DCR017 | DeWalt DCR017 SITE RADIO instruction manual

5111112-74 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCR017
Obr. 1
o
f
i
h
b
a
d
e
c
g
k
p
Obr. 2
n
m
l
r
DCR017-GB
DCR017-QW
DCR017-BD
2
Obr. 3
s
t
j
Obr. 4
DCR017
GB
DCR017
QW
DCR017
BD
DCR017
LX
3
NABÍJAČKA/RÁDIO
DCR017
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Technické údaje
Napájacie napätie
jednosmerné napätie
Napájacie napätie
(Iba Veľká Británia a Írsko)
Napájacie napätie
akumulátora
Typ akumulátora
Približný čas nabíjania
Nabíjací prúd
Hmotnosť
Poistky:
Európa
Veľká Británia a Írsko
DCR017
Striedavé/
V
V
230
230/110
V
10,8 - 18
Li-Ion
45 - 120
2.0
5,7
min
A
kg
Náradie 230 V
16 A v napájacej sieti
Náradie 230/110 V 13 A
v zástrčke napájacieho
kábla
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Akumulátory
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
V
Ah
kg
DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
1,3
1,5
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
2,0
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
Nabíjačka
Napájacie napätie siete V
Typ akumulátora
Približný čas nabíjania min
DCR017
230 V
Li-Ion
45
(Kapacita
1,5 Ah)
Bezpečnostné pokyny pre
nabíjačky/rádiá
• S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Pri prenášaní nikdy nedržte nabíjačku/rádio za
napájací kábel. Nikdy neťahajte za kábel pri
odpájaní zástrčky od zásuvky. Veďte kábel tak,
aby neprechádzal cez ostré hrany alebo horúce
a mastné povrchy.
4
60
(Kapacita
2,0 Ah)
90
(Kapacita
3,0 Ah)
120
(Kapacita
4,0 Ah)
• Vyberte akumulátor. Pred ponechaním tejto
nabíjačky bez dozoru ju vypnite. Vyberte
akumulátor, ak sa nabíjačka nepoužíva,
pred výmenou akejkoľvek časti zariadenia,
príslušenstva alebo doplnkov a pred
vykonávaním údržby.
• Tento výrobok je určený na použitie v miernom
podnebí.
• Toto zariadenie nie je určené na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
pokiaľ týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia náradia osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Nabíjačka/rádio nesmú byť vystavené
pôsobeniu vody alebo postriekaniu. Na
tomto zariadení nesmú byť postavené žiadne
predmety naplnené kvapalinou, ako sú
napríklad vázy.
• Na nabíjačke/rádiu nesmú byť postavené
napríklad zapálené sviece, aby nebolo toto
zariadenie vystavené pôsobeniu zdrojov tepla.
• Zástrčka napájacieho kábla sa používa ako
odpájacie zariadenie. Odpájacie zariadenie
(zástrčka) musí zostať schopná prevádzky.
Značky na nabíjačke/rádiu
Na nabíjačke/rádiu sa nachádzajú nasledujúce
piktogramy:
Prečítajte si návod na obsluhu.
UPOZORNENIE: Riziko explózie,
ak dôjde k nesprávnemu vloženiu
vnútorného akumulátora. Používajte
iba rovnaký alebo zodpovedajúci typ
akumulátora.
POZNÁMKA: V určitých podmienkach,
keď je nabíjačka pripojená
k napájaciemu napätiu, môže dôjsť ku
skratovaniu nabíjacích kontaktov vnútri
nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzie
vodivé predmety a materiály, ako sú
oceľová vlna (drôtenka), hliníkové fólie
alebo akékoľvek čiastočky kovu, sa
nesmú dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiadny
akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od
siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky/rádiá nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie akumulátorov
DEWALT. Akékoľvek iné použitie môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre nabíjačky/rádiá
• Nevystavujte nabíjačku/rádio pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku/rádio DCR017.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky ju vždy
odpojte uchopením za zástrčku a neťahajte
za napájací kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
• Pred použitím nabíjačky/rádia si prečítajte
všetky pokyny a výstražné označenia na
nabíjačke, akumulátore a výrobku, ktorý tento
akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika spôsobenia
zranenia nabíjajte iba akumulátory
DEWALT, ktoré sú určené na nabíjanie.
Ostatné typy akumulátorov môžu
prasknúť, čo môže viesť k zraneniu
osôb alebo k hmotným škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa s týmto zariadením
nehrali.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak, aby
ste po ňom nešliapali, nezakopávali oň
a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu alebo
nadmernému zaťaženiu..
• Ak to nie je nevyhnutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neklaďte na nabíjačku/rádio žiadne
predmety a neumiestňujte nabíjačku/rádio
na mäkký povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu vetracích drážok, čo by
spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty vnútri
zariadenia. Umiestnite nabíjačku/rádio na také
miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku/rádio s poškodeným
napájacím káblom alebo zástrčkou – ak sú
poškodené, okamžite ich vymeňte.
5
• Nepoužívajte nabíjačku/rádio, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky/rádia, k pádu
alebo k poškodeniu iným spôsobom. Opravu
zverte autorizovanému servisu.
• Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne vykonaná
opätovná montáž môže viesť k spôsobeniu
požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
UZEMNENÁ, KÁBLOM PRIPOJENÁ
NABÍJAČKA/RÁDIO S PRÚDOVOU ZÁŤAŽOU
NEPRESAHUJÚCOU 16 A JE URČENÁ NA
PRIPOJENIE K BEŽNEJ ELEKTRICKEJ SIETI
230 V
Nabíjačka/rádio je určená na napájanie z bežnej
elektrickej siete 230 V a je osadená uzemnenou
zástrčkou, ktorá vyzerá podobne ako zástrčka na
nasledujúcom obrázku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Týmto spôsobom obmedzíte
riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybratie
akumulátora toto riziko nezníži.
DCR017
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka/rádio DCR017 je určená na použitie
so štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa používať iné napájacie
napätie. Táto nabíjačka nie je určená pre
vozidlá.
DCR017 BD
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Pokyny na uzemnenie
Nabíjačka/rádio DCR017 (230 V) musí byť
uzemnená. V prípade nesprávnej funkcie alebo
zlyhania poskytuje uzemnenie cestu najmenšieho
odporu na zvedenie elektrického prúdu
a tak znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nabíjačka/rádio je vybavená napájacím káblom
s uzemneným vodičom a sieťovou uzemnenou
zástrčkou. Sieťová zástrčka musí byť pripojená
k zodpovedajúcej zásuvke, ktorá je správne
inštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými
miestnymi predpismi a zákonmi.
NEBEZPEČENSTVO: Nesprávne
zapojenie uzemňovacieho vodiča
zariadenia môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom. Vodič vybavený
izoláciou so zelenožltými pruhmi je
uzemňovacím vodičom. Ak je nutná
oprava alebo výmena prívodného
kábla či sieťovej zástrčky,
nepripájajte uzemňovací vodič
k fázovej svorke. Opravy by mali byť
vykonávané výhradne v autorizovanom
servise DEWALT. Nevykonávajte
úpravy sieťovej zástrčky nabíjačky/
rádia – ak nezodpovedá sieťovej
zásuvke, nechajte si správnu
zásuvku nainštalovať mechanikom
autorizovaného servisu DEWALT.
Nabíjačky
Nabíjačka DCR017 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 10,8 – 18 V.
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. 3)
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k príslušnej zásuvke s napätím 230 V.
2. Vložte akumulátor (s) do nabíjačky a uistite
sa, či je v nabíjačke riadne usadený. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začiatok procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania (obr. 1)
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Indikátor nabíjania (o) bude počas nabíjania
indikovať stav nabitia akumulátora.
6
Stav nabitia
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
Indikátor
nabíjanie
––
–– ––
––
celkom nabité
–––––––––––––––––
odmlka zahriaty/
studený akumulátor
x
–– • –– • –– • –– •
chybný akumulátor
alebo nabíjačka
••••••••••••
V tejto nabíjačke sa nebude chybný akumulátor
nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor nerozsvietením kontrolky nabíjania
alebo spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu
akumulátora alebo nabíjačky.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor pred
preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou
rýchlosťou než zahriaty akumulátor. Akumulátor
sa bude počas celého nabíjacieho procesu nabíjať
pomalšou rýchlosťou a nevráti sa na maximálnu
rýchlosť nabíjania ani v prípade, ak je zahriaty.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora sa oboznámte
s nižšie uvedenými bezpečnostnými pokynmi
a potom dodržujte uvedené postupy pre nabíjanie.
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
iskrením spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy nevkladajte akumulátor do nabíjačky
násilím. Akumulátor nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte, aby ho bolo možné
nabíjať v inej nabíjačke, pretože by mohlo
dôjsť k prasknutiu jeho obalu
a k následnému vážnemu zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže teplota
dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C (ako sú
vonkajšie búdy alebo plechové stavby
v letnom období).
• Nevystavujte akumulátory nadmernej teplote,
ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu
a pod.
• Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor zo žiadneho dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo
poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, pri
ktorých došlo k nárazu, pádu alebo
inému poškodeniu (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Poškodené
akumulátory by mali byť vrátené do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
7
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Nelikvidujte akumulátory spaľovaním, aj
keď sú vážne poškodené alebo celkom
opotrebované. Akumulátory môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov
typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
Nálepky na nabíjačke a na
akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky kvapalinou
akumulátora, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah otvorených článkov akumulátora
môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním.
Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Ak
ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
Nabíjanie.
Celkom nabité.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
x
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom iskrenia.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Akumulátor
TYP AKUMULÁTORA
Nabíjačka DCR017 pracuje s akumulátormi XR
Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V, 14,4 V a 18 V.
Môžu byť použité akumulátory DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181,
DCB182 a DCB183. Pozrite časť Technické
údaje, kde nájdete ďalšie informácie.
Odporúčania pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhšiu dobu,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich uložili
mimo nabíjačku celkom nabité na suchom
a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú celkom vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor celkom nabitý.
8
Chybný akumulátor alebo porucha
v nabíjačke.
CR017
Používajte výhradne s akumulátormi
DEWALT. Iné akumulátory môžu
prasknúť, spôsobiť poranenie alebo
ďalšie škody.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Likvidáciu akumulátorov vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
Akumulátory nespaľujte.
Nabíja akumulátory typu Li-Ion.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 nabíjačku/rádio
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu rádia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1 - 3)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy rádia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Hlavný vypínač
b. Ovládač hlasitosti
c. Tlačidlá so šípkami
d. Volič režimu
e. Tlačidlo menu
f. Tlačidlá pamäťových predvolieb
g. Tlačidlo Enter/Displej
h. LCD displej
i. Západka úložného priestoru pre akumulátor
j. Úložný priestor pre akumulátor
k. Vstup pre externý zdroj
l. Kryt priestoru pre guľatú batériu
m. Guľatá batéria
n. Výstupy
o. Kontrolka nabíjania
p. Výstupný napájací konektor USB
Elektrická bezpečnosť
Vždy skontrolujte, či napájacie napätie akumulátora
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Uistite
sa, či hodnota napätia Vašej nabíjačky zodpovedá
hodnote napätia v elektrickej sieti.
VAROVANIE: Riziko úrazu elektrickým
prúdom. Používajte toto zariadenie iba
v suchom prostredí.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla sa 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozri Technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
Vloženie akumulátora (obr. 1, 3)
VAROVANIE: Používajte iba nabíjačky
a akumulátory DEWALT.
POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor celkom
nabitý. Ak nedodáva akumulátor dostatočný výkon,
nabite ho podľa pokynov uvedených v príručke
nabíjačky.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion ich
nabíjajte pred prvým použitím najmenej 10 hodín.
1. Uvoľnite západku (i), aby ste mohli otvoriť kryt
priestoru pre akumulátor.
2. Vložte do nabíjacej zásuvky (j) akumulátor (s)
a uistite sa, či je riadne usadený.
3. Uzatvorte kryt priestoru pre akumulátor
a zaistite západku.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 3)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (t). Svietiaca kombinácia
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
9
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než použiteľná limitná hodnota,
ukazovateľ nebude svietiť a akumulátor sa musí
nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcie sa
môžu meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
Vloženie guľatej batérie
(obr. 1, 2)
VAROVANIE: Pri výmene akumulátora
použite rovnakú značku a typ. Pri
výmene akumulátorov dodržujte
správnu polaritu (+ a –). Neskladujte
a neprenášajte akumulátory tak, aby
došlo k prípadnému skratu kontaktov
kovovými predmetmi.
Vaše rádio je vybavené pamäťou na uloženie
hodín a vašich obľúbených rozhlasových staníc.
Ak je rádio VYPNUTÉ, pamäte sú napájané
pomocou jednej guľatej batérie, ktorá je súčasťou
dodávky.
1. Vypnite nabíjačku/rádio a odpojte ju od
napájacieho zdroja.
2. Otvorte kryt úložného priestoru pre akumulátor
zdvihnutím západky (i).
3. Vyskrutkujte skrutku (r) nachádzajúcu sa na
kryte priestoru pre guľatú batériu (l).
4. Stlačte dole západku a ťahom otvorte kryt
priestoru pre akumulátor.
5. Vložte guľatú batériu (m) podľa schémy
vyznačenej vnútri úložného priestoru pre
guľatú batériu.
VAROVANIE: Neklaďte nabíjačku/
rádio na miesta, kde odkvapkáva alebo
strieka voda.
Napájanie zo siete (obr. 4)
Odviňte napájací kábel a pripojte ho do sieťovej
zásuvky s napájacím napätím 230 V.
Obsluha rádia (obr. 1)
ZAPNUTIE/REGULÁCIA HLASITOSTI
1. Ak chcete rádio zapnúť, stlačte hlavný spínač
(a).
POZNÁMKA: Ak rádio zapínate prvýkrát,
vstúpi do režimu DAB a automaticky
spustí vyhľadávanie staníc. Potom dôjde
k nastaveniu času a zapne sa prvá stanica,
ktorá bola nájdená. Ak nemáte k dispozícii
žiadny časový signál, postupujte, prosím,
podľa časti Programovanie hodín a nastavte
čas ručne.
2. Otočením regulátora hlasitosti (a) v smere
pohybu hodinových ručičiek hlasitosť zvýšite.
Hlasitosť znížite otáčaním regulátora hlasitosti
proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
VOĽBA REŽIMU
Výber niektorého z režimov (DAB, FM alebo AUX)
vykonáte tak, že budete držať stlačené tlačidlo
voľby režimu (d), pokým nenájdete požadovanú
funkciu. Napríklad, ak je rádio v režime DAB, je
tento režim zobrazený v ľavom hornom rohu LCD
displeja (h), a dvojitým stlačením tlačidla voľby
režimu zmeníme nastavenie na AUX.
REŽIM DAB - LADENIE
6. Nasaďte späť kryt, zaskrutkujte skrutku
a riadne ju dotiahnite.
Ak je pri prvom zapnutí rádia zvolený režim DAB/
DAB+, rádio začne automatické vyhľadávanie
rozhlasových staníc v mieste použitia rádia.
7. Bezpečne uzatvorte kryt priestoru pre
akumulátor.
Na prechádzanie nájdenými stanicami použite
tlačidlá označené ľavou a pravou šípkou (c).
POZNÁMKA: Reset LCD displeja, hodín
a predvolieb vykonáte tak, že vyberiete guľatú
batériu a potom ju vrátite späť. Vykonajte tento
postup, ak sa vám zdá, že sa zobrazované údaje
nemenia.
POZNÁMKA: Ak meníte miesto alebo ak je príjem
príliš slabý (to je možné, ak nie je vytiahnutá
anténa), môže dôjsť k tomu, že zoznam nájdených
staníc nebude kompletný alebo bude prázdny.
Ručné vykonanie automatického vyhľadávania
staníc nájde všetky dostupné rozhlasové stanice.
OBSLUHA
Pokyny na použitie
Vykonávanie automatického vyhľadávania
staníc:
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
10
1. Stlačte tlačidlo menu (e) a stlačením tlačidla
s pravou šípkou (c) prechádzajte cez
jednotlivé voľby, pokým nenarazíte na
požadovanú funkciu Auto Scan. Zvoľte túto
funkciu stlačením tlačidla Enter/Displej (g).
2. Stlačte tlačidlo s pravou šípkou, aby došlo
k voľbe Áno.
3. Stlačte tlačidlo Enter/Displej (g), aby sa
spustila funkcia Auto Scan.
stanice. Stanice s nižšou frekvenciou je možné
vyhľadať stlačením tlačidla s ľavou šípkou. Funkcia
vyhľadania staníc je k dispozícii vo vlnových
pásmach AM a FM.
Hneď ako bude funkcia Auto Scan ukončená, rádio
začne vysielať prvú nájdenú rozhlasovú stanicu.
PROGRAMOVANIE TLAČIDIEL PAMÄŤOVÝCH
PREDVOLIEB
Ak chcete použiť predvoľby, postupujte, prosím,
podľa časti Programovanie tlačidiel predvoľby.
Do pamäte je možné nezávisle uložiť desať
rozhlasových staníc v režime DAB a desať
v pásme FM. Po naprogramovaní je možné
stlačením tlačidiel 1, 2, 3, 4 alebo 5 okamžite
zmeniť frekvenciu prednastavenej rozhlasovej
stanice.
REŽIM DAB – ODSTRÁNENIE STANICE
Pri niektorých rozhlasových staniciach, ktoré boli
naladené na vašom rádiu predtým a ktoré už
nevysielajú, môže byť na displeji za názvom
stanice zobrazený ?.
Ak chcete tieto stanice odstrániť zo zoznamu
naladených staníc, použite funkciu Prune:
1. Stlačte tlačidlo menu (e) a tlačidlom s pravou
šípkou vyhľadajte voľbu Prune.
2. Stlačte tlačidlo Enter/Displej (g), aby došlo
k vykonaniu voľby.
3. Použite tlačidlo s pravou šípkou a zvoľte
možnosť Áno. Potom stlačte tlačidlo Enter/
Displej (g) a odstráňte požadovanú stanicu.
REŽIM DAB – KOMPRESIA DYNAMICKÉHO
ROZSAHU (DRC)
Táto funkcia znižuje rozdiel medzi najhlasnejším
a najtichším audio vysielaním. V podstate ide
o nasledujúce, tiché zvuky sú relatívne hlasnejšie
a hlasité zvuky sú relatívne tichšie.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
• 0
- vysielanie v režime DRC bude
ignorované
• 1/2 - nastavuje režim DRC na polovicu úrovne
• 1
- používa režim DRC v rámci úrovne
• 2
- zdvojnásobuje úroveň režimu DRC
POZNÁMKA: Režim DRC pracuje iba v prípade,
ak to umožňuje rozhlasová stanica.
1. Nalaďte požadovanú stanicu (pozri Ladenie).
2. Stlačte a držte jedno z požadovaných tlačidiel
pamäťovej predvoľby (f), pokým na LCD
displeji (h) nezačne blikať číslo predvoľby.
Uvoľnite tlačidlo a počkajte, pokým zobrazená
predvoľba neprestane blikať.
3. Každé tlačidlo pamäťovej predvoľby môže
uložiť dve stanice. Ak chcete uložiť druhú
stanicu, zopakujte krok 1.
4. Stlačte a držte jedno z požadovaných tlačidiel
pamäťovej predvoľby (f), pokým na LCD
displeji (h) nezačne blikať číslo predvoľby.
Stlačte tlačidlo predvoľby druhýkrát, aby
sa zobrazilo nasledujúce číslo predvoľby.
Uvoľnite tlačidlo a počkajte, pokým zobrazená
predvoľba neprestane blikať.
PROGRAMOVANIE HODÍN
Čas a dátum môžu byť aktualizované ručne alebo
automaticky, a to synchronizáciou so signálom
vysielaným v režime DAB (kde je tento signál
k dispozícii).
Automatická synchronizácia hodín:
(IBA v režime DAB)
POZNÁMKA: Ak rádio zapínate prvýkrát, vstúpi
do režimu DAB a automaticky spustí vyhľadávanie
staníc.
REŽIM FM/AM – LADENIE
1. Stlačte tlačidlo menu (e).
Ladenie: Po stlačení šípky vpravo bude ladenie
tunera vo frekvenčnom pásme prebiehať smerom
hore a po stlačení šípky vľavo bude tuner
vykonávať ladenie vo frekvenčnom pásme smerom
dole.
2. Použite na prechádzanie tlačidlá so šípkami
(c), nájdite funkciu Nastavenie hodín (Clock
Adjust) a potom stlačte tlačidlo Enter/
Displej (g).
Vyhľadanie staníc: Krátko stlačte a uvoľnite
tlačidlo s pravou šípkou (c). Frekvencia tunera
sa bude zvyšovať dovtedy, až bude nájdená prvá
stanica s akceptovateľnou čistotou príjmu, a na
tejto sa ladenie zastaví. Opätovným stlačením
tlačidla s pravou šípkou bude hľadanie pokračovať
zvyšovaním frekvencie až po nájdenie ďalšej
3. Prejdite na možnosť Synchronizácia času
teraz (Sync Time Now) a stlačte tlačidlo
Enter/Displej, aby došlo k zvoleniu tejto
funkcie. Táto funkcia vykoná automatickú
synchronizáciu hodín s vysielaným signálom.
11
Ručné nastavenie hodín:
(Režimy FM a DAB)
1. Stlačte tlačidlo menu (e).
2. Použite na prechádzanie tlačidlá so šípkami
(c), nájdite na displeji funkciu Nastavenie
hodín (Clock Adjust) a stlačte tlačidlo Enter/
Displej (g).
3. Prejdite na možnosť Dátum a čas
(Date & Time) a stlačte tlačidlo Enter/
Displej (g).
4. Pomocou tlačidiel so šípkami (c) nastavte
dátum a čas.
5. Hneď ako bude nastavený požadovaný čas,
stlačte tlačidlo Enter/Displej (g), aby došlo
k potvrdeniu vykonaného nastavenia.
Ďalšie voľby funkcie Nastavenie hodín (Clock
Adjust):
• Formát času: Zvoľte si čas vo formáte
12 alebo 24 hodín
• Formát dátumu: Zvoľte si formát zobrazenia
dátumu MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD alebo
DD/MM/YYYY.
NASTAVENIE EKVALIZÉRA
Kvalita zvuku môže byť nastavená zmenou basov
alebo výšok vysielaného zvuku.
1. Stlačte tlačidlo menu (e) a pomocou tlačidiel
so šípkami (c) zvoľte funkciu Sound EQ.
Vykonajte voľbu tejto funkcie stlačením tlačidla
Enter/Displej (g).
2. Stlačením pravej šípky budete zvyšovať
hodnotu zvoleného nastavenia basov
a stlačením ľavej šípky ju budete znižovať.
3. Hneď ako vykonáte požadované nastavenie,
stlačte tlačidlo Enter/Displej (g).
4. Zopakujte kroky 2 a 3 aj pre nastavenie výšok.
Dôležité poznámky týkajúce sa
rádia
1. Rádio môže byť pri napájaní úplne nabitým
akumulátorom s kapacitou 4,0 Ah v chode
až 8 hodín. Použitie akumulátora s nižším
napájacím napätím alebo kapacitou čas
prevádzky skráti.
2. Príjem závisí značne od umiestnenia a sily
prijímaného rádiového signálu.
3. Určité typy generátorov môžu vytvárať na
pozadí šum.
12
4. Príjem vo vlnovom rozsahu AM bude čistejší
pri napájaní prístroja z akumulátora.
5. Ak chcete použiť vstup pre externý zdroj (k),
zasuňte do tejto zdierky výstupný konektor
prehrávača CD alebo iPod®*/MP3 (obr. 1).
Zvuk z externého zdroja bude prehrávaný do
reproduktorov rádia DCR017.
6. Výstupný napájací konektor USB (p) je určený
na napájanie zariadení s malým výkonom,
ako sú napríklad mobilné telefóny, CD a MP3
prehrávače.
* iPod je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Apple Inc.
ÚDRŽBA
Vaše rádio DEWALT bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Trvalá spokojnosť s prevádzkou závisí od
náležitej starostlivosti.
Poznámky k opravám
Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si
mohol používateľ opraviť sám. Vnútri nabíjačky/
rádioprijímača nie sú žiadne diely určené na
opravy. Nechajte vykonávať servisné úkony
v autorizovanom servise, aby sa zabránilo
poškodeniu vnútorných komponentov, ktoré sú
citlivé na pôsobenie statickej elektriny.
Čistenie
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí nabíjačky/rádia nikdy
nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné
agresívne látky. Tieto chemikálie môžu
oslabiť materiály použité v týchto
častiach. Používajte iba handričku
navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy
nedovoľte, aby sa do nabíjačky/
rádia dostala akákoľvek kvapalina.
Nikdy neponárajte žiadnu jej časť do
kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY/RÁDIA
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky/rádia odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého príslušenstva
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte nabíjačku/rádio v chode, pokým
nedôjde k úplnému vybitiu akumulátora,
a potom ho z náradia vyberte.
• Akumulátory NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Odovzdajte ich, prosím, predajcovi
alebo do miestnej zberne. Zhromaždené
akumulátory budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
13
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241179- 16-07-2014
14
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising