BDCS361 | Black&Decker BDCS361 SCREWDRIVER instruction manual

370001-06 LT
www.blackanddecker.eu
BDCS361
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
10
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Black & Decker“ suktuvas skirtas profesionaliam
naudojimui. Šis įrankis skirtas naudoti tik buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus
ateičiai. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau
pateiktuose nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba akumuliatorinį
(belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkoje,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti
elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą
nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba
judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję
laidai padidina elektros smūgio pavojų.
4
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
b. Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos
atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių
bloką, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo
jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus
pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius
į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti,
įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate
susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.
Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
atokiau nuo judančių dalių. Judamosios
dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g. Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
LIETUVIŲ
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite
tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį
nuo energijos šaltinio ir/arba ištraukite
akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa
judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių
ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos
elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis
įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir
kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams
įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami
į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5. Akumuliatoriaus maitinamų įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis
kroviklis, naudojamas kitai akumuliatoriaus
kasetei krauti, gali kelti gaisro pavojų.
b. Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių blokus,
galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
c. Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų,
pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių, monetų,
raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių
daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus
gnybtus galite nusideginti arba sukelti gaisrą.
d. Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus
gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su
juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko, gausiai
nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko
į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip
užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomi saugos įspėjimai dėl
suktuvų ir smūginių veržliarakčių naudojimo
♦
♦
♦
♦
♦
Naudodami smūginius gręžtuvus, dėvėkite ausų apsaugas. Triukšmas gali sukelti
klausos praradimą.
Naudokite pagalbines, su įrankiu pateiktas
rankenas. Praradus įrankio kontrolę, galima
susižeisti.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo įrankis galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų,
laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų
paviršių. Sukimo antgaliams prisilietus prie
„gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio
įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir
nutrenkti operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos,
jutiminės arba protinės negalios arba patirties
bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu
prietaisu.
5
LIETUVIŲ
Kitų asmenų sauga
Ant įrankio esantys ženklai
♦
Ant įrankio rasite pavaizduotus šiuos simbolius:
Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
prietaisu.
♦
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką.
Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės
išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų
įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliama
vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam
vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis
įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB
žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius
įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos
poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo
sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui,
ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai
įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
6
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti
šią naudojimo instrukciją.
Papildomi nurodymai dėl akumuliatorių ir
kroviklių saugos
Akumuliatoriai
♦ Niekada jokiais būdais nebaldykite jų atidaryti.
♦ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra
galėtų viršyti 40 °C.
♦ Kraukite tik esant 10 °C–40 °C aplinkos oro
temperatūrai.
♦ Kraukite tik su įrankiu pateiktu krovikliu.
♦ Išmesdami baterijas, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
Nebandykite krauti apgadintų akumuliatorių.
Krovikliai
♦ Įrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su
juo pateiktą „Black & Decker“ kroviklį. Kitų
rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti jus
bei padaryti žalos turtui.
♦ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam
naudojimui skirtų akumuliatorių.
♦ Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.
♦ Saugokite kroviklį nuo vandens.
♦ Neatidarykite kroviklio.
♦ Neardykite kroviklio.
Šis kroviklis skirtas naudoti tik patalpose.
Prieš naudojimą perskaitykite šią naudojimo
instrukciją.
Elektros sauga
Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl
jo nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite,
ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų
lentelėje nurodytą įtampą. Niekada nebandykite keisti kroviklio bloko kištuko įprastu
elektros kištuku.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo
pakeisti įgaliotasis „Black & Decker“ techninio
aptarnavimo centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Judesio valdiklio aktyviklis
LIETUVIŲ
2. Antgalių laikiklis
3. Įkroviklio jungtis
4. Diodinė apšvietimo lemputė
A pav.
5. Kroviklis
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš surinkimą išimkite iš įrankio akumuliatorių.
Grąžto arba atsuktuvo antgalio įdėjimas ir
išėmimas (B pav.)
Įspėjimas! Būtinai užfiksuokite įrankį, kad jungiklis
nebūtų įjungtas prie įdedant arba išimant priedus.
♦ Norėdami įtaisyti suktuvo antgalį, stumkite jį
į antgalių laikiklį (2), kol jis užsifiksuos.
♦ Norėdami ištraukti suktuvo antgalį, ištraukite jį
tiesiai iš antgalių laikiklio.
Pastaba! Norėdami grąžtą/antgalį išimti, pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus.
Nedelsdami įkraukite akumuliatorių.
Aukštos temperatūros indikatorius
Kai elektros grandinės darbo aplinkos temperatūra
pernelyg pakyla, diodinė apšvietimo lemputė pradeda žybčioti ilgais ir trumpais žybsniais.
♦ Esant per aukštai elektros grandinės temperatūrai, diodinė lemputė 5 sekundes žybčios
tokiu modeliui: - . - . - . - . Palaukite, kol blokas
atvės iki optimalios, maždaug 24 °C darbo
aplinkos temperatūros.
Pirminio pradžios taško nustatymas (D pav.)
♦
♦
♦
♦
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą
atlikti greičiau.
Akumuliatoriaus krovimas (C pav.)
Akumuliatorių privaloma įkrauti prieš pirmą kartą
naudojant įrankį ir kaskart, kai jame nepakanka
energijos darbui, kurį pirmiau atlikti buvo lengva.
Kraunamas akumuliatorius gali įšilti; tai normalu ir
nėra joks gedimas.
♦ Norėdami įkrauti akumuliatorių, įkiškite kroviklio kištuką (5) į kroviklio jungtį (3).
♦ Įjunkite kroviklį į elektros lizdą.
♦ Palikite įrankį prijungtą prie kroviklio 16 valandų.
Kraunant kroviklis gali ūžti ir įšilti; tai normalu ir nėra
joks gedimas.
Įspėjimas! Akumuliatoriaus negalima krauti, kai
aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba
aukštesnė nei 40 °C. Rekomenduojama krauti esant
maždaug 24 °C temperatūrai.
Akumuliatoriaus energijos išsekimo indikatorius
Kai akumuliatoriaus energija yra beveik išeikvota,
pradeda greitai žybčioti akumuliatoriaus energijos
išsekimą rodanti diodinė apšvietimo lemputė.
♦ Akumuliatoriaus energijai beveik išsekus,
diodinė lemputė 5 sekundes žybčios šiuo
modeliu: - - - - -.
Įspėjimas! Nebenaudokite gaminio, kai jo akumuliatoriaus energija yra beveik išeikvota.
Suimkite suktuvą kaip pavaizduota D paveikslėlyje.
Rankos delnu paspauskite ir laikykite nuspaudę įrankio gale esantį judesio valdiklio
aktyviklį (1).
Užsidegus diodinei apšvietimo lemputei (4),
įrankis bus paruoštas naudoti.
Norėdami atkurti pirminį pradžios tašką,
pirmiausiai atleiskite judesio valdiklio aktyviklį
(1). Nustatykite įrankį į kitą padėtį, tada rankos
delnu paspauskite ir laikykite nuspaudę įrankio gale esantį judesio valdiklio aktyviklį (1).
Giroskopo valdiklio kalibravimas
Šis įrankis reguliariai savaime susikalibruoja, kad
tinkamai veiktų judesio jutiklių pagrindu veikiantys
giroskopo valdikliai. Jeigu pastebėtumėte, kad valdikliai veikia netinkamai, įrankį reikia sukalibruoti
rankomis.
♦ Paspauskite judesio valdiklio aktyviklį (1).
♦ Atleiskite judesio valdiklio aktyviklį (1).
♦ Padėkite įrankį ant lygaus paviršiaus.
Per 5 sekundes dukart sužybčios diodinė apšvietimo
lemputė (4), parodydama, kad įrankis yra iš naujo
sukalibruotas.
Įrankio naudojimas sukimosi pirmyn kryptimi (E pav.)
♦
♦
Nustatykite pirminį pradžios tašką.
Sukite įrankį pagal laikrodžio rodyklę, tuomet
suktuvas suaktyvins sukimosi pirmyn kryptį.
Pastaba: Įrankio veikimo greitį apsprendžia sūkių
skaičius.
Mažas sūkių skaičius = mažesnis greitis.
Didelis sūkių skaičius = didesnis greitis.
Įrankio naudojimas sukimosi atgal kryptimi
(F pav.)
♦
♦
Nustatykite pirminį pradžios tašką.
Sukite įrankį prieš laikrodžio rodyklę, tuomet
suktuvas suaktyvins sukimosi atgal kryptį.
7
LIETUVIŲ
Pastaba: Įrankio veikimo greitį apsprendžia sūkių
skaičius.
Mažas sūkių skaičius = mažesnis greitis.
Didelis sūkių skaičius = didesnis greitis.
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Diodinė apšvietimo lemputė
Nuspaudus judesio valdiklio aktyviklį (1), diodinė
apšvietimo lemputė (4) automatiškai įjungiama.
Automatinis išjungimas
Siekiant apsaugoti akumuliatorių nuo išsikrovimo
netyčinio įjungimo atveju, įrankis automatiškai
išsijungia po 45 sekundžių nepertraukiamo jo naudojimo. Prieš įrankiui išsijungiant, 5 sekundes greitai
žybčioja diodinė apšvietimo lemputė (4).
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Varžtų sukimas
♦ Visada naudokite tinkamo tipo ir dydžio sukimo antgalius.
♦ Jeigu varžtus sukti sunku, pabandykite šiek
tiek patepti skystu arba paprastu muilu.
♦ Visada laikykite įrankį ir sukimo antgalį vienoje linijoje su varžtu.
Techninė priežiūra
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
„ Black & Decker “ surenka senus naudotus
„Black & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų gaminių techninio aptarnavimo centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Šis „Black & Decker“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Akumuliatoriai
Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
♦
Įspėjimas! Prieš pradėdami įrankio techninės
priežiūros darbus, išimkite iš įrankio akumuliatorių.
Prieš valydami kroviklį, atjunkite jį nuo elektros
tinklo.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu išvalykite įrankio ir kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų
arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
♦ Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą ir
patapšnokite jį, kad iš vidaus iškristų dulkės.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
8
Visiškai išeikvokite akumuliatoriaus energiją, tada ištraukite jį iš įrankio.
NiCd, NiMH ir ličio jonų akumuliatorius galima
perdirbti ir pakartotinai panaudoti. Grąžinkite
juos įgaliotajam remonto atstovui arba atiduokite į vietos surinkimo punktą.
Techniniai duomenys
Įtampa
VDC
Greitis įrankiui veikiant be apkrovos Min-1
Maks. veržimo jėga (PTI kategorija) Nm
Akumuliatoriaus tipas
Akumuliatoriaus galia
Ah
Svoris
kg
BDCS361 (H1)
3,6
200
4,3
Ličio jonų
1,5
0,3
Kroviklis
Įvesties įtampa
Išvesties įtampa
El. srovės stiprumas
Apyt. krovimo laikas
905450** 1 tip.
230
9
100
12-15
VAC
VDC
mA
h
LIETUVIŲ
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 63 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A),
Garso galia (LWA) 74 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma)
pagal EN 60745:
Varžtų sukimas be smūgiavimo (ah, S) < 2,5 m/s²,
paklaida (K) 1,5 m/s²
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
BDCS361
„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/
EB, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „Black & Decker“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo gale pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Black & Decker“.
Kevin Hewitt
Generalinio technikos
direktoriaus pavaduotojas
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
28.05.2013
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш шуроповерт Black & Decker предназначен для завинчивание/отвинчивания шурупов
и винтов. Данный инструмент не является профессиональным и предназначен для домашнего
использования потребителем.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Прочтите инструкции по
технике безопасности и руководство
по эксплуатации полностью. Несоблюдение представленных ниже правил
и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или
серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин "электроинструмент" во всех приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети
(проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламление или плохое освещение на месте работы может стать привести
к несчастным случаям.
b. Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Искры, которые появляются
при работе электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами при
работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электрическая безопасность
a. Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники
к вилкам для электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных
штепсельных вилок, соответствующих типу
сетевой розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b. Следует избегать контакта с заземленными поверхностями - такими, как
10
трубы, радиаторы, батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим
током.
c. Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях
повышенной влажности. Попадание
воды в электроинструмент может привести к поражению электрическим током.
d. Бережно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте кабель
для переноски инструмента, не тяните
за него, пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше от
источников тепла, масла, острых углов
или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания
повышает риск поражения электротоком.
e. При работе с электроинструментом вне
помещения необходимо пользоваться
удлинительным кабелем, рассчитанным на эксплуатацию вне помещения.
Использование кабеля, предназначенного
для использования на открытом воздухе
снижает риск поражения электрическим
током.
f. При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной
влажностью используйте устройство
защиты от токов замыкания на землю
(УЗО). Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3. Обеспечение индивидуальной безопасности
a. При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под
воздействием лекарственных средств.
Минутная невнимательность при работе
с электроинструментом может привести
к серьезным травмам.
b. Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие как противопылевая маска, обувь с нескользящей
подошвой, каска и защитные наушника, используемые при работе, уменьшают риск
получения травм.
c. Примите меры для предотвращения
случайного включения. Убедитесь
РУССКИЙ ЯЗЫК
в том, что выключатель находится в положении выкл., прежде чем подключать
инструмент к источнику питания и/или
аккумуляторной батарее, поднимать
или переносить его. Если при переноске
электроинструмента ваш палец находится
на выключателе или если электроинструмент подключен к сети, могут произойти
несчастные случаи.
d. Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента,
может привести к травме.
e. Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие. Это позволит
лучше контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
f. Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся детали.
Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос
на движущиеся детали.
g. При наличии устройств для подключения оборудования для удаления
и сбора пыли необходимо обеспечить
правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства
для сбора пыли сокращает риски, связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент, в соответствии с назначением. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более
эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
b. Не используйте электроинструмент,
если не работает его выключатель. Любой инструмент, управлять выключением
и включением которого невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
c. Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или хранением электроинструмента отключите устройство от сети
или извлеките батарею из устройства.
Такие превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d. Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей
месте и не позволяйте использовать
его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструменты представляет опасность
в руках неопытных пользователей.
e. Обслуживание электроинструментов.
Проверьте движущиеся детали на
несоосность или заклинивание, поломку либо какие-либо другие условия,
которые могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем
приступить к эксплуатации инструмента, его нужно отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не обслуживаются должным образом.
f. Содержите режущий инструмент
в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным
образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.
g. Используйте данный электроинструмент, а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы. Использование электроинструмента для работ,
для которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5. Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
a. Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей
может привести к пожару.
b. Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной травмы
и пожара.
c. Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических
предметов, которые могут вызывать
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
замыкание ее контактов. Короткое замыкание контактов аккумулятора может
привести к пожару или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит. При случайном
контакте с электролитом смойте его
водой. При попадании жидкости в глаза
обратитесь за медицинской помощью.
Жидкость, находящаяся внутри батареи,
может вызвать раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом.
Это позволит обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила
техники безопасности при использовании шуруповертов и пневматических
ключей ударного действия.
♦
♦
♦
♦
♦
12
При эксплуатации ударных дрелей
следует использовать средства защиты
слуха. Шум может стать причиной снижения слуха.
Пользуйтесь дополнительными рукоятками, входящими в комплект поставки
инструмента. Потеря контроля может
привести к травме.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности рукояток при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае соприкосновения с находящимся под напряжением
провода возможно поражение оператора
электрическим током.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации обрабатываемой детали на стабильной опоре.
Держать деталь на весу или в руках перед
собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями,
а также лицами без достаточного опыта
и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их
безопасность. Не позволяйте детям играть
с данным устройством.
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями,
а также лицами без достаточного опыта
и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их
безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
Остаточные риски.
Помимо тех рисков, что указаны в правилах
техники безопасности, при использовании инструмента могут возникнуть дополнительные
остаточные риски. Это может произойти при
неправильной эксплуатации или продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате смены деталей, лезвий или
аксессуаров.
♦ Травмы, связанные с продолжительным
использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение продолжительного периода времени
не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Угроза здоровью, связанная с вдыханием
пыли, которая образуется при пользовании этим инструментом (например, при работе с деревом, особенно дубом, березой
и МДФ.)
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные
в технических спецификациях и заявлении
о соответствии были измерены в соответствии
с стандартным методом тестирования EN 60745
и может быть использована для сравнения инструментов. Заявленное значение эмиссии ви-
РУССКИЙ ЯЗЫК
брации также может использоваться при предварительной оценке воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может отличаться от заявленного
в зависимости от того, каким образом используется инструмент. Уровень вибрации может быть
выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени безопасности, предусмотренного
2002/44/EC для защиты людей. рег улярно
пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования
и способ использования инструмента, а также
учитывать все этапы цикла работы, когда инструмент выключается, когда он работает на
холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой.
♦
♦
♦
♦
♦
ров другого типа может привести к взрыву,
травме и повреждениям.
Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
Немедленно заменяйте поврежденный
шнур питания.
Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
Не вскрывайте аккумуляторы.
Не вскрывайте аккумуляторы.
Зарядное устройство можно использовать только в помещении.
Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому заземления не
требуется. Необходимо обязательно
убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному
на шильдике. Никогда не пытайтесь заменить зарядное устройство на обычную
сетевую розетку.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения травм, прочитайте инструкцию по
применению.
Дополнительные меры безопасности
при работе с батареями и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию дождя.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где
температура превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только с зарядным устройством, которое прилагается
к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям, указанным в разделе "Защита окружающей среды".
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство
Black & Decker только для зарядки аккумулятора инструмента, с которым оно
поставлялось. Использование аккумулято-
♦
Если поврежден сетевой шнур, его нужно
заменить у производителя или в авторизованном сервисном центре Black & Decker,
чтобы избежать проблем.
Характеристики
В этом инструменте есть:
1. Кнопка управления вращением
2. Держатель
3. Разъем для подключения зарядного
устройства
4. Светодиодная система рабочей подсветки
Рис. А
5. Зарядное устройство
Сборка
Внимание! Перед сборкой снимите аккумулятор
с инструмента.
Установка и снятие наконечника шуруповерта или торцевой головки гайковерта
(рис. B)
Внимание! Убедитесь в том, что инструмент заблокирован, чтобы предупредить его включение
перед тем, как установить или снять аксессуары.
♦ Чтобы установить наконечник шуруповерта, вставьте его в держатель (2), так, чтобы
он зафиксировался на месте.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Чтобы снять наконечник шуруповерта вытяните его из держателя.
Примечание! Чтобы снять наконечник/контактный разъем, повторите описанные выше
операции.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в своем
режиме. Не прилагайте слишком много силы.
Начало работы (рис. D)
♦
♦
♦
♦
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. С)
Перед первым использованием аккумулятор
нужно зарядить, и делать это всякий раз, когда
чувствуете, что для выполнения работы не хватает мощности инструмента. Во время зарядки
аккумулятор нагревается, это нормально и не
говорит о неисправности.
♦ Для зарядки аккумулятора вставьте вилку
зарядного устройства (5) в разъем зарядного устройства (3).
♦ Подключите зарядное устройство к сети.
♦ Оставьте инструмент, подключенный к зарядному устройству на 16 часов.
Во время зарядки аккумулятор может гудеть
и нагреваться, это нормально и не говорит
о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре окружающей среды ниже 10 °C или
выше 40 °C. Рекомендуемая температура при
зарядке: около 24 °C.
Индикация низкого уровня заряда батареи
Когда уровень заряда становится низким, светодиодный индикатор работы начинает быстро
мигать.
♦ При низком напряжении светодиодный
индикатор в течение 5 секунд будет показывать - - - - - .
Внимание! Прекратите использование инструментом на низком уровне заряда аккумулятора.
Как можно быстрее зарядите аккумулятор.
Индикатор высокой температуры
Если рабочая температура схемы становится
слишком высокой, светодиодный индикатор
работы начинает мигать попеременно долгим
и кратким сигналами.
♦ При высокой температуре на схеме 5 секунд индикатор будет показывать - . - . - .
- . . Дайте инструменту остыть до оптимальной рабочей температуры, приблизительно 24 °C.
14
Возьмите шуруповерт как показано на
рисунке D.
Нажмите и держите кнопку управления
вращением (1) на задней части инструмента ладонью руки.
Когда загорится светодиодный индикатор
работы (4), инструмент готов к работе.
Чтобы поменять место работы сначала
отпустите кнопку управления вращением (1). Переместите инструмент в новое
положение и затем нажмите и держите
нажатым кнопку управления вращением
(1) на задней части инструмента ладонью
руки.
Калибровка с помощью гироскопа
Этот инструмент время от времени автоматически калибруется с помощью гироскопа управления движением чтобы обеспечить правильную
работу инструмента. Если вам кажется, что
элементы управления работают некорректно,
можно откалибровать его вручную.
♦ Нажмите на кнопку управления вращением (1).
♦ Отпустите кнопку управления вращением
(1).
♦ Положите инструмент на ровную поверхность.
Светодиодный индикатор работы (4) дважды
мигнет в течение 5 секунд, указывая на то, что
инструмент откалиброван.
Работа в прямом направлении (рис. E)
♦
♦
Установите инструмент в начальную точку.
Поворачивая инструмента по часовой
стрелке, шуруповерт будет работать в прямом направлении.
Примечание: Скорость работы инструмента
определяется количеством оборотов.
Чем меньше количество оборотов, тем меньше
скорость.
Чем больше количество оборотов, тем выше
скорость.
Работа в обратном направлении (рис. F)
♦
♦
Установите инструмент в начальную точку.
Поворачивая инструмента против часовой
стрелки, шуруповерт будет работать в обратном направлении.
Примечание: Скорость работы инструмента
определяется количеством оборотов.
Чем меньше количество оборотов, тем меньше
скорость.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чем больше количество оборотов, тем выше
скорость.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым
мусором.
Светодиодная система рабочей подсветки
Светодиодная рабочая подсветка (4) включается автоматически при нажатии на кнопку
управления вращением (1).
Автоматическое выключение
Для сохранения ресурса аккумулятора и защиты от случайного включения, инструмент
автоматически отключается через 45 секунд
бездействия. Светодиодный индикатор работы
(4) будет быстро мигать в течение 5 секунд до
того, как инструмент отключится.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент Black & Decker требует замены или он вам
больше не нужен, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить в пунктах раздельного
сбора мусора.
Раздельный сбор мусора используемых продуктов и упаковки позволяет
осуществлять повторную переработку
и использовать их снова и снова. Повторное использование материалов,
подвергаемых вторичной переработке
помогает защитить окружающую среду
от загрязнений и сокращает потребность
в сырье.
Советы по оптимальному использованию
Шуруповерт
♦ Всегда используйте насадки для отвертки
нужного типа и размера.
♦ Если винты закручиваются с трудом, попробуйте нанести небольшое количество
жидкого моющего средства или мыла
в качестве смазки.
♦ Всегда держите инструмент и наконечник
отвертки на одной линии с винтом.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Элек троинструмент Black & Decker имеет
длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого обслуживания кроме регулярной очистки.
Внимание! Перед выполнением любых работ
по обслуживанию инструмента, снимайте аккумулятор с инструмента.
Перед очисткой инструмента отсоедините его
от зарядного устройства.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия и зарядное устройство с помощью
мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие
средства или средства на основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте
ее от грязи.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электропродуктов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам, у которых вы покупали свой
продукт.
Black & Decker предлагает места для сбора
и переработки продукции Black & Decker по
завершении их срока службы. Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое изделие
любому авторизованному агенту по ремонту,
который занимается сбором этих продуктов от
имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Black & Decker по
адресу, указанному в настоящем руководстве.
Кроме того, список авторизованных агентов по
ремонту Black & Decker и подробную информацию о послепродажном обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Полностью разрядите батарею и отсоедините ее от инструмента.
♦
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
Напряжение
Скорость без нагрузки
Макс. крутящий момент
(PTI Rating)
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора
Вес
Зарядное устройство
Входное напряжение
Выходное напряжение
Ток
Прибл. время зарядки
Впост. тока
Мин -1
BDCS361 (H1)
3,6
200
Нм 4,3
Литий ионный
Aч 1,5
кг 0,3
905450** typ. 1
Вперем. тока 230
Впост. тока 9
мA 100
час. 12-15
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 63 дБ(A), погрешность
(K) 3 дБ(A), Звуковая мощность (LWA) 74 дБ(A),
погрешность(K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Завинчивание с ударом (ah, S) < 2,5 м/с²,
погрешность (K) 1,5 м/с²
Заявление о соответствии нормам
ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
BDCS361
Black & Decker заявляет, что продукция, описанная в “технических характеристиках” соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию
Black & Decker по адресу, указанному ниже
или приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
Kevin Hewitt
Вице-президнт
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28.05.2013
zst00217696 - 25-11-2013
16
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
18
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
19
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising