BDCS361 | Black&Decker BDCS361 SCREWDRIVER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-53 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
BDCS361
2
ČESKY
Použití výrobku
Váš šroubovák Black & Decker je určen pro šroubovací
práce. Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské
použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
3.
a.
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Označení elektrické
nářadí ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (s napájecím
kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory
s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla
vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nebo posouvání nářadí a netahejte za něj,
chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí musí být v napájecím okruhu použit
proudový chránič (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému
úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li
spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit
úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití správného typu nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, od-
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
pojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí
neumí ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami
a lépe se s nimi pracuje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která
bude prováděna. Použití elektrického nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro šroubováky a rázové klíče
♦
♦
♦
♦
♦
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při
vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí určeny.
Použití jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské
sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky
nebo další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení spálenin nebo požáru.
V náročných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu
s touto kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Dostane-li se kapalina do očí, ihned si
je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
Při práci s příklepovými vrtačkami používejte
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést
k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu montážního prvku se
skrytými elektrickými vodiči, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Montážní
prvky, které se dostanou do kontaktu s „živým“
vodičem, způsobí, že neizolované kovové části
elektrického nářadí budou také „živé“, což může
obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly
poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti
by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že
si s tímto zařízením nebudou hrát.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly
poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto nářadím nebudou hrát.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou
se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
4
♦
♦
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
♦
♦
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
Nesnažte se nabíječku demontovat.
Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením
k zásuvce elektrického proudu.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací
lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň
vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
♦
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný
odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části
pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí
vypnuto a kdy běží naprázdno.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Popis
Štítky na nářadí
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spouštěcí spínač
2. Držák nástrojů
3. Konektor pro připojení nabíječky
4. LED diodová svítilna
Na nářadí jsou zobrazeny následující piktogramy:
Obr. A
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
5.
Nabíječka
Sestavení
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí baterii.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
a nabíječky
Nasazení a sejmutí šroubovacího nástavce
nebo nástrčného klíče (obr. B)
Baterie
♦
Nikdy se nepokoušejte baterii rozebírat.
♦
Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦
Neskladujte je na místech, kde může teplota přesáhnout 40 °C.
♦
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu
od 10 do 40 °C.
♦
Provádějte nabíjení pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
♦
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Varování! Ujistěte se, zda je nářadí zajištěno, abyste
před nasazením nebo sejmutím příslušenství zabránili
aktivaci spínače.
♦
Chcete-li nasadit šroubovací nástavec, zasuňte jej
do držáku nástrojů (2) tak, aby byl řádně usazen.
♦
Chcete-li šroubovací nástavec vyjmout, vytáhněte
jej z držáku nástrojů.
Poznámka! Při vyjímání šroubovacího nástavce/nástrčného klíče zopakujte výše uvedené kroky.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Použití
Nabíječky
♦
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení baterie, která byla dodána s nářadím. Jiné
baterie mohou prasknout, způsobit poranění nebo
jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou k nabíjení určeny.
♦
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjení baterie (obr. C)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
♦
Chcete-li baterii nabít, zasuňte zástrčku nabíječky
(5) do konektoru (3).
5
Malé otočení = nižší otáčky.
Velké natočení = vyšší otáčky.
♦
Připojte nabíječku k síti.
♦
Nechejte nářadí propojeno s nabíječkou 16 hodin.
Nabíječka se může během nabíjení zahřívat. Jedná
se o normální stav, který neznamená žádný problém.
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Práce prováděná při pohybu směrem vzad
(obr. F)
♦
♦
Nastavte počáteční výchozí bod.
Otočte nářadí proti směru pohybu hodinových
ručiček a pracovní nástroj šroubováku se bude
pohybovat směrem vzad.
Poznámka: Otáčky tohoto nářadí jsou určeny velikostí
jeho otočení.
Malé otočení = nižší otáčky.
Velké natočení = vyšší otáčky.
Indikátor vybité baterie
Bude-li baterie téměř vybitá, LED diodová svítilna
začne rychle blikat.
♦
Při nedostatečném nabití baterie bude blikání
svítilny trvat 5 sekund a bude probíhat tímto způsobem - - - - -.
Varování! Nepokračujte v práci s nářadím, jehož baterie je téměř vybitá.
Vybitou baterii co nejdříve nabijte.
LED diodová svítilna
LED diodová pracovní svítilna (4) je aktivována automaticky při stisknutí spouštěcího spínače (1).
Indikátor vysoké teploty
Automatické vypnutí
Dojde-li k nadměrnému zvýšení provozní teploty obvodu, LED diodová pracovní svítilna začne dlouze
a krátce blikat.
♦
Při zvýšení teploty bude blikání LED diodové svítilny trvat 5 sekund a bude probíhat následovně - .
- . - . - . Nechejte nářadí vychladnout na optimální
provozní teplotu, což je zhruba 24 °C.
Z důvodu zachování provozní životnosti baterie v případě náhodné aktivace nářadí bude toto nářadí po
uplynutí 45 sekund nepřetržité nečinnosti automaticky
vypnuto. Před vypnutím nářadí bude LED diodová
pracovní svítilna (4) po dobu 5 sekund rychle blikat.
Nastavení počátečního výchozího bodu
(obr. D)
Šroubování
♦
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího nástavce.
♦
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
♦
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
♦
♦
♦
♦
Rady pro optimální použití
Uchopte šroubovák jako na uvedeném obr. D.
Dlaní stiskněte a držte spouštěcí spínač (1) nacházející se na zadní části nářadí.
Jakmile se rozsvítí LED diodová pracovní svítilna
(4), nářadí je připraveno k použití.
Chcete-li obnovit počáteční výchozí bod, nejdříve
uvolněte spouštěcí spínač (1). Přesuňte nářadí
do nové polohy a potom dlaní stiskněte a držte
spouštěcí spínač (1) na zadní části nářadí.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Kalibrace gyroskopického ovládání
Toto nářadí pravidelně provádí svou automatickou
kalibraci, aby byla zajištěna správná funkce gyroskopického ovládání na základě pohybu. Zdá-li se vám,
že ovládací prvky nepracují správně, můžete provést
ruční kalibraci nářadí.
♦
Stiskněte spouštěcí spínač (1).
♦
Uvolněte spouštěcí spínač (1).
♦
Položte nářadí na pevný povrch.
LED diodová pracovní svítilna (4) během 5 sekund
dvakrát blikne, což znamená, že byla znovu provedena
kalibrace nářadí.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
Práce prováděná při pohybu směrem vpřed
(obr. E)
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
z nářadí baterii.
Před čištěním odpojte nabíječku od sítě.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
♦
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepem odstraňte
prach z jeho vnitřní části.
♦
♦
Ochrana životního prostředí
Nastavte počáteční výchozí bod.
Otočte nářadí ve směru pohybu hodinových
ručiček a pracovní nástroj šroubováku se bude
pohybovat směrem dopředu.
Poznámka: Otáčky tohoto nářadí jsou určeny velikostí
jeho otočení.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
6
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Šroubování bez rázů (ah, S) < 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
13
BDCS361
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-2.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28. 5. 2013
Baterie
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
♦
Baterie typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat.
Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo
v místním sběrném dvoře.
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Technické údaje
BDCS361 (H1)
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
V 3,6
min-1 200
Max. utahovací moment
(klasifikace PTI)
Typ baterie
Li-Ion
Kapacita baterie
Ah 1,5
Hmotnost
kg 0,3
Nabíječka
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Nm 4,3
905450** (typ 1)
Vstupní napětí
VAC 230
Výstupní napětí
VDC 9
Proud
mA 100
Přibližná doba nabíjení
hod 12 - 15
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 63 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
Akustický výkon (LWA) 74 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
7
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete
na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker
a kde můžete získat informace o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese
www. blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce Black & Decker a o celé řadě
našich dalších výrobků.
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00221297 - 11-11-2013
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising