DCR017 | DeWalt DCR017 SITE RADIO instruction manual

370000-66 LT
DCR017
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
5
15
Pav. / Рисунок 1
o
f
i
h
b
a
d
e
c
g
k
p
Pav. / Рисунок 2
n
m
l
r
DCR017-GB
DCR017-QW
DCR017-BD
3
Pav. / Рисунок 3
s
t
j
Pav. / Рисунок 4
4
DCR017
GB
DCR017
QW
DCR017
BD
DCR017
LX
LIETUVIŲ
KROVİKLİS / RADİJAS
DCR017
Sveikiname!
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Jūs pasirinkote „DEWALT“ gaminį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
Techniniai duomenys
Galios šaltinis
Elektros tinklo įtampa
VAC
(tik JK ir Airijos
vartotojams)
VAC
Akumuliatoriaus įtampa
VDC
Akumuliatoriaus tipas
Apyt. krovimo laikas
min
Krovimo el. srovės stiprumas A
Svoris
kg
DCR017
AC/DC
230
230/110
10,8–18
Ličio jonų
45 –120
2,0
5,7
Saugikliai:
Europos vartotojams 230 V
16 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos
vartotojams
230 / 110 V
13 amperų elektros kištukuose
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
Akumuliatoriaus blokas DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų
Įtampa
VDC
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Galingumas
Ah
1,3
1,5
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Svoris
kg
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
Kroviklis
Elektros tinklo
įtampa
VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslis krovimo
laikas
min
DCR017
230 V
Ličio jonų
45
(1,5 Ah
akumuliatorius)
Kroviklių / radijų naudojimo
saugos instrukcija
• Saugokite laidą. Niekada neneškite kroviklio
/ radijo, laikydami už jo laido. Išjungdami iš
elektros lizdo, niekada netraukite už laido.
Laidą laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
• Išimkite akumuliatoriaus bloką. Išjunkite, prieš
palikdami jį be priežiūros. Išimkite akumulia-
60
(2,0 Ah
akumuliatorius)
90
(3,0 Ah
akumuliatorius)
120
(4,0 Ah
akumuliatorius)
toriaus bloką, kai radijo nenaudojate, prieš
keisdami priedus ar įtaisus ir prieš atlikdami
jo techninės priežiūros darbus.
• Šis prietaisas skirtas naudojimui vidutinių
platumų klimato sąlygomis.
• Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių
trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis
5
LIETUVIŲ
šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
• Saugokite kroviklį / radiją nuo vandens lašų
ar purslų; nedėkite ant jo jokių daiktų su
skysčiais, pavyzdžiui, vazų.
• Ant šio radijo / kroviklio negalima statyti atviros
liepsnos šaltinių, pavyzdžiui, degančių žvakių.
• Elektros kištukas naudojamas kaip išjungimo
įtaisas; išjungimo įtaisas (elektros kištukas)
visada turi būti lengvai pasiekiamas ir tinkamai
veikti.
Ant kroviklio / radijo esantys
ženklai
Ant kroviklio / radijo rasite pavaizduotas šias
piktogramas:
Perskaitykite naudojimo instrukciją.
Svarbūs nurodymai dėl
kroviklių / radijų naudojimo
saugos
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame
vadove pateikiamos svarbios akumuliatoriaus
kroviklio / radijo DCR017 saugos ir naudojimo
taisyklės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį / radiją,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Saugokite kroviklį, kad į jų vidų
nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros
smūgis.
DĖMESIO: pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali užsiliepsnoti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO: Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
6
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių blokų
kitais krovikliais / radijais, nei nurodyti šiame
vadove. Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai / radijai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį / radiją nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite už
kištuko, o ne už laido. Taip sumažės pavojus
pažeisti elektros kištuką ir laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad ant
jo niekas neužlips, už jo neužklius ar kitaip jo
nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų
visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo
laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus
arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų, nedėkite
kroviklio / radijo ant minkšto paviršiaus, kad
nebūtų uždengtos jo ventiliacijos angos ir
kroviklio / radijo vidus pernelyg neperkaistų.
Kroviklį / radiją statykite atokiai nuo bet kokio
šilumos šaltinio.
• Nenaudokite kroviklio / radijo su pažeistu laidu
ar elektros kištuku –tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio / radijo, jei jis buvo
stipriai sutrenktas, numestas arba kitaip
kaip nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninio aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
DĖMESIO: Netinkamai pakeitus vidinį
akumuliatorių, kyla sprogimo pavojus.
Keiskite tokiu pačiu arba jį atitinkančio
tipo akumuliatoriumi.
• Neardykite kroviklio / radijo; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto darbus,
atiduokite jį į įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Netinkamai surinkus šį įrenginį, gali kilti
gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus
žūti nuo elektros srovės.
PASTABA: esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite jį iš
elektros lizdo. Taip sumažės elektros smūgio
pavojus. Išėmus akumuliatoriaus bloką, šis
pavojus nesumažės.
LIETUVIŲ
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
DCR017 BD
• Kroviklis / radijas DCR017 skirtas veikti esant
standartinei, namų ūkyje naudojamai 230 V
elektros srovei. Nebandykite naudoti esant
jokiai kitai įtampai. Tai nėra automobilinis
kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Nurodymai dėl įžeminimo
Kroviklį / radiją DCR017 (230 V) privaloma
įžeminti. Netinkamo veikimo ar gedimo atveju
įžeminimas, suteikia menkiausią pasipriešinimą
elektros srovei ir nuveda elektros iškrovą, kad
sumažėtų elektros smūgio pavojus. Kroviklyje /
radijuje įtaisytas laidas su įžeminimo laidininku ir
įžeminimo kištuku. Kištuką reikia kišti į atitinkamą,
tinkamai sumontuotą ir įžemintą elektros lizdą,
vadovaujantis visais vietinės valdžios nurodymais
ir potvarkiais.
PAVOJUS: Netinkamai prijungus
įrenginio įžeminimo laidą, gali kilti
elektros smūgio pavojus. Įrenginio
įžeminimo laidininkas – tai izoliuotas
žalias su geltonomis juostelėmis
laidas. Jeigu būtina pataisyti ar pakeisti
laidą ar kištuką, nejunkite įrenginio
įžeminimo laido prie gnybtų, kuriais
teka elektros srovė. Remonto darbus
privalo atlikti tik „DEWALT“ techninės
priežiūros atstovas. Nekeiskite pateikto
kroviklio / radijo kištuko; jei jis netinka
elektros lizdui, kreipkitės į „DEWALT“
meistrą, kad šis įrengtų tinkamą
elektros lizdą.
ĮŽEMINTIEMS, LAIDAIS JUNGIAMIEMS
KROVIKLIAMS / RADIJAMS, KURIUOSE
NAUDOJAMA 16 A IR MAŽESNIO STIPRUMO
SROVĖ, IR SKIRTIEMS NAUDOTI ESANT
NOMINALIAI, 230 V ĮTAMPOS MAITINIMO
GRANDINEI
Krovikliai
Krovikliu / radiju DCR017 galima krauti 10,8–18 V
ličio jonų akumuliatorius.
Šio kroviklio / radijo reguliuoti nereikia, jis sukurti
taip, kad jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (3 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių pakuotę į kroviklį,
įkiškite kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
230 V elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių pakuotę (s) į kroviklį,
įsitikindami, kad pakuotė yra iki galo įtaisyta
kroviklyje. Be perstojo žybčiojanti raudona
(krovimo) lemputė rodo, kad krovimas
pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas, jį
galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
PASTABA: Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą, visiškai
jį įkraukite.
Krovimas (1 pav.)
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
Kraunant akumuliatorių, krovimo kontrolinė
lemputė (o) rodys akumuliatoriaus bloko įkrovimo
būseną.
Įkrovimo būsena
Kontrolinės lemputės
švietimo būdas
Šis kroviklis / radijas skirtas naudoti esant
nominaliai, 230 V įtampos grandinei ir turi
įžeminimo kištuką, kuris atrodo taip, kaip
pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje.
kraunamas
––
visiškai įkrautas
–––––––––––––––––
–– ––
––
karšto/šalto bloko
DCR017
įjungimo uždelsimas
x
–– • –– • –– • –– •
akumuliatoriaus arba
kroviklio gedimas
••••••••••••
Šis kroviklis sugedusios akumuliatorių pakuotės
nekraus. Kroviklis parodys, kad akumuliatorius yra
sugedęs: arba neužsidegs jo kontrolinė lemputė,
7
LIETUVIŲ
arba lemputė žybčios pagal akumuliatoriaus ar
kroviklio gedimo indikacijos modelį.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik specialiais
„DEWALT“ krovikliais.
PASTABA: Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo rėžimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol jis
bus visiškai įkrautas.
Šalta akumuliatorių pakuotė bus kraunama
dvigubai lėčiau nei šilta. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei
akumuliatorius sušils.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir kroviklį,
perskaitykite toliau pateiktus nurodymus dėl
saugos, o tada vadovaukitės išdėstyta krovimo
procedūra.
PERSKAİTYKİTE VİSUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra
degių skysčių, dujų arba dulkių. Įdedant
arba ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio,
dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus
į kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis tilptų
į nesuderinamą kroviklį, nes akumuliatorius
gali trūkti ir sunkiai sužeisti.
8
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti ar
viršyti 40 °C (105 ˚F) (pavyzdžiui, vasarą lauko
pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose).
• Saugokite akumuliatorių nuo pernelyg
didelio karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės
spindulių, ugnies ir pan.
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių
prieš naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus bloko į
kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatorių pakuotės ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu
nors kitu būdu (t. y. perverti vinimi,
sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota
ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis
arba kyla pavojus žūti nuo elektros
srovės. Sugadintus akumuliatorius
reikia atiduoti į techninio aptarnavimo
centrus, kur jie bus perdirbti ir
pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO: Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
LIETUVIŲ
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio
druskų mišinio.
x
• Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose
esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo
organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu
simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos
į medikus.
Akumuliatoriaus arba kroviklio gedimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
ĮSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
CR017
Naudokite tik „DEWALT“ akumuliatorius.
Kitų rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
Akumuliatoriaus blokas
Saugokite nuo vandens.
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais
Modeliui DCR017 galima naudoti 10,8 voltų, 14,4
voltų air 18 voltų XR ličio jonų akumuliatorius.
Galima naudoti akumuliatoriaus blokus DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181, DCB182 ir DCB183. Daugiau
informacijos rasite skyriuje Techniniai duomenys.
Kraukite esant tik 4 °C–40 °C
temperatūrai.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir
sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės
spindulių, pernelyg didelės šilumos arba
šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir
naudojimo laiką, nenaudojamus akumuliatorių
blokus laikykite kambario temperatūroje.
Nedeginkite akumuliatorių pakuotės.
Kraunamos ličio jonų akumuliatorių
pakuotės.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau,
jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai
įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA: Akumuliatorių negalima laikyti visiškai
iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma
dar kartą įkrauti.
Kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 kroviklis / radijas
1 naudojimo instrukcija
1
brėžinio išklotinė
• Patikrinkite, ar gabenimo metu radijas, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją.
Aprašymas (1–3 pav.)
Kraunamas
Visiškai įkrautas
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
radijo arba kokios nors jo dalies. Galite
padaryti žalos turtui arba susižeisti.
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
9
LIETUVIŲ
a. Maitinimo mygtukas
b. Garso reguliavimo ratukas
c. Rodyklių mygtukai
d. Režimo mygtukas
e. Meniu mygtukas
f. Atminties mygtukai
g. Įvesties/rodmens mygtukas
h. Skystųjų kristalų ekranas
i. Akumuliatoriaus skyriaus skląstis
j. Akumuliatoriaus lizdas
k. Papildomų įrenginių prievadas
l. Kronos skyriaus durelės
m. Krona
n. Išvesties lizdai
o. Įkrovimo kontrolinė lemputė
p. USB galios išvesties prievadas
Elektros sauga
Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių bloko
įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio įtampa
atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Naudokite tik sausose vietose.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. techninius duomenis).
10
Minimalus laido skersmuo yra 1,5 mm2;
maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURİNKİMAS İR
REGULİAVİMO DARBAİ
Akumuliatoriaus bloko
įdėjimas (1, 3 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
PASTABA: Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus blokas
(g) yra visiškai įkrautas. Jeigu akumuliatoriaus
blokas gamina nepakankamai energijos, įkraukite
jį vadovaudamiesi kroviklio naudojimo instrukcijoje
pateiktais nurodymais.
PASTABA: Siekdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatorių veikimą ir ilgaamžiškumą,
prieš pradėdami pirmą kartą naudoti, kraukite
akumuliatorių mažiausiai 10 valandų.
1. Atstumkite skląstį (i), kad atidarytumėte
akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.
2. Iki galo įkiškite akumuliatoriaus bloką (s) į lizdą
(j).
3. Uždarykite ir užsklęskite akumuliatoriaus
skyriaus dangtelį.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (3 PAV.)
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (t). Užsidegusių trijų
žalių diodinių lempučių kombinacija parodys, kiek
akumuliatoriuje liko energijos. Kai akumuliatoriaus
įkrovimo lygis nesieks minimalios leistinos
naudojimo ribos, įkrovimo lygio matuoklis nešvies ir
akumuliatorių reikės įkrauti.
PASTABA: Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys priklauso
nuo gaminio sudedamųjų dalių, temperatūros bei
kokiam darbui įrankį naudoja galutinis vartotojas.
Kronos įdėjimas (1, 2 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Keisdami maitinimo
elementą, jį pakeiskite to paties
gamintojo ir tipo elementu. Keisdami
maitinimo elementus, juos įdėkite
LIETUVIŲ
pagal atitinkamą poliškumą (+ ir –).
Nelaikykite ir neneškite maitinimo
elementų taip, kad metaliniai objektai
galėtų liestis prie atvirų maitinimo
elementų gnybtų.
Šis radijas turi atminties funkciją, kad galima
būtų išsaugoti laiko ir pasirinktų, į atmintį įrašytų
kanalų nuostatas. Kai radijas yra IŠJUNGTAS,
šią atminties funkciją palaiko viena krona, kuri yra
įdėta į radiją.
1. Išjunkite kroviklį / radiją ir atjunkite jį nuo
elektros tinklo.
PASTABA: Įjungus radiją pirmą kartą, jis
veiks DAB režimu ir atliks automatinę stočių
paiešką. Paskui jis nustatys laiką ir paleis
pirmą rastą radijo stotį. Jeigu laiko signalo
nebūtų, žr. skyrių Laikrodžio programavimas
, kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu.
2. Norėdami padidinti garsą, sukite ratuką (b)
pagal laikrodžio rodyklę. Norėdami garsą
sumažinti, sukite prieš laikrodžio rodyklę.
REŽIMO PASIRINKIMAS
3. Atsukite maitinimo elemento durelių (l) varžtą
(r).
Pasirinkite vieną iš režimo funkcijų (DAB, FM
arba AUX): spauskite režimo mygtuką (d), kol
ekrane bus rodoma pageidaujama funkcija.
Pavyzdžiui, jeigu radijas veikia DAB režimu, kuris
yra rodomas viršutinėje kairiojoje skystųjų kristalų
ekrano (h) dalyje, norėdami perjungti AUX režimą,
paspauskite režimo mygtuką du kartus.
4. Paspauskite maitinimo elemento durelių skląstį
ir, traukdami, atidarykite dureles.
DAB REŽIMAS – RADIJO STOČIŲ
NUSTATYMAS
5. Įdėkite kroną (m) pagal krovos skyriaus viduje
pavaizduotą schemą.
Pirmą kartą įjungus įrenginio DAB/DAB+
režimą, radijas atlieka automatinę vietos regione
transliuojamų stočių paiešką.
2. Atidarykite maitinimo elemento skyrių,
atsklęsdami maitinimo elemento skyriaus
užraktą (i).
6. Uždarykite maitinimo elemento dureles, įsukite
ir užveržkite varžtą.
7. Tvirtai uždarykite maitinimo elemento skyrių.
PASTABA: Norėdami atitaisyti skystųjų kristalų
ekrano, laikrodžio ir išankstinių nuostatų
parametrus, išimkite ir vėl įdėkite kroną. Atlikite šią
procedūrą ir tuo atveju, jeigu ekranas „užstrigtų“.
NAUDOJİMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Nedėkite kroviklio / radijo
tose vietose, kuriose gali lašėti arba
taškytis skysčiai.
Prietaiso naudojimas
prijungus prie kintamosios
srovės elektros tinklo (4 pav.)
Išvyniokite maitinimo laiką ir prijunkite jį prie 110
arba 230 V kintamosios srovės sieninio elektros
lizdo.
Radijo naudojimas (1 pav.)
ĮJUNGIMAS / GARSO LYGIO REGULIAVIMAS
1. Jei norite radiją įjungti, spauskite maitinimo
mygtuką (a).
Perjunkite stotis, spausdami kairiosios arba
dešiniosios rodyklių mygtukus (c).
PASTABA: Persikėlus į kitą vietovę arba jeigu
atliekant pradinę paiešką stočių priėmimas buvo
prastas (taip gali atsitikti, jeigu antena nebuvo
pakelta), radijo stočių sąrašas gali būti tuščias arba
nepilnas. Visas galimas transliuojamas stotis rasite
paleidę automatinę paiešką rankiniu būdu.
Automatinės paieškos nustatymas
1. Paspauskite meniu mygtuką (e), perjunkite
parinktis, spausdami dešiniosios rodyklės
mygtuką (c), kol rasite nuostatą Auto Scan
(automatinė paieška); pasirinkite šią parinktį,
paspausdami įvesties / rodmens mygtuką (g).
2. Norėdami pasirinkti parinktį „Yes“ (taip),
spauskite dešiniosios rodyklės mygtuką.
3. Paspauskite įvesties / rodmens mygtuką (g),
kad būtų atlikta automatinė paieška.
Automatinės paieškos procesui pasibaigus,
radimas paleis pirmą rastą radijo stotį.
Norėdami naudoti išankstines nuostatas, žr. skyrių
Atminties mygtukų programavimas.
DAB REŽIMAS – STOČIŲ PAŠALINIMAS
Kai kurių radijo priimamų stočių transliacija gali būti
nutraukta ir tokios stotys gali būti rodomos su ?
ženklu po pavadinimu.
Norėdami pašalinti šias stotis iš stočių sąrašo,
naudokite funkciją „Prune“ (pašalinti):
11
LIETUVIŲ
1. Paspauskite meniu mygtuką (e) ir, spausdami
dešiniosios rodyklės mygtuką, raskite parinktį
Prune (pašalinti).
2. Paspauskite įvesties/rodmens mygtuką (g),
kad ją pasirinktumėte.
3. Spauskite dešiniosios rodyklės mygtuką, kad
pasirinktumėte parinktį „Yes“ (taip), o paskui
spauskite įvesties / rodmens mygtuką (g), kad
pašalintumėte stotis.
DAB REŽIMAS – DINAMINIŲ RIBŲ
GLAUDINIMAS (DRC)
Ši funkcija mažina skirtumą tarp garsiausiai ir
tyliausiai transliuojamo garso. Iš esmės tylūs garsai
santykinai pagarsinami, o garsūs – patylinami.
Galimos šios parinktys:
• 0
– transliuojama DRC bus ignoruojama
• 1/2 – nustato DRC ties puse transliuojamo lygio
• 1
– naudoja transliuojamą DRC lygį
• 2
– padvigubina transliuojamą DRC lygį
PASTABA: DRC veikia tik tuomet, jeigu šią
funkciją palaiko transliuotojas.
FM/AM REŽIMAS – RADIJO STOČIŲ
NUSTATYMAS
Norėdami nustatyti: Spauskite dešiniosios
rodyklės mygtuką, kad radijo stočių nustatymo
įtaisas atliktų stočių paiešką dažnių juostoje
pirmyn; spauskite kairiosios rodyklės mygtuką,
kad radijo stočių nustatymo įtaisas atliktų stočių
paiešką dažnių juostoje atgal.
Norėdami ieškoti: Vieną kartą paspauskite ir
palaikykite nuspaudę dešiniosios rodyklės mygtuką
(c), o paskui jį atleiskite. Stočių nustatymo įtaisas
ieškos aukštesnio dažnio stočių ir, radęs pirmą
tinkamo aiškumo radijo stotį, sustos ties ta stotimi.
Galima dar kartą paspausti dešiniosios rodyklės
mygtuką ir tęsti aukštesnio dažnio radijo stočių
paiešką. Galima paspausti kairiosios rodyklės
mygtuką ir ieškoti žemesnio dažnio radijo stočių.
Paieškos funkcija veikia esant AM ir FM režimams.
ATMINTIES MYGTUKŲ PROGRAMAVIMAS
Galima atskirai nustatyti dešimt DAB ir dešimt
FM radijo stočių. Užprogramavus mygtukus,
paspaudus 1, 2, 3, 4 arba 5 dažnis bus akimirksniu
pakeistas ir įjungta iš anksto nustatyta stotis.
1. Nustatykite norimą radijo stotį (žr. Radijo
stočių nustatymas).
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę vieną iš
pageidaujamų atminties mygtuką (f), kol
skystųjų kristalų ekrane (h) pradės žybčioti
12
išankstinės nuostatos numeris. Atleiskite
mygtuką ir palaukite, kol išankstinė nuostata
nustos žybčioti.
3. Kiekvienam atminties mygtukui galima priskirti
po dvi iš anksto nustatytas stotis. Norėdami
išsaugoti antrą išankstinę nuostatą, pakartokite
1 žingsnį.
4. Paspauskite ir laikykite nuspaudę vieną iš
pageidaujamų atminties mygtuką (f), kol
skystųjų kristalų ekrane (h) pradės žybčioti
išankstinės nuostatos numeris. Antrą kartą
paspauskite išankstinės nuostatos mygtuką,
kad ekrane būtų rodomas kitos išankstinės
nuostatos eilės numeris. Atleiskite mygtuką
ir palaukite, kol išankstinė nuostata nustos
žybčioti.
LAIKRODŽIO PROGRAMAVIMAS
Laiką ir datą galima atnaujinti rankiniu būdu arba
automatiškai , sinchronizuojant su valstybinio
laiko signalais, transliuojamais per DAB (jeigu
transliuojama).
Norėdami automatiškai sinchronizuoti laikrodį:
(TIK DAB režimui)
PASTABA: Įjungus radiją pirmą kartą, jis veiks
DAB režimu ir atliks automatinę stočių paiešką.
1. Paspauskite meniu mygtuką (e).
2. Spauskite rodyklių mygtukus (c), kol rasite
nuostatą Clock Adjust aikrodžio reguliavimas),
ir paspauskite įvesties / rodmens mygtuką (g).
3. Raskite Sync Time Now (sinchronizuoti laiką
dabar) ir paspauskite įvesties / rodmens
mygtuką, kad pasirinktumėte šią nuostatą.
Laikrodis bus automatiškai sinchronizuotas su
valstybinio laiko signalais.
Norėdami nustatyti laikrodį rankiniu būdu:
(FM ir DAB režimui)
1. Paspauskite meniu mygtuką (e).
2. Spauskite rodyklių mygtukus (c), kol
ekrane bus rodoma Clock Adjust (laikrodžio
reguliavimas), ir paspauskite įvesties /
rodmens mygtuką (g).
3. Raskite Date & Time (data ir laikas) ir
paspauskite įvesties / rodmens mygtuką (g).
4. Nustatykite datą ir laiką, spausdami kairiosios
ir dešiniosios rodyklių mygtukus (c).
5. Nustatę norimą laiką, paspauskite įvesties
/ rodmens mygtuką (g), kad patvirtintumėte
nuostatą.
Kitos Clock Adjust (laikrodžio reguliavimo) meniu
parinktys:
LIETUVIŲ
• Time format (laiko formatas): Parenka 12 arba
24 valandų laiko rodymo formatą
• Date format (datos formatas): Parenka datos
rodymo formatą: MM/DD/YYYY (mėnuo/diena/
metai), YYYY/MM/DD (metai/mėnuo/diena)
arba DD/MM/YYYY (diena/mėnuo/metai).
EKVALAIZERIO REGULIAVIMAS
Garsą galima reguliuoti, keičiant žemųjų arba
aukštųjų radijo garso tonų išlyginimą.
1. Paspauskite meniu mygtuką (e) ir, spausdami
kairiosios arba dešiniosios rodyklės
mygtukus (c), raskite ir pasirinkite Sound EQ
(garso ekvalaizeris). Pasirinkite šią parinktį,
paspausdami įvesties / rodmens mygtuką (g).
2. Spauskite dešiniosios rodyklės mygtuką,
kad sustiprintumėte žemuosius tonus,
arba kairiosios rodyklės mygtuką, kad juos
sumažintumėte.
3. Tinkamai pareguliavę, paspauskite įvesties /
rodmens mygtuką (g).
4. Pakartokite 2 ir 3 žingsnius aukštiesiems
tonams nustatyti.
Svarbios pastabos dėl radijo
naudojimo
1. Visiškai įkrovus 4,0 ampervalandžių
akumuliatorių, šis radijas veiks iki 8 valandų.
Naudojant mažesnės įtampos arba galios
akumuliatorių, veikimo laikas sutrumpės.
2. Radijo stočių priėmimas priklauso nuo
vietovės ir radijo signalo stiprumo.
3. Tam tikri generatoriai gali kelti foninį triukšmą.
4. AM stotys dažniausiai priimamos aiškiau
naudojant akumuliatoriaus bloko energiją.
5. Norėdami naudoti papildomų įrenginių
prievadą (k), prijunkite kompaktinių diskų
grotuvo arba „iPod®“*/MP3 grotuvo išvesties
lizdą prie prievado (1 pav.). Išorinio šaltinio
garsas bus transliuojamas pro DCR017
garsiakalbius.
6. USB galios išvesties prievadas (p) yra
jungiamasis prievadas, skirtas mažos galios
prietaisams, pavyzdžiui, mobiliesiems
telefonams, kompaktinių diskų ir MP3
grotuvams įkrauti ar paleisti.
* „iPod“ yra registruotasis „Apple Inc.“ prekės
ženklas.
TECHNİNĖ PRİEŽİŪRA
Šis „DEWALT“ radijas skirtas ilgalaikiam darbui,
prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Nuolatinis geras darbas priklauso nuo tinkamos
priežiūros.
Pastabos dėl techninės
priežiūros
Šį gaminį privalo taisyti specialistas - jo negali
taisyti vartotojas. Kroviklyje / radijuje nėra tokių
dalių, kurias galėtų techniškai prižiūrėti pats
vartotojas. Siekiant nepažeisti statinei iškrovai
jautrių vidinių sudedamųjų dalių, šį prietaisą
techniškai aptarnauti reikia atiduoti į įgaliotąjį
techninio aptarnavimo centrą.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių kroviklio /
radijo dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite kroviklį
/ radiją nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio kroviklio /
radijo dalies į skystį.
KROVIKLIO / RADIJO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą nuo
kroviklio / radijo paviršiaus galima
nuvalyti skudurėliu arba minkštu,
nemetaliniu šepetėliu. Nenaudokite
vandens arba kokių nors kitokių
valymo priemonių tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“,, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
13
LIETUVIŲ
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama galia.
Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip,
kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, išimkite jį
iš kroviklio / radijo.
• Li-Ion, NiCd ir NiMH akumuliatoriai yra
perdirbami. Grąžinkite juos įgaliotam atstovui
arba priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО/РАДИОПРИЁМНИК
DCR017
Поздравляем Вас!
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT. Тщательная
разработка изделий, многолетний опыт
фирмы по производству устройств, различные
усовершенствования сделали электрические
устройства DEWALT одними из самых надёжных
помощников для профессионалов.
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите внимание
на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Технические характеристики
DCR017
Источник
питания перем.
Напряжение питания
ток/пост. ток
В перем. тока
230
Напряжение аккумулятора
В пост. тока 10,8-18
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное
время зарядки
мин.
40-120
Ток при зарядке
А
2,0
Вес
кг
5,7
Минимальные электрические предохранители:
Устройства 230 В 16 ампер, электросеть
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Аккумулятор
DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока 10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Ёмкость
Ач
1,3
1,5
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Вес
кг
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
Зарядное устройство
Напряжение
питания
В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время зарядки
мин.
DCR017
230 В
Li-Ion
45
60
90
120
(Аккумулятор 1,5 Ач)
(Аккумулятор 2,0 Ач)
(Аккумулятор 3,0 Ач)
(Аккумулятор 4,0 Ач)
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правила безопасности при
использовании зарядных
устройств/радиоприёмников
Важные правила безопасности
при использовании зарядных
устройств/радиоприёмников
•
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства/радиоприёмника DCR017.
•
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Никогда не переносите зарядное
устройство/радиоприёмник, держа его за
кабель. При отключении от сети питания, не
выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов и углов.
Извлекайте аккумулятор. Выключайте
радиоприёмник, оставляя его без присмотра.
Если устройство не используется,
а также перед проведением технического
обслуживания или сменой принадлежностей
или насадок, всегда извлекайте аккумулятор.
•
Данное устройство предназначено для
использования в зоне умеренного климата.
•
Данное устройство не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим устройством от
лица, отвечающего за их безопасность.
•
Зарядное устройство/радиоприёмник не
должны подвергаться воздействию капель
или брызг; не ставьте на зарядное устройство/
радиоприёмник объекты, заполненные водой,
например, вазы.
•
Не ставьте на зарядное устройство/
радиоприёмник источники открытого огня,
например, зажженные свечи.
•
Вилка сетевого кабеля используется
в качестве устройства отключения; устройство
отключения (вилка кабеля) всегда должна
быть исправной и пригодной к эксплуатации.
Маркировка зарядного
устройства/радиоприёмника
На зарядном устройстве/радиоприёмнике имеются
следующие знаки:
Прочтите руководство по эксплуатации.
16
•
Перед началом эксплуатации зарядного
устройства/радиоприёмника прочитайте все
инструкции и ознакомьтесь
с предупредительными символами на
зарядном устройстве, аккумуляторе
и продукте, работающем от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может привести к
поражению электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения риска
получения травмы, заряжайте только
перезаряжаемые аккумуляторы марки
DEWALT. Аккумуляторы других марок
могут перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте
детям играть с устройством.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
взрыва при установке аккумулятора
неправильного типа. Заменяйте
аккумулятор только на идентичный
или аналогичного типа.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые контакты
подзарядки внутри его корпуса
могут быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга и
слой металлических частиц, и другие
подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства. Всегда
отключайте зарядное устройство от
электросети, если в его гнезде нет
аккумулятора. Отключайте зарядное
устройство от электросети перед
чисткой.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами/радиоприёмниками
марок, не указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
•
Данные зарядные устройства/
радиоприёмники не предусмотрены
для зарядки аккумуляторов других
марок, кроме DEWALT. Попытка зарядить
аккумулятор другой марки может привести
к риску возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
Не подвергайте зарядное устройство/
радиоприёмник воздействию дождя или
снега!
•
Отключайте зарядное устройство от
электросети, вынимая вилку из розетки,
а не потянув за кабель! Это снизит риск
повреждения электрической вилки и кабеля.
•
Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было наступить,
споткнуться об него, или иным способом
повредить или сильно натянуть!
•
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Использование несоответствующего
удлинительного кабеля может создать
риск возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
Не кладите на верхнюю часть зарядного
устройства/радиоприёмника какой-либо
предмет и не ставьте зарядное устройство/
радиоприёмник на мягкую поверхность,
это может блокировать вентиляционные
прорези и вызвать чрезмерный
внутренний нагрев! Располагайте зарядное
устройство/радиоприёмник вдали от источника
тепла.
•
Не эксплуатируйте зарядное устройство/
радиоприёмник, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
•
Не эксплуатируйте зарядное устройство/
радиоприёмник, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного внешнего
воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
•
Не разбирайте зарядное устройство/
радиоприёмник самостоятельно;
обращайтесь в авторизованный центр для
проведения технического обслуживания
или ремонта. Неправильная сборка может
привести к риску поражения электрическим
током или смерти от электрического тока.
•
Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство от
электросети. Это снизит риск поражения
электрическим током. Извлечение
аккумулятора из зарядного устройства не
приводит к снижению этого риска.
•
НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
•
Зарядное устройство/радиоприёмник
DCR017 рассчитано на работу от
стандартной бытовой электросети
напряжением 230 В. Не пытайтесь
подключать его к источнику с другим
напряжением. Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Инструкции по заземлению
Зарядное устройство/радиоприёмник DCR017
(230 В) должно быть заземлено. В случае сбоя
или поломки заземление обеспечивает линию
наименьшего сопротивления для электрического
тока, снижая риск поражения электрическим
током. Зарядное устройство/радиоприёмник
оснащено электрокабелем с проводником,
заземляющим оборудование, и заземляющей
вилкой. Вилка кабеля должна вставляться
только в соответствующую розетку, правильно
установленную и заземленную в соответствии
с местным законодательством.
ОПАСНО: Неправильное соединение
проводника, заземляющего
оборудование, может привести
к поражению электрическим током.
Проводник с внешней изоляцией
зеленого цвета с желтыми
полосками является проводником,
заземляющим оборудование.
При необходимости ремонта или
замены электрокабеля или вилки, не
подключайте проводник, заземляющий
оборудование, к живому контакту.
Ремонт должен производиться
только в авторизованном сервисном
центре DEWALT. Не модифицируйте
вилку кабеля данного зарядного
устройства/радиоприёмника – если
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
она не подходит к Вашей розетке
электросети, обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT для установки розетки
нужного типа.
ДЛЯ ЗЕЗЕМЛЕННОГО, ОБОРУДОВАННОГО
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА/
РАДИОПРИЁМНИКА С НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ
16 А И НИЖЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ ПИТАЮЩЕЙ ЦЕПИ
С НОМИНАЛОМ 230 В
Зарядное устройство/радиоприёмник используется
от питающей цепи с номиналом 230 В
и оборудовано заземляющей вилкой,
изображенной ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока службы
Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите аккумулятор.
Процедура зарядки (Рис. 1)
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Индикатор (о) будет оповещать о степени заряда
аккумулятора во время процедуры зарядки.
Состояние заряда
зарядка
DCR017
Схема мигания
индикатора
––
–– ––
––
полностью заряжен –––––––––––––––––
пауза для согревания
/охлаждения
аккумулятора
–– • –– • –– • –– •
DCR017 BD
Зарядные устройства
Зарядное устройство/радиоприёмник DCR017
предназначено для зарядки Li-Ion аккумуляторов
напряжением 10,8-18 В.
Данное зарядное устройство/радиоприёмник не
требует регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 3)
1.
Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (s) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный индикатор
зарядки начнет непрерывно мигать, указывая
на начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим непрерывного
свечения. Аккумулятор полностью заряжен,
и его можно использовать с устройством или
оставить в зарядном устройстве.
18
x
неисправность
аккумулятора или
зарядного
устройства
••••••••••••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное устройство
сообщит о неисправности аккумулятора
отсутствием свечения световых индикаторов
или специальным сигналом индикаторов,
обозначающим наличие неисправности
в аккумуляторе или зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или нагрет,
автоматически инициируется пауза для
согревания/охлаждения, в течение которой
аккумулятор достигает оптимальной для зарядки
температуры. Затем зарядное устройство
автоматически переключается на режим зарядки.
Данная функция увеличивает максимальный срок
службы аккумулятора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Устройства XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева
или глубокой разрядки.
•
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
пытайтесь разобрать аккумулятор.
Не вставляйте в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым или
поврежденным корпусом. Не
разбивайте, не бросайте и не
ломайте аккумулятор. Не используйте
аккумуляторы или зарядные
устройства, которые подверглись
воздействию резкого удара, удара при
падении, попали под тяжелый предмет
или были повреждены каким-либо
другим образом (например, проткнуты
гвоздем, попали под удар молотка
или под ноги). Это может привести
к поражению электрическим током
или смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы должны
возвращаться в сервисный центр на
переработку.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы устройство автоматически отключится.
Если это произошло, поместите Li-Ion аккумулятор
в зарядное устройство до его полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится приблизительно
на половину уровня теплого аккумулятора.
Аккумулятор будет заряжаться медленнее на
протяжении всего цикла зарядки и не достигнет
максимального уровня зарядки даже тогда, когда
аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не забывайте
указывать их номер по каталогу и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
•
•
•
•
•
•
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии легко
воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли. При установке или извлечении
аккумулятора из зарядного устройства пыль
или газы могут воспламениться.
Никогда не вставляйте силой аккумулятор
в зарядное устройство. Никоим образом
не видоизменяйте аккумулятор для
установки в не предназначенное для него
зарядное устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет к получению
тяжелой телесной травмы.
Заряжайте аккумуляторы только зарядными
устройствами DEWALT.
НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду или
другие жидкости.
Не храните и не используйте устройство
и аккумулятор в местах, в которых
температура может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
Не подвергайте аккумуляторы воздействию
высоких температур, например, солнечных
лучей, огня и пр.
Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не
используемое устройство набок на
устойчивую поверхность
в месте, в котором оно не создает
опасность, что об него могут
споткнуться и упасть. Некоторые
устройства с аккумуляторами больших
размеров ставятся на аккумулятор
в вертикальном положении, но их
легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ (Li-Ion)
АККУМУЛЯТОРОВ
•
Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные пары
и частицы.
•
Если содержимое аккумулятора попало на
кожу, немедленно промойте пораженный
участок водой с мягким мылом. Если
аккумуляторная жидкость попала в глаз,
промывайте открытый глаз в течение
15 минут, пока не исчезнет раздражение.
Если необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить в
известность, что аккумуляторный электролит
состоит из смеси жидкого органического
карбоната и солей лития.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания. Обеспечьте
приток свежего воздуха. Если симптомы
сохраняются, обратитесь за медицинской
помощью.
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при попадании
искры или пламени.
Аккумулятор
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCR017 работает от аккумуляторов
напряжением 10,8, 14,4 и 18 Вольт.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Могут использоваться аккумуляторы DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181, DCB182 и DCB183). Дополнительную
информацию см. в разделе «Технические
характеристики».
Рекомендации по хранению
1.
2.
Оптимальным местом для хранения является
холодное и сухое место, вдали от прямых
солнечных лучей и источников избыточного
тепла или холода. Для увеличения
производительности и срока службы, храните
не используемые аккумуляторы при комнатной
температуре.
Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое прохладное
место вдали от зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
20
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
CR017
Используйте аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
взорваться, что приведет к получению
травмы или повреждению устройства.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте поврежденный
сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Зарядное устройство/радиоприёмник
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж устройства в разобранном виде
•
•
Проверьте радиоприёмник, детали и
дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти во
время транспортировки.
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-3)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте радиоприёмник или
какую-либо его часть. Это может
привести к получению травмы или
повреждению устройства.
a. Кнопка включения
b. Поворотный переключатель громкости
c.
Кнопки со стрелками
d. Кнопка переключателя режимов работы
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять
1,5 мм2; максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
Установка аккумулятора
(Рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные устройства
только марки DEWALT.
e. Кнопка меню
f.
Кнопки запоминания
g. Кнопка ввода/дисплея
h. Жидкокристаллический дисплей
i.
Затвор отсека для аккумулятора
j.
Гнездо для аккумулятора
k.
Дополнительный порт
l.
Крышка для плоского круглого аккумулятора
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен. Если аккумулятор не
производит достаточной мощности, зарядите его
в соответствии с инструкцией по эксплуатации
зарядного устройства.
n. Розетки
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока службы
литий-ионных аккумуляторов, перед первым
использованием заряжайте аккумулятор не менее
10-ти часов.
o. Индикатор зарядки
1.
Ослабьте затвор (i), чтобы открыть крышку
отсека для аккумулятора.
2.
Вставьте аккумулятор (s) в приемное гнездо (j)
до упора.
3.
Закройте крышку отсека для аккумулятора и
затвор.
m. Плоский круглый аккумулятор
p. Выходной порт для USB
Электробезопасность
Всегда следите, чтобы напряжение аккумулятора
соответствовало напряжению, обозначенному на
паспортной табличке устройства. Также убедитесь,
что напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
ВНИМАНИЕ: Риск поражения
электрическим током! Используйте
устройство только в сухих местах.
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ (РИС. 3)
Некоторые аккумуляторы DEWALT оборудованы
расходомером в виде трех зеленых светодиодных
индикаторов, обозначающих текущий уровень
заряда аккумулятора.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (t). Комбинация из трех
горящих светодиодных индикаторов обозначает
текущий уровень заряда аккумулятора. Когда
уровень заряда аккумулятора упадет ниже
эксплуатационного предела, расходомер погаснет,
и аккумулятор нужно будет подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей устройства, зависящих от
компонентов, температуры и действий конечного
пользователя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для перенастройки дисплея,
времени и предварительных настроек, извлеките
плоский круглый аккумулятор и установите его
заново. При «зависании» дисплея следуйте той же
процедуре.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Не помещайте зарядное
устройство/радиоприёмник в местах,
где на него может капать вода или
попасть водяные брызги.
Установка плоского круглого
аккумулятора (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: При замене
аккумулятора всегда используйте
аккумуляторы той же марки
и типа, что и оригинальный. При
установке аккумуляторов всегда
соблюдайте полярность (+ и -). Не
храните аккумуляторы в местах,
где металлические объекты могут
контактировать с открытыми
клеммами аккумулятора.
Ваш радиоприёмник имеет объём памяти
для хранения времени и настроек выбранных
радиостанций. Когда радиоприёмник выключен,
объем памяти питается от плоского круглого
аккумулятора, входящего в комплект поставки
радиоприёмника.
1.
Выключите зарядное устройство/
радиоприёмник и отключите его от источника
питания.
2.
Чтобы открыть отсек для аккумулятора,
поднимите затвор (i).
3.
Отвинтите винт (r) на крышке для плоского
круглого аккумулятора (l).
4.
Нажмите на затвор крышки аккумулятора
и откройте ее.
5.
Вставьте плоский круглый аккумулятор
(m) согласно схеме внутри гнезда для
аккумулятора.
6.
Установите на место крышку, вставьте винт
и затяните.
7.
Плотно закройте отсек для аккумулятора.
22
Работа с переменным током
(Рис. 4)
Размотайте электрокабель и вставьте вилку
в стенную розетку 110 В или 230 В перем. тока.
Эксплуатация радиоприёмника
(Рис. 1)
ВКЛЮЧЕНИЕ/РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ
1.
Чтобы включить радиоприёмник, нажмите
кнопку включения (а).
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании
радиоприёмник начнёт работать в режиме
DAB (цифровое радиовещание) и произведёт
автоматический поиск радиостанций.
После этого он установит время, и начнется
проигрывание первой из найденных им
радиостанций. Если время не отображается,
обратитесь к разделу «Программирование
часов» и вручную установите время.
2.
Для увеличения громкости, поворачивайте
переключатель (b) в направлении по часовой
стрелке. Для уменьшения громкости,
поворачивайте переключатель против
часовой стрелки.
ВЫБОР ЧАСТОТ
Для выбора одной из частот (FM, AM или AUX),
нажимайте на кнопку переключателя режимов
(d) до тех пор, пока не будет найдена нужная
частота. Например, если радио работает на
частоте FM (частота обозначена в верхнем левом
углу дисплея (h)), чтобы перейти на частоту AUX,
дважды нажмите на кнопку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РЕЖИМ DAB - НАСТРОЙКА
Имеются следующие опции:
При первом включении радио в режиме DAB/
DAB+ радио начнёт автоматический поиск станций
радиовещания в локальной сети.
•
0 – DCR проигнорировало вещание
•
½ - установка DCR на половину уровня
передаваемого сигнала
Для прокрутки имеющихся радиостанций
воспользуйтесь кнопками со стрелками,
указывающими вправо и влево (с).
•
1 – используется DCR уровня передаваемого
сигнала
•
2 – двойное DCR уровня передаваемого
сигнала
ПРИМЕЧАНИЕ: При смене локальной зоны
или при наличии слабого сигнала в результате
автоматического поиска (это возможно при
не вытянутой антенне) список доступных
радиостанций может сократиться или оказаться
пустым. Ручной запуск автоматического поиска
найдет все доступные станции радиовещания.
Запуск автоматического поиска:
1.
Нажмите на кнопку меню (е). Нажимая на
стрелку, указывающую вправо (с), прокрутите
список опций до опции Автоматический
поиск и выберите её, нажав на кнопку ввода/
дисплея (g).
2.
Нажмите на кнопку со стрелкой, указывающей
вправо, чтобы выбрать опцию Да.
3.
Чтобы начать автоматический поиск, нажмите
на кнопку ввода/дисплея (g).
По завершении автоматического поиска радио
начнёт проигрывать первую из найденных
радиостанций.
Для использования предварительных настроек
см. раздел « Программирование кнопок
запоминания».
РЕЖИМ DAB – УДАЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ
После названий некоторых из найденных
ранее радиостанций и прекративших своё
существование может стоять знать вопроса.
Для исключения таких радиостанций из списка
воспользуйтесь функцией удаления.
1.
Нажмите на кнопку меню (е) и прокрутите до
опции Удаление.
2.
Для выбора опции нажмите на кнопку ввода/
дисплея (g).
3.
Прокрутите до опции Да, затем нажмите на
кнопку ввода/дисплея (g), и удалите станции.
РЕЖИМ DAB – СЖАТИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО
ДИАПАЗОНА (DRC)
Данная функция уменьшает разницу между самым
тихим и самым громким звуковым сигналом при
вещании. Иными словами, увеличивает громкость
тихих сигналов и уменьшает громкость громких
сигналов.
ПРИМЕЧАНИЕ: DCR работает, только если на это
даёт разрешение станция радиовещания.
РЕЖИМ FM/AM - НАСТРОЙКА
Настройка: Чтобы настроиться на верхний
диапазон частот, нажмите на кнопку со стрелкой,
указывающей вправо. Чтобы настроиться на
нижний диапазон частот, нажмите на кнопку
со стрелкой, указывающей влево.
Поиск: Нажмите и отпустите кнопку со стрелкой,
указывающей вправо (с). Частота настройки
увеличится для поиска первой радиостанции
с достаточным количеством приема и
автоматически на ней остановится. Для поиска
радиостанций на более высоких частотах, снова
нажмите на кнопку со стрелкой, указывающей
вправо. Для поиска радиостанций на более
низких частотах, нажмите на кнопку со стрелкой,
указывающей влево. Функция поиска работает
в частотах АМ и FM.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК
ЗАПОМИНАНИЯ
Можно запрограммировать 10 DAB станций и 10
FM станций. Запрограммированную радиостанцию
можно выбрать путем нажатия на кнопки 1, 2, 3, 4
или 5.
1.
Настройте радиоприёмник на нужную
радиостанцию (см. раздел «Настройка»).
2.
Нажмите и удерживайте любую из кнопок
запоминания (f), пока установленное число
не начнёт мигать на жидкокристаллическом
дисплее (h). Отпустите кнопку и дождитесь
окончания мигания.
3.
Каждая из кнопок запоминания может хранить
по 2 радиостанции. Для программирования
второй станции повторите шаг 1.
4.
Нажмите и удерживайте любую из кнопок
запоминания (f), пока установленное число
не начнёт мигать на жидкокристаллическом
дисплее (h). Нажмите на кнопку второй раз,
чтобы отобразились установленные числа
второй радиостанции. Отпустите кнопку
и дождитесь окончания мигания.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧАСОВ
2.
Время и дата могут быть установлены вручную,
или автоматически синхронизированы с
национальными сигналами точного времени,
передающимися по DAB (при наличии).
Для увеличения низкой частоты нажмите на
кнопку со стрелкой, указывающей вправо; для
уменьшения нажмите на кнопку со стрелкой,
указывающей влево.
3.
По достижении нужного результата, нажмите
на кнопку ввода/дисплея (g).
4.
Для регулирования верхней частоты
повторите шаги 2 и 3.
Автоматическая синхронизация времени:
(ТОЛЬКО в режиме DAB)
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании
радиоприёмник начнёт работать в режиме
DAB (цифровое радиовещание) и произведёт
автоматический поиск радиостанций.
1.
Нажмите на кнопку меню (е).
2.
Используя кнопки со стрелками (с),
перекрутите меню до опции Установка
времени и нажмите на кнопку ввода/дисплея
(g).
3.
Перекрутите меню до опции
Синхронизировать время и нажмите на
кнопку ввода/дисплея (g) для выбора. Часы
будут автоматически синхронизированы с
национальными сигналами точного времени.
Ручная настройка часов:
(Режим FM и DAB)
1.
Нажмите на кнопку меню (е).
2.
Используя кнопки со стрелками (с),
перекрутите меню до опции Установка
времени на дисплее и нажмите на кнопку
ввода/дисплея (g).
3.
Перекрутите меню до опции Дата и время
и нажмите на кнопку ввода/дисплея (g).
4.
Используя кнопки со стрелками (с), установите
дату и время.
5.
Установив нужное время, нажмите на кнопку
ввода/дисплея (g) для подтверждения.
Другие опции меню установки времени:
•
Формат времени: Выберите 12-ти или 24-х
часовой формат для отображения на дисплее.
•
Формат даты: Выберите формат даты для
отображения на дисплее: ММ/ДД/ГГГГ, ГГГГ/
ММ/ДД или ДД/ММ/ГГГГ.
НАСТРОЙКА ЭКВАЛАЙЗЕРА
Качество звука можно улучшить, регулируя
выравнивание низких и высоких частот
радиоприёмника.
1.
24
Нажмите на кнопку меню (е) и при помощи
кнопок со стрелками (с) перекрутите меню
до опции Звуковой эквалайзер. Подтвердите,
нажав на кнопку ввода/дисплея (g).
Важные замечания
для пользователей
радиоприёмников
1.
Радиоприёмник будет работать 8 часов
от полностью заряженного 4,0 ампер-час
аккумулятора. Использование аккумулятора
меньшей мощности или ёмкости сократит
рабочее время радиоприёмника.
2.
Качество приёма зависит от местоположения
радиоприёмника и мощности радиосигнала.
3.
Некоторые генераторы могут стать причиной
появления фоновых шумов.
4.
При питании от аккумулятора более чистым
чаще бывает прием на АМ частотах.
5.
Для использования дополнительного порта (k),
подключите к порту гнездо звукового выхода
CD или iPod®*/MP3-плеера (Рис. 1). Звук от
внешнего источника будет передаваться через
колонки DCR017.
6.
Выходной порт для USB (р) используется для
подключения устройств малой мощности,
таких как мобильные телефоны, CD и MP3плееры.
* iPod является зарегистрированной торговой
маркой Apple Inc.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш радиоприёмник DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность устройства увеличивается
при правильном уходе.
Примечания по техническому
обслуживанию
Самостоятельный ремонт данного устройства
запрещен. Внутри зарядного устройства/
радиоприёмника нет обслуживаемых
пользователем деталей. Во избежание
РУССКИЙ ЯЗЫК
повреждения чувствительных к статике внутренних
деталей, техническое обслуживание устройства
должно проводиться в авторизованном сервисном
центре.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные
химические средствами для очистки
неметаллических деталей зарядного
устройства/радиоприёмника. Эти
химикаты могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь зарядного
устройства/радиоприёмника; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть зарядного устройства/
радиоприёмника в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА/РАДИОПРИЁМНИКА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед чисткой
отключите зарядное устройство от
розетки сети переменного тока. Грязь
и масло можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства/
радиоприёмника с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой чистящий
раствор.
Дополнительные
принадлежности
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра,
обратившись в Ваш местный офис DEWALT по
адресу, указанному в данном руководстве по
эксплуатации. Кроме того, список авторизованных
сервисных центров DEWALT
и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком службы
следует подзаряжать, если он не обеспечивает
достаточную мощность для работ, которые ранее
выполнялись легко и быстро. Утилизируйте
отработанный аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом.
•
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из зарядного устройства/
радиоприёмника.
•
Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру или
в местный пункт переработки. Собранные
аккумуляторы будут переработаны или
утилизированы безопасным для окружающей
среды способом.
zst00206921 - 23-05-2013
26
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising