BDCS361 | Black&Decker BDCS361 SCREWDRIVER instruction manual

402113-24 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BDCS361
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa corporala
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz
de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul
operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse
de existenţa acestuia.
Şurubelniţa dumneavoastră Black & Decker a fost concepută pentru aplicaţii de înşurubare. Această unealtă
este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică"
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără
cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile sau
vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
3
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru adecvată va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul
pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi
oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate fi con-
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
schimb identice. Acest lucru va asigura siguranţa în folosirea uneltei şi nu va duce la pierderea
garanţiei.
trolată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă
şi trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi vârfurile uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei
de lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru şurubelniţe şi chei cu impact
♦
♦
♦
♦
♦
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător
adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate
genera risc de incendiu atunci când este utilizat
cu un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună
cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de vătămare
şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi
sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate determina
arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să
fie evacuat lichid din baterie; evitaţi contactul
cu acesta. În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultaţi, de
urgenţă, medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate cauza iritaţii sau arsuri.
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi în
cazul utilizării maşinilor de găurit cu impact.
Expunerea la zgomot poate determina pierderea
auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare dacă sunt furnizate împreună cu unealta. Pierderea controlului poate determina vătămări fizice.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care dispozitivul de strângere poate
atinge cabluri ascunse. Contactul dispozitivelor de strâns cu un cablu sub tensiune ar putea
determina scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Această unealtă nu este destinată utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu
excepţia cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi
pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
Repararea
Reparaţia uneltei de lucru trebuie făcută de
către o persoană calificată şi folosind piese de
4
♦
♦
♦
♦
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi PFL.)
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Staţii de încărcare
♦
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună
cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea
exploda, determinând vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate
în specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate
au fost măsurate în conformitate cu metoda standard
de testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi
utilizate pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată,
de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în
privinţa expunerii.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru
utilizare în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii. Nu încercaţi niciodată
să înlocuiţi unitatea de încărcare cu o priză
normală de alimentare.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de
valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste
nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită
şi în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în
care survine blocarea acesteia.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător
sau de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita orice pericol.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Activator de control al mişcării
2. Portunealtă
3. Conector încărcător
4. Indicatorul luminos cu LED
Etichetele prezente pe unealtă
Următoarele simboluri sunt prezente pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Fig. A
5.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Încărcător
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumulatorul din unealtă.
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător".
Montarea si demontarea unui cap de
şurubelniţă sau racord tubular (fig. B)
Avertisment! Asiguraţi-vă că unealta este blocată
pentru a preveni activarea întrerupătorului de pornire
înainte de montarea sau demontarea accesoriilor.
♦
Pentru montarea unui cap de şurubelniţă, împingeţi-l în portunealtă (2) până se fixează.
♦
Pentru demontarea unui cap de şurubelniţă, trageţi drept accesoriu afară din portunealtă.
5
Notă! Pentru a scoate portburghiul/racordul tubular,
repetaţi paşii de mai sus.
oneze corect, unealta poate fi calibrată manual.
♦
Apăsaţi pe activatorul de control a mişcării (1).
♦
Eliberaţi activatorul de control a mişcării (1).
♦
Aşezaţi unealta pe o suprafaţă orizontală.
Indicatorul luminos cu LED (4) va lumina intermitent
de două ori în 5 secunde, pentru a indica recalibrarea
uneltei.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitaţi.
Încărcarea acumulatorului (fig. C)
Operarea în direcţia înainte (fig. E)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă
putere pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior.
Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest
lucru este normal şi nu indică o problemă.
♦
Pentru a încărca acumulatorul, introduceţi fişa
încărcătorului (5) în mufa de conectare (3).
♦
Conectaţi încărcătorul.
♦
Lăsaţi unealta conectată la încărcător timp de
16 ore.
Încărcătorul poate produce un zgomot de alimentare
şi se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este
normal şi nu indică o problemă.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
♦
♦
Setaţi punctul de pornire iniţial.
Rotiţi unealta în sens orar, iar şurubelniţa se va
activa în direcţia înainte.
Notă: Viteza uneltei este determinată de amplitudinea
rotaţiei.
Rotaţie redusă = viteză mică.
Rotaţie amplă = Viteză mare.
Operarea în direcţia înapoi (fig. F)
♦
♦
Setaţi punctul de pornire iniţial.
Rotiţi unealta în sens invers acelor de ceasornic,
iar şurubelniţa se va activa în direcţia înapoi.
Notă: Viteza uneltei este determinată de amplitudinea
rotaţiei.
Rotaţie redusă = viteză mică.
Rotaţie amplă = Viteză mare.
Indicator de baterie consumată
Indicatorul luminos cu LED
Când bateria devine epuizată, indicatorul luminos cu
LED va începe să lumineze intermitent rapid.
♦
Iluminarea intermitentă cu LED va persista pentru
5 secunde în perioada de joasă tensiune - - - - - la
acest model.
Avertisment! Nu continuaţi să utilizaţi acest produs
în stare descărcată.
Reîncărcaţi prompt acumulatorii descărcaţi.
Indicatorul luminos cu LED (4) este activat automat
la apăsarea activatorului de control al mişcării (1).
Oprire automată
Pentru conservarea duratei de viaţă a bateriei în caz
de activare accidentală, unealta se va opri automat
după 45 de secunde de operare continuă. Indicatorul
luminos cu LED (4) va lumina intermitent rapid timp
de 5 secunde înainte de oprirea uneltei.
Indicatorul de temperatură ridicată
Când temperatura de operare a circuitului devine prea
înaltă, indicatorul luminos cu LED va începe să lumineze intermitent, într-un model lung şi scurt.
♦
Lumina intermitentă cu LED va persista pentru
5 secunde în timpul perioadei cu temperatură
ridicată a circuitului - . - . - . - . la acest model.
Permiteţi unităţii să se răcească la o temperatură
de operare optimă, de aproximativ 24 °C.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Înşurubare
♦
Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de tipul
şi dimensiunile corecte.
♦
În cazul în care şuruburile sunt dificil de strâns,
încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie de
spălat sau de săpun pe post de lubrifiant.
♦
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă
în linie dreaptă cu şurubul.
Stabilirea punctului iniţial de pornire (fig. D)
♦
♦
♦
♦
Ţineţi şurubelniţa aşa cum se vede în figura D.
Ţineţi apăsat activatorul de control a mişcării (1)
din partea din spate a uneltei, cu palma mâinii.
Când indicatorul luminos cu LED (4) luminează,
unealta este pregătită de utilizare.
Pentru a reseta punctul de pornire iniţial, mai
întâi eliberaţi activatorul de control a mişcării (1).
Deplasaţi unealta într-o nouă poziţie, apoi ţineţi
apăsat activatorul de control a mişcării (1) din
partea din spate a uneltei, cu palma mâinii.
Întreţinere
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei
şi de curăţarea periodică.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere
în afara curăţării periodice.
Calibrarea controlului giro
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de efectuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra uneltei.
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
Această unealtă se recalibrează automat periodic,
pentru a asigura operarea corectă a controalelor giro
bazate pe mişcare. Dacă controalele nu par să funcţi-
6
♦
♦
♦
Specificaţii tehnice
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Deschideţi în mod regulat mandrina şi îndepărtaţi
praful din interior.
BDCS361 (H1)
Tensiune
Turaţie în gol
Min-1 200
Cuplu max. de strângere
(evaluare PTI)
Tip acumulator
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Nm 4,3
Li-Ion
Capacitate acumulator
Ah 1,5
Greutate
kg 0,3
Încărcător
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
905450** typ. 1
Tensiune de alimentare
Vc.a. 230
Tensiune
VC.C. 9
Curent
mA 100
Timp aprox. de încărcare
ore 12-15
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 63 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 74 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii)
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
conform cu EN 60745:
Înşurubarea fără impact (ah, S) < 2,5 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Declaraţia de conformitate CE
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
BDCS361
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „Specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Acumulatorii
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din unealtă.
♦
Vc.c. 3,6
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
28/05/2013
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau
la un centru local de colectare.
7
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client,
cu excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijente;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker. co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black & Decker şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www. blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00221301 - 11-11-2013
8
9
10
Download PDF

advertising