GW3050 | Black&Decker GW3050 BLOWER VAC instruction manual

402113-07 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GW3050
GW3030
GW2810
GW2838
2
3
ROMÂNĂ
Utilizarea aparatului
dumneavoastră
Destinaţia de utilizare
Aspiratorul de frunze BLACK+DECKER™, GW2810,
GW2838, GW3030, GW3050 a fost conceput pentru
îndepărtarea frunzelor. Acest aparat este destinat
exclusiv uzului casnic şi la exterior.
♦ Fiţi întotdeauna atenţi atunci
când utilizaţi acest aparat.
♦ Păstraţi zona de lucru curată
şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
♦ Utilizaţi acest aparat numai în
condiţii de lumină diurnă sau
de lumină artificială bună.
♦ Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive.
♦ Nu permiteţi niciodată copiilor
sau persoanelor nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze
aparatul; regulamentele locale pot impune limite de vârstă
pentru operator.
♦ Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se apropie de zona
de lucru sau să atingă aparatul
sau cablul de alimentare.
♦ Ţineţi copiii, persoanele din jur
şi animalele la distanţă de aparat în timpul utilizării acestuia.
Distragerea atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
Avertismente generale de siguranţă
privind aparatul
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate
alimentate de la reţeaua electrică/fără fir,
trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile
de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu,
de electrocutare, de vătămări corporale şi
deteriorare a materialelor.
♦ Citiţi cu atenţie şi în întregime
acest manual înainte de a utiliza aparatul, familiarizaţi-vă
cu comenzile şi cu utilizarea
corespunzătoare a acestuia.
♦ Destinaţia de utilizare este
descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea
vreunei operaţiuni cu acest
aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare corporală.
Termenul „aparat“ din toate avertizările enumerate mai jos se referă
la aparatul alimentat de la reţeaua
principală de energie (cu cablu)
sau la aparatul (fără cablu) alimentat de la baterie. Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară.
4
♦ Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia
oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea aparatului. Transportarea aparatelor
ţinând degetul pe întrerupător
sau alimentarea cu tensiune
a aparatelor ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
♦ Nu vă întindeţi pentru a apuca
unealta de lucru. Menţineţi-vă
întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un
control mai bun al aparatului
în situaţii neaşteptate.
♦ Îmbrăcaţi-vă corespunzător.
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriti-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile
sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
♦ Aparatul nu trebuie să fie utilizat ca jucărie.
♦ Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦ Nu desfaceţi carcasa produsului. Nu există componente ce
pot fi reparate de către utilizator în interiorul acestuia.
Siguranţa personală
♦ Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea
ce faceţi şi faceţi uz de regulile de bun simţ atunci când
operaţi un aparat. Nu utilizaţi
un aparat atunci când sunteţi
obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului
sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării
aparatelor poate conduce la
vătămări corporale grave.
♦ Atunci când este necesar,
utilizaţi echipament personal
de protecţie. Echipamentul de
protecţie precum cel destinat
protejării ochilor, măştile antipraf, încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiţii de
lucru vor reduce vătămările
personale.
Utilizarea şi îngrijirea
aparatului
♦ Înainte de utilizare, verificaţi
5
aparatul pentru a depista
componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificaţi
dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau
orice altă condiţie ce ar putea
afecta utilizarea aparatului.
♦ Nu utilizaţi aparatul în cazul în
care întrerupătorul nu comută
în poziţia pornit şi oprit. Orice
aparat ce nu poate fi controlat cu ajutorul întrerupătorului
este periculos şi trebuie să fie
reparat.
♦ Deconectaţi ştecherul de la
sursa de alimentare şi/sau
acumulatorul de la aparat înaintea efectuării oricăror reglaje,
modificării accesoriilor sau depozitării aparatelor. Astfel de
măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a aparatelor.
♦ Atunci când este cazul, păstraţi uneltele de tăiat ascuţite
şi curate. Este puţin probabil
ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai uşor de
controlat.
♦ Nu utilizaţi aparatul în cazul în
care există vreo componentă
deteriorată sau defectă.
♦ Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un
agent autorizat de reparaţii.
♦ Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi vreo
componentă diferită de cele
specificate în acest manual.
Siguranţa electrică
♦ Ştecherele aparatelor trebuie să fie compatibile cu priza
electrică. Nu modificaţi niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere împreună cu aparatele
împământate (legate la masă).
Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
♦ Nu expuneţi aparatul la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa
ce intră într-un aparat va spori
riscul de electrocutare.
♦ Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din pri6
ză a aparatului. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente
în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
♦ Atunci când operaţi un aparat
în aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
♦ În cazul în care operarea unui
aparat într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu protecţie
pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul
electrocutării.
poziţionat în portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa ca urmare
a schimbărilor rapide de viteză
şi direcţie.
Repararea
♦ Prevedeţi repararea aparatului
de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va
asigura păstrarea caracterului
sigur al aparatului.
Instrucţiuni suplimentare
de siguranţă pentru
aspiratoarele de frunze
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea
vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu acest aparat diferite de cele
recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau
daune asupra obiectelor.
♦ Pentru a vă proteja picioarele şi tălpile în timpul utilizării
aparatului, purtaţi întotdeauna
încălţăminte adecvată de protecţie şi pantaloni lungi.
După utilizare
♦ Atunci când nu este utilizat,
aparatul trebuie depozitat întrun spaţiu uscat, bine ventilat şi
nu la îndemâna copiilor.
♦ Copiii nu trebuie să aibă acces
la aparatele depozitate.
♦ Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un
vehicul, acesta trebuie să fie
7
♦ Nu utilizaţi în modul aspirare
fără tuburile de aspirare şi sacul de colectare montate pe
poziţie.
♦ Deconectaţi întotdeauna produsul, lăsaţi ventilatorul să se
oprească şi scoateţi ştecherul
din priză atunci când:
♦ Comutaţi din modul suflare
în modul aspirare.
♦ Cablul de alimentare s-a deteriorat sau s-a încurcat.
♦ Lăsaţi produsul nesupravegheat.
♦ Eliminaţi un blocaj.
♦ Verificaţi, reglaţi, curăţaţi
sau efectuaţi lucrări asupra
produsului.
♦ Dacă aparatul începe să
vibreze anormal.
♦ În timpul funcţionării, nu poziţionaţi admisia sau evacuarea
maşinii de măturat lângă ochi
sau urechi. Nu suflaţi niciodată
reziduurile în direcţia persoanelor din jur.
♦ Nu utilizaţi în ploaie sau nu lăsaţi aparatul afară atunci când
plouă.
♦ Nu traversaţi alei sau străzi cu
pietriş atunci când produsul
este pornit în modul suflare/
aspirare. Mergeţi şi nu alergaţi
niciodată.
♦ Nu aşezaţi unitatea pe jos pe
pietriş atunci când este pornită.
♦ Asiguraţi-vă că adoptaţi o poziţie stabilă, mai ales când lucraţi în pantă. Nu vă întindeţi
atunci când utilizaţi aparatul şi
păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
♦ Nu aspiraţi materiale ce pot fi
contaminate cu lichide inflamabile sau combustibile precum
benzina şi nu utilizaţi în spaţii
unde acestea pot fi prezente.
♦ Nu aşezaţi obiecte pe deschiderile aparatului. Nu utilizaţi
niciodată dacă deschiderile
sunt blocate - curăţaţi-le de
păr, scame, praf şi de orice
altceva care ar putea reduce
fluxul de aer.
Avertisment! Utilizaţi întotdeauna produsul conform instrucţiunilor din acest manual.
Produsul dumneavoastră este
conceput să fie utilizat în poziţie
verticală şi poate cauza vătămări
dacă este utilizat în orice alt fel.
8
Utilizaţi piesele de schimb şi
accesoriile BLACK+DECKER
recomandate.
♦ Păstraţi toate piuliţele, şuruburile şi bolţurile strânse pentru
a vă asigura că aparatul se află
în stare bună de funcţionare.
Nu puneţi niciodată în funcţiune
produsul poziţionat pe o parte sau
răsturnat.
♦ Operatorul sau utilizatorul va fi
considerat responsabil pentru
accidentele sau pericolele provocate celorlalţi sau obiectelor
deţinute.
♦ Nu transportaţi aparatul ţinându-l de cablu.
♦ Dirijaţi întotdeauna cablul în
partea din spate a aparatului.
Avertisment! În cazul în care un
cablu se deteriorează în timpul
utilizării, deconectaţi-l imediat de
la reţeaua electrică principală. Nu
atingeţi cablul înainte de a deconecta alimentarea.
♦ Nu utilizaţi solvenţi sau soluţii
de curăţare pentru a curăţa
produsul. Folosiţi o racletă
neascuţită pentru a îndepărta
iarba şi murdăria.
♦ Verificaţi frecvent sacul de colectare pentru a depista semnele de uzură sau deteriorare.
♦ Ventilatoarele de schimb
sunt disponibile la agenţii de
service BLACK+DECKER.
Siguranţa terţilor
♦ Acest aparat poate fi utilizat de
copiii peste 8 ani şi de către
persoane cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse
sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe
dacă acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului în condiţii
de siguranţă şi înţeleg riscurile
pe care le implică. Nu lăsaţi
copiii să se joace cu unealta.
Curăţarea şi operaţiunile de întreţinere ale uneltei nu trebuie
efectuate de copii fără supraveghere.
♦ Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
9
Siguranţa electrică
prelungitor HO5V V-F de 1,5 mm²
de până la 30 m fără a afecta performanţa produsului. Înainte de
utilizare, inspectaţi cablul prelungitor pentru a depista semne de
deteriorare, uzură şi îmbătrânire.
Înlocuiţi cablul prelungitor dacă
este deteriorat sau defect. Atunci
când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet
cablul.
Acest aparat prezintă izolare dublă; prin urmare, nu
este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna
ca alimentarea cu energie
să corespundă tensiunii de
pe plăcuţa cu specificaţii.
♦ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru
de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita pericolul.
♦ Siguranţa electrică poate fi îmbunătăţită suplimentar folosind
un dispozitiv de protecţie la curent rezidual (RCD) de mare
sensibilitate de 30 mA.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei,
riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă
ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă,
utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite
riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea
componentelor în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor,
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru
puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică).
Cablul prelungitor trebuie să fie
adecvat pentru utilizarea în aer liber şi trebuie să fie marcat corespunzător. Se poate folosi un cablu
10
lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe
perioade prelungite, asiguraţivă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF).
Deconectaţi: scoateţi ştecherul din priză înainte de
a efectua operaţii de curăţare sau întreţinere.
Fiţi atenţi la obiectele proiectate.
Ţineţi persoanele din jur la
distanţă.
Puterea sonoră garantată
prin Directiva 2000/14/CE.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Etichetele prezente pe aparat
Pictogramele următoare sunt
afişate pe unealtă, împreună cu
codul de data:
Avertisment! Citiţi manualul înainte de utilizare.
Purtaţi ochelari sau vizoare
de protecţie în timpul utilizării acestui aparat.
Purtaţi echipament de protecţie corespunzător pentru urechi în timpul utilizării
acestei unelte.
Nu expuneţi unealta la
ploaie şi nu o lăsaţi afară
atunci când plouă.
Selector de reglare a vitezei
Opritor cablu
Sac de colectare
Tub de suflare superior
Tub de suflare inferior
Tub de aspirare superior
Tub de aspirare central
Tub de aspirare inferior
Buton de detaşare a aspiratorului
Buton de detaşare a sacului
Cap motor
Mâner secundar
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi deconectat
de la priză.
Avertisment! Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie în timpul utilizării aspiratorului
de frunze.
Asamblarea tuburilor de aspirare (fig. A)
Tuburile de aspirare trebuie să fie asamblate împreună înainte de utilizare.
Avertisment! Nu utilizaţi aparatul cu tuburile de
aspirare separate.
♦
Pentru a facilita asamblarea, aplicaţi o soluţie
de apă cu săpun pe zona de îmbinare.
♦
Aliniaţi canelurile (13) şi triunghiurile (14) de pe
tubul de aspirare inferior (6) şi central (7).
♦
Împingeţi ferm tubul de aspirare superior (6) în
tubul de aspirare central (7) până când triunghiurile fac clic pe poziţie.
♦
Aliniaţi canelurile (13) şi triunghiurile (14) de pe
tubul de aspirare central (7) şi inferior (8).
♦
Împingeţi ferm tubul de aspirare central (7) în
tubul de aspirare inferior (8) până când triunghiurile fac clic pe poziţie.
11
Avertisment! Nu separaţi tuburile după asamblarea
acestora.
♦
Montarea mânerului secundar (fig. B)
(numai GW3050)
Opritorul de cablu (fig. G)
Un opritor de cablu (2) este încorporat în partea din
spate a capului motor.
♦
Treceţi cablul (21) prin opritorul de cablu (2).
♦
Apăsaţi şi ţineţi apăsate ambele butoane (15) de
pe partea laterală a suportului pentru mâner.
♦
Glisaţi mânerul secundar (12) pe poziţie, peste
butoane (15).
Notă: Asiguraţi-vă că butonul portocaliu se află pe
aceeaşi parte laterală cu orificiul mare din mâner.
Avertisment! Asiguraţi-vă că zimţii de pe buton se
aliniază corect în fantele din mâner şi asiguraţi-vă că
mânerul este bine fixat.
Utilizarea produsului dumneavoastră
Avertisment! Atunci când folosiţi aparatul ca suflantă sau aspirator, purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Dacă îl utilizaţi în medii cu mult praf, purtaţi,
de asemenea, o mască.
Avertisment! Opriţi produsul, lăsaţi ventilatorul să
se oprească şi scoateţi ştecherul din priză înainte de a efectua operaţii de reglare, de service sau
întreţinere.
Reglarea poziţiei mânerului secundar (fig. C)
(numai GW3050)
Mânerul secundar (12) poate fi reglat pentru a oferi
un nivel optim de echilibru şi confort.
♦
Apăsaţi butonul (15) de pe partea stângă a mânerului.
♦
Rotiţi mânerul secundar (12) în poziţia dorită.
♦
Eliberaţi butonul (15).
Avertisment! Asiguraţi-vă că zimţii de pe buton se
aliniază corect în fantele din mâner şi asiguraţi-vă că
mânerul este bine fixat.
Modul suflare (fig. H şi I)
♦
Ataşaţi capacul ventilatorului (22) la capul motor
(11) amplasând ansamblul conform săgeţii, apoi
pivotaţi în acest punct şi apăsaţi butonul de detaşare a aspiratorului (9) până când prinderea
(23) este cuplată complet. (fig. H)
♦
Aliniaţi tubul de suflare asamblat cu capul motor
(11).
♦
Împingeţi tubul de suflare asamblat în orificiul de
evacuare (25) până când prinderea se cuplează
ferm cu tubul de suflare.
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată modul de suflare
fără tubul de suflare şi capacul ventilatorului fixate
bine pe poziţie.
♦
Ţineţi tubul de suflare la aproximativ 180 mm
deasupra solului, porniţi aparatul şi folosiţi o mişcare oscilatorie dintr-o parte în alta, înaintaţi
încet păstrând reziduurile/frunzele colectate în
faţa dumneavoastră (fig. I).
♦
După ce aţi strâns reziduurile/frunzele într-o grămadă, puteţi comuta la modul aspirare pentru
a le aspira.
Asamblarea tuburilor de suflare (fig. D)
♦
Aliniaţi cele 2 marcaje (16) de la baza tubului de
suflare superior (4) cu cele 2 marcaje (17) de la
baza tubului de suflare inferior (5).
♦
Împingeţi ferm tubul de suflare superior (4) în
tubul de suflare inferior (5) până când fac clic
pe poziţie.
Avertisment! Nu separaţi tuburile după asamblarea
acestora.
Montarea si demontarea reductorului (fig. D)
♦
♦
Glisaţi ferm reductorul (30) pe capătul de jos al
tubului de suflare inferior (5). Fixaţi reductorul
prinzând clapeta (31) pe clemă (32).
Pentru a-l demonta, ridicaţi clapeta (32) şi glisaţi
reductorul (30) de pe partea de jos a tubului de
suflare inferior (5).
Demontarea tubului de suflare şi
a capacului ventilatorului
♦
Montarea şi demontarea racletei (fig. E)
(numai GW3050 & GW2838)
♦
♦
♦
Pentru a opri unealta, rotiţi selectorul de reglare
a vitezei (1) în sens antiorar, la poziţia oprit.
♦
Amplasaţi racleta (18) peste suportul (19) de pe
baza tubului de suflare inferior (8).
Apăsaţi în jos şi glisaţi ferm racleta (18) pe suport
(19) până când face clic pe poziţie.
Pentru a o demonta, ridicaţi butonul de detaşare
a racletei (20) şi glisaţi racleta (18) de pe suport
(19).
Pentru a deconecta tubul de sufl are, apăsaţi
butonul de detaşare a sacului (10) şi trageţi tubul
afară, asigurându-vă că nu cade pe jos.
Pentru a deconecta capacul ventilatorului (22),
apăsaţi butonul de detaşare a aspiratorului (9)
şi trageţi capacul ventilatorului (22) în afară,
asigurându-vă că acesta nu cade pe jos.
Modul de aspirare (fig. H, J şi K)
Notă: Pentru aspirare/tocare, sacul de colectare (3)
trebuie să fie montat.
♦
Scoateţi capacul ventilatorului (22) apăsând butonul de detaşare a aspiratorului (9) şi trăgând
capacul ventilatorului (22) în afară, asigurânduvă totodată că acesta nu cade pe jos.
♦
Ataşaţi sacul de colectare (3) la orificiul de evacuare (25) apăsându-l ferm până când face clic
pe poziţie.
Utilizare
Pornirea şi oprirea (fig. F)
Avertisment! Ţineţi bine unealta când o porniţi.
♦
Pentru a porni unealta, rotiţi selectorul de reglare
a vitezei (1) în sens orar, la setarea necesară.
12
♦
Ataşaţi tubul de aspirare asamblat la capul motor (11) amplasând ansamblul conform săgeţii,
apoi pivotaţi în acest punct şi apăsaţi butonul de
detaşare a aspiratorului (9) până când prinderea
este cuplată complet.
♦
Aşezaţi chinga sacului colector pe umăr (fi g.
K); veţi susţine, astfel, greutatea suplimentară pe măsură ce sacul de colectare se umple.
Alternativ, sacul de colectare poate fi prins pe
consola de susţinere (28 - fig. A) de pe tubul de
aspirare superior (4) şi chinga poate fi fixată la
capul motor (11), pe cârlig (29).
♦
Poziţionaţi tubul de aspirare uşor deasupra reziduurilor/frunzelor. Porniţi aparatul şi folosiţi
o mişcare oscilatorie; reziduurile/frunzele vor
fi aspirate prin tub, vor fi tocate şi eliminate în
sacul de colectare (fig. K).
♦
Pe măsură ce sacul se umple, puterea de aspiraţie a aparatului va scădea; opriţi aparatul şi
deconectaţi-l de la priza de alimentare.
♦
Deschideţi fermoarul sacului pentru a goli conţinutul acestuia înainte de a continua utilizarea.
Avertisment! Nu scoateţi niciodată sacul de colectare fără a opri aparatul şi fără a-l scoate din priză.
Notă: Dacă puterea de aspiraţie scade şi sacul nu
este plin, tubul de aspiraţie este probabil înfundat cu
reziduuri. Opriţi aparatul şi scoateţi-l din priză pentru
a desfunda tubul înainte de a continua.
Problemă
Soluţia eventuală
Verificaţi conexiunea la priza de alimentare.
Soluţia eventuală
Oprirea - deconectaţi de la priza de alimentare şi scoateţi sacul de colectare.
Scoateţi tubul de aspiraţie şi inspectaţi
ventilatorul.
Curăţaţi reziduurile de pe lamele ventilatorului.
Dacă ventilatorul este crăpat sau
deteriorat, nu utilizaţi aparatul - consultaţi agentul de reparaţii autorizat
BLACK+DECKER local.
Întreţinere
Aparatul dumneavoastră BLACK+DECKER a fost
conceput pentru a opera o perioadă îndelungată de
timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de curăţarea periodică.
♦
Păstraţi aparatul curat şi uscat.
♦
Îndepărtaţi orice frunze rămase în interiorul tubului de aspiraţie.
♦
Curăţaţi cu regularitate fantele de ventilare cu
o pensulă de vopsit curată şi uscată.
♦
Curăţaţi periodic sacul de colectare şi asiguraţivă că este gol şi curat înainte de fiecare utilizare.
♦
Pentru a curăţa aparatul, folosiţi Doar săpun
delicat şi o cârpă umedă. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă şi nu scufundaţi niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau
pe bază de solvenţi.
♦
În produsul dumneavoastră există angrenaje
cu autolubrifiere, de aceea lubrifierea nu este
necesară.
Depanare
Intreruperea
funcţionării
Problemă
Tocare precară
Verificaţi siguranţa din ştecher dacă este
arsă (numai pentru Marea Britanie).
Verificaţi dacă ansamblul tubului de
suflare/aspirare este corect montat pe
capul motor.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la
reţeaua principală de energie (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă siguranţa continuă să se ardă deconectaţi imediat de la priza de alimentare şi consultaţi agentul de reparaţii
autorizat BLACK+DECKER local.
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare
de la reţeaua principală de energie:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 13 A.
Aspirare precară/ Oprirea - deconectaţi de la priza de alizgomot ascuţit
mentare, reziduurile ar trebui să cadă
din tub.
Scoateţi şi goliţi sacul de colectare.
Verificaţi dacă porturile de admisie şi
evacuare din tub sunt desfundate.
Scoateţi reziduurile din zona ventilatorului.
Protejarea mediului înconjurător
Dacă aparatul continuă să nu aspire bine
- deconectaţi imediat de la priza de alimentare şi consultaţi agentul de reparaţii
local, autorizat BLACK+DECKER.
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dumneavoastră BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în
care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună
cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
13
Declaraţia de conformitate
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
GW2810, GW2838, GW3030, GW3050 - Aspirator/suflantă pentru frunze
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/EC, EN 60335-1:2012 + A11:2014, IEC
60335-2-100:2002, IEC 62233:2008.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către
comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice
agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru
dumneavoastră.
2000/14/CE, Aspirator de frunze, Anexa V
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Olanda
Nr. identificare autoritate notificată: 0344
nivelul puterii sonore conform cu 2000/14/CE
(Articolul 13, Anexa III):
LWA (putere sonoră măsurată) 104 dB(A)
Marjă = 3 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată) 107 dB(A)
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
BLACK+DECKER la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
BLACK+DECKER autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/EC
(până la 19/04/2016) 2014/30/EU (de la 20/04/2016)
şi 2011/65/EU. Pentru informaţii suplimentare, vă
rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea
adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Specificaţii tehnice
GW2810
GW3030
GW3050
(Tip 1)
(Tip 1)
(Tip 1)
230
230
230
2800
3000
3000
50
50
50
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
GW2838
Tensiune de intrare
Putere absorbită
Capacitate
Vc.a.
W
l
Greutate (suflare)
mm
3,5
3,7
3,7
Greutate (aspirare)
mm
4,9
4,9
4,9
R. Laverick
Director tehnic
Black & Decker Europa
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
21.10.2015
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
Garanţie
Vibraţii (ah) 9,8 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni
de la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor
supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel
de produse pentru a asigura inconveniente minime
pentru client, cu excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
14
♦
♦
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijente;
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea
celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat
contactând biroul Black & Decker la adresa
indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dumneavoastră produs BLACK+DECKER şi
pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi
ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre
marca BLACK+DECKER şi despre gama noastră
de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00306852 - 03-06-2016
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising