BDCS361 | Black&Decker BDCS361 SCREWDRIVER instruction manual

372001-83 EST
www.blackanddecker.eu
BDCS361
Eesti keel
(Originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Black & Decker kruvikeeraja on loodud kruvikeeramistööde jaoks. See tööriist on mõeldud ainult
tarbijale kasutamiseks.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist”
viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad soodustavad
õnnetuste juhtumist.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista kasutamise ajal ohutus kauguses.
Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli
tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie
keha on maaga ühenduses.
c. Ärge hoidke elektritööriistu vihma käes
ega märgades tingimustes. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske kaablit
kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti välitingimustesse sobivat
4
f.
pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva
pikenduskaabli kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge
enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge
ühendamist, kättevõtmist ja kandmist, et
toitelüliti on väljalülitatud asendis. Kandes
tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge
kinni.
g. Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise seadmete ühendamise võimalus,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti. Tolmukogumisseadmete kasutamine võib vähendada tolmuga
seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
EESTI KEEL
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
c. Enne seadistuste tegemist, tarvikute
vahetamist või tööriista säilituskohta
panekut eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel kes
pole saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni
kiilunud, detailid on terved ja puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist remontida. Tööriistade halb hooldamine põhjustab
palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ning neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jne vastavalt sellele kasutusjuhendile, võttes arvesse nii töötingimusi kui ka
tehtava töö iseloomu. Kui elektritööriista
kasutatakse muuks kui sihtotstarbeks, võib
sellest tuleneda ohtlik olukord.
5. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib
teise aku laadimisel põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks määratud akudega. Muud tüüpi aude kasutamine
võib põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest jms metallesemetest,
mis võivad kaasa tuua lühise. Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
d. Valedes tingimustes võib akust eralduda
vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist.
Kokkupuute korral peske veega. Kui vedelikku satub silma, pöörduge lisaks arsti
poole. Akust lekkinud vedelik võib tekitad
ärritust või põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate
elektritööriista ohutuse.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded kruvikeerajatele ja löökmutrivõtmetele
♦
♦
♦
♦
♦
Kandke löökmutrivõtme kasutamisel
kõrvakaitseid. Liigne müra võib kahjustada
kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid lisakäepidemeid, kui olemas. Kontrolli kadumine võib põhjustada kehavigastusi.
Kui te teete tööd, mille käigus võib kinnitus puutuda kokku varjatud juhtmetega,
hoidke elektritööriista ainult isoleeritud
hoidepindadest. Kui kinnitused puudutavad pinge all olevat juhet, võivad pinge alla
sattuda ka elektritööriista lahtised metallosad
ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage töödetail pitskruvide vms abil
kindlale alusele. Kui hoiate detaili käes või
oma keha vastas, on see ebastabiilne ja võib
põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse puudega ega ka kogenematule või väheste
teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei
tööta ohutuse eest vastutava isiku järelevalve
all või keda vastav isik pole seadme kasutamise asjus instrueerinud. Ärge laske lastel
seadmega mängida.
Teiste isikute ohutus
♦
♦
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse puudega ega ka kogenematule või väheste
teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei
tööta ohutuse eest vastutava isiku järelevalve
all või keda vastav isik pole seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud,
mida ei ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud
võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise
kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.
Need on järgmised:
5
EESTI KEEL
♦
Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
Detailide, terade või tarvikute vahetamisel
tekkinud vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti
tamme, kase ja MDF-plaatide töötlemisel)
tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud
terviseohud.
♦
♦
♦
♦
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib
kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud
vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Laadijad
♦ Kasutage oma Black & Deckeri laadijat ainult
selle /tööriista aku laadimiseks, millega koos
laadija tarniti. Teised akud võivad plahvatada
ning põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
♦ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
♦ Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
♦ Vältige laaduri kokkupuudet veega.
♦ Ärge avage laadurit.
♦ Ärge torgake laadurisse teisi esemeid.
Laadur on mõeldud kasutamiseks ruumis.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Laadur on topeltosilatsiooniga ega vaja
seega lisamaandust. Kontrollige alati, et
võrgupinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele. Ärge kunagi proovige vahetada
laadijat välja tavalise toitepistiku vastu.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib
vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest. Vibratsioonitase
võib ületada eespool toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate isikute
kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas
töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse kasutamise
ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või
töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
peab kasutaja tähelepanelikult lugema
kasutusjuhendit.
Lisaohutusjuhised akude ja laadijate kohta
Akud
♦ Ärge proovige akusid kunagi avada.
♦ Vältige aku kokkupuudet veega.
♦ Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur
võib kerkida üle 40 °C.
♦ Laadimiskeskkonna temperatuur peab olema
vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
♦ Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarnitud laadurit.
♦ Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“ juhiseid.
6
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või Black & Deckeri volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Liikumiskontrolli aktivaator
2. Otsakuhoidja
3. Laaduri konnektor
4. LED-valgusti
Joonis A
5. Laadija
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist eemaldage tööriista
küljest aku.
Kuriveekrajaotsaku või padrunvõtme paigaldamine (jn B)
Hoiatus! Enne tarvikute paigaldamist või eemaldamist veenduge, et tööriist on sisselülitamise vastu
lukustatud.
♦ Kruvikeeraja padrunvõtme paigaldamiseks
suruge seda võtit hoidikusse (2), kuni see on
lukus.
♦ Kruvikeeraja padrunvõtme eemaldamiseks
tõmmake see otse võtme hoidikust välja.
EESTI KEEL
Märkus! Otsaku/padrunvõtme eemaldamiseks
korrake toimingut.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega.
Ärge koormake seda üle.
Aku laadimine (joonis C)
Aku vajab laadimist enne esimest kasutamist ja
alati, kui tööriista võimsus aku kasutamisel hakkab
vähenema. Aku võib laadimise ajal soojeneda, mis
on tavaline ega tähenda, et aku oleks rikkis.
♦ Patarei vahetamiseks sisestage laaduri pistik
(5) laaduri konnektorisse (3).
♦ Ühendage laadija vooluvõrku.
♦ Jätke tööriist laaduriga ühendatuks 16 tunniks.
Laadur võib laadimise ajal ümisevat hääl teha ja
soojeneda, mis on tavaline ega tähenda, et aku
oleks rikkis.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav
laadimistemperatuur on umbes 24 °C.
Patareide tühjenemise indikaator
Kui patarei saab tühjaks, hakkab LED-indikaator
kiiresti vilkuma.
♦ LED vilkumine kestab 5 sekundit madalpinge
korral mustrina - - - - -.
Hoiatus! Ärge jätkake toote kasutamist, kui patareid
on ammendunud.
Laadige tühjad patareid kohe täis.
Kõrge temperatuuri indikaator
Güroskoobi kontrolli kalibreerimine
See tööriist kalibreerib end automaatselt uuesti perioodiliselt tagamaks, et liikumispõhised güroskoobi
kontrollid töötavad korrektselt. Kui kontrollid ei
tööta korrektselt, võib tööriista ka manuaalselt
kalibreerida.
♦ Vajutage liikumiskontrolli aktivaatorit (1).
♦ Vabastage liikumiskontrolli aktivaator (1).
♦ Asetage tööriist tasasele pinnale.
LED-valgusti (4) vilgub kaks korda 5 sekundi jooksul
viitamaks, et tööriist on uuesti kalibreeritud.
Edasiliikumissuunas töötamine (jn. E)
♦
♦
Määrake esialgne stardipunkt.
Pöörake tööriista päripäeva ja kruvikeeraja
aktiveerub edasiliikumissuunas.
Märkus: Tööriista kiiruse määrab pöörete hulk.
Vähe pöördeid = väike kiirus
Palju pöördeid = suur kiirus
Tagasiliikumissuunas töötamine (jn. F)
♦
♦
Määrake esialgne stardipunkt.
Pöörake tööriista vastupäeva ja kruvikeeraja
aktiveerub tagasiliikumissuunas.
Märkus: Tööriista kiiruse määrab pöörete hulk.
Vähe pöördeid = väike kiirus
Palju pöördeid = suur kiirus
LED-valgusti
Päästiku vajutamisel süttib automaatselt LED-valgusti (4), kui liikumiskontrolli aktivaator (1) on alla
vajutatud.
Kui ringluse töötemperatuur tõuseb liiga kõrgeks,
hakkab LED-valgusti vilkuma pikkade ja lühikeste
kombinatsioonis.
♦ LED vilkumine kestab 5 sekundit kui ringlus
on kõrge temperatuuriga mustrina - . - . - . - .
Laske seadmel jahtuda optimaalse töötemperatuurini, milleks on umbes 24 °C.
Automaatne väljalülitus
Esialgse stardipunkti seadistamine (jn. D)
Kruvide keeramine
♦ Kasutage alati õiges mõõdus ja sobiva kujuga
kruvikeerajaotsakut.
♦ Kui kruvi on raske keerata, määrige seda
kergelt pesuvedeliku või seebiga.
♦ Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati kruviga ühel joonel.
♦
♦
♦
♦
Haarake kruvikeeraja, nagu näidatud pildil D.
Vajutage ja hoidke liikumiskontrolli aktivaatorit
(1) tööriista tagaküljel peopesas.
Kui LED-valgusti (4) helendab, on tööriist
kasutusvalmis.
Esialgse stardipunkti lähtestamiseks vabastage kõigepealt liikumiskontrolli aktivaator
(1). Viige tööriist uude asendisse, seejärel
vajutage ja hoidke liikumiskontrolli aktivaatorit
(1) tööriista tagaküljel peopesas.
Patarei eluaja hoidmiseks kogemata aktiveerimise
korral, lülitub tööriist automaatselt välja 45 sekundit
pärast pidevat tööd. LED-valgusti (4) vilgub kiiresti
5 sekundit enne tööriista väljalülitumist.
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
Hooldamine
Teie Black & Decker tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks ja vajab minimaalset hooldamist.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja tööriista regulaarselt puhastada.
7
EESTI KEEL
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
Tehnilised andmed
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage
tööriista küljest aku.
Eemaldage laadija pistikupesast enne puhastamist.
♦ Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva
lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Keerake padrun aegajalt lahti ja koputage
tolmust tühjast.
Pinge
Koormuseta kiirus
Max pingutusmoment (PTI kiirus)
Patarei tüüp
Aku mahtuvus
Mass
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine aitab materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende
viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel
tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Akud
Laske akul seadme töötades täielikult tühjeneda ja eemaldage aku seejärel tööriistast.
♦
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on ümbertöödeldavad. Viige need volitatud remondikeskusse
või kohalikku taaskasutuskeskusesse.
8
Laadija
Sisendpinge
Väljundpinge
Vool
Ligikaudne laadimisaeg
BDCS361 (H1)
VDC 3,6
Min-1 200
Nm 4,3
Li-Ion
Ah 1,5
kg 0,3
VAC
VDC
mA
h
905450** tüüp 1
230
9
100
12-15
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 63 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),
Helivõimsus (LWA) 74 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Kruvide keeramine ilma löögita (ah, S) < 2,5 m/s²,
määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
BDCS361
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun
ühendust Black & Deckeriga allpool asuval aadressil
või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda Black & Deckeri nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
28.05.2013
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш шуроповерт Black & Decker предназначен для завинчивание/отвинчивания шурупов
и винтов. Данный инструмент не является профессиональным и предназначен для домашнего
использования потребителем.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Прочтите инструкции по
технике безопасности и руководство
по эксплуатации полностью. Несоблюдение представленных ниже правил
и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или
серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин "электроинструмент" во всех приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети
(проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламление или плохое освещение на месте работы может стать привести
к несчастным случаям.
b. Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Искры, которые появляются
при работе электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами при
работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электрическая безопасность
a. Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники
к вилкам для электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных
штепсельных вилок, соответствующих типу
сетевой розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b. Следует избегать контакта с заземленными поверхностями - такими, как
трубы, радиаторы, батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим
током.
c. Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях
повышенной влажности. Попадание
воды в электроинструмент может привести к поражению электрическим током.
d. Бережно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте кабель
для переноски инструмента, не тяните
за него, пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше от
источников тепла, масла, острых углов
или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания
повышает риск поражения электротоком.
e. При работе с электроинструментом вне
помещения необходимо пользоваться
удлинительным кабелем, рассчитанным на эксплуатацию вне помещения.
Использование кабеля, предназначенного
для использования на открытом воздухе
снижает риск поражения электрическим
током.
f. При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной
влажностью используйте устройство
защиты от токов замыкания на землю
(УЗО). Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3. Обеспечение индивидуальной безопасности
a. При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под
воздействием лекарственных средств.
Минутная невнимательность при работе
с электроинструментом может привести
к серьезным травмам.
b. Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие как противопылевая маска, обувь с нескользящей
подошвой, каска и защитные наушника, используемые при работе, уменьшают риск
получения травм.
c. Примите меры для предотвращения
случайного включения. Убедитесь
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
в том, что выключатель находится в положении выкл., прежде чем подключать
инструмент к источнику питания и/или
аккумуляторной батарее, поднимать
или переносить его. Если при переноске
электроинструмента ваш палец находится
на выключателе или если электроинструмент подключен к сети, могут произойти
несчастные случаи.
d. Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента,
может привести к травме.
e. Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие. Это позволит
лучше контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
f. Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся детали.
Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос
на движущиеся детали.
g. При наличии устройств для подключения оборудования для удаления
и сбора пыли необходимо обеспечить
правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства
для сбора пыли сокращает риски, связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент, в соответствии с назначением. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более
эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
b. Не используйте электроинструмент,
если не работает его выключатель. Любой инструмент, управлять выключением
и включением которого невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
c. Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или хранением электроинструмента отключите устройство от сети
или извлеките батарею из устройства.
10
Такие превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d. Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей
месте и не позволяйте использовать
его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструменты представляет опасность
в руках неопытных пользователей.
e. Обслуживание электроинструментов.
Проверьте движущиеся детали на
несоосность или заклинивание, поломку либо какие-либо другие условия,
которые могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем
приступить к эксплуатации инструмента, его нужно отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не обслуживаются должным образом.
f. Содержите режущий инструмент
в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным
образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.
g. Используйте данный электроинструмент, а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы. Использование электроинструмента для работ,
для которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5. Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
a. Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей
может привести к пожару.
b. Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной травмы
и пожара.
c. Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических
предметов, которые могут вызывать
РУССКИЙ ЯЗЫК
замыкание ее контактов. Короткое замыкание контактов аккумулятора может
привести к пожару или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит. При случайном
контакте с электролитом смойте его
водой. При попадании жидкости в глаза
обратитесь за медицинской помощью.
Жидкость, находящаяся внутри батареи,
может вызвать раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом.
Это позволит обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила
техники безопасности при использовании шуруповертов и пневматических
ключей ударного действия.
♦
♦
♦
♦
♦
При эксплуатации ударных дрелей
следует использовать средства защиты
слуха. Шум может стать причиной снижения слуха.
Пользуйтесь дополнительными рукоятками, входящими в комплект поставки
инструмента. Потеря контроля может
привести к травме.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности рукояток при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае соприкосновения с находящимся под напряжением
провода возможно поражение оператора
электрическим током.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации обрабатываемой детали на стабильной опоре.
Держать деталь на весу или в руках перед
собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями,
а также лицами без достаточного опыта
и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их
безопасность. Не позволяйте детям играть
с данным устройством.
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями,
а также лицами без достаточного опыта
и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их
безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
Остаточные риски.
Помимо тех рисков, что указаны в правилах
техники безопасности, при использовании инструмента могут возникнуть дополнительные
остаточные риски. Это может произойти при
неправильной эксплуатации или продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате смены деталей, лезвий или
аксессуаров.
♦ Травмы, связанные с продолжительным
использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение продолжительного периода времени
не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Угроза здоровью, связанная с вдыханием
пыли, которая образуется при пользовании этим инструментом (например, при работе с деревом, особенно дубом, березой
и МДФ.)
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные
в технических спецификациях и заявлении
о соответствии были измерены в соответствии
с стандартным методом тестирования EN 60745
и может быть использована для сравнения инструментов. Заявленное значение эмиссии ви11
РУССКИЙ ЯЗЫК
брации также может использоваться при предварительной оценке воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может отличаться от заявленного
в зависимости от того, каким образом используется инструмент. Уровень вибрации может быть
выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени безопасности, предусмотренного
2002/44/EC для защиты людей. рег улярно
пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования
и способ использования инструмента, а также
учитывать все этапы цикла работы, когда инструмент выключается, когда он работает на
холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой.
♦
♦
♦
♦
♦
ров другого типа может привести к взрыву,
травме и повреждениям.
Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
Немедленно заменяйте поврежденный
шнур питания.
Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
Не вскрывайте аккумуляторы.
Не вскрывайте аккумуляторы.
Зарядное устройство можно использовать только в помещении.
Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому заземления не
требуется. Необходимо обязательно
убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному
на шильдике. Никогда не пытайтесь заменить зарядное устройство на обычную
сетевую розетку.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения травм, прочитайте инструкцию по
применению.
Дополнительные меры безопасности
при работе с батареями и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию дождя.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где
температура превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только с зарядным устройством, которое прилагается
к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям, указанным в разделе "Защита окружающей среды".
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство
Black & Decker только для зарядки аккумулятора инструмента, с которым оно
поставлялось. Использование аккумулято12
♦
Если поврежден сетевой шнур, его нужно
заменить у производителя или в авторизованном сервисном центре Black & Decker,
чтобы избежать проблем.
Характеристики
В этом инструменте есть:
1. Кнопка управления вращением
2. Держатель
3. Разъем для подключения зарядного
устройства
4. Светодиодная система рабочей подсветки
Рис. А
5. Зарядное устройство
Сборка
Внимание! Перед сборкой снимите аккумулятор
с инструмента.
Установка и снятие наконечника шуруповерта или торцевой головки гайковерта
(рис. B)
Внимание! Убедитесь в том, что инструмент заблокирован, чтобы предупредить его включение
перед тем, как установить или снять аксессуары.
♦ Чтобы установить наконечник шуруповерта, вставьте его в держатель (2), так, чтобы
он зафиксировался на месте.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Чтобы снять наконечник шуруповерта вытяните его из держателя.
Примечание! Чтобы снять наконечник/контактный разъем, повторите описанные выше
операции.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в своем
режиме. Не прилагайте слишком много силы.
Начало работы (рис. D)
♦
♦
♦
♦
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. С)
Перед первым использованием аккумулятор
нужно зарядить, и делать это всякий раз, когда
чувствуете, что для выполнения работы не хватает мощности инструмента. Во время зарядки
аккумулятор нагревается, это нормально и не
говорит о неисправности.
♦ Для зарядки аккумулятора вставьте вилку
зарядного устройства (5) в разъем зарядного устройства (3).
♦ Подключите зарядное устройство к сети.
♦ Оставьте инструмент, подключенный к зарядному устройству на 16 часов.
Во время зарядки аккумулятор может гудеть
и нагреваться, это нормально и не говорит
о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре окружающей среды ниже 10 °C или
выше 40 °C. Рекомендуемая температура при
зарядке: около 24 °C.
Индикация низкого уровня заряда батареи
Когда уровень заряда становится низким, светодиодный индикатор работы начинает быстро
мигать.
♦ При низком напряжении светодиодный
индикатор в течение 5 секунд будет показывать - - - - - .
Внимание! Прекратите использование инструментом на низком уровне заряда аккумулятора.
Как можно быстрее зарядите аккумулятор.
Индикатор высокой температуры
Если рабочая температура схемы становится
слишком высокой, светодиодный индикатор
работы начинает мигать попеременно долгим
и кратким сигналами.
♦ При высокой температуре на схеме 5 секунд индикатор будет показывать - . - . - .
- . . Дайте инструменту остыть до оптимальной рабочей температуры, приблизительно 24 °C.
Возьмите шуруповерт как показано на
рисунке D.
Нажмите и держите кнопку управления
вращением (1) на задней части инструмента ладонью руки.
Когда загорится светодиодный индикатор
работы (4), инструмент готов к работе.
Чтобы поменять место работы сначала
отпустите кнопку управления вращением (1). Переместите инструмент в новое
положение и затем нажмите и держите
нажатым кнопку управления вращением
(1) на задней части инструмента ладонью
руки.
Калибровка с помощью гироскопа
Этот инструмент время от времени автоматически калибруется с помощью гироскопа управления движением чтобы обеспечить правильную
работу инструмента. Если вам кажется, что
элементы управления работают некорректно,
можно откалибровать его вручную.
♦ Нажмите на кнопку управления вращением (1).
♦ Отпустите кнопку управления вращением
(1).
♦ Положите инструмент на ровную поверхность.
Светодиодный индикатор работы (4) дважды
мигнет в течение 5 секунд, указывая на то, что
инструмент откалиброван.
Работа в прямом направлении (рис. E)
♦
♦
Установите инструмент в начальную точку.
Поворачивая инструмента по часовой
стрелке, шуруповерт будет работать в прямом направлении.
Примечание: Скорость работы инструмента
определяется количеством оборотов.
Чем меньше количество оборотов, тем меньше
скорость.
Чем больше количество оборотов, тем выше
скорость.
Работа в обратном направлении (рис. F)
♦
♦
Установите инструмент в начальную точку.
Поворачивая инструмента против часовой
стрелки, шуруповерт будет работать в обратном направлении.
Примечание: Скорость работы инструмента
определяется количеством оборотов.
Чем меньше количество оборотов, тем меньше
скорость.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чем больше количество оборотов, тем выше
скорость.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым
мусором.
Светодиодная система рабочей подсветки
Светодиодная рабочая подсветка (4) включается автоматически при нажатии на кнопку
управления вращением (1).
Автоматическое выключение
Для сохранения ресурса аккумулятора и защиты от случайного включения, инструмент
автоматически отключается через 45 секунд
бездействия. Светодиодный индикатор работы
(4) будет быстро мигать в течение 5 секунд до
того, как инструмент отключится.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент Black & Decker требует замены или он вам
больше не нужен, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить в пунктах раздельного
сбора мусора.
Раздельный сбор мусора используемых продуктов и упаковки позволяет
осуществлять повторную переработку
и использовать их снова и снова. Повторное использование материалов,
подвергаемых вторичной переработке
помогает защитить окружающую среду
от загрязнений и сокращает потребность
в сырье.
Советы по оптимальному использованию
Шуруповерт
♦ Всегда используйте насадки для отвертки
нужного типа и размера.
♦ Если винты закручиваются с трудом, попробуйте нанести небольшое количество
жидкого моющего средства или мыла
в качестве смазки.
♦ Всегда держите инструмент и наконечник
отвертки на одной линии с винтом.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Элек троинструмент Black & Decker имеет
длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого обслуживания кроме регулярной очистки.
Внимание! Перед выполнением любых работ
по обслуживанию инструмента, снимайте аккумулятор с инструмента.
Перед очисткой инструмента отсоедините его
от зарядного устройства.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия и зарядное устройство с помощью
мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие
средства или средства на основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте
ее от грязи.
14
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электропродуктов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам, у которых вы покупали свой
продукт.
Black & Decker предлагает места для сбора
и переработки продукции Black & Decker по
завершении их срока службы. Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое изделие
любому авторизованному агенту по ремонту,
который занимается сбором этих продуктов от
имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Black & Decker по
адресу, указанному в настоящем руководстве.
Кроме того, список авторизованных агентов по
ремонту Black & Decker и подробную информацию о послепродажном обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Полностью разрядите батарею и отсоедините ее от инструмента.
♦
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
Напряжение
Скорость без нагрузки
Макс. крутящий момент
(PTI Rating)
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора
Вес
Зарядное устройство
Входное напряжение
Выходное напряжение
Ток
Прибл. время зарядки
Впост. тока
Мин -1
BDCS361 (H1)
3,6
200
Нм 4,3
Литий ионный
Aч 1,5
кг 0,3
905450** typ. 1
Вперем. тока 230
Впост. тока 9
мA 100
час. 12-15
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 63 дБ(A), погрешность
(K) 3 дБ(A), Звуковая мощность (LWA) 74 дБ(A),
погрешность(K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Завинчивание с ударом (ah, S) < 2,5 м/с², погрешность (K)
1,5 м/с²
Заявление о соответствии нормам
ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
BDCS361
Black & Decker заявляет, что продукция, описанная в “технических характеристиках” соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию
Black & Decker по адресу, указанному ниже
или приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
Kevin Hewitt
Вице-президнт
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28.05.2013
zst00217699 - 25-11-2013
15
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
18
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising