DWE315 | DeWalt DWE315 MULTITOOL instruction manual

DWE314
DWE315
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)12
English (original instructions)20
Español (traducido de las instrucciones originales)27
Français (traduction de la notice d’instructions originale)35
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)43
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)51
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)59
Português (traduzido das instruções originais)66
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)74
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)81
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)88
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)95
Copyright DeWALT
B
Fig. A
2
4
1
3
5
6
7
20
Fig. B
8
3
1
Fig. C
Fig. D
Fig. E
Fig. F
10
12
9
11
Fig. H
Fig. G
6
5
7
13
Fig. I
6
15
16
2
7
14
Fig. J
Fig. K
6
14
7
Fig. L
7
Fig. M
1
Fig. N
Fig. O
4
2
1
3
Fig. P
17
13
16
15
5
Fig. Q
Fig. R
17
17
3
9
19
4
Dansk
OSCILLERENDE MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ
DWE314, DWE315
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Effektforbrug
Udgangsspænding
Oscillerende frekvens
Oscillerende vinkel
Vægt
VAC
W
W
min-1
kg
DWE314
230
1
250
170
0–22000
1,6˚
1,5
DWE315
230
1
300
170
0–22000
1,6˚
1,5
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-1:
LPA(emissions lydtryksniveau) dB(A)
86
86
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
97
97
K(usikkerhed for det angivne dB(A)
lydniveau)
3
3
Vibrationsemissionsværdi ah = m/s2
Usikkerhed K =
m/s2
16,1
1,5
16,1
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Oscillerende multifunktionsværktøj
DWE314, DWE315
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
12.01.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
5
Dansk
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
b )
c )
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
d )
e )
f )
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
6
g )
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
Dansk
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra sikkerhedsregler for oscillerende
multifunktionsværktøj
ADVARSEL: Vær særlig opmærksom ved slibning af visse
træsorter (f.eks. bøg og eg) ogmetal, der kan frembringe
giftigt støv. Bær en støvmaske, der er specialkonstrueret
til beskyttelse mod giftigt støv og dampe, og sørg for, at
personer, der befinder sig inden for arbejdsområdet, også
er beskyttet.
ADVARSEL: Benyt værktøjet i et godt ventileret område
ved slibning af jernholdige metaller. Det må ikke benyttes
i nærheden af antændelige væsker, gasser eller støv.
Gnister eller varme spåner, der dannes ved slibning eller
udsendes fra gnistdannende motorbørster, kan antænde
brændbare materialer.
Pudsning af maling
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Overhold sikkerhedsbestemmelserne for
pudsning af maling. Vær særlig opmærksom på følgende:
Anvend altid en støvsuger til støvfjernelse, hvis det kan lade
sig gøre.
Vær særlig forsigtig ved pudsning af maling, der kan være
baseret på bly:
ʵʵ Børn og gravide bør holde sig væk fraarbejdsområdet.
ʵʵ Alle personer i arbejdsområdet skal anvende særlige
masker, der beskytter mod støv og dampe fra
blybaseret maling.
ʵʵ Der må ikke spises, drikkes eller ryges i arbejdsområdet.
Fjern støvpartikler og andet affald på ansvarligmåde.
Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger eller sit
eget kabel. Hvis det kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan nogle blotlagte metaldele på det elektriske
værktøj gøres strømførende og give stød til brugeren.
Brug klemmer eller en anden praktisk måde på at sikre
og understøtte arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis
du holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil det
være ustabilt, og det kan medføre, at du mister kontrollen
over det.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Adaptor til alle klinger (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Støvopsamlingsadapter (DWE315KT)
1 Skærestyr (DWE315KT)
131 mm x 43 mm klinge til hurtig skæring af træ (DWE314K,
DWE315KT)
131 mm x 43 mm klinge til træ med søm (DWE315SF,
DWE315KT, DWE315B, DWE314K)
1 100 mm halvcirkel klinge (DWE314K, DWE315KT)
1 Slibepude (DWE314K, DW315, DWE315B, DWE315KT)
25Assorterede sandpapirstykker (DWE314K, DW315, DWE315B,
DWE315KT)
1 9,5 mm x 43 mm klinge til trædetaljer (DWE315KT)
13 mm klinge i hårdmetal til fjernelse af cementmørtel
(100 mm halvmåne) (DWE315KT)
1Stiv skraberklinge (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1Sekskantnøgle ((DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
7
Dansk
1 Værktøjskasse (DWE314K, DWE315KT)
1 Værktøjspose (DWE315B)
1Brugsvejledning (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1Eksplosionstegning (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør, der
kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Tilbehørsklemme uden brug af værktøj
(Fig. B–D)
Datokoden 20 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
4
5
6
7
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Variabel hastighedsudløser
LED arbejdslys
Klemmegreb til tilbehør
Spærreknap
Sidebeslag til tilbehør
Skærestyreblok
Skærestyrearm
Tilsigtet Brug
Dette oscillerende multifunktionsværktøj er designet
til professionel detaljeslibning, dykskæring, skæring
i niveau, fjernelse af overskydende materialer
og overfladeforberedelsesarbejder.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Dette oscillerende multifunktionsværktøj er et
professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
8
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Bær høreværn.
Datokodeposition (Fig. A)
3
Installation/udtagning af tilbehør (Fig. B–F)
Bær åndedrætsværn.
2
SAMLING OG JUSTERING
Læs brugsvejledningen før brug.
Brug øjeværn.
1
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
DWE314, DWE315 er udstyret med et tilbehørssystem, der
hurtigt kan ændres. Dette giver mulighed for hurtigere
udskiftninger af tilbehør uden behov for skruenøgler eller
unbrakonøgler som andre oscillerende værktøjssystemer.
1. Tag fat i værktøjet og pres fastspændingsgrebet 3 på
tilbehøret, som vist i figur B.
2. Rens eventuelt resterende snavs fra værktøjsakslen og
tilbehørsholderen af.
3. Skub tilbehøret mellem akslen 8 og tilbehørsholderen og
sørg for, at tilbehøret engagerer alle otte ben på holderen
og flugter med akslen. Kontrollér at tilbehøret vendes som
vist i figur C.
4. Udløs klemmegrebet på tilbehøret.
BEMÆRK: Noget tilbehør som f.eks. skrabere og klinger kan om
nødvendigt monteres ved en vinkel som vist i figur D.
Installation/udtagning af slibe-ark (Fig. E)
En diamantformet plade bruger en krog oget
løkkevedhæftningssystem til at fastgøre slibeark. Du kan
bruge denne plade på store flade overflader og snævre steder
eller hjørner.
1. Fastgør slibepladen 9 som beskrevet under Installation/
udtagning af tilbehør.
2. Ret hjørnet på slibearket ind efter hjørnet på slibepladen og
tryk slibearket 10 på pladen.
3. Tryk bunden med slibearket fastgjort hårdt imod en flad
overflade og slå kortvarigt værktøj til. Dette giver en god
vedhæftning mellem pladen og slibningsarket og hjælper
også til at forebygge for tidlig slitage.
4. Når spidsen på slibearket bliver slidt, tag arket af pladen,
rotér det og genanvend det.
Fastgørelse Af Tilbehør Ved Brug Af Den
Universelle Adapter (Fig. F)
FORSIGTIG: For at undgå skader skal du ikke bruge noget
tilbehør til en opgave, hvor adapteren måske ikke kan
holde tilbehøret.
FORSIGTIG: Læs og følg alle producenternes
sikkerhedsadvarsler for eventuelt tilbehør, der anvendes
sammen med dette værktøj.
FORSIGTIG: For at undgå skader kontrollér at adapter og
tilbehør er spændt godt fast.
Ikke DeWALT tilbehør kan fastgøres ved hjælp af den
universelle adapter.
1. Sæt skiven 11 på værktøjet.
2. Sæt tilbehøret på skiven.
3. Spænd og fastgør adaptermøtrik 12 ved hjælp af
en sekskantnøgle.
Fastgørelse af skærestyr (Fig. G–L)
Med dybde-/skærestyret kan du præcist skære materialet
ud med en angivet dybde og mere præcist følge en
afmærket skærelinje.
1. Fastgør skærestyreblok 6 ved at indsætte
tilbehørstappe 13 på styret ind i rillerne 5 på tilbehørets
sidebeslag på værktøjets hoveddel.
2. Fastgør blokken til hoveddelen med den vedlagte
skruesamling 15 . Spænd med den vedlagte
sekskantnøgle 16 .
Dybdestyr
Med denne funktion kan du skære materialet præcist ved en
angivet dybde.
1. Indsæt styrearmen 7 som vist på figur H ind i den forreste
rille på styreblokken 6 .
2. Justér længden på styret ved at trække eller skubbe den
indad for at opnå den ønskede skæredybde, som vist i figur I.
3. Fastgør styret ved at dreje dybde- /
skæringsjusteringsgrebet 14 med uret. Du udløser styret
ved at dreje dybde- /skæringsjusteringsgrebet mod uret.
Skærestyr
Med denne funktion kan du følge en afmærket skærelinje
mere præcist.
1. Indsæt styrearmen 7 som vist på figur J i rillerne på venstre
og højre side af på styreblokken 6 .
2. Justér længden på styret ved at trække eller skubbe den
indad for at opnå den ønskede længde, som vist i figur K.
3. Fastgør styret ved at dreje dybde- /
skæringsjusteringsgrebet 14 med uret. Du udløser styret
ved at dreje dybde- /skæringsjusteringsgrebet mod uret.
BEMÆRK: Styrearmen kan også anbringes vertikalt i
beskyttelsesskærmenheden for at indstille højden på et snit. Se
figur L.
Fastgørelse af støvopsamlingsadapteren
(Fig. P)
Med støvopsamlingsadaptoren kan du tilsluttet værktøjet til en
udvendig støvopsamler enten ved brug af AirLock™ systemet
(DWV9000-XJ) eller et standard 35 mm støvopsamlingsudstyr.
1. Fastgør støvopsamlingsadapteren 17 ved at indsætte
tappene 13 i rillerne 5 på tilbehørets sidebeslag.
Dansk
2. Indsæt skruesamling 15 i støvopsamlingsadapter 17 og
spænd dem med den leverede sekskantnøgle 16 .
BETJENING
Brugsvejledning (Fig. M, N)
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Sørg for kontakten er helt SLUKKET, inden du
tilslutter strømkablet.
1. Tilslut strømkablet.
2. Du slår værktøjet TIL ved at holde det som vist i figur M og
trykke på den variable hastighedsudløser 1 .
BEMÆRK: Jo længere udløserkontakten trykkes ned,
jo hurtigere vil værktøjet fungere. Hvis du er i tvivl om
den korrekte hastighed til dit arbejde, kan du kontrollere
effektiviteten ved lav hastighed og så lade det stige gradvist,
indtil du har fundet en komfortabel hastighed.
3. Tryk på udløserkontakten 1 for variabel hastighed for at slå
værktøjet FRA.
Spærreknap (Fig. N)
For mere komfort ved arbejder af længere varighed, kan
spærrelåsen 4 låse udløseren 1 i nedtrykket position.
LED arbejdslys (Fig. O)
LED arbejdslyset 2 aktiveres, når udløseren trykkes ned.
Korrekt håndposition (Fig. M)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
En korrekt håndstilling kræver, at værktøjet skal holdes som vist
i figur M.
Anvendelse af støvopsamlingsadapteren
med slibeplader (Fig. Q)
1. Fastgør støvopsamlingsadapteren 17 . Se Fastgørelse
af støvopsamlingsadapteren.
2. Fastgør slibepladen 9 som beskrevet under Installation/
udtagning af tilbehør.
3. Fastgør slibepladen som beskrevet under Installation/
udtagning af slibeark.
Anvendelse af støvopsamlingsadapteren
med tilbehør til stiksavning (Fig. R)
1. Fastgør støvopsamlingsadapteren. Se Fastgørelse
af støvopsamlingsadapteren.
9
Dansk
2. Skub støvopsamlingsarmen 19 ind i
støvopsamlingsadapterens nederste blændeåbning 17 .
3. Fastgør dykskæringsbor som beskrevet under Installation/
udtagning af tilbehør.
4. Justér støvopsamlingsarmen 19 for de bedste resultater.
Gode råd
• Sørg altid for at arbejdsemnet holdes godt fast eller
fastklemt at forhindre bevægelse. Enhver bevægelse af
materialet kan påvirke kvaliteten af skære- eller slibefinishen.
• Start ikke med at slibe, før du har fastgjort sandpapiret
til slibepladen.
• Brug groft sandpapir til slibning af ru overflader,
medium kornstørrelse til glatte overflader og fine korn til
efterbehandlingsoverflader. Hvis nødvendigt lav først en
testkørsel på et stykke affaldsmateriale.
• Overdreven kraft vil reducere arbejdseffektiviteten
og forårsage overbelastning af motoren.
Regelmæssig udskiftning af tilbehøret vil opretholde
optimal arbejdseffektivitet.
• Lad ikke sandpapiret blive helt slidt op, da det vil
beskadige slibepladen.
• Hvis værktøjet overophedes, især når det anvendes ved
lav hastighed, indstil hastigheden til maksimum og kør det
uden belastning i 2–3 minutter for at køle motoren. Undgå
længerevarende brug ved meget lave hastigheder. Hold
altid klingen skarp.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
10
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Kompatibelt tilbehør
Oscillerende slibeplade
Oscillerende klinge til træ m/søm
Bred titanium oscillerende klinge til træ m/søm
Oscillerende klinge til hårdt træ
Oscillerende klinge til hurtig skæring af træ
Bred oscillerende klinge til hurtig skæring af træ
Oscillerende klinge til trædetaljer
Oscillerende titanium metalklinge
Oscillerende halvcirkel klinge
Oscillerende titanium halvcirkel klinge
Oscillerende klinge til skæring i niveau
Oscillerende titanium klinge til skæring i niveau
Oscillerende klinge til flere slags materialer
Oscillerende stiv skraberklinge
Oscillerende fleksibel skraberklinge
Oscillerende klinge i hårdmetal til fjernelse af cementmørtel
Oscillerende klinge i hårdmetal til hurtig skæring
Oscillerende hårdmetal rasp
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Dansk
PROBLEMLØSNING
Problem
Mulig årsag
Mulig løsning
Enheden vil
ikke starte.
Kablet er ikke tilsluttet.
Tilslut værktøjet til en arbejdsudgang.
Kredsløbssikring
er sprunget.
Udskift kredsløbssikringen. (Hvis produktet gentagne gange forårsager, at
kredsløbssikringen springer, stop omgående brugen af den og få den repareret
af en af vores autoriserede DeWALT serviceværksteder.)
Kredsløbsafbryder udløses.
Nulstil kredsløbsafbryder. (Hvis produktet gentagne gange forårsager, at
kredsløbsafbryderen udløses, stop omgående brugen af den og få den repareret
af en af vores autoriserede DeWALT serviceværksteder.)
Kabel eller kontakt
er beskadiget.
Få kablet eller kontakten udskiftet af et autoriseret DeWALT serviceværksted.
11
Deutsch
OSZILLIERENDES MULTI-TOOL
DWE314, DWE315
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Oszillierendes Multi-Tool
DWE314, DWE315
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Abgabeleistung
Oszillationsfrequenz
Oszillationswinkel
Gewicht
VWS
W
W
min-1
kg
DWE314
230
1
250
170
0–22000
1,6˚
1,5
DWE315
230
1
300
170
0–22000
1,6˚
1,5
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-1.
LPA(EmissionsdB(A)
86
86
Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel) dB(A)
97
97
K(Unsicherheit für
den angegebenen
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
dB(A)
m/s2
m/s2
3
16,1
1,5
3
16,1
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
12
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EU, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
12.01.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Deutsch
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
13
Deutsch
c )
d )
e )
f )
g )
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitsregeln für das
oszillierende Multi-Tool
WARNUNG: Gehen Sie beim Schleifen einiger Holzarten
(z.B. Buche, Eiche) und Metalle besonders vorsichtig vor,
da hiervon ein giftiger Staub ausgehen kann. Tragen
Sie zum Schutz vor giften Stäuben und Dämpfen eine
Staub-maske, und stellen Sie sicher, daß auch andere
Personen geschützt sind, die den Arbeitsplatz betreten
oder sich darinaufhalten.
WARNUNG: Verwenden Sie das Werkzeug beim Schleifen
von eisenhaltigen Metallen nur in einem gut belüfteten
Raum. Verwenden Sie das Werkzeugnicht in der Nähe
von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Funken
oder heiße Schleif-partikel oder die Funkenbildung an den
Motor-bürsten könnten explosive Stoffe entzünden.
Schleifen von Farbe
WARNUNG: Beachten Sie die geltenden Regeln zum
Schleifen von Farbe. Insbesondere sind folgende Punkte zu
berücksichtigen:
14
•
•
•
•
•
Verwenden Sie zur Staubabsaugung möglichst einen
Entstauber gemäß der Norm TRGS 553.
Besondere Vorsicht gilt beim Schleifen von bleihaltigen Farben:
ʵʵ Kinder und Schwangere dürfen den Arbeitsplatz
nicht betreten.
ʵʵ Alle Personen, die den Arbeitsplatz betreten, müssen
eine spezielle Maske zum Schutz vor Bleifarbstaub und
-dämpfen tragen.
ʵʵ Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen.
Staubteilchen und jegliche anderen Schleifabfälle sind
fachgerecht zu entsorgen.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden, bei
denen das Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung berühren könnte. Ein
Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung setzt auch die
freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung
und der Benutzer erleidet einen Stromschlag.
Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen Plattform. Das
Werkstück ist instabil, wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Deutsch
Verwendung eines Verlängerungskabels
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Der Datumscode 20 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Anschluss für alle Sägeblätter (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1 Staubabsauganschluss (DWE315KT)
1 Schnittführung (DWE315KT)
131 mm x 43 mm Schnellschneidendes Sägeblatt für Holz
(DWE314K, DWE315KT)
131 mm x 43 mm“ Sägeblatt für Holz mit Nägeln (DWE315SF,
DWE315KT, DWE315B, DWE314K)
1 100 mm Halbrundes Sägeblatt (DWE314K, DWE315KT)
1 Schleifteller (DWE314K, DW315, DWE315B, DWE315KT)
25Verschiedene Schleifpapiere (DWE314K, DW315, DWE315B,
DWE315KT)
1 9,5 mm x 43 mm Sägeblatt für Holzausschnitte (DWE315KT)
13 mm Karbid-Sägeblatt zur Mörtelentfernung (100 mm,
sichelförmig) (DWE315KT)
1Starres Sägeblatt zum Auskratzen (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1Innensechskantschlüssel (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Transportkoffer (DWE314K, DWE315KT)
1 Transporttasche (DWE315B)
1Betriebsanleitung (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1Explosionszeichnung (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
7
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Verstellbarer Drehzahlregler
LED-Arbeitsleuchte
Hebel für Zubehörklemme
Verriegelungsknopf
Seitliche Montageposition für Zubehör
Schnittführungsblock
Schnittführungsarm
Bestimmungsgemässe Verwendung
Dieses oszillierende Multi-Tool ist für den professionellen Einsatz
bei Detailschleifarbeiten, Einstechschleifarbeiten, bündigem
Schneiden, Entfernen von überschüssigem Material und zur
Vorbereitung von Oberflächen vorgesehen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Dieses oszillierende Multi-Tool ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Anbringen/Entfernen von Zubehör (Abb. B–F)
Tragen Sie Augenschutz.
Klemme zur werkzeuglosen
Zubehörbefestigung (Abb. B–D)
Tragen Sie Atemschutz.
Das DWE314, DWE315 verfügt über ein System für den
schnellen Zubehörwechsel. Dies ermöglicht einen schnelleren
15
Deutsch
Zubehörwechsel ohne Schraubenschlüssel oder Inbusschlüssel,
die bei anderen oszillierenden Werkzeugsystemen nötig sind.
1. Halten Sie das Werkzeug fest und drücken Sie den Hebel
zum Einspannen des Zubehörs 3 wie in Abbildung B
gezeigt ein.
2. Reinigen Sie den Werkzeugschaft und den Zubehörhalter
von Restschmutz.
3. Schieben Sie das Zubehörteil so zwischen den Schaft 8 und
den Zubehörhalter, dass alle acht Stifte des Zubehörteils
im Halter einrasten und das Teil bündig auf dem Schaft
sitzt. Das Zubehörteil muss wie in Abbildung C gezeigt
ausgerichtet sein.
4. Geben Sie den Hebel für die Zubehörklemme frei.
HINWEIS: Einige Zubehörteile, zum Beispiel Kratzer und
Klingen, können bei Bedarf an der Seite angebracht werden, wie
Abbildung D zeigt.
Anbringen/Entfernen von Schleifpapier
(Abb. E)
Zum Befestigen von Schleifpapier wird eine rautenförmige
Platte mit einem Haken- und Ösenhaftsystem verwendet. Dank
der Platte kann das Papier auf großen Flächen und für kleine
Stellen oder in Ecken eingesetzt werden.
1. Bringen Sie die Platte für das Schleifpapier 9 wie unter
Anbringen/Entfernen von Zubehör beschrieben an.
2. Richten Sie die Ränder des Schleifpapiers am Rand der Platte
aus und drücken Sie das Schleifpapier 10 auf die Platte.
3. Drücken Sie das Gerät mit dem angebrachten Schleifpapier
fest gegen eine ebene Fläche und schalten Sie das Gerät
kurz ein. Dies sorgt für eine gute Haftung von Platte und
Schleifpapier und vermindert vorzeitige Abnutzung.
4. Wenn die Spitze des Schleifpapiers abgenutzt ist, nehmen
Sie es von der Platte ab, drehen es und bringen es
wieder an.
Anbringen Von Zubehör Mit Dem
Universal-Adapter (Abb. F)
VORSICHT: Verwenden Sie zur Vermeidung von
Verletzungen kein Zubehör für Anwendungen, bei denen
der Adapter das Zubehörteil nicht halten kann.
VORSICHT: Lesen und befolgen Sie alle
Sicherheitswarnungen des Herstellers für Zubehör, das
zusammen mit diesem Werkzeug benutzt wird.
VORSICHT: Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie
darauf, dass Adapter und Zubehör fest angezogen sind.
Zubehör, das nicht von DeWALT stammt, kann mit Hilfe des
Universaladapters befestigt werden.
1. Legen Sie die Unterlegscheibe 11 auf das Werkzeug.
2. Setzen Sie das Zubehörteil auf die Unterlegscheibe.
3. Ziehen Sie die Adaptermutter 12 mit einem
Inbusschlüssel fest.
Anbringen der Schnittführung (Abb. G–L)
Die Tiefen-/Schnittführung ermöglicht es Ihnen, Material
mit einer bestimmten Tiefe präzise zu schneiden und eine
vorgezeichnete Schnittlinie genauer zu verfolgen.
16
1. Bringen Sie den Schnittführungsblock 6 an, indem
Sie die Laschen des Zubehörteils 13 in die Schlitze
an der seitlichen Montageposition für Zubehör 5 am
Werkzeuggehäuse einsetzen.
2. Befestigen Sie den Block mit der mitgelieferten
Schraubenbaugruppe 15 am Hauptkörper. Ziehen Sie mit
dem mitgelieferten Inbusschlüssel 16 fest.
Tiefenführung
Diese Funktion ermöglicht das präzise Schneiden von Material
mit einer bestimmten Tiefe.
1. Setzen Sie den Führungsarm 7 wie in Abbildung H gezeigt
in den vorderen Schlitz im Führungsblock 6 ein.
2. Passen Sie die Länge der Führung an, indem Sie sie
herausziehen oder hereindrücken, um die gewünschte
Schnitttiefe zu erreichen, siehe dazu Abbildung I.
3. Sichern Sie die Führung an ihrer Position, indem Sie
den Knopf für die Tiefen-/Schnittanpassung 14 im
Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie den Knopf für die
Tiefen-/Schnittanpassung zum Lösen der Führung gegen
den Uhrzeigersinn.
Schnittführung
Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich eine vorgezeichnete
Schnittlinie genauer nachverfolgen.
1. Setzen Sie den Führungsarm 7 wie in Abbildung J
gezeigt in die Schlitze an der linken und rechten Seite des
Führungsblocks 6 ein.
2. Passen Sie die Länge der Führung an, indem Sie sie
herausziehen oder hereindrücken, um die gewünschte
Länge zu erreichen, siehe dazu Abbildung K.
3. Sichern Sie die Führung an ihrer Position, indem Sie
den Knopf für die Tiefen-/Schnittanpassung 14 im
Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie den Knopf für die
Tiefen-/Schnittanpassung zum Lösen der Führung gegen
den Uhrzeigersinn.
HINWEIS: Der Führungsarm kann auch senkrecht in die
Führungshalterung eingesetzt werden, um die Höhe eines
Schnitts festzulegen. Siehe dazu Abbildung L.
Anbringen des Staubabsaugadapters
(Abb. P)
Der Staubabsaugadapter ermöglicht den Anschluss des
Werkzeugs an eine externe Staubabsaugvorrichtung, entweder
mit Hilfe des AirLock™-Systems (DWV9000-XJ) oder über eine
Standardabsaugvorrichtung mit 35 mm-Anschluss.
1. Bringen Sie den Staubabsaugadapter 17 an, indem
Sie die Laschen 13 in die Schlitze an der seitlichen
Montageposition für Zubehör 5 einsetzen.
2. Führen Sie die Schraubenbaugruppe 15 in den
Staubabsaugadapter 17 ein und ziehen ihn mit dem
mitgelieferten Inbusschlüssel 16 fest.
Deutsch
BETRIEB
Betriebsanweisungen (Abb. M, N)
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Vor dem Herausziehen des Netzsteckers,
muss der Schalter auf OFF (AUS) stehen.
1. Stecken Sie den Netzstecker ein.
2. Halten Sie das Werkzeug zum Einschalten wie in
Abbildung M gezeigt und drücken Sie den verstellbaren
Drehzahlregler 1 .
HINWEIS: Je fester der Auslöseschalter eingedrückt wird,
desto schneller arbeitet das Werkzeug. Falls Zweifel an
der richtigen Geschwindigkeit für den Betrieb bestehen,
testen Sie die Leistung bei niedriger Drehzahl und erhöhen
Sie diese allmählich, bis die geeignete Geschwindigkeit
gefunden ist.
3. Zum Ausschalten des Gerätes lassen Sie den verstellbaren
Drehzahlregler 1 los.
Verriegelungsknopf (Abb. N)
Für mehr Komfort bei einer längeren Nutzung kann mit dem
Verriegelungsknopf 4 der Auslöser 1 in der eingedrückten
Position verriegelt werden.
LED-Arbeitsleuchte (Abb. O)
Die LED-Arbeitsleuchte 2 wird aktiviert, sobald der Auslöser
eingedrückt wird.
Richtige Haltung der Hände (Abb. M)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition hält eine Hand das Werkzeug
wie in Abbildung M gezeigt.
Verwendung des Staubabsaugadapters mit
der Schleifpapierplatte (Abb. Q)
1. Bringen Sie den Staubabsaugadapter 17 an. Siehe dazu
Anbringen des Staubabsaugadapters.
2. Bringen Sie die Platte für das Schleifpapier 9 wie unter
Anbringen/Entfernen von Zubehör beschrieben an.
3. Bringen Sie das Schleifpapier wie unter Anbringen/
Entfernen von Schleifpapier beschrieben an.
Verwendung des Staubabsaugadapters mit
Zubehör für Einstechschnitte (Abb. R)
1. Bringen Sie den Staubabsaugadapter an. Siehe dazu
Anbringen des Staubabsaugadapters.
2. Drücken Sie den Arm der Staubabsaugvorrichtung 19 in
die untere Öffnung des Staubabsaugadapters 17 .
3. Bringen Sie das Bit für Einstechschnitte wie unter
Anbringen/Entfernen von Zubehör beschrieben an.
4. Bringen Sie den Arm der Staubabsaugvorrichtung 19 in die
am besten geeignete Position.
Hilfreiche Hinweise
• Stellen Sie immer sicher, dass das Werkstück festgehalten
oder eingespannt ist, um seine Bewegung zu verhindern.
Jede Bewegung des Materials kann die Qualität des Schnitts
oder der geschliffenen Oberfläche beeinträchtigen.
• Beginnen Sie erst mit Schleifarbeiten, wenn das
Schleifpapier an der Platte angebracht ist.
• Verwenden Sie für rauhe Flächen Papier mit grober
Körnung, für glatte Flächen eine mittlere Körnung und
für die Endbearbeitung eine feine Körnung. Führen Sie
eventuell erst einen Testlauf auf Abfallmaterial durch.
• Übermäßiger Kraftaufwand reduziert die Arbeitsleistung
und führt zur Überlastung des Motors. Der
regelmäßige Austausch der Zubehörteile erhält die
optimale Arbeitsleistung.
• Lassen Sie das Schleifpapier nicht ganz abnutzen, da sonst
der Schleifteller beschädigt wird.
• Falls das Werkzeug überhitzt, besonders bei der
Verwendung bei niedriger Geschwindigkeit, stellen
Sie die Höchstgeschwindigkeit ein und lassen Sie das
Gerät 2–3 Minuten laufen, damit der Motor abkühlt.
Vermeiden Sie längere Arbeitseinsätze bei sehr niedrigen
Geschwindigkeiten. Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt
immer scharf ist.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
17
Deutsch
Umweltschutz
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Kompatibles Zubehör
Oszillierender schleifteller
Oszillierendes sägeblatt für holz mit nägeln
Breites, oszillierendes sägeblatt aus titan für holz mit nägeln
Oszillierendes sägeblatt für hartholz
Oszillierendes, schnellschneidendes sägeblatt für holz
Breites, oszillierendes, schnellschneidendes sägeblatt für holz
Oszillierendes sägeblatt für ausschnitte in holz
Oszillierendes sägeblatt aus titan für metall
Oszillierendes, halbrundes sägeblatt
Oszillierendes, halbrundes sägeblatt aus titan
Oszillierendes sägeblatt für bündiges schneiden
Oszillierendes sägeblatt aus titan für bündiges schneiden
Oszillierendes sägeblatt für verschiedene werkstoffe
Oszillierendes, starres sägeblatt zum auskratzen
Oszillierendes, flexibles sägeblatt zum auskratzen
Oszillierendes karbid-sägeblatt zur mörtelentfernung
Oszillierendes, schnellschneidendes karbid-sägeblatt zur
mörtelentfernung
Oszillierende karbid-raspel
18
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Deutsch
FEHLERBEHEBUNG
Problem
Mögliche
Ursache
Gerät startet nicht. Kabel
nicht eingesteckt.
Sicherung
wurde ausgelöst.
Mögliche Lösung
Werkzeugkabel in eine Steckdose stecken.
Sicherung ersetzen. (Wenn die Sicherung des Geräts wiederholt auslöst, beenden Sie
sofort die Nutzung und lassen es von einer autorisierten DeWALT Kundendienststelle
warten.)
Leistungstrennschalter Leistungstrennschalter zurücksetzen. (Wenn der Leistungstrennschalter des
hat ausgelöst.
Geräts wiederholt auslöst, beenden Sie sofort die Nutzung und lassen es von einer
autorisierten DeWALT Kundendienststelle warten.)
Kabel oder
Lassen Sie das Kabel oder den Schalter von einer autorisierten DeWALT
Schalter beschädigt. Kundendienststelle austauschen.
19
English
OSCILLATING MULTI-TOOL
DWE314, DWE315
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power intput
Power output
Oscillating frequency
Oscillating angle
Weight
VAC
VAC
W
W
min-1
kg
DWE314
230
230/115
1
250
170
0–22000
1.6˚
1.5
DWE315
230
230/115
1
300
170
0–22000
1.6˚
1.5
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-1:
LPA(emission sound
dB(A)
86
86
pressure level)
LWA(sound power level)
dB(A)
97
97
K (uncertainty for the dB(A)
3
3
given sound level)
Vibration emission value
ah =
Uncertainty K =
m/s2
16.1
16.1
m/s
1.5
1.5
2
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Oscillating Multi-Tool
DWE314, DWE315
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EU, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
12.01.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
20
English
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
c )
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
d )
e )
f )
g )
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
21
English
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Rules for Oscillating MultiTool
WARNING: Take special care when sanding some woods
(e.g. beech, oak) and metal which may produce toxic dust.
Wear a dust mask specifically designed for protection
against toxic dust and fumes and ensure that persons
within or entering the work area are also protected.
WARNING: Use this tool in a well-ventilated area when
sanding ferrous metals. Do not operate the tool near
flammable liquids, gases or dust. Sparks or hot particles
from sanding or arcing motor brushes may ignite
combustible materials.
Sanding Paint
•
•
•
•
•
WARNING: Observe the applicable regulations for
sanding paint. Pay special attention to the following:
Whenever possible, use a vacuum extractor for dust collection.
Take special care when sanding paint which is possibly lead
based:
-- Do not let children or pregnant women enter the
work area.
-- All persons entering the work area should wear a mask
specially designed for protection against lead paint dust
and fumes.
-- Do not eat, drink or smoke in the work area.
Dispose of dust particles and any other removal debris safely.
Hold power tool by insulated gripping surfaces when
performing an operation where the cutting tool may
contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live"
wire will make exposed metal parts of the tool "live" and shock
the operator.
Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding the
work by hand or against your body leaves it unstable and may
lead to loss of control.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
22
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1Adaptor for all blades (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Dust extraction adaptor (DWE315KT)
1 Cutting guide (DWE315KT)
1 31 mm x 43 mm fastcut wood blade (DWE314K, DWE315KT)
131 mm x 43 mm wood with nails blade (DWE315SF,
DWE315KT, DWE315B, DWE314K)
1 100 mm Semicircle blade (DWE314K, DWE315KT)
1 Sanding-pad (DWE314K, DW315, DWE315B, DWE315KT)
25Assorted sandpaper pieces (DWE314K, DW315, DWE315B,
DWE315KT)
1 9.5 mm x 43 mm wood detail blade (DWE315KT)
13 mm Carbide grout removal blade
(100 mm half moon) (DWE315KT)
1Rigid scraper blade (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Hex key (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT, DWE314K)
1 Kit box (DWE314K, DWE315KT)
1 Kit bag (DWE315B)
English
1Instruction manual (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1Exploded drawing (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Wear respiratory protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 20 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
Variable speed trigger
LED Worklight
Accessory clamp lever
Lock-on button
Accessory side mount slots
Cut guide block
Cut guide arm
Intended Use
This oscillating multi-tool is designed for professional detail
sanding, plunge cutting, flush cutting, removal of excess
materials and surface preparation applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
This oscillating multi-tool is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Installing/Removing Accessories (Fig. B–F)
Tool-free Accessory clamp (Fig. B–D)
The DWE314, DWE315 features a quick change accessory
system. This allows for faster accessory changes without the
need for wrenches or hex keys like other oscillating tool systems.
1. Grasp the tool and squeeze the accessory clamping lever 3 as shown in figure B.
2. Clean any residual debris from the tool shaft and the
accessory holder.
3. Slide the accessory between the shaft 8 and the accessory
holder making sure the accessory engages all eight pins on
the holder and is flush with the shaft. Ensure the accessory is
oriented as shown in Figure C.
4. Release the accessory clamp lever.
NOTE: Some accessories, such as scrapers and blades can be
mounted at an angle if required as shown in figure D.
Installing/Removing Sanding Sheets
(Fig. E)
A diamond shaped platen uses a hook and loop adhesion
system to attach the sanding sheets. The platen allows you to
use it on large flat surfaces and tight spots or corners.
1. Attach the sanding platen 9 as described under Installing/
Removing Accessories.
2. Align the edges on the sanding sheet, with the edge of
the sanding platen and press the sanding sheet 10 onto
the platen.
3. Firmly press the base with the sanding sheet attached
against a flat surface and briefly switch the tool on. This
provides for good adhesion between the platen and the
sanding sheet and also helps to prevent premature wear.
4. When the tip of the sanding sheet becomes worn, detach
the sheet from the platen, rotate and reapply.
Attaching Accessories Using The Universal
Adapter (Fig. F)
CAUTION: To avoid injury, do not use any accessory
for an application where the adaptor may fail to hold
the accessory.
CAUTION: Read and follow all manufacturers' safety
warnings for any accessories used with this tool.
23
English
Attaching the Cut Guide (Fig. G–L)
CAUTION: To avoid injury, ensure adaptor and accessory
are securely tightened.
Non-DeWALT accessories can be attached using the
universal adaptor.
1. Place the washer 11 on the tool.
2. Place accessory on to washer.
3. Tighten and secure adaptor nut 12 using a hex wrench.
The depth/cut guide allows you to precisely cut material at a
specified depth and more accurately track a marked cut line.
1. Attach the cut guide block 6 by inserting the accessory
tabs 13 on the guide into the accessory side mount slots 5 on the main body of the tool.
2. Secure the block to the main body with the supplied screw
assembly 15 . Tighten with the supplied hex key 16 .
Depth Guide
This feature allows you to precisely cut material at a
specified depth.
1. Insert the guide arm 7 as shown in figure H into the front
slot on the guide block 6 .
2. Adjust the length of the guide by pulling out or pushing
inward to achieve the desired cut depth as shown in figure I.
3. Secure the guide in place by turning the depth/cut
adjustment knob 14 clockwise. To release the guide turn
the depth/cut adjustment knob counterclockwise.
Cut Guide
This feature allows you to more accurately track a marked
cut line.
1. Insert the guide arm 7 as shown in figure J into the slots on
the left and right sides of the guide block 6 .
2. Adjust the length of the guide by pulling out or pushing
inward to achieve the desired length as shown in figure K.
3. Secure the guide in place by turning the depth/cut
adjustment knob 14 clockwise. To release the guide turn
the depth/cut adjustment knob counterclockwise.
NOTE: The guide arm can also be placed in the guard assembly
vertically in order to set the height off a cut. Refer to figure L.
Attaching the Dust Extraction Adaptor
(Fig. P)
The Dust Extraction Adaptor allows you to connect the tool to
an external dust extractor, either using the AirLock™ system
(DWV9000-XJ), or a standard 35 mm dust extractor fitment.
1. Attach the dust extraction adaptor 17 by inserting the
tabs 13 in to the accessory side mount slots 5 .
2. Insert screw assembly 15 into the dust extraction
adaptor 17 and tighten with the supplied hex key 16 .
OPERATION
Instructions for Use (Fig. M, N)
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
24
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
WARNING: Ensure switch is fully OFF before plugging in
the power cord.
1. Plug in power cord.
2. To turn the tool ON, hold it as shown in figure M and press
the variable speed trigger 1 .
NOTE: The further the trigger switch is depressed the faster
the tool will operate. If in doubt about the proper speed
for your operation, test the performance at low speed and
gradually increase until a comfortable speed is found.
3. To turn the tool OFF, release the variable speed trigger 1 .
Lock-on Button (Fig. N)
For more comfort in extended use applications, the
lock-on button 4 can lock the trigger trigger 1 in the
depressed position.
LED Worklight (Fig. O)
The LED worklight 2 will activate when the trigger is depressed
Proper Hand Position (Fig. M)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires the tool to be held as shown in
Figure M.
Using the Dust Extraction Adaptor with the
Sanding Platen (Fig. Q)
1. Attach the dust extraction adaptor 17 . Refer to Attaching
the Dust Extraction Adaptor.
2. Attach the sanding platen 9 as described under Installing/
Removing Accessories.
3. Attach sanding sheet as described under Installing/
Removing Sanding Sheets.
Using the Dust Extraction Adaptor with
Plunge Cutting Accessory (Fig. R)
1. Attach the dust extraction adaptor. Refer to Attaching the
Dust Extraction Adaptor.
2. Push dust extraction arm 19 into the lower aperture of the
dust extraction adaptor 17 .
3. Attach plunge cutting bit as described under Installing/
Removing Accessories.
4. Adjust the dust extraction arm 19 for best results.
English
Helpful Hints
• Always ensure the workpiece is firmly held or clamped to
prevent movement. Any movement of the material may
affect the quality of the cutting or sanding finish.
• Do not start sanding without having the sandpaper
attached to sanding platen.
• Use coarse grit paper to sand rough surfaces, medium grit
for smooth surfaces and fine grit for the finishing surfaces. If
necessary, first make a test run on scrap material.
• Excessive force will reduce the working efficiency and cause
motor overload. Replacing the accessory regularly will
maintain optimum working efficiency.
• Do not allow the sandpaper to wear away, it will damage
the sanding pad.
• If the tool overheats, especially when used at low speed,
set the speed to maximum and run it with no load for 2–3
minutes to cool the motor. Avoid prolonged usage at very
low speeds. Always keep the blade sharp.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Lubrication
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Compatible accessories
Oscillating sanding pad
Oscillating wood w/ nails blade
Wide titanium oscillating wood w/ nails blade
Oscillating hardwood blade
Oscillating fastcut wood blade
Wide oscillating fastcut wood blade
Oscillating wood detail blade
Oscillating titanium metal blade
Oscillating semicircle blade
Oscillating titanium semicircle blade
Oscillating flush cut blade
Titanium oscillating flush cut blade
Oscillating multi-material blade
Oscillating rigid scraper blade
Oscillating flexible scraper blade
Oscillating carbide grout removal blade
Oscillating fastcut carbide grout removal blade
Oscillating carbide rasp
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
25
English
TROUBLESHOOTING
Problem
Possible
Cause
Possible Solution
Unit will not start.
Cord not
plugged in.
Plug tool into a working outlet.
Circuit fuse
is blown.
Replace circuit fuse. (If the product repeatedly causes the circuit fuse to blow,
discontinue use immediately and have it serviced by an authorised DeWALT repair
agent.)
Circuit breaker
is tripped.
Reset circuit breaker. (If the product repeatedly causes the circuit breaker to trip,
discontinue use immediately and have it serviced by an authorised DeWALT repair
agent.)
Cord or switch
is damaged.
Have cord or switch replaced by an authorised DeWALT repair agent.
26
Español
MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE
DWE314, DWE315
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Potencia de salida
Frecuencia de oscilación
Ángulo de oscilación
Peso
VAC
W
W
min-1
kg
DWE314
230
1
250
170
0–22000
1,6˚
1,5
DWE315
230
1
300
170
0–22000
1,6˚
1,5
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60745-2-1.
LPA(nivel de presión sonora dB(A)
86
86
de emisión)
LWA(nivel de potencia
dB(A)
97
97
sonora)
K(incertidumbre para el dB(A)
3
3
nivel de sonido dado)
Valor de la emisión de
vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
16,1
16,1
m/s2
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
Multiherramienta oscilante
DWE314, DWE315
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/UE, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
12.01.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
27
Español
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
28
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
Español
b )
c )
d )
e )
f )
g )
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad adicionales para
multiherramientas oscilantes
ADVERTENCIA: Tenga cuidado especialmente cuando
lije determinadas maderas (por ej., haya, roble) y metales
que pueden producir polvo tóxico. Utilice una mascarilla
contra el polvo diseñada específicamente para protegerle
contra polvos y gases tóxicos y asegúrese de que las
personas que se encuentren o entren en la zona de trabajo
también estén protegidas.
ADVERTENCIA: Use esta herramienta en una zona
bien ventilada cuando lije metales ferrosos. No utilice
la herramienta cerca de líquidos inflamables, gases o
residuos. Las chispas o partículas calientes procedentes
del lijado o de los cepillos mecánicos de ruptura pueden
prender los materiales combustibles.
Lijado de pintura
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: Al lijar la pintura, observe las normas
aplicables. Preste especial atención a lo siguiente:
Siempre que sea posible, utilice un aspirador para eliminar
el polvo.
Tenga especial cuidado cuando lije pintura que pueda tener
una base de plomo:
ʵʵ No permita que los niños ni las mujeres embarazadas
accedan a la zona de trabajo.
ʵʵ Todas las personas que entren en la zona de trabajo
deberán llevar una mascarilla especialmente diseñada
para proteger del polvo y las emanaciones procedentes de
la pintura al plomo.
ʵʵ No coma, beba ni fume en la zona de trabajo.
Elimine de forma segura las partículas de polvo y los demás
residuos que se produzcan.
Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies
aisladas cuando realice una operación en que la
herramienta de corte pueda entrar en contacto con un
cable oculto o con su propio cable. El contacto con un
cable conectado dejará expuestas las piezas metálicas de
la herramienta con corriente, pudiendo dar una descarga
eléctrica al operador.
Utilice fijaciones u otro tipo de método para fijar y
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
Si sostiene la pieza de trabajo con las manos o con el cuerpo,
esta quedará inestable y podrá hacerle perder el control.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
29
Español
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Póngase protección para los ojos.
Uso de un alargador
RPóngase equipo de protección respiratoria.
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1Adaptador para todas las cuchillas (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1 Adaptador de extracción de polvo (DWE315KT)
1 Guía de corte (DWE315KT)
1Cuchilla de corte rápido para madera de 31 mm x 43 mm
(DWE314K, DWE315KT)
1Cuchilla de 31 mm x 43 mm para madera con clavos
(DWE315SF, DWE315KT, DWE315B, DWE314K)
1 Cuchilla semicírculo de 100 mm (DWE314K, DWE315KT)
1Almohadilla para lijar (DWE314K, DW315, DWE315B,
DWE315KT)
25Almohadillas para lijar surtidas (DWE314K, DW315,
DWE315B, DWE315KT)
1Cuchilla de 9,5 mm x 43 mm para pieza de madera
(DWE315KT)
1Cuchilla de 3 mm para extraer residuos de carburos
(medialuna de 100 mm) (DWE315KT)
1Cuchilla rígida de raspar (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1Llave hexagonal (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Caja de herramientas (DWE314K, DWE315KT)
1 Bolsa de herramientas (DWE315B)
1Manual de instrucciones (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1Dibujo despiezado (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
30
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 20 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor de velocidad variable
Luz de trabajo LED
Palanca de sujeción de accesorios
Botón de funcionamiento continuo
Montaje lateral para accesorios
Bloque de la guía de corte
Brazo de la guía de corte
Uso Previsto
Esta multiherramienta oscilante ha sido diseñada para
aplicaciones profesionales de lijado de piezas, corte por
penetración, cortes de nivel, extracción de materiales
excedentes y preparación de superficies.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Esta multiherramienta oscilante es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Español
Instalación/Extracción de accesorios
(Fig. B–F)
Colocación de accesorios sin herramientas
(Fig. B–D)
La multiherramienta DWE314, DWE315 dispone de un sistema
de cambio rápido de accesorios. Este sistema permite el
cambio rápido de accesorios sin tener que usar llaves abiertas o
hexagonales como en otros sistemas de herramientas oscilantes.
1. Agarre la herramienta y apriete la palanca de sujeción del
accesorio 3 como se muestra en la figura B.
2. Limpie cualquier resto que tenga el eje de la herramienta y
el soporte de accesorios.
3. Deslice el accesorio entre el eje 8 y el soporte de accesorios
comprobando que las ochos clavijas del accesorio encajen
en el soporte y estén niveladas con el eje. Compruebe que
el accesorio esté orientado como se muestra en la figura C.
4. Suelte la palanca de sujeción del accesorio.
NOTA: Algunos accesorios tales como los rascadores y las
cuchillas pueden montarse en ángulo si es necesario, como se
muestra en la figura D.
Instalación/Extracción de hojas
abrasivas (Fig. E)
El rodillo romboidal tiene un sistema de adhesión de gancho y
abrazadera para montar las hojas abrasivas. El rodillo permite
el uso sobre grandes superficies planas y lugares estrechos
o esquinas.
1. Monte el rodillo abrasivo 9 como se describe en
Instalación/Extracción de accesorios.
2. Alinee los bordes en la hoja abrasiva con el borde del rodillo
abrasivo y apriete la hoja abrasiva 10 contra el rodillo.
3. Empuje firmemente la base con la hoja abrasiva montada
contra una superficie plana y encienda brevemente
la herramienta. Esto facilita una buena adhesión de
la hoja abrasiva al rodillo y contribuye a prevenir el
desgaste prematuro.
4. Cuando la punta de la hoja abrasiva esté desgastada,
extraiga la hoja del rodillo, gire y vuelva a colocar.
Montaje De Accesorios Usando El
Adaptador Universal (Fig. F)
CUIDADO: Para evitar lesiones, no use el accesorio
para ninguna aplicación si el adaptador no mantiene
correctamente sujetado el accesorio.
CUIDADO: Lea y siga todas las advertencias de seguridad
del fabricante sobre los accesorios que se utilizan con
esta herramienta.
CUIDADO: Para evitar lesiones, compruebe que el
adaptador y los accesorios estén firmemente ajustados.
Los accesorios que no sean de DeWALT pueden montarse
usando el adaptador universal.
1. Coloque la arandela 11 en la herramienta.
2. Coloque el accesorio en la arandela.
3. Apriete y ajuste la tuerca del adaptador 12 usando una
llave hexagonal.
Montaje de la guía de corte (Fig. G–L)
La guía de profundidad/corte le permitirá cortar en modo
preciso el material a una profundidad específica y seguir con
más precisión una línea de corte marcada.
1. Monte el bloque de la guía de corte 6 introduciendo las
orejetas del accesorio 13 en la guía dentro de las ranuras
de montaje laterales de accesorios 5 del cuerpo principal
de la herramienta.
2. Monte el bloque en la estructura principal con el tornillo de
ensamblaje suministrado 15 . Apriete con la llave hexagonal
suministrada 16 .
Guía de profundidad
Este dispositivo le permitirá cortar con precisión el material a
una profundidad específica.
1. Introduzca el brazo guía 7 como se muestra en la figura H
en la ranura frontal del bloque de la guía 6 .
2. Ajuste la longitud de la guía tirando hacia fuera o
empujando hacia dentro para obtener la profundidad de
corte deseada, como se muestra en la figura I.
3. Sujete bien la guía en su lugar girando el botón de ajuste
de profundidad/corte 14 hacia la derecha. Para liberar la
guía, gire el botón de ajuste de profundidad/corte hacia
la izquierda.
Guía de corte
Este dispositivo le permitirá seguir con más precisión una línea
de corte marcada.
1. Introduzca el brazo guía 7 como se muestra en la figura J
en las ranuras de los lados derecho e izquierdo del bloque
de la guía 6 .
2. Ajuste la longitud de la guía tirando hacia fuera o
empujando hacia dentro para obtener la longitud de corte
deseada, como se muestra en la figura K.
3. Sujete bien la guía en su lugar girando el botón de ajuste
de profundidad/corte 14 hacia la derecha. Para liberar la
guía, gire el botón de ajuste de profundidad/corte hacia
la izquierda.
NOTA: El brazo de la guía también puede colocarse en el
alojamiento de montaje verticalmente para establecer la altura
del corte. Consultar la Figura L.
Montaje del adaptador de extracción de
polvo (Fig. P)
El adaptador de extracción de polvo le permitirá conectar la
herramienta a un extractor externo de polvo, usando el sistema
AirLock™ (DWV9000-XJ) o un accesorio extractor de polvo
estándar de 35 mm.
1. Monte el adaptador de extracción de polvo 17 insertando
las orejetas 13 en la ranuras de montaje laterales del
accesorio 5 .
31
Español
2. Introduzca el tornillo de ensamblaje 15 en el adaptador de
extracción de polvo (q y apriete con la llave hexagonal de 3
mm 16 suministrada.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso (Fig. M, N)
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Compruebe que el interruptor esté
completamente APAGADO antes de enchufar el cable
de alimentación.
1. Enchufe el cable de alimentación.
2. Para ENCENDER la herramienta, sujétela como se muestra en
la figura M y apriete el interruptor de velocidad variable 1 .
NOTA: Cuanto más apriete el interruptor, más rápido
funcionará la herramienta. Si tiene alguna duda sobre la
velocidad correcta para su trabajo, pruebe el rendimiento
a baja velocidad y auméntela gradualmente hasta alcanzar
una velocidad que le resulte cómoda.
3. Para APAGAR la herramienta, suelte el interruptor de
velocidad variable 1 .
Botón de funcionamiento continuo (Fig. N)
Para más comodidad en caso de aplicaciones de uso
prolongado, el botón de funcionamiento continuo 4 puede
dejar bloqueado el interruptor 1 en la posición de apretado.
Luces de trabajo LED (Fig. O)
La luz de trabajo LED 2 se activará al pulsar el interruptor.
Posición adecuada de las manos (Fig. M)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para sostener adecuadamente la herramienta la posición
adecuada de las manos deberá ser la que se muestra en la
Figura M.
Uso del adaptador de extracción de polvo
con el rodillo abrasivo (Fig. Q)
1. Monte el adaptador de extracción de polvo 17 . Consulte la
Montaje del adaptador de extracción de polvo.
2. Monte el rodillo abrasivo 9 como se describe en
Instalación/Extracción de accesorios.
32
3. Monte la hoja abrasiva como se describe en Instalación/
Extracción de hojas abrasivas.
Uso del adaptador de extracción de polvo
con el accesorio de corte por penetración
(Fig. R)
1. Monte el adaptador de extracción de polvo. Consulte la
Montaje del adaptador de extracción de polvo.
2. Empuje el brazo de extracción de polvo 19 en la apertura
inferior del adaptador de extracción de polvo 17 .
3. Monte la punta de corte por penetración como se describe
en Instalación/Extracción de accesorios.
4. Ajuste el brazo o brazos de extracción de polvo 19 para
obtener mejores resultados.
Consejos útiles
• Compruebe siempre que la pieza de trabajo esté
firmemente sujeta o inmovilizada para evitar movimientos.
Cualquier movimiento del material puede afectar la calidad
del corte o el acabado del lijado.
• No empiece a lijar sin haber colocado antes el papel
abrasivo en el rodillo abrasivo.
• Use papel de grano grueso para lijar superficies rugosas, de
grano medio para superficies suaves y de grano fino para el
acabado de las superficies. Si es necesario, haga primero una
prueba sobre material de desecho.
• La fuerza excesiva reduce la eficiencia de trabajo y
sobrecarga el motor. Si se reemplaza regularmente el
accesorio, se mantendrá en óptimas condiciones de trabajo.
• No deje que el papel abrasivo se desgaste del todo puesto
que se daña la almohadilla de lijar.
• Si la herramienta se recalienta, especialmente cuando se
usa a baja velocidad, ponga la máxima velocidad y haga
funcionar la herramienta en vacío durante 2 o 3 minutos
para enfriar el motor. Evite el uso prolongado a velocidades
muy bajas. Mantenga siempre la cuchilla afilada.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Español
Proteger el medio ambiente
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Accesorios compatibles
Almohadilla de lijado oscilante
Cuchilla oscilante para madera con clavos
Cuchilla oscilante ancha de titanio para madera con clavos
Cuchilla oscilante para madera dura
Cuchilla oscilante de corte rápido para madera
Cuchilla oscilante ancha de corte rápido para madera
Cuchilla oscilante para piezas de madera
Cuchilla oscilante de titanio para metales
Cuchilla oscilante en semicírculo
Cuchilla oscilante de titanio en semicírculo
Cuchilla oscilante para cortes de nivel
Cuchilla oscilante de titanio para cortes de nivel
Cuchilla oscilante para multimateriales
Cuchilla oscilante rígida de raspar
Cuchilla oscilante flexible de raspar
Cuchilla oscilante para extraer residuos de carburo
Cuchilla oscilante de corte rápido para extraer residuos de
carburo
Cuchilla oscilante para raspar carburos
33
Español
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema
Causa
posible
Solución posible
La unidad
no arranca.
Cable
no enchufado.
Enchufe la herramienta en una toma de corriente que funcione.
El fusible
del circuito
está fundido.
Cambie el fusible del circuito. (Si el producto hace fundir reiteradamente el fusible
del circuito, deje de usarlo inmediatamente y hágalo reparar por un agente de
reparaciones autorizado por DeWALT.)
Se activa el
interruptor
de desconexión.
Restablezca el interruptor de desconexión. (Si el producto hace activar reiteradamente
el interruptor de desconexión, deje de usarlo inmediatamente y hágalo reparar por un
agente de reparaciones autorizado por DeWALT.)
El cable o el
interruptor
están dañados.
Haga cambiar el cable o el interruptor por un agente de reparaciones autorizado
por DeWALT.
34
Français
OUTIL MULTIFONCTION OSCILLANT
DWE314, DWE315
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Fiche technique
Tension
Type
Puissance consommée
Puissance utile
Fréquence d’oscillation
Angle d’oscillation
Poids
VAC
W
W
min-1
kg
DWE314
230
1
250
170
0–22000
1,6˚
1,5
DWE315
230
1
300
170
0–22000
1,6˚
1,5
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-1.
LPA(niveau d’émission de
dB(A)
86
86
pression acoustique)
LWA(niveau de puissance
dB(A)
97
97
acoustique)
K(incertitude pour le
dB(A)
3
3
niveau acoustique donné)
Valeur d’émission de vibration m/s2
ah =
Incertitude K =
m/s2
16,1
16,1
1,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
Outil multifonction oscillant
DWE314, DWE315
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/UE, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
12.01.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
35
Français
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
36
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
Français
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
l’outil multifonction oscillant
AVERTISSEMENT : prenez garde aux éventuelles
poussières toxiques pouvant se former lors du ponçage
d’un métal ou de certains bois (hêtre, chêne, par ex.).
Portez toujours un masque spécialement conçu pour vous
protéger des poussières et émanations toxiques et veillez à
ce que les personnes situées dans ou passant par la zone
de travail soient également protégées.
AVERTISSEMENT : cet outil doit être utilisé dans une
zone bien aérée lors du ponçage de métaux ferreux. Ne
l’utilisez pas à proximité de liquides inflammables, de
gaz ou de poussières. Les étincelles ou particules chaudes
provenant du ponçage ou de l’arc des charbons du moteur
pourraient enflammer les matériaux combustibles.
Ponçage de peinture
•
•
AVERTISSEMENT : respecter les règles en vigueur pour le
ponçage de peintures en prêtant une attention particulière
à ce qui suit:
Si possible, utiliser un aspirateur de poussière.
Lors du ponçage de peintures présumées à base de plomb:
ʵʵ nterdire l’accès à la zone de travail aux femmes enceintes
et aux enfants.
ʵʵ Toutes les personnes ayant accès à la zone de travail
doivent porter un masque conçu pour la protection contre
les poussières et les vapeurs de plomb.
•
•
•
ʵʵ Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail.
Se débarrasser de la poussière et des autres débris de
manière sûre.
Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues à cet effet
pendant toute utilisation où l’outil de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques cachés ou
son propre cordon. Tout contact avec un fil sous tension
met les parties métalliques exposées de l’outil sous tension et
électrocute l’utilisateur.
Utilisez les pinces ou un autre moyen pratique pour fixer
et soutenir l’ouvrage sur une plateforme stable. Tenir
l’ouvrage dans vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
37
Français
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1Adaptateur pour toutes les lames (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1 Adaptateur d’aspiration de poussières (DWE315KT)
1 Guide de coupe (DWE315KT)
1Lame Fastcut pour bois 31 mm x 43 mm (DWE314K,
DWE315KT)
1Lame pour bois avec clous 31 mm x 43 mm (DWE315SF,
DWE315KT, DWE315B, DWE314K)
1 Lame semi-circulaire 100 mm (DWE314K, DWE315KT)
1 Tête de ponçage (DWE314K, DW315, DWE315B, DWE315KT)
25Papiers de verre assortis (DWE314K, DW315, DWE315B,
DWE315KT)
1 Lame de finition pour bois 9,5 mm x 43 mm (DWE315KT)
1Lame au carbure 3 mm pour retrait de jointoiement
(100 mm demi-lune) (DWE315KT)
1Lame racloir rigide (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1Clé hexagonale (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Mallette (DWE314K, DWE315KT)
1 Sacoche (DWE315B)
1Notice d’instructions (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Dessin éclaté (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT, DWE314K)
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Porter un dispositif de protection respiratoire.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 20 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
38
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Gâchette à variateur de vitesse
Éclairage à DEL
Levier de serrage d’accessoire
Bouton de verrouillage
Support d’accessoire latéral
Bloc du guide de coupe
Bras du guide de coupe
Utilisation Prévue
Cet outil multifonction oscillant est conçu pour les applications
professionnelles de ponçage de finition, de coupe en plongée,
de coupe à ras, de retrait de matériau en excès et de préparation
de surface.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Cet outil multifonction oscillant est un outil
électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Installation/retrait des accessoires (Fig. B–F)
Serrage de l’accessoire sans outil (Fig. B–D)
Le DWE314, DWE315 inclut un système de changement
rapide d’accessoire. Il permet un changement plus rapide
de l’accessoire sans utiliser de clés, contrairement aux autres
outils oscillants.
1. Saisissez l’outil et pincez le levier de serrage de
l’accessoire 3 commen illustré sur la figure B.
2. Éliminez les éventuels débris sur l’arbre de l’outil et le porteaccessoire.
3. Faites coulisser l’accessoire entre l’arbre 8 et le porteaccessoire pour vous assurer que l’accessoire s’engage sur
les huit broches du support et qu’il arrive à fleur de l’arbre.
Assurez-vous que l’accessoire soit orienté comme illustré sur
la figure C.
4. Relâchez le levier de serrage de l’accessoire.
Français
REMARQUE : Certains accessoires, comme les racloirs et les
lames, peuvent être montés de biais si nécessaire, comme
illustré sur la figure D.
Installation/retrait des feuilles
de papier de verre (Fig. E)
Une plaque en losange utilise un système d’attache à crochet et
boucle pour attacher les feuilles de papier de verre. La plaque
vous permet l’utilisation sur de grandes surfaces planes et dans
des points étroits ou des coins.
1. Raccordez la plaque de ponçage 9 comme décrit à la
section Installation/retrait des accessoires.
2. Alignez les bords du papier de verre avec le bord de la
plaque de ponçage et appuyez le papier de verre 10 sur
la plaque.
3. Appuyez fermement sur la base avec le papier de verre
attaché contre une surface plane et activez brièvement
l’outil. Cela permet une bonne adhérence entre la plaque et
le papier de verre et permet d’éviter l’usure prématurée.
4. Lorsque la pointe du papier de verre est usée, détachez la
feuille de la plaque, retournez-la et attachez-la de nouveau.
Raccordement Des Accessoires Avec
L’adaptateur Universel (Fig. F)
ATTENTION : pour éviter les blessures, n’utilisez pas
d’accessoire pour une application si l’adaptateur n’est pas
capable de retenir l’accessoire.
ATTENTION : lisez et respectez les consignes de sécurité
du fabricant pour tous les accessoires utilisés avec cet outil.
ATTENTION : pour éviter les blessures, assurez-vous que
l’adaptateur et l’accessoire sont solidement serrés.
Les accessoires qui ne sont pas fabriqués par DeWALT peuvent
être raccordés avec l’adaptateur universel.
1. Placez la rondelle 11 sur l’outil.
2. Placez l’accessoire sur la rondelle.
3. Serrez et fixez l’écrou de l’adaptateur 12 avec une
clé hexagonale.
Raccordement du guide de coupe (Fig. G–L)
Le guide de profondeur/coupe vous permet de couper de
manière précise le matériau à une profondeur spécifiée et de
suivre rigoureusement une ligne de coupe.
1. Raccordez le bloc du guide de coupe 6 en introduisant les
onglets de l’accessoire 13 sur le guide dans les encoches
du support d’accessoire latéral 5 sur le corps principal de
l’outil.
2. Fixez le bloc sur le corps principal avec l’ensemble à vis
fourni 15 . Serrez avec la clé hexagonale fournie 16 .
Guide de profondeur
Cette caractéristique vous permet de couper de manière précise
le matériau à une profondeur spécifiée.
1. Introduisez le bras du guide 7 comme illustré sur la figure H
dans l’encoche avant sur le bloc du guide 6 .
2. Réglez la longueur du guide en le sortant ou le rentrant
pour obtenir la profondeur de coupe désirée, comme illustré
sur la figure I.
3. Fixez le guide en position en tournant le bouton de réglage
de profondeur/coupe 14 vers la droite. Pour libérer le
guide, tournez le bouton de réglage de profondeur/coupe
vers la gauche.
Guide de coupe
Cette caractéristique vous permet de suivre rigoureusement une
ligne de coupe.
1. Introduisez le bras du guide 7 comme illustré sur la figure J
dans les encoches à gauche et à droite du bloc du guide 6 .
2. Réglez la longueur du guide en le sortant ou le rentrant
pour obtenir la longueur de coupe désirée, comme illustré
sur la figure K.
3. Fixez le guide en position en tournant le bouton de réglage
de profondeur/coupe 14 vers la droite. Pour libérer le
guide, tournez le bouton de réglage de profondeur/coupe
vers la gauche.
REMARQUE : Le bras du guide peut aussi être placé
verticalement dans l’ensemble carter afin de définir la hauteur à
partir d’une coupe. Consultez la figure L.
Raccordement de l’adaptateur d’aspiration
de poussières (Fig. P)
L’adaptateur d’aspiration de poussières vous permet de
raccorder l’outil à un aspirateur externe, soit avec le système
AirLock™ (DWV9000-XJ), soit avec un raccord d’aspirateur
standard de 35 mm.
1. Raccordez l’adaptateur d’aspiration de poussières 17 en
introduisant les onglets 13 dans les encoches du support
d’accessoire latéral 5 .
2. Introduisez l’ensemble à vis 15 dans l’adaptateur
d’aspiration de poussières 17 et serrez avec la clé
hexagonale fournie 16 .
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation (Fig. M, N)
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que l’interrupteur
est bien sur OFF (ARRÊT) avant de brancher le cordon
d’alimentation.
1. Branchez le cordon d’alimentation.
2. Mettez l’outil en marche et tenez-le comme illustré sur
la figure M, puis appuyez sur la gâchette à variateur de
vitesse 1 .
REMARQUE : Plus vous appuyez sur la gâchette, plus l’outil
39
Français
tourne rapidement. En cas de doute concernant la vitesse
de fonctionnement appropriée, testez le fonctionnement
à faible vitesse, puis augmentez graduellement jusqu’à
trouver une vitesse appropriée.
3. Pour arrêter l’outil, relâchez la gâchette à variateur de
vitesse 1 .
Bouton de verrouillage (Fig. N)
Pour un plus grand confort durant les utilisations prolongées, le
bouton de verrouillage 4 permet de verrouiller la gâchette 1 en position enfoncée.
Éclairage à DEL (Fig. O)
L’éclairage à DEL 2 s’active lorsque la gâchette est enfoncée.
Position correcte des mains (Fig. M)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite de tenir l’outil comme
illustré sur la figure M.
Utilisation de l’adaptateur d’aspiration de
poussières avec la plaque de ponçage (Fig. Q)
1. Raccordez l’adaptateur d’extraction de poussières 17 .
Consultez la Raccordement de l’adaptateur d’aspiration
de poussières.
2. Raccordez la plaque de ponçage 9 comme décrit à la
section Installation/retrait des accessoires.
3. Attachez le papier de verre comme décrit à la section
Installation/retrait du papier de verre.
Utilisation de l’adaptateur d’aspiration de
poussières avec l’accessoire pour coupe en
plongée (Fig. R)
1. Raccordez l’adaptateur d’extraction de poussières.
Consultez la Raccordement de l’adaptateur d’aspiration
de poussières.
2. Enfoncez le bras d’aspiration de poussières 19 dans
l’ouverture inférieure de l’adaptateur d’aspiration de
poussières 17 .
3. Raccordez l’embout de coupe en plongée comme décrit à la
section Installation/retrait des accessoires.
4. Réglez le bras d’aspiration de poussières 19 pour obtenir
les meilleurs résultats.
Conseils utiles
• Assurez-vous toujours que l’ouvrage soit solidement
maintenu ou serré pour éviter les mouvements. Tout
mouvement du matériau peut affecter la qualité de la coupe
ou la finition du ponçage.
40
• Ne commencez pas à poncer si le papier de verre n’est pas
attaché à la plaque de ponçage.
• Utilisez du papier de verre à gros grain pour poncer les
surfaces rugueuses, à grain moyen pour les surfaces lisses
et à grain fin pour les surfaces de finition. Si nécessaire,
effectuez un essai sur du matériau de rebut.
• Une force excessive réduira le rendement et causera une
surcharge du moteur. Remplacez régulièrement l’accessoire
pour conserver un rendement optimal.
• Ne laissez pas le papier de verre s’user totalement sous
peine d’endommager la tête de ponçage.
• Si l’outil surchauffe, notamment lorsqu’il est utilisé à faible
vitesse, réglez la vitesse au maximum et faites-le fonctionner
à vide pendant 2–3 minutes pour refroidir le moteur.
Évitez l’utilisation prolongée à très faible vitesse. Maintenez
toujours la lame bien affûtée.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
Français
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Accessoires compatibles
Tête de ponçage oscillante
Lame oscillante pour bois avec clous
Grande lame oscillante au titane pour bois avec clous
Lame oscillante pour bois dur
Lame oscillante Fastcut pour bois
Grande lame oscillante Fastcut pour bois
Lame oscillante de finition pour bois
Lame métallique oscillante au titane
Lame oscillante semi-circulaire
Lame oscillante semi-circulaire au titane
Lame oscillante pour coupe à ras
Lame oscillante au titane pour coupe à ras
Lame oscillante multifonction
Lame racloir rigide oscillante
Lame racloir flexible oscillante
Lame oscillante au carbure pour le retrait de jointoiement
Lame oscillante Fastcut au carbure pour le retrait de
jointoiement
Râpe oscillante au carbure
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
41
Français
DÉPANNAGE
Problème
Cause
possible
Solution possible
L’appareil ne
démarre pas.
Le cordon n’est
pas branché.
Branchez l’outil dans une prise qui fonctionne.
Le fusible du circuit
est grillé.
Remplacez le fusible du circuit. (si l’appareil fait sauter le fusible du circuit de manière
répétitive, cessez immédiatement l’utilisation et faites-le réparer par un technicien de
réparation agréé DeWALT).
Le coupe-circuit
s’est déclenché.
Rétablissez le coupe-circuit. (si l’appareil déclenche le coupe-circuit de manière
répétitive, cessez immédiatement l’utilisation et faites-le réparer par un technicien de
réparation agréé DeWALT).
Le cordon ou
l’interrupteur
sont endommagés.
Faites remplacer le cordon ou l’interrupteur par un technicien de réparation
agréé DeWALT.
42
Italiano
MULTI-UTENSILE OSCILLANTE
DWE314, DWE315
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Potenza resa
Frequenza di oscillazione
Angolo di oscillazione
Peso
VAC
W
W
min-1
kg
DWE314
230
1
250
170
0–22000
1,6˚
1,5
DWE315
230
1
300
170
0–22000
1,6˚
1,5
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745-2-1
LPA(livello pressione sonora dB(A)
86
86
delle emissioni)
LWA(livello potenza sonora) dB(A)
97
97
K(incertezza per il livello dB(A)
3
3
sonoro dato)
Valore di emissione delle
vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
16,1
16,1
m/s2
1,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
Multi-utensile oscillante
DWE314, DWE315
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/UE, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
12.01.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
43
Italiano
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
44
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
Italiano
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza aggiuntive per il multiutensile oscillante
AVVERTENZA! fare attenzione durante le operazioni
di levigatura di alcuni tipi di legno (ad esempio faggio,
quercia) e del metallo che potrebbero produrre della
polvere tossica. Indossare una maschera anti-polvere
realizzata in modo specifico per proteggere contro la
polvere e i fumi tossici e assicurare nel contempo la
protezione del personale che si trova o che accede alla
zona di lavoro.
AVVERTENZA! usare quest’utensile in un’area ben
ventilata durante le operazioni di levigatura di metalli
ferrosi. Non usare l’utensile in prossimità di polvere, gas o
liquidi infiammabili. Le scintille o le particelle surriscaldate
prodotte dalle spazzole del motore da smerigliatura o ad
arco potrebbero incendiare i materiali combustibili.
Levigatura di superfici verniciate
•
•
AVVERTENZA! per le operazioni di asportazione delle
vernici dalle superfici attenersi alle indicazioni relative.
Prestare particolare attenzione alle seguenti avvertenze.
Ove possibile, raccogliere le polveri mediante un aspirapolvere.
Prendere speciali precauzioni durante la levigatura di vernici a
base di piombo:
•
•
•
ʵʵ Non consentire l’accesso all’area di lavoro a bambini e
donne in stato interessante.
ʵʵ Tutte le persone che entrano nell’area di lavoro devono
indossare una maschera di protezione specifica per polveri
ed esalazioni di pitture a base di piombo.
ʵʵ Non mangiare, bere o fumare nell’area di lavoro.
Predisporre per l’aspirazione in sicurezza delle particelle di
polvere o di qualsiasi altro materiale residuo della lavorazione.
Sostenere l’apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui la parte
tagliente potrebbe toccare cavi elettrici nascosti o il
cavo di alimentazione dell’apparato stesso. In caso di
contatto con una linea sotto tensione le parti metalliche
dell’apparato vengono sottoposte a tensione provocando una
scossa elettrica.
Usare morse o altri metodi pratici per fissare e bloccare
il pezzo da lavorare ad una piattaforma stabile. Tenere il
lavoro con le mani o contro il corpo non assicura la stabilità e
potrebbe portare ad una perdita del controllo.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
45
Italiano
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Adattatore per tutte le lame (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1 Adattatore di aspirazione polvere (DWE315KT)
1 Guida di taglio (DWE315KT)
1Lama per il taglio rapido del legno 31 mm x 43 mm
(DWE314K, DWE315KT)
1Lama per legno con chiodi 31 mm x 43 mm (DWE315SF,
DWE315KT, DWE315B, DWE314K)
1 Lama semicircolare 100 mm (DWE314K, DW315, DWE315KT)
1 Platorello di levigatura (DWE314K, DWE315B, DWE315KT)
25Pezzi di carta vetrata assortiti (DWE314K, DW315, DWE315B,
DWE315KT)
1 Lama per i dettagli del legno 9,5 mm x 43 mm (DWE315KT)
1Lama per la rimozione della malta in carburo 3 mm (mezza
luna 100 mm) (DWE315KT)
1Lama con raschietto rigido (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1Chiave per brugole (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Cassetta degli attrezzi (DWE314K, DWE315KT)
1 Custodia per gli attrezzi (DWE315B)
1Manuale di istruzioni (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1Disegno esploso (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
1
2
3
4
5
6
7
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore a velocità variabile
Torcia LED
Leva di serraggio accessori
Pulsante di blocco
Montaggio laterale accessori
Blocco di guida del taglio
Braccio di guida del taglio
Utilizzo Previsto
Questo multi-utensile oscillante è progettato per applicazioni
professionali di sabbiatura fine, taglio a tuffo, taglio a filo,
rimozione di materiali in eccesso e applicazioni di preparazione
delle superfici.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questo multi-utensile oscillante è un apparato
elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Installazione/rimozione degli accessori
(Fig. B–F)
Utilizzare protezioni acustiche.
Morsetto per accessori senza utensile
(Fig. B–D)
Utilizzare protezioni oculari.
Il modello DWE314, DWE315 è munito di un sistema per la
sostituzione rapida degli accessori. Questa operazione consente
sostituzioni più rapide degli accessori senza bisogno di chiavi o
chiavi esagonali come altri sistemi per utensili oscillanti.
1. Afferrare l’utensile e spingere la leva di serraggio degli
accessori 3 come indicato in figura B.
2. Rimuovere gli eventuali detriti residui dall’albero
dell’utensile e dal supporto per gli accessori.
3. Far scorrere l’accessorio tra l’albero 8 e il supporto per gli
accessori assicurandosi che l’accessorio innesti tutti gli otto
Indossare protezioni respiratorie.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 20 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazion
46
Descrizione (Fig. A)
Italiano
piedini sul supporto e sia a livello con l’albero. Assicurarsi
che l’accessorio sia orientato come in Figura C.
4. Rilasciare la leva di serraggio per accessori.
NOTA: alcuni accessori, come i raschietti e le lame, possono
essere montati ad angolo se necessario come indicato in
figura D.
Installazione/rimozione delle lamine
di smerigliatura (Fig. E)
Una platina a forma di diamante utilizza un sistema di adesione
di velcro per fissare le lamine di smerigliatura. La platina
consente l’uso su superfici ampie o su punti stretti o angoli.
1. Fissare la platina di smerigliatura 9 come descritto in
Installazione/rimozione degli accessori.
2. Allineare le estremità sulla lamina di smerigliatura, con
l’estremità della platina di smerigliatura e premere la lamina
di smerigliatura 10 sulla platina.
3. Premere saldamente la base con la lamina di smerigliatura
fissata contro una superficie piana e accendere brevemente
l’utensile. Questo consente una buona adesione tra la
platina e la lamina di smerigliatura e aiuta anche a prevenire
l’usura prematura.
4. Quando la punta della lamina di smerigliatura si consuma,
staccare la lamina dalla platina, ruotare e riapplicare.
Montaggio Degli Accessori Con
L’adattatore Universale (Fig. F)
ATTENZIONE: per evitare lesioni, non utilizzare alcun
accessorio per un’applicazione in cui l’adattatore non
riesca a tenere l’accessorio.
ATTENZIONE: leggere e seguire tutte le avvertenze di
sicureza del produttore per qualsiasi accessorio fornito con
questo utensile.
ATTENZIONE: per evitare lesioni, assicurarsi che
l’adattatore e l’accessorio sia ben serrati.
Gli accessori non-DeWALT possono essere montati con
l’adattatore universale.
1. Posizionare la rondella 11 sull’utensile.
2. Posizionare l’accessorio sulla rondella.
3. Serrare e fissare il dado dell’adattatore 12 con la
chiave esagonale.
Montaggio della guida di taglio (Fig. G–L)
La guida di profondità/taglio consente di tagliare il materiale
con precisione a una profondità specificata e di tracciare più
accuratamente una linea di taglio marcata.
1. Montare il blocco della guida di taglio 6 inserendo le
linguette dell’accessorio 13 sulla guida negli alloggiamenti
per il montaggio laterale dell’accessorio 5 sul corpo
principale dell’apparato.
2. Fissare il blocco al corpo principale con il gruppo vite
in dotazione 15 . Serrare con la chiave esagonale in
dotazione 16 .
Guida di profondità
Questa funzione consente di tagliare con precisione il materiale
a una profondità specificata.
1. Inserire il braccio della guida 7 come indicato in figura H
nell’alloggiamento anteriore sul blocco della guida 6 .
2. Regolare la lunghezza della guida tirandola in fuori o
spingendola in dentro per ottenere la profondità di taglio
desiderata come indicato in figura I.
3. Fissare la guida in posizione ruotando la manopola di
regolazione della profondità/taglio 14 in senso orario. Per
rilasciare la guida, ruotare la manopola di profondità/taglio
in senso anti-orario.
Guida di taglio
Questa funzione consente di tracciare in modo più preciso una
linea di taglio marcata.
1. Inserire il braccio della guida 7 come indicato in figura J
negli alloggiamenti sui lati sinistro e destro del blocco della
guida 6 .
2. Regolare la lunghezza della guida tirandola in fuori o
spingendola in dentro per ottenere la lunghezza desiderata
come indicato in figura K.
3. Fissare la guida in posizione ruotando la manopola di
regolazione della profondità/taglio 14 in senso orario. Per
rilasciare la guida, ruotare la manopola di profondità/taglio
in senso anti-orario.
NOTA: Il braccio della guida può anche essere posizionato
nell’assemblaggio della protezione in verticale per impostare
l’altezza da un taglio. Fare riferimento alla figura L.
Montaggio dell’adattatore per l’aspirazione
della polvere (Fig. P)
L’adattatore per l’aspirazione della polvere consente di collegare
l’apparato a un aspiratore per la polvere esterno, utilizzando il
sistema AirLock™ (DWV9000‑XJ), o un accessorio di aspirazione
della polvere da 35 mm.
1. Montare l’adattatore di aspirazione per la polvere 17 inserendo le linguette 13 negli alloggiamenti di montaggio
laterale dell’accessorio 5 .
2. Inserire il gruppo vite 15 nell’adattatore di aspirazione
della polvere 17 e serrare con la chiave esagonale in
dotazione 16 .
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso (Fig. M, N)
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
47
Italiano
AVVERTENZA: assicurarsi che l’interruttore sia
completamente SPENTO prima di collegare il cavo
di alimentazione.
1. Collegare il cavo di alimentazione.
2. Per accendere l’apparato, tenerlo come mostrato in figura M
e premere l’interruttore di velocità variabile 1 .
NOTA: più si preme l’interruttore, maggiore sarà la velocità
di funzionamento dell’apparato. In caso di dubbio sulla
velocità di funzionamento corretta, testare le prestazioni
a bassa velocità e aumentare gradualmente finché non si
ottiene una velocità ottimale.
3. Per spegnere l’apparato, rilasciare l’interruttore di
azionamento a velocità variabile 1 .
Pulsante di blocco (Fig. N)
Per una maggiore comodità nelle applicazioni a uso esteso,
il pulsante di blocco 4 può bloccare il grilletto 1 in
posizione premuta.
Torcia LED (Fig. O)
La torcia LED 2 si attiva quando viene premuto il grilletto.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. M)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
Secondo il corretto posizionamento delle mani, una mano deve
tenere l’apparato come illustrato in Figura M.
Utilizzo dell’adattatore di aspirazione della
polvere con la platina di smerigliatura
(Fig. Q)
1. Montare l’adattatore di aspirazione della polvere 17 .
Fare riferimento alla Montaggio dell’adattatore per
l’aspirazione della polvere.
2. Montare la platina di smerigliatura 9 come descritto in
Installazione/rimozione degli accessori.
3. Montare la lamina di smerigliatura come descritto in
Installazione/rimozione delle lamine di smerigliatura.
Utilizzo dell’adattatore di aspirazione della
polvere con l’accessorio di taglio a tuffo
(Fig. R)
1. Montare l’adattatore di aspirazione della polvere.
Fare riferimento alla Montaggio dell’adattatore per
l’aspirazione della polvere.
2. Spingere il braccio di aspirazione della polvere 19 nell’apertura inferiore dell’adattatore di aspirazione della
polvere 17 .
3. Montare la punta di taglio a tuffo come descritto in
Installazione/rimozione degli accessori.
48
4. Regolare il braccio di aspirazione della polere 19 per
risultati ottimali.
Suggerimenti utili
• Assicurarsi sempre che il pezzo da lavorare sia tenuto
saldamente o serrato per impedirne il movimento. Qualsiasi
movimento del materiale potrebbe compromettere la
qualità del taglio o la finitura della smerigliatura.
• Non avviare la smerigliatura senza aver fissato la carta
vetrata alla platina di smerigliatura.
• Utilizzare carta a grana grossa per smerigliare le superfici
ruvide, a grana media per le superfici levigate e a grana fine
per le superfici di finitura. Se necessario, eseguire prima una
prova su materiale di scarto.
• Una forza eccessiva ridurrà l’efficienza operativa e causerà
il sovraccarico del motore. La sostituzione periodica
dell’accessorio manterrà un’efficienza operativa ottimale.
• Non lasciare che la carta vetrata si consumi, siccome
danneggerà il platorello di smerigliatura.
• In caso di surriscaldamento dell’apparato, specialmente se
usato a bassa velocità, impostare la velocità al massimo e
lasciarlo funzionare a vuoto per 2–3 minuti per raffreddare
il motore. Evitare l’uso prolungato a velocità molto basse.
Mantenere sempre la lama affilata.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
Italiano
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Accessori compatibili
Platorello di smerigliatura oscillante
Lama per legno con chiodi oscillante
Lama larga per legno con chiodi oscillante in titanio
Lama per legno massiccio oscillante
Lama per il taglio rapido del legno oscillante
Lama larga per il taglio rapido del legno oscillante
Lama per dettagli in legno oscillante
Lama per metalli oscillante in titanio
Lama semicircolare oscillante
Lama semicircolare oscillante in titanio
Lama per il taglio a filo oscillante
Lama per il taglio a filo oscillante in titanio
Lama multimateriale oscillante
Lama con raschietto rigido oscillante
Lama con raschietto flessibile oscillante
Lama per la rimozione della malta in carburo oscillante
Lama per la rimozione della malta a taglio rapido in carburo
oscillante
Raschietto in carburo oscillante
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
49
Italiano
Rispetto ambientale
Problema
Causa
possibile
L’unità non parte. Il cavo non
è inserito.
50
Soluzione possibile
Collegare l’apparato a una presa funzionante.
Il fusibile del
circuito è saltato.
Sostituire il fusibile del circuito. (Se il prodotto fa saltare continuamente il fusibile
di circuito, interrompere l’uso immediatamente e farlo riparare da un agente di
riparazione autorizzato DeWALT.)
L’interruttore
differenziale
è scattato.
Reimpostare l’interruttore differenziale. (Se il prodotto fa scattare continuamente
l’interruttore differenziale, interrompere l’uso immediatamente e farlo riparare da un
agente di riparazione autorizzato DeWALT.)
Il cavo o
l’interruttore
è danneggiato.
Far sostituire il cavo o l’interruttore da un agente di riparazione autorizzato DeWALT.
Nederlands
OSCILLERENDE MULTI-TOOL
DWE314, DWE315
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Spanning
Type
Vermogen
Afgegeven vermogen
Oscillatiefrequentie
Oscillatiehoek
Gewicht
VAC
W
W
min-1
kg
DWE314
230
1
250
170
0–22000
1,6˚
1,5
DWE315
230
1
300
170
0–22000
1,6˚
1,5
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-1.
LPA(emissie
dB(A)
86
86
geluidsdrukniveau)
LWA(niveau
dB(A)
97
97
geluidsvermogen)
K(onzekerheid voor het dB(A)
3
3
gegeven geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde
ah =
Onzekerheid K =
m/s2
16,1
16,1
m/s2
1,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
Oscillerende Multi-Tool
DWE314, DWE315
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN60745-1:2009 +A11:2010; EN60745-2-4:2009
+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
12.01.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
51
Nederlands
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
52
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
Nederlands
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Veiligheidsregels voor
Oscillerende Multi-Tool
WAARSCHUWING! Neem speciale maatregelen
bij het schuren van bepaalde soorten hout (bijv.
beuken- en eikenhout) en metaal die mogelijk giftige
stoffen produceren. Draag een stofmasker dat speciaal
ontworpen is ter bescherming tegen giftige stoffen
dampen en verzeker u ervan dat andere personen op
de werkvloer of die de werkvloer betreden eveneens
beschermd zijn.
WAARSCHUWING! Gebruik deze machine in een goed
geventileerde ruimte tijdens het schuren van metaal.
Gebruik de machine niet in de buurt van ontvlambare
vloeistoffen, gassen of stof. Vonken of gloeiende deeltjes
van het schuren of vonkende koolstofborstels kunnen
ontvlambare materialen ontsteken.
Schuren van geverfde oppervlakken
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING! Neem de geldende regels voor het
schuren van geverfde oppervlakken in acht. Let daarbij
vooral op het volgende:
Gebruik indien mogelijk steeds een stofafzuigsysteem.
Ga uiterst zorgvuldig te werk bij het schuren van verf op
loodbasis:
ʵʵ Kinderen en zwangere vrouwen mogen de werkvloer
niet betreden.
ʵʵ Alle personen die de werkvloer betreden, moeten een
masker dragen ter bescherming tegen loodverfstof en
-damp.
ʵʵ Eten, drinken en roken op de werkvloer is niet toegestaan.
Verwijder stof en ander afval op veilige en verantwoorde wijze.
Houd het elektrisch gereedschap vast aan de
geïsoleerde oppervlakken wanneer u werk uitvoert
waarbij het zaaggereedschap in contact kan komen met
verborgen bedrading of het eigen snoer. Contact met een
draad waar spanning op staat, zet de blootgestelde metalen
onderdelen van het gereedschap onder spanning en maakt
dat de gebruiker een schok krijgt.
Zet met behulp van klemmen of op een andere
praktische manier het werkstuk vast op een stabiel
oppervlak zodat het goed wordt ondersteund. Wanneer u
het werkstuk vasthoudt met de hand of het tegen uw lichaam
gedrukt houdt, is het instabiel en kunt u de controle verliezen.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
53
Nederlands
Een verlengsnoer gebruiken
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
De datumcode 20 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Adapter voor alle zaagbladen (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1 Stofextractieadapter (DWE315KT)
1 Zaaggeleider (DWE315KT)
131 mm x 43 mm Fastcut zaagblad voor hout (DWE314K,
DWE315KT)
131 mm x 43 mm Zaagblad hout met spijkers (DWE315SF,
DWE315KT, DWE315B, DWE314K)
1 100 mm Half-cirkelvormig zaagblad (DWE314K, DWE315KT)
1 Schuurkussen (DWE314K, DW315, DWE315B, DWE315KT)
25Diverse stukken schuurpapier (DWE314K, DW315, DWE315B,
DWE315KT)
1 9,5 mm x 43 mm Fijnzaagblad hout (DWE315KT)
13 mm Carbide blad voor voegverwijdering (100 mm halve
maan) (DWE315KT)
1Niet-flexibel schrapblad (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Inbussleutel (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT, DWE314K)
1 Pakketkoffer (DWE314K, DWE315KT)
1 Pakketzak (DWE315B)
1Gebruiksaanwijzing (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1Uitvergrote tekening (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Draag bescherming van de luchtwegen.
54
Beschrijving (Afb. A)
1
2
3
4
5
6
7
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Knop voor Variabele snelheid
LED-werkverlichting
Accessoireklemhendel
Vergrendelknop Aan
Accessoire zijmontage
Zaaggeleiderblok
Zaaggeleiderarm
Gebruiksdoel
Deze oscillerende multi-tool is ontworpen voor professioneel
fijnschuurwerk, invoerzagen, vlakzagen, verwijdering van
overbodig materiaal en toepassingen voor het prepareren
van oppervlakken.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze oscillerende multi-tool is elektrisch gereedschap voor
professionele toepassingen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Nederlands
Accessoires installeren/verwijderen
(Afb. B–F)
Accessoireklem zonder gereedschap
(Afb. B–D)
De DWE314, DWE315 is voorzien van een snelwissel
accessoiresysteem. Hiermee kunt u sneller accessoires wisselen
zonder dat u steeksleutels of inbussleutels nodig hebt, zoals bij
ander oscillerend gereedschap.
1. Pak het gereedschap vast en knijp de
accessoireklemhendel 3 in zoals in afbeelding B
wordt getoond.
2. Veeg alle resten materiaal van de as van het gereedschap en
van de accessoirehouder.
3. Schuif het accessoire tussen de as 8 en de
accessoirehouder en let er daarbij op dat het accessoire
ingrijpt op alle acht pennen op de houder en dat het
gelijkvalt met de as. Controleer dat het accessoire in de
goede richting wijst, zoals Afbeelding C laat zien.
4. Laat de accessoireklemhendel los.
OPMERKING: Sommige accessoires, zoals schrappers en
zaagbladen, kunnen desgewenst onder een hoek worden
gemonteerd, zoals in afbeelding D wordt getoond.
Installeren/verwijderen van
vellen schuurpapier (Afb. E)
Vellen schuurpapier worden met behulp van klittenband
op een ruitvormige plaat vastgezet. U kunt met de plaat het
schuurpapier op grote oppervlakken en in kleine hoekjes en
gaatjes gebruiken.
1. Bevestig de schuurplaat 9 zoals wordt beschreven onder
Accessoires installeren/verwijderen.
2. Houd de randen van het schuurpapier langs de randen van
de schuurplaat en druk het vel schuurpapier 10 op de plaat.
3. Druk de onderplaat waarop het schuurpapier is bevestigd,
op een vlak oppervlak en schakel het gereedschap kort
in. Dit zorgt voor een goede hechting tussen de plaat
en het vel schuurpapier en helpt ook voortijdige slijtage
te voorkomen.
4. Wanneer de punt van het vel schuurpapier begint te slijten,
maak het vel dan los van de plaat, draai het en breng het
weer aan.
Accessoires Bevestigen Met Behulp Van De
Universele Adapter (Afb. F)
VOORZICHTIG: Voorkom dat u zich verwondt, gebruik
niet een accessoire voor een toepassing waarbij de
adapter het accessoire niet kan vasthouden.
VOORZICHTIG: Lees alle veiligheidswaarschuwingen van
de fabrikant en volg deze op voor accessoires die u op dit
gereedschap gebruikt.
VOORZICHTIG: Voorkom dat u zich verwondt, let erop
dat adapter en accessoire stevig zijn vastgezet.
Niet-DeWALT accessoires kunnen met een universele adapter
worden vastgezet.
1. Plaats de de ring 11 op het gereedschap.
2. Plaats het accessoire op de ring.
3. Zet de bout 12 van de adapter goed vast met
een inbussleutel.
De zaaggeleider bevestigen (Afb. G–L)
Met de diepte/zaaggeleider kunt u nauwkeurig materiaal
wegzagen op een opgegeven diepte en de markering van de
zaaglijn preciezer volgen.
1. Bevestig het zaaggeleiderblok 6 door de
accessoirenokken 13 op de geleider in de sleuven van de
accessoire-zijmontage 5 op de body van het gereedschap
te steken.
2. Zet het blok goed vast op het hoofdgedeelte met de
bijgeleverde schroeven 15 . Zet vast met de bijgeleverde
inbussleutel 16 .
Dieptegeleider
Met deze voorziening kunt u nauwkeurig materiaal tot een
bepaalde diepte uitzagen.
1. Steek de geleiderarm 7 , zoals wordt getoond in
afbeelding H, in de voorste sleuf op het geleiderblok 6 .
2. Stel de lengte van de geleider af door deze uit te trekken
of naar binnen te duwen, zodat de gewenste zaagdiepte
ontstaat, zoals wordt getoond in afbeelding I.
3. Zet de geleider op zijn plaats vast door de knop voor de
afstelling van diepte/zaagsnede 14 naar rechts te draaien.
U kunt de geleider losmaken door de knop voor de afstelling
van diepte/zaagsnede naar links te draaien.
Zaaggeleider
Hiermee kunt u gemakkelijker de afgetekende zaaglijn volgen.
1. Steek de geleiderarm 7 , zoals wordt getoond in
afbeelding J, in de sleuven aan de linker- en rechterzijde van
het geleiderblok 6 .
2. Stel de geleider af op de gewenste lengte door deze uit te
trekken of naar binnen te duwen, zoals wordt getoond in
afbeelding K.
3. Zet de geleider op zijn plaats vast door de knop voor de
afstelling van diepte/zaagsnede 14 naar rechts te draaien.
U kunt de geleider losmaken door de knop voor de afstelling
van diepte/zaagsnede naar links te draaien.
OPMERKING: U kunt de geleiderarm ook verticaal in de
beschermkap steken en zo de hoogte van een zaagsnede
instellen. Zie afbeelding L.
De Stofextractieadapter bevestigen (Afb. P)
Met de Stofextractieadapter kunt u het gereedschap op een
externe stofzuiger aansluiten met behulp van het AirLock™systeem (DWV9000-XJ) of een standaard 35 mm aansluiting
voor een stofzuiger.
1. Bevestig de stofextractieadapter 17 door de nokken 13 in
de sleuven 5 voor zijmontage van accessoires te steken.
2. Steek schroef 15 in de stofextractieadapter 17 en zet vast
met de bijgeleverde inbussleutel 16 .
55
Nederlands
BEDIENING
Instructies voor gebruik (Afb. M, N)
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Controleer dat de schakelaar geheel
op OFF staat voordat u de stekker van het netsnoer in het
stopcontact steekt
1. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
2. Houd het gereedschap, wanneer u het wilt inschakelen
(ON), vast zoals in afbeelding M wordt getoond en druk op
de knop Aan/Uit-variabele snelheid 1 .
OPMERKING: Hoe verder u de schakelaar indrukt, des te
sneller loopt het gereedschap. Als u niet zeker weet wat de
goede snelheid is voor uw toepassing, test dan de werking
op lage snelheid en voer de snelheid geleidelijk op tot u
comfortabel kunt werken.
3. Laat de knop Aan/Uit-variabele snelheid 1 los als u het
gereedschap wilt uitschakelen OFF.
Vergrendelknop Aan (Afb. N)
Bij toepassingen die langdurig gebruik vragen, kunt u
comfortabeler werken door met de vergrendelknop Aan 4 de
Aan/Uit-knop 1 in de ingedrukte stand te vergrendelen.
LED-werkverlichting (Afb. O)
De LED-werkverlichting 2 wordt ingeschakeld wanneer u de
Aan/Uit-knop indrukt.
Juiste positie van de handen (Afb. M)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Afbeelding M laat zien hoe u het gereedschap op de juiste
manier vasthoudt.
De Stofextractieadapter gebruiken met de
Schuurplaat (Afb. Q)
1. Bevestig de stofextractieadapter 17 . Zie De
Stofextractieadapter bevestigen.
2. Bevestig de schuurplaat 9 zoals wordt beschreven bij
Accessoires installeren/verwijderen.
3. Bevestig het vel schuurpapier zoals wordt beschreven bij
Vellen schuurpapier installeren/verwijderen.
56
De Stofextractieadapter gebruiken met het
accessoire voor insteekzagen (Afb. R)
1. Bevestig de stofextractieadapter. Zie De
Stofextractieadapter bevestigen.
2. Plaats de stofextractiearmen 19 in de onderste opening
van de stofextractieadapter 17 .
3. Bevestig het insteekzaagje zoals wordt beschreven bij
Accessoires installeren/verwijderen.
4. Stel de stofextractiearmen 19 af zodat het beste resultaat
wordt bereikt.
Nuttige Wenken
• Let er altijd op dat het werkstuk stevig vastzit of wordt
vastgeklemd zodat het niet van z’n plaats kan komen.
Wanneer het materiaal van z’n plaats kan komen, zal de
kwaliteit van het zagen of schuren daar onder lijden.
• Begin niet met schuren als u het schuurpapier nog niet op
de schuurplaat hebt bevestigd.
• Schuur ruwe oppervlakken met grof schuurpapier, gladde
oppervlakken met middelfijn schuurpapier en werk
oppervlakken af met fijn schuurpapier. Probeer, zo nodig,
eerst het schuurpapier uit op een stuk restmateriaal.
• Oefen niet te veel kracht uit, want dan vermindert u de
effectiviteit van het gereedschap en zal de motor overbelast
raken. Wanneer u het accessoire regelmatig vervangt, zorgt
u ervoor dat het gereedschap optimaal blijft werken.
• Laat niet het schuurpapier afslijten, het schuurkussen zal
dan beschadigd raken.
• Raakt het gereedschap oververhit, wat vooral gebeurt bij
werken op lage snelheid, laat het gereedschap dan 2 tot
3 minuten op maximale snelheid onbelast draaien, zodat
de motor kan afkoelen. Werk niet langdurig op zeer lage
snelheden. Houd altijd het zaagblad scherp.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Nederlands
Bescherming van het milieu
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Geschikte accessoires
Oscillerend schuurkussen
Oscillerend zaagblad voor hout m/ spijkers
Breed titanium oscillerend zaagblad voor hout m/ spijkers
Oscillerend zaagblad voor hardhout
Oscillerend fastcut-zaagblad voor hout
Breed oscillerend fastcut-zaagblad voor hout
Oscillerend fijnzaagblad voor hout
Oscillerend titanium zaagblad voor metaal
Oscillerend halfcirkelvormig zaagblad
Oscillerend titanium halfcirkelvormig zaagblad
Oscillerend vlakzaagblad
Titanium oscillerend vlakzaagblad
Oscillerend zaagblad voor meerdere materialen
Oscillerend niet-flexibel schrapblad
Oscillerend flexibel schrapblad
Oscillerend carbide blad voor voegverwijdering
Oscillerend fastcut carbide blad voor voegverwijdering
Oscillerende carbide rasp
57
Nederlands
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Toestel start niet
Stekker niet in stopcontact
Steek de stekker in een stopcontact waar spanning op staat.
Zekering
stroomvoorziening gesprongen.
Vervang zekering stroomvoorziening. (Stop onmiddellijk met het
product te werken, als het herhaaldelijk een zekering laat springen, en
laat het gereedschap nazien door een erkende DeWALT-reparateur.)
Aardlekschakelaar is in
werking getreden.
Reset de aardlekschakelaar. (Stop onmiddellijk met het product te
werken, als het herhaaldelijk de aardlekschakelaar in werking zet, en laat
het gereedschap nazien door een erkende DeWALT-reparateur.)
Snoer of schakelaar is beschadigd.
Laat snoer of schakelaar vervangen door een erkende DeWALTreparateur.
58
Norsk
OSCILLERENDE MULTIVERKTØY
DWE314, DWE315
Gratulerer!
Overensstemmelseserklæring med EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Effekt
Oscilleringsfrekvens
Oscilleringsvinkel
Vekt
VAC
W
W
min-1
kg
DWE314
230
1
250
170
0–22000
1,6˚
1,5
DWE315
230
1
300
170
0–22000
1,6˚
1,5
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-1:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
86
86
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
97
97
K(usikkerhet for det
dB(A)
3
3
angitte støynivå)
Verdi vibrasjonsutslipp
ah =
Usikkerhet K =
m/s2
16,1
16,1
m/s2
1,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Oscillerende multiverktøy
DWE314, DWE315
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
12.01.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
59
Norsk
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
b )
c )
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
d )
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
60
e )
f )
g )
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
Norsk
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler for oscillerende
multiverktøy
ADVARSEL: Vær spesielt forsiktig ved sliping av enkelte
tresorter (for eksempel bøk og eik) og metall som kan avgi
giftig støv. Bruk støvmaske som er spesielt beregnet på å
beskytte mot giftig støv og gass, og sørg for at personer i
eller rundt arbeidsområdet også er beskyttet.
ADVARSEL: Bruk dette verktøyet i et område med god
ventilasjon ved sliping av jernholdige metaller. Bruk
ikke verktøyet i nærheten av antennbare væsker, gasser
eller støv. Gnister eller varme partikler fra slipingen eller
motorbørstene kan antenne brennbare materialer.
Sliping av maling
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Overhold gjeldende forskrifter for sliping av
maling. Vær spesielt opmerksom på følgende:
Benytt, om mulig, alltid en støvsuger for støvutsugning.
Vær spesielt forsiktig ved sliping av som muligens
inneholder bly.
ʵʵ La ikke barn eller gravide kvinner komme inn
på arbeidsområdet.
ʵʵ Alle personer som kommer inn på arbeidsområdet må
bruke en spesialmaske som beskytter mot støv og damper
fra blymaling.
ʵʵ Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsområdet.
Fjern støvpartikler og alt annet avfall på en forsvarlig måte.
Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor
kutteverktøyet kan komme i kontakt med skjulte
ledninger eller egen ledning. Kontakt med en
strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på
elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt.
Bruk tvinger eller annen praktisk måte å sikre og
holde arbeidsstykket på et stabilt underlag. Å holde
arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan
føre til at du mister kontroll.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Adapter for alle typer blad (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1 Støvsugeradapter (DWE315KT)
1 Kappeføring (DWE315KT)
131 mm x 43 mm ”Fastcut” hurtigblad for tre (DWE314K,
DWE315KT)
131 mm x 43 mm sagblad for treverk med spikere
(DWE315SF, DWE315KT, DWE315B, DWE314K)
1 100 mm segmentsagblad (DWE314K, DWE315KT)
1 Slipesåle (DWE314K, DW315, DWE315B, DWE315KT)
25Diverse sandpapir (DWE314K, DW315, DWE315B,
DWE315KT)
1 9,5 mm x 43 mm presisjonsblad for tre (DWE315KT)
13 mm karbidblad for fjerning av støpemasse (100 mm
halvmåne) (DWE315KT)
1Stivt skrapeblad (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1Sekskantnøkkel (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Koffert (DWE314K, DWE315KT)
1 Veske (DWE315B)
1Instruksjonshåndbok (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1Sammenstillingstegning (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
61
Norsk
•
Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
•
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Installere/ta av tilbehør (Fig. B–F)
Verktøyfritt tilbehørsfeste (Fig. B–D)
Datokoden 20 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonså
DWE314, DWE315 har et hurtigskiftesystem for tilbehør
Dette lar deg skifte verktøy uten bruk av skiftenøkkel eller
sekskantnøkkel som du må bruke på andre oscillerende verktøy.
1. Grip verktøyet og trykk på festehendelen for tilbehør 3 som
vist i figur B.
2. Fjern eventuelle rester fra verktøyakselen
og tilbehørsholderen.
3. Skyv inn tilbehøret mellom akselen 8 og tilbehørsholderen,
pass på at alle åtte pinnene på holderen går inn og er flush
med akselen. Pass på at tilbehøret er orientert som vist i
figur C.
4. Slipp tilbehørsfestehendelen.
MERK: Noe tilbehør, så som skraper og blad, kan monteres i en
ønsket vinkel som vist på figur D.
Beskrivelse (Fig. A)
Installere/fjerne sandpapir (Fig. E)
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Bruk pustebeskyttelse.
Datokode plassering (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Bryter for variabel hastighet
LED arbeidslampe
Festespak for tilbehør
Låseknapp
Tilbehør sidemontering
Kappestyringsblokk
Kappestyringsarm
Tiltenkt Bruk
Dette oscillerende multiverktøyet er designet for profesjonell
bruk ved pussing, dykksaging, flush-kapping, fjerning av
overskytende materiale og overflatebehandling.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Dette kraftige oscillerende multiverktøyet er et
profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
62
En diamantformet plate med borrelås brukes for å feste
sandpapiret. Platen lar deg komme til på store flater og i trange
kroker og hjørner.
1. Feste slipeplaten 9 som beskrevet under Installere/ta
av tilbehør.
2. Rett inn kantene på sandpapiret med kantene på slipeplaten
og trykk sandpapiret 10 fast på platen.
3. Tykk sålen med det festede sandpapiret mot en flate og slå
verktøyet kort på. Dette gir godt feste mellom platen og
sandpapiret, og hjelper til med å hindre for rask slitasje.
4. Når tuppen av sandpapiret blir slitt, ta sandpapiret av platen,
roter og sett på igjen.
Feste Tilbehør Ved Hjelp Av Universal
Adapteren (Fig. F)
FORSIKTIG: For å unngå personskader, ikke bruk
tilbehør for bruksområder der adapteren kanskje ikke kan
holde tilbehøret.
FORSIKTIG: Les og følg alle produsentens
sikkerhetsanvisninger for tilbehør som skal brukes med
dette verktøyet.
FORSIKTIG: For å unngå personskader, pass på at
adapteren og tilbehøret er godt festet.
Tilbehør som ikke er levert av DeWALT kan festes ved hjelp
av universaladapteren.
1. Legg skiven 11 på verktøyet.
2. Sett tilbehøret på skiven.
3. Trekk til og lås adaptermutteren 12 ved hjelp av
en sekskantnøkkel.
Feste kappestyringen (Fig. G–L)
Styringen for dybde/kutt lar deg styre kappingen av materialet
presist, ved en spesifisert dybde og nøyaktig langs en
merket linje.
1. Fest kappestyringsblokken 6 ved å sette inn
tilbehørspinnene 13 på styringen i sporene i tilbehør
sidemontering 5 på verktøyhuset.
2. Sikre blokken til hovedkroppen med medfølgende
skruesett 15 . Stram med den medfølgende
sekskantnøkkelen 16 .
Dybdestyring
Denne funksjonen lar der kappe materialet nøyaktig i en
angitt dybde.
1. Sett inn styringsarmen 7 som vist i figur H i fremre spor på
styringsblokken 6 .
2. Juster lengden av styringen ved å trekke ut eller skyve inn til
du har ønsket kappedybde som vist i figur I.
3. Fest styringen på plass ved å skru på justeringsskruen for
dybde/kutt 14 med klokken. Føor å løsne styringen, skru
justeringsskruen for dybde/kutt mot klokken.
Kappestyring
Denne funksjonen lar deg kappe nøyaktig langs en merket linje.
1. Sett inn styringsarmen 7 som vist i figur J i sporene på
venstre og høyre side av styringsblokken 6 .
2. Juster lengden av styringen ved å trekke ut eller skyve inn til
du har ønsket lengde som vist i figur K.
3. Fest styringen på plass ved å skru på justeringsskruen for
dybde/kutt 14 med klokken. Føor å løsne styringen, skru
justeringsskruen for dybde/kutt mot klokken.
MERK: Styringsarmen kan også settes vertikalt i
beskyttelsesmodulen for å bestemme høyden av et kutt. Se
figur L.
Feste støvsugeradapteren (Fig. P)
Støvsugeradapteren lar deg koble verktøyet til en ekstern
støvsuger, enten ved hjelp av AirLock™ systemet (DWV9000-XJ)
eller en standard 35 mm støvsugerslange.
1. Fest støvsugeradapteren 17 ved å sette inn knastene 13 i
sporene på tilbehør sidemonteringen 5 .
2. Sett monteringen 15 inn i støvsugeradapteren 17 og trekk
til med den medfølgende sekskantnøkkelen 16 .
BRUK
Bruksanvisning (Fig. M, N)
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Norsk
ADVARSEL: Pass på at bryteren er helt av (OFF) før du
setter inn strømkabelen.
1. Sett inn strømkabelen.
2. For å slå på verktøyet (ON), hold det som vist i figur M og
trykk på avtrekkeren for variabel hastighet 1 .
MERK: Jo mer du klemmer avtrekkeren, desto raskere går
verktøyet. Dersom du er i tvil om korrekt hastighet for din
oppgave, test effekten ved lav hastighet og øk den gradvis
til du har en behagelig hastighet.
3. For å slå av (OFF) verktøyet, slipp avtrekksbryteren for
variabel hastighet.(A).
Låseknapp (Fig. N)
For mer komfort ved lang tids bruk, kan låseknappen 4 låse
avtrekkeren 1 i inntrykket posisjon.
LED arbeidslampe (Fig. O)
LED-arbeidslampen 2 aktiveres når avtrekkeren er inntrykket.
Korrekt plassering av hendene (Fig. M)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å holde verktøyet som vist i figur M.
Bruk av støvsugeradapteren med
sandpapirplaten (Fig. Q)
1. Sett på støvsugeradapteren 17 . Se
Feste støvsugeradapteren.
2. Feste slipeplaten 9 som beskrevet under Installere/ta
av tilbehør.
3. Sett på et sandpapir som beskrevet under Installere/ta
av sandpapir.
Bruk av støvsugeradapteren med
dykksagtilbehør (Fig. R)
1. Sett på støvsugeradapteren. Se Feste støvsugeradapteren.
2. Skyv støvsugerarmen 19 i nedre åpning i
støvsugeradapteren 17 .
3. Feste dykksagblad som beskrevet under Installere/ta
av tilbehør.
4. Juster støvsugerarmen 19 for best resultat.
Nyttige tips
• Pass alltid på at arbeidsstykket holdes godt eller er skrudd
fast, for å hindre at det beveger seg. Eventuelle bevegelser
av materialet kan påvirke kvaliteten av overflaten etter
kapping eller sliping.
• Ikke start sliping uten at det er festet sandpapir
på slipeplaten.
• Bruk grovt sandpapir for sliping av grove overflater, middels
grovt sandpapir for glatte overflater og fint sandpapir for
63
Norsk
siste overflatebehandling av overflatene. Om nødvendig,
test først på et stykke skrap.
• For stor kraft vil redusere effekten og kan føre til
overbelastning av motoren. Skift tilbehør regelmessig for å
opprettholde optimal effekt.
• Pass på at sandpapiret ikke slites av, det vil skade slipeplaten.
• Dersom verktøyet overoppvarmes, spesielt ved bruk med
lav hastighet, sett hastigheten til maksimum og kjør uten
belasting i 2–3 minutter for å avkjøle motoren. Unngå
for lang brukstid ved svært lav hastighet. Hold alltid
bladet skarpt.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
64
Tilbehør som kan brukes
Oscillerende sandpapir
Oscillerende sagblad for treverk med spiker
Bredt oscillerende titansagblad for treverk med spiker
Oscillerende blad for harde treslag
Oscillerende ”Fastcut” blad for treverk
Bredt oscillerende hurtigblad for treverk
Oscillerende presisjonsblad for treverk
Oscillerende titanblad
Oscillerende segmentsagblad
Oscillerende segment-titansagblad
Oscillerende blad for ”flush”-kapp
Oscillerende titanblad for ”flush”-kapp
Oscillerende blad for div. materialer
Oscillerende stivt skrapeblad
Oscillerende fleksibelt skrapeblad
Oscillerende karbidblad for fjerning av støpemasse
Oscillerende ”Fastcut” karbidblad for fjerning av støpemasse
Oscillerende karbidrasp
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Norsk
FEILSØKING
Problem
Mulig årsak
Mulig løsning
Enheten
starter ikke.
Strømkabelen er
ikke satt inn.
Sett inn strømkabelen i en fungerende stikkontakt.
Sikringen er gått.
Skift sikring. (Dersom produktet gjentatte ganger fører til at sikringen går, stopp straks
bruken og send til service hos et autorisert DeWALT reparasjonsverksted.)
Automatsikring
er utløst.
Slå på igjen sikring. (Dersom produktet gjentatte ganger fører til at automatsikringen
går, stopp straks bruken og send til service hos et autorisert DeWALT
reparasjonsverksted.)
Strømkabel eller
bryter er skadet.
Få strømkabelen eller bryteren hos et autorisert DeWALT reparasjonsverksted.
65
Português
MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE
DWE314, DWE315
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Declaração de conformidade da CE
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Saída de potência
Frequência de oscilação
Ângulo de oscilação
Peso
VCA
W
W
min-1
kg
DWE314
230
1
250
170
0–22000
1,6˚
1,5
DWE315
230
1
300
170
0–22000
1,6˚
1,5
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-1:
LPA(nível de emissão de
dB(A)
86
86
pressão sonora)
LWA(nível de potência
dB(A)
97
97
acústica)
K(variabilidade do nível dB(A)
3
3
acústico indicado)
Valor de emissão de
vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
16,1
16,1
m/s2
1,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
66
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Directiva “máquinas”
Multi-ferramenta oscilante
DWE314, DWE315
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/UE, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
12.01.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
Português
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
67
Português
b )
c )
d )
e )
f )
g )
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras de segurança adicionais para a multiferramenta oscilante
ATENÇÃO: tenha especial atenção ao lixar alguns
tipos de madeira (por exemplo, faia, carvalho) e de
metal que podem produzir pó tóxico. Use uma máscara
especificamente concebida para a protecção contra pó
tóxico e fumos e assegure-se de que todas as pessoas
que se encontram ou estão a entrar na área de trabalho
também estão protegidas.
68
ATENÇÃO: utilize esta ferramenta numa área bem
ventilada quando lixar metais ferrosos. Não opere a
ferramenta perto de poeira, gases ou líquidos inflamáveis.
Faíscas ou lascas quentes provenientes da lixa ou de
descarga eléctrica de escovas motoras podem incendiar
materiais combustíveis.
Lixar de superfícies pintadas
•
•
•
•
•
ATENÇÃO: observe as regulações para lixadela de tintas.
Dedique atenção ao seguinte:
Use sempre que possível o sistema de aspiração de pó.
Tenha cuidado especial ao lixar superfícies com tinta à base
de chumbo:
ʵʵ Crianças e mulheres grávidas não devem entrar no recinto
onde se trabalha.
ʵʵ Todas as pessoas que entrem no recinto de trabalho
devem ter uma máscara especial destinada a proteger
contra tinta de chumbo e gases.
ʵʵ Não coma, beba ou fume no recinto de trabalho.
Retire o pó e outras sujidades de uma maneira adequada.
Sempre que efectuar uma operação onde a ferramenta
de corte possa entrar em contacto com cabos
escondidos, ou o próprio cabo, segure na ferramenta
eléctrica pelas superfícies isoladas. O contacto com um
fio eléctrico irá também fazer com que as partes metálicas
expostas da ferramenta fiquem com corrente e provoquem
um choque eléctrico no utilizador.
Utilize grampos ou outro sistema prático para fixar e
apoiar a peça numa plataforma estável. Segurar a peça
com a mão ou contra o corpo pode causar instabilidade e
perda de controlo.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Português
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Use uma protecção auditiva.
Utilizar uma extensão
Use uma protecção ocular.
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Adaptador para todas as lâminas (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1 Adaptador de extracção de poeiras (DWE315KT)
1 Guia de corte (DWE315KT)
1Lâmina para corte rápido de madeira de
31 mm x 43 mm (DWE314K, DWE315KT)
1Lâmina para madeira com pregos de
31 mm x 43 mm (DWE315SF, DWE315KT, DWE315B,
DWE314K)
1 Lâmina semi-circular de 100 mm (DWE314K, DWE315KT)
1Patim de lixagem (DWE314K, DW315, DWE315B, DWE315KT)
25Vários pedaços de lixa (DWE314K, DW315, DWE315B,
DWE315KT)
1Lâmina para pormenores em madeira de 9,5 mm x 43 mm
(DWE315KT)
1Lâmina para remoção de sedimentos de carboneto de
3 mm (meia-lua de 100 mm) (DWE315KT)
1Lâmina do raspador rígida (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1Chave hexagonal (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Caixa do kit (DWE314K, DWE315KT)
1 Embalagem do kit (DWE315B)
1Manual de instruções (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1Esquema ampliado dos componentes (DWE315SF,
DWE315B, DWE315KT, DWE314K)
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use protecção respiratória.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 20 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
Interruptor de velocidade variável
Indicador luminoso de funcionamento LED
Alavanca de fixação do acessório
Botão de bloqueio
Fixação lateral do acessório
Bloco de guia de corte
Suporte do guia de corte
Utilização Adequada
Esta multi-ferramenta oscilante foi concebida para a lixagem
profissional de detalhes, cortes em profundidade, cortes rentes,
remoção de excesso de materiais e aplicações de preparação
de superfícies.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Esta multi-ferramenta oscilante é uma ferramenta
eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
69
Português
Instalar/remover acessórios (Fig. B–F)
Colocar a guia de corte (Fig. G–L)
Fixação de acessórios sem ferramenta
(Fig. B–D)
A guia de profundidade/corte permite-lhe cortar material com
rigor a uma profundidade específica e verificar, de maneira mais
precisa, uma linha de corte marcada.
1. Fixe o bloco da guia de corte 6 inserindo as patilhas do
acessório 13 na guia nas ranhuras de montagem lateral no
acessório 5 na estrutura principal da ferramenta.
2. Fixe o bloco na estrutura principal com o parafuso
de fixação 15 fornecido. Aperte com a chave
hexagonal 16 fornecida.
O DWE314, DWE315 inclui um sistema de substituição rápida
de acessórios. Isto permite substituir os acessórios com maior
rapidez, não sendo necessárias chaves inglesas ou hexagonais,
como sucede com outros sistemas com ferramentas oscilantes.
1. Agarre na ferramenta e aperte a alavanca de fixação de
acessórios 3 , como indicado na figura B.
2. Limpe quaisquer resíduos no eixo da ferramenta e no
suporte do acessório.
3. Deslize o acessório entre o eixo 8 e o suporte do acessório,
certificando-se de que o acessório encaixa por completo
nos oito pinos no suporte e que está alinhado com o eixo.
Certifique-se de que o acessório está orientado de acordo
com a Figura C.
4. Liberte a alavanca de fixação do acessório.
NOTA: Se necessário, alguns acessórios, como raspadores e
lâminas, podem ser montados em ângulo, conforme indicado
na figura D.
Instalar/remover lixas (Fig. E)
Uma placa em forma de diamante utiliza um fecho com
velcro para fixar as lixas. A placa permite utilizá-la em grandes
superfícies planas e em locais de difícil acesso ou cantos.
1. Fixe a placa de lixagem 9 como descrito em Instalar/
remover acessórios.
2. Alinhe as extremidades da lixa com a extremidade da lixa e
pressione a lixa 10 para dentro da placa.
3. Prima com firmeza a base com a lixa fixada contra uma
superfície plana e ligue a ferramenta durante uns instantes.
Isto permite uma boa adesão entre a placa e a lixa e
também evita um desgaste prematuro.
4. Se a ponta da lixa ficar gasta, retire a folha da placa, rode-a e
volte a fixá-la de novo.
Colocar Acessórios Com O Adaptador
Universal (Fig. F)
CUIDADO: para evitar ferimentos, não utilize um
acessório numa aplicação em que o adaptador não
consiga fixar o acessório.
CUIDADO: leia e siga todos os avisos de segurança
recomendados pelo fabricante no que respeita aos
acessórios utilizados com esta ferramenta.
CUIDADO: para evitar ferimentos, certifique-se de que o
adaptador e o acessório estão devidamente apertados.
Os acessórios que não sejam da DeWALT podem ser montados
com o adaptador universal.
1. Coloque a anilha 11 na ferramenta.
2. Coloque o acessório na anilha.
3. Aperte e fixe a porca do adaptador 12 com uma
chave hexagonal.
70
Guia de profundidade
Esta função permite-lhe cortar material de maneira precisa a
uma profundidade especificada.
1. Insira o suporte da guia 7 como indicado na figura H na
ranhura dianteira no bloco da guia 6 .
2. Ajuste o tamanho da guia, puxando-a para fora ou para
dentro para obter a profundidade de corte pretendida,
como indicado na figura I.
3. Fixe a guia no respectivo local, rodando o botão de ajuste
de profundidade/corte 14 para a direita. Para libertar a
guia, rode o botão de ajuste de profundidade/corte para
a esquerda.
Guia de corte
Esta função permite um registo mais preciso da linha de
corte marcada.
1. Insira o suporte da guia 7 como indicado na figura J nas
ranhuras no lado esquerdo e direito do bloco da guia 6 .
2. Ajuste o tamanho da guia, puxando-a para fora ou para
dentro para obter o tamanho pretendido, como indicado
na figura K.
3. Fixe a guia no respectivo local, rodando o botão de ajuste
de profundidade/corte 14 para a direita. Para libertar a
guia, rode o botão de ajuste de profundidade/corte para
a esquerda.
NOTA: O suporte da guia também pode ser colocado no
resguardo na vertical para definir a altura de um corte. Consulte
a figura L.
Instalar o adaptador de extracção de poeiras
(Fig. P)
O Adaptador de extracção de poeiras permite ligar a ferramenta
a um extractor de poeiras externas, utilizando o sistema
AirLock™ (DWV9000-XJ) ou um sistema de extracção de poeiras
padrão de 35 mm.
1. Instale o adaptador de extracção de poeiras 17 inserindo
as patilhas 13 nas ranhuras de montagem laterais do
acessório 5 .
2. Insira o parafuso de fixação 15 no adaptador de
extracção de poeiras 17 e aperte-os com a chave
hexagonal 16 fornecida.
Português
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização (Fig. M, N)
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: antes de ligar o cabo de alimentação,
certifique-se de que o interruptor está
totalmente DESLIGADO.
1. Ligue o cabo de alimentação.
2. Para ligar a ferramenta, segure-a conforme indicado na
figura M e carregue no interruptor de velocidade variável 1 .
NOTA: Quanto mais premir o interruptor de accionamento,
maior será a velocidade da ferramenta. Se não tiver a certeza
qual é a velocidade adequada para a operação, teste o
desempenho a uma velocidade reduzida e aumente-a
gradualmente até atingir a velocidade pretendida.
3. Para desligar a ferramenta, liberte o interruptor de
velocidade variável 1 .
Botão de bloqueio (Fig. N)
Para um maior conforto quando utilizar as aplicações durante
um período prolongado, o botão de bloqueio 4 permite
bloquear o interruptor de accionamento 1 na posição premida.
Indicador luminoso de funcionamento
(Fig. O)
O indicador luminoso de funcionamento 2 será activado
quando o interruptor for premido.
Posição correcta das mãos (Fig. M)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A colocação correcta das mãos requer a fixação da ferramenta
conforme indicado na Figura M.
Utilizar o adaptador de extracção de poeiras
com a placa de lixagem (Fig. Q)
1. Monte o adaptador de extracção de poeiras 17 . Consulte a
Instalar o adaptador de extracção de poeiras.
2. Monte a placa de lixagem 9 como descrito em Instalar/
remover os acessórios.
3. Monte a lixa como descrito em Instalar/remover as folhas
de lixagem.
Utilizar o adaptador de extracção de poeiras
com o acessório de corte em profundidade
(Fig. R)
1. Monte o adaptador de extracção de poeiras. Consulte a
Instalar o adaptador de extracção de poeiras.
2. Empurre o suporte de extracção de poeiras 19 na abertura
inferior do adaptador de extracção de poeiras 17 .
3. Monte a broca de corte em profundidade como descrito em
Instalar/remover os acessórios.
4. Ajuste o suporte de extracção de poeiras 19 para obter os
melhores resultados.
Sugestões úteis
• Certifique-se sempre de que a peça fica presa com firmeza
ou fixa para impedir qualquer movimento. Qualquer
movimento do material pode afectar a qualidade do corte
ou o acabamento com lixagem.
• Não comece a lixagem sem uma lixa fixada na placa
de lixagem.
• Utilize uma lixa de granulação grossa para arear superfícies
rígidas, uma lixa de granulação média para superfícies
lisas e uma lixa fina para o acabamento de superfícies. Se
necessário, faça primeiro um teste em material de refugo.
• O excesso de força irá reduzir a eficiência de trabalho e
causar sobrecarga do motor. Se substituir o acessório com
regularidade, a eficiência de trabalho será mantida.
• Não permita que a lixa se desgaste, porque irá danificar o
patim de lixagem.
• Se a ferramenta aquecer demasiado, especialmente se a
utilizar a uma velocidade reduzida, defina a velocidade para
o valor máximo e deixe-a a funcionar sem carga durante
2–3 minutos para arrefecer o motor. Evite uma utilização
prolongada a velocidades muito baixas. Mantenha sempre
a lâmina afiada.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
71
Português
Proteger o meio ambiente
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Acessórios compatíveis
Patim de lixagem oscilante
Lâmina oscilante para madeira com pregos
Lâmina de titânio grande e oscilante para madeira com pregos
Lâmina oscilante para madeiras duras
Lâmina oscilante para corte rápido de madeira
Lâmina oscilante e grande para corte rápido de madeira
Lâmina oscilante para detalhes em madeira
Lâmina metálica de titânio oscilante
Lâmina oscilante semi-circular
Lâmina de titânio, semi-circular e oscilante
Lâmina oscilante para cortes rentes
Lâmina de titânio oscilante para cortes rentes
Lâmina para vários materiais oscilante
Lâmina do raspador rígida e oscilante
Lâmina do raspador flexível e oscilante
Lâmina oscilante para a remoção de sedimentos de carboneto
Lâmina oscilante de corte rápido para a remoção de sedimentos
de carboneto
Raspador oscilante para a remoção de carboneto
72
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Português
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
Causa
possível
Solução possível
A unidade não
é iniciada.
O fio não
está ligado.
Ligue a ferramenta a uma tomada com corrente eléctrica.
O fusível do
circuito fundiu.
Substitua o fusível do circuito. (Se o produto fizer com que o fusível do circuito fique
fundido várias vezes, deixe de utilizá-lo por completo e envie-o a um técnico de
reparação autorizado da DeWALT.)
O
disjuntor disparou.
Reponha o disjuntor. (Se o produto fizer com que o fusível do circuito dispare várias
vezes, deixe de utilizá-lo de imediato e envie-o a um técnico de reparação autorizado
da DeWALT.)
O cabo ou o
interruptor
estão danificados.
O cabo ou o interruptor devem ser substituídos por um técnico de reparação
autorizado da DeWALT.
73
Suomi
VÄRÄHTELEVÄ MONITOIMIVÄLINE
DWE314, DWE315
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Antoteho
Värähtelytaajuus
Värähtelykulma
Paino
VAC
W
W
min-1
kg
DWE314
230
1
250
170
0–22000
1,6˚
1,5
DWE315
230
1
300
170
0–22000
1,6˚
1,5
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-1
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
86
86
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
97
97
K(määritetyn äänitason
dB(A)
3
3
epävarmuus)
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
16,1
1,5
16,1
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Värähtelevä monitoimiväline
DWE314, DWE315
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EY, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
12.01.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
74
Suomi
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
75
Suomi
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Värähtelevän monitoimivälineen
lisäturvallisuusohjeet
VAROITUS: Ole erityisen varovainen, kun hiot tiettyjä
puulajeja (esimerkiksi pyökkiä ja tammea) ja metallia,
jotka voivat tuottaa myrkyllistä pölyä. Käytä erityisesti
myrkylliseltä pölyltä ja höyryiltä suojaamaan suunniteltua
pölynaamaria. Varmista, että myös työalueella olevat tai
työalueelle tulevat henkilöt ovat suojautuneet pölyltä.
VAROITUS: Käytä konetta hyvin ilmastoidussa tilassa
rautametalleja hiottaessa. Varmista, että konetta ei
käytetä palonarkojen nesteiden, kaasujen tai pölyn
läheisyydessä. Hiomisesta tai moottorin kosketusvarresta
saattaa singota kipinöitä tai kuumia hiukkasia, jotka
voivat sytyttää tulenarat materiaalit palamaan.
Maalin hionta
•
•
•
•
•
VAROITUS: Noudata maalin hionnalle asetettuja
määräyksiä. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin
asioihin:
Käytä pölynimuria pölynpoistoon aina, kun se on mahdollista.
Toimi erityisen varovaisesti, kun hiot maalia, joka saattaa olla
lyijypohjaista:
ʵʵ Estä lasten ja raskaana olevien naisten
pääsy työskentelypaikalle.
ʵʵ Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on
käytettävä erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä varten
suunniteltua hengityssuojainta.
ʵʵ Syöminen, juominen ja tupakanpoltto työmaalla
on kielletty.
Hävitä hiomapöly ja kaikki muut irtojätteet turvallisesti.
Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin
tai sen omaan sähköjohtoon, pidä työkalusta
eristetyistä tarttumapinnoista. Kosketus jännitteelliseen
johtoon tekee jotkut työkalun näkyvillä olevat
metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun
työkalun käyttäjälle.
Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa
kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn
pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa kontrollin menetykseen.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
76
•
•
Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Sovitin kaikkia teriä varten (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1 Pölynpoistosovitin (DWE315KT)
1 Leikkausohjain (DWE315KT)
131 mm x 43 mm Puuterä nopeaan leikkaamiseen (DWE314K,
DWE315KT)
131 mm x 43 mm Naulallinen puuterä (DWE315SF,
DWE315KT, DWE315B, DWE314K)
1 100 mm Puoliympyräterä (DWE314K, DWE315KT)
1 Hioma-alusta (DWE314K, DW315, DWE315B, DWE315KT)
25Valikoima hiomapaperikappaleita (DWE314K, DW315,
DWE315B, DWE315KT)
1 9,5 mm x 43 mm Tarkka puuterä (DWE315KT)
13 mm Karbidi-injektoinnin poistoterä (100 mm puolikuu)
(DWE315KT)
1 Kova vetoterä (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT, DWE314K)
1Kuusiokulma-avain (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Pakkauskotelo (DWE314K, DWE315KT)
1 Pakkauspussi (DWE315B)
1 Käyttöohje (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT, DWE314K)
1Poikkileikkauspiirros (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Suomi
Käytä kuulosuojaimia.
Lisävarusteiden asentaminen/poistaminen
(Kuvat B–F)
Käytä suojalaseja.
Työkaluja vaatimaton lisävarustepidike
(Kuvat B–D)
Käytä hengityssuojainta.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 20 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
Säädettävä nopeuskytkin
LED-työvalaistus
Lisävarusteen kiinnitysvipu
Lukituspainike
Lisävarusteen sivuasennus
Leikkausohjaimen kappale
Leikkausohjaimen varsi
Käyttötarkoitus
Tämä värähtelevä monitoimiväline on suunniteltu
ammattimaiseen tarkkaan hiomiseen, pistosorvaamiseen,
tasasaumaukseen, ylimääräisten materiaalien poistamiseen
ja pintavalmisteluihin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä värähtelevä monitoimiväline on
ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
DWE314, DWE315 sisältää nopeasti vaihdettavan
lisävarustejärjestelmän. Tämä mahdollistaa
lisävarusteiden vaihtamisen nopeammin ilman
ruuviavaimia tai kuusiokoloavaimia muiden värähtelevien
työkalujärjestelmien tapaan.
1. Pidä työkalusta ja purista lisävarusteen kiinnitysvipua 3 kuvan B mukaisesti.
2. Puhdista jäljelle jääneet jäämät työkalun aksleista ja
lisävarusteen pidikkeestä.
3. Liu’uta lisävaruste akselin 8 ja lisävarusteen pidikkeen
välillä ja varmista, että lisävaruste kytkee kaikki pidikkeen
kahdeksan piikkiä ja on tasaisesti akseliin nähden. Varmista,
että lisävaruste on suunnattu kuvan C mukaisesti.
4. Vapauta lisävarusteen kiinnitysvipu.
HUOMAA: Jotkin lisävarusteet, kuten kaapimet ja terät, voidaan
tarvittaessa asentaa kulmaan kuvan D mukaisesti.
Hioma-alustojen asentaminen/
poistaminen (Kuva E)
Hioma-alustat kiinnitetään timanttimuotoiseen tärinälevyyn
koukun ja silmukan avulla. Tärinälevy mahdollistaa laitteen
käyttämisen suurilla tasaisilla alustoilla ja kapeissa kohdissa
tai nurkissa.
1. Kiinnitä hiomiseen tarkoitettu tärinälevy 9 osion
Lisävarusteiden asentaminen/poistaminen mukaisesti.
2. Kohdista hiomalevyn reunat hiomiseen tarkoitetun
tärinälevyn reunaan ja paina hiomalevy 10 tärinälevyyn.
3. Paina hiomapaperilla varustettua alustaa tasaista pintaa
vasten ja kytke työkalu päälle lyhyesti. Tämä varmistaa hyvän
kiinnityksen tärinälevyn ja hiomapaperin välille ja auttaa
estämään ennenaikaista kulumista.
4. Kun hiomapaperin kärki kuluu, irrota paperi tärinälevystä,
kierrä sitä ja kiinnitä se sitten uudelleen.
Lisävarusteiden Kiinnittäminen Yleistä
Sovitinta Käyttäen (Kuva F)
HUOMIO: Henkilövahingon välttämiseksi lisävarusteita ei
saa käyttää, jos lisävaruste ei kiinnity sovittimeen hyvin.
HUOMIO: Lue ja noudata valmistajan varoituksia
kaikkien lisävarusteiden kohdalla.
HUOMIO: Henkilövahinkojen välttämiseksi on
varmistettava, että sovitin ja lisävaruste ovat
hyvin kiristettyjä.
Muut kuin DeWALT-lisävarusteet voidaan voidaan kiinnittää
yleistä sovitinta käyttäen.
1. Aseta aluslaatta 11 työkaluun.
2. Aseta lisävaruste aluslaattaan.
3. Kiristä ja kiinnitä sovitinmutteri 12 kuusiokoloavaimella.
77
Suomi
Leikkausohjaimen kiinnittäminen
(Kuvat G–L)
Syvyys-/leikkausohjain mahdollistaa materiaalin leikkaamisen
tarkasti määritetyllä syvyydellä sekä merkityn leikkauslinjan
jäljittämisen tarkasti.
1. Liitä leikkausohjainkappale 6 asettamalla lisävarusteen
kielekkeet 13 ohjaimen lisävarusteen sivulla oleviin
asennusaukkoihin 5 työkalun rungossa.
2. Kiinnitä ryhmä päärunkoon pakkaukseen kuuluvalla
ruuvikokoonpanolla 15 . Kiristä pakkaukseen kuuluvalla
kuusiokoloavaimella 16 .
Syvyysohjain
Tämän toiminnon avulla voit leikata materiaalia tarkasti
määritettyyn syvyyteen.
1. Aseta ohjausvarsi 7 kuvan H mukaisesti ohjaimen etuosan
aukkoon 6 .
2. Säädä ohjaimen pituutta vetämällä sitä ulos tai painamalla
sitä sisään haluamasi leikkaussyvyyden saavuttamiseksi
kuvan I mukaisesti.
3. Kiinnitä ohjain paikoilleen kääntämällä syvyyden/leikkauksen
säätönuppia 14 myötäpäivään. Vapauta ohjain kääntämällä
syvyyden/leikkauksen säätönuppia vastapäivään.
Leikkausohjain
Tämän toiminnon avulla voit jäljittää merkityn
leikkauslinjan tarkasti.
1. Aseta ohjausvarsi 7 kuvan J mukaisesti ohjaimen
vasemmalla ja oikealla puolella oleviin aukkoihin 6 .
2. Säädä ohjaimen pituutta vetämällä sitä ulos tai painamalla
sitä sisään haluamasi pituuden saavuttamiseksi
kuvan K mukaisesti.
3. Kiinnitä ohjain paikoilleen kääntämällä syvyyden/leikkauksen
säätönuppia 14 myötäpäivään. Vapauta ohjain kääntämällä
syvyyden/leikkauksen säätönuppia vastapäivään.
HUOMAA: Ohjausvarsi voidaan asettaa suojakokoonpanoon
myös pystysuorassa leikkauksen korkeuden asettamiseksi. Katso
kuva L.
Pölynpoistosovittimen asentaminen
(Kuva P)
Pölynpoistosovitin mahdollistaa työkalun liittämisen ulkoiseen
pölynpoistolaitteeseen joko AirLock™-järjestelmällä (DWV9000XJ) tai standardilla 35 mm pölynpoistokappaleella.
1. Kiinnitä pölynpoistosovitin 17 asettamalla kielekkeet 13 lisävarusteen sivuilla oleviin asennusaukkoihin 5 .
2. Aseta ruuvikokoonpano 15 pölynpoistosovittimeen 17 ja
kiristä se pakkaukseen kuuluvalla kuusiokoloavaimella 16 .
TOIMINTA
Käyttöohjeet (Kuvat M, N)
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
78
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Varmista, että kytkin on kokonaan pois
päältä ennen virtajohdon kytkemistä.
1. Kiinnitä virtajohto.
2. Kytke työkalu päälle pitämällä sitä kuvan M mukaisesti ja
painamalla säädettävää nopeuskytkintä 1 .
HUOMAA: Mitä enemmän painat kytkintä, sitä nopeammin
työkalu toimii. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee oikeaan
nopeuteen nähden, testaa suorituskyky alhaisella
nopeudella ja lisää sitä asteittain, kunnes sopiva
nopeus saavutetaan.
3. Kytke työkalu pois päältä vapauttamalla säädettävää
nopeuskytkintä 1 .
Lukituspainike (Kuva N)
Pitemmän käyttöajan mukavuuden lisäämiseksi lukituspainike 4 voi lukita kytkimen 1 ala-asentoon.
LED-työvalaistus (Kuva O)
LED-työvalaistus 2 aktivoituu, kun kytkintä painetaan.
Käsien oikea asento (Kuva M)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa työkalun pitämistä
kuvan M mukaisesti.
Pölynpoistosovittimen käyttäminen
hiomalevyllä (Kuva Q)
1. Kiinnitä pölynpoistosovitin 17 . Katso
Pölynpoistosovittimen asentaminen.
2. Kiinnitä hiomiseen tarkoitettu tärinälevy 9 osion
Lisävarusteiden asentaminen/poistaminen mukaisesti.
3. Kiinnitä hiomalevy osion Hioma-alustojen asentaminen/
poistaminen mukaisesti.
Pölynpoistosovittimen käyttäminen
pistosorvausvarusteella (Kuva R)
1. Kiinnitä pölynpoistosovitin. Katso
Pölynpoistosovittimen asentaminen.
2. Paina pölynpoistovarsi 19 pölynpoistosovittimen 17 alaaukkoon.
3. Kiinnitä pistosorvausterä osion Lisävarusteiden
asentaminen/poistaminen mukaisesti.
4. Säädä pölynpoistovartta 19 parhaiden
tuloksien saavuttamiseksi.
Hyödyllisiä vinkkejä
• Varmista aina, että työstökappale on tiukasti paikoillaan
tai kiinnitetty liikkumisen estämiseksi. Materiaalin
Suomi
•
•
•
•
•
mahdollinen liikkuminen voi vaikuttaa leikkauksen tai
hiomispinnan laatuun.
Älä aloita hiomista ennen kuin hiomapaperi on kiinnitetty
hiomiseen tarkoitettuun tärinälevyyn.
Käytä karkeaa hiomapaperia karkeisiin pintoihin, keskikarkeaa
tasaisiin pintoihin ja hienoa pintaa pinnoitteisiin. Kokeile
tarvittaessa ensin ylimääräiseen kappaleeseen.
Liian suuri voima vähentää tehokkuutta ja aiheuttaa
moottorin ylikuormittumisen. Optimaalinen tehokkuus
säilyy, kun lisävaruste vaihdetaan säännöllisesti.
Älä anna hiomapaperin kulua pois, muutoin hiomaalusta vaurioituu.
Jos työkalu ylikuumenee, erityisesti alhaisella nopeudella
käytettäessä, aseta maksiminopeus ja käytä sitä ilman
kuormaa 2–3 minuutin ajan moottorin jäähdyttämiseksi.
Vältä pitkäaikaista käyttöä alhaisilla nopeuksilla. Pidä terä
aina terävänä.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Yhteensopivat lisävarusteet
Värähtelevä hioma-alusta
Värähtelevä puuterä nauloilla
Laaja värähtelevä titaaninen puuterä nauloilla
Värähtelevä kovapuuterä
Värähtelevä puuterä nopeaan leikkaamiseen
Laaja värähtelevä puuterä nopeaan leikkaamiseen
Värähtelevä tarkka puuterä
Värähtelevä titaaninen metalliterä
Värähtelevä puolipyöreä terä
Värähtelevä titaaninen puolipyöreä terä
Värähtelevä tasasaumausterä
Värähtelevä titaaninen tasasaumausterä
Värähtelevä monipuolinen terä
Värähtelevä kova vetoterä
Värähtelevä joustava vetoterä
Värähtelevä karbidi-injektoinnin poistoterä
Värähtelevä karbidi-injektoinnin poistoterä nopeaan käyttöön
Värähtelevä karbidiraspi
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
79
Suomi
VIANETSINTÄ
Ongelma
Mahdollinen
syy
Mahdollinen ratkaisu
Laite ei käynnisty.
Virtajohtoa ei ole
kiinnitetty pistorasiaan.
Liitä työkalu toimivaan pistorasiaan.
Virtapiirin sulake
on palanut.
Vaihda sulake. (Jos tuote aiheuttaa virtapiirin sulakkeen palamisen toistuvasti,
lopeta sen käyttö välittömästi ja vie se valtuutettuun DeWALT-huoltopalveluun
huoltoa varten).
Piirikatkaisin
on lauennut.
Nollaa piirikatkaisin. (Jos tuote aiheuttaa piirikatkaisimen laukeamisen toistuvasti,
lopeta sen käyttö välittömästi ja vie se valtuutettuun DeWALT-huoltopalveluun
huoltoa varten).
Johto tai kytkin
on vaurioitunut.
Anna valtuutetun DeWALT-huoltopalvelun vaihtaa johto tai kytkin.
80
Svenska
OSCILLERANDE MULTIVERKTYG
DWE314, DWE315
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Värähtelevä monitoimiväline
DWE314, DWE315
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Strömförbrukning
Oscillerande frekvens
Oscilleringsvinkel
Vikt
VAC
W
W
min-1
kg
DWE314
230
1
250
170
0–22000
1,6˚
1,5
DWE315
230
1
300
170
0–22000
1,6˚
1,5
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-1.
LPA(emissionsljudtrycksnivå) dB(A)
86
86
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
97
97
K(osäkerhet för angiven
dB(A)
3
3
ljudnivå)
Vibration, emissionsvärde
ah =
Osäkerhet K =
m/s2
16,1
16,1
m/s2
1,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EU, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
12.01.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
81
Svenska
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
c )
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
82
d )
e )
f )
g )
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
Svenska
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare säkerhetsregler för oscillerande
multiverktyg
VARNING! Var särskilt försiktig när du slipar vissa träsorter
(t.ex. bok, ek) och metall som kan orsaka giftigt damm.
Använd en specialkonstruerad ansiktsmask som skyddar
mot giftigt damm och ångor, samt se till att personer som
vistas på, eller kommer i närheten av, arbetsplatsen också
är skyddade.
VARNING! Använd verktyget i väl ventilerade utrymmen
när du slipar järnhaltiga metaller. Använd det inte
i närheten av eldfarliga vätskor, gaser eller damm.
Gnistor eller heta partiklar från slipning eller gnistrande
motorborstar kan antända brännbara material.
Slipning av färg
•
•
•
•
•
VARNING! Iaktta gällande bestämmelser för slipning av
färg. Tänk särskilt på följande:
Använd så mycket som möjligt en dammsugare för
uppsugning av dammet.
Var extra försiktig när du slipar färg som möjligtvis kan
innehålla bly:
ʵʵ Låt inga barn eller gravida kvinnor beträda arbetslokalen.
ʵʵ Alla personer som beträder arbetslokalen måste bära en
mask som är speciellt avsedd att skydda mot damm och
ångor från blyfärg.
ʵʵ Ät, drick eller rök inte i arbetslokalen.
Dammpartiklar och annat avfall skall kastas på ofarligt sätt.
Håll endast elverktyget i de isolerade handtagen när
arbete utförs på ställen där verktyg kan komma i
kontakt med dolda elledningar eller egen nätsladd.
Kontakt med en strömförande ledning kommer att göra
vissa metalldelar på verktyget strömförande och ge
operatören elstötar.
Använd klämmor eller något annat praktiskt sätt att
stödja arbetsstycket mot ett stabilt underlag. Att hålla
arbetet för hand eller mot kroppen är instabilt och kan göra
att du förlorar kontrollen.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Adapter för alla blad (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Damutsugaradapter (DWE315KT)
1 Sågguide (DWE315KT)
131 mm x 43 mm snabbskärande blad för trä (DWE314K,
DWE315KT)
131 mm x 43 mm blad för trä med spikar (DWE315SF,
DWE315KT, DWE315B, DWE314K)
1 100 mm halvcirkelformat blad (DWE314K, DWE315KT)
1 Slipdyna (DWE314K, DW315, DWE315B, DWE315KT)
25Sorterade sandpapper (DWE314K, DW315, DWE315B,
DWE315KT)
1 9,5 mm x 43 mm trädetaljblad (DWE315KT)
13 mm hårdmetallblad för putsborttagning (100 mm
halvmåne) (DWE315KT)
1Fast skrapblad (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Insexnyckel (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT, DWE314K)
1 Materialbox (DWE314K, DWE315KT)
1 Materialväska (DWE315B)
1Instruktionshandbok (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Sprängskiss (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT, DWE314K)
83
Svenska
•
Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
•
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Bär öronskydd.
Verktygsfri tillbehörsklämma (Fig. B–D)
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 20 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
3
4
5
6
7
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Variabel hastighetskontroll
LED-arbetslampa
Tillbehör klämspak
Låsknapp
Tillbehör sidomontering
Skärguideblock
Skärguidearm
Avsedd Användning
Detta oscillerande multiverktyg är avsett att användas för
professionell detaljslipning, insticksskärning, planskärning,
borttagning av överskottsmaterial och ytbearbetning.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Detta oscillerande multiverktyg är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
84
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Installation/borttagning av tillbehör
(Fig. B–F)
Bär andningsskydd.
2
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär ögonskydd.
1
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
DWE314, DWE315 har ett snabbsystem för byte av
tillbehör. Detta möjliggör snabbt byte av tillbehör utan
behov av skiftnyckel eller insexnyckel som hos andra
oscillerande verktygssystem.
1. Ta tag i verktyget och kläm på tillbehörsklämspaken 3 såsom visas i figur B.
2. Ta bort eventuellt skräp från verktygsskaftet
och tillbehörshållaren.
3. Skjut tillbehöret mellan axeln 8 och tillbehörshållaren, se till
att tillbehöret hakar i alla åtta pinnarna på hållaren och är i
jämnhöjd med axeln. Se till att tillbehöret är inriktat såsom
visas i figur C.
4. Lossa tillbehörsklämmans spak.
NOTERA: Vissa tillbehör, såsom skrapor och blad kan monteras i
den vinkel som krävs såsom visas i figur D.
Installation/borttagning av slippapper
(Fig. E)
En diamantformad platta använder ett system med
kardborrefäste för montering av slippapper. Plattan gör att
du kan använda den på en stor och plan ytan med trånga
positioner och hörn.
1. Fäst slippapperet 9 såsom beskrivs under Installation/
borttagning av tillbehör.
2. Rikta in kanterna på slippapperet mot kanterna på
slipplattan och tryck fast slippapperet 10 på plattan.
3. Tryck ned basen med slippapperet monterat mot en plan
ytan och slå på verktyget. Detta ger bra vidhäftning mellan
plattan och slippapperet och hjälper också till att förhindra
för tidig nötning.
4. När spetsen på slippapperet blir slitet, ta loss papperet från
plattan, vrid det och sätt fast igen.
Montering Av Tillbehör Med
Universaladaptern (Fig. F)
SE UPP: För att undvika skador, använd inte några
tillbehör för något ändamål där adaptern inte kan hålla
fast tillbehöret.
SE UPP: Read and follow all manufacturers’ safety
warnings for any accessories used with this tool.
SE UPP: För att undvika skador, se till att adaptern och
tillbehör sitter ordentligt fast.
Icke-DeWALT-tillbehör kan fästas med universaladaptern.
1. Placera brickan 11 på verktyget.
2. Placera tillbehöret på brickan.
3. Dra åt och fäst adaptermuttern 12 med en insexnyckel.
Montera kapguiden (Fig. G–L)
Djup-/skärguiden låter dig skära material med ett specificerat
djup och mer korrekt följa en markerar såglinje.
1. Fäst skärguideblocker 6 genom att föra in
tillbehörsflikarna 13 på guiden i tillbehörets
sidomonteringsöppning för tillbehöret 5 på
verktygets huvudstomme.
2. Fäst blocket vid huvudchassit med den medföljande
skruven 15 . Dra åt med den medföljande insexnyckeln 16 .
Djupguide
Denna funktion låter dig precis skära material vid ett
specificerat djup.
1. Sätt in styrarmen 7 såsom visas i figur H i främre öppningen
på guideblocket 6 .
2. Ställ in längden på guiden genom att dra den ut eller skjuta
den inåt för att få önskat skärdjup såsom visas i figur I.
3. Fäst guiden på plats genom att vrida djup-/
skärinställningsratten 14 medurs. För att lossa guiden, vrid
djup-/skärinställningsratten moturs.
Skärguide
Denna funktion låter dig mer korrekt följa en markerad skärlinje.
1. Sätt in styrarmen 7 såsom visas i figur J i främre öppningen
på guideblocket 6 .
2. Ställ in längden på guiden genom att dra den ut eller skjuta
den inåt för att få önskat skärdjup såsom visas i figur K.
3. Fäst guiden på plats genom att vrida djup-/
skärinställningsratten 14 medurs. För att lossa guiden, vrid
djup-/skärinställningsratten moturs.
NOTERA: Styrarmen kan också placeras i skyddsmontaget
vertikalt för att ställa in höjden på ett skär. Se figur L.
Montering av dammutsugaradaptern (Fig. P)
Dammutsugaradaptern låter dig ansluta verktyget till en extern
dammutsugare, antingen med AirLock™ systemet (DWV9000XJ) eller en standard 35 mm dammutsugarslang.
1. Fäst dammutsugaradaptern 17 genom att föra in
flikarna 13 i tillbehörets sidomonteringsöppning 5 .
2. Sätt i skruven 15 i dammutsugaradaptern 17 och dra åt
med den medföljande insexnyckeln 16 .
ANVÄNDNING
Bruksanvisning (Fig. M, N)
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Svenska
VARNING: Se till att strömbrytaren är helt AV innan
strömsladden kopplas in.
1. Koppla in strömsladden.
2. För att slå PÅ verktyget, håll det såsom visas i figur M
avtryckaren för variabel hastighetskontroll 1 .
NOTERA: Ju mer du trycker på avtryckaren desto
snabbare kommer verktyget att arbeta. Om du är osäker
på vilken hastighet som är korrekt för arbetet, testa med
en låg hastighet och öka gradvis till en komfortabel
hastighet hittas.
3. För att stänga av verktyget, släpp den variabla
hastighetskontrollen 1 .
Låsknapp (Fig. N)
För mer bekvämlighet vid längre användning kan låsknappen 4 låsa avtryckaren 1 i nedtryckt position.
LED-arbetslampa (Fig. O)
LED-arbetslampan 2 aktiveras när avtryckaren trycks ned.
Korrekt Handplacering (Bild M)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver att verktyget hålls såsom visas i
figur M.
Använda dammutsugaradaptern med
slipplattan (Fig. Q)
1. Fäst dammutsugaradaptern 17 . Se Montering
av dammutsugaradaptern.
2. Fäst slipplattan 9 såsom beskrivs under Installation/
borttagning av tillbehör.
3. Fäst slippapperet såsom beskrivs under Installation/
borttagning av slippapper.
Använda dammutsugaradaptern med
inskärningstillbehöret (Fig. R)
1. Fäst dammutsugaradaptern. Se Montering
av dammutsugaradaptern.
2. Placera dammutsugararmen 19 i den nedre öppningen på
dammutsugaradaptern 17 .
3. Fäst inskärningsbitsen såsom beskrivs under Installation/
borttagning av tillbehör.
4. Ställ in dammutsugararmen 19 för bästa resultat.
Användbara Tips
• Se alltid till att arbetsstycket hålls fast eller är fastklämt för att
förhindra rörelser. Alla rörelser hos materialet kan påverka
skärningens kvalitet eller finishen efter slipningen.
• Börja inte slipa utan att ha fäst slippapperet på slipplattan.
85
Svenska
• Använd grovt slippapper för att slipa grova ytor, mellangrovt
för släta ytor och fint för ytfinish. Om så behövs, gör en
testkörning på kasserat material.
• Överdriven kraft kommer att reducera arbetets effektivitet
och gör att motorn överhettas. Byt tillbehöret regelbundet
för att bibehålla optimal arbetseffektivitet.
• Låt inte slippapperet nötas bort, det kommer att
skada slipdynan.
• Om verktyget överhettas, särskilt om det används med
låg hastighet, ställ in hastigheten på max och kör utan
belastning i 2–3 minuter för att kyla motorn. Undvik
lång användning med mycket låg hastighet. Håll alltid
bladet vasst.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
86
Kompatibla tillbehör
Oscillerande slipdyna
Oscillerande blad för trä med spikar
Brett oscillerande titanblad för trä med spikar
Oscillerande blad för hårda träslag
Oscillerande snabbkapningsblad för trä
Brett oscillerande snabbkapningsblad för trä
Oscillerande blad för trädetaljer
Oscillerande titanblad för metall
Oscillerande halvcirkelformat blad
Oscillerande halvcirkelformat titanblad
Oscillerande plansågblad
Oscillerande plansågblad av titan
Oscillerande mulitmaterialblad
Oscillerande fast skrapblad
Oscillerande flexibelt skrapblad
Oscillerande hårdmetallblad för putsborttagning
Oscillerande snabbsågande hårdmetallblad för putsborttagning
Oscillerande hårdmetallrasp
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Svenska
FELSÖKNING
Problem
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Enheten
startar inte.
Sladden inte inkopplad.
Säkringen har gått.
Koppla in verktyget i ett fungerande uttag.
Byt säkring. (Om produkten upprepade gånger gör att säkringen går, koppla
ifrån den omedelbart och lämna den för service hos en auktoriserad DeWALT
reparatör.)
Överspänningsskyddet utlöses. Återställ överspänningsskyddet. (Om produkten upprepade gånger gör att
överspänningsskyddet utlöses, koppla ifrån den omedelbart och lämna den
för service hos en auktoriserad DeWALT reparatör.)
Sladd eller brytare skadad.
Få sladden eller brytaren utbytt hos en auktoriserad DeWALT reparatör.
87
Türkçe
TITREŞIMLI ÇOK AMAÇLI ALET
DWE314, DWE315
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Titreşimli Çok Amaçlı Alet
DWE314, DWE315
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Güç çıkışı
Titreşim frekansı
Titreşim açısı
Ağırlık
VAC
W
W
min-1
kg
DWE314
230
1
250
170
0–22000
1,6˚
1,5
DWE315
230
1
300
170
0–22000
1,6˚
1,5
EN60745-2-1’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
86
86
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
97
97
K(akustik gücü
dB(A)
3
3
belirsizliği)
Titreşim emisyon değeri
ah =
Belirsizlik K =
m/s2
16,1
16,1
m/s2
1,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/EU, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011, ve EN60745-2-11:2010
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
12.01.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
88
Türkçe
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
89
Türkçe
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Titreşimli Çok Amaçlı Alet için İlave Güvenlik
Kurallar
UYARI: Toksik toz üretebilen bazi ahşaplari (örneğin ak
gürgen, meşe) vemetalleri zimparalarken özellikle dikkatli
olun. Özel olarak toksik toz ve alevlere karş koruma için
tasarlanmiş bir toz maskesi takin ve iş alaninda bulunan
veya giren kişilerin de korunmas sağlayin.
UYARI: Demir zımparalama işlemi sırasında aleti iyi
havalandırılmış alanlarda kullanın. Aleti yanıcı sıvı, gaz
veya toz yakınında çalıştırmayın. Zımparalama işleminden
kaynaklanan kıvılcım, sıcak parçacıklar veya motor fırça
arkı yanıcı maddeleri tutuşturabilir.
Boya Zımparalama
UYARI: Boya zımparalama için uygun düzenlemelere
dikkat edin. Özellikle aşağıdakilere dikkat edin:
• Mümkün olduğunda, toz emme sistemi kullanın.
• Kurşun içerebilecek boyaları zımparalarken özellikle dikkatli
olun:
ʵʵ Çalışma alanına çocukların veya hamile kadınların
girmesine izin vermeyin.
ʵʵ Çalışma alanına giren herkes kurşun içeren boya ve
dumana karşı tasarlanmış maske takmalıdır.
ʵʵ Çalışma alanında yiyip, içmeyin veya sigara içmeyin.
• Tüm toz parçacıklarını ve diğer kalıntıları emniyetli bir
şekilde atın.
• Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına veya kendi
kablosuna temas etmesine yol açabilecek durumlarda
elektrikli aletleri izole edilmiş saplarından tutun.
Elektrik akımı bulunan kablolarla temas halinde akım, aletin
iletken metal parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açacaktır.
90
•
Çalışılan parçayı stabil bir yüzeye sabitlemek ve
desteklemek için kelepçe veya başka pratik yöntemler
kullanın. İş parçasını elle tutmak veya vücudunuza dayamak
dengesizliğe ve kontrol kaybına neden olabilir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1Tüm bıçaklar için adaptör (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1 Toz emme adaptörü (DWE315KT)
1 Kesim kılavuzu (DWE315KT)
131 mm x 43 mm Hızlı kesim ahşap bıçağı (DWE314K,
DWE315KT)
131 mm x 43 mm” çivi bıçaklı ahşap (DWE315SF, DWE315KT,
DWE315B, DWE314K)
1 100 mm Yarım daire bıçak (DWE314K, DWE315KT)
1 Zımpara başlığı (DWE314K, DW315, DWE315B, DWE315KT)
25Muhtelif zımpara kağıdı parçaları (DWE314K, DW315,
DWE315B, DWE315KT)
1 9,5 mm x 43 mm Detaylı kesim ahşap bıçağı (DWE315KT)
13 mm Karbür harç çıkarma bıçağı (100 mm yarım ay)
(DWE315KT)
1Sert kazıma bıçağı (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
Türkçe
1Altıgen anahtar (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Kit kutusu (DWE314K, DWE315KT)
1 Kit paketi (DWE315B)
1Kullanım kılavuzu (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1 Parça şeması (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT, DWE314K)
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Solunum koruması kullanın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 20 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
5
6
7
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Değişken hız tetiği
LED Çalışma Lambası
Aksesuar mandal kolu
Kilit düğmesi
Aksesuar takma parçası
Kesim kılavuzu engeli
Kesim kılavuz kolu
Kullanim Amaci
Titreşimli çok amaçlı alet profesyonel detaylı zımparalama,
daldırma kesim, hizalı kesim, fazlalık malzeme temizliği ve yüzey
hazırlama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu titreşimli çok amaçlı alet profesyonel bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Aksesuarların Takılması/Çıkarılması (Şek. B–F)
Bağımsız Aksesuar mandalı (Şek. B–D)
DWE314, DWE315 hızlı aksesuar değiştirme sistemine
sahiptir. Bu, diğer titreşim aleti sistemlerindeki gibi aksesuar
değiştirmek için anahtarlara veya altıgen anahtara gereksinim
duyulmamasını sağlar.
1. Şek. B’de gösterildiği şekilde aksesuar mandal kolunu 3 tutun ve sıkın.
2. Alet milinde ve aksesuar tutucuda bulunan
tortuyu temizleyin.
3. Aksesuarın tutucudaki sekiz pine de takıldığından ve mille
hizalı olduğundan emin olarak aksesuarı mil 8 ve aksesuar
tutucu arasına kaydırın. Aksesuarın Şek. C’te gösterildiği
şekilde ayarlandığından emin olun.
4. Aksesuar mandal kolunu bırakın.
NOT: Kazıyıcılar ve bıçaklar gibi bazı aksesuarlar gerekmesi
durumunda Şek. D’te gösterildiği gibi açılı monte edilebilirler.
Zımpara Kağıtlarının Takılması/Çıkarılması
(Şek. E)
Elmas biçimli bir levha zımpara kağıtlarının takılması için
bir kanca ve yapıştırma sistemi kullanmaktadır. Levha geniş
düz yüzeylerde ve dar alanlarda veya köşelerde çalışmanıza
imkan verir.
1. Zımpara levhasını 9 Aksesuarların Takılması/Çıkarılması
bölümünde gösterildiği şekilde takın.
2. Zımpara kağıdının köşelerini zımpara levhasının köşelerine
hizalayın ve zımpara kağıdını 10 levhaya bastırın.
3. Zımpara kağıdının takıldığı tabanı düz bir yüzeye sıkıca
bastırın ve aleti kısa süreliğine çalıştırın. Bu işlem levha ve
zımpara kağıdının iyice yapışmasını sağlar ve aynı zamanda
erken eskimeyi engellemeye yardımcı olur.
4. Zımpara kağıdının bir bölümü eskidiğinde kağıdı levhadan
çıkarın, yönünü değiştirin ve tekrar yapıştırın.
Aksesuarlarin Çok Amaçli Adaptör
Kullanarak Takilmasi (Şek. F)
DİKKAT: Yaralanmayı engellemek için adaptörün
aksesuarı tutamayacağı durumlarda bir
aksesuar kullanmayın.
91
Türkçe
DİKKAT: Bu alet ile kullandığınız herhangi bir aksesuar
için imalatçı güvenlik uyarılarını okuyun ve bunlara uyun.
DİKKAT: Yaralanmayı engellemek için adaptör ve
aksesuarın iyice sıkıldığından emin olun.
DeWALT marka olmayan aksesuarlar çok amaçlı adaptör
kullanılarak takılabilir.
1. Pulu 11 alete yerleştirin.
2. Aksesuarı pulun üzerine takın.
3. Adaptör somununu 12 altıgen anahtar kullanarak sıkın
ve sabitleyin.
Kesim Kılavuzunun Takılması (Şek. G–L)
Derinlik/kesim kılavuzu, malzemeyi belirli bir derinlikte
kesmenize ve işaretli kesme hattına daha uygun kesim
yapmanıza imkan verir.
1. Kesim kılavuz engelini 6 , kılavuz üzerindeki aksesuar
askılarını 13 aletin ana gövdesi üzerinde bulunan yan
aksesuar montaj yuvalarına 5 iterek takın.
2. Mevcut vida tertibatını 15 kullanarak bloğu ana gövdeye
sabitleyin. Mevcut altıgen anahtar 16 ile sıkın.
Derinlik Kılavuzu
Bu özellik malzemeyi belirli bir derinlikte kesmenize imkan verir.
1. Kılavuz kolunu 7 Şek. H’de gösterildiği şekilde kılavuz
engelinin 6 ön yuvasına takın.
2. Kılavuzun uzunluğunu, Şek. I’da gösterildiği şekilde çekerek
veya iterek istenilen kesim derinliğine ayarlayın.
3. Kılavuzu derinlik/kesim ayarlama düğmesini 14 saat
yönüne çevirerek sabitleyin. Kılavuzu çıkarmak için derinlik/
kesim ayarlama düğmesini saat yönünün tersine çevirin.
Kesim Kılavuzu
Bu özellik işaretli kesim hattına daha uygun kesim yapmanıza
imkan verir.
1. Kılavuz kolunu 7 Şek. J’de gösterildiği şekilde kılavuz
engelinin sol ve sağ taraflarındaki yuvalara 6 takın.
2. Kılavuzun uzunluğunu, Şek. K’de gösterildiği şekilde çekerek
veya iterek istenilen uzunluğa ayarlayın.
3. Kılavuzu derinlik/kesim ayarlama düğmesini 14 saat
yönüne çevirerek sabitleyin. Kılavuzu çıkarmak için derinlik/
kesim ayarlama düğmesini saat yönünün tersine çevirin.
NOT: Kılavuz kolu aynı zamanda bir kesimin yüksekliğini
ayarlamak için siper tertibatına dikey olarak da yerleştirilebilir.
Şek. L’ye bakın.
Toz Emme Adaptörünün Takılması (Şek. P)
Toz Emme Adaptörü aleti, AirLock™ sistemi (DWV9000-XJ)
veya standart 35 mm toz emme takımı kullanarak harici bir toz
emiciye bağlamanızı sağlar.
1. Toz emme adaptörünü 17 uçları 13 aksesuarın yan montaj
yuvalarına 5 sokarak takın.
2. Vida tertibatını 15 toz emme adaptörüne 17 takın ve
altıgen anahtarla 16 sıkın.
92
KULLANMA
Kullanma Talimatları (Şek. M, N)
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Elektrik kablosunu prize takmadan önce aletin
tamamen OFF pozisyonunda olduğundan emin olun.
1. Elektrik kablosunu takın.
2. Aleti ON pozisyonuna getirmek için Şek. M’te gösterildiği
şekilde değişken hız tetiğine 1 basın.
NOT: Tetik düğmesine daha fazla basarsanız, alet daha hızlı
çalışır. Yapacağınız işlemde kullanacağınız hızla ilgili şüphe
içindeyseniz, yavaş hızda performansı test edin ve istenen
hız bulunana kadar kademeli olarak artırın.
3. Aleti kapatmak için ise değişken hız tetiğini 1 bırakın.
Kilit Düğmesi (Şek. N)
Uzun süreli kullanımlarda daha fazla konfor için, kilit düğmesi 4 tetiği 1 basılı pozisyonda tutar.
LED Çalışma Işığı (Şek. O)
LED çalışma ışığı 2 tetik basılı olduğunda açılır.
Uygun El Pozisyonu (Şek. M)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu Şek. M’teki gibidir.
Toz Emme Adaptörünün Zımpara Levhasıyla
Kullanımı (Şek. Q)
1. Toz emme adaptörünü 17 takın. Toz Emme Adaptörünün
Takılması ya bakın.
2. Zımpara levhasını 9 Aksesuarların Takılması/Çıkarılması
bölümünde gösterildiği şekilde takın.
3. Zımpara kağıdını Zımpara Kağıtlarının Takılması/
Çıkarılması bölümünde gösterildiği şekilde takın.
Toz Emme Adaptörünün Daldırma Kesim
Aksesuarıyla Kullanımı (Şek. R)
1. Toz emme adaptörünü takın. Toz Emme Adaptörünün
Takılması ya bakın.
2. Toz emme kolunu 19 toz emme adaptörünün 17 alt
deliğine yerleştirin.
3. Kesim ucunu Aksesuarların Takılması/Çıkarılması
bölümünde gösterildiği şekilde takın.
4. En iyi sonuç için toz emme kolunu 19 ayarlayın.
Türkçe
Yardımcı İpuçları
• Hareket etmesini engellemek için her zaman çalışılan
parçanın sıkıca tutulduğundan veya sabitlendiğinden
emin olun. Malzemenin en küçük hareketi kesimin veya
zımparalamanın kalitesini etkileyebilir.
• Zımpara levhasına zımpara kağıdı yapıştırmadan
zımparalama yapmayın.
• Pürüzlü yüzeyleri zımparalamak için ham grit kağıdı, düz
yüzeyler için orta grit ve cilalama için ince grit kullanın.
Gerekiyorsa ilk olarak hurda üzerinde deneme yapın.
• Aşırı güç çalışma etkinliğini azaltacak ve motorun aşırı
yüklenmesine sebep olacaktır. Aksesuarı düzenli olarak
değiştirmek en iyi çalışma etkinliğini sağlayacaktır.
• Zımpara kağıdının eskimesine izin vermeyin, eskirse zımpara
levhasına zarar verecektir.
• Alet özellikle düşük hızda kullanırken aşırı ısınırsa, motoru
soğutmak için aleti son hıza ayarlayın ve kendi kendine 2–3
dakika çalıştırın. Çok düşük hızda uzun süreli kullanımdan
kaçının. Her zaman bıçağın keskin kalmasını sağlayın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Uyumlu aksesuarlar
Titreşimli Zımparalama Tabanı
Titreşimli Çivi Bıçaklı Ahşap
Geniş Titanyum Titreşimli Çivi Bıçaklı Ahşap
Titreşimli Sert Ahşap Bıçağı
Titreşimli Hızlı Kesim Ahşap Bıçağı
Geniş Titreşimli Hızlı Kesim Ahşap Bıçağı
Titreşimli Detaylı Kesim Ahşap Bıçağı
Titreşimli Titanyum Metal Bıçak
Titreşimli Yarım Daire Bıçak
Titreşimli Titanyum Yarım Daire Bıçak
Titreşimli Hizalı Kesim Bıçağı
Titanyum Titreşimli Hizalı Kesim Bıçağı
Titreşimli Çoklu Malzeme Bıçağı
Titreşimli Sert Kazıma Bıçağı
Titreşimli Esnek Kazıma Bıçağı
Titreşimli Karbür Harç Çıkarma Bıçağı
Titreşimli Hızlı Kesim Karbür Harç Çıkarma Bıçağı
Titreşimli Karbür Törpü
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
93
Türkçe
SORUN GIDERME
Sorun
Olası Neden
Olası Çözüm
Alet çalışmıyor.
Fiş takılı değil.
Aleti çalışan bir prize takın.
Devre
sigortası yanmış.
Devre sigortasını değiştirin. (Eğer ürünün devre sigortası sürekli şekilde yanıyorsa,
kullanmaya devam etmeyin ve yetkili bir DeWALT tamir servisinde bakımını yaptırın.)
Sigorta atmış.
Sigortayı açın. (Eğer ürünün sigortası sürekli şekilde atıyorsa, kullanmaya devam
etmeyin ve yetkili bir DeWALT tamir servisinde bakımını yaptırın.)
Kablo veya anahtar
hasar görmüş.
Kablonun veya anahtarın yetkili bir DeWALT tamir servisinde değiştirilmesini sağlayın.
94
Ελληνικά
ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
DWE314, DWE315
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Ισχύς εξόδου
Συχνότητα παλμικής κίνησης
Γωνία παλμικής κίνησης
Βάρος
VAC
W
W
min-1
kg
DWE314
230
1
250
170
0–22000
1,6˚
1,5
DWE315
230
1
300
170
0–22000
1,6˚
1,5
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745-2-1:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου) dB(A)
86
86
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου) dB(A)
97
97
K(αβεβαιότητα για το
dB(A)
3
3
δοθέν επίπεδο ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών
ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
16,1
16,1
m/s2
1,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
Παλμικο Πολυεργαλειο
DWE314, DWE315
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕE, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-4:2009
+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
12.01.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
95
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
96
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
Ελληνικά
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για παλμικό
πολυεργαλείο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσέχετε ιδιαίτερα όταν λειαίνετε
ορισμένα ξύλα (π.χ. οξιά, δρυ) και μέταλλα που μπορούν να
παράγουν τοξική σκόνη. Φοράτε μάσκα προστασίας από
σκόνη ειδικά σχεδιασμένη για προστασία από τοξική σκόνη
και αναθυμιάσεις και φροντίζετε απαραίτητα να είναι
προστατευμένα και τα άτομα που βρίσκονται ή εισέρχονται
στην περιοχή εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο
σε καλά αεριζόμενη περιοχή όταν λειαίνετε σιδηρούχα
μέταλλα. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Σπινθήρες ή θερμά
σωματίδια από τη λείανση ή από τις ψήκτρες του μοτέρ
μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη καύσιμων υλικών.
Λείανση βαμμένων πιφανειών
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε τους κανονισμούς που
έχουν εφαρμογή για τη λείανση βαμμένων επιφανειών.
Προσέχετε ιδιαίτερα τα εξής:
• Όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε για τη συλλογή της σκόνης
διάταξη εξαγωγής σκόνης με αναρρόφηση.
• Προσέχετε ιδιαίτερα όταν λειαίνετε επιφάνεια με χρώμα το
οποίο ενδεχομένως είναι βάσης μολύβδου:
ʵʵ Μην αφήνετε παιδιά ή εγκύους να εισέρχονται στην
περιοχή εργασίας.
ʵʵ Όλα τα άτομα που εισέρχονται στην περιοχή εργασίας
θα πρέπει να φορούν μάσκα ειδικά σχεδιασμένη
για προστασία από σκόνη και αναθυμιάσεις
χρωμάτων μολύβδου.
ʵʵ Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στην περιοχή εργασίας.
• Απορρίπτετε με ασφαλή τρόπο τα σωματίδια σκόνης και τυχόν
άλλα υπολείμματα της εργασίας αφαίρεσης χρώματος.
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου
το εργαλείο κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με
αθέατα καλώδια ή το ίδιο του το καλώδιο. Η επαφή με
καλώδιο υπό τάση θα θέσει υπό ηλεκτρική τάση ορισμένα
εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του εργαλείου και θα προκαλέσει
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για
να στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το
χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό δεν είναι σταθερό και
μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
97
Ελληνικά
•
•
•
•
Βλάβη της ακοής.
Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
•
Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
•
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Χρήση προέκτασης
Φοράτε προστασία αναπνοής.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Προσαρμογέα για όλες τις λεπίδες (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1 Προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης (DWE315KT)
1 Οδηγό κοπής (DWE315KT)
1Λεπίδα Fastcut 31 mm x 43 mm για ξύλο (DWE314K,
DWE315KT)
1Λεπίδα 31 mm x 43 mm για ξύλο με καρφιά (DWE315SF,
DWE315KT, DWE315B, DWE314K)
1 Ημικυκλική λεπίδα 100 mm (DWE314K, DWE315KT)
1 Πέλμα λείανσης (DWE314K, DW315, DWE315B, DWE315KT)
25Τεμάχια γυαλόχαρτο, διάφορα (DWE314K, DW315,
DWE315B, DWE315KT)
1Λεπίδα λεπτομερειών 9,5 mm x 43 mm για ξύλο
(DWE315KT)
1Λεπίδα καρβιδίου 3 mm αφαίρεσης κονιάματος (100 mm
σχήματος ημισελήνου) (DWE315KT)
1Άκαμπτη λεπίδα απόξεσης (DWE315SF, DWE315B,
DWE315KT, DWE314K)
1 Κλειδί Άλεν (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT, DWE314K)
1 Κουτί φύλαξης (DWE314K, DWE315KT)
1 Τσάντα φύλαξης (DWE315B)
1Εγχειρίδιο οδηγιών (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
1Αναλυτικό σχέδιο (DWE315SF, DWE315B, DWE315KT,
DWE314K)
98
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. [figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 20 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
1
2
3
4
5
6
7
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας
Φως εργασίας LED
Μοχλός σύσφιξης αξεσουάρ
Κουμπί ασφάλισης σε ενεργοποίηση
Πλευρική υποδοχή αξεσουάρ
Μπλοκ οδηγού κοπής
Βραχίονας οδηγού κοπής
Προοριζομενη Χρηση
Αυτό το παλμικό πολυεργαλείο έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικό γυαλοχάρτισμα λεπτομερειών, κοπή με
βύθιση, ισεπίπεδη κοπή, αφαίρεση πλεονάζοντος υλικού και
προετοιμασία επιφανειών.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτό το παλμικό πολυεργαλείο είναι ένα επαγγελματικό
ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
Ελληνικά
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Εγκατάσταση/αφαίρεση των αξεσουάρ
(εικ. B–F)
Σφιγκτηρας Αξεσουαρ Για Χρηση Χωρις
Εργαλεια (Εικ. B–D)
Το DWE314, DWE315 διαθέτει σύστημα ταχείας αλλαγής
αξεσουάρ. Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη αλλαγή των αξεσουάρ
χωρίς την ανάγκη χρήσης κλειδιών όπως σε άλλα παλμικά
συστήματα εργαλείων.
1. Πιάστε το εργαλείο και πιέστε το μοχλό 3 σύσφιξης των
αξεσουάρ όπως δείχνει η εικόνα B.
2. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα από τον άξονα του εργαλείου
και την υποδοχή των αξεσουάρ.
3. Περάστε το αξεσουάρ ανάμεσα από τον άξονα 8 και την
υποδοχή του αξεσουάρ και βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ
πιάνει και στους οκτώ πείρους στην υποδοχή και είναι
ισεπίπεδο με τον άξονα. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ είναι
προσανατολισμένο όπως φαίνεται στην εικόνα C.
4. Αφήστε ελεύθερο το μοχλό σύσφιξης αξεσουάρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα αξεσουάρ, όπως ξέστρα και λεπίδες,
μπορούν να τοποθετηθούν υπό γωνία, αν απαιτείται, όπως
φαίνεται στην εικόνα D.
Εγκατασταση/Αφαιρεση Φυλλων
Γυαλοχαρτισματος (Εικ. E)
Μια πλάκα σχήματος διαμαντιού χρησιμοποιεί ένα σύστημα
προσκόλλησης με χριτς-χρατς για τη σύνδεση των φύλλων
γυαλοχαρτίσματος. Η πλάκα επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου
σε μεγάλες επίπεδες επιφάνειες και σε σημεία ή γωνίες με
περιορισμό χώρου.
1. Συνδέστε την πλάκα γυαλοχαρτίσματος 9 όπως
περιγράφεται στην ενότητα Εγκατάσταση/αφαίρεση
των αξεσουάρ.
2. Ευθυγραμμίστε τις άκρες στο φύλλο γυαλοχαρτίσματος με
την άκρη της πλάκας γυαλοχαρτίσματος και πιέστε το φύλλο
γυαλοχαρτίσματος 10 πάνω στην πλάκα.
3. Πιέστε σταθερά τη βάση με το φύλλο γυαλοχαρτίσματος
τοποθετημένο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια και
ενεργοποιήστε για λίγο το εργαλείο. Έτσι επιτυγχάνεται
καλή προσκόλληση μεταξύ της πλάκας και του φύλλου
γυαλοχαρτίσματος και αποφεύγετε την πρόωρη φθορά.
4. Όταν φθαρεί η μύτη του φύλλου γυαλοχαρτίσματος,
αποσυνδέστε το φύλλο από την πλάκα, περιστρέψτε το και
προσκολλήστε το πάλι.
Προσαρτηση Των Αξεσουαρ Με Τον
Προσαρμογεα Γενικης Χρησης (Εικ. F)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τραυματισμό, μη
χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ για μια
εφαρμογή όπου ο προσαρμογέας μπορεί να μην μπορεί να
συγκρατήσει το αξεσουάρ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή για
οποιαδήποτε αξεσουάρ χρησιμοποιήσετε με αυτό
το εργαλείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή τραυματισμού, να
βεβαιώνεστε ότι ο προσαρμογέας και το αξεσουάρ έχουν
σφιχτεί καλά.
Με τον προσαρμογέα γενικής χρήσης μπορούν να
προσαρτηθούν και αξεσουάρ που δεν είναι της DeWALT.
1. Τοποθετήστε τη ροδέλα 11 πάνω στο εργαλείο.
2. Τοποθετήστε το αξεσουάρ πάνω στη ροδέλα.
3. Σφίξτε και ασφαλίστε το παξιμάδι 12 του προσαρμογέα
χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Άλεν.
Προσάρτηση του οδηγού κοπής (εικ. G–L)
Ο οδηγός βάθους/κοπής σας επιτρέπει να κόψετε με ακρίβεια
υλικό σε καθορισμένο βάθος και να ακολουθήσετε με
μεγαλύτερη ακρίβεια μια σχεδιασμένη γραμμή κοπής.
1. Προσαρτήστε το μπλοκ 6 του οδηγού κοπής εισάγοντας
τα ρύγχη 13 του αξεσουάρ μέσα στις υποδοχές 5 της πλευρικής υποδοχής αξεσουάρ στο κυρίως σώμα
του εργαλείου.
2. Στερεώστε το μπλοκ στο κυρίως σώμα με το παρεχόμενο
συγκρότημα βίδας 15 . Σφίξτε με το παρεχόμενο κλειδί
Άλεν 16 .
Οδηγος Βαθους
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να κόβετε με ακρίβεια
υλικό σε καθορισμένο βάθος.
1. Εισάγετε τον βραχίονα 7 του οδηγού όπως δείχνει η
εικόνα H, μέσα στην μπροστινή υποδοχή στο μπλοκ 6 του οδηγού.
2. Ρυθμίστε το μήκος του οδηγού τραβώντας έξω ή
σπρώχνοντας μέσα, για να επιτύχετε το επιθυμητό βάθος
κοπής, όπως δείχνει η εικόνα I.
3. Στερεώστε τον οδηγό στη θέση του περιστρέφοντας
δεξιόστροφα το κουμπί 14 ρύθμισης βάθους/κοπής. Για να
ελευθερώστε τον οδηγό, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης
βάθους/κοπής αριστερόστροφα.
Οδηγος Κοπης
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να ακολουθήσετε με
μεγαλύτερη ακρίβεια μια σχεδιασμένη γραμμή κοπής.
1. Εισάγετε τον βραχίονα 7 του οδηγού όπως δείχνει η
εικόνα J, μέσα στις υποδοχές στην αριστερή και δεξιά
πλευρά του μπλοκ 6 του οδηγού.
99
Ελληνικά
2. Ρυθμίστε το μήκος του οδηγού τραβώντας έξω ή
σπρώχνοντας μέσα, για να επιτύχετε το επιθυμητό μήκος,
όπως δείχνει η εικόνα K.
3. Στερεώστε τον οδηγό στη θέση του περιστρέφοντας
δεξιόστροφα το κουμπί 14 ρύθμισης βάθους/κοπής. Για να
ελευθερώστε τον οδηγό, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης
βάθους/κοπής αριστερόστροφα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο βραχίονας του οδηγού μπορεί επίσης να
τοποθετηθεί στο συγκρότημα προφυλακτήρα κάθετα για να
ορίσει το ύψος από μια κοπή. Ανατρέξτε στην εικόνα L.
Προσάρτηση του προσαρμογέα εξαγωγής
σκόνης (εικ. P)
Ο προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης σας επιτρέπει να συνδέσετε
το εργαλείο σε μια εξωτερική συσκευή εξαγωγής σκόνης, είτε
χρησιμοποιώντας το σύστημα AirLock™ (DWV9000-XJ), είτε ένα
στάνταρ εξάρτημα εξαγωγής σκόνης μεγέθους 35 mm.
1. Προσαρτήστε τον προσαρμογέα 17 εξαγωγής σκόνης
εισάγοντας τα ρύγχη 13 μέσα στις πλευρικές υποδοχές
στερέωσης 5 των αξεσουάρ.
2. Εισάγετε το συγκρότημα βίδας 15 στον προσαρμογέα
εξαγωγής σκόνης 17 και σφίξτε με το παρεχόμενο κλειδί
Άλεν 16 .
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης (Εικ. M, N)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης έχει
κινηθεί πλήρως στη θέση απενεργοποίησης (OFF) πριν
συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
2. Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, κρατήστε το όπως
δείχνει η εικόνα M και πιέστε τη σκανδάλη ρύθμισης
ταχύτητας 1 .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσο περισσότερο πιέζετε το διακόπτη τύπου
σκανδάλης, τόσο ταχύτερα θα λειτουργεί το εργαλείο.
Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη σωστή ταχύτητα που
απαιτείται για την εργασία σας, ελέγξτε την απόδοση του
εργαλείου σε χαμηλή ταχύτητα και προοδευτικά αυξήστε
την ταχύτητα έως ότου επιτύχετε την ταχύτητα που σας
εξυπηρετεί καλύτερα.
3. Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο, αφήστε ελεύθερη τη
σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας 1 .
100
Κουμπί ασφάλισης σε ενεργοποίηση (εικ. N)
Για μεγαλύτερη άνεση σε εφαρμογές παρατεταμένης χρήσης, το
κουμπί ασφάλισης σε ενεργοποίηση 4 μπορεί να ασφαλίσει τη
σκανδάλη 1 στην πατημένη θέση.
Φως εργασίας LED (εικ. O)
Το φως εργασίας LED 2 θα ενεργοποιείται όταν πατάτε
τη σκανδάλη.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. M)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται να κρατάτε το
εργαλείο όπως δείχνει η εικόνα M.
Χρήση του προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης
με την πλάκα γυαλοχαρτίσματος (εικ. Q)
1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης 17 .
Ανατρέξτε στην Προσάρτηση του προσαρμογέα
εξαγωγής σκόνης.
2. Συνδέστε την πλάκα γυαλοχαρτίσματος 9 όπως
περιγράφεται στην ενότητα Εγκατάσταση/αφαίρεση
των αξεσουάρ.
3. Τοποθετήστε το φύλλο γυαλοχαρτίσματος όπως
περιγράφεται στην ενότητα Εγκατάσταση/αφαίρεση των
φύλλων γυαλοχαρτίσματος.
Χρήση του προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης
με το αξεσουάρ κοπής με βύθιση (εικ. R)
1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης.
Ανατρέξτε στην Προσάρτηση του προσαρμογέα
εξαγωγής σκόνης.
2. Πιέστε το βραχίονα εξαγωγής σκόνης 19 μέσα στο κάτω
άνοιγμα του προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης 17 .
3. Συνδέστε το εξάρτημα κοπής με βύθιση όπως περιγράφεται
στην ενότητα Εγκατάσταση/αφαίρεση των αξεσουάρ.
4. Ρυθμίστε το βραχίονα εξαγωγής σκόνης 19 ώστε να
επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Χρήσιμες συμβουλές
• Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το τεμάχιο εργασίας
συγκρατείται σταθερά έχει συσφιχτεί ώστε να αποτρέπεται
η κίνησή του. Οποιαδήποτε κίνηση του υλικού μπορεί να
επηρεάσει την ποιότητα του φινιρίσματος της κοπής ή
του γυαλοχαρτίσματος.
• Μην αρχίσετε το γυαλοχάρτισμα χωρίς να έχετε συνδέσει το
γυαλόχαρτο στην πλάκα γυαλοχαρτίσματος.
• Χρησιμοποιήστε γυαλόχαρτο με μεγάλους κόκκους για
να γυαλοχαρτίσετε τραχιές επιφάνειες, μεσαίους κόκκους
για λείες επιφάνειες και λεπτούς κόκκους για το φινίρισμα
Ελληνικά
των επιφανειών. Αν χρειαστεί, κάνετε πρώτα μια δοκιμή σε
άχρηστο υλικό.
• Η χρήση υπερβολικής δύναμης θα μειώσει την
αποτελεσματικότητα εργασίας του εργαλείου και θα
προκαλέσει υπερφόρτωση του κινητήρα. Με τακτική
αντικατάσταση του αξεσουάρ θα επιτύχετε τη βέλτιστη
απόδοση εργασίας.
• Μην αφήνετε το γυαλόχαρτο να φθαρεί πλήρως, γιατί θα
προκληθεί ζημιά στο πέλμα λείανσης.
• Αν υπερθερμανθεί το εργαλείο, ειδικά όταν χρησιμοποιείται
σε χαμηλή ταχύτητα, ρυθμίστε την ταχύτητα στη μέγιστη
τιμή και αφήστε το να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για
2–3 λεπτά για να κρυώσει ο κινητήρας. Αποφεύγετε
την παρατεταμένη χρήση σε πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Διατηρείτε πάντα τη λεπίδα κοφτερή.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Συμβατά αξεσουάρ
Παλμικό πέλμα λείανσης
Παλμική λεπίδα για ξύλο με καρφιά
Πλατιά παλμική λεπίδα τιτανίου για ξύλο με καρφιά
Παλμική λεπίδα για σκληρό ξύλο
Παλμική λεπίδα Fastcut για ξύλο
Πλατιά παλμική λεπίδα Fastcut για ξύλο
Παλμική λεπίδα λεπτομερειών για ξύλο
Παλμική λεπίδα τιτανίου για μέταλλο
Παλμική ημικυκλική λεπίδα
Παλμική ημικυκλική λεπίδα τιτανίου
Παλμική λεπίδα ισεπίπεδης κοπής
Παλμική λεπίδα τιτανίου ισεπίπεδης κοπής
Παλμική λεπίδα πολλαπλών υλικών
Παλμική άκαμπτη λεπίδα απόξεσης
Παλμική εύκαμπτη λεπίδα απόξεσης
Παλμική λεπίδα καρβιδίου για αφαίρεση κονιάματος
Παλμική λεπίδα Fastcut καρβιδίου για αφαίρεση κονιάματος
Παλμική ράσπα καρβιδίου
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
101
Ελληνικά
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Η μονάδα
δεν τίθεται
σε λειτουργία.
Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί
στην πρίζα.
Συνδέστε το εργαλείο σε πρίζα που λειτουργεί.
Κάηκε η ασφάλεια
του κυκλώματος.
Αντικαταστήστε την ασφάλεια του κυκλώματος. (Αν το προϊόν προκαλεί
επανειλημμένα το κάψιμο της ασφάλειας του κυκλώματος, σταματήστε
άμεσα τη χρήση του και παραδώστε το για σέρβις σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT.)
Έπεσε ο
ασφαλειοδιακόπτης κυκλώματος.
Επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος. (Αν το προϊόν
προκαλεί επανειλημμένα το πέσιμο του ασφαλειοδιακόπτη του
κυκλώματος, σταματήστε άμεσα τη χρήση του και παραδώστε το για
σέρβις σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT.)
Ζημιά στο καλώδιο ή
στο διακόπτη.
Αναθέστε την αντικατάσταση του καλωδίου ή του διακόπτη σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT.
102
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N513778
106
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
01/17
Download PDF

advertising