KD1250K | Black&Decker KD1250K ROTARY HAMMER instruction manual

509211 - 82 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KD1250
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
e.
Młotowiertarka firmy Вlack & Decker jest przeznaczona do wiercenia otworów w drewnie, metalach,
tworzywach sztucznych i murze, a także do wkręcania
wkrętów oraz lekkiego kucia. Elektronarzędzie to nie
nadaje się do celów przemysłowych.
f.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
3.
a.
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym)
jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze
je oświetlaj.
Bałagan i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
c.
d.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj
żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia
ani do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
e.
f.
g.
4.
a.
4
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa,
obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem
opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do
sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź,
czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza
zagrożenie zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach
niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej
nimi pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp.
Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Bezpieczeństwo innych osób
♦
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów
przy użyciu oryginalnych części zamiennych.
Jest to istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
♦
Przy korzystaniu z elektronarzędzia mogą zaistnieć
dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu
(np. powstającego podczas obróbki drewna,
a zwłaszcza dębu, buku i preszpanu).
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy młotowiertarek i młotów
kujących
♦
♦
Urządzenie to nie powinno być obsługiwane przez
osoby (w tym także dzieci) o graniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej bądź takie,
którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że pod nadzorem doświadczonego
użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
♦
Nigdy nie używaj dłuta w trybie wiercenia.
Mogłoby ono utknąć w materiale i spowodować
niekontrolowany obrót młotowiertarki.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi
utratą panowania nad urządzeniem.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłogach i sufitach poinformuj się dokładnie, jak
przebiegają przewody i rury.
Unikaj dotykania ostrza wiertła tuż po zakończeniu
wiercenia, gdyż może być gorące.
Zabrania się używania tego elektronarzędzia
przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują
się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły
się tym elektronarzędziem.
W instrukcji tej opisano zastosowanie elektronarzędzia zgodne z przeznaczeniem. Używanie
innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami.
Zakładaj maskę przeciwpyłową, gdy w powietrze
jest wzbijany pył lub wióry.
Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących
do zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata
panowania nad urządzeniem może skutkować
urazem ciała.
W razie niebezpieczeństwa przewiercenia
ukrytych przewodów elektrycznych lub własnego przewodu zasilającego trzymaj urządzenie za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze
ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi
elementami urządzenia, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym w przypadku natrafienia
na będący pod napięciem przewód.
5
Wibracje
♦
♦
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone
standardową metodą opisaną w normie EN 60745,
dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań
z innymi narzędziami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Mocowanie ogranicznika głębokości
wiercenia (rys. A)
♦
♦
♦
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań w praktyce może się różnić od podanej
wartości zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia
i nie da się wykluczyć jej przekroczenia.
♦
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków
bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających narzędzi trzeba też uwzględnić
rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym
czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Poluzuj pokrętło (9).
Tak jak pokazano na rysunku, włóż ogranicznik
głębokości (7) w przewidziany do tego celu otwór.
Ogranicznik głębokości wiercenia (7) ustaw w żądanej pozycji. Maksymalna głębokość wiercenia
jest wyznaczona odległością między ostrzem
wiertła i przednim końcem ogranicznika.
Mocno dokręć pokrętło (9).
Mocowanie narzędzi roboczych (rys. rys. B
do D)
♦
♦
♦
Tabliczki na młotowiertarce
Na młotowiertarce umieszczono następujące symbole:
♦
Ostrzeżenie! By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
♦
Bezpieczeństwo elektryczne:
W razie potrzeby oczyść i nasmaruj chwyt narzędzia roboczego (10).
Wycofaj do tyłu tuleję zaciskową (11) i włóż chwyt
narzędzia w uchwyt narzędziowy (5).
Wciśnij narzędzie robocze do oporu i obróć je, aż
usadowi się w rowkach.
Pociągnij narzędzie, by sprawdzić, czy jest dobrze
zamocowane. W trybie kucia i wiercenia udarowego narzędzie osadzone w uchwycie musi mieć
kilka centymetrów luzu w kierunku osiowym.
By wyjąć narzędzie robocze, wycofaj tuleję zaciskową (11) do tyłu i wysuń narzędzie z uchwytu.
Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
(rys. D)
Urządzenie to jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
♦
Przestaw rękojeść do żądanej pozycji.
Zamocuj rękojeść, obracając ją w prawo.
♦
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Вlack & Decker. Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
♦
Otwórz uchwyt wiertarski przez obrócenie wieńca
zębatego (12) w lewo.
Włóż chwyt narzędzia roboczego (13) w uchwyt
wiertarski.
Włóż dostarczony klucz (14) po kolei we wszystkie
trzy boczne otwory (15) uchwytu wiertarskiego
i mocno dokręć wieniec w prawo.
Obsługa
Ostrzeżenie! Nie przyspieszaj pracy na siłę. Nie
przeciążaj młotowiertarki.
Elementy
Urządzenie zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik
2. Nastawnik prędkości obrotowej
3. Przełącznik trybu wiercenia
4. Przełącznik trybu pracy
5. Uchwyt narzędziowy
6. Rękojeść boczna
7. Ogranicznik głębokości wiercenia
8. Pokrywa zbiorniczka na smar
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłogach i sufitach najpierw się poinformuj,
jak dokładnie przebiegają ukryte tam przewody i rury.
Ostrzeżenie! Nie używaj dłut w trybie wiercenia.
Wybór trybu pracy (rys. F)
Ostrzeżenie! Sprawdź, czy młotowiertarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego.
Młotowiertarka dysponuje trzema trybami pracy:
♦
Przełącznik trybu wiercenia (3) obróć do żądanej
pozycji oznaczonej odpowiednim symbolem.
♦
Naciśnij przycisk zwalniający (16) i obróć przełącznik trybu pracy (4) do żądanej pozycji oznaczonej odpowiednim symbolem
Mocowanie rękojeści bocznej (rys. A)
Wiercenie
Montaż
♦
♦
Obróć rękojeść boczną (6) w lewo aż do poluzowania uchwytu i nasuń ją od przodu na młotowiertarkę.
6
W celu wiercenia w stali, drewnie i tworzywach
sztucznych oraz wkręcania wkrętów przełącznik
trybu pracy (4) ustaw w pozycji
trybu wiercenia (3) - w pozycji
, a przełącznik
♦
.
Wiercenie udarowe
♦
W celu wiercenia w murze i betonie przełącznik
trybu pracy (4) ustaw w pozycji
♦
, a przełącznik
. Przy wierceniu
trybu wiercenia (3) - w pozycji
udarowym wiertło nie powinno odskakiwać, lecz
spokojnie się obracać. W razie potrzeby zwiększ
prędkość obrotową.
Napełnianie zbiorniczka smaru
Od czasu do czasu wyłączaj młotowiertarkę i sprawdzaj ilość smaru; gdy spadnie poniżej 1/4 pojemności
zbiorniczka, uzupełnij go odpowiednim środkiem smarowym, który można nabyć w serwisie Вlack & Decker.
 Za pomocą dostarczonego klucza obróć przykrywkę towotnicy (8) w lewo i zdejmij ją.
 Napełnij zbiorniczek zalecanym smarem.
 Ponownie zamknij przykrywkę (8).
Kucie
♦
♦
W celu kucia przy zablokowanym wrzecionie
i przy lekkich pracach wyburzeniowych przełącznik trybu pracy (4) ustaw w pozycji , a przełącz.
nik trybu wiercenia (3) - w pozycji
Przy przechodzeniu z wiercenia udarowego na
kucie obróć dłuto do żądanej pozycji. Gdy przy
zmianie trybu pracy jest wyczuwany opór, nieco
obróć dłuto, by zadziałała blokada wrzeciona.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Załączanie i wyłączanie
♦
♦
♦
w elektronarzędziu.
Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki.
Regularnie czyść uchwyt wiertarski. W tym celu
otwórz go i, lekko postukując, usuń z niego pył.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Вlack & Decker nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Wybierz żądaną prędkość obrotową przez obrócenie regulatora (2).
By załączyć młotowiertarkę, naciśnij wyłącznik
(1).
By wyłączyć młotowiertarkę, zwolnij wyłącznik.
System kontroli szczotek (rys. E)
Młotowiertarka zawiera zintegrowany system kontroli
zużycia szczotek.
♦
Zielony wskaźnik (17) informuje, że szczotki są
w dobrym stanie.
♦
Czerwony wskaźnik (18) informuje, że szczotki
są zużyte i trzeba je wymienić. W celu wymiany
oddaj młotowiertarkę do autoryzowanego serwisu
Вlack & Decker.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą
być odzyskane i ponownie wykorzystane.
W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego wyrobu.
Wyposażenie dodatkowe
Możliwości młotowiertarki zależą od zastosowanego
wyposażenia dodatkowego. Akcesoria Вlack & Decker
i Piranha odznaczają się najwyższą jakością i mają
na celu polepszenie osiągów elektronarzędzia. Stosując je, uzyskasz maksymalną możliwą sprawność
młotowiertarki.
Firma Вlack & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać
z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Konserwacja
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Вlack & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Elektronarzędzia sieciowe i akumulatorowe firmy
Вlack & Decker odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak w celu
zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne
jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj
następujące czynności:
♦
Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
♦
Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki
lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
7
Dane techniczne
KD1250 (typ 1)
Napięcie zasilania
Pobór mocy
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Częstotliwość udarów
VAC
230
W
1250
obr/min
1/min
0 - 850
0 - 4100
Energia pojedynczego udaru wg
procedury EPTA 05/2009
J
3,2
kg
5,4
Beton
mm
32
Stal
mm
13
Drewno
mm
40
Masa
Maksymalna średnica wiercenia
Poziom hałasu zmierzony wg normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 104 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone według normy EN 60745:
Wiercenie udarowe w betonie: 14,2 m/s2, niepewność pomiaru 1,5 m/s2
Dłutowanie: 13,6: niepewność pomiaru 1,5 m/s2
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
13
Вlack & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób nr
kat.KD1250 opisany w „Danych technicznych” został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Wyroby są także zgodne z dyrektywą 2004/108/WE
oraz 2011/65/UE
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego
z naszych przedstawicielstw handlowych Вlack & Decker wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie w imieniu firmy Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
23.07.13
8
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00213791 - 07-08-2013
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising