GW3050 | Black&Decker GW3050 BLOWER VAC instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-38 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GW3050
GW3030
GW2810
GW2838
2
3
ČESKY
Použití výrobku
Použití výrobku
Váš zahradní vysavač BLACK+DECKER™, GW2810,
GW2838, GW3030, GW3050 je určen pro úklid spadaného listí. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské a venkovní použití.
♦ Při použití tohoto výrobku
buďte vždy opatrní.
♦ Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení
úrazů.
♦ Používejte toto zařízení pouze za denního světla nebo při
dobrém umělém osvětlení.
♦ Nepoužívejte váš výrobek
v prostředích s výbušnou atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny
nebo prachové směsi.
♦ Nikdy nedovolte, aby toto zařízení obsluhovaly děti nebo
osoby, které nebyly seznámeny s pokyny k obsluze. Věk
obsluhy může být omezen
místními předpisy.
♦ Nedovolte dětem nebo zvířatům, aby se dostaly do blízkosti
pracovního prostoru nebo aby
se dotýkaly napájecího kabelu.
♦ Při práci s tímto zařízením udržujte děti, ostatní osoby a zvířata v bezpečné vzdálenosti.
Rozptylování může způsobit
ztrátu kontroly.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití výrobku napájeného
ze sítě nebo baterií by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně
následujících, abyste snížili riziko vzniku
požáru, riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného poranění a materiálních škod.
♦ Před použitím tohoto zařízení
si pozorně prostudujte tento
návod k obsluze, seznamte se
s ovládacími prvky a se správným použitím tohoto zařízení.
♦ V tomto návodu je popsáno
určené použití tohoto zařízení. Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno
tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Termín „zařízení“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše zařízení napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
zařízení napájené baterií (bez
napájecího kabelu).
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro
případné další použití.
4
♦ Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
♦ Neponořujte toto zařízení do
vody.
♦ Nepokoušejte se toto zařízení
demontovat. Uvnitř výrobku
nejsou žádné prakticky použitelné díly.
ním baterie a před zvednutím
nebo přenášením výrobku se
ujistěte, zda je hlavní spínač
v poloze vypnuto. Přenášení
výrobku s prstem na hlavním
vypínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrickému
rozvodu, je-li hlavní spínač
v poloze zapnuto, může vést
k způsobení nehod.
♦ Nepřekážejte sami sobě. Při
práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožňuje
lepší ovladatelnost výrobku
v neočekávaných situacích.
♦ Vhodně se oblékejte. Nenoste
volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy,
oděv a rukavice nedostaly do
kontaktu s pohyblivými částmi.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Bezpečnost obsluhy
♦ Při práci se zařízením zůstaňte
pozorní, stále sledujte, co provádíte. Pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte toto zařízení,
jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilková nepozornost
při práci s tímto zařízením
může vést k způsobení vážného zranění.
♦ Je-li to nutné, používejte osobní
ochranné prostředky. Ochranné prostředky jako ochranné
brýle, respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu, používané
za příslušných okolností, snižují riziko poranění osob.
♦ Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji nebo před vlože-
Použití výrobku a jeho
údržba
♦ Před použitím vždy zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno nebo zda nemá poškozené
části. Zkontrolujte, zda nejsou
jeho části rozbity a zda nejsou
5
♦
♦
♦
♦
♦
♦
poškozeny spínače nebo jiné
díly, které by mohly ovlivnit
jeho provoz.
Nepracuje-li hlavní spínač, výrobek nepoužívejte. Jakékoli
zařízení s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před prováděním každého seřízení, před výměnou příslušenství nebo před uložením
tohoto zařízení, vždy odpojte
zástrčku napájecího kabelu
od síťové zásuvky nebo vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění.
Pokud je možné, udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje
s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Nepoužívejte toto zařízení, je-li
jakákoli jeho část poškozena.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo vyměnit
v autorizovaném servisu.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné díly než
ty, které jsou uvedeny v tomto
návodu.
Elektrická bezpečnost
♦ Zástrčka napájecího kabelu
výrobku musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického zařízení žádné
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
♦ Nevystavujte výrobek dešti ani
vlhkému prostředí. Pokud do
výrobku vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
♦ S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nepoužívejte
přívodní kabel k přenášení výrobku, tahání nebo vytahování
zástrčky ze zásuvky. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty
nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
6
Servis
♦ Pracujete-li s tímto zařízením
ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací kabel určený do venkovního prostředí.
Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
♦ Při práci s elektrickým zařízením ve vlhkém prostředí je
nezbytně nutné použít v napájecím okruhu proudový chránič (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
♦ Opravy vašeho elektrického
zařízení svěřte kvalifikovanému technikovi, který bude používat shodné náhradní díly.
Tímto způsobem zajistíte stálou bezpečnost výrobku.
Další bezpečnostní pokyny
pro fukary a vysavače
Použití tohoto výrobku je popsáno
v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem, může představovat riziko zranění obsluhy nebo
riziko způsobení hmotných škod.
♦ Při práci s tímto zařízením vždy
používejte pevnou pracovní
obuv a dlouhé kalhoty, abyste
chránili svá chodidla a nohy.
♦ Nepoužívejte toto zařízení
v režimu vysavač, aniž by byly
na vysavači řádně připevněny
trubice a sběrný vak.
♦ V následujících případech toto
zařízení vždy vypněte, počkejte, až se zastaví ventilátor
a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky:
Po použití
♦ Není-li výrobek používán,
měl by být uložen na suchém
a dobře odvětrávaném místě,
mimo dosah dětí.
♦ Uložené zařízení musí být
vhodně zabezpečeno před
dětmi.
♦ Je-li zařízení uloženo nebo
přepravováno ve vozidle, mělo
by být umístěno v kufru nebo
zajištěno tak, aby bylo zabráněno jeho pohybu při náhlých
změnách rychlosti nebo směru
jízdy.
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦ Změna z režimu fukar na
režim vysavač.
♦ Došlo-li k poškození nebo
zamotání napájecího kabelu.
♦ Ponecháte-li zařízení bez
dozoru.
♦ Odstraňujete-li blokující
předměty.
♦ Při kontrole, seřizování, čištění a při jakékoli práci na
tomto zařízení.
♦ Začne-li toto zařízení abnormálně vibrovat.
Při provozu nenastavujte
vstupní nebo výstupní otvor
vysavače do blízkosti očí nebo
uší. Nikdy neodfukujte nečistoty směrem k okolním osobám.
Nepoužívejte toto zařízení během deště a nenechávejte jej
na dešti.
Nepřejíždějte s tímto zařízením
přes štěrkové chodníčky nebo
cestičky, je-li spuštěno. Choďte, nikdy neběhejte.
Je-li toto zařízení zapnuto, nepokládejte jej na štěrk.
Vždy udržujte pevný postoj,
zejména na při práci na svahu.
Nepřeceňujte své síly a stále
udržujte rovnováhu.
♦ Nikdy nevysávejte materiály,
které mohou být kontaminovány hořlavými nebo zápalnými kapalinami, jako je benzín,
a nepoužívejte toto zařízení na
místech, kde by se tyto látky
mohly vyskytovat.
♦ Nevkládejte do otvorů žádné
předměty. Nikdy nepoužívejte
toto zařízení, jsou-li zaneseny
jeho otvory - udržujte je v čistotě bez nanesených vlasů, cupaniny, prachu a jiných nečistot, které mohou snížit průtok
vzduchu.
Varování! Vždy používejte tento
výrobek způsobem popsaným
v tomto návodu k použití. Váš výrobek je zkonstruován pro práci
ve svislé poloze a bude-li použit
jakýmkoli jiným způsobem, může
dojít k úrazu. Nikdy neuvádějte
toto zařízení do chodu, je-li položeno na boční stranu nebo je-li
otočeno spodní stranou nahoru.
♦ Obsluha nebo uživatel odpovídají za nehody a rizika týkající
se ostatních lidí a jejich majetku.
8
♦ Nikdy nepřenášejte toto zařízení za napájecí kabel.
♦ Vždy veďte napájecí kabel tak,
aby směřoval dozadu za zařízení.
Varování! Dojde-li během provozu k poškození napájecího kabelu, okamžitě odpojte napájecí
kabel od síťové zásuvky. Před
odpojením od síťové zásuvky se
napájecího kabelu nedotýkejte.
♦ K čištění výrobku nepoužívejte
rozpouštědla ani čistící roztoky. K odstranění zbytků trávy
a nečistot používejte škrabku.
♦ Provádějte často kontrolu opotřebování a poškození sběrného vaku.
♦ Náhradní ventilátory získáte v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER. Používejte
pouze doporučené náhradní
díly a příslušenství značky
BLACK+DECKER.
♦ Zajistěte správné dotažení
všech šroubů, matic a svorníků, abyste zajistili bezpečný
provozní stav tohoto zařízení.
osoby starší 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, budou-li pod
dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným použitím výrobku a pokud pochopili,
jaká nebezpečí hrozí při jeho
použití. S tímto výrobkem by si
neměly hrát děti. Čištění a uživatelská údržba by neměly být
prováděny dětmi bez dozoru.
♦ Děti by měly být pod dozorem,
aby si s tímto zařízením nehrály.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno
dvojitou izolací. Proto není
nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
♦ Je-li poškozen napájecí kabel,
musí být vyměněn výrobcem
nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo
zabráněno možným rizikům.
Bezpečnost ostatních osob
♦ Toto zařízení mohou používat
9
♦ Elektrická bezpečnost může
být dále zvýšena použitím
proudového chrániče (RCD)
s vysokou citlivostí 30 mA.
ho použití, dlouhodobého použití
atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní
zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem
s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje
nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím zařízení. Používáte-li jakékoli nářadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená
vdechováním prachu vytvářeného při použití zařízení
(příklad: práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým
a MDF).
Použití prodlužovacího
kabelu
Vždy používejte schválený typ
prodlužovacího kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz technické údaje). Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití a musí být také
tak označen. Může být použit
prodlužovací kabel HO5V V-F
s délkou až 30 m a s průřezem
vodiče 1,5 mm², aniž by docházelo k výkonovým ztrátám. Před použitím prodlužovací kabel řádně
zkontrolujte, zda není poškozen
nebo opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte jej. V případě použití navinovacího kabelu
odviňte vždy celou délku kabelu.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná
zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávné-
Štítky na zařízení
Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny následující
piktogramy:
10
Varování! Před zahájením
obsluhy si řádně prostudujte tento návod.
Při práci s tímto zařízením
používejte ochranné brýle.
Při práci se zařízením používejte vhodnou ochranu
sluchu.
Nevystavujte toto zařízení
dešti ani zvýšené vlhkosti
a také jej nenechávejte na
dešti.
Před čištěním nebo údržbou odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.
Dávejte pozor na odlétávající předměty.
Udržujte ostatní osoby
v bezpečné vzdálenosti.
Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného akustického výkonu.
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je
nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Varování! Při práci s tímto zahradním vysavačem vždy používejte rukavice.
Sestavení trubic vysavače (obr. A)
Před použitím musí být trubice vysavače sestaveny
dohromady.
Varování! Nepoužívejte toto zařízení, jsou-li trubice
vysavače sejmuty.
♦
Naneste na místa spojů mýdlový roztok, aby
došlo k usnadnění montáže.
♦
Srovnejte zářezy (13) a trojúhelníky (14) na horní
(6) a střední (7) trubici.
♦
Zasuňte horní trubici vysavače (6) pevně do
střední trubice (7) tak, aby došlo k řádnému zacvaknutí trojúhelníků.
♦
Srovnejte zářezy (13) a trojúhelníky (14) na střední (7) a spodní (8) trubici vysavače.
♦
Zasuňte střední trubici vysavače (7) pevně do
spodní trubice (8) tak, aby došlo k řádnému zacvaknutí trojúhelníků.
Varování! Jakmile budou trubice spojeny, neoddělujte je.
Montáž přídavné rukojeti (obr. B) (pouze
model GW3050)
♦
Stiskněte a držte obě tlačítka (15) na boční části
rukojeti.
♦
Nasuňte přídavnou rukojeť (12) přes tlačítka (15)
na určené místo.
Poznámka: Ujistěte se, zda je oranžové tlačítko na
stejné straně jako velký otvor v rukojeti.
Varování! Ujistěte se, zda jsou výstupky na tlačítku
správně srovnány s výřezy v rukojeti a zda je rukojeť
zajištěna.
Nastavení polohy přídavné rukojeti (obr. C)
(pouze model GW3050)
Přídavná rukojeť (12) může být nastavena tak, aby
poskytovala optimální vyvážení a komfort.
♦
Stiskněte tlačítko (15) na levé straně rukojeti.
♦
Otočte přídavnou rukojeť (12) do požadované
polohy.
♦
Uvolněte tlačítko (15).
Varování! Ujistěte se, zda jsou výstupky na tlačítku
správně srovnány s výřezy v rukojeti a zda je rukojeť
zajištěna.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Regulace otáček
Příchytka kabelu
Sběrný vak
Horní trubice fukaru
Spodní trubice fukaru
Horní trubice vysavače
Střední trubice vysavače
Spodní trubice vysavače
Uvolňovací tlačítko vysavače
Uvolňovací tlačítko vaku
Blok motoru
Přídavná rukojeť
Sestavení trubice fukaru (obr. D)
♦
Srovnejte 2 značky (16) na spodní části horní
trubice fukaru (4) a 2 značky (17) na spodní části
spodní trubice fukaru (5).
♦
Zasuňte horní trubici fukaru (4) pevně do spodní
trubice (5) tak, aby došlo k řádnému zacvaknutí.
Varování! Jakmile budou trubice spojeny, neoddělujte je.
11
Nasazení a sejmutí zúženého nástavce
(obr. D)
♦
♦
♦
Nasuňte zúžený nástavec (30) pevně na spodní
část spodní trubice fukaru (5). Upevněte zúžený
nástavec zacvaknutím výstupku (31) do příchytky (32).
Chcete-li zúžený nástavec sejmout, zvedněte
příchytku (32) a sejměte tento nástavec (30) ze
spodní části spodní trubice fukaru (5).
♦
Sejmutí trubice fukaru a krytu ventilátoru
♦
Nasazení a sejmutí škrabky (obr. E) (pouze
model GW3050 & GW2838)
♦
♦
♦
Držte trubici fukaru přibližně 180 mm nad povrchem terénu, zapněte fukar, pomalu postupujte
dopředu a pomocí pohybů ze strany na stranu
udržujte nahromaděné listí a smetí před sebou
(obr. I).
Jakmile dostanete listí a smetí na hromadu,
můžete změnit režim zařízení na vysavač a nahromaděný materiál můžete vysát.
Umístěte škrabku (18) nad montážní příchytku
(19) na spodní části spodní trubice fukaru (8).
Stlačte škrabku (18) dolů a nasuňte ji pevně na
montážní příchytku (19) tak, aby došlo k řádnému zacvaknutí.
Chcete-li škrabku sejmout, zvedněte příchytku
(20) a stáhněte škrabku (18) z montážní příchytky (19).
♦
Chcete-li trubici fukaru odpojit, stiskněte uvolňovací tlačítko vaku (10) a sejměte trubici. Dávejte
pozor, aby nedošlo k pádu trubice na zem.
Chcete-li sejmout kryt ventilátoru (22), stiskněte
uvolňovací tlačítko vysavače (9) a sejměte tento
kryt (22). Dávejte pozor, aby nedošlo k pádu
krytu ventilátoru na zem.
Režim vysavač (obr. H, J a K)
Poznámka: Budete-li provádět vysávání/drcení, na
zařízení musí být nasazen sběrný vak (3).
♦
Sejměte kryt ventilátoru (22) stisknutím uvolňovacího tlačítka vysavače (9) a potom sejměte tento kryt (22). Dávejte pozor, aby nedošlo
k pádu krytu ventilátoru na zem.
♦
Připevněte sběrný vak (3) na výstup vysavače
(25) tak, aby došlo k jeho řádnému zacvaknutí.
♦
Připevněte sestavenou trubici vysavače k bloku
motoru (11) umístěním této sestavy do polohy
označené šipkou, potom proveďte otočení trubice kolem tohoto bodu a držte stisknuto uvolňovací tlačítko vysavače (9), dokud nebude zcela
zajištěna západka.
♦
Nasaďte si popruh sběrného vaku přes rameno (obr. K), abyste odlehčili zatížení vysavače,
které bude způsobeno plněním sběrného vaku.
Případně můžete sběrný vak připnout k držáku
(28 - obr. A) na horní trubici vysavače (4) a popruh může být připevněn k háčku (29) na bloku
motoru (11).
♦
Udržujte trubici vysavače mírně nad nahromaděným listím a nečistotami. Zapněte vysavač
a pohybujte trubicí ze strany na stranu. Listí
a nečistoty budou nasáty do trubice, rozdrceny
a přemístěny do sběrného vaku (obr. K).
♦
Během plnění sběrného vaku dochází k snižování výkonu vysavače. Jakmile je vak naplněn,
vypněte vysavač a odpojte zástrčku napájecího
kabelu od síťové zásuvky.
♦
Před pokračováním v práci rozepněte vak a vyprázdněte jeho obsah.
Varování! Nikdy nesnímejte sběrný vak před vypnutím vysavače a odpojením zástrčky napájecího
kabelu od síťové zásuvky.
Poznámka: Dojde-li k snížení výkonu sání a není-li
sběrný vak ještě plný, trubice vysavače je zřejmě
ucpána nečistotami. Před pokračováním v práci vypněte vysavač, odpojte zástrčku napájecího kabelu
od síťové zásuvky a vyčistěte ucpanou trubici.
Použití
Zapnutí a vypnutí (obr. F)
Varování! Při zapnutí toto zařízení pevně uchopte.
♦
Chcete-li toto zařízení zapnout, otočte regulátor
otáček (1) ve směru pohybu hodinových ručiček
na požadované nastavení.
♦
Chcete-li toto zařízení vypnout, otočte regulátor
otáček (1) proti směru pohybu hodinových ručiček do polohy vypnuto.
Příchytka kabelu (obr. G)
Příchytka kabelu (2) je zabudována do zadní části
bloku motoru.
♦
Protáhněte kabel (21) touto příchytkou (2).
Použití výrobku
Varování! Používáte-li toto zařízení jako vysavač nebo
fukar, vždy používejte ochranné brýle. Pracujete-li
v prašném prostředí, používejte ochrannou masku.
Varování! Před prováděním jakéhokoli nastavení,
oprav nebo údržby toto zařízení vypněte, počkejte,
dokud se zcela nezastaví ventilátor a odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.
Režim fukar (obr. H a I)
♦
Připevněte kryt ventilátoru (22) k bloku motoru
(11) umístěním tohoto krytu do polohy označené šipkou, potom proveďte jeho otočení kolem
tohoto bodu a držte stisknuto uvolňovací tlačítko
vysavače (9), dokud nebude zcela zajištěna západka (23). (obr. H)
♦
Srovnejte sestavenou trubici fukaru s blokem
motoru (11).
♦
Nasuňte sestavou trubici fukaru na výstup vysavače (25) tak, aby došlo k pevnému spojení
s trubicí fukaru.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto zařízení v režimu
fukar bez nasazené trubice fukaru a bez řádně upevněného krytu ventilátoru.
12
Závady a postupy pro jejich odstranění
Závada
Možné řešení
Zařízení nelze
spustit
Zkontrolujte připojení k napájecímu
zdroji.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen
žádný vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané
s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Zkontrolujte pojistku v zástrčce. Je-li
spálená, vyměňte ji (pouze pro Velkou
Británii).
Zkontrolujte, zda je sestava trubice
fukaru/vysavače správně připevněna
k bloku motoru.
Dochází-li i nadále k spálení pojistky
- okamžitě zařízení odpojte od napájecího zdroje a kontaktujte zástupce
autorizovaného servisu BLACK+DECKER.
Slabé sání/
pronikavé
pískání
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Vypněte vysavač - odpojte jej od
napájecího zdroje, z trubice by měly
vypadnout nečistoty.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Sejměte a vyprázdněte sběrný vak.
Zkontrolujte, zda nejsou ve vstupním
i výstupním otvoru sací trubice zachyceny nečistoty.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Odstraňte zachycené úlomky z prostoru ventilátoru.
Dochází-li i nadále k snížení výkonu
sání, okamžitě vysavač odpojte od
síťové zásuvky a spojte se s autorizovaným servisem BLACK+DECKER.
Nedostatečné
drcení
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Vypněte vysavač - odpojte jej od napájecího zdroje a sejměte sběrný vak.
Sejměte sací trubici a zkontrolujte
ventilátor.
Odstraňte zachycené úlomky z lopatek ventilátoru.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu
sběru a recyklace výrobků BLACK+DECKER po
skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít
výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který
zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Je-li ventilátor prasklý nebo poškozený, vysavač nepoužívejte - spojte se
s autorizovaným servisem BLACK+DECKER.
Údržba
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené
v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Vaše zařízení BLACK+DECKER bylo zkonstruováno
tak, aby vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními
nároky na údržbu.
Dlouhodobá bezproblémová funkce zařízení závisí
na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
♦
Zařízení udržujte čisté a suché.
♦
Odstraňujte listí, které zůstává nalepeno uvnitř
trubice vysavače.
♦
Pomocí čistého a suchého štětce pravidelně
čistěte větrací otvory.
♦
Pravidelně čistěte sběrný vak a po každém použití se ujistěte, zda je čistý a prázdný.
♦
Pro čištění tohoto zařízení používejte pouze
mýdlový roztok a navlhčený hadřík. Nikdy nedovolte, aby se do tohoto nářadí dostala jakákoli
kapalina a nikdy neponořujte žádnou část tohoto
nářadí do kapaliny. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
♦
V tomto výrobku jsou použita samomazná ložiska, a proto není nutné žádné mazání.
Technické údaje
GW2810
GW3030
GW3050
GW2838
(Typ 1)
(Typ 1)
(Typ 1)
Vstupní napětí
V
230
230
230
Příkon
W
2800
3000
3000
Objem
l
50
50
50
Hmotnost (fukar)
kg
3,5
3,7
3,7
Hmotnost (vysavač)
kg
4,9
4,9
4,9
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Vibrace (ah) 9,8 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
13
ES Prohlášení o shodě
♦
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
♦
♦
15
GW2810, GW2838, GW3030, GW3050 - zahradní
vysavač
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60335-1:2012 + A11:2014, IEC 60335-2100:2002, EN 62233:2008.
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou;
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset
prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu
předložit doklad o zakoupení výrobku. Místo
nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
2000/14/EC, zahradní vysavač, Příloha V
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Číslo úředně stanoveného orgánu: 0344
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
zde váš nový výrobek BLACK+DECKER, abyste
mohli být informováni o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
BLACK+DECKER a o celé řadě našich dalších
výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
Úroveň akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(Článek 13, Příloha III):
LWA (měřený akustický výkon) 104 dB(A)
Odchylka = 3 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 107 dB(A)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od 20.
4. 2016) a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker
na následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Velká Británie
21.10.2015
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
zst00306849 - 02-06-2016
14
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising