MT350 | Black&Decker MT350 MULTITOOL instruction manual

382013-58 BAL
www.blackanddecker.eu
MT350
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
10
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
17
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
23
2
4
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaše BLACK+DECKER večnamensko orodje je
zasnovano za zelo široko paleto prostočasnih dejavnosti in domačih opravil.
Ker zasnova glave (MTDD6) omogoča vpetje vrtalnega svedra/vijačnika, je naprava primerna za
vijačenje in za vrtanje v les, kovino in plastiko.
To orodje je namenjeno samo domači uporabi.
Z BLACK+DECKERjevim polnilnikom lahko polnite
tip BLACK+DECKERjevih baterij, ki so priložene
temu orodju.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Preberite vse varnostne
napotke in navodila za uporabo. Če ne
upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar,
požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz "električno orodje“ , uporabljen v opozorilih, se nanaša na vaše električno
orodje (z napajalnim kablom) ali akumulatorsko
orodje (brez napajalnega kabla).
1. Navodila za varno delo
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih
so nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte
v prostorih, kjer obstaja nevarnost
eksplozije, kot so npr. prostori, kjer se
nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.
Pri uporabi z električnimi orodji nastajajo
iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni
in otroci dovolj daleč od delovnega
območja. Odvračanje od dela lahko povzroči,
da izgubite kontrolo nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča.
Ne uporabljajte nikakršnih adapterskih
vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi
orodji. Originalni vtiči in ustrezne vtičnice
zmanjšujejo rizik eventualnega električnega
udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Če je vaše telo
ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
4
c. Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem
okolju. Če v električno orodje zaide voda,
obstaja večja možnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla.
Orodja nikoli ne nosite tako, da ga držite
za kabel in vtiča ne vlecite iz vtičnice
s kablom. Poskrbite, da bo kabel na varni
oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov
in premikajočih se delov. Poškodovan
ali prepleten kabel povečuje nevarnost
električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na prostem,
zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le
trenutek nepozornosti lahko privede do težkih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba osebne
zaščite, kot je maska za prah; zaščitna
obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada ali zaščita
sluha, glede na vrsto in uporabo električnega
orodja, zmanjšuje nevarnost poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Če ostane ključ
zataknjen v območju vrtečega se dela orodja,
lahko privede do telesnih poškodb.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Vedno stojte varno in ohranjajte ustrezno
ravnotežje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
SLOVENSKI
f.
Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne
nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
premikajočim se delom. Ohlapna oblačila,
nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo
v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in
da jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav
za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je ustrezno
za vaše delo. Pravilno električno orodje
bo delo boljše in varneje opravilo v okviru
zmogljivosti, za katere je bilo zasnovano.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga
je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ti previdnostni
ukrepi zmanjšujejo možnost nenadejanega
vklopa.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja
so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso
usposobljeni, zelo nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite,
ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo
popravite. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za namen, ki ni
predviden, lahko privede do nevarnosti.
5. Servisiranje
a. Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa uporablja
le originalne nadomestne dele. Ta
način zagotavlja, da je ohranjena varnost
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo svedrov in udarnih svedrov
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte
zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu
lahko povzroči izgubo sluha.
Uporabite pomožne držaje, ki so
dobavljene z orodjem. Izguba nadzora nad
orodjem lahko povzroči telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko
pripomoček za rezanje dotakne skrite
napeljave ali lastnega napajalnega
kabla, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Če prerežete žico pod
napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
Električno orodje držite za izolirani držaj,
če opravljate delo, kjer se lahko z orodjem
oz. vijakom dotaknete skrite električne
napeljave ali lastnega napajalnega kabla
orodja. Če se z vijaki dotaknete žice pod
napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične
pripomočke za vpetje delovnega materiala
stabilno na ploščo. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in
lahko povzroči izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po vrtanju,
ker je vroča.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih.
Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora
ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren
ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih
poškodb in/ali materialne škode.
Varnost drugih ljudi
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi
senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali
pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen
5
SLOVENSKI
če so pod nadzorom ali so prejeli navodila
o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se
z napravo ne igrajo.
♦
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in
nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja
praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega
orodja (primer: rezanje lesa, še posebej
hrasta, bukve in MDF - mediapanskih plošč).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko
uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko uporablja tudi
za predhodno oceno izpostavljenosti.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
6
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali napetost vira napajanja ustreza
tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec, pooblaščen
BLACK+DECKERjev serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje
sestavne dele.
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
3. Gumb za sprostitev glave
4. Vpenjalo svedra
5. Glava za vrtalni sveder/vijačnik (MTDD6)
6. Regulator za nastavitev vrtilnega momenta
7. Vpenjalna glava
Sestavljanje orodja
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da
je orodje izklopljeno in izključeno iz električnega
omrežja.
Namestitev in odstranitev glav za pribor
(sl. A)
Opozorilo! Bodite še posebej pozorni pri nameščanju in odstranjevanju glav. Vrteči se deli se lahko
med uporabo segrejejo.
♦ Glavo odstranite tako, da pritisnete gumb za
sprostitev glave (3) in jo snemite od orodja.
♦ Pri namestitvi glave jo poravnajte z orodjem,
kot je prikazano in jo pritisnite v orodje, da se
zatakne v svoj položaj.
Namestitev in odstranitev vrtalnega svedra
ali konice izvijača
Glava za vrtalni sveder/vijačnik je opremljena z vpenjalom, ki ne potrebuje ključa in omogoča enostavno
zamenjavo pribora.
♦ Odprite vpenjalno glavo (7) tako, da z eno
roko zavrtite sprednji del v smeri gibanja
urinega kazalca, medtem ko z drugo držite
zadnji del.
♦ Vstavite steblo pribora v vpenjalno glavo (7).
♦ Čvrsto zategnite vpenjalno glavo (7) tako, da
z eno roko zavrtite sprednji del v nasprotni
smeri gibanja urinega kazalca, medtem ko
z drugo roko držite zadnji del orodja.
♦ Konico vijačnika odstranite iz nosilca, tako da
dvignete konico iz vdolbine.
SLOVENSKI
♦
Konico vijačnika shranite, tako da jo močno
potisnete v nosilec.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje svojo lastno hitrostjo.
Ne preobremenjujte orodja.
Opozorilo! Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop
preverite lokacije električnih in drugih napeljav.
Nastavitev vrtilnega momenta ali položaja
vrtanja (sl. B)
To orodje je opremljeno z obročem za nastavitev
vrtilnega momenta za privijanje vijakov.
♦ Za vrtanje, nastavite regulator za nastavitev
vrtilnega momenta (6) na vrtanje tako, da
poravnate simbol z oznako (8).
♦ Za privijanje/odvijanje vijakov nastavite
regulator na ustrezno nastavitev.
♦ Če ustrezne nastavitve še ne poznate,
upoštevajte naslednje napotke:
♦ Obrnite regulator (6) v položaj 1.
♦ Privijte prvi vijak.
♦ Če se sklopka zaskoči, še preden
dosežete želeni rezultat, zvišajte
nastavitev regulatorja in nadaljujte
s privijanjem vijaka. Ponavljajte, dokler ni
nastavitev pravilna.
Izbira smeri vrtenja (sl. C)
Za vrtanje in za privijanje vijakov uporabite vrtenje
v smeri naprej (v smeri gibanja urinega kazalca). Pri
odvijanju vijakov ali odstranjevanju zagozdenega
svedra uporabite rotacijo v smeri nazaj (v nasprotni
smeri gibanja urinega kazalca).
♦ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na levo.
♦ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj na desno.
Vrtanje/privijanje vijakov
♦
♦
♦
Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj
s pomočjo drsnega stikala za naprej/nazaj (2).
Orodje vključite s pritiskom na stikalo za
spreminjanje hitrosti (1). Hitrost orodja je
odvisna od dolžine pritiska na stikalo.
Orodje izključite, tako da sprostite stikalo za
izbiro hitrosti.
Priporočila za optimalno učinkovito
uporabo
Vrtanje
♦
Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji
s svedrom.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tik preden sveder prodre skozi drugo stran
obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu,
ki bi se lahko razklal.
Uporabljajte široke (lopataste) svedre za
vrtanje lukenj z velikim premerom v les.
Uporabljajte HSS svedre za vrtanje v kovino.
Uporabljajte svedre za beton pri vrtanju
v mehak beton.
Uporabljajte mazivo, če vrtate v druge
materiale razen lito železo in medenino.
Za večjo natančnost naredite vdolbino
s pomočjo točkala na sredini luknje, ki jo
nameravate izvrtati.
Privijanje in odvijanje
♦
♦
♦
Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost
nastavka za vijačenje.
Če naletite na težave pri privajanju vijakov,
nanesite majhno količino detergenta ali
milnice.
Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni
liniji z vijakom.
Pribor
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga
uporabljate. BLACK+DECKER in Piranha pribor je
izdelan z najvišjimi kakovostnimi standardi in namenjen optimalnemu izboljšanju delovnih učinkov
vašega orodja. Z uporabo tega pribora boste lahko
svoje orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
Vzdrževanje
Vaše BLACK+DECKER brezžično orodje je proizvedeno tako, da dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem. Trajno in učinkovito delovanje naprave
je odvisno predvsem od nege in rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja vrvičnih/
brezvrvičnih električnih orodij:
♦ Izključite orodje in izvlecite napajalni kabel iz
omrežja.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz orodja, če
ima orodje vložen ločen baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni
del orodja, nato orodje izključite.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe
krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalo
in potrkajte z njim, tako da odstranite prah iz
njegove notranjosti (če je montirano).
7
SLOVENSKI
Zamenjava električnega napajalnega vtiča
(samo Velika Britanija in Irska)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
♦ Varno odložite stari vtič.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko
napetostnega voda novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko
nevtralnega voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 5 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš BLACK+DECKER izdelek
ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Omogočite, da bo izdelek
primeren za ločeno zbiranje.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel
namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
BLACK+DECKERjevo pisarno, na naslov, ki je
naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
BLACK+DECKER serviserjev in opis vseh po
prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni
strani: www.2helpU.com.
Glava za vrtalni sveder/vijačnik
Hitrost vrtenja brez
obremenitve
min-1
Največji navor
Nm
Kapaciteta vpenjalne glave mm
Teža
kg
Največja kapaciteta vrtanja
Kovina
mm
Les
mm
8
VAC (izmenična)
W
MT350 (Tip 1)
230
300
0-700
20,5
10
1,6
10
25
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 77,1 dB (A), negotovost (K) 3 dB
(A), raven moči zvočnega hrupa (LWA) 88,1 dB (A),
negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Vrtanje v kovino (ah, D) ˂ 2,5 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²,
vijačenje brez udarnega načina delovanja (ah) ˂ 2,5 m/s²,
negotovost (K) 1,5 m/s²
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
MT350, MTDD6
BLACK+DECKER izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2.
BLACK+DECKER izjavlja, da je izdelek, vključno
z nadomestno glavo, kot je opisano spodaj v skladu z:
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/
EU in 2011/65/EU. Za več informacij se povežite
z BLACK+DECKERjem na spodnjih naslovih, ali
glejte zadnjo stran navodil. Podpisani je odgovoren
za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo
v imenu BLACK+DECKERja.
R. Laverick
Vodja inženiringa
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
26/08/2014
Tehnični podatki
Napetost
Vhodna moč
MTDD6 (H1)
Garancija
BLACK+DECKER na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo.
To garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
SLOVENSKI
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se BL ACK+DECKERjev izdelek pok vari
zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa,
BLACK+DECKER jamči, da bo zamenjal okvarjene
dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni
obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel
za čim manj težav za kupce, razen v naslednjih
okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske
storitve, profesionalno uporabo ali če je bil
izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe
ali zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
BLACK+DECKERjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno BLACK+DECKERjevo pisarno, na
naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam
pooblaščenih BLACK+DECKERjevih serviserjev
in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na
naslednji spletni strani: www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš
novi BLACK+DECKER izdelek, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih
ponudbah. Za več informacij glede blagovne
znamke BLACK+DECKER in njegovih izdelkih,
obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk.
9
HRVATSKI
Namjena
Ovaj višenamjenski BLACK+DECKER alat predviđen je za različite poslove tipa "sam svoj majstor".
Uz glavu za bušilicu/odvijač (MTDD6) ovaj je alat
predviđen za poslove koji se obavljaju odvijačem
te za bušenje drva, metala i plastike.
Ovaj je alat namijenjen isključivo za neprofesionalnu uporabu. Ovaj punjač tvrtke BLACK+DECKER
projektiran je za punjenje BLACK+DECKER akumulatora isporučenih uz ovaj alat.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na
električni alat napajan iz gradske mreže (sa žicom)
ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od električnog udara.
10
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog
udara.
e. Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom pri
radu s električnim alatom. Ne koristite
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije, kao
i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite
je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na
prekidaču ili priključivanje električnog alata
kojemu je prekidač uključen priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Održavajte ravnotežu
i stabilan stav. To pruža bolji nadzor
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite
široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću
i rukavice uvijek držite podalje od
pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu
HRVATSKI
zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu
kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje
usisavača, osigurajte pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati.
Upotrijebite odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate. Prikladan električni alat
bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za
koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni alat
kojim se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je
popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili
pohrane električnog alata, isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku
bateriju. Te sigurnosne preventivne mjere
smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad s alatom osobama koje
nisu upoznate s njim ili s ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama
neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona ili savinutih pokretnih
dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih
drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih
alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. Na taj ćete
način održati sigurnost upotrebe električnog
alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tijekom upotrebe udarnih bušilica
koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može
izazvati oštećenje sluha.
Rabite pomoćne rukohvate isporučene
uz alat. Gubitak nadzora može uzrokovati
tjelesne ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi pribor mogao
doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slučaju kontakta reznog
pribora sa žicom pod naponom, taj se napon
može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati električni udar rukovatelja.
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi vijak mogao doći
u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slučaju kontakta sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i izazvati strujni udar.
Upotrijebite stege ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu platformu.
Pridržavanje radnog materijala rukom ili
njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za
bušenje odmah nakon bušenja jer može biti
vruć.
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih postupaka
pomoću ovog alata koji nisu opisani u ovom
priručniku mogu predstavljati opasnost od
tjelesne ozljede i/ili materijalne štete.
Sigurnost drugih osoba
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu
ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se
odnose na sigurnu upotrebu uređaja.
11
HRVATSKI
♦
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom
i žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek
provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili pribora.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Radite redovite pauze tijekom dulje uporabe
bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom uporabe alata (npr.
prilikom rada s drvom, pogotovo hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se
koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe i način korištenja alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
12
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis
tvrtke BLACK+DECKER kako bi se izbjegle
opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Regulator brzine
2. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
3. Gumb za oslobađanje glave
4. Držač nastavaka
5. Glava bušilice/odvijača (MTDD6)
6. Prsten za prilagođavanje momenta
7. Glava
Montaža
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje i uklanjanje glava alata (sl. A)
Upozorenje! Prilikom postavljanja i uklanjanja glava potrebno je biti oprezan. Pokretni dijelovi mogu
postati vrući tijekom upotrebe.
♦ Da biste uklonili glavu alata, pritisnite gumb za
oslobađanje glave (3) i uklonite je.
♦ Da biste postavili glavu alata, poravnajte je
s alatom kao što je prikazano i pritisnite je
o alat tako da se učvrsti u svom položaju.
Postavljanje i uklanjanje nastavka za bušenje ili odvijanje
Glava bušilice/odvijača opremljena je samozateznom glavom koja pojednostavljuje zamjenu
nastavaka.
♦ Otvorite glavu (7) tako da jednom rukom
zakrećete prednji dio u smjeru kazaljke na
satu, a drugom rukom pridržavate stražnji dio.
♦ Umetnite trup nastavka u glavu (7).
♦ Čvrsto zategnite glavu (7) tako da jednom
rukom zakrećete prednji dio suprotno od
kazaljke na satu, a drugom rukom pridržavate
stražnji dio.
♦ Da biste nastavak odvijača uklonili iz držača,
nastavak podignite iz utora.
♦ Da biste pospremili nastavak odvijača, čvrsto
ga pritisnite u držač.
HRVATSKI
Upotreba
♦
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Alat nemojte preopterećivati.
♦
Upozorenje! Prije bušenja u zidu, podu ili stropu
provjerite raspored ožičenja i cijevi.
♦
Odabir zakretnog momenta i položaja bušenja (sl. B)
Ovaj alat opremljen je prstenom za postavljanje
zakretnog momenta za zatezanje vijaka.
♦ Za poslove bušenja prsten (6) postavite
u položaj za bušenje tako da simbol poravnate
s oznakom (8).
♦ Za rad s vijcima prsten postavite na željenu
postavku.
♦ Ako ne znate koja je postavka odgovarajuća,
napravite sljedeće:
♦ Postavite prsten (6) u položaj 1.
♦ Pritegnite prvi vijak.
♦ Ako spojka počne preskakati prije
postizanja željenog rezultata, povećajte
postavku prstena i nastavite pritezati vijak.
Ponavljajte postupak dok ne postignete
odgovarajuću postavku.
Odabir smjera rotacije (sl. C)
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite rotaciju
"prema naprijed" (u smjeru kazaljki na satu). Za
oslobađanje vijaka ili zaglavljenog nastavka za
bušenje upotrijebite obrnutu vrtnju (suprotno od
smjera kazaljki na satu).
♦ Za odabir rotacije "prema naprijed" klizni
preklopnik za rad naprijed/natrag (2) potisnite
ulijevo.
♦ Za odabir suprotne rotacije klizni preklopnik
za rad naprijed/natrag potisnite udesno.
Bušenje/odvijanje
♦
♦
♦
Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/
natrag (2) odaberite smjer vrtnje.
Za uključivanje alata pritisnite prekidač
s regulatorom brzine (1). Brzina alata ovisi
o jačini pritiska na prekidač.
Za isključivanje alata otpustite prekidač
s regulatorom brzine.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦
♦
Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom za bušenje.
Neposredno prije nego nastavak za bušenje
probije radni materijal, smanjite pritisak na
alat.
♦
♦
♦
Radne materijale podložne cijepanju podložite
komadom drva.
Prilikom bušenja većih otvora u drvu
upotrijebite plosnate nastavke.
Za bušenje u metalu upotrijebite HSS
nastavke za bušenje.
Za bušenje mekših zidova upotrijebite
nastavke za bušenje u zidarstvu.
Upotrijebite ulje za podmazivanje kad bušite
u metalima koji nisu lijevano željezo ili mjed.
Da biste poboljšali točnost, pomoću točkala
izradite udubinu u središtu otvora koji je
potrebno izraditi.
Rad s vijcima
♦
♦
♦
Uvijek upotrijebite nastavak odvijača
odgovarajuće vrste i veličine.
Ako je uvijanje vijaka otežano, pokušajte s nanošenjem manje količine tekućine za pranje ili
sapuna kao sredstva za podmazivanje navoja.
Alat i nastavak odvijača uvijek koristite
u ravnoj liniji s vijkom.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru. Dodatni pribor tvrtki BLACK+DECKER
i Piranha proizveden je uz visoke standarde i projektiran kako bi poboljšao karakteristike alata.
Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti
najbolje od svojih mogućnosti.
Održavanje
Ovaj žični/akumulatorski električni uređaj/alat tvrtke BLACK+DECKER projektiran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi
i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:
♦ Isključite uređaj/alat i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj/alat i uklonite akumulator
ako je akumulator zaseban dio.
♦ Ili potpuno ispraznite akumulator ako je
integralan dio i zatim isključite alat.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/
punjaču redovno čistite mekim kistom ili
suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom
krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili
sredstva za čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano
udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti
uklonili prašinu (ako je ugrađena).
13
HRVATSKI
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
A ko u st a n ov i te d a j e va š p r o i z vo d t v r t ke
BLACK+DECKER potrebno zamijeniti ili ako za
njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao
uobičajeni kućanski otpad. Pripremite ovaj proizvod
za zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog
ureda tvrtke BLACK+DECKER na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
BLACK+DECKER servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com.
Bušilica/odvijač
Brzina bez opterećenja
Maks. moment
Kapacitet zatezne glave
Masa
Maks. kapacitet bušenja
Čelik
Drvo
14
VAC
W
MT350 (Tip 1)
230
300
mm
mm
MTDD6 (H1)
0-700
20,5
10
1,6
10
25
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 77,1 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A), zvučna
snaga (LWA) 88,1 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Bušenje metala (ah, D) ˂ 2,5 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²,
rad s vijcima bez udaraca (ah) ˂ 2,5 m/s², nesigurnost (K)
1,5 m/s²
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
MT350, MTDD6
Tvrtka BLACK+DECKER izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-1, EN60745-2-2.
BLACK+DECKER izjavljuje da je proizvod, uključujući dodatnu glavu kao što je opisano u nastavku,
usklađen sa sljedećim smjernicama:
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku BLACK+DECKER putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Rukovoditelj inženjerskog
odjela
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
26/08/2014
Tehnički podaci
Napon
Ulazna snaga
min-1
Nm
mm
kg
Jamstvo
Tvrtka BLACK+DECKER sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
HRVATSKI
na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano
je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš BLACK+DECKER proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseca
od dana kupnje, tvrtka BLACK+DECKER jamči
zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova
izloženih uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje
neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod rabljen za trgovanje, u profesionalnoj
primjeni ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog
osoblja tvrtke BLACK+DECKER.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
kupnje. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke BLACK+DECKER na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih BLACK+DECKER servisa
i potpuni detalji o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima, dostupni su putem Interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi BLACK+DECKER proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o marki
BLACK+DECKER i našim proizvodima dostupne
su na web-lokaciji www.blackanddecker.co.uk.
15
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim
navedenim u uputama ili mehaničkim
oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje
servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
16
♦
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
R ADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaš BLACK+DECKER višenamenski alat je konstruisan za veliki obim primena po principu uradi sam.
Pomoću burgije/glave odvijača (MTDD6) ovaj alat
je namenjen za odvijanje/zavijanje i za bušenje
u drvetu, metalu i plastici.
Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Vaš BLACK+DECKER punjač je dizajniran za punjač
BLACK+DECKER baterija koje su isporučene sa
ovim alatom.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa
kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je podesan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
17
SRPSKI
g. Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
18
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nosite štitnike za uši kad radite sa
udarnim bušilicama. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su
isporučene uz alat. Gubitak kontrole može
dovesti do fizičkih povreda.
Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da rezni pribor
dodirne skrivene vodove ili preseče
sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne
strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru
Električni alat držite samo za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima mogućnost da pritezač dodirne
skrivene vodove ili sopstveni kabl. Pritezač
koji dodirne strujni kabl može da stavi pod
napon metalne delove električnog alata i izloži
rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili
plafonima, proverite da li na tim mestima ima
električnih ili cevnih instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude
veoma vruć.
Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih
pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge
operacije ovim alatom koja nije preporučena
u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne
štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
SRPSKI
♦
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa uređajem.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon izvora napajanja odgovara
naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Karakteristike
Vibracije
Upozorenje! Budite oprezni prilikom nameštanja
i skidanja glava. Pokretni delovi mogu da se zagreju
tokom korišćenja.
♦ Za skidanje glave alata pritisnite dugme za
oslobađanje glave (3) i skinite glavu od alata.
♦ Za nameštanje glave alata stavite je na vrh
alata kao što je prikazano i gurnite je u alat
dok se ne utvrdi u mestu.
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati
od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji
se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća
iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizač za hod napred/nazad
3. Dugme za oslobađanje glave
4. Držač bita
5. Glava za bušenje/odvijanje (MTDD6)
6. Regulator momenta
7. Stezna glava
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat
isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Postavljanje i vađenje glava za alat (sl. A)
Postavljanje i skidanje burgije ili bita odvijača
Glava za burgije/odvijač ima steznu glavu bez ključa
koja omogućava laku zamenu bitova.
♦ Otvorite steznu glavu (7) tako što ćete jednom
rukom okretati prednji deo udesno, a drugom
pridržavati zadnji deo.
♦ Umetnite vratilo bita u steznu glavu (7).
♦ Čvrsto pritegnite steznu glavu (7) tako što
ćete jednom rukom okretati prednji deo ulevo,
a drugom pridržavati zadnji deo.
♦ Da biste bit odvijača izvadili iz držača bita,
podignite bit iz udubljenja.
♦ Da biste namestili bit odvijača, jako ga gurnite
u držač.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
19
SRPSKI
Upozorenje! Pre bušenja u zidovima, podovima
ili plafonima, proverite da li na tim mestima ima
električnih ili cevnih instalacija.
Biranje obrtnog momenta ili pozicije bušenja (sl. B)
Ovaj alat je opremljen prstenom za podešavanje
obrtnog momenta za pritezanje vijaka.
♦ Za bušenje podesite prsten (6) u poziciju
bušenja tako što ćete staviti simbol u ravni sa
oznakom (8).
♦ Za uvrtanje i odvrtanje, postavite prsten na
željeno podešavanje.
♦ Ako još uvek ne znate koje podešenje je
odgovarajuće, nastavite na sledeći način:
♦ Okrenite prsten (6) u poziciju 1.
♦ Pritegnite prvi vijak.
♦ Ako se spojnica zaustavi pre nego što se
postigne željeni rezultat, povećajte podešenje prstenom i nastavite sa pritezanjem
vijka. Ponavljajte ovaj postupak dok ne
postignete pravilno podešavanje.
Biranje smera okretanja (sl. C)
Za bušenje i pritezanje zavrtnja koristite okretanje
unapred (u smeru kazaljke na satu). Za popuštanje
zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene burgije, koristite
okretanje unazad (suprotno smeru kazaljke na satu).
♦ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite
klizač za hod napred/nazad (2) na levo.
♦ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite
klizač za hod napred/nazad na desno.
Bušenje/odvijanje i uvrtanje zavrtnjeva
♦
♦
♦
Izaberite hod unapred ili unazad koristeći
klizač za hod napred/nazad (2).
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za
uključivanje/isključivanje i regulator brzine
(1). Brzina alata zavisi od toga koliko jako ste
pritisnuli prekidač.
Da biste isključili alat, pustite regulatora
brzine.
Saveti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦
♦
♦
♦
20
Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu
burgije.
Pre nego što vrh burgije probije na drugu
stranu radnog komada, smanjite pritisak na
alat.
Koristite komad drveta za podupiranje radnog
komada koji se može rascepiti.
Koristite ravne burgije kada u drvetu bušite
rupe većeg prečnika.
♦
♦
♦
♦
Koristite HSS burgije kada bušite u metalu.
Koristite burgije za kamen kada bušite
u mekom kamenu.
Koristite sredstvo za podmazivanje kada
bušite metale koji nisu liveno gvožđe i mesing.
Radi veće preciznosti, pomoću obeleživača
napravite udubljenje u centru rupe koju treba
izbušiti.
Odvrtanje i uvrtanje
♦
♦
♦
Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte
da ga malo podmažete koristeći tečnost za
pranje ili sapun.
Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa
zavrtnjem.
Pribori
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
BLACK+DECKER i Piranha pribori su izrađeni po
standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da
poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem
ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa vašim
alatom.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER uređaj/alat sa kablom ili
bežični dizajniran je za rad u dužem vremenskom
periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi
od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač uređaja/alata iz
utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/
alata ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena,
a zatim isključite uređaj.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju/alatu/punjaču pomoću mekane četke
ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći
vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva
za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže
rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je
da biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako
je u opremi).
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
SRPSKI
♦
Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
BLACK+DECKER proizvod treba da se zameni ili
ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava,
na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga
ste kupili novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
BLACK+DECKER servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći
ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Napon
Ulazna snaga
Bušilica / Odvijač
Brzina u praznom hodu
Maks. obrtni moment
Kapacitet stezne glave
Težina
Maks. kapacitet bušenja
Čelik
Drvo
VAC
W
MT350 (tip 1)
230
300
min-1
Nm
mm
kg
MTDD6 (H1)
0 -700
20,5
10
1,6
mm
mm
10
25
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 77,1 db(A), odstupanje (K) 3 dB(A),
zvučna snaga (LWA) 88,1 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Bušenje u metalu (ah, D) ˂ 2,5 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²,
uvrtanje i odvrtanje bez udarne funkcije (ah) ˂ 2,5 m/s²,
odstupanje (K) 1,5 m/s²
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
MT350, MTDD6
BLACK+DECKER izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2.
BLACK+DECKER izjavljuje da je gore opisani
proizvod uključujući alternativnog pribora glave
usklađen sa:
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte BLACK+DECKER na sledećoj adresi
ili ih potražite u uputstvu za upotrebu. Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Direktor inženjeringa
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
26/08/2014
21
SRPSKI
Garancija
BLACK+DECKER je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova
garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne
osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi
na teritorijama država članica Evropske Unije i na
slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme BLACK+DECKER
postane neispravan zbog greške u materijalu,
izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci od
datuma kupovine, BLACK+DECKER garantuje da
će zameniti neispravne delove, popraviti proizvode
koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve
proizvode kako bi obezbedila što je moguće manje
neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam;
♦ Da je proizvod bio izložen nenamenskoj
upotrebi ili nemaru;
♦ Da je proizvod pretrpeo oštećenja usled
dejstva stranih predmeta, supstanci ili
nezgoda;
♦ Da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme BLACK+DECKER.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
BLACK+DECKER servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte
naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi BLACK+DECKER proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o BLACK+DECKER brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
22
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER повеќенаменска алатка е наменета за широк асортиман од „направи
сам“ примени.
Со употреба на главата на дупчалката/одвртувачот (MTDD6), оваа алатка е наменета за
навртување/одвртување и за дупчење во дрво,
метал и пластика.
Алатката е наменета само за домашна употреба. Вашиот BLACK+DECKER полнач е наменет
за полнење на оној тип на BLACK+DECKER
батерии што се испорачува со оваа алатка.
Упатства за безбедна употреба
О п ш т и м е р к и з а б е зб е д н о с т п р и
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за
безбедност и долу наведените упатства
може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во мерките за безбедност
се однесува на Вашата електрична алатка која
работи на струја (преку кабел), или на електрична алатка која работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за незгоди.
b. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако Вашето тело е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето
на вода во електрична алатка го
зголемува ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на
дрога, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на струја
или на батериски пакет, или пред да ја
23
МАКЕДОНСКИ
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
прст на прекинувачот или приклучување
на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка. Клуч или
алатка за подесување која е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка
може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана. Собирањето
на правот може да ги намали опасностите
поврзани со прав.
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае
врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со
овие упатства, имајќи ги во предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна за
Вашата работа. Соодветната електрична
алатка ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не ја
вклучува и исклучува. Секоја електрична
алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната
алатка.
24
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за безбедност за дупчалки и ударни
дупчалки
♦
♦
♦
Носете штитници за ушите кога
употребувате ударни дупчалки.
Изложеноста на бучава може да
предизвика губење на слухот.
Користете ги помошните рачки што
доаѓаат со алатката. Губењето на
контрола може да предизвика повреда кај
ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки за
изолираните површини за држење
кога вршите работа при која додатокот
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
за сечење може да дојде во допир
со скриени жици или со сопствениот
кабел. Доколку додатокот за сечење
допре жица под напон, тоа може да ги
доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот
Фаќајте ги електричните алатки само
за изолираните површини за држење
кога вршите работа при која затворачот
може да дојде во допир со скриени
жици или со кабелот на алатката.
Доколку затворачите допрат жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените
метални делови од електричната
алатка под напон и може да предизвика
електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други
практични начини да го прицврстите
предметот на обработка на стабилна
подлога. Придржувањето на предметот
на обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или
плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот
за дупчење веднаш после дупчењето
затоа што може да биде загреан.
Намената е опишана во ова упатство
за употреба. Употребата на било која
помошна опрема или додаток, или
извршувањето на било кои работи со оваа
алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика
ризик од повреда на ракувачот и/или
оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца)
со намалени физички, сетилни или
ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се
пружени надзор или упатства за употреба
на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на алатката.
Кога користите алатка подолг период,
осигурајте се дека правите повремени
паузи.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани
од дишење на прав произведен од
употребата на вашата алатка (на пример:обработка на дрво, особено даб, бука
и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за
споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој
алатката се употребува. Нивото на вибрации
може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност
на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката
е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена,
и времето на работење со неа.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во приложените предупредувања. Овие ризици може
25
МАКЕДОНСКИ
Ознаки на алатката
♦
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали струјното
напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен,
мора да биде заменет од страна на
производителот или на овластен сервисен
центар на BLACK+DECKER за да се
избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина
2. Лизгач за напред и назад
3. Копче за отпуштање на главата
4. Држач за додатоци за одвртување
5. Глава на дупчалка/одвртувач (MTDD6)
6. Прстен за подесување на обртниот момент
7. Футер
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот
изваден од приклучницата.
Монтирање и отстранување на главите
на алатката (скица А)
Предупредување! Мора да се внимава кога се
монтираат и отстрануваат глави. Подвижните
делови може да се вжештат при употреба.
♦ За да отстраните глава на алатка,
притиснете го копчето за отпуштање
на главата (3) и извадете ја главата од
алатката.
♦ За да монтирате глава на алатка,
порамнете ја со алатката како што
е прикажано и турнете ја врз алатката
додека не се намести.
Монтирање и отстранување на додатоци
за дупчење или одвртување
Главата на дупчалката/одвртувачот има брзостезен футер кој овозможува лесно менување
на додатоците.
26
♦
♦
♦
♦
Отворете го футерот (7) со вртење на
предниот дел со едната рака во насока
на стрелките на часовникот, додека со
другата рака го држите задниот дел.
Вметнете ја рачката на додатокот во
футерот (7).
Цврсто стегнете го футерот (7) со
вртење на предниот дел со едната рака
во спротивна насока од стрелките на
часовникот, додека со другата рака го
држите задниот дел.
За да го отстраните додатокот за
одвртување од држачот за додатоци,
подигнете го додатокот од жлебот.
За да го одложите додатокот за
одвртување, цврсто турнете го во држачот.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Предупредување! Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Избирање на обртниот момент или положбата на дупчење (скица В)
На о в аа а латк ата е монтиран прс тен з а
подесување на обртниот момент за стегнување
на навртки.
♦ За дупчење, поставете го прстенот (6) во
позиција за дупчење со порамнување на
симболот со ознаката (8).
♦ За одвртување и навртување, поставете
го прстенот на посакуваното подесување.
♦ Доколку не го знаете соодветното
подесување, направете го следното:
♦ Поставете го прстенот (6) на положба 1.
♦ Стегнете ја првата завртка.
♦ Доколку квачилото започне да блокира
пред да го постигнете посакуваниот
резултат, зголемете го подесувањето
на прстенот и продолжете со
затегнување на завртката. Повторете
го ова се додека не дојдете до
соодветното подесување.
Избор на насока на вртење (скица C)
За дупчење и наврт ување на завртки,
употребувајте вртење напред (во насока на
стрелките на часовникот). За одвртување на
завртки или отстранување на заглавени додатоци за дупчење, употребувајте вртење назад (во
спротивен правец од стрелките на часовникот).
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
За да изберете вртење напред, турнете го
лизгачот за напред и назад (2) на лево.
За да изберете вртење назад, турнете го
лизгачот за напред и назад на десно.
Дупчење, одвртување и навртување
♦
♦
♦
Изберете вртење напред или назад со
употребување на лизгачот за напред
и назад (2).
За вклучување на алатката, притиснете
го прекинувачот (1). Брзината на
алатката зависи од тоа колку е притиснат
прекинувачот.
За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот.
Совети за оптимална употреба
Дупчење
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Секогаш нанесувајте мал притисок во
правец на додатокот за дупчење.
Во моментот пред врвот на додатокот
за дупчење да пројде низ предметот на
обработка, намалете го притисокот врз
алатката.
Употребувајте парче дрво за да ги
прицврстите предметите на обработка кои
може да се расцепат.
Употребувајте додатоци со плочест врв
кога дупчите дупки со голем дијаметар во
дрво.
Употребувајте челични додатоци за високи
брзини кога дупчите во метал.
Употребувајте додатоци за дупчење на
градежен материјал кога дупчите во мек
градежен материјал.
Употребувајте средство за подмачкување
кога дупчите во метал, освен во леано
железо и месинг.
Направете вдлабнатина со шило во
центарот на дупката која треба да се
издупчи за да ја подобрите прецизноста.
Одвртување и навртување
♦
♦
♦
Секогаш употребувајте додаток за
одвртување/навртување од соодветен вид
и големина.
Доколку завртките тешко се стегаат,
пробајте да ги подмачкате со нанесување
на мало количество на течност за миење
или сапун.
Секогаш држете ги алатката и додатокот
за одвртување во права линија со
завртката.
Додатоци
Работните карактеристики на Вашата алатка зависат од додатоците што ги употребувате. Приборот на BLACK+DECKER и Piranha е изработен
спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на
Вашата алатка. Со употреба на овие додатоци
ќе извлечете максимум од Вашата алатка.
Одржување
Вашиот BLACK+DECKER уред или алатка, со или
без кабел, е направен да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
Пре дупре дување! Пре д извршување на
одржување на електрични алатки со или без
кабел:
♦ Исклучете ја алатката или уредот, и извадете го приклучокот од приклучницата.
♦ Или, исклучете ја алатката или уредот
и извадете ја батеријата доколку алатката
или уредот има одвоен батериски пакет.
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата
доколку таа е составен дел од алатката
и тогаш исклучете ја.
♦ Редовно чистете ги отворите за
вентилација на вашиот уред, алатка или
полнач со употреба на мека четка или сува
крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на
моторот со употреба на влажна крпа. Не
употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот (доколку го
има) и лесно чукнете го да ја отстраните
правта од внатрешноста.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот проводник на
приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на терминалот за заземјување. Следете ги
упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
27
МАКЕДОНСКИ
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден зак лучите дека Вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде заменет или дека повеќе не Ви е од корист, не
фрлајте го со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пак увања овозмож ува
материјалите да бидат рецик лирани и повторно употребени. Повторното употребување на рецик лирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
BLACK+DECKER има објекти за собирање
и рециклирање на BLACK+DECKER производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, Ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на BLACK+DECKER
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
BLACK+DECKER сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 77,1 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A), Звучна моќност (LWA) 88,1 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по
три оски) спрема EN 60745:
Дупчење во метал (ah, D) ˂ 2,5 m/s², отстапување (K)
1,5 m/s², Навртување/одвртување без удар (ah) ˂ 2,5 m/s²,
отстапување (K) 1,5 m/s²
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
MT350, MTDD6
BLACK+DECKER дек ларира дека производите опишани под „технички податоци“ се во
склад со: 2006/42/EЗ, EN60745-1, EN60745-2-1,
EN60745-2-2.
BLACK+DECKER декларира дека производот
што ја вклучува изборната глава за додатоци
како што опишано долу е во склад со:
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2014/30/EУ и 2011/65/EУ. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со BLACK+DECKER преку следнава адреса или
да погледнете на крајот на упатството. Долу
потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на BLACK+DECKER.
R. Laverick
Менаџер за инженеринг
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
26/08/2014
Технички податоци
Напон
Vнаизменична струја
Влезна моќност
W
MT350 (Тип 1)
230
300
Дупчалка/ Одвртувач
MTDD6 (H1)
Брзина без оптоварување Min-1 0-700
Максимален обртен
момент
Nm 20,5
Прифат на футер
mm 10
Тежина
kg 1,6
Максимален капацитет на дупчење
Челик
mm 10
Дрво
mm 25
28
Гаранција
BLACK+DECKER верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
Доколку производ на BLACK+DECKER стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
МАКЕДОНСКИ
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
BLACK+DECKER гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на нормална употреба, или ќе
ги замени таквите производи за да осигура
купувачот да има минимум на непријатности,
освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на
лица кои не се овластени сервисери или
сервисен персонал на BLACK+DECKER.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
BLACK+DECKER преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени BLACK+DECKER
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате Вашиот нов BLACK+DECKER
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка
BLACK+DECKER и за нашата понуда на
производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
zst00246245 - 11-09-2014
29
30
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising