BDCS361 | Black&Decker BDCS361 SCREWDRIVER instruction manual

359203-48 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
BDCS361
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашият винтоверт на Black & Decker е предназначен за завинтване. Този инструмент е предназначен
за употреба само от потребителя.
д.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
е.
Предупреждение! Прочетете всички
предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията
и указанията, изброени по-долу, може да
доведе до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
3.
а.
Запазете всички предупреждения и инструкции
за бъдещи справки. Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел)
или работещи на батерии (без захранващ кабел)
електрически инструменти и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова
злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри,
които могат да възпламенят праха или изпаренията.
Да се държат децата и околните настрана
по време на работа с електрически инструмент. Разсейванията могат да ви принудят да
загубите контрол.
б.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва
да са подходящи за използвания контакт.
Никога, по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби,
радиатори, готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов удар, ако
тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на
дъжд и мокри условия. Проникването на вода
в електроинструмента повишава опасността от
токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри
г.
в.
д.
е.
ж.
3
ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от
токов удар.
При работа с електрически инструменти
на открито да се използва удължителен
кабел, подходящ за употреба на открито.
Използването на кабел, подходящ за употреба
на открито, намалява риска от токов удар.
Ако не може да се избегне работата с електрически инструмент във влажно място,
да се използва защитено от устройство за
остатъчен ток (УОТ) захранване. Използването на ДТЗ намалява риска от токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, гледайте какво правите
и влагайте разум при работа с електрически инструмент. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте
под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства.
Винаги носете защита за очите. Защитни
средства като дихателна маска, неплъзгащи
се обувки за безопасност, каска или защита на
слуха, използвани при подходящи условия, ще
намали трудовите злополуки.
Предотвратявайте случайното задействане
на уреда. Уверете се, че превключвателят
е в позиция изключен преди да го свържете
към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да повдигнете
или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръст на превключвателя или
стартирането на електроинструменти, когато
превключвателят е в позиция "включен", може
да доведе до трудова злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни
ключове преди да включите електроинструмента. Прикрепени към въртящи се части на
електроинструмента гаечни или регулиращи
ключове могат да доведат до наранявания.
Не се присягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите
се части. Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати в движещите
се части.
Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че
са свързани и използвани правилно. Използването на тези средства може да намали
опасностите, свързани с праха.
4.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
5.
а.
б.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте не по предназначение електроинструментите. Ползвайте подходящ
електроинструмент за съответната работа.
Подходящият електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателя не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя е опасен
и трябва да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване
на уредите. Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други хора да работят
с електроинструмента. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията на подвижните звена, за счупване на
части и всички други условия, които могат
да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много трудови
злополуки са причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Правилно
поддържаните режещи инструменти с добре
заточени остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате предвид работните условия и характера
на работата. Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до опасни
ситуации.
в.
г.
6.
а.
Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални предмети
като кламери, монети, ключове, пирони,
винтове или други дребни метални предмети, които могат да направят връзка от
един терминал до друг. Последствията от
късото съединение могат да бъдат изгаряния
или пожар.
При извънредни обстоятелства от батерията може да изтече течност; избягвайте
контакт. Ако случайно се появи контакт, облейте с вода. Ако докоснете очите си с течност, потърсете допълнителна медицинска
помощ. Изтеклата от батерията течност може
да причини дразнене и изгаряния.
Сервизиране
Нека вашият електрически инструмент се
обслужва от квалифицирано лице по ремонта само с помощта на равностойни резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност за отвертки
и ударни гайковерти
♦
♦
♦
♦
♦
Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
Презареждайте само със зарядно, определено от производителя. Зарядно, което
е подходящо за един тип батерии може да
създаде риск от пожар, когато се използват
с друг тип батерии.
Използвайте електроинструмента само
с определените за него батерии. Употребата
на всякакви други акумулаторни батерии може
да създаде риск от нараняване или пожар.
Носете защита за ушите при работа с ударни бормашини. Излагането на шум може да
причини загуба на слуха.
Използвайте допълнителни дръжки, ако са
предоставените с инструмента. Загубата на
контрол може да доведе до наранявания.
Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване на
работа, при която затягането може да влезе
в контакт със скрито окабеляване. Крепежни
елементи, допиращи проводник под напрежение, може да го прехвърлят към оголените
метални части на електрическия инструмент
и да предизвикат удар на работника.
Използвайте скоби или друг практически
начин да застопорите и укрепите обработвания детайл към стабилна платформа. Ако
държите детайла с една ръка или е опрян в тялото ви, го прави нестабилно и може да доведе
до загуба на контрол.
Този инструмент не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени
физически, осезателни или умствени възможности, или с недостатъчен опит и знания, освен
ако не са под наблюдение или са им дадени
инструкции за употребата на уреда от отговорно за тяхната безопасност лице. На децата не
трябва да се позволява да играят с уреда.
Безопасност на другите
♦
4
Този уред не е предназначен за употреба от
лица (включително деца) с намалени физи-
♦
Етикети по инструмента
чески, сетивни или умствени възможности,
с недостатъчен опит и познания, освен ако са
под наблюдение и са им дадени инструкции
за употребата на уреда от лице, отговорно за
тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно,
за да не си играят с уреда.
Върху уреда са показани следните символи:
Предупреждение! За да намали риска
от нараняване, потребителят трябва да
прочете ръководството с инструкции.
Допълнителни инструкции за безопасност
за батерии и зарядни устройства
Допълнителни рискове.
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията
за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна
употреба и др.
Батерии
♦
В никакъв случай не се опитвайте да ги отваряте.
♦
Не излагайте батерията на вода.
♦
Не съхранявайте на места, където температурите могат да надвишат 40 °C.
♦
Зареждайте само при температура на околната
среда между 10 °C и 40 °C.
♦
Зареждайте само, като използвате предоставеното с инструмента зарядно устройство.
♦
Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела "Защита на околната среда".
Дори и с прилагането на съответните разпоредби
за безопасност и използването на предпазни средства, съществуват допълнителни рискове, които не
могат да бъдат избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинени от докосването на
въртящи/движещи се части.
♦
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
♦
Наранявания, причинени от продължително
използване на един инструмент. Когато използвате някой инструмент за по-продължително
време, трябва да правите редовни паузи.
♦
Увреждане на слуха.
♦
Опасности за здравето, причинявани от вдишване на отделян при използването на вашия
инструмент прах (например - при работа с дървесина, особено дъб, бук и ПДЧ.)
Да не се опитва зареждане на повредени
батерии.
Зарядни устройства
♦
Зарядното устройство на Black & Decker да
се използва само за зареждане на батерията
в инструмента, с която е доставен. Други батерии биха могли да се пръснат, причинявайки
лично нараняване или повреда.
♦
Никога да не се опитва зареждане на сухи
батерии.
♦
Незабавно заменяйте повредените кабели.
♦
Не излагайте зарядното устройство на вода.
♦
Не отваряйте зарядното устройство.
♦
Не експериментирайте със зарядното устройство.
Вибрация
Декларираните стойности за емисии на вибрации,
посочени в техническите данни и декларацията
за съответствие, са измерени в съответствие със
стандартния метод за изпитване, осигурен от
EN 60745 и могат да се използват за сравняване
на един инструмент с друг. Декларираната стойност
за емисии на вибрации може да се използва също
така и за предварителна оценка на излагане на
въздействието им.
Зарядното устройство е предназначено
само за работа на закрито.
Прочетете инструкциите преди употреба.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните
вибрации по време на активна употреба на електроинструмента могат да бъдат различни от декларираната стойност, в зависимост от начина на
използване на инструмента. Нивото на вибрации
може да се увеличи над обявените стойности.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство е двойно изолирано; затова не се изисква заземяване.
Винаги проверявайте дали захранващото
напрежение отговаря на напрежението на
табелката. Никога не опитвайте да сменяте редовния щепсел за захранването на
зарядното устройство.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани
от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно
използват електрически инструменти като наемни
работници, трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина, по който се използва инструмента,
включително като се вземат предвид всички части
на работния цикъл, като например време, когато
инструмента е изключен и когато се работи на празен ход, в допълнение към времето за задействане.
♦
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, или упълномощен сервизен център на Black & Decker, за
да се избегне опасност.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните характеристики.
5
1.
2.
3.
4.
Индикатор за висока температура
Активатор на контрола на движението
Държач за накрайник
Конектор за зарядно устройство
LED работна лампа
Когато работната температура стане твърде висока, светодиодната работна лампа ще започне да
мига в дългосрочен и краткосрочен модел.
♦
Примигването на светодиодната лампа ще
продължи 5 секунди по време на високата
температура - . - . - . - . в този модел. Позволете на този уред да се охлади до оптималната
работна температура от приблизително 24 °C.
Фиг. A
5.
Зарядно устройство
Монтаж
Предупреждение! Преди сглобяването, свалете
батерията от инструмента.
Настройване на първоначалната точка
(фиг. D)
Поставяне и сваляне на накрайник или
гнездо на винтоверта (фиг. В)
♦
Предупреждение! Уверете се, инструментът
е заключен, за да се предотврати задействане на
превключвателя преди поставяне или сваляне на
принадлежности.
♦
За да поставите накрайник на отвертката, го
натиснете в държача (2), докато влезе на място.
♦
За да извадите накрайник от отвертката, го
издърпайте направо от държача.
Забележка! За да свалите накрайника/гнездото,
повторете горните стъпки.
♦
♦
♦
Употреба
Хванете винтоверта, както е показано на фигура D.
Натиснете и задръжте контролния активатор
на движението (1) от задната страна на инструмента с дланта на вашата ръка.
Когато светодиодната работна лампа (4) светне, инструмента вече е в употреба.
За да нулирате първоначалната точка, първо
освободете контролния активатор на движението (1). Преместете инструмента на нова
позиция, след това натиснете и задръжте
контролния активатор на движението (1) от
задната страна на инструмента с дланта на
вашата ръка.
Калибриране на жиро контрола
Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.
Този инструмент автоматично и периодично се
калибрира, за да се осигури правилната работа
на основаните на движение жиро контроли. Ако
контролите очевидно не работят правилно, инструмента може да се калибрира ръчно.
♦
Натиснете контролния активатор за движение
(1).
♦
Освободете контролния активатор за движение
(1).
♦
Поставете инструмента на равна повърхност.
Светодиодната работна лампа (4) ще присветне
два пъти за 5 секунди, за да покаже, че инструмента е калибриран наново.
Зареждане на батерията (Фиг. С)
Батерията трябва да се зареди преди първата употреба и всеки път, когато не може да произведе
достатъчно мощност при извършване на работа,
която е била лесно изпълнима преди това. Батерията може да се загрее по време на зареждане;
това е нормално и не посочва проблем.
♦
За зареждане на батерията вкарайте щепсела
на зарядното устройство (5) в съединителя (3).
♦
Включете зарядното устройство към електрическата мрежа.
♦
Оставете инструмента включен към зарядното
устройство в течение на 16 часа.
Зарядното устройство може да забръмчи и загрее
по време на зареждането; това е нормално и не
показва проблем.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при
температура на околната среда по-ниска от 10 °C
или над 40 °C. Препоръчителна температура на
зареждане: приблизително 24 °C.
Работа в посока напред (фиг. E)
♦
♦
Настройте началната точка.
Завъртете инструмента по посока на часовниковата стрелка и винтоверта ще се активира
в посока напред.
Забележка: Скоростта на инструмента е определена от обема на въртенето.
Малко въртене = по-бавна скорост.
Обемно въртене = по-висока скорост.
Индикатор за слаба батерия
Работа в обратна посока (фиг. F)
Когато батерия отслабне, работната светодиодна
лампа започва да присветва бързо.
♦
Светодиодната лампа ще присветва 5 секунди
при нисък волтаж - - - - - по този модел.
Предупреждение! Не продължавайте да използвате продукта с изчерпани батерии.
Заредете батериите своевременно.
♦
♦
Настройте началната точка.
Завъртете инструмента по посока обратна на
часовниковата стрелка и винтоверта ще се
активира в обратна посока.
Забележка: Скоростта на инструмента е определена от обема на въртенето.
Малко въртене = по-бавна скорост.
Обемно въртене = по-висока скорост.
6
LED работна лампа
Разделното събиране на използваните
продукти и опаковки позволява рециклирането на материалите и нановото им
използване. Повторното използване на
рециклираните материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта от сурови
суровини.
Светодиодната работна светлина (4) се активирана автоматично, когато контролния активатор на
движението (1) е натиснат.
Автоматично изключване
За да поддържате живота на батерията в случай на
инцидентно активиране, инструмента автоматично
ще се изключи след 45 секунди продължителна
работа. Светодиодната работна лампа (4) ще присветва начесто за 5 секунди преди инструмента да
се изключи.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища за отпадъчни продукти или от търговците на дребно при
покупка на нов продукт.
Съвети за оптимална употреба
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker
след като вече не могат да бъдат в експлоатация.
За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.
Завинтване
♦
Винаги използвайте правилен тип и размер
отверка.
♦
Ако винтовете се затягат трудно, опитайте се
да приложите малко количество препарат за
миене на чинии или сапун, за да смажете.
♦
Винаги дръжте инструмента и отверката в права линия с винта.
Можете да проверите местонахождението на вашия най-близък оторизиран ремонтен агент като
се обърнете към офиса на Black & Decker на адреса, посочен в това ръководство. Алтернативно, на
разположение е списък на оторизирани ремонтни
агенти на Black & Decker и пълни подробности
за нашата след продажбена услуга и адреси за
контакт на адрес в Интернет: www.2helpU.com.
Поддръжка
Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
Батерии
Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка,
освен редовно почистване.
Изтощете напълно батерията, след което
я извадете от инструмента.
Предупреждение! Преди да направите поддръжка
на инструмента, свалете батерията от него.
Изключете зарядното устройство преди почистване.
♦
Редовно да се почистват вентилационните
слотове на инструмента с помощта на мека
суха четка или суха кърпа.
♦
Редовно почиствайте корпуса на двигателя
с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворителна основа.
♦
Редовно отваряйте патронника и с потупване
почиствайте прахта от вътрешността.
♦
NiCd, NiMH и Li-Ion батерии могат да се рециклират. Занесете ги до който и да е лицензиран сервизен агент или до местната станция
за рециклаж.
Технически данни
BDCS361 (H1)
Волтаж
Скорост при ненатовареност
Максимален момент на въртене
Тип на батерията
Защита на околната среда
Капацитет на батерията
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
Тегло
Зарядно устройство
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци.
Занесете този продукт в съответния пункт.
VDC 3,6
мин-1 200
Nm 4,3
Li-Ion
Ah 1,5
кг 0,3
905450** typ. 1
Входящ волтаж
VAC 230
Изходящ волтаж
VAC 9
Ток
мА 100
Приблизително време за зареждане часа 12 -15
7
♦
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 63 dB(A), колебание (K) 3 dB(A),
Звукова мощност (LWA) 74 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Правени са опити за ремонт от лица, различни от упълномощени агенти по ремонта или
сервизния персонал на Black & Decker.
За да се възползвате от своята гаранция,
вие трябва да имате доказателство за
покупката, която да представите на търговеца
или сервизния агент. Можете да проверите
местонахождението на вашия най-близък
оторизиран ремонтен агент като се обърнете
към офиса на Black & Decker на адреса,
посочен в това ръководство. Алтернативно, на
разположение е списък на оторизирани ремонтни
агенти на Black & Decker и пълни подробности
за нашата след продажбена услуга и адреси за
контакт на адрес в Интернет: www.2helpU.com.
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна
сума) според EN 60745:
Завинтване без удар (ah, S) < 2,5 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
МАШИННА ДИРЕКТИВА
BDCS361
Black & Decker декларира, че тези продукти, описани в „технически данни“, са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
новият си продукт на Вlack & Decker и да
получавате новини за нови продукти
и специални оферти. Повече информация за
марката Black & Decker и нашите продукти е на
разположение на www. blackanddecker.co.uk.
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече информация се обърнете към Black & Decker на адреса
по-долу, или вижте гърба на това ръководство.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Долуподписаният е отговорен за съставянето на
техническия файл и прави тази декларация от името на Black & Decker.
Кевин Хюит
Вицепрезидент Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
28.5.2013
Гаранция
Black & Decker е уверена в качеството на изделията си и предлага изключителна гаранция. Тази
гаранция е само допълнение към вашите законови
права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на
територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
Ако изделие на Black & Decker дефектира поради
погрешни материали, изработка или недостиг на
съответствие в рамките на 24 месеца от датата на
закупуване, Black & Decker гарантира, че ще смени
дефектните части, ремонтира изделията, подложени на износване и амортизация, или замени такива
изделия, за да осигури минимално неудобство на
клиентите, освен ако:
♦
Продуктът е бил използван за търговски, професионални цели или под наем;
♦
Изделието е подложено на неправилна употреба или небрежност;
♦
Изделието е понесло повреда от чужди предмети, вещества или злополуки;
zst00221300 - 11-11-2013
8
9
10
Download PDF

advertising