DCR017 | DeWalt DCR017 SITE RADIO instruction manual

359203-20 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCR017
Фигура 1
o
f
i
h
b
a
d
e
c
g
k
p
Фигура 2
n
m
l
r
DCR017-GB
DCR017-QW
DCR017-BD
2
Фигура 3
s
t
j
Фигура 4
DCR017
GB
DCR017
QW
DCR017
BD
DCR017
LX
3
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО/РАДИО
DCR017
Честито!
Вие избрахте продукт наDEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Дефиниции:
Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могло
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВАЖНО: Указва една потенциално
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, може да доведе до малки
или средни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Технически данни
Източник на захранване
Напрежение на ел. мрежа
(само за
Великобритания
и Ирландия)
Волтаж на батерията
Тип на батерията
Приблизително време
за зареждане
Ток за зареждане
Тегло
Предпазители:
Европа
230/110
10,8–18
Li-Ion
мин.
A
кг
45 –120
2,0
5,7
Обозначава риск от токов удар.
230/110 V
13 Ампера, в щепсела
VDC
Ah
кг
Обозначава риск от пожар.
DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
1,3
1,5
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
2,0
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
Зарядно устройство
Волтаж на електрическото
напрежение
VAC
Вид на батерията
Приблизително време
за зареждане
мин
4
VAC
VDC
230 V
16 Ампера, ел. мрежа
Великобритания
и Ирландия
Батериен пакет
Батериен тип
Волтаж
Капацитет
Тегло
VAC
DCR017
AC/DC
230
DCR017
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah
60
(2,0 Ah
90
(3,0 Ah
120
(4,0 Ah
батерийни пакети)
батерийни пакети)
батерийни пакети)
батерийни пакети)
Инструкции за безопасност за
Зарядни устройства/Радиа
• Не злоупотребявайте с кабела. Никога
не носете зарядното/радиото за кабела.
Никога не дърпайте кабела, за да го
изключите от контакта. Пазете кабела
далече от нагорещени предмети, масло
или остри ръбове.
• Свалете батерийния пакет. Изключете,
преди да го оставите без наблюдение.
Свалете батерийния пакет, когато не
го използвате, преди да зареждате аксесоари или приставки преди сервизиране.
• Този уред е предназначен за употреба
в умерен климат.
• Tози уред не е предназначен за употреба
от хора (включително деца) с намалени
физически, сензорни или умствени
въэможности, или с липса на знания, освен
ако не са под наблюдение или не са били
инструктирани относно употребата на
устройството от човек, отговорен за
тяхната безопасност.
• Зарядното устройство/радиото да не се
излагат на течове или разливане на вода;
никакви предмети, пълни с вода, като
например вази, не трябва да се поставят
на тях.
• Никакви източници на открит пламък,
като запалени свещи, не трябва да
се поставят на радиото/зарядното
устройство.
• Основният контакт да се използва като
средство за изключване; устройството за
изключване (щепсела) да бъде в работещо
състояние.
Означения на зарядното
устройство/радиото
Следните пиктограми са показани на
зарядното устройство/радиото:
Прочетете ръководството
с инструкции.
Важни инструкции за
безопасност за зарядни
устройства/радиа
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции
за безопасност и работа за зарядното
устройство/радиото DCR017.
• Преди да използвате зарядното
устройство/радиото, прочетете всички
инструкции и табелки за внимание по
зарядното устройство, по батерийния
пакет и продукта, който го използва.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
удар. Не допускайте навлизането
на течност в зарядното
устройство. Може да доведе до
токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте
само зарядни батерии DEWALT .
Други видове батерии може да се
пръснат, като причинят телесни
повреди и щети.
ВНИМАНИЕ: Децата трябва да се
наблюдават постоянно, за да не си
играят с уреда.
ВНИМАНИЕ: Съществува
опасност от експлозия, ако
вътрешната батерия е поставена
неправилно. Заменяйте само със
същия или еквивалентен тип.
ЗАБЕЛЕЖКА: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност,
изложените зарядни контакти
в зарядното устройство може
да получат късо съединение от
чужд материал. Чужди проводни
материали като например
стоманена вълна, алуминиево
фолио или натрупване на метални
частици, както и други подобни
трябва да се държат далече
от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
устройство преди да бъде
почистено.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Tези зарядни устройства/радиа не
са предназначени за друга употреба,
освен за зареждане на презареждащите
5
се батерии на DEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство/
радиото на дъжд или сняг.
• Когато изключвате зарядното
устройство, направете го от щепсела,
а не чрез дърпане на кабела. Това ще
намали риска от повреда в щепсела или
кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на място,
където може да е настъпан, да се спъват
в него или да бъде повреден.
• Не използвайте удължителен кабел,
освен ако не е абсолютно задължително.
Използването на неподходящ
удължителен кабел може да доведе до
риск от пожар, токов удар или късо
съединение.
• Не поставяйте никакви предмети върху
зарядното устройство/радио,
и не поставяйте зарядното устройство/
радиото на меки повърхности,
където може да бъдат блокирани
вентилационните отвори, това да
доведе до прекалено вътрешно загряване.
Поставете зарядното устройство/
радиото далече от нагорещени
източници.
• Не работете със зарядното устройство/
радиото, ако кабела и щепсела му са
повредени — веднага ги заменете.
• Не работете със зарядното устройство/
радиото, ако е ударено рязко, ако
е изпуснато или повредено по някакъв
начин. Занесете го в упълномощен
сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното устройство/
радиото; когато се изисква сервизиране
или поправка, занесете го в упълномощен
сервизен център. Неправилното
сглобяване може да доведе до токов удар,
късо съединение или пожар.
• Не разглобявайте зарядното устройство;
когато се изисква сервизиране или
поправка, занесете го в авторизиран
сервизен център. Това ще намали риска
от токов удар. Свалянето на батерийния
пакет няма да намали този риск.
• НИКОГА не се опитвайте да свързвате
две зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство/радиото
е създадено да работи при стандартна
битова електрическа мощност от
6
230 V. Не се опитвайте да го използвате
при други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Инструкции за заземяване
Зарядното устройство/радиото DCR017 (230
V) трябва да се заземи. В случай на лошо
функциониране или повреда, заземяването
осигурява пътя на най-малкото съпротивление
за електрическия ток, за да намалите риска
от токов удар. Зарядното устройство/радиото
е оборудвано с кабел, като има заземителен
проводник и щепсел за заземяване. Щепселът
трябва да бъде включен в подходящ контакт,
който е правилно монтиран и заземен
в съответствие с всички местни правилници
и наредби.
ОПАСНОСТ: Неправилното
свързване на заземителния
проводник може да доведе до риск
от токов удар. Проводникът
с изолация с външна повърхност,
която е зелен с жълти ивици
е заземителната. Ако е необходим
ремонт или подмяна на кабел
или щепсел, не свързвайте
заземителния проводник към на
жива клема. Ремонтите да се
извършват само от сервизен
агент на DEWALT. Не изменяйте
щепсела, предоставен със
зарядното устройство/радиото
– ако не пасва на контакта, той
трябва да бъде заменен с подходящ
от сервизен агент на DEWALT.
ЗА ЗАЗЕМЕН, КАБЕЛНО СВЪРЗВАНО
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО/РАДИО С
НОМИРАЛНА СТОЙНОСТ 16А И ПО-НИСКА
И С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
ПРИ НОМИНАЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО
НАПРЕЖЕНИЕ ОТ 230 V
Зарядното устройство/радиото е за употреба
с номинално напрежение на електрическата
верига от 230 V и има заземителен щепсел,
който изглежда като щепсела на следната
илюстрация.
DCR017
Това зарядно устройство няма да зарежда
погрешен батериен пакет. Зарядното устройство
ще покаже, че батериите са дефекни, като няма
да светне или като покаже знака за проблем
в пакета или мигащият индикатор на зарядното.
DCR017 BD
ЗАБЕЛЕЖКА: Това може и да означава
проблем със зарядното устройство.
Зарядното устройство/радиото DCR017 приема
10,8–18 V Li-Ion батерии.
Ако зарядното устройство показва проблем,
занесете зарядното устройство заедно
с батерийният пакет, за да бъдат тествани
в упълномощен сервизен център.
Това радио/зарядно устройство не изискват
регулиране и е създадене да е възможно
най-лесне за употреба.
Горещ/студен пакет
закъснение
Процедура за зареждане
(фиг. 3)
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното устройство
тогава автоматично се превключва към режим
на зареждане. Тази характеристика осигурява
максимален живот на батерията.
Зарядни устройства
1. Включете зарядното устройство в подходящ
230 V контакт, преди да вкарате батерийния
пакет.
2. Вкарайте батерийният пакет (s) в зарядното
устройство, уверете се, че пакета
е напълно легнал в зарядното устройство.
Червената светлина (зареждане) ще
присветва продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на Li-Ion батерии, заредете
напълно батерийният пакет преди първа
употреба.
Процес на зареждане (фиг. 1)
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния пакет.
Индикаторът за зареждане (о) ще покаже
състоянието на зареждане на батерията, когато
батерията се зарежда.
светлинния индикатор
зареждане
––
напълно заредени
––
–––––––––––––––––
горещ/студен пакет
закъснение
x
–– • –– • –– • –– •
проблем в пакета или зарядното
устройство
Инструментът автоматично ще се изключи, ако
се включи системата за електронна защита.
Ако това се случи, поставете Li-Ion батерия
на зарядното устройство до пълното му
зареждане.
Студеният батериен пакет се зарежда за около
половината от темпото на топъл батериен
пакет. Батерийният пакет се зарежда с това
бавно темпо през целия цикъл на зареждане
и няма да се промени в максимално темпо,
дори ако батерията се затопли.
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна,
не забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Състояние на зареждане Модел на
–– ––
XR Li-Ion инструменти са направени със
система за електронна защита, която да
защитава батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди използването
на батерийният пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност
по-долу и след това следвайте процедурите за
зареждане.
••••••••••••
7
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерийният пакет в експлозивна
атмосфера, като например
в присъствието на запалителни
течности, газове или прах.
Поставянето или изваждането на
батерийния пакет от зарядното
устройство може да възпламени
прахообразни материали или пари.
• Никога не насилвайте батериен пакет
в зарядното устройство.
Не изменяйте батерийният пакет по
никакъв начин, за да го напъхате
в несъвместимо зарядно устройство,
понеже може да се повреди и да
причини сериозни наранявания.
• Зареждайте патерийните пакети само
в съответните зарядни устройства на
DEWALT.
• НЕ пръскайте и не потапяйне във вода
или други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента на места, където
температурите може да достигнат или
надхвърлят 40 ˚C (105 ˚F) (като открити
или метални сгради през лятото).
• Батериите не трябва да се излагат
на прекомерна топлина, като например
слънчева светлина, огън или подобни.
• За най-добри резултати се уверете, че
батерийния пакет е напълно зареден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако корпуса на батерийния пакет
е спукан или повреден, не го
вкарвайте зарядното устройство.
Не чупете, не изпускайте и не
повреждайте батерийния пакет.
Не използвайте батериен пакет
или зарядно устройство, което
е било ударено рязко, изпуснато,
прегазено или повредено по някакъв
начин (като прободено
с пирон, ударено с чук, настъпано).
Може да се стигне до токов удар.
Повредените батерийни пакети
трябва да бъдат върнати на
сервизния център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
8
където няма да представлява
опасност от препъване
и падане. Някои инструменти
с големи батерийни пакети могат
да стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА (Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня. При изгарянето
на литиево-йонен батериен пакет се
образуват токсични изпарения
и материали.
• Ако батерийното съдържание влезе
в контакт с кожата, веднага я измийте
с мек сапун и вода. Ако в окото влезе
батерийна течност, изплакнете с вода
на отворено око за 15 минути или докато
не премине дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
• Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
изгаряне. Батерийната течност
може да е запалителна, ако
е изложена на искра.
Батериен пакет
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
DCR017 работи на XR Li-Ion батерийни пакети
от 10,8 волта, 14,4 волта и 18 волта.
Могат да бъдат използвани батерийни пакети
DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181, DCB182 и DCB183. Вижте
раззела Tехнически данни за повече
информация.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
2. За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство, за оптимални
резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
Етикети на зарядното
устройство и батерийния
пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Зареждане.
Напълно заредени.
Горещ/студен пакет закъснение.
x
Не изгаряйте батерийният пакет.
Зарежда Li-Ion батерийни пакети.
Виж Teхнически данни за времето за
зареждане.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Зарядно устройство/радио
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за евентуална повреда на
радиото, частите или аксесоарите,
която може да се появи в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1–3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте радиото или някоя
негова част. Това може да доведе
до лични наранявания и щети.
a. Захранващ бутон
Проблем в пакета или зарядното
устройство.
Не докосвайте с проводими предмети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
b. Копче за силата на звука
c. Бутони със стрелки
d. Бутон за режим
e. Бутон за менюто
f. Бутони за запаметяване
g. Бутон Въвеждане/Дисплей
h. LCD дисплей
CR017
Използвайте само с батерийни пакети
DEWALT. Другите могат да избухнат,
причинявайки наранявания и повреди.
Не излагайте на вода.
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Зареждайте само между 4 °C и 40 °C.
i. Капаче на отделението на батерията
j. Гнездо на батерията
k. Допълнителен порт
l. Вратичка за клетъчна батерия
m. Клетъчна батерия
n. Контакти
o. Индикатор за зареждане
p. USB порт за изходяща мощност
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
9
Електрическа безопасност
Винаги проверявайте дали напрежението
на батерията отговаря на напрежението
на табелката. Също така се уверете, че
напрежението на зарядното устройство
съответства на това на електрическата мрежа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск от
токов удар. Използвайте само на
сухо място.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Замяна на щепсела
(само за Великобритания
и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Използване на удължителен
кабел
Ако е необходим удължителен кабел,
използвайте одобрен 3–жилен удължителен
кабел, подходящ за захранване на този
инструмент (виж Teхнически данни).
Минималният размер на проводника е 1,5 мм2;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
Вкарване на батериен
пакет (фиг. 1, 3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT батерийни пакети
и зарядни устройства.
10
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че вашия батериен
пакет е напълно зареден. Ако батерията не
произвежда достатъчно енергия, зареждайте
батерията, като следвате инструкциите
в ръководството на зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да осигурите максимално
представяне и живот на Li-Ion батерии,
зареждайте батерията минимум 10 часа преди
първата употреба.
1. Освободете пантичката (i) , за да отворите
капака на отделението на батерията.
2. Вкарайте батерийният пакет (s)
в гнездото (j) докато се намести напълно.
3. Затворете пантичката на капака на
отделението на батерията.
БАТЕРИЙНИ ПАКЕТИ ЗА НИВОТО НА
ЗАРЕДЕНОСТ (ФИГ. 3)
Някои батерийни пакети на DEWALT включват
индикатор за нивото на зареденост, който се
състои от три зелени светодиодни лампи, които
указват нивото на наличната зареденост на
батерийният пакет.
За да задействате индикатора за зарядност,
натиснете и задръжте бутона към него (t).
Ще светне комбинация от трите светодиодни
лампи, които ще укажат нивото на зареденост.
Когато нивото на заряд в батерията е под
използваемия лимит, индикатора за горивото
няма да светне и батерията ще трябва да се
презарежда.
ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на горивото
е само показател на нивото на зареденост
на батерийния пакет. Той не указва
функционалността на инструмента и е обект
на промяна, въз основа на продуктовите
компоненти, температурата и приложението за
крайния потребител.
Поставяне на клетъчна
батерия (фиг. 1, 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При смяна
на батерията, сменете я с една
и съща марка и тип. Спазвайте
правилния поляритет (+ и -),
когато сменяте батериите.
Не съхранявайте и не пренасяйте
батерии по начин, по който да се
получи контакт между метални
предмети и откритите батерийни
клеми.
Вашето радио е оборудвано с капацитет на
паметта, за да се съхранява времето
и избраните канали на паметта. Когато радиото
е изключено, този капацитет на паметта се
захранва от една йоннат клетъчна батерия,
която е включена към радиото.
1. Изключете зарядното устройство/радиото
и изключете от източника на енергия.
2. Отворете отделението на батерията, като
повдигнете пантичката към него (i).
3. Отвийте винта (r) на батерийната
вратичка (l).
4. Натиснете надолу пантичката на вратата на
батерийното отделение и я издърпайте.
5. Поставете клетъчната батерия (m) според
диаграмата в гнездото на батерията.
6. Поставете обратно вратичката, вкарайте
винта и затегнете.
7. Здраво затворете батерийното отделение.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да нулирате LCD дисплея,
часовника и предварителните настройки,
свалете клетъчната батерия и я поставете
отново. Следвайте тази процедура, ако екрана
очевидно се заключва на място.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
поставяйте зарядното
устройство/радиото на места,
където може да бъдат изложени на
течове или разливания.
AC Работа (фиг. 4)
Развийте захранващият кабел и го включете
към стенен електрически контакт от 110 или
230 V AC.
Работа с радиото (фиг. 1)
РЕГУЛИРАНЕ НА МОЩНОСТТА/ЗВУКА
1. За да включите радиото, натиснете
пусковия бутон (a).
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато радиото се използва
за първи път, то ще влезе в DAB режим
и автоматично ще сканира за станции.
След това тя ще настрои времето и ще
започне да предава първата намерена
станция. Ако няма наличен сигнал за
времето, вижте главата Програмиране на
часовника за да настроите времето ръчно.
2. Завъртете копчето за звука (b) по посока
на часовниковата стрелка, за да увеличите
звука. За намаляване на звука, завъртете
по посока обратна на часовниковата
стрелка.
ИЗБОР НА РЕЖИМ
За да изберете една от функциите за
режим (DAB, FM или AUX) натиснете бутона
за режими (d) докато намерите желаната
функция. Например, ако радиото е на DAB,
което може да се види в горната лява част на
LCD дисплея (h), натиснете два пъти бутона за
режим, за да смените на AUX.
РЕЖИМ DAB - НАСТРОЙКА
Когато уредът първо е включен на DAB/DAB+
режим, радиото автоматично ще сканира, за да
намери локално излъчвана станция.
Използвайте левият или десният бутон със
стрелки (c) за да преминавате през станциите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато сменяте местата или, ако
сигнала на приемане е лош в оригиналното
сканиране (възможно, ако антената не
е вдигната), това може да доведе до празен
или непълен списък на наличните станции.
Ако ръчно пуснете функцията Auto Scan
(автоматично сканиране) ще намерите всички
налични станции.
За да извършите автоматично сканиране:
1. Натиснете бутона за менюто (e), преминете
през опциите като натискате десния бутон
със стрелка (c) докато не достигнете до
Auto Scan и изберете тази опция, като
натиснете бутона Въвеждане/Дисплей (g).
2. Натиснете десния бутон със стрелка, за да
изберете опцията Да.
3. Натиснете бутона Въвеждане/Дисплей (g)
за да извършите автоматичното сканиране.
След като автоматичното сканиране
е завършено, радиото ще започне да предава
първата намерена станция.
За да използвате предварителни настройке,
моля, вижте в главата Програмиране на
бутоните на паметта.
РЕЖИМ DAB – ИЗТРИВАНЕ НА СТАНЦИИ
Накои станции, след като са получени от
вашето радио, но вече не са на разположение,
може да се покажат със знака ? след името на
станцията.
11
За да изтриете тези станции от вашия
списък със станции, използвайте функцията
Премахване:
1. Натиснете Меню (e) и преминете надолу
към опцията Премахване .
2. Натиснете Въвеждане/Дисплей (g) за избор.
3. Прехвърлете направо към опцията Да,
след това натиснете бутона Въвеждане/
Дисплей (g) за изтриване на станциите.
РЕЖИМ DAB – ДИНАМИЧЕН ОБХВАТ
КОМПРЕСИЯ (DRC)
Тази функция намалява разликата между
най-силният и най-тихият излъчван звук.
Ефективно, това прави тихите звуци
сравнително по-високи и високите звуци,
сравнително по-тихи.
На разположение са следните опции:
• 0
- излъчването на DRC ще отпадне
• 1/2 - настройва DRC наполовина от
пренесеното ниво
• 1
- използва пренесеното ниво на DRC
• 2
- удвоява пренесеното ниво на DRC
ЗАБЕЛЕЖКА: DRC работи само, ако е
активирано от излъчващата станция.
РЕЖИМ FM/AM – НАСТРОЙКА
За настройка: Натиснете дясната стрелка,
за да преместите тунера нагоре по лентата
на честотите, натиснете лявата стрелка, за
да преместите тунера надолу по лентата на
честотата.
За търсене: Натиснете и задръжте бутона
с дясната стрелка (c) веднъж и освободете.
Честотата на тунера ще се увеличи, за да
потърси първата радио станция с приемлива
чистота и ще спре на тази станция. Бутона с
дясната стрелка може да бъде натиснат отново,
за да продължи да търси радио станция на
по-висока честота. Бутона с лявата стрелка
може да се натисне, за да търси радио станция
на по-ниска честота. Функцията за търсене е на
разположение в режима AM и FM.
2. Натиснете и задръжте един от желаните
бутони за памет (f) докато предварително
настроеният номер започне да присветва
в LCD дисплея (h). Освободете бутона
и почакайте дисплея за предварителна
настройка да спре да присветва.
3. Всеки бутон памет може да съхранява две
предварително настроени станции. За да
съхраните втора станция, повторете
стъпка 1.
4. Натиснете и задръжте един от желаните
бутони памет (f) докато предварително
настроения номер не започне да
присветва в LCD дисплея (h). Натиснете
бутона още веднъж, за да се покаже
следващия предварително настроен номер.
Освободете бутона и почакайте дисплея да
спре да присветва.
ПРОГРАМИРАНЕ НА ЧАСОВНИКА
Часа и датата могат да бъдат актуализирани
ръчно или автоматично синхронизирани
с излъчваните сигнали за времето на
националния предавател над DAB (където е на
разположение).
А автоматично синхронизиране на
часовника:
(САМО режим DAB)
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато радиото се използва
за първи път, то ще въведе режима DAB
и автоматично ще станира за станции.
1. Натиснете бутона Меню (e).
2. Използвайте бутоните със стрелка (c) да
преминавате към Настройка на часовника
и натиснете бутона за Въвеждане/
Дисплей (g).
3. Прехвърлете към Синхронизиране на
времето сега натиснете бутона за избор
Въвеждане/Дисплей. Това автоматично ще
синхронизира часовника със националните
сигнали за времето.
За ръчна настройка на часовника
(Режим FM и DAB)
ПРОГРАМИРАНЕ НА БУТОНИТЕ ПАМЕТ
1. Натиснете бутона Меню (e).
Могат да бъда независимо настроени десет
DAB и десет FM радио станции. След
програмирането на бутоните, натиснете 1, 2, 3,
4 или 5, което веднага ще промени честотата на
предварително настроената станция.
2. Използвайте бутоните със стрелка (c) за да
прехвърлите към Настройка на часовника
на LCD дисплея и натиснете бутона
Въвеждане/Дисплей (g).
1. Настройте радиото на желаната
станция (виж Настройки).
12
3. Прехвърлете към Дата и време
и натиснете бутона за Въвеждане/
Дисплей (g).
4. Настройте датата и времето, като
използвате бутоните с лява и дясна
стрелка (c).
5. След като е настроено желаното време,
натиснете бутона Въвеждане/Дисплей (g)
за запомняне.
Други опции на менюто Настройка на
часовника:
• Формат на времето: Изберете формат за
показване на времето 12 ч. или 24 ч
• Формат на датата: Изберете формат за
показване на датата, MM/DD/YYYY, YYYY/
MM/DD или DD/MM/YYYY.
ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЗВУКОИЗРАВНЯВАНЕТО
Звукът може да се настрои, като се промени
изравняването на басите или дискантата на
радиото.
1. Натиснете бутона Меню (e) и прехвърляйте
с помощта на бутоните с лява или дясна
стрелка (c) за да изберете Звуково
изравняване. Изберете чрез натискане на
бутона Въвеждане/Дисплей (g).
2. Натиснете бутона с дясна стрелка за
увеличаване на басите или бутона с лява
стрелка за намаляване.
3. След като сте постигнали желаните
настройки, натиснете бутона Въвеждане/
Дисплей (g).
4. Повторете стъпки 2 и 3 за настройка на
дискантите.
Важни забележки за радиото
1. Радиото ще работи до осем часа на пълно
заредени 4,0 amp батерии. Използването на
батерии на по-никъс волтаж или капацитет
ще доведе до по-кратко време на работа.
2. Приемането ще зависи от
местонахождението и силата на радио
сигнала.
3. Някои генератори могат да причинят
допълнителен шум.
4. AM приематето най-вероятно ще бъде
по-ясно, когато се захранва от батериен
пакет.
5. За да използвате допълнителен порт (k),
включете жак за изход от CD или iPod®*/
MP3 плейър в порта (фиг. 1). Звукът от
външният източник ще минава през тон
колоните на DCR017.
6. Изходящия захранващ USB порт (p)
е свързващ порт за захранване на
устройства с ниска мощност, като мобилни
телефони, CD и MP3 плейъри.
* iPod е регистрирана търговска марка на
Apple Inc.
ПОДДРЪЖКА
Вашето DEWALT радио е направено за работа
в продължителен период от време с минимална
поддръжка. Продължителната ефективна
работа зависи от правилната грижа.
Забележки за обслужването
Този продукт не може да се сервизира от
потребителя. В зарядното устройство/радиото
няма части, които могат да се сервизират
от потребителя. Необходимо е сервизиране
в упълномощен сервиз за избягване на
повреди на статично чувствителни вътрешни
компоненти.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
зарядното устройство/радиото.
Тези химикали могат да влошат
качеството на материалите,
използвани за тези части.
Използвайте намокрена с вода
и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането
на течности в зарядното
устройство/радиото; никога не
потапяйте в течност която и да
е част на зарядното устройство/
радиото.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО/РАДИОТО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта
преди почистване. Замърсявания
и мазнини могат да се премахнат
от външната част на зарядното
устройство/радио с помощта на
кърпа или мека неметална четка.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори.
13
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този продукт не са тествани
аксесоари, различни от тези
на DEWALT, използването на
такива аксесоари с това зарядно
устройство/радио може да
е опасно. За да се намали риска
от нараняване DEWALT, с този
продукт е препоръчително
използването на препоръчани
аксесоари.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с
обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не може
да отдава достатъчно мощност при работи,
където преди е работел с лекота. В края на
своя техничен живот, го изхвърлете с внимание
за околната среда:
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от зарядното устройство/
радиото.
• Li-Ion, NiCd и NiMH клетки могат да бъдат
рециклирани. Занесете ги на своя дилър
или на местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или до
търговския обект, където е закупен новия продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият
най-близък авторизиран сервизен агент, като
се свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъка на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
14
zst00205430 - 18-04-2013
Download PDF

advertising