GW3050 | Black&Decker GW3050 BLOWER VAC instruction manual

382013-38 BAL
www.blackanddecker.eu
GW3050
GW3030
GW2810
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
12
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
20
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
27
2
5
3
4
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš Black & Deckerjev pihalnik/sesalnik je namenjen čiščenju listja. Ta izdelek je namenjen izključno
uporabi v gospodinjstvu in uporabi na prostem.
Splošni napotki za varno uporabo
naprave
Opozorilo! Pri uporabi električnih ali baterijskih naprav je potrebno upoštevati splošna
varnostna opozorila, vključno navodila, ki
so podana v tem priročniku, da zmanjšate
nevarnost požara, električnega udara, telesnih poškodb in materialne škode.
Pred uporabo naprave natančno preberite
navodila za uporabo. Seznanite se
z funkcijami upravljanja in pravilno uporabo
naprave.
♦ Namen uporabe je podrobno opisan v teh
navodilih. Uporaba kateregakoli pribora
ali priključka ali način uporabe, ki v teh
navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb.
Izraz „naprava“ v vseh spodaj navedenih opozorilih
se nanaša na vašo električno napajano (kabelsko)
napravo ali na akumulatorsko napajano (brezžično)
napravo.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje.
♦
♦
Osebna varnost
♦
♦
♦
Uporaba naprave
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri uporabi naprave bodite vedno previdni.
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
Napravo uporabljajte le pri dnevni svetlobi ali
intenzivni umetni svetlobi.
Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer
obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr.
prostori, kjer se nahajajo vnetljive tekočine,
plini ali prah.
Ne dovolite, da napravo uporabljajo otroci ali
osebe, ki niso seznanjeni z napravo. Lokalna
zakonodaja lahko predvideva starostno
omejitev, ki je predpisana za upravljavce
naprave.
Ne dovolite, da se otroci ali živali približajo
delovnemu območju ali da se dotaknejo
napajalnega kabla.
Ne dovolite da se med delovanjem naprave
v delovnem območju nahajajo otroci, živali
in drugi prisotni. Motnje lahko povzročijo, da
izgubite nadzor nad orodjem.
Ta naprava ni igrača in ni namenjena igri.
Naprave ne potapljajte v vodo.
Ne odpirajte ohišja naprave. Znotraj naprave
ni delov, ki bi jih lahko servisirali ali popravili.
♦
♦
♦
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte, če
ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali
zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
Kjer je potrebno, uporabite osebno zaščitno
opremo. Uporaba zaščitne opreme, kot
je zaščitna maska proti prahu, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki
jo uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje
možnost telesnih poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priklopom na vir toka in/ali na akumulatorski
paket ali pred nošnjo naprave se prepričajte
se, da je stikalo v položaju off/izklop. Nošenje
naprave s prstom na stikalu za vklop ali
priključitev naprave na električno omrežje
z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreče.
Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite
za varno in trdno stojišče. To omogoča
boljši nadzor nad električnim orodjem
v nepričakovanih situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje
se lahko zapletejo v premikajoče se dele.
Uporaba in negovanje naprave
♦
♦
♦
♦
Pred uporabo naprave preverite, da so vsi deli
naprave nepoškodovani. Preverite morebitne
polomljene dele, poškodovana stikala in
druge pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na
delovanje izdelka.
Ne uporabljajte naprave, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Vsaka naprava, ki je ni
mogoče nadzorovati s pomočjo stikala, je
lahko nevarna in jo je potrebno popraviti.
Pred nastavljanjem, menjavo nastavkov ali
shranjevanjem, električno in/ali akumulatorsko
napravo najprej odklopite z vira napajanja.
Takšni preventivni ukrepi zmanjšujejo
nevarnost neželenega zagona naprave.
Če ima vaša naprava rezalno orodje, ga
ohranjajte čisto in ostro. Pravilno vzdrževana
in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
5
SLOVENSKI
♦
Ne uporabljajte naprave, če je katerikoli del
poškodovan ali defekten.
Vse poškodovane ali defektne dele naj
zamenja ali popravi pooblaščeni servis.
Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati
delov, ki niso navedeni v teh navodilih.
♦
♦
Električna varnost
♦
Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča.
Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne
uporabljajte adapterskih vtikačev. Nepredelani
vtikači in ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost
električnega udara.
Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Če v električno
orodje zaide voda, obstaja večja možnost
električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli
ne uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklop
električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da
bo kabel na varni oddaljenosti od vročine,
olja, ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje
nevarnost električnega udara.
Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba RCD
inštalacijskega odklopnika zmanjšuje možnost
električnega udara.
♦
♦
♦
♦
Po uporabi
♦
Če naprave ne uporabljate, jo shranite
v suhem, dobro prezračevanem prostoru
izven dosega otrok.
Otroci ne smejo imeti dostopa do shranjene
naprave.
Če napravo shranite ali jo prevažate
v avtomobilu, jo položite v prtljažnik ali jo
privežite tako, da preprečite njen premik pri
nenadnih spremembah v hitrosti ali smeri.
♦
♦
Servis
♦
Napravo naj servisira le usposobljen serviser,
pri tem pa uporablja le originalne nadomestne
dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
6
Dodatni varnostni napotki za pihalnike/
sesalnike
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor
uporaba rezalnih dodatkov, nastavkov ali način
delovanja ni v skladu s predpisanimi navodili v tem
priročniku, obstaja nevarnost telesnih poškodb in/
ali poškodb naprave ali opreme.
♦ Da zavarujete svoje noge, med uporabo
naprave nosite zaščitne čevlje z zaščitno
kapo in dolge hlače.
♦ Ne uporabljajte sesalnega načina, če niso
nameščene sesalne cevi in vreče za smeti.
♦ V primeru izpolnitve spodnjega pogoja, vedno
izklopite napravo in počakajte, da se ventilator
zaustavi ter odklopite vtič iz vtičnice:
♦ Pred menjavo načina „pihanje“ v način
„sesanje“.
♦ Če se napajalni kabel zaplete ali
poškoduje.
♦ Če nameravate pustiti napravo brez
nadzora.
♦ Če želite odpraviti zamašitev.
♦ Pred preverjanjem, nastavljanjem,
čiščenjem ali opravljanjem del na vaši
napravi.
♦ Če začne naprava neobičajno vibrirati.
♦ Med delovanjem naprave ne približujte
vhodne ali izhodne odprtine za sesanje
v neposredno bližino ušes ali oči. Nikoli ne
pihajte smeti v smeri ljudi.
♦ Naprave ne uporabljajte v deževnem vremenu
in ne pustite naprave na dežju.
♦ Ne prečkajte makadamskih stez ali poti, če je
naprava vklopljena in deluje v načinu pihanje/
sesanje. Ne tekajte, temveč hodite umirjeno.
♦ Ne postavljajte vklopljene naprave na kamnito
podlago.
♦ Vedno bodite pozorni kje stopate, še posebej
na pobočjih. Ne iztegujte se predaleč pred
seboj in ohranjajte pravilno telesno držo.
♦ Ne sesajte smeti, ki so bile morda polite
z vnetljivim materialom, kot je bencin in ne
uporabljajte naprave v prostorih, kjer so
prisotni hlapljivi izdelki in vnetljivi materiali.
♦ Ne vstavljajte predmetov v odprtine naprave.
Naprave ne uporabljajte, če so odprtine
zamašene. Ne približujte las, tkanin, prahu in
ostalih predmetov, ki bi lahko zmanjšali zračni
pretok.
Opozorilo! Z napravo ravnajte pravilno in v skladu
z navodili v tem priročniku.
Naprava je zasnovana za uporabo v pokončnem
položaju. Če jo uporabljate v drugačnem položaju,
SLOVENSKI
se lahko poškoduje. Nikoli ne vklopite naprave, če
leži na boku ali če je obrnjena z glavo navzdol.
♦ Uporabnik ali upravljavec naprave je
odgovoren za nezgode ali telesne poškodbe
ljudi in materialno škodo na njihovi lastnini.
♦ Naprave ne prenašajte tako, da jo držite za
kabel.
♦ Vedno napeljite napajalni kabel od zadnje
strani in proč od naprave.
Opozorilo! Če se med uporabo naprave kabel
poškoduje, ga nemudoma izklopite iz omrežja. Ne
dotikajte se napajalnega kabla, dokler ga ne izklopite
iz omrežja.
♦ Nikoli ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih
čistilnih sredstev za čiščenje svoje naprave.
Uporabite topo strgalo, da odstranite travo ali
umazanijo.
♦ Pogosto preverite vrečo za smeti za obrabo in
dotrajanost.
♦ Nadomestni ventilatorji so na voljo pri
pooblaščenem serviserju Black & Decker.
Uporabljajte le nadomestne dele in pribore, ki
jih je odobril Black & Decker.
♦ Vse matice in vijaki morajo biti zategnjeni, da
se zagotovi varno delovanje naprave.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Napravo lahko uporabljajo otroci, če so stari
8 let ali več in osebe z omejenimi fizičnimi
senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali
pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so
prejeli navodila o varni uporabi naprave in če
razumejo potencialne nevarnosti uporabe.
Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci
ne smejo izvajati čiščenja ali vzdrževanja
naprave, razen, če so pod nadzorom osebe, ki
je odgovorna za njihovo varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti,
da bi se igrali z napravo.
Električna varnost
Ta naprava je dvojno izolirana in posledično
ozemljitev ni potrebna. Vedno preverite, ali
napetost vira napajanja ustreza tisti, ki je
navedena na podatkovni plošči.
♦
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz
varnostnih razlogov zamenja proizvajalec
ali pooblaščeni Black & Deckerjev servisni
center.
Električno varnost lahko še izboljšate
s pomočjo 30 mA naprave za zaščito pred
uhajavim tokom.
Uporaba napajalnega podaljška
Uporabite podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza
vhodni napetosti tega orodja (glejte tehnične podatke). Podaljšek kabla mora biti primeren za uporabo
na prostem in ustrezno označen. Podaljšek dolžine
do 30 m, ki vsebuje vodnike premera 1,5 mm2 HO5V
V-F ne bo vplival na delovni učinek orodja. Pred uporabo preverite podaljšek kabla za znake poškodb,
obrabe in staranja. Zamenjajte podaljšek kabla, če
je poškodovan ali defekten. Če uporabljate kolut,
vedno do konca odvijte kabel.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov,
rezil ali dodatkov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge
uporabe orodja. Če delate z orodjem dalj
časa, poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja
praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega
orodja (primer:- delo z lesom, posebej
hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Nalepke na napravi
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Preberite navodila pred začetkom uporabe.
Med uporabo te naprave nosite zaščitna
očala ali naušnike.
Med uporabo te naprave nosite zaščito
za sluh.
Naprave ne uporabljajte v deževnem vremenu ali v okolju z visoko relativno vlažnostjo
in ne pustite naprave na dežju.
Izklop: pred čiščenjem naprave ali vzdrževanjem, izklopite vtič iz omrežnega napajanja.
Bodite pozorni na odletavajoče predmete.
Ljudje se morajo nahajati na varni razdalji.
7
SLOVENSKI
Direktiva 2000/14/ES za zajamčeno raven
zvočne moči.
Sestavni deli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Gumb za spreminjanje hitrosti
Zavora za kabel
Vreča za smeti
Zgornja pihalna cev
Spodnja pihalna cev
Zgornja sesalna cev
Srednja sesalna cev
Spodnja sesalna cev
Gumb za sprostitev sesanja
Gumb za sprostitev vreče
Pihalna glava
Drugi ročaj
Sestava
Pozor! Pred sestavljanjem se prepričajte,
da je naprava izključena in izklopljena iz
vira napajanja.
Pozor! Med delom z vašo pihalno/sesalno
napravo vedno nosite zaščitne rokavice.
Sestava sesalne cevi (sl. A)
Pred uporabo naprave je potrebno sestaviti sesalne
cevi.
Opozorilo! Ne uporabljajte naprave, če so sesalne
cevi razstavljene.
♦ Da bo sestavljanje lažje, nanesite raztopino
milnice na spojni del cevi.
♦ Poravnajte zareze (13) in trikotnike (14) na
zgornji (6) in srednji (7) sesalni cevi.
♦ Čvrsto potisnite zgornjo sesalno cev (6)
v srednjo sesalno cev (7) tako, da se trikotniki
zaskočijo v svoj položaj.
♦ Poravnajte zareze (13) in trikotnike (14) na
srednji (7) in spodnji (8) sesalni cevi.
♦ Čvrsto potisnite sesalno cev (7) v spodnjo
sesalno cev (8) tako, da se trikotniki zaskočijo
v svoj položaj.
Opozorilo! Ne razstavljajte sestavljenih cevi.
Montaža drugega ročaja (sl. B) (samo pri
modelu GW3050)
♦
Pritisnite in držite pritisnjena oba gumba (15)
na stranskem delu nosilca ročaja.
♦ Potisnite drugi ročaj (12) na mesto preko obeh
gumbov (15).
Opomba: Prepričajte se, da je oranžni gumb na isti
strani kot velika luknja na ročaju.
8
Opozorilo! Preverite, ali so zobci na gumbu pravilno poravnani v režah na ročaju in ali je ročaj trdno
pritrjen.
Nastavitev položaja drugega ročaja (sl. C)
(samo pri modelu GW3050)
Drugi ročaj (12) lahko nastavite in tako zagotovite
optimalno ravnovesje in udobje.
♦ Pritisnite navznoter gumb (15) na levi strani
ročaja.
♦ Zavrtite drugi ročaj (12) v želeni položaj.
♦ Sprostite gumb (15).
Opozorilo! Preverite, ali so zobci na gumbu pravilno poravnani v režah na ročaju in ali je ročaj trdno
pritrjen.
Sestava pihalne cevi (sl. D)
♦
Poravnajte 2 oznaki (16) na spodnjem delu
zgornje pihalne cevi (4) in 2 oznaki (17) na
spodnjem delu spodnje pihalne cevi (5).
♦ Čvrsto potisnite zgornjo pihalno cev (4)
v spodnjo pihalno cev (5) tako, da se
zaskočita v zaklenjen položaj.
Opozorilo! Ne razstavljajte sestavljenih cevi.
Montaža in demontaža združevalca (sl. D)
♦
♦
Čvrsto zdrsnite združevalec (30) na spodnji
del spodnje pihalne cevi (5). Pritrdite
združevalec z zaskočnim jezičkom (31)
v priponko (32).
Če želite odstraniti združevalec, dvignite
priponko (32) in zdrsnite združevalec (8)
s spodnjega dela spodnje pihalne cevi (5).
Montaža in demontaža grabljic (sl. E) (samo
pri modelu GW3050)
♦
♦
♦
Nastavite grabljice (18) nad pritrdilno konzolo
(19) na spodnjem delu spodnje pihalne cevi (5).
Čvrsto potisnite navzdol in zdrsnite grabljice
(18) v pritrdilno konzolo (19) tako, da se
zakleneta v svoj položaj.
Če želite odstraniti grabljice, dvignite zaskok
za sprostitev (20) in izvlecite grabljice (18) iz
pritrdilne konzole (19).
Uporaba
Vklop in izklop (sl. F)
Opozorilo! Pri vklopu napravo držite čvrsto.
♦ Za vklop naprave, obrnite gumb za
spreminjanje hitrosti (1) v smeri gibanja
urinega kazalca na želeno vrednost.
♦ Za izklop naprave, obrnite gumb za
spreminjanje hitrosti (1) v nasprotni smeri
gibanja urinega kazalca na želeno vrednost.
SLOVENSKI
Mehanizem za navijanje kabla (sl. G)
Mehanizem za navijanje kabla (2) je vgrajen v zadnji
del pihalne glave.
♦ Ovijte kabel (21) na mehanizem za navijanje
kabla (2).
Uporaba izdelka
Opozorilo! Vedno nosite zaščitna očala, ko uporabljate napravo kot pihalnik ali sesalnik. Če napravo
uporabljate v prašnem okolju, nosite tudi filtrirno
masko za prah.
Opozorilo! Izklopite napravo, počakajte, da se
ventilator zaustavi in odklopite vtič iz napajalne
vtičnice, preden začnete s postopkom nastavitve,
popravila ali vzdrževanja.
Način za pihanje (sl. H in I)
♦
Pritrdite pokrov ventilatorja (22) na pihalno
glavo (11), pri sestavljanju bodite pozorni
na puščice. Nato ga zavrtite do te točke in
pritisnite gumb za sprostitev sesanja (9), da se
lovilec (23) zatakne. (sl. H)
♦ Poravnajte sestavljeno pihalno cev s pihalno
glavo (11).
♦ Potisnite sestavljeno pihalno cev na sesalni
odvod (25), da se pravilno pritrdi v zaklepu
pihalne cevi.
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte naprave v načinu
za pihanje, če cev za pihanje in pokrov ventilatorja
nista pravilno nameščena.
♦ Držite pihalno cev približno 180 mm nad
podlago, vklopite napravo in z gibi pometanja
od ne strani na drugo stran počasi pihajte
nesnago/listje pred vami (sl. I).
♦ Ko zberete listje/nesnago na kupček, lahko
preklopite v način za sesanje in posesajte
kupček.
Demontaža pihalne cevi in pokrova ventilatorja
♦
♦
Za odklop pihalne cevi, pritisnite gumb za
sprostitev vreče (10) in izvlecite cev. Pri tem
pazite, da cev ne pade na tla.
Za odklop pokrova ventilatorja (22), pritisnite
gumb za sprostitev sesanja (9) in izvlecite
pokrov ventilatorja (22). Pri tem bodite
pozorni, da pokrov ne pade na tla.
Pri tem bodite pozorni, da pokrov ne pade na
tla.
♦ Pritrdite vrečo za smeti (3) na sesalni odvod
(25) tako, da jo čvrsto pritisnete, da se
zatakne v svoj položaj.
♦ Pritrdite sestavljeno pihalno cev na pihalno
glavo (11), pri sestavljanju bodite pozorni
na puščice. Nato ga zavrtite do te točke in
pritisnite gumb za sprostitev sesanja (9), da se
lovilec zatakne.
♦ Pas vreče za smeti napeljite preko rame
(sl. K), tako boste podprli dodatno težo, ko
se vrečka napolni. Lahko pa vrečko za prah
pripnete na podporni nosilec (28 - sl. A) na
zgornji sesalni cevi (4), pas pa lahko pripnete
na kljukico (29) na pihalni glavi (11).
♦ Sesalno cev držite za malenkost višje od
listja/nesnage. Vklopite napravo in uporabite
gibe pometanja: listje/nesnaga se bo posesala
preko cevi, zdrobila in odložila v vrečki za
smeti (sl. K).
♦ Ko se vrečka napolni, se bo sesalna moč
zmanjšala. Izklopite napravo in jo odklopite od
omrežnega napajanja.
♦ Izpraznite vsebino vrečke za smeti preden
nadaljujete z delom.
Opozorilo! Nikoli ne odstranite vrečke, če je naprava vklopljena in priključena na električno napajanje.
Opomba: Če se sesalna moč zmanjša, vrečka pa ni
napolnjena, pomeni, da je najbrž zamašena sesalna cev. Pred nadaljevanjem izklopite napravo in jo
odklopite od omrežnega napajanja in počistite cev.
Odpravljanje težav
Težava
Možna rešitev
Naprava ne
deluje
Preverite priklop na električno
napajanje.
Preverite varovalko v vtiču. Če je
pregorela, jo zamenjajte (velja za
Veliko Britanijo).
Preverite, da je sestav pihalne/sesalne
cevi pravilno pritrjen na pihalno glavo.
Če varovalka pregori ponovno napravo odklopite od električnega
napajanja in stopite v stik
s pooblaščenim Black & Decker
serviserjem.
Način za sesanje (sl. H, J in K)
Opomba: Pri sesanju/drobljenju mora biti nameščena vreča za smeti (3).
♦ Odstranite pokrov ventilatorja (22) tako, da
pritisnete na gumb za sprostitev sesanja (9) in
povlečete pokrov ventilatorja (22) od naprave.
9
SLOVENSKI
Težava
Možna rešitev
Naprava
ne sesa
zadvoljivo/
motor deluje
obremenjeno
Izklopite napravo in odklopite od
električnega napajanja, počistite
umazanijo v sesalni cevi.
Odstranite in izpraznite vrečko za
smeti.
Preverite, da dovodni in odvodni
priklop cevi ne vsebuje ostankov.
Odstranite vse nečistoče od področja
ventilatorja.
Če naprava še vedno ne sesa
zadovoljivo - jo odklopite od
električnega napajanja in stopite
v stik s pooblaščenim Black & Decker
serviserjem.
Naprava
ne drobi
zadovoljivo
Napravo izklopite in odklopite od
električnega napajanja ter odstranite
vrečko za smeti.
Odstranite sesalno cev in preverite
ventilator.
Odstranite vse nečistoče od rezil
ventilatorja.
Če je ventilator počen ali poškodovan,
naprave ne uporabljajte. Stopite
v stik s pooblaščenim Black & Decker
serviserjem.
Vzdrževanje
Vaša Black & Decker baterijska ali električna naprava/orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo brez
posebnega vzdrževanja.
Trajno zadovoljstvo z napravo je odvisno od pravilne
uporabe ter rednega čiščenja.
♦ Napravo vzdržujte čisto in suho.
♦ Odstranite listje, ki se je zagozdilo znotraj
sesalne cevi.
♦ Redno čistite zračne reže s čisto, suho krpo.
♦ Redno izpraznite vrečko za smeti in se
prepričajte, da je čista in prazna po vsaki
uporabi naprave.
♦ Napravo počistite z blago milnico in vlažno
krpo. Pazite, da voda ne prodre v notranjost
naprave; nikoli ne potopite nobenega
dela orodja v tekočino. Ne uporabljajte
abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ Naprava je sestavljena iz ležajev, ki se
podmazujejo samodejno, zato mazanje ni
potrebno.
Zamenjava električnega napajalnega vtiča
(samo Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov vtič napajalnega kabla:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
10
♦
Priključite rjavo žico na fazni terminal novega
vtiča.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 13 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Omogočite, da bo izdelek primeren za
ločeno zbiranje.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker,
ko ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če
želite izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
GW2810 GW3030 GW3050
(Tip 1)
(Tip 1)
(Tip 1)
Vhodna
napetost
Vizmenična
Vhodna moč
W
Zmogljivost
l
Masa (pihalnik)
mm
Masa (sesalnik)
mm
230
2800
50
3,45
4,85
230
3000
50
3,7
4,85
230
3000
50
3,7
4,85
SLOVENSKI
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Raven emisij vibracij (ah) 9,8 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
DIREKTIVA O ZUNANJEM HRUPU
GW2810, GW3030, GW3050
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod „tehničnimi podatki“ v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60335.
2000/14/ES, pihalna/sesalna naprava, dodatek V
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nizozemska
Št. uradne zabeležke: 0344
Nivo akustične moči v skladu 2000/14/ES
(Člen 13, Dodatek III):
LWA (izmerjena moč zvoka) 104 dB (A)
Odstopanje = 3 dB (A)
LWA (zajamčena moč zvoka) 107 dB (A)
Odstopanje = 3 dB (A)
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES
in 2011/65/EU.
Za več informacij kontaktirajte Black & Decker na
spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo stran
navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to izjavo v korist Black & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
19.4.2013
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Izdelek je bil v uporabi za namene obrti, za
profesionalno uporabo ali za najem;
♦ Izdelek ni bil pravilno uporabljan ali
vzdrževan;
♦ Izdelek je bil poškodovan zaradi tujih
predmetov, snovi ali zaradi nezgod;
♦ Popravila so poskušali opraviti ljudje, ki niso
pooblaščeni serviserji Black & Deckerja.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov,
ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih
serviserjev in vsi podatki o poprodajnih storitvah
na voljo na internetu: www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni
o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Za več informacij glede blagovne znamke
Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk.
Ne pozabite registrirati kupljenega izdelka!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Prijavite svoj izdelek preko spleta
www.blackanddecker.co.uk/productregistration ali pošljite vaše ime in priimek in kodo izdelka
na Black & Decker v vaši državi.
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker
11
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Osobna sigurnost
Ovo puhalo Black & Decker predviđeno je za čišćenje lišća. Ovaj je uređaj predviđen isključivo za
uporabu u neprofesionalne svrhe i na otvorenom
prostoru.
♦
Opća sigurnosna upozorenja za uređaj
Upozorenje! Tijekom korištenja uređaja
napajanih iz električne mreže uvijek se
pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera,
uključujući i sljedećih, kako biste smanjili
rizik od požara, električnog udara, osobnih
ozljeda i oštećivanja imovine.
♦
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte
ovaj priručnik te se upoznajte s kontrolama
i pravilnom upotrebom.
♦ U ovom priručniku opisana je predviđena
namjena. Upotreba bilo kojeg dodatnog
pribora ili opreme, kao i primjena ovog uređaja
u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku
može predstavljati opasnost od tjelesnih
ozljeda.
Izraz „uređaj“ u svim upozorenjima navedenima
u nastavki odnosi se na električni uređaj (žični) koji
se napaja iz strujne mreže ili električni alat koji se
napaja akumulatorskom baterijom (bez žice).
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
♦
♦
♦
♦
Upotreba ovog uređaja
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
Uvijek budite pažljivi tijekom upotrebe
ovog uređaja.
Područje rada održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
Uređaj upotrebljavajte isključivo po danu ili uz
dobro umjetno osvjetljenje.
Uređaj ne koristite u eksplozivnom okruženju,
kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine.
Nemojte dopustiti upotrebu djeci i osobama
koje nisu upoznate s uputama za upotrebu.
Lokalni propisi mogu ograničavati dob
korisnika.
Ne dopustite djeci i životinjama da budu blizu
radnog područja ili da dodiruju uređaj ili kabel
napajanja.
Tijekom upotrebe uređaja držite podalje
djecu, promatrače i životinje. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad
uređajem.
Uređaj se ne smije upotrebljavati kao igračka.
Uređaj ne potapajte u vodu.
Ne otvarajte kućište. Unutar uređaja nema
dijelova namijenjenih korisničkom servisiranju.
Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne koristite električni
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga,
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom
rada s uređajem može dovesti do ozbiljnih
ozljeda.
Ako je potrebno, upotrijebite opremu za
osobnu zaštitu. Upotreba zaštitne opreme
poput zaštite za oči, maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja uređaja, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju. Nošenje uređaja pri
čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
uređaja kojemu je prekidač uključen priziva
nezgode.
Ne sežite predaleko. Održavajte ravnotežu
i stabilan stav. To omogućuje bolju kontrolu
uređaja u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit
ili dugu kosu.
Upotreba i čuvanje uređaja
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Prije upotrebe provjerite uređaj radi mogućih
oštećenja ili neispravnih dijelova. Provjerite
ima li polomljenih dijelova, oštećenja
prekidača ili bilo kojih drugih stanja koja bi
mogla utjecati na rad uređaja.
Ne upotrebljavajte uređaj ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni
položaj. Svaki uređaj kojim se ne može
upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili
pohrane uređaja isključite utikač iz utičnice
ili odvojite akumulatorsku bateriju. Te
sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog uređaja.
Ako postoje, rezne dijelove alata održavajte
oštrima i čistima. Pravilno održavanje reznih
alata i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Ne upotrebljavajte uređaj ako je bilo koji dio
oštećen ili neispravan.
Sve oštećene ili neispravne dijelove treba
popraviti ili zamijeniti ovlašteni serviser.
HRVATSKI
♦
Ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati bilo koje
dijelove osim onih koji su navedeni u ovom
priručniku.
Zaštita od električne struje
♦
♦
♦
♦
♦
Utikači uređaj moraju odgovarati utičnicama.
Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem
ne koristite prilagodne utikače. Neizmijenjeni
utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik
od strujnog udara.
Uređaj ne izlažite kiši ili vlazi. Prodiranje vode
u uređaj povećat će rizik od električnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
uređaja iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
Prilikom rada s uređajem na otvorenom
prostoru, upotrijebite produžni kabel koji je za
to predviđen. Upotreba kabela prikladnog za
otvorene prostore smanjuje rizik od strujnog
udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje uređaja
u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od
neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od električnog
udara.
Nakon upotrebe
♦
♦
♦
Kad nije u upotrebi, uređaj treba pohraniti na
suho i dobro prozračeno mjesto, izvan dosega
djece.
Djeca ne bi smjela imati pristup pohranjenim
uređajima.
Kad se uređaj čuva ili prevozi u vozilu,
potrebno ga je smjestiti u prtljažnik ili spriječiti
njegovo pomicanje uslijed naglih promjena
u brzini i smjeru kretanja vozila.
Servisiranje
♦
Uređaj servisirajte kod kvalificiranog servisera
i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
Na taj ćete način održati sigurnost upotrebe
uređaja.
Dodatne sigurnosne upute za puhala-usisivače
U ovom priručniku opisana je predviđena namjena.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme,
kao i izvođenje bilo kojih postupaka pomoću ovog
uređaja koji nisu opisani u ovom priručniku, mogu
predstavljati opasnost od tjelesne ozljede i/ili materijalne štete.
♦ Da biste tijekom upotrebe uređaja zaštitili
stopala i noge, uvijek nosite otpornu obuću
i duge hlače.
♦ Uređaj nemojte rabiti za usisavanje ako nisu
postavljene cijevi za usisavanje i vreća za
prikupljanje.
♦ Isključite uređaj, pričekajte da se ventilator
zaustavi i iskopčajte utikač iz utičnice
u sljedećim slučajevima:
♦ Prebacivanje s ispuhivanja na usisavanje.
♦ Kabel napajanja je oštećen ili zapetljan.
♦ Uređaj je ostavljen bez nadzora.
♦ Prilikom uklanjanja blokade u cijevima.
♦ Prilikom provjere, podešavanja, čišćenja
ili rada na uređaju.
♦ Ako uređaj počne neuobičajeno vibrirati.
♦ Ulazne ili izlazne otvore usisavača nemojte
približavati očima ili ušima tijekom upotrebe.
Nemojte otpuhivati u smjeru prisutnih osoba.
♦ Nemojte rabiti po kiši ni ostavljati na
otvorenom prostoru dok pada kiša.
♦ Nemojte prelaziti preko šljunčanih putova ili
ceste dok uređaj radi u načinu ispuhivanja ili
usisavanja. Tijekom rada hodajte, nemojte
trčati.
♦ Uređaj nemojte stavljati na šljunak dok je
uključen.
♦ Pazite kako hodate, osobito po padinama. Ne
sežite predaleko i uvijek održavajte ravnotežu.
♦ Nemojte usisavati materijale koji mogu biti
natopljeni zapaljivim tekućinama kao što je
benzin ni rabiti na mjestima na kojima mogu
biti prisutne.
♦ Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore.
Nemojte rabiti ako su otvori začepljeni. Dlake,
tkanine, prašina i sl. mogu smanjiti protok
zraka.
Upozorenje! Proizvod uvijek rabite na način opisan
u ovom priručniku.
Proizvod je predviđen za upotrebu u uspravnom
položaju. Ako se rabi na bilo koji drugi način, može
doći do tjelesnih ozljeda. Nemojte rabiti proizvod
dok je položen bočno ili je preokrenut.
♦ Rukovatelj ili korisnik odgovoran je za
nezgode, ozljede i materijalnu štetu nanesene
drugim osobama.
♦ Uređaj nemojte nositi držeći ga za kabel.
♦ Kabel napajanja uvijek držite straga, podalje
od uređaja.
Upozorenje! Ako se kabel ošteti tijekom upotrebe, kabel smjesta odvojite od izvora električnog
napajanja. Ne dodirujte kabel napajanja dok ga ne
iskopčate iz napajanja.
13
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
Za čišćenje nemojte rabiti otapala ni tekućine
za čišćenje. Za uklanjanje trave i nečistoća
upotrijebite strugač.
Često provjeravajte je li vreća za prikupljanje
istrošena ili oštećena.
Zamjenski ventilatori dostupni su kod
servisnog predstavnika tvrtke Black & Decker.
Koristite samo rezervne dijelove i pribor koje
preporučuje Black & Decker.
Sve vijke i matice održavajte čvrsto zategnutima kako bi upotreba uređaja bila sigurna.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj mogu rabiti djeca od 8 godina
naviše i osobe sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
nedostatkom iskustva i znanja ako su pod
nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu
uređaja i opasnosti koje iz toga proizlaze.
Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje
i održavanje ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
zorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjena
dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja
bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom korištenja alata (npr.
tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
Oznake na uređaju
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Prije upotrebe pročitajte
priručnik.
Tijekom upotrebe ovog uređaja rabite zaštitne naočale.
Zaštita od električne struje
Tijekom upotrebe ovog uređaja koristite
odgovarajuću zaštitu za sluh.
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
♦
Alat ne izlažite kiši, visokoj vlažnosti i nemojte ga ostavljati vani kad pada kiša.
Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker, radi izbjegavanja opasnosti.
Električna sigurnost može se dodatno
poboljšati korištenjem uređaja za rezidualnu
struju (RCD) jačine 30 mA i visoke
osjetljivosti.
Isključite uređaj: iskopčajte utikač iz utičnice
prije čišćenja ili održavanja.
Pazite na leteće predmete.
Udaljite promatrače.
Upotreba produžnog kabela
Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je pogodan za napajanje ovog alata (pogledajte tehničke
podatke). Produžni kabel mora biti prikladan za
uporabu na otvorenom te odgovarajuće označen.
Moguće je upotrijebiti do 30 m produžnog kabela
presjeka 1,5 mm2 HO5V V-F bez gubitka radnih
karakteristika proizvoda. Prije upotrebe provjerite
produžni kabel glede znakova oštećenja, habanja ili
starenja. Zamijenite produžni kabel ako je oštećen
ili neispravan. U slučaju upotrebe kabela na kolutu,
kabel uvijek potpuno odmotajte.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upo14
Zajamčena zvučna snaga prema Direktivi
2000/14/EC.
Značajke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Regulator brzine
Držač kabela
Vreća za prikupljanje
Gornja ispušna cijev
Donja ispušna cijev
Gornja usisna cijev
Srednja usisna cijev
Donja usisna cijev
Gumb za oslobađanje cijevi
Gumb za oslobađanje vreće
HRVATSKI
11. Kućište s pogonom
12. Drugi rukohvat
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sklapanja provjerite je
li uređaj isključen i odvojen od električnog
napajanja.
Upozorenje! Prilikom rada s ovim uređajem
uvijek nosite zaštitne rukavice.
Sastavljanje usisne cijevi (sl. A)
Prije upotrebe potrebno je sastaviti usisne cijevi.
Upozorenje! Uređaj nemojte rabiti ako usisne cijevi
nisu sastavljenje.
♦ Kako biste cijevi lakše spojili, nanesite malo
sapunice na mjesto spajanja.
♦ Poravnajte utore (13) i trokutaste izbočine (14)
na gornjoj (6) i srednjoj (7) usisnoj cijevi.
♦ Čvrsto pritisnite gornju usisnu cijev (6)
o srednju usisnu cijev (7) tako da se trokuti
spoje („kliknu“).
♦ Poravnajte utore (13) i trokutaste izbočine (14)
na srednjoj (7) i donjoj (8) usisnoj cijevi.
♦ Čvrsto pritisnite srednju usisnu cijev (7)
o donju usisnu cijev (8) tako da se trokuti
spoje („kliknu“).
Upozorenje! Cijevi nemojte razdvajati nakon sastavljanja.
Postavljanje drugog rukohvata (sl. B) (samo
na modelu GW3050)
♦
Držite pritisnute gumbe (15) s obje strane
rukohvata.
♦ Drugi rukohvat (12) klizno namjestite na tipke
(15).
Napomena: Provjerite je li narančasti gumb na istoj
strani kao i veliko otvor u rukohvatu.
Upozorenje! Provjerite jesu li zupci na gumbu
pravilno poravnati s utorima na rukohvatu te je li
rukohvat dobro učvršćen.
Prilagođavanje položaja drugog rukohvata
(crtež C) (samo GW3050)
Drugi rukohvat (12) može se prilagoditi radi optimalnog balansa i udobnosti uporabe.
♦ Pritisnite tipku (15) s lijeve strane rukohvata.
♦ Zakrenite drugi rukohvat (12) u željeni položaj.
♦ Pustite tipku (15).
Upozorenje! Provjerite jesu li zupci na gumbu
pravilno poravnati s utorima na rukohvatu te je li
rukohvat dobro učvršćen.
Sastavljanje ispušne cijevi (sl. D)
♦
Poravnajte 2 oznake (16) pri dnu gornje
ispušne cijevi (4) i 2 oznake (17) pri dnu donje
ispušne cijevi (5).
♦ Čvrsto pritisnite gornju ispušnu cijev (4)
o donju ispušnu cijev (5) tako da se spoje
(„kliknu“).
Upozorenje! Cijevi nemojte razdvajati nakon sastavljanja.
Postavljanje i uklanjanje koncentratora
(sl. D)
♦
♦
Čvrsto navucite koncentrator (30) na donji
kraj donje ispušne cijevi (5). Pričvrstite
koncentrator tako da zakačite jezičak (31) na
kvačicu (32).
Za uklanjanje podignite kvačicu (32) i izvucite
koncentrator (8) s donjeg kraja donje ispušne
cijevi (5).
Postavljanje i uklanjanje grablji (sl. E) (samo
GW3050)
♦
♦
♦
Postavite grablje (18) iznad nosača (19)
u donjem dijelu donje ispušne cijevi (5).
Pritisnite prema dolje i čvrsto navucite grablje
(18) na nosač (19) tako da se učvrste u svom
položaju.
Za uklanjanje podignite sklop za oslobađanje
grablji (20) i povucite grablje (18) s nosača
(19).
Upotreba
Uključivanje i isključivanje (sl. F)
Upozorenje! Prilikom uključivanja čvrsto primite
proizvod.
♦ Da biste uključili uređaj, okrenite regulator
brzine (1) u smjeru kazaljke na satu do željene
postavke.
♦ Da biste uključili uređaj, okrenite regulator
brzine (1) suprotno od kazaljke na satu
u isključeni položaj.
Držač kabela (sl. G)
Držač kabela (2) nalazi se u stražnjem dijelu kućišta
pogona.
♦ Kabel oblikujte u petlju (21) i provucite kroz
držač kabela (2).
Upotreba ovog uređaja
Upozorenje! Prilikom upotrebe za otpuhivanje ili
usisavanje, uvijek rabite sigurnosne naočale. Prilikom uporabe u prašnim uvjetima nosite i filtarsku
masku.
15
HRVATSKI
Upozorenje! Isključite uređaj, pričekajte da se
ventilator zaustavi i isključite utikač iz utičnice prije
bilo kakvog podešavanja, servisiranja ili održavanja.
Ispuhivanje (sl. H i I)
♦
Pričvrstite pokrov ventilatora (22) na kućište
pogona (11) tako da pronađete sklop
naznačen strelicom, zatim zakrenete oko ove
točke i pritisnete gumb za oslobađanje usisne
cijevi (9) tako da se kvačica (23) potpuno
aktivira. (sl. H)
♦ Poravnajte sastavljenu ispušnu cijev
s kućištem pogona (11).
♦ Pritisnite sastavljenu ispušnu cijev na izlazni
otvor (25) tako da se učvrsti u svom položaju.
Upozorenje! Nemojte rabiti u načinu ispuhivanja
ako ispušna cijev i ventilator nisu dobro postavljeni.
♦ Držite ispušnu cijev oko 180 mm iznad tla,
uključite uređaj i pomičite ga lijevo-desno
te se polako krećite prema naprijed tako da
nakupljeno lišće i ostale nakupine budu ispred
vas (sl. I).
♦ Nakon što otpušete lišće i sl. na hrpu, možete
prebaciti na usisavanje kako biste usisali
nakupine.
nosač (28 - sl. A) na gornjoj usisnoj cijevi (4),
a remen se može postaviti na kućište pogona
(11) na kuku (29).
♦ Postaviti usisnu cijev malo iznad lišća/
nakupina. Uključite uređaj i pomičite ga lijevodesno. Lišće će se usisati u cijev i usitnjeno
ispustiti u vreću za prikupljanje (sl. K).
♦ Kako se vreća puni, snaga usisavanja se
smanjuje. Isključite uređaj i iskopčajte ga iz
napajanja.
♦ Prije nastavka rada otvorite vreću i ispraznite
sadržaj.
Upozorenje! Nemojte uklanjati vreću prije nego što
isključite uređaj i iskopčate ga iz napajanja.
Napomena: Ako se usisavanje smanji, a vreća nije
puna, usisna cijev vjerojatno je začepljena. Prije
nastavka rada isključite uređaj, iskopčajte ga iz
napajanja i očistite cijev.
Rješavanje problema
Problem
Provjerite osigurač u utikaču te po
potrebi zamijenite (samo UK).
Provjerite je li sklop cijevi za
ispuhivanje/usisavanje pravilno
priključen na kućište pogona.
Uklanjanje ispušne cijevi i pokrova ventilatora.
♦
♦
Da biste odvojili ispušnu cijev, pritisnite gumb
za oslobađanje vreće (10) i skinite cijev,
pazeći da ne padne na tlo.
Da biste odvojili pokrov ventilatora (22),
pritisnite gumb za oslobađanje usisne cijevi
(9) i skinite pokrov ventilatora (22), pazeći da
pokrov ventilatora ne padne na tlo.
Ako osigurač nastavi pregorijevati,
odmah isključite iz napajanja
i obratite se ovlaštenom servisnom
predstavniku tvrtke Black & Decker.
Uređaj slabo
usisava/cvili
16
Isključite uređaj i iskopčajte ga iz
napajanja. Nakupine bi trebale ispasti
iz cijevi.
Skinite i ispraznite vreću za
prikupljanje.
Usisavanje (sl. H, J i K)
Napomena: Za usisavanje mora biti postavljena
vreća za prikupljanje (3).
♦ Uklonite pokrov ventilatora (22) tako da
pritisnete gumb za oslobađanje usisne cijevi
(9) i skinete pokrov ventilatora (22), pazeći da
ne padne na tlo.
♦ Pričvrstite vreću za prikupljanje (3) na izlazni
otvor (25) tako da je čvrsto pritiskujete dok se
ne učvrsti („klikne“) u svom položaju.
♦ Pričvrstite sastavljenu usisnu cijev na
kućište pogona (11) tako da pronađete sklop
naznačen strelicom, zatim zakrenete oko ove
točke i pritisnete gumb za oslobađanje usisne
cijevi (9) tako da se kvačica potpuno aktivira.
♦ Remen vreće za prikupljanje stavite preko
ramena (sl. K). To omogućuje nošenje veće
težine kako se vreća za prikupljanje puni.
Vreća za prikupljanje može se i pričvrstiti na
Moguće rešenje
Uređaj ne radi Provjerite priključak napajanja.
Provjerite jesu li ulazni i izlazni otvori
usisne cijevi slobodni.
Uklonite eventualne nakupine iz
područja ventilatora.
Ako se slabo usisavanje nastavi,
odmah isključite iz napajanja
i obratite se ovlaštenom servisnom
predstavniku tvrtke Black & Decker.
Slabo
usitnjavanje
Isključite uređaj, iskopčajte ga
iz napajanja i skinite vreću za
prikupljanje.
Skinite usisnu cijev i provjerite
ventilator.
Očistite eventualne nakupine
s lopatica ventilatora.
Ako je ventilator napukao ili je
oštećen, nemojte rabiti uređaj.
Obratite se ovlaštenom servisnom
predstavniku tvrtke Black & Decker.
HRVATSKI
Održavanje
Ovaj alat tvrtke Black & Decker projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Kontinuirana zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
♦ Uređaj održavajte čistim i suhim.
♦ Uklonite svo lišće zaglavljeno u usisnoj cijevi.
♦ Redovito čistite ventilacijske otvore pomoću
čistog i suhog kista za bojanje.
♦ Redovito čistite vreću za prikupljanje, a nakon
svake upotrebe provjerite je li čista i prazna.
♦ Uređaj čistite blagim sapunom i vlažnom
krpom. Nikad ne dopustite da bilo kakva
tekućina prodre u unutrašnjost alata i nikad
ne potapajte nijedan dio alata u tekućinu.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
♦ Ležajevi u ovom uređaju su
samopodmazujući, stoga podmazivanje nije
potrebno.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 13 A.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti
u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Black & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni
su putem interneta na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Kapacitet
Težina (puhalo)
Težina (usisavač)
VAC
W
l
mm
mm
GW2810
(Tip 1)
230
2800
50
3,45
4,85
GW3030
(Tip 1)
230
3000
50
3,7
4,85
GW3050
(Tip 1)
230
3000
50
3,7
4,85
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Odrezivanje (ah) 9,8 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DIREKTIVA O BUCI NA OTVORENOM
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako je Vaš Black & Decker proizvod potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje
otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
GW2810, GW3030, GW3050
Black & Decker izjavljuje da su donji proizvodi opisani u odjeljku „tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim
propisima: 2006/42/EC, EN 60335.
2000/14/EC, Puhalo i usisavač, Dodatak V
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nizozemska
ID br. ovlaštenog tijela: 0344
Razina zvučne snage prema 2000/14/EC
(Članak 13, Dodatak III)
LWA (izmjerena zvučna snaga) 104 dB(A)
Nesigurnost = 3 dB(A)
LWA (zajamčena zvučna snaga) 107 dB(A)
Nesigurnost = 3 dB(A)
Također, ovi su proizvodi usklađeni sa smjernicama
2004/108/EC i 2011/65/EU.
17
HRVATSKI
Za dodatne informacije kontak tirajte t vr tku
Black & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik,
Globalni inženjering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
19.4.2013
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano
je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca
od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju,
profesionalnoj upotrebi ili u svrhu
unajmljivanja;
♦ Proizvod je bio izložen nepravilnoj upotrebi ili
je zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja
izazvana stranim predmetima, tvarima ili
u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog
osoblja tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
kupnje. Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog
servisnog agenta možete provjeriti kontaktiranjem
vašeg lokalnog ureda tvrtke Black & Decker, na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Dodatno,
potpuni popis ovlaštenih Black & Decker servisa
i potpuni detalji o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima, dostupni su putem Interneta na
adresi: www.2helpU.com.
18
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi Black & Decker proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o tvrtki
Black & Decker i našem rasponu proizvoda
dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk.
Ne zaboravite registrirati svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Svoj proizvod registrirajte na internetu putem
stranice www.blackanddecker.co.uk/productregistration ili svoje podatke i šifru proizvoda pošaljite
predstavništvu tvrtke Black & Decker u Vašoj zemlji
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim
navedenim u uputama ili mehaničkim
oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje
servisa.
♦
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
R ADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
19
SRPSKI
Namena
Lična bezbednost
Vaša Black & Decker duvač je dizajniran za duvanje
lišća. Ovaj aparat je namenjen samo za privatnu
upotrebu na otvorenom prostoru.
♦
Opšta sigurnosna upozorenja za uređaj
Upozorenje! Pri korišćenju uređaja sa
mrežnim napajanjem/baterijom neophodno
je pridržavati se osnovnih sigurnosnih mera
predostrožnosti, uključujući i one navedene
u nastavku, kako bi se smanjila opasnost od
požara, električnog udara, telesnih povreda
i materijalnih šteta.
♦
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre upotrebe,
upoznajte se sa kontrolama i pravilnom
upotrebom aparata.
♦ Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih
pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje
druge operacije ovim aparatom koja nije
preporučena u ovom uputstvu za upotrebu
može izazvati opasnost od fizičkih povreda.
Termin „aparat“ u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na aparate sa mrežnim napajanjem
(sa kablom) ili aparate sa baterijskim napajanjem
(bežični).
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
♦
♦
♦
♦
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim aparatom. Nemojte da
koristite uređaj ako ste umorni ili pod dejstvom
lekova, alkohola ili droga. Trenutak nepažnje
pri radu sa uređajem može dovesti do
ozbiljnih telesnih povreda.
Gde neophodno, koristite ličnu zaštitnu
opremu. Zaštitna oprema, kao što su zaštita
za oči, maska za prašinu, zaštitna obuća
sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja uređaja. Nošenje uređaja
sa prstom na prekidaču ili uređaja sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad uređajem
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili
duga kosa mogu da se uhvate u pokretne
delove.
Korišćenje vašeg aparata
Korišćenje i održavanje uređaja
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
20
Uvek budite pažljivi kada koristite ovaj
aparat.
Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
Aparat koristite samo po dnevnom svetlu ili sa
dobrom veštačkom rasvetom.
Ne uključujte uređaj u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine.
Nikada nemojte da dozvolite deci ili osobama
koje nisu upoznate sa uputstvima za upotrebu
korišćenje aparata, lokalne propise mogu
ograničiti starost operatera.
Ne dozvoljavajte da deca ili životinje prilaze
radnom području ili dodiruju uređaj ili kabl za
napajanje.
Držite decu, posmatrače i životinje udaljeno
tokom rada sa uređajem. Zbog ometanja
možete izgubiti kontrolu.
Ovaj uređaj se ne sme koristiti kao igračka.
Ne uranjajte aparat u vodu.
Ne otvarajte kućište. Unutra se ne nalaze
delovi koji se mogu servisirati.
♦
♦
♦
♦
♦
Pre upotrebe proverite da li je aparat oštećen
i da li ima neispravne delove. Proverite da li su
delovi polomljeni, da li su oštećeni prekidači,
kao i bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad ovog aparata.
Ne koristite aparat čiji prekidač ne može da se
uključi i isključi. Svaki uređaj koji se ne može
kontrolisati putem prekidača je opasan i mora
se popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz uređaja pre vršenja bilo kakvih
podešavanja, zamene pribora ili odlaganja
uređaja. Takve preventivne bezbednosne
mere smanjuju opasnost od slučajnog
pokretanja uređaja.
Gde primenjivo, rezne alate održavajte
tako da budu oštri i čisti. Pravilno održavani
rezni alati sa oštrim reznim ivicama ređe se
blokiraju i lakše se kontrolišu.
Ne koristite aparat ako je neki deo oštećen ili
neispravan.
Bilo koje oštećene ili neispravne delove treba
da popravi ili zameni ovlašćeni serviser.
SRPSKI
♦
Nikad ne pokušavajte da uklonite ili zamenite
bilo koji deo osim onog koji je naveden u ovom
priručniku.
Električna bezbednost
♦
♦
♦
♦
♦
Utikači aparata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim uređajima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
Ne izlažite uređaje kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja prodre u uređaju povećava
opasnost od električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača uređaja. Kabl udaljite od toplote, ulja,
oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
Pri upotrebi uređaja na otvorenom prostoru
koristite produžni kabl koji je podesan za
upotrebu na otvorenom prostoru. Korišćenje
kabla koji je podesan za upotrebu na
otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
uređaja na vlažnom mestu, koristite napajanje
sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu od
struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
Posle upotrebe
♦
♦
♦
Kada se ne koristi, uređaj treba čuvati na
suvom mestu sa dobrom ventilacijom koje je
van domašaja dece.
Deca ne bi trebalo da imaju pristup odloženim
aparatima.
Kada se uređaj skladišti ili transportuje u vozilu, treba ga osigurati tako da se spreči kretanje
usled iznenadnih promena brzine ili smera.
Servis
♦
Postarajte se da vaš uređaj servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost uređaja.
Dodatna sigurnosna uputstva za duvače
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka
ili vršenje bilo koje druge operacije ovim aparatom
koja nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih povreda i/ili
materijalne štete.
♦
Za zaštitu vaših nogu tokom rada uvek nosite
zaštitnu obuću i duge pantalone.
♦ Ne koristite aparat u režimu usisavanja bez
namontiranih cevi i vreće za sakupljanje.
♦ Uvek isključite proizvod, sačekajte da se
ventilator zaustavi i izvucite utikač iz utičnice
kada:
♦ Menjate iz režima rada duvanja u režim
usisavanja.
♦ Je napojni kabl oštećen ili zamršen.
♦ Ostavite svoj proizvod bez nadzora.
♦ Vršite otpušavanje.
♦ Proveravate, podešavate, čistiti ili radite
na svom proizvodu.
♦ Aparat počne nenormalno da vibrira.
♦ Ne postavljajte usis ili izduv usisivača blizu
očiju ili ušiju prilikom rada. Nikada nemojte
duvati otpatke u pravcu prisutnih lica.
♦ Ne koristite aparat tokom padanja kiše i ne
ostavljajte ga vani tokom kiše.
♦ Ne prelazite staze ili puteve sa šljunkom
dok je proizvod uključen tokom režim rada
duvanja/usisavanja. Hodajte, nikada nemojte
trčati.
♦ Ne odlažite svoj aparat na šljunak dok je
uključen.
♦ Uvek pazite da čvrsto stojite, naročito na
strminama. Ne posežite i uvek održavajte
ravnotežu.
♦ Ne usisavajte stvari koji su kontaminirani
zapaljivom tečnošću kao što je benzin, ili
nemojte koristiti aparat u područjima gde
postoji mogućnost za njihovo prisustvo.
♦ Ne stavljajte predmete u otvorima. Nikada
ne koristite aparat kada su otvori blokirani održavajte otvore slobodnim od kose, paperja,
prašine i sve ostalo što bi moglo smanjiti
protok vazduha.
Upozorenje! Koristite vaš proizvod uvek kako je
istaknuto u ovom uputstvu za upotrebu.
Vaš proizvod je dizajniran za upotrebu u uspravnom
položaju i ako se koristi na drugi način, onda to može
dovesti do povrede. Nikada nemojte uključiti vaš
proizvod dok leži na boku ili naopako.
♦ Rukovalac ili korisnik su odgovorni za
nezgode ili opasnosti koje nastanu prema
drugim ljudima ili njihovoj imovini.
♦ Ne nosite aparat držeći ga za kabl.
♦ Kabl za napajanje uvek sprovedite nazad,
dalje od aparata.
Upozorenje! Ako se kabl ošteti u toku korišćenja,
odmah iskopčajte kabl iz napajanja. Ne dodirujte
kabl pre nego što iskopčate napajanje.
21
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
Ne koristite rastvarače ili tečnost za čišćenje
da biste očistili svoj proizvod. Koristite tupi
strugač za skidanje trave i prljavštine.
Redovno proveravajte vreću na habanje ili
dotrajalost.
Zamenski ventilatori su na raspolaganju
kod Black & Decker servisa. Koristite samo
rezervne delove i dodatnu opremu koju je
preporučio Black & Decker.
Držite sve navrtke i zavrtnje pritegnutim da
biste osigurali bezbedno radno stanje aparata.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj aparat se može koristiti od strane dece
od 8 godina pa naviše i od strane osoba
sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim
sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva
i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su im
date instrukcije u vezi upotrebe uređaja na
bezbedan način i ako razumeju povezane
opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa
ovim uređajem. Čišćenje i održavanje ne sme
da bude izvršeno od strane dece bez nadzora.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa uređajem.
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Nalepnice na aparatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Pročitati uputstvo pre rada sa
ovim aparatom.
Nosite zaštitne naočare dok radite sa ovim
aparatom.
Električna bezbednost
Nosite odgovarajuću zaštitu za sluh dok
radite sa ovim aparatom.
Ovaj aparat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
♦
♦
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima i ne ostavljajte ga vani dok pada
kiša.
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Električna bezbednost se može dodatno
poboljšati korišćenjem visokoosetljive (30 mA)
zaštitne FID sklopke.
Isključite: iskopačjte utikač iz utičnice pre
čišćenja ili održavanja.
Pazite se od letećih predmeta.
Korišćenje produžnog kabla
Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je pogodan za napajanje ovog alata (pogledajte tehničke
podatke). Produžni kabl mora da bude pogodan za
upotrebu na otvorenom prostoru i mora da nosi odgovarajuću oznaku. Može se koristiti produžni kabl
dužine do 30 m i preseka 1,5 mm2 HO5V V-F bez
gubitka performansi kod proizvoda. Pre upotrebe,
proverite da li na produžnom kablu postoje znakovi
oštećenja, habanja i starenja. Zamenite produžni
kabl ako je oštećen ili neispravan. Ako koristite
kablovski kotur, uvek potpuno odmotajte kabl.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
22
Udaljite posmatrače.
Garantovana snaga zvuka prema direktivi
2000/14/EC.
Karakteristike
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Regulacija brzine
Držač kabla
Vreća za sakupljanje
Gornja cev za duvanje
Donja cev za duvanje
Gornja cev za usisavanje
Srednja cev za usisavanje
Donja cev za usisavanje
Taster za oslobađanje usisivača
SRPSKI
10. Taster za oslobađanje vreće
11. Glava za napajanje
12. Dodatna drška
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je
aparat isključen i da je utikač alata izvučen
iz utičnice.
Upozorenje! Uvek nosite zaštitne rukavice
kada radite sa duvačem.
Sklapanje cevi duvača (sl. D)
♦
Stavite u ravan 2 indikatora (16) na donjoj
strani gornje cevi (4) sa 2 indikatora (17) na
donjoj strani donje cevi (5).
♦ Gurnite gornju cev (4) čvrsto u donju cev (5)
dok trougao ne klikne u svom mestu.
Upozorenje! Ne razdvajajte cevi čim ih jednom
spojite.
Postavljanje i vađenje koncentratora (sl. D)
♦
Sklapanje cevi usisivača (sl. A)
Pre upotrebe je neophodno sklopiti cevi usisivača.
Upozorenje! Ne koristite aparat ako nisu sklopljene
cevi usisivača.
♦ Za lakše sklapanje nanesite rastvor vode
i sapuna na mestima spajanja.
♦ Stavite u ravan ureze (13) i trouglove (14) na
gornjem (6) i srednjem (7) cevu za usisavanje.
♦ Gurnite gornju cev (6) čvrsto u srednju cev (7)
dok trougao ne klikne u svom mestu.
♦ Stavite u ravan ureze (13) i trouglove (14) na
srednjem (7) i donjem (8) cevu za usisavanje.
♦ Gurnite srednju cev (7) čvrsto u donju cev (8)
dok trougao ne klikne u svom mestu.
Upozorenje! Ne razdvajajte cevi čim ih jednom
spojite.
♦
Gurnite čvrsto koncentrator (30) na donji
kraj donje cevi za duvanje (5). Osigurajte
koncentrator tako što ćete zakačiti jezičak (31)
na štipaljku (32).
Za skidanje podignite štipaljku (32) i skinite
koncentrator (8) od donjeg kraja donje cevi za
duvanje (5).
Nameštanje i skidanje grabulja (sl. E) (samo
GW3050)
♦
♦
♦
Postavite grabulju (18) iznad montažnog dela
(19) na donjem kraju donje cevi za duvanje
(5).
Pritisnite i gurnite grabulju (18) čvrsto na
montažnom delu (19) dok ne klikne u svom
mestu.
Za skidanje podignite dugme za oslobađanje
grabulja (20) i gurnite grabulju (18) od
montažnog dela (19).
Pričvršćivanje druge drške (sl. B) (samo
GW3050)
Upotreba
♦
Pritisnite i zadržite pritisnuta oba dugmeta
(15) na strani drške.
♦ Drugu dršku (12) pomerite na mesto preko
dugmadi (15).
Napomena: Uverite se da je narandžasto dugme na
istoj strani kao što je veliki otvor u dršci.
Upozorenje! Uverite se da su zupci na dugmetu
pravilno poravnati u žlebovima na dršci i da je drška
učvršćena.
Uključivanje i isključivanje (sl. F)
Podešavanje položaja druge drške (sl. C)
(samo GW3050)
U zadnjem kraju glave za napajanja je integrisan
držač kabla (2).
♦ Kabl (21) sprovedite kroz držač kabla (2).
Druga drška (12) se može podešavati da bi se obezbedila optimalna ravnoteža i udobnost.
♦ Pritisnite dugme (15) na levoj strani drške.
♦ Okrenite drugu dršku (12) u željeni položaj.
♦ Pustite dugme (15).
Upozorenje! Uverite se da su zupci na dugmetu
pravilno poravnati u žlebovima na dršci i da je drška
učvršćena.
Upozorenje! Prilikom uključivanja uhvatite čvrsto
proizvod.
♦ Za uključivanje aparata okrenite kontrolu
brzine (1) udesno u željenom podešenju.
♦ Za isključivanje aparata okrenite kontrolu
brzine (1) ulevo do pozicije za isključivanje.
Držač kabla (sl. G)
Korišćenje vašeg proizvoda
Upozorenje! Kada usisavate ili duvate uvek nosite zaštitne naočare. Ako koristite u prašnjavim
uslovima, onda takođe nosite i masku za filtriranje
vazduha.
Upozorenje! Isključite proizvod, sačekajte da se
ventilator zaustavi i iskopčajte utikač iz utičnice pre
nego što obavite bilo kakvo podešavanje, servisiranje ili održavanje.
23
SRPSKI
Režim rada duvanje (sl H i I)
♦
Pričvrstite poklopac ventilatora (22) na glavu
za napajanje (11) tako što ćete locirati sklop
kao što je označeno strelicom, zatim zakrenite
oko te tačke i pritisnite dugme za oslobađanje
usisivača (9) dok se brava (23) potpuno ne
aktivira. (sl. H)
♦ Stavite sklopljen cev za duvanje u ravan sa
glavom za napajanje (11).
♦ Gurnite sklopljenu cev za duvanje u izduvnom
otvoru (25) dok brava ne zahvati čvrsto cev za
duvanje.
Upozorenje! Nikada nemojte raditi u režimu rada
duvanja bez čvrsto nameštene cevi za duvanje
i poklopac ventilatora.
♦ Držite cev za duvanje oko 180 mm iznad tla,
uključite aparat i koristite pokrete kao kada
čistite metlom od jedne ka drugoj strani,
napredujte tako što ćete sakupljene otpatke/
lišće držati ispred sebe (sl. I).
♦ Čim nakupite gomilu lišća, onda možete
prebaciti na režim rada usisavanja da biste
sakupili otpatke.
Skidanje cevi za duvanje i poklopca ventilatora
♦
♦
Za skidanje cevi za duvanje pritisnite dugme
za oslobađanje vreće (10) i povucite cev
i pazite da vam cev ne ispadne iz ruku.
Za skidanje poklopca ventilatora (22) pritisnite
dugme za oslobađanje usisivača (9) i skinite
poklopac ventilatora (22) i pazite da vam
poklopac ventilatora na ispadne iz ruku.
Režim rada usisavanje (sl. H, J i K)
Napomena: Za usisavanje/seckanje potrebno je
namestiti vreću za sakupljanje (3).
♦ Skinite poklopac ventilatora (22) pritiskom na
dugme za oslobađanje usisivača (9) i povucite
poklopac ventilatora (22) i pazite da vam
poklopac ne ispadne iz ruku.
♦ Pričvrstite vreću za sakupljanje (3) na
izduvnom otvoru (25) tako što ćete pritisnuti
ne klikne u mestu.
♦ Pričvrstite sklopljenu cev za usisavanje na
glavu za napajanje (11) tako što ćete locirati
sklop kao što je označeno strelicom, zatim
zakrenite oko te tačke i pritisnite dugme
za oslobađanje usisivača (9) dok se brava
potpuno ne aktivira.
♦ Postavite kaiš od vreće za sakupljanje preko
vašeg ramena (sl. K), time ćete podržati
dodatnu težinu dok se vreća za sakupljanje
puni. Alternativno vreću možete zakačiti
24
na držaču (28 - sl. A) na gornjoj cevi za
usisavanje (4) i kaiš se može staviti na glavi
za napajanje (11) na kuki (29).
♦ Postavite cev za usisavanje neznatno preko
lišća. Uključite aparat i koristite kretanje kao
kada čistite metlom; lišće će biti usisano kroz
cev, seckano i bačeno u vreću za sakupljanje
(sl. K).
♦ Dok se vreća puni, snaga usisivača se
smanjuje; isključite aparat i iskopčajte ga iz
utičnice.
♦ Otvorite vreću da biste ispraznili sadržaj pre
nego što nastavite sa radom.
Upozorenje! Nikada nemojte skidati vreću bez
prethodnog isključivanja i iskopčavanja aparata.
Napomena: Ako snaga usisavanja opada i vreća
nije puna, onda postoji mogućnost da je cev zapušen
sa otpadom. Isključite i iskopčajte aparat i očistite
cev pre nego što nastavite sa radom.
Otklanjanje nepravilnosti
Problem
Moguće rešenje
Aparat ne radi Proverite konekciju prema električnom
napajanju.
Proverite osigurač u utikaču, ako je
pregoreo zamenite ga (samo UK).
Proverite da li je sklop cevi za duvanje/
usisavanje pravilno namešten na glavu
za napajanje.
Ako osigurač i dalje pregoreva - odmah
iskopčajte iz napajanje i posavetujte
se sa lokalnim ovlašćenim
Black & Decker serviserom.
Slabo
usisavanje/
jako cviljenje
Isključite - iskopčajte iz napajanja,
otpad treba da ispadne iz cevi.
Skinite i ispraznite vreću za
sakupljanje.
Proverite da nisu zapušeni usis i izduv
na cev za usisavanje.
Otklonite ostatke iz područja
ventilatora.
Ako slabo usisavanje i dalje traje
- odmah iskopčajte iz napajanje
i posavetujte se sa lokalnim
ovlašćenim Black & Decker
serviserom.
SRPSKI
Problem
Moguće rešenje
Slabo
seckanje
Isključite - iskopčajte iz napajanja
i skinite vreću za sakupljanje.
Skinite cev za usisavanje i proverite
ventilator.
Očistite ostatke iz područja lopatica
ventilatora.
Ako je ventilator napukao ili oštećen,
nemojte nastaviti sa upotrebom posavetujte se sa vašim lokalnim
ovlašćenom Black & Decker
serviserom.
Održavanje
Vaš Black & Decker uređaj je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja aparata i redovnog čišćenja.
♦ Održavajte uređaj čistim i suvim.
♦ Otklonite lišće zaglavljeno u unutrašnjosti cevi
za usisavanje.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore pomoću
čiste i suve četkice.
♦ Redovno čistite vreću za sakupljanje i uverite
se da je čista i prazna nakon svake upotrebe.
♦ Da biste očistili aparat, koristite samo blagu
sapunicu i vlažnu krpu. Nikad nemojte
dozvoliti da voda prodre u alat i nikad ne
uranjajte bilo koji deo alata u tečnost. Ne
koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja
su abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ U vašem proizvodu se nalaze trajno
podmazani ležajevi, zbog toga podmazivanje
nije neophodno.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava,
na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga
ste kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje
ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da
biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Kapacitet
Težina (duvač)
Težina (usisivač)
VAC
W
l
mm
mm
GW2810
(Tip 1)
230
2800
50
3,45
4,85
GW3030
(Tip 1)
230
3000
50
3,7
4,85
GW3050
(Tip 1)
230
3000
50
3,7
4,85
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Vibracije (ah) 9,8 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DIREKTIVA O BUCI NA OTVORENOM
PROSTORU
GW2810, GW3030, GW3050
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/
EC, EN 60335.
25
SRPSKI
2000/14/EC, duvač - usisivač, aneks V
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Holandija
ID br. ovlašćenog tela: 0344
Nivo zvučne snage prema 2000/14/EC
(član 13, dodatak III):
LWA (izmerena zvučna snaga) 104 dB(A)
Odstupanje = 3 dB(A)
LWA (garantovana zvučna snaga) 107 dB(A)
Odstupanje = 3 dB(A)
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU.
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker
na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za
upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj
široke potrošnje
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
19.4.2013
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatsku delatnost,
profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj
upotrebi ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled
dejstva stranih predmeta, supstanci ili
nezgoda;
26
♦
da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po
osnovu garancije, potrebno je da prodavcu
ili ovlašćenom serviseru pokažete dokaz
o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
Nemojte zaboraviti da registrujete svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrujte svoj proizvod preko Interneta na
adresi www.blackanddecker.co.uk/productregistration ili pošaljite svoje ime, prezime i kod
proizvoda predstavništvu kompanije Black & Decker
u vašoj zemlji.
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Black & Decker дувач/смукалка на лисја
е наменет за расчистување на лисја. Овој уред
е наменет само за лична употреба на отворено.
Општи безбедносни мерки за уредот
Предупредување! Кога се употребуваат електрични/безжични уреди, мора да
се почитуваат основните мерки на безбедност, вклучувајќи ги и следните, за да
се намали ризикот од пожар, електричен
удар, лични повреди и материјална
штета.
Внимателно прочитајте го целото упатство
за употреба пред да го користите уредот,
запознајте се со контролите и соодветната
употреба на уредот.
♦ Намената е опишана во ова упатство
за употреба. Употребата на било која
помошна опрема или додаток, или
извршувањето на било кои работи со
овој уред освен оние препорачани во ова
упатство за употреба може да предизвика
ризик од повреда на ракувачот.
Терминот „уред“ во сите долу наведени мерки за
безбедност се однесува на вашиот електричен
уред што работи на струја (преку кабел) или на
електричен уред што работи на батерии (безжичен). Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување.
♦
♦
♦
♦
Лична безбедност
♦
♦
♦
♦
Употреба на уредот
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Бидете внимателни секогаш кога го
употребувате уредот.
Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и темни
места се причина за незгоди.
Употребувајте го уредот само при дневна
светлина или при добро вештачко
осветлување.
Немојте да го употребувате вашиот уред
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички.
Никогаш не им дозволувајте на деца
или на луѓе кои што не се запознаени
со упатствата да го користат уредот,
локалните правила можеби имаат
утврдено старосна граница за ракување
со уредот.
Не им дозволувајте на деца или животни
да се приближат до работното место или
да го допираат уредот или кабелот за
напојување.
Држете ги децата, набљудувачите
и животните понастрана додека работите
со уредот. Одвлекување на вниманието
може да предизвика да изгубите контрола.
Овој уред не смее да се употребува како
играчка.
Не го потопувајте уредот во вода.
Не го отворајте куќиштето. Внатре
нема делови што може да ги поправа
корисникот.
♦
♦
Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со уредот. Не употребувајте уред кога
сте уморни или кога сте под влијание на
дрога, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание за време на работење со
уред може да доведе до серизна лична
повреда.
Кога е потребно, користете опрема за
лична заштита. Заштитната опрема, како
што се штитници за очи, маски против
прав, нелизгачки сигурносни обувки,
шлемови или штитници за слухот, ќе
го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред да
го приклучите уредот на струја или на
батериски пакет, или пред да го подигнете
или пренесувате уредот. Пренесувањето
на уреди со прст на прекинувачот или
приклучување на извор на струја на
вклучени уреди може да доведе до
незгоди.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над уредот во неочекувани ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката облека,
накитот или долгата коса може да бидат
фатени во подвижните делови.
Употреба и грижа за уредот
♦
Пред употреба, проверете дали уредот
е оштетен или има неисправни делови.
Проверете дали има скршени делови,
оштетување на прекинувачите или било
каква друга состојба што би можела да
влијае на неговото работење.
27
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не го употребувајте уредот доколку
прекинувачот не го вклучува и исклучува.
Секоја уред што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасен и мора да
биде поправен.
Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за уредот
пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да го одложите
уредот. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на уредот.
Кога е можно, одржувајте ги алатките
за сечење остри и чисти. Правилно
одржуваните алатки за сечење со остри
рабови за сечење имаат помала шанса да
се заглават и полесно се управуваат.
Не го користете уредот ако некој дел
е оштететен или дефектен.
Обезбедете оштетените или неисправните
делови да бидат поправени или заменети
од страна на овластен сервисер.
Никогаш не се обидувајте да отстраните
или замените било кој дел, освен оние
назначени во ова упатство.
Безбедност од електричен удар
♦
♦
♦
♦
♦
28
Приклучокот на уредот мора да се
совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не
употребувајте адаптерски приклучоци
со заземјени уреди. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе
го намалат ризикот од електричен удар.
Не го изложувајте уредот на дожд или
влажност. Навлегувањето на вода
во уредот го зголемува ризикот од
електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на уредот. Држете го кабелот настрана
од топлина, масло, остри рабови или
подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат
ризикот од електричен удар.
Кога работите со уред надвор,
употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен
за надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со уред во влажна
средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
После употреба
♦
♦
♦
Кога не се употребува, уредот треба да се
одложи на суво и добро проветрено место,
надвор од досег на деца.
Децата не треба да имаат пристап до
одложените уреди.
Кога уредот е одложен или се превезува
со возило, треба да се стави во
багажникот или да се прицврсти за да се
спречи негово поместување како резултат
на ненадејни промени на брзината или
правецот.
Сервис
♦
Вашите уреди треба да ги сервисира
квалификувано лице кое користи само
идентични резервни делови. Вака
ќе бидете сигурни дека се одржува
безбедноста на уредот.
Дополнителни упатства за безбедност за
дувачи/смукалки на лисја
Намената е опишана во ова упатство за употреба. Употребата на било која помошна опрема
или додаток, или извршувањето на било кои
работи со овој уред освен оние препорачани во
ова упатство за употреба, може да предизвика
ризик од повреда на ракувачот или оштетување
на имот.
♦ За да ги заштитите вашите стапала и нозе
додека ракувате со уредот, секогаш
носете професионални обувки и долги
панталони.
♦ Не го користете во режим на всисување
без монтирани цевки за всисување и вреќа
за собирање.
♦ Секогаш исклучувајте го вашиот производ,
дозволете му на вентилаторот да запре
и отстранете го кабелот од штекер кога:
♦ Го менувате режимот на работа од
дувач во смукалка.
♦ Кабелот за напојување е оштетен или
заплеткан.
♦ Го оставате вашиот производ без
надзор.
♦ Чистите некакво затнување.
♦ Го проверувате, подесувате, чистите
или работите на вашиот производ.
♦ Ако уредот почне прекумерно да се
тресе.
МАКЕДОНСКИ
♦
Не го приближувајте влезниот или
излезниот отвор на смукалката до очите
или ушите додека работите. Никогаш не ги
дувајте остатоците кон присутните лица.
♦ Не го користете на дожд и не го оставајте
на отворено додека врне.
♦ Не поминувајте низ макадамски патеки
или патишта додека вашиот производ
е вклучен во режим на дување/всисување.
Одете, никогаш немојте да трчате.
♦ Не го спуштајте вашиот уред врз песок
додека е вклучен.
♦ Секогаш бидете сигурни во вашата
подлога, особено на удолница. Не
посегајте предалеку и постојано
одржувајте рамнотежа.
♦ Не собирајте материи кои што можеби
се контаминирани со запалливи или
согорливи течности како што е бензин и не
го употребувајте на места каде што тие би
можеле да бидат присутни.
♦ Немојте да ставате ништо во отворите.
Никогаш не го употребувајте ако отворите
се блокирани - чистете го од влакна,
пердуви, прав и се друго што може да го
намали протокот на воздух.
Предупредување! Секогаш користете го вашиот производ на начинот што е опишан во
ова упатство.
Вашиот производ е наменет за употреба во исправена положба и може да доведе до повреда
ако се користи во друга положба. Никогаш не го
вклучувајте производот ако е легнат странично
или наопаку.
♦ Ракувачот или корисникот е одговорен
за несреќите и опасностите што им се
случуваат на другите луѓе или на нивниот
имот.
♦ Не го пренесувајте уредот со држење на
кабелот.
♦ Секогаш насочувајте го кабел наназад,
настрана од уредот.
Предупредување! Ако некој кабел се оштети
при употреба, веднаш исклучете го од штекер.
Немојте да го допирате кабелот пред да го исклучите од штекер.
♦ Не употребувајте растворувачи или
течности за чистење при чистењето
на вашиот производ. Употребете тапа
стругалка за да ја отстраните тревата
и нечистотијата.
♦ Постојано проверувајте вреќата за
собирање да не е истрошена или
искината.
♦
♦
Резервни вентилатори се достапни
кај сервисерите на Black & Decker.
Употребувајте само резервни делови
и додатоци препорачани од страна на
Black & Decker.
Одржувајте ги сите завртки, винтови
и навртки добро затегнати за да се
осигурате дека уредот е безбеден за
користење.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој уред може да се користи од страна
на деца над 8-годишна возраст и од
лица со намалени физички, сетилни
и ментални способности или без искуство
и познавање ако се под надзор или ако
им биле дадени упатства за примена
на уредот на безбеден начин и ако ги
разбираат опасностите поврзани со него.
Децата не треба да си играат со уредот.
Чистење и одржување не треба да се
врши од страна на деца без надзор.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Безбедност од електричен удар
Овој уред е двојно изолиран; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали струјното
напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
♦
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен,
мора да биде заменет од страна на
производителот или на овластен сервисен
центар на Black & Decker за да се избегне
опасност.
Безбедноста од електричен удар може
да биде зголемена со користење на
високочувствителна диференцијална (FID)
склопка од 30 mA.
Употреба на продолжен кабел
Секогаш употребувајте продолжен кабел со
проверен квалитет што одговара на струјниот
приклучок на оваа алатка (погледнете во техничките податоци). Продолжниот кабел мора
да биде погоден за надворешна употреба и да
биде означен соодветно. Може да се користи
HO5VV-F продолжен кабел од 1,5 mm2 до 30 метри без губење на функционалноста на производот. Пред употреба, проверете го продолжниот
кабел за знаци на оштетување, истрошеност
и дотраеност. Заменете го продолжниот кабел
ако е оштетен или ако има дефект. Секогаш
29
МАКЕДОНСКИ
целосно одмотајте го кабелот кога употребувате
продолжен кабел од макара.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во приложените предупредувања. Овие ризици може
да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на алатката.
Кога користите алатка подолг период,
осигурајте се дека правите повремени
паузи.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани
од дишење на прав произведен од
употребата на Вашата алатка (на пример:обработка на дрво, особено даб, бука
и иверица).
Назнаки на уредот
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! Прочитајте го прирачникот пред да започнете со работа.
Носете заштитни очила кога работите
со овој уред.
Носете заштита за ушите кога работите
со овој уред.
Не ја изложувајте алатката на дожд или
висока влажност и немојте да ја оставате на отворено додека врне.
Исклучете ја; извадете го кабелот од
штекер пред да вршите чистење или
одржување.
Внимавајте на излетани предмети.
Држете ги присутните лица подалеку.
Директива 2000/14/EC за загарантирана
звучна моќност.
30
Карактеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Контрола на брзината
Граничник на кабел
Вреќа за собирање
Горна цевка за дување
Долна цевка за дување
Горна цевка за всисување
Средна цевка за всисување
Долна цевка за всисување
Копче за отпуштање на смукалката
Копче за отпуштање на вреќата
Глава на мотор
Втора рачка
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето,
осигурајте се дека уредот е исклучен
и дека приклучокот е изваден од приклучницата.
Предупредување! Секогаш носете
заштитни ракавици кога работите со
вашиот дувач/смукалка на лисја.
Склопување на цевка за всисување
(скица А)
Цевките за всисување мора да бидат споени
пред употреба.
Предупредување! Не ракувајте со уредот со
одвоени цевки за всисување.
♦ За да го олесните склопувањето, нанесете
раствор од сапун и вода на местото на
сврзување.
♦ Порамнете ги жлебовите (13)
и триаголниците (14) на горната (6)
и средната (7) цевка за всисување.
♦ Силно турнете ја горната цевка за
всисување (6) во средната цевка за
всисување (7) додека триаголниците не се
наместат.
♦ Порамнете ги жлебовите (13)
и триаголниците (14) на средната (7)
и долната (8) цевка за всисување.
♦ Силно турнете ја средната цевка за
всисување (7) во долната цевка за
всисување (8) додека триаголниците не се
наместат.
Предупредување! Не ги одвојувајте цевките
откако ќе ги склопите.
Прикачување на втората рачка (скица В)
(само моделот GW3050)
♦
Притиснете ги и држете ги двете копчиња
(15) на страната од поставката на рачката.
МАКЕДОНСКИ
♦
Лизнете ја втората рачка (12) на нејзиното
место врз копчињата (15).
Напомена: Осигурајте дека портокаловото
копче е на иста страна со големиот отвор во
рачката.
Предупредување! Осигурајте се дека запците
на копчето се правилно израмнет во отворите на
рачката и дека рачката е зацврстена.
Подесување на позицијата на втората
рачка (скица С) (само моделот GW3050)
Втората рачка (12) може да се подеси за да се
овозможи оптимална рамнотежа и комфор.
♦ Притиснете го копчето (15) на левата
страна од рачката.
♦ Вртете ја втората рачка (12) до бараната
позиција.
♦ Ослободете го копчето (15).
Предупредување! Осигурајте се дека запците
на копчето се правилно израмнет во отворите на
рачката и дека рачката е зацврстена.
Склопување на цевка за дување (скица D)
♦
Порамнете ги двата маркери (16) на дното
од горната цевка за дување (4) и двата
маркери (17) на дното од долната цевка за
дување (5).
♦ Силно турнете ја горната цевка за дување
(4) во долната цевка за дување (5) додека
маркерите не се наместат.
Предупредување! Не ги одвојувајте цевките
откако ќе ги склопите.
Монтирање и отстранување на концентраторот (скица D)
♦
♦
Силно лизнете го концентраторот (30) во
долниот дел од долната цевка за дување
(5). Зацврстете го концентраторот со
спојување на јазичето (31) со рамката (32).
За да го отстраните, кренете ја рамката
(32) и лизнете го концентраторот (8) вон
дното на долната цевка за дување (5).
Монтирање и отстранување на греблото
(скица E) (само моделот GW3050)
♦
♦
♦
Наместете го греблото (18) над поставката
(19) на дното на долната цевка за дување
(5).
Турнете и цврсто лизнете го греблото (18)
во поставката (19) додека не се намести.
За да го отстраните, кренете го копчето за
ослободување на греблото (20) и лизнете
го греблото (18) вон поставката (19).
Употреба
Вклучување и исклучување (скица F)
Предупредување! Цврсто држете го производот кога е вклучен.
♦ За да го вклучите уредот, свртете ја
контролата на брзина (1) во насоката на
стрелките на часовникот до посакуваното
подесување.
♦ За да го исклучите уредот, свртете ја
контролата на брзина (1) во спротивна
насока од стрелките на часовникот до
исклучена положба.
Граничник на кабел (скица G)
Граничник на кабел (2) е вграден во задниот дел
од главата на моторот.
♦ Вметнете го кабелот (21) низ граничникот
за кабел (2).
Употребување на производот
Предупредување! Кога го користите како дувач
или смукалка, секогаш носете заштитни очила.
Ако го користите во прашлива околина, носете
и заштитна маска.
Предупредување! Исклучете го вашиот производ, дозволете му на вентилаторот да запре и извадете го кабелот од штекер пред да
правите било какво подесување, сервисирање
или одржување.
Режим на дување (скици Н и I)
♦
Монтирајте го капакот на вентилаторот
(22) to the powerhead (11) со пронаоѓање на
склопот како што е укажано од стрелката,
а потоа движете се околу овој дел
и притиснете го копчето за отпуштање на
смукалката (9) додека резето (23) не се
вовлече целосно. (скица Н)
♦ Порамнете ја склопената цевка за дување
со главата на моторот (11).
♦ Турнете ја склопената цевка за дување
во отворот за всисување (25) додека
затворачот не се зацврсти со цевката за
дување.
Предупредување! Никогаш не ракувајте во
режим на дување без добро наместена цевка
за дување и капак за вентилатор.
♦ Држете ја цевката за дување околу
180 mm над земја, вклучете го уредот и со
движење лево-десно полека движете се
нанапред, притоа држејќи ги насобраните
остатоци/листови пред вас (скица I).
♦ Откако ќе ги издувате остатоците/
листовите на куп, можете да го смените
31
МАКЕДОНСКИ
режимот на работа во всисување за да ги
соберете остатоците.
Отстранување на цевката за дување
и капакот за вентилатор
♦
♦
За да ја откачите цевката за дување,
притиснете го копчето за отпуштање на
вреќата (10) и извлечете ја цевката, притоа
осигурувајќи се дека цевката нема да
падне на земја.
За да го откачите капакот на вентилаторот
(22) притиснете го копчето за отпуштање
на смукалката (9) и извлечете го капакот
на вентилаторот (22), притоа осигурувајќи
се дека капакот нема да падне на земја.
Режим на всисување (скици Н, Ј и К)
Напомена: За всисување/сецкање, вреќата за
собирање (3) мора да биде монтирана.
♦ Отстранете го капакот на вентилаторот
(22) со притискање на копчето
за отпуштање на смукалката (9)
и извлекување на капакот на вентилаторот
(22), притоа осигурувајќи се дека капакот
нема да падне на земја.
♦ Монтирајте ја вреќата за собирање (3)
на отворот за всисување (25) со негово
цврсто притискање додека не се намести.
♦ Монтирајте ја склопената цевка за
всисување на главата на моторот (11)
со пронаоѓање на склопот како што
е укажано од стрелката, а потоа движете
се околу овој дел и притиснете го копчето
за отпуштање на смукалката (9) додека
резето не се вовлече целосно.
♦ Ставете го ременот од вреќата за
собирање околу вашето рамо (скица K)
ова ќе ви ја олесни дополнителната
тежина додека се полни вреќата за
собирање. Исто така, вреќата за собирање
може да биде споена со потпирачот (28 скица А) на горната цевка за всисување
(4) и ременот може да биде наместен
монтиран на главата на моторот (11) преку
куката (29).
♦ Поставете ја цевката за всисување
директно над остатоците/лисјата.
Вклучете го уредот и почнете да го
движите лево-десно; остатоците/лисјата
ќе бидат всисани во цевката, исецкани
и фрлени во вреќата за собирање
(скица К).
♦ Како што се полни вреќата, моќта на
всисувањето ќе се намали; исклучете го
уредот и извадете го кабелот од штекер.
32
♦
Отворете го патентот на вреќата за да ја
испразните нејзината содржина пред да
продолжите со работата.
Предупредување! Никогаш не ја отстранувајте
вреќата за собирање без претходно да го исклучите уредот и да го извадите кабелот од штекер.
Напомена: Ако моќта на всисувањето се намали, а вреќата не е полна, тогаш најверојатно
цевката за всисување е затната со остатоци.
Исклучете ја смукалката, извадете го кабелот
од штекер и исчистете ја цевката пред да продолжите со работата.
Решавање на проблеми
Проблем
Можно решение
Не работи
Проверете ја поврзаноста со
напојувањето.
Проверете го осигурувачот во
приклучокоѕ. Ако е прегорен, сменете го (само за Велика Британија).
Проверете дека склопот на цевката
за дување/всисување е соодветно
монтиран на главата на моторот.
Ако осигурувачот продолжи да
прегорува - веднаш извадете го
кабелот од штекер и консултирајте
се со вашиот локален овластен сервисер на Black & Decker.
Слабо
всисување/
остар звук
Исклучете го уредот - извадете го
кабелот од штекер, остатоците би
требало да излегуваат од цевката.
Отстранете и испразнете ја вреќата
за собирање.
Проверете дека и влезниот и излезниот отвор на цевката за всисување
се чисти.
Отстранете ги остатоците од делот
околу вентилаторот.
Ако продолжи слабото всисување
- веднаш извадете го кабелот од
штекер и консултирајте се со вашиот локален овластен сервисер на
Black & Decker.
Слабо
сецкање
Исклучете го уредот - извадете го
кабелот од штекер и отстранете ја
вреќата за собирање.
Отстранете ја цевката за всисување
и проверете го вентилаторот.
Исчистете ги остатоците од листовите на вентилаторот.
Ако вентилаторот е напукнат или
оштетен, не го употребувајте
- консултирајте се со вашиот
локален овластен сервисер на
Black & Decker.
МАКЕДОНСКИ
Одржување
Вашиот Black & Decker уред е направен да
работи долго време со минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за уредот и редовното чистење.
♦ Одржувајте го уредот чист и сув.
♦ Отстранете ги лисјата што се заглавени
внатре во цевката за всисување.
♦ Постојано чистете ги отворите за
вентилација со чиста и сува четкичка.
♦ Постојано чистете ја вреќата за собирање
и осигурајте дека е чиста и празна после
секоја употреба.
♦ За да го исчистите уредот, користете
само слаб сапун и влажна крпа. Никогаш
не дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката и никогаш не
потопувајте било кој дел од алатката во
течност. Не употребувајте абразивни
средства за чистење или средства за
чистење на база на растворувач.
♦ Вашиот производ е опремен со самоподмачкувачки лежишта, па затоа нема
потреба од подмачкување.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот проводник на
приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување!˝Ништо не смее да се поврзува на терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден зак лучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пак увања овозмож ува
материјалите да бидат рецик лирани и повторно употребени. Повторното употребување на рецик лирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објек ти за с обирање
и рециклирање на Black & Decker производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, Ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
GW2810 GW3030 GW3050
(Тип 1)
(Тип 1)
(Тип 1)
Влезен напон
Vнаизменична струја
Влезна моќност
W
Капацитет
l
Тежина (дувач)
mm
Тежина (смукалка) mm
230
2800
50
3,45
4,85
230
3000
50
3,7
4,85
230
3000
50
3,7
4,85
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по
три оски) спрема EN 60745:
Вибрации (ah) 9,8 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
33
МАКЕДОНСКИ
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
ДИРЕКТИВА ЗА НАДВОРЕШНА БУКА
GW2810, GW3030, GW3050
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EC, EN 60335.
2000/14/EC, дувач/смукалка на лисја, Анекс V
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Арнхем, Холандија
Идентификациски број на известен орган: 0344
Ниво на акустичка моќност според 2000/14/EC
(Член 13, Анекс III):
LWA (измерена звучна моќност) 104 dB(A)
Отстапување = 3 dB(A)
LWA (гарантирана звучна моќност) 107 dB(A)
Отстапување = 3 dB(A)
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2004/108/EЗ и 2011/65/EУ.
За повеќе информации Ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса
или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
н а т ех н и ч к и т е п о д а т о ц и и ј а д а в а о в а а
декларација во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател
за глобален развој
на производи
Black & Decker Европа,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
19/04/2013
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени таквите производи за да осигура купувачот
да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на
лица кои не се овластени сервисери или
сервисен персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате Вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на
производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
Не заборавајте да го регистрирате Вашиот
производ!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Регистрирајте го вашиот производ на интернет адресата www.blackanddecker.co.uk/
productregistrationили испратете ги вашето
име, презиме и шифра на производот на претставникот на Black & Decker во вашата држава.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
zst00209372 - 14-06-2013
34
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising