MT350 | Black&Decker MT350 MULTITOOL instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-46 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
MT350
2
ČESKY
Použití výrobku
e.
Vaše univerzální nářadí BLACK+DECKER je určeno
k široké škále svépomocných prací.
Při použití vrtací/šroubovací hlavy (MTDD6) je toto nářadí
určeno pro šroubování a pro vrtání do dřeva, kovu a plastů. Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Vaše nabíječka BLACK+DECKER je určena k nabíjení
baterií BLACK+DECKER dodaných s tímto nářadím.
f.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení
úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru
nebo k vážnému zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li
unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce
nebo před vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického
nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
vrtačky a příklepové vrtačky
♦
♦
♦
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto nářadím nebudou hrát.
Zbytková rizika
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
♦
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku,
protože může být horký.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu k obsluze. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací než je doporučeno tímto návodem, může
představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko
způsobení hmotných škod.
Při práci s příklepovými vrtačkami používejte
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými
vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti. Při
kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze
úraz elektrickým proudem
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí
vždy za izolované rukojeti. Montážní prvky, které
se dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí,
že neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit úraz
elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu
používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla
nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu elektrických vedení a potrubí.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
4
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Použití
Štítky na nářadí
Varování! Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte polohu elektrických vedení a vodovodních, plynových
nebo jiných potrubí.
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Volba momentu nebo polohy pro vrtání
(obr. B)
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je vybaveno objímkou pro nastavení momentu při utahování šroubů.
♦
Chcete-li vrtat, nastavte objímku (6) do polohy pro
vrtání srovnáním symbolu se značkou (8).
♦
Chcete-li šroubovat, nastavte objímku na požadované nastavení.
♦
Neznáte-li ještě vhodné nastavení, postupujte následovně:
♦
Nastavte objímku (6) do polohy 1.
♦
Utáhněte první šroub.
♦
Začne-li spojka před dosažením požadovaného výsledku přeskakovat, zvětšete hodnotu
momentu nastavením objímky do další polohy
a pokračujte v utahování šroubu. Opakujte tento
postup, dokud nedosáhnete požadovaného
nastavení.
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Přepínač pro chod vpřed/vzad
3. Uvolňovací tlačítko hlavy
4. Držák nástrojů
5. Vrtací/šroubovací hlava (MTDD6)
6. Objímka pro nastavení momentu
7. Sklíčidlo
Volba směru otáčení (obr. C)
Pro vrtání a utahování šroubů používejte otáčení směrem
dopředu (ve směru pohybu hodinových ručiček). Pro
povolování šroubů a uvolňování zablokovaných vrtáků
používejte chod vzad (proti směru pohybu hodinových
ručiček).
♦
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač pro
chod vpřed/vzad (2) doleva.
♦
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte přepínač pro
chod vpřed/vzad doprava.
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení a sejmutí hlavy nářadí (obr. A)
Varování! Při nasazování a snímání hlavy musíte být
velmi opatrní. Pohyblivé části mohou být během provozu horké.
♦
Chcete-li hlavu sejmout, stiskněte uvolňovací tlačítko
hlavy (3) a sejměte hlavu z nářadí.
♦
Chcete-li hlavu nasadit, srovnejte ji s místem jejího
uložení na nářadí podle obrázku a zatlačíte ji do
nářadí tak, aby došlo k jejímu řádnému usazení.
Vrtání/šroubování
♦
♦
♦
Upnutí a vyjmutí vrtáku nebo
šroubovacího nástavce
Pomocí přepínače pro chod vpřed/vzad (2) zvolte
směr otáčení vpřed nebo vzad.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač s plynulou
regulací otáček (1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě
stisknutí tohoto spínače.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s plynulou
regulací otáček.
Rady pro optimální použití
Vrtací/šroubovací hlava je vybavena rychloupínacím
sklíčidlem, které usnadňuje výměnu pracovních nástrojů.
♦
Při otevírání sklíčidla (7) jednou rukou otáčejte
přední částí ve směru pohybu hodinových ručiček
a druhou rukou držte zadní část.
♦
Zasuňte upínací stopku nástroje do sklíčidla (7).
♦
Při utahování sklíčidla (7) jednou rukou otáčejte jeho
přední částí proti směru pohybu hodinových ručiček
a druhou rukou držte jeho zadní částí.
♦
Chcete-li vyjmout šroubovací nástavec z držáku
nástrojů, vytáhněte jej z držáku směrem nahoru.
♦
Chcete-li šroubovací nástavec uložit do držáku,
zatlačte jej dovnitř.
Vrtání
♦
♦
♦
♦
♦
5
Vždy vyvíjejte mírný tlak v ose vrtáku.
Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou stranou obrobku zmenšete tlak vyvíjený na nářadí.
Podložte obrobek kouskem dřeva, aby při průniku
vrtáku nedocházelo k tvorbě třísek na povrchu
obrobku.
Při vrtání otvorů do dřeva, které mají větší průměr,
používejte ploché vrtáky do dřeva.
Při vrtání do kovu používejte vrtáky z rychlořezné
oceli (HSS).
♦
♦
♦
Ochrana životního prostředí
Při vrtání do měkkého zdiva použijte vrtáky do zdiva.
Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte při
vrtání kovů mazivo.
Pro zvýšení přesnosti vrtání si vždy uprostřed díry,
kterou chcete vrtat, vytvořte na povrchu obrobku
pomocí průbojníku vodicí značku.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Šroubování
♦
♦
♦
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího
nástavce.
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství.
Příslušenství BLACK+DECKER a Piranha jsou navržena
a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto
příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám
vaše nářadí může poskytnout.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER s napájecím kabelem
nebo baterií bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo po
dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná
péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí
napájeného baterií nebo nářadí s napájecím kabelem:
♦
Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě.
♦
Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj baterii, je-li toto zařízení/nářadí napájeno snímatelnou
baterií.
♦
Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky
nebo rozpouštědla.
♦
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno
sklíčidlem).
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
V
W
Vrtačka/šroubovák
Otáčky naprázdno
min-1
Maximální moment
Nm
Kapacita sklíčidla
mm
Hmotnost
kg
Maximální průměr vrtáku při vrtání do
ocel
mm
dřevo
mm
MT350 (Typ 1)
230
300
MTDD6 (H1)
0 - 700
20,5
10
1,6
10
25
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 77,1 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
akustický výkon (LWA) 88,1 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Výměna síťové zástrčky (pouze pro
Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Vrtání do kovu (ah, D) ˂ 2,5 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
šroubování bez příklepu (ah) ˂ 2,5 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
6
ES Prohlášení o shodě
Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
14
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete
zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER
a kde můžete získat informace o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce BLACK+DECKER a o celé řadě
našich dalších výrobků.
MT350, MTDD6
Společnost BLACK+DECKER prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC, EN60745-1, EN607452-1, EN60745-2-2.
Společnost BLACK+DECKER prohlašuje, že tento
níže popisovaný produkt, včetně alternativní hlavy pro
příslušenství, splňuje požadavky následujících norem:
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2014/30/
EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost BLACK+DECKER na
následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu. Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
26/08/2014
Záruka
Společnost BLACK+DECKER je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost BLACK+DECKER garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu BLACK+DECKER.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete
na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
zst00246234 - 11-09-2014
7
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising