MTRS10 | Black&Decker MTRS10 RECIPROCATING SAW instruction manual

Elektronarzędzie dla
majsterkowicza
509212-34 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
MTRS10
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
blem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
Wielofunkcyjne narzędzie firmy Black & Decker
jest przeznaczone do różnych domowych zastosowań (dla majsterkowiczów). Przy użyciu
głowicy wyrzynarkowej (MTRS10) narzędzie to
można wykorzystywać do piłowania drewna,
metali i tworzyw sztucznych. Urządzenie to nie
nadaje się do celów profesjonalnych.
♦
Ostrzeżenie! Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy wyrzynarek
i pilarek szablastych.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
pracy narzędzi wielofunkcyjnych
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie
zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich
zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektr ycznym, wzniecenia pożaru,
a nawet doznania ciężkiego urazu ciała.
♦
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie
zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje, które należą do
zakresu dostawy narzędzia wielofunkcyjnego (MT143, MT350, MT108 lub
MT18). Nieprzestrzeganie ich zwiększa
ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
wzniecenia pożaru, a nawet doznania
ciężkiego urazu ciała.
♦
♦
Przechowuj niniejsze wskazówki i instrukcje,
by w razie potrzeby móc z nich ponownie
skorzystać. Używane tutaj pojęcie „narzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z ka-
♦
3
Ze względu na niebezpieczeństwa przecięcia ukrytych przewodów lub własnego
przewodu zasilającego trzymaj narzędzie
wielofunkcyjne za izolowane rękojeści.
Brzeszczot ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami wyrzynarki,
co grozi porażeniem prądem elektrycznym
w razie natrafienia na będący pod napięciem
przewód.
Używaj ścisków stolarskich śrubowych
lub podobnych środków do mocowania
przedmiotu obrabianego na stabilnej
powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu
obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą
panowania nad sytuacją.
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia
i nigdy nie sięgaj pod cięty przedmiot. Nie
przybliżaj palców do poruszającego się
brzeszczotu i jego uchwytu. Nie próbuj stabilizować wyrzynarki, trzymając ją za stopę.
Używaj ostrych brzeszczotów. Tępe lub
uszkodzone brzeszczoty mogą pod naciskiem pęknąć lub się zablokować. Stosuj
brzeszczoty odpowiednie do rodzaju przedmiotu obrabianego i sposobu cięcia.
Przy piłowaniu rur lub przewodów upewnij
się, czy nie ma w nich wody, kabli elektrycznych ani innych mediów.
♦
♦
♦
Bezpośrednio po użyciu nie dotykaj przedmiotu obrabianego ani brzeszczotu, gdyż
mogą być bardzo gorące.
Przy piłowaniu ścian, podłóg lub sufitów miej
świadomość grożącego niebezpieczeństwa
i dokładnie poinformuj się, jak przebiegają
ukryte w nich przewody lub rury.
Po zwolnieniu w ył ącznika br zeszczot
jeszcze jakiś czas się porusza. Przed
odłożeniem wyrzynarki najpierw ją wyłącz
i odczekaj, aż brzeszczot całkowicie się
zatrzyma.
10.
11.
12.
13.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu
wyjmij akumulator z narzędzia i upewnij się, czy
brzeszczot całkowicie się zatrzymał. Bezpośrednio po użyciu brzeszczot może być gorący.
Mocowanie brzeszczotu (rys. A)
♦
Przytrzymaj narzędzie w pewnej odległości
od ciała.
♦
Pociągnij dźwignię (12), by zwolnić uchwyt
zaciskowy brzeszczotu.
♦
Włóż chwyt brzeszczotu do oporu w uchwyt
zaciskowy (11).
♦
Naciśnij dźwignię (12) do dołu, by zablokować uchwyt.
Wskazówka: Brzeszczot można osadzić zębami
do góry, co umożliwia piłowanie do samej powierzchni ograniczającej.
Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów powstających w czasie
piłowania zagraża zdrowiu użytkownika
i ewentualnych obser watorów. Dla
ochrony przed pyłami i parami zakładaj
maskę przeciwpyłową i dbaj o to, by także inne osoby przebywające w miejscu
pracy były odpowiednio zabezpieczone.
♦
Głowica wyrzynarkowa
Uchwyt zaciskowy brzeszczotu
Dźwignia uchwytu zaciskowego brzeszczotu
Stopa wyrzynarki
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie narzędzia. Używanie
innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Wyjmowanie brzeszczotu (rys. A)
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo oparzenia.
Nie dotykaj brzeszczotu bezpośrednio po użyciu,
gdyż może być gorący, co grozi oparzeniem.
♦
Pociągnij dźwignię (12), by zwolnić uchwyt
zaciskowy brzeszczotu.
♦
Wyjmij brzeszczot
Opis narzędzia (rys. A)
Na rysunku przedstawiono narzędzie wielofunkcyjne MT143, ale są do dyspozycji także inne
narzędzia pasujące do tej głowicy wyrzynarkowej.
Głowica ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów:
4
Zastosowanie
Piłowanie metali
Cięcie metalu zajmuje dużo więcej czasu niż
cięcie drewna.
♦
Używaj specjalnych brzeszczotów do cięcia
metali. Do cięcia metali żelaznych zastosuj
brzeszczot o drobnych, a do cięcia metali
nieżelaznych - o grubych zębach.
♦
Przy cięciu cienkiej blachy zamocuj z drugiej
strony kawałek drewna lub płyty pilśniowej
twardej i razem przepiłuj tę kombinację.
♦
Posmaruj przewidywaną linię cięcia cienką
warstwą oleju.
Załączanie i wyłączanie
Wskazówka: Ustaw suwak (2) w pozycji odblokowania.
♦
By załączyć narzędzie, naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości skokowej (1). Prędkość skokowa brzeszczotu zależy od tego,
jak głęboko naciśniesz wyłącznik.
♦
By wyłączyć narzędzie, zwolnij wyłącznik (1).
Wyrzynanie
♦
♦
♦
♦
Zawsze trzymaj narzędzie obiema rękami.
Przed rozpoczęciem pracy odczekaj kilka
sekund, aż brzeszczot osiągnie maksymalną
prędkość skokową.
W czasie wyrzynania wywieraj tylko lekki
nacisk na wyrzynarkę.
W miarę możliwości dociskaj stopę (13) do
przedmiotu obrabianego. W ten sposób
zyskasz lepszą kontrolę nad wyrzynarką,
maleją wibracje i zmniejsza się ryzyko
uszkodzenia brzeszczotu.
Wyposażenie dodatkowe
Sprawność narzędzia zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria
Black & Decker i Piranha odznaczają się najwyższą jakością i mają na celu polepszenie osiągów
narzędzia. Stosując je, uzyskasz maksymalną
możliwą sprawność urządzenia.
Dane techniczne
MTJS1
(14,4 V) (H1)
Porady, jak osiągnąć najlepsze
wyniki pracy
Prędkość skokowa
biegu jałowego
Długość skoku
Maks. długość
brzeszczotu
Masa
Piłowanie drewna
♦
♦
Dobrze zamocuj przedmiot obrabiany. Usuń
wszystkie gwoździe i inne metalowe przedmioty.
Trzymaj narzędzie obiema rękami i dociskaj
stopę wyrzynarki do obrabianego przedmiotu.
5
1/min 0-2700
mm 20
mm 130
cm 1,51
MTJS1
(maks.)(H1)
0-3200
20
130
1,63
Deklaracja zgodności WE
Poziom hałasu wg normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego 80,2 dB(A), niepewność
pomiaru 3 dB(A), Poziom mocy akustycznej 91,2 dB(A),
niepewność pomiaru 3 dB(A)
DYREKTYWA MASZYNOWA
MTRS10
Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób nr
kat. MTRS10 opisany w „Danych technicznych”
został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/EG, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-11.
Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie
drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745:
Wyrzynanie desek 8,0 m/s², niepewność pomiaru
1,5 m/s², Wyrzynanie drewnianych belek 7,7 m/s²,
niepewność pomiaru 1,5 m/s²
Wyroby te są zgodne także z dyrektywami
2004/108/EG i 2011/65/EU. By uzyskać więcej
informacji na ten temat, zwróć się do jednego
z naszych pr zedstawicielst w handlow ych
Black & Decker Europe wyszczególnionych także
na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezydent
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
15/08/2013
6
Black & Decker
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Black & Decker gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
zst00228152 - 19-02-2014
7
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
Black & Decker powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
8
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/12
Podpis
Download PDF

advertising