Batteripakker
1 Oplader
1 Værktøjskasse
Batteri oplader.
Batteri opladt.
12
1 vejledning
1 eksplosionstegning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og
værktøjskasser er ikke inkluderede i N-modeller.
DANSK
• Undersøg, om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Denne vejledning skal læses og forstås
omhyggeligt inden brugen.
Beskrivelse (fig. 1, 2, 6, 10, 11)
ADVARSEL: Man må aldrig modificere
elektrisk værktøj eller nogen del
deraf. Det kan medføre person- eller
ejendomsskade.
a. Udløsningsknap for batteriet
b. Batteripakke
c. Udløserkontakt
d. Udløserlåseknap
e. Klingeudløsergreb
f. Smiggreb
g. Sko
h. Pendulfunktionsgreb
i. Støvblæserstyring
j. Anti-ridse skodæksel
k. Skruetvingemekanisme
l. Styrevalse
m. Bagerste flig
n. Anti-splintindsats
p. Hovedhåndtag
q. Tophåndtag
TILSIGTET BRUG
Dine DCS332 og DCS331 stiksave er designet
til professionel skæring af træ, stål, aluminium,
plastik og keramiske materialer på forskellige
arbejdspladssteder (fx byggepladser).
MÅ IKKE bruges ved høj fugtighed eller under
forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser
tilstede.
Disse kraftige stiksave er professionelt elektrisk
værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning kræves, når uerfarne brugere anvender
dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, skal du
trykke på udløserlåseknappen og
tage batteriet ud, før du foretager
justeringer eller fjerner/installerer
tilbehør. Start ved et uheld kan
medføre skader.
ADVARSEL: Brug kun DEWALT
batteripakker og opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (fig. 4)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet. Lyset går ud uden
advarsel, når batteriet er fuldt opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Ret batteripakken (b) ind efter rillerne inde i
håndtaget (fig. 4).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at den
ikke river sig løs.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på udløsningsknappen (a) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
13
DANSK
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 4)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (r) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Installation og demontering af
klingen (fig. 6)
SÅDAN INSTALLERES EN KLINGE
BEMÆRK: Denne stiksav bruger kun stiksavklinger
med T-skaft.
BEMÆRK: DT2074 skæreklinger i samme niveau
er kun til brug sammen med DEWALT DCS331,
DCS332, DW331 og DC330 stiksave.
BEMÆRK: Ved installation af skæreklinger i samme
niveau (DT2074) skal antisplintindsatsen fjernes, og
skoen skal blive i 0° positiv stopposition.
SÅDAN STILLES SKOEN I SMIG
1. Lås skoen op.
2. Skub skoen (g) fremad for at udløse den fra den
0° positive stopposition.
3. Skoen kan stilles i smig til venstre eller til højre
og har stop ved 15°, 30° og 45°. Skoen kan
stoppes manuelt ved alle grader mellem
0° og 45°.
4. Når den ønskede smigvinkel er opnået, lås
skoen på plads.
SÅDAN INDSTILLES SKOEN TILBAGE TIL 0°
1. Lås skoen op.
2. Drej skoen tilbage til 0°.
3. Skub skoen tilbage i 0° positiv stopposition.
4. Lås skoen.
Skærehandling – pendul eller lige
(fig. 8)
Denne stiksav er udstyret med fire skærehandlinger,
tre pendul og en lige. Pendulfunktionen har en
mere aggressiv klingebevægelse og er designet
til skæring i bløde materialer som fx træ eller
plastik. Pendulfunktionen giver en hurtigere snit
med et mindre blødt snit gennem materialet.
I pendulfunktion flytter klingen fremad under
skæreslaget udover op- og nedbevægelsen.
BEMÆRK: Metal eller hårdt træ må aldrig skæres i
pendulfunktion.
2. Indsæt T-skafteklingen i skruetvingemekanismen
(k), mens klingens bagside ledes ind i rillen på
styrevalserne (l).
Du justerer skæreforløbet ved at flytte
pendulfunktionshåndtaget (h) mellem de fire
skærepositioner: 0, 1, 2 og 3. Position 0 er lige
skæring. Positionerne 1, 2 og 3 er pendulskæring.
Snittets aggressivitet stiger, når grebet justeres fra en
til tre, hvor tre er den mest aggressive snit.
3. T-skaftet skal være helt inde i
skruetvingemekanismen som vist i figur 6.
Støvblæser (fig. 9)
1. Løft klingeudløsergrebet (e) uden nøgle som vist
i figur 6.
4. Udløb klingeudløsergrebet uden nøgle.
SÅDAN FJERNES EN KLINGE
FORSIGTIG: Rør ikke ved brugte
klinger, de kan være varme. Det kan
resultere i personskade.
1. Løft klingeudløsergrebet uden nøgle (e).
2. Klingen vil falde ud, når den ryster den let.
Indstilling af skoen i smig (fig. 7)
Du låser op for skoen ved at trække smiggrebet (f)
uden nøgle til siden.
Du låser skoen ved at skubbe smiggrebet uden
nøgle tilbage under stiksaven.
14
Støvblæseren hjælper med til at rengøre
skæreområdet for efterladenhedsskaber, som
stammer fra klingen.
BEMÆRK: Ved skæring i metal slå støvblæseren
fra, så skærevæsker ikke blæses væk fra klingen.
Du slår støvblæseren til ved at skubbe
støvblæserstyringen (i) hele vejen til toppen.
Du slår støvblæseren fra ved at skubbe
støvblæserstyringen hele vejen til bunden.
Udtageligt anti-ridse skodæksel
(fig. 10)
Anti-ridse skodækslet (j) skal bruges ved
skæreoverflader, som let kan ridses, som fx laminat,
fernis eller maling.
DANSK
Du fastgør anti-ridse skodækslet (j) ved at anbringe
det forreste af aluminumskoen (g) foran antiridse skodækslet og sænk stivsaven. Anti-ridse
skodækslet vil klikke sikkert fast på bagenden af
aluminumskoen.
Du fjerner anti-ridse skodækslet ved at tage fat i
anti-ridse skodækslet nedefra; holde fast ved de to
bagerste flige (m) og fjerner anti-ridse skodækslet.
Anti-splintindsats (fig. 11)
BEMÆRK: Brug ikke anti-splintindsatsen sammen
med skæreklinger i samme niveau.
Anti-splintindsatsen (n) skal bruges ved forsøg på
at minimere afrivning specielt ved skæring af fernis,
laminat eller behandlede overflader som fx maling.
Anti-splintindsatsen skal installeret i et anti-ridse
skodæksel (j). Hvis ikke-mardækslet ikke anvendes,
installér anti-splintindsatsen i skoen (g).
• For at opnå optimale resultater skal
værktøjet bevæges jævnt og konstant
over arbejdsemnet. Pres ikke sidelæns
på klingen. Hold skoen plant mod
arbejdsemnet. Ved savning af kurver,
cirkler og andre runde former skubbes
værktøjet blidt fremad.
• Fjern ikke værktøjet fra arbejdsemnet,
før det er standset helt. Klingen kan være
meget varm efter savningen. Rør ikke
ved klingen.
Korrekt håndposition (fig. 1, 14)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Før værktøjet tages i brug
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
BETJENING
Korrekt håndposition kræver én hånd på det
øverste håndtag (q) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (p).
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, skal du
trykke på udløserlåseknappen og
tage batteriet ud, før du foretager
justeringer eller fjerner/installerer
tilbehør. Start ved et uheld kan
medføre skader.
Udløserkontakt (fig. 1)
ADVARSEL: Bær altid passende
personligt høreværn. Under visse
forhold og ved langvarig brug, kan støj
fra værktøjet bidrage til tab af høreevne.
Når der trykkes på udløserkontakten, fortsætter
slagene-pr.-minut med at stige, men vil overstige
værktøjets maksimale hastighed. Når udløseren er
udløst nedsættes klingens slag-pr.-minut.
Brugsanvisning
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og
gældende foreskrifter.
• Sørg for at arbejdsemnet er ordentligtfastspændt.
Fjern søm, skruer og andet, som kan
beskadige klingen.
• Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads til
klingen under arbejdsemnet. Sav ikke imaterialer,
der i tykkelse overstiger klingens maksimale
savdybde.
• Brug kun skarpe savklinger.
Beskadigede eller bøjede klinger skal
omgående udskiftes.
• Brug aldrig værktøjet uden savklinge.
Tryk på udløserkontakten (c) for at starte stiksaven.
Udløs udløserkontakten for at nedsætte farten og
stoppe stiksaven.
VARIABEL HASTIGHED (FIG. 5)
Udløserlåseknappen (d) skal være trykket ind, når
værktøjet ikke anvendes for at eliminere risikoen for,
at det starter ved et uheld.
Skæring
ADVARSEL: Du bør ikke bruge
stiksaven uden sko, da du så kan
komme slemt til skade.
LOMMESAVNING (FIG. 12)
Et lommesnit er en let metode til at lave et
indvendigt snit. Saven kan indsættes direkte i et
panel eller en plade uden først at bore et spor eller
et pilothul. Ved lommeskæring mål den overflade,
der skal skæres og afmærk tydeligt med en blyant.
Vip derefter saven fremad, indtil skoens forende
sidder fast på arbejdsoverfladen, og klingen skærer
gennem arbejdsemnet med fuldt slag. Slå værktøjet
til og lad det komme op på maksimal hastighed.
Hold godt fast på saven og sænk bagenden på
værktøjet langsomt, indtil klingen når den fulde
15
DANSK
dybde. Hold skoen fladt imod træet og begynd at
skære. Fjern ikke klingen fra snittet, mens den stadig
er i bevægelse. Klingen skal stoppe helt.
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, skal du
trykke på udløserlåseknappen og
tage batteriet ud, før du foretager
justeringer eller fjerner/installerer
tilbehør. Start ved et uheld kan
medføre skader.
SKÆRING I NIVEAU (FIG. 13)
Et snit i niveau er nødvendigt ved afslutning på
snit op ad en væg eller en forhindring som fx
fliser. En af de letteste måder på at afslutte et snit i
niveau er at bruge en skæreklinge i samme niveau
(DT2074). Skæreklinger i samme niveau blade giver
den nødvendige rækkevidde til at skære lige op til
forkanten på snitsavskoen. Fjern anti-splintindsatsen
og lad skoen vende tilbage til 0° positiv stopposition,
før skæreklingen i niveau installeres og bruges.
For at få den bedste snitkvalitet skal skæreklingen
i niveau altid bruges i 0 eller 1 pendulposition.
Skæreklingen i niveau må ikke anvendes til at starte
snittet, fordi skæreklingen i niveau forhindrer, at
skoen kan understøttes af arbejdsoverfladen. Brug
praksisserne for træskæring som forklaret nedenfor.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele indeni, der kan
serviceres af brugeren.
Smøring
SMØRING AF GUIDERULLE (FIG. 6)
• Smør lidt olie på guiderullen (l) med
regelmæssige mellemrum for at forhindre
blokering.
SAVNING I TRÆ
Understøt arbejdsemnet tilstrækkeligt hele tiden.
Brug en højere hastighedsindstilling for skæring i
træ. Forsøg ikke at tænde for værktøjet, når klingen
vender imod det materiale, der skal skæres. Dette
kan stoppe motoren. Anbring skoens forende på det
materiale, der skal skæres og hold snitsavens sko
fast imod træet under skæring. Tving ikke værktøjet;
lad klingen skære med den egen hastighed. Når
snittet er færdigt, slå stiksaven fra. Lad klingen
stoppe helt og læg derefter saven til sige, før
arbejdet løsnes.
SAVNING I METAL
Ved skæring i tynde målemetalplader er det bedst
at anbringe træklodser nederst på metalpladen;
dette vil sikre et rent snit uden risiko for vibration
eller revner i metallet. Husk altid at bruge en finere
klinge til jernholdige metaller (til dem som har et højt
jernindhold); og brug en grovere klingen for ikke
jernholdige metaller (dem som ikke indeholder jern).
Brug en høj hastighedsindstilling ved skæring i bløde
metaller (aluminium, kobber, messing, blødt stål,
galvaniserede rør, ledningskanaler, metalplader osv.).
Brug en lavere hastighed til at skære i plastik, tegl,
laminat, hårde metaller og støbejern.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Imidlertid er
fortsat tilfredsstillende drift afhængig af, at værktøjet
vedligeholdes og rengøres regelmæssigt.
16
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
DANSK
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Disse omfatter:
– DE3241 parallelt styr
– DE3242 trammelstang
– 581281-00 støvopsamlingsadapter
– 581239-01 støvopsamlingsklæde
– 402140-00 anti-splint skoindsats
– 581268-00 anti-ridse skodæksel
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
17
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
18
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
AKKU-STICHSÄGE
DCS331, DCS332
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem der verlässlichsten Partner
professioneller Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Max. Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
Hub
Schnittiefe in:
– Holz
– Aluminium
– Stahl
Neigungswinkeleinstellung (l/r)
Gewicht (ohne Akku)
LPA
KPA
LWA
KWA
(Schalldruck)
(unbestimmter Schalldruck)
(Schallleistung)
(SchallleistungMessungenauigkeit)
W
min-1
(mm)
DCS332
14,4
2
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
2
Li-Ion
400
0–3000
26
(mm)
(mm)
(mm)
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
100
89
3,0
100
dB(A)
3,0
3,0
VGS
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der
triaxialen Beschleunigung) gemäß EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
Sägen von Karton
ah,B =
m/s²
Unsicherheitswert K =
m/s²
10,5
3,0
10,5
3,0
Vibrationsemissionswert
beim Schneiden von Metallblechen
ah,M =
m/s²
Unsicherheitswert K =
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VGS
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
VGS
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit
Gewicht
VAC
min
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah akkus)
55
(3,0 Ah akkus)
70
(4,0 Ah-Akkus)
0,49
19
DEUTSCH
FI-Schalter
Europa
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A, Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u. U.
zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Feuergefahr.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DCS331, DCS332
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
20
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.02.2012
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
DEUTSCH
b)
c)
d)
e)
f)
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
d)
e)
f)
g)
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
21
DEUTSCH
e)
f)
g)
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie die Akkus nur in vom Hersteller
angegebenen Ladegeräten auf. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer
Brandgefahr führen, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku
von Metallgegenständen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
d) Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen gelangt, diese ausspülen und einen
Arzt aufsuchen. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
22
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche Sicherheitshinweise
für Stichsägen
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an
den isolierten Oberflächen, wenn Sie
in Bereichen arbeiten, in denen es mit
verborgenen elektrischen Installationen
oder seinem eigenen Netzkabel in Kontakt
kommen könnte. Bei Kontakt mit einem Strom
führenden Draht werden die freiliegenden
Metallteile ebenfalls Strom führend und
der Bediener erleidet bei Berührung einen
Stromschlag.
• Das Werkstück muss stets mit Klemmen
oder anderen geeigneten Methoden auf
einer stabilen Oberfläche befestigt werden.
Das Werkstück sollte nicht von Hand oder an
den Körper gehalten werden, da dieser instabile
Halt zum Verlust der Kontrolle führen kann.
• Lassen Sie den Motor völlig zum Stillstand
kommen, bevor Sie das Sägeblatt aus dem
durch das Sägen erzeugten Schlitz ziehe.
Wenn ein sich bewegendes Sägeblatt das
Werkstück berührt, kann das Sägeblatt oder
das Werkstück beschädigt werden, und/oder es
kann ein Verlust der Kontrolle entstehen, was zu
Verletzungen führen kann.
• Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei
von Öl und Fett. Hierdurch haben Sie bessere
Kontrolle über das Werkzeug.
• Halten Sie die Sägeblätter scharf. Durch
stumpfe Sägeblätter kann die Säge plötzlich
ausbrechen oder festklemmen, wenn Druck auf
sie ausgeübt wird.
• Reinigen Sie Ihr Werkzeug häufig, besonders
nach intensiver Nutzung. Metallhaltiger
Staub und Splitter sammeln sich häufig
an Innenflächen an und können zu einem
elektrischen Schlag führen.
• Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über
lange Zeiträume. Durch das Werkzeug
verursachte Vibrationen können für Ihre Finger,
Hände und Arme schädlich sein. Tragen Sie
Handschuhe als zusätzlichen Dämpfer, legen
Sie häufig Pausen ein und begrenzen Sie die
tägliche Nutzungsdauer.
DEUTSCH
Restrisiken
• Trotz Befolgung aller relevanten
Sicherheitsbestimmungen und der Anwendung
von Schutzvorrichtungen können bestimmte
Restrisiken nicht vermieden werden.
Hierzu gehören:
– Gehörschaden durch Lärmbelastung.
– Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich
des rotierenden Sägeblatts.
– Verletzungsgefahr beim Wechseln des
Sägeblatts.
– Gefahr des Einatmens von Materialstaub
beim Trennen, der schädlich sein könnte.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2013 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für das Ladegerät DCB105.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können sich überhitzen und bersten,
was zu Verletzungen und Sachschäden
führen kann. Nicht aufladbare
Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen
werden.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben,
tun Sie dies an einem trockenen Ort und
23
DEUTSCH
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz
geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz
geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze
am Ladegerät. Die Lüftungsschlitze
befinden sich oben und an den Seiten des
Ladegeräts. Stellen Sie das Ladegerät von
Hitzequellen entfernt auf.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das Ladegerät DCB105 kann folgende Akkus laden:
10,8 V, 14,4 V und 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
und DCB182).
An diesem Ladegerät müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und es wurde für eine
möglichst einfache Bedienung konzipiert.
24
Ladevorgang (Abb. [fig.] 3)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose mit 230 V, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Legen Sie den Akku (b) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
x
wird geladen
––
vollständig geladen
–––––––––––––––––––
––
––
––
Temperaturverzögerung –– • –– • –– • –– •
Problem mit Akku
oder Ladegerät
•••••••••••••
Problem mit der
Stromversorgung
•• •• •• •• •• ••
Dieses Ladegerät lädt keine defekten Akkus auf.
Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem
es nicht leuchtet oder indem das Blinkmuster für
Probleme mit dem Akku oder dem Ladegerät
angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
DEUTSCH
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die sich
auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
• Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vor der Verwendung vollständig
aufgeladen werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
25
DEUTSCH
Nur mit DEWALT Akkus verwenden.
Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Beschädigungen
verursachen.
Akku
AKKUTYP
Für das Modell DCS332 wird ein 14,4 Volt Akku
eingesetzt.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Für das Modell DCS331 wird ein 18 Volt Akku
eingesetzt.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Die Akkus DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 oder DCB1821 können verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Technische
Daten.
Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
Den Akku nicht verbrennen.
Lädt nur Li-Ion-Akkus.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Die Ladezeit ist den technischen Daten
zu entnehmen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Lieferumfang
1 Akku-Stichsäge
Schilder am Ladegerät und Akku
1 Anti-Kratzer-Schuhabdeckung
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
1 Spanabsauganschluss
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Temperaturverzögerung.
x
1 Ladegerät
1 Transportkoffer
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen
sind im Lieferumfang von N-Modellen nicht
enthalten.
• Vergewissern Sie sich, dass Elektrowerkzeug,
Teile und Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Nehmen Sie sich die Zeit, die
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des
Elektrowerkzeugs gründlich durchzulesen.
Problem mit Akku oder Ladegerät.
Problem mit der Stromversorgung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
26
2 Akkus
Gerätebeschreibung
(Abb. 1, 2, 6, 10, 11)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
DEUTSCH
a. Akku-Löseknopf
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
b. Akku
c. Auslöseschalter
d. Spindelarretierung
e. Sägeblattlösehebel
f. Gehrungshebel
g. Schuh
h. Hebel für Orbitalhub
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
i. Staubgebläsesteuerung
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
j. Anti-Kratzer-Schuhabdeckung
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
k. Klemmmechanismus
l. Führungsrolle
m. Hintere Lasche
n. Anti-Splitter-Einsatz
p. Haupthandgriff
q. Oberer Handgriff
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Die Stichsägen DCS332 und DCS331 sind für das
professionelle Sägen von Holz, Stahl, Aluminium,
Kunststoff und Keramik an verschiedenen
Arbeitsorten (d.h. Baustellen) konzipiert.
VERWENDEN Sie das Werkzeug nicht bei Nässe
oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Heavy-Duty-Stichsägen sind Elektrowerkzeuge
für den professionellen Gebrauch.
Lassen Sie Kinder NICHT in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Unerfahrene Personen dürfen
das Werkzeug nur unter Beaufsichtigung benutzen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
drücken Sie die Spindelarretierung
herein und entfernen Sie den
Akku, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte
oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 4)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vollständig aufgeladen sein. Die Leuchte
schaltet sich ohne Hinweis aus, wenn der Akku
vollständig aufgeladen ist.
27
DEUTSCH
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Akku (b) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. 4).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass
er sich nicht lösen kann.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf (a) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 4)
Einige DEWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (r) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Einbau und Ausbau des Sägeblatts
(Abb. 6)
EINSETZEN EINES SÄGEBLATTS
HINWEIS: Für diese Stichsäge können nur
Sägeblätter mit T-Schaft verwendet werden.
HINWEIS: Das bündig schneidende Sägeblatt
DT2074 ist nur für den Einsatz in den Stichsägen
DEWALT DCS331, DCS332, DW331 und DC330
geeignet.
HINWEIS: Bei Einbau der bündig schneidenden
Sägeblätter (DT2074) muss der Anti-Splitter-Einsatz
entfernt werden und der Schuh muss sich in der
positiven Anschlagposition von 0° befinden.
1. Heben Sie den werkzeuglosen
Sägeblattlösehebel (e) wie in Abbildung 6
gezeigt an.
2. Führen Sie das Sägeblatt mit T-Schaft in
den Klemmmechanismus (k) ein, wobei die
Rückseite des Sägeblatts in die Nut der
Führungsrollen (l) geführt werden muss.
28
3. Der T-Schaft muss sich vollständig im Inneren
des Klemmmechanismus befinden, siehe
Abbildung 6.
4. Geben Sie den werkzeuglosen
Sägeblattlösehebel frei.
ENTFERNEN EINES SÄGEBLATTS
VORSICHT: Berühren Sie keine zuvor
benutzten Sägeblätter, sie können
heiß sein. Dies könnte zu Verletzungen
führen.
1. Heben Sie den werkzeuglosen
Sägeblattlösehebel (e) an.
2. Durch leichtes Schütteln fällt das Sägeblatt
heraus.
Gehren des Schuhs (Abb. 7)
Zum Entsperren des Schuhs ziehen Sie den
werkzeuglosen Sägeblattlösehebel (f) zur Seite.
Zum Sperren des Schuhs schieben Sie den
werkzeuglosen Sägeblattlösehebel wieder unter das
Stichsägengehäuse.
GEHREN DES SCHUHS
1. Entsperren Sie den Schuh.
2. Schieben Sie den Schuh (g) nach vorne, um ihn
aus der positiven Anschlagsposition von 0° zu
lösen.
3. Der Schuh kann nach links oder rechts geneigt
werden und hat Arretierungen bei 15°, 30° und
45°. Der Schuh kann manuell in jedem Winkel
zwischen 0° und 45° arretiert werden.
4. Wenn der gewünschte Gehrungswinkel
eingestellt wurde, sichern Sie den Schuh an
dieser Stelle.
SO SETZEN SIE DEN SCHUH AUF 0° ZURÜCK
1. Entsperren Sie den Schuh.
2. Drehen Sie den Schuh auf 0° zurück.
3. Schieben Sie den Schuh zurück in die positive
Anschlagposition von 0°.
4. Sperren Sie den Schuh.
Sägefunktionen – Orbital oder
Gerade (Abb. 8)
Diese Stichsäge ist mit vier Sägefunktionen
ausgestattet, davon drei orbitale und eine
gerade. Die orbitale Funktion besitzt eine
Sägeblattbewegung mit mehr Kraft und dient zum
Sägen weicher Werkstoffe wie Holz oder Kunststoff.
Die orbitale Funktion ermöglicht schnellere Schnitte,
die jedoch im Werkstoff weniger glatt verlaufen.
DEUTSCH
Bei der orbitalen Funktion bewegt sich das
Sägeblatt während des Sägens neben der Auf- und
Ab-Bewegung zusätzlich nach vorne.
HINWEIS: Metall oder Hartholz darf keinesfalls mit
der orbitalen Funktion gesägt werden.
Zum Einstellen der Sägefunktion bewegen
Sie den Hebel für Orbitalhub (h) in eine der vier
Sägepositionen: 0, 1, 2 und 3. Position 0 ist für
gerades Sägen. Positionen 1, 2 und 3 sind für
orbitales Sägen. Die Kraft beim Sägen erhöht sich,
wenn der Hebel von eins auf zwei und drei gestellt
wird, wobei drei die Funktion mit der meisten
Kraft ist.
Staubgebläse (Abb. 9)
Das Staubgebläse hilft dabei, den Sägebereich von
Abfällen zu befreien, die durch das Sägeblatt erzeugt
werden.
Einsatz sollte in die Anti-Kratzer-Schuhabdeckung
(j) eingebaut werden. Wenn die Anti-KratzerSchuhabdeckung nicht verwendet wird, setzen Sie
den Anti-Splitter-Einsatz in den Schuh ein (g).
VOR DEM BETRIEB
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
BETRIEB
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
drücken Sie die Spindelarretierung
herein und entfernen Sie den
Akku, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte
oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
HINWEIS: Stellen Sie das Staubgebläse beim
Sägen von Metall ab, damit Sägeflüssigkeiten nicht
vom Sägeblatt weggeblasen werden.
WARNUNG: Stets einen
ordnungsgemäßen Gehörschutz
tragen. Unter bestimmten
Zum Einschalten des Staubgebläses schieben Sie
die Staubgebläsesteuerung (i) ganz nach oben.
Bedingungen und einer gewissen
Betriebsdauer können die vom
Produkt erzeugten Geräusche zu
einem Gehörverlust führen.
Zum Ausschalten des Staubgebläses schieben Sie
die Staubgebläsesteuerung ganz nach unten.
Abnehmbare Anti-KratzerSchuhabdeckung (Abb. 10)
Gebrauchsanweisung
WARNUNG:
Die Anti-Kratzer-Schuhabdeckung (j) sollte eingesetzt
werden, wenn Oberflächen gesägt werden, die leicht
verkratzen, zum Beispiel Laminat, Furnierplatten
oder Lack.
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise
und die gültigen Vorschriften.
Zum Anbringen der Anti-Kratzer-Schuhabdeckung
(j) setzen Sie das Vorderteil des Aluminiumschuhs (g)
in das Vorderteil der Anti-Kratzer-Schuhabdeckung
und senken die Stichsäge ab. Die Anti-KratzerSchuhabdeckung rastet fest im hinteren Teil des
Aluminiumschuhs ein.
• Achten Sie darauf, daß unterhalb des
Werkstücks ausreichend Platz für das
Sägeblatt vorhanden ist. Sägen Sie keine
Werkstücke, die die maximale Schnitttiefe
des Sägeblattes überschreiten.
Um die Anti-Kratzer-Schuhabdeckung abzunehmen,
fassen Sie sie am hinteren Ende an und drücken auf
die beiden hinteren Laschen (m), so dass Sie die
Abdeckung entfernen können.
Anti-Splitter-Einsatz (Abb. 11)
HINWEIS: Verwenden Sie den Anti-Splitter-Einsatz
nicht zusammen mit dem bündig schneidenden
Sägeblatt.
Der Anti-Splitter-Einsatz (n) sollte verwendet
werden, wenn vermieden werden soll, dass Stücke
herausbrechen, besonders beim Schneiden von
Furnierplatten, Laminat oder bearbeiteten Flächen,
zum Beispiel lackierte Flächen. Der Anti-Splitter-
• Vergewissern Sie sich, daß das zu
sägende Material gut gesichert wurde.
• Es sollten ausschließlich scharfe und
einwandfrei arbeitende Sägeblätter
verwendet werden; rissige oder verbogene
Sägeblätter sind sofort auszuwechseln.
• Schalten Sie das Werkzeug nie ein,
wenn kein Sägeblatt montiert ist.
• Für optimale Ergebnisse führen Sie das
Werkzeug mit festen, fließenden
Bewegungen über das Werkstück. Üben
Sie nie seitlichen Druck auf das Sägeblatt
aus. Halten Sie den Sägeschuh flach auf
dem Werkstück. Schieben Sie das
Werkzeug beim Sägen von Kurven,
Kreisen und anderen ründlichen Formen
leicht vor.
29
DEUTSCH
• Ziehen Sie das Sägeblatt erst aus dem
Werkstück heraus, wenn es zum
Stillstand gekommen ist. Das Sägeblatt
kann nach dem Sägen sehr heiß sein.
Fassen Sie es nicht an.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 14)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am oberen Haltegriff (q) liegt, während die
andere Hand den Hauptgriff (p) hält.
Auslöseschalter (Abb. 1)
Um die Stichsäge einzuschalten, drücken Sie den
Auslöseschalter (c) zusammen.
Um die Stichsäge zu stoppen, lassen Sie den
Auslöseschalter los.
VERSTELLBARE DREHZAHL (ABB. 5)
Wenn der Auslöseschalter eingedrückt wird,
erhöht sich die Hubzahl pro Minute immer weiter,
überschreitet aber nicht die maximale Drehzahl
des Werkzeugs. Wenn der Auslöser weniger stark
eingedrückt wird, reduziert sich die Hubzahl pro
Minute.
Die Spindelarretierung (d) sollte immer gedrückt
sein, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, um
so die Möglichkeit eines ungewollten Anlaufens zu
beseitigen.
Sägen
WARNUNG: Die Stichsäge darf nicht
verwendet werden, wenn der Schuh
abgenommen wurde, da sonst die
Gefahr schwerer Verletzungen besteht.
SÄGEN VON TASCHEN (ABB. 12)
Ein Taschenschnitt ist eine einfache Methode, einen
Innenschnitt zu machen. Die Säge kann direkt in
ein Paneel oder Brett eingesetzt werden, ohne dass
zuvor eine Führung oder eine Pilotbohrung gebohrt
werden muss. Messen Sie beim Taschensägen
zuvor die zu schneidende Fläche aus und markieren
Sie sie deutlich mit einem Bleistift. Kippen Sie als
nächstes die Säge nach vorne, bis die vordere
30
Kante des Schuhs fest an der Oberfläche des
Werkstücks sitzt und das Sägeblatt das Werkstück
durch den vollen Hub freigibt. Schalten Sie das
Gerät ein und lassen Sie es die maximale Drehzahl
erreichen. Halten Sie die Säge gut fest und senken
Sie das hintere Ende des Werkzeugs langsam ab,
bis das Sägeblatt komplett eingeführt ist. Halten Sie
den Schuh flach gegen das Holz und beginnen Sie
mit dem Sägen. Nehmen Sie das Sägeblatt nicht
aus dem Schnitt, wenn es sich noch bewegt. Das
Sägeblatt muss erst vollständig stillstehen.
BÜNDIGES SÄGEN (ABB. 13)
Bündiges Sägen ist notwendig, wenn
Abschlussschnitte an einer Wand oder einem
Hindernis gemacht werden müssen, zum
Beispiel Rückwände. Die einfachste Methode für
bündiges Sägen ist die Verwendung eines bündig
schneidenden Sägeblatts (DT2074). Das bündig
schneidende Sägeblatt bietet die notwendige
Reichweite, um bis zur vordersten Kante des
Stichsägenschuhs zu sägen. Entfernen Sie den
Anti-Splitter-Einsatz und bringen Sie den Schuh auf
die positive Anschlagposition von 0° zurück, bevor
Sie das bündig schneidende Sägeblatt einbauen
und verwenden. Um die beste Schnittqualität zu
erhalten, sollte das bündig schneidende Sägeblatt
in der Orbitalposition 0 oder 1 verwendet werden.
Das bündig schneidende Sägeblatt solle nicht
dazu verwendet werden, den Schnitt zu beginnen,
da es verhindert, dass der Schuh von der
Arbeitsfläche gestützt wird. Verwenden Sie die unten
beschriebenen Verfahren zum Sägen von Holz.
SÄGEN VON HOLZ
Stützen Sie das Werkstück immer angemessen
ab. Verwenden Sie zum Sägen von Holz eine
höhere Drehzahl. Versuchen Sie nicht, das
Werkzeug einzuschalten, wenn das Sägeblatt am
zu schneidenden Material anliegt. Hierdurch kann
sich der Motor festfressen. Setzen Sie das Vorderteil
des Schuhs auf das zu schneidende Material und
halten Sie den Stichsägenschuh beim Sägen fest
gegen das Holz gedrückt. Erzwingen Sie keine
Sägebewegung des Werkzeugs; lassen Sie es mit
seiner eigenen Geschwindigkeit sägen. Wenn der
Schnitt fertiggestellt ist, schalten Sie die Stichsäge
aus. Lassen Sie das Sägeblatt zum vollständigen
Stillstand kommen und legen Sie die Säge zur Seite,
bevor Sie das Werkstück lösen.
SÄGEN VON METALL
Beim Sägen von dünnen Metallblechen ist es
am besten, Holzstücke unten am Metallblech zu
befestigen; hierdurch wird ein sauberer Schnitt
gewährleistet, ohne dass die Gefahr von Vibrationen
oder Rissen des Metalls auftritt. Denken Sie immer
DEUTSCH
daran, für eisenhaltige Metalle (für diejenigen,
die einen hohen Eisengehalt aufweisen) eine
feineres Sägeblatt zu verwenden; und verwenden
Sie für nicht-eisenhaltige Metalle (die kein Eisen
enthalten) ein gröberes Sägeblatt. Verwenden
Sie zum Schneiden weicher Metalle (Aluminium,
Kupfer, Messing, Weichstahl, galvanisierte Rohre,
Metallbleche für Kabelkanäle usw.) eine hohe
Drehzahleinstellung. Zum Schneiden von Kunststoff,
Fliesen, Laminat, Hartmetallen und Gusseisen
verwenden Sie eine niedrigere Drehzahl.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
drücken Sie die Spindelarretierung
herein und entfernen Sie den
Akku, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte
oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
Schmierung
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
SCHMIEREN DER FÜHRUNGSROLLE (ABB. 6)
Diese sind:
• Geben Sie in regelmäßigen Abständen einen
Tropfen Öl auf die Führungsrolle (l), um ein
Festfressen zu vermeiden.
– DE3241 Parallelanschlag
– DE3242 Stangenzirkel
– 581281-00 Spanabsaugadapter
– 581239-01 Spanabsaughaube
– 402140-00 Anti-Splitter-Schuheinsatz
Reinigung
– 581268-00 Anti-Kratzer-Schuhabdeckung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
31
DEUTSCH
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
32
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
33
EN GLI S H
CORDLESS JIGSAW
DCS331, DCS332
Congratulations!
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
W
min-1
mm
DCS332
14.4
2
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
2
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
˚
135
25
10
0–45
135
25
10
0–45
kg
2.3
2.3
dB(A)
89
89
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3.0
100
3.0
3.0
100
3.0
Voltage
Type
Battery Type
Max. power output
No-load speed
Stroke length
Cutting depth in:
– wood
– aluminum
– steel
Bevel angle adjustment (l/r)
Weight (without
battery pack)
VDC
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power uncertainty)
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Vibration emission value ah
While cutting board
ah,B =
m/s²
10.5
Uncertainty K =
m/s²
3.0
Vibration emission value ah
While cutting sheet metal
ah,M =
m/s²
5.5
Uncertainty K =
m/s²
1.5
10.5
3.0
5.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
34
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging
time
Weight
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VAC
min
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
55
(1.5 Ah
(3.0 Ah
battery packs) battery packs)
70
(4.0 Ah battery packs)
0.49
E NG L I S H
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not
avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DCS331, DCS332
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more
information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.02.2012
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
35
EN GLI S H
f)
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
36
c)
d)
e)
f)
g)
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting
the power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
E NG L I S H
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Additional Safety Rules for Jigsaws
Wear ear protection.
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Contact with a “live”
wire will make exposed metal parts of the tool
“live” and shock the operator.
• Use clamps or another practical way to
secure and support the workpiece to a
stable platform. Holding the work by hand or
against your body leaves it unstable and may
lead to loss of control.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2013 XX XX
• Allow the motor to come to a complete
stop before withdrawing the blade from
the kerf (the slot created by cutting).
A moving blade may impact the workpiece
causing a broken blade, workpiece damage or
loss of control and possible personal injury.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
• Keep handles dry, clean, free from oil and
grease. This will enable better control of the
tool.
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB105 battery charger.
• Keep blades sharp. Dull blades may cause
the saw to swerve or stall under pressure.
• Clean out your tool often, especially after
heavy use. Dust and grit containing metal
particles often accumulate on interior surfaces
and could create an electric shock hazard.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by the operating action
of this tool may cause permanent injury to
fingers, hands, and arms. Use gloves to provide
extra cushion, take frequent rest periods, and
limit daily time of use.
Residual Risks
• In spite of the application of the relevant
safety regulations and the implementation of
safety devices, certain residual risks cannot be
avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of accidents caused by the uncovered
parts of the moving saw blade.
– Risk of injury when changing the blade.
– Risk of dust inhalation from materials that
when cut, can be harmful.
Year of Manufacture
• Before using the charger, read all instructions
and cautionary markings on charger, battery
pack and product using the battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable battery packs. Other types
of batteries may overheat and burst
resulting in personal injury and property
damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean.
37
EN GLI S H
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock or electrocution.
• When operating a charger outdoors, always
provide a dry location and use an extension
cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105 charger accepts 10.8 V, 14.4 V and
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 and DCB182) battery
packs
This charger requires no adjustment and is designed
to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 3)
1. Plug the charger into an appropriate 230 V
outlet before inserting the battery pack.
2. Insert the battery pack (b) into the charger,
making sure the pack is fully seated in the
charger. The red (charging) light will blink
continuously indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
• Do not block the ventilation slots on the
charger. The ventilation slots are located
on the top and sides of the charger. Place
the charger in a position away from any heat
source.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
Charging Process
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble the charger; take it to
an authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
38
Refer to the table below for the state of charge of
the battery pack.
State of charge
x
charging
––
fully charged
–––––––––––––––––
––
––
––
hot/cold pack delay
–– • –– • –– • –– •
problem pack or charger • • • • • • • • • • • •
problem powerline
•• •• •• •• •• ••
This charger will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to
light or by displaying problem pack or charger blink
pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
E NG L I S H
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a hot/cold pack
delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
A cold battery pack will charge at about half the rate
of a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery warms.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include the catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below and then follow
the charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use the battery pack
in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery pack
from the charger may ignite the dust or fumes.
• Never force the battery pack into charger.
Do not modify the battery pack in any way
to fit into a non-compatible charger as
battery pack may rupture causing serious
personal injury.
• Charge the battery packs only in designated
DEWALT chargers.
damaged, do not insert it into the
charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery
pack or charger that has received a
sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (e.g., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should
be returned to the service centre for
recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash the area with
mild soap and water. If the battery liquid gets
into the eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Pack
BATTERY TYPE
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
The DCS332 operates on an 14.4 volt battery pack.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
The DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 or DCB182 battery packs may be used.
Refer to Technical Data for more information.
• For best results, make sure the battery pack is
fully charged before use.
Storage Recommendations
WARNING: Never attempt to open
the battery pack for any reason. If
the battery pack case is cracked or
The DCS331 operates on an 18 volt battery pack.
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
39
EN GLI S H
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
See Technical Data for charging time.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Only for indoor use.
Package Contents
1 Cordless jigsaw
1 Anti-scratch shoe cover
1 Dust port
2 Battery packs
Read instruction manual before use.
1 Charger
1 Kitbox
1 Instruction manual
Charging.
Fully charged.
x
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not
included with N-models.
Hot/cold pack delay.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
Problem pack or charger.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Problem powerline.
Description (fig. 1, 2, 6, 10, 11)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
a. Battery release button
b. Battery pack
Use only with DEWALT battery packs.
Others may burst, causing personal injury
and damage.
c. Trigger switch
d. Trigger lock button
e. Blade release lever
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
f. Bevel lever
g. Shoe
h. Orbital action lever
i. Dust blower control
Charge only between 4 °C and 40 °C.
j. Anti-scratch shoe cover
k. Clamp Mechanism
l. Guide Roller
Discard the battery pack with due care for
the environment.
m. Rear Tab
Do not incinerate the battery pack.
p. Main Handle
n. Anti-Splinter Insert
q. Top Handle
Charges Li-Ion battery packs.
40
E NG L I S H
INTENDED USE
Your DCS332 and DCS331 jig saws are designed
for professional cutting of wood, steel, aluminium,
plastic and ceramic material at various work sites
(i.e., construction sites).
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty jigsaws are professional power
tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, depress the
trigger lock button and disconnect
battery pack before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. An
accidental start-up can cause injury.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 4)
NOTE: For best results, make sure your battery
pack is fully charged. The light will shut off without
warning when the battery is fully discharged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the battery pack (b) with the rails inside the
tool’s handle (fig. 4).
2. Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure that it does
not disengage.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the battery release button (a) and firmly
pull the battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 4)
Some DEWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (r). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
41
EN GLI S H
Blade Installation and Removal
(fig. 6)
Cutting Action – Orbital or Straight
(fig. 8)
TO INSTALL A BLADE
This jig saw is equipped with four cutting actions,
three orbital and one straight. Orbital action has a
more aggressive blade motion and is designed for
cutting in soft materials like wood or plastic. Orbital
action provides a faster cut, but with a less smooth
cut across the material. In orbital action, the blade
moves forward during the cutting stroke in addition
to the up and down motion.
NOTE: This jig saw uses only T-shank jig saw
blades.
NOTE: The DT2074 flush cutting blade is for use
with DEWALT DCS331, DCS332, DW331 and
DC330 jig saws only.
NOTE: When installing flush cutting blades
(DT2074), the anti-splinter insert must be removed
and the shoe must to be in the 0° positive stop
position.
NOTE: Metal or hardwoods should never be cut in
orbital action.
2. Insert the T-shank blade into the clamp
mechanism (k) while guiding the back of the
blade into the groove of the guide rollers (l).
To adjust the cutting action, move the orbital
action lever (h) between the four cutting positions: 0,
1, 2, and 3. Position 0 is straight cutting. Positions
1, 2, and 3 are orbital cutting. The aggressiveness of
the cut increase as the lever is adjusted from one to
three, with three being the most aggressive cut.
3. The T-shank should be completely inside the
clamp mechanism as shown in Figure 6.
Dust Blower (fig. 9)
4. Release the keyless blade release lever.
The dust blower helps clear the cutting area of
debris created from the blade.
1. Lift the keyless blade release lever (e) as shown
in figure 6.
TO REMOVE A BLADE
CAUTION: Do not touch used blades,
they may be hot. Personal injury may
result.
1. Lift the keyless blade release lever (e).
2. With a slight shake the blade will drop out.
Beveling the Shoe (fig. 7)
To unlock the shoe, pull the keyless bevel lever (f)
to the side.
To lock the shoe, push the keyless bevel lever
back under the body of the jigsaw.
TO BEVEL THE SHOE
1. Unlock the shoe.
2. Slide the shoe (g) forward to release it from the
0° positive stop position.
3. The shoe can be beveled to the left or to the
right and has detents at 15°, 30° and 45°. The
shoe can be manually stopped at any degree
between 0° and 45°.
4. Once the desired bevel angle is achieved, lock
the shoe into place.
TO SET SHOE BACK TO 0°
1. Unlock the shoe.
2. Rotate the shoe back to 0°.
3. Slide the shoe back into the 0° positive stop
position.
4. Lock the shoe.
42
NOTE: When cutting metal, turn the dust blower off
so cutting fluids are not blown away from the blade.
To turn the dust blower on, slide the dust blower
control (i) all the way to the top.
To turn the dust blower off, slide the dust blower
control all the way to the bottom.
Removeable Anti-Scratch Shoe
Cover (fig. 10)
The anti-scratch shoe cover (j) should be used
when cutting surfaces that scratch easily, such as
laminate, veneer or paint.
To attach anti-scratch shoe cover (j), place the front
of the aluminum shoe (g) into the front of the antiscratch shoe cover and lower the jig saw. The antiscratch shoe cover will click securely onto the rear of
aluminum shoe.
To remove anti-scratch shoe cover, grasp the antiscratch shoe cover from the bottom; holding onto
the two rear tabs (m) remove the anti-scratch shoe
cover.
Anti-Splinter Insert (fig. 11)
NOTE: Do not use the anti-splinter insert with the
flush cutting blade.
The anti-splinter insert (n) should be used when
trying to minimize tear-out, especially when cutting
veneer, laminate, or finished surfaces, such as paint.
E NG L I S H
The anti-splinter insert should be installed into the
anti-scratch shoe cover (j). If the no-mar cover is not
used, install anti-splinter insert into shoe (g).
Prior to Operation
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
OPERATION
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, depress the
trigger lock button and disconnect
battery pack before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. An
accidental start-up can cause injury.
WARNING: Always wear proper
personal hearing protection. Under
some conditions and duration of use,
noise from this product may contribute
to hearing loss.
Instructions for Use
WARNING:
• Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
• Make sure your workpiece is well secured.
Remove nails, screws and other fasteners that
may damage the blade.
• Check that there is sufficient space for the blade
underneath the workpiece. Do not cut materials
that are thicker than the maximum cutting
depth.
• Use sharp saw blades only. Damaged or bent
saw blades must be removed immediately.
• Never run your tool without a saw blade.
• For optimal results, move the tool smoothly
and constantly over the workpiece. Do not
exert lateral pressure on the saw blade. Keep
the shoe flat on the workpiece. When sawing
curves, circles or other round shapes, push the
tool gently forward.
• Wait until the tool has come to a standstill
before removing the saw blade from the
workpiece. After sawing the blade may be very
hot. Do not touch.
Proper Hand Position (fig. 1, 14)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the top
handle (q), with the other hand on the main handle
(p).
Trigger Switch (fig. 1)
To start the jig saw, squeeze the trigger switch (c).
To slow and stop the jig saw, release the trigger
switch.
VARIABLE SPEED (FIG. 5)
As the trigger switch is pressed in, the strokesper-minute continue to increase, but not to exceed
the maximum speed of the tool. As the trigger is
released, the blade strokes-per-minute reduce.
The trigger lock button (d) should be depressed
whenever the tool is not in use to eliminate the
chance of accidental starting.
Cutting
WARNING: The jig saw should not be
operated with the shoe removed or
serious personal injury may result.
POCKET CUTTING (FIG. 12)
A pocket cut is an easy method of making an inside
cut. The saw can be inserted directly into a panel
or board without first drilling a lead or pilot hole. In
pocket cutting, measure the surface to be cut and
mark clearly with a pencil. Next tip the saw forward
until the front end of the shoe sits firmly on the work
surface and the blade clears the work through its
full stroke. Switch the tool on and allow it to attain
maximum speed. Grip the saw firmly and lower the
back edge of tool slowly until the blade reaches
its complete depth. Hold the shoe flat against the
wood and begin cutting. Do not remove blade from
cut while it is still moving. Blade must come to a
complete stop.
FLUSH CUTTING (FIG. 13)
A flush cut is necessary when finishing off cuts up
to a wall or an obstacle, such as back-splash. One
of the easiest ways to accomplish the flush cut is to
use a flush cutting blade (DT2074). The flush cutting
blade provides the reach necessary to cut right up
to the front edge of the jig saw shoe. Remove the
anti-splinter insert and return the shoe to the 0°
positive stop position before installing and using the
flush cutting blade. For the best cut quality the flush
cutting blade should be used in the 0 or 1 orbital
43
EN GLI S H
position. The flush cutting blade should not be used
to start the cut because the flush cutting blade
prevents the shoe from being supported by the
work surface. Use wood cutting practices explained
below.
WOOD CUTTING
Support the workpiece adequately at all times. Use
the higher speed setting for cutting wood. Do not
attempt to turn the tool on when blade is against
material to be cut. This could stall the motor. Place
the front of shoe on the material to be cut and
hold the jig saw shoe firmly against the wood while
cutting. Don’t force the tool; let the blade cut at its
own speed. When the cut is complete, turn the jig
saw off. Let blade come to a complete stop and
then lay the saw aside before loosening the work.
METAL CUTTING
In cutting thin gauge sheet metals, it is best to clamp
wood to the bottom of sheet metal; this will insure
a clean cut without the risk of vibration or tearing
of metal. Always remember to use a finer blade
for ferrous metals (for those that have a high iron
content); and use a coarser blade for non-ferrous
metals (those that do not have an iron content).
Use a high speed setting for cutting soft metals
(aluminum, copper, brass, mild steel, galvanized.
pipe, conduit sheet metal, etc.). Use lower speed
to cut plastics, tile, laminate, hard metals, and cast
iron.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, depress the
trigger lock button and disconnect
battery pack before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. An
accidental start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
These include:
– DE3241 Parallel guide
– DE3242 Trammel bar
– 581281-00 Dust extraction adapter
– 581239-01 Dust extraction shroud
– 402140-00 Anti-splinter shoe insert
Lubrication
LUBRICATING THE GUIDE ROLLER (FIG. 6)
• Apply a drop of oil to the guide roller (l) at
regular intervals to prevent jamming.
44
– 581268-00 Anti-scratch shoe cover
E NG L I S H
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
45
ESPAÑOL
SIERRA CALADORA SIN CABLE
DCS331, DCS332
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia y una innovación y un desarrollo de
productos exhaustivos hacen que DEWALT sea una
de las empresas más fiables en el sector de las
herramientas de uso profesional
Datos Técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Potencia de salida (max)
Velocidad en vacío
Longitud de carrera
Profundidad de corte en:
– madera
– aluminio
– acero
Ajuste del ángulo de
bisel (izq./der.)
Peso (sin batería)
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre
de presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre
de potencia acústica)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
2
Litio-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
2
Litio-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
135
25
10
135
25
10
˚
kg
0–45
2,3
0–45
2,3
dB(A)
89
89
dB(A)
dB(A)
3,0
100
3,0
100
dB(A)
3,0
3,0
VDC
Valores totales de vibración (cantidad vectorial triaxial)
determinados según la norma EN60745:
Valor de la emisión de vibración ah
Cuando corte paneles
ah,B =
m/s²
Incertidumbre K=
m/s²
Valor de emisión de vibraciones ah
Con el corte de metal laminado
ah,M =
m/s²
Incertidumbre K = m/s²
10,5
10,5
3,0
3,0
5,5
1,5
5,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
46
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones de
trabajo.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
DCB140
Litio-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Litio-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Litio-Ion
14,4
4,0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB180
Litio-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Litio-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Litio-Ion
18
4,0
0,61
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo de carga aprox
Peso
VAC
min
kg
DCB105
230 V
Litio-Ion
30
(baterías de
1,5 Ah)
55
(baterías de
3,0 Ah)
70
(baterías de 4,0 Ah)
0,49
ESPAÑOL
Fusibles
Europa
Herramientas de 230 V
10 amperios, red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
severidad de cada palabra de señal. Lea el manual
y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves o
moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse,
puede ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Peligro de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DCS331, DCS332
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
10.02.2012
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO.
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está
puesto a tierra.
47
ESPAÑOL
c)
d)
e)
f)
No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
48
e)
f)
g)
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
ESPAÑOL
f)
g)
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio
si se utiliza con otro paquete de baterías.
b) Utilice herramientas eléctricas sólo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
paquete de baterías puede producir riesgo
de lesiones e incendio.
c) Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de la
batería pueden provocar quemaduras o
incendio.
d) En condiciones abusivas, puede salir
expulsado líquido de la batería. Evite el
contacto con él. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, obtenga atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras.
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Normas de seguridad adicionales
para sierras caladoras
• Cuando la herramienta de corte pueda
entrar en contacto con cables ocultos
o su propio cable, sujete la herramienta
eléctrica por las superficies de agarre
aisladas. El contacto con un cable “activo”
hará que las demás partes de la herramienta
sean “activas” y transmitan una descarga al
usuario.
• Utilice abrazaderas o cualquier otro medio
que le resulte práctico para fijar y sujetar
la pieza en la que vaya a trabajar a una
superficie estable. Si sujeta la pieza con la
mano o contra el cuerpo no tendrá estabilidad y
podría perder el control.
• Deje que el motor se detenga al completo
antes de retirar la cuchilla de la hendidura
(la ranura creada durante el corte). Una
cuchilla en movimiento podrá impactar la pieza
de trabajo provocando la rotura de la cuchilla,
el daño en la pieza de trabajo o una pérdida de
control y daños personales posibles.
• Mantenga las manos secas, limpias y
carentes de aceite y grasa. Esto le permitirá
lograr un control mejor de la herramienta.
• Mantenga las cuchillas afiladas. Las cuchillas
aplanadas podrán hacer que la sierra vire o se
cale bajo la presión.
• Limpie su herramienta a menudo,
especialmente tras haberle dado un uso
importante. El polvo y la arenilla que incluyan
partículas metálicas se acumulan a menudo en
las superficies interiores y pueden crear riesgos
de electrocución.
• No opere esta herramienta durante
largos periodos de tiempo. La vibración
provocada por la acción del funcionamiento
de esta herramienta podrá provocar daños
permanentes en dedos, manos y brazos. Utilice
guantes para una protección adicional, realice
descansos frecuentes y limite el tiempo diario
de uso.
Riesgos residuales
• Pese a la aplicación de la normativa de
seguridad correspondiente y la aplicación de los
dispositivos de seguridad, no pueden evitarse
algunos riesgos residuales.
Entre ellos:
– Pérdida auditiva.
– Riesgo de accidente causado por piezas sin
protección de la hoja giratoria.
49
ESPAÑOL
– Riesgo de lesiones cuando se cambia la
hoja.
– El riesgo de inhalación de polvo al cortar los
materiales puede ser peligroso.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2013 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para el cargador de
pilas DCB105.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ATENCIÓN: peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo los paquetes de pilas recargables
de DEWALT. Otros tipos de pilas podrán
sobrecalentarse y quemarse dando
lugar a daños personales y materiales.
No recargue las pilas
no recargables.
ATENCIÓN: los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
50
AVISO: en determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• Cuando opere un cargador en el exterior,
garantice siempre un lugar seco y utilice un
cable de extensión adecuado para el uso en
exteriores. La utilización de un cable adecuado
para el uso en exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
• No bloquee las ranuras de ventilación del
cargador. Las ranuras de ventilación se
encuentran ubicadas en la parte superior y
lateral del cargador. Coloque el cargador en
una posición lejos de cualquier fuente de calor.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
ESPAÑOL
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
x
cargando
––
––
––
––
completamente cargado
––––––––––––––––––––
retraso por batería
caliente/fría
–– • –– • –– • –– •
problema en el paquete
o el cargador
•••••••••••••
problema de la línea
de alimentación
•• •• •• •• •• ••
Este cargador no cargará un paquete de pilas
defectuoso. El cargador indicará la pila defectuosa
negándose a encenderlo o mostrando el problema
del paquete o del cargador mediante un pestañeo.
NOTA: esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y el paquete de pilas a un centro de reparación
autorizado para que los pruebe.
Cargadores
Retraso por batería caliente/fría
El cargador DCB105 acepta los paquetes de pilas
de 10,8 V, 14,4 V y 18 V de litio-ión (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 y DCB182).
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
Este cargador no necesita ningún ajuste y está
diseñado para ofrecer el funcionamiento más fácil al
usuario.
Procedimiento de carga (fig. 3)
1. Conecte el cargador a una toma adecuada de
230 V antes de introducir el paquete de pilas.
2. Introduzca el paquete de pilas (b) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Las herramientas XR de litio-ión han sido diseñadas
con un Sistema de Protección Electrónica
que protege a la pila frente a la sobrecarga, el
sobrecalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Un paquete de pilas frío se cargará a la mitad
de la velocidad de un paquete de pilas caliente.
El paquete de pilas se cargará a una velocidad
inferior mediante el ciclo completo de recarga y no
regresará a la máxima velocidad recarga incluso
cuando la pila se caliente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
51
ESPAÑOL
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DEWALT.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: riesgo de quemadura.
El líquido de la batería puede ser
inflamable si se expone a chispas o
llamas.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ºC (105 ºF) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
• Para obtener mejores resultados, compruebe
que el paquete de pilas está completamente
cargado antes de utilizarlo.
ADVERTENCIA: no intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN: cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
52
Batería
TIPO DE BATERÍA
El DCS332 funciona con paquetes de pilas de
14,4 voltios.
El DCS331 funciona con paquetes de pilas de
18 voltios.
Los paquetes de pilas de DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 o DCB182 podrán
utilizarse. Véase la sección de Datos técnicos para
obtener más información.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
ESPAÑOL
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Contenido del paquete
1 Sierra de vaivén inalámbrica
1 Protector de pie anti-arañazos
1 Puerto de extracción de polvo
2 Paquetes de pilas
1 Cargador
1 Caja de herramientas
1 Manual de instrucciones
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Retraso por batería caliente/fría.
x
Problema en el paquete o el cargador.
Problema en la línea de alimentación.
1 Dibujo despiezado
NOTA: los paquetes de pilas, los cargadores y las
cajas no están incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, sus piezas o
accesorios vienen dañados, cosa que pudiera
haberse producido en el transporte.
• Antes de empezar a trabajar con la máquina,
tómese el tiempo necesario para leer con
atención este manual y entenderlo bien.
Descripción (fig. 1, 2, 6, 10, 11)
No realizar pruebas con objetos
conductores.
ADVERTENCIA: nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza
de esta. Puede ocasionarse un daño o
una lesión personal
No cargar baterías deterioradas.
a. Botón de liberación de batería
Usar sólo baterías DEWALT, cualquier
otra puede estallar y provocar lesiones
corporales y daños materiales.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
b. Bloque de baterías
c. Interruptor de activación
d. Botón de bloqueo del activador
e. Palanca de liberación de la cuchilla
f. Palanca de bisel
g. Pie
h. Palanca de acción orbital
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C.
i. Control del soplador de polvo
j. Protector de pie anti-arañazos
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
k. Mecanismo de fijación
l. Rodillo de guía
m. Pestaña trasera
No queme el paquete de baterías.
n. Encarte anti-disección
p. Empuñadura principal
Carga baterías de Li-Ion.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Sólo para uso en interior.
q. Empuñadura superior
USO PREVISTO
Sus sierras de vaivén DCS332 y DCS331 han sido
diseñadas para el corte profesional de madera,
acero, aluminio, plástico y material de cerámica en
varios centros de trabajo (es decir, los centros de
construcción).
53
ESPAÑOL
NO USE la herramienta en condiciones de
humedad o en presencia de gases o líquidos
inflamables.
Estas sierras caladoras para trabajos pesados son
herramientas eléctricas profesionales.
NO PERMITA que los niños tengan contacto con
la herramienta. Cuando la hagan funcionar operarios
sin experiencia, es necesaria su supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTE
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, pulse el botón de bloqueo
del activador y desconecte el
paquete de baterías antes de
realizar ajuste alguno o de poner o
quitar acoplamientos o accesorios.
El encendido accidental puede causar
lesiones.
54
ADVERTENCIA: use solo paquetes de
baterías y cargadores DEWALT.
Introducir y retirar el paquete de
pilas de la herramienta (fig. 4)
NOTA: para obtener mejores resultados, compruebe
que el paquete de pilas está completamente
cargado. La luz se apagará sin advertirle cuando la
pila se haya descargado al completo.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1. Alinee el paquete de pilas (b) con los rieles
ubicados en el interior del mango de la
herramienta (fig. 4).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete
de pilas se haya ubicado firmemente en la
herramienta y compruebe que no se libera.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE PILAS DE LA
HERRAMIENTA
1. Pulse el botón de liberación de pilas (a) y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo
del asa de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
PAQUETES DE PILAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. 4)
Algunos paquetes de pilas de DEWALT incluyen un
indicador de carga que consiste en tres luces LED
que indican el nivel de carga restante en el paquete
de pilas.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga
pulsado el botón del indicador de carga (r). Un
grupo de tres luces LED verdes se iluminará,
indicando el nivel que queda de carga. Cuando el
nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se
iluminará y deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el paquete
de pilas. No indica ninguna funcionalidad de la
herramienta y podrá registrar variaciones en función
de los componentes del producto, de la temperatura
y de la aplicación del usuario final.
Instalación y extracción de la
cuchilla (fig. 6)
INSTALAR UNA CUCHILLA
NOTA: Esta sierra de vaivén utiliza exclusivamente
cuchillas de sierra de vaivén con eje en T.
ESPAÑOL
NOTA: La cuchilla de corte al ras DT2074 tan sólo
debe utilizarse con las sierras de vaivén de DEWALT
DCS331, DCS332, DW331 y DC330.
Acción de corte - orbital o recto
(fig. 8)
NOTA: Cuando instale cuchillas de corte al ras
(DT2074), deberá retirar el encarte anti-disecciones
y deberá colocar el pie en la posición de detención
positiva 0º.
Esta sierra de vaivén está equipada con cuatro
acciones de corte, tres orbitales y una recta. La
acción orbital tiene un movimiento de cuchilla más
agresivo y se destina al corte de materiales blandos
como la madera o el plástico. La acción orbital
ofrece un corte más rápido, pero con un corte
menos fácil por el material. En la acción orbital, la
cuchilla se mueve hacia delante por el recorrido del
corte además del movimiento hacia arriba y abajo.
1. Levante la palanca de liberación de la cuchilla
sin llave (e) tal y como se muestra en la figura 6.
2. Introduzca la cuchilla con eje en T en el
mecanismo de fijación (k) orientando la parte
trasera de la cuchilla hacia la ranura de los
rodillos de guía (l).
3. El eje en T deberá estar completamente en el
interior del mecanismo de fijación, tal y como se
muestra en la Figura 6.
4. Suelte la palanca de liberación de la cuchilla sin
llave.
RETIRAR UNA CUCHILLA
ATENCIÓN: No toque las cuchillas
utilizadas, ya que podrán estar calientes.
Podrá dar lugar a daños personales.
1. Levante la palanca de liberación de la cuchilla
sin llave (e).
2. Agitándola ligeramente, la cuchilla deberá
salirse.
Biselado del Pie (fig. 7)
Para desbloquear el pie, empuje la palanca de
biselado sin llave (f) hacia el lado.
Para bloquear el pie, empuje la palanca de
biselado sin llave hacia detrás, por debajo del
cuerpo de la sierra de vaivén.
BISELAR EL PIE
1. Desbloquee el pie.
2. Introduzca el pie (g) hacia delante para liberarlo
de la posición de detención positiva en 0º.
3. El pie podrá biselarse hacia la izquierda o la
derecha y tiene indentaciones en 15º, 30º y
45º. El pie puede detenerse manualmente en
cualquier grado entre 0º y 45º.
4. Una vez que se alcanza el ángulo de bisel
deseado, bloquee el pie en su lugar.
NOTA: Los metales o maderas duras no deben
cortarse nunca con la acción orbital.
Para ajustar la acción del corte, mueva la
palanca de acción orbital (h) entre las cuatro
posiciones de corte: 0, 1, 2 y 3. La posición 0
corresponde al corte recto. Las posiciones 1, 2
y 3 corresponden al corte orbital. La agresividad
del corte aumenta a medida que la palanca se va
ajustando en la posición uno a tres, siendo la tercera
el corte más agresivo.
Dispositivo de extracción de polvo
(fig. 9)
El dispositivo de extracción de polvo facilita la
limpieza de la zona de corte, retirando los restos
creados por la cuchilla.
NOTA: Cuando corte un metal, apague el
mecanismo de extracción de polvo para que los
fluidos del corte no se expulsen de la cuchilla.
Para encender el mecanismo de extracción
de polvo, ponga el control del mecanismo de
extracción de polvo (i) en la parte superior.
Para apagar el mecanismo de extracción de polvo,
ponga el control del mecanismo de extracción de
polvo en la parte inferior.
Cubierta extraíble del pie antiarañazos (fig. 10)
La cubierta de pie anti-arañazos (j) debe utilizarse
cuando corte superficies que se arañan fácilmente,
como las láminas, las chapas o la pintura.
2. Vuelva a girar el pie hacia 0º.
Para unir la cubierta de pie anti-arañazos (j), coloque
la parte frontal del pie de aluminio (g) en la parte
frontal de la cubierta de pie anti-arañazos y baje la
sierra de vaivén. La cubierta de pie anti-arañazos
se fijará con seguridad en la parte trasera del pie de
aluminio.
3. Introduzca el pie en la posición de detención
positiva en 0º.
Para retirar la cubierta de pie anti-arañazos, agarre la
cubierta de pie anti-arañazos desde la parte inferior;
VOLVER A FIJAR EL PIE EN 0º
1. Desbloquee el pie.
4. Bloquee el pie.
55
ESPAÑOL
sosteniendo por las dos pestañas traseras (m) retire
la cubierta de pie anti-arañazos.
Encarte anti-disección (fig. 11)
NOTA: No utilice el encarte anti-disección con la
cuchilla de corte al ras.
El encarte anti-disección (n) debe utilizarse cuando
intente reducir al máximo el desgarre, especialmente
cuanto corte chapas, laminados o superficies
acabadas, como la pintura. El encarte anti-disección
debe instalarse en la cubierta de pie anti-arañazos
(j). Si no se utiliza ninguna cubierta de protección,
instale el encarte anti-disección en el pie (g).
Antes de trabajar
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Para obtener los mejores resultados, mueva la
herramienta sobre el material de manera suave
y constante. No ejerza presión lateral sobre
la hoja de la sierra. Mantenga la zapata de la
sierra apoyada sobre el material. Cuando corte
curvas, círculos u otras formas redondeadas,
empuje la herramienta hacia adelante con
suavidad.
• Espere hasta que la herramienta se detenga por
completo antes de retirar la hoja de la pieza con
la que trabaja. Después de efectuar un corte es
posible que la hoja se encuentre muy caliente.
No la toque.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 14)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, pulse el botón de bloqueo
del activador y desconecte el
paquete de baterías antes de
realizar ajuste alguno o de poner o
quitar acoplamientos o accesorios.
El encendido accidental puede causar
lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice siempre
protección auditiva apropiada.
En ciertas condiciones de uso y de
tiempo de funcionamiento, el ruido
provocado por esta herramienta
puede contribuir a perder facultades
auditivas.
Instrucciones para el uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de seguridad
y las normas de aplicación.
• Compruebe que el material esté bien sujeto.
Retire clavos, tornillos u otros objetos que
podrían dañar la hoja.
• Compruebe que hay espacio suficiente para
la hoja debajo de la pieza de trabajo. No corte
materiales que excedan la profundidad de corte
máxima de la hoja.
• Utilice sólo hojas afiladas. Descarte de
inmediato las hojas dañadas o dobladas.
• Nunca ponga en marcha la herramienta sin la
hoja correspondiente.
56
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura superior (q) y la
otra en la empuñadura principal (p).
Interruptor de activación (fig. 1)
Para arrancar la sierra de vaivén, presione el
interruptor de activación (c).
Para bajar y detener la sierra de vaivén, suelte el
interruptor de activación.
VELOCIDAD VARIABLE (FIG. 5)
Cuando se pulsa el interruptor de activación, las
velocidades por minuto siguen aumentando, pero
no superan la velocidad máxima de la herramienta.
Cuando se suelta el interruptor, las velocidades por
minuto de la cuchilla se reducen.
El botón de bloqueo del activador (d) debe pulsarse
cuando la herramienta no vaya a utilizarse para
evitar que se arranque de forma accidental.
Corte
ADVERTENCIA: La sierra de vaivén
no debe ser operada sin el pie, ya que
podrá dar lugar a daños personales
graves.
CORTE DE BOLSILLO (FIG. 12)
El corte de bolsillo es un método sencillo para
realizar un corte interior. La sierra puede introducirse
directamente en un panel o tablero, sin crear
ESPAÑOL
previamente un orificio o ranura piloto. En un
corte de bolsillo, mida la superficie que va a cortar
y marque claramente la misma con un lápiz. A
continuación, incline la sierra hacia delante hasta
que el borde frontal del pie permanezca firmemente
sobre la superficie de trabajo y la cuchilla se acerque
a su trabajo a lo largo de todo el recorrido. Encienda
la herramienta y deje que alcance la velocidad
máxima. Agarre la sierra firmemente y baje el
borde trasero de la herramienta lentamente hasta
que la cuchilla alcance su máxima profundidad.
Mantenga el pie plano contra la madera y empiece
a cortar. No retire la cuchilla del corte mientras esté
en movimiento. La cuchilla deberá detenerse al
completo.
CORTE AL RAS (FIG. 13)
Un corte al ras es necesario cuando realice cortes
de acabado en una pared u obstáculo, como en
la encimera. Una de las formas más sencillas de
realizar el corte al ras consiste en utilizar una cuchilla
de corte al ras (DT2074). La cuchilla de corte al ras
ofrece el alcance necesario para cortar justamente
hasta el borde frontal del pie de la sierra de vaivén.
Retire el encarte anti-disección y vuelva a colocar el
pie hacia la posición de parada positiva en 0º antes
de instalar y de utilizar la cuchilla de corte al ras.
Para lograr la mejor calidad de corte, la cuchilla de
corte al ras deberá utilizarse en la posición 0 o 1. La
cuchilla de corte al ras no debe utilizarse para iniciar
el corte, ya que la cuchilla de corte al ras evita que
el pie esté soportado por la superficie de trabajo.
Utilice las prácticas de corte de madera explicadas
más abajo.
CORTE DE MADERA
Sostenga la pieza de trabajo adecuadamente en
todo momento. Utilice el parámetro de velocidad
superior para cortar la madera. No intente encender
la herramienta cuando la cuchilla esté frente al
material que va a cortarse. Esto podrá arrancar
el motor. Coloque la parte frontal del pie sobre el
material que va a cortar y sostenga el pie de la sierra
de vaivén firmemente contra la madera mientras
corta. No fuerce la herramienta; deje que la cuchilla
corte a su propia velocidad. Cuando el corte se
haya completado, apague la sierra de la vaivén.
Deje que la cuchilla se detenga por completo y a
continuación, ponga la sierra a un lado antes de
aflojar el trabajo.
CORTE DE METAL
Al cortar metales laminados finos, es mejor fijar un
trozo de madera en la base del metal laminado,
ya que de este modo garantizará un corte limpio
sin riesgos de vibración o de doblar el metal.
Recuerde utilizar siempre una cuchilla más fina
para los metales férricos (aquellos que tengan un
alto contenido de hierro); y utilice una cuchilla más
gruesa para los metales no férricos (aquellos que no
tengan contenido en hierro). Utilice un parámetro de
alta velocidad para cortar metales blandos (aluminio,
cobre, latón, acero suave, galvanizado, tuberías,
metales laminados de conductos, etc.). Utilice
una velocidad inferior para cortar plásticos, tejas,
laminados, metales duros y hierro fundido.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento continuo
satisfactorio depende del cuidado adecuado de la
herramienta y de una limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, pulse el botón de bloqueo
del activador y desconecte el
paquete de baterías antes de
realizar ajuste alguno o de poner o
quitar acoplamientos o accesorios.
El encendido accidental puede causar
lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
Lubricación
LUBRICACIÓN DEL RODILLO GUÍA (FIG. 6)
• Aplique una gota de aceite al rodillo guía (l) a
intervalos regulares para evitar que se atasque.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
57
ESPAÑOL
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
solo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Esto incluye:
– Guía paralela DE3241
– Barra de trasmallo DE3242
– Adaptador de extracción de polvo 581281-00
– Campana de extracción de polvo 581239-01
– Encarte de pie anti-disección 402140-00
– Pie anti-arañazos 581268-00
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos y
embalajes usados permite el reciclaje de
los materiales y que se puedan usar de
nuevo. La reutilización de los materiales
reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
58
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de litio-ión son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de pilas recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
59
FRANÇAIS
SCIE SAUTEUSE SANS FIL
DCS331, DCS332
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de
DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
Caractéristiques Techniques
Tension
Type
Type de batterie
Puissance utile (maxi)
Vitesse à vide
Longueur de la course
Profondeur de coupe du :
– bois
– aluminium
– acier
Réglage de l’angle du
chanfrein (d/g)
Poids (sans pack-batteries)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
2
Li-Ion
340
0–2500
26
DCS331
18
2
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
135
25
10
135
25
10
˚
kg
0–45
2,3
0–45
2,3
89
89
3,0
100
3,0
100
3,0
3,0
VDC
LPA (pression acoustique)
dB(A)
KPA (incertitude de la pression
acoustique)
dB(A)
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
KWA (incertitude de la puissance
acoustique)
dB(A)
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées
d’après la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
Pendant la coupe de planche
ah,B =
m/s²
Incertitude K=
m/s²
Valeur d’émission de vibrations ah
Durant la coupe de tôle
ah,M =
m/s²
Incertitude K=
m/s²
10,5
10,5
3,0
3,0
5,5
1,5
5,5
1,5
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
60
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains au
chaud, organisation des tâches
de travail.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de charge
approx,
min
30
(batteries 1,5 Ah)
Poids
kg
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(batteries 3,0 Ah)
70
(batteries 4,0 Ah)
0,49
FRANÇAIS
Fusibles
Europe
230 V outil
10 A, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Risque d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DCS331, DCS332
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
10.02.2012
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
61
FRANÇAIS
c)
d)
e)
f)
N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
62
e)
f)
g)
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
FRANÇAIS
g)
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur prévu pour un certain type de
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie
lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc-piles.
b) Utilisez les outils électriques uniquement
avec les bloc-piles spécifiés. L’utilisation
d’autres blocs-piles peut être à l’origine de
blessures ou d’incendie.
c) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Courtcircuiter les bornes entre elles peut provoquer
des brûlures ou un incendie.
d) Dans des conditions abusives, du
liquide peut s’échapper de la pile ; en
éviter le contact. En cas de contact
accidentel, rincez à l’eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez
également un médecin. Le liquide qui
s’échappe de la pile peut engendrer une
irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée
Nègles de sécurité supplémentaires
pour les scies sauteuses
• Tenez l’outil électrique par les surfaces
de préhension isolées dans les situations
où l’outil de coupe peut entrer en contact
avec un câble électrique dissimulé ou
avec son propre cordon d’alimentation. Le
contact avec un câble « sous tension » mettra
les pièces métalliques à découvert de l’outil
« sous tension » et électrocutera l’utilisateur.
• Immobilisez la pièce de travail sur une
surface stable en utilisant un étau ou une
autre manière adéquate. Tenir la pièce avec
la main ou l’appuyer contre le corps offre une
stabilité insuffisante et peut provoquer une perte
de contrôle.
• Laisser le moteur s’immobiliser
complètement avant de retirer la lame de
la fente (crée par la coupe). Une lame en
mouvement peut toucher l’ouvrage et se casser,
causer des dégâts à l’ouvrage ou une perte de
contrôle et d’éventuelles blessures.
• Tenir les poignées sèches, propres,
exemptes d’huile et de graisse. Cela
permettra un meilleur contrôle de l’outil.
• Maintenir les lames bien affûtée. Les lames
émoussées peuvent faire dévier ou bloquer la
scie sous la pression.
• Nettoyer souvent votre outil, en particulier
après une utilisation intensive. La poussière
et le sable contenant des particules de métal
s’accumulent souvent sur les surfaces internes
et peuvent créer un risque de choc électrique.
• Ne pas utiliser cet outil de manière
prolongée. Les vibrations causées par
l’utilisation de cet outil peuvent causer des
blessures permanentes aux doigts, aux mains
et aux bras. Utiliser des de gants pour une
meilleure protection, effectuer des pauses
fréquentes et limiter l’utilisation quotidienne.
Risques résiduels
• En dépit de l’application des réglementations
de sécurité en vigueur et de la mise en place de
dispositifs de sécurité, certains risques résiduels
sont inévitables.
Il s’agit de :
– Dégradation de l’acuité auditive.
– Risque d’accidents provoqués par les pièces
exposées de la lame de scie en mouvement.
– Risque de blessure lors du remplacement de
la lame.
– Risque d’inhalation de poussière de
matériaux potentiellement nocifs lorsqu’ils
sont coupés.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
63
FRANÇAIS
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2013 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation du chargeur de batterie
DCB105.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des blocs batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batterie peut surchauffer et exploser,
entraînant des blessures et des dégâts
matériels. Ne pas recharger les
batteries non rechargeables.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
64
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Lors de l’utilisation d’un chargeur à
l’extérieur, toujours prévoir un lieu sec
et utiliser une rallonge appropriée pour
l’utilisation à l’extérieur. Cela diminuera tout
risque de décharges électriques.
• Ne pas obstruer les fentes de ventilation
sur le chargeur. Les fentes de ventilation
sont situées au-dessus et sur les côtés du
chargeur. Placer le chargeur dans une position
éloignée de toute source de chaleur.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
FRANÇAIS
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Le chargeur DCB105 est compatible avec les blocs
batterie Li-Ion de 10,8 V, 14,4 V et 18 V (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 et DCB182).
Ce chargeur ne nécessite aucun réglage et il est
conçu pour une utilisation la plus simple possible.
Procédure de charge (fig. 3)
1. Branchez le chargeur dans une prise 230 V
appropriée avant d’insérer le bloc batterie.
2. Insérez le bloc batterie (b) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
x
––
––
––
Ce chargeur ne peut charger un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique la batterie
défectueuse en refusant de s’allumer ou en affichant
le message problème bloc ou le motif clignotant du
chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un
problème avec un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, porter le
chargeur et le bloc batterie pour un essai dans un
centre de service agréé.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système
de protection électronique qui protège la batterie
contre la surcharge, la surchauffe ou la décharge
complète.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Un bloc batterie froid se chargera à environ la
moitié d’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se chargera plus lentement durant tout le cycle de
charge et n’atteindra pas la charge maximale même
si la batterie chauffe.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
charge en cours
––
pleinement chargée
–––––––––––––––––
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
suspension de charge
–– • –– • –– • –– •
problème du bloc
ou du chargeur
•••••••••••
problème de ligne
d’alimentation
•• •• •• •• •• ••
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
65
FRANÇAIS
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT prévus.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
• Pour un résultat optimal, assurez-vous que le
bloc batterie est complètement chargé avant
l’utilisation.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
Le modèle DCS332 fonctionne avec un bloc batterie
de 14,4 volts.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
66
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
Le modèle DCS331 fonctionne avec un bloc batterie
de 18 volts.
Les blocs batterie DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 ou DCB182 peuvent être utilisés.
Consultez les Caractéristiques techniques pour
plus d’informations.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Charge en cours.
FRANÇAIS
Batterie chargée.
x
REMARQUE : blocs batterie, chargeurs et coffrets
de transport non inclus avec les modèles N.
Suspension de charge.
• Vérifiez si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
Problème du bloc ou du chargeur.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Problème de ligne d’alimentation.
Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Utiliser le chargeur exclusivement avec
des batteries DEWALT. Tout autre type de
batteries pourrait exploser et causer des
dommages corporels et matériels.
Ne pas exposer à l’eau.
Description (fig. 1, 2, 6, 10, 11)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou une de ses pièces sous
peine de provoquer des dégâts matériels ou
des blessures corporelles.
a. Bouton de libération de la batterie
b. Bloc batterie
c. Interrupteur à gâchette
d. Bouton de blocage de gâchette
e. Levier de libération de lame
f. Levier de biseau
g. Semelle
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Recharger seulement entre 4 °C and
40 °C.
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
h. Levier de fonction orbitale
i. Commande d’éjection des poussières
j. Protection de semelle anti-rayure
k. Mécanisme de serrage
l. Galet de guidage
m. Onglet arrière
n. Insert anti-éclats
p. Poignée principale
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
q. Poignée supérieure
USAGE PRÉVU
Charge les batteries Li-Ion.
Consulter la Caractéristiques
techniques pour les temps de charge.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Contenu de l’emballage
1 Scie sauteuse sans fil
1 Protection de semelle anti-rayure
1 Orifice pour les poussières
2 Blocs batterie
1 Chargeur
1 Coffret de transport
1 Notice d‘instructions
Vos scies sauteuses DCS332 et DCS331 sont
conçues pour les applications professionnelles de
découpe du bois, de l’acier, de l’aluminium, du
plastique et des matériaux céramique sur différents
chantiers (par ex. chantiers de construction).
NE l’utilisez PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces scies sauteuses robustes sont des outils
électriques professionnels.
TENEZ les enfants à L’ÉCART de l’outil. Les
utilisateurs inexpérimentés doivent être encadrés
lorsqu’ils utilisent cet outil.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
1 Dessin éclaté
67
FRANÇAIS
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, relâcher le bouton de
blocage de gâchette et débrancher
l’outil du bloc batterie avant tout
réglage ou avant de retirer ou
d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : utilisez uniquement
des blocs-piles et des chargeurs
DEWALT.
68
Insertion et retrait du
bloc batterie de l’outil (fig. 4)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie est complètement chargé.
La lumière s’éteindra sans prévenir lorsque la
batterie sera complètement déchargée.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez le bloc batterie (b) avec le rail à l’intérieur
de la poignée de l’outil (fig. 4).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce
qu’il soit correctement logé dans l’outil et vérifiez
qu’il ne se libère pas.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1. Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (a) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 4)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé
le bouton du témoin de charge (r). Une combinaison
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le
niveau de charge restant. Lorsque le niveau de
charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la
batterie doit être rechargée.
REMARQUE : Le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l’application de l’utlisateur final.
Montage et démontage de la lame
(fig. 6)
POUR MONTER UNE LAME
REMARQUE : Cette scie sauteuse n’utilise que des
lames ayant une tige en T.
REMARQUE : La lame de coupe à ras DT2074 doit
être utilisée exclusivement avec les scies sauteuses
DEWALT DCS331, DCS332, DW331 et DC330.
REMARQUE : Lors de l’installation des lames de
coupe à ras (DT2074), l’insert anti-éclats doit être
retiré et la semelle doit se trouver dans la position de
butée positive 0°.
FRANÇAIS
1. Soulever le levier manuel de libération de lame
(e) comme illustré sur la figure 6.
2. Insérer la lame à tige en T dans le mécanisme
de serrage (k) en guidant l’arrière de la lame
dans la fente des galets-guide (l).
3. La tige en T doit se trouver complètement dans
le mécanisme de serrage comme illustré sur la
Figure 6.
4. Relâcher le levier manuel de libération de lame.
POUR DÉMONTER UNE LAME
ATTENTION : ne pas toucher les lames
usées, car elles peuvent être chaudes.
Risque de blessures.
1. Soulever le levier manuel de libération de
lame (e).
2. Une légère secousse permet à la lame de sortir.
Ajustement de la semelle pour le
biseau (fig. 7)
Pour débloquer la semelle, tirer le levier manuel
du biseau (f) sur le côté.
Pour bloquer la semelle, repousser le levier
manuel du biseau sous le corps de la scie sauteuse.
POUR AJUSTER LE BISEAU DE LA SEMELLE
1. Débloquer la semelle.
2. Faire coulisser la semelle (g) vers l’avant pour la
libérer de la position de butée positive 0°.
3. Le biseau de la semelle peut être ajusté vers
la droite ou la gauche avec des crans à 15°,
30° et 45°. La semelle peut être bloquée
manuellement à tout angle compris entre
0 et 45°.
4. Lorsque l’angle de biseau est atteint, bloquer la
semelle en position.
POUR REMETTRE LA SEMELLE À 0°
1. Débloquer la semelle.
2. Faire pivoter la semelle jusqu’à 0°.
3. Faire coulisser la semelle à nouveau dans la
position de butée positive 0°.
4. Bloquer la semelle.
Fonction de coupe orbitale ou droite
(fig. 8)
Cette scie sauteuse est équipée de quatre fonctions
de coupe : trois coupes orbitales et une coupe
droite. La fonction orbitale offre un mouvement
de lame plus agressif et elle est conçue pour la
coupe des matériaux tendres comme le bois ou
le plastique. La fonction orbitale offre une coupe
plus rapide, mais moins lisse dans le matériau.
En mode orbital, la lame se déplace vers
l’avant durant la course de coupe, en plus du
mouvement ordinaire de haut en bas.
REMARQUE : Ne jamais effectuer de coupe
dans le métal ou le bois dur avec la fonction
orbitale.
Pour ajuster la fonction de coupe, déplacer le
levier de fonction orbitale (h) sur l’une des quatre
positions de coupe : 0, 1, 2, et 3. La position
0 correspond à la coupe droite. Les positions
1, 2 et 3 correspondent à la coupe orbitale.
L’agressivité de la coupe augmente lorsque le
levier est réglé sur la position 1 à 3 (3 étant la
position de coupe la plus agressive).
Éjection des poussières (fig. 9)
L’éjection des poussières permet de nettoyer la
zone de coupe des débris créés par la lame.
REMARQUE : Lors de la coupe du métal, arrêter
l’éjection des poussières afin de ne pas éliminer
les fluides de coupe de la lame.
Pour activer l’éjection des poussières, faire
coulisser la commande d’éjection des poussières
(i) à fond vers le haut.
Pour désactiver l’éjection des poussières, faire
coulisser la commande d’éjection des poussières
à fond vers le bas.
Couvercle de semelle antirayure
amovible (fig. 10)
Le couvercle de semelle antirayure (j) doit être
utilisé lors de la coupe des surfaces pouvant se
rayer facilement (par ex. laminés, plaquage ou
peinture).
Pour fixer le couvercle de semelle antirayure (j),
placer l’avant de la semelle en aluminium (g) dans
l’avant du couvercle antirayure et abaisser la scie
sauteuse. Le couvercle de semelle antirayure
s’enclenchera sur l’arrière de la semelle en
aluminium.
Pour retirer le couvercle de semelle antirayure,
saisir le couvercle par le bas en tenant les deux
onglets arrière (m) et retirer le couvercle.
Insert anti-éclats (fig. 11)
REMARQUE : Ne pas utiliser l’insert anti-éclats
avec la lame de coupe à ras.
L’insert anti-éclats (n) doit être utilisé pour tenter
de réduire la déchirure, notamment lors de la
coupe de plaquages, laminés ou de surface finie
(par ex. peintes). L’insert anti-éclats doit être
installé sur le couvercle de semelle antirayure (j).
69
FRANÇAIS
Si le couvercle antirayure n’est pas utilisé, installer
l’insert anti-éclats sur la semelle (g).
Position correcte des mains
(fig. 1, 14)
Avant la mise en marche
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
• Vérifier si votre pack-batteries est
(complètement) chargé.
OPÉRATION
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, relâcher le bouton de
blocage de gâchette et débrancher
l’outil du bloc batterie avant tout
réglage ou avant de retirer ou
d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : portez toujours
un appareil de protection anti-bruit
approprié. Dans certaines conditions et
durée d’utilisation, le bruit provenant de
cet outil peut induire une certaine perte
de l’ouïe.
Mode d’emploi
AVERTISSEMENT :
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Bien fixer la pièce à scier. Avant de scier,
éloigner tous les clous et outils
métalliques de l’aire de travail.
• Vérifier qu’il y a un espace suffisant pour
la lame sous la pièce. Ne pas couper de
matériaux dépassant la profondeur
maximum de coupe de la lame.
• Utiliser uniquement des lames de scie
solides et en parfait état. Les lames de
scie fendues ou voilées doivent être
remplacées immédiatement.
• Ne jamais faire marcher l’outil sans lame
de scie dans le porte-lame.
• Pour un résultat parfait, déplacer l’outil en
avançant sans à-coups. Ne pas exercer
de pression latérale sur la lame de scie. La
semelle doit rester bien à plat sur l’ouvrage.
Pour scier des formes sinueuses,
faire avancer l’outil tout doucement.
• Attendre que l’outil soit complètement
immobilisé avant de retirer la lame de
scie de l’ouvrage. Après le travail, la lame
de scie risque d’être chaude. Ne pas la
toucher.
70
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main sur
la poignée supérieure (q), et l’autre sur la poignée
principale (p).
Interrupteur à gâchette (fig. 1)
Appuyer sur l’interrupteur à gâchette (c) pour mettre
la scie sauteuse en marche.
Pour ralentir et arrêter la scie sauteuse, relâcher la
gâchette.
VARIATEUR DE VITESSE (FIG. 5)
La vitesse augmente au fur et à mesure que la
gâchette est enfoncée, mais ne dépasse pas la
vitesse maximum de l’outil. Lorsque la gâchette est
relâchée, la vitesse de la lame diminue.
Le bouton de blocage de gâchette (d) doit être
enfoncé lorsque l’outil n’est pas utilisé pour éliminer
le risque de démarrage accidentel.
Coupe
AVERTISSEMENT : la scie sauteuse
ne doit pas être utilisée sans semelle
sous peine de graves blessures.
COUPE DE POCHES (FIG. 12)
La coupe de poche est une méthode simple
pour réaliser une coupe interne. La scie peut être
introduite directement dans un panneau ou une
planche sans percer de trou pilote. Dans la coupe
de poche, mesurer la surface à couper et la repérer
clairement à l’aide d’un crayon. Ensuite, incliner la
scie vers l’avant jusqu’à ce que le bord avant de
la semelle appuie sur la surface de travail et que la
lame libère l’ouvrage sur toute sa course. Mettre
l’outil en marche et le laisser arriver au régime
maximum. Saisir fermement la scie et abaisser
lentement le bord arrière de l’outil jusqu’à ce que
la lame atteigne sa profondeur maximum. Tenir
la semelle à plat contre le bois et commencer
la coupe. Ne pas retirer la lame de la coupe si
elle est encore en mouvement. La lame doit être
complètement immobile.
FRANÇAIS
COUPE À RAS (FIG. 13)
Une coupe à ras est nécessaire lors de la finition
des coupes proche d’un mur ou d’un obstacle (par
ex. dosseret). L’une des manières les plus simples
d’effectuer la coupe à ras est d’utiliser une lame
de coupe à ras (DT2074). La lame de coupe à ras
offre la portée nécessaire pour couper jusqu’au
bord avant de la semelle de la scie sauteuse.
Retirer l’insert anti-éclats et remettre la semelle en
position de butée positive 0° avant d’installer et
d’utiliser la lame de coupe à ras. Pour obtenir la
meilleure qualité de coupe, la lame de coupe à ras
doit être utilisée dans la position 0 ou orbitale 1. La
lame de coupe à ras ne doit pas être utilisée pour
démarrer la coupe, car elle empêche la semelle
d’être soutenue par la surface de travail. Utiliser les
pratiques de coupe du bois expliquées ci-dessous.
COUPE DU BOIS
Soutenir l’ouvrage correctement à tout moment.
Utiliser le réglage de vitesse le plus élevé pour
couper le bois. Ne pas tenter de mettre l’outil en
marche lorsque la lame se trouve contre le matériau
à couper. Cela pourrait faire caler le moteur. Placer
l’avant de la semelle sur le matériau à couper et
maintenir fermement la scie sauteuse contre le bois
pendant la coupe. Ne pas forcer l’outil ; laisser la
lame couper à sa propre vitesse. Lorsque la coupe
est terminée, arrêter la scie sauteuse. Laisser la lame
s’immobiliser complètement, puis reposer la scie sur
le côté avant de détacher l’ouvrage.
COUPE DU MÉTAL
Lors de la coupe de fines tôles de métal, il est
conseillé de fixer un morceau de bois sous la tôle
métallique afin d’assurer une coupe nette sans
risque de vibrations ou de déchirement du métal. Se
souvenir d’utiliser toujours une lame plus fine pour
les métaux ferreux (qui possèdent une forte teneur
en fer) et d’utiliser une lame plus grosse pour les
métaux non ferreux (qui ne contiennent pas de fer).
Utiliser un réglage de vitesse élevé pour la découpe
des métaux tendres (aluminium, cuivre, laiton, acier
doux, galvanisé, tuyau, tôle de conduite, etc.).
Utiliser un vitesse inférieure pour la découpe des
platsiques, des carreaux, des laminés, des métaux
durs et de la fonte.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, relâcher le bouton de
blocage de gâchette et débrancher
l’outil du bloc batterie avant tout
réglage ou avant de retirer ou
d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
LUBRIFICATION DU GALET-GUIDE (FIG. 6)
• Appliquez une goutte d’huile sur le galet-guide
(l) à intervalles réguliers pour éviter
les blocages.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
71
FRANÇAIS
Accessoires optionnels
AVERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires autres que ceux
fournis par DEWALT peut se révéler
dangereuse, car ils n’ont pas été testés
sur ce produit. Afin de réduire le risque
de blessure, utilisez uniquement des
accessoires recommandés par DEWALT.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Ils comprennent :
– Guide parallèle DE3241
– Barre de compas DE3242
– Adaptateur d’aspiration des poussières
581281-00
– Déflecteur d’aspiration des poussières
581239-01
– Insert anti-éclats pour semelle 402140-00
– Couvercle antirayure pour semelle 581268-00
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
72
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
73
ITALIANO
SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA
DCS331, DCS332
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti e innovazioni tecnologiche
rendono i prodotti DEWALT gli elettroutensili più
affidabili per gli operatori professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo batterie
Potenza ergota (max)
Velocità a vuoto
Profondità max. taglio
Profondità di taglio su:
– legno
– alluminio
– acciaio
Regolazione dell’angolo
di inclinazione (sx/dx)
Peso (senza batterie)
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza
pressione sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza sonora)
DCS332
14,4
2
Li-Ion
W
340
min-1 0–2500
mm
26
VDC
DCS331
18
2
Li-Ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
135
25
10
135
25
10
˚
kg
0–45
2,3
0–45
2,3
dB(A)
89
89
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3,0
100
3,0
3,0
100
3,0
Valori di vibrazione totali (somma vettoriale triassiale)
determinati in base allo standard EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Durante il taglio di tavole
ah,B =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Durante il taglio di lastre di metallo
m/s²
ah,M =
Incertezza K =
m/s²
10,5
10,5
3,0
3,0
5,5
1,5
5,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
74
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Caricabatteria
Tensione di rete VAC
Tipo batterie
Tempo di carica
approssimativo min
Peso
kg
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(pacchi batteria
da 1,5 Ah)
60
(pacchi batteria
da 3,0 Ah)
70
(pacchi batteria da 4,0 Ah)
0,49
ITALIANO
Fusibili
Europa
utensili 230 V
10 ampere, alimentazione
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericoloimminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o
lesioni personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Pericolo d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DCS331, DCS332
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
10.02.2012
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO.
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
75
ITALIANO
c)
d)
e)
f)
Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
76
f)
g)
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
ITALIANO
g)
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO A
BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di blocco batteria può provocare un
rischio di incendio se utilizzato con un altro
blocco batteria.
b) Utilizzare gli elettroutensili solo con
blocchi batteria specifici. L’uso di altri
blocchi batteria può provocare il rischio di
lesioni e incendi.
c) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
d) In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il
liquido entra in contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido espulso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Ulteriori regole di sicurezza
per le seghe da taglio
• Quando si eseguono operazioni in cui
l’utensile di taglio può entrare in contatto
con fili nascosti o con il cavo elettrico,
tenere l’elettroutensile esclusivamente dalle
superfici dell’impugnatura, che sono isolate.
Il contatto con un filo “in tensione” metterà “in
tensione” anche le parti metalliche esposte
dello strumento e potrebbe causare uno shock
elettrico all’operatore.
• Impiegare morsetti o altri strumenti per
fissare il pezzo da lavorare a una superficie
stabile. Tenere il pezzo da lavorare in mano o
contro il proprio corpo è una soluzione instabile
che può far perdere il controllo.
• Lasciare che il motore si arresti
completamente prima di rimuovere la lama
dalla tacca (la fessura creata dal taglio). Una
lama in movimento potrebbe urtare contro il
pezzo provocando la rottura della lama, danni
al pezzo da lavorare o perdite di controllo e
possibili lesioni personali.
• Tenere gli organi di comando puliti, asciutti
e privi di olio o grasso. Così facendo sarà
possibile migliorare il controllo dell’apparato.
• Mantenere le lame affilate. Le lame non
affilate potrebbero far deviare o inceppare la
sega sotto pressione.
• Pulire spesso l’apparato, specialmente
dopo un uso intensivo. La polvere e la sabbia,
contenenti particelle di metallo, spesso si
accumulano sulle superfici interne e potrebbero
presentare un pericolo di scosse elettriche.
• Non utilizzare questo apparato per periodi
di tempo prolungati. Le vibrazioni generate
dall’azione di utilizzo del presente apparato
potrebbero causare lesioni permanenti alle dita,
alle mani e alle braccia. Servirsi di guanti per
fornire un supporto in più e limitare l’esposizione
facendo delle pause frequenti.
Altri rischi
• Nonostante il rispetto delle normative pertinenti
in materia di sicurezza e l’impiego di dispositivi
di protezione, è impossibile eliminare alcuni
rischi residui.
Questi sono:
– Menomazione dell’udito.
– Rischio di infortuni causati dalle parti
scoperte della lama in movimento della sega.
– Rischio di infortuni durante la sostituzione
della lama.
– Rischio di inalazione di polvere dei materiali
che, quando vengono tagliati, possono
essere nocivi.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
77
ITALIANO
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2013 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per il caricatore DCB105.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
surriscaldarsi e scoppiare provocando
lesioni personali e danni materiali. Non
ricaricare batterie non ricaricabili.
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
78
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Quando si adopera un caricabatteria all’aria
aperta, collocarlo sempre in un luogo
asciutto e usare una prolunga adatta a
uso esterno. L’uso di un cavo adatto ad uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
• Non ostruire i fori di ventilazione sul
caricabatteria. I fori di ventilazione sono
situati in alto e ai lati del caricabatteria.
Tenere il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte
di calore.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
ITALIANO
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Il caricabatteria DCB105 è compatibile con batterie
da 10,8 V, 14,4 V e 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 e
DCB182).
Questo caricabatteria non richiede alcuna
regolazione ed è progettato per funzionare nel modo
più semplice possibile.
Procedura di carica (fig. 3)
1. Collegare il caricatore ad una presa 230 V
adatta prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria (b) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
x
in carica
––
carica completa
–––––––––––––––––
ritardo per pacco
caldo/freddo
pacco batteria o
caricabatteria difettoso
problema con la
linea di alimentazione
––
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
Ritardo per pacco caldo/freddo
Caricabatterie
––
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
Questo caricabatteria non caricherà un pacco
batteria difettoso. Il caricabatteria indicherà una
batteria difettosa non illuminandosi o visualizzando
un motivo lampeggiante con la dicitura pacco
batteria o caricabatteria difettoso.
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà alla
velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
79
ITALIANO
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40 °C (105 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
• Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico prima
dell’uso.
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
80
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Pacco batteria
TIPO DI BATTERIA
Il modello DCS332 funziona con batterie da 14,4 volt.
Il modello DCS331 funziona con batterie da 18 volt.
È possibile utilizzare i pacchi batteria DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 o DCB182.
Si rimanda a Dati tecnici per ulteriori informazioni.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Batteria in carica.
Batteria carica.
ITALIANO
Ritardo per pacco caldo/freddo.
x
Pacco batteria o caricabatteria difettoso.
Linea di alimentazione difettosa.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
• Accertarsi che l’elettroutensile, le parti o gli
accessori non presentino danni subiti durante il
trasporto.
• Prima di utilizzare l’elettroutensile, leggere con
attenzione il presente manuale.
Descrizione (fig. 1, 2, 6, 10, 11)
AVVERTENZA: non modificare
mai l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
a. Pulsante di rilascio della batteria
Utilizzare solo con pacchi batteria
DEWALT; gli altri possono scoppiare
causando lesioni personali e danni.
b. Pacco batteria
c. Interruttore di azionamento
d. Pulsante di blocco del grilletto
Non esporre all’acqua.
e. Leva di sgancio della lama
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
g. Piastra d’appoggio
f. Leva di inclinazione
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 °C and 40 °C.
h. Leva di azione orbitale
i. Comando dell’aspiratore polveri
j. Copertura antigraffio della piastra d’appoggio
k. Meccanismo di serraggio
l. Rullo di guida
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
m. Linguetta posteriore
Non bruciare il pacco batteria.
p. Impugnatura principale
n. Inserto antischeggiatura
q. Impugnatura superiore
Carica i pacchi batteria Li-Ion.
DESTINAZIONE D’USO
Vedere i Dati tecnici per il tempo di
ricarica.
I seghetti alternativi DCS332 e DCS331 sono stati
progettati per applicazioni di taglio professionale
di materiali in legno, acciaio, alluminio, plastica e
ceramica in vari cantieri (cantieri edili).
Solo per uso interno.
Contenuto della confezione
1 Seghetto alternativo cordless
1 Copertura antigraffio della piastra d’appoggio
1 Porta di aspirazione polveri
2 Pacchi batteria
1 Caricabatteria
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno esploso
NOTA: i pacchi batteria, i caricabatteria e le cassette
di trasporto sono inclusi nei modelli-N.
NON utilizzare sul bagnato o in presenza di liquidi o
gas infiammabili.
Queste seghe da traforo per uso industriale sono
elettroutensili professionali.
NON lasciare che i bambini entrino in contatto con
l’utensile. È necessaria la supervisione quando
questo utensile è utilizzato da personale inesperto.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
81
ITALIANO
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
MONTAGGIO E REGOLAZIONE
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
premere il pulsante di blocco del
grilletto e staccare la batteria
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: usare solo blocchi
batteria e caricabatteria DEWALT.
Inserimento e rimozione
del gruppo batterie dall’apparato
(fig. 4)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico. La luce si
spegne senza alcun avviso quando la batteria è
completamente scarica.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1. Allineare il pacco batteria (b) alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (fig. 4).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell’apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria (a)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 4)
Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (r). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Inserimento e rimozione della lama
(fig. 6)
PER INSERIRE UNA LAMA
NOTA: questo seghetto alternativo utilizza soltanto
lame per seghetti alternativi con codolo a T.
NOTA: La lama di taglio a filo DT2074 è destinata
esclusivamente all’utilizzo con seghetti alternativi
DEWALT DCS331, DCS332, DW331e DC330.
82
ITALIANO
NOTA: durante l’inserimento delle lame di taglio a
filo (DT2074), l’inserto antischeggiatura deve essere
rimosso e la piastra di appoggio deve essere nella
posizione di arresto positivo a 0°.
1. Sollevare la leva di rilascio della lama keyless (e)
come indicato in figura 6.
2. Inserire la lama con codolo a T nel meccanismo
di fissaggio (k) guidando il bordo posteriore della
lama nella scanalatura dei rulli di guida (l).
3. Il codolo a T deve trovarsi completamente
all’interno del meccanismo di fissaggio come
indicato in Figura 6.
4. Rilasciare la leva di sgancio della lama senza
chiave.
PER RIMUOVERE UNA LAMA
ATTENZIONE: non toccare le lame
usate, potrebbero essere calde.
Potrebbero verificarsi lesioni alle
persone.
1. Sollevare la leva di sgancio della lama senza
chiave (e).
2. È possibile far uscire la lama scuotendola
leggermente.
Azione di taglio – orbitale o diritto
(fig. 8)
Questo seghetto alternativo è munito di quattro
azioni di taglio, tre orbitali e uno diritto. L’azione
orbitale presenta un movimento più aggressivo della
lama ed è progettato per il taglio di materiali morbidi,
come il legno o la plastica. L’azione orbitale esegue
un taglio più veloce, ma meno uniforme attraverso
il materiale. Nell’azione orbitale, la lama si sposta
in avanti durante la corsa di taglio oltre che con un
movimento in alto e in basso.
NOTA: non tagliare mai metalli o materiali in legno
duro con l’azione orbitale.
Per regolare l’azione di taglio, spostare la leva
di azione orbitale (h) tra le quattro posizioni di taglio:
0, 1, 2 e 3. La posizione 0 è per il taglio diritto.
Le posizioni 1, 2 e 3 sono per il taglio orbitale.
L’aggressività del taglio aumenta man mano che la
leva viene regolata da uno a tre, dove tre è il taglio
più aggressivo.
Aspiratore polveri (fig. 9)
L’aspiratore polveri serve per liberare l’area di taglio
dai detriti creati dalla lama.
Inclinazione della piastra di
appoggio (fig. 7)
NOTA: durante il taglio del metallo, spegnere
l’aspiratore polveri in modo tale che i fluidi di taglio
non vengano aspirati via dalla lama.
Per sbloccare la piastra di appoggio, tirare la
leva di inclinazione senza chiave (f) di lato.
Per accendere l’aspiratore polveri, far scorrere il
comando dell’aspiratore polveri (i) alla posizione più
in alto.
Per bloccare la piastra di appoggio, spingere
nuovamente la leva di inclinazione senza chiave
sotto il corpo del seghetto alternativo.
PER INCLINARE LA PIASTRA DI APPOGGIO
1. Sbloccare la piastra di appoggio.
2. Far scorrere la piastra di appoggio (g) in avanti
per rilasciarla dalla posizione di arresto positivo
a 0°.
3. È possibile inclinare la piastra di appoggio a
sinistra o a destra alle posizioni preimpostate
di 15°, 30° e 45°. È possibile fermare
manualmente la piastra di appoggio tra
0° e 45°.
4. Una volta ottenuta l’angolazione di inclinazione
desiderata, fissare la piastra di appoggio in
posizione.
PER RIPORTARE LA PIASTRA DI APPOGGIO A 0°
1. Sbloccare la piastra di appoggio.
2. Ruotare la piastra di appoggio 0°.
3. Fa scorrere la piastra di appoggio nuovamente
nella posizione di arresto positivo a 0°.
Per spegnere l’aspiratore polveri, far scorrere il
comando dell’aspiratore polveri alla posizione più in
basso.
Copertura antigraffio della piastra di
appoggio (fig. 10)
La copertura antigraffio della piastra di appoggio (j)
deve essere utilizzata durante il taglio di superfici che
si graffiano facilmente, come le superfici laminate,
impiallacciate o verniciate.
Per montare la copertura antigraffio della piastra
di appoggio (j), posizionare la parte anteriore della
piastra di appoggio in alluminio (g) sul davanti della
copertura antigraffio della piastra di appoggio e
abbassare il seghetto alternativo. La copertura
antigraffio della piastra di appoggio si aggancerà
saldamente alla parte posteriore della piastra di
appoggio in alluminio.
Per rimuovere la copertura antigraffio della piastra
di appoggio, afferrarla dal fondo e, tenendo le due
linguette posteriori (m), rimuovere la copertura
antigraffio della piastra di appoggio.
4. Bloccare la piastra di appoggio.
83
ITALIANO
Inserto antischeggiatura (fig. 11)
NOTA: non usare l’inserto antischeggiatura con la
lama di taglio a filo.
L’inserto antischeggiatura (n) deve essere
utilizzato quando si tenta di minimizzare gli
squarci, specialmente durante il taglio di superfici
impiallacciate o verniciate. L’inserto antischeggiatura
deve essere inserito nella copertura antigraffio della
piastra di appoggio (j). Se la copertura antigraffio non
è utilizzata, installare l’inserto antischeggiatura nella
piastra di appoggio (g).
Prima del funzionamento
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Per ottenere i migliori risultati, fate avanzare
l’elettroutensile in maniera costante e
regolare sul pezzo in lavorazione. Non
esercitare pressioni laterali sulla lama.
Mantenere la lama piatta sul pezzo di
lavorazione. Per il taglio di curve, cerchi
o altre forme arrotondate, spingere
leggermente in avanti l’elettroutensile.
• Prima di rimuovere la lama dal pezzo in
lavorazione, attendere che l’elettroutensile
si sia completamente fermato.Dopo l’impiego
la lama può essererovente. Si eviti pertanto di
toccarla.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 14)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
USO
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
premere il pulsante di blocco del
grilletto e staccare la batteria
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: indossare sempre
un’opportuna protezione personale
per l’udito. A certe condizioni e
secondo la durata di utilizzo, la
rumorosità causata da questo
prodotto può contribuire alla perdita
di udito.
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Verificare che il pezzo in lavorazione sia
saldamente fissato. Togliere chiodi, viti o
altri dispositivi di fissaggio che potrebbero
danneggiare la lama dell’elettroutensile.
• Controllare che sotto il pezzo in
lavorazione vi sia spazio sufficiente per la
lama. Non tagliare materiali che superano
la profondità di taglio massima della lama.
• Impiegare solo lame affilate. Sostituire
immediatamente le lame che risultino
danneggiate o piegate.
• Non mettere mai in funzione
l’elettroutensile senza la lama.
84
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
Per ottenere una presa corretta, mettere una
mano sull’impugnatura superiore (q) e l’altra
sull’impugnatura principale (p).
Interruttore di azionamento (fig. 1)
Per mettere in funzione il seghetto alternativo,
premere l’interruttore di azionamento (c).
Per allentare e fermare il seghetto alternativo,
rilasciare l’interruttore di azionamento.
VELOCITÀ VARIABILE (FIG. 5)
Man mano che l’interruttore di azionamento
viene premuto, i tagli al minuto continuano
ad aumentare, ma senza superare la velocità
massima dell’apparato. I tagli al minuto della lama
diminuiscono man mano che viene rilasciato il
grilletto.
Il pulsante di blocco del grilletto (d) deve essere
innestato ogniqualvolta l’apparato non è in uso, per
eliminare le probabilità di un avvio accidentale.
Taglio
AVVERTENZA: Il seghetto alternativo
non deve essere utilizzato con la
piastra di appoggio rimossa, altrimenti
si potrebbero verificare gravi lesioni
personali.
ITALIANO
TAGLIO A TASCA (FIG. 12)
TAGLIO SU METALLO
Il taglio a tasca è un metodo semplice per effettuare
un taglio interno. La sega può essere inserita
direttamente in un pannello o piano senza dover
prima praticare un foro di guida o pilota. Durante
il taglio a tasca, misurare la superficie da tagliare
e contrassegnarla chiaramente con una matita.
Quindi, inclinare la lama in avanti finché l’estremità
anteriore della base d’appoggio risulta appoggiata
alla superficie di lavoro e la lama libera la superficie
di lavoro con una corsa completa. Accendere
l’apparato e lasciare che raggiunga la massima
velocità. Afferrare la sega saldamente e abbassare
lentamente l’estremità posteriore dell’apparato finché
la lama non raggiunge la sua massima profondità.
Tenere la piastra d’appoggio in piano contro il
legno e iniziare a tagliare. Non togliere la lama dal
taglio mentre è ancora in movimento. La lama deve
arrestarsi completamente.
Nel taglio di metalli a lamina sottile, si consiglia
di fissare il legno al fondo della lamina di metallo;
questo assicurerà un taglio pulito senza il rischio
di vibrazioni o lacerazioni del metallo. Ricordarsi
sempre di utilizzare una lama più fine per i metalli
ferrosi (quelli con un contenuto elevato di ferro); e
di utilizzare una lama più spessa per i metalli non
ferrosi (quelli senza contenuto di ferro). Utilizzare
un’impostazione a velocità elevata per il taglio di
metalli morbidi (alluminio, rame, ottone, metallo
galvanizzato, tubi, lamine di metallo, ecc.). Utilizzare
una velocità più bassa per il taglio di plastica,
piastrelle, laminato, metalli pesanti e ghisa.
TAGLIO A FILO (FIG. 13)
Il taglio a filo è necessario quando bisogna rifinire il
taglio fino a una parete o a un ostacolo, per esempio
uno zoccolino. Uno dei metodi più semplici per
realizzare un taglio a filo è con l’uso di una lama
di taglio a filo (DT2074). La lama di taglio a filo
consente di far arrivare il taglio fino all’estremità
anteriore della piastra di appoggio del seghetto
alternativo. Rimuovere l’inserto antischeggiatura
e riportare la piastra di appoggio alla posizione di
arresto positivo a 0° prima di installare e utilizzare
la lama di taglio a filo. Per una qualità di taglio
ottimale, è necessario utilizzare la lama di taglio a
filo nella posizione orbitale 0 o 1. La lama di taglio
a filo non deve essere utilizzata per iniziare il taglio
siccome la lama di taglio a filo impedisce alla piastra
di appoggio di essere supportata dalla superficie
di lavoro. Utilizzare il metodo per il taglio su legno
illustrato di seguito.
TAGLIO SU LEGNO
Sostenere adeguatamente il pezzo da lavorare in
qualsiasi circostanza. Utilizzare l’impostazione della
velocità superiore per il taglio del legno. Non tentare
di accendere l’apparato quando la lama si trova
contro il materiale da tagliare. Questo potrebbe
bloccare il motore. Posizionare la parte anteriore
della piastra di appoggio sul materiale da tagliare e
tenere la piastra di appoggio del seghetto alternativo
saldamente contro il legno durante il taglio. Non
forzare l’apparato; lasciare che la lama esegua il
taglio alla sua velocità. Una volta terminato il taglio,
spegnere il seghetto alternativo. Lasciare che la lama
si fermi completamente e quindi appoggiarla su un
lato prima di allentare il pezzo.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. La sua durata ed efficacia dipendono
da una cura corretta e una pulizia regolare.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
premere il pulsante di blocco del
grilletto e staccare la batteria
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Lubrificazione
LUBRIFICAZIONE DEL RULLO DI GUIDA (FIG. 6)
• Applicare una goccia d’olio al rullo di guida (l)
a intervalli regolari per evitare inceppamenti.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
85
ITALIANO
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con il prodotto, l’uso di
accessori diversi da quelli offerti da
DEWALT con l’elettroutensile potrebbe
essere pericoloso. Per ridurre il rischio di
lesioni personali, si consiglia di utilizzare
soltanto accessori raccomandati da
DEWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Sono inclusi:
– DE3241 Guida parallela
– DE3242 Ellissografo
– 581281-00 Adattatore aspirazione polveri
– 581239-01 Protezione aspirazione polveri
– 402140-00 Inserto antigraffio della piastra
d’appoggio
– 581268-00 Copertura antigraffio della piastra
d’appoggio
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
86
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle al
rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di zona.
I pacchi batteria raccolti verranno riciclati o
smaltiti in modo corretto.
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
87
NEDERLANDS
SNOERLOZE DECOUPEERZAAG
DCS331, DCS332
Gefeliciteerd!
U hebt een werktuig van DEWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DEWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professionele elektrische werktuigen
ontwikkeld.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Nuttig vermogen (max.)
Toerental, onbelast
Slaglengte
Zaagdiepte in:
– hout
– aluminium
– staal
Instelling afschuinhoek (l/r)
Gewicht (zonder accu)
LPA
KPA
LWA
KWA
(geluidsdruk)
(geluidsdruk onzekerheid)
(akoestisch vermogen)
(akoestisch vermogen
onzekerheid)
VDC
W
min-1
mm
DCS332 DCS331
14,4
18
2
2
Li-Ion
Li-Ion
340
400
0–2500 0–3000
26
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
100
89
3,0
100
dB(A)
3,0
3,0
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald
conform EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Bij het zagen van plaatmateriaal
ah,B =
m/s²
onzekerheid K =
m/s²
Vibratie-emissiewaarde ah
Tijdens het zagen van plaatmetaal
ah =
m/s²
onzekerheid K =
m/s²
10,5
10,5
3,0
3,0
5,5
1,5
5,5
1,5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
88
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Lader
DCB105
Netspanning
VAC
230 V
Accutype
Li-Ion
Geschatte laadtijd min
30
55
(1,5 Ah accusets)
(3,0 Ah accusets)
70
(4,0 Ah accusets)
Gewicht
kg
0,49
NEDERLANDS
Zekeringen
Europa
werktuig opererend op 230 V
10 ampère, netspanning
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven de
risicograad voor ieder signaalwoord. Gelieve de
handleiding te lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op zeer
gevaarlijke situaties die de dood of
ernstig letsel tot gevolg zullen
hebben.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die zou
kunnen leiden tot de dood of ernstige
verwondingen.
VOORZICHTIG: Wijst een mogelijk
gevaarlijke situatie die lichte
verwondingen tot gevolg kan hebben.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Geeft op het risico op een elektrische
schok aan.
Brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DCS331, DCS332
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-11.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
10.02.2012
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN.
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
89
NEDERLANDS
c)
d)
e)
f)
Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
90
e)
f)
g)
Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
NEDERLANDS
f)
g)
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
risico op verwondingen en brand tot gevolg
hebben.
c) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
d) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Extra veiligheidsregels
voor decoupeerzagen
• Houd het gereedschap vast bij de
geïsoleerde grijpvlakken wanneer u een
karwei uitvoert waarbij het zaaggereedschap
in aanraking kan komen met verborgen
snoeren of zijn eigen snoer. Door contact met
een snoer onder spanning zullen blootgestelde
metalen onderdelen van het werktuig ook onder
spanning komen te staan en de gebruiker
elektrocuteren.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
methode om het werkstuk stevig vast te
klemmen op een stabiel werkblad. Het
te bewerken object in uw hand of tegen uw
lichaam houden, is niet stabiel en kan leiden tot
verlies van controle.
• Trek het zaagblad pas uit de zaagsnede
(de sleuf die ontstaat door het zagen) als
de motor geheel tot stilstand is gekomen.
Een draaiend zaagblad kan tegen het werkstuk
stoten waardoor het zaagblad breekt of het
werkstuk beschadigt of u de controle verliest en
mogelijk persoonlijk letsel oploopt.
• Houd handgrepen droog, schoon en vrij van
olie en vet. U heeft dan een betere controle
over het gereedschap.
• Houd zaagbladen scherp. Wanneer
zaagbladen scherp zijn, kan dat ertoe leiden dat
ze slingeren en onder druk vastlopen.
• Maak uw gereedschap vaak schoon,
vooral na zwaar werk. Stof en slijpsel dat
metalen deeltjes bevat, zet zich vaak vast op
oppervlakken binnen in het gereedschap en dat
zou kunnen leiden tot een elektrische schok.
• Werk niet lange tijd achtereen met dit
gereedschap. Trillingen die worden veroorzaakt
door het werken met dit gereedschap kunnen
permanent letsel aan vingers, handen en armen
veroorzaken. Gebruik handschoenen voor het
opvangen van trillingen, las regelmatig een
rustperiode in en werk per dag slechts een
beperkte tijd.
Restrisico’s
• Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden.
Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op ongevallen veroorzaakt door
onbedekte delen van het draaiende
zaagblad.
– Risico op letsel bij het verwisselen van het
blad.
– Risico op stofinademing van materialen die,
als ze gesneden worden, schadelijk kunnen
zijn.
91
NEDERLANDS
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2013 XX XX
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van de DCB105-acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DEWALT. Andere typen
batterijen kunnen te heet worden en
barsten wat leidt tot persoonlijk letsel en
materiële schade. Laad geen
niet-oplaadbare batterijen op.
92
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Zorg, wanneer u buiten met de lader werkt,
altijd voor een droge locatie en gebruik een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico van een elektrische schok.
• Blokkeer de ventilatiesleuven van de lader
niet. De ventilatiesleuven bevinden zich
bovenop en opzij van de lader. Plaats de
lader niet in de buurt van een warmtebron.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
NEDERLANDS
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DCB105 lader is geschikt voor Li-Ion-accu’s
van 10,8 V, 14,4 V en 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
and DCB182).
Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo
ontworpen dat hij zeer gemakkelijk in het gebruik is.
Oplaadprocedure (afb. [fig.] 3)
1. Steek de lader in een geschikt 230
V-stopcontact voordat u de accu plaats.
2. Plaats de accu (b) in de lader, en let er daarbij
op dat de accu geheel in de lader komt te
zitten. Het rode lampje (opladen) knippert
voortdurend en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
Deze lader laadt een kapotte accu niet op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de
lader geeft daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
Oplaadstatus
––
x
hete/koude
accuvertraging
probleem met
accu of lader
probleem
elektriciteitssnoer
bezig met opladen
––
––
––
volledig opgeladen
––––––––––––––––––
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
93
NEDERLANDS
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DEWALT laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
• Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u
de accu vóór ingebruikname volledig oplaadt.
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
94
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accu
ACCUTYPE
De DCS332 werkt op een 14,4 V accu.
De DCS331 werkt op een 18 V accu.
De accu’s van het type DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 of DCB182 kunnen worden
gebruikt. Raadpleeg Technische Gegevens voor
meer informatie.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Accu bezig met opladen.
NEDERLANDS
Accu opgeladen.
x
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu’s, laders en gereedschapskoffers geleverd.
Hete/koude accuvertraging.
• Controleer op schade aan het werktuig,
onderdelen of accessoires die tijdens het
vervoer veroorzaakt kan zijn.
Probleem met accu of lader.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Probleem elektriciteitssnoer.
Beschrijving (fig. 1, 2, 6, 10, 11)
WAARSCHUWING: Verander nooit het
elektrische werktuig of enig onderdeel
daarvan. Dit kan schade of lichamelijke
verwondingen tot gevolg hebben.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
a. Accuvrijgaveknop
b. Accu
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s;
andere modellen kunnen uit elkaar
spatten en persoonlijk letsel of schade
veroorzaken.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
c. Aan/Uit-schakelaar
d. Vergrendelknop Aan/Uit
e. Zaagbladvrijgavehendel
f. Hendel schuine zaagsnede
g. Zool
h. Hendel voor rondzagen
i. Regelaar stofblazer
j. Anti-kraszoolbedekking
Uitsluitend opladen tussen 4 ºC en 40 ºC.
k. Klemmechanisme
l. Geleideroller
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
m. Achterste nok
n. Anti-splinterinzetstuk
p. Hoofdhandgreep
Gooi de accu niet in het vuur.
q. Bovenhandgreep
GEBRUIKSDOEL
Laad Li-Ion accu‘s op.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Alleen voor gebruik binnenshuis
Inhoud van het pakket
1 Snoerloze decoupeerzaag
1 Anti-kraszoolbedekking
1 Stofpoort
2 Accu’s
1 Lader
1 Gereedschapskoffer
1 Gebruiksaanwijzing
De decoupeerzagen van het type DCS332 en
DCS331 zijn ontworpen voor het professioneel
zagen van hout, staal, aluminium, kunststof en
keramisch materiaal op diverse werklocaties (dat wil
zeggen, bouwlocaties).
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze haakse decoupeerzagen voor zware
toepassingen zijn professionele elektrische
gereedschappen.
Laat kinderen NIET in de buurt van het werktuig
komen. Toezicht is vereist wanneer dit gereedschap
wordt gebruikt door onervaren personen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
1 Uitvergrote tekening
95
NEDERLANDS
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via
het DEWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSING
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk letsel,
druk de vergrendelknop Aan/Uit
in en maak de accu los voordat
u veranderingen aanbrengt en/
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer het
apparaat per ongeluk wordt gestart, kan
dat letsel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING : Gebruik alleen de
accusets en laders van DEWALT.
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(afb. 4)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu volledig oplaadt. De lamp
gaat zonder waarschuwing uit wanneer de accu
volledig is uitgeput.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Houd de accu tegenover de rails (b) in de
handgreep van het gereedschap (afb. 4).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de accu-ontgrendelknop (a) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
ACCU’S MET VERMOGENMETER (AFB. 4)
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop
(r) van de vermogenmeter ingedrukt te houden.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Zaagblad installeren en verwijderen
(afb. 6)
EEN ZAAGBLAD INSTALLEREN
OPMERKING: Deze decoupeerzaag gebruikt alleen
decoupeerzaagbladen van het type T-schacht.
OPMERKING: Het zaagblad van het type DT2074
voor zagen tegen een opstaande kant is alleen
bedoeld voor de DEWALT decoupeerzagen
DCS331, DCS332, DW331 en DC330.
OPMERKING: Wanneer u zaagbladen voor zagen
tegen opstaande kant (DT2074) plaatst, moet de
anti-splinterinzet worden verwijderd en moet de zool
in de positieve 0°-stopstand staan.
1. Haal de sleutelvrije zaagbladvrijgavehendel (e)
omhoog, zoals in afbeelding 6 wordt getoond.
2. Steek het T-schachtzaagblad in het
klemmechanisme (k) door de achterzijde van
96
NEDERLANDS
het zaagblad in de groef van de geleidingsrollers
(l) te voeren.
3. Det T-schacht moet geheel binnen het
klemmechanisme komen, zoals in afbeelding 6
wordt getoond.
4. Laat de sleutelvrije zaagbladvrijgavehendel los.
EEN ZAAGBLAD VERWIJDEREN
VOORZICHTIG: Raak zaagbladen die
u net hebt gebruikt, niet aan. Zij kunnen
heet zijn. Persoonlijk letsel zou het
gevolg kunnen zijn.
1. Haal de sleutelvrije zaagbladvrijgavehendel (e)
omhoog.
2. Het zaagblad valt uit wanneer u een beetje
schudt.
De zool schuin zetten (afb. 7)
Ontgrendel de zool door de sleutelvrije hendel
voor schuine zaagsnede (f) naar opzij te trekken.
Vergrendel de zool door de sleutelvrije hendel voor
schuine zaagsnede weer onder de body van de
decoupeerzaag te duwen.
DE ZOOL SCHUIN ZETTEN
1. Ontgrendel de zool.
voren tijdens de zaagslag, in aanvulling op de op- en
neergaande beweging.
OPMERKING: Metaal en hardhout moet u nooit
rond zagen.
Stel de zaagbeweging af door de hendel voor
rondzagen (h) tussen de vier zaagposities te
verplaatsen: 0, 1, 2 en 3. Positie 0 is voor recht
zagen. Posities 1, 2 en 3 zijn voor rond zagen. De
agressiviteit van de zaagsnede neemt toe naarmate
de hendel wordt verzet van één naar drie, waarbij
drie de meest agressieve zaagsnede is.
Stofblazer (afb. 9)
De stofblazer helpt het zaaggebied vrij te maken van
zaagsel dat ontstaat door het zagen.
OPMERKING: Zet de stofblazer uit, wanneer u
metaal zaagt, zodat niet de zaagvloeistoffen worden
weggeblazen van het zaagblad.
U kunt de stofblazer inschakelen door de regelknop
van de stofblazer (i) helemaal naar boven te
schuiven.
U kunt de stofblazer uitschakelen door de regelknop
van de stofblazer helemaal naar beneden te
schuiven.
2. Schuif de zool (g) naar voren zodat deze
vrijkomt uit de 0° positieve stoppositie.
Afneembare Anti-kraszoolbedekking
(afb. 10)
3. U kunt de zool naar links en naar rechts schuin
zetten in de standen 15°, 30° en 45°. U kunt
de zool met de hand vastzetten in iedere stand
tussen 0° en 45°.
Gebruik de afneembare anti-kraszoolbedekking
(j) wanneer u oppervlakken zaagt die gemakkelijk
krassen, zoals laminaat of een gevernist of
geschilderd oppervlak.
4. Vergrendel de zool op z’n plaats wanneer de
gewenste schuine hoek is bereikt.
Bevestig de anti-kraszoolbedekking (j) door de
voorzijde van de aluminium zool (g) voor de antikraszoolbedekking te plaatsen en de decoupeerzaag
omlaag te brengen. De anti-kraszoolbedekking zal
dan stevig in de achterzijde van de aluminium zool
klikken.
DE ZOOL WEER OP 0° ZETTEN
1. Ontgrendel de zool.
2. Draai de zool weer naar 0°.
3. Schuif de zool terug in de 0° positieve
stoppositie.
4. Vergrendel de zool.
Zaagwerking – Rond of Recht
(afb. 8)
De decoupeerzaag heeft vier zaagfuncties,
drie rond en één recht. De ronde zaagwerking
heeft een agressievere zaagbladbeweging en is
ontworpen voor het zagen van zachte materialen
zoals hout en kunststof. De ronde zaagwerking
geeft een snellere zaagbeweging, maar een minder
gelijkmatige zaagsnede door het materiaal. Bij de
ronde zaagbeweging beweegt het zaagblad naar
Verwijder de anti-kraszoolbedekking door de antikraszoolbedekking van onderen beet te pakken;
neem de anti-kraszoolbedekking los terwijl u de
twee achterste nokjes (m) vasthoudt.
Anti-splinterinzet (afb. 11)
OPMERKING: Gebruik de anti-splinterinzet niet met
het zaagblad voor zagen tegen opstaande kant.
Gebruik de anti-splinterinzet (n) wanneer u
versplintering wilt voorkomen, vooral wanneer
u fineer, laminaat of afgewerkte oppervlakken,
bijvoorbeeld een gelakt oppervlak, wilt zagen. De
anti-splinterinzet moet in de anti-kraszoolbedekking
(j) worden geplaatst. Installeer, als u de antikrasbedekking niet gebruikt, de anti-splinterinzet in
de zool (g).
97
NEDERLANDS
Voor gebruik
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 14)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
BEDIENING
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk letsel,
druk de vergrendelknop Aan/Uit
in en maak de accu los voordat
u veranderingen aanbrengt en/
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer het
apparaat per ongeluk wordt gestart, kan
dat letsel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING: Draag altijd de
juiste gehoorbescherming. Onder
sommige omstandigheden en bij
langdurig gebruik kan lawaai van dit
product bijdragen aan gehoorverlies.
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn. Verwijder
spijkers, schroeven en andere voorwerpen die
het zaagblad kunnen beschadigen.
• Controleer of er aan de onderkant van
het werkstuk voldoende ruimte voor het
zaagblad is. Zaag geen materialen die de
maximum zaagdiepte van het zaagblad
overschrijden.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
Vervang beschadigde of verbogen
zaagbladen onmiddellijk.
• Laat de machine uitsluitend draaien met
gemonteerd zaagblad.
• Beweeg de machine tijdens het zagen
altijd rustig en gelijkmatig voort en oefen
geen zijdelingse druk op het zaagblad
uit. Zorg ervoor dat de bodemplaat
geheel op het werkstuk rust. Bij het
zagen van bogen, cirkels of andere
ronde vormen zeer langzaam duwen.
• Verwijder het zaagblad uit het werkstuk
wanneer de machine helemaal stilstaat.
Raak het zaagblad niet aan onmiddellijk
na het zagen. Het zaagblad kan erg
heet zijn.
98
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de bovenhandgreep (q), terwijl u met de andere
hand de hoofdgreep (p) vasthoudt.
Aan/Uit-schakelaar (afb. 1)
U kunt de decoupeerzaag starten door de Aan/Uitschakelaar (c) in te knijpen.
Als u de decoupeerzaag langzamer wilt laten werken
en wilt laten stoppen, laat u de Aan/Uit-schakelaar
los.
VARIABELE SNELHEID (AFB. 5)
Als u de Aan/Uit-schakelaar indrukt, blijft het
aantal slagen per minuten toenemen, maar de
maximumsnelheid van het gereedschap wordt niet
overschreden. Wanneer u de schakelaar loslaat,
neemt het aantal slagen per minuut af.
U moet steeds de vergrendelknop Aan/Uit indrukken
(d) wanneer u het gereedschap niet gebruikt, zodat
er niet de kans bestaat dat het gereedschap per
ongeluk wordt gestart.
Zagen
WAARSCHUWING: U kunt beter niet
met de decoupeerzaag werken zonder
de zool omdat persoonlijk letsel letsel
kan ontstaan.
INSTEEKZAGEN (AFB. 12)
Insteekzagen is een gemakkelijke methode om een
gat te zagen. U kunt de zaag direct in plaatmateriaal
of een plank steken zonder dat u eerst een gat hoeft
te boren. Meet voor het insteekzagen het oppervalk
op dat moet worden gezaagd en schrijf het duidelijk
af met en potlood. Kantel vervolgens de zaag
naar voren tot de voorste rand van de zool op het
werkoppervlak rust en het zaagblad over de gehele
slag vrij is van het werkoppervlak. Schakel het
gereedschap in en laat het op volle snelheid komen.
Pak de zaag stevig vast en breng de achterste
rand van het gereedschap langzaam omlaag tot
het zaagblad de volledig diepte bereikt. Houd de
zool vlak tegen het hout en begin te zagen. Haal
NEDERLANDS
het zaagblad niet uit de zaagsnede zolang het nog
beweegt. Het zaagblad moet volledig tot stilstand
komen.
enz.) Kies een lagere snelheid voor het zagen van
kunststoffen, tegels, laminaat, harde metalen en
gietijzer.
TEGEN OPSTAANDE KANT ZAGEN (AFB. 13)
ONDERHOUD
Tegen een opstaande kant zagen is nodig wanneer
het zagen eindigt tegen een wand of een obstakel,
zoals een dekplaat. Een van de gemakkelijkste
manieren om tegen een opstaande kant te zagen
is een zaagblad voor opstaande kanten (DT2074)
te gebruiken. Het zaagblad voor opstaande kanten
geeft het bereik dat nodig is om helemaal tot de
voorste rand van de zool van de decoupeerzaag
te zagen. Verwijder de anti-splinterinzet en zet de
zool terug in de 0° positieve stoppositie voordat
u het zaagblad voor het zagen tegen opstaande
kanten installeert en gebruikt. Voor de beste kwaliteit
van de zaagsnede moet u het zaagblad voor het
zagen tegen een opstaande kant in positie 0 of in
positie 1 voor rond zagen gebruiken. Het zaagblad
voor het zagen tegen een opstaande kant kan
beter niet worden gebruikt voor het beginnen van
de zaagsnede omdat bij dit zaagblad de zool niet
door het werkoppervlak wordt ondersteund. Maak
gebruik van onderstaande praktische aanwijzingen
voor het zagen van hout.
Uw elektrisch werktuig van DEWALT is ontworpen
om gedurende een lange periode te werken met
een minimum aan onderhoud. Een goede werking
op de lange termijn is afhankelijk van een zorgzaam
gebruik en het regelmatig schoonmaken van het
werktuig.
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk letsel,
druk de vergrendelknop Aan/Uit
in en maak de accu los voordat
u veranderingen aanbrengt en/
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer het
apparaat per ongeluk wordt gestart, kan
dat letsel tot gevolg hebben.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
HOUT ZAGEN
Geef het werkstuk te allen tijde voldoende
ondersteuning. Gebruik de instelling voor de
hogere snelheid voor het zagen van hout. Zet het
gereedschap niet aan wanneer het zaagblad tegen
het te zagen materiaal rust. Hierdoor zou de motor
kunnen vastlopen. Plaats de voorzijde van de zool
op het te zagen materiaal en houd de zool van
de decoupeerzaag stevig tegen het hout. Oefen
geen grote kracht uit op het gereedschap, laat het
zaagblad op eigen snelheid z’n werk doen. Zet
de decoupeerzaag uit wanneer de zaagsnede is
voltooid. Laat het zaagblad volledig tot stilstand
komen en leg de zaag opzij voordat u het werkstuk
losmaakt.
METAAL ZAGEN
Bij het zagen van dun metalen plaatmateriaal kunt u
het beste hout onder het plaatmateriaal klemmen;
hierdoor is een schone zaagsnede gegarandeerd
zonder het risico van trilling of van scheuren van het
metaal. Denk er altijd aan dat u een fijner zaagblad
moet gebruiken voor ferro-metalen (metalen die
een hoog ijzergehalte hebben) en dat u een grover
zaagblad moet gebruiken voor non-ferro-metalen
(metalen die geen ijzer bevatten). Kies een instelling
van een hoge snelheid voor het zagen van zachte
metalen (aluminium, koper, messing, zachtstaal,
gegalvaniseerde leidingen, plaatmetaal van buizen,
Smering
SMEREN VAN DE GELEIDEROL (FIG. 6)
• Breng regelmatig een druppel olie aan op de
geleiderol (l) om vastlopen te voorkomen.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
99
NEDERLANDS
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Omdat
accessoires, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte accessoires.
Deze omvatten:
– DE3241 Parallelle geleider
– DE3242 Afschrijfbalk
– 581281-00 Stofafzuigadapter
– 581239-01 Stofafzuigschild
– 402140-00 Anti-splinterzoolinzet
– 581268-00 Anti-kraszoolafdekking
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
100
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
101
NORSK
BATTERIDREVET STIKKSAG
DCS331, DCS332
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Utgangseffekt (max)
Turtall, ubelastet
Slaglengde
Sagedybde i:
– tre
– aluminium
– stål
Justering av avfasingsvinkelen
Vekt (uten batteripakke)
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
VDC
W
min-1
mm
DCS332 DCS331
14,4
18
2
2
Li-Ion
Li-Ion
340
400
0–2500 0–3000
26
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
100
3,0
89
3,0
100
3,0
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt
i henhold til EN 60745:
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Ved saging av plater
ah,B =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
Vibrasjonsverdier ah
Ved kapping av tynnplater
ah,M =
m/s²
Usikkerhet K =
m/s²
10,5
10,5
3,0
3,0
5,5
1,5
5,5
1,5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
102
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Lader
Hovedspenning VAC
Batteritype
Ca, Ladetid
min
Weight
Sikringer
Europa
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah
batteripakker)
kg
55
(3,0 Ah
batteripakker)
70
(4,0 Ah batteripakker)
0,49
230 V verktøy
10 amp, strømnett
NORSK
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en umiddelbart
farlig situasjon som, hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Brannfare.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTI
DCS331, DCS332
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.02.2012
WARNING: To reduce the risk of injury,
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE.
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
103
NORSK
e)
f)
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
104
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
NORSK
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
– Risiko for skade når bladet byttes ut.
– Risiko for støvinhalasjon fra materialer som
kan være farlige når de er kuttet.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Aytterligere sikkerhetsregler
for stikksager
• Under arbeidsutførelse, hold verktøyet i de
isolerte gripeflatene hvor skjæreverktøyet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger
eller ledningen til selve verktøyet. Berøring
med en strømførende ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode som hjelper å stabilisere arbeidet på
et stabil bord. Å holde arbeidstykket du skal
arbeide på i hånden eller opp mot kroppen er
ustabilt og kan føre til tap av kontroll.
• La motoren stoppe helt før du trekker ut
bladet fra sporet (det utsagede sporet). Et
blad i bevegelse kan slå inn i arbeidsstykket og
føre til knekt blad, skade på arbeidsstykket og
mulig personskade.
• Hold håndtakene tørre, rene og frie for
olje og fett. Dette gir deg bedre kontroll på
verktøyet.
• Hold bladene skarpe. Sløve blad kan føre til at
sagen svinger ut eller staller under trykk.
• Rengjør verktøyet ofte, spesielt etter
tung bruk. Støv og smuss som inneholder
metallpartikler kan ofte samle seg på innvendige
flater og kan føre til fare for elektrisk støt.
• Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder.
Vibrasjon på grunn av bruken av dette verktøyet
kan føre til skader på fingre, hender og armer.
Bruk hansker for å gi ekstra demping, ta ekstra
hvileperioder og begrens daglig bruk.
Andre farer
• Til tross for anvendelse av sikkerhetsforskrifter
og implementering av sikkerhetsanordninger,
kan ikke visse andre risikoer unngås.
Disse er:
– Svekking av hørselen.
– Risiko for ulykker forårsaket av de utildekte
delene på det bevegelige sagbladet.
Bruk vernebriller.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2013 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DCB105 batteriladeren.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader,
lad kun DEWALT oppladbare
batteripakker. Andre typer batterier kan
overoppvarmes og sprekke og føre til
personskader og materielle skader. Ikke
forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
105
NORSK
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• Laderen er designet for å bruke standard
230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
Ladere
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
Laderen DCB105 kan bruke 10,8 V, 14,4 V
og 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 og DCB182)
batteripakker.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid
for tørr plassering og bruk en skjøteledning
som passer for utendørs bruk. Bruk av
en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på
laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert
på toppen og sidene av laderen. Plasser
laderen et sted unna varmekilder.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladeprosedyre (fig. 3)
1. Plugg inn laderen i en passende 230 V
stikkontakt før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken (b) i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
106
x
Lader
––
––
––
––
Fullt ladet
Forsinkelse ved
varm/kald pakke
––––––––––––––––––
problem pakke eller lader
••••••••••••
problem strømkabel
•• •• •• •• •• ••
–– • –– • –– • –– •
Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke.
Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at
den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for
problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
NORSK
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT
ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCS332 bruker en 14,4 volts batteripakke.
DCS331 bruker en 18 volts batteripakke.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
eller DCB182 batteripakker kan brukes. Se
Tekniske data for mer informasjon.
107
NORSK
Anbefalinger for lagring
Ikke brenn batteripakken.
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
Lader opp Li-Ion batteripakker.
Se Tekniske data for ladetid.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Kun for innendørs bruk.
Pakkens innhold
1 Oppladbar stikksag
1 Anti-ripe skodeksel
1 Støvsugertilkobling
2 Batteripakker
1 Lader
Les instruksjonshåndboken før bruk.
1 Koffert
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
x
Problem pakke eller lader.
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert i N-modeller.
• Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet,
delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2, 6, 10, 11)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
Problem strømkabel.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
a. Låseknapp for batteriet
b. Batteripakke
Ikke lad skadede batteripakker.
c. Avtrekksbryter
d. Avtrekker-låseknapp
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
Ikke utsett for vann.
e. Bladlåseknapp
f. Skråvinkel-spake
g. Sko
h. Pendelbevegelse-spake
i. Støvblåser kontroll
Få byttet defekte ledninger omgående.
j. Anti-ripe skodeksel
k. Klemmemekanisme
Lades kun mellom 4 °C og 40 °C.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
l. Styrerulle
m. Bakre knast
n. Anti-splint innlegg
p. Hovedhåndtak
108
NORSK
q. Øvre håndtak
BRUKSOMRÅDE
DCS332 og DCS331 stikksager er designet for
profesjonell skjæring i treverk, stål, aluminium, plast
og keramiske materialer på diverse arbeidsssteder
(f.eks. byggeplasser).
IKKE BRUK ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Sette inn og ta av
batteripakke på verktøyet (fig. 4)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken
er helt oppladet før bruk. Lampen slår seg av uten
varsel når batteriet er helt utladet.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
Disse kraftige stikksagene er profesjonelle el-verktøy.
1. Rett inn batteripakken (b) mot skinnene i
håndtaket (fig. 4).
LA IKKE barn komme i kontakt med verktøyet. Det
kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette
verktøyet.
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, trykk inn
avtrekker-låseknappen og koble fra
batteripakken før du gjør justeringer
eller tar av/setter på tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk bare batteripakker og
ladere fra DEWALT.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk batteriets festeknapp (a) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 4)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (r). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Montering og demontering av blad
(fig. 6)
MONTERING AV BLAD
MERK: Denne stikksagen bruker kun T-skaft
stikksagblader.
MERK: DT2074 tett-på skjærebladet er kun til
bruk med DEWALT DCS331, DCS332, DW331 og
DC330 stikksager.
MERK: Ved montering av tett-på skjæreblader
(DT2074), må anti-splint innlegget fjernes og skoen
må være i 0° positiv stopposisjonen.
1. Løft den nøkkelfrie bladlåseknappen (e) som vist
i figur 6.
2. Sett T-skaft bladet inn i klemmemekanismen (k)
og styr bakparten av bladet i styrerullens
renne (l).
109
NORSK
3. T-skaftet må være helt inne i
klemmemekanismen som vist i figur 6.
4. Slipp den nøkkelfrie bladlåseknappen.
DEMONTERING AV BLAD
FORSIKTIG: Rør ikke brukte blader,
de kan være varme. Det kan resultere i
personskade.
1. Løft den nøkkelfrie bladlåseknappen (e).
2. Rist litt og bladet detter ut.
Skråstilling av skoen (fig. 7)
For å låse opp skoen, trekk den nøkkelfrie
skråvinkel-spaken (f) til side.
For å låse skoen, trykk den nøkkelfrie skråvinkelspaken tilbake under stikksagen.
SKRÅSTILLING AV SKOEN
1. Lås opp skoen.
2. Skyv skoen (g) fremover for å slippe den fra 0°
positiv stopposisjon.
3. Skoen kan skråstilles til venstre eller høyre og
har sperrer på 15°, 30° og 45°. Skoen kan
manuelt stoppes på en hvilken som helst vinkel
mellom 0° og 45°.
4. Når ønsket skråvinkel er oppnådd lås skoen på
plass.
STILLING AV SKOEN TILBAKE PÅ 0°
1. Lås opp skoen.
2. Roter skoen tilbake til 0°
3. Skyv skoen tilbake til 0° positiv stopposisjonen.
4. Lås skoen.
Skjærebevegelse – pendel eller rett
(fig. 8)
Denne stikksagen er utstyrt med fire
skjærebevegelser, tre pendelbevegelser og en
rett. Pendelbevegelsen har en mer aggressiv
bladbevegelse og er designet for å skjære i myke
materialer som treverk eller plast. Pendelbevegelsen
skjærer raskere, men med mindre jevnhet på tvers
av materialet. Under pendelbevegelse beveger
bladet seg fremover under skjæring i tillegg til oppog ned-bevegelsen.
MERK: Metall og hardved skal aldri skjæres i
pendelbevegelse.
For å justere skjæremåten, flytt pendelbevegelsespaken (h) mellom de fire skjæreposisjoner: 0, 1, 2,
og 3. Posisjon 0 er rett skjæring Posisjoner 1, 2, og
3 er skjæring med pendelbevegelse. Skjærestyrken
110
øker ettersom spaken justeres fra en til tre, og
innstilling tre er den sterkeste.
Støvblåser (fig. 9)
Støvblåseren bidrar til å holde skjæreområdet fri for
spon fra bladet.
MERK: Skru av støvblåseren når det skjæres i
metall slik at skjærevæsken ikke blir blåst vekk fra
bladet.
For å skru på støvblåseren skyv støvblåserkontrollen
(i) hele veien opp.
For å skru av støvblåseren skyv støvblåserkontrollen
hele veien ned.
Avtagbar anti-ripe skodeksel
(fig. 10)
Anti-ripe skodekselet (j) skal brukes når det skjæres i
overflater som lett blir ripete, som laminat, finerplate
og maling.
For å montere anti-ripe skodekselet (j), plasser
fronten av aluminiumsskoen (g) i fronten av antiripe skodekselet og slipp stikksagen ned. Anti-ripe
skodekselet smekker sikkert på plass bakerst på
aluminiumsskoen.
For å demontere anti-ripe skodekselet, ta tak i den
fra bunnen. Hold de to bakre knastene og ta av antiripe skodekselet.
Anti-splint innlegg (fig. 11)
MERK: Bruk ikke anti-splint innlegget med flush
skjærebladet.
Anti-splint innlegget skal brukes for å minimalisere
oppflising, spesielt ved skjæring i finerplater, laminat
og behandlede overflater som malte flater. Antisplint innlegget installeres i anti-ripe skodekselet (j).
Dersom beskyttelsesdekselet ikke brukes, monter
anti-splint innlegget i skoen (g).
Før maskinen tas i bruk
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
BRUK
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, trykk inn
avtrekker-låseknappen og koble fra
batteripakken før du gjør justeringer
eller tar av/setter på tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
NORSK
ADVARSEL: Bruk alltid riktig
hørselsvern. Under visse
omstendigheter og ved langvarig bruk
kan støy fra dette produktet bidra til
svekket hørsel.
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Pass på at arbeidsemnet er godt sikret. Fjern
spikre, skruer og andre festeinnretninger som kan
skade bladet.
• Sjekk at det er tilstrekkelig plass for bladet
under arbeidsemnet. Skjær ikke materiell som
overstiger bladets maksimale skjæredybde.
• Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller bøyde
blader skal fjernes øyeblikkelig.
• La aldri maskinen gå uten sagblad.
• For optimale resultater bør maskinen beveges
jevnt og kontinuerlig over arbeidsemnet. Utsett
ikke sagbladet for sidetrykk. Hold sagskoen flatt
på arbeidsemnet. Ved saging av buer, sirkler
eller andre runde former, skyves maskinen
forsiktig fremover.
• Vent med å fjerne bladet fra arbeidsemnet til
maskinen har stanset.Etter saging kan bladet
være svært varmt. Ikke ta på det.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 14)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Avtrekker-låseknappen (d) skal alltid være nedtrykt
når verktøyet ikke er i bruk for å unngå muligheten
for utilsiktet oppstart.
Skjæring
ADVARSEL: Stikksagen skal ikke
brukes med skoen demontert, ellers kan
det oppstå alvorlig personskade.
LOMMESAGING (FIG. 12)
Lommesaging er en enkel måte å skjære innvendig.
Sagen kan settes direkte inn i et panel eller en
plate uten først å måtte bore et styrehull. Ved
lommesaging mål overflaten det skal skjæres i og
merk tydelig med en blyant. Deretter vipp sagen
forover til fremre kanten av skoen hviler godt på
arbeidsflaten og bladet er klar av arbeidsflaten
gjennom hele slaget. Skru på verktøyet og la den
komme opp i maksimumshastighet. Ta godt grep
om sagen og senk den bakre kanten av verktøyet
sakte inntil bladet oppnår hele sin dybde. Hold
skoen flat mot treverket og begynne å skjære. Fjern
ikke bladet fra det utsagede sporet mens den er
fortsatt i bevegelse. Bladet må stoppe helt.
TETT-PÅ SAGING (FIG. 13)
Tett-på saging er nødvendig når det gjøres ferdig
kutt opp mot en vegg eller annet hinder, som
beskyttelsesplate. En av de enkleste måtene å
utføre tett-på saging er å bruke et tett-på sagblad
(DT2074). Tett-på sagbladet gir nødvendig
rekkevidde for å sage tee opp til fremre kanten
av stikksagskoen. Fjern anti-splint innlegget og
sett skoen tilbake til 0° positiv stopposisjonen før
montering og bruk av tett-på sagbladet. For beste
kvalitet bruk tett-på sagbladet i pendelbevegelse
posisjonen 0 eller 1. Tett-på sagbladet skal ikke
brukes til å starte sagingen siden tett-på bladet
hindrer skoen i å bli støttet av arbeidsflaten. Bruk
følgende praksis ved skjæring i treverk.
SAGING I TREVERK
For å sakne stikksagens fart og stoppe stikksagen,
slipp avtrekksbryteren.
Støtt arbeidsstykket tilstrekkelig til enhver tid. Bruk
den høye hastighetsinnstillingen for saging i treverk.
Forsøk ikke å skru på verktøyet mens bladet hviler
mot materialet som det skal sages i. Dette kan
stoppe motoren. Plasser skoen fremre kant på
materialet det skal sages i og hold stikksagen godt
mot treverket under saging. Dytt ikke på verktøyet la bladet gå i egen hastighet. Når sagingen er ferdig
skru stikksagen av. La bladet stoppe helt og legg
sagen til side før arbeidsstykket løsnes.
VARIABEL HASTIGHET (FIG. 5)
SAGING I METALL
Ettersom avtrekksbryteren trykkes inn fortsetter
antall slag per minutt å øke, men overskrider
ikke verktøyets maksimum hastighet. Ettersom
avtrekksbryteren slippes minskes antall slag per
minutt.
Ved saging i tynne metallplater er det best å klemme
fast treverk under metallplaten. Dette sikrer et rent
kutt uten risikoen for vibrasjon og riving i metallet.
Husk alltid å bruke et finere blad for jernmetaller (for
Korrekt plassering av hendene krever én hånd på
det øverste håndtaket (q), med den andre hånden på
hovedhåndtaket (p).
Avtrekker-bryter (fig. 1)
For å starte stikksagen klem på avtrekksbryteren (c).
111
NORSK
de som har et høyt jern innhold), og bruk et grovere
blad for ikke-jernmetaller (de uten jern innhold).
Bruk en høy hastighetsinnstilling for saging i myke
metaller (aluminum, kobber, messing, ulegert stål,
galvanisert rør, tynnplater for kanaler, osv.). Bruk
lavere hastigheter for saging i plast, flis, laminat,
harde metaller og støpejern.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, trykk inn
avtrekker-låseknappen og koble fra
batteripakken før du gjør justeringer
eller tar av/setter på tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i
ekstrautstyr.
Disse inkluderer:
– DE3241 Parallellstyring
– DE3242 Sirkelguide
– 581281-00 Støvavsugeradapter
– 581239-01 Støvavsugerdeksel
Lubrication
– 402140-00 Anti-splint skoinnlegg
SMØRING AV FØRINGSRULLEN (FIG. 6)
– 581268-00 Anti-ripe skodeksel
• Drypp en dråpe olje på føringsrullen (l) med
jevne mellomrom for å hindre skjæring.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
112
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
NORSK
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
113
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
114
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
SERRA DE RECORTES SEM FIO
DCS331, DCS332
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DEWALT. Largos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e um espírito inovador tornam a DEWALT
um dos parceiros de maior confiança para os
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Potência de saída (max)
Velocidade em vazio
Curso
Profundidade de corte em:
– madeira
– alumínio
– aço
Ajuste do ângulo de bisel (e/d)
Peso (sem a bateria)
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
VDC
W
min-1
mm
DCS332 DCS331
14,4
18
2
2
Li-Ion
Li-Ion
340
400
0–2500 0–3000
26
26
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
dB(A)
89
89
dB(A)
dB(A)
3,0
100
3,0
100
dB(A)
3,0
3,0
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores)
determinados segundo a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
Para o corte de tábuas
ah,B =
m/s²
Instabilidade K =
m/s²
10,5
10,5
3,0
3,0
Valor de emissão de vibrações ah
Durante o corte de chapas metálicas
ah,M =
m/s²
5,5
Instabilidade K =
m/s²
1,5
5,5
1,5
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
VCC
Capacidade
Ah
Peso
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
VCC
Capacidade
Ah
Peso
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Carregador
DCB105
Voltagem de rede VAC
230 V
Tipo de bateria
Li-Ion
Tempo de
min
30
55
carregamento
(1,5 Ah baterias)
(3,0 Ah baterias)
70
(4,0 Ah baterias)
Peso
kg
0,49
115
PORTUGUÊS
Fusíveis
Europa
Ferramentas de 230 V
10 Amperes, alimentação da rede
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de aviso. Leia cuidadosamente o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: Indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não for
evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
menores ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Perigo de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DCS331, DCS332
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-11.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
116
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
??.??.2012
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA.
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d)
e)
f)
g)
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
117
PORTUGUÊS
f)
g)
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a)
Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.A utilização de
outras baterias pode criar o risco de
lesão e incêndio.
c)
Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer
ligação entre os contactos.Um curtocircuito entre os contactos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.
d) Aplicações inadequadas podem
provocar fugas do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, lave
imediatamente com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, procure
também auxílio médico. O líquido que
escapa da bateria pode provocar irritações
ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
118
Regras de segurança adicionais
para serras de recorte
• Quando realizar uma operação em que
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com fios escondidos ou com o seu
próprio cabo eléctrico, segure a ferramenta
eléctrica pelas superfícies do punho
isoladas. O contacto com um fio condutor
também pode carregar partes metálicas
expostas da ferramenta e provocar um choque
no operador.
• Utilize grampos ou outro método prático
para fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a ferramenta com
as mãos ou contra o corpo é instável e pode
resultar na perda de controlo.
• Deixe o motor parar por completo antes
de retirar a lâmina do traçado de corte (a
ranhura criada pelo corte). O contacto com
a peça pode partir a lâmina, danificar a peça
ou causar perda de controlo e possíveis lesões
pessoais.
• Mantenha as pegas secas, limpas e sem
óleo ou massa lubrificante. Isto permite um
melhor controlo da ferramenta.
• Mantenha as lâminas afiadas. Se as lâminas
estiverem embotadas, a serra pode mudar de
direcção ou bloquear sob pressão.
• Deve limpar a ferramenta com frequência,
especialmente se a utilizar muitas vezes.
Verifica-se frequentemente a acumulação
de poeira ou areia que contém partículas
metálicas, o que pode causar um choque
eléctrico.
• Não utilize esta ferramenta durante longos
períodos de tempo. A vibração causada pela
utilização desta ferramenta pode causar lesões
permanentes nos dedos, mãos e braços.
Use luvas para uma maior protecção, faça
pausas frequentes e limite a utilização diária da
ferramenta.
Riscos residuais
• Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação
de dispositivos de segurança, certos riscos
residuais não podem ser evitados.
Estes incluem:
– Deficiência auditiva.
– Risco de acidentes causados pelas peças
não protegidas da lâmina da serra em
movimento.
PORTUGUÊS
– Risco de lesão ao substituir a lâmina.
– O risco de inalação de pó dos materiais que
estão a ser cortados pode ser prejudicial.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2013 XX XX
Ano de fabrico
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para o carregador de bateria DCB105.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Os outros tipos de baterias podem
sobreaquecer e rebentar, resultando
em lesões pessoais e danos de
propriedade. Não recarregue
baterias não recarregáveis.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Quando utilizar um carregador no exterior,
coloque-o sempre num local seco e utilize
uma extensão adequada para uso ao ar
livre. A utilização de um cabo adequado
para uso ao ar livre reduz o risco de choque
eléctrico.
• Não bloqueie as aberturas de ventilação
no carregador. As aberturas de ventilação
encontram-se na parte superior e laterais do
carregador. Coloque o carregador num local
afastado de fontes de calor.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
119
PORTUGUÊS
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DCB105 aceita baterias de iões de
lítio de 10,8 V, 14,4 V e 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 e
DCB182).
Este carregador não requer ajuste e foi concebido
para uma operação tão fácil quanto possível.
Procedimento de carregamento
(fig. 3)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada de
230 V antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria (b) no carregador, certificando-se
de que fica totalmente encaixada no carregador.
O indicador luminoso vermelho (de carga) pisca
continuamente, indicando que o processo de
carga foi iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
120
x
a carregar
––
––
––
––
totalmente carregada
––––––––––––––––––
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria –– • –– • –– • –– •
problema com a
bateria ou o carregador
••••••••••••
problema com o cabo
de alimentação
•• •• •• •• •• ••
Este carregador não carrega uma bateria defeituosa.
O carregador indica que a bateria está defeituosa
ao não acender-se ou apresentando um problema
na bateria ou aparece um padrão intermitente no
carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador
e a bateria um centro de assistência autorizado para
que sejam submetidos a um teste.
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
PORTUGUÊS
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não está totalmente carregada quando
a retira da embalagem. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança
indicadas abaixo e depois siga os procedimentos
de carga realçados.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT concebidos para o efeito.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
• Para obter os melhores resultados, certifiquese de que a bateria está totalmente carregada
antes de a utilizar.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Bateria
TIPO DE PILHA
O modelo DCS332 funciona com uma bateria de
14,4 volts.
O modelo DCS331 funciona com uma bateria de
18 volts.
Pode utilizar as pilhas DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 ou DCB182. Consulte a secção
Dados técnicos para obter mais informações.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
121
PORTUGUÊS
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
Etiquetas no carregador e na bateria
Apenas para uso dentro de casa.
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
Conteúdo da embalagem
1 Serra de vaivém sem fio
1 Cobertura da base de apoio contra riscos
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
1 Porta de serradura
Bateria a carregar.
1 Caixa de ferramentas
1 Manual de instruções
2 Pilhas
1 Carregador
Bateria carregada.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
x
1 Esquema ampliado dos componentes
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de
transporte não são incluídas com os modelos N.
Problema com a bateria ou o carregador.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
Problema com o cabo de alimentação.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Descrição (fig. 1, 2, 6, 10, 11)
ATENÇÃO: Nunca modifique a
ferramenta eléctrica ou qualquer uma
das suas peças. Podem ocorrer danos
ou lesões.
Não carregue baterias danificadas.
a. Patilha de libertação das pilhas
Utilize apenas baterias da DEWALT. As
baterias de outros fabricantes podem
explodir, causando ferimentos e danos.
b. Pilha
Não exponha o equipamento à água.
d. Botão de bloqueio de accionamento
c. Interruptor de accionamento
e. Alavanca de libertação da lâmina
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
f. Manivela de inclinação
g. Base
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 °C e 40 °C.
h. Alavanca de acção orbital
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
k. Mecanismo de fixação
i. Comando do soprador de serradura
j. Cobertura da base de apoio contra riscos
l. Rolo de direcção
Não queime a pilha.
m. Patilha traseira
n. Inserção contra fragmentos
Carrega baterias de Li-Ion.
122
p. Pega principal
q. Pega superior
PORTUGUÊS
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
As serras de vaivém DCS332 e DCS331 foram
concebidas para o corte profissional de madeira,
aço, alumínio, plástico e material cerâmico em vários
locais de trabalho (ou seja, estaleiros).
NÃO utilize a ferramenta em condições de
humidade, nem na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
Estas serras de recorte para utilização intensiva são
ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizarem esta ferramenta.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTE
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, prima o botão
de bloqueio de accionamento
e desligue a pilha antes de
efectuar quaisquer ajustes ou
de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
arranque acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
Inserir e retirar a
bateria da ferramenta (fig. 4)
NOTA: para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria está totalmente
carregada antes de a utilizar. O indicador luminoso
desliga-se sem aviso quando a bateria estiver
totalmente descarregada.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria (b) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta
(fig. 4).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a
bateria ficar totalmente encaixada na ferramenta
e certifique-se de que não se solta.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima a patilha de libertação da bateria (a) e
puxe a bateria com firmeza para fora da pega
da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL (FIG. 4)
Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (r). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
123
PORTUGUÊS
Instalação e remoção da lâmina
(fig. 6)
INSTALAR UMA LÂMINA
NOTA: Esta serra de vaivém utiliza apenas lâminas
de serra vaivém com haste em T.
NOTA: A lâmina de corte rente DT2074 foi
concebida para utilização apenas com as serras
de vaivém DEWALT DCS331, DCS332, DW331 e
DC330.
NOTA: Quando instalar lâminas de corte rente
(DT2074), a inserção contra fragmentos deve
ser removida e a base deve estar na posição de
paragem positiva de 0°.
1. Levante a alavanca de libertação da lâmina sem
chave (e), como indicado na figura 6.
2. Insira a lâmina com a forma de haste em T no
mecanismo de fixação (k), orientando a parte
de trás da lâmina para dentro da ranhura dos
rolos de orientação (l).
3. A haste em T deve estar totalmente inserida
dentro do mecanismo de fixação, tal como
indicado na Figura 6.
4. Liberte a alavanca de libertação da lâmina sem
chave.
REMOVER UMA LÂMINA
CUIDADO: Não toque nas lâminas
usadas, podem estar quentes. Podem
ocorrer lesões pessoais.
1. Levante a alavanca de libertação da lâmina sem
chave (e).
2. A lâmina pode cair com um ligeiro movimento.
Inclinar a base (fig. 7)
Para desbloquear a base, puxe a alavanca de
inclinação sem chave (f) para o lado.
Para bloquear a base, empurre a alavanca de
inclinação sem chave debaixo do corpo da serra de
vaivém.
INCLINAR A BASE
1. Desbloqueie a base.
2. Deslize a base (g) para a frente para a libertar
da posição de paragem positiva de 0°.
3. A base pode ser inclinada para a esquerda ou
direita e tem mecanismos de paragem a um
ângulo de 15°, 30° e 45°. A base pode ser
parada manualmente em qualquer grau entre
0° e 45°.
4. Quando atingir o ângulo em bisel pretendido,
bloqueie a base no respectivo local.
124
PARA REPOR A BASE PARA 0°
1. Desbloqueie a base.
2. Rode a base de novo para 0°
3. Deslize a base de novo para a posição de
paragem positiva de 0°.
4. Bloqueie a base.
Acção de corte – Orbital ou a direito
(fig. 8)
A serra de vaivém está equipada com quatro
acções de corte, três orbitais e uma a direito. A
acção orbital tem um movimento de lâmina mais
agressivo e foi concebida para o corte de materiais
macios, como madeira ou plástico. A acção orbital
permite um corte mais rápido, mas através de um
corte menos suave ao longo do material. No modo
de acção orbital, a lâmina avança durante o curso
de corte, além do movimento para cima e para
baixo.
NOTA: os metais ou madeiras duras nunca devem
ser cortados no modo de acção orbital.
Para ajustar a acção de corte, mova a alavanca
de acção orbital (h) entre as quatro posições de
corte: 0, 1, 2 e 3. A posição 0 é para corte a direito.
As posições 1, 2 e 3 são para corte orbital. A
força do corte aumenta à medida que a alavanca
é ajustada de um para três, em que três é o corte
mais agressivo.
Soprador de serradura (fig. 9)
O soprador de serradura ajuda a desimpedir a área
de corte dos resíduos criados pela lâmina.
NOTA: Quando cortar metal, desligue o soprador
de serradura para que os fluidos de corte não sejam
soprados pela lâmina.
Para ligar o soprador de serradura, deslize o
comando do soprador de serradura (i) totalmente
para cima.
Para desligar o soprador de serradura, deslize o
comando do soprador de serradura totalmente para
baixo.
Cobertura da base contra riscos
amovível (fig. 10)
A cobertura da base contra riscos (j) deve ser
utilizada para o corte fácil de superfícies de corte
que se risquem facilmente, tais como laminado,
verniz ou tinta.
Para montar a cobertura da base contra riscos (j),
coloque a parte da frente da base de alumínio (g) na
parte da frente da cobertura da base anti-riscos e
PORTUGUÊS
baixe a serra de vaivém. A cobertura da base contra
riscos irá encaixar com firmeza na parte de trás da
base de alumínio.
Para retirar a cobertura da base contra riscos,
agarre na cobertura da base anti-riscos na parte
inferior; segure pelas duas patilhas traseiras (m) e
retire a cobertura da base contra riscos.
Inserção contra fragmentos (fig. 11)
NOTA: Não utilize a inserção contra fragmentos
com a lâmina de corte rente.
A inserção contra fragmentos (n) deve ser utilizada
quando tentar minimizar o desgaste, especialmente
durante o corte de verniz, laminado ou superfícies
com acabamento, tais como tinta. A inserção contra
fragmentos deve ser instalada na cobertura da base
contra riscos (j). Se a cobertura sem marca não for
utilizada, instale a inserção contra fragmentos na
base (g).
• Nunca coloque em funcionamento a ferramenta
sem a lâmina.
• Para optimizar os resultados, accione a
ferramenta gradual e constantemente sobre a
peça. Não efectue pressões laterais na lâmina.
Mantenha a base achatada sobre a peça a
cortar. Para o corte de curvas, círculos ou
outras superfícies arredondadas, empurre a
ferramenta ligeiramente para frente.
• Espere até que a ferramenta tenha parado de
funcionar antes de remover a lâmina da peça
trabalhada. Depois de serrar a lâmina pode
estar quente. Não toque.
Posição correcta das mãos
(fig. 1, 14)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
Antes da operação
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
FUNCIONAMENTO
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, prima o botão
de bloqueio do gatilho e desligue a
pilha antes de efectuar quaisquer
ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou
acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
ATENÇÃO: Use sempre protecção
auditiva individual adequada. Sob
determinadas condições e duração de
utilização, o ruído desta máquina poderá
contribuir para a perda de audição.
Modo de emprego
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
• Assegure-se que a peça a cortar está bem presa.
Remova pregos, parafusos e outros dispositivos
de bloqueio que possam danificar a lâmina.
• Verifique se há espaço suficiente para a lâmina
por baixo da peça de trabalho. Não corte os
materiais que excedam a profundidade máxima
de corte da lâmin
• Use sómente lâminas afiadas. Lâminas
danificadas ou dobradas devem ser
substituídas imediatamente.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar
o punho superior (q) com uma mão e o punho
principal (p) com a outra.
Interruptor de activação (fig. 1)
Para ligar a serra de vaivém, prima o interruptor de
activação (c).
Para abrandar e parar a serra de vaivém, liberte o
interruptor de activação.
VELOCIDADE VARIÁVEL (FIG. 5)
À medida que o interruptor de activação é premido,
os cursos por minuto continuam a aumentar, mas
não excedem a velocidade máxima da ferramenta.
À medida que o gatilho é libertado, o número de
cursos por minuto da lâmina diminuem.
Deve premir o botão de bloqueio de accionamento
(d) sempre que a ferramenta não estiver a ser
utilizada para eliminar a probabilidade de arranque
acidental.
Corte
ATENÇÃO: a serra de vaivém não deve
ser utilizada com a base removida, caso
contrário podem ocorrer ferimentos
graves.
125
PORTUGUÊS
CORTE LIGEIRO (FIG. 12)
Um corte ligeiro é uma maneira fácil de fazer um
corte interno. A serra pode ser inserida directamente
num painel ou tábua sem ter de fazer primeiro um
furo inicial ou piloto. Para fazer um corte ligeiro,
meça a superfície a cortar e assinale-a claramente
com um lápis. Em seguida, incline a serra para a
frente até a extremidade dianteira da base de apoio
ficar assente com firmeza sobre a superfície de
trabalho e a lâmina cortar a superfície de trabalho
com um curso máximo. Ligue a ferramenta e
aguarde até atingir a velocidade máxima. Agarre a
serra com firmeza e baixe a extremidade traseira
da ferramenta até a lâmina atingir a profundidade
completa. Segure na base contra a madeira e inicie
o corte. Não retire a lâmina enquanto esta estiver
em movimento. A lâmina deve parar por completo.
o risco de vibração ou rompimento do metal. Deve
sempre utilizar uma lâmina mais fina para metais
ferrosos (com elevado teor de ferro); e utilizar uma
lâmina mais grossa para metais não ferrosos (sem
teor de ferro). Utilize uma definição de velocidade
elevada para o corte de metais macios (alumínio,
cobre, latão, aço macio, tubo galvanizado, folhas de
metal de canalizações, etc.). Utilize uma velocidade
mais reduzida para cortar plástico, tijolo, laminado,
metais duros e ferro fundido.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Um funcionamento satisfatório e
longo depende de cuidados adequados e de uma
limpeza regular.
CORTE RENTE (FIG. 13)
O corte rente é necessário quando efectua
acabamentos de corte em paredes ou obstáculos,
tais como uma superfície lavável. Uma das
maneiras mais fáceis de efectuar um corte rente é
utilizar uma lâmina de corte rente (DT2074). A lâmina
de corte rente permite a profundidade necessária
para fazer cortes até à extremidade frontal da
base da serra de vaivém. Retire a inserção contra
fragmentos e volte a colocar a base na posição de
paragem positiva de 0° antes de instalar e utilizar a
lâmina de corte rente. Para obter a melhor qualidade
de corte, deve utilizar a lâmina de corte rente na
posição orbital 0 ou 1. A lâmina de corte rente
não deve ser utilizada para iniciar o corte, porque
impede que a base seja apoiada pela superfície de
trabalho. Utilize as práticas de corte de madeira
explicadas abaixo.
CORTE DE MADEIRA
Apoie sempre a peça de trabalho de maneira
adequada. Utilize a definição de velocidade mais
elevada para o corte de madeira. Não tente ligar a
ferramenta quando a lâmina estiver em contacto
com o material a cortar. O motor pode bloquear.
Coloque a parte da frente da base sobre o material
a cortar e segure na base da serra de vaivém com
firmeza contra a madeira durante o corte. Não
force a ferramenta; deixe a lâmina fazer o corte à
sua própria velocidade. Quando terminar o corte,
desligue a serra de vaivém. Aguarde até que a
lâmina pare por completo e depois coloque a serra
de lado antes de libertar a peça de trabalho.
CORTE DE METAL
Quando cortar chapas metálicas de espessura fina,
é aconselhável fixar a madeira na parte inferior da
chapa metálica; isto garante um corte preciso sem
126
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, prima o botão
de bloqueio de accionamento
e desligue a pilha antes de
efectuar quaisquer ajustes ou
de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
arranque acidental pode causar lesões.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
Lubrificação
LUBRIFICAR O ROLO GUIA (FIG. 6)
• Aplique uma gota de óleo no rolo guia (l) a
intervalos regulares para evitar que encrave.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
PORTUGUÊS
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: perigo de choque.
Desligue o carregador da
tomada de CA, antes de
proceder à limpeza. A sujidade
e massa lubrificante podem
ser removidas da parte exterior
do carregador com um pano
ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou
soluções de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Dado que os acessórios,
que não os disponibilizados pela
DEWALT, não foram testados com este
produto, a utilização de tais acessórios
nesta ferramenta poderá ser perigosa.
Para reduzir o risco de lesão, deverão
utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Estes incluem:
– Guia paralela DE3241
– Guia de corte em círculo DE3242
– Adaptador de extracção de serradura
581281-00
– Cobertura de extracção de poeiras 581239-01
– Inserção da base contra fragmentos 402140-00
– Cobertura da base contra riscos 581268-00
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
127
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
128
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
AKKUKÄYTTÖINEN KUVIOSAHA
DCS331, DCS332
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Technical data
Jännite
Tyyppi
Akun tyyppi
Luovutusteha (max)
Kuormittamaton kierrosnopeus
Iskun pituus
Leikkaussyvyys:
– puu
– alumiini
– teräs
Vinokulman säätäminen (v/o)
Paino (ilman akkua)
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
100
3,0
89
3,0
100
3,0
Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma)
määritelty standardin EN 60745 mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Levyä sahatessa
ah,B =
Epävarmuus K=
Tärinäpäästöarvo ah
Peltiä leikatessa
ah,M =
Epävarmuus K =
m/s²
m/s²
m/s²
m/s²
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
DCS332 DCS331
14,4
18
2
2
Li-Ion
Li-Ion
340
400
0–2500 0–3000
26
26
10,5
10,5
3,0
3,0
5,5
1,5
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Latausaika
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
5,5
1,5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
Paino
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah:n
akkupak kaukset)
55
(3,0 Ah:n
akkupak kaukset)
70
(4,0 Ah:n akkupakkaukset)
0,49
129
SUOMI
Varokkeet
Eurooppa
230 V työkalut
10 ampeeria, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin
liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja
kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai
vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskivaikea vamma.
HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DCS331, DCS332
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
130
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.02.2012
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa
seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen
(johdottomaan) moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
SUOMI
d)
e)
f)
Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
131
SUOMI
d)
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Kuviosahojen lisäturvaohjeet
• Pidä työskentelyn aikana kiinni
ainoastaan moottorityökalun eristetyistä
tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste
voi joutua kosketuksiin piilossa olevan
sähköjohdon tai laitteen oman johdon
kanssa. Kosketus jännitteelliseen johtoon
tekee myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat
jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun
työkalun käyttäjälle.
• Kiinnitä työstettävä kappale ruuvipuristimilla
tai muulla sopivalla tavalla vakaaseen
alustaan. Työstettävän kappaleen pitäminen
käsissä tai kehoa vasten on epävakaata ja
saattaa johtaa hallinnan menetykseen.
• Anna moottorin pysähtyä kokonaan ennen
kuin vedät terän uurroksesta (leikkauksen
muodostama aukko). Liikkuvan terän
siirtäminen voi aiheuttaa terän rikkoutumisen,
työkappaleen vahingoittumisen tai hallinnan
menetyksen ja mahdollisen henkilövahingon.
• Pidä kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä
ja rasvattomina. Tämä mahdollistaa työkalun
paremman hallinnan.
• Pidä terät terävinä. Tylsät terät voivat aiheuttaa
sahan yllättävän kääntymisen tai sakkaamisen
paineen alla.
• Puhdista työkalu usein, erityisesti vaativan
käytön jälkeen. Pöly ja metallipartikkeleita
sisältävä hioma-aine kerääntyvät usein
sisäpinnoille ja voivat luoda sähköiskun vaaran.
• Älä käytä tätä työkalua pitkiä aikoja
yhtäjaksoisesti. Työkalun käytön aiheuttama
tärinä voi aiheuttaa sormien, käsien ja
132
käsivarsien pysyvän vaurion. Käytä käsineitä
tarjoamaan lisäpehmustetta, pidä usein taukoja
ja rajoita päivittäistä käyttöä.
Muut mahdolliset vaarat
• Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää.
Näitä ovat:
– kuulovammat.
– katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä
osista aiheutuva onnettomuusvaara
– terän vaihtamisen aikana aiheutuva
vahingonvaara
– Leikattavista materiaaleista irtoavan pölyn
hengittäminen voi olla vahingollista.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2013 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105akkulaturille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT akkuja.
Muut akkutyypit voivat ylikuumentua
ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja
SUOMI
omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja,
joita ei voi ladata uudelleen.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105-laturilla voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja
18 V -litiumioniakkuja (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 ja DCB182).
Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen (kuva [fig.] 3)
1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen
kuin laitat siihen akun.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
2. Aseta akku (b) laturiin ja varmista, että se on
hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen)
merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että
latausprosessi on alkanut.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
• Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se
aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
• Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot
sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita
laturi pois lämpölähteiden läheltä.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
lataaminen
––
––
––
––
täyteen ladattu
–––––––––––––––––
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
–– • –– • –– • –– •
133
SUOMI
x
ongelma akussa
tai laturissa
ongelma
virransyötössä
••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa
viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
• Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen
ennen käyttöä.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenesi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen
akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat
turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita
noudattaa.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai höyryt.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT
latureilla.
134
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akkuyksikkö
AKKUTYYPPI
DCS332 toimii 14,4 voltin akulla.
SUOMI
DCS331 toimii 18 voltin akulla.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 tai
DCB182 -akkuja voidaan käyttää. Katso lisätietoa
kohdasta Tekniset tiedot.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Lataa Litium-ioniakkuja.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Käytettäväksi vain ulkona.
Pakkauksen sisältö
Latauslaitteen ja akun tarrat
1 Langaton kuviosaha
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
1 Naarmusuojalla varustettu sahausjalka
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
1 Pölynpoistoportti
2 Akkua
1 Laturi
1 Säilytyskotelo
1 Käyttöohje
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
x
Ongelma akussa tai laturissa.
Ongelma virransyötössä.
1 Poikkileikkauspiirros
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu
N-malliin.
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja
perusteellisesti ja siten, että ymmärrät sen
sisällön.
Kuvaus (kuva 1, 2, 6, 10, 11)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Siitä voisi seurata
vaurioita tai henkilövahinkoja.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
a. Akun vapautuspainike
b. Akku
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
c. Liipaisukytkin
d. Liipaisimen lukituspainike
e. Terän vapautusvipu
Älä altista vedelle.
f. Viistevipu
g. Kenkä
Vaihdata vialliset akut heti.
h. Kiertovipu
i. Pölypuhaltimen säädin
135
SUOMI
j. Naarmusuojalla varustettu sahausjalka
k. Kiinnitysmekanismi
l. Ohjainrulla
m. Takakieleke
n. Murusuoja
p. Pääkahva
q. Yläkahva
KÄYTTÖTARKOITUS
DCS332- ja DCS331-kuviosahat on suunniteltu
ammattimaiseen puun, teräksen, alumiinin, muovin
ja keramiikan leikkaamiseen eri työympäristöissä (ts.
rakennuskohteissa).
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä tehokkaat kuviosahat ovat ammattilaisten
moottorityökaluja.
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
KOKOONPANO JA SÄÄTÖ
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi paina liipaisimen
lukituspainiketta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALTakkuja ja -latureita.
Akun asentaminen ja poistaminen
työkalusta (kuva 4)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi
on varmistettava, että akku on ladattu täyteen. Valo
sammuu, kun akku on täysin purkautunut. Varoitusta
ei ole.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku (b) kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva 4).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina akun vapautuspainiketta (a) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
Sähköturvallisuus
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 4)
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
136
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (r) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Terän asentaminen ja poistaminen
(kuva 6)
TERÄN ASENTAMINEN
HUOMAA: Tähän kuviosahaan sopivat vain T-karan
kuviosahan terät.
HUOMAA: Umpinaisen leikkauksen DT2074-terä
sopii vain DEWALT DCS331, DCS332, DW331 ja
DC330 -kuviosahoihin.
SUOMI
HUOMAA: Kun asennat tasaisia teriä (DT2074),
murusuoja tulee poistaa ja kenkä on oltava 0°
positiivisessa pysäytysasennossa.
1. Nosta avaimetonta terän vapautusvipua (e)
kuvan 6 mukaisesti.
2. Laita T-karan terä kiinnitysmekanismiin (k)
ohjaamalla terän selkä ohjainrullien (l) uraan.
3. T-karan on oltava kokonaan kiinnitysmekanismin
sisällä kuvan 6 mukaisesti.
4. Vapauta avaimeton terän vapautusvipu.
TERÄN IRROTTAMINEN
HUOMIO: Älä kosketa käytettyihin teriin,
ne voivat olla kuumia. Se voi aiheuttaa
henkilövahingon.
1. Nosta avaimeton terän vapautusvipu (e).
2. Terä putoaa pois, kun ravistat laitetta kevyesti.
tasainen. Kiertotoiminnossa terä liikkuu eteenpäin
leikkaussykäyksen aikana ylä- ja alaliikkeen lisäksi.
HUOMAA: Metallia tai kovaa puuta ei saa koskaan
leikata kiertotoiminnolla.
Leikkaustoiminnon säätämiseksi kiertovipua (h)
tulee siirtää neljän leikkausasennon välillä: 0, 1, 2,
ja 3. Asento 0 on suora leikkaus. Asennot 1, 2, ja
3 ovat kiertotoimintoja. Leikkauksen voimakkuus
lisääntyy, kun vipua säädetään yhdestä kolmeen.
Asento 3 on voimakkain leikkaus.
Pölypuhallin (kuva 9)
Pölypuhallin auttaa puhdistamaan leikkausalueen
terän tuottamilta jäämiltä.
HUOMAA: Metallia leikatessa pölypuhallin tulee
kytkeä pois päältä niin, etteivät leikkausnesteet siirry
pois terästä.
Kengän viisteytys (kuva 7)
Pölypuhallin voidaan kytkeä päälle liu’uttamalla
pölypuhalitimen säädin (i) kokonaan yläasentoon.
Vapauta kenkä vetämällä avaimeton viistevipu (f)
sivuun.
Pölypuhallin voidaan kytkeä pois päältä liu’uttamalla
pölypuhalitimen säädin kokonaan ala-asentoon.
Lukitse kenkä painamalla avaimeton viistevipu
takaisin kuviosahan rungon alapuolelle.
Irrotettava naarmuuntumisen estävä
kenkäsuoja (kuva 10)
KENGÄN VIISTEYTYS
1. Vapauta kenkä.
2. Liu’uta kenkää (g) eteenpäin sen
vapauttamiseksi 0° positiivisesta
pysäytysasennosta.
3. Kenkä voidaan viisteyttää vasemmalle tai
oikealle ja sen lukituskohdat ovat 15°, 30° ja
45°. Kenkä voidaan manuaalisesti pysäyttää
mihin tahansa kulmaan välillä 0° - 45°.
4. Kun haluttu viistekulma on saavutettu, lukitse
kenkä paikoilleen.
KENGÄN ASETTAMINEN TAKAISIN ASENTOON 0°
1. Vapauta kenkä.
Naarmuuntumisen estävää kenkäsuojaa (j) tulee
käyttää helposti naarmuuntuvia pintoja leikatessa,
kuten laminaattia, vaneria tai maalia leikatessa.
Kiinnitä naarmuuntumisen estävä kenkäsuoja
(j) asettamalla alumiinikengän (g) etuosa
naarmuuntumisen estävän kenkäsuojan etuosaan
ja laskemalla kuviosaha. Naarmuuntumisen estävä
kenkäsuoja napsahtaa paikoilleen alumiinikengän
takaosaan.
Poista naarmuuntumisen estävä kenkäsuoja
tarttumalla naarmuuntumisen estävään
kenkäsuojaan alaosasta, pitämällä sitä kahdesta
takakielekkeestä (m) ja poistamalla naarmuuntumisen
estävän kenkäsuojan.
2. Kierrä kenkä takaisin asentoon 0°.
3. Liu’uta kenkä takaisin 0° positiiviseen
pysäytysasentoon.
4. Lukitse kenkä.
Leikkaaminen – Kiertävä tai suora
(kuva 8)
Tässä kuviosahassa on neljä leikkaustoimintoa,
kolme kiertävää ja yksi suora. Kiertoleikkauksessa
on voimakkaampi terän liike ja se on tarkoitettu
pehmeiden materiaalien, kuten puun tai
muovin, leikkaamiseen. Kiertotoiminto leikkaa
nopeammin, mutta leikkaustulos ei ole yhtä
Murusuoja (kuva 11)
HUOMAA: Älä käytä murusuojaa tasaisen
leikkausterän kanssa.
Murusuojaa (n) tulee käyttää vain minimoidessa
repeytymät, erityisesti vaneria, laminaattia tai
pintakäsiteltyjä pintoja, kuten maalipintoja leikatessa.
Murusuoja tulee asentaa naarmuuntumisen estävään
kenkäsuojaan (j). Jos suojaa ei käytetä, asenna
murusuoja kenkään (g).
Ennen käyttämistä
• Varmista, että akut ovat (täyteen)
137
SUOMI
KÄYTTÖ
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi paina liipaisimen
lukituspainiketta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Käytä aina kunnollisia,
henkilökohtaisia kuulosuojia.
Joissakin olosuhteissa ja pitkittyneen
käytön aikana laitteen melu voi vaikuttaa
kuulon menetykseen.
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa
olevia sääntöjä.
• Varmista että työkappale on kiinnitetty kunnolla
paikalleen. Poista naulat, ruuvit yms. kiinnittimet
työkappaleesta, koska ne voivat vahingoittaa
terää.
• Varmista, että terälle on tarpeeksi tilaa
työkappaleen alla. Älä leikkaa materiaaleja, jotka
ylittävät terän suurimman leikkuusyvyyden.
• Käytä vain teräviä teriä. Vaurioituneet tai
taipuneet sahanterät on poistettava välittömästi.
• Älä käytä konetta ilman sahanterää.
• Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa
työstökappaletta tasaisesti ja rauhallisesti. Älä
käytä sivusuuntaista työntövoimaa terään. Pidä
sahausjalka tasaisesti työstökappaleessa. Kun
sahaat kaaria, ympyröitä tai muita pyöreitä
muotoja, työnnä sahaa kevyesti.
• Anna koneen pysähtyä täydellisesti ennen kuin
irrotat terän työkappaleesta. Sahauksen jälkeen
terä voi olla kuuma. Älä kosketa sitä heti.
Käsien oikea asento (kuva 1, 14)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
yläkahvaan (q) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (p).
Liipaisukytkin (kuva 1)
Käynnistä kuviosaha painamalla liipaisukytkintä (c).
138
Hidasta ja pysäytä kuviosaha vapauttamalla
liipaisukytkin.
SÄÄDETTÄVÄ NOPEUS (KUVA 5)
Kun liipaisukytkintä painetaan, sykäykset minuuttia
kohti lisääntyvät, mutta eivät kuitenkaan ylitä
työkalun maksiminopeutta. Kun kytkin vapautetaan,
terän sykäykset minuuttia kohti vähenevät.
Liipaisimen lukituspainiketta (d) tulee painaa, kun
työkalua ei käytetä ja sen käynnistyminen vahingossa
halutaan estää.
Leikkaaminen
VAROITUS: Kuviosahaa ei saa käyttää
kengän ollessa pois paikoiltaan, muutoin
voi tapahtua vakavia henkilövahinkoja.
TASKULEIKKAUS (KUVA 12)
Taskuleikkaus on helppo tapa suoritta sisäleikkaus.
Saha voidaan asettaa suoraan paneeliin tai levyyn
poraamatta ensin suuntaus- tai ohjausreikää.
Taskuleikkauksessa tulee leikattava pinta mitata
ja merkitä selkeästi kynällä. Kallista sitten
sahaa eteenpäin, kunnes kengän etureuna on
työstettävää pintaa vasten ja terä läpäisee kokonaan
työstökappaleen sykäyksen aikana. Kytke työkalu
päälle ja anna sen saavuttaa maksiminopeus. Tartu
sahaan hyvällä otteella ja laske sen takareunaa
hitaasti, kunnes terä saavuttaa koko syvyyden. Pidä
kenkää tasaisesti puuta vasten ja aloita leikkaaminen.
Älä poista terää leikkauksesta sen ollessa edelleen
liikkeessä. Terän on pysähdyttävä kokonaan.
UMPINAISEN KOHTEEN LEIKKAAMINEN (KUVA 13)
Umpinaisen kohteen leikkaus on tarpeen
viimeistellessä seinän tai esteen leikkauksia, kuten
takakuorta viimeistellessä. Yksi helpoimmista
tavoista leikata umpinaista kohdetta on käyttää
umpinaisen leikkauksen terää (DT2074). Umpinaisen
leikkauksen terä tarjoaa vaaditun ulottuvuuden
kuviosahan kengän etuosassa leikkaamiseksi.
Poista murusuoja ja palauta kenkä 0° positiiviseen
pysäytysasentoon ennen umpinaisen leikkausterän
asentamista ja käyttämistä. Parhaan tuloksen
saavuttamiseksi umpinaisen leikkauksen terää
tulee käyttää 0 tai 1 kiertoasetuksessa. Umpinaisen
leikkauksen terää ei saa käyttää leikkauksen
aloittamiseen, koska umpinaisen leikkauksen terä
estää työkappaleen tarjoaman tuen kengälle. Käytä
puun leikkausmenetelmää, joka on kuvattu alla.
PUUN LEIKKAAMINEN
Tue työstökappaletta aina asianmukaisesti. Käytä
puun leikkaamiseen korkeaa nopeusasetusta. Älä
yritä kytkeä laitetta päälle, kun terä on leikattavaa
materiaalia vasten. Muutoin moottori voi leikkautua
kiinni. Aseta kengän etuosa leikattavaan materiaaliin
SUOMI
ja pidä kuviosahaa tiukasti puuta vasten leikkauksen
aikana. Älä kohdista työkaluun voimaa, anna
terän leikata omalla nopeudella. Kun leikkaus on
suoritettu, kytke kuviosaha pois päältä. Anna terän
pysähtyä kokonaan ja aseta saha sivuun ennen
työstökappaleen löysäämistä.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
METALLIN LEIKKAAMINEN
Kun leikkaat ohuita peltimetalleja, puukappale
kannattaa kiinnittää pellin alapuolelle, jotta
leikkaustulos olisi puhdas eikä metallin tärinä- tai
repeytymisvaaraa ole. Muista aina käyttää ohuempaa
terää rautapitoisia metalleja (suuri rautapitoisuus)
leikatessa, käytä karkeampaa terää ei-rautapitoisia
metalleja (ei sisällä rautaa lainkaan) leikatessa.
Käytä suurta nopeusasetusta pehmeiden metallien
(alumiini, kupari, messinki, mieto teräs, sinkitty
putki, johtava metallipelti, jne.) leikkaamiseen. Käytä
pienempää nopeusasetusta muovin, tiilin, laminaatin,
kovametallien ja valuraudan leikkaamiseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei ole
testattu tämän tuotteen kanssa, niiden
käyttö tämän työkalun kanssa voi olla
vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi
tämän tuotteen kanssa tulee käyttää
ainoastaan DEWALTin suosittelemia
lisävarusteita.
HUOLTO
Sähkökäyttöinen DEWALT-työkalu on suunniteltu
siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla.
Laite toimii jatkuvasti suunnitellulla tavalla, kun sitä
huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi paina liipaisimen
lukituspainiketta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Näitä ovat:
– DE3241 Samansuuntainen ohjain
– DE3242 Pidäketanko
– 581281-00 Pölynpoistosovitin
– 581239-01 Pölynpoistokotelo
– 402140-00 Murusuoja kenkään
– 581268-00 Naarmuuntumisen estävä suoja
kenkään
Voitelu
OHJAUSRULLAN VOITELU (KUVA 6)
• Voitele ohjausrulla (l) säännöllisesti tipalla öljyä,
ettei rulla jumiudu.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
139
SUOMI
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
140
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR STICKSÅG
DCS331, DCS332
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Åratals erfarenhet,
omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till en av de mest pålitliga partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Tekniska Upplysningar
Spänning
Typ
Batterityp
Uteffekt (max)
Varvtal obelastad
Sågdragslängd
Sågdjup i:
– trä
– aluminium
– stål
Fasvinkelinställning (v/h)
Vikt (utan batteripaket)
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
˚
kg
135
25
10
0–45
2,3
135
25
10
0–45
2,3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
100
3,0
89
3,0
100
3,0
Vibrationsemissionsvärde ah
Vid sågning av plåt
ah,M =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
m/s²
m/s²
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma)
bestämda i enlighet med EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
När skivor sågas
ah,B =
Osäkerhet K =
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
DCS332 DCS331
14,4
18
2
2
Li-jon
Li-jon
340
400
0–2500 0–3000
26
26
10,5
10,5
3,0
3,0
5,5
1,5
5,5
1,5
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VDC
Ah
kg
DCB140 DCB141
Li-jon
Li-jon
14,4
14,4
3,0
1,5
0,53
0,30
DCB142
Li-jon
14,4
4,0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-jon
18
3,0
0,64
DCB182
Li-jon
18
4,0
0,61
Laddare
Starkströmsspänning VAC
Batterityp
Ung. laddningstid
min
Vikt
kg
DCB181
Li-jon
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-jon
30
(1,5 Ah
batteripaket)
55
(3,0 Ah
batteripaket)
70
(4,0 Ah batteripaket)
0,49
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
141
SVENSKA
Säkringar
Europa
230 V verktyg
10 Ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DCS331, DCS332
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
142
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.02.2012
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS.
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
SVENSKA
e)
f)
Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Ladda enbart med laddare som
specificerats av tillverkaren. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
orsaka brandfara om den används med ett
annat batteripaket.
b) Använd elverktyg enbart med batteripaket
som är speciellt avsedda för verktyget.
Användande av annat batteripaket kan
medföra risk för skada och brand.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
d) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
143
SVENSKA
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Dessa är:
– Hörselskador.
– Risk för olyckor orsakade av blottade rörliga
delar av sågklingan.
– Risk för skador då klingan byts ut.
– Risk för inandning av skadligt damm då vissa
material sågas.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Extra säkerhetsföreskrifter för
sticksågar
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när du utför ett arbete där skärverktyget kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
sin egen sladd. Kontakt med en strömförande
ledning, kommer att också göra verktygets
oskyddade metalldelar strömförande och ge
användaren en elektrisk stöt.
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att stödja och fästa arbetsstycket vid
ett stabilt underlag. Det är inte stabilt att hålla
arbetsstycket i handen eller mot kroppen, och
detta kan leda till att man tappar kontrollen.
• Låt motorn stanna helt innan du drar
ut bladet från skåran (som skapats av
sågningen). Ett blad som rör sig kan skada
arbetsstycket och leda till att bladet går sönder,
att arbetsstycket skadas eller att man förlorar
kontrollen vilket kan orsaka personskador.
• Se till att handtagen är torra och fria från olja
och fett. Därmed har du bättre kontroll över
verktyget.
• Håll bladen vassa. Slöa blad kan leda till att
sågen slirar eller stannar under tryck.
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2013 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
DCB105 batteriladdare.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
• Rengör ditt verktyg ofta, speciellt efter flitigt
användande. Damm och spån som innehåller
metallpartiklar samlas ofta på de inre ytorna och
kan medföra risk för elstötar.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
• Arbeta inte med verktyget under långa
perioder. Vibrationer som uppstår när verktyget
används kan orsaka permanenta skador på
fingrar, händer och armar. Använd handskar för
att skapa en extra buffert. Ta vilopauser ofta och
begränsa daglig användning.
VARNING: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batteripaket.
Andra typer av batterier kan överhettas
och brista vilket kan resultera i
personskador och egendomsskador.
Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
Kvarstående risker
• Trots iakttagande av gällande
säkerhetsföreskrifter och inlemmande av
säkerhetsanordningar, kan vissa övriga risker
inte undvikas.
144
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
SVENSKA
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• När en laddare hanteras utomhus, gör
detta alltid på en torr plats och använd
en förlängningssladd som är avsedd för
utomhusbruk. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken
för elektrisk stöt.
• Blockera inte ventilationsöppningarna
på laddaren. Ventilationsöppningarna
är placerade ovanpå och på sidorna av
laddaren. Placera laddaren undan från alla heta
källor.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230V hushållsström. Försök inte att
använda någon annan spänning. Detta gäller
inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB105 laddaren accepterar 10,8 V, 14,4 V och
18 V Li-jon (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 och DCB182)
batteripaket.
Dessa laddare kräver inga inställningar och är
skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Laddningsprocedur (fig. 3)
1. Koppla in laddaren i lämpligt 230 V uttag innan
batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet (b) i laddaren, se till att
paketet är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar)
lampan börjar blinka kontinuerligt för att indikera
att laddningsprocessen har startat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
––
––
––
––
145
SVENSKA
x
helt uppladdat
––––––––––––––––––––
het/kall paketfördröjning
problem paket eller
laddare
–– •
••••••••••••••
problem strömledning
•• •• •• •• •• •• ••
–– • –– •
–– •
Denna laddare kommer inte att ladda ett felaktigt
batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller
genom att visa blinkmönster för problempaket eller
laddare.
laddaren kan antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Ladda endast batteripaketet i därför avsedd
DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren
och batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
Het/kall paketfördröjning
• För bästa resultat se till att batteripaketet är
fulladdat innan det används.
OBSERVERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddsystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Innan batteripaketet och laddaren används, läs
igenom säkerhetsinstruktionena nedan och följ
laddningsproceduren som anges.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteripaketet i
explosiv atmosfär, såsom i närheten av
brännbara vätskor, gaser eller damm.
Isättning och borttagning av batteripaketet från
146
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
SVENSKA
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka och
orsaka personskada och skador.
Utsätt inte för vatten.
Batteripaket
BATTERITYP
DCS332 arbetar med 14,4 volts batteripaket.
DCS331 arbetar med 18 volts batteripaket.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
eller DCB182 batteripaket kan användas. Se
Tekniska data för ytterligare information.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C.
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Bränn inte batteripaketet.
Laddar batteripaket med Li-jon.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Endast för användning inomhus.
Förpackningens Innehåll
Etiketter på laddare och batteripaket
1 Sladdlös sticksåg
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
1 Antirepskoskydd
1 Dammsugöppning
2 Batteripaket
1 Laddare
Läs instruktionshandbok före användning.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Het/kall paketfördröjning.
x
Problem med paket eller laddare.
Problem med strömledning.
Stick inte in ledande föremål.
1 Förvaringslåda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
OBSERVERA: Batteripaket, laddare och
förvaringslåda medföljer inte med N-modeller.
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning (fig. 1, 2, 6, 10, 11)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
147
SVENSKA
a. Batterilåsknapp
b. Batteripaket
c. Avtryckare
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
d. Avtryckarlåsknapp
Användning av Förlängningssladd
e. Bladlåsspak
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
f. Geringsspak
g. Sko
h. Spak rörelsebana
i. Dammblåskontroll
j. Fotöverdrag mot repor
k. Klämmekanism
l. Styrrulle
m. Bakre flik
n. Flisningsskydd
p. Huvudhandtag
q. Topphandtag
AVSEDD ANVÄNDNING
DCS332 och DCS331 sticksågar är konstruerade
för professionell sågning av trä, stål, aluminium, plast
och keramiskt material på olika arbetsplatser (d.v.s.
byggarbetsplatser).
Får INTE användas i fuktiga miljöer, eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa sticksågar för tunga applikationer är
professionella elverktyg.
Tillåt INTE barn att komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs då detta verktyg används av
oerfarna personer.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
148
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
Montering och Inställning
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, tryck på
avtryckarlåsknappen och koppla
bort batteripaketet innan du gör
några justeringar eller tar bort/
installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
VARNING: Använd enbart DEWALT
batteripaket och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (fig. 4)
OBSERVERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet är fulladdat. Lampan stängs av utan
varning när batteriet är helt urladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET
1. Rikta in batteripaketet (b) mot listerna inuti
verktyget handtag (fig. 4).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att det inte lossnar.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET
1. Tryck på batterilåsknappen (a) och dra
med en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. 4)
Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att slå till bränslemätaren tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (r). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
SVENSKA
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
OBSERVERA: Bränslemätaren är endast
en indikering på laddning som finns kvar i
batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på
produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Installation och borttagning av blad
(fig. 6)
ATT INSTALLERA ETT BLAD
OBSERVERA: Denna sticksåg använder endast
sticksågblad med T-fäste.
OBSERVERA: DT2074 flushsågblad för trä används
endast med DEWALT DCS331, DCS332, DW331
och DC330 sticksågar.
OBSERVERA: När flushsågbladet för trä (DT2074)
installeras måste flisningsskyddet tas bort och skon
måste vara i 0° positiv stopposition.
1. Lyft den nyckelfria bladlåsspaken (e)såsom visas
i figur 6.
2. Placera T-sågbladet i klämmekanismen (k) och
led bladets baksida i skåran i ledarrullen (l).
3. T-skaftet bör vara helt inuti klämmekanismen
såsom visas i figur 6.
4. Lossa den nyckelfria bladlåsspaken.
ATT TA BORT ETT BLAD
SE UPP: Vidrör inte använda blad
de kan vara heta. Personskador kan
uppstå.
1. Lossa den nyckelfria bladlåsspaken (e).
2. Med en lätt skakning kommer bladet att
droppa ut.
Fasinställning av skon (fig. 7)
För att låsa upp skon, drag den nyckelfria
fassågningsspaken (f) åt sidan.
För att låsa skon, drag den nyckelfria
fassågningsspaken bakåt under sticksågens
stomme.
ATT VINKLA SKON
1. Lås upp skon.
2. Skjut skon (g) framåt för att lossa den från den
0° positiva stoppositionen.
3. Skon kan vinklas åt vänster eller åt höger och
har spärrar vid 15°, 30° och 45°. Skon kan
manuellt stoppas i önskad vinkel mellan 0° och
45°.
4. När önskad vinkel är inställd, lås skon på plats.
ATT ÅTERSTÄLLA SKON TILL 0°
1. Lås upp skon.
2. Vrid tillbaka skon till 0°.
3. Skjut tillbaka skon till 0° positiva stoppositionen.
4. Lås skon.
Såghantering – bågformat eller rakt
(fig. 8)
Denna sticksåg är utrustad med fyra såghandlingar,
tre bågformade och en rak. Bågformad har en mer
aggressiv bladrörelse och är avsedd för sågning
i mjuka material såsom trä eller plast. Bågformad
sågning ger en snabbare sågning men med ett
mindre jämt spår över materialet. Vid bågformad
rörelse rörs sig bladet framåt under sågningen
förutom rörelsen upp och ned.
OBSERVERA: Metall och hårt trä skall aldrig sågas
med bågformad sågning.
För att ställa in sågningen, flytta spaken
för bågformad sågning (h) mellan den fyra
sågpositionerna: 0, 1, 2 och 3. Position 0 är rak
sågning. Positionerna 1, 2 och 3 är bågformad
sågning. Aggressiviteten hos sågningen ökar när
spaken ändras från ett till tre, där tre är den mest
aggressiva sågningen.
Dammblåsare (fig. 9)
Dammblåsaren hjälper till att rensa sågområdet från
skräp som skapas av bladet.
OBSERVERA: Vid sågning av metall, stäng av
dammblåsaren så att sågvätskan inte blåses bort
från bladet.
Slå på dammblåsaren genom att skjuta
dammblåskontrollen (i) hela vägen ända upp.
Stäng av dammblåsaren genom att skjuta
dammblåskontrollen (i) hela vägen ända ned.
Löstagbar antirepskoskydd (fig. 10)
Antirepskoskyddet (j) bör användas vid sågning av
ytor som lätt repas, såsom laminat, faner eller färg.
Montera antirepskoskyddet (j) genom att placera
fronten på aluminiumskon (g) i fronten på
antirepskoskyddet och sänk ned sticksågen.
Antirepskoskyddet kommer att klicka fast på
baksidan av aluminiumskon.
För att ta bort antirepskoskyddet, ta tag i
antirepskoskyddet underifrån, håll på de två bakre
flikarna (m) och ta bort antirepskoskyddet.
149
SVENSKA
Flisningsskydd (fig. 11)
Korrekt Handplacering (fig. 1, 14)
OBSERVERA: Använd inte flisningsskyddet
tillsammans med flush cutting sågbladet.
Flisningsskyddet (n) bör användas när försök görs
att minimera flisningen, särskilt vid sågning av faner,
laminat eller färdiggjorda ytor såsom målade ytor.
Flisningsskyddet bör installeras på antirepskoskddet
(j). Om repskyddet inte används, installera
flisningsskyddet på skon (g).
Innan Du börjar
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
ANVÄNDNING
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på det
övre handtaget (q) och den andra handen på
huvudhandtaget (p).
Strömbrytare (fig. 1)
För att slå på sticksågen, tryck på avtryckaren (c).
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, tryck på
avtryckarlåsknappen och koppla
bort batteripaketet innan du gör
några justeringar eller tar bort/
installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
För att stoppa sticksågen, lossa avtryckaren.
VARNING: Använd alltid ordentligt
hörselskydd. Under vissa
omständigheter och längre perioder
av användning, kan buller från den här
produkten bidra till hörselskador.
Avtryckarlåsknappen (d) bör vara nedtryckt när
verktyget inte används för att eliminera risken för
oavsiktlig start.
Bruksanvisning
VARNING:
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande
bestämmelser.
• Se till att arbetsstycket är ordentligt fastsatt.
Avlägsna spik, skruvar och andra föremål som
kan skada bladet.
• Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme för
bladet under arbetsstycket. Såga inte i material
som är tjockare än bladets maximala sågdjup.
• Använd alltid vassa sågblad. Avlägsna
omedelbart böjda eller skadade blad.
• Kör aldrig maskinen utan sågblad.
• För optimalt resultat, för maskinen med lugna,
jämna rörelser över arbetsstycket. Tryck aldrig
i sidled mot sågbladet. Håll foten platt på
arbetsstycket. Tryck försiktigt vid sågning av
bågar, cirklar eller andra runda former.
• Vänta tills sågen har stannat innan du lyfter
redskapet från arbetsstycket. Efter sågning kan
bladet vara mycket hett. Vidrör det inte.
150
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARIABEL HASTIGHET (FIG. 5)
När avtryckaren trycks in fortsätter slaghastigheten
att öka men överstiger inte maxhastigheten hos
verktyget. När avtryckaren släpps minskar bladets
slaghastighet.
Sågning
VARNING: Sticksågen bör inte
användas med skon borttagen då det
kan resultera i allvarliga personskador.
INSTICKSSÅGNING (FIG. 12)
En instickssågning är en enkel metod att göra en
inre sågning. Sågen kan införas direkt i en panel eller
skiva utan att först borra en ränna eller ett styrhål.
Vid instickssågning, mät ytan som skall sågas och
markera tydligt med en penna. Därefter lutas sågen
framåt tills den främre kanten av skon vilar fast
mot arbetsytan och bladet inte vidrör arbetsytan
vid full slaghastighet. Slå på verktyget och låt det
nå full hastighet. Ta ett fast tag i sågen och sänk
bakkanten på verktyget långsamt tills bladet når
dess fullständiga djup. Håll skon plant mot trät och
börja såga. Ta inte bort bladet från sågskåren medan
den är i rörelse. Bladet måste stanna fullständigt.
FLUSHSÅGNING (TÄTT INTILL) (FIG. 13)
En flushsågning är nödvändig vid avslutning av
en sågning mot en vägg eller ett hinder såsom
diskbänksvägg. Det enklaste sättet att göra
en flushsågning är att använda flushsågbladet
(DT2074). Flushsågbladet möjliggör att såga ända
intill sticksågens sko. Ta bort flisningsskyddet och
återför skon till 0° positiva stoppositionen innan
flushsågbladet installeras och används. För bästa
sågkvalitet bör flushsågbladet användas i 0 eller
SVENSKA
1 bågformad position. Flushsågbladet bör inte
användas för att påbörja sågningen eftersom
flushsågbladet förhindrar att skon stöds mot
arbetsytan. Använd träsågningspraxis som beskrivs
nedan.
TRÄSÅGNING
Stöd alltid arbetsstycket tillräckligt. Använd högre
hastighet vid sågning av trä. Försök inte att slå på
sågen när verktyget är påslaget och när bladet
vilar mot materialet som skall sågas. Detta kan
tjuvstoppa motorn. Placera framkanten av skon
mot materialet som skall sågas och håll sticksågen
gast mot trämaterialet under sågningen. Tvinga
inte verktyget utan låt bladet såga i egen takt.
När sågningen är klar, stäng av sågen. Låt bladet
stanna helt och hållet och lägg sågen åt sidan innan
materialet lossas.
METALLSÅGNING
Vid sågning av tunn metallplåt är det bäst att
klämma fast träbitar under metallplåten, detta
kommer att garantera ett rent snitt utan risk för
vibrationer eller sprickor i metallen. Kom alltid ihåg
att använda ett finare blad för järnhaltiga metaller (för
det som har högt järninnehåll) och använd ett grövre
blad för icke-järnhaltiga metaller (de som inte har ett
järninnehåll). Använd en hög hastighet för sågning
av mjuka metaller (aluminium, koppar, mässing,
mjukt stål, galvaniserade rör, ledande metallplåt etc.).
Använd lägre hastighet för att såga plast, kakel,
laminat, hård metall och gjutjärn.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimum av underhåll.
Långvarig och god funktion är beroende av lämplig
verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, tryck på
avtryckarlåsknappen och koppla
bort batteripaketet innan du gör
några justeringar eller tar bort/
installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Valfria Tillbehör
VARNING: Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Dessa omfattar:
– DE3241 Parallellstyrning
– DE3242 Hinder
– 581281-00 Dammutsugningsadapter
– 581239-01 Dammutsugningspåse
– 402140-00 Antiflisningsskoskydd
Smörjning
– 581268-00 Antirepskoskydd
SMÖRJNING AV LEDARRULLEN (FIG. 6)
• Anbringa regelbundet en droppe olja på
ledarrullen (l) för att förebygga att den fastnar.
151
SVENSKA
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
152
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
153
TÜRKÇE
KABLOSUZ DEKUPAJ TESTERE
DCS331, DCS332
Tebrikler!
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ın
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik Verilerr
Voltaj
VDC
Tip
Akü tipi
Maks. güç çıkışı
W
DCS332
DCS331
14,4
18
2
2
Li-İyon
Li-İyon
340
400
Yüksüz hızı
min-1 0–2500
0–3000
Kurs boyu
mm
26
26
Kesme derinliği:
– ahşap
– alüminyum
– çelik
mm
mm
mm
135
25
10
135
25
10
Akü
Yiv açısı ayarlama (sol/sağ) ˚
0–45
0–45
Akü tipi
Ağırlık (pil takımı olmadan) kg
2,3
2,3
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
kg
0,53
0,30
0,54
DCB180
DCB181
DCB182
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
3,0
3,0
Akü
100
Akü tipi
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
3,0
3,0
Titreşim toplam değerleri (üç eksen vektör toplamı)
EN 60745’e uygun olarak saptanmıştır:
Titreşim emisyon değeri ah
Kereste keserken
ah,B =
m/s²
m/s²
Belirsizlik K=
10,5
3,0
10,5
3,0
Titreşim emisyon değeri ah
Metal levha keserken
ah,M =
m/s²
Belirsizlik K=
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
154
Voltaj
VDC
18
18
18
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
Ağırlık
kg
0,64
0,35
0,61
Şarj Cihazı
DCB105
Ana şebeke voltajı
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
14,4
14,4
Ağırlık
100
Li-İyon
14,4
89
dB(A)
DCB142
Li-İyon
VDC
89
LWA (ses gücü)
DCB141
Li-İyon
Voltaj
KWA (ses gücü belirsizliği) dB(A)
dB(A)
DCB140
VAC
230
Akü tipi
Li-İyon
Yaklaşık şarj süresi dak
Ağırlık
30
55
(1,5 Ah akü) (3,0 Ah akü)
70
(1,5 Ah akü)
kg
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, şebeke
0,49
TÜRKÇE
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DCS331, DCS332
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-11 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
10.02.2012
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN.
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
155
TÜRKÇE
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
156
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
TÜRKÇE
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) PIL CIHAZININ KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece imalatçı tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir pil takımı türüne
uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil
takımı ile kullanıldığında yangın riski ortaya
çıkarabilir.
b) Elektrikli aletleri sadece özellikle
belirtilen pil takımları ile kullanın. Başka
pil takımlarının kullanılması yaralanma ve
yangın tehlikesi oluşturabilir.
c) Kullanılmadığı zamanlarda pil takımını
kağıt klipsler, madeni paralar, anahtarlar,
çiviler, vidalar veya bir kutup başından
diğerine bağlantı yapabilecek diğer
küçük metal nesnelerden uzak tutun.
Pil kutup başlarının kısa devre yapılması
yanıklara veya yangına sebep olabilir.
d) Kötü koşullar altında, pilden sıvı çıkabilir,
teması önleyin. Yanlışlıkla temas olursa,
su ile yıkayın. Sıvı gözlere temas
ederse, tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı
iritasyona veya yanıklara yol açabilir.
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Bıçkılar için Ek Güvenlik
Kuralları
• Kesim aletinin gizli kablolara ya da kendi
kablosuna temas edebileceği bir iş
yaparken, elektrikli aleti izoleli kavrama
yüzeylerinden tutun. Bir “elektrikli” tel
ile temas edilmesi aletin açıktaki metal
parçalarına da “elektrik” iletecek ve işlem
yapan kişiyi çarpacaktır.
• İş parçasını sabit bir düzleme bağlamak
ve desteklemek için mengene veya başka
bir pratik yol kullanın. İşi elinizle veya
vücudunuza karşı tutmak dengeyi bozar ve
kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
• Bıçağı kesimden (kesme işleminin yarattığı
yuva) çıkarmadan önce motorun tamamen
durmasını bekleyin. Hareketli bir bıçak
iş parçasına çarparak bıçak kırılmasına,
iş parçası hasarına veya kontrol kaybı ve
yaralanmaya neden olabilir.
• Taşıma kollarını kuru ve temiz tutun ve
üzerlerinde yağ ve gres olmamasına özen
gösterin. Bu, aletin daha iyi kontrolü sağlar.
• Bıçakların keskin kalmasını sağlayın. Kör
bıçaklar testerenin basınç altında sapmasına
veya durmasına neden olabilir.
• Özellikle ağır kullanımdan sonra aletinizi
sık sık temizleyin. Metal içeren toz ve
parçacıklar sık sık iç yüzeylerde birikir ve
elektrik şoku tehlikesine neden olabilir.
• Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çalışma
hareketinin neden olduğu titreşim parmak, el
ve kollarda kalıcı yaralanmaya neden olabilir.
Fazladan koruma sağlamak için eldiven
kullanın, sık sık dinlenin ve günlük kullanma
zamanını sınırlayın.
Diğer riskler
• İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen,
bazı risklerden kaçınmak mümkün değildir.
Bu riskler şunlardır:
– Duyma bozukluğu.
– Döner testere bıçağının açık parçalarından
kaynaklanan kaza riski.
– Bıçağı değiştirirken yaralanma riski.
– Kesim sırasında malzemelerden çıkan
tozun teneffüs edilmesi riski zararlı olabilir.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2013 XX XX
İmalat Yılı
157
TÜRKÇE
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB105
şarj cihazları ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akü takımlarını şarj edin. Diğer tip
aküler aşırı ısınabilir ve yaralanmalara
veya maddi hasara neden olabilecek
şekilde patlayabilir. Yeniden şarj
edilemeyen aküleri şarj etmeyin.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
•
•
•
•
158
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken,
yabancı maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
taşlama tozu, metal yongalar, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metal
parçacık birikimi gibi yabancı maddeler
şarj cihazının yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuvada akü yokken şarj
cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini
temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Şarj cihazını açık ortamlarda çalıştırırken
her zaman kuru bir mekan sağlayın ve
açık havada kullanmaya uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltır.
• Şarj cihazı üzerindeki havalandırma
yuvalarını tıkamayın. Havalandırma yuvaları
şarj cihazının üst ve yan kısımlarına
yerleştirilmiştir. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
• ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB105 şarj cihazı 10,8 V, 14,4 V ve 18 V Li-İyon
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 ve DCB182) akü takımları için
uygundur.
TÜRKÇE
Bu şarj cihazının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmıştır.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
Şarj Etme (şek. [figure] 3)
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
1. Akü takımını takmadan önce şarj cihazını 230
V’lik uygun prize takın.
2. Akü (b) takımını şarj cihazına takın, paketin
şarj cihazına tamamen oturduğundan emin
olun. Sürekli yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık,
şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
x
şarj oluyor
––
tamamen şarj oldu
–––––––––––––––––
sıcak/soğuk
akü gecikmesi
paket veya şarj
cihazında sorun
güç hattında
sorun
––
––
––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Bu şarj cihazı arızalı bir akü takımını şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü takımı ambalajından çıkarıldığında tamamen
şarj edilmiş durumda değildir. Akü takımını ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyun ve belirtilen şarj prosedürlerini
izleyin.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Akü takımını yanıcı sıvı, gaz ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Akü takımını
şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak
toz veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Akü takımlarını yalnızca belirtilen DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 ˚’ye (105 ˚F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde
(yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
• En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
159
TÜRKÇE
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
AKÜ
AKÜ TIPI
DCS332 14,4 voltluk batarya paketiyle çalışır.
DCS331 18 voltluk batarya paketiyle çalışır.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
veya DCB182 batarya paketleri kullanılabilir. Daha
fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
x
Paket veya şarj cihazında sorun.
Güç hattında sorun.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın,
diğerleri patlayabilir ve kişisel yaralanma
ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
160
TÜRKÇE
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
f. Açılama kolu
g. Ayak
h. Orbital eylem kolu
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj
edin.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
i. Toz üfleme kontrolü
j. Çizilmeyi önleyici ayak koruyucusu
k. Kelepçe mekanizması
l. Kılavuz Rayı
m. Arka Sekme
n. Kıymık Karşıtı Ek
Aküyü ateşe atmayın.
Şarj cihazı, Li-Ion aküleri şarj eder.
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Paket İçerikleri
1 Kablosuz testere
1 Çizilmeyi önleyici ayak koruyucusu
1 Toz portu
2 Batarya paketleri
1 Şarj cihazı
1 Alet Kutusu
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
NOT: Akü takımları, şarj cihazları ve alet kutuları
N-modellerinde bulunmaz.
• Nakliye sırasında alet, parçalar veya
aksesuarlarda ortaya çıkabilecek hasar olup
olmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyarak
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (şek. 1, 2, 6, 10, 11)
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını hiçbir zaman değiştirmeyin.
Hasara veya kişisel yaralanmaya
sebep olabilir.
a. Batarya serbest bırakma düğmesi
b. Batarya paketi
c. Tetik düğmesi
p. Ana Kol
q. Üst Kol
KULLANIM AMACI
DCS332 ve DCS331 testereleriniz, birçok çalışma
alanında (örneğin şantiyelerde) ahşap, çelik,
alüminyum, plastik ve seramik malzemelerinin
profesyonel olarak kesilmesi için tasarlanmıştır.
Nemli koşullarda ve yanıcı sıvıların veya gazların
bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu dayanıklı dekopaj testereleri, profesyonel
elektrikli aletlerdir.
Çocukların aletle temas etmesine İZİN
VERMEYİN. Bu aletin deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanıldığı durumlarda gözetim
gereklidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
d. Tetik kilitleme düğmesi
e. Bıçak serbest bırakma kolu
161
TÜRKÇE
Uzatma kablosu kullanılması
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
Bıçağı Takma ve Sökme
(şek. 6)
MONTAJ VE AYARLAMA
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
tetiği kilitleme düğmesine basın
ve aküleri çıkartın. Kazara çalışma
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Sadece DEWALT pil takimlari
ve şarj aletleri kullanin.
Batarya Paketinin Alete
Takılması ve Çıkarılması
(şek. 4)
NOT: En iyi sonucu almak için, kullanmadan
önce akü takımının tamamen şarj edildiğinden
emin olun. Akü tamamen boşaldığında ışık, uyarı
olmaksızın kapanacaktır.
AKÜ PAKETINI ALETIN KOLUNA TAKMA
1. Batarya paketini (b) tutamağın içindeki raylarla
hizalayın (şek. 4).
2. Batarya paketini, alete tamamen oturana
kadar tutamağa doğru kaydırın ve raydan
çıkmadığından emin olun.
AKÜ PAKETINI ALETTEN ÇIKARMA
1. Serbest bırakma düğmesine (a) basın ve
batarya paketini sıkıca çekerek aletin kolundan
çıkarın.
2. Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
YAKIT GÖSTERGESİ AKÜ GRUPLARI (ŞEK. 4)
Bazı DEWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (r) basın ve basılı tutun. Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
162
BIÇAĞI TAKMAK IÇIN
NOT: Testere sadece T-shank testere bıçakları
kullanır.
NOT: DT2074 flaş kesme bıçağı sadece DEWALT
DCS331, DCS332, DW331 ve DC330 testerelerle
birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
NOT: Flaş kesme bıçaklarını (DT2074) takarken,
kıymık karşıtı ek çıkarılmalıdır ve ayak, 0° pozitif
durma konumunda bulunmalıdır.
1. Şekil 6’da gösterildiği gibi anahtarsız bıçak
bırakma kolunu (e) kaldırın.
2. T-shank bıçağını, bıçağın arkasını kılavuz
makaranın (l) oluğunun içine doğru
kılavuzlayarak kavrama mekanizmasına (k)
takın.
3. T-shank Şekil 6’da gösterildiği gibi kavrama
mekanizmasına tamamen takılmalıdır.
4. Anahtarsız bıçak serbest bırakma kolunu
bırakın.
BIÇAĞI ÇIKARMAK IÇIN
DİKKAT: Kullanılmış bıçaklara
dokunmayın, sıcak olabilir.
Yaralanmayla sonuçlanabilir.
1. Anahtarsız bıçak serbest bırakma kolunu (e)
kaldırın.
2. Hafifçe sallandığında bıçak düşecektir.
Ayağı Açılama (şek. 7)
Ayağı serbest bırakmak için, anahtarsız açılama
kolunu (f) yana çekin.
Ayağı kilitlemek için, anahtarsız açılama kolunu
geri, testerenin vücudunun altına itin.
AYAĞI AÇILAMAK IÇIN
1. Ayağın kilidini açın.
2. Ayağı (g) 0° pozitif durma konumundan
serbest bırakmak için ileriye doğru kaydırın.
TÜRKÇE
3. Ayak sağa veya sola açılanabilir ve 15°, 30°
ve 45°’de kilitlenir. Ayak, 0° ve 45° arasındaki
herhangi bir derecede manüel olarak
durdurulabilir.
4. İstenen açılama açısı ayarlandığında, ayağı
yerine kilitleyin.
Çıkarılabilir çizilmeyi önleyici ayak koruyucusunu
(j) takmak için, alüminyum ayağın (g) önünü
çizilmeyi önleyici ayak koruyucusunun önüne
takın ve testereyi alçaltın. Çizilmeyi önleyici ayak
koruyucusu, alüminyum ayağın arkasına güvenli
bir şekilde takılacaktır.
2. Ayağı 0°’ye geri döndürün.
Çizilmeyi önleyici ayak koruyucusunu çıkarmak
için, çizilmeyi önleyici ayak koruyucusunu altından
tutun; iki arka sekmeyi (m) kavrayın, çizilmeyi
önleyici ayak koruyucusunu çıkarın.
3. Ayağı 0° pozitif durma konumuna geri
kaydırın.
Kıymık Karşıtı Ek (şek. 11)
4. Ayağın kilitleyin.
NOT: Kıymık karşıtı eki flaş kesme bıçağıyla
kullanmayın.
AYAĞI 0°’YE GERI AYARLAMAK IÇIN
1. Ayağın kilidini açın.
Kesme Eylemi - Orbital veya
Düz (şek. 8)
Bu testere üçü orbital ve biri düz olmak üzere dört
kesme eylemiyle donatılmıştır. Orbital eylemin
daha agresif bıçak hareketi vardır ve ahşap ve
plastik gibi yumuşak malzemeleri kesmek için
tasarlanmıştır. Orbital eylem daha hızlı kesik
sağlar, ancak malzeme boyunca daha az pürüzsüz
kesiğe neden olur. Orbital eylemde, kesme vuruşu
sırasında bıçak yukarı ve aşağı harekete ek olarak
ileri doğru da gider.
NOT: Orbital eylemle metal veya sert ağaçlar asla
kesilmemelidir.
Kesme eylemini ayarlamak için, orbital eylem
kolunu (h) dört kesme konumu arasında hareket
ettirin: 0, 1, 2 ve 3. 0 konumu düz kesimdir. 1, 2 v
3 konumu orbital kesimdir. Kesiğin agresif özelliği,
seviye birden üçe doğru ayarlandıkça artar ve üç
en agresif kesiktir.
Toz Üfleyici (şek. 9)
Toz üfleyici, bıçağın neden olduğu birikintileri
kesme alanından temizlemeye yardımcı olur.
NOT: Metal keserken, toz üfleyiciyi kapatın böylece
kesme sıvıları bıçaktan uzağa doğru üflenmez.
Toz üfleyiciyi açmak için, toz üfleme kontrolünü (i)
en üste kadar kaydırın.
Toz üfleyiciyi kapatmak için, toz üfleme kontrolünü
en alta kadar kaydırın.
Çıkarılabilir Çizilmeyi Önleyici
Ayak Koruyucusu (şek. 10)
Çıkarılabilir çizilmeyi önleyici ayak koruyucusu (j)
laminat, kaplama veya boya gibi kolayca çizilebilen
yüzeyleri kesmekte kullanılmalıdır.
Çizilmeyi önleyici ayak koruyucusu (n) özellikle
kaplama, laminat veya boya gibi cilalanmış
yüzeyleri keserken, kopmaları minimuma indirmek
için kullanılmalıdır. Kıymık karşıtı ek, çizilmeyi
önleyici ayak koruyucusuna (j) kurulmalıdır. Mar
kapağı kullanılmazsa, kıymık karşıtı eki ayakkabıya
(g) kurun.
Kullanmadan önce
• Akünüzün (tam) şarjlı olmasını sağlayın.
KULLANIM
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
tetiği kilitleme düğmesine basın
ve aküleri çıkartın. Kazara çalışma
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Her zaman uygun kişisel
işitme korumasını takın. Bazı
kullanım koşullarında ve kullanım
sürelerinde, bu üründen kaynaklanan
gürültü, duyma kaybına neden olabilir.
Kullanım talimatları
UYARI:
• Daima güvenlik talimatlarına ve uygulanan
kurallara uyun.
• Kesilecek parçayı iyice sabitleyin. Bıçağa
zarar verebilecek çivi, vida ve diğer bağlantı
parçalarını sökün.
• Çalışma parçasının altında bıçak için yeterli
yer olup olmadığını kontrol edin. Bıçağın
maksimum kesim derinliğini aşan malzemeleri
kesmeyin.
163
TÜRKÇE
• Daima keskin testere bıçakları kullanın.
Hasarlı ya da bükülmüş testere bıçakları
derhal çıkartılmalıdır.
• Testerenizi asla bıçaksız kullanmayın.
• En iyi sonuçları alabilmek için, aleti
kesilen parça üzerinde yavaş ve sürekli bir
biçimde hareket ettirin. Bıçağa yan basınç
uygulamayın. Tabanı kesilen parçaya tam
oturtun. Eğri, daire ya da başka dairesel
şekiller keserken aleti yavaşça ileri itin.
• Testere bıçağını, kesilen malzemeden
kaldırmadan önce aletin tamamen durmasını
bekleyin. Kesimden sonra bıçak çok sıcak
olabilir. Dokunmaktan kaçının.
Uygun El Pozisyonu
(şek. 1, 14)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin üst tutamakta (q) ve
diğer elin ana tutamakta (p) olmasını gerektirir.
Tetik Düğmesi (şekil 1)
Testereyi başlatmak için, tetik düğmesine basın (c).
Testereyi yavaşlatmak ve durdurmak için tetik
düğmesini bırakın.
DEĞIŞKEN HIZ (ŞEK. 5)
Tetik düğmesine basılıyken, dakika başına vuruşlar
artmaya devam eder, ancak aletin maksimum
hızını aşmaz. Tetik bırakıldığında, bıçağın dakika
başına vuruşları azalır.
Kazara çalışması riskini ortadan kaldırmak için,
tetik kilit düğmesine (d) alet kullanılmadığında
basılmalıdır.
Kesme
UYARI: Ayak çıkarıldığında testere
çalıştırılmamalıdır, aksi halde ciddi
kişisel yaralanmalara neden olabilir.
CEP KESME (ŞEK. 12)
Cep kesiği, içeriye dönük kesik yapmanın kolay
bir yoludur. Testere, önceden bir kılavuz veya pilot
delik açmadan doğrudan panele veya panoya
yerleştirilebilir. Cep keserken, kesilecek olan yüzeyi
ölçün ve bir kalemle net bir şekilde işaretleyin.
164
Ardından, ayağın ön kenarı çalışma yüzeyine
sıkı bir şekilde oturacak ve bıçak tüm vuruşuyla
çalışmayı temizleyecek şekilde testereyi geriye
doğru yatırın. Aleti açın ve tam hızına erişmesine
izin verin. Testereyi sıkıca kavrayın ve bıçak tam
uzunluğuna ulaşana kadar aletin arka kenarını
yavaşça alçaltın. Ayak tabanını ahşaba karşı tutun
ve kesmeye başlayın. Hala hareket ederken bıçağı
kesikten çıkarmayın. Bıçak tamamen durmalıdır.
FLAŞ KESME (ŞEK. 13)
Flaş kesme, duvar ayağı gibi, bir duvara veya
engele kesik atarken gereklidir. Flaş kesiği
yapmanın en kolay yöntemlerinden biri, flaş kesme
bıçağı (DT2074) kullanmaktır. Flaş kesme bıçağı,
testere ayağının ön kenarına kadar kesmek için
gerekli olan uzanmayı sağlar. Kıymık karşıtı
eki çıkarın ve flaş kesme bıçağını kurmadan
ve kullanmadan önce ayağı 0° pozitif durma
konumuna döndürün. En iyi kesme kalitesi için,
flaş kesme bıçağının 0 veya 1 orbital konumunda
kullanılması gerekir. Flaş kesme bıçağı kesiği
başlatmak için kullanılmamalıdır çünkü flaş
kesme bıçağı ayağın çalışma yüzeyi tarafından
desteklenmesini engeller. Aşağıda açıklanan ahşap
kesme uygulamalarını kullanın.
AHŞAP KESME
Üzerinde çalıştığınız parçayı her zaman yeteri
kadar destekleyin. Ahşap kesmek için yüksek hızlı
ayarı kullanın. Bıçak kesilecek olan malzemeye
yaslandığında, aleti çevirmeye kalkışmayın. Bu,
motoru durdurabilir. Ayağın önünü kesilecek olan
malzemenin üzerine yerleştirin ve kesme işlemi
sırasında testereyi ahşaba karşı sıkıca tutun. Aleti
zorlamayın; bıçağın kendi hızında kesmesine
izin verin. Kesik tamamlandığında, testereyi
kapatın. Bıçağın tamamen durmasına izin verin
ve sonrasında işi gevşetmeden önce testereyi yan
olarak kenara yatırın.
METAL KESME
İnce ayar metalleri ölçerken, metal levhanın dibine
ahşap tutturmak en iyisidir; böylece, titreşim veya
metalin yırtılması riski olmadan temiz bir kesik
elde edebilirsiniz. Demirli metaller için (yüksek
demir içeriği olanlar) daha ince bıçak kullanmayı
ve demirli olmayan metaller için (demir içeriği
olmayanlar) daha kaba bir bıçak kullanmayı
asla unutmayın. Yumuşak metalleri (alüminyum,
bakır, pirinç, orta çelik, galvanize boru, oluk metal
kaplaması, vb.) kesmekte her zaman yüksek hızlı
ayarı kullanın. Daha düşük hızları plastik, karo,
lamine, sert zeminler ve dökme demir kesmekte
kullanın.
TÜRKÇE
BAKIM
Opsiyonel Aksesuarlar
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
tetiği kilitleme düğmesine basın
ve aküleri çıkartın. Kazara çalışma
yaralanmaya neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
UYARI: DEWALT tarafından verilenlerin
dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, sözkonusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Bunlar şunlardır:
– DE3241 Paralel kılavuz
– DE3242 Çizme çubuğu
– 581281-00 Toz emme adaptörü
– 581239-01 Toz emme örtüsü
Yağlama
SEVK SILINDIRINI YAĞLAMA (ŞEK. C)
• Sevk silindirine (l) kilitlenmeyi engellemek
için belli aralıklarla bir damla yağ koyun.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
– 402140-00 Kıymık karşıtı ayak eki
– 581268-00 Çizilmeyi önleyici ayak koruyucusu
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
165
TÜRKÇE
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
166
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
167
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΕΓΑ
DCS331, DCS332
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη
εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν από τους
πλέον αξιόπιστους συνεργάτες των επαγγελματιών
χειριστών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά Δεδομένα
Τάση
VDC
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Μέγιστη ισχύς εξόδου
W
DCS332
DCS331
14,4
18
2
2
Li-Ion
Li-Ion
340
400
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
min-1 0–2500
Μήκος διαδρομής
mm
26
26
Βάθος κοπής σε:
– ξύλο
– αλουμίνιο
– χάλυβα
mm
mm
mm
135
25
10
135
25
10
˚
0–45
0–45
kg
2,3
2,3
dB(A)
89
89
Ρύθμιση
φαλτσογωνίας (Α/Δ)
Βάρος (χωρίς την
μπαταρία)
LPA (ηχητική πίεση)
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
LWA (ηχητική ισχύς)
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
0–3000
dB(A)
3,0
3,0
dB(A)
100
100
dB(A)
3,0
3,0
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Συνολικές τιμές κραδασμών (άθροισμα τριαξονικού
φορέα) καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΝ 60745:
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τιμή εκπομπής κραδασμών
Κατά την κοπή σανίδας
ah,B =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
Τάση
VDC
14,4
14,4
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
Βάρος
kg
0,53
0,30
0,54
10,5
10,5
3,0
3,0
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah
Κατά την κοπή μεταλλικού ελάσματος
ah,M =
m/s²
5,5
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,5
168
DCB140 DCB141 DCB142
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Μπαταρία
DCB180 DCB181 DCB182
Τύπος μπαταρίας
5,5
1,5
14,4
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
18
18
Li-Ion
18
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
Βάρος
kg
0,64
0,35
0,61
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φορτιστής
DCB105
Τάση ηλεκτροδότησης VAC
Τύπος μπαταριών
Χρόνος φόρτισης
κατά προσέγγιση
230
λεπτά
30
(μπαταρίες
των 1,5 Ah)
55
(μπαταρίες
των 3,0 Ah)
kg
0,49
Ασφάλειες
Ευρώπη
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Li-Ion
70
(μπαταρίες των 4,0 Ah)
Βάρος
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Εργαλεία 230 V
10 Amp, κύριας ηλεκτροδότησης
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
DCS331, DCS332
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
10.02.2012
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
169
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
170
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς όταν
χρησιμοποιείται με μη συμβατό πακέτο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα
μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων
πακέτων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού ή και φωτιάς.
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
171
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Επιπρόσθετοι κανόνες
ασφαλείας για σέγες
• Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
το εργαλείο κοπής ενδέχεται να έρθει σε
επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή με το
δικό του καλώδιο. Η επαφή με ηλεκτροφόρο
σύρμα θα καταστήσει ηλεκτροφόρα και τα
εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα του εργαλείου,
προκαλώντας ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για να ασφαλίσετε και να
στερεώσετε το υπό κατεργασία τεμάχιο σε
μια σταθερή πλατφόρμα. Εάν κρατήσετε το
τεμάχιο με το χέρι σας ή το στερεώσετε επάνω
στο σώμα σας, το τεμάχιο θα είναι ασταθές με
αποτέλεσμα την ενδεχόμενη απώλεια ελέγχου.
• Επιτρέπετε στο μοτέρ να σταματήσει
τελείως πριν τραβήξετε τη λεπίδα από
την εντομή (τη σχισμή που παράγεται
από την κοπή). Αν η λεπίδα κινείται μπορεί
να προσκρούσει στο τεμάχιο εργασίας με
αποτέλεσμα σπάσιμο της λεπίδας, ζημιά στο
τεμάχιο εργασίας ή απώλεια ελέγχου και
ενδεχομένως και τραυματισμό.
• Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και
απαλλαγμένες από λάδι και γράσο. Έτσι θα
επιτύχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου.
• Διατηρείτε τις λεπίδες αιχμηρές. Οι μη
αιχμηρές λεπίδες μπορούν να προκαλέσουν
πλάγια εκτροπή του πριονιού ή ακινητοποίησή
του λόγω πίεσης.
172
• Καθαρίζετε το εργαλείο σας συχνά,
ιδιαίτερα μετά από εντατική χρήση. Σκόνη
και ακαθαρσίες που περιέχουν μεταλλικά
σωματίδια συχνά συσσωρεύονται σε
εσωτερικές επιφάνειες και θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό
για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Οι κραδασμοί που προκαλούνται από τη
λειτουργία αυτού του εργαλείου μπορούν να
προκαλέσουν μόνιμη βλάβη σε δάκτυλα, κάτω
και άνω τμήμα των χεριών. Χρησιμοποιείτε
γάντια για πρόσθετη άμβλυνση των
κραδασμών, κάνετε συχνά διαλείμματα
ξεκούρασης κα περιορίζετε τον ημερήσιο
χρόνο χρήσης.
Άλλοι κίνδυνοι
• Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων.
Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος ατυχημάτων από τα εκτεθειμένα
τμήματα της κινούμενης λεπίδας
πριονιού.
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή
της λεπίδας.
– Κίνδυνος εισπνοής σκόνης από υλικά,
τα οποία, όταν κοπούν, μπορεί να είναι
επιβλαβή.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Παράδειγμα:
2013 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για το DCB105 φορτιστή μπαταριών.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, φορτίζετε μόνο πακέτα
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
μπορούν να υπερθερμανθούν και να
εκραγούν προκαλώντας τραυματισμό
και υλικές ζημιές. Μην επαναφορτίζετε
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
• Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Όταν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή σε
εξωτερικό χώρο, πάντα εξασφαλίζετέ
του μια στεγνή θέση και χρησιμοποιείτε
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση
σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού
του φορτιστή. Τα ανοίγματα αερισμού
βρίσκονται στο πάνω μέρος και στις
πλευρές του φορτιστή. Τοποθετείτε το
φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
173
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DCB105 δέχεται πακέτα μπαταριών
Li-Ion (λιθίου-ιόντων) 10,8 V, 14,4 V και 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 και DCB182).
Αυτός ο φορτιστής δεν απαιτεί καμία ρύθμιση και
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο
απλά.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. [fig.] 3)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα 230
V πριν τοποθετήσετε το πακέτο μπαταριών.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών (b) μέσα
στο φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο
έχει τερματίσει πλήρως στην κανονική
του θέση μέσα στο φορτιστή. Η κόκκινη
λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει συνεχώς
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία
φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
174
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
x
Γίνεται φόρτιση
––
––
––
––
Πλήρης φόρτιση
––––––––––––––––
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας
–– • –– • –– • –– •
πρόβλημα μπαταριών
ή φορτιστή
••••••••••••••
πρόβλημα γραμμής
ρεύματος
•• •• •• •• •• •• ••
Αυτός ο φορτιστής δεν θα φορτίσει πακέτο
μπαταριών που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής
θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας
καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας την ακολουθία
αναβοσβησίματος: πρόβλημα μπαταριών ή
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Το πακέτο μπαταριών δεν είναι πλήρως
φορτισμένο όταν το βγάζετε από τη συσκευασία
του. Πριν χρησιμοποιήσετε το πακέτο μπαταριών
και το φορτιστή, διαβάστε τις πιο κάτω οδηγίες
ασφαλείας και κατόπιν ακολουθήστε τις
αναφερόμενες διαδικασίες φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε το πακέτο
μπαταριών σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
του πακέτου μπαταριών από το φορτιστή
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή
των αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
• Για τα καλύτερα αποτελέσματα, πριν τη χρήση
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
175
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μπαταρία
Πρόβλημα γραμμής ρεύματος.
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Το DCS332 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών
των 14,4 V.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Το DCS331 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών
των 18 V.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα
μπαταριών DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 ή DCB182. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά
δεδομένα.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
με μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
φωτιά.
Φορτίζει μπαταρίες Li-Ion.
Ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
1 Σέγα μπαταρίας
1 Κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή χαραγών
1 Στόμιο εξαγωγής σκόνης
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
x
176
Πρόβλημα μπαταριών ή φορτιστή.
2 Πακέτα μπαταριών
1 Φορτιστή
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών, οι φορτιστές
και τα κουτιά μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα
μοντέλα Ν.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί να
έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν τη
λειτουργία.
Περιγραφή 1, 2, 6, 10, 11)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
a. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
b. Πακέτο μπαταριών
c. Διακόπτης σκανδάλης
d. Κουμπί ασφάλισης σκανδάλης
e. Μοχλός απελευθέρωσης λεπίδας
f. Μοχλός φάλτσας κοπής
g. Πέδιλο
h. Μοχλός ελλειψοειδούς κίνησης
i. Στοιχείο ελέγχου φυσητήρα σκόνης
j. Κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή χαραγών
k. Μηχανισμός σφιγκτήρα
l. Κυλινδρικός οδηγός
m. Πίσω προεξοχή
n. Ένθετο κατά της δημιουργίας σκληθρών
p. Κύρια λαβή
q. Πάνω λαβή
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Οι σέγες DCS332 και DCS331 έχουν σχεδιαστεί
για επαγγελματική κοπή ξύλου, χάλυβα,
αλουμινίου, πλαστικού και κεραμικού υλικού σε
διάφορους χώρους εργασίας (π.χ. εργοτάξια).
ΜΗΝ την χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Οι σέγες υψηλής απόδοσης είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
Συναρμολόγηση και ρύθμιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε το πακέτο μπαταριών
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο πακέτα μπαταριών και φορτιστές
της DEWALT.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
177
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο (εικ. 4)
Τοποθέτηση και αφαίρεση της
λεπίδας (εικ. 6)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα,
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο. Το φως θα σβήσει χωρίς
προειδοποίηση όταν έχει αποφορτιστεί πλήρως η
μπαταρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σέγα αυτή χρησιμοποιεί μόνο
λεπίδες σέγας κορμού Τ.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (b) με
τις ράγες μέσα στη λαβή του εργαλείου (εικ. 4).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να
τερματίσει πλήρως και να ασφαλίσει
στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν θα
απασφαλιστεί.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
(a) και τραβήξτε σταθερά το πακέτο
μπαταριών έξω από τη λαβή του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 4)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DEWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (r) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
178
ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λεπίδα DT2074 για κοπή σε
εγγύτητα με άλλη επιφάνεια προορίζεται για χρήση
μόνο με τις σέγες DEWALT DCS331, DCS332,
DW331 και DC330.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε λεπίδες για κοπή
σε εγγύτητα με άλλη επιφάνεια (DT2074), πρέπει
να αφαιρέσετε το ένθετο κατά της δημιουργία
σκληθρών και το πέδιλο πρέπει να βρίσκεται στη
θέση συγκράτησης 0°.
1. Ανυψώστε το μοχλό (e) απελευθέρωσης της
λεπίδας χωρίς κλειδί, όπως δείχνει η εικόνα 6.
2. Εισάγετε τη λεπίδα κορμού Τ στο μηχανισμό
(k) του σφιγκτήρα ενώ καθοδηγείτε το πίσω
μέρος της λεπίδας μέσα στην αυλάκωση των
κυλινδρικών οδηγών (l).
3. Ο κορμός T θα πρέπει να είναι εντελώς μέσα
στο μηχανισμό σφιγκτήρα όπως δείχνει η
εικόνα 6.
4. Αφήστε ελεύθερο το μοχλό απελευθέρωσης
λεπίδας χωρίς κλειδί.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΜΙΑ ΛΕΠΙΔΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τις
χρησιμοποιημένες λεπίδες, μπορεί
να καίνε. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός.
1. Ανυψώστε το μοχλό (e) απελευθέρωσης
λεπίδας χωρίς κλειδί.
2. Με ελαφριά ανακίνηση η λεπίδα θα πέσει έξω.
Ρύθμιση πέδιλου για φάλτσα
κοπή (εικ. 7)
Για να απασφαλίσετε το πέδιλο, τραβήξτε προς
το πλάι το μοχλό (f) ρύθμισης φαλτσογωνιάς χωρίς
κλειδί.
Για να ασφαλίσετε το πέδιλο, σπρώξτε πάλι
κάτω από τον κορμό της σέγας το μοχλό ρύθμισης
φαλτσογωνιάς χωρίς κλειδί.
ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΕΔΙΛΟ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΑ
ΚΟΠΗ
1. Απασφαλίστε το πέδιλο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Κινήστε το πέδιλο (g) προς τα εμπρός για
να το απασφαλίσετε από τη θέση
συγκράτησης 0°.
Για να ενεργοποιήσετε το φυσητήρα, κινήστε το
στοιχείο ελέγχου (i) του φυσητήρα σκόνης τελείως
πάνω.
3. Το πέδιλο μπορεί να ρυθμιστεί για φάλτσα
κοπή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
και διαθέτει σημεία συγκράτησης στις 15°,
30° και 45°. Το πέδιλο μπορεί να στερεωθεί
χειροκίνητα σε οποιαδήποτε γωνία μεταξύ 0°
και 45°.
Για να απενεργοποιήσετε το φυσητήρα, κινήστε
το στοιχείο ελέγχου του φυσητήρα σκόνης τελείως
κάτω.
4. Όταν επιτύχετε την επιθυμητή φαλτσογωνιά,
ασφαλίστε το πέδιλο στη θέση του.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΠΕΔΙΛΟ ΣΤΙΣ 0°
1. Απασφαλίστε το πέδιλο.
2. Περιστρέψτε το πέδιλο πίσω στις 0°.
3. Κινήστε το πέδιλο πάλι στη θέση
συγκράτησης 0°.
4. Ασφαλίστε το πέδιλο.
Κίνηση κοπής – Ελλειψοειδής
ή ευθεία (εικ. 8)
Η σέγα αυτή διαθέτει τέσσερις κινήσεις κοπής,
τρεις ελλειψοειδείς και μία ευθεία. Η ελλειψοειδής
κίνηση χαρακτηρίζεται από πιο επιθετική κίνηση
της λεπίδας και έχει σχεδιαστεί για κοπή σε μαλακά
υλικά όπως ξύλο ή πλαστικό. Η ελλειψοειδής
κίνηση προσφέρει ταχύτερη κοπή, αλλά με
λιγότερο λείο αποτέλεσμα κοπής μέσα από το
υλικό. Στην ελλειψοειδή κίνηση, επιπλέον της
κίνησης πάνω-κάτω, η λεπίδα κινείται και προς τα
εμπρός κατά τη διαδρομή κοπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέταλλα και σκληρά ξύλα δεν πρέπει
ποτέ να κόβονται με ελλειψοειδή κίνηση κοπής.
Για να ρυθμίσετε την κίνηση κοπής, μετακινήστε
το μοχλό ελλειψοειδούς κίνησης (h) σε μία από
τις τέσσερις θέσεις κοπής: 0, 1, 2 και 3. Η θέση 0
αντιστοιχεί σε ευθεία κίνηση κοπής. Οι θέσεις 1, 2
και 3 αντιστοιχούν σε ελλειψοειδή κίνηση κοπής. Η
επιθετικότητα της κοπής αυξάνει καθώς αυξάνεται
η ρύθμιση του μοχλού από ένα έως τρία, και το
τρία αντιστοιχεί στην πιο επιθετική κοπή.
Φυσητήρας σκόνης (εικ. 9)
Ο φυσητήρας σκόνης βοηθά στον καθαρισμό της
περιοχής κοπής από υπολείμματα που παράγονται
από τη λεπίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν κόβετε μέταλλο,
απενεργοποιήστε το φυσητήρα κοπής ώστε να
μην παρασύρεται το υγρό κοπής μακριά από τη
λεπίδα.
Αφαιρούμενο κάλυμμα
πέδιλου για αποφυγή
χαραγών (εικ. 10)
Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το κάλυμμα πέδιλου
για αποφυγή χαραγών (j) όταν κόβετε επιφάνειες
που χαράζονται εύκολα, όπως υλικά λαμινέ,
καπλαμά ή βαφή.
Για να προσαρμόσετε το κάλυμμα πέδιλου για
αποφυγή χαραγών (j), τοποθετήστε το μπροστινό
μέρος του αλουμινένιου πέδιλου (g) μέσα στο
μπροστινό μέρος του καλύμματος πέδιλου για
αποφυγή χαραγών και χαμηλώστε τη σέγα. Το
κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή χαραγών θα
ασφαλίσει στο πίσω μέρος του αλουμινένιου
πέδιλου.
Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα πέδιλου για
αποφυγή χαραγών, πιάστε το από το κάτω μέρος.
Κρατώντας αντίσταση στις δύο πίσω προεξοχές
(m) αφαιρέστε το κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή
χαραγών.
Ένθετο κατά της δημιουργίας
σκληθρών (εικ. 11)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιήσετε το ένθετο κατά
της δημιουργίας σκληθρών με τη λεπίδα κοπής σε
εγγύτητα με άλλη επιφάνεια.
Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το ένθετο κατά της
δημιουργίας σκληθρών (n) όταν προσπαθείτε
να ελαχιστοποιήσετε τη δημιουργία σκληθρών
στην εντομή, ειδικά όταν κόβετε καπλαμά, υλικά
λαμινέ ή φινιρισμένες επιφάνειες, όπως βαφή. Το
ένθετο κατά της δημιουργία σκληθρών θα πρέπει
να τοποθετηθεί μέσα στο κάλυμμα πέδιλου για
αποφυγή χαραγών (j). Αν δεν χρησιμοποιείται
κάλυμμα κατά της αποφυγής χαραγών,
τοποθετήστε το ένθετο κατά της δημιουργίας
σκληθρών μέσα στο πέδιλο (g).
Πριν τη λειτουργία
• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι (πλήρως)
φορτισμένη.
179
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε το πακέτο μπαταριών
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε
πάντοτε κατάλληλο ατομικό
εξοπλισμό προστασίας της ακοής.
Κάτω από ορισμένες συνθήκες και για
ορισμένη διάρκεια χρήσης, ο θόρυβος
που προέρχεται από αυτό το προϊόν
μπορεί να συμβάλει στην απώλεια της
ακοής.
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και
τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
• Βεβαιωθείτε ότι το υπό κατεργασία τεμάχιο έχει
ασφαλίσει σωστά. Αφαιρείτε τυχόν καρφιά,
βίδες και άλλου είδους συνδετήρες που μπορεί
να καταστρέψουν τη λεπίδα.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για τη
λεπίδα στην κάτω πλευρά του υπό κατεργασία
τεμαχίου. Μην κόβετε υλικά με πάχος
μεγαλύτερο από το μέγιστο βάθος κοπής.
• Χρησιμοποιείτε μόνο αιχμηρές λεπίδες
πριονιού. Λεπίδες με ρωγμές ή κάμψη πρέπει
να αφαιρούνται αμέσως.
• Ποτέ μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία χωρίς
να υπάρχει τοποθετημένη λεπίδα πριονιού.
• Για βέλτιστα αποτελέσματα, μετακινείτε το
εργαλείο ομαλά και σταθερά επάνω στο υπό
κατεργασία τεμάχιο. Μην ασκείτε πλευρική
πίεση στη λεπίδα πριονιού. Διατηρείτε το
πέδιλο επίπεδο επάνω στο υπό κατεργασία
τεμάχιο. Όταν πριονίζετε καμπύλες, κύκλους ή
άλλα στρογγυλά σχήματα, ωθείτε το εργαλείο
απαλά προς τα εμπρός.
• Περιμένετε έως ότου το εργαλείο σταματήσει
εντελώς, προτού αφαιρέσετε τη λεπίδα
πριονιού από το υπό κατεργασία τεμάχιο.
Μετά το πριόνισμα, η λεπίδα ενδέχεται να είναι
ιδιαίτερα θερμή. Μην την αγγίζετε.
180
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ.1, 14)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην επάνω λαβή (q) και το άλλο χέρι στην κύρια
λαβή (p).
Διακόπτης σκανδάλης (εικ. 1)
Για να θέσετε σε λειτουργία τη σέγα, πιέστε το
διακόπτη σκανδάλης (c).
Για να επιβραδύνετε και να σταματήσετε τη
λειτουργία της σέγας, αφήστε το διακόπτη
σκανδάλης.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΕΙΚ. 5)
Καθώς πιέζετε προς τα μέσα το διακόπτη
σκανδάλης, οι διαδρομές ανά λεπτό συνεχίζουν
να αυξάνονται, αλλά δεν υπερβαίνουν τη μέγιστη
ταχύτητα του εργαλείου. Καθώς ελευθερώνετε τη
σκανδάλη, μειώνονται οι διαδρομές ανά λεπτό της
λεπίδας.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, θα πρέπει να
πατάτε το κουμπί (d) ασφάλισης της σκανδάλης,
για να απομακρύνετε την πιθανότητα αθέλητης
έναρξης λειτουργίας.
Κοπή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείτε τη σέγα με το πέδιλο να
έχει αφαιρεθεί, διαφορετικά μπορεί να
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
ΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (ΕΙΚ. 12)
Η κοπή εσωτερικού ανοίγματος είναι ένας εύκολος
τρόπος να κάνετε μια εσωτερική κοπή. Το πριόνι
μπορεί να εισαχθεί απευθείας μέσα σε ένα
πλαίσιο ή μια σανίδα χωρίς να χρειάζεται πρώτα
διάτρηση οπής-οδηγού. Στην κοπή εσωτερικού
ανοίγματος, μετρήστε την επιφάνεια που πρόκειται
να κόψετε και σημαδέψτε την καθαρά με ένα
μολύβι. Κατόπιν γείρετε το πριόνι προς τα εμπρός
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
έως ότου το μπροστινό άκρο του πέδιλου να
στηρίζεται σταθερά στην επιφάνεια εργασίας και
η λεπίδα, σε όλη τη διαδρομή της, να μην έρχεται
σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας. Ενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφήστε το να επιτύχει μέγιστο
αριθμό στροφών. Πιάστε σταθερά το εργαλείο
και χαμηλώστε το πίσω άκρο του εργαλείου αργά
έως ότου η λεπίδα φθάσει το πλήρες βάθος της.
Κρατήστε το πέδιλο σταθερά σε επαφή με το ξύλο
και αρχίστε την κοπή. Μην αφαιρέσετε τη λεπίδα
από την οπή ενώ κινείται ακόμα. Η λεπίδα πρέπει
να σταματήσει τελείως.
ΚΟΠΗ ΣΕ ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(ΕΙΚ. 13)
Μια κοπή σε εγγύτητα με άλλη επιφάνεια
χρειάζεται όταν η κοπή ολοκληρώνεται προς έναν
τοίχο ή ένα εμπόδιο, όπως είναι για παράδειγμα
ένα προστατευτικό τοίχου από πιτσιλίσματα. Ένας
από τους πιο εύκολους τρόπους για να επιτύχετε
την κοπή σε εγγύτητα με άλλη επιφάνεια είναι να
χρησιμοποιήσετε ειδική λεπίδα (DT2074). Η λεπίδα
κοπής σε εγγύτητα με άλλη επιφάνεια, παρέχει
τη δυνατότητα κοπής έως το μπροστινό άκρο του
πέδιλου της σέγας. Αφαιρέστε το ένθετο κατά της
δημιουργίας σκληθρών και επαναφέρετε το πέδιλο
στη θέση συγκράτησης 0° πριν εγκαταστήσετε και
χρησιμοποιήσετε τη λεπίδα κοπής σε εγγύτητα με
άλλη επιφάνεια. Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα
κοπής, η λεπίδα κοπής σε εγγύτητα με άλλη
επιφάνεια θα ρέπει να χρησιμοποιηθεί στη ρύθμιση
κοπής 0 ή στη ρύθμιση 1 ελλειψοειδούς κίνησης.
Η λεπίδα κοπής σε εγγύτητα με άλλη επιφάνεια
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη
της κοπής, επειδή η λεπίδα αυτή εμποδίζει την
στήριξη του πέδιλου από την επιφάνεια εργασίας.
Χρησιμοποιείτε τις πρακτικές κοπής ξύλου που
εξηγούνται παρακάτω.
ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ
Υποστηρίζετε πάντα επαρκώς το τεμάχιο
εργασίας. Χρησιμοποιείτε την υψηλότερη ρύθμιση
ταχύτητας για την κοπή ξύλου. Μην επιχειρήσετε
να ενεργοποιήσετε το εργαλείο όταν η λεπίδα είναι
σε επαφή με το υλικό που πρόκειται να κόψετε.
Έτσι θα μπορούσε να προκληθεί ανεπιθύμητη
ακινητοποίηση του μοτέρ. Τοποθετήστε το
μπροστινό μέρος του πέδιλου στο υλικό που
πρόκειται να κοπεί και κρατάτε το πέδιλο της σέγας
σε σταθερή επαφή με το ξύλο κατά τη διάρκεια
της κοπής. Μη ασκείτε υπερβολική δύναμη στο
εργαλείο. Αφήστε τη λεπίδα να κόψει με την
ταχύτητα που μπορεί. Όταν ολοκληρωθεί η κοπή,
απενεργοποιήστε τη σέγα. Αφήστε τη λεπίδα
να ακινητοποιηθεί πλήρως και κατόπιν αφήστε
τη σέγα στην άκρη πριν ξεσφίξετε το τεμάχιο
εργασίας.
ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Όταν κόβετε μικρού πάχους μεταλλικά ελάσματα
είναι καλύτερο να συσφίγγετε ένα ξύλο στην
κάτω πλευρά του μεταλλικού ελάσματος. Έτσι
θα εξασφαλιστεί καθαρή κοπή χωρίς τον κίνδυνο
κραδασμών ή σχισίματος του υλικού. Πάντα να
θυμάστε να χρησιμοποιείτε λεπίδα με μικρότερα
δόντια για σιδηρούχα μέταλλα (για αυτά που έχουν
υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο) και λεπίδα με
πιο μεγάλα δόντια για μη σιδηρούχα μέταλλα
(αυτά που δεν περιέχουν σίδηρο). Χρησιμοποιείτε
ρύθμιση υψηλής ταχύτητας για κοπή μαλακών
μετάλλων (αλουμινίου, χαλκού, ορείχαλκου,
μαλακού χάλυβα, γαλβανισμένων σωλήνων,
λαμαρίνας αγωγών κλπ.). Χρησιμοποιείτε
χαμηλότερη ταχύτητα για κοπή πλαστικών,
πλακακιών, λαμινέ υλικών, σκληρών μετάλλων και
χυτοσιδήρου.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε το πακέτο μπαταριών
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό
τους εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
(ΕΙΚ. 6)
• Εφαρμόζετε μία σταγόνα λαδιού στον κύλινδρο
οδήγησης (l) σε τακτικά χρονικά διαστήματα,
για να αποτρέπονται οι εμπλοκές.
181
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται:
– DE3241 Παράλληλος οδηγός
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
παρελκόμενα, εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των παρελκομένων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
είναι επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα
από τη DEWALT, παρελκόμενα μ’ αυτό
το προϊόν.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
182
– DE3242 Ράβδος ελλειψογράφου
– 581281-00 Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
– 581239-01 Κάλυμμα εξαγωγής σκόνης
– 402140-00 Ένθετο πέδιλου κατά της
δημιουργίας σκληθρών
– 581268-00 Κάλυμμα πέδιλου για αποφυγή
χαραγών
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση
που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης
της DEWALT, καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες
για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο
183
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
184
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
185
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N267148
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
02/13
Download PDF

advertising