FME650 | Stanley FME650 OSCILLATING TOOL instruction manual

509212-19 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
FME650
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
To wielofunkcyjne elektronarzędzie marki Stanley Fat Max
jest przeznaczone do różnych domowych zastosowań (dla
majsterkowiczów), jak np. szlifowanie. Ponadto nadaje się
ono do cięcia drewna, tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-kartonowych, metali kolorowych (np. niehartowanych
gwoździ, klamer), do obróbki miękkich płyt pilśniowych oraz
do usuwania powłok malarskich o niewielkiej powierzchni.
Urządzenie to nie nadaje się do celów profesjonalnych.
Przepisy bezpieczeństwa
e.
f.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj
wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy
lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno
jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu
ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi
krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie
się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo
poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub akumulatora,
przed uniesieniem go lub transportem sprawdź,
czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku
zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
POLSKI
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie
elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi oscylacyjnych.
♦
♦
W razie niebezpieczeństwa przecięcia ukrytych
kabli elektrycznych lub własnego przewodu
zasilającego trzymaj elektronarzędzie za izolowane
rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami obudowy, co
grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem kabel.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych środków do mocowania przedmiotu obrabianego na
stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu
obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą panowania
nad elektronarzędziem.
Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychanie
pyłów powstających w czasie szlifowania może
zagrażać zdrowiu użytkownika i ewentualnie
znajdujących się w pobliżu osób. Dla ochrony
przed pyłami i parami zakładaj maskę przeciwpyłową i dbaj o to, by także inne osoby znajdujące się
w miejscu pracy były stosownie zabezpieczone.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Po zakończeniu szlifowania dokładnie zbierz pozostały
pył.
Przy szlifowaniu powłok malarskich, które mogą zawierać ołów, lub określonych rodzajów drewna i metalu,
które mogą wytwarzać trujący pył, przedsiębierz
szczególne środki ostrożności:
♦ Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych do
miejsca pracy.
♦ Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
♦ Fachowo usuwaj pył i inne odpady powstałe przy
szlifowaniu.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie elektronarzędzia. Używanie innych
nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji,
lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
z grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Po zwolnieniu wyłącznika narzędzie robocze jeszcze jakiś czas się porusza. Przed odłożeniem elektronarzędzia zawsze je wyłączaj i odczekuj, aż narzędzie
robocze całkowicie się zatrzyma.
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia. Nigdy nie
wkładaj palców pod przedmiot obrabiany. Nie zbliżaj ich
do poruszającego się brzeszczotu i jego uchwytu. Nie
stabilizuj pilarki przez chwytanie za jej stopę.
Dbaj o to, by brzeszczoty zawsze były ostre. Tępe
lub uszkodzone brzeszczoty mogą spowodować zablokowanie lub odrzut pilarki. Zawsze używaj brzeszczotu
odpowiedniego do rodzaju przedmiotu obrabianego
i sposobu pracy.
Przy cięciu rur lub przewodów uprzednio sprawdź, czy
nie ma w nich wody, kabli elektrycznych itp.
Nie dotykaj przedmiotu obrabianego ani brzeszczotu
bezpośrednio po użyciu. Mogą one bowiem być bardzo
gorące.
Przy cięciu w ścianach, podłogach lub sufitach zwracaj
uwagę na niewidoczne niebezpieczeństwa. Najpierw
sprawdź, czy nie ma tam ukrytych kabli lub rur.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca.
5
POLSKI
♦
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, brzeszczotów i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających
narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy,
a także jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z tego elektronarzędzia zawsze zakładaj maskę przeciwpyłową.
6
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Stanley Fat Max. Postępowanie wbrew temu
nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Opis elektronarzędzia
Elektronarzędzie to zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik
2. Regulator prędkości obrotowej
3. Dźwignia zaciskowa Super-Lok™ do beznarzędziowej
wymiany akcesoriów.
4. Stopa szlifierska
5. Przyłącze do odsysania pyłu (rys. E, jeżeli należy do
zakresu dostawy)
6. Adapter do akcesoriów, które wymienia się przy użyciu
narzędzi (podkładka dystansowa)
7. Adapter do akcesoriów, które wymienia się przy użyciu
narzędzi (wkręt mocujący)
8. Prowadnica cięcia linii/ głębokości.
Akcesoria
Do zakresu dostawy elektronarzędzia należą niektóre lub
wszystkie spośród niżej wymienionych akcesoriów:
Sprawność elektronarzędzia zależy od zastosowanego
wyposażenia dodatkowego. Akcesoria Stanley Fat Max
odznaczają się najwyższą jakością, a celem ich jest polepszenie sprawności narzędzia.
Precyzyjny brzeszczot do cięcia
wgłębnego drewna i miękkich
tworzyw sztucznych.
(Nr części – STA26105-XJ)
Przecinanie, piłowanie wgłębne
i na styk do wystającej krawędzi
drewna i miękkich tworzyw sztucznych.
Doskonale nadaje się do obróbki drzwi,
listew przypodłogowych, parapetów
i wykładzin podłogowych.
Brzeszczot do cięcia wgłębnego
drewna i metali.
(Nr części – STA26110-XJ).
Przecinanie, piłowanie wgłębne i na
styk do wystającej krawędzi drewna
i miękkich tworzyw sztucznych oraz
cienkich rur i profili z metali kolorowych,
gwoździ i śrub.
POLSKI
Brzeszczot do cięcia wgłębnego
drewna i metali.
(Nr części – STA26120-XJ).
Przecinanie, piłowanie wgłębne i na
styk do wystającej krawędzi drewna
i tworzyw sztucznych, cienkościennych
rur i profili z metali kolorowych.
Brzeszczot segmentowy.
(Nr części – STA26120-XJ)
Wytrzymały brzeszczot do cięcia
drewna, tworzyw sztucznych oraz
cienkich przedmiotów ze stali i metali
kolorowych.
Sztywny skrobak.
(Nr części - X26135-XJ)
Doskonały do usuwania twardych
i miękkich materiałów z gładkich
powierzchni, np. usuwania wykładzin
podłogowych PCV, kleju do dywanów,
kleju do płytek ceramicznych, zapraw,
farb i lakierów.
Elastyczny skrobak.
(Nr części - STA26140-XJ)
Doskonały do usuwania elastomerów
z twardych, gładkich powierzchni
w trudno dostępnych miejscach, np.
uszczelek silikonowych lub innych mas
spoinowych.
Zdzierak karbidowy.
(Nr części - STA26125-XJ)
Zdzierak o powierzchni pokrytej karbidem do usuwania cementu i zapraw
klejowych z gładkich powierzchni oraz
do szybkiej obróbki ubytkowej drewna,
płyt wiórowych i włókna szklanego.
Raszpla karbidowa.
(Nr części - STA26130-XJ)
Raszpla o powierzchni pokrytej
karbidem do usuwania zapraw oraz do
szybkiej obróbki ubytkowej tworzyw
sztucznych, płyt wiórowych i włókna
szklanego.
Papiery ścierne.
(Nr części – STA32348-XJ
Papiery ścierne o różnej ziarnistości do
szlifowania drewna oraz malowanych
i lakierowanych powierzchni.
Montaż
Zakładanie i zdejmowanie akcesoriów (rys.
rys. A - G)
Ostrzeżenie! Przed założeniem jakiegoś elementu
wyposażenia dodatkowego wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Zakładanie akcesoriów Stanley Fat Max (rys. rys. A - C)
♦ Chwyć mocno elektronarzędzie i naciśnij dźwignię
zaciskową do mocowania akcesoriów (3).
♦ Wsuń chwyt narzędzia roboczego (9) między wrzeciono
i uchwyt na akcesoria. Osadź chwyt narzędzia roboczego na wszystkich 8 kołkach uchwytu i sprawdź, czy
dobrze przylega do wrzeciona.
♦ Zwolnij dźwignię zaciskową.
Wskazówka: Niektóre akcesoria, jak skrobaki i brzeszczoty,
można w razie potrzeby zamocować także prostopadle do
obudowy elektronarzędzia (rys. C).
Zdejmowanie akcesoriów Stanley Fat Max (rys. A)
♦ Chwyć mocno elektronarzędzie i naciśnij dźwignię
zaciskową do mocowania akcesoriów (3).
♦ Sprawdź, czy wszystkie 8 kołków uchwytu wysunęło się
z chwytu narzędzia roboczego i wyjmij to ostatnie.
♦ Zwolnij dźwignię zaciskową.
Ostrzeżenie: Przy wyjmowaniu akcesoriów, które mogą być
gorące, załóż rękawice ochronne.
Zakładanie papieru ściernego (rys. D)
♦ Tak jak pokazano na rysunku, odpowiednio przyłóż
papier ścierny (10) do stopy szlifierskiej (4).
♦ Mocno i równomiernie dociśnij papier ścierny do stopy,
pilnując, by otwory w papierze ściernym pokryły się
z otworami w stopie.
Zdejmowanie papieru ściernego (rys. E)
♦ Ściągnij papier ścierny ze stopy szlifierskiej (4).
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj stopy szlifierskiej bez założonego papieru ściernego lub innych akcesoriów.
Zakładanie przyłącza do odsysania pyłu (rys. E)
♦ Tak jak pokazano na rysunku, przyłóż przyłącze do
odsysania pyłu (5) do stopy szlifierskiej (4).
♦ Mocno i równomiernie wciśnij przyłącze w stopę.
♦ Przymocuj adapter obracając nakrętkę mocującą (11)
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
♦ Przyłącz odkurzacz do przyłącza.
Zdejmowanie przyłącza do odsysania pyłu
♦ Obróć nakrętkę (11) przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara.
♦ Ściągnij przyłącze do odsysania pyłu (5) ze stopy
szlifierskiej (4).
Ustawianie prowadnicy do cięcia linii i głębokości
(rys. F)
Prowadnica do cięcia linii i głębokości umożliwia precyzyjne
cięcie z określoną głębokością oraz po zaznaczonej linii
cięcia.
♦ Załóż blok prowadnicy (8) poprzez dopasowanie
złączek na prowadnicy do wgłębień na obudowie
narzędzia.
♦ Przymocuj blok śrubą (12) do obudowy i dociągnij
mocno śrubę dostarczonym kluczem sześciokątnym.
7
POLSKI
♦
Ustaw prowadnicę (13) na zaplanowanej pozycji i zabezpiecz ją poprzez przekręcenie pokrętła (14) zgodnie
z kierunkiem wskazówek zegara.
Zakładanie alternatywnych akcesoriów (rys. G).
♦ Załóż podkładkę dystansową (6) na uchwyt do akcesoriów (15).
♦ Przyłóż alternatywny element wyposażenia dodatkowego (16) do uchwytu (15).
♦ Włóż wkręt mocujący (7) i mocno go dokręć. Sprawdź
czy ten element wyposażenia dodatkowego (16) jest
dobrze zamocowany.
Wskazówka: Podkładka dystansowa i wkręt mocujący
nie są potrzebne do mocowania akcesoriów Stanley Fat
Max. Akcesoria te mocuje się beznarzędziowo za pomocą
dźwigni zaciskowej Super-Lok™.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyspieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania elektronarzędzia.
♦
♦
♦
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
♦
♦
♦
♦
♦
Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem cięcia w ścianach, podłogach i sufitach poinformuj się dokładnie, jak przebiegają
ew. ukryte w nich kable i rury.
♦
♦
Regulator prędkości obrotowej (rys. H)
♦
Za pomocą tego regulatora można nastawić prędkość
obrotową odpowiednio do danego zastosowania.
♦ Ustaw regulator (2) w żądanej pozycji. W pozycji „1”
elektronarzędzie pracuje z najmniejszą prędkością
obrotową: 10000 obr/min. W pozycji „6” prędkość
obrotowa jest maksymalna i wynosi 20000 obr/min.
Załączanie i wyłączanie (rys. I)
♦
♦
By załączyć elektronarzędzie, przesuń wyłącznik (1) do
przodu do pozycji „I”.
By wyłączyć elektronarzędzie, przesuń wyłącznik (1) do
pozycji „O”.
Prowadzenie cięcia (rys. F i J)
Za pomocą tej właściwości można dokładnie trzymać się
zaznaczonej linii cięcia.
♦ Aby zastosować prowadnicę włóż ją (13) jak przedstawiono na rysunku J do przedniego otworu w zestawie
prowadnicy (8).
♦ Ustaw długość prowadnicy poprzez jej wyciągnięcie lub
naciśnięcie w celu uzyskania zaplanowanej głębokości
cięcia.
♦ Zablokuj prowadnicę na wymaganej pozycji poprzez
obrócenie pokrętła (12) zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Aby zwolnić prowadnicę obróć pokrętło
w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
Prowadzenie głębokości (rys. F i K)
Za pomocą tej właściwości można ciąć materiał dokładnie
na określonej głębokości.
8
Aby zastosować prowadnicę głębokości włóż ją (13)
jak przedstawiono na rysunku K do przedniego otworu
w zestawie prowadnicy (8).
Ustaw długość prowadnicy poprzez jej wyciągnięcie lub
naciśnięcie w celu uzyskania zaplanowanej głębokości
cięcia.
Zablokuj prowadnicę na wymaganej pozycji poprzez
obrócenie pokrętła (12) zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Aby zwolnić prowadnicę obróć pokrętło
w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
♦
♦
♦
♦
♦
Zawsze mocno trzymaj elektronarzędzie, a przy wykonywaniu precyzyjnych prac bardziej z przodu.
W miarę możliwości dobrze mocuj przedmiot obrabiany,
zwłaszcza przy korzystaniu z brzeszczotu.
Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na elektronarzędzie.
Zawsze używaj akcesoria odpowiednie do obrabianego
przedmiotu i rodzaju cięcia.
Regularnie sprawdzaj stan akcesoriów. W razie potrzeby wymień je.
Zaznacz żądany punkt początkowy.
Załącz elektronarzędzie i ostrożnie przyłóż go do zaznaczonego punktu początkowego obróbki przedmiotu.
By osiągnąć czyste cięcie, podłóż kawałek sklejki lub
innego miękkiego drewna pod przedmiot obrabiany
i razem przepiłuj tę kombinację.
Nie przyspieszaj pracy na siłę. Zwraca się uwagę,
że przecinanie blachy z reguły trwa dłużej niż nawet
grubszych drewnianych przedmiotów.
Przy przecinaniu metali posmaruj linię cięcia cienką
warstwą oleju.
Przy szlifowaniu świeżych powłok malarskich przed
naniesieniem następnych korzystaj z bardzo drobnoziarnistego papieru ściernego.
Na bardzo nierównych powierzchniach oraz w celu
usunięcia starych powłok malarskich zastosuj gruboziarnisty papier ścierny. Na innych powierzchniach na
ogół najlepsze efekty osiąga się przy użyciu papieru
średnioziarnistego. W obydwu przypadkach po pewnym
czasie zmień papier na drobnoziarnisty, by w ten
sposób osiągnąć bardzo gładką powierzchnię.
By uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia
dodatkowego, zwróć się do swojego dystrybutora.
Konserwacja
Elektronarzędzia sieciowe i akumulatorowe Stanley Fat
Max odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj następujące czynności:
POLSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Jeżeli jest to elektronarzędzie akumulatorowe, wyłącz
je i wyjmij z niego akumulator.
Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie go rozładuj i wyłącz elektronarzędzie.
Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu/ładowarce.
Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków
czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Poziom hałasu według normy EN 60745:
Ciśnienia akustyczne (LPA) 90 dB(A), niepewność pomiaru (K) 3 dB(A)
Moc akustyczna (LWA) 101,7 dB(A), niepewność pomiaru (K) 3 dB(A)
Wibracje razem (suma wektorowa 3 składowych kierunkowych) według
normy EN 60745:
Cięcie drewna (ah,CW) 4,5 m/s2, niepewność pomiaru (K) 1,5 m/s2
Cięcie metali (ah,CM) 10,3 m/s2, niepewność pomiaru 1,5 m/s2
Szlifowanie (ah) 11,4 m/s2, niepewność pomiaru (K) 1,5 m/s2
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
FME650
Stanley Europe deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
FME650 spełnia następujące normy: 2006/42/EG,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Ten produkt odpowiada również dyrektywie 2004/108/WE
i 2011/65/UE. Więcej informacji można uzyskać w Stanley
Europe pod adresem podanym poniżej oraz na stronie
końcowej tej instrukcji.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie
dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie w imieniu
Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
05.07.2013
Stanley Fat max chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych Stanley Fat Max, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Listę tych przedstawicielstw
i wszystkich warsztatów znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
FME 650 (typ 1)
Napięcie
VAC
230
Prędkość obrotowa biegu jałowego
obr/min
10 000 - 22 000
Kąt oscylacji
stopień
1,4 lub 2,8
Moc
W
300
Masa
kg
1,53
9
POLSKI
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupełnieniem.
Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz
z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie
12 miesięcy od daty zakupu.
4.
W celu przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
należy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonać
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypełnioną Kartą
Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
b)
6.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 7a) może być wydłużony o czas
niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że
usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
zst00223102 - 02-12-2013
10
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru,
powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne
lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji
innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising