DWE315 | DeWalt DWE315 MULTITOOL instruction manual

370001 - 03 LT
DWE315
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
16
1 pav. / Рисунок 1
b
d
a
c
e
f
g
t
2 pav. / Рисунок 2
h
c
3
3 pav. / Рисунок 3
4 pav. / Рисунок 4
5 pav. / Рисунок 5
6 pav. / Рисунок 6
j
l
k
i
7 pav. / Рисунок 7
8 pav. / Рисунок 8
f
e
g
m
9 pav. / Рисунок 9
f
o
p
4
n
g
10 pav. / Рисунок 10
11 pav. / Рисунок 11
f
n
g
12 pav. / Рисунок 12
g
13 pav. / Рисунок 13
a
14 pav. / Рисунок 14
15 pav. / Рисунок 15
d
b
a
5
16 pav. / Рисунок 16
q
m
p
o
e
17 pav. / Рисунок 17
18 pav. / Рисунок 18
q
q
c
i
s
6
LIETUVIŲ
UNIVERSALUS ŠVYTUOKLINIS ĮRANKIS
DWE315
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
JK ir Airijos vartotojams
Tipas
Galios įvestis
Galios išvestis
Švytavimo dažnis
Švytavimo kampas
Svoris
LPA
KPA
LWA
KWA
(garso slėgis)
(garso slėgio paklaida)
(garso galia)
(garso galios paklaida)
kg
DWE315
230
230/115
1
300
170
0 – 22 000
1,6˚
1,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
VAC
VAC
W
W
min-1
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
m/s²
16,1
ah =
Paklaida K =
m/s²
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai 10 amperų elektros
tinkle
JK ir Airijos vartotojams 230 V įrankiai 13 amperų elektros
kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: Nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
7
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DWE315
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau
nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN60745-2-4,
EN60745-2-11.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo
direktoriaus pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2013-05-17
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
8
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
LIETUVIŲ
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
d)
e)
f)
g)
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos saugos taisyklės
naudojant universalų švytuoklinį įrankį
ĮSPĖJIMAS: Būkite itin atsargūs,
šlifuodami tam tikrą medieną (pvz.,
beržą, ąžuolą) ir metalus, kuriuos
apdorojant kyla nuodingų dulkių.
Dėvėkite specialias, nuo nuodingų
dulkių bei dūmų apsaugančias kaukes
ir užtikrinkite, kad taip pat būtų
apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba
į ją įeinantys žmonės.
ĮSPĖJIMAS: Šlifuodami juoduosius
metalus, naudokite šį įrankį gerai
vėdinamoje vietoje. Nesinaudokite
įrankiu, jei šalia yra degių skysčių, dujų
arba dulkių. Kibirkštys arba karštos
dalelės, atsirandančios atliekant
9
LIETUVIŲ
šlifavimo darbus arba besisukant
variklio šepetėliams, gali uždegti
degias medžiagas.
Dėvėkite akių apsaugas.
Naudokite kvėpavimo takų apsaugos
priemones.
Dažų šalinimas
•
•
•
ĮSPĖJIMAS: Šlifuodami dažytus
paviršius, laikykitės saugos taisyklių.
Ypač atkreipkite dėmesį į šiuos
punktus:
Jei įmanoma, naudokitės dulkių siurbliu.
Būkite ypač atsargūs, šlifuodami dažytus
paviršius, kurių pagrindinė medžiaga gali
būti švinas:
– Į darbo vietą neleiskite vaikų ir nėščių.
– Visi į darbo teritoriją patekę asmenys turi
dėvėti kaukę, skirtą apsaugai nuo švino
turinčių dažų dulkių bei dūmų.
– Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir
nerūkykite.
Saugiai pašalinkite dulkių daleles bei kitas
atliekas.
• Atlikdami operacijas, kurių metu pjovimo
įrankis gali paliesti nematomus laidus arba
savo paties laidą, laikykite elektrinį įrankį
už izoliuotos rankenos. Prisilietus prie laido,
kuriuo teka elektros srovė, išorinės metalinės
dalys taip pat tampa „gyvos“ ir gali nutrenkti
operatorių.
• Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (t), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2013 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 adapteris visiems diskams
1 dulkių ištraukimo adapteris (DWE315K)
1 pjovimo kreiptuvas (DWE315K)
1 31 mm x 43 mm medienos greitojo pjovimo
diskas (DWE315K)
1 31 mm x 43 mm diskas medienai su vinimis
pjauti
1 100 mm pusapskritis diskas (DWE315K)
1 šlifavimo padas
25 įvairių rūšių švitrinio popieriaus lakštai
1 9,5 mm x 43 mm medienos tiksliojo pjovimo
diskas (DWE315K)
1 3 mm karbidinis cemento šalinimo diskas
(100 mm pusmėnulis) (DWE315K)
1 standusis grandymo diskas
1 šešiakampis veržliaraktis
1 įrankių dėžė (DWE315K)
– klausos pablogėjimas;
1 įrankių krepšys (DWE315B)
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
1 naudojimo instrukcija
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
1 brėžinio išklotinė
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. greičio reguliavimo gaidukas
Naudokite ausų apsaugos priemones.
10
b. diodinė apšvietimo lemputė
LIETUVIŲ
c. priedų tvirtinimo svirtis
b. fiksavimo mygtukas
e. priedų šoninio montavimo angos
f. pjūvio kreiptuvo blokas
g. pjūvio kreiptuvo antgalis
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Ilginimo laido naudojimas
Šis universalus švytuoklinis įrankis skirtas
profesionaliems detalių šlifavimo, įleidžiamojo
pjovimo, tiesiojo pjovimo, perteklinių medžiagų
šalinimo ir paviršiaus paruošimo apdorojimui
darbams.
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
Šis universalus švytuoklinis įrankis yra
profesionalus elektrinis įrankis.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
Remiantis EN 60745 standartu, šis
„DeWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį izoliacinį
transformatorių su įžeminimo ekranu
tarp pagrindinės ir antrinės apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Kyla plėštinių žaizdų
arba nudegimų pavojus. Niekada
nelieskite aštrių priedų briaunų.
Nelieskite ruošinio arba disko tuoj pat
po įrankio naudojimo. Jie gali būti labai
įkaitę. Būkite atidūs. Prieš imdami
priedus ir ruošinį, visuomet palaukite,
kol jie atvės.
Priedų įdėjimas / išėmimas
(2–6 pav.)
BERAKTIS PRIEDŲ VERŽIKLIS (2–4 PAV.)
Modelis DWE215 pasižymi greitojo priedų keitimo
sistema. Kitaip nei naudojant kitas švytuoklinių
įrankių sistemas, ši leidžia greičiau pakeisti priedus
nenaudojant jokių veržliarakčių ar šešiakampių.
1. Suimkite įrankį ir suspauskite priedų tvirtinimo
svirtį (c) kaip parodyta 2 pav.
2. Nuvalykite nešvarumus nuo įrankio veleno ir
priedo laikiklio.
3. Stumkite priedą tarp veleno (h) ir priedo
laikiklio, įsitikindami, kad priedas užsifiksuoja
ant visų aštuonių laikiklio kaiščių ir yra
lygmalas velenui. Priedas būtinai turi būti
nukreiptas taip, kaip parodyta 3 pav.
11
LIETUVIŲ
4. Atleiskite priedų tvirtinimo svirtį.
PASTABA: Jeigu reikia, kai kuriuos priedus,
pavyzdžiui, grandiklius ir diskus, galima montuoti
kampu kaip parodyta 4 pav.
ŠVITRINIO POPIERIAUS LAKŠTŲ
TVIRTINIMAS/NUĖMIMAS (5 PAV.)
Rombo formos plokštelėje naudojamas tvirtinimo
kibukais sistema švitrinio popieriaus lakštams
pritvirtinti. Plokštelę galima naudoti dideliems,
plokštiems paviršiams, ir siauroms vietoms ar
kampams šlifuoti.
1. Pritvirtinkite šlifavimo plokštelę (i) kaip
aprašyta skyriuje Priedų įdėjimas/nuėmimas.
2. Sutapdinkite švitrinio popieriaus lakšto kraštus
su šlifavimo plokštelės kraštais ir prispauskite
švitrinio popieriaus lakštą (j) prie plokštelės.
3. Tvirtai paspauskite pagrindą su pritvirtintu
švitrinio popieriaus lakštu į lygų paviršių ir
trumpam įjunkite įrankį. Tuomet plokštelė ir
švitrinio popieriaus lakštas tinkamai sukibs bei
nenusidėvės pirma laiko.
4. Kai švitrinio popieriaus lakšto galas nusidėvės,
nuplėškite lakštą nuo plokštelės, apsukite ir
vės prispauskite.
PRIEDŲ TVIRTINIMAS NAUDOJAMS
UNIVERSALŲJĮ ADAPTERĮ (6 PAV.)
DĖMESIO: Norėdami išvengti
susižeidimo, nenaudokite darbams
jokių priedų, kurių adapteris negalėtų
tinkamai laikyti.
DĖMESIO: Perskaitykite visų su šiuo
įrankiu naudojamų priedų gamintojų
pateiktus saugos reikalavimus.
DĖMESIO: Norėdami išvengti
susižeidimo, būtinai įsitikinkite, ar
adapteris tvirtai laiko priedą.
Ne „DEWALT“ priedus galima tvirtinti naudojant
universalųjį adapterį.
1. Dėkite ant įrankio poveržlę (k).
2. Dėkite priedą ant poveržlės.
3. Šešiakampiu veržliarakčiu tvirtai užveržkite
adapterio veržlę (l).
Pjūvio kreiptuvo montavimas
(7–12 pav.)
Gylio/pjūvio kreiptuvas leidžia tiksliai pjauti
medžiagą tam tikru gyliu ir tiksliau pjauti pagal
pažymėtą liniją.
1. Pritvirtinkite pjūvio kreiptuvo bloką (f),
įtaisydami kreiptuvo ąseles (m) į priedų šoninio
12
montavimo angas (e), esančias pagrindiniame
įrankio korpuse.
2. Priveržkite bloką prie pagrindinio korpuso
pateiktuoju varžtu (o). Priveržkite pateiktuoju
šešiakampiu raktu (p).
GYLIO KREIPTUVAS
Ši priemonė leidžia tiksliai pjauti medžiagą tam
tikru gyliu.
1. Įtaisykite kreiptuvo antgalį (g) į kreiptuvo bloko
priekinę angą (f), kaip pavaizduota 8 pav.
2. Pareguliuokite kreiptuvo ilgį, ištraukdami arba
įstumdami vidun, kad nustatytumėte norimą
pjūvio gylį, kaip pavaizduota 9 pav.
3. Priveržkite kreiptuvą, sukdami gylio/pjūvio
reguliavimo rankenėlę (n) pagal laikrodžio
rodyklę. Norėdami kreiptuvą atlaisvinti, sukite
gylio/pjūvio reguliavimo rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę.
PJŪVIO KREIPTUVAS
Ši priemonė leidžia tiksliau pjauti pagal pažymėtą
pjovimo liniją.
1. Įtaisykite kreiptuvo antgalį (g) į kreiptuvo bloko
kairėje ir dešinėje pusėse esančias angas (f),
kaip pavaizduota 10 pav.
2. Pareguliuokite kreiptuvo ilgį, ištraukdami arba
įstumdami vidun, kad nustatytumėte norimą
ilgį, kaip pavaizduota 11 pav.
3. Priveržkite kreiptuvą, sukdami gylio/pjūvio
reguliavimo rankenėlę (n) pagal laikrodžio
rodyklę. Norėdami kreiptuvą atlaisvinti, sukite
gylio/pjūvio reguliavimo rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę.
PASTABA: Kreiptuvo antgalį galima montuoti
apsauginiame gaubte vertikaliai, norint nustatyti
aukštį virš pjūvio. Žr. 12 pav.
Dulkių ištraukimo adapterio
montavimas (16 pav.)
Dulkių ištraukimo adapteris leidžia prijungti įrankį
prie išorinio dulkių trauktuvo naudojant sistemą
„AirLock™“ (DWV9000-XJ), arba standartinę
35 mm dulkių trauktuvo detalę.
1. Pritvirtinkite dulkių ištraukimo adapterį
(q), įtaisydami ąseles (m) priedų šoninio
montavimo angose (e).
2. Įkiškite varžtą (o) į dulkių ištraukimo adapterį
(q) ir užveržkite jį pateiktuoju šešiakampiu
raktu (p).
LIETUVIŲ
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
(13, 14 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio.
ĮSPĖJIMAS: Prieš įkišdami maitinimo
laido kištuką į elektros lizdą, būtinai
patikrinkite, ar jungiklis tikrai yra
išjungtas.
1. Įkiškite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą.
2. Įjunkite įrankį: laikydami jį taip, kaip parodyta
13 pav., paspauskite greičio reguliavimo
gaiduką (a).
PASTABA: Kuo stipriau spausite gaiduką,
tuo greičiau veiks įrankis. Jeigu nesate tikri,
ar greitis yra tinkamas norimam darbui atlikti,
pradėkite nuo mažesnio greičio ir palaipsniui
didinkite jį iki patogaus reikiamo greičio.
3. Norėdami įrankį išjungti, atleiskite greičio
reguliavimo gaiduką (a).
Fiksavimo mygtukas (14 pav.)
Fiksavimo mygtuku (d) galima užfiksuoti nuspaustą
gaiduką (a), kad būtų patogiau dirbti ilgai naudojant
įrankį.
Diodinė apšvietimo lemputė
(15 pav.)
Diodinė apšvietimo lempute (b) įjungiama
nuspaudus gaiduką.
Tinkama rankų padėtis
(13 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Dulkių ištraukimo adapterio
naudojimas su šlifavimo
plokštele (17 pav.)
1. Pritvirtinkite dulkių trauktuvo adapterį (q).
Žr. skyrių Dulkių ištraukimo adapterio
montavimas.
2. Pritvirtinkite šlifavimo plokštelę (i) kaip
aprašyta skyriuje Priedų įdėjimas/nuėmimas.
3. Pritvirtinkite švitrinio popieriaus lakštą, kaip
aprašyta skyriuje Švitrinio popieriaus lakštų
tvirtinimas/nuėmimas.
Dulkių ištraukimo adapterio
naudojimas su įleidžiamojo
pjovimo priedu (18 pav.)
1. Pritvirtinkite dulkių trauktuvo adapterį.
Žr. skyrių Dulkių ištraukimo adapterio
montavimas.
2. Įstumkite dulkių ištraukimo antgalį (s) į apatinę
dulkių ištraukimo adapterio angą (q).
3. Pritvirtinkite įleidžiamojo pjovimo antgalį, kaip
aprašyta skyriuje Priedų įdėjimas/nuėmimas.
4. Atitinkamai pareguliuokite dulkių ištraukimo
antgalį (s).
Naudingi patarimai
• Visada įsitikinkite, ar ruošinys yra tvirtai
laikomas arba įtvirtintas spaustuvais, kad
nepajudėtų. Menkiausiai sujudėjus medžiagai,
gali suprastėti pjovimo arba šlifavimo kokybė.
• Nepradėkite šlifuoti, kol prie šlifavimo
plokštelės nepritvirtinsite švitrinio popieriaus.
• Stambiu švitriniu popieriumi šlifuokite grubius
paviršius, vidutinio smulkumo – lygius
paviršius, o smulkiu paviršius galutinai
apdailinkite. Jeigu reikia, išbandykite ant
atliekamųjų medžiagų.
• Per stipriai spaudžiant, sumažės darbo
našumas ir bus perkrautas variklis. Optimalus
darbo našumas pasiekiamas reguliariai
keičiant priedą.
• Nelaukite, kol švitrinis popierius visiškai sudils
– sugadinsite šlifavimo padą.
• Jeigu įrankis perkaistų, ypač naudojant įrankį
mažu greičiu, nustatykite maksimalų greitį ir
leiskite jam 2–3 minutes paveikti be apkrovų,
kad atvėstų variklis. Stenkitės ilgai nenaudoti
įrankio labai mažu greičiu. Disko ašmenys
visada turi būti aštrūs.
Tinkama rankų padėtis: įrankį reikia laikyti taip,
kaip parodyta 13 pav.
13
LIETUVIŲ
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui – jam reikia minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
Aplinkos apsauga
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Kad būtų
sumažintas sužeidimo pavojus, su šiuo
gaminiu reikia naudoti tik „DEWALT“
rekomenduojamus priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
14
SUDERINAMI PRIEDAI
Švytuoklinis šlifavimo padas
Švytuoklinis medienos su vinimis pjovimo diskas
Platus švytuoklinis titaninis medienos su vinimis
pjovimo diskas
Švytuoklinis kietmedžio pjovimo diskas
Švytuoklinis medienos greitojo pjovimo diskas
Platus švytuoklinis medienos greitojo pjovimo
diskas
Švytuoklinis medienos tiksliojo pjovimo diskas
Švytuoklinis titaninis metalo pjovimo diskas
Švytuoklinis pusapskritis diskas
Švytuoklinis titaninis pusapskritis diskas
Švytuoklinis tiesiojo pjovimo diskas
Švytuoklinis titaninis tiesiojo pjovimo diskas
Universalus švytuoklinis įvairių medžiagų pjovimo
diskas
Švytuoklinis standusis grandymo diskas
Švytuoklinis lankstusis grandymo diskas
Švytuoklinis karbidinis cemento šalinimo diskas
Švytuoklinis karbidinis greitasis cemento šalinimo
diskas
Švytuoklinė karbidinė dildė
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
Bendrovė „DEWALT“ surenka atitarnavusius
savo gamybos „DEWALT“ prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
LIETUVIŲ
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietos „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
PROBLEMA
GALIMA
PRIEŽASTIS
GALIMAS SPRENDIMO BŪDAS
Įrankis
neveikia.
Neprijungtas
laidas.
Įjunkite įrankio laido kištuką į veikiantį elektros lizdą.
Perdegė
elektros
grandinės
saugiklis.
Pakeiskite elektros grandinės saugiklį. (Jeigu naudojant prietaisą
elektros grandinės saugiklis dažnai perdega, tuoj pat liaukitės
naudoję prietaisą ir atiduokite jį techninei priežiūrai įgaliotajam
„DEWALT“ remonto atstovui.)
Įsijungė elektros
grandinės
pertraukiklis.
Atitaisykite grandinės pertraukiklį. (Jeigu naudojant prietaisą dažnai
įsijungia elektros grandinės pertraukiklis, tuoj pat liaukitės naudoję
prietaisą ir atiduokite jį techninei priežiūrai įgaliotajam „DEWALT“
remonto atstovui.)
Pažeistas laidas
arba jungiklis.
Atiduokite prietaisą įgaliotajam „DEWALT“ remonto atstovui, kad
laidas arba jungiklis būtų pakeistas.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОСЦИЛЯТОРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ DWE315
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT .
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Великобритания и Ирландия
Тип
Входная мощность
Выходная мощность
Частота колебаний
Угол колебения
Вес
LPA (акустическое давление)
KPA (погрешность акустического
давления)
LPA (акустическое давление)
KWA (погрешность акустического
давления)
кг
DWE315
230
230/115
1
300
170
0 – 22,000
1,6˚
1,5
дБ(A)
86
дБ(A)
дБ(A)
3
97
дБ(A)
3
Вперем. тока
ВAC
Вт
Вт
мин-1
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Уровень вибрации h
ah =
м/сек²
16,1
Погрешность K =
м/сек²
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
разных операций с различной
16
оснасткой или при плохом
уходе, уровень вибрации может
изменится. Это может привести
к значительному увеличению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные меры
безопасности, чтобы защитить
оператора от воздействия
вибрации, такие как: наблюдение
за состоянием инструмента
и оснастки, за тем, чтобы руки
оператора не мерзли и за способом
размещения обрабатываемых
деталей.
Предохранители
Европа
230 В инструменты 10 Ампер, сеть
Великобритания
и Ирландия
230 В инструменты 13 Ампер, в вилках
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к серьезной травме
или смертельному исходу
в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая может стать
причиной гибели или тяжелой
травмы. в случае несоблюдения
РУССКИЙ ЯЗЫК
соответствующих мер
безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая может стать причиной
травмы средней или высокой
степени тяжести в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но, если
их не соблюдать, может привести
к порче имущества .
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск пожара.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
DWE315
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN60745-2-4,
EN60745-2-11.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Хорст Гроссман
Вице-президент по разработке и производству
продуктов
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Германия
17.05.2013
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила техники безопасности при использовании электроинструментов.
ВНИМАНИЕ! Прочтите
инструкции по технике
безопасности и руководство
по эксплуатации полностью.
Несоблюдение правил и инструкций
может привести к поражению
электрическим током, пожару и/или
серьезной травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ.
Термин «электроинструмент»
в предупреждениях относится к работающим
от сети(проводным) электроинструментам
или работающим от аккумулятора
(беспроводным) электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность.
Захламленное или плохо освещенное
рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
b) Не используйте
электроинструменты во
взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут привести
к воспламенению пыли или паров.
c) Не разрешайте детям
и посторонним лицам находиться
рядом с вами при работе
с электроинструментом. Отвлекаясь
от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает
риск поражения электротоком.
При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуром-удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию
вне помещения. Использования шнура
питания, пригодного для использования
вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность,
следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не
работайте с электроинструментом
если вы устали, находитесь
в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под
воздействием лекарственных
препаратов. Невнимательность
при работе с электроинструментом
может привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
18
c)
d)
e)
f)
g)
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с нескользящей подошвой, каска
и защитные наушника, используемые
при работе, уменьшают риск получения
травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем,
как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента ваш палец
находится на выключателе или если
электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести
к травме.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства предусматривают
возможность подключения
пылеотсоса и пылесборника,
убедитесь в том, что они правильно
подключены Использование
устройства для сбора пыли сокращает
риски, связанные с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной
нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Не используйте электроинструмент
с неисправным выключателем.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструменты представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за которым
следят должным образом и который
хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы.
Использование электроинструмента
для выполнения операций, для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
Дополнительные правила
техники безопасности для
осциляторного многофункционольного инструмента
ВНИМАНИЕ: При шлифовании
некоторых пород дерева (таких,
как береза, дуб) и металлов
предпринимайте особые меры
безопасности, т.к. их пыль может
быть токсичной. Надевайте
противопылевую маску, которая
специально предназначена для
защиты от токсической пыли
и испарений, и обеспечивает
защиту для людей, выполняющих
эту работу или находящихся в зоне
проведения работ.
ВНИМАНИЕ: При шлифовке
черных металлов пользуйтесь
инструментом в хорошо
проветриваемом месте.
Запрещается работа
с инструментом в присутствии
легковоспламеняющихся
жидкостей, газов и пыли.
Искры и раскаленные частицы,
возникающие в процессе
шлифования или при искрении
щеток электродвигателя, могут
привести к воспламенению горючих
материалов.
Шлифование окрашенных
поверхностей
•
•
ВНИМАНИЕ: Выполняйте
требования действующих норм
в отношении шлифования
окрашенных поверхностей.
Необходимо обращать особое
внимание на следующие
требования:
При наличии такой возможности
следует обеспечить удаление пыли при
помощи вакуумного пылеуловителя.
Соблюдать особую осторожность при
шлифовании поверхностей, которые
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
могут быть окрашены краской на
свинцовой основе:
– Не разрешайте детям или
беременным женщинам находиться
в рабочей зоне.
– Всем лицам, находящимся на
рабочем месте, необходимо
пользоваться респиратором,
предназначенным для защиты
от пыли и испарений краски на
свинцовой основе.
– Запрещается принимать пищу, пить
и курить на рабочем месте.
Необходимо обеспечить безопасную
утилизацию пыли и другого мусора.
• Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности при
выполнении работ, во время
которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Контакт
с оголенными проводами передает
электрический заряд на неизолированные
металлические части инструмента
и приводит к поражению оператора
электрическим током.
• Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации
обрабатываемой детали на
стабильной опоре. Держать деталь
на весу или в руках перед собой неудобно
и это может привести к потере
контроля над инструментом.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Разлетающиеся частицы могут привести
к травмам.
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
Используйте защитные очки.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС.1)
Код даты (t), который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2013 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Переходник для всех режущих
инструментов
1 Переходник для установки устройства для
удаления пыли (DWE315K)
1
Направляющие для резки (DWE315K)
1 31 мм x 43 мм нож для быстрой резки
дерева (DWE315K)
1 31 мм x 43 мм лезвие для резки дерева
с гвоздями
1 100 мм полукружное лезвие (DWE315K)
1 приспособление для шлифовки со шкуркой
25 шлифовальная бумага в ассортименте
1 9,5 мм x 43 мм Лезвие для резки дерева
(DWE315K)
1 3 мм Твердосплавное Лезвие для снятия
прочных покрытий
(100 мм в форме полумесяца) (DWE315K)
1 Жесткое лезвие скребок
1 Шестигранный ключ
1 Набор для инструмента (DWE315K)
1 Сумка для инструмента (DWE315K)
1 Руководство по эксплуатации
Маркировка на инструменте
1 Схема устройства в разобранном виде
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
a. Пусковой курок регулятора оборотов
b. Светодиодная подсветка
c. Фиксатор насадок
d. Кнопка блокировки
e. Паз для боковой установки насадок
f. Фиксатор направляющих резки
g. Кронштейн с направляющей резки
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Этот осциляторный многофункциональный
инструмент предназначен для
профессиональной шлифовки деталей,
врезного шлифования, абразивно-струйной
резки, удаления излишков материала
и подготовки поверхности.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Этот осциляторный многофункциональный
инструмент является профессиональным
электроинструментом.
НЕ подпускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за их
безопасность. Никогда не оставляйте детей
без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель разработан для работы
только на одном напряжении. Всегда
проверяйте соответствие сетевого питания
напряжению, указанному на табличке
с техническими данными.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
с EN 60745; поэтому не требуется
заземления при работе с ним.
ВНИМАНИЕ: Питание для
инструмента с рабочим
напряжением 115 В должно
поступать через надежный
развязывающий трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
13 A.
Использование кабеля-удлинителя
Для подключения к сети этого инструмента
нужно использовать 3–жильный удлинитель
(см. Технические характеристики).
Минимальное сечение провода -1,5 мм2
максимальная длина - 30 м.
При использовании кабельного барабана всегда
полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
выполнением регулировки или
ремонта. Убедитесь в том, что
пусковой выключатель находится
в положении OFF. Случайный запуск
может привести в травме.
ВНИМАНИЕ: Риск порезов
и ожогов. Никогда не касайтесь
острых краев оснастки. Не
трогайте рабочую деталь и диск
сразу после того. как закончите
работу. Они могут сильно
нагреваться. Обращайтесь
с осторожностью. Дайте остыть
оснастке и детали перед тем, как
браться за них.
Установка/снятие оснастки
(рис. 2-6)
ЗАЖИМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСНАСТКИ БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ (РИС. 2–4)
В DWE315 используется система быстрой
смены оснастки. Это позволяет быстро менять
оснастку без использования плоскогубцев или
шестигранных гаечных ключей, в отличии от
других осциляторных инструментов.
1. Возьмите инструмент и сожмите зажим
для установки оснастки (c) как показано на
рисунке 2.
2. Удалите все остатки с вала инструмента
и держателя оснастки.
3. Задвиньте оснастку между осью (h)
и держателем оснастки убедившись в том,
что все восемь штырьков вошли в контакт
с осью. Убедитесь в том, что оснастка
правильно ориентирована, как показано на
Рисунке 3.
4. Отпустите зажимной рычаг оснастки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторая оснастка, такая как
скребки и лезвия при необходимости может
быть установлена под углом, как показано на
рисунке 4.
УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ
БУМАГИ (РИС. 5)
Платформа в форме ромба используется
для установки и закольцовывание системы
крепления шлифовальной бумаги. Эта
платформа позволяет использовать
ее на больших плоских поверхностях
и труднодоступных местах или углах.
1. Установите платформу для шлифования
(i) как показано в разделе Установка/
Снятие оснастки .
22
2. Совместите края шлифовальной бумаги
с краями шлифовальной платформы
и прижмите шлифовальную бумагу (j)
к платформе.
3. Плотно прижмите основание
с закрепленной шлифовальной бумагой
к плоской поверхности и ненадолго
включите инструмент. Это обеспечит
хорошее сцепление между платформой
и шлифовальной бумагой, а также поможет
предотвратить преждевременный износ.
4. Когда край шлифовальной бумаги
износится, снимите лист с платформы,
переверните ее и установите снова.
УСТАНОВКА ОСНАСТКИ С ПОМОЩЬЮ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРЕХОДНИКА (РИС. 6)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежании
травмирования не используйте
оснастку если переходник не
может ее удержать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внимательно
прочитайте все правила техники
безопасности для всей оснастки,
используемой с инструментом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежании
травм убедитесь в том, что
переходник и оснастка хорошо
закреплены.
Оснастку других производителей кроме
DEWALT можно использовать с универсальным
переходником.
1. Установите шайбу (k) на инструмент.
2. Установите оснастку на шайбу.
3. Затяните стопорную гайку переходника (l) c
помощью шестигранного ключа.
Крепление направляющей
резки (рис. 7-12)
Ограничитель глубины/направляющих
резки позволяет точно выполнить разрез на
материале на нужную глубину и более точно
провести отмеченную линию отреза.
1. Установите блок направляющих реза (f),
вставив планку (m) на направляющих
в боковые монтажные пазы оснастки (е) на
корпусе инструмента.
2. Закрепите блок на корпусе с помощью
предложенных крепежных материалов (о).
Затяните с помощью шестигранного ключа
(p).
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ
Эта функция позволяет точно разрезать
материал на нужную глубину.
1. Вставьте направляющую линейку (g) как
показано на рисунке 8 в паз на передней
поверхности направляющего блока (f).
2. Отрегулируйте длину направляющей,
вытянув или задвинув ее на нужную
глубину реза, как показано на рисунке 9.
3. Закрепите направляющие на месте,
повернув кнопку регулировки глубины/
реза (n) по часовой стрелке. Чтобы
снять направляющую поверните кнопку
регулирования глубины/реза против
часовой стрелки.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕЗА
Эта функция позволяет более точно провести
разрез отмеченной линии.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
(рис. 13, 14)
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и нормативные акты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезных травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что
инструмент выключен, прежде чем
подключить его к сети с помощью
шнура питания.
1. Вставьте направляющую линейку (g) как
показано на рисунке 10 в паз с правой
стороны направляющего блока (f).
1. Подсоедините шнур питания.
2. Отрегулируйте длину направляющей,
вытянув или задвинув ее на нужную длину,
как показано на рисунке 11.
2. Чтобы включить инструмент держите его
как показано на рис. 13 и нажмите на
пусковой курок (а).
3. Закрепите направляющие на месте,
повернув кнопку регулировки глубины/
реза (n) по часовой стрелке. Чтобы
снять направляющую поверните кнопку
регулирования глубины/реза против
часовой стрелки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кронштейн направляющей
также можно установить на сборку
направляющей вертикально, чтобы задать
высоту реза. См. рис. 12
Установка адаптера для
устройства удаления пыли
(рис. 16)
Адаптер для устройства удаления пыли
позволяет подключить к инструменту внешнее
устройство удаления пыли с помощью системы
AirLock™ (DWV9000-XJ), или стандартного
35 мм пылеуловителя.
1. Установите адаптер пылеудалителя (q)
вставив плашки (m) со стороны боковых
монтажных пазов для насадок (e).
2. Вставьте винтовое крепление (o)
в адаптер пылеуловителя (q) и затяните
его с помощью шестигранного ключа из
комплекта к инструменту (p).
ПРИМЕЧАНИЕ: Чем сильнее вы
нажимаете на курок, тем больше будет
скорость работы. Если вы сомневаетесь
в правильности выбранной скорости
работы, попробуйте работать на малой
скорости и постепенно увеличивайте
скорость до тех пор, пока не найдете
удобную для вас.
3. Чтобы выключить инструмент, отпустите
выключатель (а).
Кнопка блокировки (рис. 14)
Для более комфортного продолжительного
использования инструмента можно
воспользоваться кнопкой блокировки (d)
выключателя (а) в нажатом положении.
Сведодиодная подсветка
(рис. 15)
Светодиодная подсветка( b) включается при
нажатии на выключатель.
Правильное положение рук
(рис. 13)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм
ВСЕГДАправильно держите
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмент,так как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм ВСЕГДА крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
Правильное положение рук при работе
с инструментом показано на Рисунке 13.
Использование адаптера
пылеуловителя со
шлифовальной платформой.
(рис.17)
1. Установка адаптера для пылеуловителя
(q) См. Установка адаптера
пылеуловителя.
2. Установите платформу для шлифования
(i) как показано в разделе Установка/
Снятие оснастки .
шлифовальную бумагу для финишной
обработки поверхностей. При
необходимости сначала выполните
пробную шлифовку.
• Излишняя сила сокращает эффективность
работы и приводит к перегрузки двигателя.
Регулярно заменяйте оснастку, чтобы
сохранить оптимальную эффективность
работы.
• Не допускайте износа шлифовальной
бумаги, это приведет к повреждению
шлифовальной платформы.
• Если инструмент перегрелся, особенно
если он работает на низких скоростях,
установите скорость на максимум
и дайте ему поработать 2-3 минуты
без нагрузки для того, чтобы охладить
двигатель. Избегайте продолжительного
использования инструмента на низких
скоростях. Диск всегда должен быть
острым.
3. Закрепите шлифовальную бумагу как
описано в разделе Установка/Снятие
шлифовальной бумаги .
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Использование адаптера
пылеуловителя с насадкой
для врезного шлифования.
(рис.18)
Электроинструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
1. Установка адаптера для пылеуловителя
См. Установка адаптера
пылеуловителя.
2. Нажмите кронштейн пылеуловителя (s),
установив его в нижней части адаптера
пылеуловителя (q).
3. Установите бур для врезного шлифования
(i) как показано в разделе Установка/
Снятие оснастки .
4. Отрегулируйте кронштейн пылеуловителя
(s), чтобы добиться наилучших результатов.
Полезные советы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Убедитесь в том, что
пусковой выключатель находится
в положении OFF. Случайный запуск
может привести в травме.
• Всегда надежно закрепляйте деталь, чтобы
предупредить ее перемещение. Любое
смещение детали может повлиять на
качество разреза или шлифовки.
Смазка
• Не начинайте шлифовку не установив
шлифовальную бумагу на платформу.
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
• Используйте крупнозернистую
шлифовальную бумагу для грубых
поверхностей, среднезернистую
шлифовальную бумагу для гладких
поверхностей и тонкозернистую
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте загрязнения
и пыль с корпуса инструмента,
продувая его сухим воздухом,
поскольку грязь собирается внутри
корпуса и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте ткань, смоченную
в мягком мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
Дополнительные приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей, кроме
DEWALT,не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующим аксессуарам.
СОВМЕСТИМАЯ ОСНАСТКА
Осциляторная шлифовальная платформа
Осциляторное лезвие для резки дерева
с гвоздями
Широкое титановое осциляторное лезвие для
резки дерева с гвоздями
Осциляторное лезвие для твердых пород
дерева
Осциляторное лезвие для быстрой резки
дерева
Широкое осциляторное лезвие для быстрой
резки дерева
Осциляторное лезвие для резки деревянных
деталей
Осциляторное титановое лезвие по металлу
Осциляторное полукруглое лезвие
Осциляторное полукруглое титановое лезвие
Осциляторное лезвие для среза заподлицо
Осциляторное титановое лезвие для среза
заподлицо
Осциляторное универсальное лезвие
Осциляторный жесткий нож-скрейпер
Осциляторный гибкий нож-скрейпер
Осциляторный твердосплавный нож-скрейпер
для снятия твердых покрытий
Осциляторный тверлосплавный нож-скрейпер
для быстрого снятия твердых покрытий
Осциляторный твердосплавный напильник
с крупной насечкой
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электропродуктов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам, у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись
в местное представительство компании
DEWALTDEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на вебсайте: www.2helpU.com.
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА
ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Инструмент не
включается.
Отсоединен шнур
питания.
Подключите инструмент к сети.
Перегорел
предохранитель.
Замените предохранитель. (Если предохранитель
каждый раз перегорает, немедленно прекратите
использование инструмента и обратитесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT агенту
по ремонту.)
Сработал
автомат защиты.
Сбросьте автомат защиты. (Если каждый раз
срабатывает автомат защиты, немедленно
прекратите использование инструмента и обратитесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT агенту
по ремонту.)
Поврежден шнур
или выключатель.
Для замены поврежденных или неисправных шнуров
питания обращайтесь в авторизованные сервисные
центры DEWALT.
zst00217897 - 11-11-2013
26
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising