DCR016 | DeWalt DCR016 SITE RADIO instruction manual

509211-77 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCR016
Rys. 1
f
i
h
b
a
d
e
g
c
k
Rys. 2
m
l
2
p
Rys. 3
n
o
j
Rys. 4
DCR016
QW
DCR016
GB
DCR016
LX
3
RADIOODBIORNIK
DCR016
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych urządzeń.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
Dane techniczne
DCR016
Źródło napięcia
Napięcie sieciowe
Napięcie
akumulatora
Rodzaj
akumulatora
Masa
VAC
VDC
Prąd przemienny /
stały
230
10,8 - 18
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
Li-Ion
kg
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
5,7
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Urządzenia zasilane
230 V
prądem o napięciu
16 A
UWAGA: Informuje o działaniu, które
wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
Akumulator
DCB 121 DCB 123 DCB140
DCB141
DCB142
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
Li-Ion
14,4
Li-Ion
14,4
Li-Ion
14,4
Li-Ion
18
Li-Ion
18
Li-Ion
18
Li-Ion
18
1,5
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
2,0
0, 2
0,53
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
Rodzaj
akumulatora
Napięcie
VDC
Li-on
10,8
Li-Ion
10,8
Pojemność
Ah
1,3
Masa
kg
0,2
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
Masa
4
DCB105
230V
Li-ion
VAC
min
kg
30
(akumulatory
1,5 Ah)
45
(akumulatory
2,0 Ah)
55
(akumulatory
3,0 Ah)
0,49
70
(akumulatory
4,0 Ah)
Wskazówki bezpieczeństwa
dla radioodbiornika
 Przedłużacz należy stosować do celów dla
niego przewidzianych. Nie przenoś radia
trzymając za kabel. Nie wyciągaj wtyczki
z gniazdka ciągnąc za kabel. Trzymaj kabel
z dala od źródeł ciepła, oleju i ostrych
krawędzi.
 Wyjmowanie akumulatora. Wyłączaj
urządzenie, zanim pozostawisz je
bez nadzoru. Wyjmuj akumulator,
jeżeli nie używasz urządzenia, zanim
jakiekolwiek części urządzenia wymienisz
i zanim rozpoczniesz jakiekolwiek prace
konserwacyjne.
 To urządzenie jest przewidziane
do zastosowania w odpowiednich warunkach
klimatycznych.
 Urządzenie nie może być używane przez
osoby (włączając dzieci) z ograniczoną
sprawnością fizyczną, czuciową lub
umysłową, chyba że te osoby pozostają przy
używaniu urządzenia pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
 Nie pozwalaj dzieciom bawić się
urządzeniem.
 Na urządzenie nie mogą być kierowane
żadne skroplone lub pryskające ciecze. Nie
wolno stawiać na radiu żadnych przedmiotów
wypełnionych cieczą, np. wazonów.
 Nie wolno umieszczać na radiu ognia, np.
zapalonych świec.
 Do odłączania urządzenia stosowany jest
wyłącznik sieciowy, urządzenie wyłączające
(wtyczka) musi być utrzymana w stanie
używalności.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Uważaj,
by do ładowarki nie dostała się jakaś
ciecz, ponieważ grozi to porażeniem
prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo oparzenia.
By zmniejszyć ryzyko oparzenia, stosuj
tylko akumulatory firmy DEWALT. Inne
akumulatory mogą się przegrzać
i pęknąć, co niechybnie grozi doznaniem
urazu ciała i szkód rzeczowych. Nigdy nie
ładuj baterii.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom bawić
się urządzeniem.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak
np. pył szlifierski, wióry metalowe,
wełna stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Gdy nie
ma w niej akumulatora, zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Tak samo postępuj przed czyszczeniem
ładowarki.

NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.

Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.

Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
deszczu ani śniegu.

Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.

Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE:
Podręcznik ten zawiera ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy ładowarki DCB105.
 Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce i akumulatorze.

Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
Oznaczenia na radioodbiorniku
Na radiu umieszczono następujące oznakowanie:
Przeczytaj instrukcję obsługi
5

Gdy ładowarka jest używana na wolnym
powietrzu, musi to być suche miejsce.
W razie potrzeby użyj odpowiedniego
przedłużacza. Kable niedopuszczone do
eksploatacji w tych warunkach zwiększają
niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.

Nie zasłaniaj górnych i bocznych szczelin
wentylacyjnych w ładowarce. Trzymaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła.

Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką uszkodzone elementy niezwłocznie wymień
na sprawne.

Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.

Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.

1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego o napięciu 230 V.
2. Następnie włóż akumulator (n) do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces
ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zapala się na stałe. Akumulator jest
teraz całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub pozostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem są w pełni
naładowane
Przebieg ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów pracy ładowarki w trakcie ładowania.
Stan pracy ładowarki
Akumulator jest
ładowany
Akumulator jest
całkowicie naładowany
Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.

NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.

Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu, chyba że jest to
ładowarka samochodowa.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarka DCB105 służy do ładowania
akumulatorów litowo-jonowych o napięciu
10,8 V, 14,4 V i 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB180, DCB181 i DCB182).
Ładowarki tej nie trzeba regulować i jest ona
bardzo łatwa w obsłudze.
6
Procedura ładowania (rys. 3)
Przerwanie ładowania
w celu ochłodzenia lub
ogrzania akumulatora
x
Problem
z akumulatorem lub
ładowarką
Problem z zasilaniem
   
______________


     
Ładowarka ta nie ładuje uszkodzonych
akumulatorów. W razie takiego uszkodzenia
ładowarka nie świeci się lub informuje o nim,
wskazując stan „Problem z akumulatorem lub
ładowarką”.
WSKAZÓWKA: Może to świadczyć także
o uszkodzeniu ładowarki.
W takim przypadku ładowarkę wraz
z akumulatorem oddaj do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu sprawdzenia.
Przerywanie ładowania
w celu ochłodzenia lub
ogrzania akumulatora

Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatorów.


Akumulatory litowo-jonowe XR zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
i głębokim rozładowaniem.
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową
do ładowarki. Nie ściskaj akumulatora,
uważaj, by nie spadł na podłogę ani nie
uległ uszkodzeniu. Nigdy nie używaj
akumulatora ani ładowarki, które zostały
silnie uderzone, spadły na podłogę,
zostały przejechane lub uszkodzone
w inny sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Skutkiem takiego działania może być
nawet śmiertelne porażenie prądem
elektrycznym. Uszkodzone akumulatory
oddaj do punktu serwisowego w celu
utylizacji.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
elektronarzędzie automatycznie się wyłącza.
W takim przypadku włóż akumulator litowojonowy do ładowarki aż do pełnego naładowania.
Zimny akumulator jest ładowany mniej więcej
2 razy wolniej od ciepłego. Szybkość ładowania
nie zwiększa się, nawet gdy akumulator w tym
czasie się ogrzeje.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
UWAGA: Gdy wkrętarka nie jest
używana, odłóż ją na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
elektronarzędzia. Niektóre wkrętarki
z dużymi akumulatorami mogą wprawdzie
stać na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE




Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie pyły lub pary
mogą się zapalić.
Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. Nie dokonuj żadnych przeróbek
akumulatora, by dopasować go do innej
ładowarki. Takie postępowanie grozi
pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
Elektronarzędzia i akumulatora nigdy nie
składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć
40 oC (np. stodoły lub metalowe budynki
w lecie).
Nie wystawiaj akumulatora na
działanie wysokiej temperatury poprzez
promieniowanie słoneczne, ogień lub
podobne działania
Elektronarzędzie osiąga największą
sprawność, gdy akumulator jest całkowicie
naładowany.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW LITOWOJONOWYCH

Nie wyrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.

Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
7
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.

Akumulator jest ładowany
Akumulator jest całkowicie naładowany
Pary wydzielające się z otwartych
ogniw akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
x
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić
od iskier lub płomieni.
Problem z akumulatorem lub
ładowarką.
Problem z zasilaniem.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Radio DCR016 jest zasilane z akumulatorów
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora
XR-Li-ion o napięciu 10,8V, 14,4 V i 18V.
Można stosować akumulatory DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB180, DCB181 i DCB182.
Więcej informacji na ten temat podano w p. Dane
techniczne.
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
Zalecenia dotyczące
składowania
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Największą
wydajność i trwałość użytkową akumulatorów
osiąga się, gdy są one przechowywane
w temperaturze pokojowej.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 oC do +40 oC
2. Gdy akumulatory mają być dłużej
składowane, wybierz chłodne, suche miejsce
poza ładowarką.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Natychmiast wymień uszkodzone kable
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj
go zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych
akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je
naładuj.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Ładuje akumulatory litowo-jonowe.
Czas ładowania podano w p. Dane
techniczne.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 radioodbiornik
1 instrukcja obsługi
1 rysunek urządzenia w rozłożeniu na części
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
8

Sprawdź, czy urządzenie i akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.

Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. rys. 1 - 3)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w urządzeniu ani
jego elementach, by nie narażać się na
zniszczenie sprzętu lub doznanie urazu
ciała.
a. Przycisk wyłącznika
b. Regulator głośności
c. Przyciski kierunkowe przeszukiwania zakresu
d. Przycisk trybu pracy
e. Przycisk zegara
f.
Przyciski pamięci stacji
g. Przycisk EQ
h. Wyświetlacz LCD
i.
Zatrzask kieszeni akumulatora
j.
Kieszeń akumulatora
k. Dodatkowe przyłącze
l.
Pokrywa baterii guzikowej
m. Bateria guzikowa
n. Akumulator
o. Wskaźnik stanu naładowania
Bezpieczeństwo elektryczne
Zawsze sprawdzaj, czy napięcie akumulatora
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej urządzenia. Upewnij się też,
czy napięcie zasilania ładowarki odpowiada
lokalnemu napięciu sieciowemu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Używaj
urządzenia tylko w suchych miejscach.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza dopuszczonego
do eksploatacji i wytrzymującego pobór mocy
urządzenia (patrz: Dane techniczne). Zaleca się,
by minimalny przekrój żył kabla wynosił 1,5 mm2,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I USTAWIENIA
Wkładanie akumulatora
(rys. 1,3)
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy DEWALT.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy akumulator jest
całkowicie naładowany. Jeżeli akumulator nie
zapewnia wystarczającego zasilania, naładuj go
zgodnie z instrukcją zamieszczoną w podręczniku
ładowarki.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem naładuje się je
przez przynajmniej 10 godzin.
1. Zwolnij klapkę (i), by otworzyć pokrywę
kieszeni akumulatora.
2. Włóż i dobrze osadź akumulator (n)
w kieszeni.
3. Zamknij pokrywę kieszeni.
WSKAŹNIK STANU NAŁADOWANIA
AKUMULATORA (RYS.3)
WKŁADANIE BATERII
GUZIKOWEJ (Rys.1,2)
OSTRZEŻENIE: W razie potrzeby
baterię wymień na egzemplarz tej samej
marki i tego samego typu. Zwróć przy
tym uwagę na prawidłową polaryzację
(„+” i „-”). Uważaj, by przy składowaniu
lub transporcie baterii nie zewrzeć
jej biegunów jakimiś metalowymi
przedmiotami.
Radioodbiornik zawiera pamięć, która służy do
zapamiętywania czasu zegarowego i stacji. Przy
wyłączonym urządzeniu pamięć ta jest zasilana
z zainstalowanej baterii guzikowej.
1. Wyłącz ładowarkę/radioodbiornik i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
2. Otwórz kieszeń akumulatora przez uniesienie
zatrzasku (i).
3. Wykręć wkręt (p) mocujący przykrywkę baterii
(l).
4. Naciśnij zatrzask przykrywki do dołu i zdejmij
ją.
5. Włóż baterię guzikową (m), zwracając uwagę
na prawidłową polaryzację.
9
6. Ponownie załóż przykrywkę i dokręć wkręt.
7. Dobrze zamknij pokrywę kieszeni
akumulatora.
WSKAZÓWKA: By zresetować wyświetlacz LCD,
zegar i pamięć stacji, wyjmij baterię guzikową i
ponownie ją włóż. Podobnie postąp w przypadku
zawieszenia się wyświetlacza.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: przestrzegaj zawsze
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: nie ustawiaj radia
w miejscach, gdzie skraplają się
i pryskają płyny.
Obsługa radia (rys.1)
WYŁĄCZNIK / REGULATOR GŁOŚNOŚCI
1. By załączyć radioodbiornik, naciśnij przycisk
włącznika (a).
2. By zwiększyć głośność, obróć pokrętło (b)
w prawo, a by ją zmniejszyć - w lewo.
TRYBY PRACY
By wybrać żądany tryb pracy (FM, AM lub
AUX), naciśnij przycisk (d) aż do uzyskania
odpowiedniej funkcji. Przykładowo, gdy
radioodbiornik jest nastawiony na FM, naciśnij
przycisk dwa razy, aż na wyświetlaczu LCD (h)
u góry z lewej strony ukaże się AUX.
STROJENIE I PRZESZUKIWANIE ZAKRESU
Istnieją dwa sposoby aby znaleźć poszukiwany
zakres.
Tuning: naciśnij przycisk ze strzałką w prawo,
by znaleźć stację w wyższych partiach zakresu
częstotliwości. Naciśnij przycisk ze strzałką
w lewo, by znaleźć stację w niższych partiach
zakresu częstotliwości.
Szukanie zakresu: jeden raz naciśnij i zwolnij
prawy przycisk kierunkowy (c). Wyszukiwacz
częstotliwości zwiększa się aż do znalezienia
najbliższej stacji radiowej o wystarczająco
silnym sygnale. Ponownie naciśnij ten przycisk,
by dostroić się do nadajnika o większej
częstotliwości. Naciśnij lewy przycisk, by znaleźć
nadajnik o mniejszej częstotliwości. Funkcja
przeszukiwania zakresu działa w pasmach
FM i AM.
10
PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW PAMIĘCI
STACJI
Można zapamiętać niezależnie 10 stacji FM
i 5 stacji AM. Po zaprogramowaniu przycisków
naciśnięcie 1, 2, 3, 4 lub 5 powoduje wybranie
stacji zapamiętanej pod danym numerem.
1. Załącz radioodbiornik
2. Dostrój radioodbiornik do żądanej stacji (patrz
strojenie lub przeszukiwanie zakresu).
3. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków
(f), aż na wyświetlaczu LCD (h) zacznie
migać symbol wybranej stacji. Dalej naciskaj
przycisk, aż miganie ustanie. Przycisk
pamięci został zaprogramowany.
4. Powtórz operacje opisane w punktach 2. i 3.,
by zaprogramować pozostałe przyciski.
NASTAWIANIE ZEGARA
1. Załącz radioodbiornik (patrz p. Wyłącznik
i regulator głośności)
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zegara (e),
aż wyświetlacz LCD (h) zacznie migać.
3. By nastawić czas, naciśnij kilkakrotnie
przycisk kierunkowy w lewo aby stopniowo
podwyższyć liczbę godzin, lub pozostaw
naciśnięty aby szybciej je uzyskać.
Przyciskiem ze strzałką w prawo nastaw
minuty w podany sposób jw.
WSKAZÓWKA: Gdy przycisk nie zostanie
naciśnięty w ciągu 5 sekund, funkcja
programowania kończy się i zegar
automatycznie powraca do uprzednio
nastawionego czasu.
4. Po nastawieniu czasu naciśnij i przytrzymaj
przycisk zegara, aż na wyświetlaczu LCD
przestanie migać wskazanie czasu.
NASTAWIANIE EQ
Jakość dźwięku może być dopasowana poprzez
zmianę ustawień equalizera dla wartości
dźwięków
niskich i wysokich.
1. Naciśnij przycisk EQ (g), aby wybrać basy lub
dźwięki wysokie.
2. Naciśnij przycisk ze strzałką na prawo, aby
podwyższyć wybrane ustawienia i przycisk ze
strzałka w lewo aby je zredukować.
3. Gdy wyszukiwane ustawienie zostało
osiągnięte, zwolnij wszystkie przyciski
na 3 sekundy. Proces zostanie zakończony
i ustawienie EQ pozostanie aktywne.
Ważne wskazówki dla
radioodbiornika
1. Całkowicie naładowany akumulator 18 V
wystarcza na 8 godzin pracy radioodbiornika.
Akumulatory o niższym napięciu zapewniają
krótszy czas pracy.
2. Jakość odbioru zależy od miejsca
usytuowania radioodbiornika i mocy stacji
nadawczej.
3. Niektóre agregaty prądotwórcze powodują
szumy tła.
4. Odbiór AM na ogół jest czystszy przy
zasilaniu z akumulatora.
5. By skorzystać z wyjścia AUX (k), przyłącz do
niego wtyczkę wyjściową odtwarzacza CD,
iPod*/MP3 (rys. 1). Sygnał z zewnętrznego
źródła będzie odtwarzany przez głośniki
DC016.
* iPod jest to znak handlowy firmy Apple Inc.
KONSERWACJA
Urządzenia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Wskazówka dotycząca
konserwacji
Ten produkt nie wymaga konserwacji.
W jego wnętrzu nie ma żadnych elementów
podlegających konserwacji przez użytkownika.
W razie konieczności konserwacji zwróć się do
autoryzowanego serwisu DEWALT, by nie narażać
się na uszkodzenie wewnętrznych podzespołów,
które są wrażliwe na ładunki elektrostatyczne.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów urządzenia nie
używaj żadnych rozpuszczalników ani
innych agresywnych chemikaliów, które
mogą osłabić materiał. Najlepsza do
tego celu jest szmata zwilżona łagodnym
roztworem mydlanym. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie dostała się jakaś
ciecz i żadnej części urządzenia nie
zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Przed
czyszczeniem najpierw zawsze odłączaj
ładowarkę od sieci. Brud i tłuszcz na
obudowie ładowarki/radioodbiornika
usuwaj szmatą lub miękką szczoteczką
(nie metalową). Nie używaj do tego celu
wody ani żadnych rozpuszczalników.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
urządzenia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
przedstawiciela handlowego.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać
do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
11
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i
utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:

Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij
go z urządzenia.

Akumulatory litowo-jonowe, niklowowodorkowe i niklowo-kadmowe nadają
się do powtórnego wykorzystania.
Zużyte akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
który zadba o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
12
DEWALT
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00212592 - 17-07-2013
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
08/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising