DWE315 | DeWalt DWE315 MULTITOOL instruction manual

372001 - 75 EST
DWE315
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
16
Joonis / Рисунок 1
b
d
a
c
e
f
g
t
Joonis / Рисунок 2
h
c
3
Joonis / Рисунок 3
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 5
Joonis / Рисунок 6
j
l
k
i
Joonis / Рисунок 7
Joonis / Рисунок 8
f
e
g
m
Attēls / Рисунок 9
f
o
p
4
n
g
Joonis / Рисунок 10
Joonis / Рисунок 11
f
n
g
Joonis / Рисунок 12
g
Joonis / Рисунок 13
a
Joonis / Рисунок 14
Joonis / Рисунок 15
d
b
a
5
Joonis / Рисунок 16
q
m
p
o
e
Joonis / Рисунок 17
Joonis / Рисунок 18
q
q
c
i
s
6
EESTI KEEL
MULTIFUNKTSIONAALNE PENDELTÖÖRIIST
DWE315
Õnnitleme!
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Suurbritannia ja Iirimaa
Tüüp
Sisendvõimsus
Väljundvõimsus
Pendeldussagedus
Pendeldusnurk
Kaal
LPA
KPA
LWA
KWA
(helirõhk)
(helirõhu määramatus)
(helivõimsus)
(helivõimsuse määramatus)
kg
DWE315
230
230/115
1
300
170
0 – 22,000
1,6˚
1,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
VAC
VAC
W
W
min-1
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriistad 10 amprit, vooluvõrk
Suurbritannia ja Iirimaa 230 V tööriist 13 amprit, pistikus
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus ah
m/s²
16,1
ah =
Määramatus K =
m/s²
1,5
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Antud vibratsioonimõju
väärtus kehtib tööriista tavalise
kasutamise korral. Kui tööriista
kasutatakse erinevate tööde
jaoks, lisaseadmetega või kui
tööriist on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonimõju olla erinev. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DWE315
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN60745-2-4,
EN60745-2-11.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ
ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge
7
EESTI KEEL
DEWALTIGA aadressil või vaadake kasutusjuhendi
lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest
ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI nimel.
b)
c)
d)
Horst Grossmann
Vice President Engineering and
Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
17.05.2013
e)
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
8
f)
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht
tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega
alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks
hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on
tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
EESTI KEEL
g)
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista hoiule asetamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga või
kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel
seda elektritööriista käitada. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad on õiges
asendis ega ole kinni kiilunud, detailid
on terved ja puuduvad muud tingimused,
mis võivad mõjutada tööriista tööd.
Kahjustuste korral laske tööriista enne
edasist kasutamist remontida. Tööriistade
halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f) Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud ja teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ning neid on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava
töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada
ohtliku olukorra.
5) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Lisaohutushoiatused multifunktsionaalse pendeltööriista
jaoks
HOIATUS: Hoolitsege selle eest,
kui lihvite puitu (nt pöök, tamm) ja
metalli, mis võib moodustada toksilist
tolmu. Kandke tolmumaski, mis on
mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest;
veenduge, et tööalale sisenevad isikud
oleks samuti kaitstud.
HOIATUS: Raudmetalle lihvides
kasutage seda tööriista hea
ventilatsiooniga kohas. Ärge kasutage
tööriista tuleohtlike vedelike, gaaside
ja tolmu läheduses. Sädemed
või kuumad lihvimisel või mootori
harjastest tekkivad osakesed võivad
süüdata kergestisüttivaid materjale.
Värvi lihvimine
•
•
•
HOIATUS: Värvi lihvimisel järgige
rakenduvaid eeskirju. Pöörake erilist
tähelepanu järgnevale:
Kui võimalik, kasutage tolmu kogumiseks
imuseadet.
Võimaliku pliisisaldusega värvi lihvides olge
eriti ettevaatlik:
– Ärge laske tööpiirkonda lapsi ega
rasedaid naisi.
– Kõik tööalale sisenevad inimesed
peavad kandma maski, mis on
spetsiaalselt loodud kaitseks
pliivärvitolmu ja -aurude vastu.
– Ärge sööge, jooge ega suitsetage
tööpiirkonnas.
Visake tolmuosakesed ja kõik muud
eemaldatav praht ohutult ära.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
• Kinnitage detail pitskruvide vms abil
kindlale alusele. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib
selle üle kaduda kontroll.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
9
EESTI KEEL
– Kuulmiskahjustused.
1 Kasutusjuhend
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
1 Detailijoonis
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
kasutamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. Kiiruse reguleerimispäästik
b. LED-töötuli
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke nägemiskaitset.
Kandke hingamiskaitsevahendit.
c. Tarvikud kinnitushoob
d. Lukustusnupp
e. Tarviku külgpaigalduse avad
f. Lõikejuhiku blokk
g. Lõikejuhiku tugi
KASUTUSOTSTARVE
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
Kuupäevakood (t), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2013 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Adapter kõigi terade jaoks
1 Äratõmbeadapter (DWE315K)
1 Lõikejuhik (DWE315K)
1 31 mm x 43 mm puidu kiirlõiketera
(DWE315K)
1 31 mm x 43 mm naeltega puidu tera
1 100 mm poolringjas tera (DWE315K)
1 Lihvimisplaat
25 Liivapaberitükkide valik
Multifunktsionaalne pendeltööriist on mõeldud
professionaalselt detailide lihvimiseks,
freesimiseks, tasapinnas lõikamiseks,
liigse materjali eemaldamiseks ja pinna
ettevalmistamiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Multifunktsionaalne pendeltööriist on
professionaalne elektritööriist.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest vastutav
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle tootega
üksi.
1 9,5 mm x 43 mm puitdetailide tera (DWE315K)
Elektriohutus
1 3 mm karbiidist mördieemaldustera
(100 mm poolkuu) (DWE315K)
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks.
Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile
märgitud väärtusele.
1 Jäik kaabits
1 Kuuskantvõti
1 Komplekti kast (DWE315K)
1 Komplekti kott (DWE315B)
10
Teie DEWALTI tööriist on
vastavalt standardile EN 60745
topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole
maandusjuhet vaja.
EESTI KEEL
HOIATUS: 115 V seadet tuleb
käitada läbi tõrkekindla eraldustrafo,
mille primaar- ja sekundaarmähis on
üksteisest maandusega eraldatud.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu, mis on
saadaval DEWALTI hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult
lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Rebendite või põletuste
oht. Ärge mitte kunagi puutuge
tarvikute teravaid ääri. Ärge
puudutage töödetaili või tera vahetult
pärast tööriista kasutamist. Need
võivad muutuda väga kuumaks.
Käsitsege ettevaatlikult. Laskte
tarvikutel ja detailidel alati enne
käsitsemist jahtuda.
Tarvikute paigaldamine/eemaldamine (joonis 2–6)
TÖÖRIISTATA TARVIKU KLAMBER
(JOONIS 2–4)
DWE315 eriomaduseks on tarvikusüsteemi
kiire vahetus. See võimaldab tarvikuid
kiiremini vahetada, vajamata mutrivõtmeid või
kuuskantvõtmeid nagu enamikud pendeltööriista
süsteemid.
1. Haarake tööriist ja pigistage tarviku
kinnitushooba (c), nagu näidatud joonisel 2.
2. Puhastage jäägid tööriista võllist ja
tarvikuhoidikust.
3. Libistage tarvik võlli (h) ja tarvikuhoidiku
vahele ning veenduge, et tarviku avad
sobituvad hoidiku kõigi kaheksa tihvtiga ja et
tarvik jääb võlliga samale tasapinnale. Tagage,
et tarvik on sama suunaga, nagu näidatakse
joonisel 3.
4. Vabastage tarvikud kinnitushoob.
MÄRKUS: Teatud tarvikuid, nt kaabitsaid ja
terasid, saab vajaduse korral paigaldada nurga all,
nagu näidatud joonisel 4.
LIIVAPABERITE PAIGALDAMINE/
EEMALDAMINE (JOONIS 5)
Teemantikujuline plaat kasutab
takjakinnitussüsteemi liivapaberi kinnitamiseks.
See plaat võimaldab kasutada seda suuremal
lamedal pinnal ja kitsastes kohtades või nurkades.
1. Kinnitage lihvimisplaat (i), nagu kirjeldatud
lõigus Tarvikute paigaldamine/
eemaldamine.
2. Joondage liivapaberi ääred lihvimisplaadi
äärtega ning vajutage liivapaber (j) plaadile.
3. Vajutage tugevalt liivapaberiga alusele, mis
on kinnitage lameda pinna külge ja käivitage
korraks tööriist. See tagab tugeva kinnituse
plaadi ja lihvimispaberi vahel ning samuti
väldite seeläbi enneaegset kulumist.
4. Kui liivapaberi ots on kulunud, eemaldage
paber plaadilt, keerake ja kinnitage tagasi.
TARVIKUTE KINNITAMINE UNIVERSAALSE
ADAPTERIGA (JOONIS 6)
ETTEVAATUST: Vigastuste
vältimiseks ärge kasutage ühtegi
tarvikut töödeks, kus adapter ei pruugi
tarvikut kinni hoida.
ETTEVAATUST: Palun lugege ja
järgige tootja hoiatusi, mis on toodud
selle tööriista iga tarviku kohta.
11
EESTI KEEL
ETTEVAATUST: Vigastuste
vältimiseks veenduge, et adapter ja
tarvik on tugevalt kinnitatud.
Tarvikud, mis pole DEWALTI omad, saab kinnitada
universaalse adapteri abil.
1. Asetage seib (k) tööriistale.
2. Asetage tarvik seibile.
3. Pingutage ja kinnitage adapteri mutter (I)
kuuskantvõtme abil.
Lõikejuhiku kinnitamine
(joonis 7–12)
Sügavus-/lõikejuhik võimaldab teil lõigata materjali
täpselt kindlal sügavusel ja järgida märgistatud
lõikejoont veel täpsemalt.
1. Kinnitage lõikejuhiku blokk (f), sisestades
tarviku lapatsid (m) juhikul tarviku
külgpaigalduse avasse (e), mis on tööriista
põhikerel.
2. Kinnitage blokk põhikere külge koos kaasa
antud kruvidega (o). Pingutage kaasa antud
kuuskantkruve (p).
SÜGAVUSJUHIK
See omadus võimaldab lõigata materjali täpselt
kindlal sügavusel.
1. Sisestage juhiku tugi (g), nagu näidatud
joonisel 8, juhiku bloki eesmisesse avasse (f).
2. Reguleerige juhiku pikkust, tõmmates selle
välja või lükates sisse, et saavutada soovitud
lõikesügavus, nagu näidatud joonisel 9.
3. Kinnitage juhik oma kohale, keerates
sügavuse/lõike reguleernuppu (n) päripäeva.
Juhiku vabastamiseks keerake sügavuse/lõike
reguleernuppu vastupäeva.
LÕIKEJUHIK
See omadus võimaldab teil järgida märgistatud
lõikejoont täpsemalt.
1. Sisestage juhiku tugi (g), nagu näidatud
joonisel 10, juhiku bloki vasak- ja
parempoolsesse avasse (f).
2. Reguleerige juhiku pikkust, tõmmates selle
välja või lükates sisse, et saavutada soovitud
lõikepikkus, nagu näidatud joonisel 11.
3. Kinnitage juhik oma kohale, keerates
sügavuse/lõike reguleernuppu (n) päripäeva.
Juhiku vabastamiseks keerake sügavuse/lõike
reguleernuppu vastupäeva.
MÄRKUS: Juhiku tuge saab ka asetada juhiku
koostesse vertikaalselt, et seadistada lõike kõrgus.
Vaata joonis 12.
12
Äratõmbeadapteri paigaldamine (joonis 16)
Äratõmbeadapter võimaldab ühendada tööriista
välise äratõmbeadapteriga, kasutades kas
AirLock™ süsteemi (DWV9000-XJ) või standardset
35 mm pikkust äratõmbeseadist.
1. Kinnitage äratõmbeadapter (q), sisestades
adapterid (mm) tarviku külgpaigalduse
avadesse (e).
2. Sisestage kruvi koost (o) äratõmbeadapterisse
(q) ning pingutage kaasa antud
kuuskantvõtmega (p).
KASUTAMINE
Kasutusjuhised (joonised 13,
14)
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS: Tagage, et lüliti on täielikult
asendis OFF, enne kui ühendate
toitejuhtme vooluvõrguga.
1. Ühendage toitejuhe vooluvõrguga.
2. Lülitage tööriist asendisse ON, hoidke seda,
nagu näidatud asendis 13, ning vajutage
kiiruse reguleerimispäästikut (a).
MÄRKUS: Mida rohkem te päästiklülitit
vajutate, seda kiiremini tööriist töötab. Kui
kahtlete töö jaoks sobivas kiiruses, katsetage
madalal kiirusel ja tõstke samm-sammult
kiirust, kuni olete leidnud sobiva kiiruse.
3. Tööriista väljalülitamiseks OFF vabastage
kiiruse reguleerimispäästikut (a).
Vabastusnupp (joonis 14)
Veelgi suurema mugavuse tagamiseks täiendavate
tööde tegemisel saate kasutada vabastusnuppu
(d), millega saab lukustada päästiku (a)
allavajutatud asendis.
LED-töötuli (joonis 15)
LED-töötuli (b) aktiveerub, kui päästik on alla
vajutatud.
EESTI KEEL
Õige käte asend (joonis 13)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamiseriskivähendamisekskasutageALATI
nõuetekohastkäteasendit,nagupildilnäidatud.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
ootamatut liikumist.
• Ärge lubage liivapaberil ära kuluda, sest see
võib lihvtalda kahjustada.
• Kui tööriist kuumeneb üle, eriti siis, kui
kasutate madalal kiirusel, seadistage
maksimaalne kiirus ja laske masina sel kiirusel
2-3 minutit koormuseta töötada, et lasta
mootoril jahtuda. Vältige pikemat kasutamist
väga madalal kiirusel. Hoidke terasid alati
teravana.
Õige käte asend nõuab, et tööriista hoitakse nii,
nagu on joonisel 13 näidatud.
HOOLDAMINE
Äratõmbeadapteri kasutamine
koos lihvimisplaadiga
(joonis 17)
Teie DEWALT elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks ja vajab minimaalset hooldamist.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja tööriista regulaarselt puhastada.
1. Kinnitage äratõmbeadapter (q). Vaata
Äratõmbeadapteri paigaldamine.
2. Kinnitage lihvimisplaat (i), nagu kirjeldatud
lõigus Tarvikute paigaldamine/
eemaldamine.
3. Kinnitage liivapaber, nagu kirjeldatud lõigus
Liivapaberite paigaldamine/eemaldamine.
Äratõmbeadapteri kasutamine
koos freesimistarvikuga
(joonis 18)
1. Kinnitage äratõmbeadapter. Vaata
Äratõmbeadapteri paigaldamine.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
2. Vajutage äratõmbetugi (s) äratõmbeadapteri
alumisse avasse (q).
3. Kinnitage freesimisots, nagu kirjeldatud lõigus
Tarvikute paigaldamine/eemaldamine.
4. Reguleerige äratõmbetuge (s), et saada parim
tulemus.
Abistavad nõuanded
• Tagage alati, et detaili hoitakse tugevalt või
see on klammerdatud, et vältida liikumist.
Materjali igasugune liikumine võib mõjutada
lõikamise või lihvimise kvaliteeti.
• Ärge alustage lihvimisega, ilma et oleksite
kinnitanud liivapaberi lihvimisplaadi külge.
• Kasutage jämedateralist paberit, et lihvida
karedaid pindasid, keskmiste teradega paberit
ühtlaste pindade jaoks ning peeneteralist
paberit viimistlemiseks. Vajadusel katsetage
kõigepealt proovimaterjalil.
• Üleliigne jõud vähendab tõhusust ning võib
põhjustada mootori ülekuumenemist. Kui
vahetate tarvikuid regulaarselt, on optimaalne
tõhusus tagatud.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
Lisatarvikud
HOIATUS: Muid lisaseadmeid kui
DEWALT pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
13
EESTI KEEL
selliste lisaseadmete kasutamine koos
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks tuleb selle tootega
kasutada ainult DEWALTI soovitatud
lisaseadmeid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
SOBIVAD TARVIKUD
Pendeldav lihvtald
Pendeldab naeltega/naelteta puidu tera
Lai titaanist pendeldab naeltega/naelteta puidu tera
Pendeldav tammepuidu tera
Pendeldav kiirlõike puidu tera
Lai pendeldav kiirlõike puidu tera
Pendeldav puitdetaili tera
Pendeldav titaanist metalltera
Pendeldav poolringjas tera
Pendeldav titaanist poolringjas tera
Pendeldav tasapinnalõike tera
Titaanist pendeldav tasapinnalõike tera
Pendeldav erinevate materjalide tera
Pendeldav jäik kaabits
Pendeldav paindlik kaabits
Pendeldav karbiidist mördieemaldustera
Pendeldav kiirlõike karbiidist mördieemaldustera
Pendeldab karbiidist riiv
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie
DEWALTI toode on muutunud kasutuks või
vajab väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda
koos olmejäätmetega. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate
uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
14
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
EESTI KEEL
TÕRKEOTSING
PROBLEEM
VÕIMALIK
PÕHJUS
VÕIMALIKUD LAHENDUS
Masin ei
käivitu.
Juhe pole
vooluvõrguga
ühendatud.
Ühendage juhe töötava vooluvõrguga.
Voolukaitse on
väljas.
Vahetage kaitse välja. (Kui toote tõttu lülitub kaitse sageli välja,
lõpetage selle kasutamine kohe ning laske toodet volitatud
DEWALTi remondiagendil hooldada.)
Kaitselüliti on
väljas.
Lähtestage kaitselüliti. (Kui toote tõttu lülitub kaitselüliti sageli
välja, lõpetage selle kasutamine kohe ning laske toodet volitatud
DEWALTi remondiagendil hooldada.)
Juhe või lüliti on
kahjustunud.
Laske juhe või lüliti volitatud DEWALTi remondiagendil välja
vahetada.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОСЦИЛЯТОРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ DWE315
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT .
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Великобритания и Ирландия
Тип
Входная мощность
Выходная мощность
Частота колебаний
Угол колебения
Вес
LPA (акустическое давление)
KPA (погрешность акустического
давления)
LPA (акустическое давление)
KWA (погрешность акустического
давления)
кг
DWE315
230
230/115
1
300
170
0 – 22,000
1,6˚
1,5
дБ(A)
86
дБ(A)
дБ(A)
3
97
дБ(A)
3
Вперем. тока
ВAC
Вт
Вт
мин-1
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Уровень вибрации h
ah =
м/сек²
16,1
Погрешность K =
м/сек²
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
разных операций с различной
16
оснасткой или при плохом
уходе, уровень вибрации может
изменится. Это может привести
к значительному увеличению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные меры
безопасности, чтобы защитить
оператора от воздействия
вибрации, такие как: наблюдение
за состоянием инструмента
и оснастки, за тем, чтобы руки
оператора не мерзли и за способом
размещения обрабатываемых
деталей.
Предохранители
Европа
230 В инструменты 10 Ампер, сеть
Великобритания
и Ирландия
230 В инструменты 13 Ампер, в вилках
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к серьезной травме
или смертельному исходу
в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая может стать
причиной гибели или тяжелой
травмы. в случае несоблюдения
РУССКИЙ ЯЗЫК
соответствующих мер
безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая может стать причиной
травмы средней или высокой
степени тяжести в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но, если
их не соблюдать, может привести
к порче имущества .
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск пожара.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
DWE315
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN60745-2-4,
EN60745-2-11.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Хорст Гроссман
Вице-президент по разработке и производству
продуктов
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Германия
17.05.2013
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила техники безопасности при использовании электроинструментов.
ВНИМАНИЕ! Прочтите
инструкции по технике
безопасности и руководство
по эксплуатации полностью.
Несоблюдение правил и инструкций
может привести к поражению
электрическим током, пожару и/или
серьезной травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ.
Термин «электроинструмент»
в предупреждениях относится к работающим
от сети(проводным) электроинструментам
или работающим от аккумулятора
(беспроводным) электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность.
Захламленное или плохо освещенное
рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
b) Не используйте
электроинструменты во
взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут привести
к воспламенению пыли или паров.
c) Не разрешайте детям
и посторонним лицам находиться
рядом с вами при работе
с электроинструментом. Отвлекаясь
от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает
риск поражения электротоком.
При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуром-удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию
вне помещения. Использования шнура
питания, пригодного для использования
вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность,
следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не
работайте с электроинструментом
если вы устали, находитесь
в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под
воздействием лекарственных
препаратов. Невнимательность
при работе с электроинструментом
может привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
18
c)
d)
e)
f)
g)
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с нескользящей подошвой, каска
и защитные наушника, используемые
при работе, уменьшают риск получения
травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем,
как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента ваш палец
находится на выключателе или если
электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести
к травме.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства предусматривают
возможность подключения
пылеотсоса и пылесборника,
убедитесь в том, что они правильно
подключены Использование
устройства для сбора пыли сокращает
риски, связанные с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной
нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Не используйте электроинструмент
с неисправным выключателем.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструменты представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за которым
следят должным образом и который
хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы.
Использование электроинструмента
для выполнения операций, для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
Дополнительные правила
техники безопасности для
осциляторного многофункционольного инструмента
ВНИМАНИЕ: При шлифовании
некоторых пород дерева (таких,
как береза, дуб) и металлов
предпринимайте особые меры
безопасности, т.к. их пыль может
быть токсичной. Надевайте
противопылевую маску, которая
специально предназначена для
защиты от токсической пыли
и испарений, и обеспечивает
защиту для людей, выполняющих
эту работу или находящихся в зоне
проведения работ.
ВНИМАНИЕ: При шлифовке
черных металлов пользуйтесь
инструментом в хорошо
проветриваемом месте.
Запрещается работа
с инструментом в присутствии
легковоспламеняющихся
жидкостей, газов и пыли.
Искры и раскаленные частицы,
возникающие в процессе
шлифования или при искрении
щеток электродвигателя, могут
привести к воспламенению горючих
материалов.
Шлифование окрашенных
поверхностей
•
•
ВНИМАНИЕ: Выполняйте
требования действующих норм
в отношении шлифования
окрашенных поверхностей.
Необходимо обращать особое
внимание на следующие
требования:
При наличии такой возможности
следует обеспечить удаление пыли при
помощи вакуумного пылеуловителя.
Соблюдать особую осторожность при
шлифовании поверхностей, которые
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
могут быть окрашены краской на
свинцовой основе:
– Не разрешайте детям или
беременным женщинам находиться
в рабочей зоне.
– Всем лицам, находящимся на
рабочем месте, необходимо
пользоваться респиратором,
предназначенным для защиты
от пыли и испарений краски на
свинцовой основе.
– Запрещается принимать пищу, пить
и курить на рабочем месте.
Необходимо обеспечить безопасную
утилизацию пыли и другого мусора.
• Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности при
выполнении работ, во время
которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Контакт
с оголенными проводами передает
электрический заряд на неизолированные
металлические части инструмента
и приводит к поражению оператора
электрическим током.
• Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации
обрабатываемой детали на
стабильной опоре. Держать деталь
на весу или в руках перед собой неудобно
и это может привести к потере
контроля над инструментом.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Разлетающиеся частицы могут привести
к травмам.
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
Используйте защитные очки.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС.1)
Код даты (t), который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2013 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Переходник для всех режущих
инструментов
1 Переходник для установки устройства для
удаления пыли (DWE315K)
1
Направляющие для резки (DWE315K)
1 31 мм x 43 мм нож для быстрой резки
дерева (DWE315K)
1 31 мм x 43 мм лезвие для резки дерева
с гвоздями
1 100 мм полукружное лезвие (DWE315K)
1 приспособление для шлифовки со шкуркой
25 шлифовальная бумага в ассортименте
1 9,5 мм x 43 мм Лезвие для резки дерева
(DWE315K)
1 3 мм Твердосплавное Лезвие для снятия
прочных покрытий
(100 мм в форме полумесяца) (DWE315K)
1 Жесткое лезвие скребок
1 Шестигранный ключ
1 Набор для инструмента (DWE315K)
1 Сумка для инструмента (DWE315K)
1 Руководство по эксплуатации
Маркировка на инструменте
1 Схема устройства в разобранном виде
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
a. Пусковой курок регулятора оборотов
b. Светодиодная подсветка
c. Фиксатор насадок
d. Кнопка блокировки
e. Паз для боковой установки насадок
f. Фиксатор направляющих резки
g. Кронштейн с направляющей резки
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Этот осциляторный многофункциональный
инструмент предназначен для
профессиональной шлифовки деталей,
врезного шлифования, абразивно-струйной
резки, удаления излишков материала
и подготовки поверхности.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Этот осциляторный многофункциональный
инструмент является профессиональным
электроинструментом.
НЕ подпускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за их
безопасность. Никогда не оставляйте детей
без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель разработан для работы
только на одном напряжении. Всегда
проверяйте соответствие сетевого питания
напряжению, указанному на табличке
с техническими данными.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
с EN 60745; поэтому не требуется
заземления при работе с ним.
ВНИМАНИЕ: Питание для
инструмента с рабочим
напряжением 115 В должно
поступать через надежный
развязывающий трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
13 A.
Использование кабеля-удлинителя
Для подключения к сети этого инструмента
нужно использовать 3–жильный удлинитель
(см. Технические характеристики).
Минимальное сечение провода -1,5 мм2
максимальная длина - 30 м.
При использовании кабельного барабана всегда
полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
выполнением регулировки или
ремонта. Убедитесь в том, что
пусковой выключатель находится
в положении OFF. Случайный запуск
может привести в травме.
ВНИМАНИЕ: Риск порезов
и ожогов. Никогда не касайтесь
острых краев оснастки. Не
трогайте рабочую деталь и диск
сразу после того. как закончите
работу. Они могут сильно
нагреваться. Обращайтесь
с осторожностью. Дайте остыть
оснастке и детали перед тем, как
браться за них.
Установка/снятие оснастки
(рис. 2-6)
ЗАЖИМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСНАСТКИ БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ (РИС. 2–4)
В DWE315 используется система быстрой
смены оснастки. Это позволяет быстро менять
оснастку без использования плоскогубцев или
шестигранных гаечных ключей, в отличии от
других осциляторных инструментов.
1. Возьмите инструмент и сожмите зажим
для установки оснастки (c) как показано на
рисунке 2.
2. Удалите все остатки с вала инструмента
и держателя оснастки.
3. Задвиньте оснастку между осью (h)
и держателем оснастки убедившись в том,
что все восемь штырьков вошли в контакт
с осью. Убедитесь в том, что оснастка
правильно ориентирована, как показано на
Рисунке 3.
4. Отпустите зажимной рычаг оснастки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторая оснастка, такая как
скребки и лезвия при необходимости может
быть установлена под углом, как показано на
рисунке 4.
УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ
БУМАГИ (РИС. 5)
Платформа в форме ромба используется
для установки и закольцовывание системы
крепления шлифовальной бумаги. Эта
платформа позволяет использовать
ее на больших плоских поверхностях
и труднодоступных местах или углах.
1. Установите платформу для шлифования
(i) как показано в разделе Установка/
Снятие оснастки .
22
2. Совместите края шлифовальной бумаги
с краями шлифовальной платформы
и прижмите шлифовальную бумагу (j)
к платформе.
3. Плотно прижмите основание
с закрепленной шлифовальной бумагой
к плоской поверхности и ненадолго
включите инструмент. Это обеспечит
хорошее сцепление между платформой
и шлифовальной бумагой, а также поможет
предотвратить преждевременный износ.
4. Когда край шлифовальной бумаги
износится, снимите лист с платформы,
переверните ее и установите снова.
УСТАНОВКА ОСНАСТКИ С ПОМОЩЬЮ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРЕХОДНИКА (РИС. 6)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежании
травмирования не используйте
оснастку если переходник не
может ее удержать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внимательно
прочитайте все правила техники
безопасности для всей оснастки,
используемой с инструментом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежании
травм убедитесь в том, что
переходник и оснастка хорошо
закреплены.
Оснастку других производителей кроме
DEWALT можно использовать с универсальным
переходником.
1. Установите шайбу (k) на инструмент.
2. Установите оснастку на шайбу.
3. Затяните стопорную гайку переходника (l) c
помощью шестигранного ключа.
Крепление направляющей
резки (рис. 7-12)
Ограничитель глубины/направляющих
резки позволяет точно выполнить разрез на
материале на нужную глубину и более точно
провести отмеченную линию отреза.
1. Установите блок направляющих реза (f),
вставив планку (m) на направляющих
в боковые монтажные пазы оснастки (е) на
корпусе инструмента.
2. Закрепите блок на корпусе с помощью
предложенных крепежных материалов (о).
Затяните с помощью шестигранного ключа
(p).
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ
Эта функция позволяет точно разрезать
материал на нужную глубину.
1. Вставьте направляющую линейку (g) как
показано на рисунке 8 в паз на передней
поверхности направляющего блока (f).
2. Отрегулируйте длину направляющей,
вытянув или задвинув ее на нужную
глубину реза, как показано на рисунке 9.
3. Закрепите направляющие на месте,
повернув кнопку регулировки глубины/
реза (n) по часовой стрелке. Чтобы
снять направляющую поверните кнопку
регулирования глубины/реза против
часовой стрелки.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕЗА
Эта функция позволяет более точно провести
разрез отмеченной линии.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
(рис. 13, 14)
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и нормативные акты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезных травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что
инструмент выключен, прежде чем
подключить его к сети с помощью
шнура питания.
1. Вставьте направляющую линейку (g) как
показано на рисунке 10 в паз с правой
стороны направляющего блока (f).
1. Подсоедините шнур питания.
2. Отрегулируйте длину направляющей,
вытянув или задвинув ее на нужную длину,
как показано на рисунке 11.
2. Чтобы включить инструмент держите его
как показано на рис. 13 и нажмите на
пусковой курок (а).
3. Закрепите направляющие на месте,
повернув кнопку регулировки глубины/
реза (n) по часовой стрелке. Чтобы
снять направляющую поверните кнопку
регулирования глубины/реза против
часовой стрелки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кронштейн направляющей
также можно установить на сборку
направляющей вертикально, чтобы задать
высоту реза. См. рис. 12
Установка адаптера для
устройства удаления пыли
(рис. 16)
Адаптер для устройства удаления пыли
позволяет подключить к инструменту внешнее
устройство удаления пыли с помощью системы
AirLock™ (DWV9000-XJ), или стандартного
35 мм пылеуловителя.
1. Установите адаптер пылеудалителя (q)
вставив плашки (m) со стороны боковых
монтажных пазов для насадок (e).
2. Вставьте винтовое крепление (o)
в адаптер пылеуловителя (q) и затяните
его с помощью шестигранного ключа из
комплекта к инструменту (p).
ПРИМЕЧАНИЕ: Чем сильнее вы
нажимаете на курок, тем больше будет
скорость работы. Если вы сомневаетесь
в правильности выбранной скорости
работы, попробуйте работать на малой
скорости и постепенно увеличивайте
скорость до тех пор, пока не найдете
удобную для вас.
3. Чтобы выключить инструмент, отпустите
выключатель (а).
Кнопка блокировки (рис. 14)
Для более комфортного продолжительного
использования инструмента можно
воспользоваться кнопкой блокировки (d)
выключателя (а) в нажатом положении.
Сведодиодная подсветка
(рис. 15)
Светодиодная подсветка( b) включается при
нажатии на выключатель.
Правильное положение рук
(рис. 13)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм
ВСЕГДАправильно держите
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмент,так как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм ВСЕГДА крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
Правильное положение рук при работе
с инструментом показано на Рисунке 13.
Использование адаптера
пылеуловителя со
шлифовальной платформой.
(рис.17)
1. Установка адаптера для пылеуловителя
(q) См. Установка адаптера
пылеуловителя.
2. Установите платформу для шлифования
(i) как показано в разделе Установка/
Снятие оснастки .
шлифовальную бумагу для финишной
обработки поверхностей. При
необходимости сначала выполните
пробную шлифовку.
• Излишняя сила сокращает эффективность
работы и приводит к перегрузки двигателя.
Регулярно заменяйте оснастку, чтобы
сохранить оптимальную эффективность
работы.
• Не допускайте износа шлифовальной
бумаги, это приведет к повреждению
шлифовальной платформы.
• Если инструмент перегрелся, особенно
если он работает на низких скоростях,
установите скорость на максимум
и дайте ему поработать 2-3 минуты
без нагрузки для того, чтобы охладить
двигатель. Избегайте продолжительного
использования инструмента на низких
скоростях. Диск всегда должен быть
острым.
3. Закрепите шлифовальную бумагу как
описано в разделе Установка/Снятие
шлифовальной бумаги .
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Использование адаптера
пылеуловителя с насадкой
для врезного шлифования.
(рис.18)
Электроинструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
1. Установка адаптера для пылеуловителя
См. Установка адаптера
пылеуловителя.
2. Нажмите кронштейн пылеуловителя (s),
установив его в нижней части адаптера
пылеуловителя (q).
3. Установите бур для врезного шлифования
(i) как показано в разделе Установка/
Снятие оснастки .
4. Отрегулируйте кронштейн пылеуловителя
(s), чтобы добиться наилучших результатов.
Полезные советы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Убедитесь в том, что
пусковой выключатель находится
в положении OFF. Случайный запуск
может привести в травме.
• Всегда надежно закрепляйте деталь, чтобы
предупредить ее перемещение. Любое
смещение детали может повлиять на
качество разреза или шлифовки.
Смазка
• Не начинайте шлифовку не установив
шлифовальную бумагу на платформу.
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
• Используйте крупнозернистую
шлифовальную бумагу для грубых
поверхностей, среднезернистую
шлифовальную бумагу для гладких
поверхностей и тонкозернистую
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте загрязнения
и пыль с корпуса инструмента,
продувая его сухим воздухом,
поскольку грязь собирается внутри
корпуса и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте ткань, смоченную
в мягком мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
Дополнительные приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей, кроме
DEWALT,не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующим аксессуарам.
СОВМЕСТИМАЯ ОСНАСТКА
Осциляторная шлифовальная платформа
Осциляторное лезвие для резки дерева
с гвоздями
Широкое титановое осциляторное лезвие для
резки дерева с гвоздями
Осциляторное лезвие для твердых пород
дерева
Осциляторное лезвие для быстрой резки
дерева
Широкое осциляторное лезвие для быстрой
резки дерева
Осциляторное лезвие для резки деревянных
деталей
Осциляторное титановое лезвие по металлу
Осциляторное полукруглое лезвие
Осциляторное полукруглое титановое лезвие
Осциляторное лезвие для среза заподлицо
Осциляторное титановое лезвие для среза
заподлицо
Осциляторное универсальное лезвие
Осциляторный жесткий нож-скрейпер
Осциляторный гибкий нож-скрейпер
Осциляторный твердосплавный нож-скрейпер
для снятия твердых покрытий
Осциляторный тверлосплавный нож-скрейпер
для быстрого снятия твердых покрытий
Осциляторный твердосплавный напильник
с крупной насечкой
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электропродуктов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам, у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись
в местное представительство компании
DEWALTDEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на вебсайте: www.2helpU.com.
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА
ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Инструмент не
включается.
Отсоединен шнур
питания.
Подключите инструмент к сети.
Перегорел
предохранитель.
Замените предохранитель. (Если предохранитель
каждый раз перегорает, немедленно прекратите
использование инструмента и обратитесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT агенту
по ремонту.)
Сработал
автомат защиты.
Сбросьте автомат защиты. (Если каждый раз
срабатывает автомат защиты, немедленно
прекратите использование инструмента и обратитесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT агенту
по ремонту.)
Поврежден шнур
или выключатель.
Для замены поврежденных или неисправных шнуров
питания обращайтесь в авторизованные сервисные
центры DEWALT.
zst00217900 - 11-11-2013
26
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising