BDCS361 | Black&Decker BDCS361 SCREWDRIVER instruction manual

371001-42 LV
www.blackanddecker.eu
BDCS361
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
10
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Black & Decker skrūvgriezis ir paredzēts skrūvēšanas darbiem. Šis instruments ir paredzēts tikai
personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”
visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības
palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Drošība darba zonā
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs
varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
4
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir
mazāks risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu
atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli
pār elektroinstrumentu.
LATVIEŠU
f.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savākšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas
risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5. Akumulatora ekspluatācija un apkope
a. Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam
akumulatora veidam, tiek lādēts cita veida
akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b. Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantojat
citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un
ugunsgrēka risks.
c. Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm,
monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai
līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem,
kuri var savienot abas spailes. Saskaroties
akumulatora spailēm, rodas īssavienojums,
kas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d. Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums
var iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet saskarsmes vietu ar
ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet
arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas
iztecējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
6. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
skrūvgriežiem un triecienuzgriežņatslēgām.
♦
♦
♦
♦
Strādājot ar triecienurbjmašīnām, valkājiet
ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā varat
zaudēt dzirdi.
Lietojiet palīgrokturus, ja tādi ir iekļauti
instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli
pār instrumentu, var gūt ievainojumus.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
stiprinājums varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja stiprinājums saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās strāvas
trieciena risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot
5
LATVIEŠU
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi
nespēlētos ar instrumentu.
♦
Citu personu drošība
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
♦
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot
ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu
(piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
6
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēloti šādi simboli:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Papildu drošības norādījumi akumulatoriem
un lādētājiem
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var
pārsniegt 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir
robežās no 10 °C līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet
sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus akumulatorus.
Lādētāji
♦ Lietojiet šo Black & Decker lādētāju tikai tā
akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī
instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un
bojājumus.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus
akumulatorus.
♦ Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nedurstiet lādētāju.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai
telpās.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
LATVIEŠU
Elektrodrošība
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar
parastu kontaktdakšu.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. kustību kontroles aktivizētājs
2. uzgaļa turētājs
3. lādētāja savienotājs
4. gaismas diožu darba lukturis
A. att.
5. Lādētājs
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas izņemiet no instrumenta akumulatoru.
Skrūvgrieža uzgaļa vai ligzdas uzstādīšana
un noņemšana (B. att.)
Brīdinājums! Pirms piederumu uzstādīšanas vai
noņemšanas pārbaudiet, vai instruments ir nobloķēts, lai neļautu slēdzim ieslēgties.
♦ Lai uzstādītu skrūvgrieža uzgali, iespiediet to
uzgaļa turētājā (2), līdz tas nofiksējas vietā.
♦ Lai izņemtu skrūvgrieža uzgali, izvelciet to
taisni ārā no uzgaļa turētāja.
Piezīme. Lai noņemtu uzgali vai ligzdu, rīkojieties
tāpat.
Uzlādes laikā lādētājs var dunēt un sakarst; tā ir
normāla parādība un neliecina par problēmām.
Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka
par 10 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra:
aptuveni 24 °C.
Zemas akumulatora jaudas indikators
Ja akumulatora jauda ir zema, sāk strauji mirgot
gaismas diožu darba lukturis.
♦ Zemas akumulatora jaudas gadījumā gaismas
diožu darba lukturis mirgo 5 sekundes šādā
veidā - - - - -.
Brīdinājums! Ja akumulators ir gandrīz tukšs,
pārtrauciet lietot instrumentu.
Uzlādējiet akumulatoru.
Augstas temperatūras indikators
Ja ķēdes darbības temperatūra kļūst pārāk augsta,
pārmaiņus īsi un gari sāk mirgot gaismas diožu
darba lukturis.
♦ Pārāk augstas ķēdes temperatūras gadījumā gaismas diožu darba lukturis mirgo
5 sekundes šādā veidā - . - . - . - . Nogaidiet,
līdz instruments atdziest līdz normālai darba
temperatūrai, kas ir aptuveni 24 °C.
Sākotnējā sākumpunkta iestatīšana (D. att.)
♦
♦
♦
♦
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Akumulatora uzlādēšana (C. att.)
Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo reizi
un ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
veicot darbus, kas agrāk bija vieglāk paveicami.
Uzlādes laikā akumulators sakarst; tā ir normāla
parādība un neliecina par problēmām.
♦ Lai uzlādētu akumulatoru, ievietojiet lādētāja
savienotājā (3) lādētāja kontaktdakšu (5).
♦ Pievienojiet lādētāju barošanas avotam.
♦ Instruments jāatstāj pievienots lādētājam
16 stundas.
Satveriet skrūvgriezi, kā norādīts D. attēlā.
Ar plaukstu nospiediet un turiet nospiestu
kustību kontroles aktivizētāju (1), kas atrodas
instrumenta aizmugurē.
Kad iedegas gaismas diožu darba lukturis (4),
instruments ir gatavs darbam.
Lai atiestatītu sākotnēju sākumpunktu, vispirms atlaidiet kustību kontroles aktivizētāju
(1). Novietojiet instrumentu citā pozīcijā, tad
ar plaukstu nospiediet un turiet nospiestu
kustību kontroles aktivizētāju (1), kas atrodas
instrumenta aizmugurē.
Žiroskopa kalibrēšana
Šis instruments laiku pa laikam automātiski paškalibrējas, lai kustību žiroskops darbotos pareizi. Ja
šķiet, ka žiroskops nedarbojas pareizi, instrumentu
var manuāli kalibrēt.
♦ Nospiediet kustību kontroles aktivizētāju (1).
♦ Atlaidiet kustību kontroles aktivizētāju (1).
♦ Novietojiet instrumentu uz līdzenas virsmas.
Gaismas diožu darba lukturis (4) divreiz iemirgojas
5 sekunžu laikā, liecinot, ka instruments ir no jauna
kalibrēts.
Turpgaitas kustība (E. att.)
♦
Iestatiet sākotnējo sākumpunktu.
7
LATVIEŠU
♦
Grieziet skrūvgriezi pulksteņrādītāja virzienā,
lai aktivizētu turpgaitas kustību.
Piezīme. Instrumenta ātrumu nosaka rotācijas
ātrums.
Lēnāka rotācija = mazāks ātrums.
Ātrāka rotācija = lielāks ātrums.
♦
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Atpakaļgaitas kustība (F. att.)
♦
♦
Iestatiet sākotnējo sākumpunktu.
Grieziet skrūvgriezi pretēji pulksteņrādītāja
virziena,, lai aktivizētu atpakaļgaitas kustību.
Piezīme. Instrumenta ātrumu nosaka rotācijas
ātrums.
Lēnāka rotācija = mazāks ātrums.
Ātrāka rotācija = lielāks ātrums.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Gaismas diožu darba lukturis
Nospiežot kustību kontroles aktivizētāju (1), automātiski iedegas gaismas diožu darba lukturis (4).
Automātiska izslēgšanās
Lai nejaušas iedarbināšanas gadījumā taupītu akumulatora jaudu, instruments automātiski izslēdzas
pēc 45 minūšu nepārtraukta darba. Pirms instrumenta izslēgšanās 5 minūtes strauji mirgo gaismas
diožu darba lukturis (4).
Ieteikumi optimālai darbībai
Skrūvēšana
♦ Vienmēr lietojiet pareiza veida un izmēra
skrūvgrieža uzgali.
♦ Ja skrūves ir grūti pievilkt, izmantojiet kā
smērvielu nedaudz trauku mazgāšanas
līdzekļa vai ziepju.
♦ Instruments un skrūvgrieža uzgalis jātur precīzi taisnā virzienā pret skrūvi.
Apkope
Šis Black & Decker instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru
tīrīšanu.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas izņemiet no
instrumenta akumulatoru. Pirms lādētāja tīrīšanas
atvienojiet to no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta un lādētāja ventilācijas
atveres.
♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
8
Regulāri atveriet spīļpatronu un viegli uzsitiet
pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
mājsaimniecību elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Akumulatori
Izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta.
♦
NiCd, NiMH un litija jonu akumulatori ir
otrreizēji pārstrādājami. Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remonta darbnīcā vai vietējā
atkritumu pārstrādes punktā.
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
Tehniskie dati
Spriegums
Ātrums bez noslodzes
Maks. griezes moments
(PTI vērtējums)
Akumulatora veids
Akumulatora jauda
Svars
Lādētājs
Ieejas spriegums
Izejas spriegums
Strāva
Aptuvenais uzlādes laiks
VDC
Min-1
BDCS361 (H1)
3,6
200
Nm 4,3
Litija jonu
Ah 1,5
kg 0,3
905450**
1. veids
VAC 230
VDC 9
mA 100
h 12-15
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 63 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A),
skaņas jauda (LWA) 74 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
skrūvēšana bez trieciena (ah, S) < 2,5 m/s²,
neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
MAŠĪNU DIREKTĪVA
BDCS361
Black & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās
nodaļas priekšsēdētāja
vietnieks
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28.05.2013
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш шуроповерт Black & Decker предназначен для завинчивание/отвинчивания шурупов
и винтов. Данный инструмент не является профессиональным и предназначен для домашнего
использования потребителем.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Прочтите инструкции по
технике безопасности и руководство
по эксплуатации полностью. Несоблюдение представленных ниже правил
и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или
серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин "электроинструмент" во всех приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети
(проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламление или плохое освещение на месте работы может стать привести
к несчастным случаям.
b. Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Искры, которые появляются
при работе электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами при
работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электрическая безопасность
a. Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники
к вилкам для электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных
штепсельных вилок, соответствующих типу
сетевой розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b. Следует избегать контакта с заземленными поверхностями - такими, как
10
трубы, радиаторы, батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим
током.
c. Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях
повышенной влажности. Попадание
воды в электроинструмент может привести к поражению электрическим током.
d. Бережно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте кабель
для переноски инструмента, не тяните
за него, пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше от
источников тепла, масла, острых углов
или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания
повышает риск поражения электротоком.
e. При работе с электроинструментом вне
помещения необходимо пользоваться
удлинительным кабелем, рассчитанным на эксплуатацию вне помещения.
Использование кабеля, предназначенного
для использования на открытом воздухе
снижает риск поражения электрическим
током.
f. При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной
влажностью используйте устройство
защиты от токов замыкания на землю
(УЗО). Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3. Обеспечение индивидуальной безопасности
a. При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под
воздействием лекарственных средств.
Минутная невнимательность при работе
с электроинструментом может привести
к серьезным травмам.
b. Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие как противопылевая маска, обувь с нескользящей
подошвой, каска и защитные наушника, используемые при работе, уменьшают риск
получения травм.
c. Примите меры для предотвращения
случайного включения. Убедитесь
РУССКИЙ ЯЗЫК
в том, что выключатель находится в положении выкл., прежде чем подключать
инструмент к источнику питания и/или
аккумуляторной батарее, поднимать
или переносить его. Если при переноске
электроинструмента ваш палец находится
на выключателе или если электроинструмент подключен к сети, могут произойти
несчастные случаи.
d. Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента,
может привести к травме.
e. Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие. Это позволит
лучше контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
f. Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся детали.
Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос
на движущиеся детали.
g. При наличии устройств для подключения оборудования для удаления
и сбора пыли необходимо обеспечить
правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства
для сбора пыли сокращает риски, связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент, в соответствии с назначением. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более
эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
b. Не используйте электроинструмент,
если не работает его выключатель. Любой инструмент, управлять выключением
и включением которого невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
c. Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или хранением электроинструмента отключите устройство от сети
или извлеките батарею из устройства.
Такие превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d. Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей
месте и не позволяйте использовать
его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструменты представляет опасность
в руках неопытных пользователей.
e. Обслуживание электроинструментов.
Проверьте движущиеся детали на
несоосность или заклинивание, поломку либо какие-либо другие условия,
которые могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем
приступить к эксплуатации инструмента, его нужно отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не обслуживаются должным образом.
f. Содержите режущий инструмент
в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным
образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.
g. Используйте данный электроинструмент, а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы. Использование электроинструмента для работ,
для которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5. Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
a. Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей
может привести к пожару.
b. Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной травмы
и пожара.
c. Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических
предметов, которые могут вызывать
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
замыкание ее контактов. Короткое замыкание контактов аккумулятора может
привести к пожару или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит. При случайном
контакте с электролитом смойте его
водой. При попадании жидкости в глаза
обратитесь за медицинской помощью.
Жидкость, находящаяся внутри батареи,
может вызвать раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом.
Это позволит обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила
техники безопасности при использовании шуруповертов и пневматических
ключей ударного действия.
♦
♦
♦
♦
♦
12
При эксплуатации ударных дрелей
следует использовать средства защиты
слуха. Шум может стать причиной снижения слуха.
Пользуйтесь дополнительными рукоятками, входящими в комплект поставки
инструмента. Потеря контроля может
привести к травме.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности рукояток при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае соприкосновения с находящимся под напряжением
провода возможно поражение оператора
электрическим током.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации обрабатываемой детали на стабильной опоре.
Держать деталь на весу или в руках перед
собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями,
а также лицами без достаточного опыта
и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их
безопасность. Не позволяйте детям играть
с данным устройством.
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями,
а также лицами без достаточного опыта
и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их
безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
Остаточные риски.
Помимо тех рисков, что указаны в правилах
техники безопасности, при использовании инструмента могут возникнуть дополнительные
остаточные риски. Это может произойти при
неправильной эксплуатации или продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате смены деталей, лезвий или
аксессуаров.
♦ Травмы, связанные с продолжительным
использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение продолжительного периода времени
не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Угроза здоровью, связанная с вдыханием
пыли, которая образуется при пользовании этим инструментом (например, при работе с деревом, особенно дубом, березой
и МДФ.)
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные
в технических спецификациях и заявлении
о соответствии были измерены в соответствии
с стандартным методом тестирования EN 60745
и может быть использована для сравнения инструментов. Заявленное значение эмиссии ви-
РУССКИЙ ЯЗЫК
брации также может использоваться при предварительной оценке воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может отличаться от заявленного
в зависимости от того, каким образом используется инструмент. Уровень вибрации может быть
выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени безопасности, предусмотренного
2002/44/EC для защиты людей. рег улярно
пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования
и способ использования инструмента, а также
учитывать все этапы цикла работы, когда инструмент выключается, когда он работает на
холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой.
♦
♦
♦
♦
♦
ров другого типа может привести к взрыву,
травме и повреждениям.
Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
Немедленно заменяйте поврежденный
шнур питания.
Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
Не вскрывайте аккумуляторы.
Не вскрывайте аккумуляторы.
Зарядное устройство можно использовать только в помещении.
Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому заземления не
требуется. Необходимо обязательно
убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному
на шильдике. Никогда не пытайтесь заменить зарядное устройство на обычную
сетевую розетку.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения травм, прочитайте инструкцию по
применению.
Дополнительные меры безопасности
при работе с батареями и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию дождя.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где
температура превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только с зарядным устройством, которое прилагается
к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям, указанным в разделе "Защита окружающей среды".
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство
Black & Decker только для зарядки аккумулятора инструмента, с которым оно
поставлялось. Использование аккумулято-
♦
Если поврежден сетевой шнур, его нужно
заменить у производителя или в авторизованном сервисном центре Black & Decker,
чтобы избежать проблем.
Характеристики
В этом инструменте есть:
1. Кнопка управления вращением
2. Держатель
3. Разъем для подключения зарядного
устройства
4. Светодиодная система рабочей подсветки
Рис. А
5. Зарядное устройство
Сборка
Внимание! Перед сборкой снимите аккумулятор
с инструмента.
Установка и снятие наконечника шуруповерта или торцевой головки гайковерта
(рис. B)
Внимание! Убедитесь в том, что инструмент заблокирован, чтобы предупредить его включение
перед тем, как установить или снять аксессуары.
♦ Чтобы установить наконечник шуруповерта, вставьте его в держатель (2), так, чтобы
он зафиксировался на месте.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Чтобы снять наконечник шуруповерта вытяните его из держателя.
Примечание! Чтобы снять наконечник/контактный разъем, повторите описанные выше
операции.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в своем
режиме. Не прилагайте слишком много силы.
Начало работы (рис. D)
♦
♦
♦
♦
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. С)
Перед первым использованием аккумулятор
нужно зарядить, и делать это всякий раз, когда
чувствуете, что для выполнения работы не хватает мощности инструмента. Во время зарядки
аккумулятор нагревается, это нормально и не
говорит о неисправности.
♦ Для зарядки аккумулятора вставьте вилку
зарядного устройства (5) в разъем зарядного устройства (3).
♦ Подключите зарядное устройство к сети.
♦ Оставьте инструмент, подключенный к зарядному устройству на 16 часов.
Во время зарядки аккумулятор может гудеть
и нагреваться, это нормально и не говорит
о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре окружающей среды ниже 10 °C или
выше 40 °C. Рекомендуемая температура при
зарядке: около 24 °C.
Индикация низкого уровня заряда батареи
Когда уровень заряда становится низким, светодиодный индикатор работы начинает быстро
мигать.
♦ При низком напряжении светодиодный
индикатор в течение 5 секунд будет показывать - - - - - .
Внимание! Прекратите использование инструментом на низком уровне заряда аккумулятора.
Как можно быстрее зарядите аккумулятор.
Индикатор высокой температуры
Если рабочая температура схемы становится
слишком высокой, светодиодный индикатор
работы начинает мигать попеременно долгим
и кратким сигналами.
♦ При высокой температуре на схеме 5 секунд индикатор будет показывать - . - . - .
- . . Дайте инструменту остыть до оптимальной рабочей температуры, приблизительно 24 °C.
14
Возьмите шуруповерт как показано на
рисунке D.
Нажмите и держите кнопку управления
вращением (1) на задней части инструмента ладонью руки.
Когда загорится светодиодный индикатор
работы (4), инструмент готов к работе.
Чтобы поменять место работы сначала
отпустите кнопку управления вращением (1). Переместите инструмент в новое
положение и затем нажмите и держите
нажатым кнопку управления вращением
(1) на задней части инструмента ладонью
руки.
Калибровка с помощью гироскопа
Этот инструмент время от времени автоматически калибруется с помощью гироскопа управления движением чтобы обеспечить правильную
работу инструмента. Если вам кажется, что
элементы управления работают некорректно,
можно откалибровать его вручную.
♦ Нажмите на кнопку управления вращением (1).
♦ Отпустите кнопку управления вращением
(1).
♦ Положите инструмент на ровную поверхность.
Светодиодный индикатор работы (4) дважды
мигнет в течение 5 секунд, указывая на то, что
инструмент откалиброван.
Работа в прямом направлении (рис. E)
♦
♦
Установите инструмент в начальную точку.
Поворачивая инструмента по часовой
стрелке, шуруповерт будет работать в прямом направлении.
Примечание: Скорость работы инструмента
определяется количеством оборотов.
Чем меньше количество оборотов, тем меньше
скорость.
Чем больше количество оборотов, тем выше
скорость.
Работа в обратном направлении (рис. F)
♦
♦
Установите инструмент в начальную точку.
Поворачивая инструмента против часовой
стрелки, шуруповерт будет работать в обратном направлении.
Примечание: Скорость работы инструмента
определяется количеством оборотов.
Чем меньше количество оборотов, тем меньше
скорость.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чем больше количество оборотов, тем выше
скорость.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым
мусором.
Светодиодная система рабочей подсветки
Светодиодная рабочая подсветка (4) включается автоматически при нажатии на кнопку
управления вращением (1).
Автоматическое выключение
Для сохранения ресурса аккумулятора и защиты от случайного включения, инструмент
автоматически отключается через 45 секунд
бездействия. Светодиодный индикатор работы
(4) будет быстро мигать в течение 5 секунд до
того, как инструмент отключится.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент Black & Decker требует замены или он вам
больше не нужен, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить в пунктах раздельного
сбора мусора.
Раздельный сбор мусора используемых продуктов и упаковки позволяет
осуществлять повторную переработку
и использовать их снова и снова. Повторное использование материалов,
подвергаемых вторичной переработке
помогает защитить окружающую среду
от загрязнений и сокращает потребность
в сырье.
Советы по оптимальному использованию
Шуруповерт
♦ Всегда используйте насадки для отвертки
нужного типа и размера.
♦ Если винты закручиваются с трудом, попробуйте нанести небольшое количество
жидкого моющего средства или мыла
в качестве смазки.
♦ Всегда держите инструмент и наконечник
отвертки на одной линии с винтом.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Элек троинструмент Black & Decker имеет
длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого обслуживания кроме регулярной очистки.
Внимание! Перед выполнением любых работ
по обслуживанию инструмента, снимайте аккумулятор с инструмента.
Перед очисткой инструмента отсоедините его
от зарядного устройства.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия и зарядное устройство с помощью
мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие
средства или средства на основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте
ее от грязи.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электропродуктов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам, у которых вы покупали свой
продукт.
Black & Decker предлагает места для сбора
и переработки продукции Black & Decker по
завершении их срока службы. Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое изделие
любому авторизованному агенту по ремонту,
который занимается сбором этих продуктов от
имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Black & Decker по
адресу, указанному в настоящем руководстве.
Кроме того, список авторизованных агентов по
ремонту Black & Decker и подробную информацию о послепродажном обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Полностью разрядите батарею и отсоедините ее от инструмента.
♦
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
Напряжение
Скорость без нагрузки
Макс. крутящий момент
(PTI Rating)
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора
Вес
Зарядное устройство
Входное напряжение
Выходное напряжение
Ток
Прибл. время зарядки
Впост. тока
Мин -1
BDCS361 (H1)
3,6
200
Нм 4,3
Литий ионный
Aч 1,5
кг 0,3
905450** typ. 1
Вперем. тока 230
Впост. тока 9
мA 100
час. 12-15
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 63 дБ(A), погрешность
(K) 3 дБ(A), Звуковая мощность (LWA) 74 дБ(A),
погрешность(K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Завинчивание с ударом (ah, S) < 2,5 м/с², погрешность (K)
1,5 м/с²
Заявление о соответствии нормам
ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
BDCS361
Black & Decker заявляет, что продукция, описанная в “технических характеристиках” соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию
Black & Decker по адресу, указанному ниже
или приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
Kevin Hewitt
Вице-президнт
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28.05.2013
zst00217698 - 25-11-2013
16
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
18
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
19
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising