MTRS10 | Black&Decker MTRS10 RECIPROCATING SAW instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113-02 SK
Preložené z pôvodného návodu
MTRS10
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre priamočiare a mečové píly
Vaše univerzálne náradie Black & Decker je určené na širokú škálu prác v domácnosti. Pomocou
hlavy s mečovou pílou (MTRS10) je toto náradie
určené na rezanie dreva, kovu a plastov. Toto
náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
♦
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné
výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť
k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
♦
♦
Varovanie! Pred použitím tohto príslušenstva si prečítajte všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny dodané
s vaším elektrickým náradím (MT143,
MT350, MT108 alebo MT18). Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
♦
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny
uschovajte na prípadné ďalšie použitie.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo
siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané batériou (bez prívodného kábla).
♦
3
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväti.
Pri kontakte pracovného príslušenstva so
„živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým
prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo
iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku
rukou alebo opretie obrobku o časť tela
nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate
kontroly.
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti
od pracovného priestoru. Zo žiadneho
dôvodu nikdy nesiahajte do priestoru pod
obrobok. Nevkladajte prsty alebo palec do
blízkosti pílového listu a upínacej svorky
pílového listu. Nepokúšajte sa stabilizovať
náradie uchopením za pätku.
Udržujte pílové listy ostré. Tupé alebo poškodené pílové listy môžu pri práci spôsobiť
vychýlenie alebo zablokovanie pílového listu.
Vždy používajte typ pílového listu zodpovedajúci materiálu obrobku a typu rezu.
Pri rezaní rúrok a potrubia sa uistite, či sa
v nich nenachádzajú elektrické vodiče, voda
atď.
♦
♦
♦
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo
všetkých nasledujúcich častí.
10. Hlava pre mečovú pílu
11. Držiak pílového listu
12. Upínacia páčka pílového listu
13. Pätka píly
Nedotýkajte sa obrobku alebo pílového listu
ihneď po ukončení rezu. Môžu byť veľmi
horúce.
Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá.
Pred rezaním do stien, podláh a stropov
skontrolujte polohu elektrických vodičov
a potrubia.
Po uvoľnení spínača bude pílový list pokračovať v pohybe. Pred odložením náradia
toto náradie vždy vypnite a počkajte, kým
nedôjde k úplnému zastaveniu pílového listu.
Zostavenie
Varovanie! Pred vykonávaním akéhokoľvek z nasledujúcich úkonov vyberte z náradia akumulátor
a uistite sa, či je pílový list celkom zastavený. Po
použití môžu byť pílové listy horúce.
Varovanie! Kontakt alebo vdychovanie prachu a pilín, ktoré vznikajú pri
práci s náradím, môže ohroziť zdravie
pracovníka aj okolostojacich osôb.
Používajte masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým
prachom a podobnými látkami a zaistite,
aby boli takto chránené všetky osoby
nachádzajúce sa alebo vstupujúce do
pracovného priestoru.
♦
Upnutie pílového listu (obr. A)
♦
♦
Držte náradie ďalej od tela.
Nastavte upínaciu páčku pílového listu (12)
nahor, aby došlo k uvoľneniu upínacieho
mechanizmu pílového listu.
♦
Zasuňte upínaciu stopku pílového listu do
držiaka pílového listu (11).
♦
Stlačte upínaciu páčku pílového listu (12)
dole, aby došlo k zaisteniu upínacieho mechanizmu pílového listu.
Poznámka: Pílový list môže byť upnutý tak, aby
boli jeho zuby hore, aby bolo možné vykonávať
zarovnávacie rezy.
Určené použitie tohto výrobku je popísané
v tomto návode. Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
iných pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko
zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia
hmotných škôd.
Vybratie pílového listu (obr. A)
Varovanie! Riziko popálenia: Nikdy sa nedotýkajte pílového listu ihneď po ukončení práce.
Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok
spôsobenie úrazu.
♦
Nastavte upínaciu páčku pílového listu (12)
nahor, aby došlo k uvoľneniu upínacieho
Popis (obr. A)
Je zobrazený model MT143. Pre použitie s touto
hlavou sú k dispozícii aj iné náradia.
4
♦
Rezanie kovov
mechanizmu pílového listu.
Vyberte pílový list.
Uvedomte si, že rezanie kovu vyžaduje omnoho
dlhší čas než rezanie dreva.
♦
Používajte pílové listy vhodné na rezanie kovu. Na rezanie železných kovov
používajte pílové listy s jemnými zubami
a na rezanie neželezných kovov pílové listy
s hrubšími zubami.
♦
Pri rezaní tenkých kovových plechov upnite
na spodnú stranu obrobku kúsok odpadového dreva a režte cez celú túto zostavu.
♦
Naneste pozdĺž čiary rezu tenký olejový film.
Použitie
Zapnutie a vypnutie
Poznámka: Uistite sa, či nie je posuvný prepínač
pre chod vpred/vzad (2) v zaistenej polohe.
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s plynulou reguláciou otáčok (1). Otáčky
náradia závisia od intenzity stlačenia tohto
vypínača.
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač
s plynulou reguláciou otáčok (1).
Príslušenstvo
Rezanie
♦
♦
♦
♦
Výkon vášho náradia závisí od používaného
príslušenstva. Príslušenstvá Black & Decker
a Piranha sú navrhnuté a vyrobené podľa noriem
pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie výkonu vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva
docielite ten najlepší výsledok, ktorý vám vaše
náradie môže poskytnúť.
Držte náradie vždy oboma rukami.
Pred začatím rezu nechajte pílový list niekoľko sekúnd v chode naprázdno.
Pri vykonávaní rezu vyvíjajte na náradie iba
mierny tlak.
Ak je to možné, pracujte s pätkou píly (13)
pritlačenou k obrobku. Týmto spôsobom
bude zaistené lepšie ovládanie píly, budú
obmedzené vibrácie a zabráni sa poškodeniu pílového listu.
Technické údaje
Otáčky naprázdno
Dĺžka zdvihu
Maximálna hrúbka
pílového listu
Hmotnosť
Rady na optimálne použitie
Rezanie dreva
♦
♦
Upnite si bezpečne obrobok a pred rezaním
z neho odstráňte všetky klince a kovové
predmety.
Uchopte náradie oboma rukami a pracujte
s pätkou píly (13) pritlačenou k obrobku.
5
MTJS1
(14,4 V) (H1)
min-1 0 - 2 700
mm 20
mm 130
kg 1,51
MTJS1
(Max) (H1)
0 - 3 200
20
130
1,63
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 80,2 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
akustický výkon (LWA) 91,2 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
♦
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Rezanie dosiek (ah, B) 8,0 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²,
rezanie drevených nosníkov (ah, WB) 7,7 m/s², odchýlka
(K) 1,5 m/s²
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného
servisu predložiť doklad o kúpe výrobku.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej
adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj
na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku.
Táto záruka je ponúkaná v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva.
Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch
EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Opravy neboli vykonávané inými osobami
než autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk, kde môžete
zaregistrovať váš nový výrobok Black & Decker
a kde môžete získať informácie o našich nových
výrobkoch a špeciálnych ponukách. Na adrese
www.blackanddecker.sk sú k dispozícii ďalšie
informácie o značke Black & Decker a o celom
rade našich ďalších výrobkov.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu 24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové
či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker
garantuje v snahe o minimalizovanie vašich
starostí bezplatnú výmenu chybných dielov,
opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie
uvedených podmienok:
♦
Tento výrobok nebol používaný na obchodné
alebo profesionálne účely a nedochádzalo
k jeho prenájmu.
♦
Tento výrobok nebol vystavený nesprávnemu
použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím
zavinením, inými predmetmi alebo nehodou.
6
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
13
MTRS10
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto
produkty popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
ES, EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-11.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať
ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť
Stanley Europe na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15. 8. 2013
7
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00226707 - 29-01-2014
8
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Podpis
Download PDF

advertising