DCR016 | DeWalt DCR016 SITE RADIO instruction manual

359203-21 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCR016
Фигура 1
f
i
h
b
a
d
e
g
c
k
Фигура 2
m
l
2
p
Фигура 3
n
o
j
Фигура 4
DCR016
QW
DCR016
GB
DCR016
LX
3
РАДИО
DCR016
Честито!
Вие избрахте продукт наDEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
Технически данни
Източник на захранване
Волтаж
на електрическата мрежа
(Само
за Великобритания
и Ирландия)
Волтаж на батерията
Тип на батерията
Тегло
Предпазители:
Eвропа
Великобритания
и Ирландия
DCR016
AC/DC
VAC
230
VAC
VDC
230/110
10.8–18
Li-Ion
5,7
кг
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могло
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
230 V
16 Ампера, електрическа мрежа
230 V
13 Ампера, в контактите
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Батериен пакет
Батериен тип
Волтаж
Капацитет
Тегло
VDC
Ah
кг
DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
1,3
1,5
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
2,0
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
Зарядно устройство
Волтаж на електрическото напрежение VAC
Вид на батерията
Приблизително време на зареждане
мин
30
(1,5 Ah
батерийни пакети)
Тегло
4
кг
DCB105
230 V
Li-Ion
45
(2,0 Ah
батерийни пакети)
0,49
55
(3,0 Ah
70
(4,0 Ah
батерийни пакети)
батерийни пакети)
Инструкции за безопасност за
радиа
• Не злоупотребявайте с кабела. Никога
не носете радиото за кабела. Никога не
дърпайте кабела, за да го изключите
от контакта. Пазете кабела далече от
нагорещени предмети, масло или остри
ръбове.
• Свалете батерийния пакет. Изключете
преди да го оставите без надзор. Свалете батерийния пакет, когато не е в употреба, преди да смените аксесоарите
или приставките и преди сервизиране.
• Този уред е предназначен за използване
в умерен климат.
• Tози уред не е предназначен за употреба
от хора (включително деца) с намалени
физически, сензорни или умствени
въэможности, или с липса на знания, освен
ако не са под наблюдение или не са били
инструктирани относно употребата на
устройството от човек, отговорен за
тяхната безопасност.
• Децата трябва да се наблюдават
постоянно, за да не си играят с уреда.
• Зарядното устройство/радиото не
трябва да се излагат на течове
и разплискване на течности, никакви
предмети пълни с вода, като вази, не
трябва да се поставят отгоре.
• Никакви източници с открит пламък,
като свещи, не трябва да се поставят
върху зарядното устройство/радиото.
• Щепселът се използва като устройсво
за изключване на устройството, като
устройството за изключване (щепсела)
трябва винаги да е в работно състояние.
Маркировки върху радиото
На радиото са показани следните пиктограми:
Прочетете ръководството
с инструкции.
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни зарядни
устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции за
безопасност за зарядно устройство DCB105.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта, като
използвате батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
удар. Не допускайте навлизането
на течност в зарядното
устройство. Може да доведе до
токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте само
презареждащи батерии DEWALT
. Други видове батерии може да
се прегреят и да избухнат, и да
причинят телесни повреди и щети.
ВНИМАНИЕ: Децата трябва да се
наблюдават постоянно, за да не си
играят с уреда.
ВНИМАНИЕ: Съществува
опасност от експлозия при
неправилно поставена вътрешна
батерия. Сменяйте батериите
със същите или от същия тип.
ЗАБЕЛЕЖКА: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност,
изложените зарядни контакти
в зарядното устройство може
да получат късо съединение от
чужд материал. Чужди проводни
материали като например
стоманена вълна, алуминиево
фолио или натрупване на метални
частици, както и други подобни
трябва да се държат далече
от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
устройство преди да бъде
почистено.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
5
• Tези зарядни устройства не са
предназначени за друга употреба,
освен за зареждане на презареждащите
се батерии на DEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство на
дъжд и сняг.
• Когато изключвате зарядното
устройство, направете го от щепсела,
а не чрез дърпане на кабела. Това ще
намали риска от повреда в щепсела или
кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на място,
където може да е настъпан, да се спъват
в него или да бъде повреден.
• Не използвайте удължителен кабел,
освен ако не е абсолютно задължително.
Използването на неподходящ
удължителен кабел може да доведе до
риск от пожар, токов удар или късо
съединение.
• Когато работите със зарядно
устройство на открито, винаги
избирайте сухо място и използвайте
подходящ за употреба на открито
удължителен кабел. Използването на
кабел, подходящ за употреба на открито,
намалява риска от токов удар.
• Не блокирайте вентилационните
отвори на зарядното устройство.
Вентилационните отвори са разположени
в горната част и отстрани на зарядното
устройство. Поставете зарядното
устройство далече от нагорещени уреди.
• Не работете със зарядното устройство,
ако кабела и щепсела му са повредени —
— веднага ги заменете.
• Не работете със зарядното устройство,
ако е ударено рязко, ако е изпуснато или
повредено по някакъв начин. Занесете го
в упълномощен сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното устройство;
когато се изисква сервизиране или
поправка, занесете го в упълномощен
сервизен център. Неправилното
сглобяване може да доведе до токов удар,
късо съединение или пожар.
• Не разглобявайте зарядното устройство;
когато се изисква сервизиране или
поправка, занесете го в авторизиран
сервизен център. Това ще намали риска
от токов удар. Свалянето на батерийния
пакет няма да намали този риск.
6
• НИКОГА не се опитвайте да свързвате
две зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи при стандартна битова
електрическа мощност от 230 V. Не се
опитвайте да го използвате при други
волтажи. Това не се отнася до зарядните
устройства за употреба в превозни
средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядното устройство DCB105 приема 10,8 V,
14,4 V и 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182
и DCB183) батерийни пакети.
Това зарядно устройство не изискват
регулиране и е създадене да е възможно найлесне за употреба.
Процедура за зареждане
(фиг. 3)
1. Включете зарядното устройство в подходящ
230 V контакт, преди да вкарате батерийния
пакет.
2. Вкарайте батерийният пакет (n) в зарядното
устройство, уверете се, че пакета е
напълно легнал в зарядното устройство.
Червената светлина (зареждане) ще
присветва продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на Li-Ion батерии, заредете
напълно батерийният пакет преди първа
употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния пакет.
Състояние на зарядност
зареждане
––
напълно заредени
–––––––––––––––––
–– ––
––
горещ/студен пакет
закъснение
–– • –– • –– • –– •
x
проблем в пакета
или зарядното
устройство
••••••••••••
проблем
в захранването
•• •• •• •• •• ••
Това зарядно устройство няма да зарежда
погрешен батериен пакет. Зарядното устройство
ще покаже, че батериите са дефекни, като няма
да светне или като покаже знака за проблем
в пакета или мигащият индикатор на зарядното.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това може и да означава
проблем със зарядното устройство.
Ако зарядното устройство показва проблем,
занесете зарядното устройство заедно
с батерийният пакет, за да бъдат тествани
в упълномощен сервизен център.
Горещ/студен пакет
закъснение
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното устройство
тогава автоматично се превключва към режим
на зареждане. Тази характеристика осигурява
максимален живот на батерията.
XR Li-Ion инструменти са направени със
система за електронна защита, която да
защитава батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи, ако
се включи системата за електронна защита.
Ако това се случи, поставете Li-Ion батерия
на зарядното устройство до пълното му
зареждане.
Студеният батериен пакет се зарежда за около
половината от темпото на топъл батериен
пакет. Батерийният пакет се зарежда с това
бавно темпо през целия цикъл на зареждане
и няма да се промени в максимално темпо,
дори ако батерията се затопли.
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди използването
на батерийният пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност
по-долу и след това следвайте процедурите за
зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерийният пакет в експлозивна
атмосфера, като например
в присъствието на запалителни
течности, газове или прах. Поставянето
или изваждането на батерийния пакет
от зарядното устройство може да
възпламени прахообразни материали или
пари.
• Никога не насилвайте батериен пакет
в зарядното устройство. Не изменяйте
батерийният пакет по никакъв начин, за
да го напъхате в несъвместимо зарядно
устройство, понеже може да се повреди
и да причини сериозни наранявания.
• Зареждайте патерийните пакети само
в съответните зарядни устройства на
DEWALT.
• НЕ пръскайте и не потапяйне във вода
или други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет на
места, където температурата може
да достигне или надхвърли 40° C (105°
F) (като например външни навеси или
метални сгради през лятото).
• Батериите не трябва да бъдат излагани
на прекалена горещина, като слънчева,
огън или подобни.
• За най-добри резултати се уверете, че
батерийния пакет е напълно зареден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако корпуса на батерийния пакет
е спукан или повреден, не го
вкарвайте зарядното устройство.
Не чупете, не изпускайте и не
повреждайте батерийния пакет.
Не използвайте батериен пакет
или зарядно устройство, което
е било ударено рязко, изпуснато,
прегазено или повредено по някакъв
начин (като прободено
с пирон, ударено с чук, настъпано).
Може да се стигне до токов удар.
Повредените батерийни пакети
7
трябва да бъдат върнати на
сервизния център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
където няма да представлява
опасност от препъване
и падане. Някои инструменти
с големи батерийни пакети могат
да стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА (Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори да
е сериозно повреден или напълно изхабен.
Батерийния пакет може да експлоадира
в огъня. При изгарянето на литиевойонен батериен пакет се образуват
токсични изпарения и материали.
• Ако батерийното съдържание влезе
в контакт с кожата, веднага я измийте
с мек сапун и вода. Ако в окото влезе
батерийна течност, изплакнете с вода
на отворено око за 15 минути или докато
не премине дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
2. За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство, за оптимални
резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
Етикети на зарядното
устройство и батерийния
пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
• Съдържанието от отворени батерийни
клетки може да причини дразнене
в дихателната система. Необходим
е свеж въздух. Ако симптомите
продължават, потърсете медицинска
помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
изгаряне. Батерийната течност
може да е запалителна,
ако е изложена на искра.
Батериен пакет
Зареждане.
Напълно заредени.
Горещ/студен пакет закъснение.
x
Проблем в пакета или зарядното
устройство.
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
Проблем в захранването.
DCR016 работи на XR Li-Ion батерийни пакети
от 10,8 волта, 14,4 волта и 18 волта.
Не докосвайте с проводими предмети.
Могат да бъдат използвани батерийни пакети
DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181, DCB182 и DCB183. Вижте
раззела Tехнически данни за повече
информация.
8
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
Използвайте само с батерийни пакети
DEWALT. Другите могат да избухнат,
причинявайки наранявания и повреди.
Не излагайте на вода.
Веднага сменяйте повредените
кабели.
k. Допълнителен порт
l. Вратичка на клетъчната батерия
m. Клетъчна батерия
n. Батериен пакет
o. Индикатор на заредеността
Зареждайте само при между 4° C
и 40° C.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Не изгаряйте батерийният пакет.
Зарежда Li-Ion батерийни пакети.
Виж Teхнически данни за времето за
зареждане.
Електрическа безопасност
Винаги проверявайте дали напрежението
на батерията отговаря на напрежението
на табелката. Също така се уверете, че
напрежението на зарядното устройство
съответства на това на електрическата мрежа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск от
токов удар. Използвайте само на
сухо място.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Съдържанието на пакета включва:
Замяна на щепсела
(само за Великобритания
и Ирландия)
1 Радио
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
Съдържание на пакета
1 Ръководство с инструкции
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
1 Подробен чертеж на съставните части
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Проверете за евентуална повреда на
радиото, частите или аксесоарите,
появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1-3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте радиото или някоя
негова част. Това може да доведе
до лични наранявания и щети.
a. Захранващ бутон
b. Бутон за звука
c. Бутон със стрелка
d. Бутон за режима
e. Бутон за часовника
f. Бутон за паметта
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Използване на удължителен
кабел
Ако е необходим удължителен кабел,
използвайте одобрен 3–жилен удължителен
кабел, подходящ за захранване на този
инструмент (виж Teхнически данни).
Минималният размер на проводника е 1,5 мм2;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
g. Бутон за изравняване на звука
h. LCD дисплей
i. Пантичка на батерийното отделение
j. Гнезда на батериите
9
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
Поставяне на батерийния
пакет (фиг. 1, 3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT батерийни пакети
и зарядни устройства.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че батерийния пакет
е (напълно) зареден. Ако батерийния пакет
не произвежда достатъчно енергия, заредете
батерийния пакет, като следвате инструкциите
в ръководството на зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да осигурите максимално
представяне и живот на Li-Ion батерии,
зареждайте батерията минимум 10 часа преди
първата употреба.
1. Освободете пантичката (i) за да отворите
капака на отделението на батериите.
За поставяне на клетъчна
батерия (фиг. 1, 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато
сменяте батерия, сменяйте
я с такава от същата марта
и тип. Наблюдавайте правилният
поляритет (+ и –) когато сменяте
батериите. Не съхранявайте
и не пренасяйте батерии, така че
могат да се свързват с метални
предмети към откритите
батерийни клеми.
Вашето радио е оборудвано с капацитет на
памет, за да съхранява времето и вашите
избрани канали. Когато радиото е изключено,
този капацитет на памет се захранва от
клетъчна батерия, която е включена с радиото.
1. Изключете радиото и извадете щепсела от
електрическия контакт.
2. Сложете батерийния пакет (n) в
устройството с гнездата, докато прилепне
напълно.
2. Отворете батерийното отделение, като
повдигнете пантичката на батерийното
отделение (i).
3. Затворете и заключете капака на
батерийното отделение.
3. Отвийте винта (p) на вратичката на
батерията (l).
БАТЕРИЙНИ ПАКЕТИ ЗА НИВОТО НА
ЗАРЕДЕНОСТ (ФИГ. 3)
4. Натиснете надолу пантичката на вратата на
батерията и я издърпайте.
Някои батерийни пакети на DEWALT включват
индикатор за нивото на зареденост, който се
състои от три зелени светодиодни лампи, които
указват нивото на наличната зареденост на
батерийният пакет.
5. Сложете клетъчната батерия (m) според
диаграмата в гнездото на клетъчната
батерия.
За да задействате индикатора за зарядност,
натиснете и задръжте бутона към него (o).
Ще светне комбинация от трите светодиодни
лампи, които ще укажат нивото на зареденост.
Когато нивото на заряд в батерията е под
използваемия лимит, индикатора за горивото
няма да светне и батерията ще трябва да се
презарежда.
ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на горивото
е само показател на нивото на зареденост
на батерийния пакет. Той не указва
функционалността на инструмента и е обект
на промяна, въз основа на продуктовите
компоненти, температурата и приложението за
крайния потребител.
6. Сложете обратно вратата на батерията,
сложете винта и го затегнете.
7. Здраво затворете отделението на
батерията.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да нулирате LCD дисплея,
часовника и предварителните настройки,
свалете клетъчната батерия и я сложете
отново. Следвайте тази процедура, ако екрана
изглежда заключен на място.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
поставяйте радиото на места,
където може да бъде изложено на
теч или разливане на течности.
10
AC работа (фиг. 4)
Отвийте захранващия кабел и го включете към
110 или 230 V AC стенен контакт.
Работа с радиото (фиг. 1)
РЕГУЛИРАНЕ НА МОЩНОСТТА/ЗВУКА
1. За да включите радиото, натиснете бутона
за захранване (a).
2. Завъртете бутона (b) по посока на
часовниковата стрелка, за да увеличите
звука. За да намалите звука, завъртете
в посока, обратна на часовниковата
стрелка.
ФУНКЦИЯ РЕЖИМ
За да изберете една от функциите за режим
(FM, AM или AUX), натиснете бутона за
режим (d) докато намерите желаната функция.
Например, ако радиото е на FM, което може да
се види в горната лява част на LCD дисплея (h),
натиснете два пъти бутона за режим, за да
промените на AUX.
ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКА ИЛИ ТЪРСЕНЕ
Има два метода за намиране на желаната
честота.
За Настройка: Натиснете дясната стрелка,
за да преместите тунера нагоре по лентата
на честотите. Натиснете лявата стрелка, за
да преместите тунера надолу по лентата на
честотите.
За Търсене: Натиснете веднъж десния бутон
със стрелка (c) и освободете. Честотата на
тунера ще се увеличи да търси първата радио
станция с приемлива чистота и ще спре на
тази станция. Бутона с дясната стрелка може
да бъде отново натиснат, за да продължи с
търсенето на радио станция на по-високи
честоти. Бутона с лявата стрелка може да бъде
натиснат, за да търси радио станции на ниски
честоти. Функцията търсене е на разположение
в режими AM и FM.
ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА БУТОНИТЕ ПАМЕТ
Десет FM и пет AM радио станции могат
да бъдат независимо настроени. След
програмирането на бутоните, натиснете 1, 2, 3,
4 или 5, което веднага ще промени честотата на
предварително настроената станция.
1. Включете захранването
2. Настройте радиото на желаната станция
(виж Функция Настройка или Търсене).
3. Натиснете и задръжте един от желаните
бутони памет (f). Настройките на станцията
ще започнат да примигват на LCD
дисплея (h). Продължете да държите
бутона надолу, докато примигването спре.
Бутона памет сега е настроен.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да настроите
останалите бутони памет.
ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА ЧАСОВНИКА
1. Включете захранването (вижте Регулиране
на мощността/звука).
2. Натиснете и задръжте бутона за
часовника (e) докато LCD дисплея (h)
започне да примигва.
3. Натиснете бутона на лявата стрелка
няколко пъти, за да намерите часа
на показаното време или натиснете
и задръжте бутона, за да прехвърля
продължително. Използвайте буто с дясна
стрелка, за да настроите минутите по
същия начин.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не натиснете бутона
в рамките на 5 секунди, функцията за
програмиране на часовника автоматично
ще се върне на предишните настройки.
4. След като настроите времето, натиснете
и задръжте бутона на часовника, докато
времето на LCD дисплея спре да примигва.
РЕГУЛИРАНЕ НА ЗВУКОВОТО
ИЗРАВНЯВАНЕ
Качеството на звука може да се настрои
чрез смяна на изравняването на басите и
дискантата.
1. Натиснете бутона за изравняване (EQ) (g)
за да изберете басите или дискантата.
2. Натиснете бутона с дясната стрелка, за да
увеличите избраните настройки или бутона
с лявата стрелка, за да ги намалите.
3. След като сте постигнали желаните
настройки, оставете всички бутони
освободени за повече от 3 секунди.
Процедурата ще спре и настройките
за звуковото изравняване ще останат
активирани.
Важни забележки за радиото
1. Радиото ще работи до 8 часа при пълно
заредени 4,0 amp батерии. Използването на
батерии на нисък волтаж или капацитет ще
произведе по-малко време на работа.
11
2. Приемането ще варира в зависимост
от мястото и силата на радио сигнала.
3. Определени генератори може да
предизвикат допълнителен шум.
4. AM приемането най-вероятно ще е по-ясно,
когато е захранвано от батериен пакет.
5. За да използвате допълнителния порт (k),
включете изходящия жак от CD или iPod®*/
MP3 плейр в порта (фиг. 1). Звукът от
външния източник ще минава през тон
колоните на DCR016.
* iPod е регистрирана търговска марка на
Apple Inc.
ПОДДРЪЖКА
Вашето радио на DEWALT е създадена с цел
да работи продължителен период от време
с минимална поддръжка. Продължителната
ефективна работа зависи от правилната грижа.
Забележки за поддръжка
Този продукт не може да се сервизира от
потребителя. В радиото няма части, които могат
да се сервизират от потребителя. Необходимо
е сервизирането да се извършва от
упълномощен сервизен център, за да се
избегнат повреди да статично чувствителните
вътрешни компоненти.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
радиото. Тези химикали могат
да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в радиото; никога не
потапяйте в течност която и да
е част на радиото.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта преди
почистване. Замърсяванията и
мазнините могат да се свалят
12
от външната част на радиото
с помощта на кърпа или мека
неметална четка. Не използвайте
вода или други почистващи
разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването на
такива аксесоари с това радио
може да е опасно. За да се намали
риска от нараняване DEWALT,
с този продукт е препоръчително
използването на препоръчани
аксесоари.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с
обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият
най-близък авторизиран сервизен агент, като
се свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъка на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са
на разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не може
да отдава достатъчно мощност при работи,
където преди е работел с лекота. В края на
своя техничен живот, го изхвърлете с внимание
за околната среда:
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от радиото.
• Li-Ion, NiCd и NiMH клетки могат да бъдат
рециклирани. Занесете ги на своя дилър
или на местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00205425 - 18-04-2013
13
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising