KD1250K | Black&Decker KD1250K ROTARY HAMMER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-78 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KD1250
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaše vŕtacie kladivo Black & Decker je určené na
vŕtanie do dreva, kovu, plastov a muriva, a tiež na
skrutkovanie a nenáročné sekacie práce. Toto náradie
je určené iba na spotrebiteľské použitie.
e.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
3.
a.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané batériou (bez prívodného kábla).
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. V elektrickom náradí dochádza
k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
d.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri
uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte
zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej
siete. Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými
časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný
e.
f.
g.
4.
a.
b.
4
kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako
respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením prívodného kábla k sieťovej zásuvke alebo pred vložením batérie a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či
je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej sieti, ak
je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže
spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na
náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená
lepšia kontrola nad náradím v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy,
odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný odev, šperky alebo
dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte batériu. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Mnoho nehôd
býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky
a prácu, ktorá bude vykonávaná. Použitie
elektrického náradia na iné účely, než na aké je
určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
♦
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
♦
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo pokiaľ im
neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia
výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že
sa s týmto náradím nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre vŕtacie a sekacie kladivá
♦
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné vhodné
prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že
sa s týmto náradím nebudú hrať.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode na použitie.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Ak sa pri práci s náradím práši alebo ak odlietavajú drobné čiastočky materiálu, používajte proti
prachu ochranný štít alebo respirátor.
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť
môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytými vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte elektrické náradie vždy
za izolované rukoväti. Pri kontakte pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz
elektrickým prúdom.
Nikdy nepoužívajte sekáče v režime vŕtanie.
Príslušenstvo sa v materiáli zasekne a bude sa
otáčať náradie.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
5
Vibrácie
♦
♦
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou
normou EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie
jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrácií sa môže tiež použiť na predbežné stanovenie
času práce s týmto náradím.
Nastavte bočnú rukoväť do požadovanej polohy.
Utiahnite bočnú rukoväť otáčaním rukoväti v smere pohybu hodinových ručičiek.
Nasadenie a odobratie hĺbkového dorazu
(obr. A)
♦
♦
Povoľte upínaciu skrutku (9).
Zasuňte hĺbkový doraz (7) do montážneho otvoru,
ako na uvedenom obrázku.
Nastavte hĺbkový doraz (7) do požadovanej polohy. Maximálna hĺbka vŕtania zodpovedá vzdialenosti medzi špičkou vrtáka a prednou časťou
hĺbkového dorazu.
Utiahnite upínaciu skrutku (9).
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne
vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia.
Úroveň vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
♦
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES
na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky
použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté
a keď beží naprázdno.
Montáž príslušenstva (obr. B - D)
♦
♦
♦
♦
♦
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
♦
Elektrická bezpečnosť
Skľučovadlo s kľučkou (obr. D)
♦
Otvorte skľučovadlo otáčaním objímky (12) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
♦
Zasuňte upínaciu stopku nástroja (13) do skľučovadla.
♦
Kľúč skľučovadla (14) vložte do ľubovoľného otvoru (15) na bočnej strane skľučovadla a otáčaním
v smere hodinových ručičiek ho dotiahnite.
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Použitie
Popis
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Volič otáčok
3. Volič režimu vŕtania
4. Volič pracovného režimu
5. Držiak nástrojov
6. Bočná rukoväť
7. Hĺbkový doraz
8. Kryt zásobníka maziva
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite polohu elektrických vedení a vodovodných,
plynových alebo iných potrubí.
Varovanie! Nepoužívajte sekáče, ak pracuje toto náradie v režime vŕtania.
Voľba pracovného režimu (obr. F)
Náradie sa môže použiť v troch pracovných režimoch.
♦
Ak chcete použiť volič režimu vŕtania (3), otočte
ho do požadovanej polohy, ktorá je označená
príslušným symbolom.
♦
Ak chcete použiť volič pracovného režimu (4),
stlačte odisťovacie tlačidlo (16) a otočte volič do
požadovanej polohy, ktorá je označená príslušným symbolom.
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Montáž bočnej rukoväti (obr. A)
♦
Očistite a namažte upínaciu stopku (10) príslušenstva.
Stiahnite dozadu objímku (11) a zasuňte upínaciu
stopku do držiaku nástrojov (5).
Zatlačte nástroj dole a ľahko ním otáčajte, dokiaľ
nezapadne do drážok.
Zatiahnite za pracovný nástroj, aby ste sa uistili,
či je riadne zaistený. Funkcia sekania vyžaduje,
aby pracovné príslušenstvo, ktoré je upnuté v držiaku nástrojov, vykonávalo v axiálnej osi pohyb
v rozsahu niekoľkých centimetrov.
Ak chcete pracovný nástroj vybrať, stiahnite dozadu objímku (11) a nástroj vyberte.
Otáčajte rukoväťou proti smeru pohybu hodinových ručičiek, pokiaľ nepôjde bočná rukoväť (6)
nasunúť na prednú časť náradia, ako je uvedené
na obrázku.
Vŕtanie
♦
Pri vŕtaní do ocele, dreva a plastov a po skrutkovaní nastavte volič pracovného režimu (4) do
6
a volič režimu vŕtania (3) do polohy
♦
Vŕtanie s príklepom
♦
Pri príklepovom vŕtaní do muriva a betónu nastavte volič pracovného režimu (4) do polohy
a volič režimu vŕtania (3) do polohy
. Pri
príklepovom vŕtaní by náradie nemalo odskakovať
a jeho chod by mal byť plynulý. Ak je to nutné,
zvýšte otáčky náradia.
♦
polohy
.
Naplnenie zásobníka mazivom
Pravidelne náradie vypínajte a kontrolujte množstvo
maziva. Ak je v zásobníku menej než štvrtina maximálneho množstva maziva, doplňte zásobník správnym
mazivom. Správne mazivo môžete kúpiť u autorizovaného predajcu alebo v autorizovaných servisoch
Black & Decker.
♦
Pomocou dodaného kľúča otáčajte krytom zásobníka (8) proti smeru pohybu hodinových ručičiek
a odoberte tento kryt.
♦
Naplňte zásobník odporúčaným mazivom.
♦
Nasaďte späť kryt zásobníka (8).
Sekanie
♦
Pri príklepovom vŕtaní so zaisteným hriadeľom
pri miernom sekaní nastavte volič pracovného
a volič režimu vŕtania
režimu (4) do polohy
(3) do polohy
.
♦
Ak vykonáte zmenu z režimu príklepové vŕtanie
na režim sekanie, nastavte sekáč do požadovanej
polohy. Ak cítite pri vykonávaní zmeny pracovného režimu odpor, otočte mierne sekáčom, aby
došlo k zaisteniu zámky hriadeľa.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Zapnutie a vypnutie
♦
♦
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak má
náradie skľučovadlo).
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Otočením voliča otáčok (2) zvoľte požadované
otáčky náradia.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(1).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
Kontrola uhlíkov (obr. E)
Vaše náradie je vybavené systémom, ktorý monitoruje
stav uhlíkov.
♦
Zelená kontrolka uhlíkov (17). Uhlíky sú v dobrom
stave.
♦
Červená kontrolka uhlíkov (18). Uhlíky sú opotrebované a musia sa vymeniť. Zverte náradie
autorizovanému servisu Black & Decker, kde sa
vymenia uhlíky.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Príslušenstvo
Výkon vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvá Black & Decker a Piranha sú
navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu
a sú určené na zvýšenie výkonu vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok,
ktorý vám vaše náradie môže poskytnúť.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení
ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý
zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia napájaného batériou alebo náradia s prívodným
káblom:
♦
Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný
kábel od siete.
♦
Vetracie otvory zariadenia/náradia/nabíjačky
pravidelne čistite mäkkou kefkou alebo suchou
handričkou.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvede-
7
Záruka
nej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Technické údaje
KD1250 (Typ 1)
Vstupné napätie
Príkon
V
230
W
1 250
Otáčky naprázdno
min-1
0 – 850
Počet rázov
min
-1
0 – 4 100
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje
v snahe o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú
výmenu chybných dielov, opravu alebo výmenu celého
výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦
Tento výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
♦
Tento výrobok nebol vystavený nesprávnemu
použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná
údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením, inými predmetmi alebo nehodou.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Energia rázu pri jednom zdvihu nameraná
v súlade s požiadavkami postupu
EPTA 05/2009
J
3,2
kg
5,4
Betón
mm
32
Oceľ
mm
13
Drevo
mm
40
Hmotnosť
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 93 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 104 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Príklepové vŕtanie do betónu (ah, HD) 14,2 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2,
Sekanie (ah, Cheq) 13,6 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
Navštívte, prosím, naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu váš
nový výrobok Black & Decker, aby ste mohli byť
informovaní o nových výrobkoch a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov nájdete na
adrese www.blackanddecker.co.uk.
13
KD1250
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť
Black & Decker na tejto adrese alebo na adresách,
ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13. 5. 2013
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00209381 - 03-07-2013
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising