DCR016 | DeWalt DCR016 SITE RADIO instruction manual

370000-68 LT
DCR016
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
5
13
Pav. / Рисунок 1
f
i
h
b
a
d
e
g
c
k
Pav. / Рисунок 2
m
l
p
3
Pav. / Рисунок 3
n
o
j
Pav. / Рисунок 4
DCR016
QW
DCR016
GB
DCR016
LX
4
LIETUVIŲ
RADİJAS
DCR016
Sveikiname!
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Jūs pasirinkote „DEWALT“ gaminį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
Techniniai duomenys
Galios šaltinis
Elektros tinklo įtampa
VAC
(tik JK ir Airijos vartotojams)
230/110
Akumuliatoriaus įtampa
VDC
Akumuliatoriaus tipas
Svoris
kg
DCR016
AC/DC
230
VAC
10,8–18
Ličio jonų
5,7
Saugikliai:
Europos vartotojams
230 V
16 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams 230 V
13 amperų elektros kištukuose
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
PADARYTI žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
Akumuliatoriaus blokas DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų
Įtampa
VDC
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Galingumas
Ah
1,3
1,5
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Svoris
kg
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
Kroviklis
Elektros tinklo
įtampa
VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslis krovimo
laikas
min
Svoris
DCB105
230 V
Ličio jonų
30
(1,5 Ah
akumuliatorius)
kg
Radijų naudojimo saugos
instrukcija
• Saugokite laidą. Niekada neneškite radijo,
laikydami už jo laido. Išjungdami iš elektros
lizdo, niekada netraukite už laido. Laidą laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo, aštrių kraštų
arba judančių dalių.
45
(2,0 Ah
akumuliatorius)
55
(3,0 Ah
akumuliatorius)
70
(4,0 Ah
akumuliatorius)
0,49
• Išimkite akumuliatoriaus bloką. Išjunkite, prieš
palikdami jį be priežiūros. Išimkite akumuliatoriaus bloką, kai radijo nenaudojate, prieš
keisdami priedus ar įtaisus ir prieš atlikdami
jo techninės priežiūros darbus.
• Šis prietaisas skirtas naudojimui vidutinių
platumų klimato sąlygomis.
5
LIETUVIŲ
• Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių
trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis
šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
buitiniu prietaisu.
• Saugokite kroviklį / radiją nuo vandens lašų
ar purslų; nedėkite ant jo jokių daiktų su
skysčiais, pavyzdžiui, vazų.
• Ant šio radijo / kroviklio negalima statyti atviros
liepsnos šaltinių, pavyzdžiui, degančių žvakių.
• Elektros kištukas naudojamas kaip išjungimo
įtaisas; išjungimo įtaisas (elektros kištukas)
visada turi būti lengvai pasiekiamas ir tinkamai
veikti.
Ant radijo esantys ženklai
Ant radijo rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Perskaitykite naudojimo instrukciją.
PASTABA: esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių blokų
kitais krovikliais, nei nurodyti šiame vadove.
Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas specialiai
pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatoriams krauti. Bet kaip
kitaip naudojant šį įrenginį, gali kilti gaisro,
elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo
elektros srovės.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame
vadove pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklio DCB105 naudojimo
taisyklės.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad ant
jo niekas neužlips, už jo neužklius ar kitaip jo
nesugadins ar nepaveiks.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Saugokite kroviklį, kad į jų vidų
nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros
smūgis.
DĖMESIO: pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO: Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
DĖMESIO: Netinkamai pakeitus vidinį
akumuliatorių, kyla sprogimo pavojus.
Keiskite tokiu pačiu arba jį atitinkančio
tipo akumuliatoriumi.
6
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite už
kištuko, o ne už laido. Taip sumažės pavojus
pažeisti elektros kištuką ir laidą.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų
visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo
laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus
arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Naudodami kroviklį laike, jį visada laikykite tik
sausoje vietoje, naudodami naudojimui lauke
pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui
lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
• Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų.
Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio priekyje
ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai nuo bet
kokio šilumos šaltinio.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors
sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti jo
techninės priežiūros arba remonto darbus,
atiduokite jį į įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Netinkamai surinkus šį įrenginį, gali kilti
LIETUVIŲ
gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus
žūti nuo elektros srovės.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite jį iš
elektros lizdo. Taip sumažės elektros smūgio
pavojus. Išėmus akumuliatoriaus bloką, šis
pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti 2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros srovei.
Nebandykite naudoti esant jokiai kitai įtampai.
Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Krovikliai
Krovikliu DCB105 galima krauti 10,8 V, 14,4 V ir
18 V galios ličio jonų (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182 ir
DCB183) akumuliatorius.
Šio kroviklio reguliuoti nereikia, jis sukurti taip, kad
jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (3 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių pakuotę į kroviklį,
įkiškite kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
230 V elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių pakuotę (n) į kroviklį,
įsitikindami, kad pakuotė yra iki galo įtaisyta
kroviklyje. Be perstojo žybčiojanti raudona
(krovimo) lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas, jį
galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
Šis kroviklis sugedusios akumuliatorių pakuotės
nekraus. Kroviklis parodys, kad akumuliatorius yra
sugedęs: arba neužsidegs jo kontrolinė lemputė,
arba lemputė žybčios pagal akumuliatoriaus ar
kroviklio gedimo indikacijos modelį.
PASTABA: Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo rėžimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol jis
bus visiškai įkrautas.
Šalta akumuliatorių pakuotė bus kraunama
dvigubai lėčiau nei šilta. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei
akumuliatorius sušils.
PASTABA: Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą, visiškai
jį įkraukite.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
Krovimas
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
Krovimo būklė
kraunamas
––
visiškai įkrautas
–––––––––––––––––
–– ––
––
karšto/šalto bloko
įjungimo uždelsimas
x
–– • –– • –– • –– •
akumuliatoriaus arba
kroviklio gedimas
••••••••••••
elektros tiekimo
linijos gedimas
•• •• •• •• •• ••
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir kroviklį,
perskaitykite toliau pateiktus nurodymus dėl
saugos, o tada vadovaukitės išdėstyta krovimo
procedūra.
PERSKAİTYKİTE VİSUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra
degių skysčių, dujų arba dulkių. Įdedant arba
ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio, dulkės ar
garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus į
kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
7
LIETUVIŲ
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis tilptų
į nesuderinamą kroviklį, nes akumuliatorius
gali trūkti ir sunkiai sužeisti.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik specialiais
„DEWALT“ krovikliais.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti ten,
kur aplinkos temperatūra gali pasiekti ar viršyti
40 °C (105° F) (pavyzdžiui, vasarą lauko
pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose).
• Saugokite akumuliatorių nuo pernelyg
didelio karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės
spindulių, ugnies ir pan.
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių prieš
naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus bloko į
kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatorių pakuotės ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu
nors kitu būdu (t. y. perverti vinimi,
sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota
ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis
arba kyla pavojus žūti nuo elektros
srovės. Sugadintus akumuliatorius
reikia atiduoti į techninio aptarnavimo
centrus, kur jie bus perdirbti ir
pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO: Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada, kai jis
yra stipriai sugadintas ar visiškai nusidėvėjęs.
Lauže akumuliatorių blokas gali sprogti.
Deginant ličio jonų akumuliatorių blokus,
susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų ant
odos, nedelsdami nuplaukite tą vietą vandeniu
ir švelniu muilu. Jeigu akumuliatoriaus skysčio
patektų į akis, skalaukite atmerktas akis bent
8
15 minučių arba tol, kol nebejausite dirginimo.
Jeigu prireiktų kreiptis pagalbos į medikus,
žinokite, kad akumuliatoriaus elektrolito
tirpalas yra sudarytas iš skystų organinių
karbonatų ir ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose
esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo
organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu
simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos
į medikus.
ĮSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatoriaus blokas
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modeliui DCR016 galima naudoti 10,8 voltų, 14,4
voltų air 18 voltų XR ličio jonų akumuliatorius.
Galima naudoti akumuliatoriaus blokus DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181, DCB182 ir DCB183. Daugiau
informacijos rasite skyriuje Techniniai duomenys.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir
sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės
spindulių, pernelyg didelės šilumos arba
šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir
naudojimo laiką, nenaudojamus akumuliatorių
blokus laikykite kambario temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau,
jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai
įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA: Akumuliatorių negalima laikyti visiškai
iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma
dar kartą įkrauti.
Kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Kraunamas
Visiškai įkrautas
LIETUVIŲ
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
x
Aprašymas (1–3 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
radijo arba kokios nors jo dalies. Galite
padaryti žalos turtui arba susižeisti.
Akumuliatoriaus arba kroviklio gedimas.
Elektros tiekimo linijos gedimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
a. Maitinimo mygtukas
b. Garso reguliavimo ratukas
c. Rodyklių mygtukai
d. Režimo mygtukas
e. Laikrodžio mygtukas
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
f. Atminties mygtukai
g. Ekvalaizerio mygtukas
Naudokite tik „DEWALT“ akumuliatorius.
Kitų rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
Saugokite nuo vandens.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais
h. Skystųjų kristalų ekranas
i. Akumuliatoriaus skyriaus užraktas
j. Akumuliatoriaus lizdas
k. Papildomų įrenginių prievadas
l. Kronos skyriaus durelės
m. Krona
n. Akumuliatoriaus blokas
Kraukite tik esant 4°–40° oro
temperatūrai.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
Nedeginkite akumuliatorių pakuotės.
o. Akumuliatoriaus įkrovimo lygio matuoklis
Elektros sauga
Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių bloko
įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio įtampa
atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Naudokite tik sausose vietose.
Kraunamos ličio jonų akumuliatorių
pakuotės.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Pakuotės turinys
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
Pakuotėje yra:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
1 Radijas
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
1 Naudojimo instrukcija
1 Brėžinio išklotinė
• Patikrinkite, ar gabenimo metu radijas, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
9
LIETUVIŲ
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. techninius duomenis).
Minimalus laido skersmuo yra 1,5 mm2;
maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURİNKİMAS İR
REGULİAVİMO DARBAİ
Akumuliatoriaus bloko
įdėjimas (1, 3 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
PASTABA: Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus blokas
yra visiškai įkrautas. Jeigu akumuliatoriaus blokas
gamina nepakankamai energijos, įkraukite jį
vadovaudamiesi kroviklio naudojimo instrukcijoje
pateiktais nurodymais.
PASTABA: Siekdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatorių veikimą ir ilgaamžiškumą,
prieš pradėdami pirmą kartą naudoti, kraukite
akumuliatorių mažiausiai 10 valandų.
1. Atstumkite užraktą (i), kad atidarytumėte
akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.
2. Iki galo įkiškite akumuliatoriaus bloką (n) į
lizdą.
3. Uždarykite ir užsklęskite akumuliatoriaus
skyriaus dangtelį.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (3 PAV.)
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (o). Užsidegusių trijų
žalių diodinių lempučių kombinacija parodys, kiek
akumuliatoriuje liko energijos. Kai akumuliatoriaus
įkrovimo lygis nesieks minimalios leistinos
naudojimo ribos, įkrovimo lygio matuoklis nešvies ir
akumuliatorių reikės įkrauti.
PASTABA: Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys priklauso
nuo gaminio sudedamųjų dalių, temperatūros bei
kokiam darbui įrankį naudoja galutinis vartotojas.
10
Kronos įdėjimas (1, 2 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Keisdami maitinimo
elementą, jį pakeiskite to paties
gamintojo ir tipo elementu. Keisdami
maitinimo elementus, juos įdėkite pagal
atitinkamus polius (+ ir –). Nelaikykite ir
neneškite maitinimo elementų taip, kad
metaliniai objektai galėtų liestis prie
atvirų maitinimo elementų gnybtų.
Šis radijas turi atminties funkciją, kad galima
būtų išsaugoti laiko ir pasirinktų, į atmintį įrašytų
kanalų nuostatas. Kai radijas yra IŠJUNGTAS,
šią atminties funkciją palaiko viena krona, kuri yra
įdėta į radiją.
1. Išjunkite radiją ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
2. Atidarykite maitinimo elemento skyrių,
atsklęsdami maitinimo elemento skyriaus
užraktą (i).
3. Atsukite maitinimo elemento durelių (l) varžtą
(p).
4. Paspauskite maitinimo elemento durelių skląstį
ir, traukdami, atidarykite dureles.
5. Įdėkite kroną (m) pagal krovos skyriaus viduje
pavaizduotą schemą.
6. Uždarykite maitinimo elemento dureles, įsukite
ir užveržkite varžtą.
7. Tvirtai uždarykite maitinimo elemento skyrių.
PASTABA: Norėdami atitaisyti skystųjų kristalų
ekrano, laikrodžio ir išankstinių nuostatų
parametrus, išimkite ir vėl įdėkite kroną. Atlikite šią
procedūrą ir tuo atveju, jeigu ekranas „užstrigtų“.
NAUDOJİMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Nedėkite radijo tose
vietose, kuriose gali lašėti arba taškytis
skysčiai.
Naudojimas prijungus prie
elektros tinklo (4 pav.)
Išvyniokite maitinimo laiką ir prijunkite jį prie 110
arba 230 V kintamosios srovės sieninio elektros
lizdo.
LIETUVIŲ
Radijo naudojimas (1 pav.)
ĮJUNGIMAS / GARSO LYGIO REGULIAVIMAS
1. Jei norite radiją įjungti, spauskite maitinimo
mygtuką (a).
2. Norėdami padidinti garsą, sukite ratuką (b)
pagal laikrodžio rodyklę. Norėdami garsą
sumažinti, sukite prieš laikrodžio rodyklę.
REŽIMO FUNKCIJA
Pasirinkite vieną iš režimo funkcijų (FM, AM arba
AUX): spauskite režimo mygtuką (d), kol ekrane
bus rodoma pageidaujama funkcija. Pavyzdžiui,
jeigu radijas veikia FM režimu, kuris yra rodomas
viršutinėje kairiojoje skystųjų kristalų ekrano
(h) dalyje, norėdami perjungti AUX režimą,
paspauskite režimo mygtuką du kartus.
RADIJO STOČIŲ NUSTATYMO ARBA
PAIEŠKOS FUNKCIJA
Pageidaujamą dažnį galima rasti dviem būdais.
Norėdami nustatyti: Spauskite dešiniąją rodyklę,
kad radijo stočių nustatymo įtaisas atliktų stočių
paiešką dažnio juostoje pirmyn. Spauskite kairiąją
rodyklę, kad radijo stočių nustatymo įtaisas atliktų
stočių paiešką dažnio juostoje atgal.
Norėdami ieškoti: Vieną kartą paspauskite ir
atleiskite dešiniosios rodyklės mygtuką (c). Stočių
nustatymo įtaisas ieškos aukštesnio dažnio stočių
ir, radęs pirmą tinkamo aiškumo radijo stotį,
sustos ties ta stotimi. Galima dar kartą paspausti
dešiniosios rodyklės mygtuką ir tęsti aukštesnio
dažnio radijo stočių paiešką. Galima paspausti
kairiosios rodyklės mygtuką ir ieškoti žemesnio
dažnio radijo stočių. Paieškos funkcija veikia esant
AM ir FM režimams.
ATMINTIES MYGTUKŲ PROGRAMAVIMAS
Galima atskirai nustatyti dešimt FM stočių ir
penkias AM radijo stotis. Užprogramavus mygtukus,
paspaudus 1, 2, 3, 4 arba 5 dažnis bus akimirksniu
pakeistas ir įjungta iš anksto nustatyta stotis.
1. Įjunkite radiją.
2. Nustatykite norimą radijo stotį (žr. Radijo stočių
nustatymo arba paieškos funkcija).
3. Paspauskite ir laikykite nuspaudę vieną iš
pageidaujamų atminties mygtukų (f). Stoties
nuostata pradės žybčioti skystųjų kristalų
ekrane (h). Neatleiskite mygtuko, kol ji
nesiliaus žybčiojusi. Dabar atminties mygtukas
yra nustatytas.
4. Kartodami 2 ir 3 žingsnius, nustatykite kitus
atminties mygtukus.
LAIKRODŽIO PROGRAMAVIMAS
1. Įjunkite radiją (žr. Įjungimas/garso lygio
reguliavimas).
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką (e),
kol pradės žybčioti skystųjų kristalų ekranas
(h).
3. Spaudykite kairiosios rodyklės mygtuką, kad
valandos didėtų palaipsniui, arba paspauskite
ir laikykite nuspaudę šį mygtuką, kad laikas
didėtų nepertraukiamai. Minutes tokiu pat būdu
nustatykite naudodami dešiniosios rodyklės
mygtuką.
PASTABA: Jeigu per 5 sekundes
nepaspausite
jokio mygtuko, laikrodžio programavimo
funkcija automatiškai sugrįš prie ankstesnės
nuostatos.
4. Nustatę laiką, paspauskite ir laikykite
nuspaudę laikrodžio mygtuką tol, kol skystųjų
kristalų ekrane rodomas laikas nebežybčios.
EKVALAIZERIO REGULIAVIMAS
Garso kokybę galima reguliuoti, keičiant žemųjų
arba aukštųjų radijo garso tonų išlyginimą.
1. Paspauskite ekvalaizerio mygtuką EQ (g), kad
pasirinktumėte žemuosius arba aukštuosius
tonus.
2. Spauskite dešiniosios rodyklės mygtuką,
kad pasirinktoji nuostata būtų didinama,
arba kairiosios rodyklės mygtuką, kad ji būtų
mažinama.
3. Nustačius pageidaujamą nuostatą, atleiskite
ir 3 sekundes nespauskite jokių mygtukų.
Procedūra bus baigta ir išlyginimo nuostata
liks suaktyvinta.
Svarbios pastabos dėl radijo
naudojimo
1. Visiškai įkrovus 4,0 ampervalandžių
akumuliatorių, šis radijas veiks iki 8 valandų.
Naudojant mažesnės įtampos arba galios
akumuliatorių, veikimo laikas sutrumpės.
2. Radijo stočių priėmimas priklauso nuo vietovės
ir radijo signalo stiprumo.
3. Tam tikri generatoriai gali kelti foninį triukšmą.
4. AM stotys dažniausiai priimamos aiškiau
naudojant akumuliatoriaus bloko energiją.
5. Norėdami naudoti papildomų įrenginių
prievadą (k), prijunkite kompaktinių diskų
grotuvo arba „iPod®“*/MP3 grotuvo išvesties
lizdą prie prievado
11
LIETUVIŲ
(1 pav.). Išorinio šaltinio garsas bus
transliuojamas pro DCR016 garsiakalbius.
* „iPod“ yra registruotasis „Apple Inc.“ prekės
ženklas.
TECHNİNĖ PRİEŽİŪRA
Šis „DEWALT“ radijas skirtas ilgalaikiam darbui,
prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Nuolatinis geras darbas priklauso nuo tinkamos
priežiūros.
Pastabos dėl techninės
priežiūros
Šį gaminį privalo taisyti specialistas – jo negali
taisyti vartotojas. Radijuje nėra tokių dalių, kurias
galėtų techniškai prižiūrėti pats vartotojas. Siekiant
nepažeisti statinei iškrovai jautrių vidinių sudedamųjų
dalių, šį prietaisą techniškai aptarnauti reikia atiduoti į
įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių radijo
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite radiją
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio radijo dalies
į skystį.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą
nuo radijo paviršiaus galima nuvalyti
skudurėliu arba minkštu, nemetaliniu
šepetėliu. Nenaudokite vandens arba
kokių nors kitokių valymo priemonių
tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei DEWALT,
priedai nebuvo išbandyti su šiuo
gaminiu, juos naudoti su šiuo gaminiu
gali būti pavojinga. Norėdami sumažinti
sužeidimo pavojų, su šiuo gaminiu
rekomenduojama naudoti tik „DEWALT“
priedus.
12
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama galia.
Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip,
kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, išimkite jį
iš radijo.
• Li-Ion, NiCd ir NiMH akumuliatoriai yra
perdirbami. Grąžinkite juos įgaliotam atstovui
arba priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РАДИОПРИЁМНИК
DCR016
Поздравляем Вас!
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству устройств,
различные усовершенствования сделали
электроустройства DEWALT одними из самых
надёжных помощников для профессионалов.
Определения:
Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
Технические характеристики
DCR016
Источник питания перем. ток/пост. ток
Напряжение
питания
В перем. тока
230
Напряжение
аккумулятора
В пост. тока
10,8–18
Тип аккумулятора
Li-Ion
Вес
кг
5,7
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Минимальные электрические предохранители:
Устройства
230 В
16 ампер, электросеть
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Аккумулятор
DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Тип аккумулятора Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение
питания
В пост.
тока 10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Ёмкость
Ач
1,3
1,5
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Вес
кг
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
Зарядное устройство
Напряжение питания
Тип аккумулятора
Приблизительное
время зарядки
Вес
DCB105
тока 230 В
Li-Ion
В перем.
мин.
кг
30
45
55
70
(Аккумулятор 1,5 Ач)
(Аккумулятор 2,0 Ач)
(Аккумулятор 3,0 Ач)
(Аккумулятор 4,0 Ач)
0,49
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важные правила безопасности Важные инструкции по
при использовании
безопасности для всех
радиоприёмников
зарядных устройств
•
•
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Никогда не переносите
радиоприёмник, держа его за кабель. При
отключении от сети питания, не выдёргивайте
вилку из розетки за кабель. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали от
острых предметов и углов.
Извлекайте аккумулятор. Выключайте
радиоприёмник, оставляя его без
присмотра. Если устройство не
используется, а также перед проведением
технического обслуживания или сменой
принадлежностей или насадок, всегда
извлекайте аккумулятор.
•
Данное устройство предназначено для
использования в зоне умеренного климата.
•
Данное устройство не может
использоваться людьми (включая детей)
со сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или при
отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили
инструкции относительно работы с этим
устройством от лица, отвечающего за их
безопасность.
•
Не позволяйте детям играть с устройством.
•
Зарядное устройство/радиоприёмник
не должны подвергаться воздействию
капель или брызг; не ставьте на зарядное
устройство/радиоприёмник объекты,
заполненные водой, например, вазы.
•
Не ставьте на зарядное устройство/
радиоприёмник источники открытого огня,
например, зажженные свечи.
•
Вилка сетевого кабеля используется
в качестве устройства отключения;
устройство отключения (вилка кабеля)
всегда должна быть исправной и пригодной
к эксплуатации.
Маркировка радиоприёмника
На радиоприёмнике имеются следующие знаки:
Прочтите руководство по
эксплуатации.
14
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
•
Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте
детям играть с устройством.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
взрыва при установке
аккумулятора неправильного типа.
Заменяйте аккумулятор только
на идентичный или аналогичного
типа.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые контакты
подзарядки внутри его корпуса
могут быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических
частиц, и другие подобные
материалы, в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте
зарядное устройство от электросети,
если в его гнезде нет аккумулятора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Отключайте зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
•
•
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
•
Отключайте зарядное устройство от
электросети, вынимая вилку из розетки,
а не потянув за кабель! Это снизит риск
повреждения электрической вилки и кабеля.
•
Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было наступить,
споткнуться об него, или иным способом
повредить или сильно натянуть!
•
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Использование несоответствующего
удлинительного кабеля может создать
риск возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
•
Не блокируйте вентиляционные прорези
зарядного устройства. Вентиляционные
прорези расположены в верхней части
и на боковых сторонах зарядного
устройства. Располагайте зарядное
устройство вдали от источника тепла.
•
Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если его кабель или вилка повреждены –
сразу же заменяйте поврежденные детали.
•
Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если оно получило повреждение
вследствие сильного удара или падения
или иного внешнего воздействия.
Обращайтесь в авторизованный сервисный
центр.
•
Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
•
Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство от
электросети. Это снизит риск поражения
электрическим током. Извлечение
аккумулятора из зарядного устройства не
приводит к снижению этого риска.
•
НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
•
Зарядное устройство рассчитано
на работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В. Не
пытайтесь подключать его к источнику
с другим напряжением. Данное указание
не относится к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181,
DCB182 и DCB183).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 3)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (h) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим непрерывного
свечения. Аккумулятор полностью заряжен,
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
и его можно использовать с инструментом
или оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
––
–– ––
––
полностью заряжен –––––––––––––––––
пауза для согревания
/охлаждения
аккумулятора
–– • –– • –– • –– •
x
неисправность
аккумулятора или
зарядного
устройства
••••••••••••
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Устройства XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева
или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены,
не забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
•
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
•
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
16
•
•
Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Никоим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет к получению
тяжелой телесной травмы.
Заряжайте аккумуляторы только зарядными
устройствами DEWALT.
НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду или
другие жидкости.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
Не храните и не используйте инструмент
и аккумулятор в местах, в которых
температура может достичь или
превысить 40 °С (например, наружные
навесы или строения из металла
в летнее время).
Не подвергайте аккумуляторы воздействию
высоких температур, например, солнечных
лучей, огня и пр.
Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
•
Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная жидкость
попала в глаз, промывайте открытый глаз
в течение 15 минут, пока не исчезнет
раздражение. Если необходимо обратиться
за медицинской помощью, медиков
следует поставить в известность, что
аккумуляторный электролит состоит из
смеси жидкого органического карбоната
и солей лития.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
пытайтесь разобрать аккумулятор.
Не вставляйте в зарядное
устройство аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом. Не
разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию резкого
удара, удара при падении, попали
под тяжелый предмет или были
повреждены каким-либо другим
образом (например, проткнуты
гвоздем, попали под удар молотка
или под ноги). Это может привести
к поражению электрическим током
или смерти от электрического
тока. Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
•
Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не
используемое устройство набок
на устойчивую поверхность в
месте, в котором оно не создает
опасность, что об него могут
споткнуться и упасть. Некоторые
устройства с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(Li-Ion) АККУМУЛЯТОРОВ
•
Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные пары
и частицы.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCR016 работает от аккумуляторов
напряжением 10,8, 14,4 и 18 Вольт.
Могут использоваться аккумуляторы DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181, DCB182 и DCB183). Дополнительную
информацию см. в разделе «Технические
характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Зарядка
Комплект поставки
Аккумулятор полностью заряжен
1 Радиоприёмник
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
1 Чертеж устройства в разобранном виде
В упаковку входят:
1 Руководство по эксплуатации
x
•
Проверьте радиоприёмник, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Описание (Рис. 1-3)
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только марки
DEWALT. Аккумуляторы других марок
могут взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению устройства.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
18
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте радиоприёмник или
какую-либо его часть. Это может
привести к получению травмы или
повреждению устройства.
Кнопка включения
Поворотный переключатель громкости
Кнопки со стрелками
Кнопка переключателя режимов работы
Кнопка установки времени
Кнопки запоминания
Кнопка эквалайзера
Жидкокристаллический дисплей
Затвор отсека для аккумулятора
Гнездо для аккумулятора
Дополнительный порт
Крышка для плоского круглого аккумулятора
Плоский круглый аккумулятор
Аккумулятор
Указатель уровня заряда аккумулятора
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
устройства. Также убедитесь, что напряжение
Вашего зарядного устройства соответствует
напряжению электросети.
ВНИМАНИЕ: Риск поражения
электрическим током! Используйте
устройство только в сухих местах.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного устройства (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
Установка аккумулятора
(Рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен. Если аккумулятор не
производит достаточной мощности для
работы фонаря, зарядите его в соответствии
с инструкцией по эксплуатации зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока службы
литий-ионных аккумуляторов, перед первым
использованием заряжайте аккумулятор не
менее 10-ти часов.
1. Ослабьте затвор (i), чтобы открыть крышку
отсека для аккумулятора.
2. Вставьте аккумулятор (n) в приемное гнездо
до упора.
3. Закройте крышку отсека для аккумулятора
и затвор.
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ (РИС. 3)
Некоторые аккумуляторы DEWALT оборудованы
расходомером в виде трех зеленых
светодиодных индикаторов, обозначающих
текущий уровень заряда аккумулятора.
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (о). Комбинация из трех
горящих светодиодных индикаторов обозначает
текущий уровень заряда аккумулятора. Когда
уровень заряда аккумулятора упадет ниже
эксплуатационного предела, расходомер
погаснет, и аккумулятор нужно будет
подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей устройства, зависящих от
компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
Установка плоского круглого
аккумулятора (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: При замене
аккумулятора всегда используйте
аккумуляторы той же марки
и типа, что и оригинальный. При
установке аккумуляторов всегда
соблюдайте полярность (+ и -).
Не храните аккумуляторы в местах,
где металлические объекты могут
контактировать с открытыми
клеммами аккумулятора.
Ваш радиоприёмник имеет объём памяти
для хранения времени и настроек выбранных
радиостанций. Когда радиоприёмник выключен,
объем памяти питается от плоского круглого
аккумулятора, входящего в комплект поставки
радиоприёмника.
1. Выключите радиоприёмник и отсоедините
его от источника питания.
2. Чтобы открыть отсек для аккумулятора,
поднимите затвор (i).
3. Отвинтите винт (р) на крышке для плоского
круглого аккумулятора (l).
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Нажмите на затвор крышки аккумулятора
и откройте ее.
5. Вставьте плоский круглый аккумулятор
(m) согласно схеме внутри гнезда для
аккумулятора.
6. Установите на место крышку, вставьте винт
и затяните.
7. Плотно закройте отсек для аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для перенастройки дисплея,
времени и предварительных настроек,
извлеките плоский круглый аккумулятор
и установите его заново. При «зависании»
дисплея следуйте той же процедуре.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Не помещайте
радиоприёмник в местах, где на
него может капать вода или попасть
водяные брызги.
НАСТРОЙКА И ПОИСК
Найти нужную частоту можно двумя способами:
Настройка: Чтобы настроиться на верхний
диапазон частот, нажмите на кнопку со
стрелкой, указывающей вправо. Чтобы
настроиться на нижний диапазон частот,
нажмите на кнопку со стрелкой, указывающей
влево.
Поиск: Нажмите и отпустите кнопку со
стрелкой, указывающей вправо. Частота
настройки увеличится для поиска первой
радиостанции с достаточным количеством
приема и автоматически на ней остановится.
Для поиска радиостанций на более высоких
частотах, снова нажмите на кнопку со стрелкой,
указывающей вправо. Для поиска радиостанций
на более низких частотах, нажмите на кнопку со
стрелкой, указывающей влево. Функция поиска
работает в частотах АМ и FM.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК
ЗАПОМИНАНИЯ
Можно запрограммировать 10 FM станций
и 5 АМ станций. Запрограммированную
радиостанцию можно выбрать путем нажатия
на кнопки 1, 2, 3, 4 или 5.
1. Включите радиоприёмник.
Работа с переменным током
(Рис. 4)
2. Настройте радиоприёмник на нужную
радиостанцию (см. раздел «Настройка
и поиск»).
Размотайте электрокабель и вставьте вилку
в стенную розетку 110 В или 230 В перем. тока.
ВКЛЮЧЕНИЕ/РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ
3. Нажмите и удерживайте любую из кнопок
запоминания (f). Частота радиостанции
начнет мигать на жидкокристаллическом
дисплее (h). Продолжайте нажимать
на кнопку до тех пор, пока мигание
не остановится. Кнопка запоминания
запрограммирована.
1. Чтобы включить радиоприёмник, нажмите
кнопку включения (а).
4. Для программирования остальных кнопок
повторите шаги 2 и 3.
2. Для увеличения громкости, поворачивайте
переключатель (b) в направлении по
часовой стрелке. Для уменьшения
громкости, поворачивайте переключатель
против часовой стрелки.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧАСОВ
Эксплуатация
радиоприёмника (Рис. 1)
ВЫБОР ЧАСТОТ
Для выбора одной из частот (FM, AM или AUX),
нажимайте на кнопку переключателя режимов
(d) до тех пор, пока не будет найдена нужная
частота. Например, если радио работает на
частоте FM (частота обозначена в верхнем
левом углу дисплея (h)), чтобы перейти на
частоту AUX, дважды нажмите на кнопку.
20
1. Включите радиоприёмник (см. раздел
«Включение/Регулирование громкости»).
2. Нажмите и удерживайте кнопку установки
времени (е), пока показания не начнут
мигать на дисплее (h).
3. Нажимайте на кнопку со стрелкой,
указывающей влево, постепенно
увеличивая часы отображаемого времени.
Для непрерывного увеличения нажмите
и удерживайте кнопку. Таким же образом,
установите минуты, используя кнопку
со стрелкой, указывающей вправо.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы не нажмете на
кнопку в течение 5-ти секунд, функция
программирования времени автоматически
вернется к предыдущей установке.
4. Установив время, нажмите и удерживайте
кнопку установки времени до тех пор, пока
показания не перестанут мигать на дисплее.
НАСТРОЙКА ЭКВАЛАЙЗЕРА
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш радиоприёмник DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность устройства
увеличивается при правильном уходе.
Качество звука можно улучшить, регулируя
выравнивание низких и высоких частот
радиоприёмника.
Примечания по техническому
обслуживанию
1. Для выбора низких или высоких частот
нажмите на кнопку эквалайзера (g).
2. Для увеличения выбранной частоты
нажмите на кнопку со стрелкой,
указывающей вправо; для уменьшения
выбранной частоты нажмите на кнопку со
стрелкой, указывающей влево.
Самостоятельный ремонт данного устройства
запрещен. Внутри радиоприёмника нет
обслуживаемых пользователем деталей. Во
избежание повреждения чувствительных к
статике внутренних деталей, техническое
обслуживание устройства должно проводиться
в авторизованном сервисном центре.
3. Как только нужная настройка будет
достигнута, отпустите все кнопки более
3 секунд. Процедура настройки будет
закончена, и настройка эквалайзера
сохранится.
Чистка
Важные замечания
для пользователей
радиоприёмников
1. Радиоприёмник будет работать 8 часов
от полностью заряженного 4.0 ампер-час
аккумулятора. Использование аккумулятора
меньшей мощности или ёмкости сократит
рабочее время радиоприёмника.
2. Качество приёма зависит от
местоположения радиоприёмника
и мощности радиосигнала.
3. Некоторые генераторы могут стать
причиной появления фоновых шумов.
4. При питании от аккумулятора более чистым
чаще бывает прием на АМ частотах.
5. Для использования дополнительного порта
(k), подключите к порту гнездо звукового
выхода CD или iPod®*/MP3-плеера (Рис.
1). Звук от внешнего источника будет
передаваться через колонки DCR016.
* iPod является зарегистрированной торговой
маркой Apple Inc.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
радиоприёмника. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
радиоприёмника; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
радиоприёмника в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед чисткой
отключите зарядное устройство
от розетки сети переменного
тока. Грязь и масло можно
удалять с наружной поверхности
радиоприёмника с помощью ткани
или мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей с данным
радиоприёмником может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
•
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из радиоприёмника.
•
Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру или
в местный пункт переработки. Собранные
аккумуляторы будут переработаны
или утилизированы безопасным для
окружающей среды способом.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы
и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
22
zst00206918 - 22-05-2013
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising