KD1250K | Black&Decker KD1250K ROTARY HAMMER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-57 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KD1250
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön új Black & Decker fúrókalapácsát faanyagok,
fémek, műanyagok és falak fúrására valamint csavarbehajtásra és könnyebb vésési feladatok végzésére
terveztük. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
e.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen a készülékkel kapcsolatos összes
információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati
(vezetékes) vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa
jól ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja a készüléket robbanásveszélyes
légtérben, például ahol gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por vannak jelen. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por vagy
a gázok meggyulladhatnak.
Az elektromos szerszám használata közben
tartsa távol a gyermekeket és az arra járókat.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos szerszámhoz
ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem
átalakított) csatlakozódugasz és ahhoz illő fali
aljzatok használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos
szerszám belsejébe, nő az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó
alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült
f.
g.
4.
a.
4
vagy összetekeredett hálózati kábel használata
növeli az áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábel használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon
maradékáram megszakítóval (RCD) védett
áramforrást. RCD használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig
arra, amit tesz, használja a józan eszét. Ne
használja a szerszámot, ha fáradt, vagy ha
gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés
alatt áll. Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések
(például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a szerszámot a hálózatra és/
vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe
veszi vagy hordozza. Ne hordozza a feszültség
alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi kapcsolón,
mivel az balesethez vezethet.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett kulcs a gép beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat,
az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak
a mozgó alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben. Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő szerszámot
használja. A megfelelő szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez, változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos
kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Ha sérült a szerszám, használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott és éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és könynyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Mások biztonsága
♦
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságát.
♦
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít
számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések fúró- és vésőkalapácsokhoz
♦
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Fúrókalapács üzemmódban soha ne használjon vésőtartozékot. A vésőtartozék elakad az
anyagban és forgásra kényszeríti a fúrót.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében tartja
vagy a testéhez szorítja, az instabillá válik, Ön
pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne érjen a fúrószárhoz,
mert a fúrás során felforrósodhatott.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő tájékoztatást biztosít számukra. Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne
játszhassanak a szerszámmal.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
Viseljen arcmaszkot vagy porvédő álarcot, amikor olyan munkát végez, amely por vagy repülő
szilánkok keletkezésével jár.
Viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom elvesztése
személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot a szigetelt markolatánál fogja, amikor olyan helyen végez
munkát, ahol a vágótartozék rejtett vezetékkel,
vagy a szerszám saját tápkábelével kerülhet
érintkezésbe. Ha a vágótartozék áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is áram
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
5
♦
♦
Oldalfogantyú felszerelése (A ábra)
Halláskárosodás.
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély
(pl. faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt
lemez (MDF) vágásánál).
♦
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
♦
♦
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az
EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg,
így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál
mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték
felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
A mélységütköző felhelyezése és eltávolítása
(A ábra)
♦
♦
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata
során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
♦
♦
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe
kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve
azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve
a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az
időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen jár.
Lazítsa meg a gombot (9).
Illessze a mélységütközőt (7) a szerelőfuratba az
ábra szerint.
Állítsa a mélységütközőt (7) a kívánt helyzetbe.
A maximális fúrási mélység egyenlő a fúrószár
hegye és a mélységütköző elülső vége közötti
távolsággal.
Szorítsa be a gombot (9).
Tartozék felszerelése (B–D ábra)
♦
♦
♦
♦
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülések veszélyének
csökkentése végett olvassa el a kezelési
útmutatót.
♦
Tisztítsa meg és zsírozza be a tartozék szárát (10).
Húzza hátra a perselyt (11), és helyezze be a szárat a szerszámbefogóba (5).
Nyomja a tartozékot lefelé, és óvatosan forgassa
addig, amíg a vájatokba be nem illeszkedik.
Ellenőrizze, hogy tökéletesen illeszkedik-e a tartozék: próbálja meg kihúzni a befogóból. A kalapács
funkció működéséhez szükséges, hogy a szár
tengelyirányban néhány centiméternyit el tudjon
mozdulni, amikor rögzítve van a szerszámbefogóba.
A tartozék eltávolításához húzza hátra a perselyt
(11), és húzza ki a tartozékot a befogóból.
Kulcsos tokmány (D ábra)
♦
Nyissa ki a tokmányt úgy, hogy a perselyt (12) az
óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.
♦
Helyezze be a szerszámszárat (13) a tokmányba.
♦
Illessze be a tokmánykulcsot (14) a tokmány oldalán található furatokba (15) és húzza szorosra
az óramutató járásával megegyező irányban.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
megfelel-e az áramforrás feszültségének.
♦
Addig forgassa az óramutató járásával ellentétes
irányba a markolatot, amíg rá nem tudja csúsztatni az oldalfogantyút (6) a szerszám elejére az
ábrának megfelelően.
Forgassa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe.
A markolatot óramutató járásával megegyező
irányban forgatva szorítsa rá a fogantyút a gépre.
Ha a hálózati kábel sérült, a balesetveszély elkerülése érdekében a gyártóval vagy Black & Decker
szakszervizzel cseréltesse ki.
A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Részegységek
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Fordulatszám-előválasztó tárcsa
3. Fúrás üzemmód választó
4. Üzemmód-választó kapcsoló
5. Szerszámbefogó
6. Oldalfogantyú
7. Mélységütköző
8. Zsírzó sapka
Figyelmeztetés! Fal, padló vagy mennyezet fúrása
előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek
elhelyezkedéséről.
Figyelmeztetés! Ne használjon vésőket, ha a szerszám fúrás üzemmódban van.
Üzemmód kiválasztása (F ábra)
A szerszám három üzemmódban használható.
♦
A fúrás üzemmód kiválasztásához forgassa a fúrás üzemmód választót (3) a szimbólummal jelzett
kívánt helyzetbe.
♦
A módválasztó (4) használatához nyomja meg
a kioldó gombot (16), és fordítsa a módválasztót
a szimbólummal jelzett kívánt helyzetbe.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg
arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza
ki van húzva a konnektorból.
6
Fúrás
♦
Fém, fa és műanyagok fúrásához, illetve csavarozáshoz állítsa a módválasztót (4) a
helyzetbe, a fúrás üzemmód választót (3) pedig a
helyzetbe.
♦
Ütvefúrás
♦
Falazat és beton ütvefúrásához állítsa a módhelyzetbe, a fúrás üzemmód
választót (4) a
választót (3) pedig a
helyzetbe. Kalapáláskor
a szerszám nem ugrálhat simán kell működnie.
Ha szükséges, növelje a fordulatszámot.
♦
♦
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó
fázis csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Kalapálás
♦
Tengelyreteszelés mellett végezhető kalapáláshoz, könnyű véséshez és bontáshoz állítsa
helyzetbe, a fúrás üzema módválasztót (4) a
mód választót (3) pedig a
helyzetbe.
♦
Amikor ütvefúrás módról vésés módra vált, forgassa a vésőszárat a kívánt helyzetbe. Ha a váltásnál
ellenállást tapasztal, forgassa el kissé a vésőszárat, hogy a tengelyzár bekattanjon.
Be- és kikapcsolás
♦
♦
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a készülék/töltő szellőzőnyílásait.
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha a szerszámra fel van szerelve), és ütögesse meg, hogy
a belsejéből kihulljon a por.
Környezetvédelem
A fordulatszám-előválasztó tárcsával (2) válassza
ki a kívánt fordulatszámot.
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg az
üzemi kapcsolót (1).
A szerszám kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót.
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Kefe-figyelő (E ábra)
Az Ön szerszáma tartalmaz egy olyan rendszert,
amely a kefék állapotát figyeli.
♦
Kefe-figyelő zöld visszajelzője (17). A kefék jó
állapotban vannak.
♦
Kefe-figyelő piros visszajelzője (18). A kefék lekoptak, cserére szorulnak, juttassa el a szerszámot egy Black & Decker márkaszervizbe, ahol
kicserélik a keféket.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése lehetővé teszi
ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Tartozékok
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy
a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól. A Black & Decker és Piranha tartozékok magas
minőségi követelményeknek megfelelően készültek,
és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő cél. A fenti tartozékok felhasználásával
a lehető legjobb teljesítményt érheti el.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól
és a rendszeres tisztítástól is.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli készülékek karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
7
Műszaki adatok
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
KD1250 (1-es típus)
VAC
230
W
1250
Üresjárati fordulatszám
min-1
0-850
Ütésszám
min-1
0-4100
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Löketenkénti ütőenergia
a 2009/05 EPTA-eljárás szerint
j
3,2
kg
5,4
Kőzet
mm
32
Fém
mm
13
Fa
mm
40
Súly
Maximális fúráskapacitás
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 93 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A),
Hangteljesítmény (LWA) 104 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745
szabvány szerint:
Ütvefúrás betonba (ah, HD) 14,2 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2,
Vésés (ah, Cheq) 13,6 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KD1250
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért
forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
23.07.2013
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
zst00243942 - 21-08-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising