DCR017 | DeWalt DCR017 SITE RADIO instruction manual

371000-93 LV
DCR017
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
5
15
Attēls / Рисунок 1
o
f
i
h
b
a
d
e
c
g
k
p
Attēls / Рисунок 2
n
m
l
r
DCR017-GB
DCR017-QW
DCR017-BD
3
Attēls / Рисунок 3
s
t
j
Attēls / Рисунок 4
4
DCR017
GB
DCR017
QW
DCR017
BD
DCR017
LX
LATVIEŠU
RADIO/LĀDĒTĀJS
DCR017
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
Tehniskie dati
Strāvas avots
Elektrotīkla spriegums
(tikai Apvienotā
Karaliste un Īrija)
Akumulatora spriegums
Akumulatora veids
Aptuvenais uzlādes laiks
Uzlādes strāva
Svars
Drošinātāji:
Eiropa
Apvienotā Karaliste
un Īrija
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
DCR017
maiņstrāva/līdzstrāva
VAC
230
VAC
VDC
min
A
kg
230/110
10,8–18
Litija jonu
45 –120
2,0
5,7
230 V
16 ampēri, barošanas avotā
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
230/110 V
13 ampēri, kontaktdakšās
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Akumulators
DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Akumulatora veids
Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija
jonu
Spriegums
VDC
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Jauda
Ah
1,3
1,5
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Svars
kg
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
Lādētājs
Elektrotīkla spriegums
Akumulatora veids
Aptuvenais uzlādes laiks
DCR017
230 V
Litija jonu
VAC
min
45
(1,5 Ah
akumulatori)
Drošības norādījumi radio/
lādētājiem
• Lietojiet vadu pareizi. Radio/lādētāju
nedrīkst pārnēsāt, turot aiz vada. Lai vadu
atvienotu no kontaktligzdas, to nedrīkst raut.
Netuviniet vadu karstumam, eļļai un asām
šķautnēm.
60
(2,0 Ah
akumulatori)
90
(3,0 Ah
akumulatori)
120
(4,0 Ah
akumulatori)
• Izņemiet akumulatoru. Izslēdziet instrumentu,
atstājot to bez uzraudzības. Ja instrumentu
nelietojat, grasāties mainīt piederumus vai
pierīces vai arī veikt apkopi, izņemiet no
instrumenta akumulatoru.
• Šo instrumentu paredzēts lietot mērenās
klimata zonās.
5
LATVIEŠU
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga vai neapmāca persona,
kas atbild par viņu drošību.
• Radio/lādētāju nedrīkst pakļaut pilošam
šķidrumam vai šļakatām, un uz tā nedrīkst
novietot priekšmetus, kas piepildīti ar ūdeni,
piem., vāzes.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
radio/lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Uz radio/lādētāja nedrīkst novietot atklātas
liesmas avotus, piemēram, degošas sveces.
• Šie radio/lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DEWALT vairākkārt uzlādējamo akumulatoru
lādēšanai. Lietojot tos citiem mērķiem, var
izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas vai
nāvējoša trieciena risku.
• Barošanas kontaktdakšu izmanto instrumenta
atvienošanai no elektrotīkla; kontaktdakšai
vienmēr jābūt darba kārtībā.
Apzīmējumi uz radio/lādētāja
Uz radio/lādētāja ir attēlotas šādas piktogrammas:
Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
Svarīgi drošības norādījumi
radio/lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi radio/lādētājam DCR017.
• Pirms radio/lādētāja izmantošanas
izlasiet visus norādījumus un brīdinājuma
apzīmējumus uz lādētāja, akumulatora un
instrumenta, kurā tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus un
sabojājot instrumentu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai viņi
nespēlētos ar instrumentu.
UZMANĪBU! Ja akumulators nomainīts
pretrunā ar norādījumiem, tas ir
sprādzienbīstams. Nomainiet tikai
pret tāda paša vai līdzvērtīga veida
akumulatoru.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu
atklātos lādētāja uzlādes kontaktos, ja
akumulators ir pievienots elektrotīklam.
Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot
6
vadītspējīgus materiālus, piemēram,
dzelzs skaidas, alumīnija foliju vai
uzkrājušās metāla daļiņas. Ja lādētājā
nav ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms lādētāja
tīrīšanas tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• Nepakļaujiet radio/lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada, bet gan
aiz kontaktdakšas. Tādējādi mazinās risks
sabojāt barošanas vadu un kontaktdakšu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja vien bez
tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu pagarinājuma
vadu, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Uz radio/lādētāja nedrīkst novietot kādus
priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot
uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu
ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku
pārkaršanu tās iekšpusē. Novietojiet radio/
lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu.
• Nelietojiet radio/lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet radio/lādētāju,
ja tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Radio/lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā. Ja tas tiek nepareizi lietots
vai no jauna samontēts, var rasties elektriskās
strāvas trieciena, nāvējoša trieciena vai
aizdegšanās risks.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla. Tādējādi mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks. Šis risks nesamazinās,
ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā
2 lādētājus.
• Radio/lādētājs DCR017 ir paredzēts darbībai
ar standarta 230 V mājsaimniecības elektrisko
LATVIEŠU
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Norādījumi par iezemēšanu
Radio/lādētājam DCR017 (230 V) jābūt
iezemētam. Funkciju nedarbošanās vai bojājuma
gadījumā zemējums mazinās elektriskā trieciena
risku, novadot elektrisko strāvu pa vismazākās
pretestības ceļu. Radio/lādētājs ir aprīkots ar vadu,
kam ir iekārtu zemējuma vadītājs un zemējuma
vads. Vads ir jāpievieno piemērotai kontaktligzdai,
kas ir pareizi uzstādīta un iezemēta atbilstoši
visiem vietējiem noteikumiem un prasībām.
BĪSTAMI! Ja instrumenta zemējuma
vadītājs ir nepareizi pievienots, var
rasties elektriskās strāvas trieciena risks.
Instrumenta zemējuma vadītājs ir tas,
kam ārējā virsma pārklāta ar izolāciju
zaļā krāsā un dzeltenām svītrām. Ja ir
jāsalabo vai jānomaina kontaktdakša vai
vads, instrumenta zemējuma vadītājs
nedrīkst būt pievienots terminālim, kas
atrodas zem sprieguma. Remontu
drīkst veikt tikai DEWALT servisa
pārstāvis. Nepārveidojiet radio/lādētāja
kontaktdakšu. Ja tā nav piemērota
kontaktligzdai, vērsieties pie DEWALT
servisa pārstāvja, lai viņš uzstādītu
pareizu kontaktdakšu.
NORĀDĪJUMI IEZEMĒTAM, AR VADU
PIEVIENOTAM RADIO/LĀDĒTĀJAM
(NOMINĀLĀ STRĀVA: NE VAIRĀK KĀ 16
A), KAS PAREDZĒTS EKSPLUATĀCIJAI
ELEKTRĪBAS ĶĒDĒ AR NOMINĀLO
SPRIEGUMU 230 V
Šis radio/lādētājs ir paredzēts ekspluatācijai
elektrības ķēdē ar nominālo spriegumu 230 V, un
tam ir zemējuma kontaktdakša, kas līdzinās šajā
attēlā norādītajai.
DCR017
Lādētāji
Radio/lādētājam DCR017 ir piemēroti 10,8–18 V
litija jonu akumulatori.
Šis radio/lādētājs nav jānoregulē un ir izstrādāts tā,
lai būtu maksimāli vienkārši ekspluatējams.
Uzlādes gaita (3. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai 230 V kontaktligzdai.
2. Ievietojiet akumulatoru (s) lādētājā līdz galam,
līdz atduras. Vienmērīgi mirgo sarkanā
(uzlādes) lampiņa, norādot, ka uzlādes gaita ir
sākusies.
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
PİEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
Uzlādes process (1. att.)
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
Uzlādējot akumulatoru, akumulatora jaudas
indikators (o) norāda akumulatora uzlādes statusu.
Uzlādes statuss
Indikatora gaismas signāls
uzlādē
––
pilnībā uzlādēts
–––––––––––––––––
–– ––
––
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
x
–– • –– • –– • –– •
kļūme akumulatorā
vai lādētājā
••••••••••••
Ja akumulators ir bojāts vai tajā ir kļūme, lādētājs
to neuzlādē. Par bojātu akumulatoru liecina tas, ka
neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots simbols,
kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai arī mirgo
indikators.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
DCR017 BD
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju un
akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
7
LATVIEŠU
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Ar šo
funkciju akumulatoram tiek nodrošināts maksimāls
kalpošanas laiks.
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu, kas
aizsargā tos pret pārslodzi, pārkaršanu vai dziļu
izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz aptuveni
pusei no silta akumulatora uzlādes pakāpes. Visā
uzlādes ciklā akumulators tiek lēnāk lādēts, un
maksimālais uzlādes ātrums netiek sasniegts pat
tad, ja akumulators ir uzsilis.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību.
IZLASİET VİSUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā
ar spēku. Nepārveidojiet akumulatoru
tā, lai tas derētu citam lādētājam, kurš
nav savietojams, citādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar tam paredzēto
DEWALT lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 ˚C (105 ˚F)
8
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
• Nepakļaujiet akumulatorus pārāk lielam
karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij
u. tml.
• Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram, caurdurts
ar naglu, pārsists ar āmuru, samīdīts).
Var rasties elektriskās strāvas vai
nāvējošs trieciens. Bojāti akumulatori
jānogādā apkopes centrā, lai tos
nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz
stabilas virsmas, no kuras tas nevar
nokrist zemē. Dažus instrumentus,
kam ir liels akumulators, var novietot
stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos
var viegli apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar
maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums
nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār
atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr
pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora elektrolīta
sastāvā ir šķidru organisko karbonātu un litija
sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs var
izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu. Jāieelpo
svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet
medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
LATVIEŠU
Akumulators
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCR017 darbojas ar 10,8, 14,4 un
18 voltu XR litija jonu akumulatoriem.
Tam ir piemēroti šādi akumulatoru modeļi:
DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183. Sīkāku
informāciju sk. tehniskajos datos.
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa
vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas
nav pārāk karsta un auksta. Lai nodrošinātu
akumulatora optimālu darbību un maksimālu
kalpošanas laiku, uzglabājiet to istabas
temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt vēsā,
sausā vietā, neturot lādētājā.
PİEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā izlādētus
akumulatorus. Pirms lietošanas akumulators būs
jāuzlādē.
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
Uzlādējiet tikai 4 °C – 40 °C
temperatūrā.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
Paredzēts litija jonu akumulatoru
uzlādēšanai.
Uzlādes laiku sk. tehniskajos datos.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 radio/lādētājs
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsta instrumenta skata attēls
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
radio, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1.–3. att.)
Notiek uzlāde.
Pilnībā uzlādēts.
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst pārveidot
radio vai tā daļas. To var sabojāt vai
var gūt ievainojumus.
a. barošanas poga
b. skaļuma poga
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
x
Kļūme akumulatorā vai lādētājā.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
c. bultiņu taustiņi
d. režīma taustiņš
e. izvēlnes taustiņš
f. atmiņas taustiņi
g. ievades/displeja taustiņš
h. šķidro kristālu displejs
i. akumulatora nodalījuma fiksators
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
j. akumulatora ligzda
k. ārējās ierīces pieslēgvieta
CR017
Uzlādējiet tikai DEWALT akumulatorus.
Cita veida akumulatori var eksplodēt,
izraisot ievainojumus un bojājumus.
l. podziņelementa vāciņš
m. podziņelements
9
LATVIEŠU
n. izejas
o. uzlādes lampiņa
p. USB barošanas izejas pieslēgvieta
Elektrodrošība
Pārbaudiet, vai akumulatora spriegums atbilst
kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Pārbaudiet arī to, vai lādētāja spriegums atbilst
elektrotīkla spriegumam.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Ekspluatējiet tikai
sausās vietās.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei
un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī
instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus).
Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2; maksimālais
garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALİKŠANA UN REGULĒŠANA
Akumulatora ievietošana
(1., 3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai DEWALT
akumulatorus un lādētājus.
10
PIEZĪME. Pārbaudiet, vai akumulators ir pilnībā
uzlādēts. Ja akumulators nenodrošina pietiekami
lielu jaudu, uzlādējiet to atbilstoši lādētāja
rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.
PİEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatoru
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas laiku,
pirms lietošanas uzsākšanas uzlādējiet tos vismaz
10 stundas.
1. Atlaidiet fiksatoru (i), lai atvērtu akumulatora
nodalījuma vāciņu.
2. Ievietojiet akumulatoru (s) ligzdā, līdz tas
nofiksējas vietā.
3. Aizveriet un nofiksējiet akumulatora
nodalījuma vāciņu.
AKUMULATORA JAUDAS INDIKATORS
(3. ATT.)
Dažiem DEWALT akumulatoriem ir atlikušās jaudas
indikators, kas sastāv no trim zaļām gaismas
diodēm, kuras norāda atlikušo akumulatora jaudu.
Lai aktivizētu akumulatora jaudas indikatoru,
nospiediet un turiet nospiestu akumulatora jaudas
indikatora pogu (t). Visas trīs gaismas diodes
dažādās kombinācijās norāda atlikušo jaudu. Ja
akumulatora atlikusī jauda ir kļuvusi pārāk zema,
izdziest visas trīs akumulatora jaudas indikatora
gaismas diodes un akumulators ir jāuzlādē.
PIEZĪME. Akumulatora jaudas indikators attēlo tikai
akumulatora atlikušo jaudu. Tas nav instrumenta
darbspējas indikators, un to ietekmē dažādi
mainīgie faktori — instrumenta sastāvdaļas,
temperatūra un lietošanas veids.
Podziņelementa ievietošana
(1., 2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Nomainiet pret tā
paša zīmola un veida akumulatoru.
Ievietojiet akumulatoru, ievērojot
polaritāti (+ un –). Nepārnēsājiet
un neuzglabājiet akumulatoru tā,
lai atsegtās akumulatora spailes
saskartos ar metāla priekšmetiem.
Šis radio ir aprīkots ar atmiņas funkciju, lai
saglabātu laika un kanālu iestatījumus. Kad
radio ir izslēgts, atmiņas funkciju darbina viens
podziņelements, kas iekļauts radio komplektācijā.
1. Izslēdziet radio/lādētāju un atvienojiet no
barošanas avota.
2. Atveriet akumulatora nodalījumu, paceļot
akumulatora nodalījuma fiksatoru (i).
3. Atskrūvējiet podziņelementa vāciņa (l) skrūvi
(r).
LATVIEŠU
4. Nospiediet akumulatora nodalījuma fiksatoru
un pavelciet to, lai atvērtu.
DAB REŽĪMS — NOSKAŅOŠANA (TUNING)
5. Ievietojiet podziņelementu (m) tā, kā norādīts
podziņelementa nodalījuma shēmā.
Pirmoreiz ieslēdzot DAB/DAB+ režīmu, radio
automātiski veic skenēšanu, lai atrastu vietējās
apraides stacijas.
6. Novietojiet atpakaļ podziņelementa vāciņu,
ievietojiet un pievelciet skrūvi.
Spiediet kreiso vai labo bultiņu taustiņu (c), lai
atrastu stacijas.
7. Cieši aizveriet akumulatora nodalījumu.
PIEZĪME. Pārvietojot citur vai ja sākotnējās
skenēšanas laikā bija slikta uztveršana (iespējams,
nebija izvilkta antena), pieejamo staciju saraksts ir
tukšs vai nepilnīgs. Manuāli palaidiet automātisko
skenēšanu, lai atrastu visas pieejamās apraides
stacijas.
PIEZĪME. Lai atiestatītu šķidro kristālu displeju,
pulksteni un iestatītās vērtības, izņemiet
podziņelementu un pēc brīža ievietojiet to atpakaļ.
Rīkojieties tāpat gadījumā, ja displejs sastingst un
nereaģē.
EKSPLUATĀCİJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Neturiet radio/lādētāju
vietās, kur tas var tikt pakļauts pilošam
šķidrumam vai šļakatām.
Ekspluatācija ar maiņstrāvu
(4. att.)
Automātiskā skenēšana
1. Nospiediet režīma taustiņu (e), ritiniet opcijas,
spiežot labo bultiņu taustiņu (c), līdz nonākat
līdz automātiskās skenēšanas (Auto Scan)
opcijai, un nospiediet ievades/displeja
taustiņu (g), lai atlasītu šo opciju.
2. Nospiediet labo bultiņu taustiņu, lai atlasītu
opciju 'jā' (Yes).
3. Nospiediet ievades/displeja taustiņu (g), lai
veiktu automātisko skenēšanu.
Kad automātiskā skenēšana ir pabeigta, radio
atskaņo pirmo atrasto staciju.
Attiniet barošanas vadu un pievienojiet to 110 vai
230 V maiņstrāvas kontaktligzdai.
Sk. sadaļu Atmiņas (MEMORY) taustiņu
programmēšana, lai uzzinātu, kā lietot
ieprogrammētās stacijas
Radio lietošana (1. att.)
DAB REŽĪMS — STACIJU DZĒŠANA (STATION
PRUNE)
BAROŠANA / SKAĻUMA REGULĒŠANA
Dažu agrāk uztvertu radio staciju, kuras vairs nav
pieejamas, nosaukums var tikt attēlots ar simbolu
? beigās.
1. Lai ieslēgtu radio, nospiediet barošanas pogu
(a).
PIEZĪME. Pirmoreiz ieslēdzot radio, tiek
aktivizēts digitālās audio apraides (DAB)
režīms un automātiski skenētas stacijas.
Pēc tam tiek iestatīts laiks un atskaņota
pirmā atrastā radio stacija. Ja nav pieejams
pulksteņa laika signāls, sk. sadaļu Pulksteņa
(CLOCK) programmēšana, kur aprakstīta
laika manuāla iestatīšana.
2. Lai palielinātu skaļumu, grieziet pogu (b)
pulksteņrādītāja virzienā. Lai samazinātu
skaļumu, grieziet to pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
REŽĪMA (MODE) IZVĒLE
Lai izvēlētos kādu no režīmiem (DAB, FM vai
AUX), spiediet režīma taustiņu (d), līdz ir aktivizēts
attiecīgais režīms. Piemēram, ja radio ir aktivizēts
DAB režīms (redzams displeja (h) augšējā kreisajā
stūrī), divreiz nospiediet taustiņu, lai to nomainītu
uz AUX.
Lai dzēstu šīs stacijas no saraksta, lietojiet
dzēšanas funkciju.
1. Nospiediet režīma taustiņu (e) un ritiniet līdz
dzēšanas (Prune) opcijai.
2. Lai to atlasītu, nospiediet ievades/displeja
taustiņu (g).
3. Ritiniet līdz opcijai 'jā' (Yes), tad nospiediet
ievades/displeja taustiņu (g), lai dzēstu staciju.
DAB REŽĪMS — DINAMISKĀ DIAPAZONA
KOMPRESIJA (DRC)
Šī funkcija samazina atšķirības starp skaļāko un
klusāko radio staciju. Tādējādi klusas skaņas
tiek pārveidotas salīdzinoši skaļākas, bet skaļas
skaņas — klusākas.
11
LATVIEŠU
Pieejamas šādas funkcijas:
• 0
- apraides DRC tiek ignorēta
• 1/2 - tiek iestatīta puse no pārraidītā DRC
līmeņa
PULKSTEŅA (CLOCK) PROGRAMMĒŠANA
Laiku un datumu var manuāli iestatīt vai arī
automātiski sinhronizēt ar valsts laika signālu
apraidi, izmantojot DAB (ja pieejams).
• 1
- tiek iestatīts pilns pārraidītais DRC
līmenis
Pulksteņa automātiska sinhronizēšana
(TIKAI DAB režīms)
• 2
- tiek iestatīts divkārt liels pārraidītais DRC
līmenis
PIEZĪME. Pirmoreiz ieslēdzot radio, tiek aktivizēts
digitālās audio apraides (DAB) režīms un
automātiski skenētas stacijas.
PİEZĪME. DRC darbojas vienīgi tad, ja tas
aktivizēts apraides stacijā.
FM/AM REŽĪMS — NOSKAŅOŠANA (TUNING)
Noskaņošana Nospiediet labo bultiņu taustiņu, lai
radio noskaņotu uz augstāku frekvenci; nospiediet
kreiso bultiņu taustiņu, lai radio noskaņotu uz
zemāku frekvenci.
Meklēšana Vienreiz nospiediet un turiet labo
bultiņu taustiņu (c), tad atlaidiet. Tiek automātiski
meklēta augstāka frekvence, līdz tiek atrasta pirmā
radio stacija ar pietiekami skaidru uztveršanu,
un meklētājs apstājas. Labo bultiņu taustiņu var
spiest vēl, lai meklētu radio stacijas augstākās
frekvencēs. Nospiežot kreiso bultiņu taustiņu,
tiek meklētas radio stacijas zemākās frekvencēs.
Meklēšanas funkcija ir pieejama AM un FM režīmā.
ATMIŅAS (MEMORY) TAUSTIŅU
PROGRAMMĒŠANA
Var iestatīt desmit dažādas DAB un desmit
dažādas FM radio stacijas. Kad taustiņi ir
ieprogrammēti, nospiediet taustiņus 1, 2, 3, 4 un 5,
lai uzreiz mainītu iestatīto staciju frekvences.
1. Atrodiet vajadzīgo radio staciju (sk. sadaļu
Noskaņošana).
2. Nospiediet un turiet vienu no atmiņas
taustiņiem (f), līdz šķidro kristālu displejā
(h) sāk mirgot iestatījuma numurs. Atlaidiet
taustiņu un nogaidiet, līdz numurs pārstāj
mirgot.
3. Katrā atmiņas taustiņā var saglabāt divas
radio stacijas. Lai saglabātu nākamo radio
staciju, atkārtojiet 1. darbību.
4. Nospiediet un turiet vienu no atmiņas
taustiņiem (f), līdz šķidro kristālu displejā
(h) sāk mirgot iestatījuma numurs. Vēlreiz
nospiediet atmiņas taustiņu, lai displejā
mirgotu nākamais iestatījuma numurs. Atlaidiet
taustiņu un nogaidiet, līdz numurs pārstāj
mirgot.
1. Nospiediet izvēlnes taustiņu (e).
2. Ar bultiņu taustiņiem (c) ritiniet šķidro kristālu
displejā līdz Regulēt pulksteni (Clock Adjust)
un nospiediet ievades/displeja taustiņu (g).
3. Ritiniet līdz Sinhronizēt laiku (Sync Time
Now) un nospiediet ievades/displeja taustiņu,
lai atlasītu. Šādi pulkstenis tiek automātiski
sinhronizēts ar valsts laika signāliem.
Pulksteņa manuāla regulēšana
(FM un DAB režīms)
1. Nospiediet izvēlnes taustiņu (e).
2. Ar bultiņu taustiņiem (c) ritiniet šķidro kristālu
displejā līdz Regulēt pulksteni (Clock Adjust)
un nospiediet ievades/displeja taustiņu (g).
3. Ritiniet līdz Laiks un datums (Date & Time) un
nospiediet ievades/displeja taustiņu (g).
4. Ar labo un kreiso bultiņu taustiņu (c) iestatiet
datumu un laiku.
5. Kad laiks ir iestatīts, nospiediet ievades/
displeja taustiņu (g), lai apstiprinātu.
Citas pulksteņa regulēšanas izvēlnes funkcijas
• Laika formāts: atlasiet 12 vai 24 stundu laika
attēlošanas formātu
• Datuma formāts: atlasiet datuma attēlošanas
formātu: MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD vai DD/
MM/YYYY.
EKVALAIZERA (EQ) REGULĒŠANA
Izlīdzinot radio basu un diskantu, var uzlabot
skaņas kvalitāti.
1. Nospiediet izvēlnes taustiņu (e) un ar labo vai
kreiso bultiņu taustiņu (c) ritiniet līdz Skaņas
ekvalaizers (Sound EQ). Nospiediet ievades/
displeja taustiņu (g), lai atlasītu.
2. Nospiediet labo bultiņu taustiņu, lai palielinātu
basu, vai kreiso bultiņu taustiņu, lai
samazinātu basu.
3. Kad vajadzīgais iestatījums ir veikts,
nospiediet ievades/displeja taustiņu (g).
12
LATVIEŠU
4. Lai regulētu diskantu, atkārtojiet 2. un 3.
darbību.
Svarīgas piezīmes par radio
1. Ar pilnībā uzlādētu 4,0 Ah akumulatoru radio
darbojas maksimāli 8 stundas. Ar zemāka
sprieguma vai jaudas akumulatoriem šis laiks
ir īsāks.
2. Uztveršana ir atkarīga no atrašanās vietas un
radio signāla stipruma.
3. Daži ģeneratori var radīt fona troksni.
4. AM uztveršana parasti ir skaidrāka, ja radio
darbina ar akumulatoru.
5. Ārējās ierīces pieslēgvietai (k) var pievienot
kompaktdisku, iPod®* vai MP3 atskaņotāja
izejas spraudni (1. att.). Ārējās ierīces skaņa
tiek atskaņota par radio DCR017 skaļruņiem.
6. USB barošanas izejas pieslēgvietai (p) var
pievienot mazjaudas ierīces, piemēram,
mobilos tālruņus, kompaktdisku un MP3
atskaņotājus.
* iPod ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme.
APKOPE
Šis DEWALT radio ir paredzēts ilglaicīgam darbam
ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti
nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
apkopes.
Piezīmes par apkopi
Šim instrumentam lietotājs nedrīkst pats veikt
apkopi. Radio/lādētājā nav tādu detaļu, kam
lietotājs pats var veikt apkopi. Apkope ir jāveic
pilnvarotā apkopes centrā, lai nesabojātu iekšējās
detaļas, kuras ietekmē statiskās elektrības izlāde.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Radio/lādētāja detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas var
sabojāt šo detaļu materiālu. Lietojiet
tikai ziepjūdenī samērcētu lupatiņu.
Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai radio/
lādētājā iekļūst šķidrums; radio/lādētāju
nedrīkst iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI RADIO/LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.
Netīrumus un smērvielas no radio/
lādētāja ārējās virsmas var notīrīt ar
lupatiņu vai mīkstu birstīti, kam nav
metāla saru. Neizmantojiet ūdeni vai
tīrīšanas līdzekļus.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo radio/lādētāju, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana.
Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā
ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
13
LATVIEŠU
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā kalpošanas
laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tā videi nekaitīgā
veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no radio;
• litija jonu, NiCd un NiMH elementus iespējams
pārstrādāt. Nogādājiet tos savam pārstāvim
vai vietējai pārstrādes iestādei. Savāktie
akumulatori tiek pareizi otrreizēji pārstrādāti vai
likvidēti.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО/РАДИОПРИЁМНИК
DCR017
Поздравляем Вас!
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT. Тщательная
разработка изделий, многолетний опыт
фирмы по производству устройств, различные
усовершенствования сделали электрические
устройства DEWALT одними из самых надёжных
помощников для профессионалов.
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите внимание
на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Технические характеристики
DCR017
Источник
питания перем.
Напряжение питания
ток/пост. ток
В перем. тока
230
Напряжение аккумулятора
В пост. тока 10,8-18
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное
время зарядки
мин.
40-120
Ток при зарядке
А
2,0
Вес
кг
5,7
Минимальные электрические предохранители:
Устройства 230 В 16 ампер, электросеть
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Аккумулятор
DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока 10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Ёмкость
Ач
1,3
1,5
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Вес
кг
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
Зарядное устройство
Напряжение
питания
В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время зарядки
мин.
DCR017
230 В
Li-Ion
45
60
90
120
(Аккумулятор 1,5 Ач)
(Аккумулятор 2,0 Ач)
(Аккумулятор 3,0 Ач)
(Аккумулятор 4,0 Ач)
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правила безопасности при
использовании зарядных
устройств/радиоприёмников
Важные правила безопасности
при использовании зарядных
устройств/радиоприёмников
•
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства/радиоприёмника DCR017.
•
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Никогда не переносите зарядное
устройство/радиоприёмник, держа его за
кабель. При отключении от сети питания, не
выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов и углов.
Извлекайте аккумулятор. Выключайте
радиоприёмник, оставляя его без присмотра.
Если устройство не используется,
а также перед проведением технического
обслуживания или сменой принадлежностей
или насадок, всегда извлекайте аккумулятор.
•
Данное устройство предназначено для
использования в зоне умеренного климата.
•
Данное устройство не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим устройством от
лица, отвечающего за их безопасность.
•
Зарядное устройство/радиоприёмник не
должны подвергаться воздействию капель
или брызг; не ставьте на зарядное устройство/
радиоприёмник объекты, заполненные водой,
например, вазы.
•
Не ставьте на зарядное устройство/
радиоприёмник источники открытого огня,
например, зажженные свечи.
•
Вилка сетевого кабеля используется
в качестве устройства отключения; устройство
отключения (вилка кабеля) всегда должна
быть исправной и пригодной к эксплуатации.
Маркировка зарядного
устройства/радиоприёмника
На зарядном устройстве/радиоприёмнике имеются
следующие знаки:
Прочтите руководство по эксплуатации.
16
•
Перед началом эксплуатации зарядного
устройства/радиоприёмника прочитайте все
инструкции и ознакомьтесь
с предупредительными символами на
зарядном устройстве, аккумуляторе
и продукте, работающем от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может привести к
поражению электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения риска
получения травмы, заряжайте только
перезаряжаемые аккумуляторы марки
DEWALT. Аккумуляторы других марок
могут перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте
детям играть с устройством.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
взрыва при установке аккумулятора
неправильного типа. Заменяйте
аккумулятор только на идентичный
или аналогичного типа.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые контакты
подзарядки внутри его корпуса
могут быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга и
слой металлических частиц, и другие
подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства. Всегда
отключайте зарядное устройство от
электросети, если в его гнезде нет
аккумулятора. Отключайте зарядное
устройство от электросети перед
чисткой.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами/радиоприёмниками
марок, не указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
•
Данные зарядные устройства/
радиоприёмники не предусмотрены
для зарядки аккумуляторов других
марок, кроме DEWALT. Попытка зарядить
аккумулятор другой марки может привести
к риску возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
Не подвергайте зарядное устройство/
радиоприёмник воздействию дождя или
снега!
•
Отключайте зарядное устройство от
электросети, вынимая вилку из розетки,
а не потянув за кабель! Это снизит риск
повреждения электрической вилки и кабеля.
•
Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было наступить,
споткнуться об него, или иным способом
повредить или сильно натянуть!
•
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Использование несоответствующего
удлинительного кабеля может создать
риск возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
Не кладите на верхнюю часть зарядного
устройства/радиоприёмника какой-либо
предмет и не ставьте зарядное устройство/
радиоприёмник на мягкую поверхность,
это может блокировать вентиляционные
прорези и вызвать чрезмерный
внутренний нагрев! Располагайте зарядное
устройство/радиоприёмник вдали от источника
тепла.
•
Не эксплуатируйте зарядное устройство/
радиоприёмник, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
•
Не эксплуатируйте зарядное устройство/
радиоприёмник, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного внешнего
воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
•
Не разбирайте зарядное устройство/
радиоприёмник самостоятельно;
обращайтесь в авторизованный центр для
проведения технического обслуживания
или ремонта. Неправильная сборка может
привести к риску поражения электрическим
током или смерти от электрического тока.
•
Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство от
электросети. Это снизит риск поражения
электрическим током. Извлечение
аккумулятора из зарядного устройства не
приводит к снижению этого риска.
•
НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
•
Зарядное устройство/радиоприёмник
DCR017 рассчитано на работу от
стандартной бытовой электросети
напряжением 230 В. Не пытайтесь
подключать его к источнику с другим
напряжением. Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Инструкции по заземлению
Зарядное устройство/радиоприёмник DCR017
(230 В) должно быть заземлено. В случае сбоя
или поломки заземление обеспечивает линию
наименьшего сопротивления для электрического
тока, снижая риск поражения электрическим
током. Зарядное устройство/радиоприёмник
оснащено электрокабелем с проводником,
заземляющим оборудование, и заземляющей
вилкой. Вилка кабеля должна вставляться
только в соответствующую розетку, правильно
установленную и заземленную в соответствии
с местным законодательством.
ОПАСНО: Неправильное соединение
проводника, заземляющего
оборудование, может привести
к поражению электрическим током.
Проводник с внешней изоляцией
зеленого цвета с желтыми
полосками является проводником,
заземляющим оборудование.
При необходимости ремонта или
замены электрокабеля или вилки, не
подключайте проводник, заземляющий
оборудование, к живому контакту.
Ремонт должен производиться
только в авторизованном сервисном
центре DEWALT. Не модифицируйте
вилку кабеля данного зарядного
устройства/радиоприёмника – если
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
она не подходит к Вашей розетке
электросети, обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT для установки розетки
нужного типа.
ДЛЯ ЗЕЗЕМЛЕННОГО, ОБОРУДОВАННОГО
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА/
РАДИОПРИЁМНИКА С НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ
16 А И НИЖЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ ПИТАЮЩЕЙ ЦЕПИ
С НОМИНАЛОМ 230 В
Зарядное устройство/радиоприёмник используется
от питающей цепи с номиналом 230 В
и оборудовано заземляющей вилкой,
изображенной ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока службы
Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите аккумулятор.
Процедура зарядки (Рис. 1)
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Индикатор (о) будет оповещать о степени заряда
аккумулятора во время процедуры зарядки.
Состояние заряда
зарядка
DCR017
Схема мигания
индикатора
––
–– ––
––
полностью заряжен –––––––––––––––––
пауза для согревания
/охлаждения
аккумулятора
–– • –– • –– • –– •
DCR017 BD
Зарядные устройства
Зарядное устройство/радиоприёмник DCR017
предназначено для зарядки Li-Ion аккумуляторов
напряжением 10,8-18 В.
Данное зарядное устройство/радиоприёмник не
требует регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 3)
1.
Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (s) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный индикатор
зарядки начнет непрерывно мигать, указывая
на начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим непрерывного
свечения. Аккумулятор полностью заряжен,
и его можно использовать с устройством или
оставить в зарядном устройстве.
18
x
неисправность
аккумулятора или
зарядного
устройства
••••••••••••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное устройство
сообщит о неисправности аккумулятора
отсутствием свечения световых индикаторов
или специальным сигналом индикаторов,
обозначающим наличие неисправности
в аккумуляторе или зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или нагрет,
автоматически инициируется пауза для
согревания/охлаждения, в течение которой
аккумулятор достигает оптимальной для зарядки
температуры. Затем зарядное устройство
автоматически переключается на режим зарядки.
Данная функция увеличивает максимальный срок
службы аккумулятора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Устройства XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева
или глубокой разрядки.
•
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
пытайтесь разобрать аккумулятор.
Не вставляйте в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым или
поврежденным корпусом. Не
разбивайте, не бросайте и не
ломайте аккумулятор. Не используйте
аккумуляторы или зарядные
устройства, которые подверглись
воздействию резкого удара, удара при
падении, попали под тяжелый предмет
или были повреждены каким-либо
другим образом (например, проткнуты
гвоздем, попали под удар молотка
или под ноги). Это может привести
к поражению электрическим током
или смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы должны
возвращаться в сервисный центр на
переработку.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы устройство автоматически отключится.
Если это произошло, поместите Li-Ion аккумулятор
в зарядное устройство до его полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится приблизительно
на половину уровня теплого аккумулятора.
Аккумулятор будет заряжаться медленнее на
протяжении всего цикла зарядки и не достигнет
максимального уровня зарядки даже тогда, когда
аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не забывайте
указывать их номер по каталогу и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
•
•
•
•
•
•
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии легко
воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли. При установке или извлечении
аккумулятора из зарядного устройства пыль
или газы могут воспламениться.
Никогда не вставляйте силой аккумулятор
в зарядное устройство. Никоим образом
не видоизменяйте аккумулятор для
установки в не предназначенное для него
зарядное устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет к получению
тяжелой телесной травмы.
Заряжайте аккумуляторы только зарядными
устройствами DEWALT.
НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду или
другие жидкости.
Не храните и не используйте устройство
и аккумулятор в местах, в которых
температура может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
Не подвергайте аккумуляторы воздействию
высоких температур, например, солнечных
лучей, огня и пр.
Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не
используемое устройство набок на
устойчивую поверхность
в месте, в котором оно не создает
опасность, что об него могут
споткнуться и упасть. Некоторые
устройства с аккумуляторами больших
размеров ставятся на аккумулятор
в вертикальном положении, но их
легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ (Li-Ion)
АККУМУЛЯТОРОВ
•
Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные пары
и частицы.
•
Если содержимое аккумулятора попало на
кожу, немедленно промойте пораженный
участок водой с мягким мылом. Если
аккумуляторная жидкость попала в глаз,
промывайте открытый глаз в течение
15 минут, пока не исчезнет раздражение.
Если необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить в
известность, что аккумуляторный электролит
состоит из смеси жидкого органического
карбоната и солей лития.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания. Обеспечьте
приток свежего воздуха. Если симптомы
сохраняются, обратитесь за медицинской
помощью.
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при попадании
искры или пламени.
Аккумулятор
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCR017 работает от аккумуляторов
напряжением 10,8, 14,4 и 18 Вольт.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Могут использоваться аккумуляторы DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181, DCB182 и DCB183). Дополнительную
информацию см. в разделе «Технические
характеристики».
Рекомендации по хранению
1.
2.
Оптимальным местом для хранения является
холодное и сухое место, вдали от прямых
солнечных лучей и источников избыточного
тепла или холода. Для увеличения
производительности и срока службы, храните
не используемые аккумуляторы при комнатной
температуре.
Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое прохладное
место вдали от зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
20
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
CR017
Используйте аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
взорваться, что приведет к получению
травмы или повреждению устройства.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте поврежденный
сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Зарядное устройство/радиоприёмник
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж устройства в разобранном виде
•
•
Проверьте радиоприёмник, детали и
дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти во
время транспортировки.
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-3)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте радиоприёмник или
какую-либо его часть. Это может
привести к получению травмы или
повреждению устройства.
a. Кнопка включения
b. Поворотный переключатель громкости
c.
Кнопки со стрелками
d. Кнопка переключателя режимов работы
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять
1,5 мм2; максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
Установка аккумулятора
(Рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные устройства
только марки DEWALT.
e. Кнопка меню
f.
Кнопки запоминания
g. Кнопка ввода/дисплея
h. Жидкокристаллический дисплей
i.
Затвор отсека для аккумулятора
j.
Гнездо для аккумулятора
k.
Дополнительный порт
l.
Крышка для плоского круглого аккумулятора
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен. Если аккумулятор не
производит достаточной мощности, зарядите его
в соответствии с инструкцией по эксплуатации
зарядного устройства.
n. Розетки
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока службы
литий-ионных аккумуляторов, перед первым
использованием заряжайте аккумулятор не менее
10-ти часов.
o. Индикатор зарядки
1.
Ослабьте затвор (i), чтобы открыть крышку
отсека для аккумулятора.
2.
Вставьте аккумулятор (s) в приемное гнездо (j)
до упора.
3.
Закройте крышку отсека для аккумулятора и
затвор.
m. Плоский круглый аккумулятор
p. Выходной порт для USB
Электробезопасность
Всегда следите, чтобы напряжение аккумулятора
соответствовало напряжению, обозначенному на
паспортной табличке устройства. Также убедитесь,
что напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
ВНИМАНИЕ: Риск поражения
электрическим током! Используйте
устройство только в сухих местах.
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ (РИС. 3)
Некоторые аккумуляторы DEWALT оборудованы
расходомером в виде трех зеленых светодиодных
индикаторов, обозначающих текущий уровень
заряда аккумулятора.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (t). Комбинация из трех
горящих светодиодных индикаторов обозначает
текущий уровень заряда аккумулятора. Когда
уровень заряда аккумулятора упадет ниже
эксплуатационного предела, расходомер погаснет,
и аккумулятор нужно будет подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей устройства, зависящих от
компонентов, температуры и действий конечного
пользователя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для перенастройки дисплея,
времени и предварительных настроек, извлеките
плоский круглый аккумулятор и установите его
заново. При «зависании» дисплея следуйте той же
процедуре.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Не помещайте зарядное
устройство/радиоприёмник в местах,
где на него может капать вода или
попасть водяные брызги.
Установка плоского круглого
аккумулятора (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: При замене
аккумулятора всегда используйте
аккумуляторы той же марки
и типа, что и оригинальный. При
установке аккумуляторов всегда
соблюдайте полярность (+ и -). Не
храните аккумуляторы в местах,
где металлические объекты могут
контактировать с открытыми
клеммами аккумулятора.
Ваш радиоприёмник имеет объём памяти
для хранения времени и настроек выбранных
радиостанций. Когда радиоприёмник выключен,
объем памяти питается от плоского круглого
аккумулятора, входящего в комплект поставки
радиоприёмника.
1.
Выключите зарядное устройство/
радиоприёмник и отключите его от источника
питания.
2.
Чтобы открыть отсек для аккумулятора,
поднимите затвор (i).
3.
Отвинтите винт (r) на крышке для плоского
круглого аккумулятора (l).
4.
Нажмите на затвор крышки аккумулятора
и откройте ее.
5.
Вставьте плоский круглый аккумулятор
(m) согласно схеме внутри гнезда для
аккумулятора.
6.
Установите на место крышку, вставьте винт
и затяните.
7.
Плотно закройте отсек для аккумулятора.
22
Работа с переменным током
(Рис. 4)
Размотайте электрокабель и вставьте вилку
в стенную розетку 110 В или 230 В перем. тока.
Эксплуатация радиоприёмника
(Рис. 1)
ВКЛЮЧЕНИЕ/РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ
1.
Чтобы включить радиоприёмник, нажмите
кнопку включения (а).
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании
радиоприёмник начнёт работать в режиме
DAB (цифровое радиовещание) и произведёт
автоматический поиск радиостанций.
После этого он установит время, и начнется
проигрывание первой из найденных им
радиостанций. Если время не отображается,
обратитесь к разделу «Программирование
часов» и вручную установите время.
2.
Для увеличения громкости, поворачивайте
переключатель (b) в направлении по часовой
стрелке. Для уменьшения громкости,
поворачивайте переключатель против
часовой стрелки.
ВЫБОР ЧАСТОТ
Для выбора одной из частот (FM, AM или AUX),
нажимайте на кнопку переключателя режимов
(d) до тех пор, пока не будет найдена нужная
частота. Например, если радио работает на
частоте FM (частота обозначена в верхнем левом
углу дисплея (h)), чтобы перейти на частоту AUX,
дважды нажмите на кнопку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РЕЖИМ DAB - НАСТРОЙКА
Имеются следующие опции:
При первом включении радио в режиме DAB/
DAB+ радио начнёт автоматический поиск станций
радиовещания в локальной сети.
•
0 – DCR проигнорировало вещание
•
½ - установка DCR на половину уровня
передаваемого сигнала
Для прокрутки имеющихся радиостанций
воспользуйтесь кнопками со стрелками,
указывающими вправо и влево (с).
•
1 – используется DCR уровня передаваемого
сигнала
•
2 – двойное DCR уровня передаваемого
сигнала
ПРИМЕЧАНИЕ: При смене локальной зоны
или при наличии слабого сигнала в результате
автоматического поиска (это возможно при
не вытянутой антенне) список доступных
радиостанций может сократиться или оказаться
пустым. Ручной запуск автоматического поиска
найдет все доступные станции радиовещания.
Запуск автоматического поиска:
1.
Нажмите на кнопку меню (е). Нажимая на
стрелку, указывающую вправо (с), прокрутите
список опций до опции Автоматический
поиск и выберите её, нажав на кнопку ввода/
дисплея (g).
2.
Нажмите на кнопку со стрелкой, указывающей
вправо, чтобы выбрать опцию Да.
3.
Чтобы начать автоматический поиск, нажмите
на кнопку ввода/дисплея (g).
По завершении автоматического поиска радио
начнёт проигрывать первую из найденных
радиостанций.
Для использования предварительных настроек
см. раздел « Программирование кнопок
запоминания».
РЕЖИМ DAB – УДАЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ
После названий некоторых из найденных
ранее радиостанций и прекративших своё
существование может стоять знать вопроса.
Для исключения таких радиостанций из списка
воспользуйтесь функцией удаления.
1.
Нажмите на кнопку меню (е) и прокрутите до
опции Удаление.
2.
Для выбора опции нажмите на кнопку ввода/
дисплея (g).
3.
Прокрутите до опции Да, затем нажмите на
кнопку ввода/дисплея (g), и удалите станции.
РЕЖИМ DAB – СЖАТИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО
ДИАПАЗОНА (DRC)
Данная функция уменьшает разницу между самым
тихим и самым громким звуковым сигналом при
вещании. Иными словами, увеличивает громкость
тихих сигналов и уменьшает громкость громких
сигналов.
ПРИМЕЧАНИЕ: DCR работает, только если на это
даёт разрешение станция радиовещания.
РЕЖИМ FM/AM - НАСТРОЙКА
Настройка: Чтобы настроиться на верхний
диапазон частот, нажмите на кнопку со стрелкой,
указывающей вправо. Чтобы настроиться на
нижний диапазон частот, нажмите на кнопку
со стрелкой, указывающей влево.
Поиск: Нажмите и отпустите кнопку со стрелкой,
указывающей вправо (с). Частота настройки
увеличится для поиска первой радиостанции
с достаточным количеством приема и
автоматически на ней остановится. Для поиска
радиостанций на более высоких частотах, снова
нажмите на кнопку со стрелкой, указывающей
вправо. Для поиска радиостанций на более
низких частотах, нажмите на кнопку со стрелкой,
указывающей влево. Функция поиска работает
в частотах АМ и FM.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК
ЗАПОМИНАНИЯ
Можно запрограммировать 10 DAB станций и 10
FM станций. Запрограммированную радиостанцию
можно выбрать путем нажатия на кнопки 1, 2, 3, 4
или 5.
1.
Настройте радиоприёмник на нужную
радиостанцию (см. раздел «Настройка»).
2.
Нажмите и удерживайте любую из кнопок
запоминания (f), пока установленное число
не начнёт мигать на жидкокристаллическом
дисплее (h). Отпустите кнопку и дождитесь
окончания мигания.
3.
Каждая из кнопок запоминания может хранить
по 2 радиостанции. Для программирования
второй станции повторите шаг 1.
4.
Нажмите и удерживайте любую из кнопок
запоминания (f), пока установленное число
не начнёт мигать на жидкокристаллическом
дисплее (h). Нажмите на кнопку второй раз,
чтобы отобразились установленные числа
второй радиостанции. Отпустите кнопку
и дождитесь окончания мигания.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧАСОВ
2.
Время и дата могут быть установлены вручную,
или автоматически синхронизированы с
национальными сигналами точного времени,
передающимися по DAB (при наличии).
Для увеличения низкой частоты нажмите на
кнопку со стрелкой, указывающей вправо; для
уменьшения нажмите на кнопку со стрелкой,
указывающей влево.
3.
По достижении нужного результата, нажмите
на кнопку ввода/дисплея (g).
4.
Для регулирования верхней частоты
повторите шаги 2 и 3.
Автоматическая синхронизация времени:
(ТОЛЬКО в режиме DAB)
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании
радиоприёмник начнёт работать в режиме
DAB (цифровое радиовещание) и произведёт
автоматический поиск радиостанций.
1.
Нажмите на кнопку меню (е).
2.
Используя кнопки со стрелками (с),
перекрутите меню до опции Установка
времени и нажмите на кнопку ввода/дисплея
(g).
3.
Перекрутите меню до опции
Синхронизировать время и нажмите на
кнопку ввода/дисплея (g) для выбора. Часы
будут автоматически синхронизированы с
национальными сигналами точного времени.
Ручная настройка часов:
(Режим FM и DAB)
1.
Нажмите на кнопку меню (е).
2.
Используя кнопки со стрелками (с),
перекрутите меню до опции Установка
времени на дисплее и нажмите на кнопку
ввода/дисплея (g).
3.
Перекрутите меню до опции Дата и время
и нажмите на кнопку ввода/дисплея (g).
4.
Используя кнопки со стрелками (с), установите
дату и время.
5.
Установив нужное время, нажмите на кнопку
ввода/дисплея (g) для подтверждения.
Другие опции меню установки времени:
•
Формат времени: Выберите 12-ти или 24-х
часовой формат для отображения на дисплее.
•
Формат даты: Выберите формат даты для
отображения на дисплее: ММ/ДД/ГГГГ, ГГГГ/
ММ/ДД или ДД/ММ/ГГГГ.
НАСТРОЙКА ЭКВАЛАЙЗЕРА
Качество звука можно улучшить, регулируя
выравнивание низких и высоких частот
радиоприёмника.
1.
24
Нажмите на кнопку меню (е) и при помощи
кнопок со стрелками (с) перекрутите меню
до опции Звуковой эквалайзер. Подтвердите,
нажав на кнопку ввода/дисплея (g).
Важные замечания
для пользователей
радиоприёмников
1.
Радиоприёмник будет работать 8 часов
от полностью заряженного 4,0 ампер-час
аккумулятора. Использование аккумулятора
меньшей мощности или ёмкости сократит
рабочее время радиоприёмника.
2.
Качество приёма зависит от местоположения
радиоприёмника и мощности радиосигнала.
3.
Некоторые генераторы могут стать причиной
появления фоновых шумов.
4.
При питании от аккумулятора более чистым
чаще бывает прием на АМ частотах.
5.
Для использования дополнительного порта (k),
подключите к порту гнездо звукового выхода
CD или iPod®*/MP3-плеера (Рис. 1). Звук от
внешнего источника будет передаваться через
колонки DCR017.
6.
Выходной порт для USB (р) используется для
подключения устройств малой мощности,
таких как мобильные телефоны, CD и MP3плееры.
* iPod является зарегистрированной торговой
маркой Apple Inc.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш радиоприёмник DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность устройства увеличивается
при правильном уходе.
Примечания по техническому
обслуживанию
Самостоятельный ремонт данного устройства
запрещен. Внутри зарядного устройства/
радиоприёмника нет обслуживаемых
пользователем деталей. Во избежание
РУССКИЙ ЯЗЫК
повреждения чувствительных к статике внутренних
деталей, техническое обслуживание устройства
должно проводиться в авторизованном сервисном
центре.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные
химические средствами для очистки
неметаллических деталей зарядного
устройства/радиоприёмника. Эти
химикаты могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь зарядного
устройства/радиоприёмника; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть зарядного устройства/
радиоприёмника в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА/РАДИОПРИЁМНИКА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед чисткой
отключите зарядное устройство от
розетки сети переменного тока. Грязь
и масло можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства/
радиоприёмника с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой чистящий
раствор.
Дополнительные
принадлежности
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра,
обратившись в Ваш местный офис DEWALT по
адресу, указанному в данном руководстве по
эксплуатации. Кроме того, список авторизованных
сервисных центров DEWALT
и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком службы
следует подзаряжать, если он не обеспечивает
достаточную мощность для работ, которые ранее
выполнялись легко и быстро. Утилизируйте
отработанный аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом.
•
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из зарядного устройства/
радиоприёмника.
•
Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру или
в местный пункт переработки. Собранные
аккумуляторы будут переработаны или
утилизированы безопасным для окружающей
среды способом.
zst00206922 - 30-05-2013
26
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising