DCR016 | DeWalt DCR016 SITE RADIO instruction manual

DCR016
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
12
English (original instructions)
22
Español (traducido de las instrucciones originales)
30
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
39
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
48
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
58
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
67
Português (traduzido das instruções originais)
75
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
84
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
92
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
101
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
110
Copyright DEWALT
B
f
Figure 1
i
h
b
a
d
e
g
c
k
Figure 2
m
l
p
1
Figure 3
n
o
j
Figure 4
DCR016
QW
DCR016
GB
DCR016
LX
2
DANSK
RADIO
DCR016
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-produkt. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation
gør DEWALT én af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Strømkilde
Netspænding
Batterispænding
Batteritype
Vægt
Sikringer:
Europa
DCR016
AC/DC
230
10,8–18
Li-Ion
5,7
VAC
VDC
kg
230 V
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
16 ampere, strømforsyning
Angiver brandfare.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
VDC
Ah
kg
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca, opladningstid
min
Vægt
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
18
18
4,0
2,0
0,61
0,40
DCB105
230 V
Li-Ion
VAC
30
(1,5 Ah
batteripakker)
45
(2,0 Ah
batteripakker)
Sikkerhedsinstruktioner for radio
• Udsæt ikke ledningen for overlast. Bær
aldrig radioen i ledningen. Træk aldrig i
ledningen for at frakoble den fra stikket. Hold
ledningen på afstand af varme, olie og skarpe
kanter.
55
(3,0 Ah
batteripakker)
70
(4,0 Ah
batteripakker)
0,49
• Tag batteripakken ud. Sluk før du efterlader
den uden opsyn. Slå strømmen fra, når
batteripakken ikke bruges, og før udskiftning af
tilbehør eller ekstraudstyr og før servicearbejder.
• Dette udstyr er beregnet til brug i moderate
klimaer.
3
DANSK
• Dette udstyr er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps eller med
mangel på erfaringer eller viden, medmindre de
er under overvågning eller har fået instruktioner i
brugen af udstyret af en person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger
med udstyret.
• Oplader/radio må ikke udsættes for dryp eller
sprøjt; der må ikke anbringes nogen genstande
på den fyldt med væsker som f.eks. vaser.
• Ingen åben ild, som f.eks. tændte stearinlys må
placeres på radioen/opladeren.
• Netstikket bruges som afbryder,
frakoblingsenheden (stik) skal være let at
betjene.
Mærkninger på radioen
Følgende piktogrammer vises på radioen:
Læs vejledningen.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB105 batterioplader.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For
at reducere risikoen for kvæstelser,
oplad kun DEWALT genopladelige
batteripakker. Andre batterityper kan
blive overophedet og kan eksplodere
og medføre person- og produktskader.
Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
FORSIGTIG: Der er risiko for
eksplosion, hvis det interne batteri
udskiftes forkert. Udskift kun med den
samme eller tilsvarende type.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
4
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Når en oplader benyttes udendørs, find
altid et tørt sted og brug en passende
forlængerledning til udendørs brug. Brug
af en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
• Blokér ikke ventilationshullerne på
opladeren. Ventilationshullerne findes oven
på og på siderne af opladeren. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
DANSK
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230 V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB105 opladeren accepterer 10,8 V, 14,4 V og
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181, DCB182, og DCB183)
batteripakker.
Denne oplader kræver ingen justering og er designet
til at være så brugervenlig som mulig.
Opladningsprocedure (fig. 3)
1. Indsæt opladeren i en passende 230 V udgang,
før batteripakken indsættes.
2. Indsæt batteripakken (n) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op,
før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter
for at blive kontrolleret.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
x
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
oplader
––
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri
problem pakke eller
oplader
–––––––––––––––––
––
––
––
•••••••••••
problem ledningsnet
•• •• •• •• •• ••
–– • –– • –– • –– •
Denne oplader vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
5
DANSK
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(105 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Batteripakke
• Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme
som f.eks. solskin, ild eller lignende.
Batteripakkerne DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182 og
DCB183 kan anvendes. Se Tekniske data for flere
informationer.
• For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet før brug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR LITHIUMION (Li-Ion)
BATTERITYPE
DCR016 kører på 10,8 volt, 14,4 volt og 18 volt XR
Li-Ion batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
x
Problem pakke eller oplader.
Problem ledningsnet.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
6
DANSK
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan eksplodere og
medføre person- og materielskader.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
Destruér ikke batteripakken.
Batteri stikkontakt
Ekstra åbning
Møntcelle batterilem
Møntcellebatteri
Batteripakke
Brændstofmåleren
Elsikkerhed
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til
spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til
strømforsyningens.
ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød.
Må kun anvendes på tørre steder.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALTs serviceorganisation.
Kan oplade Li-Ion-batteripakker.
Brug af forlængerledning
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Pakkeindhold
Pakken indeholder:
1 Radio
1 Betjeningsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på radioen,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1–3)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
ADVARSEL: Modificér aldrig radioen
eller nogle dele heraf. Det kan medføre
materiale- eller personskade.
Strømknap
Volumenvælger
Pileknapper
Funktionsknap
Urknap
Hukommelsesknapper
EQ knap
LCD display
Batterirumslås
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
Isætning af batteripakke (fig. 1, 3)
ADVARSEL: Anvend kun DEWALTbatteripakker og -opladere.
BEMÆRK: Kontrollér, at batteripakken er helt
opladet. Hvis batteripakken ikke producerer
tilstrækkelig strøm, skal du oplade batteripakken ved
at følge vejledningen i opladerens manual.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteriet oplades minimum 10
timer, før det anvendes første gang.
1. Udløs låsen (i) for at åbne dækslet til
batterirummet.
2. Indsæt batteripakken(n) i stikkontakten, indtil
den sidder helt inde.
3. Luk og lås dækslet til batterirummet.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 3)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
7
DANSK
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (o) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Sådan installeres møntcellebatteriet
(fig. 1, 2)
ADVARSEL: Ved udskiftning af batteri,
udskift den med det samme mærke
og type. Vær opmærksom på korrekt
polaritet (+ og –) ved udskiftning af
batterier. Opbevar eller bær aldrig
batterier, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer.
Din radio er udstyret med hukommelseskapacitet til
at gemme tiden og dine valgte hukommelseskanaler.
Når radioen er slukket, er denne
hukommelseskapacitet drevet af et møntcellebatteri,
der følger med radioen.
1. Sluk for radioen og træk stikket ud af kontakten.
2. Åbn batterirummet ved at løfte lugen til
batterirummet (i).
3. Skru skruen (p) på batterilugen (l) af.
4. Tryk batterilugen ned og træk i den for at åbne.
5. Isæt møntcellebatteriet (m) i henhold til
diagrammet inde i møntcellebatteriets område.
6. Sæt batterilugen på igen, isæt skruen og skru
den i.
7. Luk batterirummet.
BEMÆRK: For at nulstille LCD-displayet, uret
og forindstillinger skal du fjerne møntcellebatteriet
og geninstallere det. Følg denne procedure, hvis
skærmen ser ud til at være låst fast.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
8
ADVARSEL: Anbring ikke radioen på
steder, hvor det kan blive udsat for dryp
eller sprøjt.
Vekselstrømdrift (fig. 4)
Udpak ledningen og sæt den i 110 eller 230 V
stikkontakt.
Betjening af radioen (fig. 1)
JUSTERING AF STRØM/VOLUMEN
1. Du tænder for radioen ved at trykke på
strømknap (a).
2. Drej knappen (b) med uret for at øge lydstyrken.
Drej knappen mod uret for at reducere
lydstyrken.
TILSTANDS-FUNKTION
For at vælge én af tilstandsfunktionerne (FM, AM
eller AUX) skal du trykke på tilstandsknappen (d),
indtil den ønskede funktion er fundet. Hvis radioen
f.eks. er i FM, som vises øverst til venstre i LCDdisplayet (h), skal du trykke på tilstandsknappen to
gange for at skifte til AUX.
INDSTILLINGS- ELLER SØGE-FUNKTION
Der findes to metoder til at finde den ønskede
frekvens
Sådan indstiller du: Skub den højre pil for at flytte
tuneren op på frekvensbåndet, skub den venstre pil
for at flytte tuner ned på frekvensbåndet.
For at søge: Tryk på højre pileknap (c) én gang og
slip den. Søgefrekvensen øges for at søge efter den
første radiostation med acceptabel modtagelse og
stoppe ved den station. Der kan trykkes på højre
pileknap igen for at fortsætte med at søge efter en
radiostation på en højere frekvens. Der kan trykkes
på venstre piletast for at søge efter radiostationer
ved lavere frekvenser. Søgefunktionen er tilgængelig i
AM- og FM-tilstand.
SÅDAN PROGRAMMERES HUKOMMELSES-KNAPPERNE
Der kan indstilles ti FM- og AM-stationer. Når
knapperne er programmeret, og du trykker på
1, 2, 3, 4 eller 5, skiftes der øjeblikkeligt til den
forindstillede station.
1. Tænd for strømmen.
2. Indstil radioen til den ønskede station (se
Indstillings- eller søge-funktion).
3. Tryk på én af de ønskede hukommelsesknapper
(f) og hold den inde. Stationsindstillingen
begynder at blinke på LCD-displayet (h). Hold
knappen nede, indtil der ikke blinkes længere.
Hukommelsesknappen er nu indstillet.
DANSK
4. Gentag trin 2 og 3 for at indstille de andre
hukommelsesknapper.
SÅDAN PROGRAMMERES URET
1. Tænd for strømmen (se Justering af strøm/
lydstyrke).
2. Tryk på urknappen (e) og hold den inde, indtil
LCD-displayet (h) begynder at blinke.
3. Tryk flere gange på den venstre pileknap for at
skrue tiden frem på den viste tidsangivelse eller
tryk og hold knappen inde for tilsvarende at
skrue tiden tilbage. Brug den højre pileknap til at
justere minuttallet på samme måde.
BEMÆRK: Hvis du ikke trykker på
en knap inden for 5 sekunder vil
urprogrammeringsfunktionen automatisk vende
tilbage til den foregående indstilling.
4. Når tidspunktet er indstillet, tryk og hold
urknappen inde, indtil tidspunktet på LCD
displayet stopper med at blinke.
SÅDAN JUSTERES EQ
Lydkvaliteten kan justeres ved at ændre udligningen
af radioens bas- eller diskantlyde.
1. Tryk på EQ knappen (g) for at vælge bas eller
diskant.
2. Tryk på højre pileknap for at øge den valgte
indstilling eller på venstre for at nedsætte den.
3. Når den ønskede justering er opnået, lad alle
knapperne være udløste i mere end 3 sekunder.
Proceduren afsluttes, og udligningsjusteringen
vil forblive aktiveret.
Vigtige radionoter
1. Radioen vil køre op til 8 timer på et fuldt opladet
4,0 amp timers batteri. Anvendelse af batterier
med en lavere spænding eller kapacitet vil
resultere i kortere spilletid.
2. Modtagelsen vil variere afhængigt af stedet og
styrken af radiosignalet.
3. Visse generatorer kan forårsage baggrundsstøj.
4. AM-modtagelse vil formentlig være mere skap,
når den strømforsynes af en batteripakke.
5. For at anvende den ekstra port (k), skal du
sætte udgangsstikket fra en cd eller iPod®*/
MP3-afspiller i porten (fig. 1). Lyden fra den
eksterne kilde afspilles gennem højtalerne i
DCR016.
* iPod er et registreret varemærke tilhørende
Apple Inc.
VEDLIGEHOLDELSE
Din DEWALT-oplader/radio er designet til at fungere
i lang tid med minimal vedligeholdelse. Kontinuerlig
tilfredsstillende funktioner afhænger af korrekt pleje.
Servicenoter
Dette produkt kan ikke serviceres af brugeren. Der
findes ingen dele inde i radioen, som kan serviceres.
Servicering hos et autoriseret servicecenter er
nødvendig for at undgå skader på statiske,
følsomme interne komponenter.
Rengøring
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre radioens ikke
metalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i radioen og
nedsænk aldrig nogen del af radioen i
væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag
stikket til opladeren ud af kontakten før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
det ydersiden af radioen med en klud
eller en blød ikke-metallisk børste. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end
det, som stilles til rådighed af DEWALT,
ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant
tilbehør sammen med denne radio. For
at mindske risikoen for personskade,
må dette produkt kun anvendes med
tilbehør, som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
9
DANSK
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Kør batteripakken helt ned, og fjern den derefter
fra radioen.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
10
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
11
DEUTSCH
RADIO
DCR016
Herzlichen Glückwunsch!
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
Sie haben sich für ein Produkt von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
Technische Daten
Stromversorgung
Netzspannung
Akkuspannung
Akkutyp
Gewicht
Sicherungen:
Europa
VAC
VDC
kg
230 V
DCR016
WS/GS
230
10,8–18
Li-Ion
5,7
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
16 A Stromversorgung
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VDC
Ah
kg
Charger
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit
min
Gewicht
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
18
18
4,0
2,0
0,61
0,40
DCB105
230 V
Li-Ion
VAC
30
(1,5 Ah -Akkus)
Sicherheitsanweisungen für Radio
• Das Kabel nur für seinen vorgesehenen
Zweck verwenden. Tragen Sie das Radio
nicht am Kabel. Ziehen Sie mit dem Kabel nicht
den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie das
Kabel von Hitzequellen, Öl und scharfen Kanten
fern.
12
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
45
(2,0 Ah -Akkus)
55
(3,0 Ah -Akkus)
70
(4,0 Ah -Akkus)
0,49
• Entfernen Sie den Akku. Schalten Sie das
Gerät ab, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen.
Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Gerät
nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche
Geräteteile oder Zubehörteile auswechseln
und bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten
vornehmen.
DEUTSCH
• Dieses Gerät ist zur Verwendung bei
gemäßigten klimatischen Bedingungen
vorgesehen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit
ihm vertraut gemacht werden.
• Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Gerät
spielen.
• Das Ladegerät/Radio darf keinen tropfenden
oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt
werden; es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten
Gegenstände, zum Beispiel Vasen, auf das
Gerät gestellt werden.
• Auf das Radio/Ladegerät dürfen keine offenen
Flammen, zum Beispiel angezündete Kerzen,
gestellt werden.
• Zum Trennen des Geräts wird der Netzschalter
verwendet; die Trennvorrichtung (der Stecker)
muss funktionsfähig gehalten werden.
Markierungen am Radio
Die folgenden Bildzeichen sind am Radio sichtbar
angebracht:
Lesen Sie die Betriebsanleitung.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für das Ladegerät DCB105.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können sich überhitzen und bersten,
was zu Verletzungen und Sachschäden
führen kann. Nicht aufladbare
Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen
werden.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
VORSICHT: Explosionsgefahr, wenn
die interne Batterie gegen eine falsche
ausgetauscht wird. Zum Austauschen
nur denselben oder einen gleichwertigen
Typ verwenden.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
13
DEUTSCH
• Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben,
tun Sie dies an einem trockenen Ort und
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz
geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz
geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze
am Ladegerät. Die Lüftungsschlitze
befinden sich oben und an den Seiten des
Ladegeräts. Stellen Sie das Ladegerät von
Hitzequellen entfernt auf.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladevorgang [Abb. (fig.) 3]
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose mit 230 V, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Legen Sie den Akku (n) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
x
wird geladen
––
––
––
––
vollständig geladen
–––––––––––––––––––
Temperaturverzögerung –– • –– • –– • –– •
Problem mit Akku
oder Ladegerät
•••••••••••••
Problem mit der
Stromversorgung
•• •• •• •• •• ••
Dieses Ladegerät lädt keine defekten Akkus auf.
Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem
es nicht leuchtet oder indem das Blinkmuster für
Probleme mit dem Akku oder dem Ladegerät
angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
Ladegeräte
Temperaturverzögerung
Das Ladegerät DCB105 kann folgende Akkus laden:
10,8 V, 14,4 V und 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181,
DCB182 und DCB183).
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
An diesem Ladegerät müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und es wurde für eine
möglichst einfache Bedienung konzipiert.
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
14
DEUTSCH
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die sich
auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DEWALT auf.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
• Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen
Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder
ähnliches aus.
• Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vor der Verwendung vollständig
aufgeladen werden.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
15
DEUTSCH
Nur mit DEWALT Akkus verwenden.
Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Beschädigungen
verursachen.
Akku
AKKUTYP
Das DCR016 wird mit XR-Li-Ion-Akkus mit 10,8 Volt,
14,4 Volt und 18 Volt betrieben.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Es können die Akkus DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182
und DCB183 verwendet werden. Weitere Angaben
sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Den Akku nicht verbrennen.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Lädt nur Li-Ion-Akkus.
Die Ladezeit ist den Technische Daten
zu entnehmen.
Packungsinhalt
Schilder am Ladegerät und Akku
Die Packung enthält:
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
1 Radio
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Radio, die Teile oder
Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanweisung
vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Akku wird geladen.
Beschreibung (Abb. 1–3)
Akku ist geladen.
Temperaturverzögerung.
x
Problem mit Akku oder Ladegerät.
Problem mit der Stromversorgung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
16
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Radio oder seinen
Teilen vor. Dies könnte zu Schäden oder
Verletzungen führen.
Einschalttaste
Lautstärkeregler
Pfeiltasten
Modus-Taste
Uhr-Taste
Speichertasten
EQ-Taste
LCD-Display
Batteriefachlasche
Batteriefach
DEUTSCH
k.
l.
m.
n.
o.
Zusatzanschluss
Knopfzellenabdeckung
Knopfzelle
Akku
Ladestandsanzeige
Elektrische Sicherheit
Überprüfen Sie immer, dass die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
WARNUNG: Risiko eines Stromunfalls.
Nur an trockenen Orten zu verwenden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
Einsetzen des Akkus (Abb. 1, 3)
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
HINWEIS: Überprüfen Sie, dass Ihr Akku vollständig
geladen ist. Wenn der Akku nicht genügend
Leistung bringt, laden Sie den Akku gemäß den
Anweisungen in der Betriebsanleitung für das
Ladegerät.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie die Akkus vor
der ersten Verwendung mindestens 10 Stunden auf.
1. Löschen Sie die Lasche (i), um die
Batteriefachabdeckung zu öffnen.
2. Legen Sie das Akku (n) in das Fach ein, bis es
vollständig eingesetzt ist.
3. Schließen und verriegeln Sie die
Batteriefachabdeckung.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 3)
Einige DEWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (o) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Einlegen der Knopfzelle (Abb. 1, 2)
WARNUNG: Eine Batterie nur durch
ein Produkt derselben Marke und
Art verwenden. Beim Austausch von
Batterien auf die richtige Polarität
(+ und –) achten. Batterien nicht so
aufbewahren oder transportieren, dass
metallische Gegenstände die offenen
Pole berühren können.
Ihr Radio ist mit einer Speicherkapazität
ausgestattet, um die Zeit und Ihre ausgewählten
Sender zu speichern. Wenn das Radio AUS ist,
wird diese Speicherkapazität durch eine Knopfzelle
bewahrt, die im Radio enthalten ist.
1. Schalten Sie das Radio aus und ziehen Sie den
Netzstecker.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die
Batteriefachverriegelung (i) anheben.
3. Schrauben Sie die Schraube (p) am
Batteriedeckel (l) los.
4. Drücken Sie die Batteriefachverriegelung nach
unten und ziehen Sie sie auf.
5. Setzen Sie die Knopfzelle (m) entsprechend der
Markierung im Innern des Batteriefaches ein.
17
DEUTSCH
6. Setzen Sie den Batteriedeckel wieder auf,
ziehen Sie die Schraube fest.
7. Schließen Sie den Batteriefachdeckel sicher.
HINWEIS: Um LCD Display, Uhrzeit und
Voreinstellungen neu einzustellen, entfernen
Sie zuerst die Knopfzelle und setzen Sie sie
anschließend wieder ein. Dieses Verfahren ist auch
anzuwenden, wenn das Display „eingefroren“ ist.
BETRIEB
Betriebsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Platzieren Sie das Radio
nicht an Orten, wo es tropfenden oder
spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt ist.
Betrieb mit Wechselstrom (Abb. 4)
Netzkabel auseinanderwickeln und in eine
Wandsteckdose mit 110 oder 230 V Gleichstrom
stecken.
Bedienung des Radios (Abb. 1)
EINSCHALTEN/LAUTSTÄRKEREGELUNG
1. Um das Radio einzuschalten, drücken Sie die
Einschalttaste (a).
2. Durch Drehen des Drehknopfs (b) im
Uhrzeigersinn steigern Sie die Lautstärke.
Um die Lautstärke zu verringern, drehen Sie
entgegen dem Uhrzeigersinn.
BETRIEBSARTEN
Um eine Betriebsart zu wählen (FM, AM oder AUX),
drücken Sie den Betriebsartenknopf (d), bis die
gewünschte Betriebsart gefunden ist. Wenn das
Radio z. B. auf FM eingestellt ist, was oben links
im LCD-Display (h) erscheint, drücken Sie den
Betriebsartenknopf zweimal bis auf AUX.
SENDERWAHL ODER SUCHLAUF
Es gibt zwei Methoden, um die gewünschte
Frequenz zu finden.
Tuning: Drücken Sie die Taste mit dem Pfeil nach
rechts, um den Tuner auf dem Frequenzband nach
oben zu bewegen, und drücken Sie die Taste
mit dem Pfeil nach links, um den Tuner auf dem
Frequenzband nach unten zu bewegen.
Suchlauf: Drücken Sie einmal den rechten
Pfeilknopf (c) und lassen Sie ihn los. Die
Senderfrequenz fährt hoch, um den ersten
Rundfunksender mit akzeptabler Qualität zu suchen
18
und an diesem Sender anzuhalten. Der rechte
Pfeilknopf kann erneut gedrückt werden, um einen
anderen Rundfunksender mit höherer Frequenz zu
finden. Der linke Pfeilknopf kann gedrückt werden,
um die Rundfunksender mit niedrigeren Frequenzen
zu suchen. Der Suchlauf funktioniert bei AM- und
FM-Betrieb.
PROGRAMMIEREN DER SPEICHERKNÖPFE
Es können zehn FM- und fünf AM-Rundfunksender
einzeln gespeichert werden. Nach Programmieren
der Knöpfe kann durch Drücken von 1, 2, 3, 4 oder
5 direkt zu den voreingestellten Sendern gewechselt
werden.
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie das Radio auf den gewünschten
Sender (siehe Senderwahl oder Suchlauf).
3. Halten Sie einen der gewünschten
Speicherknöpfe (f) gedrückt. Die
Sendereinstellung beginnt, auf dem LCDDisplay (h) zu blinken. Halten Sie den Knopf
weiter gedrückt, bis das Blinken aufhört. Jetzt
ist der Speicherknopf eingestellt.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um
weitere Sender zu speichern.
PROGRAMMIEREN DER UHRZEIT
1. Schalten Sie das Gerät ein (siehe Ein-/
Ausschalten und Lautstärkeregelung).
2. Halten Sie den Uhrzeitknopf (e) gedrückt, bis die
LCD-Anzeige (h) zu blinken beginnt.
3. Drücken Sie mehrmals die Taste mit dem Pfeil
nach links, um die angezeigte Stundenzahl
schrittweise zu erhöhen, oder halten Sie die
Taste gedrückt, um sie schneller zu erhöhen.
Stellen Sie mit der Taste mit dem Pfeil nach
rechts die Minutenanzahl auf gleiche Weise ein.
HINWEIS: Wenn Sie nicht innerhalb von
5 Sekunden eine Taste drücken, kehrt
die Programmierfunktion automatisch zur
vorherigen Einstellung zurück.
4. Halten Sie nach der Einstellung der Zeit die
Uhr-Taste gedrückt, bis die Zeitangabe auf dem
LCD-Display nicht mehr blinkt.
EINSTELLUNG DES EQ
Die Klangqualität kann durch Veränderung der
Equalizer-Einstellungen der Bass- und Höhenwerte
des Radios angepasst werden.
1. Drücken Sie die EQ-Taste (g), um Bass oder
Höhen auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste mit dem Pfeil nach
rechts, um die gewählte Einstellung zu erhöhen,
und diejenige mit dem Pfeil nach links, um sie
zu reduzieren.
DEUTSCH
3. Wenn die gewünschte Einstellung erfolgt ist,
lassen Sie alle Tasten mindestens 3 Sekunden
lang los. Der Vorgang wird beendet und die
Equalizer-Einstellung bleibt aktiviert.
Wichtige Hinweise zum Radio
1. Das Radio kann mit einem vollständig
aufgeladenen 4.0 Ah-Akku 8 Stunden lang
betrieben werden. Werden Akkus mit geringerer
Spannung oder Kapazität verwendet, verringert
sich die Betriebsdauer.
2. Der Empfang ist vom Standort und der Stärke
des Rundfunksignals abhängig.
3. Bestimmte Generatoren können
Hintergrundgeräusche verursachen.
4. AM-Empfang ist meistens klarer, wenn die
Stromversorgung durch einen Akku erfolgt.
5. Um den AUX-Anschluss (k) zu verwenden,
stecken Sie den Ausgangsstecker eines
CD- oder iPod®*/MP3-Players in den
Anschluss (Abb. 1). Die externe Quelle wird
durch die Lautsprecher des DCR016-Gerätes
wiedergegeben.
* iPod ist eine eingetragene Handelsmarke von
Apple Inc.
WARTUNG
Ihr DEWALT Ladegerät/Radio wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein dauerhafter zufriedenstellender Betrieb hängt von
der geeigneten Pflege ab.
Wartungshinweise
Dieses Produkt kann nicht vom Benutzer gewartet
werden. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden
Teile im Inneren des Radios. Wartungsarbeiten
sollten in einer autorisierten Werkstatt durchgeführt
werden, um Schäden an den statisch empfindlichen
Bauteilen im Inneren zu vermeiden.
Reinigung
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der
nichtmetallischen Teile des Radios.
Diese Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Radio eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Radios in eine Flüssigkeit.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung
von der Steckdose. Schmutz und Fett
können mit einem Tuch oder einer
weichen, nicht-metallischen Bürste vom
Äußeren des Radios entfernt werden.
Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör mit dem Radio gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
19
DEUTSCH
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
• Entfernen Sie den Akku erst aus dem Radio,
wenn er vollständig entladen ist.
• Lithiumionen-, NiCd- und NiMH-Zellen sind
recyclingfähig. Bringen Sie sie zu Ihrem Händler
oder zu einer Recycling-Sammelstelle am Ort.
Die gesammelten Akkus werden recycelt oder
ordnungsgemäß entsorgt.
20
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
21
EN GLI S H
RADIO
DCR016
Congratulations!
Definitions: Safety Guidelines
You have chosen a DEWALT product. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
Technical Data
Power source
Mains voltage
(U.K. & Ireland only)
Battery voltage
Battery type
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
VAC
VAC
VDC
kg
230 V
230 V
DCR016
AC/DC
230
230/110
10.8–18
Li-Ion
5.7
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
16 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time min
Weight
DCB121
Li-Ion
10.8
1.3
0.2
DCB123
Li-Ion
10.8
1.5
0.2
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
18
18
4.0
2.0
0.61
0.40
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1.5 Ah
battery packs)
kg
Safety Instructions for Radios
• Do not abuse cord. Never carry the radio
by its cord. Never pull the cord to disconnect
from the socket. Keep the cord away from
heat, oil and sharp edges.
22
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
45
(2.0 Ah
battery packs)
55
(3.0 Ah
battery packs)
70
(4.0 Ah
battery packs)
0.49
• Remove the battery pack. Switch off before
leaving it unattended. Remove the battery pack
when not in use, before changing accessories
or attachments and before servicing.
• This appliance is intended to be used in
moderate climates.
ENGLISH
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
• Charger/radio shall not be exposed to dripping
or splashing; no objects filled with liquids, such
as vases, shall be placed on it.
• No exposed flame sources, such as lighted
candles, should be placed on the radio/charger.
• Mains plug is used as the disconnect device;
the disconnect device (plug) shall remain readily
operable.
Markings on Radio
The following pictograms are shown on the radio:
Read instruction manual.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB105 battery charger.
• Before using the charger, read all instructions
and cautionary markings on charger, battery
pack and product using the battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable battery packs. Other types
of batteries may overheat and burst
resulting in personal injury and property
damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
CAUTION: Danger of explosion if
internal battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or
equivalent type.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock or electrocution.
• When operating a charger outdoors, always
provide a dry location and use an extension
cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.
• Do not block the ventilation slots on the
charger. The ventilation slots are located
on the top and sides of the charger. Place
the charger in a position away from any heat
source.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble the charger; take it to
an authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
23
EN GLI S H
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105 charger accepts 10.8 V, 14.4 V and
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181, DCB182, and
DCB183) battery packs.
This charger requires no adjustment and is designed
to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 3)
1. Plug the charger into an appropriate 230 V
outlet before inserting the battery pack.
2. Insert the battery pack (n) into the charger,
making sure the pack is fully seated in the
charger. The red (charging) light will blink
continuously indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
Charging Process
Refer to the table below for the state of charge of
the battery pack.
State of charge
x
charging
––
fully charged
–––––––––––––––––
––
––
––
hot/cold pack delay
–– • –– • –– • –– •
problem pack or charger • • • • • • • • • • • •
problem powerline
•• •• •• •• •• ••
This charger will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to
light or by displaying problem pack or charger blink
pattern.
24
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a hot/cold pack
delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
A cold battery pack will charge at about half the rate
of a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery warms.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include the catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below and then follow
the charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use the battery pack
in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery pack
from the charger may ignite the dust or fumes.
• Never force the battery pack into charger.
Do not modify the battery pack in any way
to fit into a non-compatible charger as
battery pack may rupture causing serious
personal injury.
• Charge the battery packs only in designated
DEWALT chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
ENGLISH
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
• Batteries shall not be exposed to excessive heat
such as sunshine, fire or the like.
• For best results, make sure the battery pack is
fully charged before use.
WARNING: Never attempt to open
the battery pack for any reason. If
the battery pack case is cracked or
damaged, do not insert it into the
charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery
pack or charger that has received a
sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (e.g., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should
be returned to the service centre for
recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCR016 operates on 10.8 volt, 14.4 volt and
18 volt XR Li-Ion battery packs.
The DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181, DCB182 and DCB183
battery packs may be used. Refer to Technical
Data for more information.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
Read instruction manual before use.
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash the area with
mild soap and water. If the battery liquid gets
into the eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Charging.
Fully charged.
Hot/cold pack delay.
x
Problem pack or charger.
Problem powerline.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Use only with DEWALT battery packs.
Others may burst, causing personal injury
and damage.
25
EN GLI S H
m. Coin cell battery
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4° C and 40° C.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack.
Charges Li-Ion battery packs.
See Technical Data for charging time.
n. Battery pack
o. Fuel gauge
Electrical Safety
Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
WARNING: Risk of electric shock. Use
in dry locations only.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
Package Contents
The package contains:
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
1 Radio
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the radio, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1–3)
WARNING: Never modify the radio or
any part of it. Damage or personal injury
could result.
a. Power button
b. Volume dial
c. Arrow buttons
d. Mode button
e. Clock button
f. Memory buttons
g. EQ button
h. LCD display
i. Battery compartment latch
j. Battery receptacle
k. Auxiliary port
l. Coin cell battery door
26
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input
of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
Inserting a Battery Pack (fig. 1, 3)
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
NOTE: Make sure your battery pack is fully charged.
If the battery pack does not produce sufficient
power, charge the battery pack following the
instructions in the manual of the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery for a minimum of
10 hours before first use.
ENGLISH
1. Release the latch (i) to open the battery
compartment cover.
2. Insert the battery pack (n) into the receptacle
until it is fully seated.
3. Close and latch the battery compartment cover.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 3)
Some DEWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (o). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
To Install the Coin Cell Battery
(fig. 1, 2)
WARNING: When replacing battery,
replace it with the same brand and type.
Observe correct polarity (+ and –) when
replacing batteries. Do not store or
carry batteries so that metal objects can
contact exposed battery terminals.
Your radio is equipped with memory capacity in
order to store the time and your selected memory
channels. When the radio is OFF, this memory
capacity is powered by one coin cell battery that is
included with the radio.
1. Turn the radio off and unplug from the power
source.
2. Open the battery compartment by lifting the
battery compartment latch (i).
3. Unscrew the screw (p) on the battery door (l).
4. Press down on the battery door latch and pull
to open.
5. Install the coin cell battery (m) according to the
diagram inside the coin cell battery area.
6. Replace the battery door, insert screw and
tighten.
7. Securely close the battery compartment.
NOTE: To reset the LCD display, clock and presets,
remove the coin cell battery and re-install it. Follow
this procedure if the screen seems to lock in place.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: Do not place the radio in
locations where it may be exposed to
dripping or splashing.
AC Operation (fig. 4)
Unwrap power cord and plug into 110 or 230 V AC
wall outlet.
Operating the Radio (fig. 1)
POWER/VOLUME ADJUSTMENT
1. To turn the radio on, press the power button (a).
2. Turn the dial (b) clockwise to increase the
volume. To decrease the volume, turn
anticlockwise.
MODE FUNCTION
To choose one of the mode functions (FM, AM, or
AUX), push the mode button (d) until the desired
function is found. For example, if the radio is on FM,
seen in upper left portion of LCD display (h), push
the mode button twice to change to AUX.
TUNE OR SEEK FUNCTION
There are two methods for finding the desired
frequency.
To Tune: Push the right arrow to move the tuner up
the frequency band. Push the left arrow to move the
tuner down the frequency band.
To Seek: Press the right arrow button (c) once and
release. The tuner frequency will increase to seek the
first radio station with acceptable clarity and stop at
that station. The right arrow button may be pressed
again to continue seeking a radio station at higher
frequencies. The left arrow button may be pressed
to seek radio stations at lower frequencies. The seek
function is available in AM and FM modes.
TO PROGRAM THE MEMORY BUTTONS
Ten FM and five AM radio stations may be
independently set. After programming the buttons,
pressing 1, 2, 3, 4 or 5 will instantly change the
frequency to the preset station.
1. Turn power on.
2. Set the radio to desired station (see Tune or
Seek Function).
27
EN GLI S H
3. Press and hold one of the desired memory
buttons (f). The station setting begins flashing in
the LCD display (h). Continue to hold the button
down until the flashing stops. The memory
button is now set.
4. Repeat steps 2 and 3 to set the other memory
buttons.
TO PROGRAM THE CLOCK
1. Turn power on (see Power/Volume
Adjustment).
2. Push and hold clock button (e) until the LCD
display (h) begins flashing.
3. Press the left arrow button repeatedly to
increment the hour of the displayed time
or press and hold the button to increment
continuously. Use the right arrow button to
adjust the minute in the same manner.
NOTE: If you do not press a button within
5 seconds, the clock programming feature will
automatically return to the previous setting.
4. Once the time is set, push and hold the clock
button until the time on the LCD display stops
flashing.
TO ADJUST THE EQ
Sound quality can be adjusted by changing the
equalization of the bass or treble of the radio.
1. Press the EQ button (g) to select bass or treble.
2. Press the right arrow button to increase the
selected setting or the left arrow button to
decrease it.
3. Once desired adjustment is achieved, leave
all buttons released for more than 3 seconds.
The procedure will exit and the equalization
adjustment will remain activated.
Important Radio Notes
1. The radio will run up to 8 hours on a fully
charged 4.0 amp hour battery. Using batteries
of lower voltage or capacity will produce less
run time.
2. Reception will vary depending on location and
strength of radio signal.
3. Certain generators may cause background
noise.
4. AM reception will most likely be clearer when
powered by a battery pack.
28
5. To use the auxiliary port (k), plug the output jack
from a CD or iPod®*/MP3 player into the port
(fig. 1). The sound from the external source
plays through the speakers of the DCR016.
* iPod is a registered trademark of Apple Inc.
MAINTENANCE
Your DEWALT radio has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper care.
Service Notes
This product is not user serviceable. There are no
user serviceable parts inside the radio. Servicing
at an authorised service centre is required to avoid
damage to static sensitive internal components.
Cleaning
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the radio. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
radio; never immerse any part of the
radio into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the radio
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this radio
could be hazardous. To reduce the risk
of injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
ENGLISH
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the radio.
• Li-Ion, NiCd and NiMH cells are recyclable. Take
them to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
29
ESPAÑOL
RADIO
DCR016
¡Enhorabuena!
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
Ha elegido un producto DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
Datos técnicos
Fuente de alimentación
Voltaje de la red
Voltaje de la batería
Tipo de batería
Peso
Fusibles:
Europa
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
DCR016
CA/CC
230
10,8–18
Li-Ion
5,7
VCA
VCC
kg
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
230 V
16 Amperios, en la red
Indica riesgo de incendio.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo de
carga aprox.
Peso
VCC
Ah
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
min
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
18
18
4,0
2,0
0,61
0,40
DCB105
230 V
Li-Ion
VCA
30
(baterías de
1,5 Ah)
kg
Instrucciones de seguridad de la
Radio
• No use indebidamente el cable. No traslade
nunca la radio cogiéndola del cable. Nunca tire
del cable para desenchufar la radio. Mantenga
el cable alejado de fuentes de calor, aceite y
aristas vivas.
30
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
45
(baterías de
2,0 Ah)
55
(baterías de
3,0 Ah)
70
(baterías de
4,0 Ah)
0,49
• Retire el paquete de baterías. Apague la radio
antes de dejarla sin vigilancia. Retire el paquete
de baterías cuando no utilice la radio, antes de
cambiar accesorios o complementos y antes de
efectuar cualquier reparación.
• Este aparato está destinado al uso en climas
moderados.
ESPAÑOL
• Este aparato no está destinado al uso por
parte de personas (incluyendo los niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o que carezcan de experiencia o
del conocimiento necesario, a menos que
estén supervisadas o reciban las instrucciones
relativas al uso del aparato por una persona
encargada de su seguridad.
• Los niños deberán permanecer vigilados para
asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• Ni el cargador o la radio deberán exponerse a
goteos o salpicaduras; no se deberán colocar
encima objetos llenos de líquidos como por
ejemplo floreros.
• Encima de la radio o el cargador no deberán
colocarse fuentes de llamas vivas como por
ejemplo velas.
• El enfuche de alimentación de red se usa como
seccionador; el seccionador (enchufe) deberá
poder accionarse fácilmente.
Marcas en la radio
En la radio se muestran los siguientes pictogramas:
Lea el manual de instrucciones.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para el cargador de
pilas DCB105.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo los paquetes de pilas recargables
de DEWALT. Otros tipos de pilas
podrán sobrecalentarse y quemarse
dando lugar a daños personales y
materiales. No recargue las pilas
no recargables.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
ATENCIÓN: Existe peligro de
explosión si la batería interna se coloca
incorrectamente. Sustituir únicamente
con una batería igual o similar.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• Cuando opere un cargador en el exterior,
garantice siempre un lugar seco y utilice un
cable de extensión adecuado para el uso en
exteriores. La utilización de un cable adecuado
para el uso en exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
• No bloquee las ranuras de ventilación del
cargador. Las ranuras de ventilación se
encuentran ubicadas en la parte superior y
31
ESPAÑOL
lateral del cargador. Coloque el cargador en
una posición lejos de cualquier fuente de calor.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230 V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DCB105 acepta los paquetes de pilas
de 10,8 V, 14,4 V y 18 V de litio-ión (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181, DCB182, y DCB183).
Este cargador no necesita ningún ajuste y está
diseñado para ofrecer el funcionamiento más fácil al
usuario.
Procedimiento de carga (fig. 3)
1. Conecte el cargador a una toma adecuada de
230 V antes de introducir el paquete de pilas.
2. Introduzca el paquete de pilas (n) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
32
x
cargando
––
––
––
––
completamente cargado
––––––––––––––––––––
retraso por batería
caliente/fría
–– • –– • –– • –– •
problema en el paquete
o el cargador
•••••••••••••
problema de la línea
de alimentación
•• •• •• •• •• ••
Este cargador no cargará un paquete de pilas
defectuoso. El cargador indicará la pila defectuosa
negándose a encenderlo o mostrando el problema
del paquete o del cargador mediante un pestañeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y el paquete de pilas a un centro de reparación
autorizado para que los pruebe.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
Las herramientas XR de litio-ión han sido diseñadas
con un Sistema de Protección Electrónica
que protege a la pila frente a la sobrecarga, el
sobrecalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Un paquete de pilas frío se cargará a la mitad
de la velocidad de un paquete de pilas caliente.
El paquete de pilas se cargará a una velocidad
inferior mediante el ciclo completo de recarga y no
regresará a la máxima velocidad recarga incluso
cuando la pila se caliente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
ESPAÑOL
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ºC (105 ºF) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
• Las baterías no deben exponerse a fuentes de
calor excesivo tales como rayos solares, fuego
u otras.
Batería
• Para obtener mejores resultados, compruebe
que el paquete de pilas está completamente
cargado antes de utilizarlo.
El DCR016 funciona con paquetes de baterías de
10,8; 14,4 y 18 voltios XR de litio-ión.
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
TIPO DE BATERÍA
Pueden usarse los paquetes de baterías DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181, DCB182 y DCB183. Véanse los Datos
técnicos para más información.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
33
ESPAÑOL
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Etiquetas del cargador y la batería
Contenido del embalaje
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
El embalaje contiene:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
1 radio
1 manual de instrucciones
1 dibujo despiezado
• Compruebe si la radio, las piezas o los
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar el dispositivo.
Descripción (fig. 1–3)
ADVERTENCIA: No modifique la
radio ni ninguna de sus piezas. Podrían
producirse lesiones personales o daños.
Retraso por batería caliente/fría.
x
Problema en el paquete o el cargador.
Problema en la línea de alimentación.
a. Botón de alimentación
b. Dial de volumen
c. Botones de flecha
No realizar pruebas con objetos
conductores.
d. Botón de modo
e. Botón del reloj
f. Botones de memoria
No cargar baterías deterioradas.
g. Botón de ecualización
h. Display LCD
Usar sólo baterías DEWALT, cualquier
otra puede estallar y provocar lesiones
corporales y daños materiales.
i. Enganche del compartimento de baterías
j. Receptáculo de baterías
k. Puerto auxiliar
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
l. Entrada de la batería de célula de moneda
m. Batería de célula de moneda
n. Batería
o. Indicador de carga
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
No queme el paquete de baterías.
Carga baterías de Li-Ion.
34
Seguridad eléctrica
Compruebe siempre que el voltaje de la batería
coincida con el voltaje que figura en la placa de
especificaciones. Asegúrese también de que el
voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Usar en lugares secos
solamente.
ESPAÑOL
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
Colocación de una batería (fig. 1, 3)
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DEWALT.
NOTA: Compruebe que la batería esté totalmente
cargada. Si la batería no produce suficiente
potencia, cárguela siguiendo las instrucciones que
aparecen en el manual del cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y
duración de sus pilas de litio-ión, cargue la batería
durante 10 horas como mínimo antes de utilizarla
por primera vez.
1. Suelte el enganche (i) para abrir la tapa del
compartimento de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías (n) en el
receptáculo hasta que quede completamente
encajado.
3. Cierre y enganche la tapa del compartimento de
la batería.
PAQUETES DE PILAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG.3)
Algunos paquetes de pilas de DEWALT incluyen un
indicador de carga que consiste en tres luces LED
que indican el nivel de carga restante en el paquete
de pilas.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga
pulsado el botón del indicador de carga (o). Un
grupo de tres luces LED verdes se iluminará,
indicando el nivel que queda de carga. Cuando el
nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se
iluminará y deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el paquete
de pilas. No indica ninguna funcionalidad de la
herramienta y podrá registrar variaciones en función
de los componentes del producto, de la temperatura
y de la aplicación del usuario final.
Instalación de la batería de célula de
moneda (fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: Cuando sustituya la
batería, utilice otra de la misma marca
y tipo. Respete la correcta polaridad
(+ y –) cuando reemplace las baterías.
No almacene ni transporte baterías en
modo que objetos metálicos entren en
contacto con los terminales expuestos
de la batería.
La radio está equipada con una capacidad de
memoria suficiente para almacenar la hora y los
canales de memoria seleccionados. Cuando la radio
está apagada (OFF), la capacidad de memoria está
alimentada por una batería de célula de moneda
incorporada en la radio.
1. Apague la radio y desconéctela de la fuente de
alimentación.
2. Abra el comprartimento de pilas levantando el
pasador del compartimento (i).
3. Desatornille el tornillo (p) de la puerta de la
pila (l).
4. Apriete el pasador de la puerta de la pila y tire
para abrirla.
5. Coloque la pila de botón (m) como se indica
en el diagrama que aparece dentro de la parte
donde se pone la pila de botón.
6. Vuelva a poner la puerta de la pila, introduzca el
tornillo y apriételo.
7. Cierre bien el compartimento de pilas.
NOTA: Para reestablecer el visualizador LCD, el
reloj y las estaciones de radio preestablecidas,
saque la pila de botón y vuelva a ponerla. Siga este
procedimiento si la pantalla parece bloquearse.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: No colocar la radio en
lugares donde esté expuesta a goteos o
salpicaduras.
Funcionamiento con CA (fig. 4)
Abra el cable de alimentación y enchúfelo en una
toma de corriente de pared de 110 o 230 V C.A.
35
ESPAÑOL
Funcionamiento de la radio (fig. 1)
AJUSTE DE POTENCIA/VOLUMEN
1. Para encender la radio, pulsar el botón de
potencia (a).
2. Gire el botón (b) en sentido horario para subir el
volumen. Para bajar el volumen, gire el botón en
sentido antihorario.
FUNCIÓN DE MODO
Para elegir uno de los modos de funciones (FM,
AM o AUX) apriete el botón de modo (d) hasta que
encuentre la función deseada. Por ejemplo, si la
radio está en FM, como se ve en la parte superior
izquierda del visualizador LCD (h), apriete el botón
de modo dos veces para cambiar a AUX.
FUNCIÓN DE SINTONÍA O BÚSQUEDA
Existen dos métodos para encontrar la frecuencia
deseada.
Para sintonizar: Pulse la flecha derecha para
desplazar el sintonizador hacia arriba de la banda de
frecuencia, pulse la flecha izquierda para mover el
sintonizador hacia abajo de la banda de frecuencia.
Para buscar: Apriete el botón de la flecha
derecha (c) una vez y suéltelo. La frecuencia del
sintonizador aumentará para buscar la primera
estación de radio con claridad aceptable y parará
en esa estación. Puede apretarse otra vez el botón
de la flecha derecha para seguir buscando una
estación de radio en frecuencias más altas. Puede
apretarse el botón de la flecha izquierda para buscar
estaciones de radio en frecuencias más bajas. La
función buscar está disponible en los modos AM
y FM.
PARA PROGRAMAR LOS BOTONES DE MEMORIA
Pueden programarse diez estaciones de radio
de FM y cinco de AM de forma independiente.
Después de programar los botones, al apretar el
1, 2, 3, 4, o 5 se cambiará instantáneamente la
frecuencia a la estación programada.
1. Encienda la radio.
2. Ponga la estación deseada (ver Función de
sintonía o búsqueda).
3. Apriete y mantenga apretado uno de los
botones de memoria deseados (f). La posición
de la estación empieza a aparecer de forma
intermitente en el visualizador LCD (h). Siga
apretando el botón hasta que deje de estar
intermitente. Ahora está puesto el botón de
memoria.
4. Repita los pasos 2 y 3 para poner los otros
botones de memoria.
36
PARA PROGRAMAR EL RELOJ
1. Encienda la radio (ver Puesta en marcha/
ajuste de volumen).
2. Empuje y mantenga apretado el botón del
reloj (e) hasta que el visualizador LCD (h)
empiece a estar intermitente.
3. Pulse el botón de flecha izquierdo varias veces
para ir aumentando la hora visualizada o pulse
y mantenga pulsado el botón para aumentarla
en forma veloz. Use el botón de flecha derecho
para ajustar los minutos de la misma manera.
NOTA: Si no pulsa un botón en el plazo de
5 segundos, la característica de programación
del reloj volverá automáticamente a la
configuración anterior.
4. Una vez configurada la hora, pulsar y mantener
pulsado el botón del reloj hasta que la hora del
display LCD deje de destellar.
AJUSTE DEL ECUALIZADOR
La calidad del sonido puede ajustarse cambiando la
ecualización de bajos o agudos de la radio.
1. Pulse el botón de ecualización (g) para
seleccionar los graves o los agudos.
2. Pulse el botón de flecha derecho para aumentar
la configuración seleccionada o el botón de
flecha izquierdo para bajarla.
3. Una vez que obtenga el ajuste deseado, suelte
todos los botones por más de 3 segundos.
El procedimiento se cerrará y el ajuste de
ecualización permanecerá activo.
Notas importantes de la radio
1. La radio puede transmitir durante hasta 8
horas con una batería de 4,0 amperios/hora
totalmente recargada. Si se usan baterías de
menor voltaje o capacidad, se reduce el tiempo
de transmisión.
2. La recepción variará dependiendo de la
ubicación y de la fuerza de la señal de radio.
3. Algunos generadores puede producir ruido de
fondo.
4. Lo más probable es que la recepción de AM
sea más clara cuando la radio está alimentada
por una batería.
5. Para usar el puerto auxiliar (k), enchufe la clavija
de salida de un CD o iPod®*/reproductor de
MP3 en el puerto (fig. 1). El sonido de la fuente
externa se reproduce a través de los altavoces
de la DCR016.
* iPod es una marca registrada de Apple Inc.
ESPAÑOL
MANTENIMIENTO
Su radio/cargador DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo
de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende de su buen cuidado.
Notas para la reparación
Este producto no puede ser reparado por el usuario.
No existen partes que el usuario pueda reparar
dentro de la radio. Las reparaciones deberán ser
efectuadas en un centro de asistencia técnica
autorizado, para evitar daños a los componentes
internos sensibles a la estática.
Limpieza
ADVERTENCIA: No use disolventes
u otros productos químicos fuertes
para limpiar las piezas no metálicas de
la radio. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas dichas piezas.
Use un paño humedecido únicamente
con agua y jabón suave. No permita
que entre ningún líquido en la radio ni
sumerja ninguna parte de la misma en
ningún líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Peligro de descarga.
Desconecte el cargador de la toma
de C. A. antes de limpiar la radio. La
grasa y la suciedad externas pueden
eliminarse utilizando un paño o un
cepillo no metálico suave. No use agua
u otros líquidos limpiadores.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los
accesorios no suministrados por
DEWALT no han sido sometidos a
pruebas con esta radio, el uso de
los mismos con la radio podría ser
peligroso. Para reducir el riesgo de
lesiones, deberían usarse solo los
accesorios recomendados DEWALT
para este producto.
Consulte a su distribuidor para obtener más
información acerca de los accesorios adecuados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Cuando se haya agotado completamente,
extraer el paquete de baterías de la radio.
• Las pilas de Li-Ion, NiCd y NiMH son
reciclables. Llévelas a su distribuidor o a
una estación de reciclaje local. Las baterías
recogidas serán recicladas o eliminadas
adecuadamente.
37
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
38
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
RADIO
DCR016
Félicitations !
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
Vous avez choisi un produit DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
Fiche technique
Source de courant
Tension du secteur
Tension à la batterie
Type de batterie
Poids
Fusibles :
Europe
VCA
VCC
kg
230 V
DCR016
CA/CC
230
10,8–18
Li-Ion
5,7
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
16 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Indique un risque d’électrocution.
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Charger
Tension secteur
Type de batterie
Durée de charge
approx.
Poids
VCC
Ah
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
18
18
4,0
2,0
0,61
0,40
45
55
(batteries 2,0 Ah)
(batteries 3,0 Ah)
0,49
70
(batteries 4,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
VCA
min
Indique un risque d’incendie.
30
(batteries 1,5 Ah)
kg
Consignes de sécurité pour la radio
• Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais
transporter la radio par son cordon. Ne jamais
tirer le cordon pour le débrancher de la prise.
Tenir le cordon éloigné de la chaleur, de l’huile
et des bords tranchants.
• Retirez le bloc batterie. Éteignez avant de
laisser sans surveillance. Retirer le bloc batterie
lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de changer tout
accessoire et avant la révision.
• Cet appareil est prévu pour être utilisé sous des
climats tempérés.
39
FRANÇAIS
• L’utilisation de cet appareil n’est pas prévue
pour les personnes (y compris les enfants)
ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales limitées, ou qui manquent
d’expérience et de connaissances, sauf si
ces personnes sont surveillées ou instruites
sur l’utilisation de l’appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveiller pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Le chargeur ou la radio ne doivent pas être
exposés aux gouttes ni aux projections d’eau ;
aucun objet rempli de liquide (par ex. vases) ne
doit y être placé dessus.
• Aucune source de flamme nue (par ex. bougie
allumée) ne doit être placée sur la radio ou le
chargeur.
• La fiche d’alimentation est utilisé pour
débrancher l’appareil : le dispositif de
branchement (fiche) doit rester aisément
accessible.
Étiquettes sur la radio
On trouve les diagrammes suivants sur la radio :
Lire la notice d’instructions.
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation du chargeur de batterie
DCB105.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des blocs batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batterie peut surchauffer et exploser,
entraînant des blessures et des dégâts
matériels. Ne pas recharger les
batteries non rechargeables.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
40
ATTENTION : risque d’explosion de
la batterie interne en cas de mauvais
remplacement. Ne remplacer que par le
même type ou un type équivalent.
AVIS : dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Lors de l’utilisation d’un chargeur à
l’extérieur, toujours prévoir un lieu sec
et utiliser une rallonge appropriée pour
l’utilisation à l’extérieur. Cela diminuera tout
risque de décharges électriques.
• Ne pas obstruer les fentes de ventilation
sur le chargeur. Les fentes de ventilation
sont situées au-dessus et sur les côtés du
chargeur. Placer le chargeur dans une position
éloignée de toute source de chaleur.
FRANÇAIS
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
x
charge en cours
––
––
––
––
pleinement chargée
–––––––––––––––––
suspension de charge
–– • –– • –– • –– •
problème du bloc
ou du chargeur
•••••••••••
problème de ligne
d’alimentation
•• •• •• •• •• ••
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
Ce chargeur ne peut charger un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique la batterie
défectueuse en refusant de s’allumer ou en affichant
le message problème bloc ou le motif clignotant du
chargeur.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
REMARQUE : cela peut également signifier un
problème avec un chargeur.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Si le chargeur indique un problème, porter le
chargeur et le bloc batterie pour un essai dans un
centre de service agréé.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Le chargeur DCB105 est compatible avec les blocs
batterie Li-Ion de 10,8 V, 14,4 V et 18 V (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181, DCB182 et DCB183).
Ce chargeur ne nécessite aucun réglage et il est
conçu pour une utilisation la plus simple possible.
Procédure de charge (fig. 3)
1. Branchez le chargeur dans une prise 230 V
appropriée avant d’insérer le bloc batterie.
2. Insérez le bloc batterie (n) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système
de protection électronique qui protège la batterie
contre la surcharge, la surchauffe ou la décharge
complète.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Un bloc batterie froid se chargera à environ la
moitié d’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se chargera plus lentement durant tout le cycle de
charge et n’atteindra pas la charge maximale même
si la batterie chauffe.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
41
FRANÇAIS
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT prévus.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
• Ne pas exposer les batterie à une chaleur
excessive (par ex. en plein soleil, feu ou autres).
• Pour un résultat optimal, assurez-vous que le
bloc batterie est complètement chargé avant
l’utilisation.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
42
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le DCR016 fonctionne avec des blocs batterie XR
Li-Ion de 10,8 volts, 14,4 volts et 18 volts.
Les blocs batterie DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182
et DCB183 peuvent être utilisés. Consultez
les Caractéristiques techniques pour plus
d’informations.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
FRANÇAIS
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
Consulter la Fiche technique pour les
temps de charge.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 radio
1 notice d’instructions
1 dessin éclaté
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Charge en cours.
Batterie chargée.
• Vérifier que la radio et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagées lors
du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 3)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
la radio ou l’une de ses pièces. Dans
le cas contraire, des dégâts ou des
blessures peuvent se produire.
Suspension de charge.
x
Problème du bloc ou du chargeur.
a. Bouton d’alimentation
Problème de ligne d’alimentation.
b. Molette de volume
Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs.
d. Bouton de mode
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
c. Touches fléchées
e. Bouton d’horloge
f. Boutons de mémoire
g. Bouton d’égalisation
Utiliser le chargeur exclusivement avec
des batteries DEWALT. Tout autre type de
batteries pourrait exploser et causer des
dommages corporels et matériels.
h. Écran LCD
Ne pas exposer à l’eau.
k. Port auxiliaire
i. Verrou du compartiment batterie
j. Logement de la batterie
l. Trappe de pile bouton
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
m. Pile bouton
n. Batterie
o. Témoin de charge
Recharger seulement entre 4 °C and
40 °C.
Sécurité électrique
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
Vérifier systématiquement que la tension de la
batterie correspond bien à la tension de la plaque
signalétique. S’assurer aussi que la tension du
chargeur correspond bien à celle du secteur.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
AVERTISSEMENT : danger de
décharges électriques. Utiliser
exclusivement en milieux secs.
Charge les batteries Li-Ion.
43
FRANÇAIS
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement fabriqué à cet effet et
disponible auprès des services DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
Insertion de la batterie (fig. 1, 3)
AVERTISSEMENT : n’utiliser que des
batteries et chargeurs DEWALT.
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la
batterie doit être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l’application de l’utlisateur final.
Pour installer la pile bouton (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : lors du
remplacement de la pile, utilisez une pile
de même marque et de même type.
Respectez la polarité correcte (+ et –)
lors du remplacement des piles. Ne
pas conserver ou transporter les piles
de manière que des objets métalliques
puissent toucher les bornes de la pile.
Votre radio est équipée d’une mémoire permettant
de conserver l’heure et les canaux que vous avez
sélectionnés. Lorsque la radio est éteinte, cette
mémoire est alimentée par une pile bouton fournie
avec la radio.
1. Arrêter la radio et la débrancher de la source
d’alimentation.
2. Ouvrez le boîtier des piles en soulevant le verrou
du boîtier des piles (i).
3. Dévissez la vis (p) sur le volet de fermeture (l).
REMARQUE : s’assurer que la batterie est
complètement chargée. Si la batterie ne produit
pas assez de courant, la recharger en suivant les
instructions de la notice d’instructions du chargeur.
4. Appuyez sur le verrou du volet de fermeture
puis tirez pour ouvrir.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez la batterie pendant au
moins 10 heures avec la première utilisation.
6. Réinstallez le volet de fermeture puis insérez et
resserrez la vis.
1. Libérez le verrou (i) pour ouvrir le couvercle du
compartiment batterie.
REMARQUE : pour réinitialiser l’affichage LCD,
l’horloge et les stations préréglées, retirer la pile
bouton puis reprogrammer l’ensemble. Suivre cette
procédure si l’écran semble verrouillé.
2. Insérez à fond le bloc batterie (n) dans le
logement.
3. Refermez et verrouillez le couvercle du
compartiment batterie.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 3)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé
le bouton du témoin de charge (o). Une combinaison
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le
niveau de charge restant. Lorsque le niveau de
charge de la batterie est au-dessous de la limite
44
5. Insérez la pile bouton (m) en suivant le
diagramme à l’intérieur de son réceptacle.
7. Refermez soigneusement le boîtier des piles.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : ne placez
pas la radio dans des lieux où elle
serait exposée à des gouttes ou des
projections d’eau.
FRANÇAIS
Fonctionnement sur secteur (fig. 4)
PROGRAMMATION DE L’HORLOGE
Déballez le cordon d’alimentation et branchez-le
dans une prise murale de 110 ou 230 V CA.
1. Allumez la radio (se reporter à la section
Réglage puissance/volume).
Utilisation de la radio (fig. 1)
2. Maintenez appuyé le bouton de réglage
horaire (e) jusqu’à ce que l’affichage LCD (h)
commence à clignoter.
RÉGLAGE DE LA PUISSANCE ET DU VOLUME
1. Pour mettre la radio en marché, appuyez sur le
bouton d’alimentation (a).
2. Tournez le bouton (b) vers la droite pour
augmenter le volume. Pour baisser le volume,
tournez vers la gauche.
MODE DE FONCTIONNEMENT
Pour sélectionner le mode de fonctionnement (FM,
AM, AUX) appuyez sur le sélecteur de mode (d)
jusqu’au mode désiré. Par exemple, si la radio est
sur FM (affiché dans le coin gauche supérieur de
l’affichage LCD (h) appuyez deux fois sur le sélecteur
de mode pour passer à AUX.
RECHERCHE OU RÉGLAGE DE STATION
Il existe deux méthodes pour trouver la fréquence
désirée.
Pour la syntonisation : Appuyez sur la flèche
de droite pour déplacer le tuner vers le haut de la
bande de fréquence ou appuyez sur la flèche de
gauche pour le déplacer vers le bas de la bande de
fréquence.
Recherche : Appuyez une fois sur le bouton flèche
droite (c) puis relâchez. La fréquence du tuner
augmentera pour rechercher la première station
radio assez nette et s’y arrêtera. Le bouton flèche
droite peut alors être réappuyé pour continuer la
recherche plus loin. Le bouton flèche gauche peut
être appuyé pour rechercher une station radio
de basse fréquence. La fonction recherche est
disponible pour les modes AM et FM.
PROGRAMMATION DES BOUTONS MÉMOIRE
On peut prérégler individuellement dix stations FM et
cinq stations AM. Une fois les boutons programmés,
appuyez sur 1, 2, 3, 4, ou 5 pour changer
instantanément la fréquence sur la station préréglée.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche fléchée
droite pour augmenter l’heure affichée ou
maintenez enfoncé le bouton pour augmenter
automatiquement. Utilisez la touche fléchée
droite pour régler les minutes de la même
manière.
REMARQUE : Si vous n’appuyez sur aucun
bouton dans un délai de
5 secondes, la fonction de programmation de
l’horloge se termine et revient automatiquement
au paramètre précédent.
4. Lorsque l’heure est réglée, maintenez enfoncé
le bouton d’horloge jusqu’à ce que l’heure sur
l’écran LCD cesse de clignoter.
POUR RÉGLER L’ÉGALISEUR
La qualité du son peut être ajustée en modifiant
l’égalisation des basses et des aigus de la radio.
1. Appuyez sur le bouton d’égalisation (g) pour
sélectionner les basses ou les aigus.
2. Appuyez sur la touche fléchée droite pour
augmenter le paramètre choisi ou sur la touche
fléchée gauche pour le diminuer.
3. Lorsque le réglage désiré est atteint, relâcher
tous les boutons pendant plus de 3 secondes.
La procédure se terminera et le réglage
d’égalisation restera activé.
Remarques importantes concernant
la radio
1. La radio fonctionne jusqu’à 8 heures avec une
batterie de 4,0 Ah complètement chargée.
L’utilisation de batteries ayant une tension
ou une capacité inférieures entraînera une
réduction de la durée de fonctionnement.
1. Allumez la radio.
2. La réception variera selon la localisation et la
force du signal radio.
2. Réglez la radio sur la station désirée (se reporter
à la section Recherche ou Réglage de
station).
3. Certains générateurs pourront causer des
interférences.
3. Maintenez appuyé le bouton mémoire (f) désiré.
Le paramètre de fréquence se mettra à clignoter
sur l’affichage LCD (h). Continuez à maintenir le
bouton appuyé jusqu’à ce que le clignotement
cesse. Le bouton mémoire est alors préréglé.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les autres
boutons mémoire.
4. La réception AM sera généralement plus nette
sur batterie.
5. Pour utiliser le port auxiliaire (k), branchez la
fiche d’un lecteur CD ou d’un iPod®*/MP3 dans
le port (fig. 1). On pourra alors entendre le son
des sources externes au travers des hautparleurs du DCR016.
*iPod est une marque déposée d’Apple Inc.
45
FRANÇAIS
MAINTENANCE
Votre chargeur/radio DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Son fonctionnement continu et
satisfaisant dépendra d’un entretien adéquat.
Remarques sur la réparation
Ce produit ne peut pas être réparé par l’utilisateur.
La radio ne contient aucune pièce pouvant être
réparée par l’utilisateur. La réparation dans un centre
de service agréé est nécessaire pour éviter les
dégâts causés aux composants internes sensibles à
l’électricité statique.
Entretien
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de la radio.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et un
savon doux. Protéger la radio de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Débranchez le chargeur de la prise de
courant avant le nettoyage. La saleté
et la graisse peuvent être éliminées de
l’extérieur de la radio avec un chiffon
ou une brosse souple non métallique.
N’utilisez pas d’eau ou de solutions de
nettoyage.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec cette
radio, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
46
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Enfoncez complètement le bloc batterie, puis
retirez-le de la radio.
• Les cellules des batteries Li-Ion, NiCd et NiMH
sont recyclables. Rapporter ces batteries
auprès de votre revendeur ou dans un centre
de recyclage local. Les batteries collectées
seront recyclées ou mises au rebut de façon
appropriée.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
47
ITALIANO
RADIO
DCR016
Congratulazioni!
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
Per aver scelto un prodotto DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
Dati Tecnici
Alimentazione
Tensione di rete
Tensione batteria
Tipo batterie
Peso
VAC
VDC
kg
Fusibili:
Europa
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
DCR016
AC/DC
230
10,8–18
Li-Ion
5,7
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
230 V
16 Ampere, di rete
Segnala rischio di incendi.
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di carica
approssimativo
Peso
VDC
Ah
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
30
(pacchi batteria
da 1,5 Ah)
kg
Istruzioni di sicurezza per radio
• Non abusare del cavo. Non trasportare mai
la radio tenendola per il cavo. Non disinserire
la spina tirando il cavo di alimentazione. Tenere
il cavo di alimentazione lontano dal calore,
dall’olio e dagli spigoli appuntiti.
48
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
18
18
4,0
2,0
0,61
0,40
DCB105
230 V
Li-Ion
VAC
min
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
45
(pacchi batteria
da 2,0 Ah)
55
(pacchi batteria
da 3,0 Ah)
70
(pacchi batteria
da 4,0 Ah)
0,49
• Rimuovere il pacco batteria. Prima di lasciare
l’apparato incustodito, attendere che sia
completamente spento. Rimuovere il pacco
batteria quando non viene utilizzato, prima di
sostituire qualsiasi componente, accessorio o
attacco e prima della manutenzione.
ITALIANO
• Questo apparato è progettato per l’uso in climi
moderati.
• Questo apparecchio non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una
persona responsabile della loro sicurezza.
• I bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
• Il caricatore/radio non deve essere esposto
a sgocciolamenti o spruzzi; nessun oggetto
pieno di liquidi, come dei vasi, deve essere
posizionato al di sopra.
• Nessuna sorgente di fiamma esposta, come
delle candele accese, deve essere posizionata
sul caricatore/radio.
• La spina elettrica viene utilizzata come
dispositivo di disconnessione; il dispositivo
di disconnessione (spina) deve rimanere
prontamente utilizzabile.
Riferimenti sulla radio
Sulla radio sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale di istruzioni.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per il caricatore DCB105.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
ATTENZIONE: pericolo di esplosione
se la batteria intera viene sostituita
erroneamente. Sostituire soltanto con
batterie dello stesso tipo o di tipo
equivalente.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
ATTENZIONE: rischio di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
surriscaldarsi e scoppiare provocando
lesioni personali e danni materiali. Non
ricaricare batterie non ricaricabili.
• Quando si adopera un caricabatteria all’aria
aperta, collocarlo sempre in un luogo
asciutto e usare una prolunga adatta a
uso esterno. L’uso di un cavo adatto ad uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
ATTENZIONE: I bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
• Non ostruire i fori di ventilazione sul
caricabatteria. I fori di ventilazione sono
situati in alto e ai lati del caricabatteria.
Tenere il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte
di calore.
49
ITALIANO
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
x
in carica
––
carica completa
–––––––––––––––––
ritardo per pacco
caldo/freddo
pacco batteria o
caricabatteria difettoso
problema con la
linea di alimentazione
––
––
––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
Questo caricabatteria non caricherà un pacco
batteria difettoso. Il caricabatteria indicherà una
batteria difettosa non illuminandosi o visualizzando
un motivo lampeggiante con la dicitura pacco
batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
Caricabatterie
Ritardo per pacco caldo/freddo
Il caricabatteria DCB105 è compatibile con batterie
da 10,8 V, 14,4 V e 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181,
DCB182, e DCB183).
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
Questo caricabatteria non richiede alcuna
regolazione ed è progettato per funzionare nel modo
più semplice possibile.
Procedura di carica (fig. 3)
1. Collegare il caricatore ad una presa 230 V
adatta prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria (n) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa
(in carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo.
Il pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
50
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà alla
velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
ITALIANO
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40 °C (105 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
• Le batterie non devono essere esposte a calore
eccessivo come sole, fuoco o simili.
• Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico prima
dell’uso.
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Pacco batteria
TIPO DI BATTERIA
Il DCR016 funziona con pacchi batteria XR agli ioni di
litio da 10,8 volt, 14,4 e 18 volt.
Potrebbero essere utilizzati i pacchi batteria
DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181, DCB182 e DCB183. Fare
riferimento a Dati Tecnici per ulteriori informazioni.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
51
ITALIANO
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
Non bruciare il pacco batteria.
Carica i pacchi batteria Li-Ion.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
Vedere i Dati tecnici per il tempo di
ricarica.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Radio
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno con viste esplose
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Batteria in carica.
Batteria carica.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
x
Pacco batteria o caricabatteria difettoso.
Linea di alimentazione difettosa.
• Verificare eventuali danni alla radio, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1–3)
AVVERTENZA: non modificare mai la
radio o alcuna parte di essa. Potrebbe
dar luogo a danni o a lesioni personali.
a. Pulsante di accensione
b. Manopola del volume
c. Pulsanti freccia
d. Pulsante modalità
Non toccare con oggetti conduttivi.
e. Pulsante orologio
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
g. Pulsante EQ
f. Pulsanti memoria
h. Display LCD
Utilizzare solo con pacchi batteria
DEWALT; gli altri possono scoppiare
causando lesioni personali e danni.
Non esporre all’acqua.
i. Chiusura dello scomparto batteria
j. Connettore della batteria
k. Porta ausiliaria
l. Sportello della batteria a celle formato bottone
m. Batteria a celle formato bottone
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4° C and 40° C.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
52
n. Pacco batteria
o. Dell’indicatore del carburante
Sicurezza elettrica
Verificare sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
ITALIANO
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Utilizzare solo in ambienti
asciutti.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
Inserimento di un pacco batteria
(fig. 1, 3)
AVVERTENZA: utilizzare
esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.
NOTA: assicurarsi che il pacco batteria sia
completamente carico. Se il pacco batteria non
fornisce sufficiente energia, caricarlo seguendo le
istruzioni contenute nel manuale del caricabatterie.
NOTA: per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare la batteria per
un minimo di 10 ore prima di utilizzarla per la prima
volta.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 3)
Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (o). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Per installare la batteria a celle
formato bottone (fig. 1, 2)
AVVERTENZA: quando si sostituisce
la batteria, sostituirla con una della
stessa marca e dello stesso tipo.
Osservare la polarità corretta (+ e –)
quando si sostituiscono le batterie. Non
conservare o trasportare le batterie in
modo tale che degli oggetti metallici
possano entrare a contatto con i
terminali esposti della batteria.
La radio è provvista di capacità di memoria per
memorizzare l’ora e i canali selezionati in memoria.
Quando la radio è spenta, questa capacità di
memoria è alimentata da una batteria a celle formato
bottone inclusa in dotazione con la radio.
1. Spegnere la radio e scollegarla dalla presa di
corrente.
2. Aprire il comparto batteria sollevando il suo
fermo di chiusura (i).
3. Svitare la vite (p) sullo sportello della batteria (l)
1. Rilasciare la chiusura (i) per aprire il coperchio
dello scomparto batteria.
4. Premere sul fermo di chiusura dello sportello
della batteria e tirare per aprire.
2. Inserire il pacco batteria (n) nel connettore fino a
sistemarlo completamente.
5. Installare la batteria a bottone (m) secondo lo
schema contenuto nell’area della batteria a
bottone.
3. Chiudere e fissare il coperchio dello scomparto
della batteria.
6. Rimettere lo sportello della batteria, inserire la
vite e stringere.
7. Chiudere strettamente il comparto batteria.
53
ITALIANO
NOTA: per azzerare il display LCD, orologio e
preselezioni, rimuovere la batteria a bottone e
installarla di nuovo. Seguire questa procedura se lo
schermo appare bloccato.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: non collocare la radio
in luoghi dovrebbe potrebbe risultare
esposta a gocciolamenti e spruzzi.
Funzionamento AC (fig. 4)
Svolgere il cavo di alimentazione e collegarlo a una
pressa a muro AC da 110 o 230 V AC.
Uso della radio (fig. 1)
REGOLAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE/VOLUME
1. Per accendere la radio, premere il pulsante di
accensione (a).
2. Ruotare la manopola (b) in senso orario per
aumentare il volume. Per diminuire il volume,
ruotare in senso antiorario.
BANDA DI FREQUENZA
Per scegliere una delle bande di frequenza (FM, AM
o AUX) premere il tasto banda di frequenza (d) fino a
trovare quella desiderata. Per esempio, se la radio è
su FM, come si può vedere nella porzione superiore
sinistra del display LCD (h), premere il tasto banda di
frequenza due volte per portarsi su AUX.
SINTONIA O FUNZIONE DI RICERCA
Sono disponibili due metodi per rilevare la frequenza
desiderata.
Per effettuare la sintonizzazione: premere la
freccia destra per spostare il sintonizzatore in su
nella banda di frequenza, premere la freccia sinistra
per spostare il sintonizzatore in basso nella banda di
frequenza.
Per la ricerca: Premere il tasto freccia destra (c)
una volta e rilasciare. La frequenza del sintonizzatore
varia in aumento alla ricerca della prima stazione
radio che abbia una nitidezza accettabile e si
ferma lì. Il tasto freccia destra può essere premuto
di nuovo per continuare a cercare una stazione
radio a frequenze superiori. Il tasto freccia sinistra
può essere premuto per cercare le stazioni radio
a frequenze inferiori. La funzione di ricerca è
disponibile per le bande AM e FM.
54
PROGRAMMARE I TASTI DI MEMORIA
Si possono memorizzare indipendentemente
10 stazioni FM e cinque stazioni AM. Dopo aver
programmato i tasti, premendo 1, 2, 3, 4 o 5 si
cambierà istantaneamente la frequenza su quella
della stazione memorizzata.
1. Ruotare la manopola di accensione.
2. Sintonizzare la radio sulla stazione desiderata
(vedere Sintonia o funzione di ricerca).
3. Tenere premuto uno dei tasti di memoria
desiderati (f). La memorizzazione della stazione
comincia a lampeggiare sul display LCD (h).
Continuare a tenere premuto il tasto fino al
termine del lampeggiare. Il tasto di memoria è
ora preselezionato.
4. Ripetere i passi 2 e 3 per preseleziore gli altri
tasti di memoria.
PROGRAMMARE L’OROLOGIO
1. Ruotare la manopola di accensione (vedere
Accensione/Regolazione volume).
2. Tenere premuto il tasto orologio (e) fino
a quando il display LCD (h) comincia a
lampeggiare.
3. Premere ripetutamente il pulsante freccia sinistra
per incrementare l’ora visualizzata o premere
e tenere premuto il pulsante per incrementare
continuamente. Utilizzare il pulsante freccia
destra per regolare i minuti alla stessa maniera.
NOTA: Se non si preme un pulsante entro
5 secondi, la funzione di programmazione
dell’orologio tornerà automaticamente
all’impostazione precedente.
4. Una volta impostata l’ora, premere e tenere
premuto il pulsante orologio finché l’ora sul
display LCD non inizia a lampeggiare.
PER REGOLARE L’EQ
È possibile regolare la qualità del suono modificando
l’equalizzazione dei bassi o alti della radio.
1. Premere il pulsante EQ (g) per selezionare i
bassi o gli alti.
2. Premere il pulsante freccia destro per
aumentare l’impostazione selezionata o il
pulsante freccia sinistro per diminuirla.
3. Una volta ottenuta la regolazione desiderata,
lasciare tutti i pulsanti rilasciati per più di
3 secondi. La procedura uscirà e la regolazione
dell’equalizzazione rimarrà attivata.
ITALIANO
Note importanti sulla radio
1. La radio funzionerà fino a 8 ore su una batteria
completamente carica di 4,0 ore amp. L’utilizzo
di batterie con una tensione o capacità inferiore
comporterà un tempo di funzionamento ridotto.
2. La ricezione varia a secondo della località e
della portata del segnale radio.
3. Alcuni tipi di generatore possono causare
rumore di fondo.
4. La ricezione AM è quasi sempre più nitida
quando si usa l’alimentazione a batteria.
5. Per utilizzare la porta ausiliaria (k), innestare lo
spinotto di uscita proveniente da un lettore CD
o da un iPod®*/MP3 nella porta (fig. 1). Il suono
proveniente dalla sorgente esterna viene diffuso
dagli altoparlanti della DCR016.
* iPod è un marchio registrato di Apple Inc.
MANUTENZIONE
La radio/caricabatterie DEWALT è stato progettata
per funzionare a lungo con la minima manutenzione.
Un funzionamento continuo e soddisfacente dipende
dalle cure prestate.
Avvisi di assistenza
Questo prodotto non può essere riparato dall’utente.
Non vi sono parti riparabili dall’utente all’interno della
radio. È necessaria l’assistenza presso un centro
di servizio autorizzato per evitare di danneggiare i
componenti interni sensibili all’elettricità statica.
Pulizia
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche della radio. Questi
prodotti chimici possono indebolire i
materiali utilizzati in queste parti. Usare
un panno inumidito solamente con
acqua e sapone delicato. Non far
penetrare del liquido all’interno della
radio, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Scollegare il caricabatteria dalla
presa di alimentazione CA prima della
pulizia. È possibile rimuovere lo sporco
e il grasso dall’esterno della radio
utilizzando un panno o una spazzola
morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi con questa
radio potrebbe essere rischioso. Per
ridurre il rischio di lesioni, su questo
prodotto vanno utilizzati solo gli
accessori raccomandati DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
55
ITALIANO
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente,
quindi rimuoverlo dalla radio.
• Le batterie Li-Ion, NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarle al proprio concessionario o presso
un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo
appropriato.
56
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
57
NEDERLANDS
RADIO
DCR016
Hartelijk gefeliciteerd!
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
U hebt gekozen voor een DEWALT product.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
Technische gegevens
Stroombron
Netspanning
Batterijspanning
Batterijtype
Gewicht
Zekeringen:
Europa
VAC
VDC
kg
230 V
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
DCR016
AC/DC
230
10,8–18
Li-Ion
5,7
Wijst op risico van een elektrische
schok.
16 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
Wijst op brandgevaar.
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
Lader
Netspanning
Accutype
Oplaadtijd (ong.)
min
Gewicht
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
18
18
4,0
2,0
0,61
0,40
DCB105
230 V
Li-Ion
VAC
30
(1,5 Ah
accu’s)
Veiligheidsinstructies voor Radio
• Behandel het snoer voorzichtig. Draag
de radio nooit aan het snoer. Geef nooit een
ruk aan het snoer als u de stekker uit het
stopcontact wilt trekken. Houd het snoer weg
bij warmtebronnen, olie en scherpe randen.
58
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
45
(2,0 Ah
accu’s)
55
(3,0 Ah
accu’s)
70
(4,0 Ah
accu’s)
0,49
• Neem de accu uit. Schakel het toestel uit
voordat u het onbeheerd achterlaat. Verwijder
de accu, wanneer u de radio niet gebruikt,
voordat u accessoires en hulpstukken vervangt
en voordat u onderhoud verricht.
• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in
gematigde klimaten.
NEDERLANDS
• Het is niet de bedoeling dat dit apparaat
wordt gebruikt door personen (waaronder
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke
of psychische vermogens, of met een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht van
of met aanwijzingen over het gebruik van het
apparaat door een persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid.
• Er moet op worden toegezien dat kinderen niet
met het apparaat kunnen spelen.
• Lader/radio mag niet worden blootgesteld aan
druipend of spattend water; er mogen geen
voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals
vazen, op worden geplaatst.
• Er mogen open bronnen van vuur, zoals
brandende kaarsen, op de de radio/lader
worden geplaatst.
• U koppelt het toestel los van de
stroomvoorziening door de netstekker uit het
stopcontact te trekken; deze mogelijkheid
het toestel los te koppelen van de
stroomvoorziening (de stekker) moet gemakkelijk
bereikbaar blijven.
Markeringen op Radio
De volgende pictogrammen staan op de radio
vermeld:
Lees de gebruiksaanwijzing.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van de DCB105-acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DEWALT. Andere typen
batterijen kunnen te heet worden en
barsten wat leidt tot persoonlijk letsel en
materiële schade. Laad geen
niet-oplaadbare batterijen op.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
VOORZICHTIG: Gevaar voor explosie
als de interne batterij niet goed wordt
teruggeplaatst. Vervang deze batterij
alleen door eenzelfde batterij of een
batterij van hetzelfde type.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Zorg, wanneer u buiten met de lader werkt,
altijd voor een droge locatie en gebruik een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico van een elektrische schok.
• Blokkeer de ventilatiesleuven van de lader
niet. De ventilatiesleuven bevinden zich
bovenop en opzij van de lader. Plaats de lader
niet in de buurt van een warmtebron.
59
NEDERLANDS
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste montage
kan leiden tot het risico van een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DCB105 lader is geschikt voor Li-Ion-accu’s
van 10,8 V, 14,4 V en 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181,
DCB182, en DCB183).
Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo
ontworpen dat hij zeer gemakkelijk in het gebruik is.
Oplaadprocedure (afb. [fig.] 3)
1. Steek de lader in een geschikt
230 V-stopcontact voordat u de accu plaats.
2. Plaats de accu (n) in de lader, en let er daarbij
op dat de accu geheel in de lader komt te
zitten. Het rode lampje (opladen) knippert
voortdurend en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
60
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
x
bezig met opladen
––
––
––
––
volledig opgeladen
hete/koude
accuvertraging
probleem met
accu of lader
probleem
elektriciteitssnoer
––––––––––––––––––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
Deze lader laadt een kapotte accu niet op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de
lader geeft daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
NEDERLANDS
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DEWALT laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
• Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan
zeer grote hitte, zoals die van de zon, van vuur
of iets dergelijks.
• Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u
de accu vóór ingebruikname volledig oplaadt.
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accu
ACCUTYPE
De DCR016 werkt op XR Li-Ion-accu’s van 10,8 V,
14,4 V en 18 V.
De accu’s van het type DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182
en DCB183 kunnen worden gebruikt. Raadpleeg
Technische Gegevens voor meer informatie.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
61
NEDERLANDS
Labels op de oplader en accu
Inhoud van de verpakking
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
De verpakking bevat:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
1 Radio
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of de radio, de onderdelen of
accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens het
transport.
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Hete/koude accuvertraging.
x
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1–3)
WAARSCHUWING: Breng nooit
wijzigingen aan in de radio of een
onderdeel ervan. Dit kan schade of
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
Probleem met accu of lader.
Probleem elektriciteitssnoer.
a. Aan/Uit-knop
b. Volumeknop
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s;
andere modellen kunnen uit elkaar
spatten en persoonlijk letsel of schade
veroorzaken.
Niet blootstellen aan water.
c. Pijlknoppen
d. Standenknop
e. Klokknop
f. Geheugenknoppen
g. EQ-knop
h. LCD-display
i. Vergrendeling accucompartiment
j. Accuvak
k. Hulppoort
l. Deksel knoopcelbatterij
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ºC en 40 ºC.
m. Knoopcelbatterij
n. Accu
o. Vermogenmeter
Elektrische veiligheid
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Gooi de accu niet in het vuur.
Laad Li-Ion accu‘s op.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
62
Controleer altijd of het voltage van de batterij
overeenkomt met het voltage op het typeplaatje.
Zorg er ook voor dat het voltage van uw oplader
overeenkomt met dat van uw stroomvoorziening.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Uitsluitend gebruiken
op droge locaties.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DEWALT
servicecentrum.
NEDERLANDS
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is
30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
Een batterij plaatsen (afb. 1, 3)
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT batterijen en opladers.
OPMERKING: Zorg ervoor dat uw batterij volledig
is opgeladen. Als de batterij niet voldoende stroom
levert, laadt u de batterij op volgens de instructies in
de gebruiksaanwijzing van de oplader.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s minstens 10 uur op te laden voordat u ze
voor de eerste keer in gebruik neemt.
1. Verschuif de vergrendeling (i) van de deksel van
het accucompartiment.
2. Plaats de accu (n) in het vak en let erop dat de
accu geheel op z’n plaats zit.
3. Sluit en vergrendel de deksel van het
accucompartiment.
ACCU’S MET VERMOGENMETER (AFB. 3)
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop
(o) van de vermogenmeter ingedrukt te houden.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
De Knoopcelbatterij plaatsen
(afb. 1, 2)
WAARSCHUWING: Wanneer u de
batterij vervangt, vervang deze dan door
een batterij van hetzelfde merk en type.
Houd rekening met de juiste polariteit
(+ en –) wanneer u batterijen vervangt.
Berg batterijen niet op en vervoer ze
niet op een manier dat er metalen
voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de batterij.
Uw radio heeft een geheugenfunctie voor de juiste
tijd en voor zenders die u hebt geselecteerd en in
het geheugen hebt opgeslagen. Wanneer de radio
uitstaat (OFF), wordt deze geheugenfunctie in stand
gehouden door één knoopcelbatterij die bij de radio
wordt geleverd.
1. Zet de radio uit en trek de stekker uit het
stopcontact.
2. Open het batterijvak door het veerslot van het
batterijvak (i) los te maken.
3. Maak de schroef (p) in het batterijdeurtje (l) los.
4. Druk op het veerslot van het batterijdeurtje en
trek eraan om het te openen.
5. Plaats de knopcel batterij (m) volgens het
diagram in het knopcel batterijgebied.
6. Plaats het batterijdeurtje opnieuw, steek de
schroef erin en draai deze vast.
7. Sluit het batterijvak veilig af.
OPMERKING: Om de LCD display, de klok en de
fabrieksinstellingen terug te zetten, verwijdert u de
knopcel batterij en plaatst deze opnieuw. Volg deze
procedure als het scherm vast lijkt te zitten.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Zet de radio niet
neer op plaatsen waar het toestel bloot
kan komen te staan aan druipend of
spattend water.
Werking op wisselstroom (afb. 4)
Haal het stroomsnoer uit de verpakking en steek
de stekker in een stopcontact voor 110 of 230 V
wisselstroom.
63
NEDERLANDS
De radio bedienen (afb. 1)
AAN/UIT / AANPASSING VAN VOLUME
1. Schakel de radio in door op de Aan/Uit-knop te
drukken (a).
2. Draai de draaiknop (b) met de klok mee om het
volume te verhogen. Om het volume te verlagen
draait u tegen de klok in.
MODUSFUNCTIE
Om één van de modefuncties (FM, AM, of AUX)
te kiezen drukt u op de modusknop (d) totdat
de gewenste functie is gevonden. Als de radio
bijvoorbeeld op FM staat zoals u in de linker
bovenhoek van de LCD display (h) kunt zien, drukt
u twee keer op de modusknop om naar AUX te
wisselen.
AFSTEL- OF ZOEKFUNCTIE
Er zijn twee manieren om naar de frequentie van uw
keuze te zoeken.
Zo stemt u af op zenders: Duw op de rechterpijl
als u verderop op de frequentieband wilt afstemmen,
duw op de linkerpijl als terug wilt gaan op de
frequentieband.
Om te zoeken: Druk één keer op de rechter
pijltjesknop (c) en laat deze los. De tunerfrequentie
wordt verhoogd om het eerste radiostation met
acceptabele helderheid te zoeken en stopt bij dat
station. U kunt de rechter pijltjestoets nogmaals
indrukken om door te gaan met zoeken naar een
radiostation met een hogere frequentie. U kunt de
linker pijltjestoets indrukken om radiostations met
lagere frequenties te zoeken. De zoekfunctie is
beschikbaar in de AM en FM modi.
DE GEHEUGENKNOPPEN PROGRAMMEREN
U kunt tien FM en vijf AM radiostations onafhankelijk
van elkaar instellen. Nadat u de knoppen hebt
geprogrammeerd, schakelt door het indrukken van
1, 2, 3, 4, of 5 de radio automatisch naar het vooraf
ingestelde station.
1. Zet de stroom aan.
2. Stel de radio in op het gewenste station (zie
Afstel- en zoekfunctie).
3. Druk één van de gewenste
geheugenknoppen (f) in en houd deze
ingedrukt. De stationsinstelling begint te
knipperen op de LCD display (h). Houd de
knop ingedrukt totdat het knipperen stopt. De
geheugenknop is nu ingesteld.
4. Herhaal stappen 2 en 3 om de andere
geheugenknoppen in te stellen.
64
DE KLOK PROGRAMMEREN
1. Zet de stroom aan (zie Stroom/volumebeheer).
2. Druk de klokknop (e) in en houd deze ingedrukt
totdat de LCD display (h) begint te knipperen.
3. Druk herhaaldelijk op de linker pijlknop als u de
tijd in uren die wordt weergegeven, vooruit wilt
zetten en houd de knop ingedrukt als u de uren
versneld vooruit wilt zetten. Doe hetzelfde met
de rechter pijlknop als de minuten vooruit wilt
zetten.
OPMERKING: Drukt u niet op een knop binnen
5 seconden, dan keert de functie voor het
programmeren van de klok automatisch terug
naar de vorige instelling.
4. Druk, wanneer de tijd eenmaal is ingesteld, op
de klokknop en houd deze ingedrukt tot de tijd
in de LCD-display niet meer knippert.
DE EQ AFSTELLEN
U kunt de kwaliteit van het geluid afstellen door de
equalisatie van de lage tonen of de hoge tonen van
de radio te wijzigen.
1. Druk op de EQ-knop (g) en selecteer lage of
hoge tonen.
2. Druk op de rechter pijlknop voor toename van
de waarde van de geselecteerde instelling of op
de linker pijlknop voor afname van de waarde
van de instelling.
3. Druk 3 seconden lang op geen van de
knoppen, wanneer de gewenste aanpassing
tot stand is gebracht. De procedure wordt
afgesloten en de aanpassing van de equalisatie
blijft van kracht.
Belangrijke opmerkingen over de
radio
1. De radio werkt tot wel 8 uur op een volledig
opgeladen 4,0 A/u-accu. De radio werkt minder
lang op accu’s van een lagere spanning of een
geringere capaciteit.
2. De ontvangst varieert afhankelijk van de locatie
en de sterkte van het radiosignaal.
3. Bepaalde generatoren kunnen achtergrondruis
veroorzaken.
4. AM ontvangst is waarschijnlijk helderder als de
stroom door een batterij wordt geleverd.
5. Om de hulppoort (k) te gebruiken, steekt u de
uitgangsstekker van een CD of iPod®*/MP3speler in de poort (fig. 1). Het geluid van de
externe bron speelt af via de luidsprekers van
de DCR016.
* iPod is een geregistreerd handelsmerk van
Apple Inc.
NEDERLANDS
ONDERHOUD
Uw DEWALT oplader/radio is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Continue
bevredigende bediening is afhankelijk van voldoende
zorg.
Opmerkingen over onderhoud
De gebruiker kan geen onderhoud aan dit product
uitvoeren. Er zitten geen onderdelen in de radio
waaraan de gebruiker onderhoud kan verrichten.
Service moet worden uitgevoerd in een officieel
servicecentrum zodat kan worden voorkomen dat
beschadiging optreedt van interne onderdelen die
gevoelig zijn voor statische elektriciteit
Reiniging
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van nietmetalen onderdelen van de radio. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in
deze onderdelen is gebruikt verzwakken.
Gebruik een doek die uitsluitend met
water en milde zeep is bevochtigd. Zorg
dat er nooit enige vloeistof in de radio
komt; dompel nooit enig onderdeel van
de radio in een vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES LADER
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Neem, voordat u met
de reiniging begint, de stekker van de
lader uit het stopcontact. Vuil en vet kan
van de behuizing worden verwijderd
door middel van een doek of een
zachte, niet-metalen, borstel. Gebruik
geen water of schoonmaakmiddelen
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT
worden aangeboden, niet met dit
product zijn getest, kan het gebruik
van dergelijke accessoires met dit
gereedschap gevaarlijk zijn. Beperk het
risico van letsel, gebruik alleen door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product.
Vraag uw dealer om nadere informatie over de juiste
accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Oplaadbare accu
Deze accu’s met lange levensduur dienen te worden
opgeladen als ze onvoldoende stroom leveren bij
werkzaamheden waarbij dat vroeger wel het geval
was. Aan het eind van de technische levensduur
dient u de accu’s als gescheiden afval aan te bieden,
met het oog op het milieu:
• Maak de accu geheel leeg en haal de accu
vervolgens uit de radio.
• Li-Ion, NiCd en NiMH cellen kunnen worden
gerecycled. Breng ze naar uw dealer of een
plaatselijk inzamelingspunt. De ingezamelde
accu‘s zullen worden gerecycled of correct
worden verwerkt.
65
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
66
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
RADIO
DCR016
Gratulerer!
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
Du har valgt et DEWALT-produkt. Års erfaring
gjennom produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partene for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
Tekniske data
Strømkilde
Nettspenning
Batterispenning
Batteritype
Vekt
DCR016
AC/DC
230
10,8–18
Li-Ion
5,7
VAC
VDC
kg
Sikringer:
Europa
230 V
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
16 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Angir brannfare.
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
Lader
Nettspenning
Batteritype
Ca. ladetid
min
Vekt
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
18
18
4,0
2,0
0,61
0,40
DCB105
230 V
Li-Ion
VAC
30
(1,5 Ah
batteripakker)
Sikkerhetsanvisninger for Radio
• Ikke bruk ledningen feil Bær aldri radioen i
ledningen. Dra aldri i ledningen for å kople den
fra stikkontakten. Hold ledningen unna varme,
olje og skarpe kanter.
45
(2,0 Ah
batteripakker)
55
(3,0 Ah
batteripakker)
70
(4,0 Ah
batteripakker)
0,49
• Ta ut batteripakken. Slå av før du lar den stå
ubetjent. Koble fra batteripakken når den ikke
brukes, før bytting av tilbehør og ekstrautstyr, og
før service.
• Dette apparatet er ment for bruk i moderate
klima.
67
NORSK
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med redusert fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en
person ansvarlig for deres sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
• Lader/radio må ikke utsettes for drypping eller
sprut, væskefylte objekter så som vaser må ikke
plasserer oppe på den.
• Flammekilder som tente stearinlys må ikke
plasseres på the radio/lader.
• Støpselet brukes for å slå enheten på og av,
støpselet skal være lett å betjene.
Merking på Radioen
Følgende piktogrammer er vist på radioen:
Les instruksjonshåndboken.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DCB105 batteriladeren.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader,
lad kun DEWALT oppladbare
batteripakker. Andre typer batterier kan
overoppvarmes og sprekke og føre til
personskader og materielle skader. Ikke
forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
FORSIKTIG: Fare for eksplosjon
dersom det interne batteriet skiftes
feil. Skal skiftes mot et av samme eller
tilsvarende type.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
68
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid
for tørr plassering og bruk en skjøteledning
som passer for utendørs bruk. Bruk av
en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på
laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert
på toppen og sidene av laderen. Plasser
laderen et sted unna varmekilder.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
NORSK
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Laderen DCB105 kan bruke 10,8 V, 14,4 V og
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181, DCB182, og DCB183)
batteripakker.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
Ladeprosedyre (fig. 3)
1. Plugg inn laderen i en passende 230 V
stikkontakt før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken (n) i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
x
Lader
––
––
––
––
Fullt ladet
Forsinkelse ved
varm/kald pakke
––––––––––––––––––
problem pakke eller lader
••••••••••••
problem strømkabel
•• •• •• •• •• ••
–– • –– • –– • –– •
Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke.
Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at
den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for
problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DeWALT
ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 °F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• Ikke utsett batterier for høy temperatur så som
solskinn, ild eller lignende.
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
69
NORSK
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
Batteriet lader.
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Batteriet ladet.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
x
Problem pakke eller lader.
Problem strømkabel.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
Ikke utsett for vann.
Batteripakke
BATTERITYPE
Få byttet defekte ledninger omgående.
DCR016 bruker 10,8 volt, 14,4 volt og 18 volt XR
Li-Ion batteripakker.
Lades kun mellom 4 °C og 40 °C.
Batteripakkene DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182
og DCB183 kan brukes. Se Tekniske data for mer
informasjon.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Anbefalinger for lagring
Ikke brenn batteripakken.
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
70
Lader opp Li-Ion batteripakker.
Se Tekniske data for ladetid.
NORSK
Pakkens innhold
MONTERING OG JUSTERING
Pakken inneholder:
Sette inn batteripakken (fig. 1, 3)
1 Radio
1 Bruksanvisning
ADVARSEL: Bruk bare DEWALT
batteripakker og ladere.
1 Sprengskisse
• Kontroller for skader på radioen, deler eller
tilbehør som kan ha oppstått under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne
bruksanvisningen før bruk.
Beskrivelse (fig. 1–3)
ADVARSEL: Aldri modifiser radioen
eller noen del av den. Det kan føre til
materielle skader eller personskader.
MERK: Pass på at batteripakken er helt oppladet.
Hvis batteripakken ikke gir tilstrekkelig kraft, må den
lades opp iht. bruksanvisningen til laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
Li-Ion batterier, lad opp batteriet i minimum 10 timer
før første gangs bruk.
1. Løsne låsen (i) for å åpne dekselet på
batterirommet.
a. Strømbryter
2. Sett inn batteripakken (n) i holderen til det sitter
fast.
b. Volumbryter
3. Lukk og lås batteriromlokket.
c. Pilknapper
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 3)
d. Modus knapp
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
e. Klokkeknapp
f. Minneknapper
g. EQ-knapp
h. LCD display
i. Batteriromlås
j. Batteriholder
k. Ekstra port
l. Myntcelle batterilokk
m. Myntcellebatteri
n. Batteripakke
o. Ladeindikatoren
Elektrisk sikkerhet
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken
samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg
også for at spenningen på laderen samsvarer med
spenningen på strømnettet.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Må
kun brukes på tørre steder.
Hvis tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (o). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
For å installere myntcellebatteriet
(fig. 1, 2)
ADVARSEL: Når du skifter batteriet,
pass på å skifte med et av samme
merke og type. Pass på korrekt polaritet
(+ og –) når du skifter batterier. Ikke
lagre eller transporter batterier slik at
batteripolene kan komme i kontakt med
metallobjekter.
Radioen er utstyrt med minnekapasitet for å kunne
lagre tiden og dine valgte kanaler. Når radioen er AV,
får minnet strøm fra et myntcellebatteri som følger
med radioen.
1. Slå av radioen og koble det fra strømkilden.
2. Åpne batterilommen ved å løfte opp låsen til
batterilommen (i).
3. Skru ut skruen (p) på batteridøren (l).
71
NORSK
4. Trykk ned på batteridørlåsen og trekk for å
åpne.
5. Sett inn knappecellebatteriet (m) iht. skjemaet
inne i knappecellebatteriområdet.
6. Lukk batteridøren, sett inn skruen og trekk til.
7. Lukk batterilommen ordentlig.
MERK: For å nullstille LCD-displayet, klokken og
forhåndsinnstillinger, tar du ut knappecellebatteriet
og setter det inn på nytt. Følg denne
fremgangsmåten hvis det virker som om skjermen
er låst.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
reguleringer.
ADVARSEL: Ikke sett radioen på
plasser der den kan utsettes for
drypping eller sprut.
Bruk av strømadapter (fig. 4)
Vikle ut strømkabelen og plugg inn i stikkontakt med
110 eller 230 volt vekselstrøm.
Bruk av radioen (fig. 1)
JUSTERE STRØM/VOLUM
1. For å slå på radioen, trykk strømknappen (a).
2. Drei hjulet (b) med urviseren for å øke volumet.
Drei mot urvisere for å redusere volumet.
SLIK PROGRAMMERER DU MINNEKNAPPENE
Ti FM og fem AM radiostasjoner kan stilles inn
uavhengig. Når knappene er programmert og du
trykker 1, 2, 3, 4 eller 5, vil frekvensen øyeblikkelig
skifte til forhåndsinnstilt stasjon.
1. Slå på strømmen.
2. Still radioen på ønsket stasjon (se Innstillingseller søkefunksjon).
3. Trykk og holde en av de ønskede
minneknappene inne (f). Stasjonsinnstillingen
begynner å blinke i LCD-displayet (h). Fortsett å
holde knappen inne til blinkingen stopper. Nå er
minneknappen stilt inn.
4. Gjenta punkt 2 og 3 for å stille inn de andre
minneknappene.
SLIK PROGRAMMERER DU KLOKKEN
1. Slå på strømmen (se Justering av effekt/
volum).
2. Trykk og hold klokkeknappen (e) inne til LCDdisplayet (h) begynner å blinke.
3. Trykk flere ganger på venstre pil for å øke timetallet på den viste tiden, hold den inne for å telle
opp fortløpende. Bruk høyre pil på samme måte
for å stille inn minutter.
MERK: Dersom du ikke trykker en tast innen
5 sekunder, vil den automatiske
programmeringen gå tilbake til det gamle
klokkeslettet.
4. Når tiden er stilt inn, trykk og hold
klokkeknappen til tiden slutter å blinke på LCDdisplayet.
MODUS-FUNKSJON
FOR P JUSTERE EQ
For å velge en av modusfunksjonene (FM, AM eller
AUX), trykker du på modus-knappen (d) til du finner
ønsket funksjon. Hvis for eksempel radioen står
på FM, i øverste venstre del av LCD-displayet (h),
trykker du to ganger på modus-knappen for å skifte
til AUX.
Lydkvaliteten kan justeres ved å stille inn equalizeren
på bass eller diskant.
INNSTILLINGS- ELLER SØKEFUNKSJON
Det er to metoder for å finne ønsket frekvens.
For å bla: Trykk på høyre pil for å bla oppover
i frekvensbåndet, trykk på venstre pil for å bla
nedover i frekvensbåndet.
For å søke: Trykk høyre pilknapp (c) én gang og
slipp. Tunerfrekvensen vil øke for å søke etter den
første radiostasjonen med akseptabel klarhet og
stoppe på denne stasjonen. Du kan trykke på
høyre pilknapp igjen for å fortsette å søke etter en
radiostasjon ved høyere frekvenser. Du kan trykke
venstre pilknapp for å søke etter radiostasjoner ved
lavere frekvenser. Søkefunksjonen er tilgjengelig i
AM- og FM-modus.
72
1. Trykk EQ-knappen (g) for å velge bass eller
diskant.
2. Trykk høyre piltast for å øke bass eller venstre
piltast for å redusere.
3. Når du har foretatt den ønskede justeringen,
slipp alle knappene i minst 3 sekunder.
Prosedyren avsluttes og den nye innstillingen er
aktivert.
Viktige merknader om radioen
1. Radioen kan brukes i opp til 8 timer på et fullt
oppladet 4.0 amp/time batteri. Bruk av batterier
med lavere spenning eller kapasitet vil gi kortere
driftstid.
2. Mottaket vil variere avhengig av sted og styrken
på radiosignalet.
NORSK
3. Enkelte generatorer kan forårsake
bakgrunnsstøy.
4. AM-mottak vil sannsynligvis være klarere ved
drift med batteripakke.
5. For å bruke hjelpeporten (k), plugger du pluggen
fra en CD- eller iPod®*/MP3-spiller inn i porten
(fig. 1). Lyden fra den eksterne kilden spiller
gjennom høyttalerne til DCR016.
* iPod er et registrert varemerke som eies av
Apple Inc.
VEDLIKEHOLD
Din DEWALT lader/radio er designet for å virke over
en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av
tilfredsstillende stell.
Servicemerknader
Radioen kan ikke repareres av brukeren. Det er
ingen deler inne i radioen som trenger service.
Service må eventuelt utføres på et autorisert
serviceverksted for å unngå skader på interne
komponenter som er sensitive for statisk elektrisitet.
Rengjøring
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler
eller sterke kjemikalier for å rengjøre
ikke-metalliske deler av radioen. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i radioen;
aldri dypp noen del av radioen i væske.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper
til med å hindre miljøforurensing og
reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for støt. Koble
laderen fra strømuttaket før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra radioen
ved hjelp av en klut eller en myk,
metallfri børste. Ikke bruk vann eller
rengjørignsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT, er ikke
testet med dette produktet, og bruk av
slikt tilbehør kan derfor være farlig. For
å redusere faren for skader, bør kun
DEWALT anbefalt tilleggsutstyr brukes
med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Oppladbare batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• Lad ut batteripakken fullstendig og ta den
deretter ut av radioen.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler er resirkulerbare.
Ta dem med til din lokale forhandler eller en
lokal gjenvinningsstasjon. De innsamlede
batteripakkene vil bli resirkulert og deponert
forsvarlig.
73
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
74
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
RÁDIO
DCR016
Parabéns!
Optou por um produto da DEWALT. Longos anos
de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos
seus produtos e um grande espírito de inovação
são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
Dados técnicos
Fonte de alimentação
Voltagem da rede eléctrica
Voltagem da bateria
Tipo de bateria
Peso
Fusíveis:
Europa
VCA
VCC
kg
230 V
DCR016
CA/CC
230
10,8–18
Li-Ion
5,7
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
16 amperes, tomadas
Indica risco de choque eléctrico.
Definições: Directrizes de Segurança
Indica risco de incêndio.
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
Carregador
Voltagem da
rede eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de
carregamento
aproximado
Peso
VCC
Ah
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
18
18
4,0
2,0
0,61
0,40
DCB105
230 V
VCA
min
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
30
(1,5 Ah baterias)
kg
Instruções de segurança para o
Rádio
• Não utilize o cabo incorrectamente.
Nunca transporte o rádio, segurando-o pelo
cabo. Nunca puxe o cabo para desligá-lo da
tomada. Mantenha o cabo afastado de fontes
de calor, óleo e de arestas afiadas.
Li-Ion
45
55
(2,0 Ah baterias)
(3,0 Ah baterias)
70
(4,0 Ah baterias)
0,49
• Retire a bateria. Desligue o equipamento
antes de o deixar sem assistência. Retire a
pilha quando não estiver a ser utilizada antes
de mudar quaisquer acessórios ou dispositivos
complementares e antes da reparação.
• Este aparelho foi concebido para utilização em
climas moderados.
75
PORTUGUÊS
• Este aparelho não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
com falta de experiência e conhecimentos, a
menos que sejam acompanhadas ou tenham
recebido formação sobre a utilização deste
equipamento por uma pessoa responsável pela
sua segurança.
• As crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
• O carregador/rádio não deverá ser exposto
a derrames ou salpicos; não devem ser
colocados objectos com líquidos, tais como
vasos, sobre o carregador ou o rádio.
• Não devem ser colocadas fontes de chamas
expostas, como velas acesas, sobre o rádio/
carregador.
• A ficha de rede é utilizada para desligar o
dispositivo; a ficha está sempre disponível a ser
utilizada.
Símbolos no Rádio
O rádio apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções.
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para o carregador de bateria DCB105.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Os outros tipos de baterias podem
sobreaquecer e rebentar, resultando
em lesões pessoais e danos de
propriedade. Não recarregue
baterias não recarregáveis.
CUIDADO: As crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
76
ATENÇÃO: perigo de explosão
se a bateria interna for substituída
incorrectamente. Substitua-a apenas
por uma igual ou equivalente.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Quando utilizar um carregador no exterior,
coloque-o sempre num local seco e utilize
uma extensão adequada para uso ao ar
livre. A utilização de um cabo adequado
para uso ao ar livre reduz o risco de choque
eléctrico.
• Não bloqueie as aberturas de ventilação
no carregador. As aberturas de ventilação
encontram-se na parte superior e laterais do
carregador. Coloque o carregador num local
afastado de fontes de calor.
PORTUGUÊS
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DCB105 aceita baterias de iões de
lítio de 10,8 V, 14,4 V e 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181,
DCB182, e DCB183).
Este carregador não requer ajuste e foi concebido
para uma operação tão fácil quanto possível.
Procedimento de carregamento
(fig. 3)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada de
230 V antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria (n) no carregador, certificando-se
de que fica totalmente encaixada no carregador.
O indicador luminoso vermelho (de carga) pisca
continuamente, indicando que o processo de
carga foi iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: Para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
x
a carregar
––
––
––
––
totalmente carregada
––––––––––––––––––
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria –– • –– • –– • –– •
problema com a
bateria ou o carregador
••••••••••••
problema com o cabo
de alimentação
•• •• •• •• •• ••
Este carregador não carrega uma bateria defeituosa.
O carregador indica que a bateria está defeituosa
ao não acender-se ou apresentando um problema
na bateria ou aparece um padrão intermitente no
carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador
e a bateria um centro de assistência autorizado para
que sejam submetidos a um teste.
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
77
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
CUIDADO: quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não está totalmente carregada quando
a retira da embalagem. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança
indicadas abaixo e depois siga os procedimentos
de carga realçados.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT concebidos para o efeito.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
• Não exponha as pilhas a fontes de calor
excessivas, tais como luz solar, lume ou
semelhante.
• Para obter os melhores resultados, certifiquese de que a bateria está totalmente carregada
antes de a utilizar.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
78
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Bateria
TIPO DE PILHA
O modelo DCR016 funciona com baterias de iões de
lítio XR de 10,8 volt, 14,4 volt e 18 volt.
Pode utilizar as pilhas DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182 e
DCB183. Consulte os Dados técnicos para obter
mais informações.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
PORTUGUÊS
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Bateria a carregar.
Carrega baterias de Li-Ion.
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Rádio
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se o rádio, as peças ou os acessórios
foram danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1–3)
ATENÇÃO: nunca modifique o rádio ou
qualquer parte do mesmo. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
Bateria carregada.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
x
Problema com a bateria ou o carregador.
a. Botão de alimentação
b. Botão de volume
c. Botões de seta
d. Botão de modo
Problema com o cabo de alimentação.
e. Botão de relógio
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
g. Botão de equalização
f. Botões de memória
h. Visor LCD
i. Patilha de compartimento da bateria
Não carregue baterias danificadas.
j. Receptáculo da bateria
k. Porta auxiliar
Utilize apenas baterias da DEWALT. As
baterias de outros fabricantes podem
explodir, causando ferimentos e danos.
Não exponha o equipamento à água.
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 °C e 40 °C.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
l. Porta da bateria em forma de moeda
m. Bateria em forma de moeda
n. Bateria
o. Indicador do nível de combustível
Segurança eléctrica
Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos
de alimentação. Além disso, certifique-se também
de que a voltagem do seu carregador corresponde
à da rede eléctrica.
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Utilize o equipamento apenas em locais
secos.
Não queime a pilha.
79
PORTUGUÊS
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo
do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo
da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
Inserir uma bateria (fig. 1, 3)
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores da DEWALT.
NOTA: certifique-se de que a sua bateria está
totalmente carregada. Se a bateria não fornecer
alimentação suficiente, carregue-a de acordo com
as instruções neste manual.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e
duração das baterias de iões de lítio, deve carregálas durante um mínimo de 10 horas antes da
primeira utilização.
1. Liberte a patilha (i) para abrir a tampa do
compartimento da bateria.
2. Insira a bateria (n) no receptáculo até ficar
totalmente encaixada.
3. Feche a tampa do compartimento da bateria.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE
COMBUSTÍVEL (FIG. 3)
Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (o). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
80
Instalar a bateria em forma de
moeda (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: quando substituir a
bateria, deve optar por uma da mesma
marca e tipo. Quando substituir a
bateria, tenha em atenção a polaridade
correcta (+ e –). Quando armazenar ou
transportar as baterias, não deixe que
objectos metálicos entrem em contacto
com os terminais expostos da bateria.
O rádio está equipado com uma memória que
permite armazenar a hora e os seus canais de
memória seleccionados. Quando o rádio está
desligado, esta capacidade de memória é ligada
com uma bateria em forma de moeda fornecida
com o rádio.
1. Desligue o rádio e retire a ficha da fonte de
alimentação.
2. Abra o compartimento da bateria levantando o
respectivo trinco (i).
3. Desaperte o parafuso (p) da porta da pilha (l).
4. Pressione o trinco da porta da pilha para baixo
e puxe-o para abrir a porta.
5. Insira a pilha de botão (m) de acordo
com o diagrama no interior do respectivo
compartimento.
6. Volte a colocar a porta da pilha, insira o
parafuso e aperte-o.
7. Feche o compartimento da bateria com
segurança.
NOTA: para apagar a memória e repor as
predefinições do equipamento, retire a pilha de
botão e volte a inseri-la. Da mesma forma, siga este
procedimento se os dados apresentados no visor
ficarem bloqueados.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: não coloque o rádio em
locais onde possa ficar exposto a
derrames ou salpicos.
Funcionamento em CA (fig. 4)
Retire o cabo de alimentação e a ficha da
embalagem e ligue-os numa tomada de parede de
110 ou 230 V CA.
PORTUGUÊS
Funcionamento do rádio (fig. 1)
POTÊNCIA/AJUSTE DO VOLUME
1. Para ligar o rádio, prima o botão de
alimentação (a).
2. Rode o controlo do volume (b) para a direita
para aumentar o volume. Para diminuir o
volume, rode o controlo para a esquerda.
FUNÇÃO DE SELECÇÃO DO MODO
Para escolher um dos modos disponíveis (FM, AM
ou AUX), prima o botão de selecção do modo (d)
até o modo pretendido ser apresentado no visor.
Por exemplo, se o rádio estiver configurado no
modo FM, apresentado no canto superior esquerdo
do visor de LCD (h), prima o botão de selecção do
modo duas vezes para seleccionar o modo AUX.
FUNÇÃO DE SINTONIZAÇÃO OU PROCURA
Há duas maneiras de encontrar a frequência
pretendida.
Para sintonizar: Prima o botão da seta para a
direita para mover o sintonizador para cima na
banda de frequência, prima a seta para a esquerda
para mover o sintonizador para baixo na banda de
frequência.
Procura: Prima o botão de seta para a direita (c). O
sintonizador irá procurar a primeira estação de rádio
com uma recepção aceitável no sentido ascendente
da banda de frequências e parar nessa estação.
O botão de seta para a direita pode ser premido
novamente para continuar a procurar uma estação
de rádio numa frequência superior. O botão de seta
para a esquerda pode ser premido para procurar
estações de rádio em frequências inferiores. A
função de procura encontra-se disponível nos
modos AM e FM.
PROGRAMAR OS BOTÕES DA MEMÓRIA
Podem ser configuradas de forma independente
dez estações de rádio FM e cinco AM. Após
programar os botões, premir 1, 2, 3, 4 ou 5 irá
alterar instantaneamente a frequência para a da
estação predefinida.
1. Ligue a alimentação.
2. Sintonize a estação pretendida (consulte a
secção Função de sintonização ou procura).
3. Mantenha premido o botão da memória (f)
pretendido. A frequência da estação começa a
piscar no visor de LCD (h). Continue a premir
o botão até a frequência deixar de piscar. O
botão da memória está agora configurado.
4. Repita os passos 2 e 3 para configurar os
outros botões da memória.
PROGRAMAR O RELÓGIO
1. Ligue a alimentação (consulte a secção
Alimentação/ajuste do volume).
2. Mantenha premido o botão do relógio (e) até o
visor de LCD (h) começar a piscar.
3. Prima várias vezes o botão da seta para a
esquerda para aumentar a hora apresentada
ou prima e mantenha premido o botão para
aumentar de forma contínua. Utilize o botão da
seta para a direita para acertar os minutos.
NOTA: Se não premir nenhum botão após
5 segundos, a função de programação do
relógio volta automaticamente para a definição
anterior.
4. Depois de acertar a hora, prima e mantenha
premido o botão de relógio até a hora no visor
LCD parar de piscar.
AJUSTAR O EQUALIZADOR
A qualidade do som pode ser ajustada, alterando a
equalização dos graves ou agudos do rádio.
1. Prima o botão EQ (g) para seleccionar os
graves ou agudos.
2. Prima o botão de seta para a direita para
aumentar o valor da definição seleccionada ou
o botão de seta para a esquerda para diminuílo.
3. Quando for atingido o valor pretendido, não
prima nenhum botão durante 3 segundos. O
ecrã de procedimento é fechado e o ajuste de
equalização permanece activado.
Notas importantes sobre o rádio
1. O rádio tem capacidade para funcionar durante
8 horas com uma bateria de com 4,0 amp
totalmente carregada. Se utilizar baterias com
tensão ou capacidade inferior, a autonomia será
inferior.
2. A recepção irá variar em função do local e da
força do sinal de rádio.
3. Alguns geradores podem causar ruídos de
fundo.
4. A recepção no modo AM irá muito
provavelmente ser mais nítida se o rádio for
alimentado através de uma bateria.
5. Para utilizar a entrada auxiliar (k), ligue a ficha
de saída de um leitor de CDs ou de um iPod®*/
leitor de MP3 à mesma (fig. 1). O som da fonte
de áudio externa irá ser reproduzido através
dos altifalantes do DCR016.
* iPod é uma marca comercial registada da
Apple Inc.
81
PORTUGUÊS
MANUTENÇÃO
O seu carregador/rádio da DEWALT foi concebido
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção adequada.
Notas sobre assistência
Este produto não inclui peças que possam ser
reparadas pelo utilizador. O rádio não tem peças no
interior que possam ser reparadas pelo utilizador.
A assistência deve ser efectuada num centro
autorizado para evitar danos nos componentes
internos sensíveis estáticos.
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com
o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver
de ser substituído ou já não tiver utilidade,
não se desfaça do mesmo juntamente com o lixo
doméstico. Disponibilize este produto para recolha
selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
Limpeza
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros produtos químicos abrasivos
para limpar as peças não metálicas
do rádio. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro do rádio. Da mesma
forma, nunca mergulhe qualquer peça
do rádio num líquido.
NSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
gordura podem ser removidas a partir
do exterior do rádio com um pano ou
uma escova suave não metálica. Não
utilize água ou outros produtos de
limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT neste equipamento.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
82
Proteger o meio ambiente
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração deve ser recarregada
quando não for capaz de fornecer alimentação
suficiente para trabalhos que eram anteriormente
realizados com facilidade. Quando a bateria chegar
ao fim da respectiva vida útil, desfaça-se da mesma
de uma forma ambientalmente responsável:
• Quando utilizar o equipamento, aguarde até a
pilha ficar totalmente gasta e depois retire-a do
rádio.
• As baterias de Li-Ion, NiCd e NiMH são
recicláveis. Entregue-as ao seu revendedor ou
num centro de reciclagem local. As baterias
recolhidas serão então recicladas ou eliminadas
de forma adequada.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
83
SUOMI
RADIO
DCR016
Onnittelut!
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
Olet valinnut DEWALT-laitteen. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
Tekniset tiedot
Virtalähde
Verkkojännite
Akun jännite
Akkutyyppi
Paino
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
DCR016
AC/DC
230
10,8–18
Li-ion
5,7
VAC
VDC
kg
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Sulakkeet:
Eurooppa
230 V
16 ampeerin sulake
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Latausaika
min
Paino
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
18
18
4,0
2,0
0,61
0,40
DCB105
230 V
Li-Ion
VAC
30
(1,5 Ah:n akut)
Turvallisuusohjeet radiolle
• Älä vahingoita johtoa. Älä koskaan kanna
radiota sen johdosta. Älä koskaan vedä
johdosta irrottaaksesi laitteen pistorasiasta.
Pidä johto poissa kuumasta, öljystä ja terävistä
reunoista.
• Poista akkuyksikkö. Kytke laite pois päältä
ennen kuin jätät sen ilman valvontaa. Irrota
akku, kun tuotetta ei käytetä, ennen tuotteen
lisävarusteiden tai lisälaitteiden vaihtamista ja
ennen huoltoa.
84
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
45
(2,0 Ah:n akut)
55
(3,0 Ah:n akut)
70
(4,0 Ah:n akut)
0,49
• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi lauhkean
ilmaston alueilla.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö tai paikalla tulee olla
henkilö, joka neuvoo miten laitetta tulee käyttää.
SUOMI
• Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
• Laturia/radiota ei saa altistaa pisaroille tai
roiskeille. Sen päälle ei saa asettaa nesteillä
täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.
• Radion/laturin päälle ei saa asettaa paljasta tulen
lähdettä, kuten sytytettyjä kynttilöitä.
• Pistoketta käytetään virran katkaisuun.
Virrankatkaisun (pistokkeen) tulee olla helposti
ulottuvissa.
Radion merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät radiossa:
Lue käyttöohje.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105akkulaturille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT akkuja.
Muut akkutyypit voivat ylikuumentua
ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja,
joita ei voi ladata uudelleen.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMIO: Jos sisäinen akku
vaihdetaan virheellisesti, on
olemassa räjähdysvaara. Vaihda vain
samanlaiseen tai vastaavaan akkuun.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se
aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
• Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot
sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita
laturi pois lämpölähteiden läheltä.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
85
SUOMI
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
DCB105-laturilla voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja
18 V -litiumioniakkuja (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182, ja
DCB183).
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Lataaminen (kuva [fig.] 3)
1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen
kuin laitat siihen akun.
2. Aseta akku (n) laturiin ja varmista, että se on
hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen)
merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että
latausprosessi on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
x
lataaminen
––
täyteen ladattu
–––––––––––––––––
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
ongelma akussa
tai laturissa
ongelma
virransyötössä
––
––
––
–– • –– • –– • –– •
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen
akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat
turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita
noudattaa.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai höyryt.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
••••••••••••
• Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT
latureilla.
•• •• •• •• •• ••
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa
viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
86
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenesi.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
• Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonvalolle, tulelle jne.
• Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen
ennen käyttöä.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
SUOMI
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Akkua ladataan.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akkuyksikkö
AKKUTYYPPI
DCR016 toimii 10,8 voltin, 14,4 voltin ja 18 voltin XR
Li-Ion -akkuyksiköillä.
DCB121-, DCB123-, DCB140-, DCB141-,
DCB142-, DCB180-, DCB181-, DCB182- ja
DCB183-akkuyksiköitä voidaan käyttää. Katso
lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Akku on ladattu.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
x
Ongelma akussa tai laturissa.
Ongelma virransyötössä.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Lataa Litium-ioniakkuja.
Latausajan tiedot ovat Tekniset
tiedoissa.
87
SUOMI
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 radio
1 käyttöohje
1 poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko radiossa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuvat 1–3)
VAROITUS: Älä koskaan muokkaa
radiota tai mitään sen osaa. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Virtapainike
b. Äänenvoimakkuuden säädin
c. Nuolipainikkeet
d. Tilapainike
e. Kellopainike
f. Muistipainikkeet
g. EQ-painike
h. LCD-näyttö
i. Akkukotelon kansi
j. Akun pistorasia
k. Aux-portti
l. Kolikkoparistokotelon luukku
m. Kolikkoparisto
n. Akku
o. Tasomittarilla
Sähköturvallisuus
Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että
latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Käytä
vain kuivissa paikoissa.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTIN huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
Akun asettaminen paikalleen
(kuva 1, 3)
VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja
ja -latauslaitteita.
HUOMAA: Varmista, että akku on ladattu täyteen.
Jos akku ei tuota tarpeeksi virtaa, lataa akku
latauslaitteen käyttöohjeen mukaisesti.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akkua tulee ladata vähintään 10 tuntia
ennen ensimmäistä käyttöä.
1. Vapauta salpa (i) ja avaa akkukotelon kansi.
2. Laita akkuyksikkö (n) pistorasiaan, kunnes se on
kokonaan paikallaan.
3. Sulje ja salpaa akkukotelon kansi.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 3)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (o) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Kolikkopariston asennus (kuva 1, 2)
VAROITUS: Kun vaihdat paristoa,
korvaa se samanmerkkisellä ja
-tyyppisellä paristolla. Huomioi oikea
polaarisuus (+ ja –), kun vaihdat
paristoja. Älä varastoi tai kanna akkuja/
paristoja niin, että metalliesineet
pääsevät kontaktiin akun/pariston
napojen kanssa.
Radiossasi on muistikapasiteettia, jotta voit tallentaa
ajan ja valitsemasi muistikanavat. Kun radio on
pois käytöstä, yksi radion mukana toimitettava
kolikkoparisto antaa virtaa muistikapasiteetille.
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
1. Sammuta radio ja irrota se virtalähteestä.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
4. Paina paristokotelon salpaa ja vedä kansi auki.
88
2. Avaa paristokotelo nostamalla sen salpaa (i).
3. Irrota paristokotelon (p) ruuvi (l).
SUOMI
5. Aseta nappiparisto (m) paikalleen
paristokoteloon merkityllä tavalla.
6. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja
kiristä ruuvi.
7. Sulje paristokotelo tiukasti.
HUOMAA: Voit nollata LCD-näytön, kellon ja
radiokanavien ohjelmoinnit irrottamalla nappipariston
ja asettamalla sen uudelleen paikalleen. Toimi näin,
jos näyttö jumiutuu.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Älä laita radiota paikkaan,
jossa se voi altistua pisaroille tai
roiskeille.
Käyttö vaihtovirralla (kuva 4)
Avaa virtajohto ja liitä 110 tai 230 V AC:n
seinäpistorasiaan.
Radion käyttäminen (kuvat 1)
VIRTA / ÄÄNEN SÄÄTÖ
1. Laita radio päälle painamalla virtapainiketta (a).
2. Voit lisätä äänenvoimakkuutta kääntämällä
säädintä (b) myötäpäivään. Voit vähentää
äänenvoimakkuutta kääntämällä sitä
vastapäivään.
MUISTIPAINIKKEIDEN OHJELMOIMINEN
Voit ohjelmoida 10 FM- ja viisi AM-radiokanavaa
muistiin. Kun kanavat on ohjelmoitu, painikkeen 1, 2,
3, 4 tai 5 painaminen vaihtaa ohjelmoidulle kanavalle.
1. Kytke virta.
2. Viritä radio haluamallesi kanavalle (lisätietoja on
Virittäminen tai etsiminen -kohdassa).
3. Pidä jotain muistipainiketta (f) painettuna.
Kanava alkaa vilkkua näytössä (h). Pidä
painiketta edelleen painettuna, kunnes
vilkkuminen päättyy. Kanava on nyt ohjelmoitu
muistipainikkeeseen.
4. Voit ohjelmoida muut muistipainikkeet
toistamalla kohtien 2 ja 3 toimet.
KELLONAJAN ASETTAMINEN
1. Käynnistä virta (lisätietoja on Virran kytkeminen
ja äänenvoimakkuuden säätäminen
-kohdassa).
2. Pidä kellonäppäintä (e) painettuna, kunnes
näyttö (h) alkaa vilkkua.
3. Paina vasenta nuolipainiketta toistuvasti, kun
haluat lisätä näytetyn ajan tuntia tai paina ja pidä
painiketta alhaalla lisätäksesi jatkuvasti. Säädä
minuutit oikealla nuolipainikkeella samalla tavalla.
HUOMAA: Jos et paina painiketta
5 sekunnin kuluessa, kellon ohjelmointitoiminto
palaa automaattisesti edelliseen asetukseen.
4. Kun aika on asetettu, paina ja pidä
kellopainiketta painettuna, kunnes LCDnäytössä näkyvä aika lakkaa vilkkumasta.
TILAN VALITSEMINEN
EQ:N SÄÄTÖ
Voit valita FM-, AM- tai AUX-tilan painamalla
tilapainiketta (d), kunnes oikea tila on käytössä. Jos
esimerkiksi käytössä on FM-radio, sen merkki näkyy
LCD-näytön (h) vasemmassa yläkulmassa. Voit ottaa
käyttöön AUX-tilan painamalla tilapainiketta kahdesti.
Äänen laatua voidaan säätää muuttamalla radion
basson tai diskantin tasausta.
1. Paina EQ-painiketta ja (g) valitse basso tai
diskantti.
Halutun taajuuden löytämiseksi on kaksi tapaa.
2. Lisää valittua asetusta painamalla oikeaa
nuolinäppäintä tai pienennä sitä painamalla
vasenta näppäintä.
Virittäminen: Viritä taajuuskaistaa ylöspäin
painamalla oikeaa nuolta. Viritä taajuuskaistaa
alaspäin painamalla vasenta nuolta.
3. Kun haluttu säätö on saavutettu, älä paina
mitään painiketta 3 sekuntiin. Toiminto loppuu ja
tasauksen säätö pysyy aktiivisena.
VIRITTÄMINEN TAI ETSIMINEN
Etsiminen: Paina oikealle osoittavaa
nuolipainiketta (c) kerran ja vapauta se. Radio
ryhtyy etsimään kanavia ja pysähtyy ensimmäisen
riittävän hyvin kuuluvan radiokanavan kohdalle.
Voit jatkaa radiokanavien etsimistä painamalla
oikealle osoittavaa nuolipainiketta uudelleen.
Voit etsiä radiokanavia alemmilta taajuuksilta
painamalla vasemmalle osoittavaa nuolipainiketta.
Etsimistoiminto on käytettävissä kuunneltaessa FMtai AM-lähetyksiä.
Tärkeitä huomautuksia radiosta
1. Radio toimii enintään 8 tuntia täyteen ladatulla
4,0 ampeeritunnin akulla. Alhaisemman
jännitteen tai kapasiteetin akuilla käyttöaika on
lyhyempi.
2. Vastaanoton laatu voi vaihdella alueittain ja
radiosignaalin voimakkuuden mukaan.
3. Tietyt generaattorit voivat aiheuttaa taustaääntä.
89
SUOMI
4. AM-lähetykset kuuluvat selkeämmin, kun radio
saa virtaa akusta.
5. Voit käyttää Aux-liitäntää (k) yhdistämällä
CD-soittimen, iPodin®* tai MP3-soittimen tähän
liitäntään (kuva 1). Ulkoisen lähteen lähettämä
ääni kuuluu DCR016-laitteen kaiuttimista.
*iPod on Apple, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
HUOLTO
DEWALT-radio on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja
edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii
jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan oikein.
Huoltoilmoitukset
Tuote ei ole käyttäjän huollettavissa. Radion sisällä
ei ole mitään huollettavia osia. Tarvitaan huolto
valtuutetussa huoltokeskuksessa, jotta estetään
staattiselle sähkölle herkkien sisäisten komponenttien
vaurioituminen.
Puhdistaminen
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä radion sisään. Älä upota mitään
radion osaa nesteeseen.
LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta.
Lika ja rasva voidaan poistaa radion
ulkopuolelta kankaalla tai pehmeällä,
ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTLISÄVARUSTEITA ei ole testattu tämän
radion kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DEWALTIN suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista
jälleenmyyjältäsi.
90
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
Ladattava akku
Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun
akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se
kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla.
• Anna akkuyksikön tyhjentyä kokonaan ja poista
se sitten radiosta.
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-kennot voidaan
kierrättää. Vie ne jälleenmyyjälle tai
kierrätyskeskukseen. Ne toimitetaan
kierrätykseen.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
91
SVENSKA
RADIO
DCR016
Gratulerar!
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
Du har valt en DEWALT-produkt. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
Tekniska data
Strömkälla
Starkströmsspänning
Batterispänning
Batterityp
Vikt
VAC
VDC
kg
Säkringar:
Europa
230 V
DCR016
AC/DC
230
10,8–18
Li-jon
5,7
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
16 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Anger brandfara.
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ung. laddningstid
min
Vikt
kg
DCB121
Li-jon
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-jon
10,8
1,5
0,2
DCB140
Li-jon
14,4
3,0
0,53
DCB142
Li-jon
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-jon
18
3,0
0,64
DCB181
Li-jon
18
1,5
0,35
DCB182 DCB183
Li-jon
Li-jon
18
18
4,0
2,0
0,61
0,40
DCB105
230 V
Li-jon
VAC
30
(1,5 Ah
batteripaket)
Säkerhetsinstruktioner för Radio
• Vanvårda inte sladden. Bär aldrig radion i
sladden. Dra aldrig i sladden för att koppla ur
den från uttaget. Håll undan sladden från värme,
olja och skarpa kanter.
• Ta ur batteripaketet. Stäng av innan den
lämnas utan uppsikt. Ta bort batteripaketet när
den inte används, innan byte av tillbehör eller
tillsatser och innan service.
92
DCB141
Li-jon
14,4
1,5
0,30
45
(2,0 Ah
batteripaket)
55
(3,0 Ah
batteripaket)
70
(4,0 Ah
batteripaket)
0,49
• Denna apparat är avsedd att användas vid
måttliga klimatförhållanden.
• Denna apparat är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte
de är under uppsikt eller fått instruktioner om
användning av apparaten av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
SVENSKA
• Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
• Laddaren/radion får inte utsättas för dropp eller
stänk, inga föremål fyllda med vätska , såsom
vaser får placeras på apparaterna.
• Inga öppna lågor såsom tända ljus, får placeras
ovanpå radion/laddaren.
• Elkontakten används för att koppla ifrån
enheten, frånkopplingsenheten (kontakten) skall
vara direkt åtkomlig.
Märkningar på radion
Följande bildikoner visas på radion:
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Läs instruktionshandboken.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
DCB105 batteriladdare.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batteripaket.
Andra typer av batterier kan överhettas
och brista vilket kan resultera i
personskador och egendomsskador.
Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
VARNING: Risk för explosion och det
interna batteriet sätts tillbaka felaktigt.
Byt endast till samma eller likvärdig typ.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
• När en laddare hanteras utomhus, gör
detta alltid på en torr plats och använd
en förlängningssladd som är avsedd för
utomhusbruk. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken
för elektrisk stöt.
• Blockera inte ventilationsöppningarna
på laddaren. Ventilationsöppningarna
är placerade ovanpå och på sidorna av
laddaren. Placera laddaren undan från alla heta
källor.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
93
SVENSKA
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230 V hushållsström. Försök inte
att använda någon annan spänning. Detta
gäller inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB105 laddaren accepterar 10,8 V, 14,4 V och
18 V Li-jon (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181, DCB182, och
DCB183) batteripaket.
Dessa laddare kräver inga inställningar och är
skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
1. Koppla in laddaren i lämpligt 230 V uttag innan
batteripaketet sätts i.
2. Sätt i batteripaketet (n) i laddaren, se till att
paketet är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar)
lampan börjar blinka kontinuerligt för att indikera
att laddningsprocessen har startat.
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddsystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddningsprocedur
Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Innan batteripaketet och laddaren används, läs
igenom säkerhetsinstruktionena nedan och följ
laddningsproceduren som anges.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
––
––
––
helt uppladdat
––––––––––––––––––––
het/kall paketfördröjning
problem paket eller
laddare
–– •
••••••••••••••
problem strömledning
•• •• •• •• •• •• ••
–– • –– •
––
–– •
Denna laddare kommer inte att ladda ett felaktigt
batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller
genom att visa blinkmönster för problempaket eller
laddare.
OBSERVERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren
och batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
94
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Laddningsprocedur (bild [fig.] 3)
x
Het/kall paketfördröjning
• Ladda inte eller använd batteripaketet i
explosiv atmosfär, såsom i närheten av
brännbara vätskor, gaser eller damm.
Isättning och borttagning av batteripaketet från
laddaren kan antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Ladda endast batteripaketet i därför avsedd
DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
SVENSKA
• Batterier får utsättas för överdriven värme
såsom solsken, eld eller liknande.
• För bästa resultat se till att batteripaketet är
fulladdat innan det används.
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181, DCB182 och DCB183
batteripaket kan användas. Se Tekniska data för
mer information.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
Läs instruktionshandbok före användning.
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Batteripaket
BATTERITYP
DCR016 arbetar med 10,8 volt, 14,4 volt och 18 volt
XR Li-jon batteripaket.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Het/kall paketfördröjning.
x
Problem med paket eller laddare.
Problem med strömledning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka och
orsaka personskada och skador.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
95
SVENSKA
Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C.
Elektrisk Säkerhet
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan. Se
också till att spänningen hos din laddare motsvarar
den hos din starkströmsförsörjning.
Bränn inte batteripaketet.
Laddar batteripaket med Li-jon.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Radio
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera om radion, delar eller tillbehör fått
skador som kan tänkas ha uppstått under
transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (bild 1–3)
VARNING: Modifiera aldrig radion
eller någon del av det. Skada eller
personskada kan uppstå.
a. Strömknapp
b. Volymratt
c. Pilknappar
d. Lägesknapp
e. Klockknappar
f. Minnesknappar
g. EQ-knapp
h. LCD-display
i. Batterifackets spärr
j. Batteribehållare
k. Extraport
l. Lock knappcellsbatteri
m. Knappcellsbatteri
n. Batteripaket
o. Bränslemätare
96
VARNING: Risk för elektrisk stöt.
Använd endast på torra platser.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
Insättning av ett batteripaket
(bild 1, 3)
VARNING: Använd endast DEWALTs
batteripaket och laddare.
OBSERVERA: Se till att ditt batteripaket är helt
uppladdat. Om batteripaketet inte producerar
tillräcklig effekt, ladda batteripaketet genom att följa
instruktionerna i laddarens handbok.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li.jon batterier bör batteriet laddas
under minst 10 timmar innan första användning.
1. Lossa haken (i) för att öppna batterifackets
lock.
2. Sätt i batteripaketet (n) i behållaren tills det sitter
helt fast.
3. Stäng och haka fast batterifackets lock.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. 3)
Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att slå till bränslemätaren tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (o). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
SVENSKA
OBSERVERA: Bränslemätaren är endast
en indikering på laddning som finns kvar i
batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på
produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Hantering av radion (bild 1)
Installation av knappcellsbatteriet
(bild 1, 2)
LÄGESFUNKTION
VARNING: Vid byte av batteri ersätt
den med samma varumärke och typ.
Observera polariteten (+ och –) vid
byta av batterier. För vara inte eller
bär batterier så att metallföremål
kommer i kontakt med de exponerade
terminalerna.
Din radio är utrustad med minne för att spara tiden
och dina valda kanaler i minnet. När radion är AV
strömförsörjs detta minne av ett knappcellsbatteri
som medföljer radion.
1. Stäng av radion och koppla bort den från
strömkällan.
2. Öppna batterifacket genom att lyfta upp
batterifackets spärr (i).
3. Skruva bort skruven (p) på batteriets lock (l).
4. Tryck ner på batteriets lockspärr och dra för att
öppna.
5. Sätt in knappcellsbatterierna (m) i enlighet med
diagrammet inuti knappcellsbatteriets hållare.
6. Sätt tillbaka batteriets lucka, sätt in skruven och
dra åt.
7. Stäng batterifacket ordentligt.
OBSERVERA: För att återställa LCD-skärmen,
klocka och förinställningar, ta ut knappcellsbatteriet
och sätt tillbaks det. Följ denna procedur om
skärmen förefaller att låsa sig.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: Placera inte radion i miljöer
där den kan utsättas för dropp eller
stänk.
Strömhantering (bild 4)
Linda ut sladden och koppla in den i ett 110 eller
230 V AC vägguttag.
INSTÄLLNING ENERGI/VOLYM
1. För att slå på radion, tryck på strömbrytaren (a).
2. Vrid ratten (b) medurs för att höja ljudet. För att
sänka ljudet, vrid moturs.
För att välja en av lägesfunktionerna (FM, AM eller
AUX) tryck på lägesknappen (d) tills den önskade
funktionen har hittats. Till exempel, om radion
är på FM, som ses i övre vänstra delen av LCDskärmen (h), tryck lägesknappen två gånger för att
ändra till AUX.
AVSTÄMNINGS- ELLER SÖKFUNKTION
Det finns två metoder för att hitta önskad frekvens.
För inställning: Skjut på högerpilen för att flytta
inställningen upp på frekvensbandet, skjut på
vänsterpilen för att flytta mottagningen nedåt på
frekvensbandet.
För att söka: Tryck på den högra pilknappen (c) en
gång och släpp upp. Mottagarens frekvens kommer
att öka, för att söka efter först radiostation med
acceptabel styrka, och stanna på den stationen. Den
högra pilknappen kan tryckas igen för att fortsätta
söka efter en radiostation på högre frekvenser. Den
vänstra pilknappen kan tryckas för att söka efter
radiostationer på lägre frekvenser. Sökfunktionen är
tillgänglig i AM- och FM-lägena.
ATT PROGRAMMERA MINNESKNAPPARNA
Tio FM- och fem AM-radiostationer kan ställas in
oberoende av varandra. Efter programmering av
knapparna kommer en tryckning på 1, 2, 3, 4 eller
5 att genast ändra frekvensen till den förinställda
stationen.
1. Sätt på strömmen.
2. Ställ in radion på önskad station (se
Avstämnings- eller Sökfunktion).
3. Tryck och håll in en av de önskade
minnesknapparna (f). Stationsinställningen börjar
blinka på LCD-skärmen (h). Fortsätt att hålla in
knappen tills blinkandet upphör. Minnesknappen
har nu ställts in.
4. Upprepa stegen 2 och 3 för att ställa in de
andra minnesknapparna.
ATT PROGRAMMERA KLOCKAN
1. Sätt på strömmen (se Justering av effekt/
volymkontroll).
2. Tryck och håll in klock-knappen (e) tills LCDskärmen (h) börjar blinka.
97
SVENSKA
3. Tryck på den vänstra pilknappen för att öka
timmarna på displayen eller tryck på och håll
kvar knappen för att öka kontinuerligt. Använd
höger pilknapp för att ställa in minuterna på
samma sätt.
OBSERVERA: Om du inte trycker på
en knapp inom 5 sekunder kommer
klockprogrammeringsfunktionen automatiskt att
återgå till den tidigare inställningen.
4. När tiden är inställd, tryck på och håll kvar
klockknappen tills tiden på LCD-displayen slutar
att blinka.
FÖR INSTÄLLNING AV EQ
Ljudkvaliteten kan justeras genom
frekvenskorrigering av basen eller diskanten hos
radion.
1. Tryck på EQ-knappen (g) för att välja bas eller
diskant.
2. Tryck på höger pilknapp för att öka den valda
inställningen eller vänstra pilknappen för att
minska den.
3. När alla önskade inställningar uppnåtts låt alla
knappar vara orörda i mer än tre sekunder.
Proceduren kommer att avslutas och
frekvenskorrigeringsinställningen kommer att
förbli aktiv.
Viktiga radionoteringar
1. Radion kommer att kunna köras i upp till 8
timmar på ett fulladdat 4,0 amptimmars batteri.
Användning av batterier med lägre spänning
eller kapacitet kommer att resultera i kortare
användningstid.
2. Mottagningen kommer att variera, beroende på
placering och på radiosignalens styrka.
3. Vissa generatorer kan ge upphov till
bakgrundsbrus.
4. AM-mottagning kommer med största
sannolikhet att vara klarare vid drift med ett
batteripaket.
5. För att använda extraporten (k), sätt in
utgångskontakten från en CD eller iPod®*/MP3spelare i porten (fig. 1). Ljudet från den externa
källan spelas upp via högtalarna på DCR016.
* iPod är ett registrerat varumärke för Apple Inc.
UNDERHÅLL
Din DEWALT laddare/radio har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig vård.
98
Servicenoteringar
Denna produkt är inte servicebar. Det finns inga
användarservicebara delar inuti radion. Service på
ett auktoriserat servicecenter krävs för att undvika
skador på interna komponenter känsliga för statisk
elektricitet.
Rengöring
VARNING: Använd aldrig
lösningsmedel eller andra skarpa
kemikalier för att rengöra de ickemetalliska delarna på radion. Dessa
kemikalier kan försvaga de material som
används i dessa delar. Använd en trasa
som bara är fuktad med vatten och mild
tvål. Låt aldrig någon vätska komma in
i radion; sänk aldrig ner någon del av
radion i en vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Risk för stötar. Koppla
ifrån laddaren från strömuttaget
innan rengöring. Smuts och fett kan
avlägsnas från utsidan av radion med
en trasa eller med en mjuk, ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
rengöringsvätska.
Extra tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med denna radio vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för ytterligare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får
inte kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
SVENSKA
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
• Töm batteripaketet helt och hållet och ta sedan
bort det från radion.
• Li-jon-, NiCd- och NiMH-celler är
återvinningsbara. Tag dem till din återförsäljare
eller till en lokal återvinningsstation. De
insamlade batteripaketen kommer att återvinnas
eller kasseras på ett korrekt sätt.
99
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
100
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
RADYO
DCR016
Tebrikler!
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Bir DEWALT ürününü tercih ettiniz. Uzun süreli
deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Teknik Veriler
DCR016
Güç Kaynağı
AC/DC
Şebeke voltajı
VAC
230
Akü voltajı
VDC
10,8–18
Akü tipi
Li-Ion
Ağırlık (akü hariç)
kg
5,7
230 V
16 Amper, şebeke
Sigortalar:
Avrupa
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Akü
DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Akü tipi
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Voltaj
VDC
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Kapasite
Ah
1,3
1,5
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Ağırlık
kg
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
Şarj Cihazı
DCB105
Ana şebeke voltajı VAC
230 V
Akü tipi
Li-Ion
Yaklaşık şarj süresi min
Ağırlık
Li-Ion
kg
30
(1,5 Ah akü)
45
(2,0 Ah akü)
55
(3,0 Ah akü)
70
(4,0 Ah akü)
0,49
101
TÜRKÇE
Radyo için Güvenlik Talimatları
• Kordonu zorlamayın. Radyoyu kesinlikle
kablosundan taşımayın. Prizden ayırmak için
kesinlikle kabloyu çekmeyin. Kabloyu ısıdan,
yağdan ve keskin kenarlardan uzak tutun.
• Bataryayı çıkarın. Gözetimsiz bırakmadan
önce kapatın. Akü kullanılmadığı zaman,
herhangi bir parça veya aksesuar
değiştirmeden veya bakıma almadan önce
aküyü çıkarın.
• Bu cihaz ılıman iklimlerde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
• Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi
gözetiminde cihazın kullanımı hakkında
bilgi verilmeksizin, sınırlı fiziksel (çocuklar
dahil), duyusal veya zihinsel kapasiteli veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından
kullanılmamalıdır. Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim altında
tutulmalıdır.
• Şarj cihazı/radyo damlamaya veya sıçramaya
maruz kalmamalıdır; vazo benzeri sıvıyla dolu
cisimler üzerine konmamalıdır.
• Yanan mum gibi açık ateş kaynakları radyo/
şarj cihazının üzerine konmamalıdır.
• Şebeke fişi aletin elektriğini kesme aygıtı
olarak kullanılmaktadır; elektrik kesme aygıtı
(fiş) her zaman erişilebilir olmalıdır.
aküler aşırı ısınabilir ve yaralanmalara
veya maddi hasara neden olabilecek
şekilde patlayabilir. Yeniden şarj
edilemeyen aküleri şarj etmeyin.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
DIKKAT: Dahili batarya hatalı şekilde
değiştirilmişse patlama tehlikesi
vardır. Yalnızca aynı veya muadili
tiple değiştirin.
•
•
Radyonun Üzerindeki İşaretler
Radyo üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
•
Kullanım kılavuzunu okuyun.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB105
şarj cihazları ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akü takımlarını şarj edin. Diğer tip
102
•
•
•
•
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken,
yabancı maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
taşlama tozu, metal yongalar, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metal
parçacık birikimi gibi yabancı maddeler
şarj cihazının yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuvada akü yokken şarj
cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini
temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Şarj cihazını açık ortamlarda çalıştırırken
her zaman kuru bir mekan sağlayın ve
açık havada kullanmaya uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltır.
TÜRKÇE
• Şarj cihazı üzerindeki havalandırma
yuvalarını tıkamayın. Havalandırma yuvaları
şarj cihazının üst ve yan kısımlarına
yerleştirilmiştir. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
• ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB105 şarj cihazı 10,8 V, 14,4 V ve 18 V Li-İyon
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181, DCB182, ve DCB183) akü
takımları için uygundur.
Bu şarj cihazının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (şekil [fig.] 3)
1. Akü takımını takmadan önce şarj cihazını
230 V’lik uygun prize takın.
2. Akü (n) takımını şarj cihazına takın, paketin
şarj cihazına tamamen oturduğundan emin
olun. Sürekli yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık,
şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
x
şarj oluyor
––
tamamen şarj oldu
–––––––––––––––––
sıcak/soğuk
akü gecikmesi
paket veya şarj
cihazında sorun
güç hattında
sorun
––
––
––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Bu şarj cihazı arızalı bir akü takımını şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
103
TÜRKÇE
Akü takımı ambalajından çıkarıldığında tamamen
şarj edilmiş durumda değildir. Akü takımını ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyun ve belirtilen şarj prosedürlerini
izleyin.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Akü takımını yanıcı sıvı, gaz ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Akü takımını
şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak
toz veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Akü takımlarını yalnızca belirtilen DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °’Cye (105 °F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde
(yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
• Bataryalar güneş ışığı, ateş veya benzeri
gibi aşırı yüksek sıcaklıklara maruz
bırakılmamalıdır.
• En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
104
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
AKÜ
AKÜ TIPI
DCR016 10,8 volt, 14,4 volt ve 18 volt XT Li-Ion
bataryalarla çalışır.
DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181, DCB182 ve DCB183 bataryalar
kullanılabilir.. Daha fazla bilgi için Teknik Veriler
bölümüne bakın.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
TÜRKÇE
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Ambalaj İçeriği
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
1 Radyo
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
x
Paket veya şarj cihazında sorun.
Güç hattında sorun.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Ambalaj şunları içerir:
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Radyo, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1–3)
UYARI: Hiçbir zaman radyoyu veya
herhangi bir parçasını değiştirmeyin.
Hasarla veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Güç düğmesi
b. Ses ayarı
c. Ok düğmeleri
d. Mod düğmesi
e. Saat düğmesi
f. Hafıza düğmeleri
g. EQ düğmesi
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
h. LCD ekran
i. Batarya bölmesi mandalı
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın,
diğerleri patlayabilir ve kişisel yaralanma
ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
j. Batarya yuvası
k. Ek giriş
l. Düğme hücre pil kapağı
m. Düğme hücre pil
n. Akü
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj
edin.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
Aküyü ateşe atmayın.
o. Yakıt göstergesi
Elektrik Emniyeti
Her zaman akü voltajının, etiket plakasındaki
voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca,
şarj cihazınızın voltajının şebeke voltajı ile aynı
olmasına dikkat edin.
UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi.
Sadece kuru ortamlarda kullanın.
Elektrik kablosu hasar görürse kablo, yetkili
DEWALT servisinden temin edebileceğiniz özel
olarak hazırlanmış kablo ile değiştirilmelidir.
Şarj cihazı, Li-Ion aküleri şarj eder.
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
105
TÜRKÇE
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk 30
m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
Akünün Takılması (şek. 1, 3)
UYARI: Sadece DEWALT marka akü
ve şarj aletleri kullanın.
NOT: Akünün tam şarjı olduğundan emin olun.
Akü yeteri kadar güç üretmiyorsa şarj cihazının
kullanma kılavuzundaki talimatları izleyerek aküyü
şarj edin.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum
performans almak ve bataryaların kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce en az 10 saat şarj
edin.
1. Batarya bölmesi kapağını açmak için mandalı
(i) açın.
2. Bataryayı (n) yuvaya tam olarak oturana kadar
sokun.
3. Batarya bölmesi kapağını kapatın ve
mandallayın.
YAKIT GÖSTERGESİ AKÜ GRUPLARI
(ŞEKİL 3)
Bazı DEWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (o) basın ve basılı tutun. Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Düğme Hücre Bataryanın
Takılması (şek. 1, 2)
UYARI: Bataryayı değiştirirken aynı
marka ile değiştirin. Bataryaları
değiştirirken doğru kutuba göre takın
(+ ve -). Bataryaları metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri
şekilde saklayın veya taşıyın.
Radyonuz süreyi ve hafızaya eklenen kanalları
saklayabilmesi için bir hafızaya sahiptir. Radyo
OFF konumundayken, bu hafıza bir düğme hücre
pil ile çalışmaya devam eder, bu pil radyoyla
birlikte gelmektedir.
1. Radyoyu kapatın ve güç kaynağından ayırın.
2. Akü yuvası mandalını (i) kaldırarak akü
yuvasını açın.
3. Pil kapağında (l) bulunan vidayı (p) sökün.
4. Pil kapağı mandalını aşağı bastırarak kapağı
çekip çıkarın.
5. Yassı pil yuvasında bulunan şekle göre yassı
pili (m) takın.
6. Pil kapağını takın ve vidayı yerleştirerek sıkın.
7. Akü yuvası kapağını iyice kapatın.
NOT: LCD ekranı, saati ve ön ayarları sıfırlamak
için yassı pili çıkarın ve yeniden takın. Ekranda
donma tespit edilirse bu prosedürü izleyin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Radyoyu su damlamasına
veya sıçramasına maruz kalabileceği
yerlere bırakmayın.
AC Kullanımı (şek. 4)
Güç kablosunu açın ve 110 veya 230 V AC prizine
takın.
Radyoyu Kullanma (şek. 1)
GÜÇ/SES AYARI
1. Radyoyu açmak için, güç düğmesine (a)
basın.
2. Sesi artırmak için düğmeyi (b) saat yönünde
çevirin. Sesi azaltmak için saatin aksi yönünde
çevirin.
106
TÜRKÇE
MOD FONKSİYONU
Mod fonksiyonlarından (FM, AM veya AUX) birini
seçmek için istediğiniz fonksiyon bulunana dek
mod düğmesine (d) basın. Örneğin radyo FM
modundaysa, LCD ekranın (h) sol üst kısmında
gözükür, AUX moduna geçmek için mod
düğmesine iki kere basın.
KANAL AYARLAMA VEYA ARAMA
FONKSIYONU
İstenen frekansı bulmanın iki yolu vardır.
Ayarlamak için: Ayarı frekans bandında yukarı
doğru götürmek için sağ oka, aşağı doğru
götürmek için sol oka basın.
Arama: Sağ ok düğmesine (c) bir kez basın ve
bırakın. Radyo frekansı artar, kabul edilebilir sinyal
seviyesindeki ilk istasyonu bulur ve bu istasyonda
durur. Daha yüksek frekanstaki radyo kanallarını
aramaya devam etmek için sağ ok düğmesine
tekrar basılabilir. Sol ok düğmesine basarak daha
düşük frekanstaki radyo kanalları aranabilir. Arama
fonksiyonu AM ve FM modlarıyla kullanılabilir.
HAFIZA DÜĞMELERINI PROGRAMLAMA
FM ve AM kanalları bağımsız olarak ayarlanabilir.
Düğmeleri programladıktan sonra 1, 2, 3, 4 veya
5’e basıldığında frekans, önceden ayarlanmış
kanala geçer.
1. Radyoyu açın.
2. Radyoyu istediğiniz kanala ayarlayın (bkz.
Kanal Ayarlama ve Arama Fonksiyonu)
3. İstediğiniz hafıza düğmelerinden (f) birine
basın ve basılı tutun. Kanal ayarı LCD
ekranda (h) yanıp sönmeye başlar. Yanıp
sönme durana dek tuşa basmaya devam edin.
Hafıza düğmesi ayarlanmıştır.
4. Diğer hafıza düğmelerini ayarlamak için 2 ve
3. adımları tekrarlayın.
SAATI AYARLAMA
1. Radyoyu açın (bkz. Güç/Ses Ayarı).
2. LCD ekran (h) yanıp sönmeye başlayana dek
saat düğmesine (e) basın ve basılı tutun.
3. Gösterilen saat üzerinde saati arttırmak için
sol ok düğmesine basın veya sürekli artış için
düğmeye basılı tutun. Aynı şekilde dakikayı
değiştirmek için sağ ok düğmesini kullanın.
4. Saat ayarlandığında, LCD ekrandaki saatin
yanıp sönmesi bitene kadar basılı tutun.
EQ AYARI YAPMA
Radyonun bass veya tiz seslerini eşitleyerek ses
kalitesi değiştirilebilir.
1. Bass ve tizi seçmek için EQ düğmesine (g)
basın.
2. Seçili ayarı arttırmak için sağ ok düğmesine,
azaltmak için sol ok düğmesine basın.
3. İstenen ayara ulaşıldığında 3 saniye boyunca
tüm düğmeleri serbest bırakın. Prosedürden
çıkılacak ve eşitleme ayarı aktif kalacaktır.
Önemli Radyo Notları
1. Tam şarjlı 4,0 amp bataryayla radyo 8 saate
kadar çalışacaktır. Daha düşük voltajlı veya
kapasiteli bataryalar daha az çalışma süresi
sağlayacaktır.
2. Radyo kanallarının çekmesi, bulunduğunuz
yere ve radyo sinyalinin gücüne bağlı olarak
değişir.
3. Bazı jeneratörler arka fonda gürültüye neden
olabilir.
4. AM kanallarının alınması, radyo aküden
beslendiğinde muhtemelen daha net olur.
5. Yedek girişi (k) kullanmak için CD veya
iPod®*/MP3 çaların çıkış jakını girişe takın
(şekil 1). Harici kaynağın sesi DCR016’ün
hoparlörlerinden verilir.
* iPod, Apple Inc.’in tescilli ticari markasıdır.
BAKIM
DEWALT şarj cihazı/radyo uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın yapılmasına bağlıdır.
Servis Notları
Bu ürünün servisi kullanıcı tarafından yapılamaz.
Radyo içinde kullanıcı tarafından bakımı yapılacak
hiçbir parça yoktur. Statik hassas dahili bileşenlere
zarar gelmesini engellemek için yetkili serviste
bakımının yapılması gerekmektedir.
NOT: 5 saniye içerisinde bir düğmeye
basmazsanız
saat ayarı özelliği otomatik olarak eski ayarına
dönecektir.
107
TÜRKÇE
Temizleme
UYARI: Radyonun metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Radyonun içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin;
radyonun herhangi bir parçasını bir sıvı
içine daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Temizlik öncesinde AC çıkışı
bağlantısını kesin. Radyonun dış
yüzeyindeki kir ve yağ bir bez
parçası yada metal olmayan bir fırça
kullanılarak çıkarılabilir. Su veya
temizlik solüsyonu kullanmayın.
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu radyoyla birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
108
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Bataryayı tamamen kullanın. sonrasında
radyodan çıkarın.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri dönüşümlüdür.
Bunları yetkili tamir servislerine veya yerel
bir geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Toplanan aküler uygun biçimde yeniden
değerlendirilecek veya imha edilecektir.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden doğan
haklara veya profesyonel olmayan, özel
bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz yasal
haklara hiçbir şekilde zarar vermez. İşbu
garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde
geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle ilk
30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
109
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
DCR016
Συγχαρητήρια!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Επιλέξατε ένα προϊόν της DEWALT Τα έτη
εμπειρίας, η προσεκτική ανάπτυξη των προϊόντων
και η καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT
έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για
τους χρήστες των επαγγελματικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DCR016
Τροφοδοσία
AC/DC
Τάση ηλεκτρικού δικτύου
VAC
230
Τάση μπαταρίας
VDC
10,8–18
Τύπος μπαταρίας
Li-Ion
Βάρος
kg
5,7
Ασφάλειες:
Ευρώπη
230 V
16 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Μπαταρία
DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Τύπος μπαταρίας
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Χωρητικότητα
Ah
1,3
1,5
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Βάρος
kg
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
Φορτιστής
Τάση ηλεκτρικού
δικτύου
DCB105
VAC
230 V
Τύπος μπαταρίας
Li-Ion
Χρόνος φόρτισης min
κατά προσέγγιση
Ağırlık
110
Li-Ion
kg
30
(μπαταρίες των
1,5 Ah)
45
(μπαταρίες των
2,0 Ah)
0,49
55
(μπαταρίες των
3,0 Ah
70
(μπαταρίες των
4,0
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οδηγίες ασφαλείας για
Ραδιόφωνο
• Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο
ρεύματος. Ποτέ μη μεταφέρετε το εργαλείο
από το ίδιο του το καλώδιο. Ποτέ μην τραβάτε
το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από
την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδια και αιχμηρές ακμές.
• Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την
αφήσετε χωρίς επίβλεψη. Αφαιρείτε το
πακέτο μπαταριών όταν δεν χρησιμοποιείται
η συσκευή, πριν την αντικατάσταση
οποιωνδήποτε αξεσουάρ ή προσαρτημάτων
και πριν το σέρβις.
• Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε
εύκρατα κλίματα.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εκτός αν σε αυτά έχει παρασχεθεί
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους
επίβλεψη ή εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση
της συσκευής.
• Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
• Ο φορτιστής/το ραδιόφωνο δεν πρέπει να
εκτίθεται σε στάξιμο/πιτσίλισμα υγρών. Δεν
πρέπει να τοποθετούνται πάνω του αντικείμενα
γεμισμένα με υγρά, όπως π.χ. βάζα.
• Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στο
ραδιόφωνο/φορτιστή πηγές γυμνής φλόγας,
όπως αναμμένα κεριά.
• Το φις ρευματοληψίας χρησιμοποιείται
ως διάταξη αποσύνδεσης. Η διάταξη
αποσύνδεσης (φις) θα πρέπει να είναι πάντα
σε ετοιμότητα χρήσης.
Επισημάνσεις πάνω στο
ραδιόφωνο
Πάνω στο ραδιόφωνο εμφανίζονται τα εξής
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για το DCB105 φορτιστή μπαταριών.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, φορτίζετε μόνο πακέτα
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
μπορούν να υπερθερμανθούν και να
εκραγούν προκαλώντας τραυματισμό
και υλικές ζημιές. Μην επαναφορτίζετε
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης
σε περίπτωση λανθασμένης
αντικατάστασης της εσωτερικής
μπαταρίας. Να την αντικαθιστάτε
πάντα με ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
111
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
• Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Όταν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή σε
εξωτερικό χώρο, πάντα εξασφαλίζετέ
του μια στεγνή θέση και χρησιμοποιείτε
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση
σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού
του φορτιστή. Τα ανοίγματα αερισμού
βρίσκονται στο πάνω μέρος και στις
πλευρές του φορτιστή. Τοποθετείτε το
φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
112
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DCB105 δέχεται πακέτα μπαταριών
Li-Ion (λιθίου-ιόντων) 10,8 V, 14,4 V και 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181, DCB182, και DCB183).
Αυτός ο φορτιστής δεν απαιτεί καμία ρύθμιση και
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο
απλά.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. [fig.] 3)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη
πρίζα 230 V πριν τοποθετήσετε το πακέτο
μπαταριών.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών (n) μέσα
στο φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο
έχει τερματίσει πλήρως στην κανονική
του θέση μέσα στο φορτιστή. Η κόκκινη
λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει συνεχώς
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία
φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
x
Γίνεται φόρτιση
––
––
––
––
Πλήρης φόρτιση
––––––––––––––––
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας
–– • –– • –– • –– •
πρόβλημα μπαταριών
ή φορτιστή
••••••••••••••
πρόβλημα γραμμής
ρεύματος
•• •• •• •• •• •• ••
Αυτός ο φορτιστής δεν θα φορτίσει πακέτο
μπαταριών που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής
θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας
καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας την ακολουθία
αναβοσβησίματος: πρόβλημα μπαταριών ή
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Το πακέτο μπαταριών δεν είναι πλήρως
φορτισμένο όταν το βγάζετε από τη συσκευασία
του. Πριν χρησιμοποιήσετε το πακέτο μπαταριών
και το φορτιστή, διαβάστε τις πιο κάτω οδηγίες
ασφαλείας και κατόπιν ακολουθήστε τις
αναφερόμενες διαδικασίες φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε το πακέτο
μπαταριών σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
του πακέτου μπαταριών από το φορτιστή
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή
των αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 °C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
• Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε
υπερβολική θέρμανση, όπως από ηλιακή
ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοιες πηγές.
• Για τα καλύτερα αποτελέσματα, πριν τη χρήση
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
113
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Η συσκευή DCR016 λειτουργεί με πακέτα
μπαταριών λιθίου-ιόντων XR 10,8 V, 14,4 V και
18 V.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα
μπαταριών DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181, DCB182 και
DCB183. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στα Τεχνικά δεδομένα.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
x
Πρόβλημα μπαταριών ή φορτιστή.
Πρόβλημα γραμμής ρεύματος.
114
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
με μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
φωτιά.
Φορτίζει μπαταρίες Li-Ion.
Ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Ραδιόφωνο
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Διευρυμένο σχέδιο
• Ελέγξτε για ζημιές στο ραδιόφωνο, τα
εξαρτήματα ή τα παρελκόμενα, που μπορεί να
προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε σχολαστικά
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν τη
χρήση του προϊόντος.
a. Κουμπί τροφοδοσίας
b. Περιστροφικός ρυθμιστής έντασης ήχου
c. Πλήκτρα βέλους
d. Πλήκτρο Τρόπου λειτουργίας
e. Πλήκτρο Ρολογιού
f. Πλήκτρα μνήμης
g. Πλήκτρο Ισοσταθμιστή (EQ)
h. Οθόνη LCD
i. Ασφάλιση διαμερίσματος μπαταριών
j. Υποδοχή μπαταριών
k. Βοηθητική θύρα
l. Πόρτα υποδοχής μπαταριών τύπου κέρματος
m. Μπαταρία τύπου κέρματος
n. Μπαταρία
o. δείκτη φορτίου
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην
επιγραφή με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε
ότι η τάση του φορτιστή αντιστοιχεί στην τάση του
ηλεκτρικού δικτύου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Να χρησιμοποιείται
μόνο σε χώρους χωρίς υγρασία.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
Περιγραφή (εικ. 1–3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιήσετε το ραδιόφωνο ή
οποιοδήποτε μέρος του. Θα μπορούσε
να προκύψει ζημιά ή τραυματισμός.
115
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Τοποθέτηση μπαταρίας
(εικ. 1, 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να
χρησιμοποιείτε μπαταρίες και φορτιστές
αποκλειστικά της DEWALT.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι
πλήρως φορτισμένη. Εάν η μπαταρία δεν παρέχει
επαρκή ισχύ, φορτίστε την μπαταρία σύμφωνα με
τις οδηγίες του εγχειριδίου του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη
απόδοση και ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε την μπαταρία τουλάχιστον 10 ώρες πριν
την πρώτη χρήση.
1. Απασφαλίστε την ασφάλιση (i) για να ανοίξετε
το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών (n) μέσα στην
υποδοχή έως ότου εδράσει πλήρως.
3. Κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα του
διαμερίσματος μπαταριών.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 3)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DEWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (o) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Για να τοποθετήσετε την
μπαταρία τύπου κέρματος
(εικ. 1, 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν αντικαθιστάτε
την μπαταρία, αντικαταστήστε τη με
άλλη της ίδιας μάρκας και τύπου.
Κατά την αντίσταση των μπαταριών,
προσέξτε τη σωστή πολικότητα (+ και
–). Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε
τις μπαταρίες με τρόπο που μεταλλικά
αντικείμενα μπορούν να έρθουν σε
επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας.
Το ραδιόφωνό σας είναι εξοπλισμένο με λειτουργία
μνήμης για να απομνημονεύει την ώρα και τους
προρρυθμισμένους σταθμούς που έχετε επιλέξει.
Όταν είναι απενεργοποιημένο το ραδιόφωνο,
αυτή η λειτουργία μνήμης τροφοδοτείται με
ρεύμα από μία μπαταρία τύπου κέρματος που
συμπεριλαμβάνεται με το ραδιόφωνο.
1. Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και
αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.
2. Ανοίξτε το τμήμα των μπαταριών
ανασηκώνοντας την ασφάλεια του τμήματος
μπαταριών (i).
3. Ξεβιδώστε τη βίδα (p) στη θύρα μπαταριών (l).
4. Πιέστε προς τα κάτω τη θύρα του τμήματος
μπαταριών και τραβήξτε για να ανοίξει.
5. Τοποθετήστε τη δισκοειδή μπαταρία (m)
σύμφωνα με το διάγραμμα που βρίσκεται
στο εσωτερικό του τμήματος της δισκοειδούς
μπαταρίας.
6. Επανατοποθετήστε τη θύρα του τμήματος
μπαταριών, εισάγετε τη βίδα και συσφίξτε.
7. Κλείστε με ασφάλεια το τμήμα των μπαταριών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να πραγματοποιήσετε
επαναφορά της οθόνης LCD, του ρολογιού και
των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, αφαιρέστε τη
δισκοειδή μπαταρία και επανατοποθετήστε την.
Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία εάν η οθόνη
φαίνεται να έχει κλειδώσει στη θέση της.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε
πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τους
ισχύοντες κανονισμούς.
116
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε
τη συσκευή σε θέσεις όπου μπορεί
να είναι εκτεθειμένη σε στάξιμο ή
πιτσίλισμα.
Λειτουργία AC (εικ. 4)
Ξεδιπλώστε το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το
σε πρίζα τοίχου 110 ή 230 V AC.
Χειρισμός του ραδιοφώνου
(εικ. 1)
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
1. Για να θέσετε σε λειτουργία το ραδιόφωνο,
πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας (a).
2. Περιστρέψτε το καντράν (b) δεξιόστροφα για
να αυξήσετε την ένταση. Για να ελαττώσετε την
ένταση, περιστρέψτε αριστερόστροφα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
Για να επιλέξετε έναν από τους τρόπους
λειτουργίας (FM, AM ή AUX), πιέστε το κουμπί
τρόπου λειτουργίας (d) έως ότου επιλέξετε την
επιθυμητή λειτουργία. Για παράδειγμα, εάν το
ραδιόφωνο είναι σε λειτουργία FM, όπως φαίνεται
στο επάνω αριστερά τμήμα της οθόνης LCD (h),
πιέστε δύο φορές το κουμπί τρόπου λειτουργίας
για να αλλάξετε σε AUX.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TUNE (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ) Η SEEK
(ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ)
Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την εύρεση της
επιθυμητής συχνότητας.
Για συντονισμό: Πιέστε το δεξιό βέλος για
να κινήσετε το συντονιστή προς τα πάνω στη
ζώνη συχνοτήτων και το αριστερό βέλος για να
μετακινήσετε το συντονιστή προς τα κάτω στη
ζώνη συχνοτήτων.
Για αναζήτηση: Πιέστε μία φορά το δεξιό κουμπί
βέλους (c) και αφήστε το. Η συχνότητα του δέκτη
θα αυξηθεί για να αναζητήσει τον πρώτο στη σειρά
ραδιοφωνικό σταθμό με αποδεκτή ευκρίνεια και
θα σταματήσει στο σταθμό αυτό. Είναι δυνατό
να πιέσετε πάλι το δεξιό κουμπί βέλους για να
συνεχιστεί η αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού
σε υψηλότερες συχνότητες. Είναι δυνατό να
πιέσετε πάλι το αριστερό κουμπί βέλους για
να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς σε
χαμηλότερες συχνότητες. Η λειτουργία αναζήτησης
είναι διαθέσιμη και στους δύο τρόπους λειτουργίας
AM και FM.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ
MEMORY (ΜΝΗΜΗ)
Είναι δυνατό να οριστούν ανεξάρτητα δέκα
ραδιοφωνικοί σταθμοί στα FM και πέντε στα AM.
Αφού προγραμματίσετε τα κουμπιά, εάν πιέσετε
τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 ή 5 θα γίνει αμέσως
μετάβαση στη συχνότητα του προεπιλεγμένου
σταθμού.
1. Θέστε το σύστημα σε λειτουργία.
2. Ρυθμίστε το ραδιόφωνο στον επιθυμητό
σταθμό (ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία
TUNE [Συντονισμός) ή SEEK
(Αναζήτηση]).
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα
επιθυμητά κουμπιά μνήμης (f). Ο σταθμός
αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη
LCD (h). Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το
κουμπί, έως ότου η ένδειξη σταματήσει να
αναβοσβήνει. Τώρα το κουμπί μνήμης είναι
ρυθμισμένο.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να
ρυθμίσετε και άλλα κουμπιά μνήμης.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟΪ
1. Θέστε το σύστημα σε λειτουργία (ανατρέξτε
στην ενότητα Λειτουργία/Ρύθμιση έντασης
ήχου).
2. Πιέστε και κρατήσε πατημένο το κουμπί
ρολογιού (e) έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει
η οθόνη LCD (h).
3. Πιέστε το αριστερό πλήκτρο βέλους
επανειλημμένα για να αυξήσετε σε βήματα
τον αριθμό ωρών της εμφανιζόμενης ώρας
ή πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο για
συνεχόμενη αύξηση. Χρησιμοποιήστε το δεξιό
πλήκτρο βέλους για να ρυθμίσετε με τον ίδιο
τρόπο τα λεπτά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν πιέσετε οποιοδήποτε
πλήκτρο εντός
5 δευτερολέπτων, η λειτουργία
προγραμματισμού του ρολογιού θα επιστρέψει
αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση.
4. Όταν έχει οριστεί η ώρα, πιέστε και κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο ρολογιού έως ότου
σταματήσει να αναβοσβήνει ή ώρα στην οθόνη
LCD.
ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗ
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα του ήχου
αλλάζοντας την ισοστάθμιση των μπάσων ή
πρίμων του ραδιοφώνου.
117
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1. Πιέστε το Πλήκτρο ισοσταθμιστή (EQ) (g) για
να επιλέξετε μπάσα ή πρίμα.
2. Πιέστε το δεξιό πλήκτρο βέλους για να
αυξήσετε την επιλεγμένη ρύθμιση ή το
αριστερό πλήκτρο βέλους για να την μειώσετε.
3. Όταν επιτύχετε την επιθυμητή ρύθμιση,
περιμένετε και μην πιέσετε κανένα πλήκτρο
για ακόμα 3 δευτερόλεπτα. Θα γίνει έξοδος
από τη διαδικασία και η ρύθμιση ισοστάθμισης
θα παραμείνει ενεργοποιημένη.
Σημαντικές παρατηρήσεις για
το ραδιόφωνο
1. Το ραδιόφωνο θα λειτουργεί έως και 8 ώρες
ξεκινώντας με μια πλήρως φορτισμένη
μπαταρία 4,0 αμπερωρίων. Αν χρησιμοποιηθεί
μπαταρία χαμηλότερης τάσης ή χωρητικότητας
ο χρόνος λειτουργίας θα είναι μικρότερος.
2. Η λήψη θα εξαρτάται από τη θέση και την ισχύ
του ραδιοφωνικού σήματος.
3. Ορισμένες γεννήτριες ενδέχεται να προκαλούν
θόρυβο υποβάθρου.
4. Η λήψη στα AM είναι πιο πιθανό να είναι πιο
καθαρή όταν το σύστημα τροφοδοτείται από
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
5. Για να χρησιμοποιήσετε τη βοηθητική
υποδοχή (k), συνδέστε το βύσμα εξόδου
από μια συσκευή αναπαραγωγής CD/MP3 ή
iPod® στην υποδοχή (εικ. 1). Ο ήχος από την
εξωτερική πηγή θα αναπαράγεται μέσω των
ηχείων του DCR016.
* Η ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της
Apple Inc.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ραδιόφωνο της DEWALT σχεδιάστηκε για
να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή περιποίηση.
Σημειώσεις σχετικά με το
σέρβις
Το προϊόν αυτό δεν επιδέχεται σέρβις από το
χρήστη. Δεν υπάρχουν μέρη που επιδέχονται
σέρβις μέσα στο ραδιόφωνο. Απαιτείται η
πραγματοποίηση των εργασιών σέρβις σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, για αποφυγή
ζημιάς σε εσωτερικά εξαρτήματα ευαίσθητα σε
στατικό ηλεκτρισμό.
118
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη
χρησιμοποιήσετε διαλύτες ή άλλα
σκληρά χημικά για τον καθαρισμό
μη μεταλλικών εξαρτημάτων του
ραδιοφώνου. Τα χημικά αυτά
μπορεί να εξασθενήσουν τα υλικά
που χρησιμοποιούνται σ΄ αυτά τα
εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει υγρανθεί μόνο με νερό και
ήπιο σαπούνι. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει
στο ραδιόφωνο. Ποτέ μη βυθίσετε
οποιοδήποτε μέρος του ραδιοφώνου σε
υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και
το γράσο μπορούν να αφαιρεθούν
από τις εξωτερικές επιφάνειες του
ραδιοφώνου με χρήση ενός πανιού ή
μια μαλακής, μη μεταλλικής βούρτσας.
Μη χρησιμοποιείτε νερό ή οποιοδήποτε
καθαριστικό διάλυμα.
Προαιρετικά αξεσουάρ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή τα
αξεσουάρ που δεν προσφέρει η
DEWALT, δεν έχουν δοκιμαστεί με αυτό
το προϊόν, η χρήση τέτοιων αξεσουάρ
με αυτό το ραδιόφωνο θα μπορούσε να
είναι επικίνδυνη. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, με τη συσκευή
αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
αξεσουάρ που συνιστά η DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα κατάλληλα αξεσουάρ συμβουλευτείτε το
συνεργαζόμενο κατάστημα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
• Οι κυψέλες ιόντος λιθίου, NiCd και NiMH
είναι ανακυκλώσιμες. Παραδώστε τις στον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε ή
σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες
που συλλέγονται είτε ανακυκλώνονται είτε
απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Αυτή η μεγάλης χρονικής διάρκειας μπαταρία
πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν παρέχει
επαρκή ισχύ για εργασίες που πραγματοποιούνταν
εύκολα σε προγενέστερο χρόνο. Στο τέλος της
τεχνικής διάρκειας ζωής της, απορρίψτε την
μπαταρία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
• Αφήστε το πακέτο μπαταριών να εξαντληθεί
τελείως και κατόπιν αφαιρέστε το από το
ραδιόφωνο.
119
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
120
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
121
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N184106
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
03/13
Download PDF

advertising