DWE46101 | DeWalt DWE46101 GRINDER Type 2 instruction manual

509212-26 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DWE46101
Rysunek 1
f
c
p
g
f
c
a
b
o
d
Rysunek 2
m
n
h
l
i
j
2
k
Rysunek 3
q
r
n
n
i
Rysunek 4
e
m
l
b
u
d
Rysunek 5
j
k
3
m
Rysunek 6
m
l
Rysunek 7
t
s
h
Rysunek 8
4
u
ZESTAW DO ROWKOWANIA ZAPRAWY
MURARSKIEJ ZE SZLIFIERKĄ KĄTOWĄ
DWE46101
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia DEWALT.
Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że marka
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Pobór mocy
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
Średnica tarczy
Średnica wrzeciona
Masa
V
W
obr/min
mm
kg
DWE46101-QS
230
2
1250
10000
125
M14
2,6*
*Masa włącznie z rękojeścią boczną i osłoną.
LPA (oziom ciśnienia akustycznego) dB(A)
KPA (niepewność pomiaru)
dB(A)
LWA (poziom mocy akustycznej) dB(A)
dB(A)
KWA (niepewność pomiaru)
85
3
96
3
Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone według normy EN 60745:
Wartość skuteczna przy szlifowaniu powierzchni
ah,AG =
m/s²
5,5
Niepewność pomiaru K =
m/²
1,5
Podana całkowita wartość drgań została
zmierzona standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V
10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
5
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności
z normami WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DEWALT deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
DWE46101 opisany w „Danych technicznych”
został wykonany zgodnie z 2006/42/WE,
EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/WE oraz 2011/108/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym niżej
adresem lub w jednej z naszych filii wymienionych
na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wiceprezes ds. Konstrukcji i Rozwoju Produkcji
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
02.05.2012
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
6
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSÓB
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
c)
d)
e)
f)
g)
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
DODATKOWE SPECYFICZNE
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Przepisy bezpieczeństwa pracy wszystkich rodzajów pracy
a)
Elektronarzędzie to może być
wykorzystywane jako szlifierka kątowa,
szlifierka do szlifowania papierem
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
8
ściernym piaskowym, szczotka druciana,
polerka i przecinarka. Przeczytaj
wszystkie wskazówki bezpieczeństwa
i instrukcje, a także zapoznaj się
z ilustracjami i danymi technicznymi tej
maszyny. Nieprzestrzeganie poniższych
wskazówek grozi porażeniem prądem
elektrycznym, pożarem i/lub doznaniem
ciężkich urazów ciała.
To elektronarzędzie nie jest
przeznaczone do polerowania
i szlifowania piaskowego (DWE4559,
DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599). Zastosowanie nieprzewidziane
w tej instrukcji może powodować
niebezpieczeństwo i urazy.
Nie używaj żadnych akcesoriów, które
nie są przeznaczone wyłącznie do tego
elektronarzędzia i nie są polecane przez
producenta. Choćby akcesoria te dawały
się zamocować, nie gwarantują jednak
bezpiecznej pracy.
Dopuszczalna prędkość obrotowa
narzędzi roboczych musi być
przynajmniej równa lub większa od
maksymalnej prędkości obrotowej
podanej na tabliczce znamionowej
maszyny. Narzędzia używane przy
prędkości obrotowej większej od
dopuszczalnej mogą się rozpaść na kawałki
i zostać wyrzucone z dużą siłą.
Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia
roboczego musi być dostosowana do
możliwości szlifierki. Przy większych
wymiarach producent nie gwarantuje
wystarczającej ochrony osobistej
i panowania nad maszyną.
Średnice otworów w tarczach,
podkładkach kołnierzowych, talerzach
szlifierskich i innych akcesoriach muszą
być dostosowane do wrzeciona szlifierki.
Narzędzia robocze o większym otworze
centralnym wpadają w silne drgania
i mogą spowodować utratę panowania nad
maszyną.
Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
Przed każdym użyciem sprawdź
narzędzie robocze, np. tarczę szlifierską,
czy nie jest ukruszona lub pęknięta,
talerz szlifierski, czy nie jest pęknięty,
rozdarty lub nadmiernie zużyty, szczotki
druciane, czy nie mają poluzowanych
lub połamanych drutów. Gdyby
szlifierka upadła na podłogę, sprawdź,
czy sama szlifierka i akcesoria nie
uległy uszkodzeniu, a w razie potrzeby
wymienień je na nowe. Po sprawdzeniu
i zamontowaniu narzędzia roboczego
na minutę załącz szlifierkę przy
maksymalnej prędkości obrotowej
biegu jałowego, ale nie stój przy tym
w płaszczyźnie obrotu tarczy i uważaj
także na inne osoby. W czasie tej próby
uszkodzone narzędzie na ogół się rozlatuje.
h) Zakładaj osobiste wyposażenie
ochronne. Zależnie od rodzaju
zastosowania może to być maska
ochronna lub okulary ochronne, a także
maska przeciwpyłowa, nauszniki
ochronne, rękawice i fartuch roboczy,
które są w stanie zatrzymać niewielkie
fragmenty ściernicy lub przedmiotu
obrabianego. Okulary muszą być
w stanie zatrzymać cząstki odrzucane przy
różnych pracach. Maska przeciwpyłowa
lub sprzęt ochronny dróg oddechowych
muszą odfiltrowywać pył wytwarzany
przy szlifowaniu. Przy dłużej trwającym,
intensywnym hałasie występuje zagrożenie
uszkodzenia narządu słuchu.
i) Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej
odległości od obszaru pracy.
W przeciwnym razie także one powinny
zakładać osobiste wyposażenie
ochronne. Odrzucane kawałki przedmiotu
obrabianego lub narzędzia roboczego
mogą spowodować urazy ciała nawet osób
przebywających w większej odległości.
j) Gdy istnieje ryzyko przecięcia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego
kabla sieciowego, trzymaj szlifierkę
tylko za izolowane powierzchnie. W razie
natrafienia na przewód pod napięciem
napięcie to jest podawane na gołe elementy
metalowe elektronarzędzia, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
j) Pilnuj, by kabel nie znalazł się w zasięgu
obracającego się narzędzia roboczego.
Grozi to przecięciem lub wciągnięciem
kabla, który może przy tym owinąć się
o rękę i pociągnąć ją w stronę obracającego
się narzędzia.
l) Nigdy nie odkładaj szlifierki, dopóki
narzędzie robocze całkowicie się nie
zatrzyma. Obracające się narzędzie może
zawadzić o powierzchnię, co grozi utratą
panowania nad szlifierką.
m) Nigdy nie przenoś załączonego
elektronarzędzia. Obracające się narzędzie
robocze może pochwycić i wciągnąć odzież,
co grozi doznaniem urazu ciała.
n) Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
elektronarzędzia. Wentylator chłodzący
silnik wciąga pył do obudowy, a duża ilość
proszku metalowego grozi porażeniem
prądem.
o)
p)
Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu
palnych materiałów. Takie materiały mogą
się zapalić od wylatujących iskier.
Nie używaj akcesoriów wymagających
chłodzenia cieczą. Woda lub inne ciecze
mogą spowodować nawet śmiertelne
porażenie prądem elektrycznym.
DALSZE PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA PRACY DO
WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ
Przyczyny odrzutów i sposoby
ich unikania
Odrzut stanowi gwałtowną reakcję na
zakleszczenie lub zahaczenie tarczy szlifierskiej,
talerza, szczotki drucianej lub innego narzędzia
roboczego. W takim przypadku maszyna
w niekontrolowany sposób odskakuje w kierunku
przeciwnym do siły wywieranej na przedmiot
obrabiany. Kierunek ten zależy od kierunku
obrotów tarczy, która może się przy tym rozerwać.
Jeśli tarcza szlifierska zablokuje się lub zahaczy
w obrabianym przedmiocie, to kant tarczy
zagłębiony w przedmiocie może zostać w nim
przytrzymany i przez to doprowadzić do pęknięcia
tarczy lub jej odrzutu. Tarcza szlifierska może
poruszać się w stronę lub przeciwnie do operatora
w zależności od kierunku obrotu tarczy w punkcie
blokady. Może tutaj również dojść do pęknięcia
tarczy.
Przeważnie odrzut jest wynikiem niewłaściwego
użycia i/lub nieprawidłowej obsługi szlifierki
i można mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc
odpowiednie, wymienione niżej środki ostrożności.
itp. Pilnuj, by narzędzie robocze nie
podskakiwało i o nic nie zawadziło.
Narożniki, ostre krawędzie lub wystające
elementy mogą spowodować odrzut
obracającego się narzędzia roboczego i utratę
kontroli nad szlifierką.
e) Nigdy nie mocuj pił łańcuchowych ani
innych uzębionych tarczy. Tarcze takie są
częstą przyczyną odrzutów i utraty panowania
nad szlifierką.
Specjalne wskazówki
bezpieczeństwa pracy przy
szlifowaniu i cięciu
a) Używaj tylko takich tarcz szlifierskich,
które są przeznaczone specjalnie do tego
elektronarzędzia, i odpowiednich osłon.
Tarcze nieprzewidziane do tej szlifierki nie
mogą być wystarczająco osłonięte i są
niebezpieczne.
b) Osłona musi być dobrze zamocowana
i tak usytuowana, by nieosłonięta część
tarczy była jak najbardziej oddalona od
użytkownika. Osłona zabezpiecza przed
odłamkami tarczy i przypadkowym z nią
kontaktem.
c) Tarcze szlifierskie mogą być używane
tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno
na przykład używać tarcz tnących do
szlifowania. Nacisk na tarczę tnącą może być
wywierany tylko w jej płaszczyźnie. Nacisk
boczny może spowodować pęknięcie tarczy.
d) Używaj tyko nieuszkodzonych podkładek
kołnierzowych o odpowiedniej wielkości
i kształcie. Prawidłowe podkładki kołnierzowe
wspierają tarczę i zmniejszają ryzyko jej
pęknięcia. Podkładki kołnierzowe do tarcz
tnących mogą się ewentualnie różnić od
podkładek do tarcz szlifierskich.
a) Pewnie trzymaj szlifierkę obiema rękami
i tak balansuj ramionami, by w każdej
chwili móc się przeciwstawić sile odrzutu.
Zawsze korzystaj z rękojeści bocznej
(jeżeli występuje), by móc w pełni
kontrolować szlifierkę w trakcie rozruchu.
Przy zachowaniu odpowiednich środków
ostrożności łatwo jest panować nad szlifierką
i nie dopuszczać do niebezpiecznych sytuacji.
e) Nie używaj zużytych tarcz pochodzących
od większych szlifierek. Tarcze do dużych
szlifierek nie nadają się do większych
prędkości obrotowych, jakimi odznaczają się
mniejsze szlifierki, i mogą się rozpaść.
b) Nigdy nie przybliżaj rąk do obracającego
się narzędzia roboczego, by w razie odrzutu
nie narazić się na doznanie poważnego urazu.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy przy cięciu
c) Przyjmuj taką postawę ciała, by ewentualny
odrzut nie mógł spowodować zagrożenia.
Szlifierka jest odrzucana w kierunku
przeciwnym do siły wywieranej na przedmiot
obrabiany.
d) Szczególną ostrożność zachowuj przy
obróbce narożników, ostrych krawędzi
a) Nie przekrzywiaj ani nie wywieraj
nadmiernego nacisku na tarczę tnącą. Nie
próbuj ciąć zbyt grubych przedmiotów.
Przeciążenie tarczy zwiększa jej skłonność
do wyginania lub zakleszczenia w przepile,
a także prawdopodobieństwo odrzutu lub
rozerwania tarczy.
9
b) Nie stój w płaszczyźnie obrotu tarczy.
W razie odrzutu w tej pozycji szlifierka może
odskoczyć wprost na użytkownika.
c) W razie zakleszczenia się tarczy lub
przerwania operacji cięcia z jakiegokolwiek
innego powodu natychmiast wyłącz
szlifierkę i przytrzymaj bez ruchu aż do
całkowitego zatrzymania tarczy. Nigdy nie
próbuj wyjmować tarczy tnącej z ciętego
przedmiotu, gdyż może to doprowadzić
do odrzutu. Znajdź przyczynę zakleszczenia
i podejmij odpowiednie środki zaradcze.
d) Nie rozpoczynaj ponownie cięcia
bezpośrednio w przedmiocie obrabianym.
Pozwól tarczy rozpędzić się do
maksymalnej prędkości obrotowej
i ostrożnie wprowadź ją w rozpoczęty
przepił. Załączenie szlifierki z tarczą
zagłębioną w przedmiocie obrabianym
może doprowadzić do jej zakleszczenia,
wyskoczenia lub odrzutu.
e) Wystarczająco podpieraj duże płyty i duże
przedmioty obrabiane, by zmniejszyć
ryzyko zakleszczenia się tarczy i odrzutu
szlifierki. Duże przedmioty mają tendencję
do wyginania się pod ciężarem własnym.
Podeprzyj je po obydwu stronach: w pobliżu
linii cięcia i krawędzi.
f) Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym w ścianach lub innych
nieprzejrzystych obszarach. Natrafienie na
rury gazowe lub wodociągowe, przewody elektryczne bądź inne przedmioty grozi odrzutem.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy
• Nie zaleca się stosowania akcesoriów
nieopisanych w tym podręczniku, gdyż
może to być niebezpieczne. Stosowanie
urządzeń wspomagających, które zwiększają
prędkość obrotową powyżej wartości
nominalnej jest niedopuszczalne.
• Mocuj przedmiot obrabiany, np. za pomocą
urządzeń mocujących, do stabilnej płyty.
Przedmiot podpierany ręką lub ciałem jest
niestabilny, co grozi utratą panowania nad
maszyną.
• Zawsze używaj rękojeści bocznej i dobrze
ją dokręcaj, by nie ryzykować utraty
panowania nad maszyną.
• Unikaj przekrzywiania tarczy i delikatnie się
z nią obchodź. W razie problemów zatrzymaj
maszynę i sprawdź, czy tarcza nie jest
pęknięta lub wyszczerbiona.
10
• Zawsze starannie obchodź się z tarczą
i odpowiednio ją przechowuj.
• Nigdy niczego nie przecinaj w obszarach,
w których mogą się znajdować przewody
elektryczne lub rurowe. Grozi to doznaniem
poważnego urazu ciała.
• NIGDY nie przecinaj metali tarczą
diamentową.
• Nie używaj tarcz ściernych.
• Zawsze zakładaj osłonę przeciwpyłową.
• Nie używaj maszyny w dłuższym okresie
czasu. Wibracje są szkodliwe dla palców,
ramion i dłoni. Zakładaj rękawice dla
dodatkowej amortyzacji, często rób przerwy
w pracy i ograniczaj dzienny czas użytkowania
maszyny.
• Otwory wentylacyjne na ogół znajdują
się nad ruchomymi elementami maszyny
i dlatego nie wolno ich zasłaniać. Uważaj,
by części te nie wciągnęły luźnej odzieży,
biżuterii ani długich włosów.
• Akcesoria mocowane na gwint muszą
pasować do gwintu wrzeciona szlifierki.
Akcesoria mocowane przy użyciu podkładki
kołnierzowej muszą mieć pasującą do niej
średnicę wewnętrzną. Źle dopasowana tarcza
obraca się mimośrodowo, bardzo silnie wibruje
i może doprowadzić do utraty panowania nad
maszyną.
• Powierzchnia szlifowania tarczy wypukłej nie
może wystawać poza płaszczyznę krawędzi
osłony. Niewłaściwie zamontowana tarcza nie
jest prawidłowo zabezpieczona.
OSTRZEŻENIE: Gdy maszyna nie
jest używana, odłóż ją na boku
na stabilnej powierzchni tak, by
nikt nie mógł się o nią potknąć ani
zrzucić, gdyż grozi to doznaniem
poważnego urazu.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do
nich m. in.:
– uszkodzenie narządu słuchu;
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
– oparzenia gorącymi elementami maszyny
i narzędzi roboczych;
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
g. Wyłącznik suwakowy
RYS. 2
h. Przyłącze do odsysania pyłu
i. Śruba nastawcza zacisku
j. Stopa do cięcia wgłębnego
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
k. Pokrętło ustalające stopy do cięcia wgłębnego
Zakładaj nauszniki ochronne.
l. Dźwignia ustalająca uchylnej osłony bocznej
(blokuje i odblokowuje uchylną osłonę boczną)
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (t), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2013 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 silnik
1 rękojeść boczna
1 klucz maszynowy płaski
1 klucz uniwersalny
1 osłona do odciągania pyłu 125 mm
1 instrukcja obsługi
1 rysunek maszyny w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy elektronarzędzie i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. rys. 1, 2)
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na zniszczenie sprzętu i/lub doznanie
urazu ciała, nigdy nie dokonuj żadnych
przeróbek elektronarzędzia ani jego
elementów.
RYS. 1
a. Blokada wrzeciona
b. Wrzeciono
c. Rękojeść boczna
d. Antyblokująca podkładka kołnierzowa
e. Nakrętka mocująca
f. Wyrzutnik pyłu
m. Uchylna osłona boczna (otwiera się
i umożliwia rowkowanie przy wewnętrznym
narożniku)
n. Dźwignia ustalająca
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Zestaw do rowkowania ze szlifierką kątową
DWE46101 jest elektronarzędziem profesjonalnym.
Nie nadaje się on do obróbki metali ani drewna.
Przy użyciu odpowiedniej osłony i odkurzacza
przemysłowego można usuwać większość
opadłego i wzbijanego w powietrze pyłu, który bez
tej osłony zanieczyszcza obszar pracy i stwarza
poważne zagrożenie zdrowia użytkownika i innych
znajdujących się w pobliżu osób.
NIE UŻYWAJ maszyny w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Ten zestaw do rowkowania jest elektronarzędziem
profesjonalnym.
NIE POZWALAJ dotykać go dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się tym elektronarzędziem.
WŁAŚCIWOŚCI
Wyrzutnik pyłu
Wyrzutnik pyłu (f) zapobiega gromadzeniu się pyłu
w osłonie i na wlocie powietrza chłodzącego silnik
i znacznie ogranicza ilość pyłu przedostającego się
do obudowy silnika.
Wyzwalacz zanikowy
Wyłącznik zawiera wyzwalacz zanikowy. W razie
zaniku prądu lub innego niespodziewanego
wyłączenia trzeba ponownie go wyłączyć
i włączyć, by uruchomić maszynę.
11
Sprzęgło elektroniczne
Maszyna ta zawiera sprzęgło elektroniczne,
które przy dużym obciążeniu lub zakleszczeniu
się tarczy wyłącza napęd, by zmniejszyć odrzut
przenoszony na użytkownika. By ponownie
załączyć maszynę, trzeba wyłączyć i włączyć
wyłącznik.
Zabezpieczenie przed
przeciążeniem
W razie przeciążenia silnika układ zabezpieczający
redukuje dopływ prądu. Gdy przeciążenie trwa
dłużej, maszyna się wyłącza. By ponownie
załączyć maszynę, trzeba wyłączyć i włączyć
wyłącznik. Za każdym razem przy przekroczeniu
mocy przeciążenia maszyna się włącza.
Przy powtarzających się wyłączeniach z tego
powodu zmniejsz siłę wywieraną na maszynę,
aż ta zacznie prawidłowo funkcjonować bez
aktywowania tego zabezpieczenia.
Całkowicie elektroniczne
sterowanie
W trakcie używania maszyny wewnętrzny
elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej
utrzymuje stałe obroty tarczy.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór
mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne). Zaleca się, by minimalny przekrój
każdej żyły kabla wynosił 1,5 mm², a jego długość
nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Przed ponownym przyłączeniem
maszyny naciśnij i zwolnij wyłącznik,
by upewnić się, że elektronarzędzie
jest wyłączone.
Montaż rękojeści bocznej
(rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem
maszyny sprawdź, czy rękojeść jest
dobrze dokręcona.
Mocno wkręć rękojeść boczną (c) w jeden
z otworów (p) z lewej lub z prawej strony obudowy
przekładni.
Montaż i demontaż osłony do
odciągania pyłu (rys. 3)
WSKAZÓWKA: Osłona ta jest przystosowana
tylko do zestawu rowkowania DWE46101.
1. Zwolnij dźwignię ustalającą (n) na osłonie
i zgraj występy (q) na osłonie z wgłębieniami
(r) w obudowie przekładni.
2. Przy zwolnionej dźwigni ustalającej obróć
osłonę do żądanej pozycji roboczej. Osłona
najlepiej spełnia swoje zadanie, gdy znajduje
się między wrzecionem a użytkownikiem.
3. Zaciśnij dźwignię ustalającą (n), by ustalić
osłonę na obudowie przekładni. Nie używaj
maszyny, gdy osłona jest luźna lub dźwignia
ustalająca zwolniona.
4. By zdjąć osłonę, zwolnij dźwignię ustalającą,
tak obróć osłonę, by występy znalazły się we
wgłębieniach, i ściągnij ją.
WSKAZÓWKA: W zakładzie produkcyjnym osłona
jest dostosowywana do średnicy piasty przekładni.
Gdyby osłona po jakimś czasie się poluzowała,
dokręć śrubę nastawczą (i) przy zaciągniętej
dźwigni ustalającej.
WSKAZÓWKA: Gdy dźwignia
ustalająca jest zwolniona, nie dokręcaj
zbyt mocno śruby nastawczej, gdyż
może to doprowadzić do widocznego
uszkodzenia osłony lub piasty.
WSKAZÓWKA: Nie używaj
maszyny, gdy osłona nie jest dobrze
zamocowana. By naprawić lub
12
wymienić osłonę, oddaj maszynę do
punktu serwisowego.
Wymiana tarczy tnącej (rys.
rys. 1, 4)
OSTRZEŻENIE: Nie używaj
uszkodzonych tarcz.
1. Połóż maszynę z zamontowaną osłoną do
odciągania pyłu na stole warsztatowym
wrzecionem do góry.
2. Umieść podkładkę kołnierzową (d) prawidłowo
na wrzecionie (b) (rys. 4).
3. Otwórz uchylną osłonę boczną (m) i umieść
tarczę tnącą (u) na podkładce kołnierzowej (d).
4. Nakręć nakrętkę mocującą (e) na wrzeciono
(b).
5. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (a) i obróć
wrzeciono (b) aż do zaskoczenia.
regulacji wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Dotyczy to zarówno
szlifierek kątowych, jak i odkurzaczy
przemysłowych. Te środki
zapobiegawcze zmniejszają ryzyko
niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
doznania urazu. Uchylną osłonę
boczną otwieraj tylko w celu
rowkowania zaprawy murarskiej
przy wewnętrznych narożnikach.
Trzymaj ręce i ciało z dala od obszaru
cięcia. Przy wszystkich innych
zastosowaniach uchylna osłona
boczna musi być zamknięta.
Za pomocą tego urządzenia można rowkować
zaprawę murarską przy wewnętrznych
narożnikach.
6. Dostarczonym kluczem widełkowym mocno
dokręć nakrętkę mocującą (e).
1. Sprawdź, czy maszyna jest włączona, a tarcza
całkowicie się zatrzymała.
7. Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
2. Obróć dźwignię ustalającą uchylnej osłony
bocznej (l) o jeden pełny obrót w lewo. Chwyć
osłonę (m) i otwórz ją.
8. Zamknij i zabezpiecz uchylną osłonę boczną
(m) przez zaciągnięcie dźwigni ustalającej (l).
9. By zdjąć tarczę, odkręć nakrętkę mocującą (e)
kluczem widełkowym.
Osłona do odciągania pyłu
(rys. 6)
OSTRZEŻENIE: Z osłoną tą można
stosować tylko diamentowe tarcze
tnące typ 1. Nie przecinaj metali. Nie
używaj tarcz ściernych spojonych.
Zamontuj tarczę zgodnie z opisem w punkcie
Wymiana tarczy tnącej.
Przy zakładaniu podwójnej tarczy diamentowej
125 mm może zaistnieć konieczność
otwarcia uchylnej osłony bocznej, patrz punkt
Zastosowanie uchylnej osłony bocznej.
NASTAWIANIE GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA (RYS. 5)
1. Poluzuj pokrętło ustalające stopy do cięcia
wgłębnego (k).
2. Przesuń stopę (j) do żądanej pozycji.
3. Mocno dokręć pokrętło ustalające stopy.
ZASTOSOWANIE UCHYLNEJ OSŁONY
BOCZNEJ (RYS. 6)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
3. Trzymaj ręce z dala od tarczy i zajmij taką
pozycję, by odsłonięta część tarczy była
zwrócona na zewnątrz.
4. Zanim przyłożysz tarczę do materiału, załącz
maszynę i odczekaj, aż osiągnie maksymalną
prędkość obrotową.
5. Przyłóż tarczę do obrabianej powierzchni
i przemieszczaj maszynę od strony prawej do
lewej wokół wewnętrznego narożnika, gdyż
wtedy pył jest odciągany najefektywniej.
6. Zanim wyłączysz maszynę, unieś ją znad
obrabianej powierzchni. Przed odłożeniem
maszyny odczekaj, aż tarcza całkowicie się
zatrzyma.
7. Zamknij uchylną osłonę boczną i zabezpiecz
ją dźwignią ustalającą (l).
ODCIĄGANIE PYŁU (RYS. 7)
OSTRZEŻENIE: Przystawki tej używaj
tylko z elektronarzędziami zalecanymi
przez firmę DEWALT.
Więcej informacji na temat elektronarzędzi
DEWALT kompatybilnych z tą przystawką można
uzyskać w autoryzowanych punktach serwisowych
wyszczególnionych na tylnej stronie okładki.
Kompletną listę naszych przedstawicielstw
handlowych znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
13
OSTRZEŻENIE: Przystawka ta
może być wykorzystywana tylko
w połączeniu z odkurzaczem
przemysłowym. ZAWSZE zakładaj
certyfikowaną osłonę twarzy lub maskę
przeciwpyłową.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy wąż jest dobrze
przyłączony.
WSKAZÓWKA: Ilość pyłu zatrzymywanego przez
odkurzacz przemysłowy zależy od jego filtrów.
Więcej informacji na ten temat podano w instrukcji
obsługi odkurzacza.
Wszystkie odkurzacze przemysłowe DEWALT
są kompatybilne ze złączką DEWALT Airlock
DWV9000.
1. Przyłącz złączkę DWV9000 (s) do węża
ssącego (t).
2. Odrygluj złączkę DWV9000 (s) i nasuń ją na
przyłącze do odsysania pyłu (h).
3. Zarygluj złączkę DWV9000 (s).
ZWYKŁE WĘŻE SSĄCE (RYS. 7)
Na przyłącze do odsysania pyłu (h) nasuń
zalecany wąż ssący.
Przed rozpoczęciem pracy
• Zamontuj osłonę i załóż odpowiednią tarczę.
Nie używaj nadmiernie zużytych tarcz.
• Sprawdź, czy wewnętrzna i zewnętrzna
podkładka kołnierzowa są prawidłowo
założone.
• Sprawdź, czy tarcza obraca się w kierunku
strzałki umieszczonej na niej samej i obudowie
maszyny.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Przed ponownym przyłączeniem
maszyny naciśnij i zwolnij wyłącznik,
by upewnić się, że elektronarzędzie
jest wyłączone.
14
OSTRZEŻENIE:
• Sprawdź, czy szlifowany lub
przecinany materiał jest dobrze
zamocowany.
• Podczas pracy wywieraj na maszynę
tylko lekki nacisk. Nie naciskaj tarczy
w bok.
• Unikaj przeciążania maszyny. Gdyby
ta za bardzo się nagrzała, pozostaw
ją przez kilka minut na biegu
jałowym.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 8)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo trzymaj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: ZAWSZE mocno
utrzymuj elektronarzędzie, by
w razie potrzeby móc zawczasu
skutecznie zareagować w nagłej
sytuacji i zmniejszyć ryzyko doznania
poważnego urazu.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść boczną (c),
a drugą - obudowę przekładni tak, jak pokazano
na rysunku 8.
Wyłącznik suwakowy (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem
maszyny sprawdź, czy rękojeść jest
dobrze dokręcona.
OSTRZEŻENIE: Przed przyłączeniem
maszyny do napięcia sieciowego
sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
W tym celu naciśnij i zwolnij jego
tylną część. Tak samo sprawdź
wyłącznik w razie zaniku napięcia
zasilania, np. wskutek zadziałania
zabezpieczenia ziemno-zwarciowego,
wyłącznika automatycznego lub
też przypadkowego wyciągnięcia
wtyczki kabla z gniazda sieciowego
bądź wyłączenia prądu. Gdy w chwili
włączenia prądu wyłącznik jest
włączony, maszyna nagle startuje.
By załączyć maszynę, przesuń wyłącznik
suwakowy (g) do przodu. By wyłączyć maszynę,
zwolnij ten wyłącznik.
By załączyć maszynę na stałe, przesuń wyłącznik
do przodu i naciśnij przednią jego część do
wewnątrz. By wyłączyć maszynę załączoną na
stałe, naciśnij i zwolnij tylną część wyłącznika.
Blokada wrzeciona (rys. 1)
Przycisk (a) służy do blokowania wrzeciona przy
zakładaniu lub zdejmowaniu tarczy. Naciskaj
go tylko wtedy, gdy maszyna jest wyłączona,
odłączona od sieci i całkowicie zatrzymana.
WSKAZÓWKA: By nie ryzykować
uszkodzenia maszyny, nie
używaj blokady wrzeciona, gdy ta
pierwsza jest załączona. Mogłoby
to doprowadzić do zniszczenia
elektronarzędzia i założonej tarczy,
a także doznania urazu w razie
rozerwania tarczy.
3. Uruchom maszynę zgodnie z opisem w tej
instrukcji.
WSKAZÓWKA: Zanim przyłożysz maszynę do
obrabianej powierzchni, załącz ją i odczekaj, aż
tarcza osiągnie maksymalną prędkość obrotową.
Rowkowanie i cięcie (rys. 8)
1. Nastaw żądaną głębokość cięcia, patrz
Nastawianie głębokości cięcia w punkcie
Montaż i regulacja.
2. Przed przyłożeniem maszyny do obrabianej
powierzchni odczekaj, aż tarcza osiągnie
maksymalną prędkość obrotową.
By uruchomić blokadę, naciśnij przycisk (a) i obróć
wrzeciono aż do zaskoczenia.
3. Zajmij taką pozycję, by otwarta część osłony
i tarcza były zwrócone na zewnątrz.
Obsługa osłony do odciągania
pyłu
4. Krawędź (u) osłony przyłóż do obrabianej
powierzchni i rozpocznij cięcie, zagłębiając
tarczę w materiał. WSKAZÓWKA: Pył jest
najefektywniej odciągany, gdy krawędź (u)
osłony dotyka do obrabianej powierzchni.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Dotyczy to zarówno
szlifierek kątowych, jak i odkurzaczy
przemysłowych. Te środki
zapobiegawcze zmniejszają ryzyko
niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem
jakichkolwiek akcesoriów dla własnego
bezpieczeństwa przeczytaj instrukcję
obsługi szlifierki kątowej i odkurzacza
przemysłowego. Nieprzestrzeganie
zamieszczonych tam ostrzeżeń grozi
doznaniem urazu i uszkodzeniem
maszyny i akcesoriów. Przy
serwisowaniu elektronarzędzi stosuj
tylko oryginalne części zamienne.
OSTRZEŻENIE: By zachować pełną
kontrolę nad maszyną przy starcie
i podczas pracy, mocno trzymaj
rękojeść boczną i obudowę przekładni,
dopóki tarcza się obraca. Przed
odłożeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy tarcza całkowicie się zatrzymała.
OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy uchylna
osłona boczna jest zamknięta.
1. Zamontuj i wyreguluj osłonę do odciągania
pyłu.
2. Przyłącz odkurzacz zgodnie z opisem
zamieszczonym w odnośnej instrukcji.
5. Zorientuj osłonę tak, jak pokazano na
rysunku 6, i przemieszczaj maszynę od prawej
do lewej strony po obrabianej powierzchni.
Najlepsze wyniki pracy osiąga się, gdy przy
rowkowaniu/cięciu maszyna znajduje się pod
kątem 45° względem przyłącza do odsysania
pyłu.
6. Zanim wyłączysz maszynę, unieś ją znad
obrabianej powierzchni. Przed odłożeniem
maszyny odczekaj, aż tarcza całkowicie się
zatrzyma.
KONSERWACJA
Elektronarzędzie firmy DEWALT odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest jej regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
Samowyłączające szczotki
węglowe
W razie prawie całkowitego zużycia szczotek
węglowych następuje automatyczne wyłączenie
silnika. Szlifierkę należy wtedy usprawnić, ale
15
nie przewidziano wymiany szczotek węglowych
przez użytkownika. Oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu serwisowego DEWALT.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Czyszczenie
DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej
usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Smarowanie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
16
Informację o najbliższym autoryzowanym
punkcie serwisowym otrzymasz w miejscowym
przedstawicielstwie handlowym DEWALT, którego
adres został zamieszczony w części końcowej
tej instrukcji. Alternatywna lista autoryzowanych
punktów serwisowych oraz wyczerpująca
informacja o obsłudze klienta znajduje się również
pod adresem internetowym: www.2helpU.com.
PRZEGLĄD AKCESORIÓW DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH
Typ osłony
Narzędzie robocze
Opis
Sposób mocowania
Tarcza do
cięcia muru
OSŁONA TYP 1
Osłona typ 1
Tarcza do
cięcia metalu
Tarcza tnąca
diamentowa
Podkładka kołnierzowa
Tarcza tnąca
Nakrętka mocująca
17
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
zst00225842 - 23-01-2014
18
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising